Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародний консалтинг КНЕУ

 

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____1______

 

1. Визначення міжнародного консалтингу.

 

2. 1. Виділяють ______ етапів становлення ринку консультаційних послуг

a) 2

b) 6

c) 4

 

2. Зовнішній консультант це -

а) консультант, що залучається для оцінювання конкретної проблеми або результатів діяльності

b) фахівець, що залучаються ззовні та працює на договірних засадах

c) консультант, який зарахований до штату організації (підприємств)

 

3. За ставленням до організаційних змін працівників можна поділити на відповідні групи інноваційного реагування:

a) інноватори ; аналітики ; прагматики ; скептики ; консерватори.

b) інноватори ; аналітики ; скептики ; консерватори.

c) інноватори ; скептики ; консерватори.

 

4. Етапи традиційного менеджменту. "Реалізація та тестування"

a) вирішується, як буде досягатися мета 

b) відбувається основна робота по проекту

c) визначають вимоги до проекту

 

5. Ліберальний стиль - це

a) поведінка керівника, який намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, де працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня.

b) це поведінка керівника, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними. Загальна взаємодія цих елементів.

c) поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Кейс  «Створення нематеріальної системи мотивації співробітників»

Вас запросили на посаду директора з персоналу в велику ТНК, з чисельністю персоналу понад 1000 чоловік з розвиненою філіальною мережею.

Основний напрямок діяльності компанії - послуги.

Плинність персоналу на рівні 5-6% на рік.

Управління (структура компанії) побудована за принципом вертикальних зв'язків з чітко виділеними напрямами діяльності. Плюсом є повна податкова прозорість компанії. Середній рівень заробітної плати становить 2000 доларів США після оподаткування.

У представленій ситуації компанія переживає період бурхливого зростання, тобто в компанію приймається щомісяця близько 10-15 чоловік на найрізноманітніші позиції.

На даний момент в компанії немає чіткої системи немонетарною мотивації.

 

Питання

 

3. Запропонуйте принципи формування немонетарної системи мотивації для співробітників компанії.

4. Запропонувати структуру пакета немонетарної мотивації.

5. Які кроки необхідно здійснити, які ресурси знадобляться для реалізації наміченої програми?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____2______

 

1. Оцінка консультаційного контракту.

 

2. 1. Розділ консалтингового договору "додаткові умови договору" включає

a) Законодавство, яке регулює взаємовідносини сторін Комунікаційний протокол Реквізити сторін Кількість примірників договору Додатки Підписи сторін

b) Предмет договору із конкретизацією та переліком послуг Обов'язки та права Замовника за договором Обов'язки та права Виконавця за договором Вартість договору та порядок розрахунків Терміни виконання договору (із визначенням етапів виконання у разі наявності)

c) Назва договору Дата підписання Місце підписання Повна назва контрагентів Посада та ПІБ, уповноважених підписувати контракт, осіб

d) Термін дії договору Відповідальність сторін Методи забезпечення виконання зобов'язань за договором (нормативно – правові акти) Умови конфіденційності інформації за договором Порядок вирішення суперечок за договором Штрафні санкції Форс-мажорні обставини

 

2. Cпеціалізація консультантів на науковому підході визначається, тим що консультант

a) спеціалізується на впровадженні наукових знань у практику організації

b) концентрується на індивідуалізації кожної організації, що потребує окремого підходу

c) спеціалізується на застосуванні методик, надбаних у процесі роботи з іншими підприємствами

 

3. Ефективність роботи команди стратегічних змін залежить від:

a) управління кількісним складом команди; розподілу функціональних і командних ролей.

b) управління функціональними обов'язками членів команди; розподілу функціональних і командних ролей. 

c) управління кількісним складом команди; управління функціональними обов'язками членів команди; розподілу функціональних і командних ролей.

 

4. Матеріальна мотивація це -

a) є внутрішньою рушійною силою поведінки людини, пов'язаної з її прагненням посісти більш високу посаду, виконувати складнішу і відповідальну роботу, працювати в престижних, соціально значущих сферах організації

b) прагнення до достатку, більш високого рівня життя — залежить від рівня доходу особистості, його структури, диференціації доходів в організації і суспільстві, дієвості системи матеріальних стимулів, що застосовуються в організації

c) породжується безпосередньо роботою, її змістом, умовами, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня мотивація людини, сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки, пов'язаних з роботою

 

5. IPO - це

a) полегшення залучення фінансування

b) поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим.

c) початкове публічне розміщення: компанія вперше випускає свої акції на ринок, і їх купує широке коло інвесторів.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Кейс  «Створення нематеріальної системи мотивації співробітників»

Вас запросили на посаду директора з персоналу в велику ТНК, з чисельністю персоналу понад 1000 чоловік з розвиненою філіальною мережею.

Основний напрямок діяльності компанії - послуги.

Плинність персоналу на рівні 5-6% на рік.

Управління (структура компанії) побудована за принципом вертикальних зв'язків з чітко виділеними напрямами діяльності. Плюсом є повна податкова прозорість компанії. Середній рівень заробітної плати становить 2000 доларів США після оподаткування.

У представленій ситуації компанія переживає період бурхливого зростання, тобто в компанію приймається щомісяця близько 10-15 чоловік на найрізноманітніші позиції.

На даний момент в компанії немає чіткої системи немонетарною мотивації.

 

 

Питання

 

 1. Поясніть поняття нематеріальної мотивації.
 2. Розробіть пропозиції для створення системи нематеріальної мотивації.
 3. Які плюси і мінуси для персоналу компанії у запровадженні системі нематеріальної мотивації.
 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___3_______

 

1. Заключний консультаційний звіт.

 

2. 1. РЕSТ-аналіз факторів макросередовища включає такі складові 

a) аналіз наступних сфер: політика, зовнішня економічна політика, суспільство, технологія

b) аналіз наступних сфер: політика, економіка, суспільство, технологія

c) аналіз наступних сфер: політика, економіка, податкове поле, інновації

 

2. Cпеціалізація консультантів на емпіричному підхіді визначається, тим що консультант

a) спеціалізується на впровадженні наукових знань у практику організації

b) спеціалізується на застосуванні методик, надбаних у процесі роботи з іншими підприємствами

c) концентрується на індивідуалізації кожної організації, що потребує окремого підходу

 

3. Найкорисніший шлях зниження опору – це

a) Залучення та загострення уваги на необхідності змін, створення атмосфери занепокоєння, нестійкості нинішнього стану;

b) Залучення до активної дії людей впевнених у собі, які вплинуть на інших; Використання неофіційних каналів, для того, щоб в організацію необхідність змін була передана через неофіційна особа.

c) Залучення та загострення уваги на необхідності змін, створення атмосфери занепокоєння, нестійкості нинішнього стану; Отримання підтримки в головному, ослаблення підтримки не головних моментів шляхом концентрації уваги на їхніх недоліках; Залучення до активної дії людей впевнених у собі, які вплинуть на інших.

d) Залучення та загострення уваги на необхідності змін, створення атмосфери занепокоєння, нестійкості нинішнього стану; Отримання підтримки в головному, ослаблення підтримки не головних моментів шляхом концентрації уваги на їхніх недоліках; Залучення до активної дії людей впевнених у собі, які вплинуть на інших; Використання неофіційних каналів, для того, щоб в організацію необхідність змін була передана через неофіційну особу. 

 

4. Основні чинники, що ускладнюють процес управління мотивацією підлеглих:

a) неочевидність мотивів поведінки людини; мінливість мотиваційного процесу; відмінності мотиваційних структур працівників; люди, їх потреби, мотиви, інтереси знаходяться не на першому місці в керівництва.

b) відмінності мотиваційних структур працівників; наявність безлічі шляхів і способів задоволення кожної окремої потреби людини; взаємозалежність робіт в організаціях; люди, їх потреби, мотиви, інтереси знаходяться не на першому місці в керівництва.

c) неочевидність мотивів поведінки людини; мінливість мотиваційного процесу; відмінності мотиваційних структур працівників; наявність безлічі шляхів і способів задоволення кожної окремої потреби людини; взаємозалежність робіт в організаціях; люди, їх потреби, мотиви, інтереси знаходяться не на першому місці в керівництва.

 

5. Місія -

a) відтворює уявну картину цілі, яку компанія прагне досягти у середньотерміновій перспективі. Вона повинна надихати

b) містить у собі головну ціль компанії. Цей документ, що стосується теперішнього організації, дає відповідь на запитання — чому вона існує, що робить та для кого?

c) систематичний план потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва. Загальна взаємодія цих елементів.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Готель "Сонячний берег"

Готель "Сонячний берег" належав р-ну Остапенко. Він проявив себе як досвідчений менеджер, і готель здобув хорошу репутацію. Смерть Остапенко поставила під загрозу майбутнє готелю. Керівництво справою перейшло в руки його 26-річної доньки Оксани. Готель мав 25 спалень, 8 з них з ваннами, обідній зал на 60 чоловік, зал для бенкетів на 200 осіб, загальний зал для відпочинку з видом на море, бар у підвалі та ігрову кімнату для дітей. Дівчина дізналася, що в останні роки справа не розширявся, а прибуток реально зменшувався. Сама будівля готелю в деяких місцях виглядала старою.

Розглянувши фінансові показники, Оксана виявила, що у 2018 р. оборот готелю був трохи більше 80 000 дол. Це відповідало середньому показнику по галузі для даної кількості кімнат. Структура обороту готелю наведена у таблиці. Без сумніву, сильною стороною готелю була кухня. Крім "Сонячного берега", на курорті було ще два готелі, і здавалося, що там справи йшли добре. М'який клімат означав шестимісячний туристичний сезон.

Структура обороту готелю "Сонячний берег", %

Статті витрат

Готель "Сонячний берег"

В цілому по галузі

Харчування

49

41

Проживання

16

21

Напої

28

33

Інше

7

5

Всього

100

100

"Сонячний берег" залишався відкритим протягом усього року. В осінньо-зимовий сезон у готелі зупинялося невелике число відпочиваючих. Оксані було ясно, що "Сонячний берег" виживав за рахунок репутації та кухні.

Тим не менш готель всередині і зовні вимагав оновлення. Оксана вирішила звернутися до консалтингове агентство за порадою. Тепер Оксана повинна була вирішити, який стратегічний план вибрати на майбутнє.

Питання

3. Які фактори зовнішнього середовища впливають на готель "Сонячний берег"?

4. Охарактеризуйте рівень невизначеності зовнішнього середовища.

5. Запропонуйте стратегію розвитку готелю.

 

 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __4________

 

1. Маркетинг консультативних послуг.

 

2. 1. Візія це -

 

a) ідеальна картина майбутнього, такий стан, який може бути досягнутий за найкращих умов

b) відображення інтересів всіх зацікавлених сторін

 

2. Cпеціалізація консультантів при унікальному підході визначається, тим що консультант

 

a) концентрується на індивідуалізації кожної організації, що потребує окремого підходу

b) спеціалізується на застосуванні методик, надбаних у процесі роботи з іншими підприємствами

c) спеціалізується на впровадженні наукових знань у практику організації

 

3. А. Оуен пропонує для досягнення успіху взяти за основу методи управління проектами, які включають в себе наступні положення

 

a) Розподіл чіткої відповідальності та підзвітності за успішний результат загального стратегічного проекту. Визначення дій, які повинні бути обрані для досягнення стратегічної мети, розподілу прав і обов'язків для такої діяльності. Визначення ключових контрольних точок для оцінки ходу здійснення. Визначення ключових критеріїв для вимірювання діяльності організації та створення інформаційних систем для того, щоб фіксувати прогрес.

b) Розподіл чіткої відповідальності та підзвітності за успішний результат загального стратегічного проекту. Обмеження числа одночасно застосовуваних стратегій. Визначення дій, які повинні бути обрані для досягнення стратегічної мети, розподілу прав і обов'язків для такої діяльності.

c) Розподіл чіткої відповідальності та підзвітності за успішний результат загального стратегічного проекту. Обмеження числа одночасно застосовуваних стратегій. Визначення дій, які повинні бути обрані для досягнення стратегічної мети, розподілу прав і обов'язків для такої діяльності. Визначення ключових контрольних точок для оцінки ходу здійснення. Визначення ключових критеріїв для вимірювання діяльності організації та створення інформаційних систем для того, щоб фіксувати прогрес

 

4. Мотивація — це

 

a) це сукупність правил та заборон, що спонукають людину до виконання певних дій

b) це сукупність зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій

c) це сукупність рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій

 

5. Холакратія - це

 

a) необхідність давати визначення і характеристику, застосовувати функціональні символи для забезпечення посадових обов’язків.

b) ефективний управляючий постійно навчається.

c) соціальна технологія або система організації управління, в якій влада і прийняття рішень розподілена поміж командами, що самоорганізовуються, а не надається згідно управлінсьої ієрархії

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Готель "Сонячний берег"

Готель "Сонячний берег" належав р-ну Остапенко. Він проявив себе як досвідчений менеджер, і готель здобув хорошу репутацію. Смерть Остапенко поставила під загрозу майбутнє готелю. Керівництво справою перейшло в руки його 26-річної доньки Оксани. Готель мав 25 спалень, 8 з них з ваннами, обідній зал на 60 чоловік, зал для бенкетів на 200 осіб, загальний зал для відпочинку з видом на море, бар у підвалі та ігрову кімнату для дітей. Дівчина дізналася, що в останні роки справа не розширявся, а прибуток реально зменшувався. Сама будівля готелю в деяких місцях виглядала старою.

Розглянувши фінансові показники, Оксана виявила наступне.

Структура обороту готелю "Сонячний берег", %

Показники

Готель "Сонячний берег"

Розмір активів, млн. гр.од

170

Прибуток до оподаткування млн. гр.од

16

Податкове навантаження, %

20

Капітал, млн. гр.од

70

Кредити, млн. гр.од

100

Крім "Сонячного берега", на курорті було ще два готелі, і здавалося, що там справи йшли добре. М'який клімат означав шестимісячний туристичний сезон.

"Сонячний берег" залишався відкритим протягом усього року. В осінньо-зимовий сезон у готелі зупинялося невелике число відпочиваючих. Оксані було ясно, що "Сонячний берег" виживав за рахунок репутації та кухні.

Тим не менш готель всередині і зовні вимагав оновлення. Оксана вирішила звернутися до консалтингове агентство за порадою. Тепер Оксана повинна була вирішити, який стратегічний план вибрати на майбутнє. Середня дохідність на депозитному ринку становить 15%, дохідність капіталу 17 %.

Питання

3.Розрахуйте показник ROA, проаналізуйте.

 1. Розрахуйте показник ROE, проаналізуйте.
 2. Розрахуйте показник EBITDA, проаналізуйте.

 

 

 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___5_______

 

1. Оцінка консультаційного контракту.

 

2. 1. Метод фокус-груп це -

 

а) проведення групової дискусії у невеликій групі респондентів (від 8 до 12 осіб) під керівництвом фахівця (модератора). 

b) комплекс логічних і економіко-статистичних процедур, спрямованих на отримання від фахівців інформації, її аналіз і узагальнення, підготовку та відбір раціональних рішень

c) послідовне здійснення процедур, спрямованих на формування групової думки щодо проблем, про які мало інформації, із метою прогнозування майбутніх подій

 

2. Cпеціалізація консультантів на емпіричному підхіді визначається, тим що консультант

 

a) спеціалізується на впровадженні наукових знань у практику організації

b) спеціалізується на застосуванні методик, надбаних у процесі роботи з іншими підприємствами

c) концентрується на індивідуалізації кожної організації, що потребує окремого підходу

 

3. Впровадження змін є _____ фазою комплексного процесу консультування

 

a) 4

b) 3

c) 1

 

4. Проблема культурного шоку розглядається у контексті кривої процесу адаптації, згідно з якою виокремлено ________ етапів процесу адаптації.

 

a) 4

b) 3

c) 5

 

5. Організаційна структура регулює:

 

a) поділ завдань по відділеннях і підрозділах; загальне взаємодія цих елементів.

b) їх компетентність у вирішенні певних проблем; загальне взаємодія цих елементів.

c) поділ завдань по відділеннях і підрозділах; їх компетентність у вирішенні певних проблем; загальне взаємодія цих елементів.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Кейс «Facebook»

У 2012 році компанія Facebook сколихнула ринок, придбавши за 1 мільярд доларів старт-ап, який мав всього 13 штатних працівників і, взагалі, не заробляв грошей. Мова йде, звісно, про Instagram. З’явившись у 2010 році, протягом 18 місяців Instagram зібрав 30 мільйонів користувачів і став найпопулярнішим додатком для іPhone. Молоді (і не тільки) дуже подобався швидкий, оригінальний і дуже модний додаток, який дозволяв швидко ділитись свіжими фотографіями високої якості (якщо і не дуже високої – то є фільтри) ;) Втім, користування Instagram було абсолютно безкоштовним, і це було закладено у політику компанії.

На той час основними конкурентами Facebook були такі гіганти як Google (який незадовго до цього придбав YouTube), Microsoft, Twitter, Yahoo. Всі вони вели активну боротьбу за нових користувачів, запроваджуючи нові сервіси, додатки тощо.

Придбавши Instagram, Facebook додав до своїх 850 млн. користувачів ще 30 млн. Але більшість з них і до цього мала профілі на Facebook! То чим же зумовлена така неймовірна висока ціна угоди?

Багато аналітиків у той час вважали суму зависокою. Але реалії довели раціональність рішення. За оцінками аналітиків Credit Suisse, Instagram приносить сьогодні Facebook близько 10% загальної виручки. Так, у 2016 році ця сума становитиме близько $3.2 млрд. Для порівняння, вся виручка Twitter у 2015 році становила $2.2 млрд. До речі, кількість користувачів Instagram за період з 2012 року вже збільшилась більш, ніж у 13 разів (більше 400 млн. у 2016 році). Додаток стає більш інноваційним і набирає ще більшої популярності. Паралельно зі зниженням інтересу до телебачення (а отже – і зниженням цінності реклами на ТБ), Instagram стає надзвичайно цікавим каналом комунікації зі споживачем. Все більше компаній прагнуть знайти свою цільову аудиторію саме у соціальних мережах, серед яких Instagram є справжньою знахідкою (і в першу чергу – знахідкою для Facebook).

             

Ключові фінансові показники

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Виручка, млн. дол.

3711

5089

7872

12466

17928

27638

у т.ч., виручка від реклами,

 млн. дол.

3154

4279

6986

11553

17079

26885

% виручки від реклами

у загальній виручці

84,99%

84,08%

88,74%

92,68%

95,26%

97,28%

Чистий прибуток,

млн. дол.

1000

53

1500

2940

3688

10217

                       

Запитання до кейсу:

3. Який тип загальнокорпоративної стратегії зростання застосовувала компанія Facebook, придбавши Instagram?

4. Які основні ризики та вигоди угоди для компанії Facebook були наявні у 2012 році на момент придбання?

5 Якими Ви бачите шляхи подальшого розвитку компанії Facebook? Яку стратегію Ви радили б обрати керівництву?

 

 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____6______

 

1. Види організаційної стуктури компанії.

 

2.  1. Коучинг – це

 

a) система взаємодії, спрямована на швидке досягнення позитивних результатів

b) кількісна оцінка порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

c) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

 

2. Арбітраж - процедура вирішення спорів у разі непорозуміння сторін та порушення будь-яких пунктів угоди

 

a) так

b) ні

 

 

3. У Європейському довіднику консультантів з менеджменту виділено 84 види консалтингових послуг, поєднаних в _____ груп.

 

a) 3

b) 8

c) 7

 

4. Транснаціональні корпорації використовують такі підходи до підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів

 

a) формалізований підхід, цільовий підхід

b) фрагментарний підхід, формалізований підхід

c) фрагментарний підхід, формалізований підхід, цільовий підхід

 

5. Автократичний стиль - це

 

a) поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим.

b) поведінка керівника, який намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, де працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня.

c) це поведінка керівника, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними. Загальна взаємодія цих елементів.

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Кейс «Facebook»

У 2012 році компанія Facebook сколихнула ринок, придбавши за 1 мільярд доларів старт-ап, який мав всього 13 штатних працівників і, взагалі, не заробляв грошей. Мова йде, звісно, про Instagram. З’явившись у 2010 році, протягом 18 місяців Instagram зібрав 30 мільйонів користувачів і став найпопулярнішим додатком для іPhone. Молоді (і не тільки) дуже подобався швидкий, оригінальний і дуже модний додаток, який дозволяв швидко ділитись свіжими фотографіями високої якості (якщо і не дуже високої – то є фільтри) ;) Втім, користування Instagram було абсолютно безкоштовним, і це було закладено у політику компанії.

На той час основними конкурентами Facebook були такі гіганти як Google (який незадовго до цього придбав YouTube), Microsoft, Twitter, Yahoo. Всі вони вели активну боротьбу за нових користувачів, запроваджуючи нові сервіси, додатки тощо.

Придбавши Instagram, Facebook додав до своїх 850 млн. користувачів ще 30 млн. Але більшість з них і до цього мала профілі на Facebook! То чим же зумовлена така неймовірна висока ціна угоди?

Багато аналітиків у той час вважали суму зависокою. Але реалії довели раціональність рішення. За оцінками аналітиків Credit Suisse, Instagram приносить сьогодні Facebook близько 10% загальної виручки. Додаток стає більш інноваційним і набирає ще більшої популярності. Паралельно зі зниженням інтересу до телебачення (а отже – і зниженням цінності реклами на ТБ), Instagram стає надзвичайно цікавим каналом комунікації зі споживачем. Все більше компаній прагнуть знайти свою цільову аудиторію саме у соціальних мережах, серед яких Instagram є справжньою знахідкою (і в першу чергу – знахідкою для Facebook).

Ключові фінансові показники

2016

2017

Виручка, млн. дол.

17928

27638

у т.ч., виручка від реклами, млн. дол.

17079

26885

Чистий прибуток, млн. дол.

3688

10217

Активи, млн. дол.

64.961

84.524

Капітал, млн. дол.

59.194

74.347

Питання

 3.Розрахуйте показник ROA, проаналізуйте.

 1. Розрахуйте показник ROE, проаналізуйте.
 2. Розрахуйте показник % виручки від реклами  у загальній виручці, проаналізуйте.

 

 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___7_______

 

1. Стилі управління в компанії.

2. 1. Принцип МЕСЕ – це

 

a) метод розділу проблеми на окремі непересічні питання і переконатися, що при цьому не упущено нічого з того, що відноситься до вашої проблеми

b) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

c) кількісна оцінка порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

 

2. Види консультаційних угод. Угода з експертної консультації

 

a) у межах угоди консультант відповідає на конкретні питання керівника підприємства.

b) угода з розвитку організації регулює, як правило, замовлення на комплексне консультування.

c) угода передбачає вибір консультантами методів для розробки проекту удосконалення або створення системи управління (наприклад, організаційний проект нового підприємства).

 

3. Методи подолання опору змінам

 

a) Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

b) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

c) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

 

4. Культурний шок пов'язаний з появою

 

a) приємних почуттів - набуття друзів і статусу, зміна у ціннісних орієнтаціях, соціальній та особистісній ідентичності

b) неприємних почуттів, повязаних із переїздом

c) неприємних почуттів - втрата друзів і статусу, плутанина у ціннісних орієнтаціях, соціальній та особистісній ідентичності

 

5. Візія -

 

a) систематичний план потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва. Загальна взаємодія цих елементів.

b) містить у собі головну ціль компанії. Цей документ, що стосується теперішнього організації, дає відповідь на запитання — чому вона існує, що робить та для кого?

c) відтворює уявну картину цілі, яку компанія прагне досягти у середньотерміновій перспективі. Вона повинна надихати

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Система оплати праці, орієнтованої на підприємців

Одне велике торгове (B2B) підприємство звернулося до консультантів за допомогою у вирішенні наступної проблеми: розробити шляхи зниження плинності серед торгового персоналу, який у великих масштабах залишав компанію, відкриваючи при цьому невеликі конкуруючі бізнеси. Продавці покидали компанію, отримували дилерські умови у дистриб'юторів-конкурентів, а потім, виростивши бізнес до певних розмірів, іноді отримували умови і безпосередньо у виробників. Аналіз виявив причини проблеми: система оплати праці була орієнтована на співробітників з яскраво вираженою підприємницькою складовою, залучаючи в компанію саме таких людей. Тому не дивно було те, що багато хто з них, зрозумівши «кухню», вирішували відкривати свої невеликі бізнеси.

Було проведено аудит процесів продажів, зустрічей з клієнтами (що високо оцінили рівень професіоналізму продавців) підприємства, а також зустрічі з продавцями і аудит їх систем оплати праці., який показав, що керівництво в умовах високо конкурентного ринку вирішило передати відповідальність за призначення підсумкових цін по кожному проекту цін на рівень продавців. При цьому, щоб мотивувати продавців на максимізацію цін продажів, їх бонус прив'язали до маржинальної прибутку.

Ряду продавців така система оплати праці не сподобалася, і вони покинули компанію. Зрозуміло, що при такій системі підприємство змушене було розкривати економіку продавцям, показуючи собівартість (якої продавці все-одно не вірили, вважаючи, що їх обманюють, щоб зменшити бонус, а собівартість ще нижче).

Таким чином, кожен продавець в компанії мав інформацію про собівартість продукції (вважаючи додатково, що вона ще нижче тих цифр, які він бачить). А далі, в силу підприємницької складової вони і задавалися питанням: навіщо мені отримувати 5% від маржинальної прибутку, якщо я можу відкрити аналогічний бізнес і отримувати 100% мінус невеликі витрати. Це, власне, багато хто з них і робили.

Питання

 1. Охаракетизуйте стиль менеджменту у компанії.
 2. Запропонуйте варіанти вирішення проблеми.
 3. Як оцінити ефективність впровадження запропонованих заходів?
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____8______

 

1. Принцип МЕСЕ, основні характеристики та сфера застовування.

2. 1. Етика взаємовідносин консультанта з клієнтами включає

 

a) поведінка у конфліктних ситуаціях; отримання додаткових винагород; професійна відповідальність перед колегами; самореклама

b) укладання угод і визначення гонорарів; відносини зі співробітниками клієнта; поведінка у конфліктних ситуаціях; отримання додаткових винагород; професійна відповідальність перед колегами; самореклама

c) укладання угод і визначення гонорарів; відносини зі співробітниками клієнта

 

2. Матриця Бостонської консультативної групи. Чотири основні позиції в яких може перебувати бізнес

 

a) "зірки"

"дійні корови"

 "дикі кішки"

 "собаки"

b) "зірки"

"дійні корови"

 "дикі кішки"

 "папуги"

c) "планети"

"дійні корови"

 "дикі кішки"

 "собаки"

 

3. Недоліки почасової оплати послуг консультанта з позиції клієнтів

 

a) небезпека безпідставного завищення вартості консалтингової послуги

ризик збільшення тривалості консультаційного проекту

b) негативне сприйняття клієнтом високого рівня вартості роботи консультанта у порівнянні з рівнем зарплати клієнтського персоналу

небезпека безпідставного завищення вартості консалтингової послуги

c) негативне сприйняття клієнтом високого рівня вартості роботи консультанта у порівнянні з рівнем зарплати клієнтського персоналу; небезпека безпідставного завищення вартості консалтингової послуги; ризик збільшення тривалості консультаційного проекту

 

4. КРІ - це

 

a) ключові показники неефективності діяльності підрозділу, компанії або підприємства

b) ключові показники роздрібної торгівлі

c) ключові показники ефективності діяльності підрозділу, компанії або підприємства

 

5. Стратегія -

 

a) систематичний план потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, загальна взаємодія цих елементів.

b) відтворює уявну картину цілі, яку компанія прагне досягти у середньотерміновій перспективі. Вона повинна надихати

c) містить у собі головну ціль компанії. Цей документ, що стосується теперішнього організації, дає відповідь на запитання — чому вона існує, що робить та для кого?

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Кейс KPI: як примирити виробництво і продаж

В ході консалтингового проекту в одному з підрозділів холдингу окреслилася проблема: постійні конфлікти заводу і департаменту продажів. Суть конфліктів полягала в наступному:

А) Департамент продажів заявляв, що завод не виробляє продукції, що відповідає потребам ринку, у відповідь на що завод апелював: «Продукція відповідає ГОСТам - цього достатньо. Ви просто продавати не вмієте »;

Б) Департамент продажів сигналізує про те, що завод не йде на зустріч у випуску номенклатур, затребуваних ринком, на що завод відповідає: «нам не вигідно множити номенклатури, так як при переході з однієї номенклатури на іншу у нас виникають простої і втрати»;

В) Департамент продажів говорить про те, що автотранспорт дилерів простоює в очікуванні завантаження по багато годин, на що завод відповідає: «Ну і нехай простоює. Нам важливіше сировину вчасно вивантажувати, а ці ваші продавці почекають, нічого страшного»;

Д) Завод заявляв, що департамент продажів продає продукцію дуже дешево: вони зацікавлені в тому, щоб «злити» продукцію і не зацікавлені в максимізації цін і, як наслідок, прибутку. Департамент продажів заявляв: «Всі конкуренти продають на тому ж рівні, а у нашій продукції ніяких додаткових переваг немає. Може проблема в неоптимальности виробничих процесів і, як наслідок, високу собівартість? »

Загалом, на базовому рівні, в питаннях асортименту, клієнтського сервісу і цін, безперервною низкою виникали конфлікти.

Проблема носила комплексний характер, але основною складовою  були аспекти, пов'язані з KPI і системами оплати праці, які також містили в собі джерела конфлікту інтересів.

Звернувшись до KPI керівників заводу і департаменту продажів я не виявив там показників, що забезпечують узгодженість інтересів:

Директор заводу був мотивований виключно на максимальне завантаження виробничих ліній, що означає мінімальну кількість номенклатур на нижній межі вимог ГОСТу. Зрозуміло, що в такій ситуації питання номенклатур і клієнтського сервісу для заводу були не те, що не в пріоритеті, а прикрою перешкодою;

Директор департаменту продажів був мотивований на максимізацію обсягу продажів і виконання плану за цінами продажів (які він сам же і розробляв). Природно, що йому потрібно було побільше номенклатур, вище за характеристиками, які можна ще до того ж продавати на нижньому рівні ринкового розподілу цін, а всі виробничі питання і проблеми, пов'язані з цим - не більше ніж «заводські заморочки».

Питання

 1. Визначте сутність поняття KPI.
 2. Охарактеризуйте протиріччя, які існують у системі KPI.
 3. Сформуйте KPI для кожного підрозділу.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____9______

 

1. Матриця Бостонської консультативної групи як метод діагностики.

2. 1. За завданнями консультування є

 

a) Оперативне, стратегічне, організаційне

b) Оперативне, стратегічне, організаційне, розвиваюче

 

2. Модель 4Р це - 

 

a) аналіз таких складових, товар, ціна, розподіл, просування

b) аналіз таких складових, стратегії, товар, ціна, розподіл

c) аналіз таких складових, товар, ціна, розподіл, кадри

 

3. Трудова мотивація це -

 

a) прагнення до достатку, більш високого рівня життя — залежить від рівня доходу особистості, його структури, диференціації доходів в організації і суспільстві, дієвості системи матеріальних стимулів, що застосовуються в організації

b) породжується безпосередньо роботою, її змістом, умовами, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня мотивація людини, сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки, пов'язаних з роботою

c) є внутрішньою рушійною силою поведінки людини, пов'язаної з її прагненням посісти більш високу посаду, виконувати складнішу і відповідальну роботу, працювати в престижних, соціально значущих сферах організації

 

4. Стратегія «витягування до верху» це -

 

a) розширення асортиментної лінії, тобто розповсюдження бренда на нові товари або послуги, доповнення новими властивостями в межах загального асортименту.

b) коли корпорація додає до бренда типи товарів або послуг з більш високою вартістю

c) коли до існуючого бренду додають товари або послуги з меншою вартістю, тобто відбувається переорієнтація бренда на споживачів з невисокими доходами.

 

5. Принцип МЕСЕ – це

 

a) метод розділу проблеми на окремі непересічні питання і переконатися, що при цьому не упущено нічого з того, що відноситься до вашої проблеми

b) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

c) кількісна оцінка порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Кейс «Стилі управління»

Михайло Степанович, з дитинства хотів бути військовим. Вибір професії схвалили батьки і він закінчив вище командне артилерійське училище. Оскільки характер у Михайла Степановича був твердий і наполегливий (іноді його завзятість межувало з упертістю), йому вдалося організувати свою справу. У свої 45 років про став власником і Генеральним директором торгової компанії, що продає будівельні матеріали в своєму рідному місті. Компанія була успішною, справи йшли добре. Сам Михайло Степанович, оцінюючи підсумки роботи всієї фірми вважав, що це його заслуга, оскільки він все тримав " у лещататах". Директор сам визначав плани для підрозділів і завдання для менеджерів. І стежив, щоб вони були виконані строго у відповідності з інструкціями, "як в армії".

Будучи від природи допитливим, одного разу він взяв участь в модному тренінгу з лідерства. Провідна семінару, розповіла про стилях управління і при цьому наполегливо підкреслювала, що кращий стиль - це демократичний, оскільки сприяє залученню всіх працівників в обговорення і розробку рішень, а в наслідку, в їх ефективну реалізацію.

На наступний день, в понеділок, на ранковій нараді, Михайло Степанович урочисто оголосив, що тепер він чекає від менеджерів пропозицій і ініціатив з приводу плану продажів на найближчий місяць. Термін надання планів - найближча п'ятниця.

У п'ятницю на вечірньому нараді, Михайло Степанович, заслуховуючи пропозиції по планам продажів від працівників, повільно, але впевнено, ставав похмуріше хмари. Однак, знайшовши в собі сили, вислухав останнього виступаючого і вже після вибухнув гнівною криком. «Хочеш зробити справу добре - зроби його сам. Як Ви могли мене так підвести, я вирішив довіритися вам, а ви скористалися ситуацією і вирішили створити собі солодку курортне життя? Ці плани, які Ви написали, зможе виконати будь-стажист, у якого мало-мальськи мова підвішена. А найбільше, я обурений тим, що ви вирішили, що я дурніший вас, раз сподівалися на схвалення своїх маячних пропозицій. Ну, нічого, я сам вам "наріжу" плани, отримаєте їх в понеділок. І вже дуже постарайтеся їх виконати ... "

Питання:

3.  Які саме дії Михайла Степановича невірні?

4.  Зробіть прогноз поведінки менеджерів і продавців компанії.

5. Яким чином слід вчинити Михайлу Степановичу?

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____10______

 

1. SWOT аналіз як метод діагностики.

2. 1. Чи є в Україні загальновизнаний класифікатор консалтингових послуг

 

a) ні

b) створюється

c) так

 

2. Аналіз конкуренції за М.Портером це - 

 

a) аналіз таких складових 1) проникнення нових конкурентів; 2) конкуренція між організаціями, що вже закріпилися на ринку 3) можливості покупців; 4) можливості постачальників.

b) аналіз таких складових 1) проникнення нових конкурентів; 2) загроза появи на ринку товарів-субститутів, вироблених за іншою технологією; 3) можливості покупців; 4) можливості постачальників; 5) конкуренція між організаціями, що вже закріпилися на ринку.

 c) аналіз таких складових 1) проникнення нових конкурентів; 2) загроза появи на ринку товарів-субститутів, вироблених за іншою технологією; 3) можливості покупців; 4) можливості постачальників.

 

3. Хто запропонував відому дихотомію менеджменту: теорію «X» і теорію «Y»?

 

a) Дж. Коллінз: показники і нормативи повинні бути досяжні: мета повинна бути реальною, але в той же час бути стимулом; показники можуть бути загальними для всієї компанії, т. е. «прив'язані» до мети компанії, і конкретними для кожного підрозділу, т. е. «прив'язані» до цілей підрозділу.

b) Д. Мак-Грегор: показники і нормативи повинні бути досяжні: мета повинна бути реальною, але в той же час бути стимулом; показник повинен бути в сфері відповідальності тих людей, які піддаються оцінці; показник повинен нести сенс; показники можуть бути загальними для всієї компанії, т. е. «прив'язані» до мети компанії, і конкретними для кожного підрозділу, т. е. «прив'язані» до цілей підрозділу.

c) Л. Портер: показник повинен нести сенс; показники можуть бути загальними для всієї компанії, т. е. «прив'язані» до мети компанії, і конкретними для кожного підрозділу, т. е. «прив'язані» до цілей підрозділу.

 

4. Існують такі моделі управління персоналом

 

a) американська

японська

b) японська

західноєвропейська

c) американська

японська

західноєвропейська

 

5. Методи подолання опору змінам

 

a) Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

b) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

c) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Кейс «Стилі управління»

 

Михайло Степанович, з дитинства хотів бути військовим. Вибір професії схвалили батьки і він закінчив вище командне артилерійське училище. Оскільки характер у Михайла Степановича був твердий і наполегливий (іноді його завзятість межувало з упертістю), йому вдалося організувати свою справу. У свої 45 років про став власником і Генеральним директором торгової компанії, що продає будівельні матеріали в своєму рідному місті. Компанія була успішною, справи йшли добре. Сам Михайло Степанович, оцінюючи підсумки роботи всієї фірми вважав, що це його заслуга, оскільки він все тримав " у лещататах". Директор сам визначав плани для підрозділів і завдання для менеджерів. І стежив, щоб вони були виконані строго у відповідності з інструкціями, "як в армії".

Будучи від природи допитливим, одного разу він взяв участь в модному тренінгу з лідерства. Провідна семінару, розповіла про стилях управління і при цьому наполегливо підкреслювала, що кращий стиль - це демократичний, оскільки сприяє залученню всіх працівників в обговорення і розробку рішень, а в наслідку, в їх ефективну реалізацію.

На наступний день, в понеділок, на ранковій нараді, Михайло Степанович урочисто оголосив, що тепер він чекає від менеджерів пропозицій і ініціатив з приводу плану продажів на найближчий місяць. Термін надання планів - найближча п'ятниця.

У п'ятницю на вечірньому нараді, Михайло Степанович, заслуховуючи пропозиції по планам продажів від працівників, повільно, але впевнено, ставав похмуріше хмари. Однак, знайшовши в собі сили, вислухав останнього виступаючого і вже після вибухнув гнівною криком. «Хочеш зробити справу добре - зроби його сам. Як Ви могли мене так підвести, я вирішив довіритися вам, а ви скористалися ситуацією і вирішили створити собі солодку курортне життя? Ці плани, які Ви написали, зможе виконати будь-стажист, у якого мало-мальськи мова підвішена. А найбільше, я обурений тим, що ви вирішили, що я дурніший вас, раз сподівалися на схвалення своїх маячних пропозицій. Ну, нічого, я сам вам "наріжу" плани, отримаєте їх в понеділок. І вже дуже постарайтеся їх виконати ... "

Питання

3. Зробіть прогноз поведінки менеджерів і продавців компанії.

4.  Запропонуйте Михайлу Степановичу варіанти виходу з кризової ситуації.

5. Розробіть план дій для керівника.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___11_______

 

1. Аналіз конкуренції за М.Портером .

2. 1. Модель «експерт-клієнт» характеризується

a) поєднанням зусиль клієнта та консультанта на всіх етапах консультування

b) проведенням діагностики організації, виявлянням проблеми клієнта та розробкою комплексу заходів, здатних їх вирішити

c) залученням консультантів лише на етапі розробки консультаційних рекомендацій

 

2. Інтереси та цілі зацікавлених груп. Акціонери

a) Дивіденди та зростання акціонерного капіталу

b) Заробітна плата, влада, визнання, соціальні програми

c) Якість, ціна та якість товару/послуги, обслуговування

 

3. Елементами маркетингового комплексу є:

a) товар (product)

ціна (price)

просування (promotion)

b) ціна (price)

 просування (promotion)

канали розподілення (place)

c) товар (product)

ціна (price)

просування (promotion)

канали розподілення (place)

 

4. Статусна мотивація

a) є внутрішньою рушійною силою поведінки людини, пов'язаної з її прагненням посісти більш високу посаду, виконувати складнішу і відповідальну роботу, працювати в престижних, соціально значущих сферах організації

b) прагнення до достатку, більш високого рівня життя — залежить від рівня доходу особистості, його структури, диференціації доходів в організації і суспільстві, дієвості системи матеріальних стимулів, що застосовуються в організації

c) породжується безпосередньо роботою, її змістом, умовами, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня мотивація людини, сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки, пов'язаних з роботою

 

5. Візія -

a) систематичний план потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва. Загальна взаємодія цих елементів.

b) містить у собі головну ціль компанії. Цей документ, що стосується теперішнього організації, дає відповідь на запитання — чому вона існує, що робить та для кого?

c) відтворює уявну картину цілі, яку компанія прагне досягти у середньотерміновій перспективі. Вона повинна надихати

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Кейс “ТОВАРИСТВО РІВНИХ»

Зазвичай Сергій Іванов не робить помилок, але ...

"Привіт, Олександр, - вітається з ранку Сергій Іванов, заглядаючи в кабінет Олександра, - У тебе є хвилинка? Я щойно змінив обстановку в своєму кабінеті. Підемо, подивишся. У мене є деякі нові класні ідеї! "

Олександру завжди були цікаві нові ідеї Сергія Іванова. Він розцінював його як відмінного професіонала своєї справи. Олександр зайшов в кабінет Сергія і завмер від подиву. Дійсно все до невпізнаваності змінилося! Зник робочий стіл Сергія, разом з ним не стало телефонного столика. Фактично, кімната стала майже порожньою, за винятком великого круглого білого столу, який схожий на  ті, що можна побачити в кафе. Навколо стояли шість стільців на колесах.

"Правда, красиво ?! Наскільки я знаю, я перший з начальників на нашому заводі, хто все це придумав. Найголовніше тут - це форма: немає ні перших рядів, ні задніх. Словом, ніяких проблем зі статусом. Ми всі тут можемо сидіти і ефективно спілкуватися, обговорюючи робочі проблеми ". Ось такими були коментарі Сергія Іванова про зміну обстановки в своєму кабінеті.

Ми? Спілкуватися? Ефективно? Що ж, здається, Сергій нещодавно ходив на семінари з питань вдосконалення стилю управління, які влаштовувала одна з американських провідних тренінгових компаній. Тема семінару позначалася як "participative management". Сергію завжди подобалося вважати себе справжнім демократом по духу, більш того, він не раз повторював, що демократичний стиль керівництва сприяє більш ефективній роботі.

Сергію так подобався новий стиль свого кабінету, що він не міг втриматися від подальших коментарів: "Розумієш, Саша, - продовжував Сергій, сідаючи за встановлений ним самим великий круглий стіл, - основною помилкою в нині існуючому стилі керівництва є те, що все основне спілкування відбувається в одну сторону - зверху вниз. Ми, керівники, віддаємо розпорядження підлеглим, але при цьому ми абсолютно ігноруємо потенціал зворотного зв'язку. Але те, що у нас, керівників, більш високий статус і рівень відповідальності, абсолютно не означає (Олександр відзначив про себе слово "абсолютно"), що ми краще за своїх підлеглих. Тому, наскільки я розумію, необхідна двостороння комунікація: зверху вниз і знизу вгору ".

"І для цього потрібен стіл з кафе?" - запитав Саша, реально здивований новою обстановкою кабінету Олександра. "Так !, - відповів Сергій. - Ми, керівники, не можемо на всі питання знати відповідь, і я не знаю, чому до цього семінару я не розумів такої простої істини. Ну, давай, наприклад, візьмемо, ну ... тих робочих , які працюють на тих верстатах. я впевнений, можу заприсягтися, що кожен з них напевно знає парочку речей, які мені і в голову б не прийшли. Тому я і вирішив перебудувати свій кабінет, щоб перетворити його в місце, що забезпечує можливість зворотнього зв'язку " .

"Так, дійсно, це щось нове," - єдине, що міг вимовити Олександр. Кілька днів по тому, проходячи повз кабінету Сергія, Олександр був здивований ще більше. Всі нововведення, запропоновані Сергієм, зникли. Зник великий білий стіл, зникли крісла, що крутяться. Замість усього цього в кабінеті стояли колишні меблі. На старому місці стояв стіл "під горіх", з'явився все той же телефонний столик. Старі стільці. Всі інші меблі. Все стало так, як і було. Саша був приголомшений, побачивши, що колишній робочий стіл Сергія, його меблі і телефонний столик знову стояли на своїх місцях. Будучи дуже здивованим і не заставши в кабінеті господаря, Олександр відправився до секретаря Сергія Іванова. Він все ж хотів дізнатися, що трапилося і чому меблі були повернуті назад. "Що сталося з круглим столом Сергія?" - запитав Олександр у секретаря. "Ти маєш на увазі той стіл, за яким ми повинні були сидіти і висловлювати цінні ідеї?" - запитала секретар. "Все, що я знаю, - продовжувала вона, - так це те, що через два дні після того, як Сергій поставив цей стіл, тут проходив сам генеральний директор. Він заглянув в цей кабінет і довго стояв там. Потім він підійшов до мене . Ти ж знаєш, як він червоніє, коли сильно сердиться. так ось, в цей раз він так розлютився, що став абсолютно блідим. І коли він говорив зі мною, мені здавалося, що він взагалі не відкривав свого рота. Я ледь чула його , тому що він говорив дуже-дуже тихо. він сказав: "Прибрати це. Негайно. Поставити назад меблі Іванова в його кабінет. А його самого надішліть до мене ".

Питання

3. Як ви охарактеризуєте культуру в цій компанії? Які в ній існують цінності?

4. Чому не вдався експеримент Сергія Іванова з перестановкою? Які інструменти використовував Сергій для поліпшення спілкування і залучення співробітників заводу до вирішення виробничих проблем?

5. Яку рекомендацію Ви дали б Сергію, щоб змінити його відносини з підлеглими? Чи може менеджер змінити культурні цінності, якщо інші працівники організації і навіть вище керівництво, не погоджуються на це?

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____12______

 

1. Аналіз конкуренції за М.Портером .

2.  1. Інтерв'ю це -

 

a) бесіда, що проводиться представниками консультаційної організації з працівниками клієнта за певним планом, але без суворої деталізації питань

b) пряме й безпосереднє збирання даних про стан клієнтської організації, процеси та явища, які відбуваються в ній

c) отримання інформації за допомогою попередньо укомплектованих питань

 

2. Інтереси та цілі зацікавлених груп. Менеджери

 

a) Заробітна плата, влада, визнання, соціальні програми

b) Дивіденди та зростання акціонерного капіталу

c) Якість, ціна та якість товару/послуги, обслуговування

 

3. Виділяють такі підходи в рамках ретроспективної оцінки угод M&A

 

a) Бухгалтерський підхід

Ринковий підхід

Комбінований підхід

b) Бухгалтерський підхід

Ринковий підхід

Підхід товарих запасів

c) Бухгалтерський підхід

Ринковий підхід

 

4. Стратегія «витягування до низу» це -

 

a) коли корпорація додає до бренда типи товарів або послуг з більш високою вартістю

b) розширення асортиментної лінії, тобто розповсюдження бренда на нові товари або послуги, доповнення новими властивостями в межах загального асортименту.

c) коли до існуючого бренду додають товари або послуги з меншою вартістю, тобто відбувається переорієнтація бренда на споживачів з невисокими доходами.

 

5. Автократичний стиль - це

 

a) поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим.

b) поведінка керівника, який намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, де працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня.

c) це поведінка керівника, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними. Загальна взаємодія цих елементів.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Кейс “Автоматизація процесів в Amazon

Amazon надає уявлення про технологічне майбутнє в багатьох своїх центрах реалізації, де люди та роботи працюють гармонійно, щоб клієнти вчасно отримували свої покупки.

Amazon працює в 175 центрах по всьому світу. У 26 з них роботи та люди працюють разом, щоб збирати, сортувати, транспортувати та зберігати товари. Робототехнічна автоматизація взяла на себе певні обов'язки, наприклад, транспортування піддонів через будівлі, що в свою чергу полегшує життя людей, адже за них виконують більш складні завдання. Центри реалізації Amazon це досить шумне місце, де товари і люди постійно пересуваються. У центрах, обладнаних робототехнікою, працівники тепер менше ходять по складах. Роботи підбирають важкі предмети, щоб підготувати їх для доставки або для укладання. Працівники, які допомагають обирати замовлення клієнтів, можуть легко ідентифікувати предмети, а не шукати їх на полицях.

За рік Amazon доставив 5 млрд посилок. Однак досягти цього вдалося зовсім не завдяки ідеальній впорядкованості процесів. Зазвичай, якщо на склад приїжджає поставка, скажімо, зубної пасти - співробітник шукає, де розміщена ця категорія товарів і транспортує коробку на полицю. В Amazon все інакше: коробку розпакують, а пасту покладуть туди, де є вільне місце. Ніякого принципу організації товарів не існує: крім найбільших, їх не сортують за розміром або типом покупців, які швидше за все придбають продукт. Поставку з 50 тюбиків пасти можуть розтягнути в 50 різних місць.

Для стороннього спостерігача склад виглядає повним хаосом, але Amazon успішно користується такою системою вже 24 роки. Секрет в двох ключових складових: швидкості замовлень онлайн і ретельному трекінгу розміщення посилок. Наприклад, якби існувала окрема полиця для зубної пасти, співробітнику довелося б довго до неї добиратися - а якщо поставку розбити на 50 окремих продуктів, пікер (так називають працівників складу) оформить замовлення набагато швидше. Точно так само і з наступним товаром, який покупець може замовити.

Хаотичність допомагає економити місце - з огляду на те, що найбільший склад Amazon і так займає тисячі квадратних метрів, це дійсно важливо. Усередині складських приміщень може бути представлена велика різноманітність товарів, проте значної кількості одного товару там не буде. Наприклад, на всьому складі може бути тільки одна упаковка пластівців - зате не залишиться вільного місця. Функціонує система завдяки наручним комп'ютерам: щоразу, коли співробітник кладе щось на полицю, він сканує штрих-код товару і штрих-код самої полиці. Таким чином ведеться облік всього вмісту на складі.

У 2012 році Amazon придбав виробника робототехніки Kiva Systems за $ 775 млн. З 2014 року компанія розгорнула на 25 з 149 складів більше 100 000 роботів. Хоча саме машин часто називають запорукою успішної роботи логістичної системи, їх ефективність теж впирається в простоту і хаотичність зберігання товарів. Все розташовано за тим же принципом, а єдиною відмінністю є те, що робітники на роботизованих складах не йдуть до полиць. Це полки їдуть до них - роботи Kiva схожі на коробки, які їздять по розмежувати сіткою підлозі і пересувають полки до службовців. Ті виконують звичні маніпуляції і зчитують штрих-коди. Слідом полки їдуть на вільні місця.

І це працює. За оцінкою Deutsche Bank в 2016 році час, який потрібен на пошук товару на складі, упаковку і початок доставки, становило від 60 до 75 хвилин при використанні тільки живий робочої сили. Роботи скоротили його до 15 хвилин. Також ємність складів, обладнаних пристроями Kiva, наполовину вище.

Питання

 1. Яку головну проблему вирішує часткова автоматизація процесів?
 2. Для чого Amazon замінює людей роботами?
 3. Чи можлива повна автоматизація складських процесів?

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___13_______

 

1. Назвіть елементи маркетингового комплексу та охарактеризуйте їх.

2. 1. Передпроектна фаза консультування передбачає

 

a) складання договору на надання консалтингових послуг

b) ідентифікацію проблеми, розуміння її значення для організації, її оцінку, причинно-наслідковий зв'язок та вплив на інші організаційні складові.

c) встановлення контактів і первинне формування консультант-клієнтських відносин.

 

2. Інтереси та цілі зацікавлених груп. Споживачі

 

a) Дивіденди та зростання акціонерного капіталу

b) Заробітна плата, влада, визнання, соціальні програми

c) Якість, ціна та якість товару/послуги, обслуговування

 

3. Еклектична теорія Дж. Даннінга передбачає наявність основних умов

 

a) специфічні конкурентні переваги, переваги розміщення

b) специфічні конкурентні переваги, переваги інтерналізації

c) специфічні конкурентні переваги, переваги розміщення, переваги інтерналізації

 

4. Стратегія розширення бренду це -

 

a) коли до існуючого бренду додають товари або послуги з меншою вартістю, тобто відбувається переорієнтація бренда на споживачів з невисокими доходами.

b) коли корпорація додає до бренда типи товарів або послуг з більш високою вартістю

c) розширення асортиментної лінії, тобто розповсюдження бренда на нові товари або послуги, доповнення новими властивостями в межах загального асортименту.

 

5. Арбітраж - процедура вирішення спорів у разі непорозуміння сторін та порушення будь-яких пунктів угоди

 

a) так

b) ні

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Автоматизація процесів в Amazon

Amazon надає уявлення про технологічне майбутнє в багатьох своїх центрах реалізації, де люди та роботи працюють гармонійно, щоб клієнти вчасно отримували свої покупки.

Amazon працює в 175 центрах по всьому світу. У 26 з них роботи та люди працюють разом, щоб збирати, сортувати, транспортувати та зберігати товари. За рік Amazon доставив 5 млрд посилок. Однак досягти цього вдалося зовсім не завдяки ідеальній впорядкованості процесів. Зазвичай, якщо на склад приїжджає поставка, скажімо, зубної пасти - співробітник шукає, де розміщена ця категорія товарів і транспортує коробку на полицю. В Amazon все інакше: коробку розпакують, а пасту покладуть туди, де є вільне місце. Ніякого принципу організації товарів не існує: крім найбільших, їх не сортують за розміром або типом покупців, які швидше за все придбають продукт. Поставку з 50 тюбиків пасти можуть розтягнути в 50 різних місць.

Для стороннього спостерігача склад виглядає повним хаосом, але Amazon успішно користується такою системою вже 24 роки. Секрет в двох ключових складових: швидкості замовлень онлайн і ретельному трекінгу розміщення посилок. Наприклад, якби існувала окрема полиця для зубної пасти, співробітнику довелося б довго до неї добиратися - а якщо поставку розбити на 50 окремих продуктів, пікер (так називають працівників складу) оформить замовлення набагато швидше. Точно так само і з наступним товаром, який покупець може замовити.

Хаотичність допомагає економити місце - з огляду на те, що найбільший склад Amazon і так займає тисячі квадратних метрів, це дійсно важливо. Усередині складських приміщень може бути представлена велика різноманітність товарів, проте значної кількості одного товару там не буде. Наприклад, на всьому складі може бути тільки одна упаковка пластівців - зате не залишиться вільного місця. Функціонує система завдяки наручним комп'ютерам: щоразу, коли співробітник кладе щось на полицю, він сканує штрих-код товару і штрих-код самої полиці. Таким чином ведеться облік всього вмісту на складі.

У 2012 році Amazon придбав виробника робототехніки Kiva Systems за $ 775 млн. З 2014 року компанія розгорнула на 25 з 149 складів більше 100 000 роботів. Хоча саме машин часто називають запорукою успішної роботи логістичної системи, їх ефективність теж впирається в простоту і хаотичність зберігання товарів. Все розташовано за тим же принципом, а єдиною відмінністю є те, що робітники на роботизованих складах не йдуть до полиць. Це полки їдуть до них - роботи Kiva схожі на коробки, які їздять по розмежувати сіткою підлозі і пересувають полки до службовців. Ті виконують звичні маніпуляції і зчитують штрих-коди. Слідом полки їдуть на вільні місця.

Час, який потрібен на пошук товару на складі, упаковку і початок доставки, становило від 60 до 75 хвилин при використанні тільки живий робочої сили. Роботи скоротили його до 15 хвилин. Також ємність складів, обладнаних пристроями Kiva, наполовину вище.

Головна проблема Amazon заключається в тому, що їм потрібно мінімізувати час на те, щоб знайти товар та швидко його доставити. Amazon керує сотнями масових центрів реалізації по всьому світу, і більшість її працівників (більше 300 000 чоловік) працюють саме там. Чим кращими стають продуктивність веб-сайту, розмір каталогу, якість рекомендацій, простота взаємодії клієнтів - тим складніше проблеми логістики. Більше елементів потрібно обробити і швидше.

Люди залишаються незамінніми, адже вони швидко навчаються і пристосовуються до змін, але головона проблема в тому, що людей не можна копіювати. Amazon не може найняти достатню кількість людей, і ви не можете мати достатньо довгих змін, щоб обробляти мільйони замовлень на день в одному центрі. Одна з причин того, що Amazon почала будувати свою мережу доставки з Prime Air (як літаки, так і безпілотники), Amazon Flex і пов'язаних з нею ініціатив, полягає в тому, що навіть спеціальні послуги, такі як FedEx, USPS або UPS не може масштабуватися в пікові дні. Amazon хоче продовжувати зростати і мати змогу конкурувати (вона досягла майже 50% цього ринку в США зараз).

Питання

 1. Визначте основні напрями зростання компанії.
 2. Чи ефективна повна автоматизація складських процесів?
 3. На чому базується система «хаосу» і чому вона є ефективною?

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___14_______

 

1. Назвіть елементи стратегії розширення бренду та охарактеризуйте їх.

2. 1. Модель Мак-Кінсі «7S» це – 

 

a) аналіз таких складових: стратегії, навиків, дотримання податкового законодавства, структури, систем, кадрів, стилю

b) аналіз таких складових: стратегії, навиків, загально визнаних цінностей, структури, систем, кадрів, Правління

c) аналіз таких складових: стратегії, навиків, загально визнаних цінностей, структури, систем, кадрів, стилю 

 

2. Інтереси та цілі зацікавлених груп. Працівники

 

a) Заробітна плата, соціальна захищеність

b) Робочі місця, збереження довкілля, добродійність

c) Податки, зайнятість, сталий розвиток підприємства, дотримання законодавчо-правових норм

d) Проценти за кредитами, регулярні платежі та гарантії платежів

 

3. Консультант не бере участі у процесі здійснення плану реорганізації, якщо:

 

a) проблема клієнта досить проста і її вирішення не передбачає будь-яких технічних чи організаційних труднощів.

b) проблема клієнта досить проста і її вирішення не передбачає будь-яких технічних чи організаційних труднощів; спільна робота під час діагностування проблеми та розробки плану реорганізаційних заходів свідчить про достатній рівень управлінської свідомості клієнта для самостійного здійснення процесу впровадження.

c) спільна робота під час діагностування проблеми та розробки плану реорганізаційних заходів свідчить про достатній рівень управлінської свідомості клієнта для самостійного здійснення процесу впровадження.

 

4. Бренд – це

 

a) символ ідентифікації товарів або послуг

b) контекстна реклама, яка розміщується у соціальних мережах

c) назва, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, які створенні задля ідентифікації товарів або послуг постачальника або групи продавців та їх диференціації від товарів та послуг конкурентів

 

5. Метод фокус-груп це -

 

а) проведення групової дискусії у невеликій групі респондентів (від 8 до 12 осіб) під керівництвом фахівця (модератора). 

b) комплекс логічних і економіко-статистичних процедур, спрямованих на отримання від фахівців інформації, її аналіз і узагальнення, підготовку та відбір раціональних рішень

c) послідовне здійснення процедур, спрямованих на формування групової думки щодо проблем, про які мало інформації, із метою прогнозування майбутніх подій

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Кейс “Охоплення ринку, на якому діє компанія «Adidas»

Німецька «АdidasGroup» (об'єднує такі фірми, як Salomon, Mavic, Bonfire, Arc'Teryx, TaylorMade, Maxfli, їй належать Reebok, Rockport і CCM) - номер другий на світовому ринку спорттоварів. Жоден з конкурентів не володіє таким диверсифікованим портфелем торгових марок, що забезпечує споживачів товарами, як для зимових, так і для літніх видів спорту.

Вартість бренду - 6,8 млрд. дол. У рейтингу Forbes компаній, що працюють в індустрії спорту, вона займає третє місце. У Топ-100 найдорожчих брендів у світі (Interbrand) Adidas знаходиться на 60-му місці з вартістю майже в 6,7 млрд. Дол.    Ринкова капіталізація компанії - 12,7 млрд.євро.

За даними консалтингової компанії Euromonitor, в 2018 р. на частку Nike довелося 14,6% від світового ринку спортивної екіпіровки, Adidas зберегла за собою 11,4%. При цьому Nike веде все більш активну експансію в футбольний сегмент ринку. Американська компанія в цілому демонструє більш впевнену динаміку: за останні два фіскальних року доходи Nike зросли в середньому на 7,7%. Донедавна Adidas зберігала домінуюче становище в футбольному сегменті ринку. Однак в останні роки Nike поступово відбирає частку футбольного ринку у Adidas навіть в Європі, яка до недавнього часу вважалася вітчизною німецького концерну.        

Результати діяльності компанії Adidas у 2018 році:

Обсяг продажів виріс на 11,3 % і досяг 13340000000 євро, зокрема, завдяки зростанню попиту в Східній Європі та Китаї.

Чистий прибуток збільшився на 18 %, до 868 млн.дол. Тобто Adidas отримала кращий за всю свою історію чистий прибуток. Цінні папери зросли в ціні на 19 % та котируються 292,50 євро Прибуток з розрахунку на одну акцію склав 3,20 євро проти 2,71 євро. Ефективна депозитна ставка у Європі-0.15%.

 

Питання

 1. Розрахуйте доходність акцій у відсотках.
 2. Оцініть інвестиційний потенціал для вкладників.
 3. Запропонуйте шляхи підвищення ринкової долі компанії.
 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___15_______

 

1. Назвіть елементи Моделі Мак-Кінсі «7S» та охарактеризуйте їх.

2. 1. Місія це –

 

a) ідеальна картина майбутнього, такий стан, який може бути досягнутий за найкращих умов

b) відображення інтересів всіх зацікавлених сторін

 

2. Інтереси та цілі зацікавлених груп. Кредитори та постачальники

 

a) Заробітна плата, соціальна захищеність

b) Проценти за кредитами, регулярні платежі та гарантії платежів

c) Робочі місця, збереження довкілля, добродійність

d) Податки, зайнятість, сталий розвиток підприємства, дотримання законодавчо-правових норм

 

3. Етапи традиційного менеджменту. "Розробка"

 

a) вирішується, як вона буде досягатися мета 

b) визначають вимоги до проекту

c) визначається конфігурація майбутнього проекту і / або продукту і технічні способи його досягнення

 

4. Таргетинг це

 

a) технологія інтернет-реклами, яка допомагає знизити витрати рекламодавця на залучення до рекламованого об'єкту цільової аудиторії.

b) контекстна реклама, яка розміщується у соціальних мережах

c) технологія зовнішньої реклами, яка допомагає знизити витрати рекламодавця на залучення до рекламованого об'єкту цільової аудиторії.

 

5. Основні чинники, що ускладнюють процес управління мотивацією підлеглих:

 

a) неочевидність мотивів поведінки людини; мінливість мотиваційного процесу; відмінності мотиваційних структур працівників; люди, їх потреби, мотиви, інтереси знаходяться не на першому місці в керівництва.

b) відмінності мотиваційних структур працівників; наявність безлічі шляхів і способів задоволення кожної окремої потреби людини; взаємозалежність робіт в організаціях; люди, їх потреби, мотиви, інтереси знаходяться не на першому місці в керівництва.

c) неочевидність мотивів поведінки людини; мінливість мотиваційного процесу; відмінності мотиваційних структур працівників; наявність безлічі шляхів і способів задоволення кожної окремої потреби людини; взаємозалежність робіт в організаціях; люди, їх потреби, мотиви, інтереси знаходяться не на першому місці в керівництва.

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Кейс “Охоплення ринку, на якому діє компанія «Adidas»

Німецька «АdidasGroup» (об'єднує такі фірми, як Salomon, Mavic, Bonfire, Arc'Teryx, TaylorMade, Maxfli, їй належать Reebok, Rockport і CCM) - номер другий на світовому ринку спорттоварів. Жоден з конкурентів не володіє таким диверсифікованим портфелем торгових марок, що забезпечує споживачів товарами, як для зимових, так і для літніх видів спорту.

Вартість бренду - 6,8 млрд. дол. У рейтингу Forbes компаній, що працюють в індустрії спорту, вона займає третє місце. У Топ-100 найдорожчих брендів у світі (Interbrand) Adidas знаходиться на 60-му місці з вартістю майже в 6,7 млрд. Дол.    Ринкова капіталізація компанії - 12,7 млрд.євро.

За даними консалтингової компанії Euromonitor, в 2018 р. на частку Nike довелося 14,6% від світового ринку спортивної екіпіровки, Adidas зберегла за собою 11,4%. При цьому Nike веде все більш активну експансію в футбольний сегмент ринку. Американська компанія в цілому демонструє більш впевнену динаміку: за останні два фіскальних року доходи Nike зросли в середньому на 7,7%. Донедавна Adidas зберігала домінуюче становище в футбольному сегменті ринку. Однак в останні роки Nike поступово відбирає частку футбольного ринку у Adidas навіть в Європі, яка до недавнього часу вважалася вітчизною німецького концерну.        

Результати діяльності компанії Adidas у 2018 році:

Обсяг продажів виріс на 11,3 % і досяг 13340000000 євро, зокрема, завдяки зростанню попиту в Східній Європі та Китаї.

Чистий прибуток збільшився на 18 %, до 868 млн.дол. Тобто Adidas отримала кращий за всю свою історію чистий прибуток. Цінні папери зросли в ціні на 19 % та котируються 292,50 євро Прибуток з розрахунку на одну акцію склав 3,20 євро проти 2,71 євро. Ефективна депозитна ставка у Європі-0.15%.

 

Питання

 1. Визначте кількіть акцій, які емітовані концерном.
 2. Оцініть інвестиційний потенціал для вкладників.
 3. Визначте ROE.
 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____16______

 

1. Назвіть елементи Моделі Мак-Кінсі «7S» та охарактеризуйте їх.

2. 1. Метод комбінування (метод морфологічного аналізу) дозволяє

 

a) знаходити нові рішення проблеми шляхом комбінації вже існуючих та заново визначених характеристик досліджуваного предмета чи засобу

b) знаходити нові рішення проблеми шляхом комбінації

c) підвищити активність окремих працівників та стимулювати генерацію нових ідей

 

2. Інтереси та цілі зацікавлених груп. Громадськість:

 

a) Робочі місця, збереження довкілля, добродійність

b) Заробітна плата, соціальна захищеність

c) Проценти за кредитами, регулярні платежі та гарантії платежів

d) Податки, зайнятість, сталий розвиток підприємства, дотримання законодавчо-правових норм

 

3. Due Diligence – це

 

a) це всебічний аналіз діяльності компанії перед її купівлею, продажем, злиттям або поглинанням.

b) Аналіз навколишнього середовища

 

4. Польові дослідження здійснюються

 

a) на основі первинної інформації, дають змогу отримати унікальну маркетингову інформацію стосовно об’єкта дослідження

b) на основі вторинної інформації і дають, як правило, загальні відомості щодо стану та перспектив розвитку об’єкта дослідження.

 

5. За ставленням до організаційних змін працівників можна поділити на відповідні групи інноваційного реагування:

 

a) інноватори ; аналітики ; прагматики ; скептики ; консерватори.

b) інноватори ; аналітики ; скептики ; консерватори.

c) інноватори ; скептики ; консерватори.

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Компанія Samsung

Samsung  південнокорейська транснаціональна компанія-конгломерат, головний офіс якої розташований у Сеулі, Південна Корея. Вона складається з численних дочірніх і залежних підприємств, більшість з яких об'єднані під брендом Samsung. Одним із головних конкурентів Самсунга є Apple. Головною перевагою смартфонів від самсунга є те, що  саме дана компанія використовує найкращі і найновітніші технології, у компанії є одна з найкращих концепцій: основний принцип, що визначає бачення майбутнього Samsung Electronics: «Надихай світ, твори майбутнє». Це бачення є основою їхнього прагнення до лідерства у сфері інноваційних технологій, продуктів і рішень, які надихають спільноти всього світу приєднатися до бажання створити кращий, сповнений цифровими технологіями світ. Усвідомлюючи свою відповідальність як креативного лідера у глобальному суспільстві, Самсунг докладає всіх зусиль і виділяє ресурси, щоб запропонувати клієнтам і галузі корисні рішення, що відповідають цінностям співробітників і партнерів. Компанія Samsung Electronics хоче створити для всіх цікаве та перспективне майбутнє. Самсунг має багато різноманітних продуктів ,таких як Visual Display, телевізори (LED, LCD, плазмові), монітори, цифрові інформаційні дисплеї, мобільні телефони, телекомунікаційне обладнання, холодильники, мікрохвильові печі, пральні машини, кондиціонери ,пилососи, вбудована техніка, ноутбуки, принтери та БФП, тонкі проектори, фотокамери, відеокамери, цифрові фоторамки, мікросхеми пам'яті (DRAM, SRAM, флеш-пам'ять та ін.), SSD-накопичувачі, процесори програм, смарт-карти, рідкокристалічні панелі, OLED-дисплеї, що робить компанію лідером. Також, якщо брати до уваги смартфони, то Самсунг має більш широкий спектор вибору і цінові категорії є доволі різними, як від дешевих цін на телефони так і до дорогих. Компанія Samsung Electronics відома підвищеною увагою до того, щоб робити свої продукти максимально дружніми до екології. Крім підтримки загальноприйнятих сертифікацій, Samsung встановлює власний стандарт екологічної дружелюбності — так званий Eco Mark. Цей стандарт гарантує, що компанія використовує у своїй продукції енергоощадні технології, екологічно безпечні компоненти та матеріали упаковки. Більш того, Samsung знижує вміст або повністю відмовляється навіть від тих шкідливих речовин, які не регламентуються міжнародними нормами. Також компанія активно розвиває діяльність з переробки електронних продуктів екологічно безпечними способами. Зусилля Samsung із захисту навколишнього середовища високо оцінюються незалежними експертами. Так, у «зеленому» рейтингу виробників електроніки, який регулярно публікує Грінпіс, Samsung Electronics постійно входить до групи лідерів.

В 2018 році компанія оголосила про плани щодо повного переходу на відновлювані джерела енергії до 2020 року. Це стосуватиметься офісів, заводів і всіх виробничих потужностей у США, Китаї та Європі та встановлення в штаб-квартирі 42.000 кв. метрів сонячних панелей та кілька геотермальних електростанцій

 

Питання

3. В чому конкурентна перевага Samsung  над Apple,та іншими виробниками електроніки?

4.Яка Big Idea в Samsung?

5. Компанія Samsung виробляє неймовірну кількість електроніки, що доволі сильно шкодить еко системі Землі, що робить компанія, аби зменшити шкоду світу?

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___17_______

 

1. Назвіть елементи таргетингу в рекламі та охарактеризуйте їх.

2. 1. Головна мета управлінського консалтингу полягає в

 

a) розробці комплексу заходів, спрямованих на підвищення якості управління та ефективності роботи як підприємства в цілому, так і кожного із співробітників.

b) в збереженні та нарощуванні виробничого, технологічного, фінансового й економічного потенціалу підприємств є найбільш важливим завданням сучасного бізнесу

c) створенні системного процес додержання й оцінки об'єктивних даних про економічні дії та події, що встановлює рівень їхньої відповідності певному критерію та надає результати зацікавленому користувачеві.

 

2. Інтереси та цілі зацікавлених груп. Органи державної влади

a) Робочі місця, збереження довкілля, добродійність

b) Проценти за кредитами, регулярні платежі та гарантії платежів

c) Заробітна плата, соціальна захищеність

d) Податки, зайнятість, сталий розвиток підприємства, дотримання законодавчо-правових норм

 

3. Матеріальна мотивація це –

 

a) є внутрішньою рушійною силою поведінки людини, пов'язаної з її прагненням посісти більш високу посаду, виконувати складнішу і відповідальну роботу, працювати в престижних, соціально значущих сферах організації

b) прагнення до достатку, більш високого рівня життя — залежить від рівня доходу особистості, його структури, диференціації доходів в організації і суспільстві, дієвості системи матеріальних стимулів, що застосовуються в організації

c) породжується безпосередньо роботою, її змістом, умовами, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня мотивація людини, сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки, пов'язаних з роботою

 

4. Вимоги до системи KPI:

 

a) кожен показник повинен бути чітко визначений; показники і нормативи повинні бути досяжні: мета повинна бути реальною, але в той же час бути стимулом; показник повинен бути в сфері відповідальності тих людей, які піддаються оцінці; показник повинен нести сенс; показники можуть бути загальними для всієї компанії, т. е. «прив'язані» до мети компанії, і конкретними для кожного підрозділу, т. е. «прив'язані» до цілей підрозділу.

b) показник повинен бути в сфері відповідальності тих людей, які піддаються оцінці; показник повинен нести сенс; показники можуть бути загальними для всієї компанії, т. е. «прив'язані» до мети компанії, і конкретними для кожного підрозділу, т. е. «прив'язані» до цілей підрозділу.

c) кожен показник повинен бути чітко визначений; показники і нормативи повинні бути досяжні: мета повинна бути реальною, але в той же час бути стимулом; показники можуть бути загальними для всієї компанії, т. е. «прив'язані» до мети компанії, і конкретними для кожного підрозділу, т. е. «прив'язані» до цілей підрозділу.

 

5. Кабінетні дослідження здійснюються

 

a) на основі первинної інформації, дають змогу отримати унікальну маркетингову інформацію стосовно об’єкта дослідження

b) на основі вторинної інформації і дають, як правило, загальні відомості щодо стану та перспектив розвитку об’єкта дослідження.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Історія компанії

«Пали резину, а не бензин» — це слоган компанії, з яким вона живе і творить. Американська високотехнологічна компанія, яка виробляє спортивні та звичайні електромобілі. Перша автомобільна компанія Силіконової Долини. Моделі, вироблені Tesla Motors (з січня 2017 року – просто Tesla), нічим не поступаються своїм бензиновим аналогам. Ось тільки значно простіші в керуванні, менш шумні і екологічно чистіші.

Ідея створення «електросупермобіля» прийшла в голову інженеру Мартіну Еберхарду. Одного разу він захотів мати спортивний автомобіль, з не дуже високими апетитами щодо паливно-мастильних матеріалів. Він прекрасно розбирався в акумуляторних батареях, але ніяк не в автомобілях, інакше б не ставив перед собою такого завдання. Економія палива і високі швидкості — речі несумісні. Дізнавшись, що автомобільна промисловість на той момент не здатна була задовольнити його бажання, Мартін вирішив сам розробити автомобіль, що працює від іншого джерела — літієво-іонних акумуляторів. Мартіну Еберхард з ще одним підприємливим інженером Марком Тарпенніном заснували компанію Tesla Motors в липні 2003 року.

У інженерів були ідеї і навіть компанія, проте не було грошей. Ситуація змінилася коли на їх шляху зустрівся Ілон Маск — мільярдер родом з Південної Африки. До доленосної зустрічі він створив компанію електронних платежів Pay Pal, запустив підприємство спорудження ракетоносіїв SpaceX і розкрутив проект Solar City по використанню сонячної енергії в побутових цілях. Після всього цього дати старт конвеєру з виробництва електромобілів виглядало дрібницею.

Співінвесторами виступили засновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж, а також творець eBay Джеффрі Сколл. Невипадково проривний електромобіль називають «дітищем Кремнієвої долини». Але вклалися і автогіганти — Даймлер і Тойота.

В основу першого електромобіля була покладена серійна бензинова модель Elise, компанії Lotus Cars. Просто начинку її кардинально змінили. Наприклад, на місці, де раніше знаходився двигун, розмістилися 6381 мініатюрних акумулятора. Така складна система потребувала спеціальної системи охолодження. Засновники Tesla, як відомо, не розбиралися в автомобілях, а тому почали переманювати фахівців з тієї ж Lotus Cars, що ледь не закінчилося скандалом. Всього ж в компанії в той час працювало близько сотні людей.

В 2004 році Ілон Маск вклав в компанію $ 7,5 млн. Тоді він і очолив раду директорів компанії. У лютому 2005 року Ілон Маск зробив чергове вливання в Tesla – на цей раз в розмірі $ 13 млн — компанія якраз займалася розробкою раніше анонсованого автомобіля Tesla Roadster. Пізніше в 2007 році компанія отримала ще $ 40 млн від Маска і венчурного фонду Technology Partners.

11 липня 2005 Тесла підписала контракт з англійським авто-виробником Lotus на виготовлення готових автомобілів без трансмісії, які і стали Tesla Roadster. 19 липня 2006 року СЕО компанії Мартін Еберхард разом з головою ради директорів Ілоном Маском представили першу модель Tesla на закритій вечірці в аеропорті Санта-Моніка. З цього моменту Tesla – офіційно автомобільна компанія.

Tesla Motors незабаром виявилася у важкій ситуації. Компанія прогорала і потребувала нового лідера. У грудні 2007 року Зеєв Дрора, успішний хай-тек підприємець і менеджер, стає СЕО та президентом компанії. Під його керівництвом 10% персоналу було звільнено, щоб зробити компанію прибутковою. Однак Дрора недовго пробув главою Tesla. У жовтні 2008 року Маск переконав Дрора стати віце-президентом компанії, але вже в грудні той покинув цю посаду. За цей період Маск просадив $ 70 млн власних грошей на Tesla.

30 червня 2008 року компанія Tesla анонсує Model S зі стартовою ціною від $ 50 000 і салоном на сім чоловік. Вона повинна була стати «доступною» моделлю для всієї родини. 19 травня 2009 Тесла укладає стратегічне партнерство з німецьким автомобілебудівним концерном Daimler AG, який купує 10 % компанії за $ 50 млн. У червні 2009 року Tesla взяла в кредит $ 465 млн. у Міністерства енергетики США. Компанія виплатила борг в травні 2013 року, на дев’ять місяців раніше строку.

29 червня 2010 Tesla заробила $ 26 млн при первинному розміщенні акцій на біржі, ставши першою в Америці публічної автокомпанією після Ford, яка вийшла на біржу в 1956 році. З моменту виходу на IPO акції компанії Tesla виросли на 1229 %.

9 лютого 2012 року Tesla анонсує свій перший паркетник і повнопривідний автомобіль. Він називається Model X, і з’явився на ринку в 2015 році. У 2012 році компанія Tesla без зайвого галасу розпочала будівництво мережі електрозаправок в Каліфорнії. На момент анонсу в 2012 році мережа Superchargers налічувала вже шість готових станцій. Сьогодні їх більше 600 по всьому світу, а їх розподіл дозволяє власникам автомобілів Tesla перетнути всю територію США без жодних труднощів.

До 2013 року Tesla розвивалася цілком стабільно, але компанію чекав сюрприз. Відразу три седана Model S загорілися у ДТП. Компанія негайно вирішила проблему і заявила, що автомобілі концерну відтепер надійні, але удар по репутації вже було завдано. Акції компанії впали більш ніж на 20%.

Після важкого 2013 року, в 2014-му компанія Tesla нарешті знайшла свою нішу. Ціна акцій компанії злетіла на 47% з моменту падіння через пожежі в автомобілях Model S. У червні 2014 року було вирішено відкрити доступ до патентів Tesla, щоб прискорити перехід на електомобілі.

15 липня 2014 в компанії Tesla оголосили, що наступний автомобіль Model ІІІ. Ціна стартує від $ 35 000.

Питання

 1. Проаналізуйте фінансове становище компанії
 2. Яку бізнес модель використовує компанія Tesla ?
 3. Аналіз майбутніх планів компанії

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____18______

 

1. Назвіть вимоги до системи KPI та охарактеризуйте їх.

2. 1. Моделі консультування «консультант-клієнт».

 

a) «лікар-пацієнт», «співробітництво», «експерт-клієнт»

b) «лікар-пацієнт», «співробітництво», «експерт-експерт»

c) «лікар-пацієнт», «наглядач-клієнт», «експерт-клієнт»

 

2. SWOT-аналіз вклячає наступні категорії

 

a) конкурентних переваг на ринку

загроз з боку конкурентів

можливостей

інноваційної складової

b) сильних сторін ТНК

слабких сторін 

можливостей

загроз

c) сильних сторін ТНК

слабких сторін 

інвестиційного потенціалу

податкових загроз

 

3. Воронка продажів включає ________етапи.

 

a) 2

b) 4

c) 3

 

4. Первинна інформація у структурі поглибленого міжнародного маркетингового дослідження є методи вивчення ринку це -

 

a) інформація, яка збирається вперше з певною метою переважно методами опитування (індивідуальне або групове інтерв’ю, опитування через пошту, телефонне опитування, опитування за допомогою комп’ютерної мережі).

b) інформація, яка вже відображена в будь-яких друкованих джерелах, або зберігається на інших носіях інформації у вигляді результатів попередніх досліджень, даних щодо виробничо-економічної діяльності фірм за певний період тощо.

 

5. Виділяють ______ етапів становлення ринку консультаційних послуг

 

a) 2

b) 6

c) 4

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Історія компанії

Tesla названа на честь інженера-електрика і фізика Нікола Тесла. Roadster Tesla використовує двигун змінного струму, що бере початок безпосередньо з проекту самого Тесли 1882 року.

«Пали резину, а не бензин» — це слоган компанії, з яким вона живе і творить.

Американська високотехнологічна компанія, яка виробляє спортивні та звичайні електромобілі. Перша автомобільна компанія Силіконової Долини. Моделі, вироблені Tesla Motors (з січня 2017 року – просто Tesla), нічим не поступаються своїм бензиновим аналогам. Ось тільки значно простіші в керуванні, менш шумні і екологічно чистіші.

В основу першого електромобіля була покладена серійна бензинова модель Elise, компанії Lotus Cars. Просто начинку її кардинально змінили. Наприклад, на місці, де раніше знаходився двигун, розмістилися 6381 мініатюрних акумулятора. Така складна система потребувала спеціальної системи охолодження. Засновники Tesla, як відомо, не розбиралися в автомобілях, а тому почали переманювати фахівців з тієї ж Lotus Cars, що ледь не закінчилося скандалом. Всього ж в компанії в той час працювало близько сотні людей.

Tesla Motors незабаром виявилася у важкій ситуації. Компанія прогорала і потребувала нового лідера. У грудні 2007 року Зеєв Дрора, успішний хай-тек підприємець і менеджер, стає СЕО та президентом компанії. Під його керівництвом 10% персоналу було звільнено, щоб зробити компанію прибутковою. Однак Дрора недовго пробув главою Tesla. У жовтні 2008 року Маск переконав Дрора стати віце-президентом компанії, але вже в грудні той покинув цю посаду. За цей період Маск просадив $ 70 млн власних грошей на Tesla.

30 червня 2008 року компанія Tesla анонсує Model S зі стартовою ціною від $ 50 000 і салоном на сім чоловік. Вона повинна була стати «доступною» моделлю для всієї родини. 19 травня 2009 Тесла укладає стратегічне партнерство з німецьким автомобілебудівним концерном Daimler AG, який купує 10 % компанії за $ 50 млн. У червні 2009 року Tesla взяла в кредит $ 465 млн. у Міністерства енергетики США. Компанія виплатила борг в травні 2013 року, на дев’ять місяців раніше строку.

29 червня 2010 Tesla заробила $ 26 млн при первинному розміщенні акцій на біржі, ставши першою в Америці публічної автокомпанією після Ford, яка вийшла на біржу в 1956 році. З моменту виходу на IPO акції компанії Tesla виросли на 1229 %.

9 лютого 2012 року Tesla анонсує свій перший паркетник і повнопривідний автомобіль. Він називається Model X, і з’явився на ринку в 2015 році. У 2012 році компанія Tesla без зайвого галасу розпочала будівництво мережі електрозаправок в Каліфорнії. На момент анонсу в 2012 році мережа Superchargers налічувала вже шість готових станцій. Сьогодні їх більше 600 по всьому світу, а їх розподіл дозволяє власникам автомобілів Tesla перетнути всю територію США без жодних труднощів.

До 2013 року Tesla розвивалася цілком стабільно, але компанію чекав сюрприз. Відразу три седана Model S загорілися у ДТП. Компанія негайно вирішила проблему і заявила, що автомобілі концерну відтепер надійні, але удар по репутації вже було завдано. Акції компанії впали більш ніж на 20%.

Після важкого 2013 року, в 2014-му компанія Tesla нарешті знайшла свою нішу. Ціна акцій компанії злетіла на 47% з моменту падіння через пожежі в автомобілях Model S. У червні 2014 року було вирішено відкрити доступ до патентів Tesla, щоб прискорити перехід на електомобілі.

15 липня 2014 в компанії Tesla оголосили, що наступний автомобіль Model ІІІ. Ціна стартує від $ 35 000.

 

Tesla в Україні

Хоча і продажі електромобілів в Україні ростуть дуже швидко (Україна знаходиться на 4 місці в світі і на першому в Європі за швидкістю росту продаж електромобілів), це все ще досить незначні показники як в штуках (близько 4000 електромобілів за 2018 рік), так і в процентному відношенні до решти автомобілів (менше 4%, для прикладу, в Норвегії у 2018 році електромобілі склали близько 50% всіх проданих нових автомобілів). Специфіка України полягає ще й у тому, що 90% придбаних електромобілівце бувші у вжитку європейські або американські авто, переважно Nissan Leaf (у 2018 доля цієї моделі склала 55%). Можливо, саме через це станом на 2018 рік компанія так і не відкрила офіційного представництва в Україні. Також немає фірмових станцій зарядки і СТО. Що також додатково стримує попит на електромобілі, оскільки авто Tesla — це дорогі автомобілі, які немає сенсу купувати, якщо немає відповідного сервісу і обслуговування. Найближча країна, де можна пройти таке обслуговування — Польша, де є і офіційне представництво, і СТО і станції зарядки.

Не зважаючи на таку ситуацію із офіційними продажами (біля 300 проданих авто на рік, з них лише близько 20 — нових), 10 грудня 2018 року компанія внесла Україну до списку країн, з яких можна офіційно купувати її авто. Раніше досить часто українці вибирали замість своєї рідної України Польщу. Але забирати авто таки доведеться із Нідерландів, міста Тілбург. Двомоторна повнопривідна версія Tesla Model 3 коштує 39,500 євро у стандартній комплектації.

 

Питання до кейсу:

 1. Проаналізуйте фінансове становище компанії
 2. Оцініть перспективи продажів на ринку України ?
 3. З якими технічними проблемами зіткнулася компанія Tesla за періодсвого розвитку?

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___19_______

 

1. Поведінкові ролі міжнародного консультанта: основні ролі та їх вибір.

2. 1. Перша консалтингова компанія була створена у

 

a) 1886

b) 1988

c) 1986

 

2. Метод контрольних запитань є

 

a) методом, на кожному етапі якого кожна ідея розглядається з точки зору її об’єктивності, відповідності визначеним раніше вимогам та придатності до здійснення

b) одним з методів психологічної активізації творчого процесу, який має на меті за допомогою універсальних запитань наштовхнути на рішення конкретної проблеми.

 

3. Методи визначення вартості бізнесу

 

a) метод коефіцієнтів (порівняльний підхід) 

метод дисконтування грошових потоків (дохідний підхід)

b) оцінка вартості чистих активів (витратний підхід)

метод коефіцієнтів (порівняльний підхід) 

метод дисконтування грошових потоків (дохідний підхід)

c) оцінка вартості чистих активів (витратний підхід)

метод коефіцієнтів (порівняльний підхід) 

 

4. Види товарної політики:

 

a) горизонтальна, конгломератна.

b) концентрична, конгломератна.

c) концентрична, горизонтальна, конгломератна.

 

5. Ліберальний стиль - це

 

a) поведінка керівника, який намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, де працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня.

b) це поведінка керівника, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними. Загальна взаємодія цих елементів.

c) поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 “HR менеджмент McDonalds”

МcDonald's Corporation - найбільша в світі мережа ресторанів швидкого харчування (32 000 ресторани), що обслуговує понад 58 мільйонів чоловік в день і 1,7 мільйонами співробітників по всьому світу. Корпорація для досягнення успіху та конкурентної переваги розробила стратегію управління персоналом, сфокусовану на чотирьох областях. А)Стратегічне управління  людськими ресурсами (strategic human resource management):кадрові стратегії та практики McDonald були синхронизовані із загальною бізнес-стратегією компанії. Б) Перетворення та зміна менеджменту (management transformation and change). Одним із способів з допомогою якого кадрова функція McDonald допомогла компанії досягти конкурентної переваги, є виявлення необхідних змін і подальше їх впровадження. Ця стратегія послужила каталізатором успішного зросту компанії. В) Управління персоналом (employee management): відділ кадрів намагався зрозуміти проблему, з якою щоденно стикаються співробітники та чого вони потребують, а потім вирішував ці проблеми. Г) Керівництво організацією управління (management of organizations): відділ кадрів переконався, що процес найму, навчання, оцінки,  заохочення та просування по службі співробітників був розроблений таким чином, щоб він відповідав стратегіям McDonald.

 Щоб узгодити ці чотири компоненти McDonald зробив наступне:

1.Стуктура персоналу (personnel structure). Бізнес-модель McDonald показує, що вона отримує більшу частину доходу від франчайзинга, тому в їх структурі є три ключові категорії: корпоративні співробітники, власники франшиз і ресторанні працівники. Керуючий персонал, який працює або зі штаб-квартири компанії, або із регіональних офісів, відповідає за контроль і управління франшизами, щоб забезпечити дотримання стандартів McDonald та своєчасну доставку продуктів. Ресторанні працівники складають більшу частину структури компанії. Вони контролюються через керівників, які підпорядковуються помічнику менеджера. Більша частина цього персоналу працює неповний робочий день і отримує почасову оплату. Франшизи – ними управляють їх власники згідно стандартів McDonald.

2. Управління продуктивністю (performance management): для забезпечення високої продуктивності праці, відділ кадрів робить перевірку ефективності праці в в будь-який час. На основі цих оглядів продуктивності, приймається рішення про те, який персонал буде підвищено на посаді, який має потребу в навчанні. Такий спосіб управління не тільки служить мотивацією для співробітників, а й створює конкурентне середовище серед персоналу, що, в свою чергу, сприяє підвищенню продуктивності праці співробітників.

3. Мотивація та нагорода (motivation & reward): компанія повинна бути впевнена у вмотивованості співробітників. Для цього присуджують різні схеми винагород та інші льготи. Це не тільки підвищує мотивацію співробітників працювати в McDonald, але й допомагає підвищити їх продуктивність праці.

4. Навчання (training): McDonald витрачує майже 10 млн.доларів в рік на навчання для того, щоб бути впевненими в навичках своїх співробітників. Для цього компанія опублікувала покрокові керівництва, відеокасети та довідники якості, в яких пояснено всі єтапи робочого процесу. Співробітники також навчаються навичкам спілкування, міжособистісного спілкування та організації. Це дозволяє персоналу виконувати свою роботу за самими високими стандартами, що робить обслуговування клієнтів McDonald одним із кращих в компаніях-постачальників фаст-фуда.

5. Розвиток менеджменту (management development): McDonald розробила Програму розвитку McDonald (MDP), щоб розвинути лідерські навички серед співробітників. Різні курси цієї програми проводяться для персоналу різного рівня управління та для франшизи.

        Але незважаючи на всю роботу HRM в McDonald висока плинність кадрів завжди мала місце. Очікується, що число робочих місць в галузі збільшиться приблизно на 17% в наступному десятилітті, в той час як число працівників  зросте на 0,3%. В середньому по галузі оборот співробітників складає близько 150% - це означає,  що ресторан, в якому працюють 20 осіб, може наймати 30 осіб на рік.

  Питання до кейсу:

3.Які причини плинності кадрів в McDonald?

4. Як компанія долає трудову кризу?

5. Визначе напрями нематеріальної мотивації у компанії.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___20_______

 

 1. Назвіть види товарної політики та охарктеризуйте їх.

2. 1. Метод Дельфі - це

 

a) послідовність здійснення процедур, спрямованих на формування групової думки щодо проблем, про які мало інформації, із метою прогнозування майбутніх подій

b) проведення групової дискусії у невеликій групі респондентів (від 8 до 12 осіб) під керівництвом фахівця (модератора). 

c) комплекс логічних і економіко-статистичних процедур, спрямованих на отримання від фахівців інформації, її аналіз і узагальнення, підготовку та відбір раціональних рішень

 

2. Метод Альтшулера, або алгоритм вирішення дослідницьких завдань

 

a) складається з розробляються рішення, адекватні внутрішнім параметрам системи та зовнішньому середовищу її функціонування

b) складається з формулювання проблеми клієнта з опису цільового оптимального стану системи, а також способів його досягнення.

c) складається з двох етапів: На першому формулюється проблема клієнта з опису цільового оптимального стану системи, а також способів його досягнення. На другому етапі розробляються рішення, адекватні внутрішнім параметрам системи та зовнішньому середовищу її функціонування

 

3. Теорія недосконалості ринків (Хаймер) може виникнути при -

 

a) внаслідок діяльності уряду країни

b) природних факторів

c) природних факторів; внаслідок діяльності уряду країни

 

4. Воронка продажів включає ________етапи.

 

a) 2

b) 4

c) 3

 

5. Зовнішній консультант це -

 

а) консультант, що залучається для оцінювання конкретної проблеми або результатів діяльності

b) фахівець, що залучаються ззовні та працює на договірних засадах

c) консультант, який зарахований до штату організації (підприємств)

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Hortex

Історія розвитку

Hortex - один з найбільших світових виробників заморожених овочів і фруктів. Відразу після звільнення від німецької окупації, в 1944 р. в Польщі створюється Господарське Головне Управління Кооперативів Садівників і Огородників Республіки Польщі.

Вихід на зовнішні ринки

Hortex будує свою позицію на міжнародних ринках. Протягом кількох десятиліть вони були найбільшим польським експортером заморожених фруктів, овочів, фруктових і овочевих сумішей. Нашими одержувачами є переважно Росія, Словаччина, Україна, Латвія, Естонія, Литва та Білорусь. Основними напрямками експорту наших соків, напоїв і нектарів є Великобританія, Ірландія, США та Канада. 2011 року у рамках реалізації стратегії концентрації на виробництві морозива Unilever Russia та її дочірня компанія Inmarko (Новосибірськ) підписали лист про наміри з Hortex Group, регіональним лідером з продажу заморожених фруктів і овочів. Угода передбачає придбання компанією Hortex прав на бренд Jest Idea, згідно з яким компанія Unilever продає заморожені продукти в Росії, розпочинаючи виробництво цієї продукції на заводах Hortex в Польщі та поширюючи їх на російський ринок через канали продажу Inmarko. 

«Угода дозволить нам збільшити масштаби виробництва і краще використовувати виробничі потужності наших заводів. Ми також хочемо скористатися потенціалом дистриб'юторської діяльності Інмарко в тих областях, де розповсюдження нашої продукції під брендом Hortex слабше, в основному в окремих регіонах Сибіру і Уралу», - говорить Томаш Курпіш, президент Правління Hortex Holding .

Продаж бренду Idea Is дозволить "Інмарко" завершити виробництво власних заморожених продуктів і зосередитися на ринку морозива, де вже Inmarko є найбільшим гравцем в Росії. У той же час, продаж заморожених фруктів і овочів під брендами Hortex і Jest Idea дозволить Inmarko оптимізувати витрати на дистрибуцію та логістику.

З 2014 року ТОВ «Ортіка Фрозен Фудс», що представляє HORTEX в Росії, уклала договори про виробництво заморожених овочів, ягід і їх сумішей ще з двома російськими виробничими майданчиками, має власні виробничі лінії з впровадженими системами менеджменту безпеки харчової продукції ДСТУ ISO 22000.

Hortex і Україна

Hortex експортує свою продукцію до України. Сегмент свіжозамороженої плодоягідної продукції становить в Україні лише близько 5% загального ринку. Дослідники вважають, що ця продукція на ринку малопопулярна з тієї причини, що практично кожен господар успішно заморожує ягоди в домашньому холодильнику. Це дозволяє заощаджувати до 50% витрат - свіжі ягоди коштує в 1,5-2 рази менше, ніж заморожені. Аналогами в Україні є такі фірми як ЗАТ «Фрау Марта», ТОВ «Краса», ТОВ «Арти» та ТОВ «Грон», які забезпечили 95% національного виробництва цієї продукції. При цьому вітчизняні виробники конкурують в основному за ціною, зарубіжні - за асортиментом, «екзотичними» сумішами і сталістю пропозиції. На сьогодні лише продукція польських фірм, зокрема Hortex за рядом найменувань (капуста, спаржа) зрівнялася з рівнем цін українських аналогів; інші закордонні марки демонструють ціни на 20... 50% вищі. За дизайном упаковки, якістю самих плодів і досконалістю технологій заморожування вітчизняні виробники практично зрівнялися зі своїми закордонними колегами. Також український виробник забезпечує наявність своїх продуктів у великих точках продажу. Віднедавна українські компанії освоїли також випуск заморожених овочево-м'ясних та овочево-рибних сумішей, а також ягідної продукції, що ефективно конкурує із закордонною за ціною, при тому ж рівні якості. До альтернативи можна віднести й заморожену солодку кукурудзу в качанах. Разом з тим, згідно з визнанням українських операторів ринку, ще не всі дистриб'ютори й оптовики гарантують збереження температурного режиму в процесі транспортування продукції від виробника до роздрібного торговця. Та й у торговельних спостерігається невідповідність температурних режимів зберігання продукції, в результаті чого вона втрачає товарний вигляд і споживчі якості.

Питання:

3.Чи правильно підібрана стратегія розвитку компанії Hortex як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках?

4.Чи доцільним було придбання компанією Hortex бренду Jest Idea?

5.Наскільки успішним, на вашу думку, є перебування бренду Hortex на українському ринку свіжозамороженої продукції?

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___21_______

 

 1. Дайте визначення поняттю “Зовнішній консультант” та охарактеризуйте його.

2. 1. Експерт консультант це –

 

a) фахівець, що залучаються ззовні та працює на договірних засадах

b) консультант, що залучається для оцінювання конкретної проблеми або результатів діяльності

c) консультант, який зарахований до штату організації (підприємств)

 

2. Метод Черчмена-Акофа використовується при

 

a) складається з формулювання проблеми клієнта з опису цільового оптимального стану системи, а також способів його досягнення.

b) при якісній оцінці порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

c) при кількісній оцінці порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

 

3. Етапи традиційного менеджменту. "Ініціація"

 

a) визначається конфігурація майбутнього проекту і / або продукту і технічні способи його досягнення

b) вирішується, як буде досягатися мета 

c) визначають вимоги до проекту

 

4. Основою бюджетування є

 

a) податковий облік

b) управлінський облік

c) МСФЗ

 

5. Ефективність роботи команди стратегічних змін залежить від:

 

a) управління кількісним складом команди; розподілу функціональних і командних ролей.

b) управління функціональними обов'язками членів команди; розподілу функціональних і командних ролей. 

c) управління кількісним складом команди; управління функціональними обов'язками членів команди; розподілу функціональних і командних ролей.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

«Walt Disney Company»

The Walt Disney Company - одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі. Заснована 16 жовтня 1923 року братами Уолтером і Роєм Діснеями як невелика анімаційна студія, в даний час є однією з найбільших голлівудських студій, власником 11-ти тематичних парків і двох аквапарків, а також декількох мереж телерадіомовлення, до числа яких належить Американська телерадіомовна компанія (Ей -Бі-Сі). Ринкова капіталізація на вересень 2018 - 235 млрд.дол.

У серпні 2009 року стало відомо, що Walt Disney Company купує MarvelEntertainment за 4,5 мільярда $. Для завершення угоди залишилося тільки дозвіл Антимонопольного комітету США. Disney поглинула Marvel з усіма «потрухами», включаючи Marvel Comics, відому як Marvel Publishing (самий слабо фінансований підрозділ компанії), Marvel Animation (займається випуском мультфільмів), Marvel Studios (створення повнометражного кіно) і багатьох інших.

Компанії Уолта Діснея належить ряд мереж кабельного телебачення, включаючи Disney Channel, ABC Family, Toon Disney, мережа каналів ESPN і SOAPnet. Дісней має істотну частку акцій LifetimeTelevision (50%), A & E Network (37.5%), E! (40%) і JetixEurope N.V. (100%).

Через Американську телерадіомовну компанію (Ей-Бі-Сі) Дісней контролює 10 локальних телевізійних станцій, 26 локальних радіостанцій, а також ESPN Radio і RadioDisney. Buena Vista Television готує до ефіру такі телевізійні шоу як «Who Wants to Be a Millionaire» (рус. Хто хоче стати мільйонером), «Live with Regis and Kelly» і «Ebert & Roeper».

Дісней володіє видавничою компанією Hyperion, а також інтернет-підрозділом Walt Disney Internet Group (WDIG), якому належать веб-сайти Go.com, Disney.com, ESPN.com, ABCNews.com і Movies.com. У 2009 р було оголошено про створення нового підрозділу Disney Double Dare You, яку очолить Гільермодель Торо. Новий підрозділ займається виробництвом фільмів жахів в рамках сімейного кіно.

У 2009 р досягнута домовленість, згідно з якою Disney стає власником корпорації Marvel Entertainment, що випускає популярні серії коміксів, за 4 млрд. Доларів. У власність до Disney переходять 5 тис. У свою чергу близько 40% акцій компанії перейшли в руки акціонерів Marvel. У світлі прийдешніх кінокоміксів Залізна людина 2, Перший Месник: Капітан Америка, Людина - Павук 4, Тор, а також Месники угода вигідна обом сторонам - Marvel отримала можливість залучити до розробки фільмів студії Disney.

WaltDisneyPictures (Уолт ДімснейПімкчерз) - американська кінокомпанія, що має підрозділи в Японії і на території США. Це основна кінематографічна студія розважального медіаконгломерату TheWalt Disney Company зі штаб-квартирою в місті Бербанк, штат Каліфорнія. Walt Disney Pictures є дочірньою компанією з розважального сектора компанії Дісней. Протягом усього XX століття компанія Дісней була лідером мультиплікації і пробивала собі шлях майже в усіх аспектах мультиплікаційних технік.

 

Питання

3) Які є перспективи виходу Діснейленду в Україну?

4) Що потрібно змінити в структурі Дійснеленду для збільшеня відвідувачів?

5) Чи є сенс розвивати лінію кафе Дісней по всьому світу?

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____22______

 

 1. Дайте визначення поняттю “Внутрішній консультант” та охарактеризуйте його.

2. 1. Розділ консалтингового договору преамбула (вступна частина) включає

 

a) Предмет договору із конкретизацією та переліком послуг, Обов'язки та права, Замовника за договором, Обов'язки та права Виконавця за договором, Вартість договору та порядок розрахунків, Терміни виконання договору (із визначенням етапів виконання у разі наявності)

b) Назва договору, Дата підписання, Повна назва контрагентів, Посада та ПІБ, уповноважених підписувати контракт, осіб

c) Термін дії договору, Відповідальність сторін, Методи забезпечення виконання зобов'язань за договором (нормативно –правові акти) Умови конфіденційності інформації за договором, Порядок вирішення суперечок за договором, Штрафні санкції, Форс-мажорні обставини

 

2. Метод синектики - це

 

a) складається з формулювання проблеми клієнта з опису цільового оптимального стану системи, а також способів його досягнення.

b) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

c) при кількісній оцінці порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

 

3. Найпоширенішими методами ціноутворення на консалтингові послуги є:

 

a) фіксована 

почасова

b) за результатами консультування

фіксована

c) за результатами консультування

фіксована

почасова

 

4. Методи визначення вартості бізнесу

 

a) метод коефіцієнтів (порівняльний підхід)

метод дисконтування грошових потоків (дохідний підхід)

b) оцінка вартості чистих активів (витратний підхід)

метод коефіцієнтів (порівняльний підхід)

метод дисконтування грошових потоків (дохідний підхід)

c) оцінка вартості чистих активів (витратний підхід)

метод коефіцієнтів (порівняльний підхід) 

 

5. РЕSТ-аналіз факторів макросередовища включає такі складові 

 

a) аналіз наступних сфер: політика, зовнішня економічна політика, суспільство, технологія

b) аналіз наступних сфер: політика, економіка, суспільство, технологія

c) аналіз наступних сфер: політика, економіка, податкове поле, інновації

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Apple Pay і компанія Grape – просування послуг»

                У кінці весни 2018 року "ПриватБанк" запустив нову для українського ринку послугу - Apple Pay. З'явилося завдання показати аудиторії можливості нової послуги, а також пояснити і навчити, як працює Apple Pay. Для вирішення цих завдань залучили команду креативного Діджитал-агентства Grape.

                Ідея

Перед командою Grape стояло завдання розробити ідею і механіку кампанії на підтримку запуску Apple Pay з "ПриватБанк" та Mastercard.

                В якості вирішення було обрано інструменти маркетингу впливу: різні формати інтеграції в контент популярних українських блогерів в YouTube і Instagram. Крім того, разом із запуском кампанії почав роботу офіційний акаунт "ПриватБанку" в Instagram, який хотіли прокачати разом з кампанією.

                Залучаючи лідерів думок, наочно і в найкоротші терміни намагалися пояснити принцип роботи оплати через iPhone і Apple Watch та зробити цей спосіб оплати популярним. Так було сказано українцям: «Нарешті Apple Pay!» В кампанії з назвою «Я плачу айфоном».

З ким і як працювали

                Було задіяно аудиторію лідерів думок з України з кількістю підписників від 100 000 чоловік і активною реакцією на контент. Розділили контент авторів блогів за тематиками: подорожі, лайфстайл, бізнес, гумор, краса, ЗСЖ і їжа.

                Працювали з вибіркою з 400 акаунтів із деталізацією за кількістю підписників, місту, опису профілю, середнім рівнями реакції на пост, вартістю роботи за різними форматами і примітками про досвід взаємодії.

                Відібрані автори отримали інструкцію з описом ідеї, особливостями проведення кампанії, способами підключення карт Mastercard в додатку "Приват24" або Wallet, подробицями зі створення контенту в рамках кампанії, включаючи хештеги і посилання для відміток офіційних акаунтів Mastercard і "ПриватБанк" в Instagram.

 

                У підсумку було залучено до проекту 33 Instagram-блогера й авторів 9 популярних YouTube-каналів, щоб у різних форматах розкрити аудиторії ряд переваг використання Apple Pay.

                Потрібні були реальні історії про моменти оплати Apple Pay, «коли можна себе відчути, як в найпрогресивніших містах світу», розрахунки в подорожах, на АЗС, оплату Apple Pay в метро або за кавою їжу , караоке в ресторанах, шопінг без гаманця, проїзд в таксі.

 

                Кожен із блогерів ділився своїм досвідом використання Apple Pay в звичній йому манері: знімав детальний відеоогляд в YouTube, інтегрував процес оплати в тематичних роликах каналу, публікував ситуативні фотографії та слайд-шоу, ділився досвідом оплати в Instagram Stories.

                У роботі з лідерами думок робили ставку на довірі до рекомендацій, управляли результатом створення і інтеграції, на кількісному - вимірювали показники охоплення, реакції на контент.

Кількісні результати в Instagram:

 • сумарно охопили понад 8 млн користувачів;
 • понад 3 млн осіб переглянули відеоконтент;
 • 500 000 користувачів поставили like або залишили comment.

В YouTube:

 • відео з інтеграцією Apple Pay переглянуло більше 13 млн користувачів;
 • з них більше 400 000 залишили like або comment.

                Економічні результати від запуску Apple Pay в Україні перевершили очікування на глобальному рівні. Хоч подробиці проекту знаходяться під NDA, команда Mastercard поділилася статистикою, що зараз на 25% щомісяця зростає кількість підключених пристроїв. Офіційних даних щодо кількості користувачів немає. Але за неофіційною інформацією аудиторію Apple Pay налічує близько 1 млн користувачів.

Питання:

3.У сьогоднішніх реаліях і розвитку маркетингу чи правильний вектор просування було обрано?

4.У чому полягають основні причини популярності Apple Pay?

5.У чому полягає головний успіх цієї маркетингової кампанії?

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____23______

 

1. Давте визначення РЕSТ-аналізу факторів макросередовища та охарктеризуйте його складові.

2. 1. Види консультаційних угод: Угода з впровадження - це

 

a) вид контракту застосовують у разі необхідності регулярного відвідування консультантом організації клієнта, його участі у нарадах, окремих керівних операціях навчанні персоналу, індивідуального консультування менеджерів вищої та середньої ланки

b) угода з впровадження укладають у разі відносної ясності та зрозумілості програми заходів й одночасної потреби у допомозі консультанта у подоланні опору персоналу інноваційному процесу

c) у межах угоди консультант організує навчальний процес з умовою, що всі навчальні матеріали, ситуації модельного тренінгу та проблеми для обговорення, які будуть задіяні у навчанні, мають бути безпосередньо пов’язані з роботою даної організації.

 

2. Консультаційні пропозиції — це

 

a) документ, який супроводжує первинний контакт та передує остаточній угоді про співробітництво консультанта і клієнта

b) кількісна оцінка порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

c) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

 

3. Класифікація мотивації за основними групами потреб включає:

 

a) трудова мотивація

статусна мотивація

b) матеріальна мотивація

трудова мотивація

c) матеріальна мотивація

трудова мотивація

статусна мотивація

 

4. Валютно-економічний ризик має такі види

 

a) конкурентний (операційний) ризик;

транзакційний ризик.

b) конкурентний (операційний) ризик;

маркетинговий ризик.

c) валютний ризик;

транзакційний ризик.

 

5. Місія -

 

a) відтворює уявну картину цілі, яку компанія прагне досягти у середньотерміновій перспективі. Вона повинна надихати

b) містить у собі головну ціль компанії. Цей документ, що стосується теперішнього організації, дає відповідь на запитання — чому вона існує, що робить та для кого?

c) систематичний план потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва. Загальна взаємодія цих елементів.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Apple Pay і компанія Grape – просування послуг»

                У кінці весни 2018 року "ПриватБанк" запустив нову для українського ринку послугу - Apple Pay. З'явилося завдання показати аудиторії можливості нової послуги, а також пояснити і навчити, як працює Apple Pay. Для вирішення цих завдань залучили команду креативного Діджитал-агентства Grape.

                Ідея

Перед командою Grape стояло завдання розробити ідею і механіку кампанії на підтримку запуску Apple Pay з "ПриватБанк" та Mastercard.

                В якості вирішення було обрано інструменти маркетингу впливу: різні формати інтеграції в контент популярних українських блогерів в YouTube і Instagram. Крім того, разом із запуском кампанії почав роботу офіційний акаунт "ПриватБанку" в Instagram, який хотіли прокачати разом з кампанією.

                Залучаючи лідерів думок, наочно і в найкоротші терміни намагалися пояснити принцип роботи оплати через iPhone і Apple Watch та зробити цей спосіб оплати популярним. Так було сказано українцям: «Нарешті Apple Pay!» В кампанії з назвою «Я плачу айфоном».

З ким і як працювали

                Було задіяно аудиторію лідерів думок з України з кількістю підписників від 100 000 чоловік і активною реакцією на контент. Розділили контент авторів блогів за тематиками: подорожі, лайфстайл, бізнес, гумор, краса, ЗСЖ і їжа.

                Працювали з вибіркою з 400 акаунтів із деталізацією за кількістю підписників, місту, опису профілю, середнім рівнями реакції на пост, вартістю роботи за різними форматами і примітками про досвід взаємодії.

                Відібрані автори отримали інструкцію з описом ідеї, особливостями проведення кампанії, способами підключення карт Mastercard в додатку "Приват24" або Wallet, подробицями зі створення контенту в рамках кампанії, включаючи хештеги і посилання для відміток офіційних акаунтів Mastercard і "ПриватБанк" в Instagram.

 

                У підсумку було залучено до проекту 33 Instagram-блогера й авторів 9 популярних YouTube-каналів, щоб у різних форматах розкрити аудиторії ряд переваг використання Apple Pay.

                Потрібні були реальні історії про моменти оплати Apple Pay, «коли можна себе відчути, як в найпрогресивніших містах світу», розрахунки в подорожах, на АЗС, оплату Apple Pay в метро або за кавою їжу , караоке в ресторанах, шопінг без гаманця, проїзд в таксі.

 

                Кожен із блогерів ділився своїм досвідом використання Apple Pay в звичній йому манері: знімав детальний відеоогляд в YouTube, інтегрував процес оплати в тематичних роликах каналу, публікував ситуативні фотографії та слайд-шоу, ділився досвідом оплати в Instagram Stories.

                У роботі з лідерами думок робили ставку на довірі до рекомендацій, управляли результатом створення і інтеграції, на кількісному - вимірювали показники охоплення, реакції на контент.

Кількісні результати в Instagram:

 • сумарно охопили понад 8 млн користувачів;
 • понад 3 млн осіб переглянули відеоконтент;
 • 500 000 користувачів поставили like або залишили comment.

В YouTube:

 • відео з інтеграцією Apple Pay переглянуло більше 13 млн користувачів;
 • з них більше 400 000 залишили like або comment.

                Економічні результати від запуску Apple Pay в Україні перевершили очікування на глобальному рівні. Хоч подробиці проекту знаходяться під NDA, команда Mastercard поділилася статистикою, що зараз на 25% щомісяця зростає кількість підключених пристроїв. Офіційних даних щодо кількості користувачів немає. Але за неофіційною інформацією аудиторію Apple Pay налічує близько 1 млн користувачів.

Питання

3.Чи доцільно на вашу думку провідним брендам використивувати рекламу у блогерів, як засіб просування власних товарів чи послуг?

4.Охарактеризуйте обрані методи просування та їх ефективність?

5.У чому полягають основні причини популярності Apple Pay?

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____24______

 

 1. Давте визначення поняттю “Місія” та охарктеризуйте його складові.

2. 1. Метод "Дерево цілей" орієнтований на

a) отримання повної і відносно стійкої структури цілей

b) отримання повної і відносно стійкої структури цілей, проблем, напрямів, тобто такої структури, яка протягом якогось періоду часу мало змінювалася при неминучих змінах, що відбуваються в системі управління

c) аналіз існуючих цілей в системі управління з точки зору їх сумісності, взаємодоповнюваності і конкурентності

 

2. Методи подолання опору змінам

a) Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

b) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

c) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

 

3. Кабінетні дослідження здійснюються

a) на основі первинної інформації, дають змогу отримати унікальну маркетингову інформацію стосовно об’єкта дослідження

b) на основі вторинної інформації і дають, як правило, загальні відомості щодо стану та перспектив розвитку об’єкта дослідження.

 

4. Валютний ризик - це

a) це ймовірність втрат чи недоотримання прибутку порівняно із запланованими значеннями внаслідок у результаті несприятливої зміни валютного курсу.

b) диверсифікация валютного портфеля, яка може забезпечувати кращі загальні результати діяльності

c) це ймовірність отримання додаткового прибутку порівняно із запланованими значеннями

 

5. Візія це -

a) ідеальна картина майбутнього, такий стан, який може бути досягнутий за найкращих умов

b) відображення інтересів всіх зацікавлених сторін

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

«YouTube»

YouTube  - найпопулярніший і найбільший відеохостинг в світі. YouTube дозволяє користувачам завантажувати, переглядати, оцінювати, обмінюватися, коментувати відео та підписуватися на інших користувачів. Сайт пропонує широкий спектр відеороликів, створених користувачами та корпоративними медіа. Незареєстровані користувачі можуть лише дивитися відео на сайті, а зареєстрованим користувачам дозволяється завантажувати необмежену кількість відео та додавати коментарі. YouTube отримує дохіди від реклами в Google AdSense - програми, націленої на показ реклами на сторінці з відео відповідно до його вмісту та аудиторії.

Переважну більшість відео можна переглядати безкоштовно, але є винятки, включаючи преміальні канали на основі передплати, оренду фільмів, а також YouTube Преміум, службу підписки, яка пропонує доступ до веб-сайту без реклами та до ексклюзивного контенту.

Станом на лютий 2017 року на YouTube щомісяця було завантажено понад 400 годин відео, а щодня переглядалося понад мільярд годин відео. Станом на серпень 2018 року, сайт посідає друге місце за популярністю в світі.

Компанія почала свою діяльність на венчурному капіталі, головним чином, з 11,5 млн. дол. США інвестицій із Sequoia Capital і $ 8 млн. інвестицій Artis Capital Management в період з листопада 2005 по квітень 2006 р. Перші штаби-квартири YouTube розташовувалися над піцерією та японським рестораном у Сан-Матео, Каліфорнія.  Доменне ім'я www.youtube.com було активоване 14 лютого 2005 року, і веб-сайт був розроблений протягом наступних місяців. Перше відео YouTube, «Me at the zoo», показує співзасновника Джаведа Каріма в зоопарку Сан-Дієго. Сайт швидко зростав, і в липні 2006 року компанія оголосила, що щодня на ньому публікується більше 65 000 нових відео, і що сайт отримує 100 мільйонів переглядів відео на день. 

Як приватні особи, так і великі компанії  використовували YouTube для збільшення своєї аудиторії. Незалежні автори контенту з легкістю розвивали свою аудиторію з нуля до сотень тисяч глядачів з невеликі витратами та зусиллями, тоді як для масс-медіа та традиційних зірок це виявилось проблематичним. Одночасно, старі медіа-знаменитості перейшли на веб-сайт за запрошенням керівництва YouTube, що свідчило про істотні можливості сайту і потенціал збирати аудиторію більшу, ніж телебачення. Уже на той час, «Партнерська програма» YouTube дозволяла заробляти на життя завантажуючи відео на сайт - було залучено 500 партнерів, кожен з яких заробляв понад $ 100 000 щорічно, а десять каналів з найвищими прибутками - від 2,5 до 12 мільйонів доларів.

Авторські права та шок-контент

YouTube має низку правил спільноти, спрямованих на зменшення зловживання функціями сайту. Загалом, заборонений матеріал включає в себе матеріали сексуального вмісту, відео знущання над тваринами, шокові відео, контент, завантажений без згоди правовласника, спам і розпалювання ненависті та інше. Незважаючи на рекомендації, YouTube регулярно натрапляє на критику з боку ЗМІ за контент, що порушує ці принципи.

Під час завантаження відео користувачам YouTube показується повідомлення з проханням не порушувати закони про авторські права. Незважаючи на цю пораду, на YouTube знаходиться багато несанкціонованих матеріалів, захищених авторським правом. YouTube не переглядає відео, перш ніж вони будуть опубліковані, а власникам авторських прав залишається оформити повідомлення про вилучення монетизації відповідно до положень Закону про обмеження відповідальності за порушення авторських прав в Інтернеті. Організації, у тому числі Viacom, Mediaset і англійська Прем'єр-ліга, подавали позови проти YouTube, стверджуючи, що вони зробила занадто мало, щоб запобігти завантаженню матеріалів, захищених авторським правом. В YouTube відповіли, що керівництво «робить все можливе, навіть більше за свої юридичні зобов'язання, надаючи допомогу власникам контенту захисти свої права».

YouTube також зазнає критики щодо реагування на контент образливого вмісту в деяких його відео. Завантаження відеозаписів, що містять наклеп, порнографію та матеріали, що заохочують злочинну поведінку, заборонено "Правилами спільноти" YouTube.  YouTube покладається на своїх користувачів, щоб позначити вміст відео як неприйнятний, після чого співробітник YouTube перегляне позначене відео і визначить, чи дійсно порушує воно правила.

6 квітня 2017 року YouTube оголосив про те, що для того, щоб «забезпечити надходження виручки лише авторам, які грають за правилами», сайт змінить свою практику, вимагаючи, щоб канали проходили перевірку відповідності політиці та мали принаймні 10 000 переглядів , перш ніж вони можуть приєднатися до Партнерської програми.

Теорії змови і розпалення ненависті

YouTube піддавали критиці за використання алгоритму, який надає велику популярність відеозаписам, що пропагують теорії змови, фальшиві факти та розпалення ненависті. Згідно з розслідуванням The Wall Street Journal, «рекомендації YouTube часто приводять користувачів до каналів, які містять теорії змови та оманливі відео, навіть якщо ці користувачі не проявляють інтерес до такого контенту. Коли користувачі шукають політичні чи наукові терміни, алгоритми пошуку YouTube часто надають перевагу містифікаціям і теоріям змови.

У 2017 році було виявлено, що реклама розміщувалися навіть на екстремістських відео, включаючи відеоролики апологетів зґвалтування, антисемітів та проповідників ненависті. Після того, як фірми почали припиняти рекламувати на YouTube у зв'язку з цією звітністю, YouTube вибачилися і сказали, що нададуть фірмам більший контроль над розміщенням оголошень.

 

Питання:

3) Що дозволило YouTube стати одним з найбільш популярних веб-сайтів в світі?  

4) Багато користувачів YouTube вважають, що досить активний моніторинг і вплив на контент зі сторони менеджменту компанії – це посягання на їх свободу слова і право на самовираження. Чи правильно вчиняє адміністрація YouTube, настільки суворо контролюючи контент, розміщений на веб-сайті?

5) Чи достатньо робить компанія для захисту авторських прав користувачів та третіх сторін? Які можуть бути негативні результати неефективної боротьби з несанкціонованим використанням творчих доробків сторонніми особами на YouTube?

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____25______

 

1. Поведінкові ролі міжнародного консультанта: основні ролі та їх вибір.

2. 1. Метод "Дерево цілей" орієнтований на

 

a) отримання повної і відносно стійкої структури цілей

b) отримання повної і відносно стійкої структури цілей, проблем, напрямів, тобто такої структури, яка протягом якогось періоду часу мало змінювалася при неминучих змінах, що відбуваються в системі управління

c) аналіз існуючих цілей в системі управління з точки зору їх сумісності, взаємодоповнюваності і конкурентності

 

2. Методи подолання опору змінам

 

a) Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

b) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

c) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

 

3. Кабінетні дослідження здійснюються

 

a) на основі первинної інформації, дають змогу отримати унікальну маркетингову інформацію стосовно об’єкта дослідження

b) на основі вторинної інформації і дають, як правило, загальні відомості щодо стану та перспектив розвитку об’єкта дослідження.

 

4. Валютний ризик - це

 

a) це ймовірність втрат чи недоотримання прибутку порівняно із запланованими значеннями внаслідок у результаті несприятливої зміни валютного курсу.

b) диверсифікация валютного портфеля, яка може забезпечувати кращі загальні результати діяльності

c) це ймовірність отримання додаткового прибутку порівняно із запланованими значеннями

 

5. Візія це -

 

a) ідеальна картина майбутнього, такий стан, який може бути досягнутий за найкращих умов

b) відображення інтересів всіх зацікавлених сторін

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

«YouTube»

YouTube  - найпопулярніший і найбільший відеохостинг в світі. YouTube дозволяє користувачам завантажувати, переглядати, оцінювати, обмінюватися, коментувати відео та підписуватися на інших користувачів. Сайт пропонує широкий спектр відеороликів, створених користувачами та корпоративними медіа. Незареєстровані користувачі можуть лише дивитися відео на сайті, а зареєстрованим користувачам дозволяється завантажувати необмежену кількість відео та додавати коментарі. YouTube отримує дохіди від реклами в Google AdSense - програми, націленої на показ реклами на сторінці з відео відповідно до його вмісту та аудиторії.

Переважну більшість відео можна переглядати безкоштовно, але є винятки, включаючи преміальні канали на основі передплати, оренду фільмів, а також YouTube Преміум, службу підписки, яка пропонує доступ до веб-сайту без реклами та до ексклюзивного контенту.

Станом на лютий 2017 року на YouTube щомісяця було завантажено понад 400 годин відео, а щодня переглядалося понад мільярд годин відео. Станом на серпень 2018 року, сайт посідає друге місце за популярністю в світі.

Компанія почала свою діяльність на венчурному капіталі, головним чином, з 11,5 млн. дол. США інвестицій із Sequoia Capital і $ 8 млн. інвестицій Artis Capital Management в період з листопада 2005 по квітень 2006 р. Перші штаби-квартири YouTube розташовувалися над піцерією та японським рестораном у Сан-Матео, Каліфорнія.  Доменне ім'я www.youtube.com було активоване 14 лютого 2005 року, і веб-сайт був розроблений протягом наступних місяців. Перше відео YouTube, «Me at the zoo», показує співзасновника Джаведа Каріма в зоопарку Сан-Дієго. Сайт швидко зростав, і в липні 2006 року компанія оголосила, що щодня на ньому публікується більше 65 000 нових відео, і що сайт отримує 100 мільйонів переглядів відео на день. 

Як приватні особи, так і великі компанії  використовували YouTube для збільшення своєї аудиторії. Незалежні автори контенту з легкістю розвивали свою аудиторію з нуля до сотень тисяч глядачів з невеликі витратами та зусиллями, тоді як для масс-медіа та традиційних зірок це виявилось проблематичним. Одночасно, старі медіа-знаменитості перейшли на веб-сайт за запрошенням керівництва YouTube, що свідчило про істотні можливості сайту і потенціал збирати аудиторію більшу, ніж телебачення. Уже на той час, «Партнерська програма» YouTube дозволяла заробляти на життя завантажуючи відео на сайт - було залучено 500 партнерів, кожен з яких заробляв понад $ 100 000 щорічно, а десять каналів з найвищими прибутками - від 2,5 до 12 мільйонів доларів.

Авторські права та шок-контент

YouTube має низку правил спільноти, спрямованих на зменшення зловживання функціями сайту. Загалом, заборонений матеріал включає в себе матеріали сексуального вмісту, відео знущання над тваринами, шокові відео, контент, завантажений без згоди правовласника, спам і розпалювання ненависті та інше. Незважаючи на рекомендації, YouTube регулярно натрапляє на критику з боку ЗМІ за контент, що порушує ці принципи.

Під час завантаження відео користувачам YouTube показується повідомлення з проханням не порушувати закони про авторські права. Незважаючи на цю пораду, на YouTube знаходиться багато несанкціонованих матеріалів, захищених авторським правом. YouTube не переглядає відео, перш ніж вони будуть опубліковані, а власникам авторських прав залишається оформити повідомлення про вилучення монетизації відповідно до положень Закону про обмеження відповідальності за порушення авторських прав в Інтернеті. Організації, у тому числі Viacom, Mediaset і англійська Прем'єр-ліга, подавали позови проти YouTube, стверджуючи, що вони зробила занадто мало, щоб запобігти завантаженню матеріалів, захищених авторським правом. В YouTube відповіли, що керівництво «робить все можливе, навіть більше за свої юридичні зобов'язання, надаючи допомогу власникам контенту захисти свої права».

YouTube також зазнає критики щодо реагування на контент образливого вмісту в деяких його відео. Завантаження відеозаписів, що містять наклеп, порнографію та матеріали, що заохочують злочинну поведінку, заборонено "Правилами спільноти" YouTube.  YouTube покладається на своїх користувачів, щоб позначити вміст відео як неприйнятний, після чого співробітник YouTube перегляне позначене відео і визначить, чи дійсно порушує воно правила.

6 квітня 2017 року YouTube оголосив про те, що для того, щоб «забезпечити надходження виручки лише авторам, які грають за правилами», сайт змінить свою практику, вимагаючи, щоб канали проходили перевірку відповідності політиці та мали принаймні 10 000 переглядів , перш ніж вони можуть приєднатися до Партнерської програми.

Теорії змови і розпалення ненависті

YouTube піддавали критиці за використання алгоритму, який надає велику популярність відеозаписам, що пропагують теорії змови, фальшиві факти та розпалення ненависті. Згідно з розслідуванням The Wall Street Journal, «рекомендації YouTube часто приводять користувачів до каналів, які містять теорії змови та оманливі відео, навіть якщо ці користувачі не проявляють інтерес до такого контенту. Коли користувачі шукають політичні чи наукові терміни, алгоритми пошуку YouTube часто надають перевагу містифікаціям і теоріям змови.

У 2017 році було виявлено, що реклама розміщувалися навіть на екстремістських відео, включаючи відеоролики апологетів зґвалтування, антисемітів та проповідників ненависті. Після того, як фірми почали припиняти рекламувати на YouTube у зв'язку з цією звітністю, YouTube вибачилися і сказали, що нададуть фірмам більший контроль над розміщенням оголошень.

 

Питання:

3) Що дозволило YouTube стати одним з найбільш популярних веб-сайтів в світі?  

4) Чому традиційним медіа-зіркам не вдалось набрати популярності на платформі YouTube? Чи варто компанії на даний момент залучати більше відомих зірок (акторів, музикантів, ведучих тощо) до участі у створенні контенту на сайті? 

5) Багато користувачів YouTube вважають, що досить активний моніторинг і вплив на контент зі сторони менеджменту компанії – це посягання на їх свободу слова і право на самовираження. Чи правильно вчиняє адміністрація YouTube, настільки суворо контролюючи контент, розміщений на веб-сайті?

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____26______

 

 1. Дайте визначення поняттю “Внутрішній консультант” та охарактеризуйте його.

2. 1. Розділ консалтингового договору преамбула (вступна частина) включає

 

a) Предмет договору із конкретизацією та переліком послуг, Обов'язки та права, Замовника за договором, Обов'язки та права Виконавця за договором, Вартість договору та порядок розрахунків, Терміни виконання договору (із визначенням етапів виконання у разі наявності)

b) Назва договору, Дата підписання, Повна назва контрагентів, Посада та ПІБ, уповноважених підписувати контракт, осіб

c) Термін дії договору, Відповідальність сторін, Методи забезпечення виконання зобов'язань за договором (нормативно –правові акти) Умови конфіденційності інформації за договором, Порядок вирішення суперечок за договором, Штрафні санкції, Форс-мажорні обставини

 

2. Метод синектики - це

 

a) складається з формулювання проблеми клієнта з опису цільового оптимального стану системи, а також способів його досягнення.

b) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

c) при кількісній оцінці порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

 

3. Найпоширенішими методами ціноутворення на консалтингові послуги є:

 

a) фіксована 

почасова

b) за результатами консультування

фіксована

c) за результатами консультування

фіксована

почасова

 

4. Методи визначення вартості бізнесу

 

a) метод коефіцієнтів (порівняльний підхід)

метод дисконтування грошових потоків (дохідний підхід)

b) оцінка вартості чистих активів (витратний підхід)

метод коефіцієнтів (порівняльний підхід)

метод дисконтування грошових потоків (дохідний підхід)

c) оцінка вартості чистих активів (витратний підхід)

метод коефіцієнтів (порівняльний підхід) 

 

5. РЕSТ-аналіз факторів макросередовища включає такі складові 

 

a) аналіз наступних сфер: політика, зовнішня економічна політика, суспільство, технологія

b) аналіз наступних сфер: політика, економіка, суспільство, технологія

c) аналіз наступних сфер: політика, економіка, податкове поле, інновації

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Apple Pay і компанія Grape – просування послуг»

                У кінці весни 2018 року "ПриватБанк" запустив нову для українського ринку послугу - Apple Pay. З'явилося завдання показати аудиторії можливості нової послуги, а також пояснити і навчити, як працює Apple Pay. Для вирішення цих завдань залучили команду креативного Діджитал-агентства Grape.

                Ідея

Перед командою Grape стояло завдання розробити ідею і механіку кампанії на підтримку запуску Apple Pay з "ПриватБанк" та Mastercard.

                В якості вирішення було обрано інструменти маркетингу впливу: різні формати інтеграції в контент популярних українських блогерів в YouTube і Instagram. Крім того, разом із запуском кампанії почав роботу офіційний акаунт "ПриватБанку" в Instagram, який хотіли прокачати разом з кампанією.

                Залучаючи лідерів думок, наочно і в найкоротші терміни намагалися пояснити принцип роботи оплати через iPhone і Apple Watch та зробити цей спосіб оплати популярним. Так було сказано українцям: «Нарешті Apple Pay!» В кампанії з назвою «Я плачу айфоном».

З ким і як працювали

                Було задіяно аудиторію лідерів думок з України з кількістю підписників від 100 000 чоловік і активною реакцією на контент. Розділили контент авторів блогів за тематиками: подорожі, лайфстайл, бізнес, гумор, краса, ЗСЖ і їжа.

                Працювали з вибіркою з 400 акаунтів із деталізацією за кількістю підписників, місту, опису профілю, середнім рівнями реакції на пост, вартістю роботи за різними форматами і примітками про досвід взаємодії.

                Відібрані автори отримали інструкцію з описом ідеї, особливостями проведення кампанії, способами підключення карт Mastercard в додатку "Приват24" або Wallet, подробицями зі створення контенту в рамках кампанії, включаючи хештеги і посилання для відміток офіційних акаунтів Mastercard і "ПриватБанк" в Instagram.

 

                У підсумку було залучено до проекту 33 Instagram-блогера й авторів 9 популярних YouTube-каналів, щоб у різних форматах розкрити аудиторії ряд переваг використання Apple Pay.

                Потрібні були реальні історії про моменти оплати Apple Pay, «коли можна себе відчути, як в найпрогресивніших містах світу», розрахунки в подорожах, на АЗС, оплату Apple Pay в метро або за кавою їжу , караоке в ресторанах, шопінг без гаманця, проїзд в таксі.

 

                Кожен із блогерів ділився своїм досвідом використання Apple Pay в звичній йому манері: знімав детальний відеоогляд в YouTube, інтегрував процес оплати в тематичних роликах каналу, публікував ситуативні фотографії та слайд-шоу, ділився досвідом оплати в Instagram Stories.

                У роботі з лідерами думок робили ставку на довірі до рекомендацій, управляли результатом створення і інтеграції, на кількісному - вимірювали показники охоплення, реакції на контент.

Кількісні результати в Instagram:

 • сумарно охопили понад 8 млн користувачів;
 • понад 3 млн осіб переглянули відеоконтент;
 • 500 000 користувачів поставили like або залишили comment.

В YouTube:

 • відео з інтеграцією Apple Pay переглянуло більше 13 млн користувачів;
 • з них більше 400 000 залишили like або comment.

                Економічні результати від запуску Apple Pay в Україні перевершили очікування на глобальному рівні. Хоч подробиці проекту знаходяться під NDA, команда Mastercard поділилася статистикою, що зараз на 25% щомісяця зростає кількість підключених пристроїв. Офіційних даних щодо кількості користувачів немає. Але за неофіційною інформацією аудиторію Apple Pay налічує близько 1 млн користувачів.

Питання:

3.У сьогоднішніх реаліях і розвитку маркетингу чи правильний вектор просування було обрано?

4.У чому полягають основні причини популярності Apple Pay?

5.У чому полягає головний успіх цієї маркетингової кампанії?

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __27________

 

1. Маркетинг консультативних послуг.

 

2. 1. Візія це -

 

a) ідеальна картина майбутнього, такий стан, який може бути досягнутий за найкращих умов

b) відображення інтересів всіх зацікавлених сторін

 

2. Cпеціалізація консультантів при унікальному підході визначається, тим що консультант

 

a) концентрується на індивідуалізації кожної організації, що потребує окремого підходу

b) спеціалізується на застосуванні методик, надбаних у процесі роботи з іншими підприємствами

c) спеціалізується на впровадженні наукових знань у практику організації

 

3. А. Оуен пропонує для досягнення успіху взяти за основу методи управління проектами, які включають в себе наступні положення

 

a) Розподіл чіткої відповідальності та підзвітності за успішний результат загального стратегічного проекту. Визначення дій, які повинні бути обрані для досягнення стратегічної мети, розподілу прав і обов'язків для такої діяльності. Визначення ключових контрольних точок для оцінки ходу здійснення. Визначення ключових критеріїв для вимірювання діяльності організації та створення інформаційних систем для того, щоб фіксувати прогрес.

b) Розподіл чіткої відповідальності та підзвітності за успішний результат загального стратегічного проекту. Обмеження числа одночасно застосовуваних стратегій. Визначення дій, які повинні бути обрані для досягнення стратегічної мети, розподілу прав і обов'язків для такої діяльності.

c) Розподіл чіткої відповідальності та підзвітності за успішний результат загального стратегічного проекту. Обмеження числа одночасно застосовуваних стратегій. Визначення дій, які повинні бути обрані для досягнення стратегічної мети, розподілу прав і обов'язків для такої діяльності. Визначення ключових контрольних точок для оцінки ходу здійснення. Визначення ключових критеріїв для вимірювання діяльності організації та створення інформаційних систем для того, щоб фіксувати прогрес

 

4. Мотивація — це

 

a) це сукупність правил та заборон, що спонукають людину до виконання певних дій

b) це сукупність зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій

c) це сукупність рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій

 

5. Холакратія - це

 

a) необхідність давати визначення і характеристику, застосовувати функціональні символи для забезпечення посадових обов’язків.

b) ефективний управляючий постійно навчається.

c) соціальна технологія або система організації управління, в якій влада і прийняття рішень розподілена поміж командами, що самоорганізовуються, а не надається згідно управлінсьої ієрархії

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Готель "Сонячний берег"

Готель "Сонячний берег" належав р-ну Остапенко. Він проявив себе як досвідчений менеджер, і готель здобув хорошу репутацію. Смерть Остапенко поставила під загрозу майбутнє готелю. Керівництво справою перейшло в руки його 26-річної доньки Оксани. Готель мав 25 спалень, 8 з них з ваннами, обідній зал на 60 чоловік, зал для бенкетів на 200 осіб, загальний зал для відпочинку з видом на море, бар у підвалі та ігрову кімнату для дітей. Дівчина дізналася, що в останні роки справа не розширявся, а прибуток реально зменшувався. Сама будівля готелю в деяких місцях виглядала старою.

Розглянувши фінансові показники, Оксана виявила наступне.

Структура обороту готелю "Сонячний берег", %

Показники

Готель "Сонячний берег"

Розмір активів, млн. гр.од

170

Прибуток до оподаткування млн. гр.од

16

Податкове навантаження, %

20

Капітал, млн. гр.од

70

Кредити, млн. гр.од

100

Крім "Сонячного берега", на курорті було ще два готелі, і здавалося, що там справи йшли добре. М'який клімат означав шестимісячний туристичний сезон.

"Сонячний берег" залишався відкритим протягом усього року. В осінньо-зимовий сезон у готелі зупинялося невелике число відпочиваючих. Оксані було ясно, що "Сонячний берег" виживав за рахунок репутації та кухні.

Тим не менш готель всередині і зовні вимагав оновлення. Оксана вирішила звернутися до консалтингове агентство за порадою. Тепер Оксана повинна була вирішити, який стратегічний план вибрати на майбутнє. Середня дохідність на депозитному ринку становить 15%, дохідність капіталу 17 %.

Питання

3.Розрахуйте показник ROA, проаналізуйте.

 1. Розрахуйте показник ROE, проаналізуйте.
 2. Розрахуйте показник EBITDA, проаналізуйте.

 

 

 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___28_______

 

1. Оцінка консультаційного контракту.

 

2. 1. Метод фокус-груп це -

 

а) проведення групової дискусії у невеликій групі респондентів (від 8 до 12 осіб) під керівництвом фахівця (модератора). 

b) комплекс логічних і економіко-статистичних процедур, спрямованих на отримання від фахівців інформації, її аналіз і узагальнення, підготовку та відбір раціональних рішень

c) послідовне здійснення процедур, спрямованих на формування групової думки щодо проблем, про які мало інформації, із метою прогнозування майбутніх подій

 

2. Cпеціалізація консультантів на емпіричному підхіді визначається, тим що консультант

 

a) спеціалізується на впровадженні наукових знань у практику організації

b) спеціалізується на застосуванні методик, надбаних у процесі роботи з іншими підприємствами

c) концентрується на індивідуалізації кожної організації, що потребує окремого підходу

 

3. Впровадження змін є _____ фазою комплексного процесу консультування

 

a) 4

b) 3

c) 1

 

4. Проблема культурного шоку розглядається у контексті кривої процесу адаптації, згідно з якою виокремлено ________ етапів процесу адаптації.

 

a) 4

b) 3

c) 5

 

5. Організаційна структура регулює:

 

a) поділ завдань по відділеннях і підрозділах; загальне взаємодія цих елементів.

b) їх компетентність у вирішенні певних проблем; загальне взаємодія цих елементів.

c) поділ завдань по відділеннях і підрозділах; їх компетентність у вирішенні певних проблем; загальне взаємодія цих елементів.

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Кейс «Facebook»

У 2012 році компанія Facebook сколихнула ринок, придбавши за 1 мільярд доларів старт-ап, який мав всього 13 штатних працівників і, взагалі, не заробляв грошей. Мова йде, звісно, про Instagram. З’явившись у 2010 році, протягом 18 місяців Instagram зібрав 30 мільйонів користувачів і став найпопулярнішим додатком для іPhone. Молоді (і не тільки) дуже подобався швидкий, оригінальний і дуже модний додаток, який дозволяв швидко ділитись свіжими фотографіями високої якості (якщо і не дуже високої – то є фільтри) ;) Втім, користування Instagram було абсолютно безкоштовним, і це було закладено у політику компанії.

На той час основними конкурентами Facebook були такі гіганти як Google (який незадовго до цього придбав YouTube), Microsoft, Twitter, Yahoo. Всі вони вели активну боротьбу за нових користувачів, запроваджуючи нові сервіси, додатки тощо.

Придбавши Instagram, Facebook додав до своїх 850 млн. користувачів ще 30 млн. Але більшість з них і до цього мала профілі на Facebook! То чим же зумовлена така неймовірна висока ціна угоди?

Багато аналітиків у той час вважали суму зависокою. Але реалії довели раціональність рішення. За оцінками аналітиків Credit Suisse, Instagram приносить сьогодні Facebook близько 10% загальної виручки. Так, у 2016 році ця сума становитиме близько $3.2 млрд. Для порівняння, вся виручка Twitter у 2015 році становила $2.2 млрд. До речі, кількість користувачів Instagram за період з 2012 року вже збільшилась більш, ніж у 13 разів (більше 400 млн. у 2016 році). Додаток стає більш інноваційним і набирає ще більшої популярності. Паралельно зі зниженням інтересу до телебачення (а отже – і зниженням цінності реклами на ТБ), Instagram стає надзвичайно цікавим каналом комунікації зі споживачем. Все більше компаній прагнуть знайти свою цільову аудиторію саме у соціальних мережах, серед яких Instagram є справжньою знахідкою (і в першу чергу – знахідкою для Facebook).

             

Ключові фінансові показники

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Виручка, млн. дол.

3711

5089

7872

12466

17928

27638

у т.ч., виручка від реклами,

 млн. дол.

3154

4279

6986

11553

17079

26885

% виручки від реклами

у загальній виручці

84,99%

84,08%

88,74%

92,68%

95,26%

97,28%

Чистий прибуток,

млн. дол.

1000

53

1500

2940

3688

10217

                       

Запитання до кейсу:

3. Який тип загальнокорпоративної стратегії зростання застосовувала компанія Facebook, придбавши Instagram?

4. Які основні ризики та вигоди угоди для компанії Facebook були наявні у 2012 році на момент придбання?

5 Якими Ви бачите шляхи подальшого розвитку компанії Facebook? Яку стратегію Ви радили б обрати керівництву?

 

 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____29______

 

1. Види організаційної стуктури компанії.

 

2.  1. Коучинг – це

 

a) система взаємодії, спрямована на швидке досягнення позитивних результатів

b) кількісна оцінка порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

c) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

 

2. Арбітраж - процедура вирішення спорів у разі непорозуміння сторін та порушення будь-яких пунктів угоди

 

a) так

b) ні

 

 

3. У Європейському довіднику консультантів з менеджменту виділено 84 види консалтингових послуг, поєднаних в _____ груп.

 

a) 3

b) 8

c) 7

 

4. Транснаціональні корпорації використовують такі підходи до підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів

 

a) формалізований підхід, цільовий підхід

b) фрагментарний підхід, формалізований підхід

c) фрагментарний підхід, формалізований підхід, цільовий підхід

 

5. Автократичний стиль - це

 

a) поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим.

b) поведінка керівника, який намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, де працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня.

c) це поведінка керівника, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними. Загальна взаємодія цих елементів.

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

Кейс «Facebook»

У 2012 році компанія Facebook сколихнула ринок, придбавши за 1 мільярд доларів старт-ап, який мав всього 13 штатних працівників і, взагалі, не заробляв грошей. Мова йде, звісно, про Instagram. З’явившись у 2010 році, протягом 18 місяців Instagram зібрав 30 мільйонів користувачів і став найпопулярнішим додатком для іPhone. Молоді (і не тільки) дуже подобався швидкий, оригінальний і дуже модний додаток, який дозволяв швидко ділитись свіжими фотографіями високої якості (якщо і не дуже високої – то є фільтри) ;) Втім, користування Instagram було абсолютно безкоштовним, і це було закладено у політику компанії.

На той час основними конкурентами Facebook були такі гіганти як Google (який незадовго до цього придбав YouTube), Microsoft, Twitter, Yahoo. Всі вони вели активну боротьбу за нових користувачів, запроваджуючи нові сервіси, додатки тощо.

Придбавши Instagram, Facebook додав до своїх 850 млн. користувачів ще 30 млн. Але більшість з них і до цього мала профілі на Facebook! То чим же зумовлена така неймовірна висока ціна угоди?

Багато аналітиків у той час вважали суму зависокою. Але реалії довели раціональність рішення. За оцінками аналітиків Credit Suisse, Instagram приносить сьогодні Facebook близько 10% загальної виручки. Додаток стає більш інноваційним і набирає ще більшої популярності. Паралельно зі зниженням інтересу до телебачення (а отже – і зниженням цінності реклами на ТБ), Instagram стає надзвичайно цікавим каналом комунікації зі споживачем. Все більше компаній прагнуть знайти свою цільову аудиторію саме у соціальних мережах, серед яких Instagram є справжньою знахідкою (і в першу чергу – знахідкою для Facebook).

Ключові фінансові показники

2016

2017

Виручка, млн. дол.

17928

27638

у т.ч., виручка від реклами, млн. дол.

17079

26885

Чистий прибуток, млн. дол.

3688

10217

Активи, млн. дол.

64.961

84.524

Капітал, млн. дол.

59.194

74.347

Питання

 3.Розрахуйте показник ROA, проаналізуйте.

 1. Розрахуйте показник ROE, проаналізуйте.
 2. Розрахуйте показник % виручки від реклами  у загальній виручці, проаналізуйте.

 

 

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___30_______

 

1. Стилі управління в компанії.

2. 1. Принцип МЕСЕ – це

 

a) метод розділу проблеми на окремі непересічні питання і переконатися, що при цьому не упущено нічого з того, що відноситься до вашої проблеми

b) спеціальна методика дослідження, яка дозволяє згенерувати альтернативні ідеї, використовуючи асоціативне мислення і пошук аналогій

c) кількісна оцінка порівняльної переваги альтернативних варіантів і припускає коригування оцінок, що даються консультантами

 

2. Види консультаційних угод. Угода з експертної консультації

 

a) у межах угоди консультант відповідає на конкретні питання керівника підприємства.

b) угода з розвитку організації регулює, як правило, замовлення на комплексне консультування.

c) угода передбачає вибір консультантами методів для розробки проекту удосконалення або створення системи управління (наприклад, організаційний проект нового підприємства).

 

3. Методи подолання опору змінам

 

a) Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

b) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

c) Інформування та спілкування

Участь і залученість

Допомога та підтримка

Переговори і угоди

Маніпуляції та кооптації

Явний і неявний примус

 

4. Культурний шок пов'язаний з появою

 

a) приємних почуттів - набуття друзів і статусу, зміна у ціннісних орієнтаціях, соціальній та особистісній ідентичності

b) неприємних почуттів, повязаних із переїздом

c) неприємних почуттів - втрата друзів і статусу, плутанина у ціннісних орієнтаціях, соціальній та особистісній ідентичності

 

5. Візія -

 

a) систематичний план потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва. Загальна взаємодія цих елементів.

b) містить у собі головну ціль компанії. Цей документ, що стосується теперішнього організації, дає відповідь на запитання — чому вона існує, що робить та для кого?

c) відтворює уявну картину цілі, яку компанія прагне досягти у середньотерміновій перспективі. Вона повинна надихати

 

 

Ознайомтеся с кейсом та розкрийте питання, що наведені нижче, в розрізі відповідного кейсу.

 

Система оплати праці, орієнтованої на підприємців

Одне велике торгове (B2B) підприємство звернулося до консультантів за допомогою у вирішенні наступної проблеми: розробити шляхи зниження плинності серед торгового персоналу, який у великих масштабах залишав компанію, відкриваючи при цьому невеликі конкуруючі бізнеси. Продавці покидали компанію, отримували дилерські умови у дистриб'юторів-конкурентів, а потім, виростивши бізнес до певних розмірів, іноді отримували умови і безпосередньо у виробників. Аналіз виявив причини проблеми: система оплати праці була орієнтована на співробітників з яскраво вираженою підприємницькою складовою, залучаючи в компанію саме таких людей. Тому не дивно було те, що багато хто з них, зрозумівши «кухню», вирішували відкривати свої невеликі бізнеси.

Було проведено аудит процесів продажів, зустрічей з клієнтами (що високо оцінили рівень професіоналізму продавців) підприємства, а також зустрічі з продавцями і аудит їх систем оплати праці., який показав, що керівництво в умовах високо конкурентного ринку вирішило передати відповідальність за призначення підсумкових цін по кожному проекту цін на рівень продавців. При цьому, щоб мотивувати продавців на максимізацію цін продажів, їх бонус прив'язали до маржинальної прибутку.

Ряду продавців така система оплати праці не сподобалася, і вони покинули компанію. Зрозуміло, що при такій системі підприємство змушене було розкривати економіку продавцям, показуючи собівартість (якої продавці все-одно не вірили, вважаючи, що їх обманюють, щоб зменшити бонус, а собівартість ще нижче).

Таким чином, кожен продавець в компанії мав інформацію про собівартість продукції (вважаючи додатково, що вона ще нижче тих цифр, які він бачить). А далі, в силу підприємницької складової вони і задавалися питанням: навіщо мені отримувати 5% від маржинальної прибутку, якщо я можу відкрити аналогічний бізнес і отримувати 100% мінус невеликі витрати. Це, власне, багато хто з них і робили.

Питання

 1. Охаракетизуйте стиль менеджменту у компанії.
 2. Запропонуйте варіанти вирішення проблеми.
 3. Як оцінити ефективність впровадження запропонованих заходів?