Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ “МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ (РОСЛИННИЦТВО)”

“МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ (РОСЛИННИЦТВО)”

 

МІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Київський Національний Економічний Університет

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні завданнЯ І методичні вказівки
до проведення семінарських (практичних) занять і самостійної роботи студентів

 

з дисципліни

 

 

“Міжпредметний тренінг

(Рослинництво)”

 

 

 

для студентів спеціальності «Менеджмент»
(спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»)

 

 

 

 

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри

економіки та менеджменту агробізнесу

Протокол № __ від ______________ р.

Завідувач кафедри С.І. Дем'яненко

 

 

 

 

Київ 2019

 

 

Навчальні завдання і методичні вказівки до проведення семінарських (практичних) занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжпредметний тренінг» для студентів спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»)/ Уклад. О.Ю. Ничипорук, О.В. Садовник, О.О. Сас. – К.: КНЕУ, 20__. – __ с.

 

 

 

 

Укладач:

 

Рецензент:

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри економіки агропромислових формувань С.І. Дем'яненко

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

Вступ. 4

1. Розподіл навчального часу дисципліни. 6

2. Плани і завдання семінарських (практичних) занять. 7

Тема 1. Спеціалізація та виробництво. 7

Тема 2. Визначення потреби в техніці (АТП та МТП). Найм необхідної техніки  8

Тема 3. Оплата праці. Визначення потреби у виробничому персоналі 9

Тема 4. ОСУ, ОСВ, потреба в адміністративному персоналі 11

Тема 5. Визначення потреби товарно-матеріальних цінностей. 12

Тема 6. Розрахунок витрат по АТП та МТП. Розподіл по об’єктам калькуляції 15

Тема 7. Складання графіку придбання ТМЦ, графік оплат. 17

Тема 8. Загальновиробничі витрати. Собівартість продукції 20

Тема 9. План продажу, план оплат за продану продукцію, зберігання. 21

Тема 10. План прибутків та збитків. Прогноз руху готівки. Баланс. 22

3. Самостійна робота студентів. 25

4. Рекомендована література. 29

 

 

Вступ

 

У сучасних умовах ринку та тотальної глобалізації забезпечити ефективну діяльність підприємства будь-якої форми власності стає все важчим завданням. Практика підприємств всіх галузей економіки, попри скептику перехідного пострадянського періоду, показує дієвість планування, як інструменту досягнення такої мети. Менеджери в один голос свідчать про необхідність деталізованих розрахунків перед початком будь-якого виробничого чи невиробничого процесу. «Оцифрування» первинних даних не завжди відображає ефективність, наприклад обслуговуючого характеру, але  слугує базою для аналізу впливу на кінцеві результати діяльності. У зв’язку з цим кожне підприємство повинно мати спеціалістів, що можуть сформувати первинну інформацію та об’єднати її у виробничо-фінансовий план. Підготувати таких спеціалістів для аграрних формувань, з набутими раніше знаннями фахових дисциплін економіки, надати можливість систематизувати їх, покликаний курс “Міжпредметний тренінг (рослинництво)”.

Мета опанування навчальної дисципліни “Міжпредметний тренінг (рослинництво)” – закріпити та систематизувати знання з фахових та профільних дисциплін, а саме набути умовно-практичних навичок побудови виробничо-фінансового плану галузі рослинництва на сільськогосподарському підприємстві.

Дисципліни, що передують вивченню: «Економіка підприємства АПК», «Інформатика (Excel)», «Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва», «Планування і контроль на підприємстві», «Організація виробництва», «Організація і стимулювання праці», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Бухгалтерський облік».

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

 • Оцифрувати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур;
 • Визначити сезонну потребу власної та найманої техніки;
 • Сформувати потребу у виробничому та адміністративному персоналі, побудувати організаційну структуру управління;
 • Запланувати потребу товарно-матеріальних цінностей та графік їх придбання;
 • Розрахувати та обґрунтувати планову собівартість продукції рослинництва (зерно, цінні зерновідходи, солома);
 • Спрогнозувати помісячно рух готівки, визначити потребу в кредитному ресурсі;
 • Запланувати фінансові результати за календарний рік. Баланс

Формат проведення дисципліни - теорія “Ігор”:

 • В академічній групі студентами (самостійно) створюються мікрогрупи чисельністю до 6-ти студентів;
 • Члени мікрогруп самостійно обирають свого представника – «керівника»;
 • Керівники обирають собі Заступника та делегуються повноваженнями розподіляти поставлені завдання між членами групи;
 • Варіант завдання обирається за жеребкуванням між керівниками груп;
 • Власник – Викладач.

Підсумковий контроль дисципліни "Міжпредметний тренінг (рослинництво)" проводиться у формі заліку – комплексна презентація та захист виробничо-фінансового плану.

По завершення даного курсу студент повинен здобути навик написання виробничо-фінансового плану галузі рослинництва на підприємстві будь-якої форми власності та організаційно-виробничої структури. Вміти обґрунтувати технологічні показники притаманні галузі рослинництва, оптимальну організаційну структуру управління та виробництва, необхідність найму техніки та залучення кредитного ресурсу. Володіти методами формування заробітної плати працівників, розрахунку собівартості продукції рослинництва, показників економічної ефективності функціонування підприємства.

Набуті умовно-практичні навики під час проходження курсу є необхідними для здійснення техніко-економічних розрахунків галузі рослинництва агропромислових підприємств. Такими знаннями і уміннями повинні володіти економісти, менеджери та керівники сільськогосподарських підприємств.

 

1. Розподіл навчального часу дисципліни

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навч.

Заочна форма навч.

Всього

Л

С

(П)

І

К

Р

С

Р

С

Всього

Л

С

(П)

І

К

Р

С

Р

С

1

Спеціалізація та виробництво

12

2

2

2

6

14

1

1

2

10

2

Визначення потреби в техніці (АТП та МТП). Найм необхідної техніки

20

2

2

4

12

18

1

1

2

14

3

Визначення потреби у виробничому персоналі. Оплата праці

8

 

1

1

6

13

 

1

2

10

4

ОСУ, ОСВ, потреба в управлінському персоналі

8

 

1

1

6

13

 

1

2

10

5

Визначення потреби в товарно-матеріальних цінностях

14

 

2

4

8

15

 

1

2

12

6

Розрахунок витрат по АТП та МТП. Розподіл по об’єктам калькуляції

16

 

4

4

8

15

 

1

2

12

7

Складання графіку придбання ТМЦ, графік оплат

10

 

2

2

6

11

 

1

2

8

8

Загальновиробничі витрати. Собівартість продукції

18

 

4

4

10

15

 

1

2

12

9

План продажу, план оплат за продану продукцію, зберігання

10

 

2

2

6

11

 

1

2

8

10

План прибутків та збитків. Прогноз руху готівки. Баланс.

20

 

4

4

12

17

 

1

2

14

 

Модульний контроль

4

 

4

 

 

1

 

1

 

 

 

Підсумковий контроль

4

 

4

 

 

1

 

1

 

 

 

Разом годин

144

4

32

28

80

144

2

12

20

110

 

Примітка: Л – лекції, С (П) – семінарські (практичні) заняття, ІКР – індивідуально-консультативна робота, СРС – самостійна робота студентів.

 

2. Плани і завдання семінарських (практичних) занять

 

Тема 1. Спеціалізація та виробництво

План семінарсько-практичного заняття

 1. Профілюючий напрямок, місце розташування та розмір земельного масиву.
 2. Сівозміна, попередники та карта полів.
 3. Планування урожайності.
 4. Розрахунок розміру фіксованого сільськогосподарського податку та орендної плати.

 

Вихідна інформація

 1. Перелік варіантів  за профілюючими культурами та місцем розташування підприємств

Варіант

Профілююча культура

Місце розташування підприємства

1

Кукурудза на зерно

Київська область, Білоцерківський район

2

Гречка

Київська область, Білоцерківський район

3

Цукровий буряк

Вінницька область, Немирівський район

4

Соя

Київська область, Володарський район

5

Соняшник

Кіровоградська область, Новомиргородський район

6

Льон

Кіровоградська область, Новомиргородський район

7

Ріпак озимий

Київська область, Володарський район

8

Овес

Київська область, Володарський райони

 1. Середня вартість одного гектара ріллі, яку підприємство бере в оренду

Варіант

Середня вартість 1 га ріллі, грн

Орендна плата, %

1

22400

4,9

2

26600

4,1

3

28500

4,4

4

20000

4,8

5

21700

4,9

6

22400

4,3

7

21850

4,2

8

27200

4,0

 
 1. Всі ґрунти полів мають ІІ клас.

 

Завдання

 1. Заповнити карту полів, обґрунтувати розміщення культур на полях (Exel додаток);
 2. Розрахувати та проаналізувати структуру посівних площ за плановий та наступні два роки;
 3. Запланувати урожайність;
 4. Визначити валовий обсяг виробництва культур;
 5. Розрахувати коефіцієнт зосередження товарного виробництва та виробничий напрямок (після складання плану продажу);
 6. Розрахувати розмір фіксованого сільськогосподарського податку, суму його сплати по кварталах;
 7. Розрахувати розмір орендної плати та суму її сплати по кварталах;
 8. Реферативне завдання визначення суті понять (додаток) по кожному пункту (не більше як дві сторінки), обов’язково вказати джерело.

 

Перевірка знань

 1. Ротація та сівозміна.
 2. Які найкращі попередники для культур?
 3. Який клас ґрунтів мають поля під посіви?
 4. Методика розрахунку планової урожайності.
 5. Як розраховується фіксований сільськогосподарський податок?
 6. Специфіка визначення розміру орендної плати на підприємстві.

 

Література

 • Закон України «Про плату за землю».
 • Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”
 • Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624,с.
 • Лабораторний практикум з дисципліни «Технологічні процеси в галузях» /сільське господарство/ Укл.: Ф.В.Іваненко, М.І.Наконечна. –К.КДЕУ, 1995. – 127 с.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с.
 • Планування  діяльності підприємства. / За ред. В. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.

 

 

Тема 2. Визначення потреби в техніці (АТП та МТП). Найм необхідної техніки

План семінарсько-практичного заняття

 1. Технологічні карти сільськогосподарських культур (Exel).
 2. Розрахунок потреби техніки машино-тракторного парку.
 3. Розрахунок потреби вантажівок автотранспортного парку.
 4. Вартість техніки, амортизація, ремонти.

 

Вихідна інформація

 1. Технологічні карти (Excel додаток).

 

Завдання

 1. Заповнити в технологічних картах колонки «норма виробітку» (N) та «витрати палива»(AB).
 2. Визначити потребу в техніці та обладнанні, які є в технологічних картах, прямим розрахунком. Зобразити за допомогою графіку Ганта.
 3. Визначити вартість, норматив на ремонт, амортизацію одиниці техніки та обладнання

 

Перевірка знань

 1. Технологія вирощування ____ (культура).
 2. Складання технологічних карт.
 3. Методика розрахунку потреби МТП.
 4. Методика розрахунку потреби АТП.
 5. Побудова графіка Ганта на основі визначених потреб техніки та обладнання.

 

Задача 2.1

Визначити потребу в тракторах Т-150К , які виконували наступні операції:

1.08-4-08 – лущення стерні – площа 800 га, норма виробітку – 30га за зміну

15.09- 19.09 – посів пшениці - площа 670 га , норма виробітку – 32га

15.09-19-09 – оранка – площа 400 га, норма виробітку – 12 га

Коефіцієнт змінності – 1,6, коефіцієнт технічної готовності – 0,9

Задача 2.1

Визначити плановий вантажооборот по  автомобілях ГАЗ-53, які були зайняті на перевезеннях:

Насіння із складу на поле – 350т, середня відстань перевезення – 7 км,

Мінеральних добрив із складу на поле – 250 т, середня відстань перевезення – 15 км.

 

Література

 • Економічний довідник аграрника. / За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. К.: “Преса України”, 2003. – 800 с.
 • Справочник экономиста-аграрника. /Под ред. Н.П. Кононенко, Н.Я. Кушвида. К.: Урожай, 1991 – 520 с.
 • Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.
 • Справочник по планировнию сельскохохяйственного производства.  /Ред. Никифоров – 1980.

 

 

Тема 3. Оплата праці. Визначення потреби у виробничому персоналі

План семінарсько-практичного заняття

 1. Тарифна сітка.
 2. Тарифні ставки водіїв автотранспортного парку.
 3. Формування потреби у виробничому персоналі.

 

Вихідна інформація

 1. Технологічні карти (Exel додаток).
 2. Тарифна сітка (Exel додаток).

 

Завдання

 1. Провести розрахунок
  1. мінімальних гарантованих розмірів денних тарифних ставок окремих категорій робітників сільськогосподарських підприємств
  2. годинних тарифних ставок водіїв вантажних та легкових автомобілів
  3. перевезення 1т*км
  4. простою.
 2. Заповнити в технологічних картах (Exel) колонки:
  1. «Кількість нормозмін»,
  2. «Затрати праці, люд-год механізатори»,
  3. «Затрати праці, люд-год інші робітники»,
  4. «Тарифний розряд механізатори» (довідник),
  5. «Тарифний розряд інші робітники» (довідник),
  6. «Тарифна оплата праці, грн. механізатори»,
  7. «Тарифна оплата праці, грн. інші робітники»,
  8. «Надбавка до основної оплати праці, грн механізатори»,
  9. «Надбавка до основної оплати праці, грн інші робітники» (за шкідливість, кваліфікацію),
  10. «Оплата праці механізатори» (за шкідливість, кваліфікацію),
  11. «Оплата праці інші робітники»,
  12. «Оплата праці механізаторів із нарахуваннями»,
  13. «Оплата праці інших робітників із нарахуваннями».
 3. Визначити потребу в кількості механізаторів та інших працівників. Зобразити за допомогою графіку «Ганта».
 4. В окремій таблиці відобразити помісячний графік оплати праці виробничого персоналу. Додатково відобразити «чисту заробітну плату» («на руки»).

 

Перевірка знань

 1. Тарифна сітка, методика розрахунку.
 2. Методика розрахунку годинних тарифних ставок водіїв вантажного автотранспорту.
 3. Методика розрахунку годинних тарифних ставок водіїв легкового автотранспорту.
 4. Методика розрахунку тарифних ставок водіїв АТП за 1[т*км].
 5. Методика розрахунку тарифних ставок водіїв АТП за простій.
 6. «Чиста» заробітна плата.
 7. Фонд оплати праці.
 8. Виробничий персонал.
 9. Формування потреби виробничого персоналу.

 

Задача 3.1

Обчисліть оплату праці та фонд оплати праці трактористу машиністу (ІІ групи), який був зайнятий на весняно-польових роботах (посів зернових культур), його праця була оцінена за V розрядом, а він відпрацював 9 години. Відсоток нарахувань 37.

 

Задача 3.2

Розрахувати фонд оплати праці та «чисту» («на руки») заробітну плату. За наступної інформації:

 • відсоток нарахувань – завд.1;
 • «загальних відрахувань» 21,12;
 • місячна премія 10%;
 • оклад – бажаний по завершенню навчання в університеті.

 

Задача 3.3

Обчисліть оплату праці та фонд оплати праці водію (ІІ групи) вантажного бортового автомобіля вантажопідйомністю 2,5тонни при перевезенні силосу (вантаж II класу) по II групі доріг, якщо навантаження здійснювалося з бункеру, розвантаження – за допомогою застосування механічних розвантажувальних механізмів.

Вихідна інформація:

 • Відсоток нарахувань – завд.1;
 • Відстань перевезень – 11км;
 • Перевезено вантажу – 6т;
 • Норма часу на навантаження 1 т – 5,1хв;
 • Норма часу на 1т-км – 1,52 хв.

 

Література

 • Економічний довідник аграрника. / За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. К.: “Преса України”, 2003. – 800 с.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с.
 • Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.
 • Справочник по планировнию сельскохохяйственного производства.  /Ред. Никифоров – 1980.
 • Справочник экономиста-аграрника. /Под ред. Н.П. Кононенко, Н.Я. Кушвида. К.: Урожай, 1991 – 520 с.

 

 

Тема 4. ОСУ, ОСВ, потреба в адміністративному персоналі

План семінарсько-практичного заняття

 1. Організаційна структура управління та виробництва.
 2. Допоміжні та обслуговуючі підрозділи.
 3. Формування потреби адміністративного персоналу.

 

Вихідна інформація

 1. Роздатковий матеріал з попередніх тем.

Завдання

 1. Визначити потребу в адміністративних працівниках.
 2. Схематично відобразити організаційну структуру управління.
 3. В довільній формі запланувати, помісячно, заробітну плату адміністративних працівників. Додатково розрахувати отриману заробітну плату «на руки».
 4. Сформувати, помісячно, витрати по підприємству за статтею заробітна плата (адміністративний та виробничий персонал).

 

Перевірка знань

 1. Організаційна структура управління.
 2. Організаційна структура виробництва.
 3. Зв'язок структури управління та виробництва.
 4. Типи організаційних структур.
 5. Допоміжні та обслуговуючі підрозділи.
 6. Методика визначення кількості працівників бухгалтерії.
 7. Методика визначення кількості працівників планово-економічного відділу.
 8. Методика визначення кількості працівників служби головного енергетика.
 9. Визначення потреби в працівниках агрономії.

 

Література

 • Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624,с.
 • Лабораторний практикум з дисципліни «Технологічні процеси в галузях» /сільське господарство/ Укл.: Ф.В.Іваненко, М.І.Наконечна. –К.КДЕУ, 1995. – 127 с.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с.
 • Планування  діяльності підприємства. / За ред. В. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.

 

 

Тема 5. Визначення потреби товарно-матеріальних цінностей

План семінарсько-практичного заняття

 1. Товарно-матеріальні цінності.
 2. Методика розрахунку потреби пального.
 3. Методика розрахунку потреби мінеральних добрив.
 4. Методика розрахунку потреби засобів захисту рослин.
 5. Формування помісячного графіку використання ТМЦ.
 6. Складання плану придбання ТМЦ.

 

Вихідна інформація

 1. Технологічні карти (Exel додаток).
 2. Роздатковий матеріал (Exel додаток)
 3. Нормативи витрат насіння на 1 га та співвідношення власного та купованого насіння

Культура

Норматив витрат насіння, ц/га, п.од*, тис.шт**

Норматив власного насіння, %

Норматив купованого насіння, %

1

Озима пшениця

2,8

70

30

2

Яра пшениця

2,5

70

30

3

Ячмінь ярий

2,5

70

30

4

Овес

2,5

70

30

5

Гречка

1,0

70

30

6

Горох

4,0

70

30

7

Кукурудза на зерно

1,0*

-

100

8

Кукурудза на силос

1,3*

-

100

9

Цукрові буряки

 3,0*

-

100

10

Соя

1,2

70

30

11

Соняшник

0,5*

-

100

12

Льон

0,3

50

50

13

Ріпак озимий

0,4*

-

100

14

Томати

54,0**

-

100

 

* п.од – посівна одиниця

** норматив розсади томатів

 1. Нормативи внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури, кг д.р.

Культура

Норматив, кг.д.р./т

N

P2O5

K2O

Пшениця озима

28,0

18,0

20,0

Пшениця яра

21,0

16,5

16,5

Ячмінь ярий

21,0

16,0

17,0

Овес

17,0

9,0

9,0

Гречка

16,0

23,0

23,0

Горох

16,0

23,0

23,0

Кукурудза на зерно

22,0

19,0

21,0

Кукурудза на силос

2,6

2,0

2,1

Буряки цукрові*

4,5

3,8

4,6

Соя

58,0

70,0

14,0

Соняшник

95,0

62,0

62,0

Льон

60,0

65,0

62,0

Ріпак озимий

40,0

30,0

30,0

Томати*

0,18

0,85

-

 

* при внесенні органічних добрив в розрахунку 45 т /га.

 

Завдання

 1. Розрахувати потребу в паливі по кожній технологічній операції та в цілому по всіх культурах;
 2. Визначити потребу в насіннєвому матеріалі по всіх видах культур;
 3. Розрахувати потребу в мінеральних добривах по кожній технологічній операції та в цілому по всіх культурах;
 4. Розрахувати потребу в засобах захисту рослин по кожній технологічній операції та в цілому по всіх культурах.
 5. Скласти помісячний графік використання ТМЦ.

 

Перевірка знань

 1. Товарно-матеріальні цінності.
 2. Розрахунок потреби пального.
 3. Розрахунок потреби мінеральних добрив.
 4. Розрахунок потреби засобів захисту рослин.
 5. План використання ТМЦ.
 6. План придбання ТМЦ.

 

Література

 • Довідник по плануванню сільськогосподарського виробництва / Упорядник і керівник авт. Колективу І.О.Никифорчук. –К.: Урожай, 1980. -360 с.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с. 
 • Планування  діяльності підприємства. / За ред. В. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
 • Типові норми виробітку і витрачання палива на тракторно-транспортні роботи у сільському господарстві – К.: Урожай, 1987. -416 с.
 • Тракторно-транспортні роботи: методика розрахунку та норми виробітку і витрати пального. Книга 5. – К.: Комплекс Віта, 1996. -486 с.

 

Задача 5.1

Розрахувати потребу в матеріально-технічних ресурсах (насінні, добривах, засобах захисту рослин, паливі та мастилі при перевезенні інших МТР) у фізичній масі за наступної інформації:

 • посівна площа під культуру – 250 га;
 • норматив внесення насіння на 1 га – 2,4 ц;
 • підприємство має внести під культуру на 1 га д.р, кг.:
  • N – 90
  • P2O5 – 85
  • K2O – 80
 • підприємство вносить три мінеральні добрива, які мають наступний вміст д.р., %

Номенклатура

N

P2O5

K2O

Аміачна селітра

34,5

 

 

Амофос

11

52

 

Калій хлористий

 

 

60

 • поле один раз буде оброблене гербіцидом (2,5 кг на га), два рази фунгіцидом ( 2,0 кг на га) і 80 % площі інсектицидом ( 1,8 кг на га)
 • витрати пального на 1 т перевезення насіння та мінеральних добрив – 2,2 л, а на перевезення кожного виду ЗЗР – по 22 л;
 • витрати мастила (моторного та трансмісійного разом) становлять 1,5 % від витрат пального.

Тема 6. Розрахунок витрат по АТП та МТП. Розподіл по об’єктам калькуляції

План семінарсько-практичного заняття

 1. Формування витрат АТП.
 2. Обсяг вантажоперевезень (прямі та загальновиробничі).
 3. Методика розрахунку собівартості 1[т*км] та 1км.
 4. Методика розподілу витрат вантажного автотранспорту.
 5. Формування витрат МТП.
 6. Об’єкти калькуляції розподілу МТП та методика розподілу.

 

Вихідна інформація

 1. Технологічні карти (Exel додаток).
 2. Роздатковий матеріал попередніх тем.
 3. Парк легкових автомобілів (базовий, можливі корективи):

Марка а\м

Хто використовує

Заробітна плата водія, грн..

Ліміт пробігу за день

Ліміт пробігу за день

«Нива- Шевроле»

Керівник підприємства

3000

100

200

Нива ВАЗ 2121

Гол. Агроном

 

50

200

Нива ВАЗ 2121

Гол. Інженер

 

100

150

ВАЗ 2105

обслуг. підрозд

2500

80

150

 

Завдання

 1. Скоригувати потребу в техніці (АТП та МТП).
 2. Сформувати витрати по вантажівкам.
 3. Сформувати витрати на легкові автомобілі.
 4. Визначити обсяг автотранспортних робіт.
 5. Розрахувати планову собівартість 1 т-км, 1 км пробігу.
 6. Розподілити витрати вантажного автотранспорту по об’єктам калькуляції.
 7. Сформувати витрати на техніку та обладнання.
 8. Визначити об’єкти  калькуляції, на які розподіляються витрати окремих видів та груп техніки машино-транспортного парку.
 9. Розподілити витрати по МТП на об’єкти калькуляції.

 

Перевірка знань

 1. Статті витрат МТП, АТП.
 2. Методика розрахунку витрат по автопарку.
 3. Розрахунок планової собівартості 1 км пробігу.
 4. Методика розподілу витрат вантажного автотранспорту.
 5. Методика розподілу витрат легкового автотранспорту.
 6. Методика розрахунку потреби в автомобілях.
 7. На основі чого визначається обсяг автотранспортних робіт?
 8. Розрахунок  витрат на експлуатацію та утримання техніки і обладнання.

 

Література

 • Довідник по плануванню сільськогосподарського виробництва / Упорядник і керівник авт. Колективу І.О.Никифорчук. –К.: Урожай, 1980. -360 с.
 • Економічний довідник аграрника. / За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. К.: “Преса України”, 2003. – 800 с.
 • Збірник систематизованого законодавства «Автотранспортні перевезення в Україні» Спецвипуск газети «Бухгалтерія, право, податки, консультації» №22 від 28.05.2001 (додаток до газети «Бізнес»)
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с. 
 • Постанова КМ України від 12 липня 2004 р. N 885 Про затвердження Методики обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин
 • Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.
 • Справочник экономиста-аграрника. /Под ред. Н.П. Кононенко, Н.Я. Кушвида. К.: Урожай, 1991 – 520 с.

 

Задача 6.1

Автомобіль Зіл -130 вантажопідйомністю 6 т виконав два рейси:

1 Київ – Житомир – 135 км, перевіз 5т ,

   Житомир – Київ – 135 км, повертався ненавантажений

2. Київ – Луцьк – 410 км , перевіз 6 т вантажу,

Луцьк – Київ – 410 км, перевіз 4 т вантажу

Витрати палива автомобіля на 100 км – 30,5 л, на 100 т-км – 2 л.

Розрахувати на основі наведених даних сумарно за 2 рейси:

 • Вантажооборот
 • Коефіцієнт використання пробігу
 • Коефіцієнт використання вантажопідйомності
 • Витрати палива

 

Задача 6.2

В господарстві є 3 автомобілі ЗіЛ- 130. На основі наведених даних по групі вказаних автомобілів визначити планову собівартість 1 км пробігу, 10 т/км:

 • Середньодобовий пробіг 1 автомобіля – 120 км
 • Кількість днів в роботі 1 автомобіля – 200
 • Коєфіціент використання пробігу – 0,65
 • Коєфіціент використання вантажопідйомності – 0,7
 • Планові витрати на дану групу автомобілів – 320 тис. грн.

 

Задача 6.3

Розподілити витрати на амортизацію сільськогосподарської техніки між наступними культурами на основі наведених даних:

Культура

Площа посіву

Витрати палива

на 1 га всього

на збирання 1 га

озима пшениця

2000

60

10

ячмінь

1500

55

9

цукрові буряки

500

98

18

 
 • комбайни зернозбиральні Джон-Дір 9660 – 230тис.грн;
 • норматив внесення насіння на 1 га – 65 тис.грн;

 

 

Тема 7. Складання графіку придбання ТМЦ, графік оплат

План семінарсько-практичного заняття

 1. Визначення загальної потреби в ТМЦ.
 2. Формування помісячної таблиці використання (затрат) ТМЦ з розшифровкою на статті витрат.
 3. Формування помісячної таблиці (графіку) придбання ТМЦ з розшифровкою на статті витрат.
 4. Формування графіку (таблиці) оплати за ресурси

 

Вихідна інформація

 1. Технологічні карти (Exel додаток).
 2. Роздатковий матеріал попередніх тем.
 3. Наявність паливо-мастильних матеріалів на складі (на 01.01.ПР)

Вид паливо-мастильного матеріалу

Наявність на складі на 01.01.ПР*, л

Середня вартість 1 л ПММ, грн.**

Дизельне паливо

45800

14,90

Бензин А-80

5200

13,50

Мастило моторне

150

19,80

Мастило трансмісійне

50

20,50

*  ПР – плановий рік

** з ПДВ

 1. Зростання цін на паливо спостерігається в наступні місяці:
 • січень – ціна на паливо зазначена в таблиці 1 є базовою для подальших розрахунків;
 • лютий – на 0 % до попереднього місяця;
 • березень - на 3 % до попереднього місяця;
 • квітень – на 8 % до попереднього місяця;
 • травень - на 2 % до попереднього місяця;
 • червень – на 0 % до попереднього місяця;
 • липень – на 2 % до попереднього місяця;
 • серпень – на 2 % до попереднього місяця;
 • вересень - на 1 % до попереднього місяця;
 • жовтень – ціна зменшується до цін червня;
 • листопад – ціна зменшується до цін червня;
 • грудень - ціна зменшується до цін червня.
 1. Наявність сільськогосподарської продукції на складі підприємства

Вид продукції

Наявність на складі на 01.01.ПР, ц*

Повна собівартість продукції, грн./ц

Пшениця озима

10350

92,5

Пшениця яра

7800

90,8

Ячмінь ярий

15100

85,4

Овес

7200

86,6

Гречка

1400

228,7

Горох

5000

195,4

Кукурудза на зерно

15800

88,4

Кукурудза на силос

-

-

Буряки цукрові

-

-

Соя

3600

242,1

Соняшник

1800

323,3

Льон треста

-

-

Льон насіння

2200

450,0

Ріпак озимий (насіння)

-

-

Томати

-

-

* з врахуванням насіннєвого фонду

 1. Вартість купованого насіння у 2,2 рази вища ніж вартість насіння власного виробництва.
 2. Крім цього вартість всього купованого насіння у березні зростає ще на 15 % і на 10 % на озимі культури у серпні місяці.
 3. Наявність мінеральних та органічних  добрив на підприємстві (на 01.01.ПР):

Вид добрива

Наявність на 01.01.ПР, кг

Середня вартість закупки 1 т, грн.*

Аміачна вода

 

2600

Аміачна селітра

2200

3400

Амофос

1400

5900

Калій хлористий гранульований

200

4500

Калій-магнезія

 

4000

Карбамід

300

4500

Нітроамофоска

 

4900

Суперфосфат гранульований

5000

4100

Тукосуміш  6-26-30

3200

5100

Органіка (гній),т

50 000

40,0**

* з ПДВ

** 40 грн/т враховуючи перевезення та кагатування біля поля

 1. Ціна на добрива зазначена в таблиці є базовою для подальших розрахунків.
 2. Слід враховувати, що вартість мінеральних добрив березні-квітні зростає на 10 % відносно базового рівня. У серпні-вересні відбувається аналогічне коливання цін. В інші місяці ціни відповідають рівню базових.
 3. Наявність засобів захисту рослин на складі (на 01.01.ПР):

Вид засобу захисту рослин

Наявність на складі на 01.01.13, л

Середня вартість 1 л, кг ЗЗР, грн.*

Гербіциди

Гранстар 75%

5,0

 

Естерон 85%

40,0

 

Пріма 45,9%

25,0

 

Монітор 750

0,665

 

Базагран М 37,5%

50,0

 

Харнес 90%

60,0

 

Карібу 50%

3,0

 

Десиканти

Реглон cупер 15%

100,0

 

Фунгіциди

Рекс Дуо

75,0

 

Протруювачі

Вітавакс

20,0

 

Інсектициди

Децис Форте 12,5%

12,0

 

Данадим

70,0

 

Моспілан

20,0

 

* ціна встановити самостійно – за допомогою тендерної таблиці

 

Завдання

 1. Визначити загальну потребу в ТМЦ
 2. Сформувати помісячну таблицю використання (затрат) ТМЦ з розшифровкою на статті витрат
 3. Сформувати помісячну таблицю (графік) придбання ТМЦ з розшифровкою на статті витрат
 4. Сформувати графік (таблицю) оплат за ресурси

 

Перевірка знань

 1. Методика визначення потреби в ТМЦ.
 2. Розрахунок використання ТМЦ.
 3. Розрахунок на придбання ТМЦ.
 4. Розрахунок використання та придбання ТМЦ помісячно.
 5. Методика формування графіку оплати за ресурси.

 

Література

 • Довідник по плануванню сільськогосподарського виробництва / Упорядник і керівник авт. Колективу І.О.Никифорчук. –К.: Урожай, 1980. -360 с.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с. 
 • Планування  діяльності підприємства. / За ред. В. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
 • Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.

 

Задача 7.1

Скласти графік оплат на основі даних, що наведені нижче.

 • Потреба добрив на сезон 1500 т аміачної селітри – ціна 3300 грн/т, – використовується в березні, квітні та травні.
 • Потреба ЗЗР на суму 8 млн. грн. – використовуються в квітні, травні, липні.

Умови покупки добрив: оплата 100% під час відвантаження – розриву в часі немає. Умови покупки ЗЗР: при оплаті 100% в момент покупки – 0% кредитних, при схемі оплати 20% (при покупці) – 80% (після збирання врожаю)  - 15% кредитних.

 

Задача 7.2.

Скласти графік придбання сировини та витрати на неї за наступних умов:

Потреба в паливі по місяцях становить:

 • січень – 700 л;
 • лютий – 2500 л;
 • березень – 15000 л;
 • квітень – 37800 л;
 • травень – 34720 л;
 • червень – 16400 л;
 • липень – 7400 л;
 • серпень – 38110 л;
 • вересень – 14600 л;
 • жовтень – 8550 л;
 • листопад – 4100 л;
 • грудень – 640 л.

Наявність палива на складі на початку року 2000 л.

Сировина купується у попередньому місяці. При цьому створюються запаси сировини у розрахунку 10 % від потреб наступного місяця за мінусом наявного пального.

Середня вартість пального – 15,4 грн/л.

 

 

Тема 8. Загальновиробничі витрати. Собівартість продукції

План семінарсько-практичного заняття

 1. Загальновиробничі витрати на підприємстві
 2. Поняття собівартості продукції: види собівартості (виробнича та повна).
 3. Собівартість сільськогосподарської продукції:методи визначення та методика обчислення.
 4. Розрахунок виробничої собівартості продукції (без доробки).

 

Вихідна інформація

 1. Матеріали попередніх тем.

 

Завдання

 1. Сформувати таблицю понесених прямих витрат на вирощування окремих культур та розподілюваних витрат по підприємству, при цьому розділити незавершене виробництво попереднього від планового року та виробництво планового року.
 2. Визначити на основі «Методичних рекомендацій з планування…» базу розподілу загальновиробничих витрат. Та провести розподіл витрат між об’єктами калькуляції.
 3. Розрахувати виробничу та повну собівартість вирощування сільськогосподарської продукції.

 

Перевірка знань

 1. Як формуються витрати на підприємстві?
 2. Які статті витрат відносять до постійних, а які до змінних?
 3. Що включають в себе загальновиробничі витрати?
 4. Виробнича собівартість формується…
 5. Які статті витрат включає в себе повна собівартість сільськогосподарських культур?
 6. Методика розподілу загальновиробничих витрат на підприємстві.

 

Література

 • Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624,с.
 • Економічний довідник аграрника. / За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. К.: “Преса України”, 2003. – 800 с.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с.
 • Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.
 • Справочник экономиста-аграрника. /Под ред. Н.П. Кононенко, Н.Я. Кушвида. К.: Урожай, 1991 – 520 с.

 

 

Тема 9. План продажу, план оплат за продану продукцію, зберігання

План семінарсько-практичного заняття

 1. Прогнозування цін на продукцію.
 2. Формування плану продажу продукції (відвантаження).
 3. Складання плану надходжень за продану продукцію.
 4. Розрахунок витрати на зберігання продукції.
 5. Формування адміністративних витрат.
 1. Розрахунок повної собівартості продукції (без фінансових витрат).

 

Вихідна інформація

 1. Матеріали попередніх тем.
 2. Повна собівартість доробки:

Стаття

Ранні зернові

Ріпак

Кукурудза

Соняшник

Соя

Приймання, грн./т

5,4

6,5

5,2

6,3

6,4

Очистка, грн./т%

3,2

4,2

3,2

4,8

4,5

Сушіння, грн/т%

12,1

15,3

12,2

15,9

15,3

Зберігання, грн/т-день

0,8

1,1

0,8

1,1

1,1

Відвантаження, грн./т

8,1

10,1

10,2

10,3

8,1

 

Завдання

 1. Спрогнозувати ціни на продукції.
 2. Скласти план продажу в натуральному і вартісному виразі.
 3. Скласти план оплат за продану продукцію.
 4. Розрахувати витрати на зберігання продукції.

 

Перевірка знань

 1. Методика складання плану продажу продукції.
 2. Якою датою прийнято вважати  продаж продукції?
 3. Методика складання плану оплат за продану продукцію.
 4. Методика розрахунку витрат на зберігання продукції.
 5. На основі яких даних визначаються витрати на зберігання на поточний місяць?

 

Література

 • Електорнний ресурс: http://fin.at.ua/
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с.
 • Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.
 • Справочник по планировнию сельскохохяйственного производства.  /Ред. Никифоров – 1980.
 • Справочник экономиста-аграрника. /Под ред. Н.П. Кононенко, Н.Я. Кушвида. К.: Урожай, 1991 – 520 с.

 

 

Тема 10. План прибутків та збитків. Прогноз руху готівки. Баланс.

План семінарсько-практичного заняття

 1. Складання плану про прибутки і збитки.
 2. Складання плану руху грошових коштів.
 3. Бюджет ПДВ.

 

Вихідна інформація

 1. Матеріали попередніх тем.

 

Завдання

 1. Розробити план руху готівки підприємства на плановий період.
 2. Розробити бюджет ПДВ на плановий період.
 3. Розробити  план про прибутки і збитків підприємства на плановий період.

 

Перевірка знань

 1. Що являє собою план про прибутки та збитки?
 2. Що відображає план руху грошових коштів?
 3. Що відображає план ПДВ.
 4. Методика складання плану про  прибутки і збитки.
 5. Методика складання руху готівки підприємства.
 6. На основі яких трьох видах діяльності складають  план руху грошових коштів?

 

Література

 • Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624,с.
 • Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с.
 • Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. – К.: Издательский дом «Максимум», 2005. –884с.
 • Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.

 

Задача 10.1

Скласти графік закупки сировини та оплати за неї для виробництва олії на основі даних:

 1. Вихід товарної олії з насіння 45%.
 2. Запас готової продукції на складі на 1.01 – 30 т, норматив запасу готової продукції  на 1 число кожного наступного місяця – 50 % від плану продажу на поточний місяць.
 3. Запас зерна на складі на 1.01- 18т, норматив запасу сировини на 1 число кожного наступного місяця - 25% від потреби виробництва на поточний місяць.
 4. На 1.06. запаси сировини не створюють в зв’язку з зупинкою олійниці на плановий ремонт, вся вироблена олія продається в плановому місяці, запаси готової продукції не створюються
 5. Ціна насіння соняшнику 4100 грн. за т з ПДВ.
 6. Оплата здійснюється наступним чином: 40% по факту поставки, 60% з відстрочкою платежу 1 міс.
 7. План реалізації по місяцях, т

 

місяці

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

Обсяг продажу

60

90

120

135

105

 

Задача 10.2

Побудувати фрагмент плану руху готівки і плану прибутків та збитків на основі наведених операцій:

 1. Підприємство відвантажило покупцю в січні місяці 200 т пшениці за ціною  1200 грн. з ПДВ, яка буде оплачена в лютому
 2. Собівартість відвантаженої пшениці 750 грн. т
 3. В лютому місяці виплачена заробітна плата працівникам підприємства в сумі 12000 грн.
 4. В березні від постачальника надійшло 10 т дизпалива за ціною 5500 грн. за т без ПДВ
 5. В квітні виплачені відсотки за кредит в сумі 5000 грн.
 6. В квітні списані на витрати періоду адміністративні витрати в сумі 1000 грн.

План прибутків та збитків

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Чистий дохід від реалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

 

 

     Валовий прибуток/збиток

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

     Операційний прибуток/збиток

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

План руху грошових коштів

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

      Надходження

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації

 

 

 

 

 

 

Отримано кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Витрати кощтів

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

Сировина і матеріали

 

 

 

 

 

 

Виплата відсотків за кредит

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Самостійна робота студентів

Карта самостійної роботи студента

З дисципліни «Міжпредметний тренінг» для студентів спеціальності 6107 «Економіка підприємств» (спеціалізація 6107/1 – «Економіка агропромислових формувань»)

Вид самостійної роботи

Орієнтовні витрати часу, ак.год.

Планові терміни виконання

Форми контролю і звітності

Макс. кількість балів

Денна форма навчання

1. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

20

Протягом семестру

Перевірка рівня знань і активність на заняттях

10

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

20

Протягом семестру

Перевірка правиль-ності виконання модульних контрольних робіт

30

1.3. Виконання домашніх завдань

20

Протягом семестру

Перевірка правиль-ності виконання завдань

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

60

 

 

50

3. Семестровий контроль

Підготовка до заліку

20

 

 

50

Всього

80

 

 

100

 

Карта самостійної роботи студента

З дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 6107 «Економіка підприємств» (спеціалізація 6107/1 – «Економіка агропромислових формувань»)

Вид самостійної роботи

Орієнтовні витрати часу, ак.год.

Планові терміни виконання

Форми контролю і звітності

Макс. кількість балів

Заочна форма навчання

1. Обов’язкові

1.1. Виконання домашніх завдань

30

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань

20

1.2. Підготовка до модульної контрольної роботи

30

Протягом семестру

Перевірка правиль-ності виконання модульної контрольної роботи

20

1.3. Виконання домашніх індивідуальних завдань

30

 

Презентація і перевірка правильності виконання

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

90

 

 

50

3. Семестровий контроль

Підготовка до заліку

30

 

 

50

Всього

110

 

 

100

Реферативне завдання (тема 1, завдання 8)

Визначення суті базових аграрних понять.  Для розуміння процесів, що проходять на реальному виробництві, студенти мають опрацювати ряд понять, термінів, що поширені у сільськогосподарській діяльності (додаток). Особливу увагу приділити технолого-економічній суті операцій по обробітку ґрунту. Варто звернути увагу на рекомендовані періоди (строки) виконання технологічних операцій які дають максимальну агрономічну та економічну ефективність. Розібратися в термінах які характеризують кількість (бункерна й залікова вага) та якість зерна.

Структура реферування по технологічним операціям:

 1. Економічна та технологічна суть операції
 2. Види технологічної операції
 3. Якою технікою виконується, та її енергозатратність

Структура реферування по культурам:

 1. Загальна характеристика культури, сорти, гібриди
 2. Класифікація якості та кінцевий (магазинний) продукт
 3. Строки посіву та збирання для центрального регіону
 4. Насіння, добрива, ЗЗР (рекомендації, норми)

Структура реферування по термінам «вага бункерна, залікова, мертві та цінні зерновідходи»:

 1. Сутність понять
 2. Нормативи втрат по основним культурам (кукурудза, пшениця, горох, цукровий буряк, гречка, соя, кукурудза на силос, ячмінь, овес, соняшник, ріпак, льон)

Структура реферування по термінам «сіно, сінаж, солома»:

 1. Сутність понять
 2. Поживність
 3. Нормативи отримання кормової маси (усушка, угар)

Технологічні операції, культури, терміни

варіант 1

варіант 2

варіант 3

варіант 4

варіант 5

варіант 6

варіант 7

варіант 8

подрібнення пожнивних решток / мульчування

здвоювання валків, перевертання валків

посів сидератів

скошування на силос, трамбування силосної маси

боротьба з гризунами (розкидання отруйних принад)

навантаження / розвантаження телескопічним погружчиком

мульчування стерні

закриття вологи

внесення засобів захисту рослин

скошування трав на сіно

розкидання органічних добрив

садіння

внесення мінеральних добрив

скошування трав на сінаж

внесення дефекату

внесення рідких добрив

сівба просапних

формування і перевертання валків

копання коренеплоді

пресування (тюкування) сіна

комбайнування

підбирання сінажної маси комбайном

лущення стерні

сівба суцільним способом

жито

обмолот

боронування

десикація

коткування

культивація

дискування

овес

кукурудза зернова

ячмінь

буряк цукровий

просо

горох

сорго

буряк столовий

кукурудза силосна

вико-овес

гречка

пшениця

соя

соняшник

суданка

ріпак

пари

 

Приклад.

 1. Оранка -  обертання плату ґрунту на 135º або 180º з інтенсивним перемішуванням (поглибленням родючого шару), має проводитися в теплий період (до кінця вересня), що дає максимальний ефект її виконання. Технолого-економічна суть:
 • Покращення структури ґрунту від щільної до мілко грудкової – поліпшення аерації, газообміну, полегшує розвиток кореневої системи рослин
 • Підсилення окислювально-відновлювальні процеси материнських породи – материнська порода вступає в контакт з повітрям, в наслідок чого каталізується процес вивільнення доступних форм поживних речовин мінерального типу (магній, фосфор і т.д.), а також нормалізується рівень кислотності ґрунту
 • Активізуються мікробіологічні процеси – мікроорганізми за сприятливих температур (тому й операція має проводитися в теплий період) швидше розмножуються та переробляють рештки рослин, що є органічною складовою поживних речовин
 • Заорюється насіння, кореневища бур’янів та попередників на глибину яка не дає можливості прорости – технологічне знищення бур’янів.
 1. Види оранки: за глибиною та метою виконання.

За глибиною:

 • мілка – до 15 см;
 • звичайна – 15-25 см;
 • глибока – 25-35 см;
 • плантажна – більше 40 см.

За метою:

 • культурна оранка
 • оборот пласта (на 180 градусів);
 • оранка здіймаючи (на 135 градусів);
 • осіння зяблева оранка;
 • безвідвальна оранка плоскорізом (на землях з сильною вітровою ерозією).
 1. Виконується наступною технікою та має затрати:

Енергетичний засіб

Сільськогосподарське знаряддя

Норма виробітку, од./ год

Норма витрат, од./га (т, год)

Т-150

ПЛН-5-35

1,11 га/год

19,8 л/га

Т-150

ПО-5

0,95 га/год

19,0 л/га

John Deere-300

Lemken Diamant-8

1,77 га/год

20,0 л/га

 

Висновок: оранка як технологічна операція провокує процеси аерації, мінералізація, нормалізації кислотності, знищення бур’янів та розвитку органічних сполук. В результаті чого підвищує природну родючості ґрунту та має відповідні економічні ефекти (зниження витрат на мінеральні добрива, меліораційні заходи, засоби захисту рослин).

 

 

 
 

Урожайність культур по зазначених підприємствах в різних областях України, ц/га

Київська область (Білоцерківський та Володарський райони)

 

ПР*-8

ПР-7

ПР-6

ПР-5

ПР-4

ПР-3

ПР-2

ПР-1

Озима пшениця

32

64

58

64

60

68

62

65

Яра пшениця

45

54

49

54

51

58

53

55

Ячмінь

34

38

48

40

42

45

44

44

Овес

32

30

35

35

40

42

42

40

Гречка

25

22

23

19

24

23

20

24

Горох

29

30

29

27

28

30

29

29

Кукурудза на зерно

75

77

85

90

80

82

85

88

Кукурудза на силос

396

405

414

414

387

392

405

410

Цукрові буряки

400

420

450

425

452

447

451

442

Ріпак

20

29

27

25

28

28

24

28

Соя

22

21

21

18

17

21

20

19

Кіровоградська область (Новомиргородський та Новоукраїський райони)

Озима пшениця

35

67

61

67

63

71

65

68

Яра пшениця

58

57

52

57

54

60

55

58

Ячмінь

31

34

43

36

38

41

40

40

Овес

26

24

28

28

32

34

34

32

Горох

26

27

26

24

25

27

26

26

Кукурудза на зерно

77

82

88

92

92

90

85

85

Кукурудза на силос

352

360

368

368

344

348

360

364

Цукрові буряки

340

357

383

361

384

380

383

376

Соняшник

15

15

15

14

16

16

18

16

Томати

320

330

285

298

305

320

310

304

Вінницька область (Немирівський район)

Озима пшениця

24

56

50

56

52

60

54

57

Яра пшениця

50

48

43

48

44

51

46

48

Ячмінь

32

36

46

38

40

43

42

42

Горох

30

32

31

28

29

32

30

30

Кукурудза на силос

396

405

414

414

387

392

405

410

Цукрові буряки

480

485

520

550

525

580

570

580

* ПР – плановий рік.

 

4. Рекомендована література

 

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624,с.
 2. Довідник по плануванню сільськогосподарського виробництва / Упорядник і керівник авт. Колективу І.О.Никифорчук. –К.: Урожай, 1980. -360 с.
 3. Економічний довідник аграрника. / За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. К.: “Преса України”, 2003. – 800 с.
 4. Електронний доступ: http://fin.at.ua/
 5. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”.
 6. Закон України «Про плату за землю».
 7. Збірник систематизованого законодавства «Автотранспортні перевезення в Україні» Спецвипуск газети «Бухгалтерія, право, податки, консультації» №22 від 28.05.2001 (додаток до газети «Бізнес»)
 8. Лабораторний практикум з дисципліни «Технологічні процеси в галузях» /сільське господарство/ Укл.: Ф.В.Іваненко, М.І.Наконечна. –К.КДЕУ, 1995. – 127 с.
 9. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с.
 10. Планування  діяльності підприємства. / За ред. В. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
 11. Постанова КМ України від 12 липня 2004 р. N 885 Про затвердження Методики обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин
 12. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. – К.: Издательский дом «Максимум», 2005. –884с.
 13. Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. / В.Д.Гревцов, С.С.Копнин, Б.Ф. Беспалый и др.; Под ред. В.Д. Гревцова. К.: Урожай, 1991 – 424 с.
 14. Справочник по планировнию сельскохохяйственного производства.  /Ред. Никифоров – 1980.
 15. Справочник экономиста-аграрника. /Под ред. Н.П. Кононенко, Н.Я. Кушвида. К.: Урожай, 1991 – 520 с.
 16. Типові норми виробітку і витрачання палива на тракторно-транспортні роботи у сільському господарстві – К.: Урожай, 1987. -416 с.
 17. Тракторно-транспортні роботи: методика розрахунку та норми виробітку і витрати пального. Книга 5. – К.: Комплекс Віта, 1996. -486 с.