Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Мова ділових паперів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра українознавства

 

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                              Т.в.о.завідувача                                      кафедри

                                                                                        українознавства

                                                                            

                                                                                               _______О.М.Ситько

                                                                                       «    « ________2017

 

 

 

Методичні вказівки

щодо виконання контрольних робіт для заочної форми навчання

з навчальної дисципліни «Мова ділових паперів»

 

        Галузь знань 08 Право

        Спеціальність 081 Право

       Факультети №1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса - 2017

 

Методичні вказівки щодо виконання  контрольних робіт  з навчальної дисципліни “Мова ділових паперів” для студентів 2-го курсу заочної  форми навчання за спеціальністю 081 Право.

Розробник: кандидат педагогічних наук, професор кафедри, доцент Тягнирядно Є.В.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри українознавства

Протокол  від  29 серпня 2017 р. № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендація

щодо виконання контрольної роботи

Комплекс контрольних завдань підготовлений відповідно до вимог сучасної методики організації навчального процесу;  ураховуються проблеми вибору терміна, його дефініцій, проблеми синонімії, омонімії, паронімії в юридичній термінології, функціонування мовних одиниць у різних жанрах усного й писемного професійного мовлення. Сприяє вихованню творчої соціально-активної особистості, розвиває інтелектуальні здібності.

Подані контрольні завдання допоможуть перевірити рівень знань із найважливіших розділів курсу «Мова ділових паперів».

Контрольна робота займає особливе місце в тематичному плані курсу “Мова ділових паперів” для слухачів факультету заочного навчання юридичних закладів. Комплекс контрольних робіт (10 варіантів) охоплює усі теми курсу й підготовлений відповідно до навчальної програми з мови ділових паперів, із урахуванням вимог сучасної методики організації навчального процесу, а також згідно з вимогами Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст.), Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Концепції розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки МВС України на період 2000 – 2005 рр.”, нормативних документів МВС України.

 Контрольні завдання Комплексу передбачають перевірку засвоєння слухачами знань про основні законодавчі документи з питань мови; теоретичні поняття та категорії навчальної дисципліни; різновиди й реквізити сучасних ділових паперів, у тому числі слідчих документів; вимоги до мовних засобів ділових паперів і мовні норми, правила оформлення різних видів документів; уміння працювати з юридичними термінологічними словниками та словниками ділової мови тощо. Значна частина завдань передбачає вироблення необхідних умінь і навичок у виборі потрібного слова чи граматичної його форми. Запропоновані контрольні завдання ураховують проблеми вибору терміна, його дефініції, диференціації його значень, проблеми синонімії, омонімії, паронімії в юридичній термінології, функціонування мовних одиниць у різних жанрах усного й писемного професійного мовлення тощо; мають навчально-виховне значення, профорієнтаційний характер; сприяють вихованню мислячої соціально-активної особистості, розвивають творчий потенціал та інтелектуальні здібності слухачів.

Контрольна робота кожного варіанту передбачає передусім самостійне опрацювання теоретичного матеріалу; виконання творчого завдання, що дасть змогу перевірити мовно-стилістичну досконалість тексту, ступінь володіння того чи іншого слухача словом, оскільки на сучасному етапі мовна освіта правників, які беруть безпосередню участь у розбудові правової держави, у законодавчій, судово-процесуальній, нотаріальній та інших видах правничої діяльності, у науковій роботі з проблем держави й права, у розробці та впорядкуванні української юридичної термінології, має бути зорієнтована насамперед на вдосконалення й поглиблення фахових знань, підвищення рівня професійної ерудиції та загальномовної культури слухачів.

 

Контрольна робота має бути належним чином оформлена. У ній обов’язково зазначається план роботи, список опрацьованої літератури та ставиться особистий підпис. Тема контрольної роботи вибирається слухачем відповідно до початкової літери (див. таблицю).

 

А, Б, В – варіант №1;                     Н, О, П – варіант №6;

Г, Д, Е – варіант №2;                     Р, С, Т – варіант №7;

Є, Ж, З – варіант №3;                     У, Ф, Х – варіант №8;

І, Ї, Й – варіант № 4;                      Ц, Ч, Ш – варіант №9;

К, Л, М – варіант №5;                    Щ, Ю, Я – варіант №10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення титульної сторінки

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра українознавства

-            

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з навчальної дисципліни

«Мова ділових паперів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

Слухач 1-го курсу

ФзтаДн за напрямом

підготовки «Правознавство»

Гордєєв В.О.

-            

                                                                                    

 

 

 

 

 

Одеса - 2017

 

 

 

Перелік рекомендованих підручників, інших методичних

та дидактичних матеріалів з мови ділових паперів:

 

 

Базова література

1.   Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. закл. — 4-те вид., переробл. і допов. — К.: А.С.К., 2002. – 328 с.

2. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. [Навч. посібник]/ А.Н. Діденко - К.: Либідь, 2000.  – 324 с..

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. — 2-ге вид., допов. - X.: Торсінг, 2002. – 448 с.

4. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник – К.: Алерта, 2005. – 284 с.

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування[Навчальний посібник]/ А.В. Корж – К: Правова єдність, 2009. – 293 с.

6. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування. [Навчальний посібник]/ В.О. Михайлюк – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.

7. Пащук Р.І., Скорофатова Г.Й., Васильєва Г.Й. та ін. Професійна мова правника: теорія і практика: теорія і практика: навч. пос./Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва та ін. – МВС Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 448 с.

8. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. -  К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.

9.  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Рад. Школа, 1989. – 288 с.

Допоміжна література

 1. Бурячок А, Про зміни та доповнення в третьому й четвертому виданнях «Українського правопису» 1990, 1993 р. // УМЛІІІ, -1993. - №5 - 6.
 2. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. [Навч. посібник]/ Н.В. Ботвина – К.: Артек, 2000. – 240 с.
 3. Білодід І.К. Дбаймо про високу культуру мови // Питання мовної культури. – К.: Наук. думка, 1969. - №3. – С. 3-10.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К.: «Аконіт» 2001. – 941 с.
 5. Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих виразів. -Х.: Торсінг, 2000. – 286 с.
 6. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. [Навчальний посібник]/Г.Й. Волкотруб - К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 321 с.
 7. Головащук С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К.: Либідь. 1989. – 360 с.
 8. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.
 9. Державна програма розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року // УМЛШ. -1991. -№6.
 10. Дудик П.С. Діалогічність і монологічність розмовного мовлення // Мовознавство. – 1972. - №2. – С. 20-29.
 11. Жовтобрюх МА., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. - 4-е вид, - К.: Либідь,  1972. – 384 с.
 12. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. [Підручник для вищих навчальних закладів]/ М. Зубков – Харків: «Торсінг», 2002. –  447 с.
 13. Конституція України (ст. 10). - К., 1996.
 14. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.
 15.  Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища шк., 1997. – 268 с.
 16.  Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів: Світ, 1996. – 232 с.
 17. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / Уклад. С.Я.Єрмоленко та ін. – К.: Довіра, 1998. – 783 с.
 18. Орфографічний словник української мови.-К.: «Довіра», 1994. – 989 с.
 19. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. [Навч. посібник]/ Л.М.Паламар, Г.М. Кацавець -К.: Либідь, 1993.  – 220 с.   
 20. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. - К.: Либідь, 1994. – 186 с.
 21. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук. думка, 1976. – 352 с.
 22. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. [Навч. посібник]/ О. Пономарів – К.: Либідь, 1999. – 240 с.
 23. Про мови в Українській РСР: Закон УРСР II Літературна Україна. - 1989, 12 листопада.   
 24. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад. В.М.Брицин , О.О.Тараненко. – К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. – 890 с.
 25. Російсько-український фразеологічний словник / Уклад. В.Підмогильний, С.Плужник. – К.: УКСП “Кобза”, 1993. – 911 с.
 26. Сербенська О., Редько Ю., Федик О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. [Посібник] - Львів: Світ, 1994. –  324 с.
 27. Сербенська О, Практичний словничок нормативних висловів. -Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2002. – С. 126.
 28. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укладачі А.Бурячок та ін. -К.: Наукова думка, 2001. – 1125 с.
 29. Словник труднощів української мови / За ред. Я.Єрмоленко. - К.: Либідь, 1989.
 30. Словник юридичних термінів (російсько-український). / Укладачі Ф.Андерш» В.Винник, А.Красницька та ін. - К.: Юрінком, 1994. – 320 с.
 31. Словник іншомовних слів / За ред. О.М. Сліпушко. – К.: Криниця, 1999. – 507 с.
 32. Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та тестах: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.
 33. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», .1999.  – 374 с.
 34. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. —К.: Літера ЛТД, 2003. – 478 с.
 35. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера ЛТД, 2002. – 463 с.
 36. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. — К.: Літера ЛТД, 1999. - 108 с.
 37. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. -  К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
 38. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Рад. Школа, 1989. – 288 с.
 39. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. – К.: Рідна мова, 1998. – 223 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант №1

 1. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою. Із словосполученням складіть речення.

-          Исполняющий обязанности оперуполномоченного…

-          Интересуясь проблемами уголовного права…

-          Всегда поступай, обдумывая свои действия…

-          Читая книгу, не замечаешь, как быстро летит время…

-          Слушатель, старательно конспектирующий все лекции…

 

 1. Поясніть значення термінів і складіть з ними речення.

Правосвідомість, функціональний стиль, мовне кліше.

 

 1. Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в офіційно-діловому мовленні, уведіть їх у речення.

Вчинити злочин, забезпечувати безпеку, згідно постанови, відповідно ухвали уряду, приймати участь, заключати договір, на цей рахунок, за моєю думкою, одержувати перемогу, відігравати значення, підтвердити підсумки, терпіти поразку.

 1. Подані прізвища, імена та імена по батькові перекладіть українською мовою.

Суховей Дарья Григорьевна, Федосеев Артем Миронович, Цвелых Луиза Евгеньевна, Тренёв Демид Арсентьевич, Семёркин Юлиан Андронович, Матвеева Нона Андреевна, Каневский Юрий Федосеевич, Калужская Жанна Захаровна.

 

 1. Відредагуйте речення та правильно запишіть.

-          Нам потрібно об’єднати воєдино усі свої палкі зусилля.

-          Звільнити Спасенко О.П. з посади у зв’язку з невиконанням ним своїх прямих і непрямих службових обов’язків.

-          Мені треба подати до відділу кадрів свою власну автобіографію.

-          Кошти мають бути використані за цільовим призначенням.

-          Для рішення цього надзвичайно складного завдання треба примінити зовсім другий підхід.

-          Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у Вінницьку область на фольклорну практику.

-          На цьому засіданні слід привести коротке резюме висловленого .

 

 1. Перекладіть наведені слова та словосполучення українською мовою.

Долг, вероятность, безработица, льготы, отчет, ходатайство, проникать взглядом, с глазу на глаз, итог, надзор, разбирательство, преимущество, высказать свою точку зрения, дальновидный политик, невзирая на…, обнадёживать, ошибочный взгляд, опрометчивый поступок, взаимодействие, заявление в прокуратуру, излагать суть дела, испытательный срок, личное дело, принимать во внимание, жалоба, следующий по списку, напоминать об оплате, проверке подлежит, текучесть кадров, работа по совместительству, налоговая проверка.

 

 1. Відредагуйте текст документа:

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зняття дисциплінарного стягнення

 

До Солом'янського районного суду м. Києва

позивач: Тихоненко Леонід Борисович,

який мешкає за адресою: м. Київ — 321,

вул. Індустріальна буд. 45, кв. 13

відповідач: Київський деревообробний комбінат,

 юридична адреса: м. Київ - 123, вул. Мокра, 87

третя особа: директор деревообробного

комбінату Соломін Вадим Петрович,

адреса: м. Київ - 123, вул. Мокра, 87.

 

Позовна заява

Я працюю столяром на Київському деревообробному комбінаті з 1 липня 1980 р.

Наказом № 157 від 4 лютого 2002 р. на мене накладено дисциплінарне стягнення - догану за запізнення па роботу на 30 хв.

Накладене дисциплінарне стягнення вважаю безпідставним і незаконним, позаяк 18 лютого 2002 р. я прибув на КПП деревообробного комбінату о дев'ятій годині, але контролер ВОХР не пропустив мене на територію підприємства, оскільки у мене була відсутня перепустка. І тільки через 30 хв, після оформлення тимчасової перепустки, я зміг дістатись робочого місця.

Комісія по трудових спорах Київського деревообробного комбінату не задовольнила мою скаргу на безпідставне накладення дисциплінарного стягнення.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 4, 136, 137 ЦПВ України та ст. 231 КЗпП України,

 

ПРОШУ:

1.     Скасувати  накладене  на мене наказом № 157 від
4 лютого 2002 р. дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

2.У судове засідання викликати свідка Семенця Віктора
Степановича, який мешкає за адресою: м. Київ - 044 вул. Зелена
буд. 8 кв. 9.

Додаток:

 1. Копія наказу про прийняття на роботу.
 2. Копія наказу про накладення дисциплінарного стягнення.
 3. Копія рішення комісії по трудових спорах.
 4. Копія позовної заяви.

                                                      Підпис (Тихоненко Л.Б.)

21 лютого 2002 р.

 

 

ВАРІАНТ №2

1. За поданим початком складіть речення і запишіть українською мовою.

 

-          Юрист, интересующийся проблемами гражданского права…

-          Исполняющий обязанности заместителя по хозчасти…

-          Абитуриент, прибывший на вступительные экзамены…

-          Почерневшее небо покрылось огромными тучами…

-          Волнующая мелодия заставила вспомнить военное лихолетье…

-          Интересуясь достижениями науки в области юриспруденции…

-          Завершив обучение на первом курсе, курсанты поехали…

2. Чи правильно ми говоримо? Вибиріть  правильний варіант.

-          Займати посаду – обіймати посаду,

-          згідно з рішенням – відповідно до рішення,

-          їх обов’язки – їхні обов’язки,

-          зняти з посади – усунути від роботи,

-          опанувати професію – освоювати професію,

-          попереджати про небезпеку – застерігати від небезпеки,

-          щодо проблеми – стосовно проблеми – стосовно до проблеми,

-          торкатись справи – стосуватись справи – відноситися до справи,

-          припускатися помилки – допускати помилку.

3. Відредагуйте речення.

-          Співавший ще довго мене не помічав.

-          Кружляв в останньому вальсі падаючий лист.

-          Студенти, віддавші експозиції музею, були у захваті від побаченого.

-          На вечорі виступили з читанням своїх творів початкуючі письменники.

-          Чоловік, наближавшийся до нас, зупинився.

-          Мене вразили її збліднівші вуста, змарнівше обличчя, посивівше волосся.

 

4. Розкрийте значення термінів і складіть з ними речення.

Нотаріус, ділове мовлення, нормативний акт, реєстр, кримінал, юрисконсульт.

 

 

5. Розкрийте дужки і поясніть вибір прийменників.

1.Плани (щодо,по,в,з)  (захоплення злочинців).

2.Можливості (у,по,щодо) (одержання засобів для виробництва наркосировини).

3.Вирішити питання (про,по,щодо,із) (застосування прийомів нейтралізації сировини).

 

4.Відмовити (по,із-за,через,у зв’язку з) (відсутність доказів).

5.Прийняти заяву (згідно з,по,через,із-за) (чинне законодавство).

6.Подати інформацію (по,про,в) (перетин кордону).

7.Заходи (щодо,по,у)  (виробництво взуття).

8.Дії (по,щодо,у зв’язку з) (обмін квартири).

9.Звітувати (по,про,з)  (перебувати у відрядженні).

10.Ув’язнений (згідно з,по,за,зі)  (статті).

11.Подання прокурора (про,по,у справі)  (звільнення з посади).

12.(Згідно з,по,відповідно до) (Конституція України).

 

6. Поставте словосполучення у кличному відмінку:

Павло Іванович, Захар Петрович, пані Галина, Людмила Юріївна, пан Віктор, пан директор, пані Сосновська, пан лікар, панна Вікторія, пан Петренко, Василь Семенович, пан Присяжнюк, пан адвокат, Андрій Олексійович, Валерій Степанович, пан професор, Микола Геннадійович, Софія Андріївна, Наталя Олександрівна, Галина Петрівна, пан викладач.

7. Відредагуйте текст документа.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заробітної плати

за роботу у вихідні дні

До Шевченківського районного суду м. Києва

позивач: Марченко Павло Іванович,

який мешкає за адресою: м. Київ - 135

вул. Гарматна буд. 56 кв. 94

відповідач: НДІ "Укрдормаш",

юридична адреса: м. Київ - 324

вул. Металістів, 193

вартість позову: 150 (сто п'ятьдесят) грн.

Позовна заява

Я працюю слюсарем-сантехніком в НДІ "Укрдормаш" з 12 квітня 1991 р.

При виплаті заробітної плати за березень 2002 р. мені не виплачено за роботу у вихідні дні 150 (сто п'ятьдесят) грн, а було запропоновано адміністрацією компенсувати роботу у вихідні дні наданням мені інших днів відпочинку, зчим я не згоден.

Комісія по трудових спорах мені відмовила у стягненні неоплаченої частини зарплати.

Згідно зі ст. 72, п. 1 ст. 231 КПзП України

 

ПРОШУ:

Стягнути з НДІ "Укрдормаш" на мою користь 150 (сто п'ятьдесят) грн.

Додаток:

 

 1. Довідка про тарифну ставку і середній заробіток.
 2. Грошовий розрахунок, що належить сплатити за роботу у вихідні дні.
 3. Копія рішення комісії по трудових спорах.
 4. Виписка з табелю (копія наказу, розпорядження чи інші докази, які підтверджують роботу позивача у вихідні дні).
 5. Копія позовної заяви.

20 травня 2002 р.                                    Підпис (Марченко П.І.)

 

 

Варіант №3

 

1. Відредагуйте речення відповідно до норм сучасної української літературної мови.

1)                Порушити по матеріалам справи Петренка Василя Йосиповича кримінальну справу по ознакам злочину, передбаченому ст. 140 ч.3 КК України.

Оперуповноважений ВКР Дарницького РВВС Литвин М.П. розглянув матеріали  кримінальної справи №1112 по факту крадіжки речей із квартири Казакевич Василя Петровича по ст…. При ошуку вилучено ювелірних виробів на 145 тис. гривень: 15 (п’ятнадцять) золотих кілець обручальних, 28 (двадцять вісім) цепочок, 5 (п’ять) пар сережок, 3 (три) браслета.

Громадянинові Л.довелось скриватись від вимагачів майже місяць. Дальше перебування на свободі було невиправдане.

 

2. Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

Робота по сумісництву, по закінченню, приймати участь, працюючи по даній посаді,  підвищення в посаді, урядові винагороди, вдосконалив знання по роботі.

 

 1. 3. Виправте помилки. Обгрунтуйте допустимість (недопустимість) деяких форм у мовленні слідчого під час допиту. Числівники запишіть словами.
 2. Скажіть,  кого ви знаєте з хлопців, своїх однолітків, у кого білий хвилястий волос? 2. Так  ви стверджуєте, що тюль була не капронова, а проста? 3. З якого часу ви працюєте секретаркою? 4. А ось в акті зазначено, що у вас не вистачає 20 пачок чаю, 26 пачок желатину, 17 пляшок коньяку, 40 кілограм цукру, 27 кілограм  вафлі. 5. Значить, останній раз ви бачили викладачку на уроці 24 лютого? 6. Не пам’ятаєте, у якому ряді ви сиділи? 7. У яких стосунках ви були з Бондар Юрієм Аркадієвичем?

 

4. Перекладіть українською мовою, поясніть способи творення й особливості перекладу дієприкметникових зворотів.

Право, функционирующее в государственной системе; право, рассматриваемое в изоляции от социальных условий; фактор укрепления существующих общественных отношений; нарушающие общественный порядок; использующий методы оперативно-розыскной деятельности.

 

 1. 5. Користуючись відповідним словником,  поясніть значення термінів. уведіть їх  у речення.

Акція, мафія, вексель, бартер, кримінал, емісія,  експертиза.

6. Зробіть правильний вибір іменникових словосполучень, які будете використовувати в текстах документів, у виступах, доповідях.

   Об’єм роботи –  обсяг роботи

   Досягнення успіхів – здобуття успіхів

   Положення справ – стан справ

   Заступник директора – замісник директора

   Важлива задача – важливе завдання

   Показник цифр – покажчик цифр

   Наслідки перевірки – результати перевірки

   Назва організації – найменування організацій

   Заключення комісії – висновок комісії

   В остаточному рахунку – у кінцевому підсумку

   Підвищення цін – збільшення цін

   Виняток з правил – виключення з правил

   Надання послуги – надання послуг. 

  Зниження якості – втрата якості

 

7. Відредагуйте текст документа

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про поновлення на попередній роботі

та про оплату вимушеного прогулу

в разі переведення працівника

без його згоди на іншу роботу

 

До Старокиївського районного суду м. Києва

 позивач: Жильський Михайло Михайлович,

який мешкає за адресою: м. Київ - 132

вул. Берлінського буд. 54 кв. 64.

відповідач: Київський завод побутової техніки

юридична адреса: м. Київ - 202 вул. Шкільна, 90

третя особа: директор заводу побутової техніки

Захаров Степан Гнатович,

адреса: м. Київ - 202 вул. Шкільна, 90.

Позовна заява

Я працював на Київському заводі побутової техніки економістом планового відділу з 15 квітня 1986 р. Наказом № 23 від 3 лютого 2002 р. я переведений без моєї згоди на посаду економіста заводу.

Таке переведення вважаю безпідставним і незаконним, оскільки змінюється характер і обсяг роботи і вона не обумовлена трудовим договором.

Комісія по трудових спорах заводу мою скаргу на безпідставне переведення мене на іншу роботу не задовольнила.

З 4 лютого 2002 р. я не працюю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 136, 137 ЦПК України та ст. 32, 231 КЗпП України,

ПРОШУ:

 1. Поновити мене на попередній роботі на посаді економіста планового відділу Київського заводу побутової техніки.
 2. Стягнути з Київського заводу побутової техніки на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 4 лютого 2002 р. по день поновлення на попередній роботі.

Додаток:

 1. Копія наказу про прийняття на роботу.
 2. Копія наказу про переведення на іншу роботу.
 3. Копія рішення комісії по трудових спорах.
  1. Довідка про заробітну плату позивача за два останні місяці.
  2. Копія позовної заяви.

Підпис     (Жильський М.М.)

15 лютого 2002 р.

 

 

Варіант №4

 

1. Складіть речення, використовуючи подані конструкції.

Вжити заходів, притягти до відповідальності, порушити кримінальну справу, надолужити прогаяне, особа, яка вчинила злочин, фабула обвинувачення, правоохоронна діяльність, робота за сумісництвом, компромісне рішення, мотив злочину.

 

 1. 2. Поясніть значення термінів.

Аргумент, дискусія, канцеляризм, афект.

 

3. Запишіть наведені сполуки слів, вибравши з дужок потрібні сполучники і прикметники.

Був (у, в) Києві; виняток (з,зі,зо,із) правила; нависає (над,наді) мною; зайти (й,ї) повідомити; зустрічатися (з,із,зі,зо) колегою; сховати (у,в) скриню; Олеся (і,й) Катерина; зліпити (з,із,зі,зо) снігу; сидіти (під,піді) вербою; зазирати (у,в) очі; небо (і,й) земля; світло (у,в) вікні; сніг (з,із,зі,зо) вітром; зберігати (у,в) погребі; ти (і,й) я; прибрати (з,із,зі,зо) столу.

 

4. Запишіть подані сполуки у формі звертання.

Пан президент, пані господиня, колега Панасюк, голубка Катруся, добродій Максим, Майя Олексіївна, товариш генерал, панна Олена, Петро Михайлович, студентка Настуня, Яна Сергіївна, Микола.

 

 1. 5. Складіть лист-запит і лист-відповідь, використовуючи такі сталі звороти:

У зв’язку з, у порушення нашого контракту, у разі несплати, на Ваш запит повідомляємо, зважаючи на сказане, оплату буде виконано.

 

6. Розкрийте дужки, запишіть числа словами. Обґрунтуйте зв’язок числівника з іменником.

Розвантажити 465 (мішок); закупили 3 (тонна); здали 1,5 (мільйон гривня); замовили 20 (двері); їхали 9,5 (година); продали 2 (будинок); записалося 1020 (громадянин); купили 28 (комп’ютер); залишилося 16 (акція); 42 (орендні підприємства); 21 (замовлення); виписалося 3 (пацієнт).

 1. 7. Відредагуйте текст документа.

Начальнику

       ЦОСПП КД ВАТ «Укртелеком»

       Коваленку В.І.

 

Шановний Володимир Іванович!

В зв’язку з відсутністю технічної можливості для організації цифрового потока по лінії безпосереднього звязку між КФ УТЕЛ та нашим підприємством, прошу Вас дозволити використання лінії із телефонним номером 57-49-40. Номер зарезервувати. Абонентську плату за телефон гарантую.

 

З повагою

Генеральний директор                                                                  Литвиненко С.П.

 

Варіант №5

1. Запишіть правильні варіанти словосполучень.

1.З матеріалу заказчика.

2.Це пройшло по всім газетам.

3.Підписка на газети.

4.Сборочний цех.

5.Почасова оплата.

6.Я лишаю Вас слова.

7.Збори відбудуться в три години.

8.Міністерство дає добро.

9.У цьому питанні ми розберемось.

10.Редакція приносить свої вибачення.

11.Ми прийняли усі міри…

12.Не зрозуміли друг друга.

13.Рахуйтеся з думкою людей.

14.Можемо привести слідуючі приклади.

15.Моє заключення слідуюче.

 

2. Уведіть у речення подані конструкції. Запам’ятайте словосполучення і надалі уникайте помилок.

1.Нехтувати Конституцією.

2.Оволодіти зброєю.

3.Завдати удару.

4.Дякувати (комусь).

5.Нанести непоправної шкоди.

6.Додержуватися законодавчих норм.

7.Знущатися з молодших.

8.Зазнати катастрофи.

9.Опанувати знання.

10.Повідомити (сповістити) родичів.

 

3. Виправте (відредагуйте) текст. Поясніть помилки.

- Цей район Харкова найкримінальніший.

- Справа вирішилася самим несподіваним способом.

- Найпрекрасніший час для злочинців – літо, коли люди розслабляються, втрачаючи свою пильність.

-Громадянин В. відбував покарання у найпівнічніших районах.

-Найбільш вдалішу і продуманішу операцію провела група на чолі з підполковником К.

 

4. Виправте помилки, пов’язані з неправильним уживанням прийменника ПО.

- Державна політика вимагає виконання заходів по управлінню житловим фондом країни.

- Часто по вихідним він навідувався до сина.

- Обов’язки по доставці продукції не виконувались.

- Закон діє по 31 грудня 2011 року.

- По факту скоєння злочину порушена кримінальна справа.

- Усі справи по спорах передані до арбітражного суду.

- Потребує уточнень стаття №106 Водного кодексу «Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воді».

- Державний комітет по гідрометеорології провів заходи по забезпеченню підйому рівня води на засушливих територіях.

- Приватне підприємство займається проведенням робіт по благоустрою міст і сіл.

- Негайне прийняття заходів по поліпшенню експлуатації житлового фонду допоможе зберегти національні пам’ятки культури XVIII ст..

- Відпустка громадянина К тривала в 18 по 29 вересня цього року.

 

5. Перекладіть українською мовою:

 военнослужащий, текущий счет, наболевший вопрос, текущий ремонт, в текущем году, текущие дела, отдыхающий, поступать следующим образом, в следующий раз, он предложил следующее, в последующем надо сделать, последующие поколения, устаревшая методика, обнадеживающий результат, обслуживающий персонал, потрясающая новость.

 1. 6. Поясніть, яка документація належить до особового складу. Наведіть приклад такого документа, назвіть його реквізити.

 

 1. 7. Відредагуйте текст документа.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

з приводу відмови у прийнятті на роботу

До Старокиївського районного суду м. Києва позивач: Андрієнко Тетяна Миколаївна, яка мешкає за адресою: м. Київ - 144 вул. Пушкіна буд. 99 кв. 45 відповідач: Київська фабрика шкіряно-галантерейних виробів, юридична адреса: м. Київ - 231, вул. Жилянська, 77.

Позовна заява

23 січня 2002 р. я звернулась до відділу кадрів Київської фабрики шкіряно-галантерейних виробів із заявою про працевлаштування на вакантну посаду бухгалтера. Але адміністрація фабрики, дізнавшись про наявність у мене дворічної дитини, відмовила мені у прийнятті на роботу.

Відмову в прийнятті на роботу вважаю незаконною, позаяк я маю відповідний фах та досвід роботи і на фабриці є дві вакантні посади бухгалтера. Відповідно до ст. 184, 232 КЗпП України

ПРОШУ:

Зобов'язати адміністрацію Київської фабрики шкіряно-галантерейних виробів прийняти мене на роботу на посаду бухгалтера.

Д о д а т о к :

 1. Письмова   відповідь   адміністрації   про   відмову   у прийнятті на роботу.
 2. Копія диплому (іншого документа про фах).
 3. Виписка з трудової книжки.
 4. Копія свідоцтва про народження дитини.
 5. Копія позовної заяви.

25 січня 2002 р.    ______________________  Т.М. Андрієнко

Підпис

Варіант №6

1. Відредагуйте речення відповідно до норм сучасної української літературної мови.

2)                Суб’єктом даного злочину являється фізична осудна особа. При огляді міста події від учасників осмотра заяв по поводу порядку проведення осмотру, змісту протоколу, плану не поступало. З моїх слів записано вірно. Розбійний напад здійснили випивші підлітки. Розроблений план передбачав також захоплення заложників, які працювали як обслужуючий персонал лікарні. В дальнійшому нам доведеться звертатися до свідків у цій справі.

3)                 

 1. 2. Виправте стилістичні помилки.
 2. Нагромаджено за два роки ним чимало справ, до яких причетні працівники спільних підприємств. 2. Мною було вибито вхідні двері будинку через відмову відчинити їх. 3. Молодь охоче їдуть на навчання за кордон. 5. Найбільш вищий рівень професіоналізму правника. 6. Вчерашній день був у слідчого важкішим.

 

 1. 3. Із тексту випишіть терміни, проаналізуйте їх за схемою: значення, загальнонауковий чи вузькоспеціальний, простий чи складний, якою частиною мови виражений.

Юридична термінологія є найдавнішим пластом термінологічної лексики української мови. Генезис і розвиток української юридичної термінології щільно пов’язаний з історією національного права, законодавства, історією української мови. У сучасній українській мові збереглися такі спільнослов’янські терміни: уряд, суд, канцелярія та ін.. У процесі формування термінологія українського права збагатилась іншомовними правовими термінами, що сприяло інтеграції української та європейської правової науки й культури .

 

 1. 4. Запишіть слова українською мовою. Складіть зв’язний текст із максимальним використанням перекладених слів.

Аффективный, амнистия, криминология, вердикт, процессуальный, группировка, дезинформация, комиссия, субординация, оппозиция.

 

 1. 5. Складіть зразок характеристики. Працюючи над текстом, використайте подані слова, попередньо переклавши їх українською мовою. Назвіть реквізити цього документа.

Дисциплина, выговор, тщательно, старательно, положительный, отрицательный, настойчивый, безответственный, безупречный, бдительный, энергичный, отзывчивый, вспыльчивый, рассудительный.

 

6.  Biдpeдaryйтe речення, запишіть правильні варіанти.

1. Я, Ірина Володимирівна Назаренко, народилися 13.09.1986 р. в м. Київ.

2. На протязі 1993-2003 р. навчалася у загальноосвітній школі № 5.

3. У 200З році поступила в Професійно-технічне училища № 6 м. Київ.

4. Маю батька – Прокопенка Василя Олексійовича, який народився у 1949 році.

7. Відредагуйте текст документа.

 

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Петрова Віктора Юрієвича

1984 р. н. українця,

рядового поліції, курсанта ІІ курсу,

освіта середня, в університеті

з 25.07.2008 року

Рядовий поліції Петров Віктор Юрієвич на навчання направлений УМВС України в Одеській області з числа громадських осіб у 2008 році. Бере активну участь у житті курса та університета, накази та статути ОВС знає, їх дотримується. На критику з боку керівництва реагує добре, вчасно прибирає недоліки.

Рядовий поліції Петров Віктор Юрієвич навчається переважно на відмінно та добре. За час навчання зарекомендував себе позитивно як здатний, дисциплінованний, старанний, наполегливий курсант. Безпідставних пропусків і запізнень недопускає.

До разових доручень ставиться відповідально, якісно, добросовісно, своєчасно. Працює над підвищенням професіонального та наукового рівню, приймає участь в наукових конференціях. Багато читає, володіє англійською мовою.

Має добре розвинуті коммунікаційні та організаційні здібності, цілеспрямованність і працелюбність, оптимізм стійкість у життєвослужбових умовах. За характером скромний, стриманний, урівноваженний, ввічливий, спокійний. Користується авторитетом серед викладачів та товарищів, виявляє культуру у спілкуванні, вміє переконати та відстоювати власну точку зору.

Має охайний зовнішній вид. Займається спортом. Фізично підготовленний, на практичних заняттях показує відмінні результати. Володіє вогнепальною зброєю та спеціальними предметами захисту. Характеристика курсанта Петрова Віктора Юрієвича, з урахуванням ділових й  моральних якостей подається на присвоєння спеціального звання „сержант поліції”.

 

Начальник ІІ курсу

полковник поліції             (підпис)                                    Власенко О.С.

 «____»_________ 2016 р.

 

Варіант №7

 1. Відредагуйте речення:

Провірка у підрозділах буде здійснюватися за слідуючою схемою: в першу чергу буде проводитися інвентаризація, потім будуть звірятися плани робіт з їх фактичним виконанням, і в кінці кінців буде перевірятися документація. Нами зібрані й аналізуються всі зауваження і пропозиції громадян по удосконаленню роботи міського електротранспорта. Всі матеріали звозяться на будову своєчасно, тому будівельникам не приходиться даремно тратити час. Товари ввозяться до країни, лише сплативши мито. До роботи по упорядкуванню вулиць залучаються всі бажаючі. На зборах піднімалося питання про необхідність підвищення заробітньої плати. Всі працюючі зібрані тут до послідуючих розпоряджень керуючого відділом. В законі про вибори зазначається, що кожний бажаючий, котрий досяг 18-річного віку, може прийняти участь у виборах.

 

2. Відредагуйте та виправте помилки в адресатах листа.

1.   Ректор Українського державного аграрного університету Кириленко В. І., професору.

2.   Директор Київської загальноосвітньої школи № 1.

3.   Голова Всеукраїнського акціонерного банку «ВАбанк».

4.   Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського Кузьминчуку С. В.

5.   Телерадіокомпанії «Рудана» Гончар Володимир.

6.   Харківській книжній фабриці «Літера». Відділ зв'язків з громадськістю.

 3. Продовжіть речення, якими можна було б скористатися у листах-повідомленнях.

Повідомляємо Вам...

Цим листом повідомляємо, що...

На жаль, змушені повідомити Вам...

Дозвольте повідомити Вам, що...

       . З приємністю повідомляємо Вам, що...

         Хочемо повідомити про те, що...

 1. 4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Обrрунтуйте.

По приказу, по инициативе, по адресу, лекции по праву, по просьбе, инспекция по делам несовершеннолетних, меры по улучшению условий труда, по истечении времени, младший по званию, коллеги по работе, по призванию, по выходным, прийти по делу, по уважительной причине.

 

 1. 5. Поясніть значення іншомовних слів. Доберіть, де це можливо, українські відповідники. Із трьома складіть речення професійного спрямування.

Юрисдикція, юстиція, ар’єргард, арешт, ятрогенія, фотофобія, ембарго, ендо.

6. Запишіть, де треба, слова з малої чи великої літери:

день незалежності України, апеляційний суд міста Києва, автономна республіка Крим, обласний суд, міністерство юстиції України, прем’єр-міністр України, комісія верховної ради України з питань правової політики і судово-правової реформи, акціонерний комерційний банк «континент», прес-служба при президентові України, велика вітчизняна війна, товариство червоного хреста, генеральний прокурор України, європейське економічне співтовариство, збройні сили України, республіка Білорусь, конституційний суд України, національний банк України, російська федерація, національна академія служби безпеки України, харківський державний університет, національна академія України імені Ярослава Мудрого.

 1. 7. Відредагуйте текст документа.

Заступнику начальника

ГУ МВС України

полковнику міліції

Бараненко Р.О.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

№23-12/214

 

 Цим доповідаю, що на 01.09.2016 на території Одеської бласті утворилась негативна обстановка по розкриттю злочинів проти особистості.

 Порівняно з аналогічним періодом 2015 р. розкриття данного виду злочинів зменшилася. Зменшення розкриття навмисних вбивств становить 20%

        

начальник

підполковник поліції                     (підпис)                        Щербина Д.Л.

01.09.2016

 

Варіант №8

1. Відредагуйте речення відповідно до норм сучасної української літературної мови.

У приведеному документі містяться докази злочинної діяльності спільного підприємства ще з 1999 р. Вилучений ніж являється доказом вини Рухайло І.Ф. у скоєному злочині. Дані рахуються обґрунтованими, якщо одержана інформація в результаті перевірки підтверджена окремими фактами. Митний контроль проходить люба фізична особа. Головна задача слідчого: встановити осіб, задіяних у процесі куплі-продажу металу. У процесі вивчення справи в повному об’ємі охоплено весь круг обставин, які є предметом доказування.

 

2.Запишіть типові мовні звороти, якими можна скористатися у листах-проханнях.

 

3. Прочитайте текст, визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) походженням; в) терміном виконання; г) призначенням.

Я, Скляренко Оксана Петрівна, викладач кафедри інформаційних систем та технологій, одержала від завідувача складу 10 (десять) персональних комп'ютерів ІВМ РС/АТ 488 для комп’ютерного класу.

(підпис)      О. П. Скляренко

 

4. Запишіть словосполучення символами відповідно до вимог, що ставляться до запису цифрової інформації.

Три літри, п’ятнадцять градусів Цельсія, сімдесят тисяч тонн, двісті п’ятдесят три тисячі вісімсот сорок шість гривень, відеомагнітофони першого класу, стопроцентний, вироби першого, другого і третього сортів, п’ятдесяти кілометровий, чотири міліметри, дванадцять квадратних метрів.

 

5. Поясніть, яке з речень правильно побудоване щодо порядку слів.

1.Під час затримання злочинної групи «Мерседес» пошкодив «Опель».

2.Першочергове завдання – виявлення і припинення порушень та притягання винних до відповідальності.

3.Будинок на околиці міста, який оточив «Беркут», був непомітним.

4.Активну діяльність Горбачук розпочав, як не прикро, будучи на підпитку.

5.Літак збив парашут.

6.Керівництво позитивно характеризує СБУ.

 

 1. Правильно оформіть гриф затвердження.

І. 28.06.2009.

Наказ Міністерства освіти і науки України. №15.

Затверджено

 

II. ОЗЖ2009.

(підпис) К. М. Шевченко.

Затверджую.

Директор училища.

 

7. Відредагуйте текст документа.

Начальнику УМВС України

Київської області

полковнику поліції

Шпотенко П.П.

від Коваленко

Петра Миколаєвича, що

мешкає за адресою вул. Миру, 5

 

12.3.2016р. 

ЗАЯВА

Прошу вас направити мене на навчання до університету внутрішніх справ. З умовами служби в Органах внутрішніх Справ, труднощами, та ненормативним робочим днем (роботою у вихідні та свята), ознайомленний.

Покладені обов’язки завжди буду виконувати добре, чесно, якісно, сумлінно!

 

(підпис)

 

Варіант №9

1 Поясніть значення термінів і складіть з ними речення:

 Норма права, правовий звичай, юридичний прецедент, нормативний акт, правоздатність, правовідносини, суб’єкт права.

 

 1. 2. Відредагуйте речення:

Потерпівший дав розгорнуте свідчення по поводу інцинденту. Університет забезпечений освіченими кадрами, це забезпечує високий рівень всіх студентів. Давайте проаналізуємо оптимальніші шляхи вирішення проблеми. Кожний покупець при покупці більше п’ятсот гривень отримає подарок. Я настоюю на тому, щоб на слідуючому тижні були відпрацьовані всі без виключення пропущені заняття. На протязі вже двох місяців мені постоянно не хватає часу. Завоювавши довіру селян, він став головою сільради. До періодичних видань відноситься газета, журнал, календар, збірник, бюлетні. Товари розповсюджуються компанією по самим низьким цінам.

Програма включає розпізнавання біля сто сімдесяти мов та провірки орфографій для сімдесяти мов. Її особливість є можливість розпізнавання штрихових рисунків. У результаті верстки програмою створюється оригінал-макет майбутнього видання.

Точність — це степінь наближення інформації у відповідності до певного еталона, а в якості цього еталона використовуються різні величини в залежності від області його застосування.

 

3. Оформіть дату цифровим способом. Поясніть, яким днем датується документ.

П’ятого вересня дві тисячі другого року, дванадцятого липня тисяча дев’ятсот п’ятдесят четвертого року, восьмого лютого дві тисячі третього року, двадцятого березня двохтисячного року, першого січня тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року.

 

4. Утворіть форму кличного відмінка.

Марія Іванівна, Ганна Степанівна, Микола Васильович, Надія Дмитрівна, Наталя Хомівна, добродій, шановний колега, друг Любомир, пані Марія, пан полковник, товариш майор, пан Іваничук, колега Тарасенко.

 

5. Розташуйте реквізити автобіографії відповідно до правил її оформлення.

 1. Підпис автора.
 2. Відомості про трудову діяльність.
 3. Назва документа.
 4. Стислі відомості про склад сім’ї.
 5. Дата.
 6. Відомості про громадську роботу.
 7. Прізвище, ім’я, по батькові.
 8. Відомості про навчання.
 9. Дата і місце народження.

 

6. Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

На протязі, підвищення в посаді, урядові винагороди, робота по сумісництву, по закінченню, поступити в, приймати участь, працюю в якості юриста, написати свою власну автобіографію.

 

 1. Відредагуйте текст заяви і запишіть правильний варіант

До Одеського районного суду м. Одеси

Петренка Маріанни Валер’янівни,

яка проживає по вулиці Дворянській, 3

 

Заява

За посвідкою про народження я значуся як Петренко Маріанна Валер’янівна, за паспортом також. При реєстрації шлюбу 17 квітня 1994 року неправильно я була записана як Петренко Марина Валер’янівна.

Приморський районний відділ ЗАГСу 10 лютого 2000 року відмовив мені внести виправлення у посвідці про шлюб.

Прошу встановити неправильність запису у книзі реєстрації мого шлюбу.

17 вересня 2002 року                                 Власноручний підпис

 

 

 

Варіант №10

 

1. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильно. Поясніть правопис підкреслених слів. Зясуйте різницю між словами положення – становище, складіть з ними речення.

1. У відповідності до постанови Кабінету міністрів прошу Вашого дозволу на розгляд клопотання про надання нашій родині допомоги, до якої входить 10 чоловік, із яких 8 непрацюючих.

2. Прошу надати мені матеріальну допомогу в зв'язку з тяжким матеріальним положенням.

3. У зв'язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з занять з 01. 09 по 10. 09.

4. Через сімейні проблеми прошу перевести мене на заочну форму навчання.        

5. Прошу допустити мене до дострокового складання літньої екзаменаційної сесії.

6. Прошу поставити мене на чергу для отримання житла. В НПУ імені М. П. Драгоманова працюю з 1994 року. Разом з сім'єю мешкаю в однокімнатній квартирі з жилою площею 18,9 кв. м.

7. У зв'язку з переходом на іншу роботу прошу звільнити мене з роботи молодшого наукового співробітника відділу історії та граматики української мови.

8. Прошу призначити мене на посаду вчителя української мови та літератури в Київській загальноосвітній школі № 25.

 

2. Зробіть правильний вибір іменникових словосполучень, які будете використовувати в текстах документів, у виступах, доповідях.

   Об’єм роботи –  обсяг роботи

   Досягнення успіхів – здобуття успіхів

   Положення справ – стан справ

   Заступник директора – замісник директора

   Важлива задача – важливе завдання

   Показник цифр – покажчик цифр

   Наслідки перевірки – результати перевірки

   Назва організації – найменування організацій

   Заключення комісії – висновок комісії

   В остаточному рахунку – у кінцевому підсумку

   Підвищення цін – збільшення цін

   Виняток з правил – виключення з правил

   Надання послуги – надання послуг. 

  Зниження якості – втрата якості

 

3. Поясніть різницю між наведеними парами іменників, утворіть словосполучення.

Виклад — викладання;            запитання — питання;

вклад — внесок;                        показник — покажчик;

економіка — економія;            примірник — екземпляр;

завдання — задача;                   об'єм - обсяг.

 

4. Напишіть анотацію на подану нижче статтю «Пане-добродію-товаришу» (Культура мови на щодень. — К.:  Довіра, 2000. — С. 80).

Форма звертання товаришу сьогодні маловживана. Її недавно стали уникати на вулиці чи в магазині, хоч вона зберігає своє термінологічне значення у військовій сфері.

Разом із відродженням української мови, поширенням її в масовому спілкуванні в адміністративних установах бажано відроджувати шанобливі форми звертання: добродію, пане; добродійко, пані; добродії, панове. Форма пан... властива усьому західному слов'янському світові. Її активно використовують мешканці західного регіону України. Така форма звертання фіксується в українському фольклорі, у текстах української літературної мови 20-х років XX ст,

В офіційних звертаннях-документах форма пан уживається з ім'ям, прізвищем, званням, назвою посади, тобто пан, порівняно з добродій, має виразне забарвлення офіційності.

До колективу людей, до аудиторії варто звертатися: панове, шановні пані й панове, шановні колеги, шановне товариство, вельмишановне зібрання.

 

5. Запишіть подані словосполучення у давальному відмінку однини. З трьома (на вибір) складіть речення, характерні для офіційно-ділового стилю. Поясніть вживання відмінкових закінчень.

Начальник Сидорчук Іван Тихонович, директор Марчук Олександр Вікторович, генерал Шевченко Ростислав Дмитрович, проректор Самохвалов Станіслав Миколайович, президент Погрібний Василь Петрович, редактор Смолинчук Ніна Петрівна, кореспондент Тимошко Катерина Юріївна.

 

6. Прочитайте речення. Виявіть орфографічні, лексичні, граматичні, пунктуаційні та стилістичні помилки. Запишіть правильні варіанти речень.

Зразок: Т.Іванов І.І. службу в органах МВД україни проходит с жовтня 1979 рока.  Правильний варіант: Т.Іванов І.І. службу в органах МВС України проходить із жовтня 1979 року.

а)  Петренко С.В. по функціональним обов’язкам обслуговує територію від вул. Космічної до вул. Марса, на якій проживають 4-5 тис. населення.

б) З цілью закріплення на службі в органах міліції т. Іванову Т.Д. і привиття єму необхідних практичних навичок, приказую: закріпити за лейтенантом міліції Івановим Т.Д. наставника капітана міліції Сергієнко Валиля Сергієвича.

в) Т. Савченко В.В. уділяє увагу профілактичній роботі по попередженню правопорушень і здійснення злочинів.

 

7. Виправте помилки та відредагуйте документ.

Доручення

Я, Вашчук Катерина Леонідівна, студентка II курса історичного факультета Дробичського Державного Педагогічного університету імені І.Франка доручаю Потапенко Олександру Миколаєвичу получить в бібліотеці 20 “Орфографічних словників”.

Доручення дійсно до кінця червня місяця цього року.

 

Підпис Вашчук К.Л.

Засвідчую:                                                    М.Я.Демянчук.