Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародний фінансовий менеджмент

                                                        РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ  САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ РОБОТИ  З КУРСУ

«МІЖНАРОДНИЙ  ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Вимоги до знань та умінь студентів у процесі виконання  самостійної роботи:

  • здійснювати порівняльний аналіз теоретичних підходів та моделей у дослідженні проблем міжнародного фінансового менеджменту;
  • отримувати та аналізувати міжнародну фінансову інформацію з національних та зарубіжних джерел;
  • робити аналітичну оцінку кількісних та якісних міжнародних фінансових параметрів – наприклад, динамічних рядів, коефіцієнтів, аналітичних порівнянь;
  • робити розрахунки  показників міжнародного  фінансового менеджменту, аналітичні  розрахунки (тренди, коефіцієнти, регресії, співвідношення, та інші), графіки, економетричні моделі та інше.

 

   Структура та зміст роботи повинні продемонстрування вміння авторів самостійно досліджувати актуальні проблеми міжнародного фінансового менеджменту із застосуванням теоретичних знань та сучасних методів досліджень до аналізу конкретних фінансових проблем міжнародних компаній.

   Орієнтовна структура самостійної роботи:

Вступ повинен містити наступне:

Визначення актуальності обраної теми. Актуальність  теми аргументується: а) значимістю для  ефективного використання методів міжнародного фінансового менеджменту; б) потребою у критичному аналізі сучасного досвіду у фінансовому менеджменті міжнародних компаній, інше.

Мета і задачі дослідження.  Сформулювати теоретичну та прикладну мету дослідження –  логічний перелік завдань теоретичного та прикладного змісту, що обумовлено метою та предметом дослідження.

Огляд стану розробки теми  у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.

Прикладна частина роботи повинна містити аналіз основних аспектів досліджуваної теми на основі фактичних даних та фінансових звітів міжнародних компаній чи корпоративного сектору певної країни.

Висновки та рекомендації  повинні містити основні результати проведеного дослідження та практичні рекомендації.

Список літератури, використаної, при проведенні дослідження, повинен містити назви та бібліографічні дані всіх використаних при написанні роботи, не менше 10 джерел українською та англійською мовами.

   Студенти мають право обрати тему самостійної творчої роботи із запропонованого переліку або самостійно визначити тему  в рамках  курсу „міжнародний  фінансовий менеджмент”  та погодити її з викладачем.

    При написанні самостійних робіт студенти повинні:

- формулювати тему роботи в межах курсу „міжнародний фінансовий менеджмент”;

- чітко формулювати мету, об”єкт, теоретичну основу, структуру, аналітичну базу та основні висновки роботи;

- проявити знання сучасних підходів до аналізу основних проблем міжнародного фінансового менеджменту;

- вміння аналізувати фінансову інформацію з міжнародних джерел та офіційних джерел України, аналітичних досліджень, фінансові звіти міжнародних компаній;

- застосовувати для аналізу інформації сучасні статистичні та економетричні моделі та методи;

-  аналізувати міжнародну фінансову діяльність українських та іноземних компаній;

- робити самостійні висновки та узагальнення.

      

Прикладна частина роботи повинна бути виконана на основі використання фактичних матеріалів міжнародних або українських компаній експортної спрямованості (фінансова звітність, котирування акцій та облігацій та інше).

 

Обсяг роботи –  до 10 сторінок, шрифт TNR14, через 1 інтервал.

 

Категорично не допускаєтьсязапозиченняраніше виконаних робіт, готових робіт, використання рефератів з Інтернету.

 

Термін виконання  самостійної роботи:

-погодження  з викладачем теми та плану роботи – до 10 жовтня  2017 р.

-подання  у завершеному роздрукованому вигляді – до 10 листопада 2017 р.

 

Теми самостійних творчих робіт

з курсу „Міжнародний фінансовий менеджмент”

 

1. фінансова стабільність  МІЖНАРОДНИХ корпорацій в СУЧАСНИХ УМОВАХ.

2.вартІстЬ  МІЖНАРОДНИХ корпорацій в сучасних умовах.

3.Валютні та фінансові ризики корпорації в ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД.

4. АНАЛІЗ фінансовИХ рЕЗУЛЬТАТІВ МІЖНАРОДНИХ корпораціЙ.

5. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.

 

Критеріїї оцінки:

Критерій

 Основні підходи до оцінки

Фокус

Ступінь зосередженості на обраній темі/ її основних складових

Зміст

Рівень змістовного викладу матеріалу

Концепції

Рівень застосування та систематизації теоретичних концепцій та моделей при розгляді проблеми

Дослідження

Застосування  наукової та аналітичної літератури, результати самостійного дослідження, коректність посилань на авторитетні  джерела 

Аналіз

Репрезентативність (адекватність)  аналізу фактичного матеріалу

Виклад

Відповідність структури та викладу роботи