Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародний менеджмент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

 

«Затверджую»

Проректор з науково–педагогічної роботи

__________________ А.М.Колот

«____» ________________ 2016 р.

 

 

 

Навчально-методичні матеріали

з науки «Міжнародний менеджмент»

усі магістерські програми

освітній ступінь магістр

галузь знань – 05-Соціальні та поведінкові науки

спеціальність – 051-Економіка

спеціалізація (освітня програма) – Міжнародна економіка

 

Укладачі:

Є.Г. Панченко, д.е.н., професор

Л.П.Петрашко, д.е.н., професор

М.Є.Кір'якова, к.е.н., доцент

І.П.Загородній, стар. викладач 

 

 

 

Погоджено:

Завідувач кафедри

_____________ Д.Г.Лук’яненко

«____» _____________ 2016 р.

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

______________Т.В. Гуть

“____”_______________2016 р.

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016

1. Вступ

 

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» відіграє важливу роль у підготовці сучасних управлінців. Опанування сучасного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працювати випускникам вищих економічних навчальних закладів, а й збільшувати обсяги і підвищувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

Актуальність проблем міжнародного менеджменту пов’язана з тим, що сфера діяльності міжнародних корпорацій в Україні дедалі розширюється та поглиблюється у зв’язку з приєднанням нашої країни в 2008 році до Світової організації торгівлі. До того ж українські компанії все впевненіше почуваються на світових ринках. Тому для розв’язання проблем міжнародного менеджменту будуть залучатися все більше і більше вітчизняних фахівців. Успішна їх діяльність все більше буде залежати від використання кращого досвіду провідних міжнародних компаній. А оскільки курс і будується на такому досвіді, то опанування міжнародного менеджменту підвищує рівень компетенції фахівців, стає вагомим фактором їх конкурентоспроможності як в Україні так і за її межами.

Предмет дисципліни — система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Мета навчальної дисципліниформування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих корпораціях основних функцій менеджменту — планування, організації, уком­плектування штатів, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.

Завдання дисципліни — спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації; формування умінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).

Після опанування курсу «Міжнародний менеджмент» студент повинен знати:

 • суть і характерні риси міжнародного менеджменту, основні національні школи менеджменту, особливості транснаціональних корпорацій як об’єктів міжнародного менеджменту, досвід підготовки менеджерів у різних країнах;
 • складові середовища міжнародних корпорацій, культурний контекст міжнародного менеджменту та особливості цього середовища в Україні;
 • особливості реалізації основних функцій менеджменту (планування, організації, керівництва і контролю) в практиці управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації;
 • основні методи та інструменти розв’язання міжнародними корпораціями сучасних технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних, кадрових та інших проблем;
 • етичні виміри та соціальну відповідальність міжнародного бізнесу;
 • основні концепції глобального менеджменту та його інструменти;
 • особливості менеджменту в українських відділеннях міжнародних корпорацій та зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств.

Після вивчення дисципліни у фахівців сформуються такі навички:

 • оцінки стану і тенденцій розвитку міжнародних корпорацій;
 • опис та аналіз середовища діяльності міжнародних компаній з урахуванням особливостей країн їх діяльності;
 • урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними корпораціями за умов багатонаціонального середовища;
 • застосування сучасних методів та інструментів розв’язання міжнародними корпораціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем;
 • розробка основних напрямів підвищення рівня соціальної відповідальності міжнародних корпорацій;
 • оцінка перспектив і обмежень у розвитку глобального менеджменту;
 • використання сучасних інструментів міжнародного менеджменту в діяльності українських підприємств.

В результаті вивчення курсу «Міжнародний менеджмент» у випускників будуть сформовані наступні компетенції:

1. Ключові інструментальні компетентності:

1.1. Здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК.

1.2. Здатність до планування та організації міжнародного бізнесу.

1.3. Базові загальні знання міжнародного менеджменту.

1.4. ;засвоєння основ базових знань менеджера.

1.5. Усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності.

1.6. Знання другої мови.

1.7. Елементарні комп'ютерні навички.

1.8. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел).

1.9. Розв’язання проблем фірми-замовника.

1.10. Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка).

2. Ключові міжособистісні компетентності:

2.1. Здатність до критики та самокритики.

2.2. Взаємодія з іншими членами команди.

2.3. Міжособистісні навики та уміння.

2.4. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

2.5. Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей.

2.6. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

2.7. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

2.8. Етичні зобов'язання.

3. Ключові системні компетентності:

3.1. Здатність застосовувати знання на практиці.

3.2. Дослідницькі навики і уміння.

3.3. Здатність до навчання.

3.4. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

3.5. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

3.6. Лідерські якості.

3.7. Розуміння культури та звичаїв різних країн.

3.8. Здатність працювати самостійно.

3.9. Планування і управління проектами.

3.10. Ініціативність та дух підприємництва.

3.11. Турбота про якість управлінських послуг.

3.12. Бажання досягти успіху.

4. Глобальні компетенції:

4.1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

4.2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

4.3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

4.4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

5. Спеціальні (фахові) компетенції:

5.1. Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК.

5.2. Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному бізнесі.

5.3. Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі.

5.4. Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

5.5. Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу.

5.6. Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю.

5.7. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик.

5.8. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності та започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів.

5.9. Здатність генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань.

5.10. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності.

5.11. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва.

5.12. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній.

5.13. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності.

5.14. Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності.

5.15. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК.

В таблиці 1 наведено розподіл зазначених компетенцій по темах курсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Формування компетенцій по темах курсу «Міжнародний менеджмент»

 

№ п/п

Компетенції

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Ключові інструментальні компетентності

1.1

Здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК.

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Здатність до планування та організації міжнародного бізнесу.

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Базові загальні знання міжнародного менеджменту.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Засвоєння основ базових знань менеджера.

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності.

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Знання другої мови.

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Елементарні комп'ютерні навички.

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел).

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Розв’язання проблем фірми-замовника.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

1.10

Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка).

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ключові міжособистісні компетентності

2.1

Здатність до критики та самокритики.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ї2.2

Взаємодія з іншими членами команди.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Міжособистісні навики та уміння.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

2.5

Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей.

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

2.7

Здатність працювати в міжнародному середовищі.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Етичні зобов'язання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

3. Ключові системні компетентності

3.1

Здатність застосовувати знання на практиці.

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Дослідницькі навики і уміння.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

3.3

Здатність до навчання.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

3.5

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

3.6

Лідерські якості.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Розуміння культури та звичаїв різних країн.

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

3.8

Здатність працювати самостійно.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

Планування і управління проектами.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

3.10

Ініціативність та дух підприємництва.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

3.11

Турбота про якість управлінських послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

3.12

Бажання досягти успіху.

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Глобальні компетенції

4.1

Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

4.2

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

4.3

Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

4.4

Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

5. Спеціальні (фахові) компетенції

5.1

Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному бізнесі.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

5.3

Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

5.4

Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

5.5

Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

5.8

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності та започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

5.9

Здатність генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань.

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

5.11

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва.

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

5.12

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

5.14

Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

5.15

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Всього компетенцій по темах

5

6

4

7

6

6

6

6

5

5

6

5

5

4

4

6

 

 

 

Міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Міжнародний менеджмент». Дисципліна «Міжнародний менеджмент» вивчається студентами після опанування ними загальноекономічних, гуманітарних та управлінських дисциплін. Адже без знання цих дисциплін менеджеру міжнародної корпорації неможливо глибоко зрозуміти зовнішнє середовище, в якому функціонує компанія, і прогнозувати її розвиток, робити правильні оцінки з бухгалтерської й оперативної звітності, виконувати різноманітні розрахунки варіантів рішень і т. ін.

Важливо наголосити про зв’язок міжнародного менеджменту з гуманітарними дисциплінами: іноземними мовами, історією, культурою, політологією, психологією тощо. Без належного опанування цього циклу загальних дисциплін неможливо здійснювати міжнародні комунікації, врахувати культури інших національностей і народностей, ефективно працювати у складі міжнародних управлінських команд.

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» ґрунтується на загаль­ному менеджменті, оскільки уособлює особливості використання загальних концепцій та ідей управління в практиці керівництва міжнародними корпораціями. Відповідно і розділи (функції) загального менеджменту стають методологічною основою відповідних розділів міжнародного менеджменту. Скажімо, стратегічний менеджмент як елемент загального управління є базою міжнародних стратегій як частини міжнародного менеджмен­ту. З іншого боку, міжнародний менеджмент є базою більш вузьких міжнародних управлінських дисциплін, наприклад міжна­родного стратегічного менеджменту, міжнародного фінансового менеджменту, менеджменту людських ресурсів міжнародних кор­порацій і т. ін. Таким чином, існує своєрідний вертикальний зв’язок від загального до міжнародного менеджменту і далі до вузько-функціональних міжнародних управлінських дисциплін, в якому акцент робиться на сфері (предметі) управлінської діяльності. Горизонтальний зв’язок міжнародного менеджменту пов’я­заний з дисциплінами міжнародного характеру — міжнародною економікою, міжнародним бізнесом, міжнародними фінансами, міжнародним правом, міжнародною торгівлею, міжнародними організаціями тощо.

Управління міжнародними корпораціями є лише частиною міжнародної діяльності, хоча й важливою. Тому практика і теорія цього управління має враховувати закономірності розвитку всієї сфери міжнародних відносин, наприклад, правил і традицій міжнародної торгівлі, міжнародні нормативні акти щодо інтелектуальної (промислової) власності, рішення міжнародних організацій і т. д.

Виходячи з вищеназваного, дисципліна «Міжнародний менеджмент» вивчається у 9-му семестрі для студентів спеціальності «міжнародна економіка» з метою завершення управлінської підготовки магістрів міжнародників і створення належної бази для опанування ними спеціальних міжнародних дисциплін у заключному семестрі, підготовки і захисту магістерської дипломної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

Модуль І. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2

2

 

-

4

2

2

4

Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

1

-

 

2

2

1

4

Тема 3. Культурний контекст міжнародного менеджменту

2

2

 

2

4

2

2

4

Модуль ІІ. Функції міжнародного менеджменту

Тема 4. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

2

-

 

2

2

1

4

Тема 5. Прийняття рішень в міжнародних кор­пораціях

2

2

 

2

2

2

1

4

Тема 6. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

2

2

 

2

2

2

1

4

Тема 7. Управління людськими ресурсами

2

-

 

2

2

1

4

Тема 8. Керівництво в міжнародних корпораціях

2

2

 

2

2

2

1

4

Тема 9. Міжнародні ділові комунікації.

2

2

 

2

2

2

1

4

Тема 10. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

1

2

 

2

2

2

1

4

Модуль ІІІ. Ключові проблеми міжнародного менеджменту

Тема 11. Технологічна політика міжнародних корпорацій

2

2

 

2

2

2

2

4

Тема 12. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

1

2

 

1

2

2

2

4

Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій

1

2

 

-

2

2

2

4

Тема 14. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

1

2

 

-

2

2

2

4

Тема 15. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

1

2

 

1

2

2

2

4

Тема 16. Становлення глобального менеджменту

2

4

 

2

4

2

2

6

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

26

28

 

24

38

26

24

66

годин

120

120

кредитів

4

4

 

Примітка: Л — лекції, П — практичні заняття, ІКР — індивідуально-консуль­тативна робота, СРС — самостійна робота студентів, КГ – контактні години.

3. Зміст науки за темами

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Суть міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент.

Періодизація розвитку міжнародного бізнесу. Основні риси сучасного міжнародного бізнесу. Глобалізація і інтерналізація міжнародного бізнесу. Ключові проблеми сучасного міжнародного бізнесу. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту. Класифікація міжнародних (транснаціональних) корпорацій. Горизонтальна та вертикальна інтеграція. Теорія інтерналізації.

Суть міжнародного менеджменту. Особливості функцій міжнародного менеджменту.

Порівняльний менеджмент. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. Складові міжнародного досвіду. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Гарвардській та Чиказькій школах бізнесу, Кейптаунському університеті та Японії. Основні національні школи менеджменту. Особливості української школи менеджменту.

Предмет і задачі курсу. Структура управлінських відносин міжнародних корпорацій. Особливості реалізації загальноуправлінських принципів (функцій) в практиці керівництва міжнародними корпораціями.

 

Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

Особливості середовища міжнародного менеджменту. Функціонально-географічна характеристика середовища транснаціональних корпорацій.

Політико-правове середовище міжнародних корпорацій. Політичний аналіз міжнародного середовища. Національне та міжнародне право. Основні правові системи.

Економічне середовище міжнародних корпорацій. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій. Технологічне середовище міжнародного менеджменту. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища. Особливості міжнародного середовища в Україні. Брендинг України на сучасному етапі.

 

Тема 3. Культурний контекст міжнародного менеджменту

Суть ділової культури та її виміри. Розмаїття культур. Сучасні виміри ділової культури в міжнародному менеджменті. Концепції Г.Хофстеде, Ф.Тромпенаарса, Основні культурні кластери.

Крос-культурний менеджмент. Традиційні і сучасні концепції крос-культурного менеджменту. Когнітивний менеджмент.

Корпоративна культура. Основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій. Концепція корпоративної релігії.

Управління мультикультуралізмом. Особливості вимірів ділової культури в Україні. Культурний контекст діяльності ТНК в Україні. Особливості діяльності українських менеджерів і фахівців за кордоном.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Тема 4. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Суть міжнародного стратегічного планування. Економічні, політичні й адміністративні імперативи міжнародних стратегій. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. Основні типи міжнародних стратегій. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій. Матричний менеджмент. Реалізація стратегії. Система планування в міжнародних корпораціях. Стратегічний контроль. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.

 

Тема 5. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Централізація і децентралізація прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Критерії ефективності управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Управління політичними ризиками. Міжнародні переговори. Основні етапи міжнародного переговорного процесу. Пере­говорні тактики. Поведінкові аспекти міжнародних переговорів. Вплив національних культур на міжнародні переговори. Особливості прийняття управлінських рішень в міжнародних корпораціях, що діють в Україні. Рівень децентралізації. Залучення працівників до прийняття рішень в українських відділеннях міжна­родних корпорацій.

 

Тема 6. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Суть і основні типи організаційних структур міжнародних кор­порацій. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу, міжнародні злиття. Спільні підприємства. Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій. Управ­ління змінами в міжнародних корпораціях. Культурні бар’єри організаційних змін і методи їх подолання. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Міжнародні стратегічні альянси. Методи утворення стратегічних альянсів. Міжнародні альянсові мережі. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні.

 

Тема 7. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. Визначення заробітної плати у міжнародних призначеннях. Репатріація експатріантів. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях. Міжкультурний тренінг. Культурні асимілятори.

Трудові відносини і виробнича демократія. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій.

 

Тема 8. Керівництво в міжнародних корпораціях

Особливості керівництва в міжнародних корпораціях. Моделі лідерства. Лідерство в міжнародному контексті. Особливості керівництва міжнародними командами. Формування міжнародного складу команд. Особливості визначення ролей. Реалізація творчого потенціалу. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах. Бар’єри ефективної діяльності міжнародних команд і шляхи їх подолання. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній, в Україні.

 

Тема 9. Міжнародні ділові комунікації

Суть і особливості міжнародних ділових комунікацій. Внутрішні і зовнішні комунікації в міжнародному менеджменті. Прозорі і приховані комунікації. Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Вплив культури на міжнародні комунікації. Невербальні міжнародні комунікації. Основні відстані в міжнародних комунікаціях. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Удосконалення зворотного зв’язку. Мовний тренінг. Культурний тренінг. Підвищення гнучкості. Зміцнення кооперації.

 

Тема 10. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

Особливості контролю в міжнародних корпораціях. Вплив культури на контроль. Дисфункціональні наслідки контролю в міжнародних корпораціях.

Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

Техніка контролю в міжнародних корпораціях. Фінансовий контроль. Контроль якості. Контроль діяльності персоналу. Нетрадиційні методи міжнародного контролю. Особливості контролю в багатокультурному середовищі. Етичні проблеми контролю в міжнародних корпораціях. Звітність у міжнародному менеджменті. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють на Україні.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Тема 11. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Особливості сучасного технологічного розвитку. Міжнародний ринок технологій. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Моделі розміщення НДДКР. Вибір форм науково-технічного співробітництва. Фінансування міжнародних проектів. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях.

Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні.

 

Тема 12. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Міжнародне фінансове середовище. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті. Управління валютними ризиками. Управління короткостроковими і довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій. Міжнародна фінансова корпоративна політика. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

Міжнародна банківська діяльність. Міжнародні банківські ризики. Міжнародні банківські мережі. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні.

 

Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародний життєвий цикл товару. Зміст міжнародної торгівельної угоди. Експортні операції міжнародних корпорацій. Короткострокове, середньострокове і довгострокове фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій. Міжнародний лізинг. Факторингові і форфейтингові операції. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. Імпортні операції міжнародних корпорацій. Основні методи фінансування імпортних операцій.

Особливості торгівельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. Внутрішні і зовнішні торговельні операції українських відділень. Основні методи внутрішньої торгівлі.

 

Тема 14. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Міжнародний ринок інвестицій. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій. Міжнародні інвестиційні компанії. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.

 

Тема 15. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Особливості етики в міжнародних корпораціях. Міжнародні принципи ділової етики. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті. Жінки в міжнародному менеджменті. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій Інтегровані системи екологічного менеджменту. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту 14 000. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.

 

Тема 16. Становлення глобального менеджменту

Глобальне управління і глобальний менеджмент. Основні концепції глобального управління. Становлення глобальних підприємств. Корпорації світового класу. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі. Глобаль­не управління фінансами. Глобалізація технологічного розвитку. Глобальний менеджмент і природне середовище. Природничо-орієнтоване лідерство в міжнародних корпораціях. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 

 

4. Плани занять

 

4.1. План лекцій

 

1. Тема лекції. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Суть міжнародного бізнесу.
 2. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент.
 3. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.
 4. Суть міжнародного менеджменту.
 5. Порівняльний менеджмент.
 6. Предмет і задачі курсу.

 

2. Тема лекції. Середовище міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Особливості середовища міжнародного менеджменту.
 2. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.
 3. Економічне середовище міжнародних корпорацій.
 4. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.
 5. Технологічне середовище міжнародного менеджменту.

 

3. Тема лекції. Культурний контекст міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Суть ділової культури та її виміри.
 2. Крос-культурний менеджмент.
 3. Корпоративна культура.
 4. Управління мультикультуралізмом.

 

4. Тема лекції. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.
 2. Суть міжнародного стратегічного планування.
 3. Економічні, політичні й адміністративні імперативи міжнародних стратегій.
 4. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.

 

5. Тема лекції. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.
 2. Критерії ефективності управлінських рішень.
 3. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.
 4. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

 

6. Тема лекції. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу, міжнародні злиття.
 2. Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.
 3. Управління змінами в міжнародних корпораціях.

 

7. Тема лекції. Управління людськими ресурсами

Основні питання:

 1. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях
 2. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.
 3. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій

 

8. Тема лекції. Керівництво в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.
 2. Лідерство в міжнародному контексті.
 3. Формування міжнародного складу команд.
 4. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах.

 

9. Тема лекції. Міжнародні ділові комунікації.

Основні питання:

 1. Суть і особливості міжнародних ділових комунікацій.
 2. Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах.
 3. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті.
 4. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.
 5. Вплив культури на міжнародні комунікації.

 

10. Тема лекції. Контроль і звітність міжнародних корпорацій .

Основні питання:

 1. Особливості контролю в міжнародних корпораціях.
 2. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.
 3. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.
 4. Етичні проблеми контролю в міжнародних корпораціях.
 5. Звітність у міжнародному менеджменті.

 

11. Тема лекції. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Особливості сучасного технологічного розвитку.
 2. Міжнародний ринок технологій.
 3. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.
 4. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.
 5. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях.

 

12. Тема лекції. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Міжнародне фінансове середовище.
 2. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті. Управління валютними ризиками.
 3. Міжнародна фінансова корпоративна політика.
 4. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

 

13. Тема лекції. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Комерційні операції міжнародних корпорацій.
 2. Міжнародний життєвий цикл товару.
 3. Зміст міжнародної торгівельної угоди.
 4. Експортні операції міжнародних корпорацій.
 5. Основні методи фінансування імпортних операцій.
 6. Особливості торгівельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.

 

14. Тема лекції. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Міжнародний ринок інвестицій.
 2. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.
 3. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій.
 4. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.
 5. Міжнародні інвестиційні компанії.

 

15. Тема лекції. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Особливості етики в міжнародних корпораціях. Міжнародні принципи ділової етики.
 2. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.
 3. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій Інтегровані системи екологічного менеджменту.
 4. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту 14 000.
 5. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.

 

16. Тема лекції. Становлення глобального менеджменту

Основні питання:

 1. Глобальне управління і глобальний менеджмент.
 2. Основні концепції глобального управління. Становлення глобальних підприємств.
 3. Корпорації світового класу.
 4. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.
 5. Глобаль­не управління фінансами.
 6. Глобалізація технологічного розвитку.
 7. Глобальний менеджмент і природне середовище.
 8. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 

 

4.2. Плани семінарських занять очної форми навчання

 

Заняття 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту 

1.Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту.

 1. Суть міжнародного менеджменту і його основні функції.
 2. Основні національні школи менеджменту.
 3. Обговорення проблем кейсу «Еріксон-Україна» [2, с. 69—71]:

а) інтернаціоналізація бізнесу міжнародної корпорації «Еріксон»;

б) Україна в системі інтересів корпорації «Еріксон»;

в) перспективи розвитку «Еріксон-Україна».

Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародного менеджменту (питання 1, 2);
 • засвоєння основних базових знань менеджера (питання 1, 2)

б) міжособистісні

 • міжособисті навики та уміння (в дискусії при обговоренні кейсу)

в) системні

 • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 а))

г) глобальні

 • знання особливостей та тенденцій та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 3).

 

Основна література

 1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 12-38.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 32-81.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.
 4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 8-31.

 

 

Заняття 2. Культурний контекст міжнародного менеджменту

 1. Визначення культури, її еволюція та складові.
 2. Сучасні виміри ділової культури.
 3. Основні типи корпоративних культур.
 4. Особливості вимірів ділової культури в Україні.

 

Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародного менеджменту;

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міжнародному середовищі;

в) системні

 • розуміння культури та звичаїв різних країн

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів;

д) спеціальні

 • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;
 • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

 

Основна література

 1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 39-71.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 82-117.

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.
 4. Сравнительный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова. — СПб.: Питер, 2006. — С. 47.
 5. Холден Найджел Дж. Кросс-культурний менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — С. 47.

 

 

Заняття 3. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

1.Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 1. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.
 2. Управління політичними ризиками.
 3. Обговорення проблем кейсу «Сіменс-Україна» [1, c. 155—157]:

а) бальна система визначення рівня самостійності у прийнятті рішень: сильні і слабкі сторони;

б) можливості застосування досвіду прийняття рішень «Сіменс-Україна» в практиці управління вітчизняними підприємствами.

в) перспективи розвитку «Сіменс-Україна».

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • знання другої мови (питання 4 в при вивченні звіту корпорації Siemens німецькою мовою);

б) міжособистісні

 • позитивне ставлення до несхожості інших культур (питання 4 б);

в) системні

 • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 2, 4 а);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 2, 3);

д) спеціальні

 • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;
 • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

 

Основна література

 1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 544-550.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 142-162.

 

Додаткова література

 1. Коллинз Дж. От хорошего к великому / Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — С. 46.
 2. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением / Пер. с англ.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — С. 46.
 3. Робінс Стефан П., ДеЧенцо Девід. Основи менеджменту / Пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 162-191.

 

 

Заняття 4. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

 1. Основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.
 2. Управління змінами в міжнародних корпораціях.
 3. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.
 4. Обговорення проблем кейсу «Дженерал Електрик» [2, с. 182—185]:

а) співвідношення функціональних та бізнесових підрозділів;

б) рада директорів: функції та структура;

в) скорочення ієрархічних рівнів Дж. Уелчем: доцільність, межі, ефективність.

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 3, 4 а);
 • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

б) міжособистісні

 • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 б);

в) системні

 • дослідницькі навики і уміння (питання 4 в);
 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 2);

д) спеціальні

 • здатність аналізувати, оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу (питання 1);
 • здатність генерування ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань (питання 3, 4 б);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва (питання 3, 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 72-218.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 163-191.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 494-525
 2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 476-500
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 119-160.
 4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 31-53.

 

 

Заняття 5. Керівництво в міжнародних корпораціях

 1. Моделі лідерства міжнародних корпораціях.
 2. Особливості керівництва міжнародними командами.
 3. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]:

а) керівники п’ятого рівня в «Джиллетт»;

б) управлінська решітка Блейк-Моутон: можливості використання в «Джиллетт»;

в) «Джиллетт» після кейсу.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • засвоєння базових знань менеджера (питання 1, 2);
 • усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності (при відповідях та в процесі дискусії);

б) міжособистісні

 • здатність до критики і самокритики (питання 1, 4 а);
 • взаємодія з іншими членами команди (питання 2);

в) системні

 • лідерські якості (питання 1, 3 б);
 • планування і управління проектами (питання 3 в);
 • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 3а);
 • бажання досягти успіху (питання 3 а).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)

 

Додаткова література

 1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 645—760.
 2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — 784 с.

 

 

Заняття 6. Міжнародні ділові комунікації 

 1. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій.
 2. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]

а) джерела успіху «Джиллетт»

б) особливості комунікацій в корпорації «Джиллетт»

в) наслідки поглинання корпорацією «Проктер енд Гембл» компанії «Джиллетт»

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • знання другої мови (питання 2 а, 2 в);
 • елементарні комп'ютерні навички (пошук інформації при підготовці (питання 2 в);

б) міжособистісні

 • між особисті навики та уміння (командна робота з питання 2 а);

в) системні

 • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 1);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 1);

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)

 

Додаткова література

Лейхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации / Пер. С англ. – СПб.: Питер, 2001. – С. 16-101.

Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 542-570.

 

 

Заняття 7. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

 1. Суть процесу контролю і його значення в міжнародних кор­пораціях.
 2. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.
 3. Звітність у міжнародному менеджменті
 4. Обговорення проблем кейсу «Енронгейт» [1, c. 263—265]:

а) слабкі сторони сучасного корпоративного контролю;

б) взаємозв’язок корпоративного контролю та розвитку фондового ринку;

в) захист прав і інтересів дрібних акціонерів.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1);
 • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

б) міжособистісні

 • здатність контролювати діяльність підрозділів ТНК в міжнародному середовище (питання 2, 3);

в) системні

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3. 4 а);
 • турбота про якість управлінських послуг

г) глобальні

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 4 б);

д) спеціальні

 • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному масштабі (питання 2, 4 в);
 • здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі (питання 3).

 

Основна література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С.716-739
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 240-270.

 

Додаткова література

 1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 632-660.
 2. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 156-173.

 

 

 

Заняття 8. Технологічна політика міжнародних корпорацій

 1. Зміна парадигми інноваційного менеджменту міжнародних корпорацій.
 2. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.
 3. Системи тотального управління якістю в міжнародних корпораціях.
 4. Обговорення проблем кейсу «Ксерокс» [2, с. 303—304]:

а) кризова ситуація у «Ксероксі» : причини і наслідки.

б) премія Болдріджа: суть і роль у бізнесі.

в) управління якістю на американських та японських підприємствах: порівняльний аналіз.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародної технологічної політики (питання 1);

б) міжособистісні

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур (питання 2, 4 в);

в) системні

 • здатність породжувати нові ідеї (питання 4 а);
 • планування і управління проектами (питання 2, 3, 4 б);

г) глобальні

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 4 в);
 • критично мислити і генерувати реактивні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 3);

д) спеціальні

 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності (питання 2).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 540-583.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 272-310.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 648-680.
 2. Лайкер Дж. Система разработки продукции в Toyota: люди, процессы, технологии / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440 с.
 3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 266-285.

 

 

Заняття 9. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

 1. Управління валютними ризиками.
 2. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.
 3. Міжнародна банківська діяльність.
 4. Обговорення проблем кейсу ЗАТ «Укртатнафта» [2, с. 323—325]:

а) агентська проблема в «Укртатнафті»;

б) короткострокове і довгострокове фінансування розвитку «Укртатнафти»;

в) перспективи розвитку «Укртатнафти».

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1, 4 б);

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міжнародному фінансовому середовищі (питання 1, 2);

в) системні

 • дослідницькі навики і уміння (питання 3. 4 в);
 • здатність породжувати нові ідеї (питання 1, 4 а, 4 в);
 • планування і управління проектами (питання 4 в);

г) глобальні

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 2);
 • критично мислити і генерувати креатині ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 4 в);

д) спеціальні

 • здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності (питання 4 в);

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 304-388.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 312-333.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 740-810
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 932-970.
 3. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 662-690
 4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 192-240.
 5. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 83-110

 

 

Заняття 10. Торговельні операції міжнародних корпорацій

 1. Експортно-імпортні операції міжнародних корпорацій.
 2. Міжнародний лізинг.
 3. Особливості торговельних операцій в Україні.
 4. Обговорення проблем кейсу «Мак-Дональдс» [2, с. 344—346]:

а) предмет експорту корпорації «Мак-Дональдс»;

б) причини успіху «Мак-Дональдс» в Україні;

в) шляхи розвитку діяльності «Мак-Дональдс» в Україні в умовах посилення конкуренції.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • розв'язання проблем фірми замовника (питання 1);

б) міжособистісні

 • етичні зобов'язання (питання 4 б);

в) системні

 • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 4 а);

г) глобальні

 • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 2, 3);

д) спеціальні

 • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків (питання 4 в);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик (питання 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 387-430.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 334-350.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 596-615
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 498-840.
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 291-420
 4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 247-265

 

 

Заняття 11 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

 1. Міжнародні інвестиційні ризики ТНК.
 2. Методика ухвалення інвестиційних рішень в міжнародних корпораціях.
 3. Особливості діяльності інвестиційних фондів в різних країнах.
 4. Обговорення проблем кейсу «ВАТ «Миколаївцемент» [2, с. 360—361]:

а) мотиви міжнародної корпорації «Лафарж» у купівлі контрольного пакету акцій ВАТ «Миколаївцемент»;

б) причини успіху інвестиційного проекту «Лафарж»;

в) шляхи підвищення ефективності ВАТ «Миколаївцемент».

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародної інвестиційної діяльності (питання 2, 3);
 • уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел щодо ухвалення інвестиційних рішень в ТНК (питання 2);

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міжнародному інвестиційному середовищі(питання 3);

в) системні

 • ініціативність та дух підприємництва у започаткуванні та здійсненні міжнародних інвестиційних проектів в ТНК (питання 4 а, б);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття фондових ринків різних країн (питання 3);

д) спеціальні

 • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо планів інвестиційного розвитку ТНК (питання 4 б, 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 437-480.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 353-360

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 242-270
 2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 190-220
 3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 289-320
 4. Фролова Т.О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 426 с. 

 

 

Заняття 12. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

 1. Міжнародні принципи ділової етики.
 2. Основні моделі управлінської діяльності жінок у транснаціональних корпораціях.
 3. Інтегровані системи екологічного менеджменту.
 4. Обговорення проблем кейсу «Чорнобильська атомна електрична станція» [5, с. 386—391]:

а) відмінності розвитку атомної енергетики в Україні і західних країнах;

б) форми прояву соціальної відповідальності під час аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків;

в) перспективи закриття ЧАЕС.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання соціальної відповідальності ТНК (питання 4 б);
 • засвоєння основ базових знань менеджера щодо ділової етики в ТНК (питання 1);

б) міжособистісні

 • позитивна ставлення до інших етичних культур (питання 1);
 • здатність працювати в міжнародному етичному середовищі (питання 1);
 • етичні зобов'язання ТНК (питання 4 а, 4 б);

в) системні

 • здатність працювати самостійно в сфері екологічної відповідальності ТНК (питання 3);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до етики тендерних відносин;

д) спеціальні

 • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК (питання 2, 4 а, 4 б, 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 623-635
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 368-400

 

Додаткова література

 1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 215-260.
 2. Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та ділова практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2013, - 342 с.

 

 

Заняття 13. Становлення глобального менеджменту

 1. Основні концепції глобального менеджменту.
 2. Становлення глобальних підприємств.
 3. Глобальний менеджмент і природнє середовище.
 4. Обговорення проблем кейсу «СКФ-Україна» [1, с. 417—424]:

а) фактори перетворення СКФ у глобальну корпорацію ;

б) можливості виживання Луцького підшипникового заводу без входження до складу СКФ;

в) оцінка діяльності менеджерів в СКФ.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання щодо діяльності глобальних підприємств(питання 1, 2);

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міждисциплінарній команді при розробці пропозицій щодо входження українського підприємства до складу ТНК (питання 4 а, 4 б);
 • позитивне ставлення до інших культур (питання 1, 4 в);

в) системні

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3);

г) глобальні

 • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 1, 2);

д) спеціальні

 • здатність генерувати ідеї щодо міжнародних злиттів та поглинань (питання 1, 2, 4 а);

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 640-680
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 402-430

 

Додаткова література

 1. Глобальное управление: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 252 с.
 2. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 345-363
 3. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 189-198

 

 

 

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Заняття 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту 

5.Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менедж­менту.

 1. Суть міжнародного менеджменту і його основні функції.
 2. Основні національні школи менеджменту.
 3. Обговорення проблем кейсу «Еріксон-Україна» [2, с. 69—71]:

а) інтернаціоналізація бізнесу міжнародної корпорації «Еріксон»;

б) Україна в системі інтересів корпорації «Еріксон»;

в) перспективи розвитку «Еріксон-Україна».

Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародного менеджменту (питання 1, 2);
 • засвоєння основних базових знань менеджера (питання 1, 2)

б) міжособистісні

 • міжособисті навики та уміння (в дискусії при обговоренні кейсу)

в) системні

 • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 а))

г) глобальні

 • знання особливостей та тенденцій та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 3).

 

Основна література

 1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 12-38.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 32-81.

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.
 4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 8-31.

 

 

Заняття 2. Культурний контекст міжнародного менеджменту

 1. Визначення культури, її еволюція та складові.
 2. Сучасні виміри ділової культури.
 3. Основні типи корпоративних культур.
 4. Особливості вимірів ділової культури в Україні.

 

Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародного менеджменту;

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міжнародному середовищі;

в) системні

 • розуміння культури та звичаїв різних країн

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів;

д) спеціальні

 • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;
 • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

 

Основна література

 1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 39-71.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 82-117.

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.
 4. Сравнительный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова. — СПб.: Питер, 2006. — С. 47.
 5. Холден Найджел Дж. Кросс-культурний менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — С. 47.

 

 

Заняття 3. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

5.Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 1. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.
 2. Управління політичними ризиками.
 3. Обговорення проблем кейсу «Сіменс-Україна» [1, c. 155—157]:

а) бальна система визначення рівня самостійності у прийнятті рішень: сильні і слабкі сторони;

б) можливості застосування досвіду прийняття рішень «Сіменс-Україна» в практиці управління вітчизняними підприємствами.

в) перспективи розвитку «Сіменс-Україна».

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • знання другої мови (питання 4 в при вивченні звіту корпорації Siemens німецькою мовою);

б) міжособистісні

 • позитивне ставлення до несхожості інших культур (питання 4 б);

в) системні

 • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 2, 4 а);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 2, 3);

д) спеціальні

 • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;
 • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

 

Основна література

 1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 544-550.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 142-162.

 

Додаткова література

 1. Коллинз Дж. От хорошего к великому / Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — С. 46.
 2. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением / Пер. с англ.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — С. 46.
 3. Робінс Стефан П., ДеЧенцо Девід. Основи менеджменту / Пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 162-191.

 

 

Заняття 4. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

 1. Основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.
 2. Управління змінами в міжнародних корпораціях.
 3. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.
 4. Обговорення проблем кейсу «Дженерал Електрик» [2, с. 182—185]:

а) співвідношення функціональних та бізнесових підрозділів;

б) рада директорів: функції та структура;

в) скорочення ієрархічних рівнів Дж. Уелчем: доцільність, межі, ефективність.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 3, 4 а);
 • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

б) міжособистісні

 • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 б);

в) системні

 • дослідницькі навики і уміння (питання 4 в);
 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 2);

д) спеціальні

 • здатність аналізувати, оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу (питання 1);
 • здатність генерування ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань (питання 3, 4 б);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва (питання 3, 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 72-218.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 163-191.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 494-525
 2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 476-500
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 119-160.
 4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 31-53.

 

 

Заняття 5. Керівництво в міжнародних корпораціях

 1. Моделі лідерства міжнародних корпораціях.
 2. Особливості керівництва міжнародними командами.
 3. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]:

а) керівники п’ятого рівня в «Джиллетт»;

б) управлінська решітка Блейк-Моутон: можливості використання в «Джиллетт»;

в) «Джиллетт» після кейсу.

 

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • засвоєння базових знань менеджера (питання 1, 2);
 • усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності (при відповідях та в процесі дискусії);

б) міжособистісні

 • здатність до критики і самокритики (питання 1, 4 а);
 • взаємодія з іншими членами команди (питання 2);

в) системні

 • лідерські якості (питання 1, 3 б);
 • планування і управління проектами (питання 3 в);
 • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 3а);
 • бажання досягти успіху (питання 3 а).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)

 

Додаткова література

 1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 645—760.
 2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — 784 с.

 

 

Заняття 6. Міжнародні ділові комунікації

 1. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій.
 2. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]

а) джерела успіху «Джиллетт»

б) особливості комунікацій в корпорації «Джиллетт»

в) наслідки поглинання корпорацією «Проктер енд Гембл» компанії «Джиллетт»

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • знання другої мови (питання 2 а, 2 в);
 • елементарні комп'ютерні навички (пошук інформації при підготовці (питання 2 в);

б) міжособистісні

 • між особисті навики та уміння (командна робота з питання 2 а);

в) системні

 • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 1);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 1);

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)

 

Додаткова література

Лейхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации / Пер. С англ. – СПб.: Питер, 2001. – С. 16-101.

Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 542-570.

 

 

Заняття 7. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

 1. Суть процесу контролю і його значення в міжнародних кор­пораціях.
 2. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.
 3. Звітність у міжнародному менеджменті
 4. Обговорення проблем кейсу «Енронгейт» [1, c. 263—265]:

а) слабкі сторони сучасного корпоративного контролю;

б) взаємозв’язок корпоративного контролю та розвитку фондового ринку;

в) захист прав і інтересів дрібних акціонерів.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1);
 • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

б) міжособистісні

 • здатність контролювати діяльність підрозділів ТНК в міжнародному середовище (питання 2, 3);

в) системні

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3. 4 а);
 • турбота про якість управлінських послуг

г) глобальні

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 4 б);

д) спеціальні

 • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному масштабі (питання 2, 4 в);
 • здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі (питання 3).

 

Основна література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С.716-739
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 240-270.

 

Додаткова література

 1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 632-660.
 2. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 156-173.

 

 

Заняття 8. Технологічна політика міжнародних корпорацій 

 1. Зміна парадигми інноваційного менеджменту міжнародних корпорацій.
 2. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.
 3. Системи тотального управління якістю в міжнародних корпораціях.
 4. Обговорення проблем кейсу «Ксерокс» [2, с. 303—304]:

а) кризова ситуація у «Ксероксі» : причини і наслідки.

б) премія Болдріджа: суть і роль у бізнесі.

в) управління якістю на американських та японських підприємствах: порівняльний аналіз.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародної технологічної політики (питання 1);

б) міжособистісні

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур (питання 2, 4 в);

в) системні

 • здатність породжувати нові ідеї (питання 4 а);
 • планування і управління проектами (питання 2, 3, 4 б);

г) глобальні

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 4 в);
 • критично мислити і генерувати реактивні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 3);

д) спеціальні

 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності (питання 2).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 540-583.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 272-310.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 648-680.
 2. Лайкер Дж. Система разработки продукции в Toyota: люди, процессы, технологии / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440 с.
 3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 266-285.

 

 

Заняття 9. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

 1. Управління валютними ризиками.
 2. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.
 3. Міжнародна банківська діяльність.
 4. Обговорення проблем кейсу ЗАТ «Укртатнафта» [2, с. 323—325]:

а) агентська проблема в «Укртатнафті»;

б) короткострокове і довгострокове фінансування розвитку «Укртатнафти»;

в) перспективи розвитку «Укртатнафти».

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1, 4 б);

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міжнародному фінансовому середовищі (питання 1, 2);

в) системні

 • дослідницькі навики і уміння (питання 3. 4 в);
 • здатність породжувати нові ідеї (питання 1, 4 а, 4 в);
 • планування і управління проектами (питання 4 в);

г) глобальні

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 2);
 • критично мислити і генерувати креатині ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 4 в);

д) спеціальні

 • здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності (питання 4 в);

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 304-388.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 312-333.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 740-810
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 932-970.
 3. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 662-690
 4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 192-240.
 5. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 83-110

 

 

Заняття 10. Торговельні операції міжнародних корпорацій

 1. Експортно-імпортні операції міжнародних корпорацій.
 2. Міжнародний лізинг.
 3. Особливості торговельних операцій в Україні.
 4. Обговорення проблем кейсу «Мак-Дональдс» [2, с. 344—346]:

а) предмет експорту корпорації «Мак-Дональдс»;

б) причини успіху «Мак-Дональдс» в Україні;

в) шляхи розвитку діяльності «Мак-Дональдс» в Україні в умовах посилення конкуренції.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • розв'язання проблем фірми замовника (питання 1);

б) міжособистісні

 • етичні зобов'язання (питання 4 б);

в) системні

 • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 4 а);

г) глобальні

 • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 2, 3);

д) спеціальні

 • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків (питання 4 в);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик (питання 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 387-430.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 334-350.

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 596-615
 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 498-840.
 3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 291-420
 4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 247-265

 

 

Заняття 11 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

 1. Міжнародні інвестиційні ризики ТНК.
 2. Методика ухвалення інвестиційних рішень в міжнародних корпораціях.
 3. Особливості діяльності інвестиційних фондів в різних країнах.
 4. Обговорення проблем кейсу «ВАТ «Миколаївцемент» [2, с. 360—361]:

а) мотиви міжнародної корпорації «Лафарж» у купівлі контрольного пакету акцій ВАТ «Миколаївцемент»;

б) причини успіху інвестиційного проекту «Лафарж»;

в) шляхи підвищення ефективності ВАТ «Миколаївцемент».

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання міжнародної інвестиційної діяльності (питання 2, 3);
 • уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел щодо ухвалення інвестиційних рішень в ТНК (питання 2);

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міжнародному інвестиційному середовищі(питання 3);

в) системні

 • ініціативність та дух підприємництва у започаткуванні та здійсненні міжнародних інвестиційних проектів в ТНК (питання 4 а, б);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття фондових ринків різних країн (питання 3);

д) спеціальні

 • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо планів інвестиційного розвитку ТНК (питання 4 б, 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 437-480.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 353-360

 

Додаткова література

 1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 242-270
 2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 190-220
 3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 289-320
 4. Фролова Т.О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 426 с. 

 

 

Заняття 12. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

 1. Міжнародні принципи ділової етики.
 2. Основні моделі управлінської діяльності жінок у транснаціональних корпораціях.
 3. Інтегровані системи екологічного менеджменту.
 4. Обговорення проблем кейсу «Чорнобильська атомна електрична станція» [5, с. 386—391]:

а) відмінності розвитку атомної енергетики в Україні і західних країнах;

б) форми прояву соціальної відповідальності під час аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків;

в) перспективи закриття ЧАЕС.

 

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання соціальної відповідальності ТНК (питання 4 б);
 • засвоєння основ базових знань менеджера щодо ділової етики в ТНК (питання 1);

б) міжособистісні

 • позитивна ставлення до інших етичних культур (питання 1);
 • здатність працювати в міжнародному етичному середовищі (питання 1);
 • етичні зобов'язання ТНК (питання 4 а, 4 б);

в) системні

 • здатність працювати самостійно в сфері екологічної відповідальності ТНК (питання 3);

г) глобальні

 • бути обізнаним та ставитись з повагою до етики тендерних відносин;

д) спеціальні

 • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);
 • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК (питання 2, 4 а, 4 б, 4 в).

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 623-635
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 368-400

 

Додаткова література

 1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 215-260.
 2. Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та ділова практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2013, - 342 с.

 

 

Заняття 13. Становлення глобального менеджменту

 1. Основні концепції глобального менеджменту.
 2. Становлення глобальних підприємств.
 3. Глобальний менеджмент і природнє середовище.
 4. Обговорення проблем кейсу «СКФ-Україна» [1, с. 417—424]:

а) фактори перетворення СКФ у глобальну корпорацію ;

б) можливості виживання Луцького підшипникового заводу без входження до складу СКФ;

в) оцінка діяльності менеджерів в СКФ.

 

Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

а) інструментальні

 • базові загальні знання щодо діяльності глобальних підприємств(питання 1, 2);

б) міжособистісні

 • здатність працювати в міждисциплінарній команді при розробці пропозицій щодо входження українського підприємства до складу ТНК (питання 4 а, 4 б);
 • позитивне ставлення до інших культур (питання 1, 4 в);

в) системні

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3);

г) глобальні

 • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 1, 2);

д) спеціальні

 • здатність генерувати ідеї щодо міжнародних злиттів та поглинань (питання 1, 2, 4 а);

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 640-680
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 402-430

 

Додаткова література

 1. Глобальное управление: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 252 с.
 2. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 345-363
 3. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 189-198

 

 

 

4.4. Плани навчальної роботи для студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

 

Об'єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання в міжсесійний період є тести із науки «Менеджмент», які містяться в навчально-методичному посібнику Панченка Є.Г. «Міжнародний менеджмент». – К.: КНЕУ, 2004 р. студент має виконати тести «Множинний вибір» з кожної з 14 тем курсу у вигляді домашньої роботи, або ж скористатись можливостями дистанційного навчання, зв'язавшись індивідуальним паролем із університетським центром дистанційного навчання і надати перед іспитом роздруківку отриманих результатів.

 

 

 

5. самостійна робота студентів

 

5.1 Самостійна робота студентів очної форми навчання

 

При опануванні науки «Міжнародний менеджмент» в доповнення до основного матеріалу, що викладається в лекціях та розглядається на семінарських заняттях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання.

Самостійна робота студентів з науки «Міжнародний менеджмент» включає різні форми, зокрема:

– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

– вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

– переклад іноземних текстів;

– виконання домашніх завдань;

– підготовка до семінарських (практичних) занять;

– підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

– вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

– систематизація вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модулів та екзаменом;

– аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

– виконання розрахункової роботи з використанням програмного забезпечення;

– виконання індивідуальних завдань тощо.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

 

 

5.2 Самостійна робота студентів ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

При опануванні науки «Міжнародний менеджмент» в доповнення до основного матеріалу, що викладається в лекціях та розглядається на семінарських заняттях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання.

Самостійна робота студентів заочної форми навчання у вивченні науки «Міжнародний менеджмент» включає різні форми, зокрема:

– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

– вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

– переклад іноземних текстів;

– виконання домашніх завдань;

– підготовка до семінарських (практичних) занять;

– підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

– вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

– систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модулів та екзаменом;

– аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

– виконання розрахункової роботи з використанням програмного забезпечення;

– виконання індивідуальних завдань тощо.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка доповідей з презентацією, рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

 

Тематика рефератів

 1. Теорії міжнародного бізнесу та їх еволюція.
 2. Сутність і види середовища міжнародного менеджменту.
 3. Європейська культура менеджменту.
 4. Японська культура менеджменту.
 5. Радянська культура менеджменту.
 6. Американська культура менеджменту.
 7. Китайська культура менеджменту.
 8. Стратегічні альянси.
 9. Німецька школа менеджменту.
 10. Українська школа менеджменту.

 

Вимоги до написання реферату

При написанні реферату необхідно дотримуватися наступних вимог:

 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;
 • переконливість аргументації;
 • стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;
 • конкретність викладення результатів дослідження;
 • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У рефераті повинні бути відображені:

 • актуальність тематики та відповідність до сучасного стану науки, техніки і питань виробництва;
 • обґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінки;
 • аналіз та узагальнення існуючих результатів;
 • розробка загальної методики проведення досліджень;
 • характер і зміст виконаних теоретичних досліджень та розрахунків, методи досліджень;
 • обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень, принцип дії розроблених програм, характеристики цих програм, оцінка похибок розрахунків, отримані експериментальні дані;
 • оцінка повноти розв’язку поставленої задачі;
 • оцінка достовірності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами;
 • наукова та практична цінність виконаної роботи.

 

Реферат — це наукова робота, яка містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою (приблизно на 25-40 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.

 

Структура реферату

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);
 • вступ;
 • суть реферату (основна частина);
 • висновки;
 • список використаних джерел (перелік посилань);
 • додатки (за необхідності).

 

 

Орієнтована тематика есе

 1. Поєднання галузевих і географічних аспектів глобалізації.
 2. Горизонтальна та вертикальна інтеграція.
 3. Порівняльний менеджмент.
 4. Особливості української школи менеджменту.
 5. Пристосування міжнародних корпорацій до національних умов бізнесу.
 6. Ключові характеристики національних економік.
 7. Культурна диверсифікація.
 8. Низько- і висококонтекстні культури.
 9. Стратегія управлінської діяльності в умовах культурного розмаїття.
 10. Когнітивний менеджмент та його стратегія.
 11. Розвиток культури міжнародних корпорацій.
 12. Особливості української національної культури в системі міжнародного менеджменту.
 13. Стратегія глобального розширення.
 14. Взаємозв’язок стратегій національних культур.
 15. Роль основних функціональних підрозділів у розробці та реалізації міжнародних стратегій.
 16. Міжнародні стратегії спільних підприємств.
 17. Критерії ефективності управлінських рішень.
 18. Управлінські рішення в сфері міжнародної конкуренції.
 19. Культурні бар’єри організаційних змін і методи їх подолання.
 20. Міжнародні альянсові мережі.
 21. Якість службової діяльності ТНК.
 22. Сучасні концепції управління людськими ресурсами ТНК.
 23. Співвідношення джерел людських ресурсів на різних стадіях інтернаціоналізації бізнесу.
 24. Соціотехнічні рішення ТНК.
 25. Репатріація експатріантів у системі відбору кадрів.
 26. Культурні асимілятори.
 27. Основні форми виробничої демократії в різних країнах.
 28. Порівняльний аналіз різних типів керівництва в ТНК.
 29. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах.
 30. Вплив культури на міжнародні комунікації.
 31. Культурний контроль.
 32. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.
 33. Вимірювання результатів діяльності відділень міжнародних корпорацій.
 34. Закономірності сучасного технологічного розвитку.
 35. Фінансування міжнародних проектів.
 36. Потенціал науково-технічних розробок в Україні та способи його реалізації в міжнародному бізнесі.
 37. Міжнародні потоки грошових коштів.
 38. Міжнародна фінансова корпоративна політика.
 39. Еволюція міжнародної банківської діяльності.
 40. Діяльність українських відділень зарубіжних банків.
 41. Вплив прямих інвестицій міжнародних корпорацій на платіжний баланс країни.
 42. Особливості діяльності інвестиційних фондів в різних країнах.
 43. Перспективи посилення ролі жінок у міжнародному менеджменті.
 44. Особливості соціальної відповідальності менеджменту в різних країнах.
 45. Діяльність національних асоціацій і міжнародної мережі екологічного менеджменту.
 46. Глобальна культурна конвергенція.
 47. Культура і віртуальні організації.
 48. Глобальне управління оподаткуванням.
 49. Технології інформаційної революції.
 50. Розвиток управлінських компетенцій в умовах глобальних технологій.
 51. Природничо-орієнтоване лідерство в міжнародних корпораціях.
 52. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 

 

Вимоги до написання есе

Есе студента - це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем (тема може бути запропонована і студентом, але обов'язково повинна бути погоджена з викладачем). Мета есе складається в розвитку навичок самостійного мислення й письмового викладу власних думок.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій й аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію по поставленій проблемі. У деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних по досліджуваній проблемі, аналіз матеріалів із засобів масової інформації та використанням досліджуваних моделей, докладний розбір запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбор і детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему й т.д.

Структура есе:

Вступ

Основна частина (теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання).

Висновки

 

Критерії оцінки матеріалів есе.

При оцінюванні матеріалів враховуються наступні елементи:

1. Представлення власної точки зору (позиції, ставлення) при розкритті проблеми;

2. Розкриття й аналіз проблеми на теоретичному рівні (в зв'язках і з обґрунтуваннями) з коректним використанням або без використання наукових понять в контексті відповіді на питання есе;

3. Аргументація своєї позиції з опорою на факти

 

 

 

 

6. ПОТОЧНий І ПІДСУМКОВий КОНТРОЛь ЗНАНЬ

 

6.1. Очна форма навчання

 

Карта самостійної роботи СТУДЕНТА

Тема практичного заняття

Форми самостійної роботи студентів

Види практичних занять

Максимальна кількість

балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовний модуль № 1

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Аналіз ситуації і підготовка записки

Розв'язання кейсу

2

Середовище міжнародного менеджменту

Опанування теми і письмовий виступ

Семінар-дискусія

1

Культурний контекст міжнародного менеджменту

Опанування теми і підготовка виступу

Семінар-дискусія

1

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Опанування теми і письмові пропозиції

Семінар-дискусія

2

Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Підготовка письмових пропозицій

Виконання практичних завдань

2

Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Аналіз ситуації і підготовка записки

Розв’язання кейсу

2

Управління людськими ресурсами

Опанування теми і письмовий виступ

Семінар-дискусія

1

Керівництво в міжнародних корпораціях

Опанування тем модулю № 1

Тестовий контроль

5

Змістовний модуль № 2

Міжнародні ділові комунікації.

Опанування теми і підготовка виступу

Семінар-дискусія

2

Контроль і звітність міжнародних корпорацій

Аналіз ситуації і підготовка записки

Розв’язання кейсу

2

Технологічна політика міжнародних корпорацій

Опанування теми і підготовка виступу

Семінар-дискусія

2

Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Аналіз ситуації і підготовка записки

Розв’язання кейсу

2

Торговельні операції міжнародних корпорацій

Підготовка письмових пропозицій

Виконання практичних завдань

2

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Опанування теми і підготовка виступу

Семінар-дискусія

2

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Аналіз ситуації і підготовка записки

Розв’язання кейсу

2

Становлення глобального менеджменту

Опанування тем модулю № 2

Тестовий контроль

5

Усього балів за роботу на практичних заняттях

35

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль № 1

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

5

За виконання індивідуальних завдань

 

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

50

 

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки «Міжнародний менеджмент»

 

Поточне оцінювання знань

За систематичність та активність роботи на практичних заняттях студенти (денна форми навчання) можуть отримати до 35 балів. При цьому максимальна сума балів, яку студент може отримати на одному занятті не може перевищувати 3 бали. В залежності від рівня підготовки та якості виконаних завдань максимальна сума балів, яку може набрати студент на одному занятті, дорівнює 3 балам, а саме:

0 балів – відсутність студента на практичних заняттях;

1 бал – присутність студента на практичному занятті та участь в обговоренні питань теми;

2 бали – присутність студента на практичному занятті та ґрунтовна участь в обговоренні питань теми;

3 бали – присутність студента на практичному занятті, участь в обговоренні теми та надання письмових відповідей на домашні завдання з кейсів за відповідними темами.

Загальна сума балів за роботу під час практичних занять не може перевершувати 35 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. при цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

 

Для забезпечення рівномірності систематичного опанування компетенціями під час сесійного та міжсесійного періодів, навчальний семестр умовно розділений на три підсумкові періоди. Достатня мінімальна кількість балів для першого підсумкового періоду становить 10 балів, для другого підсумкового періоду – 20 балів і для третього підсумкового періоду - 20 балів.

 

Достатня мінімальна кількість балів для кожного підсумкового періоду семестру:

Підсумковий період семестру

Тиждень навчання

Достатня мінімальна кількість балів

І період підсумкових балів

2-6 тиждень

10

ІІ період підсумкових балів

7-11 тиждень

20

ІІІ період підсумкових балів

12-16 тиждень

20

Сума балів

50

 

 

Студенти мають право відпрацювання семінарських занять лише в межах зазначеного нижче розкладу відпрацювань: за перший підсумковий період – не пізніше 7 тижня навчання, за другий підсумковий період – не пізніше 12 тижня навчання і за третій підсумковий період - не пізніше 17 тижня навчання.

 

Розклад відпрацювань для кожного підсумкового періоду семестру:

Підсумковий період семестру

Тиждень навчання

І  період підсумкових балів

не пізніше 7 тижня

ІІ період підсумкових балів

не пізніше 12 тижня

ІІІ період підсумкових балів

не пізніше 17 тижня

 

 

Підсумкове оцінювання знань

Підсумковий контроль з дисципліни «Міжнародний менеджмент» проводиться у формі іспиту. Іспит проводиться за завданнями складеними в повній відповідності з програмою дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року, та затвердженими білетами, кожен з яких містить по 3 завдання з курсу та 2 завдання з кейсу.

Тривалість іспиту — три астрономічні години.

Іспит проводиться комісією, в склад якої входять лектор потоку, викладачі, що проводять заняття, співробітники кафедри, які необхідні для організації іспиту. Склад комісії затверджується кафедрою міжнародного менеджменту.

Для оцінювання відповідей студентів на типові завдання (питання) курсу використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає — правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури, яка містить: по-перше, формулювання ключових управлінських категорій з питання білету (2 бали), по-друге, методики та інструменти використання теоретичних положень з питань білету в практиці міжнародного менеджменту (2 бали), по-третє, розгорнутий конкретний приклад з міжнародної ділової практики, який свідчить про вміння студента пов’язувати теорію міжнародного менеджменту з сучасною діяльністю транснаціональних корпорацій (4 бали), по-четверте, виявлення дискусійних підходів до аналізу питання білету та аргументація власної позиції (2 бали).
 • доброму рівню (8 балів) відповідає правильна і повна відповідь на поставлене питання, яка включає всі складові відмінної відповіді, за виключенням дискусійних підходів до аналізу питання.
 • задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся навести розгорнутий приклад з міжнародної ділової практики, не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не наведено розгорнутий приклад (або наведений невірний приклад) з міжнародної ділової практики;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, не навів приклад (або навів невірний приклад) з міжнародної ділової практики, чи взагалі нічого не відповів.

Для оцінювання відповідей студентів при вирішенні завдань кейсу використовуються такі критерії:

Відповідь на питання кейсу пишеться у вільній формі в вигляді звіту. Кожне питання кейсу оцінюється максимум у 10 балів.

відмінному рівню (10 балів) відповідає — вичерпна, аналітична і конструктивна відповідь, яка включає діагностику ситуації та формулювання аргументованих і конструктивних пропозицій, що є оригінальними і реальними, а також відповідає практиці міжнародного бізнесу компаній — світових лідерів. При цьому відповідь має будуватись за наступним алгоритмом:

1. Ідентифікація проблеми.

2. Релевантна (доречна) теорія менеджменту.

3. Цілі (чого слід досягти) та критерії її досягнення.

4. Релевантна інформація та її джерела.

5. Альтернативи (принципово різні варіанти рішення).

6. Вибір альтернатив (обґрунтування вибраного рішення).

7. Деталізовані плани (формалізований вигляд).

7.1. Стандарти виконання (критерії оцінки).

7.2. Бюджети (формалізовані розрахунки).

7.3. Запропоновані заходи (що треба зробити)

8. Моніторинг роботи (контроль який включає оперативну реакцію).

9. Крос — культурні аспекти;

доброму рівню (8 балів) відповідає повна аналітична і конструктивна відповідь, яка включає всі елементи відмінної відповіді, однак без вичерпної аргументації окремих положень;

задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь в якій студент запропонував вірне рішення, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, не зміг розкрити більшість з вищенаведених елементів алгоритму відмінної відповіді, який наведено вище, насамперед пунктів 7 та 9;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає помилкова відповідь на завдання, в якій студент не зміг запропонувати правильного рішення, ухилився від аргументації; не дотримувався наведеного алгоритму чи взагалі нічого не відповів.

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає для денної форм навчання 50 і 50 балів. До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів. Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та за виконання індивідуального завдання на іспиті (за умови, якщо студент набрав 30 балів і вище).

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

Оцінка за 4-бальною шкалою оцінювання та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

 

 

6.2. Заочна форма навчання

 

Карта самостійної роботи СТУДЕНТА 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

№ заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс. кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

(самостійне опрацювання)

Тема 3. Культурний контекст міжнародного менеджменту

Установча міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар

Виконання практичних завдань

 

Міні-семінар, розгорнута бесіда

1

 

 

2

 

 

1

2

Тема 4. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Тема 5. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Тема 6. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Міні-лекція (конспект)

тестовий контроль

 

Міні-лекція

 

Міні-семінар «Мозковий штурм»

2

 

 

1

 

1

3

 

 

Тема 7. Управління людськими ресурсами

Тема 8. Керівництво в міжнародних корпораціях

Тема 9. Міжнародні ділові комунікації

Виконання практичних занять

 

Міні-лекція (конспект)

 

Тестовий контроль

2

 

1

 

1

4

Тема 10. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

Тема 11. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Тема 12. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар-дискусія

 

Тестовий контроль

 

1

 

1

 

2

5

Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Тема 14. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Тема 15. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Тема 16. Становлення глобального менеджменту

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар-дискусія

 

Міні-семінар-«мозковий штурм»

 

 

Тестовий контроль

 

1

 

1

 

1

 

 

1

Усього балів за роботу на контактних заняттях

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього за контактні заняття

25

         
 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання (реферат, есе)

 

паперова або електронна

за 2 тижні до початку сесії на кафедру або на електронну адресу викладача

Захист і обговорення

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

електронна

за 1 тиждень до початку сесії на кафедру або електронну адресу викладача

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором  

1) Підготовка презентації щодо проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

2) Проведення самостійного комплексного теоретичного дослідження проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

3) Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4) Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

за 2 тижні до початку сесії на кафедру або на електронну адресу викладача

 

Викладачем у вільному режимі

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань у міжсесійний період

25

Разом за поточний контроль знань

50

 

 

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Панченко Євген Григорович, професор кафедри, професор, д.е.н.

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 404, тел. 456-24-47,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 406, тел. 371-62-17  (заочна  форма),

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

Поточне оцінювання знань

Поточне оцінювання знань студентів заочної форми навчання має на меті забезпечити рівномірність і систематичність опанування компетенцій під час сесійного та  міжсесійного періоду.

Сесійний період проводиться по темах на кожному з п’яти тематичних занять студент може отримати максимальну  суму балів - 4. Кількість балів з кожної теми залежить від якості конспекту, участі дискусії (обґрунтованість відповіді), правильність відповідей та тестові завдання. Кількість балів за результатами комплексної аудиторної самостійної контрольної роботи визначається кількість правильних відповідей та їх аргументованістю.

Кількість балів за виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань у міжсесійний період залежить від якості їх виконання та своєчасному їх представленню на кафедру (викладачу).

Більш детальні пояснення щодо оцінювання знань студентів заочної форми навчання надасть викладачам, який веде заняття.

Оцінка знань на іспиті відбувається згідно положень розділу «Підсумкове оцінювання знань».

 

Підсумкове оцінювання знань

Підсумковий контроль з дисципліни «Міжнародний менеджмент» проводиться у формі іспиту. Іспит проводиться за завданнями складеними в повній відповідності з програмою дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року, та затвердженими білетами, кожен з яких містить по 3 завдання з курсу та 2 завдання з кейсу.

Тривалість іспиту — три астрономічні години.

Іспит проводиться комісією, в склад якої входять лектор потоку, викладачі, що проводять заняття, співробітники кафедри, які необхідні для організації іспиту. Склад комісії затверджується кафедрою міжнародного менеджменту.

Для оцінювання відповідей студентів на типові завдання (питання) курсу використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає — правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури, яка містить: по-перше, формулювання ключових управлінських категорій з питання білету (2 бали), по-друге, методики та інструменти використання теоретичних положень з питань білету в практиці міжнародного менеджменту (2 бали), по-третє, розгорнутий конкретний приклад з міжнародної ділової практики, який свідчить про вміння студента пов’язувати теорію міжнародного менеджменту з сучасною діяльністю транснаціональних корпорацій (4 бали), по-четверте, виявлення дискусійних підходів до аналізу питання білету та аргументація власної позиції (2 бали).
 • доброму рівню (8 балів) відповідає правильна і повна відповідь на поставлене питання, яка включає всі складові відмінної відповіді, за виключенням дискусійних підходів до аналізу питання.
 • задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся навести розгорнутий приклад з міжнародної ділової практики, не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не наведено розгорнутий приклад (або наведений невірний приклад) з міжнародної ділової практики;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, не навів приклад (або навів невірний приклад) з міжнародної ділової практики, чи взагалі нічого не відповів.

Для оцінювання відповідей студентів при вирішенні завдань кейсу використовуються такі критерії:

Відповідь на питання кейсу пишеться у вільній формі в вигляді звіту. Кожне питання кейсу оцінюється максимум у 10 балів.

відмінному рівню (10 балів) відповідає — вичерпна, аналітична і конструктивна відповідь, яка включає діагностику ситуації та формулювання аргументованих і конструктивних пропозицій, що є оригінальними і реальними, а також відповідає практиці міжнародного бізнесу компаній — світових лідерів. При цьому відповідь має будуватись за наступним алгоритмом:

1. Ідентифікація проблеми.

2. Релевантна (доречна) теорія менеджменту.

3. Цілі (чого слід досягти) та критерії її досягнення.

4. Релевантна інформація та її джерела.

5. Альтернативи (принципово різні варіанти рішення).

6. Вибір альтернатив (обґрунтування вибраного рішення).

7. Деталізовані плани (формалізований вигляд).

7.1. Стандарти виконання (критерії оцінки).

7.2. Бюджети (формалізовані розрахунки).

7.3. Запропоновані заходи (що треба зробити)

8. Моніторинг роботи (контроль який включає оперативну реакцію).

9. Крос — культурні аспекти;

доброму рівню (8 балів) відповідає повна аналітична і конструктивна відповідь, яка включає всі елементи відмінної відповіді, однак без вичерпної аргументації окремих положень;

задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь в якій студент запропонував вірне рішення, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, не зміг розкрити більшість з вищенаведених елементів алгоритму відмінної відповіді, який наведено вище, насамперед пунктів 7 та 9;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає помилкова відповідь на завдання, в якій студент не зміг запропонувати правильного рішення, ухилився від аргументації; не дотримувався наведеного алгоритму чи взагалі нічого не відповів.

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає для заочної форм навчання 50 і 50 балів. До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів. Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та за виконання індивідуального завдання на іспиті (за умови, якщо студент набрав 30 балів і вище).

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

Оцінка за 4-бальною шкалою оцінювання та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

 1. Суть міжнародного бізнесу.
 2. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.
 3. Комерційна ера.
 4. Експансія.
 5. Період концесій.
 6. Ера національних держав.
 7. Ера глобалізації.
 8. Глобалізація та інтерналізація міжнародного бізнесу.
 9. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу.
 10. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту.
 11. Основні фази переростання національної корпорації в міжнародну.
 12. Теорія інтерналізації.
 13. Суть міжнародного менеджменту.
 14. Функції міжнародного менеджменту.
 15. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій.
 16. Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи її визначення. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Гарвардській школі бізнесу.
 17. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Чиказькій школі бізнесу.
 18. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Кейптаунському університеті.
 19. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Японії.
 20. Основні національні школи менеджменту.
 21. Провідна роль американської школи менеджменту.
 22. Японський альтернативний менеджмент.
 23. Особливості української школи менеджменту.
 24. Особливості середовища міжнародного менеджменту.
 25. Порівняльна характеристика середовища міжнародних і національ­них корпорацій.
 26. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.
 27. Політична складова міжнародного середовища.
 28. Основні правові системи.
 29. Економічне середовище міжнародних корпорацій.
 30. Інструменти порівняння національних економік.
 31. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.
 32. Вплив культури на міжнародний менеджмент.
 33. Технологічне середовище міжнародного менеджменту.
 34. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища.
 35. Особливості міжнародного середовища в Україні.
 36. Культурний контекст міжнародного менеджменту.
 37. Основні культурні кластери.
 38. Основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій.
 39. Особливості вимірів ділової культури в Україні.
 40. Суть міжнародного стратегічного планування.
 41. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.
 42. Етноцентризм.
 43. Поліцентризм.
 44. Регіоцентризм.
 45. Геоцентризм.
 46. Основні типи міжнародних стратегій.
 47. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.
 48. Система планування в міжнародних корпораціях.
 49. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.
 50. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.
 51. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.
 52. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.
 53. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях.
 54. Управління політичними ризиками.
 55. Міжнародні переговори.
 56. Вплив національних культур на міжнародні переговори.
 57. Особливості прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях, що діють в Україні.
 58. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.
 59. Міжнародні дивізіональні структури.
 60. Глобальні продуктові дивізіональні структури.
 61. Глобальні географічні дивізіональні структури.
 62. Глобальні функціональні структури.
 63. Мультинаціональні матричні структури.
 64. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу.
 65. Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.
 66. Управління змінами в міжнародних корпораціях.
 67. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.
 68. Міжнародні стратегічні альянси.
 69. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій.
 70. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні.
 71. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.
 72. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Прикладні концепції мотивації в міжнародних корпораціях.
 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях.
 74. Визначення заробітної плати в міжнародних призначеннях.
 75. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.
 76. Трудові відносини і виробнича демократія.
 77. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій.
 78. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.
 79. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях.
 80. Лідерство в міжнародному контексті.
 81. Особливості керівництва міжнародними командами.
 82. Міжнародні ділові комунікації.
 83. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті.
 84. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.
 85. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній в Україні.
 86. Особливості контролю в міжнародних корпораціях.
 87. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.
 88. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.
 89. Особливості контролю в багатокультурному середовищі.
 90. Звітність у міжнародному менеджменті.
 91. Особливості звітності в різних країнах.
 92. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють в Україні.
 93. Особливості сучасного технологічного розвитку.
 94. Міжнародний ринок технологій.
 95. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.
 96. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.
 97. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях. Міжнародна система стандартів ІSO-9000.
 98. Статистичні методи управління якістю.
 99. Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні. Міжнародне фінансове середовище.
 100. Міжнародні потоки грошових коштів.
 101. Основні концепції валютних курсів.
 102. Управління валютними ризиками.
 103. Суть і основні види валютних ризиків.
 104. Управління короткостроковими активами і зобов’язаннями між­народних корпорацій.
 105. Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій.
 106. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.
 107. Ринкові трансферні ціни.
 108. Трансферні кінцеві ціни.
 109. Договірні трансферні ціни.
 110. Витратні трансферні ціни.
 111. Змішані методи трансферного ціноутворення.
 112. Міжнародна банківська діяльність.
 113. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні.
 114. Комерційні операції міжнародних корпорацій.
 115. Експортні операції міжнародних корпорацій.
 116. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.
 117. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій.
 118. Імпортні операції міжнародних корпорацій.
 119. Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.
 120. Міжнародний ринок інвестицій.
 121. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.
 122. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.
 123. Міжнародні інвестиційні компанії.
 124. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.
 125. Особливості етики в міжнародних корпораціях.
 126. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті.
 127. Жінки в міжнародному менеджменті.
 128. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.
 129. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій.
 130. Інтегровані системи екологічного менеджменту.
 131. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту ISO-14000.
 132. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.
 133. Глобальне управління і глобальний менеджмент.
 134. Становлення глобальних підприємств.
 135. Динамічна модель глобальних підприємств.
 136. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.
 137. Глобалізація культури.
 138. Глобальне управління фінансами.
 139. Глобалізація технологічного розвитку.
 140. Глобальний менеджмент і природне середовище.

 

 

6.4. Зразок екзаменаційного білета

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра міжнародного менеджменту

 

ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

БІЛЕТ № ...

1. Суть і основні типи організаційних структур транснаціональних корпорацій і основні складові міжнародного менеджменту.

2. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

3. Управління політичними ризиками.

Екзаменаційний  кейс банківська індустрія

            Як і багато інших галузей економіки, французька банківська індустрія на початку 2000-х років зазнала значних змін для забезпечення збереження досягнутого і досягнення конкурентних переваг. Щоб продовжувати відповідати постійно змінним вимогам ринку, довелось корінним чином переглянути багато традиційних принципів діяльності і знайти багато нових рішень. Прийняття деяких з таких рішень суттєво відобразилось на методах роботи та політиці зайнятості. 

            В банківській індустрії за останні сім років було втрачено декілька десятків тисяч постійних робочих місць і значно збільшилась кількість тимчасових працівників. Тимчасові контракти не гарантують співробітникам постійної зайнятості і передбачають оплату тільки у випадку, якщо є робота. Профспілки банківських службовців виразили стурбованість з приводу того, що нова політика веде до експлуатації працівників. Банки у відповідь вказали на те, що більшість тимчасового персоналу відноситься до колишніх постійних співробітників, які відали перевагу тимчасовій роботі для того, щоб  мати більш гнучкий графік. Такі люди не хочуть мати контракти на постійну роботу. Тимчасові працівники призиваються для допомоги в моменти найбільшої необхідності. Представники банків вважають, що було б несправедливо якщо б роботодавці приймали людей на постійну роботу, знаючи, що вона буде короткочасною.

            Нова система гнучкого робочого графіку дозволяє банкам краще справлятись з найбільшим навантаженням. Вона також дає можливість тимчасовим працівникам працювати в будь-який бажаний час, отримуючи за це відповідну оплату. Банки не чекають, що ці люди повинні бути готовими до роботи в будь-який час, коли в цьому виникає потреба.

            Такі нові методи роботи вирішили проблему відповідності пропозиції і попиту і дозволили використовувати більш гнучкі підходи до працевлаштування. Однак не обійшлося без нових проблем, найбільш суттєвою з яких виявилась проблема забезпечення постійного рівня обслуговування споживачів. Висока якість обслуговування все більше отримує визнання як важлива умова для досягнення конкурентних переваг. В той час коли банки змагаються з своїми традиційними і новими конкурентами, які вийшли на їх ринок (наприклад, супермаркетами), життєво важливо, щоб обслуговування споживачів постійно знаходилось на високому рівні і дозволяло банку виділятись серед інших. Щоб досягти успіху, для менеджера по обслуговуванню клієнтів надзвичайно важливим є виконання задач по підтримці мотивації постійного і тимчасового персоналу і забезпечення такої роботи обох груп, яка дозволяла б постійно підтримувати найвищий рівень сервісу.

            Виконавчий директор банку, в якому Ви працюєте менеджером по обслуговуванню клієнтів, попросив Вас підготувати в вигляді звіту пропозиції по наступним питанням:

            4. Як організувати ефективну комунікацію з постійними і тимчасовими співробітниками, яка б дозволяла тримати їх в курсі останніх змін політики компанії і ситуації на ринку?

            5. Як із постійного і тимчасового персоналу формувати ефективні команди і здійснювати їх менеджмент?

 

Затверджено на засіданні кафедри протокол № __ від «__» _____ 200_ р.

 

Завідувач кафедри

міжнародного менеджменту         _______________________  Д. Г. Лук’яненко

 

7. Список РЕКОМЕНДОВАНої ЛІТЕРАТУРи

 

Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.
 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)

 

Законодавчі і нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. —1991. — № 29.
 2. Закон України «Про іноземні інвестиції» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36.
 3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19.

 

Додаткова література

 1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 360с.
 2. Білошапка В А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2007. — 216 с.
 3. Гестеланд Ричард Р. Кросс-культурное поведение в бизнес. — Днепропетровск: Баланс — Клуб, 2003. — 288 с.
 4. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 856 с.
 5. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 645—760.
 6. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — 784 с.
 7. Ингнну Оу. Японский менеджмент: прошлое, настоящее и будущеее. — М.: ЭКСМО, 2007. — 159 с.
 8. Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографія. — К.: КНЕУ, 2006. — 248 с.
 9. Коллинз Дж. От хорошего к великому / Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — 286 с.
 10. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением / Пер. с англ.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — 350 с.
 11. Міжнародний бізнес: підручник. 3-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 810 с.
 12. Ресурси та моделі економічного розвитку: монографія / За заг. ред. Д.Г.Лук'яненка та А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.
 13. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 400 с.
 14. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 227 с.
 15. Сравнительный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова. — СПб.: Питер, 2006. — 368 с.
 16. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія у 2 т. За заг. ред. Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручника — К.: КНЕУ, 2006. — Т. ІІ, С. 448—487.
 17. Уэлч Дж. Победитель / Пер.с англ. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 443 с.
 18. Холден Найджел Дж. Кросс-культурний менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 384 с.