Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття інвестиційних рішень

Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття інвестиційних рішень

 

Розробники:

Антонюк Л.Л., доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, професор, e-mail: antoniuk@kneu.edu.ua

Черницька Т.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, доцент, e-mail: t_chernytska@kneu.edu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

Форма навчання —

заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Л.Л. Антонюк,

Т.В. Черницька, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………

4

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……….………

6

 

 

Тема 1. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку…………..

6

Тема 2. Інвестиційна стратегія підприємства…………………………………..

6

Тема 3. Правила прийняття інвестиційних рішень…………………………

6

Тема 4. Управління ризиками………………………………………………

6

Тема 5. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства………………………………………………………………….

 

6

Тема 6. Управління фінансовими інвестиціями підприємства……………..

7

Тема 7. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства……

Тема 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії та прийняття інвестиційних рішень……………………………………………

7

 

7

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………….

2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………….

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни..

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………

3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни..

 

 

8

8

8

 

9

 

9

 

10

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………

 

13

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……………………………………………………………………………….

 

13

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для     самостійної роботи…………………………………………..

 

14

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ………………….

15

5.1.         Основна література …………………………………………………………

15

5.2.         Додаткова література …………………………………..…………………

 

15

       

 

 

ВСТУП

Дисципліна «Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття інвестиційних рішень» передбачає послідовне цільове викладення основних питань, які стосуються механізмів та інструментів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії і є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка».

Анотація навчальної дисципліни:

В умовах переходу до ринкової економіки, інтеграції в світове співтовариство пожвавлюється та набуває нової якості інвестиційна діяльність, тому є потреба у формуванні навиків з ідентифікації, підготовки та реалізації рішень щодо ефективного використання ресурсів, в опануванні світового досвіду обґрунтування та реалізації інвестицій. Аналіз інвестиційної привабливості компанії за методикою CFA дозволяє поглибити знання студентів у контексті інвестиційних досліджень. CFA Society Ukraine - Українське товариство інвестиційних професіоналів, яке об'єднує більше 200 представників інвестиційної професії в Україні, та входить у міжнародну мережу організацій глобальної асоціації інвестиційних професіоналів CFA Institute. Місією товариства CFA Society Ukraine є впровадження найвищих стандартів етики, освіти і професіоналізму в інвестиційній сфері України. Основні цілі суспільства - об'єднання інвестиційних професіоналів, забезпечення їхнього постійного навчання та соціальної єдності, а також підвищення рівня обізнаності в Україні про кваліфікацію CFA, як про глобальний стандарт інвестиційної професії.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни «Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття інвестиційних рішень» входить до циклу дисциплін професійної підготовки магістрів на факультеті міжнародної економіки і менеджменту та спирається на раніше засвоєні студентами навчальні дисципліни: «Основи економічної науки», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Економіка підприємства», «Економічна статистика» та ін.

Мета вивчення дисципліни – сформувати систему теоретичних знань, вмінь і практичних навичок у сфері управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії форм, методів та механізмів її забезпечення, а також прийняття інвестиційних рішень.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний інструментарій;
 • сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування;
 • правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та напрямки державного регулювання інвестиційної діяльності;
 • отримання навичок самостійного пошуку джерел інформації, її обробки, розрахунку аналітичних показників;
 • оволодіння студентами вміннями та навичками роботи в команді, презентації результатів командної роботи.

Предметом дисципліни є конкурентоспроможність суб’єктів міжнародного бізнесу, методики її вдосконалення та механізми ефективної реалізації інвестиційних рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у сфері управління діловою досконалістю підприємства (організації).

2. Уміння:

Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем під час управління діловою досконалістю компанії (організації), що передбачає збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

3. Комунікація:

Здатність донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері ділової  досконалості; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію

4. Автономність та відповідальність:

Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей і програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка».

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління фінансами міжнародних корпорацій, фінансового контролінгу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, ризик-менеджменту у реальному та фінансовому секторах економіки, консалтингу.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку

Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів та сегментів інвестиційного ринку. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на сучасному етапі. Методи поточного спостереження кон'юнктури інвестиційного ринку. Поняття моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на підприємстві. Методи аналізу поточної кон'юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення. Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки. Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість галузей економіки.

 

Тема 2. Інвестиційна стратегія підприємства

Поняття інвестиційної стратегії підприємства. Зв'язок інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку підприємства. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її розділів, узгодженості із зовнішнім інвестиційним середовищем, урахування впливу факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектної результативності тощо.

 

Тема 3. Правила прийняття інвестиційних рішень

Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій. Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій. Критерії ефективності реальних інвестиційних проектів: чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутрішня норма дохідності та ін., порядок їх розрахунку. Взаємозв'язок окремих показників оцінки ефективності реальних інвестицій. Особливості оцінки ефективності незалежних і альтернативних проектів реальних інвестицій. Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну капітальних активів у зв'язку з вибором «покупка-лізинг».

 

Тема 4. Управління ризиками

Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і запобігання окремим видам інвестиційних ризиків. Правила прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності і ризику. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом Монте-Карло, аналіз дерева рішень.

 

Тема 5. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

Поняття інноваційних інвестицій підприємства та характеристика їх основних форм. Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління інноваційними інвестиціями підприємства як інструмент реалізації інноваційної стратегії.

Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді. Порядок вибору об'єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх вартості. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій.

 

Тема 6. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій. Роль фінансового інвестування в забезпеченні встановлення фінансового впливу на інші підприємства, реалізації стратегічних цілей, що пов'язані з диверсифікацією операційної діяльності підприємства, забезпеченні дохідності тимчасового вільного капіталу, накопиченні інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестицій. Характеристика основних форм фінансових інвестицій підприємства - вкладення в статутні фонди інших підприємств; розміщення тимчасового вільного капіталу в дохідні інструменти грошового ринку, вкладення капіталу в дохідні інструменти фондового ринку тощо.

Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства. Основні етапи процесу розробки політики управління фінансовими інвестиціями на підприємстві - аналіз стану фінансового інвестування у передплановому періоді, визначення форм фінансового інвестування, оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій та оперативне його коригування.

 

Тема 7. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій підприємства. Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших. Методичні підходи до мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових інструментів. Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за критеріями дохідності, ризику та ліквідності. Принципи та параметри оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. Основні фактори, що впливають на зниження ефективності фінансових інвестицій, методи оцінки їх впливу. Організація системи моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій. Обґрунтування управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових інвестицій, ефективних форм реінвестування капіталу.

 

Тема 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії та прийняття інвестиційних рішень. Презентація студентами результатів виконання кейсу по підприємству (ділова гра) та інтерпретація визначених у завданні та самостійно розрахованих показників.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової): «Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття інвестиційних рішень» 

для студентів освітньої програми/спеціалізації: «Міжнародна економіка»

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

1

Ознайомлення з вимогами курсу, поділ на команди. Обговорення проблемних питань. Підготовка до дискусії.

5

2-3

Проведення дискусії.

10

4-6

Відвідування презентації досліджуваної компанії та зустріч з експертами інвестиційного та консалтингового бізнесу.

20

7-8

Виконання кейсів та практичних завдань від представників провідних інвестиційних та аудиторських компаній України.

10

9-10

Вивчення матеріалів з інвестиційної аналітики та виконання завдань по тематиці курсу.

10

11

Підготовка до  проведення ділової гри. Обговорення вихідних даних по кейсу компанії

5

12-14

Проведення ділової гри. Захист результатів індивідуальних робіт студентів

 

15

Контрольна (модульна) робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальна аналітично-розрахункова робота за результатами виконання кейсу по компанії (письмова частина роботи + захист)

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «незадовільно» менше 60 балів; оцінка «задовільно» 60-69 балів; оцінка «добре» 70-89 балів; оцінка «відмінно» 90-100 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає відповідно 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та за виконання індивідуального завдання.

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання є: відповіді (виступи) на аудиторних заняттях протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання контрольних модульних завдань, а також завдань для самостійного опрацювання.

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях оцінюється за максимальною оцінкою 60 балів із 100, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний підсумковий контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить: 0-5 балів.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягає підготовка однієї комплексної самостійної роботи, що полягає в розв’язуванні кейсу по підприємству (ділова гра).

Дана робота має максимальну оцінку 20 балів із 100, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль. При чому, 10 балів нараховується за письмову частину роботи та 10 балів – за презентацію і захист результатів в аудиторії під час проведення ділової гри.

Контрольні модульні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З науки передбачається виконання 1 контрольної модульної роботи, оцінка якого визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 20 балів із 100 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Контрольна модульна робота передбачає проведення письмової контрольної роботи, що триває 1 академічну годину і складається з 3 теоретичних питань і 10 тестових завдань. Оцінювання модульного завдання проходить за шкалою від 0 до 20 балів (0,1,2,3,4,5…10 балів).

      Студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — у роботі конференцій, круглих столів, наукових семінарів, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової): «Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття

інвестиційних рішень»

 для студентів освітньої програми/спеціалізації: «Міжнародна економіка»

 

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

1-2

Ознайомлення з вимогами курсу, поділ на команди. Обговорення проблемних питань. Підготовка до дискусії. Проведення дискусії.

10

3-4

Виконання кейсів та практичних завдань від представників провідних інвестиційних та аудиторських компаній України.

10

5

Вивчення матеріалів з інвестиційної аналітики та виконання завдань по тематиці курсу.

10

6

Підготовка до  проведення ділової гри. Обговорення вихідних даних по кейсу компанії

10

7-8

Проведення ділової гри. Захист результатів індивідуальних робіт студентів

 

9

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальна аналітично-розрахункова робота за результатами виконання кейсу по компанії (письмова частина роботи + захист)

50

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

      

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «незадовільно» менше 60 балів; оцінка «задовільно» 60-69 балів; оцінка «добре» 70-89 балів; оцінка «відмінно» 90-100 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає відповідно 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та за виконання індивідуального завдання.

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання є: відповіді (виступи) на аудиторних заняттях протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання контрольних модульних завдань, а також завдань для самостійного опрацювання.

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях оцінюється за максимальною оцінкою 40 балів із 100, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний підсумковий контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить: 0-10 балів.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягає підготовка однієї комплексної самостійної роботи, що полягає в розв’язуванні кейсу по підприємству (ділова гра).

Дана робота має максимальну оцінку 50 балів із 100, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль. При чому, 20 балів нараховується за письмову частину роботи та 30 балів – за презентацію і захист результатів в аудиторії під час проведення ділової гри.

Контрольні модульні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З науки передбачається виконання 1 контрольної модульної роботи, оцінка якого визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 10 балів із 100 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Контрольна модульна робота передбачає проведення письмової контрольної роботи, що триває 1 академічну годину і складається з 3 теоретичних питань і 10 тестових завдань. Оцінювання модульного завдання проходить за шкалою від 0 до 20 балів (0,1,2,3,4,5…10 балів).

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

Добре

B

70 – 79

C

66 – 69

Задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), вважаються такими, що не виконали вимоги робочої навчальної програми та індивідуального навчального плану, і отримують незадовільну оцінку з дисципліни. Після належної підготовки такі студенти мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

 

Для оцінювання відповідей студентів на питання індивідуальної контрольної роботи використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;
 • рівню «добре» (8 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного  програмного матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел
 • задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна та неповна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав задовільний рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;
 • не достатньому рівню (4 бали) відповідає неповна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав недостатній рівень знань з основного програмного матеріалу, допускає помилки у використанні понятійного апарату, показує недостатні знання літературних джерел, не наводить аргументування у відповіді, помиляється при розв’язуванні задач;
 • мінімальному рівню (2 бали) відповідає відповідь студента, яка містить мінімальну кількість інформації щодо відповіді на питання, зводиться до визначення поняття та відсутності аргументації, характеристики процесів та явищ зазначених у питанні, при розв’язку задачі недостатньо володіє методикою і допускає помилки в розрахунках;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі.

Для оцінювання відповідей студентів на тестові питання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає правильна відповідь на 9-10 тестових питань;
 • рівню «добре» (8 балів) відповідає правильна відповідь на 7-8 питань;
 • задовільному рівню (6 балів) відповідає правильна відповідь на 5-6 тестових питань;
 • не достатньому рівню (4 бали) відповідає правильна відповідь 3-4 тестових питань;
 • мінімальному рівню (2 бали) відповідає правильна відповідь на 1-2 тестове питання;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає правильна відповідь на 0 тестових питання.

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

      

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Своєчасно поданий звіт що включає 5 завдань для самостійного опрацювання, які підлягають обов’язковому захисту перед журі.

До захисту допускаються аналітичні звіти в роздрукованому вигляді з зазначеною кафедрою датою виконання. При оцінюванні захисту беруться до уваги:

 • наявність самостійних висновків та узагальнень;
 • новизна та власні пропозиції;
 • виокремлення та пояснення методів дослідження;
 • обґрунтованість і відповідність статистичним даним висновків та узагальнень;
 • обґрунтованість висновків та наявність власного відношення до досліджувальної проблеми.

Індивідуальне завдання має бути надруковане на комп’ютері на білому папері стандартного формату А4, мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали.

Титульний аркуш завдання повинен мати такі реквізити:

 • назва міністерства підпорядкування;
 • назва університету;
 • назва кафедри;
 • Аналітичний звіт (назва …);
 • прізвище, ініціали студента, факультет, курс, спеціальність, номер академічної групи;
 • дата виконання/подання завдання викладачеві на перевірку.

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка рівня виконання індивідуальних практичних завдань

Протягом ділової гри учасники, інтерпретуючи визначені в завданні та самостійно розраховані показники, отримують максимальну кількість балів за рахунок найбільш повного, переконливого та оригінального представлення авторських висновків і рекомендацій.

Гра оцінюється у 20/50 балів, що складається з трьох елементів:

 1. Оцінка презентації малої групи-команди – максимум 5/10 балів;
 2. Оцінка ступеня участі студентів в обговоренні проблеми – максимум 5/10 балів;
 3. Оцінку звіту малої групи-команди – максимум 10/20 балів.

Під час участі у діловій грі викладачем оцінюється індивідуальна і командна робота студентів.

 

 

 

Ділова гра

Оцінку презентації малої групи-команди

Макс. – 10/20 б

Оцінка якості презентації та виступу команди макс. 5/10 балів;

За результатами голосування:

5/10 б – команда зайняла 1 місце

4/8 б – команда зайняла 2 місце

3/6 б – команда зайняла 3 місце

Оцінку міри участі студентів в обговоренні проблеми

 

Макс. – 5/10 б

0 б – активності під час проведення гри немає, не приймає участь у дискусії

1-2 / 2-3 б – приймає участь у дискусії, але не обґрунтовує положень, які висловлює

4-3 / 4-7 б - бере участь у дискусії,  обґрунтовує не всі положення, які висловлює

5 / 8-10 б – бере активну участь у дискусії, ставить запитання, доповнює відповіді, чітко і логічно їх обґрунтовує

Оцінку звіту малої групи-команди

 

Макс. – 10/20 б

0 – завдання за проблемними ситуаціями не виконано

2-5 / 2-10 – не висвітлено в повному обсязі обов’язкові проблемні питання

7-8 / 11-17 – звіт представлено, в ньому висвітлено основні проблемні питання, але окремі його положення недостатньо обґрунтовані

10 /18-20 – завдання виконано в повному обсязі, всі положення аргументовано, є розрахунки, використано матеріали сучасних наукових досліджень

Всього за ділову гру

20 балів денна форма навчання/ 50 балів заочна форма навчання

 

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

5.1. Основні джерела

 1. Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово- інвестиційних операцій в EXCELL) : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Цул, 2014. – 256 с.
 2. Артим-Дрогомирецька З. Економічний ризик : навч. посіб. / З. Артим- Дрогомирецька. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 320 с.
 3. Бондар М. І. Звітність підприємства : навч. посіб. / М. І. Бондар. – К. : ЦУЛ, 2015. – 570 с.
 4. Варналій З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення : монографія / З. С. Варналій, О. П. Гармашова. – К. : Ліра, 2013. – 387 с.
 5. Загуцький У. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств : навч. посіб. / У. Р. Загуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – К. : Ліра-К, 2013. –320 с.
 6. Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Exele) / П. В. Круш, О. В. Клименко. – 2-е вид. – К. : Ліра-К, 2013. – 344 с.
 7. Марушак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризками : навч. посіб. / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – К. : Ліра-К, 2014. – 296 с.
 8. Pinto G. Equity Asset Valuation (CFA Institute Investment Series), 2010.
 9. R. DeFusco. Quantitative Investment Analysis (CFA Institute Investment Series), 2007.
 10. Wilmott, Paul. Frequently Asked Questions in Quantitative Finance. 2nd ed. John Wiley and Sons, Ltd., 2009.

 

5.2. Додаткові

 1.  Офіційний сайт Статистики Євростату: www.ec.europa.eu
 2. CFA, www.cfainstitute.org
 3. Financial Times, www.ft.com
 4. The Economicst Intelligence Unit, www.eiu.com/
 5. Thomson Reuters, http://training.thomsonreuters.com/eikon4/?mkt=10
 6. Mergemarket, http://www.mergermarket.com

 

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях