Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародні економічні відносини

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра міжнародної економіки

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Міжнародні економічні відносини

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт

 

 

освітній ступінь                                       «бакалавр»

 

галузь знань                  05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

спеціальність              056 «Міжнародні економічні відносини»

 

спеціалізації                   «Міжнародний бізнес»

«Міжнародна торгівля»

«Міжнародний маркетинг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

         Автори:    Т.М. Мельник, докт-р. екон. наук, проф.,

                           К.І. Ладиченко, канд. екон. наук, доц.,

Л.П. Кудирко, канд. екон. наук, проф.,

В.В. Тронько, канд. екон. наук, доц.,

Ю.І. Головня, канд. екон. наук, доц.

 

 

         Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної еконо­міки 29 лютого 2016 р., протокол № .

 

Рецензент, канд. екон. наук, доц. Н.О. Іксарова

 

 

 

 

Міжнародні економічні відносини

 

Методичні рекомендації

до виконання курсових робіт

 

освітній ступінь “бакалавр”

галузь знань                  05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність              056 «Міжнародні економічні відносини»

спеціалізації                   «Міжнародний бізнес»

«Міжнародна торгівля»

«Міжнародний маркетинг»

 

 

 

Автори:   Мельник Тетяна Миколаївна

               Ладиченко Катерина Іллівна

                                            Тронько Віра Володимирівна

Головня Юлія Ігорівна

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Відповідно до навчальних планів Київського національного торговельно-економічного університету курсова робота з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» виконується на освітньому ступені “бакалавр” спеціальності “Міжнародні економічні відносини” усіх спеціалізаціях.

Виконання курсової роботи дозволить систематизувати та поглибити одержані знання, творчо застосувати їх при вирішенні конкретних завдань, розвинути навички самостійної роботи, сформувати первинні навички наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин, країнознавства, макроекономіки. Курсова робота є однієї з форм контролю знань студентів, важливим етапом підготовки студентів до майбутньої практичної діяль­ності у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, першого кроку до написання випускної кваліфікаційної роботи.

Метою виконання курсової роботи є вирішення та розробка конкретного професійного завдання, що ґрунтується на опануванні теоретичного  матеріалу і методів самостійного дослідження, послідовного викладення, практичного застосування теоретичних знань щодо механізмів функціонування окремих форм та видів міжнародних економічних відносин, особливостей їх регулювання на національному та міжнародному рівні, специфіки формування кон’юнктури різних товарних та сервісних ринків.

Курсова робота  має відображати:

 • глибокі знання основних понять, термінів, фундаментальних законів і тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин;  розуміння теоретичних поглядів сучасних шкіл, напрямів економічної думки;
 • вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела та інформаційну базу даних; використовувати мате­матичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інфор­мації; здійснювати моніторинг фахової літератури за обраною проблематикою;  реферувати підручники, монографії, збірки праць, окремі статті та логічно і стисло викладати матеріал;  розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи, робити висновки та узагальнення; давати ґрунтовні оцінки різним явищам і процесам в системі світогосподарських зв’язків на глобальному, регіональному та національному рівнях;  оформляти роботу відповідно до існуючих стандартів.

Методичні рекомендації складаються з таких розділів:

 1. Загальні положення.
 2. Вибір і затвердження теми, складання плану  курсової роботи (проекту).
 3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи (проекту).
 4. Правила оформлення роботи.
 5. Типові помилки студентів при написанні курсової роботи.
 6. Захист курсової роботи (проекту).
 7. Список рекомендованих джерел.

Курсова робота виконується на основі глибокого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, чинного законодавства України з питань зовнішньоекономічної діяльності підприємств, міжнародного економічного співробітництва, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених професійних задач.

Основні етапи виконання курсової роботи:

 • вибір теми та об’єкта дослідження;
 • затвердження теми;
 • складання студентом плану курсової роботи (проекту), погодження з викладачем – науковим керівником;
 • формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи (проекту);
 • написання й оформлення курсової роботи (проекту);
 • подання курсової роботи (проекту) на кафедру для рецензу­вання;
 • доопрацювання (у разі потреби) курсової роботи (проекту) відповідно до рекомендацій/зауважень рецензента;
 • захист курсової роботи (проекту).

Під час виконання курсової роботи для кожного студента призначається науковий керівник. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому обґрунтувати вибір теми та скласти план роботи, контролює дотримання графіка виконання, методи та об’єкти дослідження та рецензує роботу. З графіком проведення індивідуально-консультативної роботи науково-педаго­гічних працівників можна ознайомитись, звернувшись  до сайту кафедри міжнародної економіки, розділ «Графік проведення консультацій» за адресою http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=1119&uk.

Робота повинна бути виконана, подана на кафедру для перевірки науковому керівникові  та захищена відповідно до графіка.

Курсова робота має мати логічний, доказовий, аргументований характер  і відповідати таким вимогам:

 • містити глибокий аналіз досліджуваної проблеми;
 • включати  самостійні дослідження, розрахунки, виконані з використанням комп’ютерних технологій;
 • містити обґрунтовані висновки та пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;
 • мати належне оформлення;
 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

         Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих пропозицій до захисту не допускається.

 

 1. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Виконання студентом курсової роботи  починається з визначення її теми та об’єкта. Перелік реко­мендованих тем курсових робіт з навчальної дисци­пліни, передбачених навчальними планами, затверджується кафедрою міжнародної економіки щорічно до 15 вересня. Тематика щорічно переглядається та поновлюється з врахуванням наукових інтересів кафедри та розвитку економічної науки і практики.

Закріплення тем  курсових робіт за студентами здійсню­ється на першому-другому тижні семестру за роз­поряд­жен­ням по кафедрі, в якому обов’язково зазначається дата захисту.

Орієнтовну тематику курсових робіт наведено у додатку А до методичних рекомендацій.

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової роботи згідно з тематикою, що затверджена  кафедрою. Студент, за погодженням із керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (з врахуванням попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження).

Оскільки курсова робота з міжнародних економічних відносин може бути складовою части­ною випускної кваліфікаційної роботи, це враховується викладачами кафедри при розробці та затвердженні тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт. За умов, якщо студенти проходили практику на підприємствах за кор­до­ном, це слід враховувати студенту та науковому керівнику при визначенні теми курсової роботи.

Основні критерії вибору теми – її актуальність, перспек­тивність, відповідність профілю навчання студента.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисцип­ліни.

У разі нагальної потреби змінювати тему курсової роботи можна з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової роботи (проекту).

Для складання плану курсової роботи студенту варто: ознайомитися з проблемами, розв’язання яких перед­бачено в темі дослідження; самостійно опрацювати спеціальну науко­ву літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні до­кументи; методичні розробки, які послідовно та логічно роз­кривають визначену тему.

Складений студентом план курсової роботи погоджу­ється з викладачем – науковим керівником.

Студент оформлює спеціальний бланк-завдання (видається викладачем при затвердженні теми курсової роботи), у якому зазначається автор, тема та термін подання курсової роботи на кафедру. Завдання підписують науковий керівник, студент та завідувач кафедри міжнародної економіки.

 

3.    Вимоги до змісту та обсягів курсової роботи

                Курсова робота повинна мати обсяг 30-35 сторінок.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає інформаційні джерела (книги, брошури, статті, тощо), Інтернет-ресурси й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

Якісне написання курсової роботи забезпечує оптимально збалан­сований план, в якому відображаються такі питання:

 • актуальність, значущість даної проблеми в сучасних умовах розвитку світової економіки та інтеграції України в глобальний економічний простір;
 • теоретичні підходи, концепції, моделі, які характеризують ступінь наукової розробки проблеми заданої теми;
 • розгляд поточного стану та тенденцій розвитку даної проблеми (явища) за певний історичний період;
 • шляхи та перспективи еволюції досліджуваної проблеми (явища);
 • короткі висновки та рекомендації з досліджуваних питань;
 • перелік використаних джерел;
 • додатки.

При написанні плану варто використовувати складний  варіант структури плану курсової роботи:  (вступ, основна частина, що складається з трьох розділів, які, в свою чергу, містять кілька підпунктів, висновки, список вико­риста­них джерел, додатки).

         У Додатку Б наведено орієнтовні плани кількох тем курсових робіт.

Головним завданням вступної частини (вступу) є загальне представлення роботи як актуального та практично значущого дослідження, презентація інформаційного, методичного забезпечення дослідження та отриманих результатів.

Доцільним є висвітлення таких питань:

 • актуальність і практична значущість обраної теми курсової роботи;
 • об’єкт та предмет дослідження;
 • теоретичний розгляд заданої теми в розробках вітчизняних та зарубіжних науковців;
 • стисла характеристика явища чи процесу, який піде піддано дослідженню;
 • перелік методів дослідження, які були використані в роботі;
 • загальна характеристика інформаційного забезпечення дослідження з акцентуванням уваги на нетрадиційні інформаційні джерела;
 • інформація про використання інформаційних технологій, стандартного або авторського програмного забезпечення.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення курсової роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методологічних й практичних положень та методів дослідження.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати зав­дання, які необхідно виконати для її досягнення. Завдання мають відповідати основним параграфам дослідження, що було сформовано у плані курсової роботи.

Предметом дослідження курсової роботи є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньої програмою спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітнього ступеню «бакалавр».

Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Обсяг вступу не повинен перевищувати  2-х сторінок.

Основна частина роботи складається із 3 розділів (6 - 9 пунктів).

В основній частині курсової роботи мають бути відображені усі основні питання, пов’язані з розвитком явищ та процесів міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації світогосподарських процесів, особливу увагу слід звернути на аналіз тенденції міжнародної економічної діяльності в контексті стагнації європейської економіки, загострення геополітичних протиріч. Необхідні знання студент отримує на лекціях та практичних заняттях з дисциплін фахового спрямування.  Окремі питання вимагають використання спеціальних літературних джерел, нормативно-правових актів України та інших країн, міжнародних договорів тощо. Перелік необхідних літературних джерел приводиться на лекціях, практичних заняттях, а також наприкінці даних методичних рекомендацій.

Перший розділ курсової роботи повинен мати  теоретичний характер та визначати роль і місце досліджуваних  явищ та процесів у системі міжнародних економічних відносин, фактори, що їх формують в сучасних умовах. У розділі подається теоретичне обґрунтування проблеми, що досліджується, розглядається її суть, значення, класифікаційні характеристики, еволюція та сучасні тенденції розвитку предмета дослідження, методичні підходи з використанням сучасних  літературних джерел з досліджуваної проблеми (монографії, наукові статті, матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо).

Другий розділ курсової  роботи має  аналітико-дослідницький характер і складається з 2-3-х параграфів. Забезпечуючи логічну послідовність дослідження,  він має стати перехідним до наступних висновків та пропозицій і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи дослідження і певний методичний інструментарій. Необхідно проаналізувати динаміку та структуру досліджуваного явища за п’ятирічний період, провести розрахунок відповідних відносних показників, навести країнознавчу характеристику економіки, що є об’єктом дослідження.

При проведенні країнознавчого аналізу національної економіки, слід дотримуватись наступного плану:

 1. Загальна характеристика країни: площа, чисельність населення, структура та динаміка ВВП.
 2. Географічне положення країни (частина світу, континент, кордони (сухопутні, морські), вихід до морів та океанів, вигідність ЕГП тощо).
 3. Природно-ресурсний потенціал та його оцінка.
 4. Характеристика населення.
 5. Загальна характеристика господарства (промисловість, сільське господарство, транспорт).
 1. Культура та соціальний розвиток (рівень освіти й медицини, історико-культурна спадщина світового рівня тощо).
 2. Субрегіони, їх коротка характеристика.
 3. Головні соціально-економічні та екологічні проблеми.

Особливості аналітико-дослідницького розділу залежать в першу чергу від мети дослідження та його завдань.

Так для тем 1 та 2 розділу «Світове господарство та особливості його розвитку» та «Міжнародна економічна інтеграція» обов’язковим є дослідження динаміки та структури ВВП, аналіз зовнішньої торгівлі, прямих іноземних інвестицій, особливостей міграційних процесів на прикладі окремої групи країн чи інтеграційного об’єднання. Результати розрахунків мають бути подані у аналітичних таблицях (наприклад, табл.1 та табл. 2). На основі здійснених розрахунків студент повинен зробити висновок про ступень залучення групи країн до світової економіки, визначити сильні та слабкі сторони його міжнародної економічної діяльності.

Таблиця 1

Аналіз динаміки валового внутрішнього продукту _назва групи країн/об’єднання________ протягом____________років

 

Показник

Роки

201_

201_

201_

201_

201_

Фактично

Фактично

Зростання (+)/ зниження (–) (до рівня___ року)

Фактично

Зростання (+)/ зниження (–) (до рівня___ року)

Фактично

Зростання (+)/ зниження (–) (до рівня___ року)

Фактично

Зростання (+)/ зниження (–) (до рівня___ року)

Номінальний ВВП, млн. дол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приріст номінального ВВП, % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальний ВВП, млн. дол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приріст реального ВВП, % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВП на одну особу, тис. дол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл. 1 можна додати аналіз ВВП не тільки в цілому групи країн або об’єднання, але й країн що її складають. За результатами аналізу табл. 1 необхідно зробити висновок, на якому етапі економічного циклу є об’єднання та які країни за класифікацією Світового банку  за доходами входять до нього.

Крім того необхідно проаналізувати динаміку та структуру доданої вартості у різних галузях економіки (табл.2) та визначити в чому основні відмінності структури економіки групи країн, що досліджується від світової структури чи аналогічних (або конкуруючих) груп.

Таблиця 2

Структура доданої вартості назва групи країн світу за галузями економіки, %

Група країн

Сфера економ. дія-ті

201_

201_

201_

201_

201_

Світ

Економіка в цілому

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

Промисловість, в т.ч.

 

 

 

 

 

 - добувні галузі 

 

 

 

 

 

 • виробництво

 

 

 

 

 

- будівництво

 

 

 

 

 

Послуги, в т.ч.

 

 

 

 

 

- торгівля та турист. послуги

 

 

 

 

 

- транспорт, послуги зв‘язку

 

 

 

 

 

- інші

 

 

 

 

 

Група країн, що досліджується

Економіка в цілому

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

Промисловість, в т.ч.

 

 

 

 

 

 - добувні галузі 

 

 

 

 

 

 • виробництво

 

 

 

 

 

- будівництво

 

 

 

 

 

Послуги, в т.ч.

 

 

 

 

 

- торгівля та турист. послуги

 

 

 

 

 

- транспорт, послуги зв‘язку

 

 

 

 

 

- інші

 

 

 

 

 

За результатами аналізу необхідно вказати як змінилась структура економіки за досліджуваний період, яку роль відіграє сфера послуг в економіці на сучасному етапі, які фактори  впливають на зміну будови економіки різни, на якому етапі розвитку знаходяться досліджувана група країн.

Важливо також проаналізувати рівень відкритості економіки країни та ступінь залежності від імпорту. Найбільш показовими показниками для цього є експортна. імпортна та зовнішньоторговельна квота, що показують відповідно частку експорту, імпорту або в цілому зовнішньої торгівлі у ВВП (табл. 3). 

Таблиця 3

Аналіз рівня відкритості економіки _назва групи країн/об’єднання________ протягом____________років

 

Показник

Роки

201_

201_

201_

201_

201_

Фактично

Фактично

Абсолютне відхилення (до рівня___ року)

Фактично

Абсолютне відхилення (до рівня___ року)

Фактично

Абсолютне відхилення (до рівня___ року)року), %

Фактично

Абсолютне відхилення (до рівня___ року)року), %

Експорт, млн. дол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Імпорт, млн. дол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішньоторговельний оборот, млн. дол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експортна квота, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Імпортна квота, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішньоторговельна квота, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції. У додатку Г наведено орієнтовний перелік показників, що може бути розрахований в курсовій роботі з відповідного розділу тематики.

Другий розділ присвячений глибокому аналізу факторів розвитку зовнішньоекономічних відносин країни або інтеграційного об’єднання в цілому. Насамперед слід детально висвітлити роль і значення факторів економіко-географічного положення країни, її місце у міжнародному географічному поділі та інтеграції праці, акцентувати увагу на історичних особливостях розвитку міжна­родного співробітництва країни, природних, соціально-демографічних і господарських передумовах, визначити галузі спеціалізації у сферах матеріального і нематеріального виробництва та пояснити вигідність їх експортної орієнтованості.

Для тем 3 розділу «Міжнародна торгівля товарами та послугами» необхідно окреслюти товарну і територіальну структуру зов­нішньої торгівлі країни, обраної для дослідження. Слід показати сучасний стан та динаміку за 5 попередніх років обсягів основних експортних та імпортних потоків країни, встановити їх регіональну прив’язку, показати товарну структуру й її зміни, співвідношення між основними товарними групами. Потрібно виконати аналіз співвідношення експорту та імпорту країни, скласти сальдо зовнішньоторговельного товаро­обороту. Необхідно показати: як змінюються в часі зовнішньоекономічні відносини країни з іншими країнами і регіонами світу, з’ясувати від чого залежать ці зміни. Доцільно визначити місце країни на світовому ринку товарів і послуг, показати її роль у регі­ональних і світових торгових та економічних союзах.

         У третьому розділі курсової роботи на основі проведеного дослідження необхідно визначити перспективи розвитку предмета дослідження, виявити механізми міжнародної взаємодії України в контексті окреслених прогнозів та перспектив. Пропозиції повинні відповідати критеріям оптимальності та практичної втіленості. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування та організаційний механізм.

Висновки, що наводяться в окремому розділі курсової роботи, є стислим викладанням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми; узагальнюються результати аналізу та діагностики об'єкта дослідження за визначеним напрямом дослідження, отримані у розділі, подаються пропозиції щодо перспектив розвитку національної економіки з огляду виявлених тенденцій та закономірностей світогосподарського розвитку. Висновки можуть мати узагальнення, які ілюструють як позитивні, так і негативні наслідки для національного економічного розвитку; важливо, щоб вони були логічно узагальнені та економічно обґрунтовані.

Висуваючи пропозиції чи рекомендації щодо економічних та організаційних питань інтеграції національної економіки в різні сегменти світового економічного простору, студент має з’ясувати їх ефективність. Якщо йдеться про впровадження нових технологій, форм організації, системи управління, необхідно мати на увазі не тільки їх позитивний ефект, але й підрахувати та порівняти витрати на рівні національної економіки, що пов’язані з їх впровадженням – матеріальні, трудові, фінансові. Без такої оцінки неможливо з’ясувати ступінь реального запровадження рекомендацій, які пропонуються у курсовій роботі.

До Списку використаних джерел рекомендується включати 30–40 найменувань.

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, і розміщуються на останніх сторінках. Додатки розміщується відповідно до посилань на них за основним текстом курсової роботи.

 

4. ПРАВИЛА оформлення курсової роботи.

Основними вимогами до викладення курсової роботи є: чіткість побудови, логічна послідовність викладу матеріалу, доказовість аргументів, точність формулювань, обґрунтованість висновків та пропозицій.

         Матеріал курсової роботи слід надати у такій послідовності:

 

 1. титульний аркуш;
 2. бланк завдання;
 3. зміст;
 4. вступ;
 5. основна частина;
 6. висновки;
 7. список використаних джерел;
 8. додатки.

 

       Завершену й оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці.

         Усі складові курсової роботи потребують оформлення відповідно до вимог щодо оформлення курсової роботи (проекту) (згідно з державним стандартом України ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»), а саме:

1.   Друк тексту (з одного боку стандартного аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм);  комп’ютерний набір – 14 кегль, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman; розмір полів: зліва – не менше 25 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм).

2.   Побудова ілюстративного матеріалу (схем, діаграм, графіків тощо). Ілюстративний матеріал слід подавати безпосередньо після посилання на нього у тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці і позначати словом «Рисунок», «Таблиця», нуме­ру­вати послідовно. Номер рисунка та його назву розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знака №. Сторінки курсової роботи, на яких наведено ілюстративний матеріал, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиця має містити: дані, необхідні для вивчення певного явища; загальний та внутрішні заголовки (загальний заголовок таблиці стисло та чітко характеризує її зміст, а також період, за який наведено дані, внутрішні заголовки зазначають, які показники аналізуються у відповідних рядках і графах таблиці, в яких одиницях виміру вони наведені). Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, які розміщені у додатках) у межах розділу. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку, пишуть: «Продовження табл. 1».  Кількість ілюстрацій у курсовій роботі визначається її змістом і доцільністю для надання тексту зрозумілості та конкретності.

3.   Запис формул. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер формули пишуть у круглих дужках на цьому ж рядку з правого боку сторінки; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідов­ності, в якій вони наведені у формулі, та кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Рівняння і формули слід розміщувати у тексті на окре­мому рядку, залишаючи між ними не менше одного вільного рядка.  

При оформленні курсової роботи слід також дотримуватися вимог Державного стандарту України ДСТУ БА.2.-4-4-2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Титульну сторінку (додаток В), яка є першою сторінкою курсової роботи (проекту), включають до загальної нумерації сторінок, але не нуме­рують. Нумерацію наступних сторінок подають арабськими цифрами, які проставляють у правому верхньому куті.

Зміст складається з усіх частин курсової роботи (проекту) та номерів їх початкових сторінок. Його розміщують після титульної сторінки і нумерують як другу сторінку.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком і текстом дорівнює  трьом інтервалам  основного тексту.

На додатки, які  містяться у  курсовій роботі, мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої  симетрично відносно тексту сторінки. З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ,  Є,  І,  Ї, Й, О, Ч, Ь.   Наприклад: Додаток А, Додаток Б. Якщо додаток поділений на розділи та під­розділи, текст у межах кожного додатка нумерується літерою і цифрою. Наприклад: А.2 – другий розділ дод. А.

Посилання на літературні джерела слід наводити у квадратних дужках, наприклад, посилання [7, с. 25] означає: 7 – порядковий номер, під яким зазначається літературне джерело у списку, 25 – сто­рінка цитованого джерела. Також допускається можливість оформлення підстрокових виносок.

Список вико­ристаних джерел слід розміщувати у такій послідов­ності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони України, далі – Укази Прези­дента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними – літературні джерела в абетковому порядку: моно­графії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації. Дані про книги обов’язково містять прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; дані про журнальні або газетні статті – прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотриму­ватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стан­дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Він прийнятий для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації.

Основними елементами бібліографічного опису є інформація про: автора (-ів); назву твору; вид видання (за потреби – про перевидання чи переклад); місце видання; видавництво; рік видання; обсяг публі­кації. Список формують: або за прізвищами авторів в алфавітному порядку (за першою літерою назви твору) або за порядком посилання на джерела у тексті (література іноземними мовами наводиться в кінці списку).

Праці авторів з однаковими прізвищами подають у списку за їх ініціалами в алфавітному порядку, одного автора – за першою літерою назви його праці. Прізвища авторів наводять у послідовності їх подання у виданні та розділяють комами. Праці чотирьох і більше авторів подають за прізвищем першого з них, додаючи «та ін.».

Якщо у курсовій роботі використано праці, які розповсюджено на правах рукопису (дисер­тації докторів філософії та докторів наук, автореферати дисертацій), то при бібліографічному описі використовують інформацію, подану на титульному аркуші.

Журнальні статті описують за схемою: прізвище автора (авто­рів), назва статті, зона відповідальності, назва журналу, рік видання, номер журналу, сторінки, на яких надрукована стаття.

Газетні статті описуються за схемою: прізвище автора (авто­рів), назва статті, зона відповідальності, назва газети, рік видання, число і місяць, сторінки, на яких надрукована стаття.

Статті, опубліковані в наукових збірниках, описують за схемою: автор, назва статті, назва збірника, дані про наукового редактора, місце видання, видавництво, рік видання, сторінки.

У списку можуть бути наведені посилання на публікації з мере­жі Інтернет. Відповідно до стандарту ІSO 690-2 бібліографічний опис таких джерел передбачає запис джерела (відповідно до вимог біб­ліографічного опису книги, статей періодичних видань), після якого у квадратних дужках зазначають слово Цит., дату відвідання сторінки в Інтернеті та зазначають: Доступний з: і в < > URL адресу сторінки.

Студенти мають пам’ятати, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані. Стосовно запису формул, першоджерела необхідно зазначати у квадратних дужках.

5. ТИПОВІ ПОМИЛКИ СТУДЕНТІВ
ПРИ НАПИСАННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 1. План роботи часто непродуманий, нелогічний, включає не всі основні питання теми, не відповідає зразку, який пропонується
  у методичних вказівках.
 2. Зміст роботи викладається не самостійно, а шляхом комбінування уривків з різноманітних літературних джерел.
 3. Виклад матеріалу не завжди відповідає планові, не послідовний, перевантажений відомостями, що не стосуються теми або мають другорядний характер. Питання плану в тексті не виділяються за­головками.
 4. Використовується застарілий матеріал, без використання сучасних статистичних даних, періодичної літератури, Інтернет-джерел.
 5. Переважно описовий характер робіт, недостатнє застосування ста­тистичних показників та відсутність їх аналізу в тексті.
 6. Порушення співвідношення обсягів основних розділів теми. Захоп­лення історичними і технологічними процесами.
 7. Граматичні помилки, не прийняті скорочення слів.
 8. Недбале оформлення робіт, відсутність полів, нумерації сторінок, посилань на літературні та статистичні джерела.
 9. Довільне, без дотримання методичних вимог складання списку використаних джерел.
 10. Неповнота і недбалість виконання графічної частини роботи: від­сутність назв, умовних позначень, посилань на інформаційні дже­рела, відсутність картосхем.

6. Захист курсової роботи

Виконану курсову роботу подають на кафедру міжнародної економіки в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту.

Спочатку виконана курсова робота  реєструється на кафедрі та передається викладачу–науковому керівнику на перевірку. Викладач ретельно перевіряє роботу, пише рецензію. Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, викладач повертає роботу з позначкою «на доопрацювання» без письмової рецензії.

У такому разі викладач не допускає студента до захисту та встановлює строки усунення недоліків.

Тільки після доопрацювання, з урахуванням зауважень, викладач пише рецензію і допускає роботу до захисту.

Захист курсової роботи (проекту) проводиться комісією у складі наукового керівника та одного–двох викладачів у терміни, передба­чені розпорядженням по кафедрі.

При захисті курсової роботи (проекту) студент має продемонструвати глибокі знання з досліджуваної теми, вміти чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал, аргументовано відповідати на питання.

Оцінювання курсової роботи (проекту) здійснюється за національною шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та за шкалою ECTS. Оцінка курсової роботи залежить від застосованої методики дослідження, якості виконання дослідження, уміння студента пов'язувати теоретичні знання з практикою, викори­стання сучасних комп’ютерних технологій, правильності відповідей на запитання при захисті, а також оформлення роботи.

Якщо студент не захистив курсову роботу (проект), він вважається не атестованим з даної дисципліни і не допускається до іспиту.

Захищені курсові роботи (проекти) передаються на кафедру, де вони зберігаються згідно з вимогами до такого виду документів.

 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 

Основний

 

 1. Міжнародні економічні відносини [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч.закл. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва, ін. та ; за ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. — Київ : Центр учбової літератури, 2012. — 414 с.
 2. Міжнародні економічні відносини [Текст] : програма та робоча програма / авт. Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко; КНТЕУ, Каф. міжнародної економіки. — К. : КНТЕУ, 2013. — 42 с.
 3. Міжнародні економічні відносини  [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Т.М. Мельник, Кудирко та ін. — К. : КНТЕУ, 2010. — 176 с.

 

Додатковий

 

 1. Алексеев В. В., Бабин Э. П., Бельчук А. И., Булатов А. С., Булатов Д. С., Виноградов В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ / А.С. Булатов (ред.), Н.Н. Ливенцев (ред.). — М. : Магистр, 2008. — 654с. 
 2. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров ; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ : ДонДТУ, 2013. - 317 с.
 3. Бабенко В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / В. Бабенко. — Київ : Основа, 2010. — 182с. 
 4. Бахчеванова Н. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха ; за заг. ред. проф. А. П. Голікова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 403 с.
 5. Белоусов С.: О системе государственного регулирования экспорта военных товаров (услуг) Великобритании // Международная экономика и международные отношения.  – 2009.-№6.- с. 31-47
 6. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Бестужева С. В. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 384 с.
 7. Бояр, А. О.  Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС: підруч. / А. О. Бояр ; за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого та ін. – Київ : Міленіум, 2008. – 384с. 
 8. Будкін В. Сутнісні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва //Економіка України. – 2008. – №12. – С. 52-63
 9. Буряк Г.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності. – К.: Хай-Тек прес, 2007. – 324 с.
 10. Волоснікова Н. М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. менедж. спец. / Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; за ред. проф. С. І. Архієреєва ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2010. - 271 с. 
 11. Гаврилова, Т. М.  Механизм международной миграции рабочей силы / Т. М. Гаврилова // Вестник Московского университета. Сер.6. Экономика. – Москва, 2009. – № 3. – С. 73-83. 
 12. Дахно, І. І.  Міжнародна торгівля : Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів / І. І. Дахно. – 2-ге вид.,доп. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 292с. 
 13. Економіка зарубіжних країн./За ред.: Козака Ю.Г, Ковалевського В.В., Осипова В.М.- 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. пос.- К. Центр учбової літератури, 2007. — 544 с.
 14. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та економічний виміри: Монографія/ За ред. С.І. Юрія – К.: Знання, 2007 – 595 с.
 15. Заблоцька, Р. О.  Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами: монографія / Р. О. Заблоцька. – Київ : Київський університет, 2008. – 368с. 
 16. Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ /Авт.:А.А.Мазаракі, В.В.Юхименко, О.П.Гребельник, Т.М.Мельник; За заг.ред.А.А.Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2008. – 309с. 
 17. Каїра Л. Г. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Каїра ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. - 215 с. 
 18. Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки: Монографія – [Лагутін В.Д., Головко Л.С., Герасименко А.Г.] – К.: КНТЕУ, 2008. – 308 с.
 19. Куве Людо, Жу Вайфенг: Вплив антидемпінгових заходів ЄС на країни третього світу // Журнал європейської економіки. - 2009.- Том 8 (№1). – с. 60-75
 20. Майорова, Т. В.  Інвестиційна діяльність: підручник для студ.вищ. навч.закл. / Т. В. Майорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 472с. 
 21. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: Монографія. – К.: Київ. нац..торг.-екон. ун-т, 2007. – 396 с.
 22. Міжнародна економіка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. А.А. Мазаракі; авт.: А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін.  – Ч.1.— К. : КНТЕУ, 2014. — 563 с.[1]
 23. Міжнародна економіка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. А.А. Мазаракі; авт.: А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін.  – Ч.2.— К. : КНТЕУ, 2015. — 447 с.
 24. Міжнародна торгівля [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч.закл. / Ю.Г.Козак, Н.С.Логвінова, М.І.Барановська [та ін.]; за ред.: Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінової, М.І.Барановської. — 4-те вид., переробл. та допов. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 510с. 
 25. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право [Текст] : навч. посіб. / М. З. Мальський [та ін.] ; за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. - К. : Знання , 2010. - 464 с.
 26. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, В.М. Осипової/ Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський, М.А. Левицький, О.В. -  2-ге вид.,  перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1118 с.
 27. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / [С. О. Якубовський та ін. ; за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - О. : ОНУ, 2012. - 260 с.
 28. Новіков О. Є. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Новіков, І. В. Гончаренко. - Миколаїв : МНАУ, 2013. - 221 с.
 29. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції: навч. посіб./ І.І.Павленко, О.В.Варяниченко, Н.А.Навроцька.- К.: ЦУЛ, 2012.- 256 с.
 30. Пазуха, М. Д.  Кон`юнктура світових товарних ринків : Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів / М. Д. Пазуха. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272с. 
 31. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі [Текст] : монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник ; Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 469 с.
 32. Савельєв Є.В. Міжнародні економічні відносини : підручник / Є.В. Савельєв. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 622 с.
 33. Сазонець, І. Л.  Інвестування: міжнародний аспект : Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 271с. 
 34. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання [Текст] : монографія / А. А. Мазаракі, В. В. Юхименко, Т. М. Мельник, ін. та ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — Київ : КНТЕУ, 2011. — 651 с.
 35. Ткаченко А. М.  Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / А. М. Ткаченко, В. Г. Воронкова, М. О. Ткаченко. — К. : ВД "Професіонал", 2009. — 351 с. 
 36. Транснаціональні корпорації: Навч. посіб. (В.В. Рокоча, О.В. Плотніков, В.Е. Новицький, Л.П. Кудирко та ін.). – К.: Таксон, 2001.
 37. Управління експортним потенціалом України / За ред. А.А. Мазаракі: Монографія. – К.: КНТЕУ, 2007.
 38. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія: Підручник. – К.: Либідь, 2006.
 39. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля. – К.: КНЕУ, 2001.
 40. Циганкова Т.М., Гордєєва Т. Міжнародні організації. – К.: КНЕУ, 2001.
 41. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: навч. посіб. для студ.. — 3-тє вид., доп. та випр. — Л. : Новий Світ-2000, 2009. — 357с.
 42. Шнирков, О. І.  Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі: монографія / О. І. Шнирков. – Київ : Київ. ун-т, 2008. – 143с. 

 

Періодичні видання

 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. – К. : КНУ ІМВ.
 2. Банківська справа.
 3. Вісник Національного банку України.
 4. Економіка України.
 5. Економіст.
 6. Зовнішня торгівля: право та економіка.
 7. Мировая экономика и международные отношения.
 8. Фінанси України.

 

Internet-ресурси

 

 1. Інтернет-ресурси західноєвропейськими мовами

 

 

Назва ресурсу

Інтернет-адреса

 1.  

World trade Organization

http://www.wto.org

 1.  

Word bank

http://www.worldbank.org

 1.  

The European Union

http://europe.eu.int

 1.  

International Monetary Fund

http://www.imf.org

 

Б. Україномовні Інтернет-ресурси

 

 

Назва ресурсу

Інтернет-адреса

 1.  

Верховна Рада України

http://www.rada.gov.ua

 1.  

Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua

 1.  

Офіційний сайт Президента України

http://www.president.gov.ua

 1.  

Держкомстат України

http://www.ukrstat.gov.ua

 1.  

Національний банк України

http://www.nbu.gov.ua

 1.  

Національна бібліотека України ім. академіка Володимира Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua 

 1.  

Національна парламентська бібліотека України

http://www.nplu.kiev.ua

 1.  

Представництво ООН в Україні

http://www.un.kiev.ua

 1.  

Представництво Європейської комісії в Україні

http://www.delukr.cec.eu.int

 1.  

Центр Європейських досліджень

http://eu.org.ua/ipo/

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «Міжнародні економічні відносини»

 1. Світове господарство та особливості його розвитку
  1. Країни з трансформаційною економікою у системі МЕВ.
  2. Країни зі зростаючими ринками у системі МЕВ.
  3. Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Франції (країна на вибір студента).
  4. Оцінка впливу економічно розвинених країни на розвиток МЕВ.
  5. Країни – експортери нафти у системі МЕВ.
  6. Країни BRICS у системі МЕВ.
  7. Нові індустріальні країни у системі МЕВ.
  8. Нові глобальні лідери: посткризові перспективи.
  9. Механізми впливу країн Великої двадцятки на розвиток МЕВ.
  10. Вплив китайської економіки на формування сучасного міжнародного економічного порядку (країна на вибір студента).
  11. Формування центрів економічної міці з позиції створення «Південно-східного» транспортного коридору.

 

 1. Міжнародна економічна інтеграція
  1. Особливості зовнішньої торгівлі країн АСЕАН (інтеграційне об’єднання на вибір студента).
  2. Регіональні проблеми зовнішньої торгівлі країн ЄС (інтеграційне об’єднання на вибір студента).
  3. Місце і роль ЄС  у системі МЕВ (інтеграційне об’єднання на вибір студента).
  4. Інтеграційні процеси у світовому господарстві: об’єктивні передумови та тенденції розвитку.
  5. Західноєвропейська економічна інтеграція: еволюція, проблеми та перспективи розвитку.
  6. Північноамериканська економічна інтеграція: характерні риси, проблеми та перспективи розвитку.
  7. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
  8. Сучасний стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів на Африканському континенті.
  9. Інтеграційні угрупування країн Центральної та Східної Європи.
  10. Економічна інтеграція в ЄвразЕС: проблеми та перспективи.
  11. Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці.
  12. Інтеграційні об’єднання Азії: проблеми та перспективи розвитку.

 

 1. Міжнародна торгівля това­рами та послугами
  1. Регіональні аспекти сучасного розвитку міжнародної торгівлі.
  2. Зовнішня торгівля Китаю: особливості розвитку та стратегічні партнери (країна на вибір студента).
  3. Зовнішньоторговельні пріоритети США (країна на вибір студента).
  4. Структурні реалії міжнародної торгівлі послугами.
  5. Транскордонне співробітництво України: можливості та пріоритети.
  6. Географічна структура зовнішньої торгівлі Японії (країна на вибір студента).
  7. Міжнародна торгівля туристичними послугами.
  8. Зовнішньоекономічні відносини в сфері фінансових послуг.
  9. Страхові послуги на світовому ринку.
  10. Світовий ринок консалтингових послуг.
  11. Аутсорсингові послуги в системі світової торгівлі.
  12. Міжнародна торгівля товарами інформаційно-комунікаційної сфери (ІКТ-товарами).
  13. Перспективи розвитку електронної комерції в умовах глобальних технологічних змін.

 

 1. Міжнародний рух капіталу
  1. Прямі іноземні інвестиції в країни з транзитивною економікою.
  2. ТНК як суб’єкти міжнародного інвестування.
  3. Міжнародні рейтингові системи та їх вплив на інвестиційну привабливість країн.
  4. Україна як об’єкт міжнародного кредитування (країна на вибір студента).
  5. Платіжний баланс України: підходи до аналізу та методи управління (країна на вибір студента).
  6. Україна в міжнародних фінансових організаціях (країна на вибір студента).
  7. Тенденції формування та механізм обслуговування зовнішнього боргу країни (країна на вибір студента).
  8. Проблеми зовнішньої заборгованості провідних країн світу: фактори формування та перспективи подолання.
  9. Особливості фінансової інтеграції країн Азії.
  10. Вільні економічні зони у розвитку депресивних регіонів.
  11. Особливості розвитку офшорного бізнесу в умовах глобалізації.
  12. Організація і особливості діяльності філій іноземних корпорацій в Україні (країна на вибір студента).
  13. Діяльність ТНК на ринках України (країна на вибір студента).

 

 1. Міжнародна міграція робо­чої сили
  1. Міграційна політика країни та її вплив на транскордонний рух трудових ресурсів (на прикладі країни або інтеграційного об’єднання за вибором студента).
  2. Державне регулювання міжнародної інтелектуальної міграції.
  3. Стан та тенденції розвитку регіональних ринків трудових ресурсів (за вибором студента).
  4. Міграційна політика країн ЄС та її вплив на міжнародні міграційні потоки (інтеграційне об’єднання на вибір студента).
  5. Національні моделі державного регулювання еміграції (імміграції) (на прикладі країни або інтеграційного об’єднання за вибором студента).
  6. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС .

 

 1. Світові валютно-фінансові та кредитні відносини
  1.  
 2. Міжнародний науково-технічний обмін
  1. Світова хімічна галузь в системі глобальної конкуренції (галузь на вибір студента).
  2. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях.
  3. Спільні підприємства як фактор підвищення конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників.
  4. Міжнародний стратегічний альянс як форма транснаціоналізації бізнесу.
  5. Венчурні форми міжнародного бізнесу.
  6. Технологічна та інноваційна політика ТНК.
  7. Технопарки в розвитку світової економіки.
  8. Міжнародна передача технологій у сучасних міжнародних економічних операціях.
  9. Особливості залучення США до міжнародного трансферу технологій (на прикладі країни або інтеграційного об’єднання за вибором студента).

 

 1. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ
  1. ООН і міжнародне економічне співробітництво.
  2. Діяльність регіональних економічних комісій ООН.
  3. Значення спеціалізованих установ ООН у регулюванні МЕВ.
  4. Роль та значення у регулюванні МЕВ міжнародних економічних організацій поза системою ООН .
  5. Міждержавні галузеві організації як суб’єкти регулювання МЕВ.

 

 1. Проблеми інтеграції України до системи світо­господарських зв’язків
  1. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з ЄС (на прикладі країни або інтеграційного об’єднання за вибором студента).
  2. Перспективи розвитку України як транзитної країни.
  3. Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Європейським Союзом.
  4. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами СНД.
  5. Зовнішньоекономічні відносини України зі США.
  6. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Латинської Америки.
  7. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Близького Сходу.
  8. Зовнішньоекономічні відносини України з Китаєм.
  9. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Південно-Східної Азії.
  10. Україна на світовому ринку товарів.
  11. Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері регулювання міжнародної торгівлі.
  12. Експортний потенціал України на світовому ринку послуг.
  13. Україна на міжнародному ринку туристичних послуг.
  14. Співробітництво України з міжнародними організаціями системи ООН.
  15. Спільні підприємства та розвиток міжнародних коопераційних зв’язків в Україні.
  16. Зовнішній борг України: фактори формування та проблеми управління.
  17. Співробітництво України з МВФ: проблеми та перспективи.
  18. Співробітництво України та Світового банку: проблеми та перспективи.
  19. Співробітництво України з ЄБРР: сучасний стан, проблеми та перспективи.
  20. Перспективи та загрози розвитку України як сільськогосподарської країни.
  21. Пріоритетні напрями економічного співробітництва України з країнами АТЕС.
  22. Перспективи розвитку економічних відносин між Україною та ЄАВТ.

 

 

 

 

Додаток Б

 

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

План № 1 до теми

Зовнішня торгівля Китаю: особливості розвитку та стратегічні партнери

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження зовнішньої торгівлі країни

 1. Сутність, види та особливості регулювання зовнішньої торгівлі країни.
 2. Теоретичні підходи щодо аналізу залучення країни в міжнародну торгівлю.

Розділ 2. Особливості розвитку зовнішньої торгівлі Китаю.

2.1. Країнознавчий аналіз китайської економіки та визначення факторів формування структури її зовнішньої торгівлі.

2.2. Динаміка та структура зовнішньої торгівлі Китаю.

Розділ 3. Стратегічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі Китаю

3.1. Напрямки структурної переорієнтації  експортної спеціалізації  Китаю в контексті глобальних викликів та загроз.

3.2. Посилення високотехнологічної складової в структурі зовнішньої торгівлі.

Висновки

Список використаних джерел.

Додатки

 

 

 

Додаток В

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

 

на тему: «_____________________________________________________»

 

Студента(ки) ___курсу___групи

спеціальності

056 «Міжнародні економічні відносини»

Прізвище та ініціали

 

Керівник________________________

(посада, вчене звання, науковий

ступінь, прізвище та ініціали)

 

 

Національна шкала_______

 

Кількість балів____________  Оцінка ЄКТС________

 

                             Члени комісії

                                  ________                                         ___________________

                                      (підпис)                                                  (прізвище та ініціали)

                           ________                                         ___________________

        (підпис)                                                  (прізвище та ініціали)

                         ________                                         ___________________ (підпис)                                                 (прізвище та ініціали)

 

 

Київ 20___рік

 

 

 

 

Додаток Г

Перелік показників, які підлягають аналізу при виконанні курсової роботи.

 

Назва розділу

Рекомендовані показники, які підлягають розрахунку та аналізу

І. Світове господарство та особливості його розвитку

Абсолютні обсяги, геопросторова та секторальна структура,  динаміка (темпи зростання та темпи приросту) світової торгівлі (зовнішньої торгівлі). Динаміка галузевої та регіональної структури ВВП із виокремленням експорту та імпорту. Частка окремої країни (групи країн) в глобальному ВВП, глобальному експорті (імпорті), глобальних ввезених та вивезених прямих іноземних інвестиціях(ПІІ), світовому населенні. Подушевий обсяг ВВП (залучених ПІІ). Частка країни у світових золотовалютних резервах. Індекс інвестиційної привабливості країни. Коефіцієнти еміграції, імміграції, сальдо міграції.

ІІ. Міжнародна економічна інтеграція

 

 

Індекс розвитку внутрішньогалузевої торгівлі. Сальдо торговельного балансу, індекс покриття імпорту експортом, індекс умов торгівлі. Експортна, імпортна, зовнішньоторговельна квоти. Абсолютні обсяги, геопросторова та секторальна структура,  динаміка (темпи зростання та темпи приросту) світової торгівлі (зовнішньої торгівлі), частка окремої країни (групи країн) в глобальному ВВП, глобальному експорті (імпорті),індекс диференціації експорту(імпорту), індекс імпортозалежності. Індекс концентрації та Герфіндаля-Хіршмана по окремим сегментам світових ринків товарів та послуг.

ІІІ. Міжнародна торгівля товарами та послугами

 

Індекс виявлених торгових переваг Вальраса, індекс міжнародної виробничої спеціалізації галузі, країни (групи країн), коефіцієнт диверсифікації експорту, коефіцієнт міжнародної експортоорієнтованості галузі. Абсолютні обсяги, геопросторова та секторальна структура,  динаміка (темпи зростання та темпи приросту) світової торгівлі (зовнішньої торгівлі), динаміка галузевої та регіональної структури ВВП із виокремленням експорту та імпорту, частка окремої галузі країни (групи країн) у глобальному експорті (імпорті).

 

ІV. Міжнародний рух капіталу.

 

Абсолютні обсяги, геопросторова та секторальна структура,  динаміка (темпи зростання та темпи приросту) світових (регіональних) ПІІ,  динаміка галузевої та регіональної структури ПІІ світу, країни чи групи країн; частка окремої країни (групи країн) в глобальних ввезених та вивезених прямих іноземних інвестиціях(ПІІ), подушевий обсяг залучених ПІІ, частка у світових золотовалютних резервах, індекс інвестиційної привабливості. Індекси транснаціоналізації бізнесу. Показник продуктивності праці на національних підприємствах та ТНК. Частка ПІІ в ВВП, у %.

V. Міжнародна міграція робочої сили

Абсолютні обсяги, геопросторова та видова структура,  динаміка (темпи зростання та темпи приросту) еміграції, імміграції, міграційного руху населення; динаміка коефіціентів міграції, еміграції, іміграції, сальдо міграції, міграційний оборот країни, частка мігрантів у корінному населенні держави, частка переказів мігрантів у ВВП, відношення переказів мігрантів до експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту.

VI. Світові валютно-фінансові та кредитні відносини

Абсолютні обсяги, геопросторова та секторальна структура,  динаміка (темпи зростання та темпи приросту) зовнішнього валового(суверенного, державного, гарантованого, корпоративного). Валовий борг, % до ВВП. Валовий борг, % до річного експорту товарів і послуг. Сукупні платежі щодо обслуговування зовнішнього боргу, % до річного експорту товарів і послуг. Відсоткові платежі щодо обслуговування зовнішнього боргу, % до річного експорту товарів і послуг. Частка державного боргу у доходах державного бюджету. Частка загальної суми річних платежів по державних боргах до доходів державного бюджету поточного року. Частка загальної суми річних платежів за державним боргом у ВВП, у %.

VII. Міжнародний науково-технічний обмін

.

Абсолютні обсяги, георгафічна та секторальна структура міжнародної торгівлі  роялті та ліцензійними послугами. Частка торгівлі роялті у сукупному експорті чи імпорті країни. Сальдо торгівлі роялті та ліцензійними послугами. Частка приватних(державних) витрат  на дослідження у ВВП деяких країн світу. Частка торгівлі комплектуючими, сировиною та напівфабрикатами у світовій торгівлі. Рівень заробітної плати середній по країні, в окремій галузі на національних та іноземних підприємствах. Рівень тарифів на електроенергію в різних країнах світу. Рівень податків на додану вартість та прибуток у різних каїнах світу. Коефіцієнт еміграції, імміграції, сальдо міграції. Частка міжнародних грошових переказів заробітчан в ВВП, у  %.

VIII. Проблеми інтеграції України до системи світо­господарських зв’язків

 

Абсолютні обсяги, регіональна та секторальна структура,  динаміка (темпи зростання та темпи приросту) зовнішньої торгівлі України, динаміка галузевої та регіональної структури ВВП України  із виокремленням експорту та імпорту, частка України в глобальному ВВП, глобальному експорті (імпорті), глобальних ввезених та вивезених прямих іноземних інвестиціях(ПІІ), світовому населенні, подушевий обсяг ВВП (залучених ПІІ). Частка України у світових золотовалютних резервах. Динаміка  індексу інвестиційної привабливості України. Коефіцієнти еміграції, імміграції, сальдо міграції України.

 

 

 

 


[1] Виділені курсивом видання можна знайти в бібліотеці КНТЕУ

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ