Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародні економічні відносини

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

 

професійний рівень                             «бакалавр»

галузь знань                                           05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність                                                  056 «Міжнародні економічні відносини»

професійне спрямування                             «Міжнародний бізнес»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016

 

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Укладачі: Т.М. Мельник, д-р екон. наук, професор.

В.В. Тронько, канд. екон. наук, доцент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної еконо­міки 22 лютого 2016 р., протокол № 8 .

 

Рецензент Л.П. Кудирко, канд. екон. наук, професор.

 

 

Навчальна програма

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

 

професійний рівень                             «бакалавр»

галузь знань                                           05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність                                                  056 «Міжнародні економічні відносини»

професійне спрямування                             «Міжнародний бізнес»

 

 

 

Укладачі:   МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна,

ТРОНЬКО Віра Володимирівна

 

 

Редактор _____
Комп’ютерна верстка ____

 

Підп. до друку 22.02.16. Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 2,91. Ум. фарбо-відб. 3,03.

Обл.-вид. арк. 3,13. Тираж 50 пр. Зам. 758.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ

 

 

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

ВСТУП

 

Робоча програма та програма з дисципліни «Міжнародні еконо­мічні відносини» (МЕВ) складена відповідно до місця та значення дисципліни у структурно-логічній схемі, яка передбачена освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації «Міжнародний бізнес», і охоплює всі змі­стовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни «Міжнародні економічні від­носини» є система економічних зв’язків, які складаються між суб’єк­тами різних національних економік у світовому господарстві на основі міжнародного поділу факторів виробництва.

Робоча програма та програма містять такі розділи:

 1. Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення дисцип­ліни «Міжнародні економічні відносини», її місце у навчаль­ному процесі.
 2. Зміст дисципліни МЕВ.
 3. Структура дисципліни «Міжнародні економічні відносини» та розподіл годин за темами (тематичний план).
 4. Тематика та зміст лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів.
 5. Список рекомендованих джерел.

У робочій програмі використані такі символи:

& – список рекомендованої основної та додаткової літератури з теми дисципліни.

? – перелік завдань для самостійної роботи студентів.

 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ (КОМПЕНТЕНЦІЇ) ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ», ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

1.1. Мета викладання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» полягає у формуванні у майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнарод­них економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.

1.2. На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення дисципліни студентами:

 • розуміти сутність МЕВ, їх значення й еволюцію, чинники і рівні розвитку;
 • засвоїти категоріальний апарат, що застосовується для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку;
 • знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
 • уміти творчо аналізувати стан та тенденції розвитку системи між­народних економічних відносин, визначати проблеми й перспек­тиви їх розвитку;
 • використовувати здобуті знання для розуміння умов та наслідків інтеграції України в глобальний торговельний та фінансовий простір.

1.3. Результатами (компетенціями) вивчення дисципліни є:

 • формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного вико­ристання набутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ міжнародних економічних відносин;
 • засвоєння методичних підходів до оцінки стану та тенденцій роз­витку основних форм МЕВ, що дозволяє використовувати емпірич­ний та статистичний аналіз зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності на рівні окремих підприємств, які залучаються в міжнародні торго­вельні та виробничо-інвестиційні взаємини із зарубіжними контр­агентами,
 • розуміння студентами основних закономірностей розвитку про­цесів міжнародної економіки та обґрунтування ними сценаріїв можливостей та загроз, які супроводжують входження вітчизняних суб’єктів ЗЕД на різні сегменти світового ринку товарів та послуг;
 • формування комплексного підходу до розуміння механізмів вклю­чення України в міжнародний поділ праці та кооперацію в різних сферах економіки.

Знання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» допо­може студентам не тільки в пізнанні ними проблем еволюції світового господарства та участі в цьому процесі України, але й у формуванні у майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу системи спеціальних знань щодо сучасного стану міжнародних економічних відносин для фунда­ментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.

У структурно-логічній схемі вивчення дисципліна «МЕВ» вив­чається після дисциплін «Економічна теорія», «Мікроекономіка» та «Макроекономіка», передує вивченню дисциплін «Основи зовнішньо­економічної діяльності», «Основи зовнішньоторговельних операцій».

Загальний обсяг годин з дисципліни – 180, що відповідає 5,4 кредитам ЕСТS та навчальним планам спеціальності «Міжнародний бізнес», що передбачає вивчення курсу в перебігу двох семестрів і включає залік та іспит для оцінювання знань студентів.

 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МЕВ»

 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «МЕВ»

 

Предмет вивчення дисципліни «МЕВ», його місце серед інших еко­номічних дисциплін, структура і логіка викладання. Значення в підготовці спеціалістів. Мета, завдання і нові підходи до вивчення курсу, його інформаційно-методичне забезпечення.

МЕВ як економічна категорія. Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і передумови розвитку.

Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб’єктами діяльності.

Види та форми МЕВ, їх взаємозв’язок.

 

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку

 

Світове господарство: сутність, елементи і суб’єкти, етапи форму­вання, фактори роз­витку. Міжнародна господарча взаємодія. Якісний і кількісний аспекти розвитку СГ. Головні тенденції фор­мування СГ, рівні і цикли його розвитку.

Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологізаця. Регіональний принцип групування і головні регіо­нальні групи країн світу.

Соціально-економічний принцип систематизації країн світу.

Місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. Провідне значен­ня промислово розвинених країн. Країни, що розвиваються: поняття, загальні ознаки та місце у світовій економіці. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються. Країни з перехідною економікою, формування їх економіч­них угруповань і пробле­ми інтеграції до світової ринкової економіки. Загострення діалогу «Північ-Південь». Якісні зміни діалогу «Схід-Захід» та внутрішньосистемних діалогів.

Проблема ліквідації економічної відсталості і неоколоніальної залежності країн, що розвиваються, особливості їх МЕВ. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) в контексті перебудови МЕВ. Проблеми інтеграції до світового господарства країн з перехід­ною економікою.

Тема 3. Еволюційні періоди формування МЕВ

 

Доколоніальний період розвитку МЕВ. Зародження та розвиток форм МЕВ. Міжнародні торговельні зв’язки стародавнього світу.

Міжнародні економічні відносини епохи Середньовіччя. Зов­нішньоторговельні відносини при феодалізмі. Зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі та Гетьманської держави. Міжнародні економічні зв’язки країн Сходу – Китаю, країн Південних морів, Середньої та Центральної Азії, Арабського Сходу. Колоніальний період форму­вання МЕВ. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ.

МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня торгівля періоду первісного нагромадження капіталу. МЕВ монопо­лістичного капіталізму.

Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економіч­них зв’язків. Світогосподарські зв’язки в найновіший період. Зростання єдності та взаємозалежності суб’єктів світового господарства.

 

Тема 4. Середовище МЕВ

 

Поняття середовища МЕВ, його структура й особливості. Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток МЕВ.

Економічне середовище функціонування МЕВ, стан ринкових відносини країн і особливості їх взаємовідносин. Інструменти регулювання МЕВ в економічному просторі.

Особливості дії економічних законів і закономірностей на між­народному рівні.

Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики й економіки в МЕВ. Політичні інтереси країн та регіонів. Політична стабільність і політичні ризики. Правові регулятори МЕВ.

Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ. Інфраструктура сучасних МЕВ. Роль транспорту й інформа­ційно-комунікаційних систем у розвитку МЕВ.

 

Тема 5. Міжнародний поділ праці (МПП) та кооперація виробництва

 

МПП – вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. МПП як форма прояву суспільного поділу праці. Етапи розвитку МПП. Теорія порівняльних переваг виробництва. Основні фактори, що впливають на участь країн в МПП та показники його розвитку. Фактори поглиблення МПП. Вплив технологічної революції на МПП. Головні організаційно-економічні форми втілення МПП.

Система міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. Сучасні теорії модернізації міжнародного поділу праці.

Проблеми і передумови участі України в МПП.

 

Тема 6. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)

 

МЕІ – закономірність розвитку СГ і МЕВ. Сутність, цілі і зна­чення МЕІ, основні ознаки. Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ. Головні учасники й організато­ри процесу МЕІ, його сучасні особливості. Форми МЕІ. Етапи форму­вання між­народних економічних інтеграційних угруповань. Cучасні тенденденції в розвитку регіонлаьної інтеграції.

Принципи оцінки інтеграції. «Золоті правила» регіональної інтеграції. Статистичні та динамічні ефекти інтеграції. Теорія «второго кращого».

Регіональний характер МЕІ як її особливість. Регіональні інтег­раційні об’єднання промислово розвинених країн.

ЄС як найбльш розвинена форма економічної інтеграції. Причини та основні етапи розвитку західноєвропейської інтеграції. Економічні наслідки розширення ЄС. Особливості інституціональної структури ЄС. Україна й ЄС.

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄС – ЄАВТ.

Північноамериканська економічна інтеграція. Формування Пів­нічно-Американської зони вільної торгівлі (НАФТА). США у світо­вих інтеграційних процесах. Глобальна політика США щодо процесів європейської економічної інтеграції. Особливості економічних відно­син з країнами АТР.

Інтеграційні процеси в економіці країн, що розвиваються. Роль МЕІ у здійсненні НМЕП.

Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛААІ). Андська група. Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР). Співробітництво Карибського басейну (КАРІКОМ). Спільний ринок країн Південного конусу (МЕРКОСУР). Проблеми і перспективи створення системи колективних економічних дій у Латинській Аме­риці.

Проблеми розвитку регіонального економічного співробітниц­тва в Африці. Основні економічні угруповання країн Африки. Еко­номічне співробітництво західноафриканських держав (ЕКОВАС). Митний і еко­номічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), його трансформація на економічний і валютний союз Центральної Африки (ЕВСЦА). Спільний ринок країн Магрібу. Спільний ринок Східної і Південної Африки (КОМЕСА). Співробітництво розвитку Півдня Африки (САДК). Проблеми формування Африканського економіч­ного співробітництва (АфЕС).

Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Асоціація регіо­нального співробітництва Південної Азії (СААРК). Азіатсько-Тихо­океанське економічне співробітництво (АТЕС). Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропей­ських країнах у нових умовах переходу до ринкової економіки, створення нової моделі економічної інтеграції. Східноєвропейське співробіт­ництво і вільна торгівля (СЄВТ). Вишеградська група. Центрально­європейська асоціація вільної торгівлі (ЦЄФТА). «Карпатський єврорегіон». Чорноморське економічне співтовариство. Економічний союз країн СНД. Єдиний економічний простір (ЄЕП). Митний союз. Центрально­азіатське економічне співробітництво (ЦАЕС). Євразійське економічне співробітництво (ЄврАзЕС). Шанхайська організація співробітництва (ШОС).

Україна в світових та регіональних інтеграційних процесах.

 

Тема 7. Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ

 

Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі. МТ як форма МЕВ. Концепції МТ: класичні та неокласичні. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

Сучасні тенденції розвитку МТ. Обсяг та динаміка МТ. Система показників МТ. Позиції окремих країн, груп та регіонів в МТ. Вплив НТР на структуру міжнарод­ної торгівлі.

Регіональна структура (географічний розподіл) МТ. Структура світового товарообігу. Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі промислово розвинених країн. Роль країн, що розвиваються в МТ. Місце нових індустріальних країн (НІК) у світовій торгівлі. Країни з перехідною економікою в МТ. Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі Нових Незалежних Держав (ННД).

Монополізація світової торгівлі. Види товарних ринків за ступе­нем монополізації. Закритий і відкритий сектори світового ринку, їх особливості.

Кон’юнктура товарних ринків – сутність, фактори формування і розвитку, система показників вивчення й основні форми виявлення. Зміни в товарній структурі МТ. Стандартизація товарів на світовому ринку. Міжнародні товарні но­менклатури. Штрихові коди. Міжнародна асоціація товарної нумерації «GS1». Асоціація «GS1-Україна».

Ціноутворення на світовому ринку. Ціна як важливий показник кон’юнктури товарних ринків. Світова ціна, її ознаки. Ціноутворю­вальні фактори. Множинність цін на світовому ринку. Рівні світових цін. Інформаційна система світових цін товарних ринків. Проблеми нееквівалентного обміну. Поняття «умо­ви торгівлі» і його еконо­мічний зміст. Трансфертне ціноутворення в міжнародній торгівлі.

Види і форми МТ. Зустрічна торгівля. Міжнародні торги (тен­дери). Міжнародні ярмарки і виставки. Міжнародні аукціони. Особ­ливості біржової торгівлі, її еволюція, організація і функції. Біржові товари. Найбільші міжнародні товарні біржі, їх вплив на міжнародну торгівлю. Види біржових угод. Консигнаційна торгівля.

 

Тема 8. Регулювання міжнародної торгівлі

 

Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Лібералізація зовнішньої торгівлі – загальна проблема сучасних МЕВ. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі за умов протекціонізму та в умовах лібералізації.

Засоби зовнішньоторговельної політики. Вияви дискримінації в МТ. Регіональне торговельне співробітництво.

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних торговельних організацій. ГАТТ (Гене­ральна угода з тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й розвитку). Перетворення ГАТТ на Світову ор­ганізацію торгівлі (СОТ). Значення торговельних угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торговельної палати.

Передумови й особливості участі України в МТ.

 

 

Тема 9. МЕВ у сфері послуг

 

Значення світового ринку послуг, передумови його формування. Специфічні ознаки міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і географічні напрямки.

Секторальні ознаки розвитку міжнародних ринків послуг.

Міжнародні інжинірингові послуги. Міжнародний консалтинг. Міжнародний аутсорсинг. Міжнародні телекомунікаційні, фінансові, страхові послуги.

Туристські послуги на світовому ринку. Міжнародні туристські потоки. Фактори розвитку міжнародного туризму. Франчайзинг у системі міжнародних послуг. Регулювання умов використання товарних знаків, Мадридська угода про їх міжнародну реєстрацію.

Міжнародний лізинг, його види. Головні країни-експортери лізингових послуг. Значення міжнародного лізингу в МТ та міжна­родній інвестиційній діяльності.

Регулювання МЕВ в сфері послуг. Роль та механізми регулю­вання міжнародної торгівлі послугами в форматі ГАТС.

Проблеми участі України в міжнародній торгівлі послугами.

 

Тема 10. Міжнародний рух капіталу

 

Міжнародний рух капіталу: суть, чинники, форми. Теорії міжнародних інвестицій. Поняття та складові інвестиційного клімату. Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби. Зміни питомої ваги головних економічних центрів у вивозі капіталів. Основні потоки міжнародного капіталообміну. Вивіз капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності. Економічні ефекти прямих інвестицій. Іноземні інвестиції в економіці України. Міжнародні фінансові ринки та рух капіталу. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування.

ТНК – головні суб’єкти міжнародної виробничої та інвести­ційної діяльності, їх сутність і еволюція, сучасна стратегія. Типи монопольних об’єднань. Роль внутрішнього корпораційного обміну. Суперечності між ТНК і національно-державною фор­мою політичної організації суспільства. Регулювання діяльності ТНК.

Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності: суть, його цілі, інструменти.

Група Світового банку, мета створення, функції, структура. Міжнародний банк рекон­струкції та розвитку (МБРР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (БАГІ).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансо­вих організацій: компетенція, фінансові кошти, організаційна структура, особливості кредитної діяльності. Фонди МВФ. Програми МВФ в Україні.

Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання ва­лютно-кредитних відносин. Група десяти.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Акціоне­ри банку, цілі, умови надання кредитів, фонди ЄБРР. Головні нап­рями діяльності ЄБРР в Україні.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності.

Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці, Азії, Латинській Америці. Їх роль у економічному розвитку країн, що розвиваються.

 

Тема 11. Міжнародне інвестиційне співробітництво

 

Сутність фінансово-промислових груп (ФПГ) та їх роль у розвитку спільних міжнарод­них виробничих процесів.

Спільні підприємства (СП). Передумови й особливості розвит­ку спільного підприємництва. Організаційно-правові й економічні форми створення і функціонування СП. Масштаби, рівень і динаміка розвитку СП. Міжнародні стратегічні альянси (МСА). Роль МСА в сучасному науково-технічному міжнародному співробітництві. Вільні еко­номічні зони (ВЕЗ). Класифікація ВЕЗ, особливості функціону­вання. Діяльність ВЕЗ у різних країнах. Податкові гавані. Офшорні зони.

Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

 

Тема 12. Міжнародне портфельне інвестування.

 

Сутність та види портфельного інвестування. Здійснення портфельного інвестування на сучасному етапі, його причини, масштаби та географічна структура.

Види та функції цінних паперів. Типи акцій та типи облігацій. Правила формування цін на акції та на облігації. Роль рейтингів компаній при формуванні цін на акції та облігації. Продаж цінних паперів з дисконтом.

Принципи формування інвестиційного портфеля. Типи інвестиційних портфелей. Визначення доходності цінних паперів.

 

Тема 13. Міжнародний фондовий ринок

 

Сутність, значення та причини формування міжнародного ринку цінних паперів. Еволюція розвитку світового та міжнародного фондового ринку. Структура міжнародного фондового ринку. Основні гравці, предмети торгів та масштаби міжнародних операцій на світовому ринку цінних паперів.

Класифікація цінних паперів, що функціонують на міжнародному фондовому ринку. Значення ринку похідних цінних паперів для розвитку сучасного міжнародного фондового ринку, види деривативів.

Ринок євровалют, як складова фондового ринку: фактори розвит­ку та сектори євроринку.

Характеристика сутності національних та міжнародних фондових ринків. Моделі національних фондових ринків.

Органи регулювання ринку цінних паперів на національному та міжнародному рівнях.

Міжнародні тенденції розвитку сучасного фондового ринку. Механізм виходу компанії на IPO.

Проблеми розвитку фондового ринку в Україні.

 

Тема 14. Світова валютно-фінансова система.

 

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і елементи. Поняття валюти й її види. Конвертованість валют. Валют­ний курс, його види. Валютний паритет. Котирування валют. Крос-курс. Валютні ринки та валютні операції. Принципи, форми та інстру­менти валютної політики держав з відкритою економікою.

Еволюція світової валютної системи. Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи. Роль долара як світової валюти. Європейська валютна система в повоєнний період. Валютно-фінансова система країн ЄС. Еволюція ролі та перспективи золота в міжнародних валютно-фінансових відносинах. Проблема деверси­фікації міжнародних валютних резервів.

Методи регулювання валютного курсу. Міжнародні валютні війни як сучасний тренд щодо зменшення вартості національної продукції. Вплив девальвації та ревальвації валюти на економічну кон’юнктуру країни.

 

Тема 15. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки.

 

Сутність міжнародних розрахунків. Рахунки лоро та ностро. Механізм міжнародних розрахунків.

Платіжний баланс як відображення світогосподарських зв’язків країни. Показники платіжного балансу та методи класифікації його статей. Структура платіжного балансу. Правила запису операцій в рахунку поточних операцій платіжного балансу. Рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок: методологія побудови, особливості запису руху коштів. Роль офіційних резервів у платіжному балансі.

Роль платіжного балансу в регулюванні економіки країни. Теорії міждержавного регулювання платіжного балансу. Методи забезпечення рівноваги платіжного балансу країни. Основні підходи щодо врегулювання платіжного баласу України.

 

Тема 16. Міжнародні кредитні відносини

 

Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері зовнішньоекономічних зв’язків. Сутність міжнародних кре­дитних відносин. Основні види кредитних угод. Умови надання кре­дитів. Кредитні міжбанківські ставки. Класифікація кредитів.

Передумови формування і розви­ток світового ринку позичкових капіталів (СРПК), його функції. Різновидність операцій на СРПК. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів. Операції сек’юри­тизації. Валютна й інституціональна структура СРПК. Система СВІФТ.

Роль транснаціональних банків у розподілі та перерозподілі міжнародних позичкових ресурсів.

Регіональні зміни у сфері зовнішніх позичень. Проблеми зов­нішньої заборгованості в МЕВ. Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості. Інструменти управління зовнішнім боргом країн. Проблема за­боргованості і значення іноземних кредитів для економічного роз­витку України.

 

Тема 17. Міжнародна міграція робочої сили

 

Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили й етапи розвитку. Масштаби, форми й основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Види міжнародної міграції. Міжнародний ри­нок спеціалістів високої кваліфікації («золотих комірців») і проб­лема «відпливу інтелекту». Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, наукових та інженерно-технічних кадрів. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна міграція робочої сили і платіжні ба­ланси країн.

Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її міжнародного ек­спорту. Міжнародні монополії і ринок праці. Міжнародні міграційні коридори у формуванні новітніх міграційних потоків працівників. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.

Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Міжна­родна організація праці (МОП), Міжнародна організація з питань міграції (МОМ) та їх роль у вирішенні питань без­робіття і захисту прав працівників. Програми стимулювання і забезпечення зайнятості трудового населення.

Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.

 

Тема 18. Міжнародний науково-технічний обмін

 

Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ. Традиційні і нові форми НТС країн світу. Вплив НТР на розвиток міжнародного НТС. Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі. Спільні нау­кові дослідження. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Обмін науково-технічними досягнення­ми і досвідом. Взаємні консультації з основних питань НТС. Спів­робітництво у галузі науково-технічної інформації, винахідництва та патентної справи. Спільні наукові дослідження щодо захисту навколишнього середовища, у медицині, освоєнні космосу і Світового океану. Напрями НТС – електронізація господарства, його автомати­зація, роботизація, нові види конструкційних матеріалів, біотехноло­гії, атомна енергетика та ін.

Комерційний зміст науково-технічних відносин. Розвиток тор­гівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інте­лектуальної власності.

Інтернаціоналізація НТС. Міжнародні нау­ково-технічні програми. Рамкові програми. «Стратегія 2020». Проблеми НТС у діалозі «Схід-Захід». Перспективи включення науково-технічного потенціалу України до міжнародних науково-технічних зв’язків.

 

Тема 19. Електронна торгівля в системі МЕВ.

 

Структура інформаційно-комунікаційного сектору світової економіки. Причини виникнення явища електронної торгівлі в системі МЕВ. Роль інтернет - економіки та електронного бізнесу як сучасних рушіїв МЕВ. Економічна доцільність ведення бізнесу в інтернет просторі. Види сучасного інтернет – трейдингу. Учасники міжнародної електронної торгівлі. Спрямування, обсяги та місце електронної торгівлі в мережевій економіці. Матриця мережевої економіки. Види міжнародної електронної торгівлі та їх особливості. Розвиток електронного уряду як регулятора електронної торгівлі.

 

 

Тема 20. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ

 

Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). Роль МЕО в системі МЕВ. МЕО як вияв тенденції багатостороннього еко­номічного співробітництва. Головні функції, принципи і методи діяльності МЕО. Участь країн у МЕО як одна з форм реалізації їх суверенітету. Сучасна система МЕО, їх класифікація.

Економічна діяльність ООН, її рівні. Система головних органів ООН. Ге­неральна Асамблея. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. Регіональні комісії ООН з соціальних і еко­номічних питань.

МЕО поза системою ООН. Організація економічного співро­біт­ництва і розвитку (ОЕСР). «Велика сімка».

Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються. Організація американських держав (ОАД). Органі­зація африкан­ської єдності (ОАЄ) та її правонаступник Африканський союз (АС). Організація ісламська конференція (ОІК). Ліга арабських держав (ЛАД).

Міждержавні галузеві організації. Організація держав-експор­терів нафти (ОПЕК). Асоціація судновласників (ФАСАЗ). Асоціація ван­тажовідправників. Міждержавні організації у галузі сільського господарства, у галузі промисловості та будівництва.

Міжнародні об’єднання підприємців.

Україна і міжнародні економічні організації.

 

Тема 22. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ

 

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтерна­ціоналізації СГ. Роль НТР у зближенні якісних характеристик сучас­ного виробництва. Дематеріалізація й інтелектуалізація виробництва, зміна моделі економічного розвитку.

Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ в установленні зв’язків національних економік зі світовим господарством і у форму­ванні елементів глобальної економіки. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання. Рушійні сили й особливості сучасної еконо­мічної глобалізації, її головні форми. Моделі економічного розвитку.

Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти розв’язання екологічних проблем. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми. Глобальна ресурсоенергетична проблема. Безпека світової економіки. Координація міжнародної економічної політики.

Sharing economy як парадигма зміни МЕВ майбутнього: причини виникнення, прогнози щодо подальшого розвитку.

 

Тема 23. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків

 

Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови входження України до світового економічного простору. Проблеми економічної безпеки. Трансформація структури зовнішньої торгівлі. Реалізація конкурентних переваг. Україна в міжнародних інвестиційних відносинах. Стабілізація виробництва та його струк­турна пере­будова, залучення іноземних інвестицій. Створення конкурентного середовища. Досягнення експортно-імпортної збалан­сованості. Зменшення рівня бартерного обміну.

Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіо­нальні, субрегіональні і локальні. Головні напрями розвитку МЕВ: розвиток двосторонніх міжнародних відносин, розширення участі у європейському регіональному співробітництві, співробітництво в межах СНД, членство в міжнародних організаціях. Пріоритети України в регіональному співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями зовнішньоеко­номічних зв’язків України. Україна – член СОТ: зовнішні детермінанти економічного розвитку країни. Переваги та загрози лібералізації внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі.

 

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

 

№ пор.

Тема

Кількість годин

Форма контролю*

Всього годин/

кредитів

з них

Лекції

С/З

СРС

 1.  

Предмет і завдання дисципліни МЕВ

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Світове господарство та особливості його розвитку

14

6

4

4

Т, І, О

 1.  

Еволюційні періоди фор­мування МЕВ

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Середовище МЕВ

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародна економічна інтеграція

12

4

4

4

Т, І, О

 1.  

Міжнародна торгівля това­рами як провідна форма МЕВ

8

4

2

2

Т, І, О

 1.  

Регулювання міжнародної торгівлі

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

МЕВ у сфері послуг

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародний рух капіталу

12

4

4

4

Т, І, О

 1.  

Міжнародне інвестиційне співробітництво

8

2

2

4

Т, І, О

 

Разом за І семестр

90

32

28

30

 

Підсумковий контроль за І семестр – залік

 1.  

Міжнародне портфельне інвестування

4

2

-

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародний фондовий ринок

10

4

2

4

Т, І, О

 1.  

Світова валютно-фінансова система

12

4

2

4

Т, І, О

 1.  

Платіжний баланс та міжнародні розрахунки

8

4

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародні кредитні від­носини

10

4

2

4

Т, І, О

 1.  

Міжнародна міграція робо­чої сили

6

2

2

2

Т, І, О

18.

Міжнародний науково-технічний обмін

10

4

2

4

Т, І, О

19.

Електрона торгівля в системі МЕВ

10

2

-

4

Т, І, О

20.

Міжнародні економічні організації у багатосто­ронньому економічному співробітництві і регулю­ванні МЕВ

10

4

2

4

Т, І, О

22.

Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ

6

4

2

4

Т, І, О

23.

Проблеми інтеграції України до системи світо­господарських зв’язків

4

2

-

2

Т, І, О

 

Разом за ІІ семестр

90

36

16

38

 

 

Разом за І та ІІ семестри

180

68

44

68

 

Підсумковий контроль за ІІ семестр– іспит

 

№ пор.

Тема

Кількість годин

Форма контролю*

Всього годин/

кредитів

з них

Лекції

С/З

СРС

 1.  

Предмет і завдання дисципліни МЕВ

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Світове господарство та особливості його розвитку

14

2

2

4

Т, І, О

 1.  

Еволюційні періоди фор­мування МЕВ

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Середовище МЕВ

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародна економічна інтеграція

12

2

2

4

Т, І, О

 1.  

Міжнародна торгівля това­рами як провідна форма МЕВ

8

2

1

2

Т, І, О

 1.  

Регулювання міжнародної торгівлі

6

1

2

Т, І, О

 1.  

МЕВ у сфері послуг

6

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародний рух капіталу

12

2

2

4

Т, І, О

 1.  

Міжнародне інвестиційне співробітництво

8

2

1

4

Т, І, О

 1.  

Міжнародне портфельне інвестування

4

1

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародний фондовий ринок

10

2

2

4

Т, І, О

 1.  

Світова валютно-фінансова система

12

2

2

4

Т, І, О

 1.  

Платіжний баланс та міжнародні розрахунки

8

2

2

2

Т, І, О

 1.  

Міжнародні кредитні від­носини

10

2

2

4

Т, І, О

 1.  

Міжнародна міграція робо­чої сили

6

2

2

2

Т, І, О

18.

Міжнародний науково-технічний обмін

10

2

2

4

Т, І, О

19.

Електрона торгівля в системі МЕВ

10

2

2

4

Т, І, О

20.

Міжнародні економічні організації у багатосто­ронньому економічному співробітництві і регулю­ванні МЕВ

10

2

2

4

Т, І, О

22.

Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ

6

2

2

4

Т, І, О

23.

Проблеми інтеграції України до системи світо­господарських зв’язків

4

2

2

2

Т, І, О

 

Разом

180

42

42

68

 

Підсумковий контроль за ІІ семестр– іспит

 

* Т – тестування;

 І – виконання індивідуального завдання;

О – опитування.

 

 

4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Результати навчання

Навчальна діяльність

Робо­чий час сту­дента, год.

Оціню­вання у балах

Розуміння сут­ності та струк­турних елемен­тів системи МЕВ, ролі МЕВ у розвитку глобальної еко­номіки, знання основних видів та форм МЕВ,

вміння обґрун­тувати позиції України в про­відних формах прояву МЕВ

Тема № 1. Предмет та завдання дисципліни МЕВ

Лекція 1. Предмет та завдання курсу МЕВ

План лекції

 1. Предмет і завдання дисципліни МЕВ, його зна­чення у підготовці спеціалістів.
 2. Сутність МЕВ як економічної категорії: об’єкти, суб’єкти та рівні розвитку.
 3. Види та форми МЕВ.

& Література:

Основна: 2, 3, 4.

Додаткова: 7, 14, 21

2

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до тестування з теми.

1. Підготувати есе на тему: «Оцінка вихідних умов інтегрування України в МЕВ як пост­радянської економіки» (на вибір студента).

2. Заповнити таблицю, в якій представлені провідні форми МЕВ та наведені приклади прояву цих форм у міжнародній діяльності України та суб’єктів, що її представляють (обов’язкове виконання).

Форми МЕВ

Приклади залучення України в МЕВ

Міжнародна торгівля

 

Міжнародна виробнича діяльність

 

Міжнародні валютно-фінансові відносини

 

Міжнародна трудова міграція

 

Міжнародні кредитно-грошові відносини

 

 

3. Дати кілька визначень МЕВ та прокомен­тувати, які саме акценти у виявленні сут­ності МЕВ виділені в кожному із представ­лених формулювань (обов’язкове виконання).

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Семінарське заняття № 1. Предмет та завдання дисципліни МЕВ

Питання до заняття

 1. Переваги та недоліки залучення націо­нальної економіки в МЕВ.
 2. Основні показники залучення національ­ної економіки в МЕВ.
 3. Приклади інтегрування України в різні форми МЕВ.

2

 

 

 

 

3

Розуміння основних зако­номірностей розвитку світо­вого госпо­дарства та МЕВ,

знання основ­них типів країн світового гос­подарства та особливостей їх МЕВ,

вміння обґрун­тувати перспек­тиви інтеграції України у сис­тему світового господарства

Тема № 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку

Лекція № 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку

План лекції

 1. Світове господарство: сутність, елементи, суб’єкти, фактори розвитку.
 2. Якісний та кількісний аспекти розвитку СГ у МЕВ.
 3. Циклічність економічної системи як рушій економічного розвитку або занепаду країн.

& Література:

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 5, 7, 14, 15, 20.

 

 

 

 

 

 

 

2

 

? 1. Написати наукове есе на тему: «Роль окремих країн у еволюції розвитку світового господарства у 20-21 ст.»

2. Підготувати дайджест на тему: «Наймасштабніші кризові явища 20-21 ст: причини виникнення та наслідки».

10

3

Семінарське заняття № 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку

Питання до заняття

 1. Характеристика місця та ролі економічно розвинених країн у СГ. Країни ОЕСР.
 2. Ознаки та пріоритети розвитку країн з перехідною економікою.
 3. Країни, що розвиваються, як суб’єкт гло­бальної економіки. Проблема НМЕП.

2

3

Лекція № 3. Типологія країн світу і роль окремих  їх угруповань у СГ і МЕВ

 1. Класифікація країн світу в системі СГ.
 2. Місце окремих груп у СГ і МЕВ.
 3. Проблема НМЕП.

& Література:

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 5, 7, 14, 15, 20.

2

 

? 1. Зробити порівняльний аналіз показни­ків економічного розвитку різних груп країн (за класифікацією ООН) за такими крите­ріями: ВВП на душу населення, частка в глобальному ВВП, світовій торгівлі, прямих іноземних інвестиціях; частка в світовому населенні, тип демографічного розвитку; кількість країн (обов’язкове виконання).

2. Підготуватись до обговорення на семінарі питання «НМЕП та його роль у сучасному світі» (на вибір студента).

3. Підготувати есе на тему: «Детермінанти розвитку світового господарства на сучас­ному етапі» (на вибір студента).

4. Дати визначення Новому міжнародному економічному порядку та обґрунтувати чин­ники, які призвели до необхідності його формування (обов’язкове виконання).

 

5

Семінарське заняття № 3.

Типологія країн світу і роль окремих  їх угруповань у СГ і МЕВ

Питання до заняття

 1. Характеристика місця та ролі економічно розвинених країн у СГ. Країни ОЕСР.
 2. Ознаки та пріоритети розвитку країн з перехідною економікою.
 3. Країни, що розвиваються, як суб’єкт гло­бальної економіки.
 4. Проблеми розвитку найменш розвинених країн.

2

3

Лекція № 4. Проблема економічної взаємозалежності країн

План лекції

 1. Місце та роль МЕВ у розвитку національної економіки
 2. Проблеми економічної взаємозалежності. Національна та міжнародна взаємозалежності та МЕВ.
 3. Розвиток торговельно-економічних діалогів.

& Література:

Основна: 1, 6, 14.

Додаткова: 8, 9, 24.

2

 

 

? Кожний студент має самостійно виконати таке завдання:

Вибрати по одній країні з різних груп країн згідно методики Світового банку, охарактеризувати її економічний стан шляхом розрахунку ВВП на душу населення, експортної, імпортної та зовнішньоторговельних квот, індекс інвестиційної привабливості, сальдо торговельного балансу, індекс імпортозалежності, та коефіцієнт зовнішньої заборгованості за 2005, 2010 та 2015 рр. Дайте повну характеристику галузевого розвитку обраних Вами країн, їх торговельних та фінансових партнерів. Країни не мають повторюватись в групі.

 

3

Розуміння еволюційного характеру роз­витку системи МЕВ,

знання етапів еволюції МЕВ,

вміння іденти­фікувати ваго­мість окремих форм розвитку МЕВ на кож­ному із етапів їх розвитку

Тема № 3. Еволюційні періоди формування МЕВ

Лекція № 5. Еволюційні періоди формування МЕВ

План лекції

 1. Міжнародні торговельні зв’язки Стародав­нього світу.
 2. Міжнародні економічні відносини епохи Середньовіччя.
 3. Міжнародне економічні відносини в умо­вах становлення та розвитку індустріаль­ної цивілізації.
 4. Світогосподарські зв’язки на сучасному етапі.

&  Література:

Основна: 1, 4.

Додаткова: 14, 18, 20, 21.

2

 

? 1. Зробити порівняльний аналіз етапів розвитку МЕВ за такими ознаками: термін, що охоплює період, форма МЕВ, що мала розповсюдження, провідні учасники МЕВ серед країн, об’єкти МЕВ, принципи роз­витку міжнародних зв’язків. Аналіз предста­вити в табличній формі (обов’язкове вико­нання).

2. Підготуватись до диспуту на семінарсь­кому занятті на тему: «Значення Великих географічних відкриттів для подальшого економічного розвитку метрополій та колоній» (обов’язкове виконання).

3. Підготувати есе на тему: «Вплив «холодної війни» на розвиток МЕВ у поствоєнний період» (на вибір студента).

4. Підготувати дайджест на тему: «Роль НТР та інформаційних технологій у розвитку світової економіки на сучасному етапі» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

4

3

 

Семінарське заняття № 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

Питання до заняття

 1. Порівняльний аналіз впливу зовнішньо­економічних відносин на розвиток Старо­давньої доби та Середньовіччя.
 2. Значення Великих географічних відкрит­тів для подальшого економічного роз­витку метрополій та колоній.
 3. Характеристика еволюції МЕВ Постколо­ніальної доби: тенденції, головні супереч­ності, роль окремих форм МЕВ у глобаль­ному економічному розвитку.

2

 

 

 

 

 

 

3

Розуміння сут­ності середови­ща МЕВ та компонентів, що його обу­мовлюють

знання видів та тенденцій розвитку еле­ментів середо­вища МЕВ,

вміння оцінити вплив елементів полі­тико-правового, економічного та соціокуль­турного сере­довища на міжнародну інвестиційну та торговельну діяльність компаній

Тема № 4. Середовище розвитку МЕВ

Лекція № 6. Середовище розвитку МЕВ

План лекції

1. Суть та структура середовища МЕВ.

2. Економічне середовище МЕВ.

3. Політико-правове середовище МЕВ.

4. Соціокультурне середовище з огляду його впливу на МЕВ.

& Література:

Основна: 1, 2, 4.

Додаткова: 8, 9, 14.

2

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до тестування.

1. На підставі даних, що представляються в міжнародних рейтингах, зокрема рівня міжнародної конкурентоспроможності країн світу, ступеня розвитку економічної сво­боди, індексу глобалізації, індексу корупції, підготувати короткий аналітичний звіт щодо динаміки зазначених показників в Україні. Яким чином вони можуть слугувати інди­каторами для оцінки поточного стану та тенденцій розвитку економічного, політико-правового та культурного середовища нашої країни? (на вибір студента).

 

 

 

Продовження таблиці

Результати навчання

Навчальна діяльність

Робо­чий час сту­дента, год.

Оціню­вання у балах

 

2. Заповнити таблицю, якій представлені компоненти середовища МЕВ та їх харак­теристики (обов’язкове виконання).

 

Складові середо­вища МЕВ

Інди­катори

Характерні риси ком­понентів середовища МЕВ

Приклади конструк­тивного впливу елементів середо­вища на МЕВ

 

 

 

 

 

3. Підготувати дайджест на тему: «Вплив економічних реформ на засадах Вашинг­тонського консенсусу в пострадянських країнах та країнах, що розвиваються, на розвиток глобальної економіки» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» на прикладах із міжнародної практики для дискусії «Переваги та недоліки національних моделей ведення бізнесу: економічний та соціокультурний контекст» (обов’язкове виконання).

 

 

Семінарське заняття № 5. Середовище розвитку МЕВ

Питання до заняття

 1. Потенціал міжнародних рейтингів для оцінки міжнародного економічного сере­довища МЕВ.
 2. Протистояння глобалізму та антиглоба­лізму як ознака розвитку соціокультур­ного середовища країн-суб’єктів світової економіки.
 3. Екологічна компонента МЕВ: загрози та можливості для глобального розвитку.

2

 

 

 

 

 

3

Продовження таблиці

Результати навчання

Навчальна діяльність

Робо­чий час сту­дента, год.

Оціню­вання у балах

Розуміння сутності та передумов МПП,

знання основних форм МПП, вміння оцінювати вплив МПП на економічний розвиток країн світу

Тема № 5. Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва

Лекція № 7. Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва

План лекції

 1. Сутність, фактори та основні тенденції розвитку міжнародного поділу праці.
 2. Міжнародна спеціалізація виробництва: сутність, форми, напрями розвитку.
 3. Особливості і види міжнародного коопе­рування.
 4. Участь України в МПП.

& Література:

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 5, 10, 14, 17, 18, 21.

2

 

? 1. Користуючись статистичними даними Держстату України, Національного банку, проаналізувати структуру ВВП та експорту України і зробити висновок щодо міжна­родної спеціалізації вітчизняної економіки та її відповідності внутрішнім умовам та конкурентним перевагам, що сформувалися в перебігу останнього п’ятдесятиріччя (обов’язкове виконання).

2. Підготувати есе на тему: «Залучення національної економіки в міжнародний поділ праці – загроза національній безпеці країни чи джерело її економічного зро­стання» (на вибір студента).

3. Заповнити таблицю, в якій представлені основні організаційно-економічні форми прояву МПП та їх характеристики (обов’яз­кове виконання).

 

Організа­ційно-еко­номічні форми прояву МПП

Коротке визна­чення

Прояви форм МПП

Приклади залучення України в різнома­нітні форми МПП

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4. Підготувати дайджест на тему: «Проблеми та перспективи залучення в МПП для про­відних вітчизняних компаній в галузі авіа- та космобудування» за такими джерелами «МЭ и МО», Економіка України», Зовнішня тор­гівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

5. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Міжнародна аграрна спеціалізація для сучасної України – шлях у безвихідь чи її майбутнє?» (обов’язкове виконання).

 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття № 6. Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва

Питання до заняття

 1. Показники залучення національної еконо­міки в МПП.
 2. Галузеві проекти розвитку міжнародної виробничої кооперації України з зарубіж­ними партнерами (на прикладі автомо­білебудування, виробництва авіатехніки, космічної галузі, виробництва біопалива тощо).
 3. Порівняльний аналіз переваг та недоліків розвитку провідних галузей вітчизняного експорту в контексті тенденцій розвитку МПП на сучасному етапі.

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Розуміння сутності та передумов розвитку міжнародних інтеграційних процесів, детермінант, що їх обумов­люють,

Тема № 6. Міжнародна економічна інтеграція

Лекція № 8. Теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції

План лекції

 1. Міжнародна економічна інтеграція: сут­ність, рушійні сили, цілі.
 2. Основні форми МЕІ.
 3. Статичні та динамічні ефекти інтеграції.

2

 

знання видів та етапів розвитку міжнародної економічної інтеграції, вміння оцінити переваги та загрози інтег­рації України до ЄС та ЄЕП з огляду на наслідки у сфері зовнішньої торгівлі, розвитку внутрішнього виробництва та ринку

Лекція № 9. Провідні інтеграційні угруповання світу

План лекції

 1. Особливості розвитку західноєвропейсь­ких інтеграційних процесів.
 2. Роль НАФТА в світовій економіці.
 3. Тенденції розвитку інтеграційних проце­сів у Латинській Америці та на азійському континенті.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 5, 14, 18, 20.

2

 

?1. Підготувати есе на тему: «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як напрямок проєвропейської інтеграції нашої країни» (обов’язкове виконання).

2. Підготувати дайджест на тему: «Співпраця України в форматі СНД» за такими джере­лами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

3. Заповнити таблицю, в якій представлені основні етапи розвитку міжнародної еконо­мічної інтеграції на прикладі ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР та їх характеристики (обов’яз­кове виконання).

 

Основні етапи розвитку міжна­родної еконо­мічної інтеграції

Коротке визна­чення

Період, що охоплю­вав етап

Харак­терні риси етапу

 

 

 

 

 

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Північноатлантичний альянс (НАТО) та ЄС як орієнтири зовніш­ньоекономічної політики сучасної України» (обов’язкове виконання).

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Семінарське заняття № 7. Теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції

Питання до заняття

 1. Характеристика передумов розвитку та ознак міжнародних інтеграційних процесів.
 2. Порівняльний аналіз етапів інтеграції.
 3. Моделювання наслідків утворення мит­ного союзу. Індекси інтеграції.

2

 

 

 

 

3

Семінарське заняття № 8. Провідні інтеграційні угруповання світу

Питання до заняття

 1. Порівняльний аналіз економічного потен­ціалу та ролі ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, АСЕАН у світовій економіці.
 2. Особливості розвитку інтеграційних про­цесів країн, що розвиваються.
 3. Розвиток міжнародної економічної інтег­рації країн з перехідною економікою.
 4. Інтеграційні пріоритети сучасної України.

 

2

 

 

 

3

Розуміння ролі та місця міжнародної торгівлі в сис­темі МЕВ, форм її прояву з огляду різно­манітних кри­теріїв,

знання індика­торів кон’юнк­тури світових ринків,

вміння здійс­нювати розра­хунки показ­ників розвитку міжнародної торгівлі та зов­нішньої торгівлі України

Тема № 7. Міжнародна торгівля товарами як провідна форма МЕВ

Лекція № 10. Місце міжнародної торгівлі в системі світового господарства

План лекції

 1. Сутність міжнародної торгівлі товарами, її динаміка і структура.
 2. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами.
 3. Система показників розвитку міжнародної торгівлі.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 12, 13, 20, 25, 30.

 

Лекція 11. Інструменти здійснення зовнішньоторговельних відносин

1. Ціноутворення на світових товарних ринках.

2. Види, форми та методи міжнародної тор­гівлі.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 12,  14, 17, 22, 23.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 1.Зробити огляд літератури та публікацій у періодичних виданнях з проблем розвитку торговельних відносин між різними групами країн (обрати по одній країні із кожного угрупування та дослідити торговельні відносини між ними).

2. Підготувати доповідь на тему: а) «Механізм здійснення торговельних відносин готовою продукцією провідними країнами світу».

б) «Глобальні ланцюги доданої вартості в сучасній економіці»

в) «Сучасні тренди в здійсненні торговельних відносин різними країнами світу».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Семінарське заняття № 9. Місце міжнародної торгівлі в системі світового господарства

Питання для заняття

 1. Аналіз показників динаміки та структури світової торгівлі.
 2. Види міжнародної торгівлі.

3. Класифікація форм міжнародної торгівлі

4. Особливості ціноутворення на світових товарних ринках

2

 

 

 

 

3

Розуміння сутності регулювання міжнародних торговельних відносин.

Вміння застосовувати інформацію щодо регламентації торгівлі при розрахунках торговельних показників Знання особливостей регламентації ГАТТ/СЩТ

Тема 8. Лекція № 12. Регулювання міжнародних торговельних відносин

План лекції

 1. Суть та рівні регулювання міжнародної торгівлі.
 2. Роль Світової організації торгівлі (ГАТТ/ СОТ) у регулюванні міжнародної торгівлі
 3. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
 4. Національні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 12, 13, 14, 17, 22, 23.

2

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка індивідуальних проектів: вико­ристовуючи основну та додаткову літера­туру, підготуватися до обговорення питань:

1. Підготувати дайджест на тему: «Роль галу­зевих міжнародних організацій в регулю­ванні окремих сегментів світової торгівлі» (на вибір).

2. Підготуватись до дискусії щодо наслідків набуття Україною в 2008 р. членства в СОТ для різних суб’єктів вітчизняної економіки – місцевих виробників, споживачів, держави, працівників підприємств, що конкурують з імпортом, експортерів (обов’язкове виконання).

3. Користуючись даними підручника Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля. – К., 2008, скласти таблицю «Основні форми між­народної торгівлі» (обов’язкове виконання).

4. Підготувати есе на тему: «Механізми впливу СОТ на розвиток міжнародної торгівлі» (обов’язкове виконання).

5. Заповнити таблицю, в якій представлені міжнародні організації, що впливають на міжнародну торгівлю в системі ООН та поза системою ООН (обов’язкове виконання).

 

Інститути, що регу­люють світову торгівлю

Спеціалі­зація інституту

Рік започат­кування, кількість учасників, штаб-квартира

Формат співпраці України з вказаними інсти­туціями

 

 

 

 

 

6. Підготувати презентацію на тему: «Етапи набуття Україною членства в СОТ» (обов’яз­кове виконання).

7. Використовуючи статистичні дані щоріч­ника «Статистичний щорічник України», визначити показники розвитку зовнішньої торгівлі України за формулами, наданими на лекції за останнє п’ятиріччя. Зробити від­повідні висновки та коментарі (обов’язкове виконання).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Семінарське заняття № 10. Регулювання міжнародних торговельних відносин

Питання для заняття

 1. Особливості регулювання зовнішньої тор­гівлі на державному рівні.
 2. Міжнародні організації з регулювання між­народної торгівлі та сприяння її розвитку.
 3. Позиції України у світовій торгівлі.

2

 

 

 

 

3

Розуміння сут­ності та факто­рів розвитку обміну послу­гами в системі МЕВ,

знання основ­них форм та принципів тор­гівлі послугами,

вміння обґрун­товувати перс­пективи інтег­рації України у світовий ринок послуг

Тема № 9. МЕВ у сфері послуг

Лекція № 13. МЕВ у сфері послуг

План лекції

 1. Сутність і класифікація міжнародних послуг.
 2. Характеристика основних сегментів світо­вого ринку послуг.
 3. Особливості міжнародної торгівлі послу­гами на сучасному етапі.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 12, 13, 14, 17, 22, 23.

 

 

 

 

2

 

 

? 1. Зробити огляд літератури та публікацій у періодичних виданнях з проблем розвитку міжнародних лізингових відносин (на вибір студента).

2. Користуючись статистичними джерелами, проаналізувати динаміку географічної струк­тури зовнішньої торгівлі послугами України впродовж 2005–2015 рр. (обов’язкове вико­нання).

3. Заповнити таблицю, в якій представлена типологізація міжнародних послуг (обов’яз­кове виконання).

 

Класи­фікація міжна­родних послуг

Інсти­тути, що регла­ментують діяльність на рин­ках заз­начених послуг

Основні суб’єкти ринку

Формат співпраці України з вказа­ними інститу­ціями

 

4. Підготувати доповідь на тему: «Роль фран­чайзингу в розвитку міжнародних турис­тичних послуг» (на прикладі глобальних готельних мереж) (на вибір студента).

5.Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Доцільність долу­чення країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою до міжнародних стандартів із захисту прав інтелектуальної власності, зокрема товарних знаків у кон­тексті Мадридської угоди» (обов’язкове виконання).

6. Заповнити таблицю, в якій представлена типологізація міжнародних транспортних перевезень (обов’язкове виконання).

Класифі­кація міжна­родних транс­портних послуг

Інститути, що регла­ментують діяльність на ринках зазначених послуг

Основні суб’єкти ринку

Формат співпраці України з вказаними інститу­ціями

 

 

 

 

 

7. Підготувати дайджест на тему: «Умови та переваги залучення України в міжнародний мегапроект «Морський старт» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

8. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Доцільність та ймо­вірні наслідки для України модернізації її газотранспортної системи через міжнародні інвестиційні проекти» (на вибір студента).

9. У схематичному вигляді представити основні принципи та цілі запровадження Міжна­родних правил перевезень «Інкотермс-2000» (обов’язкове виконання).

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Семінарське заняття № 11. МЕВ у сфері послуг

Питання для заняття

 1. Світовий ринок послуг: суб’єкти, об’єкти, інфраструктура.
 2. Тенденції розвитку міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації.
 3. Роль міжнародних організацій у регулю­ванні міжнародних ринків послуг.
 4. Секторальний аналіз міжнародних ринків послуг.

2

 

 

3

Розуміння ролі та функ­цій міжнарод­ного руху капіталу для розвитку світо­вого госпо­дарства та національної економіки,

знання основних форм міжнародного руху капіталу,

вміння обґрунтувати перспективи залучення міжнародного капіталу у національну економіку

Тема № 10. Міжнародний рух капіталу в системі МЕВ

Лекція № 14. Міжнародний рух капіталу в системі МЕВ

План лекції

 1. Міжнародний рух капіталу: суть, чинники, форми.
 2. Міжнародна інвестиційна діяльність: прин­ципи здійснення та тенденції розвитку.
 3. Роль ТНК у розвитку міжнародного виробництва.
 4. Особливості розвитку спільного підпри­ємництва в умовах глобалізації.

 

Лекція № 15. Механізми функціонування та регулювання міжнародного руху капіталу

План лекції

 1. Міжнародні фінансові ринки та рух капі­талу.
 2. Провідні фінансові центри світу та офшорні зони.
 3. Міжнародні фінансові організації з регу­лювання міжнародних потоків капіталу.

& Література:

Основна: 2, 3.

Додаткова: 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21.

4

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

1. Підготувати есе на тему: «Вплив ТНК на глобальне розповсюдження цінностей захід­ного суспільства» (на вибір студента).

2. Заповнити таблицю, в якій представлена типологізація іноземних інвестицій та їх характеристики (обов’язкове виконання).

 

Види іноземних інвестицій

Критерії типологізації

Особливості та характерні риси

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

3

 

Продовження таблиці

Результати навчання

Навчальна діяльність

Робо­чий час сту­дента, год.

Оціню­вання у балах

 

 

3. Підготувати дайджест на тему: «Діяльність ТНК в Україні» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (обов’язкове виконання).

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Приватизація націо­нальних підприємств іноземним капіталом з огляду на умови та джерела розвитку економіки України та суспільного добро­буту» (обов’язкове виконання).

 

 

 

Семінарське заняття № 12. Міжнародний рух капіталу в системі МЕВ

Питання для заняття

 1. Сутність та сучасні тенденції міжнарод­ного руху капіталу.
 2. Міжнародний рух капіталу у формі прямих іноземних інвестицій.
 3. Міжнародний рух капіталу у формі порт­фельних іноземних інвестицій.

2

 

 

 

 

3

 

Семінарське заняття № 13. Україна в міжнародних інвестиційних процесах

Питання для заняття

 1. Роль ТНК у вивозі капіталу.
 2. Україна як реципієнт та донор капіталу: галузевий та регіональний аспекти.
 3. Залучення України на міжнародні фондові ринки. Роль ІРО.

2

 

 

 

3

 

Розуміння особливостей функціонуван-ня вільних економічних зон. Знання основних методів протидії виводу капіталу в офшори

Тема 11. Міжнародне інвестиційне співробітництво.

Лекція 16. Міжнародне інвестиційне співробітництво

План лекції

1.Роль фінансово-промислових груп та спільних підприємств при здійсненні інвестиційних процесів

2.Сутність та види вільних економічних зон.

3.Офшорні юрисдикції

& Література:

Основна: 7, 8.

Додаткова: 22, 25, 30, 32.

2

 

 

 

Семінарське заняття № 14. Міжнародне інвестиційне співробітництво

1. Особливості функціонування фінансово-промислових груп та спільних підприємств на сучасному етапі.

2 Роль сучасних ВЕЗ у МЕВ

3. Механізми тінізації капіталу шляхом офшорних юрисдикцій.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Модульний контроль

2

10

 

 

Разом за І семестр

90

100

 

 

Підсумковий контроль за І семестр – залік

 

Розуміння студентами сутності портфельного інвестування. Вміння управління портфельним ризиком

Тема № 12. Міжнародне портфельне інвестування.

Лекція № 17. Міжнародне портфельне інвестування.

План лекції

1. Сутність міжнародного портфельного інвестування, його динаміка та географічна структура.

2. Види цінних паперів.

3. Управління інвестором ризиками портфелю.

& Література:

Основна: 7, 8.

Додаткова: 35, 40.

2

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

Написати наукове есе на тему:

1. «Дослідження особливостей здійснення міжнародного портфельного інвестування в розвинених країнах (або країнах, що розвиваються)».

2. «Проблеми здійснення портфельного інвестування в Україні».

4

 

 

 

3

 

Розуміння складових міжнародного фондового ринку, знання механізму фінансової взаємозалеж-ності країн.

Тема 13. Міжнародний фондовий ринок.

Лекція 18. Міжнародна фінансова взаємозалежність країн..

План лекції

1. Сутність та структура міжнародного фондового ринку.

2. Ринок похідних цінних паперів.

3. Основні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку

& Література:

Основна: 10, 15

Додаткова: 35, 40.

 

Лекція 19. Інструменти міжнародного фондового ринку.

План лекції

1. Механізм виходу компанії на IPO.

2. Регламентування міжнародного фондового ринку

3. Проблеми розвитку фондового ринку в Україні.

 

& Література:

Основна: 10, 14.

Додаткова: 35, 40.

4

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

Скласти наукове есе на тему: 1. «Методика укладання контрактів на міжнародних фондових біржах». 2. «Ринок валютних деривативів». 3. «Міжнародний фінансовий ринок»

4

 

 

3

 

 

Семінар № 15. Міжнародний фондовий ринок.

1. Еволюція міжнародного фондового ринку

2. Особливості розвитку міжнародного фінансового ринку на сучасному етапі

3. Сучасні міжнародні фондові біржі

4. Механізм виходу українських компаній на IPO

2

 

 

 

3

 

Розуміння сутності, основ­них елементів світової валют­ної системи,

знання основ­них етапів розвитку СВС,

 

Тема № 14. Світова валютно-фінансова система і міжнародні валютно-фінансові відносини

Лекція № 20.Еволюція світової валютно-фінансової системи

План лекції

 1. Сутність, структура та рівні міжнародної валютної системи.
 2. Етапи еволюції світової валютної системи.

& Література:

Основна: 10, 14.

Додаткова: 35, 40.

Лекція № 21. Світові валютні відносини

План лекції

1. Валютні ринки та валютні операції.

2. Механізм регулювання валютних курсів

3. Проблеми валютних відносин в умовах глобальної фінансової інтеграції

& Література:

Основна: 10, 14.

Додаткова: 35, 40.

4

 

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

1. Заповнити таблицю, в якій представлена еволюція світової валютної системи (обо­в’язкове виконання).

Етапи еволюції світової валютної системи

Ознаки етапу

Приклади впливу міжнародних валютно-фінансових відносин на розвиток інших форм МЕВ в окреслені періоди

 

 

 

 

2. Підготувати дайджест на тему: «Євро­пейська спільна валюта – наслідки для Європи та світу в цілому» за такими дже­релами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

3. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії на семінарі на тему: «Перспективи долара як світової валюти» (обов’язкове виконання).

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Семінарське заняття № 16. Світова валютно-фінансова система

Питання для заняття

 1. Порівняльний аналіз міжнародних валют­них систем.
 2. Роль євро в розвитку регіональної інтег­рації та глобальної економіки.
 3. Міжнародні валютні операції.

 

2

 

 

 

3

 

Вміння

використовувати статистику платіжного балансу країни для аналізу зовнішньоеко­номічних зв’язків

Тема 15. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки.

Лекція № 22. Платіжний баланс як індикатор інтегрування країни в МЕВ

План лекції

 1. Міжнародна платіжна система та міжна­родні розрахункові відносини.
 2. Платіжний баланс країни.
 3. Методи регулювання платіжного балансу.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 6, 11, 13, 14, 17.

Лекція № 23. Міжнародні розрахунки.

План лекції

1.Сутність міжнародних розрахунків.

2. Види міжнародних розрахунків

 

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 6, 11, 13, 14, 17.

 

4

 

 

 

1. Підготувати в табличному вигляді харак­теристики умов і видів міжнародних розра­хунків, які мають відповідні переваги та недоліки для експортерів та імпортерів това­рів (обов’язкове виконання).

2. На підставі даних Національного банку України проаналізувати, які операції в структурі платіжного балансу України за останнє п’ятиріччя (2010–2015 рр.) забезпе­чували притік коштів у країну, а які сприяли його відтоку. Які висновки можна зробити щодо динаміки обсягів офіційних резервів країни. Висновки та коментар представити у вигляді короткого аналітичного звіту (обо­в’язкове виконання).

3. Підготовка доповіді «Роль та перспективи золота як міжнародного резерву в між­народних валютно-фінансових відносинах» (на вибір студента).

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Семінарське заняття № 17. Платіжний баланс як індикатор інтегрування країни в МЕВ

Питання для заняття

 1. Характеристика умов та видів міжнарод­них розрахункових операцій.
 2. Національний рівень регулювання міжна­родних валютних відносин.
 3. Структура платіжного балансу України.
 4. Міжнародний досвід та практика регулю­вання платіжного балансу в Україні.

2

 

 

 

 

 

3

 

Розуміння сутності та основних функ­цій міжнарод­ного кредиту у СГ,

знання основ­них форм міжнародних кредитних відносин,

вміння обґрун­товувати наслідки міжнародних кредитних відносин для національної економіки

Тема 16. Міжнародні кредитні відносини

Лекція № 24. Міжнародні кредитні відносини

План лекції

 1. Міжнародний кредит: суть, функції, види.
 2. Світовий ринок позичкових капіталів: структура та тенденції розвитку.
 3. Роль транснаціональних банків у міжна­родній економіці.

 

Лекція № 25. Проблеми міжнародної заборгованості.

1. Сутність та причини виникнення зовнішньої заборгованості.

2. Інструменти управління зовнішнім боргом

3. Проблема зовнішньої заборгованості України.

& Література:

Основна: 2, 3, 4.

Додаткова:6, 11, 14, 17.

 

4

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

1. Підготувати есе на тему: «Діяльність ТНБ як механізм глобального перерозподілу кредитно-фінансових ресурсів у сучасній світовій економіці» (на вибір студента).

2. Заповнити таблицю, в якій представлені чинники, що визначають попит та пропо­зицію на міжнародному ринку кредитних ресурсів (обов’язкове виконання).

 

Чинники попиту та пропозиції на світо­вому ринку кредитних ресурсів

Прояви впливу

Характер впливу (сприяє міжнародній економічній співпраці чи діє деструк­тивно)

 

 

 

 

 

 

 

3. Підготувати доповідь на тему: «Практика застосування новітніх банківських техноло­гій (продуктів) для реалізації міжнародних інвестиційних проектів (на прикладі синди­кованого кредитування та проектного фінан­сування)» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Загрози чи надбання для вітчизняної економіки прихід потужних іноземних банків» (обов’язкове виконання).

 

 

 

 

Семінарське заняття № 18. Міжнародні кредитні відносини

Питання для заняття

 1. Суб’єкти та об’єкти міжнародних кредит­них відносин.
 2. Вихід України на міжнародний ринок позичкових ресурсів.
 3. Процеси міжнародних злиття та погли­нання в вітчизняному банківському сек­торі та їх наслідки.

2

3

 

Розуміння сутності та детермінант міжнародних міграційних процесів,

знання меха­нізмів регулю­вання міграцій­них потоків,

вміння оціню­вати результати міжнародної міграції робочої сили

Тема № 17. Міжнародна міграція робочої сили

Лекція № 26. Міжнародна міграція робочої сили

План лекції

 1. Суть та ознаки міжнародної трудової міграції.
 2. Форми і головні напрями сучасних мігра­ційних потоків.
 3. Регулювання міжнародної міграції робо­чої сили.
 4. Проблеми трудової міграції і ринку робо­чої сили в Україні.

& Література:

Основна: 2, 3, 4.

Додаткова: 10, 14, 15, 18, 24.

2

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

Підготувати есе на тему: «Необхідність та умови залучення іноземних трудових ресур­сів у національну економіку» (обов’язкове виконання).

2. Заповнити таблицю, в якій представлені чинники, що визначають попит та пропози­цію на міжнародному ринку праці (обов’яз­кове виконання)

 

Чинники попиту на світовому ринку праці

Чинники пропозиції на світо­вому ринку праці

Характер впливу (сприяє міжнародній економічній співпраці чи діє деструктивно)

 

 

 

 

3. Підготувати дайджест на тему: «Еволюція українського заробітчанства» за такими дже­релами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Втрати чи надбання для сучасної України зовнішня трудова міграція пострадянського періоду» (обов’яз­кове виконання).

2

5

 

 

Семінарське заняття № 19. Міжнародна міграція робочої сили

Питання для заняття

 1. Сутність і значення міжнародної трудової міграції в системі МЕВ.
 2. Географічні та галузеві напрямки сучас­них міграційних потоків.
 3. Механізми регулювання міжнародних мігра­ційних потоків.
 4. Еволюція вітчизняного міжнародного заро­бітчанства.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

Розуміння сутності техно­логічного обміну,

знання основних форм технологічного обміну та їх значення для підвищення науково-тех­нічного рівня,

вміння оцінювати результати міжнародного передання технологій обґрунтувати необхідність участі для національної економіки

Тема № 18. Міжнародні науково-технічні відносини

Лекція № 27. Міжнародні науково-технічні відносини

План лекції

 1. Сутність та особливості міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС).
 2. Комерційний зміст науково-технічної діяльності.
 3. Міжнародні науково-технічні програми.
 4. Міжнародне регулювання МНТВ.

 

Лекція № 28. Інформаційно-комунікаційні технології як сучасний рушій розумної економіки

План лекції

1. Сутність ІКТ.

2. Вплив ІКТ на економічний розвиток країни

3. Особливості інвестування країн у компанії – об’єкти високих технологій.

& Література:

Основна: 2, 3, 4.

Додаткова: 10, 14, 15, 18, 24.

 

 

 

 

 

2

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

1. Підготувати есе на тему: «Переваги залу­чення національної економіки в міжна­родний науково-технічний обмін» (на вибір студента).

2. Заповнити таблицю, в якій представлені переваги та недоліки міжнародного техноло­гічного обміну для різних учасників світової економіки (обов’язкове виконання).

 

Наслідки міжнародного технологічного обміну для країн-експортерів технологій

Наслідки міжнародного технологічного обміну для країн-імпортерів технологій

 

 

 

3. Підготувати дайджест на тему: «Міжна­родне технологічне співробітництво України з іншими країнами СНД та з країнами-членами ЄС» за такими джере­лами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Потенціал технопар­ків для стимулювання науково-технологіч­ного розвитку в Україні з огляду світового досвіду» (обов’язкове виконання).

5. Підготувати короткий звіт про провідні міжнародні організації (угоди), що регла­ментують міжнародний технологічний обмін за такими характеристиками, як напрямок діяльності, кількість країн-учасниць, меха­нізм впливу на науково-технічний обмін, участь України (обов’язкове виконання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Семінарське заняття № 20. Міжнародні науково-технічні відносини

Питання для заняття

 1. Теорії, що пояснюють міжнародний рух технологій.
 2. Комерційні та некомерційні форми міжна­родного обміну технологіями.
 3. Участь України в програмах міжнарод­ного науково-технічного співробітництва
 4. Проблеми регулювання торгівлі об’єктами інтелектуальної власності.

2

3

 

Розуміння сутності та причин виникнення такого явища, як електронна торгівля. Вміння аналізувати причини успішного розвитку великих інтернет – компаній. Знання основних рушіїв e-commerce сучасності.

Тема 19. Електронна торгівля як сучасна форма МЕВ

Лекція 29. Електронна торгівля як сучасна форма МЕВ

План лекції

1. Сутність електронної торгівлі та особливості її виникнення.

2. Масштаби та основні гравці електронної торгівлі

3. Види електронної торгівлі

& Література:

Основна: 1, 3, 4.

Додаткова: 13, 14, 23.

 

2

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

Використовуючи інтернет ресурси, підготувати доповідь про розвиток таких інтернет – компаній як Amazon, Ebay, air.bnb, booking.com, uber, facebook. Необхідно з’ясувати причини виникнення таких компаній в інтернет - просторі, окреслити їх основні види діяльності, дослідити їх фінансові результати за останні 3 роки, проаналізувати історію успішного розвитку. Також варто зауважити на  проблеми економік країн, пов’язаних із діяльністю даних компаній. За допомогою отриманих даних та провівши додаткові розрахунки, вказати, як саме ці компанії впливають на сучасні МЕВ.

2

5

 

Розуміння ролі та функцій міжнародних організацій у системі МЕВ, принципів та механізмів їх регулюючої діяльності,

знання основних видів міжнародних організацій,

вміння обґрунтувати перспективи співробітництва України з міжнародними організаціями

 

Тема № 20. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві

Лекція № 30. Інституційне середовище МЕВ

План лекції

 1. Сутність, функції, види міжнародних орга­нізацій (МО).
 2. Роль ООН в координації та розвитку МЕВ.
 3. Пріоритети в діяльності спеціалізованих установ і міжурядових організацій сис­теми ООН.

Лекція № 31. Міжнародна система регулювання МЕВ поза системою ООН

План лекції

 1. Роль ОЕСР у світовому розвитку.
 2. Міжнародні галузеві організації та об’єд­нання підприємців.
 3. Україна і МЕО.

& Література:

Основна: 1, 3, 4.

Додаткова: 13, 14, 23.

 

4

 

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

 1. Скласти дайджест за матеріалами сайтів міжнародних організацій (ОЕСР, Світовий банк, МВФ, Всесвітній економічний форум, СОТ) за темою: «Ключові проблеми роз­витку МЕВ на сучасному етапі та напрямки їх подолання через механізм міжнародної співпраці» (на вибір студента).
 2. Порівняти принципи членства та меха­нізмів прийняття та виконання рішень між­народних урядових та неурядових організа­ція, результати викласти у вигляді таблиці (обов’язкове виконання).
 3. Схематично зобразити структуру основ­них органів міжнародних організацій.

4. Підготувати есе на тему: «Вплив МВФ на проведення структурних трансформацій у перехідних економіках» (на вибір студента).

5. Заповнити таблицю, в якій представлена типологізація міжнародних організацій та їх характеристики (обов’язкове виконання).

6. Підготувати дайджест на тему: «Співпраця України з МАГАТЕ» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

7. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Здатність країн-членів ОПЕК впливати на ситуацію на світовому ринку нафти» (обов’язкове виконання).

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Семінарське заняття № 21. Інституційне середовище МЕВ

Питання до заняття

 1. Передумови виникнення та етапи еволю­ції міжнародної системи регулювання МЕВ.
 2. Механізм впливу МО на країни-члени.
 3. Характеристика напрямків та механізмів впливу країн «Великої сімки», «Великої вісімки», ОЕСР на перебіг світових еко­номічних процесів.

2

3

 

Розуміння сутності еконо­мічної єдності світу та форм її прояву,

знання основ­них глобаль­них проблем МЕВ та СГ,

вміння виявити вплив глобаль­них проблем МЕВ на Україну

Тема № 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ

Лекція № 32. Глобалізація та економічна єдність світу і 

План лекції

 1. Процеси регіоналізації та глобалізації та економічна єдність світу
 2. Проблеми економічного зростання на рівні регіонів.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 5, 9, 14, 18.

 

Лекція № 33. Глобальні проблеми МЕВ

1. Характеристика глобальних проблем МЕВ та СГ.

 1. Основні напрямки міжнародної економіч­ної співпраці в галузі розв’язання глобаль­них проблем.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 5, 9, 14, 18.

 

4

 

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

1. Підготувати есе на тему: «Вплив глобаль­них проблем людства на економічний роз­виток сучасної України» (на вибір студента).

2. Заповнити таблицю, в якій представлена типологізація глобальних проблем людства (обов’язкове виконання).

 

Класифі­кація глобаль­них проблем людства

Прояви впливу глобаль­них проблем людства на розви­ток МЕВ

Галузі світової економіки, що заз­нають впливу

Які між­народні інститути опікуються вирі­шенням зазначених проблем

 

 

 

 

 

3. Підготувати дайджест на тему: «Глобальна енергетична проблема та шляхи її вирі­шення» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (на вибір студента).

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Автаркія як шлях уникнення для окремої національної еко­номіки загроз з боку глобальних проблем людства» (обов’язкове виконання).

5. Дати визначення міжнародному теро­ризму, назвати його різновиди та вказати на можливі шляхи його обмеження на сучас­ному етапі (обов’язкове виконання).

 

4

6

 

 

Семінарське заняття № 22. Інтернаціоналізація господарського життя в умовах глобальної трансформації

Питання для заняття

 1. Сутність, рушійні сили та наслідки глоба­лізації як феномену сучасності.
 2. Критерії та види глобальних проблем МЕВ.
 3. Механізми розв’язання глобальних проблем глобалізованого розвитку.

 

2

3

 

Розуміння ролі та місця МЕВ в роз­витку сучасної України, форм її залучення,

знання умов та механізмів подальшої інтег­рації України в глобальний економічний простір,

вміння обґрунтувати перспективи для вітчизняної економіки з огляду набуття нею членства в СОТ, ЄС, НАТО тощо

Тема № 23. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків

Лекція № 34. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків

План лекції

 1. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ.
 2. Трансформація структури зовнішньої тор­гівлі як умова інтеграції України до світо­вого ринку товарів та послуг.
 3. Регіональні торговельні та інвестиційні пріоритети України.
 4. Україна та МЕО в контексті реалізації її економічних інтересів.

& Література:

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 12, 14, 15, 24.

2

 

 

? Вивчення та доповнення матеріалу лекції:

1. Підготувати есе на тему: «Роль зовніш­нього чинника в розвитку сучасної України (соціально-економічні та культурологічні аспекти)» (на вибір студента).

2. Заповнити таблицю, в якій представлена типологізація загроз та можливостей набуття для України членства в СОТ (обов’язкове виконання).

 

Класи­фікація наслідків набуття Україною членства в СОТ

Галузі вітчизня­ної еко­номіки, що заз­нають впливу

Шляхи мінімі­зації нега­тивних впливів

Які суб’єкти націо­нальної економіки отримають переваги, а які найбільші збитки

 

 

 

 

 

3. Підготувати дайджест на тему: «Галузево-регіональна структура ПІІ в Україні» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси (обов’язкове виконання).

4

6

 

 

Модульний контроль

 

20

 

 

Разом за ІІ семестр

90

100

 

 

Підсумковий контроль за ІІ семестр – іспит

 

 

 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Основний

 

 1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ : ДонДТУ, 2013. - 317 c.
 2. Бахченова Н.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха; ред.: А. П. Голіков; МОН України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2011. - 403 c
 3. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-е вид. – К. : Знання, 2011. – 470 с.
 4. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: підруч./ М.З.Мальський, М.М.Мацях.- 4-те вид., перероб. і доп.- К.; Львів: Знання; ЛНУ імені Івана Франка, 2011.- 406 с.
 5. Міжнародна економіка: підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник,  Л.П. Кудирко [та ін.]; за заг.ред.: А.А. Мазаракі - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 824 с.
 6. Новіков О.Є Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / О. Є. Новіков, І. В. Гончаренко. - Миколаїв : МНАУ, 2013. - 221 c.
 7. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції: навч. посіб./ І.І.Павленко, О.В.Варяниченко, Н.А.Навроцька.- К.: ЦУЛ, 2012.- 256 с.
 8. Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: Монографія. – К.: КНТЕУ, 2007.
 9. International economics: theory and policy, Global edition / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. – 10th ed. - Boston : Pearson, 2014.- 674 p.
 10. International business: environments and operations / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Daniel P. Sullivan.-15th ed.- Boston : Pearson, 2015.- 844 p.

Додатковий

 

 1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. – К.: КНЕУ, 2003.
 2. Бутук О. Валютно-фінансові відносини. – К.: Либідь, 2006.
 3. Економіка зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб./ О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 408 с. 
 4. Каїра Л.Г. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Г. Каїра; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. - 215 c.
 5. Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен: Научная монография/ Э.Г. Кочетов; Обществ, ак. наук геоэкономики и глобалисти­ки. — Москва: Экономика, 2011. — 733 с.
 6. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Кордон. - 2-е вид.. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 172 с. 
 7. Макогон Ю.В. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, Н. О. Бударіна; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 411 c.
 8. Мировая экономика [Текст]/ И. П. Васильева [и др.]; ред. В. К. Ломакин; Московский гос. ин-т международных отношений— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2014. - 671 с.
 9. Михальченко, М. І. Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах [Електронний ресурс] / М. І. Михальченко. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - 336 с
 10. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»: Навч.-метод. вид. / За заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2013.
 11. Румянцев А. П., Климко Г. Н., Рокоча В. В., Шевченко В. Ю., Савчук В. І.. Міжнародна економіка: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Анатолій Павлович Румянцев (заг.ред.). — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 480с.
 12. Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с.
 13. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, С.В. Фомішин. – К.: Ніка-Центр, 2006.
 14. Филипенко, А. С. Экономическая глобализация: истоки и результаты [Текст] / А. С. Филипенко. - М. : Экономика, 2010. - 512 с.
 15. Шемет, Т. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції :[Текст] : навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. Коряк, О. М. Диба ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т. С. Шемет ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 348 с.
 16. Шнирков О. І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі: монографія / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. — 144с.

Періодичні видання

 

Спеціалізовані наукові журнали

 

 1. Банківська справа.
 2. Вісник Національного банку України.
 3. Вісник КНТЕУ
 4. Економіка України.
 5. Економіст.
 6. Економічний часопис ХХІ ст.
 7. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.
 8. Мировая экономика и международные отношения.
 9. Фінанси України.

Щотижневики

 

 1. Бізнес.
 2. Галицькі контракти.
 3. Деловая неделя.
 4. Дзеркало тижня.
 5. Эксперт, Украина.
 6. Коммерсант.

 

Internet-ресурси

 

 1. Інтернет-ресурси західноєвропейськими мовами

 

 

Назва ресурсу

Інтернет-адреса

41

World trade Organization

http://www.wto.org

42

Word bank

http://www.worldbank.org

43

The European Union

http://europe.eu.int

44

International Monetary Fund

http://www.imf.org

 

 

Б. Україномовні Інтернет-ресурси

 

 

Назва ресурсу

Інтернет-адреса

45

Верховна Рада України

http://www.rada.gov.ua

46

Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua

47

Офіційний сайт Президента України

http://www.president.gov.ua

48

Державна служба статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua

49

Національний банк України

http://www.nbu.gov.ua

50

Національна бібліотека України імені академіка Володимира Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua 

51

Національна парламентська бібліотека України

http://www.nplu.kiev.ua

52

Представництво ООН в Україні

http://www.un.kiev.ua

53

Представництво Європейської Комісії у Україні

http://www.delukr.cec.eu.int

54

Центр Європейських досліджень

http://eu.org.ua/ipo/

 

 

 

Добрий день.

Ваше завдання на семінар.

1. Есе на тему ваше розуміння МЕВ. Пишеться своїми словами,списувати з Інету не потрібно - все можно легко перевірити. на 3-4 стр. формат А4, 1,5 інтервал, шифр 14. Оцінюється в 2 бал.

 

2. питання. - 2 бала.

1.   Переваги та недоліки залучення націо­нальної економіки в МЕВ.

2.   Основні показники залучення національ­ної економіки в МЕВ.

3. Приклади залучення України в МЕВ у:

Міжнародна торгівля.
Міжнародна виробнича діяльність
Міжнародні валютно-фінансові відносини.
Міжнародна трудова міграція.
Міжнародні кредитно-грошові відносини.

Запитання або додатковий матеріал буде також оцінено.

З повагою Шнирков О.О.

 

По бажанню, якщо хтось хоче, можна зробити презентацію.

 

Чекаю на підтвердження