Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародний консалтинг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

 

Кафедра міжнародного менеджменту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2016 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Міжнародний консалтинг»

 

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «економіка підприємництво»

спеціальність 6503 «міжнародна економіка»

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ Д.Г. Лук’яненко

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016

 

1. Вступ

 

Дисципліна «Міжнародний консалтинг» відіграє важливу роль у підготовці сучасних економістів-міжнародників. Управлінське консультування в сучасних умовах є надзвичайно вагомою ланкою інституційної інфраструктури розвинених кран, а світовий ринок управлінських послуг перевершує 300 млрд. дол.. США. Зокрема, у США менеджмент-консалтинг виділено в окрему галузь із обсягом 50 млрд. дол., а чисельність консультантів перевищує 700 тис. осіб. Тому опанування студентами теорії і практики міжнародного консалтингу дозволить, з одного боку, підвищити конкурентоспроможність випускників університету, а з другого боку, ефективно впроваджувати досвід провідних міжнародних консалтингових компаній в Україні.

Актуальність проблем міжнародного консалтингу пов'язана з тим, що сфера управлінського консультування в Україні постійно розширюється. По-перше, провідні міжнародні консалтингові компанії «МакКінсі», «Ерст енд Янг» та ін. постійно нарощують обсяги свого бізнесу в Україні. По-друге, випускників університету все частіше запрошують для роботи за межами нашої країни. По-третє, існує чітка тенденція до зростання чисельності працівників вітчизняних консалтингових компаній. В цьому зв'язку економістам-міжнародникам для набуття стійких професійних компетенцій вкрай важливо опанувати сучасний світовий досвід консалтингової діяльності що дасть можливість їм мати суттєві конкурентні переваги у працевлаштуванні після закінчення навчального закладу.

Предмет дисципліни – відносини між учасниками міжнародного бізнесу з приводу надання авторитетних, незалежних неупереджених консультацій транснаціональним компаніям будь-якого типу по всьому спектру проблем управління.

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з надання незалежних порад і допомоги з питань управління транснаціональними корпораціями з метою підвищення ефективності виробничої, фінансової, маркетингової, інноваційної діяльності на світових ринках.

Завдання дисципліни – набуття студентами компетентності щодо вивчення студентами теоретичних основ управлінського консалтингу в системі міжнародного бізнесу, опанування організаційних інструментів здійснення основних етапів консультування транснаціональних корпорацій, засвоєння сучасних методів консультування керівництва компаній по ключовим напрямам бізнесу.

В результаті опанування навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • природу, функції і основні особливості міжнародного консалтингу;
 • вимоги до професійної діяльності міжнародних консультантів з управління;
 • очікування транснаціональних корпорацій від консультантів з менеджменту та їх основні ролі у процесі співробітництва;
 • основні етапи процесу консультування;
 • теорії організаційних змін;
 • концептуальні моделі управління транснаціональними корпораціями;
 • особливості виробничої, фінансової, маркетингової та інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій;
 • основні методи управління досліджень в транснаціональних корпораціях;
 • власні можливості, сильні і слабкі сторони.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати сучасні наукові інструменти в управлінських дослідженнях різних сфер діяльності транснаціональних корпорацій;
 • ефективно співпрацювати з персоналом транснаціональних корпорацій, насамперед і представниками вищого керівництва;
 • діагностувати проблеми об'єкту консультування;
 • розробляти і виконувати плани консультативної діяльності;
 • готувати звіти і презентувати отримані результати замовнику;
 • впроваджувати прийняті рекомендації в практику діяльності транснаціональних корпорацій.

Опанування студентами дисципліни «Міжнародний консалтинг» дозволить опанувати нижченаведені загальні, глобальні та спеціальні (фахові) компетенції.

Загальні компетенції:

1. Ключові інструментальні компетентності: здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; засвоєння основ базових знань з професії; усне і письмове спілкування рідною мовою; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень.

2. Ключові міжособистісні компетентності: здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному середовищі.

3. Ключові системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно; ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху.

Глобальні компетенції:

4. Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

Спеціальні (фахові) компетенції):

5. Спеціальні компетенції: здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК; здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародній економічній діяльності; здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі; здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків; здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможні ост суб'єктів міжнародного бізнесу; здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності, започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів; генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності ТНК; здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК; здатність використовувати досвід транснаціональних консалтингових компаній в діяльності українських консалтингових компаній.

Місце кожної теми у формування зазначених груп компетенцій наведено в таблиці 1.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Формування компетенцій по темах курсу «Міжнародний консалтинг»

 

№ п/п

Компетенції

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1. Ключові інструментальні компетентності

1.1

Здатність до аналізу і синтезу в консалтинговій діяльності

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Здатність до планування організації міжнародних консалтингових послуг

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

1.3

Базові загальні знання консалтингової діяльності

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Засвоєння основ базових знань з професії консультанта

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1.5

Усне і письмове спілкування рідною мовою в консультативній діяльності

+

+

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Знання другої мови

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Елементарні комп'ютерні навички

 

 

 

+

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

1.8

Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел)

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

1.9

Розв’язання проблем фірми-замовника

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

1.10

Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

2. Ключові міжособистісні компетентності

2.1

Здатність до критики та самокритики

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

2.2

Взаємодія з іншими членами команди консультантів

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

2.3

Міжособистісні навики та уміння

 

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Здатність працювати в міждисциплінарній команді консультантів

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

2.5

Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

2.7

Здатність працювати в міжнародному середовищі

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

2.8

Етичні зобов’язання

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ключові системні компетентності

3.1

Здатність застосовувати знання в консультативній практиці

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

3.2

Дослідницькі навички і уміння

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Здатність до навчання

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Здатність породжувати нові ідеї (креативність)

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

3.6

Лідерські якості

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3.7

Розуміння культури та звичаїв різних країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

3.8

Здатність працювати самостійно

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3.9

Планування і управління проектами

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3.10

Ініціативність та дух підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3.11

Турбота про якість консалтингових послуг

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3.12

Бажання досягти успіху

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Глобальні компетенції

4.1

Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку

+

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

4.2

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

4.4

Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

5. Спеціальні (фахові) компетенції

5.1

Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК

+

 

 

+

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

5.2

Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародній економічній діяльності

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

5.3

Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

5.4

Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

5.5

Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможні ост суб'єктів міжнародного бізнесу

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

5.6

Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

5.7

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

5.8

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності, започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

5.9

Генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

5.10

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

5.11

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

5.12

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

5.13

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності ТНК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

5.14

Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

5.15

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

5.16

Здатність використовувати досвід транснаціональних консалтингових компаній в діяльності українських консалтингових компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Міжнародний консалтинг». Дисципліна «Міжнародний консалтинг» вивчається в останньому семестрі бакалаврської підготовки, а тому вона спирається на знання і навички, набуті студентами на попередніх курсах. Насамперед це стосується таких дисциплін як «Економіка підприємства», «Фінанси», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік» та «Маркетинг», які складають базу для студентів у розумінні принципів функціонування підприємств будь якої галузі, в тому числі і транснаціональних корпорацій. Оскільки об'єктом консалтингової діяльності в даному курсі виступають транснаціональні корпорації, що діють у глобальному середовищі, важливу роль відіграють дисципліни міжнародного спрямування: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні фінанси». У зв'язку з тим, що консультантам доводиться постійно спілкуватись із працівниками транснаціональних корпорацій, що належать до різних національних культур, опанування студентами курсу «Міжнародний консалтинг» залежить від знання ними іноземних мов, дисциплін соціально гуманітарного циклу.

В свою чергу, знання курсу «Міжнародний консалтинг» дозволить студентам на магістерському рівні глибше опанувати такі навчальні дисципліни як «Міжнародний менеджмент», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Управління міжнародним маркетингом» і т.д.

Після опанування дисципліни випускник може реалізувати набуті знання, уміння і компетенції в якості консультанта в наступних напрямах:

1) Працюючи в спеціалізованих міжнародних чи національних фірмах надавати різноманітні послуги. У відповідності із класифікацією Європейської Федерації Асоціацій Консалтингу з Менеджменту (FEACO) існує близько ста таких послуг, які об'єднані у вісім напрямів: загальне управління, адміністрування, фінансове управління, управління кадрами, маркетинг, виробництво, інформаційні технології, спеціалізовані послуги.

2) Працюючи внутрішнім консультантом у підрозділах, які створюються в компанії для надання консультаційних послуг іншим структурним підрозділам цієї ж компанії.

3) працюючи співробітником міжнародних, регіональних, національних і місцевих консалтингових асоціацій.

4) Індивідуальна трудова (підприємницька) діяльність в якості одинокого консультанта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Модуль 1. Теоретичні основи міжнародного консалтингу

Тема 1. Суть міжнародного консалтингу

2

2

 

2

6

2

2

12

Тема 2. Організація міжнародного консалтингу

-

2

 

-

6

2

2

12

Модуль 2. Процес міжнародного консалтингу

Тема 3. Підготовчий етап консультування

-

2

 

2

6

-

2

10

Тема 4. Діагностика транснаціональних корпорацій

2

2

 

2

6

2

2

10

Тема 5. Планування консалтингових дій і презентація рекомендацій

-

2

 

2

6

-

2

10

Тема 6. Впровадження запропонованих змін

2

2

 

2

6

2

2

12

Тема 7. Завершення консультаційного контракту

-

2

 

2

6

2

2

12

Модуль 3. Основні напрями міжнародної консультативної діяльності

Тема 8. Консультування транснаціональних корпорацій із загальних проблем менеджменту

-

2

 

-

6

2

2

12

Тема 9. Консультування з питань фінансової діяльності транснаціональних копра цій

2

2

 

-

6

2

2

10

Тема 10. Консультування ТНК з питань міжнародного маркетингу

2

2

 

-

8

-

2

9

Тема 11. Консультування ТНК з питань міжнародного виробництва

2

2

 

-

8

2

-

8

Тема 12. Консультування з питань управління людськими ресурсами транснаціональних корпорацій

-

2

 

-

8

-

2

8

Тема 13. Консультування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій

2

2

 

-

8

2

-

10

Тема 14. Управління міжнародною консультативною фірмою

-

2

 

3

9

2

3

6

Підсумковий контроль, години

 

 

Усього:

14

28

 

15

93

20

15

115

годин

150

150

кредитів

5

5

 

Примітка: Л — лекції, П — практичні заняття, ІКР — індивідуально-консуль­тативна робота, СРС — самостійна робота студентів, КГ – контактні години.

 

 

 

3. ЗМІСТ дисципліни за темами

 

 

Модуль 1. Теоретичні основи міжнародного консалтингу

 

Тема 1. Суть міжнародного консалтингу

Інноваційно-інформаційні детермінанти консалтингу в глобальному конкурентному середовищі. Інноваційна модель розвитку як чинник прогресу та глобальної конкурентної боротьби. Міжнародний характер консалтингових послуг. Інституційні аспекти міжнародного консалтингу.

Визначення міжнародного консалтингу. Основні риси і класифікація консалтингових послуг. Ринок консультаційних послуг. Консалтинг і консультанти. Підходи до управлінського консультування. Взаємозв'язок консалтингу та досліджень консультативний жаргон. Методи міжнародного консультування. Основні типи міжнародних консультативних організацій.

Професіоналізм міжнародного консультування. Консалтингові фірми та їх класифікація. Визначення професії консультанта. Зовнішні та внутрішні консультанти. Професійний підхід до консалтингу. Базові навички консультанта. Міжнародні на національні професійні асоціації. Кодекси поведінки консультанта. Правове регулювання консалтингової діяльності.

Еволюція міжнародного консалтингу. Виникнення консалтингу. Піонери управлінського консультування. Роль компанії McKinsey & Company в розвитку міжнародного консалтингу. Сучасні особливості міжнародного консалтингу. Колонізація консалтингових ринків.

Предмет і завдання курсу «Міжнародний консалтинг». Особливості становлення і розвитку консультативного бізнесу в Україні.

 

Тема 2. Організація міжнародного консалтингу

Взаємовідносини «консультант-клієнт». Визначення очікувань і ролей. Основні принципи ефективного співробітництва міжнародних консультантів з транснаціональними корпораціями. Золоте правило консультування. Ключові етапи процесу міжнародного консультування.

Система клієнта. ТНК як об'єкт міжнародного консалтингу. Персоналізація відносин «консультант-клієнт». Справжня консультативна ієрархія. Карта мережі взаємовідносин в консультованій організації. Проблеми налагодження ефективного співробітництва в процесі міжнародного консалтингу. Десять заповідей клієнта.

Поведінкові ролі міжнародного консультанта основні ролі та їх вибір. Множинність ролей міжнародного консультанта. Розвиток поведінкових ролей в умовах глобалізації. Методи впливу на «систему клієнта». Моделі міжнародного консультування.

Участь консультанта у процесі розвитку організації. Стратегія спеціаліста. Стратегія співробітництва. Стратегія навчання. Умови вибору стратегій консультування в ТНК,

 

 

Модуль 2. Процес міжнародного консалтингу

 

Тема 3. Підготовчий етап консультування

Попередні контакти консультанта з клієнтом. Контакти за ініціативою консультанта. Контакти за ініціативною уповноважених представників ТНК. Організація першої зустрічі. Попередня згода на подальші дії. Типові помилки поведінки консультанта і клієнта в попередніх контактах.

Попередній діагноз проблеми. Мета попереднього діагнозу. Обсяг діагнозу. Контрольний список питань. Труднощі у виявленні проблеми. Методи попереднього аналізу інформації. Методичні рекомендації щодо попереднього діагнозу проблеми. Основні джерела інформації. Альтернативні підходи.

Планування виконання завдання. Короткий опис проблеми. Фази і графік виконання завдання. Визначення ролей. Планування ресурсів.

Пропозиція транснаціональній корпорації. Назва документу. Основні розділи пропозиції. Представлення пропозиції. Реакція клієнта. Обговорення пропозиції. Правила конфіденційності інформації.

Контракт на консультування. Складові контракту. Усна угода. Лист-договір. Письмовий контракт. Гнучкість контракту. Психологічні контракти. Крос-культурні особливості укладання контрактів на консультування.

 

Тема 4. Діагностика транснаціональних корпорацій

Концептуальна основа діагностики. Основні цілі. Повторне формулювання проблеми. Предмет діагностики. Причини проблеми. Істотні взаємозв’язки. Можливості ТНК. Основні етапи діагностування.

Виявлення необхідних фактів. План збирання даних. Ступінь деталізації. Часові виміри. Повнота охоплення. Групування даних. Використання сучасних інформаційних технологій.

Джерела і методи отримання фактичних даних. Письмові традиційні записи. Спеціальні записи. Спостереження. Спеціальні звіти. Питальники. Бесіди. Зустрічі для збирання даних. Огляд відносин службовців. Оцінки. Культурні аспекти збирання даних.

Аналіз фактів. Основні методи аналізу фактів. Редагування і систематизація даних. Аналіз систематизованих даних. Причинно-наслідковий аналіз. Аналіз силового поля. Порівняння. Аналіз майбутнього. Синтезування даних.

Зворотній зв'язок з клієнтом. Необхідність і суть зворотнього зв'язку. Вимоги до зворотнього зв'язку. Форми зворотнього зв'язку. Завершення діагностичної фази. Крос-культурні аспекти діагностики ТНК.

 

Тема 5. Планування консалтингових дій і презентація рекомендацій

Особливості планування дій. Значення плавності переходу від другої до третьої фази консалтингової діяльності. Новаторський характер планування дій. Необхідність участі працівників ТНК в плануванні дій. Етапи розробки консультаційних рекомендацій.

Пошук ідей для можливих рішень. Контрольний список попередніх питань для розгляду. Напрями пошуку рішень. Використання досвіду. Основні стадії творчого мислення. Методи творчого мислення. Бар'єри на шляху творчого мислення. Подальша розробка відібраних ідей в ТНК,

Розробка і оцінка альтернатив. Особливості консультативних рішень. Опрацювання альтернативних варіантів. Оцінка альтернативних рішень. Проблеми. Кількісні і якісні методи порівняння і оцінки альтернатив. Техніка МЕСЕ.

Презентація консультаційних рекомендацій в ТНК. Цілі презентації і фактори, що впливають на її успіх. Модель презентації, фірма і зміст. Роль «офіцеру зв'язку». Рішення клієнта. Крос-культурні аспекти планування консалтингових дій та презентації рекомендацій в ТНК. Підхід McKinsey до «продажу рекомендацій».

 

Тема 6. Впровадження запропонованих змін

Загальна характеристика етапа впровадження. Ключова роль впровадження у управлінському консультуванні. Розбіжності в процесі впровадження змін. Роль консультанта в процесі впровадження. Аргументи «за» і «проти» участі консультанта в процесі впровадження змін. Можливі варіанти участі консультанта у впровадження змін.

Планування впровадження. Детальна робоча програма впровадження. Методи планування впроваджень. Розподіл обов'язків. Темпи здійснення змін. Гнучкість управління змінами. Стеження за ходом впровадження. Навчання персоналу в ТНК-клієнті.

Тактики здійснення змін в ТНК. Суть тактики впровадження рекомендацій консультанта. Основні тактики впровадження змін: найкращий метод, впровадження з інтервалами, повторення, перехід від відомого до невідомого, управління по цілях, інформаційної оптимізації, зворотнього зв'язку.

Контроль за впровадженням змін. Упередження «відкатування назад». Використання документів, зразків, креслень. Засоби контролю змін в ТНК. Крос-культурні аспекти планування і контролю впровадження змін в ТНК.

 

Тема 7. Завершення консультаційного контракту

Загальна характеристика кінцевої фази процесу консультування. Професіоналізм завершальної фази. Відповідальність консультанта. Два аспекта завершення консультаційного процесу. Варіанти завершення співробітництва між консультантом і ТНК,

Часовий аспект припинення співробітництва. Планування припинення співробітництва. Своєчасність завершення контракту. Основні сигнали до припинення співробітництва між консультантами і ТНК,

Оцінка консультаційного контракту. Суб'єкти оцінки. Переваги консультування для ТНК. Оцінка процесу консультування. Методи і час проведення оцінки. Поточна і наступна оцінки. Наступні послуги по впровадженню рекомендацій. Постійні послуги.

Заключний консультаційний звіт. Типи звітів та їх структура. Оцінка отриманих клієнтом переваг. Пропозиції клієнту. Звіт консультантів своїй організації. Внутрішні звіти клієнта.

 

 

Модуль 3. Основні напрями міжнародної консультативної діяльності

 

Тема 8. Консультування транснаціональних корпорацій із загальних проблем менеджменту

Загальна характеристика консалтингу в сфері загального менеджменту. Міжфункціональні і міждисциплінарні проблеми. Загальні питання удосконалення організації. Діагностичні дослідження в ТНК. Рівень втручання консультанта в управління. Сучасні концепції загального менеджменту.

Стратегічне консультування ТНК. Особливості консультування ТНК з питань корпоративних бізнесових і функціональних стратегій. Розвиток стратегічних одиниць бізнесу. стратегічне бачення. Конкурентні переваги. «Переможна» корпоративна стратегія. Глобальне середовище діяльності ТНК. Відповідність стратегії внутрішнім можливостям. Спеціальні стратегічні моделі. Реінжиніринг ТНК. Злиття і поглинання міжнародних компаній.

Структури і системи ТНК. Рішення про реорганізацію. Удосконалення систем прийняття рішень в ТНК. Розвиток систем управлінської інформації. Горизонтальні, матричні і неформальні структури. Підвищення ефективності командної роботи. Команди «Х».

Корпоративна культура і стиль керівництва. Значення і сучасні концепції корпоративної культури ТНК. В контексті міжнародного консалтингу. Методичні рекомендації щодо удосконалення і підвищення ефективності корпоративної культури. Проблемні ситуації стилів керівництва ТНК. Методики виявлення основних рис стилю керівництва менеджерів ТНК. Посилення новаторства і підприємливості діяльності ТНК.

Конкурентоспроможність і соціальна відповідальність ТНК. Категорії соціальних проблем. Стратегія соціальної відповідальності. Кодекси й принципи глобальної відповідальності міжнародного бізнесу.

 

Тема 9. Консультування з питань фінансової діяльності транснаціональних корпорацій

Загальна характеристика фінансового консультування транснаціональних корпорацій. Фінансова і бухгалтерська звітність як основа консалтингових оцінок. Взаємозв'язок фінансової діяльності з іншими функціями ТНК. Фінансова оцінка конкурентоспроможності ТНК. Аналіз фінансових коефіцієнтів в системі управлінського консультування. Сучасні концепції міжнародного фінансового менеджменту.

Управління капіталом і ліквідністю ТНК. Уточнення цілей міжнародного фінансового менеджменту в контексті крос-культурного середовища. Підвищення ефективності управління оборотним капіталом. Оптимізація структури капітала. Діяльність ТНК на глобальних фінансових ринках. Прийняття рішень щодо міжнародних злиттів та поглинань компаній. Оцінка інвестиційної діяльності ТНК. Контроль ефективності проектів.

Системи бухгалтерського обліку і бюджетування в контексті міжнародних стандартів фінансової звітності. Удосконалення управлінського обліку. Основні ланки бюджетування. Бюджетне регулювання. Фінансові центри в ТНК.

Управління фінансовою діяльністю ТНК в умовах інфляції. Техніка обліку інфляції. Методичні рекомендації консультантам щодо надання послуг в сфері протидії інфляції. Способи хеджування фінансових ризиків у мультивалютному середовищі. Поетапний аналіз і прийняття рішень в операціях з іноземною валютою.

 

 

 

Тема 10. Консультування ТНК з питань міжнародного маркетингу

Загальна характеристика маркетингового консультування ТНК. Основні типи маркетингового консультування. Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингового консультування. Сучасні концепції міжнародного маркетингу. Крос-культурні аспекти маркетингового консультування.

Міжнародне маркетингове стратегічне консультування. Характер стратегічних маркетингових рішень: продуктова, виробнича і ринкова орієнтація. Особливості діяльності компаній на глобальних ринках. Програми досліджень з питань ринкової стратегії фірм (PIMS). Аналіз міжнародних маркетингових стратегій. Взаємно підтримуючі стратегії. Нетипові стратегії. Репутація компанії і брендинг. Типові конфлікти в процесі міжнародного стратегічного планування. Сучасні тенденції у сфері міжнародного стратегічного планування. Методичні рекомендації щодо консультування з питань міжнародного стратегічного маркетингу на основі використання сучасних концепцій.

Міжнародне маркетингове операційне консультування. Управління збутом. Реклама і просування продукції на ринок. Канали збуту. Товаропросування. Консультування на торговельних підприємствах і підрозділах ТНК. Підвищення ефективності діяльності підрозділів по зв'язкам із громадськістю.

 

Тема 11. Консультування ТНК з питань міжнародного виробництва

Загальна характеристика міжнародного консультування з питань управління виробництвом. Особливості сучасного міжнародного виробництва в ТНК. Продуктові організаційні, екологічні і людські аспекти сучасного виробництва. Сучасні концепції міжнародного операційного менеджменту. Особливості і інструменти операційного консалтингу. Ключові проблеми міжнародного операційного менеджменту.

Продуктові аспекти міжнародного операційного консалтингу. Дизайн продукту. Вибір технологічного процесу. Проектування і виробництво глобального продукту. Використання матеріалів. Управління запасами. Сучасні системи управління якістю продуктів та послуг. Система ISO-9000.

Організація міжнародного виробництва. Трудові процеси і схеми організації робіт. Стратегічне планування виробничих потужностей в ТНК. Рішення по розміщенню потужностей в глобальному масштабі. Управління ланцюгом поставок і вертикальна інтеграція. Методи прогнозування поставок. Управління логістикою в міжнародному масштабі. Планування виробництва. Виробничі системи «точно в часі». Розміщення устаткування і планування приміщень. Планування трудового процесу і нормування праці. Економія ресурсів.

Людські аспекти виробничого менеджменту. Умови праці і техніка безпеки в ТНК. Зміст праці. Групові методи роботи. Взаємозв'язок технічних і соціальних аспектів удосконалення виробничих процесів. Інформаційне забезпечення виробничого менеджменту.

Екологічний менеджмент міжнародного виробництва. Концепція сталого глобального економічного розвитку. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту ISO 14000. інтегрована система екологічного менеджменту.

 

Тема 12. Консультування з питань управління людськими ресурсами транснаціональних корпорацій

Сучасні особливості управління персоналом в транснаціональних корпораціях. Міжнародне забезпечення персоналом. Моделі управління людськими ресурсами в ТНК. Стратегічне значення управління людськими ресурсами в ТНК. Основні напрями консультування в сфері управління людськими ресурсами. Централізація і децентралізація управління людськими ресурсами.

Політика управління людськими ресурсами в ТНК. Аналіз людських ресурсів. Планування людських ресурсів. Філософія підбору персоналу. Комплектування штатів. Процедури і критерії відбору персоналу. Рекрутування менеджерів. Особливості відбору експатріантів. Уникнення культурного шоку. Репатріація експатріантів.

Мотивація і винагорода. Особливості мотивації в ТНК. Диференціація персоналу. Оцінка результатів праці в міжнародному бізнесі. Визначення розмірів компенсації в ТНК. Оплата праці менеджерів-експатріантів. Крос-культурні аспекти справедливості оплати праці. Збереження і плинність кадрів.

Розвиток кадрового потенціалу ТНК. Модель розвитку працівника. Оцінка потреб у навчанні. Основні методи і процедури навчання і розвитку персоналу. Планування кар'єри. Розвиток молодих міжнародних менеджерів.

Трудові відносини в ТНК. Основні напрями консультування ТНК з питань трудових відносин особливості трудових відносин в різних країнах. Колективний договір. Взаємовідносини з профспілками і кодетермінація.

 

Тема 13. Консультування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій

Загальна характеристика інноваційної діяльності ТНК. Інновації як ключовий фактор глобальної конкурентоспроможності ТНК. Моделі інноваційної діяльності ТНК. Культурний контекст інноваційної діяльності ТНК. Основні напрями консультування ТНК з питань інноваційної діяльності. Використання концепції «ощадливе виробництво» в інноваційній діяльності ТНК.

Функціональні аспекти консультування інноваційної діяльності ТНК. Система планів інноваційного розвитку. Організаційні форми управління інноваційною діяльністю. Повторне використання і складність інновацій. Ефективна мотивація і керівництво інноваціями. Інноваційний командний менеджмент. Формування і розвиток корпоративної інноваційної культури.

Управління інноваційними проектами в ТНК. Концепція інноваційного проекту. Створення коаліції. Реалізація проекту. Ключові ролі учасників проекту. Стилі керівництва проектами. Крос-культурні аспекти ефективної діяльності проектних команд. Контроль реалізації проектів.

Управління «підривними» інноваціями в ТНК. Підтримуючі та «підривні» інновації. Прийняття рішень в сфері «підривних» інновацій. Принципи ефективного управління «підривними» інноваціями. Фінансування «підривних» інновацій в ТНК,

Маркетинг інноваційних продуктів в ТНК. Особливості маркетингової діяльності на ринках нововведень. Стратегії просування інновацій на глобальних ринках. Ключові інструменти орієнтації інновацій на споживача. Ефективність інноваційної діяльності ТНК,

 

Тема 14. Управління міжнародною консультативною фірмою

Особливості менеджменту в міжнародній консультативній формі. Підприємництво і консультування. Управлінська матриця в консультативній фірмі. Структурування консультативних фірм. Розміщення зарубіжних відділень.

Стратегія міжнародних консультативних фірм. Цілі і задачі стратегії. Стратегія і конкурентні переваги. Альтернативи стратегічного вибору. Визначення базових клієнтів. Консультативні дослідження. Розмір і темпи зростання консультативної фірми. Професійне співробітництво. Самооцінка ресурсів, можливостей і іміджу. Дослідження міжнародного ринку консультативних послуг. Міжнародне конкурентне середовище. Обґрунтування стратегії. Реалізація стратегії.

Маркетинг консультативних послуг. Особливості маркетингового підходу до консультування. Основні принципи консультативного маркетингом. Методи маркетингу консультативної фірми. Відносини із засобами масової інформації. Реклама консультативних послуг. Контакти з міжнародними клієнтами програми маркетингу консультативної фірми.

Витрати і гонорар міжнародних консультативних фірм. Джерела доходів. Принципи и методи визначення плати за послуги. Калькуляція собівартості і визначення ціни за виконання завдання. Розрахунки з клієнтом.

Управління виконанням завдання. Структурування і календарне планування. Інструктаж консультантів і клієнтів. Дисципліна виконання. Контроль виконання. Документація і звіти по завданню.

Оперативний і фінансовий контроль. Оперативний робочий план і бюджет. Контроль виконання договорів. Бухгалтерський облік і ведення рахунків. Фінансові звіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ:

 

4.1.Плани семінарських (практичних) занять для студентів очної форми навчання

 

Тема 1. Теоретичні основи міжнародного консалтингу

 

Семінар – розгорнута бесіда та вирішення ситуаційних вправ.

Цілі заняття – опанування наступних компетенцій:

1. Ключові інструментальні компетенції:

– базові загальні знання консалтингової діяльності та професії консультанта (при підготовці до питань 1, 2, плану заняття та участі в їх обговоренні);

– усне спілкування рідною мовою та знання другої мови (опанування різномовних джерел, рекомендованих до теми [2, 3, 40-46];

– елементарні комп'ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування джерел [34, 39, 40-46].

2. Ключові між особисті компетенції:

– критичне сприйняття рейтингу провідних міжнародних консалтингових компаній (завдання 3) та відмінностей у застосуванні сучасних управлінських технологій зарубіжними і вітчизняними компаніями (завдання 2);

– етичні зобов'язання (при підготовці до питання 3, опанування літературних джерел [34, Т. 1., с. 224-249, 253-259], [39, с. 246-260], та його обговоренні на практичному занятті);

3. Ключові системні компетенції:

– здатність до навчання (при підготовці до питання 2 та його обговоренні на практичному занятті);

– лідерські якості, здатність працювати самостійно, турбота про якість консалтингових послуг (при підготовці до питань 4, 6 плану заняття та їх обговоренні);

– планування і управління проектами та бажання досягти успіху (при підготовці та обговоренні питань 5, 6 плану заняття, а також при виконання завдань 1, 4);

4. Глобальні компетенції:

– знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (при підготовці та обговоренні питання 4 плану);

5. Спеціальні (фахові) компетенції:

– здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК (при підготовці та обговоренні питань 4, 5 плану заняття та виконання завдання 2).

 

Питання для обговорення

 1. Основні риси і класифікація консалтингових послуг.
 2. Професійний підхід до міжнародного консалтингу.
 3. Кодекси професійної поведінки консультанта.
 4. Сучасні особливості міжнародного консалтингу.
 5. Взаємовідносини «консультант-клієнт».
 6. Поведінкові ролі міжнародного консультанта основні ролі та їх вибір.

 

Завдання

 1. Проаналізуйте рейтинг найпопулярніших управлінських технологій [3, с. 72] та обґрунтуйте висновки щодо напрямів розвитку міжнародного консалтингу.
 2. Проаналізуйте відмінності у застосуванні управлінських технологій зарубіжними та вітчизняними компаніями [3, с. 75] і поясніть причини цих відмінностей.
 3. Проаналізуйте рейтинг провідних міжнародних консалтингових компаній [3, с. 89-90] і зробіть висновки щодо зв'язку між позиціями і фокусом позиціонування компаній.
 4. Знайдіть в літературі, електронних засобах інформації приклади консультування конкретних ТНК та прокоментуйте їх в контексті наведених вище питань.

 

Методичні поради до вивчення теми

Значення теми полягає у тому, що вона відіграє ключову роль у розумінні студентами базових положень дисципліни. Насамперед це стосується категорії «управлінське консультування». Ґрунтовне співставлення трактування цієї категорії наводить у своїй монографії В.А.Верба [3, с. 95-96]. Аналіз цього матеріалу дозволить студенту опанувати концепцію управлінського консалтингу, наведеного на рис. 1.1.

 

«Інфраструктурний» підхід

Дихотомія

«Науковий» підхід

«Підприємницький» підхід

Управлінський консалтинг

Теорія

Практика

Рис. 1.1. Сучасна концепція управлінського консультування

Джерело: [3, с. 97]

Серед наведених у монографії В.А.Верби слід виокремити і порівняти визначення європейської федерації національних асоціацій управлінського консультування (FEACO) та Української асоціації «Укрконсалтинг» у співставленні із історично першим визначенням (1939 р.) фундатора цієї професії Марвіна Багера – багаторічного лідера компанії McKinsey & Co: «Управлінський консалтинг являє собою надання авторитетних, незалежних і неупереджених консультацій компаніям будь-кого типу по всьому спектру основних проблем управління» [39, с. 34].

Особливість міжнародного консалтингу полягає у тому, що управлінські поради набувають міжнародного характеру, тобто стосуються проблем міжнародного бізнесу. при цьому ключової ролі набуває склад партнерів управлінських контрактів. Якщо один з них є транснаціональною компанією, то управлінський консалтинг набуває статуса міжнародного, що наведень на рис. 1.2.

 

ТНК

НК

Суб'єкти

Об'єкти

НК

ТНК

 

МК

 

МК

 

УК

 

МК

 
  Подпись: Суб'єкти
 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки:

НК – національні компанії

ТНК – транснаціональні компанії

УК – управлінський консалтинг

МК – міжнародний консалтинг

Рис. 1.2. Суб'єктно-об'єктна характеристика управлінського консалтингу

 

Для вивчення класифікації консалтингових послуг варто скористатись наступними джерелами, що видані КНЕУ: [2, с. 10-13; 3, с. 117-125]. Доволі цікаво буде для студентів познайомитись із класифікацією ділових послуг FEACO [6, с. 55-58]. Професійні аспекти міжнародного консалтингу представлені як у навчальному посібнику В.А.Верби [2, с. 20-37], та і у працях інших авторів [20, Т. 1, с. 16-54]. Спеціально варто відзначити працю І.Расієла «Метод McKinsey» [12], яка присвячена використанню сучасних технік управлінського консультування. Заслуговує на увагу стенограма переговорів одного з провідних у світі консультантів Еріка де Хаана із замовником [22, с. 206-242]. Нарешті досвід консалтингової діяльності в Україні, що охоплює проблематику приватизації, реструктуризації та малого бізнесу висвітлено в книзі С.А.Козаченка, В.Є.Новицького та О.С.Довгого [6, с. 209-340].

У відповідності із картою самостійної роботи студента максимальна бальна оцінка рівня підготовки та участі студента в практичному занятті складає 10 балів, в тому числі за першу частину, яка включає обговорення питань теми, носить характер семінару – розгорнутої бесіди – 5 балів, в залежності від якості продемонстрованих на занятті наведених вище компетенцій. Друга частина заняття проводиться як семінар – вирішення ситуаційних вправ і дозволяє отримати максимальну оцінку 5 балів в залежності від кількості і якості виконаних домашніх завдань, наданих викладачі у письмовому вигляді до початку заняття, та участі в дискусії.

 

Література:

Основна: [2, 3]; Додаткова [6, 28, 32]

 

Тема 2. Організація міжнародного консалтингу

< >Взаємовідносини «консультант-клієнт». Система клієнта. Ключові інструментальні компетенції: базові загальні знання (питання 2); засвоєння основ базових знань з професії (питання 1); усне і письмове спілкування рідною мовою (питання 2). 

 

Література:

Основна: [2, 3]; Додаткова [1, 9]

 

< >Ключові міжособистісні компетенції: здатність працювати в міжнародному середовищі (питання 2); етичні зобов’язання (питання 2).Ключові системні компетенції: планування і управління проектами (питання 1,2); лідерські якості (питання 3) здатність працювати самостійно (питання 3).Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 1,2.Спеціальні (фахові) компетенції: здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародній економічній діяльності (питання 3). 

 

Тема 3. Підготовчий етап консультування

< >Поведінкові ролі міжнародного консультанта основні ролі та їх вибір. Участь консультанта у процесі розвитку організації. Попередні контакти консультанта з клієнтом. Ключові інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання фірми замовника (питання 1,2). Ключові міжособистісні компетенції: міжособистісні навики та уміння (питання 2).Ключові системні компетенції: здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3).Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 2).Спеціальні компетенції: здатність розробляти і презентувати клієнту ефективні маркетингові пропозиції (питання 3).Література:

 

Основна: [2, 3]; Додаткова [20,т. 9, 22]

 

 

Тема 4. Діагностика транснаціональних корпорацій

< >Основні етапи діагностики. Використання сучасних інформаційних технологій у проведенні діагностики ТНК. Огляд службових відносин в системі діагностики ТНК, Крос-культурні аспекти діагностики ТНК. Ключові інструментальні компетенції: здатність виявляти взаємозв'язки між ключовим показниками виробничо-господарської діяльності ТНК, розуміння матеріалів звітності іноземною мовою, вміння проводити експрес-аналіз матеріалів звітності ТНК шляхом використання таблиць «Exxel». Ключові міжособистісні компетенції: здатність критично сприймати оцінки і міркування клієнта щодо результатів діяльності компанії, вміння формулювати загальну оцінку ситуації в компанії разом з іншими членами команди та іншими експертами. Ключові системні компетенції: здатність використовувати методи МакКінсі у досліджені результатів діяльності компанії, зокрема метод Парето (20 : 80), вміння адаптувати досвід компаній-лідерів у галузі до аналізу проблем компанії-клієнта. Глобальні і спеціальні компетенції: здатність використовувати сучасні міжнародні галузеві класифікації в процесі діагностики результатів виробничо-господарської діяльності ТНК, в тому числі прогнозування кризових ситуацій, обґрунтування пропозицій щодо створення стратегічних альянсів, оцінки факторів конкурентоспроможності і т.і.Література:

 

Основна: [1, 2]; Додаткова [10, 17, 26]

 

Тема 5. Планування консалтингових дій і презентація рекомендацій

< >Особливості планування дій. Пошук ідей для можливих рішень. Розробка і оцінка альтернатив. Презентація консультаційних рекомендацій в ТНК.  

 

Завдання

На конкретних прикладах у міжнародних корпорацій складіть команди консультантів презентуйте свої рекомендації.

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: здатність до планування і організації консалтингових послуг (питання 1); усне і письмове спілкування рідною мовою (питання 4). Ключові міжособистісні компетенції: здатність до критики та самокритики (питання 2); міжособистісні навики та уміння (питання 4).Ключові системні компетенції: здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3); здатність породжувати нові ідеї (креативність) планування і управління проектами (питання 1).Глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 2).Спеціальні компетенції : здатність розробляти та презентувати консультативні пропозиції клієнту (питання 3,4).Література:

 

Основна: [2, 3]; Додаткова [7, 10, 11, 30]

 

 

Тема 6. Впровадження запропонованих змін

< >Ключова роль впровадження в управлінському консультуванні. Планування впровадження. Основні тактики впровадження змін. Крос-культурні аспекти впровадження запропонованих змін. Ключові інструментальні компетенції: усне і письмове спілкування з проблем впровадження запропонованих змін компанії CAMPION&BERGERAC, використання англомовної термінології з теми «CHANGE MANAGEMENT»Ключові міжособистісні компетенції: внутрікомандне між особисте спілкування в процесі розробки і презентації клієнту плану впровадження змін, використання сучасних підходів до ефективного крос-культурного спілкування. Глобальні компетенції: генерування креативних ідей щодо врахування пропозицій клієнта з приводу здійснення запропонованих змін. Література:

 

Основна: [2, 3]; Додаткова [7, 11]

 

 

Тема 7. Завершення консультативного контракту

< >Тактики здійснення змін в ТНК. Часовий аспект припинення співробітництва. Оцінка консультаційного контракту. Заключний консультаційний звіт. Запропонуйте критерії успішності консультаційного проекту. Обґрунтуйте особливості звіту консультантів своєї організації в контексті крос-культурних характеристик транснаціональних корпорацій. Ключові інструментальні компетенції: здатність до аналізу і синтезу (питання 1); здатність до організації і планування (питання 2).Ключові міжособистісні компетенції: здатність до критики та самокритики (питання 4, 3); міжособистісні навики та уміння (питання 4).Ключові системні компетенції: здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 4); бажання досягти успіху (питання 4).Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 4); бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів (питання 4).Спеціальні компетенції: здатність прогнозувати зміст середовища діяльності ТНК (питання 4).Література:

 

Основна: [1, 2]; Додаткова [13, 17, 26]

 

 

 

 

 

Тема 8. Консультування транснаціональних корпорацій із загальних проблем менеджменту

< >Сучасні концепції загального менеджменту ТНК, Особливості консультування ТНК з питань міжнародного середовища. Методика виявлення основних рис стилю керівництва в ТНК і обґрунтування шляхів підвищення його ефективності. Кодекси і принципи глобальної відповідальності міжнародного бізнесу. Питання для обговорення:

 

< >В чому була необхідність злиття «Travelers» та «Citicorp»?Які переваги отримають від злиття: а) акціонери «Citigroup»;

 

б) клієнти глобального роздрібного банку «Citigroup».

< >Які зміни мають відбутися в об'єднаній корпорації після злиття?  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем фірми-замовника (питання 4).Ключові міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді) (питання 3); міжособистісні навики та уміння; позитивне ставлення до несхожості та інших культур (питання 2).Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці (питання 1); здатність породжувати нові ідеї (креативність) (питання 2); лідерські якості (питання 3);Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 2).Спеціальні компетенції: здатність аналізувати та прогнозувати зміни середовища (питання 2); оцінка факторів управлінської результативності (питання 3); оцінка конкурентоспроможності компанії (питання 1,4)Тема 9. Консультування з питань фінансової діяльності транснаціональних корпорацій

 

< >Фінансова оцінка конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій.Позиція консультанта щодо прийняття рішень із міжнародних злиттів та поглинань. Базові підходи консультантів щодо бюджетування в транснаціональних корпораціях. Методичні підходи щодо страхування міжнародних фінансових рішень ТНК.  

 

Ситуація для аналізу «Стратегії ТНК на глобальних фондових ринках» [5, с. 102-108].

Питання для обговорення:

< >Чим відрізняються стратегії LSI Logic та AT&T на міжнародному ринку капіталів? Оцініть стратегію NCR в сфері валютних ризиків. Запропонуйте рекомендації наведеним у кейсі учасникам міжнародного фондового ринку щодо раціональної поведінки. 

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень. Ключові міжособистісні компетенції: здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді).Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність пристосовуватись до нових ситуацій. Глобальні компетенції: бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів. 

 

Тема 10. Консультування ТНК з питань міжнародного маркетингу

< >Сучасні концепції міжнародного маркетингу. Програми дослідження з питань ринкової стратегії ТНК, Бренд-менеджмент як інструмент посилення глобальної конкурентоспроможності ТНК, консультування з питань підвищення ефективності торговельної діяльності ТНК,  

 

Ситуація для аналізу «Procter & Gamble» в Японії [5, с. 25-26].

Питання для обговорення:

< >Чи доцільно було P & G виходити на японський ринок?В чому джерела проблем, що спіткали P & G на японському ринку? Які дії менеджерів P & G, з точки зору консультанта, були помилковими? Які рекомендації Ви надали б корпорації P & G щодо подолання проблем, які виникли у неї після виходу на ринок Японії?  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень. Ключові міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; позитивне ставлення до несхожості та інших культур.Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння. Глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. 

 

Тема 11. Консультування ТНК з питань міжнародного виробництва

< >Особливості сучасного міжнародного виробництва в ТНК, Консультування в галузі управління якістю продукції та послуг. Виробничі системи «точно-в-часі».Проблеми дотримання ТНК вимог міжнародних економічних стандартів.  

 

Ситуація для аналізу «Виробничі стратегії транснаціональних корпорацій» [5, с. 128-133].

Питання для обговорення:

< >Наскільки обґрунтованим був вибір корпорації Toyota щодо розміщення виробництва у Франції?Якою є міжнародна виробнича стратегія корпорації Toyota?Яким чином корпорація Honda забезпечує єдність виробничої та маркетингової стратегій на ринку США?Оцініть з точки зору консультанта рішення керівництва корпорації Honda щодо розміщення заводу в Марисвілі (США).  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: здатність до аналізу і синтезу; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем. Ключові міжособистісні компетенції: міжособистісні навики та уміння; здатність працювати в міжнародному середовищі.Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; планування і управління проектами.Глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. 

 

Тема 12. Консультування з питань управління людськими ресурсами транснаціональних корпорацій

< >Сучасні моделі управління людськими ресурсами в ТНК, Методи уникнення «культурного шоку» менеджерами-експатріантами. Проблеми винагороди і мотивації в ТНК з питань трудових відносин.  

 

Питання для обговорення:

< >Яку модель управління людськими ресурсами використала GE в Угорщині?З якими проблемами стикнулась GE після придбання «Tungsgram»?Які наслідки викликало звільнення значної кількості персоналу Tungsgram?Які рекомендації доцільно запропонувати GE у наведеній ситуації?  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: здатність до аналізу і синтезу; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем клієнта. Ключові міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді); позитивне ставлення до несхожості та інших культур.Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); лідерські якості; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність працювати самостійно; планування і управління проектами; ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху.Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів. 

 

Тема 13. Консультування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій

< >Моделі інноваційної діяльності ТНК. Основні напрями консультування в сфері інноваційної діяльності ТНК. Крос-культурні аспекти ефективної діяльності проектних команд. Ефективність інноваційної діяльності ТНК. 

 

Ситуація для аналізу корпорації «Ксерокс» [4, с.103-104].

Питання для обговорення:

< >В чому була необхідність залучення фірми «Дельта Консалтинг Груп» до розв'язання проблем корпорації «Ксерокс»?Який внесок зробили консультанти у розв'язання проблем корпорації «Ксерокс»?Чому корпорації «Ксерокс» вдалось отримати національні премії США і Канади з якості? Яка доля спіткала корпорацію «Ксерокс» у 2000-і роки?  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: здатність до організації і планування; базові загальні знання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).Ключові міжособистісні компетенції: здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); здатність працювати в міжнародному середовищі; етичні зобов’язання.Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно; планування і управління проектами.Глобальні компетенції: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. 

 

Тема 14. Управління міжнародною консультативною фірмою

< >Особливості менеджменту в міжнародній консультативній формі. Маркетинг консультативних послуг. Витрати і гонорар міжнародних консультативних фірм. Досвід управління міжнародною консультативною фірмою McKinsey. 

 

 

 

Завдання

Запропонуйте методику обґрунтування гонорару міжнародної консультативної фірми за надання послуг конкретної української компанії.

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

< >Ключові інструментальні компетенції: здатність до організації і планування; базові загальні знання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).Ключові міжособистісні компетенції: позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному середовищі; етичні зобов’язання.Ключові системні компетенції: дослідницькі навики і уміння; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність працювати самостійно.Глобальні компетенції: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. 

 

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Тема 1. Суть міжнародного консалтингу

< >Інноваційно-інформаційні детермінанти консалтингу в глобальному конкурентному середовищі.Визначення міжнародного консалтингу. Професіоналізм міжнародного консультування. Еволюція міжнародного консалтингу. 

 

Література:

Основна: [2, 3]; Додаткова [6, 28, 32]

 

 

Тема 2. Організація міжнародного консалтингу

< >Взаємовідносини «консультант-клієнт». Система клієнта.  

 

Література:

Основна: [2, 3]; Додаткова [1, 9]

 

 

Тема 4. Діагностика транснаціональних корпорацій

< >Основні етапи діагностики. Використання сучасних інформаційних технологій у проведенні діагностики ТНК. Огляд службових відносин в системі діагностики ТНК, Крос-культурні аспекти діагностики ТНК. Ключові інструментальні компетенції: здатність виявляти взаємозв'язки між ключовим показниками виробничо-господарської діяльності ТНК, розуміння матеріалів звітності іноземною мовою, вміння проводити експрес-аналіз матеріалів звітності ТНК шляхом використання таблиць «Exxel». Ключові міжособистісні компетенції: здатність критично сприймати оцінки і міркування клієнта щодо результатів діяльності компанії, вміння формулювати загальну оцінку ситуації в компанії разом з іншими членами команди та іншими експертами. Ключові системні компетенції: здатність використовувати методи МакКінсі у досліджені результатів діяльності компанії, зокрема метод Парето (20 : 80), вміння адаптувати досвід компаній-лідерів у галузі до аналізу проблем компанії-клієнта. Глобальні і спеціальні компетенції: здатність використовувати сучасні міжнародні галузеві класифікації в процесі діагностики результатів виробничо-господарської діяльності ТНК, в тому числі прогнозування кризових ситуацій, обґрунтування пропозицій щодо створення стратегічних альянсів, оцінки факторів конкурентоспроможності і т.і.Література:

 

Основна: [1, 2]; Додаткова [10, 17, 26]

 

 

Тема 6. Впровадження запропонованих змін

< >Ключова роль впровадження в управлінському консультуванні. Планування впровадження. Основні тактики впровадження змін. Крос-культурні аспекти впровадження запропонованих змін. Ключові інструментальні компетенції: усне і письмове спілкування з проблем впровадження запропонованих змін компанії CAMPION&BERGERAC, використання англомовної термінології з теми «CHANGE MANAGEMENT»Ключові міжособистісні компетенції: внутрікомандне між особисте спілкування в процесі розробки і презентації клієнту плану впровадження змін, використання сучасних підходів до ефективного крос-культурного спілкування. Глобальні компетенції: генерування креативних ідей щодо врахування пропозицій клієнта з приводу здійснення запропонованих змін. Література:

 

Основна: [2, 3]; Додаткова [7, 11]

 

Тема 7. Завершення консультативного контракту

< >Тактики здійснення змін в ТНК. Часовий аспект припинення співробітництва. Оцінка консультаційного контракту. Заключний консультаційний звіт. Запропонуйте критерії успішності консультаційного проекту. Обґрунтуйте особливості звіту консультантів своєї організації в контексті крос-культурних характеристик транснаціональних корпорацій. Література:

 

Основна: [1, 2]; Додаткова [13, 17, 26]

 

 

Тема 8. Консультування транснаціональних корпорацій із загальних проблем менеджменту

< >Сучасні концепції загального менеджменту ТНК, Особливості консультування ТНК з питань міжнародного середовища. Методика виявлення основних рис стилю керівництва в ТНК і обґрунтування шляхів підвищення його ефективності. Кодекси і принципи глобальної відповідальності міжнародного бізнесу.  

 

Ситуація для аналізу [5, с. 22-25].

 

Питання для обговорення:

< >В чому була необхідність злиття «Travelers» та «Citicorp»?Які переваги отримають від злиття: а) акціонери «Citigroup»;

 

б) клієнти глобального роздрібного банку «Citigroup».

< >Які зміни мають відбутися в об'єднаній корпорації після злиття?  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

Ключові інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем фірми-замовника (питання 4).

Ключові міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді) (питання 3); міжособистісні навики та уміння; позитивне ставлення до несхожості та інших культур (питання 2).

Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці (питання 1); здатність породжувати нові ідеї (креативність) (питання 2); лідерські якості (питання 3);

Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 2).

Спеціальні компетенції: здатність аналізувати та прогнозувати зміни середовища (питання 2); оцінка факторів управлінської результативності (питання 3); оцінка конкурентоспроможності компанії (питання 1,4)

 

 

Тема 9. Консультування з питань фінансової діяльності транснаціональних корпорацій

< >Фінансова оцінка конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій.Позиція консультанта щодо прийняття рішень із міжнародних злиттів та поглинань. Базові підходи консультантів щодо бюджетування в транснаціональних корпораціях. Методичні підходи щодо страхування міжнародних фінансових рішень ТНК.  

 

Ситуація для аналізу «Стратегії ТНК на глобальних фондових ринках» [5, с. 102-108].

 

Питання для обговорення:

< >Чим відрізняються стратегії LSI Logic та AT&T на міжнародному ринку капіталів? Оцініть стратегію NCR в сфері валютних ризиків. Запропонуйте рекомендації наведеним у кейсі учасникам міжнародного фондового ринку щодо раціональної поведінки. 

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

Ключові інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетенції: здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Глобальні компетенції: бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

 

 

Тема 11. Консультування ТНК з питань міжнародного виробництва

< >Особливості сучасного міжнародного виробництва в ТНК, Консультування в галузі управління якістю продукції та послуг. Виробничі системи «точно-в-часі».Проблеми дотримання ТНК вимог міжнародних економічних стандартів.  

 

Ситуація для аналізу «Виробничі стратегії транснаціональних корпорацій» [5, с. 128-133].

Питання для обговорення:

< >Наскільки обґрунтованим був вибір корпорації Toyota щодо розміщення виробництва у Франції?Якою є міжнародна виробнича стратегія корпорації Toyota?Яким чином корпорація Honda забезпечує єдність виробничої та маркетингової стратегій на ринку США?Оцініть з точки зору консультанта рішення керівництва корпорації Honda щодо розміщення заводу в Марисвілі (США).  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

Ключові інструментальні компетенції: здатність до аналізу і синтезу; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетенції: міжособистісні навики та уміння; здатність працювати в міжнародному середовищі.

Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; планування і управління проектами.

Глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

 

Тема 13. Консультування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій

< >Моделі інноваційної діяльності ТНК. Основні напрями консультування в сфері інноваційної діяльності ТНК. Крос-культурні аспекти ефективної діяльності проектних команд. Ефективність інноваційної діяльності ТНК. 

 

Ситуація для аналізу корпорації «Ксерокс» [4, с.103-104].

Питання для обговорення:

< >В чому була необхідність залучення фірми «Дельта Консалтинг Груп» до розв'язання проблем корпорації «Ксерокс»?Який внесок зробили консультанти у розв'язання проблем корпорації «Ксерокс»?Чому корпорації «Ксерокс» вдалось отримати національні премії США і Канади з якості? Яка доля спіткала корпорацію «Ксерокс» у 2000-і роки?  

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

Ключові інструментальні компетенції: здатність до організації і планування; базові загальні знання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетенції: здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); здатність працювати в міжнародному середовищі; етичні зобов’язання.

Ключові системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно; планування і управління проектами.

Глобальні компетенції: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

 

Тема 14. Управління міжнародною консультативною фірмою

< >Особливості менеджменту в міжнародній консультативній формі. Маркетинг консультативних послуг. Витрати і гонорар міжнародних консультативних фірм. Досвід управління міжнародною консультативною фірмою McKinsey. 

 

Завдання

Запропонуйте методику обґрунтування гонорару міжнародної консультативної фірми за надання послуг конкретної української компанії.

 

Перелік компетенцій студента, на формування яких спрямоване заняття:

Ключові інструментальні компетенції: здатність до організації і планування; базові загальні знання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетенції: позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному середовищі; етичні зобов’язання.

Ключові системні компетенції: дослідницькі навики і уміння; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність працювати самостійно.

Глобальні компетенції: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

 

4.3. Плани навчальної роботи для студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

 

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочного факультету в міжсесійний період є 2 домашні письмові роботи з дисципліни “Міжнародний консалтинг”, які представляють собою індивідуальні завдання та інші завдання за вибором студента згідно картки самостійної роботи.

Текст домашніх індивідуальних завдань оформляється у форматі А4, шрифтом Times New Roman, розмір кеглю 14 з інтервалом 1,5. Поля на сторінці – 2 см. Нумерація сторінок – зверху у правому куті. Кожний новий розділ з починається з нового аркуша. Готові домашні письмові роботи надсилаються на електронну пошту викладача кафедри міжнародного менеджменту у міжсесійний період з обов’язковим захистом під час «Дня заочника».

Самостійно виконані домашні індивідуальні завдання перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди. Загальна оцінка робіт визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 20 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль в межсесійний період. Шкала оцінювання письмових домашніх робіт студентів заочного факультету становить: 0; 5; 10; 15; 20 балів.

 

Модульна контрольна робота № 1.

 

Кейс “HomeStar”

 

Вступ

Репутація HomeStar як «єдиної і неповторної» компанії побутової техніки – під загрозою. Вдруге за півроку її молодий конкурент – компанія Vanguard «перетягнув ринок на себе»: його ретро-лінія холодильників, плит і машин для миття посуду стала сенсацією, тоді як остання ідея HomeStar – побутова техніка гігантських розмірів – провалилась. Генеральний директор компанії Хел Марден засмучений: як же сталось, що компанія втратила превагу?

Келлі Дауд директор HomeStar з маркетингу, звинувачує Чарлі Хеймана, головного інженера компанії: «Чарлі настільки захоплений створенням «розумних» машин, які здатні готувати, прибирати і навіть купувати, що втратив зв'язок із ринком, який стрімко змінюється», – скаржиться Келлі. Глобальна конкуренція зростає, смаки споживачів змінюються. І сьогодні для успіху HomeStar надзвичайно важливо випускати нові товари.

Однак Чарлі, на рахунку якого практично всі серйозні технологічні новації у галузі за останні 27 років, скептично ставиться до «новомодних» тенденцій: «Перемога форми над функціональністю. Нічого нового, окрім яскравого розфарбування і високої ціни».

Хел мучиться: Чарлі – його герой, однак, якщо ринок не зацікавиться побутовою технікою, об'єднану в єдину мережу, що тоді? Компанія не може дозволити собі класти всі яйця в одну корзину (Don’t put all your eggs on one basket - англ. прислів'я). Найкрупніша торговельна виставка року вже через шість місяців, а HomeStar все ще нічого запропонувати. Тим часом Vanguard оголошує про новий продукт щоквартально. Можливо, Чарлі вже пора відходити? Як HomeStar повернути свої науково-дослідні і дослідницько-конструкторські розробки (НДДКР) у потрібне русло?

 

Тяжкі роздуми

Спостерігаючи за тим, як його тістечко повільно обертається у мікрохвильовій печі, Хел Марден, розмірковував про те, що цей невеликий пристрій назавжди змінило людські звички. «Чудовий винахід, – буркотів він собі під ніс, – маленький, заощаджує час і електроенергії витрачає небагато. Ми думали, що мікрохвильові печі покінчать із звичайними духовками, а замість цього вони зайняли на кухні своє унікальне місце».

Пропрацювавши в HomeStar 25 років Хел все ще був закоханий у побутову техніку і високо оцінював інновації, які становили джерело цього бізнесу. останні 12 років він обіймав посаду генерального директора і завжди підтримував нові розробки і дослідження, поклявшись зберегти репутацію HomeStar як «єдиного і неповторного» виробника побутової техніки.

Саме тому останні події примусили його по-справжньому страждати.

Хел Марден взяв каву і тістечко, повернувся до свого кабінету і зачинив двері, з полегшенням помітив, що асистента ще немає. Потім перечитав статтю в газеті. «Божевілля на ретро» – так називався заголовок. Компанія Vanguard, нинішній лідер серед виробників побутової техніки, пропонує клієнтам чергову сенсацію: ретро-лінійку холодильників, плит, машин для миття посуду. Округлі лінії, хромоване оздоблення, бірюзовий, жовтий і червоний кольори роблять ці предмети схожими на класичні автомобілі. І споживачі, судячи з усього, ніяк не можуть вгамувати свій попит на нові товари. «У нас в руках – хвилюючий хіт, він скорює самих різних людей, – відзначив представник Vanguard, – люди просто закохуються в нову техніку. Ми показали прибічникам старої школи, таким як HomeStar, що можна піднятись над ринком і звернутись до споживачів, які стежуть за модними тенденціями і хочуть розкоші».

Хел відсунув газету і покачав головою. Йому було боляче, що його компанію зарахували до «старої школи», однак доводилось визнати, що останнім часом HomeStar забуксувала. «Потрібно було передбачити захоплення ретро, – думав він, – останні три роки автомобільна промисловість також черпала натхнення у минулому. PT Cruiser, Mini Cooper, фольксвагеновський «жук» – всі великі хіти несли наліт ностальгії. Як же ми пропустили це? Ми страт чаємо відчуття».

Але компанію HomeStar обійшли не вперше. Всього півроку тому назад Vanguard витягла інший виграшний білет: лінійку холодильників «Мий і їх», яка стала сенсацією на виставці Homebuiders. Холодильники мали відділення для трикратної мийки і обсушування фруктів і овочів, і їх демонстрація супроводжувалась рекламними поясненнями про те, як шкідливо для здоров'я тривала дія пестицидів. Нові холодильники прямо «відлітали» із виставкової зали.

 

Делікатне прання

Енергійний стук у двері перервав роздуми Хела. «Увійдіть», – зморено вимовив він. Келлі Дауд, директор з маркетингу, пританцьовуючи увійшла до кабінету. «Ви читали про Vanguard?, – запитала вона. – Вони знову вирвались уперед, та ще й ображають нас мимохідь. Як їм вдається випускати нові товари так часто?»

«Ну, новими технологіями тут і не пахне, – криво посміхнувся Хел, – але Vanguard, схоже, тримає руку на пульсі. І робить те, що слід було б робити нам. Схоже, ми припустились помилки».

«Тому що ми займаємся не тим, що треба. Чарлі слід було б відірватись від своїх досліджень і заглянути на справжню кухню, поговорити з двома-трьома справжніми людьми. Він схиблений на «розумних» машинах і своїй ідеї «домашньої мережі». Але знаєте, ця мережа не цікава нікому, окрім декількох фанатів. Більшість людей, з якими ми розмовляли, зовсім байдужі до неї».

Хела пересмикнуло. Чарлі Хеймад був одним з його героїв. Блискучий і дальновидний інженер, він очолював відділ НДДКР вже 27 років. Хеймада поважали конкуренти і полюбляли колеги, фактично саме він ініціював всі технологічні прориви у галузі. Завдяки цій людині HomeStar стала успішною компанією.

«Зачекайте, Келлі, – сказав Хел, – дослідження ринку – це ваша область. Тому, якщо ви вважаєте, що зв'язок між бажаннями споживачів і розробками відділу НДДКР розірвано, то його потрібно налагодити. Не забувайте, Чарлі зробив величезний внесок в те, що являє собою наша компанія».

Келлі заперечливо похитала головою. «Ви маєте на увазі те, чим компанія була. Ринок змінюється, Хел. Кількість інновацій зростає. Глобальна конкуренція зростає також – ці хлопці із задоволенням похрумтіли б нами. Смаки споживачів також змінюються. Люди прагнуть якомога більшого вибору. Деякі з них купують нові автівки кожні два місяці. Чому б їм не купляти нову побутову техніку так само часто? Нам потрібно більше новинок, і найшвидше».

Келлі мала рацію. Ринок змінювався занадто стрімко. Багато років інноваціями у галузі називали незначні зміни – який-небудь побутовий прилад ставав ледь швидше, тихіше чи продуктивніше. Самі побутові прилади все більше були схожі оди на одного, а основні гравці ринку почали конкурувати, знижуючи ціну і власний прибуток. Однак в останні півтора року в галузі прокотилась хвиля інновацій. Творці побутової техніки почали об'єднувати існуючі технології і за рахунок цього створювати зовсім нові товари з привабливим дизайном. Виробництво побутової техніки зненацька стало схоже на виробництво побутової електроніки, і запрацювало під лозунгом: «Примусити споживача купувати нові товари, створюючи нові товари».

Сьогодні, як ніколи, успіх HomeStar залежав від випуску нових товарів. Однак, на превеликий жаль, Чарлі з часом не змінювався. Він не надавав значення новинкам, що впадають у вічі, хоча вони приносили більш високий прибуток, примушуючи споживача частіше робити покупки, і користуватись успіхом у людей, що підбирали облаштування для своїх нових будинків. Все це і поставило HomeStar у скрутне становище відстаючого.

«Наступна виставка Homebuiders планується всього через півроку, – говорила Келлі, – і якщо ми не запропонуємо новинку, яка подобається людям, то розпрощаємось із репутацією новаторів. Ми не можемо дозволити собі утратити свої переваги. Якщо, звичайно, ми не хочемо морально застаріти».

В цей момент до кабінету Хела просунула голову Джейн Найт, PR-менеджер HomeStar: «Вітаю, Хел, телефонують із журналу Home View, розділ «Що нового». У нас є що-небудь для них?»

«Болюче питання, Джейн. Скажіть їм – дещо є, однак ми поки-що не можемо обговорювати це із-за конкурентів».

 

Небезпека загоряння

В кабінеті Чарлі Хеймада панував безпорядок. Біла дошка, що була покрита надписами, схемами і жовтими самоклеющимися папірцями, закривала одну стіну. Повсюдно було розкидано стопки журналів і паперів. «Не довіряй людині, у якої на столі порядок, – полюбляв говорити Чарлі, – порядок на столі – ознака хаосу в голові». Маючи докторський ступінь в галузі інженерної механіки, будучи пристрасним любителем техніки, Чарлі керував в HomeStar групами, що проводили дослідження, дизайном і розвитком. На стіні висіли численні нагороди, що свідчили про його досягнення. Ексцентричних, однак блискучих, Чарлі притягував до себе розумних, відданих справі дизайнерів, технологів і інженерів, і всі ці люди відносились до нього і компанії із великою відданістю.

Хел прибрав стопку журналів з крісла і сів.

– Ти читав про нову ретро-лінійку Vanguard? – запитав він.

Чарлі саркастично засопів.

– Перемога форми над функціональністю. Нічого нового, окрім яскравого розфарбування і високої ціни.

– Споживачі верещать від захоплення.

– Зачекай, ось вони побачать нашу об'єднану в єдину мережу побутову техніку… Послухай, Хел…, – Чарлі зробив паузу для того, щоб показати, як важливо те, що він скаже, – за «мереженим» будинком майбутнє. Ця техніка змінить наше життя. Вона буде готувати, прати, робити покупки за допомогою і Інтернет-технологій. Уяви, що холодильник автоматично заповнюється, коли в ньому закінчились продукти, чи плита сама обирає рецепти блюд!

– Це майбутнє, Чарлі, а нам потрібно, хоча б щось зараз, - Хел протер очі і зітхнув. – У нас великі проблеми. Ми перестали бути лідером галузі. Ми не випускали нічого нового вже багато місяців.

Чарлі нагадав Хелу про останню лінійку енергозаощаджуючих пральних і посудомийних машин, поштовх до розробки яких дав європейський ринок. П'ять років тому Чарлі організував підрозділ НДДКР за океаном, щоб спостерігати за тенденціями ринку. Підрозділ був «дорогою іграшкою», однак Чарлі вірив – справа того варта. Він був переконаний, що фрагментирований і висококонкурентний ринок буде підказувати інновації, які ще не з'явились у США і за якими майбутнє ринку побутової техніки. Чарлі зразу помітив, що у Європі зростає популярність енергозаощаджуючих побутових приладів, і почав розробляти власну лінійку HomeStar, хоча в компанії його не підтримали.

– Це прекрасна техніка, Чарлі. З технічної точки зору в США немає машин краще наших. І прибуток вони приносять добрий – ми могли б продавати їх втричі дорожче. Але ми розробляли свої машини, коли перші аналоги вже з'явились на американському ринку. І ми не тільки програли перші продажі, але й втратили репутацію першопроходців. Можемо ми прискорити процес?

– Якщо ти пам'ятаєш, – відповів Чарлі, – хлопці із відділу маркетинг були впевнені, що американський споживач не зацікавиться енергозаощаджуючою побутовою технікою і не буде переплачувати за неї. Келлі наводила приклад поза шляховиків, як доказ того, що американці не готові заощаджувати. Мені ясно дали зрозуміти, що наша енергозаощаджуюча лінійка – не пріоритет. Пам'ятаєш, що ми «просували» замість неї? Крупногабаритну побутову техніку.

Хел невдоволено кивнув. Хтось у відділі маркетингу помітив, що на місці знесених скромних будівель зведена маса величезних особняків. Цей бум і та обставина, що кожний новий будинок і дизайнерський проект зумовлювали великий простір для кухні чи їдальні, вселили найбільш активним співробітникам HomeStar думку, що справді, на думку споживачів, більше завжди краще маленького. Однак крупногабаритна побутова техніка провалилась – вперше за всю історію діяльності HomeStar.

Чарлі криво посміхнувся:

– Я думаю, тобі не треба нагадувати про те, яка це була катастрофа. А енергозаощаджуюча техніка стала хітом, а тепер ти питаєш мене, чому стільки часу пішло на розробку. Моїй інтуїції потрібно вірити, Хел.

– Твоя інтуїція увійшла в легенду, Чарлі. Справа не в цьому. Через півроку – найкрупніша торгова виставка, а нам нічого запропонувати. А Vanguard оголошує про нові товари щоквартально. Вся галузь рухається до того, щоб оновлювати всю продукцію все частіше. Якщо ми цього не зробимо, нам кінець.

– Модифікація товару і нова розфарбовка – це не інновація. Елегантне рішення із використанням нової технології потребує часу, його неможливо створити швидше. Я турбуюсь про свою репутацію і не роблю халтури. Ніколи цим не займався і ніколи не буду.

– Ніхто і не вимагає, щоб ти займався халтурою. Але нам потрібна упевненість у тому, що техніка, яку ми розробляємо, потрібна споживачеві. Чесно кажучи, мене турбує, що ти занадто багато коштів направив на розробку мереженої побутової техніки. Що, коли ринок не відреагує на неї? Тобі і твоїм людям необхідно тісніше співробітничати з відділом маркетингу. Думаю, що ви можете багато чому навчитися один у одного – всупереч останнім розбіжностям. Можливо тобі, слід поближче спілкуватись з ними, Чарлі.

Хел подивився на годинник.

– Ну, мені пора обідати. Давай переговоримо на наступному тижні, коли ти повернешся із Європи.

 

Обмежена гарантія

Хел зморено опустився на заднє сидіння таксі: як добре, що хоч тут є час подумати. Ставало все ясніше – те, що зробила HomeStar лідером галузі. Більше на працює. Ринок змінився, здавалось за одну ніч. І відчуття було таке, що в галузі грають по новим правилам, яких HomeStar не знає. Ще гірше було те, що Чарлі і не прагнув їх взнати. Можливо прийшов час нових людей. Але Чарлі був легендою, поставити на його місце іншого здавалось зрадою.

Зазвичай у Хела не було часу на ділові обіди за круглим столом з виконавчими директорами інших компаній, однак на цей раз він вирішив піди. Повинна була виступати його стара приятелька по бізнес-школі Керолайн Бродерик на актуальну тему: «Лояльність чи відповідальність? Управління за часів змін».

Дорога була напрочуд вільною, і таксі зупинилось перед міським клубом задовго до початку обіду. Неочікуваний вільний час Хел вирішив присвятити імпровізованому дослідженню ринку.

Представившись метрдотелю, він попросив дозволу оглянути кухню. Більш за все на світі Хелу подобалось спілкуватись із різними споживачами і дивитись, як вони готують, перуть, прибирають – взагалі використовують свою побутову техніку. Поки він ходив між величезними плитами, а яких два повари готували їжу, у нього зненацька майнула думка. Вихопивши записника, Хел записав, щоб не забути: «Пересувна крупногабаритна побутова техніка із покращеним дизайном для організацій?» Згодом він відправився до зали, де вже почався обід.

Після завершення дискусії Хел підійшов до Керолайн. «Приємно з тобою зустрітися, - сказав він із теплотою у голосі, - мені сподобалась твоя доповідь. На жаль, вона б'є по болячих точках». Він коротко розповів їй про проблеми HomeStar.

Керолайн розуміючи кивнула:

– Важко, коли ринок змінюється, а твої люди – ні, схоже, у Чарлі не вистачає ділового відчуття. Просто використовувати найновіші технології – сьогодні вже недостатньо. «Багато шуму із нічого» - ось девіз сьогоднішнього дня.

– Дуже складно знайти людину, яка вміє це робити, – відповів Хел, – однак досить про справи. Як твої діти?

Керолайн засміялась.

– Їм вже 19 і 21. І я збираюсь піди працювати на повний день. Консалтинг і статті – це прекрасно, поки діти маленькі і мрієш мати більше вільного часу. Однак тепер я готова зайнятись чимось новим.

Подумавши, вона продовжила:

– Не знаю, наскільки серйозні зміни ти збираєшся здійснити в HomeStar, Хел, але ти пам'ятаєш Пітера Фортуна, з яким ми навчались?

–Звичайно! Ми вважали, що він залишиться вічним студентом, - відповів він із сміхом.

Отримавши диплом із обчислювальної техніки і докторський ступінь з інженерної механіки, Пітер створив дуже успішну компанію, що пропонувала НДДКР в різних галузях.

– Компанію Пітера щойно купили, - сказала у відповідь Керолайн, – і я знаю, що він шукає нову можливість для роботи. Продумай про це.

На зворотньому шляху у Хела роїлось безліч думок. Він вважав, що основних проблем дві. Перша: я всього за шість місяців випустити по меншій мірі одну «гарячу» новинку для виставки, при тому, що шанси на це майже нульові. Друга проблема, найважча за всю його кар'єру – як налагодити НДДКР. «Можливо цю проблему вдасться вирішити за допомогою мозкового штурму, – розмірковував Хел. – Чи Чарлі всеж-таки пора відходити?» Кандидатура Пітера Фортуна являла собою цікаву перспективу. Чи не призначити Чарлі директором з технологій, відсторонивши від управління відділом? «З іншого боку, можливо взагалі варто скоротити дослідницьку групу і переважну частину її задач віддати на аутсорсинг, – думав Хел. – А раптом я занадто нетерплячий, і Чарлі правий, і справжню інновацію не треба підштовхувати? Якщо він не помиляється із мереженими приладами, і ми дійсно будемо першими, то заволодіємо величезним ринком».

Пора було приймати важливі рішення. 

 

Завдання

< >Зробіть аналіз проблемної ситуації шляхом систематизації фактів, наведених у кейсі. Складіть список проблем за методом McKinsey MECE (Mutnally Exclusive, Collectively Exhaustive – взаємної виключності та спільної вичерпності). Обґрунтуйте початкову гіпотезу. Побудуйте «дерево гіпотез» для розв'язання проблем компанії HomeStar.друковану доповідь (текст набраний на ПЕОМ в електронному вигляді). Загальний обсяг доповіді має бути в межах 10-15 сторінок друкованого тексту формату А4;презентацію до друкованої доповіді в форматі PowerPoint. Кількість слайдів може бути довільної, але достатньою для демонстрації основних положень доповіді.Додаток 3

 

 

Організаційні зміни у консалтинговій фірмі (на прикладі фірми CAMPION&BERGERAC)

У серпні 2013 року Брайан Конан — керівний партнер головного канадського місцевого офісу однієї з міжнародних аудиторських фірм «Великої шістки», намагався знайти ланку, де саме схибив його план реструктуризації офісу. Реорганізація була мотивована необхідністю перетворити офіс на ринково орієнтований. Найбільш очевидна потреба перетворень була у відділах обліку та аудиту, де ринок на ці послуги став набувати рис ринку покупців. Становище дедалі погіршувалось зі зростанням конкуренції між аудиторськими фірмами; ця конкуренція включала таку тактику, як зниження цін та, подекуди, віднесення цих послуг до найбільш витратних. Брайан вважав, що він добре впорався з завданням; однак останні події викликали серйозні сумніви щодо його успіхів.

CAMPION&BERGERAC була однією з міжнародних аудиторських фірм «Великої шістки» у Канаді. Так само, як і інші великі аудиторські компанії, вона значно зросла протягом 1980-х років, однак на початку 1990-х відчувала вплив спаду. Реакцією CAMPION&BERGERAC стало намагання зміцнити сильний маркетинговий та сервісний підхід, що сформувався у 80-х роках. Але на той час маркетинг був не знаний для бухгалтерських компаній. Так, у 80-х пряма реклама привілейованим бухгалтерам була заборонена їх керуючою професійною установою. Саме тому деякі бухгалтери все ще вірили, що технічної майстерності достатньо для ведення вдалого бізнесу і що відкрита маркетингова тактика є «непрофесійною».

CAMPION&BERGERAC, разом з іншими аудиторськими фірмами, відійшла від ролі традиційного аудитора та еволюціонувала до ролі ділового консультанта, пропонуючи розширене коло послуг та продуктів для задоволення нових бажань та потреб клієнтів. Професійне обслуговування клієнтів та маркетингова орієнтація вважались ключовими елементами довгострокового успіху. Незважаючи на те, що були зроблені велетенські кроки, маркетинг все ще тільки мав стати шляхом життя для фірми. Як результат, поступове впровадження послуг клієнтам та маркетингової орієнтації, зокрема на рівні партнерів, стало головною метою фірми у 90-х роках.

Місцевий офіс. Бремптон, офіс CAMPION&BERGERAC у Онтаріо, був відкритий у 1950-х роках. З того часу він значно виріс завдяки ринковому попиту і об’єднанню та на 2013 рік мав у своєму складі 160 робітників. Це був один з двох найбільших аудиторських офісів у місті. Профіль персоналу офісу наведено у таблиці 1. Фірма пропонувала послуги у сфері обліку та аудиту, оподаткування та консультативного менеджменту.

Члени персоналу, що були у сфері обліку і аудиту нижчими за рівнем від своїх партнерів, переважно увійшли до системи спільного фонду[1], і це дозволило доручати персоналу справи клієнта за першої необхідності та можливості. Винятки робилися у випадках, коли робітник сам налагодив конкретні стосунки з клієнтами чи партнерами. У сфері оподаткування та консультативного менеджменту працювала переважно система забезпечення персоналом (staff system), що дозволяло організувати персонал у окремі групи для виконання функцій спеціалістів поза та в межах кожної сфери.

Таблиця 1

Спеціалізація персоналу офісу CAMPION&BERGERAC у 2013 році

Персонал

Облік та аудит

Оподаткування

Управлінські послуги

Разом

Партнери

15

3

4

22

Менеджери

11

5

7

23

Штатні бухгалтери

69

5

11

85

Спеціалісти — усього

95

13

22

130

Секретарський та канцелярський персонал

 

 

 

30

Разом

 

 

 

160

 

 

Бремптонський офіс мав широку та різноманітну за типом і розміром клієнтуру. Більш ніж 80% його клієнтів — від транс-національних гігантів до малих місцевих компаній — знаходились у Канаді. Фірма пропонувала послуги майже усім типам промислових, комерційних, урядових, рекреаційних, фінансових та громадських організацій. Серед її клієнтів були і невеликі компанії, що розвивались, чиї потреби у професійних послугах зростали із розвитком їх бізнесу; були і великі багатоукладні організації, котрі потребували послуг, що їх могла запропонувати лише велика фірма.

Загалом робота офісу була організована навколо двох широких сфер діяльності: клієнтські послуги (client services) та послуги щодо матеріально-технічної підтримки офісу (office support services). Перші зосереджувались на кваліфікованому та ефективному забезпеченні клієнтів фірми професійними послугами на часовій основі. Основними трьома сферами клієнтських послуг з призначеними на чолі кожної головними партнерами (ГП) були: облік та аудит, оподаткування і менеджмент-консалтинг. Практичні послуги щодо матеріально-технічної підтримки офісу включали ті внутрішні дії, які були необхідними для кваліфікованого та ефективного функціонування офісу. У цій сфері виділяли три напрями: адміністрація, людські ресурси та маркетинг. Кожну окрему сферу підтримки очолював призначений партнер, відповідальний за її діяльність.

Управлінський комітет координував діяльність головних партнерів, котрі очолювали відділи клієнтських послуг та партнерів, відповідальних за послуги щодо матеріально-технічної підтримки офісу. Членами комітету були керівний партнер офісу (КПО), ГП трьох напрямків клієнтських послуг та трьох партнерів, відповідальних за послуги щодо матеріально-технічної підтримки офісу. Оскільки ГП відділу обліку та аудиту був одночасно партнером, відповідальним за людські ресурси, управлінський комітет складався лише з шести осіб (рис. 3).

 

Рис. 3. Початкова організаційна структура

 

Брайан Конан — керівний партнер офісу в Бремптоні (КПО). Брайан розпочав свій п’ятирічний строк роботи керівного партнера офісу у липні 1990 року. До цього він був керівним партнером у маленькому місцевому офісі фірми зі штатом у 25 чоловік.

Брайан на своїй колишній посаді мав деякі управлінські обов’язки, включаючи відповідальність за щоденне управління офісом, розвиток бізнес-плану офісу, звіти про діяльність та бюджет, залучення партнерів, розширення офісу та представництво фірми у місцевому суспільстві. Брайан на посаді КПО вважався першим серед рівних.

Нові партнери вважали Брайана типовим головним бухгалтером, що не відповідало його інтересам як професіонала у незалежній аудиторській діяльності. Сам себе він бачив у ролі демократичного лідера, в той час як його попередник був «доброзичливий диктатор», який підтримував ідею «управління прогулюючись» та партисипативного стилю прийняття рішень, заснованого на використанні дискусій та зустрічей для досягнення консенсусу перед прийняттям будь-якої з запропонованих змін.

Місцеві офіси та керівні партнери місцевих офісів користувались значною автономією в межах цієї фірми. Саме тому всі очікували від Брайана як нового керівного партнера місцевого офісу певних змін, властивих його особистому стилю. Ключовою різницею в управлінському стилі Брайана від його попередника було прагнення Брайана делегувати частину своїх повноважень. Він відчував, що делегування необхідне для управління офісом з такою великою кількістю партнерів. Хоча управлінський комітет і працював на момент призначення Брайана, його робота базувалася на специфічній основі перш за все управлінського стилю.

Іншою важливою відмінністю між Брайаном та його попередником було бажання Брайана створити у співробітників бажання працювати разом, об’єднуючись у невеликі групи. Це, як вважав Брайан, викличе трудовий ентузіазм та співробітництво різних видів діяльності, що в свою чергу знайде прояв у поліпшенні клієнтських послуг. Він також вірив, що створення маленьких груп дозволить йому приділяти більше уваги маркетингу послуг фірми. Він також вважав, що пріоритетами керівного партнера місцевого офісу є маркетинг та управління фірмою, а для їх ефективної реалізації керівний партнер має бути вільним від обов’язків перед клієнтами.

Запропоновані зміни. Брайан запропонував реструктуризувати організацію офісу. На його думку, у відділі обліку та аудиту мали бути застосовані ті принципи поділу на маленькі структурні групи або модулі партнерів, що вже ефективно діяли у податковому відділі й відділі консультативного менеджменту. Відділ обліку і аудиту пропонував клієнтам широке коло послуг: аудиторські дослідження, неаудиторські перегляди та підготовку фінансових звітів, декларацій корпоративного та індивідуального податку на прибуток, податкове планування (корпоративне та індивідуальне), поради клієнтам щодо загальної практики ділових відносин, бухгалтерії та рахівництва, включаючи комп’ютеризовані бухгалтерські системи, підготовку прогнозів готівкових потоків і прибутків, підготовку презентацій банкам у зв’язку з банківським фінансуванням та оцінку безпеки ділових операцій.

Запропонована реструктуризація означала, що 15 партнерів, 11 менеджерів та 69 бухгалтерів відділу обліку і аудиту будуть реорганізовані у три модулі. Кожен модуль складатиметься з 5 партнерів, 3—4 менеджерів та 21—24 обліковців та студентів-практикантів. Очолювати модуль буде призначений голова модуля (ГМ).

Другою складовою реструктуризації був поділ управлінського комітету на два нових: новий управлінський комітет, відповідальний за клієнтські послуги, і адміністративний комітет, відповідальний за послуги щодо матеріально-технічної підтримки офісу. Брайан стверджував, що такий поділ краще відображатиме різницю між цими широкими сферами діяльності.

Новий управлінський комітет складався з КПО і п’ятьох голів модулей, а саме: голови трьох модулів відділу обліку і аудиту та голови модулів оподаткування і консультативного менеджменту. Також до управлінського комітету Брайан включив директора з людських ресурсів — єдиний член комітету, що не був партнером та об’єднував КПО та трьох партнерів, відповідальних за різні напрямки матеріально-технічної підтримки офісу: адміністрація, людські ресурси та маркетинг (рис. 4).

Мотивація змін. З точки зору Брайана реорганізація мала на меті зробити офіс більш ринково орієнтованим за допомогою підсиленої взаємодії між партнерами, менеджерами та персоналом в межах менших модулів. Він очікував, що голови модулів зможуть ефективніше координувати діяльність невеликих груп, якщо він надасть їм можливість продемонструвати прихильність до ринку. Це було радикальною зміною у стратегії. Історично склалося, що фірма та місцевий офіс підкреслювали автономність партнера, намагаючись підкріпити його репутацію за допомогою технічної досконалості в обліку і аудиті.

Поспішати з реорганізацією фірми Брайана спонукали складні обставини:

 Умови, пов’язані з ринком послуг фірми та економічним кліматом взагалі, погіршувались. Місцеві та національні економіки перебували на стадії застою. Ринок обліку і аудиту звужувався та ставав більш конкурентним. Ситуація ускладнювалась тим фактом, що клієнти стали чутливішими до цін і цікавились вартістю перевірки. Деякі клієнти запитували мінімальний обсяг послуг з метою дозволити аудиторам прокоментувати свої фінансові звіти. Наприклад, власники дочірніх компаній відповідно до закону мали право вимагати обмеженої аудиторської перевірки.

Рис. 4. Організаційна структура після реструктуризації

 

 Після того як керівний партнер національного центру оприлюднив звіт про нові цілі фірми, що зобов’язували всі місцеві офіси керуватись у своїй діяльності потребами ринку, Брайан визначив необхідність ринкової орієнтації для всього персоналу. Він відчував, що порівняно із попередньою слабкою організацією відділу обліку і аудиту три нових голови з їхніми маленькими групами зможуть краще забезпечити цю орієнтацію.

 Офіс зменшив прибутки з вищих за середній чистий дохід на партнера (ЧДП) до нижчих за середній ЧДП. Від Брайана, як нового КПО, національний головний офіс чекав зміни цієї ситуації. (Насправді ж національний центр вважав, що у офісі надто багато партнерів).

Розвиток запропонованих змін. Брайан сформував керівний комітет, який мав допомагати йому у розробці протидій несприятливим умовам. Він обрав директора з людських ресурсів (МВА-might be anything) та ГП відділу менеджмент-консалтингу додатковими членами керівного комітету. Жоден з них не був бухгалтером. Комітет швидко реалізував ідеї Брайана у п’ятимодульній структурі управління клієнтськими послугами. Незважаючи на той факт, що створення посади голови модуля у відділі обліку і аудиту вело до нового рівня у ієрархії фірми, загалом відчувалося, що ця структура, на відміну від попередньої, зможе підвищити орієнтацію фірми на ринок, та що модульна система дозволить:

• утримати існуючих клієнтів, пропонуючи послуги на якісно новому рівні;

• задовольнити зростаючі потреби клієнтів;

• підвищити здатність фірми до перехресного продажу;

• вселяти почуття спільної мети.

Справді, єдиною метою нової структури було вдосконалення здатності фірми прислухатися до клієнтів, прагнучи впевнитись, що діяльність компанії спрямована на потреби клієнтів, а не на бажання фірми (чи партнерів). Окрім того Брайан бачив, що фірма потерпає від того, що надто багато людей займалися власними справами, і покладав надто виправити становище з допомогою своїх новацій.

Процес запровадження змін. Брайан узгодив свій план із керівним комітетом та розпочав його впровадження.

Після цього були проведені позаштатні збори усіх партнерів. Брайан окреслив мету та необхідність змін та пояснив, яким чином це приведе до поліпшення надання послуг. Він наголосив: «Безперечним є той факт, що якщо прагнеш мати сучасних і мотивованих працівників, необхідне порозуміння в межах групи; модулі дозволять це зробити». Результатом зустрічі стало також внесення дрібних змін до початкового проекту.

Брайан вирішив створити три модулі у відділі обліку і аудиту; відштовхуючись від того, що було 15 партнерів, групування по п’ять на модуль здавалося виваженою думкою. Це відповідало й розмірам організаційної структури податкового відділу та відділу консультативного менеджменту. Брайан також обрав серед партнерів голів модулів, які, на його думку, найбільше підходили на цю посаду: головою модуля 1 став колишній ГП сфери клієнтських послуг у обліку і аудиті та партнер, відповідальний за послуги з забезпечення людськими ресурсами; голова модуля 2 раніше був партнером, відповідальним за маркетинг, а голова модуля 3 — партнером, в обов’язки якого входила адміністрація; три колишні партнери продовжували нести відповідальність за свої попередні сфери послуг. Жодних змін не відбулося щодо посад ГП оподаткування та ГП консультативного менеджменту.

Брайан охарактеризував посади керівників модулів як «владні». Новий управлінський комітет мав складатися з нього самого, п’ятьох голів модулів і директора з людських ресурсів. Раніше виключно партнери мали право бути членами управлінського комітету, а їхнє призначення на визначений термін забезпечувало високий рівень ротації партнерів через управлінський комітет. Брайан дав зрозуміти, що надалі не збирається нести відповідальність перед клієнтами, а буде приділяти більше часу стратегічному плануванню та зовнішнім відносинам.

На зборах прийняли рішення про однаковість модулів, відсутність різниці у їх статусах. При розподілі партнерів за модулями перш за все використали деякі зовнішні критерії, зокрема: сферу діяльності (наприклад, страхування, будівництво тощо); та розмір клієнтської організації — велика чи мала.

Однак ці параметри виявились непридатними, бо не дозволяли створити однорідні модулі. Саме тому колишні особисті стосунки між головами модулів та іншими партнерами були обрані як найкращий критерій, що дозволяв сформувати приблизно рівноправні модулі.

Згодом була проведена зустріч усіх менеджерів і партнерів фірми, на якій роз’яснювалась модульна структура. Думки та точки зору менеджерів не враховувались. Розподіл партнерів за модулями проводився, з одного боку, з метою продовжити характер попередньої роботи, а з іншого — підтримувати існуючі стосунки «партнер/менеджер». Результат був недосконалий, бо чимало менеджерів працювали у більш ніж одному модулі.

Після цих двох зустрічей окремим головам та членам модулів було наказано довести до кінця запровадження змін у щоденній роботі. Одна частина цього процесу передбачала проведення головами кожного з модулів окремої зустрічі для пояснення змін усім членам модуля, крім менеджерів. Нова модульна структура зробила необхідним фізичне пересування по офісу для багатьох працівників усіх рівнів. Це було потрібно для забезпечення знаходження робітників усіх модулів на території одного головного офісу.

Проводилися регулярні модульні зустрічі з метою розвинути спільне спрямування в межах кожної одиниці. Раз на два тижні проводились зустрічі партнерів і менеджерів. Двічі в межах модулів обліку і аудиту запрошувалися усі партнери і менеджери, у третьому випадку чергувалися зустрічі виключно партнерів та виключно менеджерів. Предмети обговорення були схожі по всіх модулях; вони були пов’язані з базовими функціями методів аудиторської діяльності, наприклад персонал, маркетинг, особистий розвиток, комп’ютери, збори та рахунки за послуги.

Питання розподілу персоналу, нижчого рангом за менеджерів, у конкретні модулі обліку і аудиту залишалося невирішеним. На формальному, поверховому рівні весь персонал був розподілений по модулях, хоча не всі про це знали. На практичному та операційному рівні персонал працював у всіх трьох модулях. Працівники не надто турбувалися про ці домовленості, отже результатом було незначне або повністю відсутнє прикріплення до модулів.

Деякі результати. Протягом належного періоду проводилось опитування всіх партнерів і менеджерів з метою визначити, що, на їхню думку, було причиною реорганізації та як це вплинуло на їх роботу. У табл. 2 і табл. 3 наведені варіанти відповідей.

Таблиця 2

Результати опитування персоналу щодо причини реорганізації

Варіанти відповідей

Партнери
(погодились, %)

Менеджери
(погодились, %)

Надто багато партнерів

73

70

Підсилена взаємодія: партнери і менеджери

55

70

Економічний застій

45

0

Інтегровані послуги клієнтам

36

0

Підготовка сучасних спеціалістів

27

0

Взаємодія між різними послугами

27

17

Нестача досвіду КПО

18

17

 

 

Таблиця 3

Визначення ефекту реорганізації персоналом компанії

Варіанти відповідей

Партнери

Менеджери

(«ніякого ефекту», %)

Зміни у розвитку кар’єри

91

87

Зміни у структурі розподілу праці

73

39

Зміна характеру виконання робіт

73

70

Зміни у розподілі обов’язків

55

13

Зміни в оцінці праці

45

52

 

 

1. Взаємодія. Однією з причин переходу до модулів було прагнення Брайана підвищити взаємодію, особливо між людьми на різних рівнях організації фірми. Партнери і менеджери безперечно розуміли краще один одного за умов модульної, ніж попередньої системи. Однак методи взаємодії були обмежені для робітників рамками їх одного модуля. Менеджери менше спілкувалися з менеджерами інших модулів і також було значно менше, ніж раніше, взаємодії з персоналом.

2. Розподіл праці та її показники. На запитання до керівників: «Чи вплинули зміни на ефективність праці персоналу?» прихованою відповіддю було «ні». Водночас було декілька спроб передати менеджерам обов’язки партнерів по зборах і рахунках за послуги та розвиток персоналу.

Щодо розподілу праці, ключовою засадою було утримання колишніх зв’язків з клієнтами та забезпечення безперервного контакту з провідним персоналом. Саме тому материнський модуль персоналу вважався у процесі розподілу недоречним або значно менш важливим, ніж попередні контакти з клієнтами.

3. Розвиток персоналу. Здебільшого завдяки зустрічам раз на два тижні зросла взаємодія між партнерами і менеджерами. Останні дали високу оцінку ролі й обов’язкам партнерів та роботі більш високих рівнів фірми.

4. Окремі методи. Кожен з трьох модулів в процесі роботи виявив окремі особистості. Кожен модуль розвинув індивідуальний стиль, через те, що значною мірою зазнав впливу з боку голови модуля та його бачення концепції модуля. Голова модуля 1 підтримував концепцію модуля, проте був непевний щодо того, чи відповідає ієрархії фірми посада голови модуля; голова модуля 2 прийняв, у всякому разі спочатку, посаду голови за новий рівень влади в ієрархії, однак несподівано зіткнувся із труднощами у її запровадженні; голова модуля 3 був противником модульної концепції з самого початку і продовжував працювати у своєму попередньому колегіальному стилі, вбачаючи себе переважно координатором, а не менеджером.

Саме тому модуль 1 мав імідж «спокійного» через те, що був значно обережнішим у прийнятті рішень щодо конкретних заходів. Модуль 2 безперечно мав більш директивну позицію у спробах встановити чіткі плани, напрямки та розвиток. Модуль 3 намагався діяти у колегіальному стилі, спираючись на тісні й встановлені зв’язки для досягнення згоди і спільної орієнтації. Кожен модуль в значній мірі став окремою ланкою, що координувалася управлінським комітетом.

5. Комітети. Оновлений управлінський комітет зустрічався щонайменше раз на місяць та за потреби раз на два тижні. Однак адміністративний комітет зустрічався рідко через те, що три голови модулів обліку і аудиту були одночасно партнерами, відповідальними за сфери послуг з матеріально-технічного забезпечення офісу.

Становище після змін.

Партнери. Проблемою для багатьох людей, включаючи керівників модулів, була невизначеність ролі голови модуля. Спочатку функцію пояснення своєї ролі було покладено на кожного лідера та його колег. Партнери розглядали цю посаду як таку, що забезпечує допомогу та загальне спрямування, але не має реальної влади. Деякі партнери вважали, що владна посада мала на меті такі зміни, однак заперечила їх можливість. Для більшості, все-таки, це не була посада, що зможе забезпечити виконання будь-якого з завдань, що виконував керівний партнер. Отже виникла потреба у проведенні керівним партнером політики відкритих дверей.

Однак партнери вважали, що мали обмежений доступ до керівного партнера офісу, а це їм не подобалось. Голови модулів повинні були вирішувати проблеми з партнерами, але відчували, що не мали ніякої влади над колегами партнерами. Саме тому голови модулів вбачали свою роль більше у координації, аніж в управлінні. Доказ — партнери продовжували ходити до КПО зі «складними справами». Наступною проблемою, викликаною застоєм, був значний тиск на партнерів з метою стимулювання праці та зростання прибутку. Це призвело до ситуації, коли управлінським і адміністративним питанням майже не приділялося уваги. Увага партнерів була прикута до практичних результатів, а решта нехтувалась.

Менеджери і штатні бухгалтери. На думку менеджерів та штатних бухгалтерів голова модуля мав конкретне місце в ієрархії, з достатніми владою і обов’язками для ведення роботи.

Деякі специфічні коментарі. З грудня 1991 до березня 1992 року 75 членам персоналу з різних адміністративних рівнів, від партнерів до секретарів, було поставлено запитання: «Чи було варто для фірми переходити до модульної системи?». З усіх відповідей 23% побачили в цьому позитивні зрушення, 36% — негативні, а решті 41% було байдуже. Нижче наведені деякі з їхніх коментарів.

Члени керівного комітету

КПО: «Підхід, орієнтований більш на команду, змусить партнерів відчути дискомфорт, бо вони звикли до підходу «клієнт-за-життя»».

ГП менеджмент – консалтингу. «У минулому управлінський партнер завжди був «Великим Босом». Тепер цей постулат зник у офісі, що розгубило людей».

Директор з людських ресурсів. «Моє минуле не пов’язане із обліком, отже я вимагаю «традиційної мудрості». Мене не переконали, що організацію було реструктуризовано заради ринку».

Голови модулів.

Модуль 1. «Модульна система була введена з метою підвищення рівня взаємодії та співробітництва партнерів та менеджерів. Була проблема: надто багато людей займалися своїми справами». «Робота команди, спрямована на просування, означає здатність спрямувати більше ресурсів на клієнтів». «Значний опір чинили партнери (головам модулів), що знайшло свій прояв у «кастовій» системі». «Призначення менеджерів було у значній мірі компромісом».

Модуль 2. «Голова модуля являє собою новий рівень влади». «Відчувалася нестача порозуміння між управлінським комітетом та іншими партнерами та менеджерами взагалі». «Голова модуля не має влади над іншими партнерами; він може лише вносити пропозиції».

Модуль 3. «Я був проти цього процесу. Вам не потрібні широкомасштабні зміни для досягнення взаємопорозуміння. Мені не потрібен поряд зі мною персонал, щоб порозумітися з ними». «Він (КПО) намагався зробити голів модулів фігурами з владою; я проти цього, у будь-якому випадку це призвело до чисельних сутичок між партнерами». «Я вбачаю себе у ролі координатора, а не менеджера. Спочатку я відхилив пропозицію бути головою модуля». «Мій модуль працював добре. Два інших мали конфлікти, пов’язані з владними позиціями. Вони намагалися примусити їхніх партнерів робити справу. Партнери не визнають ідею додаткового рівня. Я працюю на умовах загального рівноправ’я».

Партнери.

Модуль 1: «Мені байдуже, чи є у мене бос; я відповідальний перед клієнтами. Мені власне не потрібен керівний партнер, щоб робити свою роботу». «Ідея модулів не впливає на щоденну роботу. Зникнення модулів не вплине ні на що». «Голови модулів — це не новий рівень у ієрархії. Буде дуже сумно, якщо наші голови модулів почнуть мене оцінювати. Це робота керівного партнера». «Реорганізацію було зроблено управлінським комітетом. Я, власне кажучи, не знаю причин, та це не змінило мого життя».

Модуль 2. «Я ніколи не відвідував жодної з тих зустрічей (щодо модульної системи) як їх спочатку назвали, а я — один з найбільш зайнятих партнерів». «Як на мене, негайної потреби у змінах не було, та все одно багато змін я не побачив». «Загальна реакція щодо змін була негативною».

Модуль 3. «Мене модульна система не вражає, у будь-якому випадку я її не підтримую». «На зустрічі партнерів не піднімаються питання щодо реорганізації; також відсутній огляд чи моніторинг необмеженої відповідальності».

Менеджери. «Значно більше контактів з партнерами, і менеджери знають набагато більше». «Модульні зустрічі породжують значно кращий діалог». «Потенційний ефект модулів послаблюється через те, що в організаційному плані воно ні для кого нічого не значить». «Персонал не відчуває себе частиною модульної системи, і в цьому проблема».

Завдання

< >Зробіть аналіз проблемної ситуації, визначте умови, які викликали необхідність нововведень у організації консалтингового бізнесуДайте характеристику нововведення, оцініть стратегію та тактику впровадження змін.Визначте постінноваційну ситуацію у компанії.Прокоментуйте ставлення різних груп працівників фірми до проведених змін та їх результативності.5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

 

 

Тематика рефератів з курсу «Міжнародний консалтинг»

 

Теми рефератів обираються у відповідності із двома заключними цифрами залікової книжки. Остання цифра означає приклад транснаціональної корпорації, на матеріалах якої готується реферат (список компаній і література додаються). Передостання цифра означає проблему, зміст якої належить висвітлити в рефераті (список проблем додається). Приклад: залікова книжка має номер із останніми двома цифрами 21. Згідно додатків 1, 2 тема реферату має формулюватись наступний чином: «Конкурентні переваги корпорації «General Electric». Студент може запропонувати і за згодою викладача підготувати іншу тему на іншому прикладі.

 

Додаток 1

 

Перелік проблем для підготовки рефератів

< >Організація бізнесу в корпорації…Конкурентні переваги корпорації…Стратегія розвитку корпорації…Управління інноваційною діяльністю в корпорації…Система управління виробництвом в корпорації… Управління поставами в корпорації…Корпоративна культура корпорації…Управління якістю в корпорації…Взаємодія корпорації … з клієнтами. Соціальна відповідальність корпорації… . 

 

Додаток 2

 

Перелік компаній і джерела для підготовки рефератів з курсу «Міжнародний консалтинг»

 

< >APPLE (Возняк. Стив Джобс и я: подлинная история Apple / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с.; Кении Л. О чем думает Стив / Пер. с англ. – М.: СТ: Астрель, 2012. – 284 с.; Янг Дж. С. i Кона: Стив Джобс / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2010. – 464 с.) British Petroleum (Браун Дж. Больше чем бизнес / Пер. с англ. – М.: СОО «Юнайтед Пресс», 2011. – 355 с.; Греттон Линда. Демократическое предприятие. Раскрепощение бизнеса благодаря свободе, гибкости и приверженности / Пер. с англ. – СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005. – 282 с.)Dell Computer (Делл М. От Dell без посредников: стратегии, которые совершили революцию в компьютерной  индустрии/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 230 с.)Hewlett – Packard (Паккард Девид. Путь HP. Как Белл Хьюлетт и я создавали нашу компанию / Пер. с англ.. – М.: Аквамариновая книга, 2008. – 224 с.)General Electric (Уэлч Дж. Джек. Самая суть/ Пер с англ. М.: ООО «Издательство АСТ», ООО «Транзиткнига» 2007. – 474 с.; Уэлч Дж. Победитель / Пер. с англ. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 443 с.; Стюарт Томас. Рост как процесс: интервью с Джефри Иммелтом. – Harvard Business Review Россия. – 2006. – Август. – С. 69-79; Слейтер Р. Стань лучшим или проиграешь! 31 секрет лидерства Джека Уэлча, управляющего «Дженерал Электрик». – М.: Издательство «Лори», 2000. – 149 с.) Matsushita Electric (Коттер Дж. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предпринимателя ХХ века/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 256 с; Мацусита К. Миссия бизнеса / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 193 с.)Крайслер (Лутц Р. 7 законов Крайслер/ Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 284 с.)Nokia (Латтанци Майкл. Сделайте свой бизнес мобильным! Опыт Nokia / Пер. с англ. – М.: Вершина, 2007. – 248 с.; Мерриден Т. Nokia: секреты самой быстро растущей компании в мире / Пер. с англ.. – М.: Смарт Бук, 2008. – 176 с.)Semko (Семлер Р. Выходные всю неделю / Пер. с англ. – М.: Издателсьвто «Добрая книга», 2007. – 256 с.; Семлер Р. Маверик / Пер. с англ. – М.: Издательство «Добрая книга», 2007. – 384 с.; Тейлор У., Лабар П. Маверики в деле. Почему в бизнесе побеждают наиболее оригинальные умы. – СПб.: Бест Бизнес Букс, 2008. – 307 с.)Sony (Морита А. Сделано в Японии / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс , 2007. – 290 с.)Toyota (Монден Я. Система менеджмента Тойоты / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 216 с.; Лайкер Дж. Dao Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с.; Осоно Э. Экстремальная Toyota: Парадоксы успеха японского менеджмента / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз: Издательство Юрайп, 2011. – 286 с.) 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

 

6.1. Очна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

№ теми і практичного заняття

Форми самостійної роботи студентів

Види практичних занять

Максимальна кількість

балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовний модуль № 1

1. Теоретичні основи міжнародного консалтингу

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

4

2. Організація міжнародного консалтингу

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

3. Підготовчий етап консультування

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс АПЕКС

4

4. Діагностика транснаціональних корпорацій

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка презентації

Дискусія-бесіда

4

5. Планування консалтингових дій і презентація рекомендацій

Підготовка презентацій

Командні презентації

3

6. Впровадження запропонованих змін

Підготовка пропозицій

Кейс-метод

4

7. Завершення консультаційного контракту

Підготовка звіту для клієнта

Командні презентації

3

Змістовний модуль № 2

8. Консультування ТНК із загальних проблем менеджменту 

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв'язання поставленої проблеми

Семінар – «мозковий штурм» – злиття «Travelers Citicorp»

4

9. Консультування з питань фінансової діяльності транснаціональних корпорацій

Фінансова оцінка конкурентоспроможності ТНК (LSI Logic-AT&T)

Командні презентації

3

10. Консультування ТНК з питань міжнародного маркетингу

Оцінка доцільності виходу P&G на ринок Японії

Семінар-дискусія

4

11. Консультування ТНК з питань міжнародного виробництва 

Аналіз міжнародних виробничних стратегій 

Робота в малих творчих групах

3

12. Консультування з питань управління людськими ресурсами транснаціональних корпорацій

Порівняльна оцінка моделей управління персоналом ТНК (GE, Siemens)

Семінар – «мозковий штурм»

4

13. Консультування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій

Завчасні підготовка за визначеними темами

Семінар-дискусія

3

14. Управління міжнародною консультативною фірмою

Підготовка, моделювання діяльності певної організації, підприємства в рамках ігрового етапу

Ділова гра CHAMPION & BERGERAC

4

Усього балів за роботу на практичних заняттях

50

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль № 1

Написання модульної контрольної роботи

20

Модуль № 2

Написання модульної контрольної роботи

20

Усього балів за модульний контроль

40

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

100

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Міжнародний менеджмент»

 

Поточне оцінювання знань

 

Система контролю знань студентів з вибіркової дисципліни «Міжнародний консалтинг» спирається на чинний «Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації» (наказ № 261 от 29.04.2005 року).

Нормативною формою підсумкового оцінювання знань з даної позиції навчального плану для студентів всіх  форм навчання затверджено залік, тому оцінка рівня знань здійснюється за результатами поточного контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів згідно  встановленої шкали  диференційованих  оцінок.

Видами поточного контролю є такі:

< >контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру на практичних заняттях;модульний контроль;контроль виконання самостійних  видів робіт. 

 

Модульні контрольні роботи мають таку структуру:

Модульна контрольна робота 1: Аналіз кейсу «HomeStar» (20 балів)

Модульна контрольна робота 2: Аналіз кейсу «Campion & Bergerac» (20 балів)

 

Модульний контроль здійснюється у формі письмових відповідей на питання кейсу.

 

Для забезпечення рівномірності систематичного опанування компетенціями під час сесійного та міжсесійного періодів, навчальний семестр умовно розділений на три підсумкові періоди. Достатня мінімальна кількість балів для першого підсумкового періоду становить 20 балів, для другого підсумкового періоду – 40 балів і для третього підсумкового періоду - 40 балів.

Достатня мінімальна кількість балів для кожного підсумкового періоду семестру:

Підсумковий період семестру

Тиждень навчання

Достатня мінімальна кількість балів

І період підсумкових балів

2-6 тиждень

20

ІІ період підсумкових балів

7-11 тиждень

40

ІІІ період підсумкових балів

12-16 тиждень

40

Сума балів

100

 

 

Студенти мають право відпрацювання семінарських занять лише в межах зазначеного нижче розкладу відпрацювань: за перший підсумковий період – не пізніше 7 тижня навчання, за другий підсумковий період – не пізніше 12 тижня навчання і за третій підсумковий період - не пізніше 17 тижня навчання.

 

Розклад відпрацювань для кожного підсумкового періоду семестру:

Підсумковий період семестру

Тиждень навчання

І  період підсумкових балів

не пізніше 7 тижня

ІІ період підсумкових балів

не пізніше 12 тижня

ІІІ період підсумкових балів

не пізніше 17 тижня

 

 

Підсумкове оцінювання знань

 

Підсумковий контроль та оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом сумування балів, отриманих за виконання всіх обов'язкових та двох вибіркових завдань і наступного їх переведення до національної шкали та шкали ECTS:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка у формі заліку

 (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

зараховано

А

80-89

зараховано

В

70-79

С

66-69

зараховано

D

60-65

Е

21-59

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

 

6.2.Заочна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

Заняття 1

Суть міжнародного консалтингу

Семінар-розгорнута бесіда

5

Заняття 2

Організація міжнародного консалтингу

Семінар – вирішення ситуаційних вправ 

5

Заняття 3

Діагностика транснаціональних корпорацій

Міні-кейс АПЕКС

5

Заняття 4

Впровадження запропонованих змін

Семінар-дискусія

5

Заняття 5

Завершення консультаційного контракту

Командна робота

5

Заняття 6

Консультування транснаціональних корпорацій із загальних проблем менеджменту

Семінар – мозковий штурм

5

Заняття 7

Консультування з питань фінансової діяльності транснаціональних корпорацій

Порівняння варіантів

5

Заняття 8

Консультування ТНК з питань міжнародного виробництва 

Робота в малих творчих групах

5

Заняття 9

Консультування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій

Семінар-дискусія

5

Заняття 10

Управління міжнародною консультативною фірмою

Ділова гра CHAMPION & BERGERAC

5

Усього балів за роботу на контактних заняттях

50

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль № 1

Написання модульної контрольної роботи

20

Модуль № 2

Написання модульної контрольної роботи

20

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

1) Есе на основі аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій.

 

паперова (наукові матеріали у формі ксерокопій) або електронна (наукові матеріали у форматах  Word, PDF)

За два тижні до початку сесії на кафедру або на електронну адресу викладача

 

Викладачем у вільному режимі

5

За виконання індивідуальних робіт  за вибором 

1) Підготовка презентації щодо проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

2) Проведення самостійного комплексного теоретичного дослідження проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

3) Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4) Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

За два тижні до початку сесії на кафедру або на електронну адресу викладача

 

Викладачем у вільному режимі

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань у міжсесійний період

10

Разом за поточний контроль знань

100

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Овчаренко Анна Олександрівна, доцент кафедри, доцент, к.е.н.

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 404, тел. 456-24-47,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 411-а, тел. 371-62-17  (заочна  форма),

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, та у день заочника

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Міжнародний менеджмент»

 

Поточне оцінювання знань

 

Система контролю знань студентів з вибіркової дисципліни «Міжнародний консалтинг» спирається на чинний «Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації» (наказ № 261 от 29.04.2005 року).

Нормативною формою підсумкового оцінювання знань з даної позиції навчального плану для студентів всіх  форм навчання затверджено залік, тому оцінка рівня знань здійснюється за результатами поточного контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів згідно  встановленої шкали  диференційованих  оцінок.

Видами поточного контролю є такі:

 • контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру на практичних заняттях;
 • модульний контроль;
 • контроль виконання самостійних  видів робіт.

 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється за такими напрямами:

1. Контроль систематичності та активності роботи протягом семестру на контактних заняттях. Максимальна сума балів, що зараховується, для студентів заочної форми навчання - 50 балів, оцінка результатів завдань, виконаних протягом семестру, в тому числі індивідуальних завдань.

2. Виконання модульного завдання у формі письмової контрольної роботи - 20 балів.

 

Систематичність, активність та самостійність роботи студента протягом семестру контролюються і оцінюються за такими видами роботи: виступи на контактних заняттях, участь в обговоренні кейсів, виконання домашніх завдань; підготовка аналітичних оглядів (рефератів) з окремих питань.

Оцінка зазначених видів поточної роботи студента здійснюється за шкалою:

виступ на контактних заняттях (доповідь), участь в обговоренні окремих проблем,   відповідь на запитання викладача.                                                                від 0 до 4 балів

(з інтервалом оцінок 0,1,2,3,4 залежно від розуміння суті питання, повноти його висвітлення і глибини аргументації);

підготовка аналітичних оглядів (рефератів) з окремих питань за погодженням з викладачем, проблемних доповідей                                                  від 0 до 10 балів

(з інтервалом оцінок 0;5;10 залежно від рівня роботи);

робота у складі мікрогрупи (підготовка колективного завдання, аналіз кейсу.                                                                                                                    від 0 до 5 балів

(з інтервалом оцінок 0, 10, 15, 20 балів залежно від результатів участі).

 

Модульні контрольні роботи мають таку структуру:

Модульна контрольна робота 1: Аналіз кейсу «HomeStar» (20 балів)

Модульна контрольна робота 2: Аналіз кейсу «Campion & Bergerac» (20 балів)

 

Модульний контроль здійснюється у формі письмових відповідей на питання кейсу.

 

Підсумкове оцінювання знань

 

Підсумковий контроль та оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом сумування балів, отриманих за виконання всіх обов'язкових та двох вибіркових завдань і наступного їх переведення до національної шкали та шкали ECTS:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка у формі заліку

 (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

зараховано

А

80-89

зараховано

В

70-79

С

66-69

зараховано

D

60-65

Е

21-59

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Приклад типових завдань, що виносяться на залік

 

 1. Інноваційно-інформаційні детермінанти консалтингу в глобальному конкурентному середовищі.
 2. Визначення міжнародного консалтингу.
 3. Професіоналізм міжнародного консультування.
 4. Еволюція міжнародного консалтингу.
 5. Предмет і завдання курсу «Міжнародний консалтинг».
 6. Взаємовідносини «консультант-клієнт».
 7. Система клієнта. ТНК як об'єкт міжнародного консалтингу.
 8. Поведінкові ролі міжнародного консультанта основні ролі та їх вибір.
 9. Участь консультанта у процесі розвитку організації.
 10. Попередні контакти консультанта з клієнтом.
 11. Попередній діагноз проблеми.
 12. Планування виконання завдання.
 13. Пропозиція транснаціональній корпорації.
 14. Контракт на консультування.
 15. Концептуальна основа діагностики.
 16. Виявлення необхідних фактів.
 17. Джерела і методи отримання фактичних даних.
 18. Аналіз фактів.
 19. Зворотній зв'язок з клієнтом.
 20. Особливості планування дій.
 21. Пошук ідей для можливих рішень.
 22. Розробка і оцінка альтернатив.
 23. Презентація консультаційних рекомендацій в ТНК.
 24. Загальна характеристика етапа впровадження.
 25. Планування впровадження.
 26. Контроль за впровадженням змін.
 27. Тактики здійснення змін в ТНК.
 28. Загальна характеристика кінцевої фази процесу консультування.
 29. Часовий аспект припинення співробітництва.
 30. Оцінка консультаційного контракту.
 31. Заключний консультаційний звіт.
 32. Загальна характеристика консалтингу в сфері загального менеджменту.
 33. Стратегічне консультування ТНК.
 34. Структури і системи ТНК.
 35. Корпоративна культура і стиль керівництва.
 36. Конкурентоспроможність і соціальна відповідальність ТНК.
 37. Загальна характеристика фінансового консультування транснаціональних корпорацій.
 38. Управління капіталом і ліквідністю ТНК.
 39. Системи бухгалтерського обліку і бюджетування в контексті міжнародних стандартів фінансової звітності.
 40. Управління фінансовою діяльністю ТНК в умовах інфляції.
 41. Загальна характеристика маркетингового консультування ТНК.
 42. Міжнародне маркетингове стратегічне консультування.
 43. Міжнародне маркетингове операційне консультування.
 44. Загальна характеристика міжнародного консультування з питань управління виробництвом.
 45. Продуктові аспекти міжнародного операційного консалтингу.
 46. Організація міжнародного виробництва.
 47. Людські аспекти виробничого менеджменту.
 48. Екологічний менеджмент міжнародного виробництва.
 49. Сучасні особливості управління персоналом в транснаціональних корпораціях.
 50. Політика управління людськими ресурсами в ТНК.
 51. Мотивація і винагорода.
 52. Розвиток кадрового потенціалу ТНК.
 53. Трудові відносини в ТНК.
 54. Загальна характеристика інноваційної діяльності ТНК.
 55. Функціональні аспекти консультування інноваційної діяльності ТНК.
 56. Управління інноваційними проектами в ТНК.
 57. Управління «підривними» інноваціями в ТНК.
 58. Маркетинг інноваційних продуктів в ТНК.
 59. Особливості менеджменту в міжнародній консультативній формі.
 60. Стратегія міжнародних консультативних фірм.
 61. Маркетинг консультативних послуг.
 62. Витрати і гонорар міжнародних консультативних фірм.
 63. Управління виконанням завдання.
 64. Оперативний і фінансовий контроль.

 

 

7.  РЕКОМЕНДОВАНа ЛІТЕРАТУРа

 

Основна література

 1. Білошапка В. А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 216 с.
 2. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 220 с.
 3. Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія / В.А.Верба. – К. : КНЕУ, 2011. – 327 с.
 4. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дицип. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.
 5. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 227 с. 

Додаткова література.

 1. Бейч Э. Консалтинговый бизнес / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
 2. Блок П. Консалтинг без потерь / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – 216 с.
 3. Гіл, Чарлз В. П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 856 с.
 4. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала в 2-х т. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. 2-е доп. изд. — М.: МНИИПУ, 1997. Т. 1 — 768 с.,
  Т. 2 — 736 с.
 5. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — 1088 с.
 6. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильних и слабих сторон компании? Определение стратегических возможностей / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 386 с.
 7. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.
 8. Зильберман М. Настольная книга консультанта / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011. – 280 с.
 9. Классика менеджмента / Под ред. М. Уорнера / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. — 1168 с.
 1. Козаченко С.В., Новицький В.Є. Довгий О.С. Консалтинг у сучасній ринковій економіці. – К.: Арістей, 2006. – 380 с.
 2. Кох Р. Принцип 80/20 / Пер. с англ. 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. – 352 с.
 3. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: Книг, сотворившие менеджмент / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2005. – 368 с.
 4. Липпит Г., Липпит Р. Консалтинговый процесс в действии / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
 5. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение: Учеб. практ. пособие / Пер. с англ. – Мн.: Новое знание, 2003. – 1039 с.
 6. Менеджмент / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 1999. – 704 с.
 7. Менеджмент ХХІ века / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 448 с.
 8. Міжнародний бізнес: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 623 с.
 9. Нове тенденции в управлении / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 184 с.
 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. 4-е узд. – СПб.: Питер, 2008. – 720 с.
 2. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. – 804 с.
 3. Расипел Нтан М. Метод McKinsey: Использование техник ведущих консультантов для себя и своего бизнеса / Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 194 с.
 4. Рикс Д.А. Просчеты в международном бизнесе: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 192 с.
 5. Розенцвейг Ф. Эффект ореола… и другие восемь иллюзий, вводящие менеджеров в заблуждение / Пер. с англ. – СПб.: Бест Бизнес Букс, 2008. – 250 с.
 6. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 400 с.
 7. Сазерленд Дж., Кэнуэлл Д. Ведение бизнеса. Ключоевые понятия / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 432 с.
 8. Салл Д.Н. Made in China: Чему западные менеджеры могут научиться у ведущих китайских предпринимателей / Пер. с англ. – Минск: Гревцов Паблишер, 2006. – 224 с.
 9. Современное управление. Энциклопедический справочник. В двух томах / Пер. с англ. – М.: Издатцентр, 1997. – Т. 1. – 584 с.; Т. 2. – 576 с.
 10. Сулл Д.Н. Почему хорошие компании терпят неудачу и как выдающиеся менеджеры их возрождают / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 214 с.
 11. Управленческое консультирование: 2-е изд. (переработанное): В 2-х томах / Пер. с англ. – М.: СП «Интерэксперт», 1992. – Т. 1. – 319 с.; Т. 2. – 350 с.
 12. Феллпс Б. Умные бизнес-показатели: система измерений эффективности как важный елемент менеджмента / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букв, 2004. – 312 с.
 13. Хаан Э. Бесстрашный консалтинг: искушения, риски и ограничения профессии / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.
 14. Холден Ф. Библиотека успешного менеджера / Пер. с англ. – М.: НІРРО, 2003. – 340 с.
 15. Шейн Э. Процесс консалтинга / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011. – 290 с.
 16. Эдершайм Э. Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company: стратегия, лидерство, создание управленческого консалтинга / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 278 с.
 17. Barous S.W.. Wilkinson J.W. Handbook of Management consulting services. – New York: McGraw Aill, 1986. – 440 pp.
 18. Bell Ch.R., Nadler L. The client-consultant handbook. – Houston, TX: Gult Publishing Co., 1979. – 278 pp.
 19. Fuchs J.H. Management consulting on action. – New York: Hawthorn Books, 1975. – 216 pp.
 20. Gallessich J/ The profession and practice of consultation. – San Franzicko, CA: Jossey- Bass, 1982. – 490 pp.
 21. Harrison R, Consultant’s jorney – a professional and personal odyssey. – Maidenhead (UK): McGraw-Hill, 1996/ - 450 pp.
 22. Tisdall P. Agents of change: The development and practice of management consulting. – London: Heinemann, 1983. – 163 pp.
 23. Weinberg G.M. The secrets of consulting. – New York: Dorset, 1986. – 228 pp.

 

 

[1] Мається на увазі, що їх кваліфікація, вміння та інші професійні якості розглядалися як фонд спільних ресурсів.