Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МСФЗ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

Дисципліна: Облік і звітність за міжнародними стандартами

Індивідуальне  завдання

Варіант 1

ЗАВДАННЯ 1. Розкрити призначення  та загальні вимоги  складання та подання фінансової звітності

ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне опрацювання МСФЗ, зміст стандарту подати у вигляді схем і таблиць( 2- 3 сторінки). Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Амортизація та оцінка на дату балансу  (МСБО 16)

ЗАВДАННЯ 3. Потрібно вибрати правильну відповідь та  відзначити її  значком "+".

МСБО 16 застосовується до основних засобів, які використовують для:

Напрям використання

Так

Ні

1. Торгівлі запасами

 

 

2. Надання послуг

 

 

3. Продажу як об'єкта купівлі-продажу

 

 

4. Розробки корисних копалин

 

 

5. Виробництва біологічних активів

 

 

6. Збереження біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю

 

 

ЗАВДАННЯ 4 Вкажіть правильну відповідь:

4.1. Початок строку оренди - це:

а) дата, починаючи з якої орендар отримує можливість здійснити своє право використання орендованого активу;

б) дата введення об'єкта в експлуатацію у орендаря;

в) дата, починаючи з якої орендар отримує економічні вигоди від активу;

г) дата, яка настала раніше: дата підписання договору або дата угоди сторін виконувати свої зобов'язання з оренди.

4.2. Які витрати орендар відображає у звіті про прибутки та збитки?

1. Початкові прямі витрати.

2. Фінансові витрати.

3. Витрати на амортизацію.

4. Супутні витрати.

Фінансова оренда

Операційна оренда

а) 1 – 4;

1 – 4;

б) 2, 3, 4;

1, 4;

в) 1, 3, 4;

1 – 3;

г) 1 – 3;

1, 3, 4.

.ЗАВДАННЯ 5. Визначити та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції обміну довгострокових активів. Дані для виконання завдання

1. 31 жовтня 200_ р. компанія здійснила обмін старого офісного устаткування на аналогічне нове, доплативши при цьому $ 8 000. Первісна вартість старого офісного устаткування складала $ 25 000; ліквідаційна вартість – $ 5 000; термін корисного вико­ристання – 5 років. Нарахування амортизації на старе офісне устаткування здійснювалось протягом чотирьох років його експлуатації за прямолінійним методом. Справедлива вартість старого офісного устаткування на дату його обміну складала $ 10 000.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 Дисципліна Облік і звітність за міжнародними стандартами

Індивідуальне  завдання

Варіант 2

ЗАВДАННЯ 1 Склад і загальна характеристика Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності..

ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне опрацювання МСФЗ зміст стандарту подати у вигляді схем і таблиць (2- 3 сторінки): МСБО 8 “ Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”

ЗАВДАННЯ 3 Наведіть приклади – фрагменти фінансової звітності підприємства складеної за МСФЗ щодо відображення переоцінки основних засобів

ЗАВДАННЯ 4. Вкажіть правильну відповідь:

4.14.2. За якою вартістю на дату надходження орендар відображає в обліку об'єкт, отриманий у фінансову оренду?

а) справедлива вартість;

б) теперішня вартість мінімальних орендних платежів;

в) за найбільшою з двох: справедливої вартості чи теперішньої вартості мінімальних орендних платежів;

г) за найменшою з двох: справедливої вартості чи теперішньої вартості мінімальних орендних платежів

4.2. Справедлива вартість переданого у фінансову оренду обладнання - 200 000. Орендна ставка відсотка - 12%. Термін оренди 5 років. Орендні платежі сплачуються на початку періоду. Вибрати правильну відповідь.

Річний орендний платіж

Валові інвестиції в оренду

а) 40 000;

200 000;

б) 40 000;

247 685;

в) 49 537;

200 000;

г) 49 537;

247 685.

ЗАВДАННЯ 5. Визначити первісну вартість основних засобів за операціями компанії з переоцінки основних засобів. Дані для виконання завдання

1.25 жовтня 2015 р. здійснена переоцінка торговельного обладнання, первісна вартість якого складає $ 650 000, а сума накопиченої амортизації на дату переоцінки – $ 150 000. За результатами експертної оцінки справедлива відновна вартість цього обладнання на дату переоцінки складає $ 900 000.

2.   21 листопада 200_ р. здійснена переоцінка транспортних засобів, первісна вартість яких складає $ 700 000, а сума накопиченої амортизації на дату переоцінки – $ 200 000. За результатами експертної оцінки справедлива  вартість цих транспортних засобів становить $ 350 000.

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 Дисципліна Облік і звітність за міжнародними стандартами

Індивідуальне  завдання

Варіант 3

ЗАВДАННЯ 1. Роль, зміст та значення балансу, його структура та формати

ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне опрацювання МСФЗ– 2- 3 сторінки, зміст стандарту подати у вигляді схем і таблиць)). МСБО 40  «Інвестиційна нерухомість»

ЗАВДАННЯ 3 При складанні фінансових звітів використовуються різні бази оцінок та їх поєднання. Основні бази оцінки наведені нижче :

1.Історична собівартість

2. Поточна  собівартість

3. Вартість реалізації/ погашення

4. Теперішня/ приведена вартість

5. Вартість при придбанні або виникненні

6. Сума при придбанні або погашенні на поточний момент

7.Сума під час продажу або погашення

8.Дисконтована вартість майбутніх чистих грошових надходжень/виплат

Необхідно пояснити та навести приклад застосування кожної із них.

ЗАВДАННЯ 4 Яке з наведених нижче визначень доходу є вірним?  Дохід - це:

  1. Чисте надходження економічних вигод протягом звітного періоду в ході звичайної діяльності компанії, приводить до збільшення капіталу.
  2. Чисте надходження економічних вигод протягом звітного періоду в ході звичайної діяльності компанії, приводить до збільшення капіталу , відмінному від вкладів власників.
  3. Валове надходження економічних вигод протягом звітного періоду в ході звичайної діяльності компанії, приводить до збільшення капіталу, відмінного від вкладів власників.
  4. Валове надходження економічних вигод протягом звітного періоду в ході звичайної діяльності компанії, приводить до збільшення капіталу .

ЗАВДАННЯ 5 Визначити та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції обміну довгострокових активів. Дані для виконання завдання

1  30 листопада 200_ р. компанія  здійснила обмін старого персонального комп’ютера на новий. Первісна вартість старого персонального комп’ютера складала $ 15 000; справедлива вартість – $ 9 000; сума амортизації, накопиченої до дати обміну – $ 9 000. У процесі обміну компанія  сплатила готівкою $ 6 000.

2   20 листопада 200_ р. компанія здійснила обмін старого автомобіля на автомобіль нової моделі, довідникова ціна якого складає $ 45 000. Первісна вартість старого автомобіля складала $ 35 000; термін експлуатації – 10 років. Нарахування амортизації здійснювалась протягом 7 років експлуатації старого автомобіля за прямолінійним методом. Сума залікової знижки, яка надається за старий автомобіль складає $ 4 000.

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 Дисципліна «Облік і звітність за міжнародними стандартами»

Індивідуальне  завдання

Варіант 4

ЗАВДАННЯ 1 Роль, значення та статус МСФЗ. Особливості застосування МСФЗ в банках

ЗАВДАННЯ 2.  Теоретичне опрацювання МСФЗ 2- 3 сторінки, зміст стандарту подати у вигляді схем і таблиць (2- 3 ст). Розкрити суть МСФЗ «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»

ЗАВДАННЯ 3. За проектами звітів очікується, що підприємство буде збитковим у звітному році. Директор стурбований, що акціонери не будуть задоволені почути про збитки підприємства. Він має намір уникнути, якщо це можливо, збитків. Для виправлення ситуації він запропонував:

a)            не створювати забезпечення для застарілих запасів і сторнувати витрати, відображені у Звіті про прибутки та збитки за попередні періоди, пов’язані з такими запасами

б)         не нараховувати амортизацію за звітний рік

в)         капіталізувати всі витрати на дослідження

г)         не створювати ніякого резерву сумнівних боргів та сторнувати всі витрати, відображені у Звіті про прибутки та збитки за попередні періоди, пов’язані з його створенням.

Чи згідні ви з цими пропозиціями? Аргументуйте ваші рішення.

ЗАВДАННЯ 4. Наведіть приклади – фрагменти фінансової звітності підприємства складеної за МСФЗ щодо відображення знецінення активів.

ЗАВДАННЯ 5  Визначити суму збитку від зменшення корисності основних засобів.

2. Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань для майбутніх періодів.

3. Скласти бухгалтерське проведення на відображення суми збитку від зменшення корисності основних засобів.

Дані для виконання завдання

Торговельною фірмою експлуатується автомобіль, первісна вартість якого $ 70 000, строк корисного використання – 7 років. Нарахування амортизації автомобіля здійснюється за прямолінійним методом. Через два роки експлуатації чиста ціна реалізації автомобіля складала $ 25 000, а очікувана вартість при його використанні була $ 35 000.

 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 Дисципліна «Облік і звітність за міжнародними стандартами»

Індивідуальне  завдання

Варіант 5

ЗАВДАННЯ 1  Розкрити зміст та структуру Концептуальної основи фінансової звітності

ЗАВДАННЯ 2.  Теоретичне опрацювання МСФЗ 2- 3 сторінки, зміст стандарту подати у вигляді схем і таблиць (2- 3 ст). Розкрити суть МСФЗ «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»

ЗАВДАННЯ 3. Необхідно розкрити зміст МСБО 8 та пояснити порядок перегляду облікової політики і облікових оцінок підприємством. Вам необхідно опрацювати теоретично стандарт та навести практичні приклади розкриття інформації про зміну облікової політики і облікової оцінки( 2-3 приклади і фрагменти фінансової звітності)

.ЗАВДАННЯ 4. Вкажіть правильну відповідь та наведіть фрагменти стандарту, які підтверджують правильність Вашої відповіді.

Після дати балансу була отримана інформація про знецінення об’єкту основних засобів. В зв’язку з цим необхідно:

А) дооцінка активів і коригування фінансової звітності;

б) уцінка активів і коригування фінансової звітності

в). не виправляти фінансової звітності, але відобразити це в примітках;

г). ігнорувати цю інформацію.

ЗАВДАННЯ 5  Визначте, які принципи бухгалтерського обліку застосовуватимуться в зазначених нижче ситуаціях:

1.Компанія “ Брітіш Петролеум - Амоко” має на балансі нафтопереробний комплекс.  Вартість комплексу становить 275 тис. дол. США. Компанія “ЛУКойл” запропонувала викупити цей комплекс  за 360 тис. дол. США.

2. Компанія “ Шевроле” вирішила продати будівлю, в якій було розміщено

регіональне представництво та фірмова станція обслуговування автомобілів,

балансова вартість якого 200 тис. дол. США. Ринкова вартість даного об’єкта, за визначенням бюро оцінки, становить300 тис. дол. США.

3. ТОВ “ Харківський завод промислових технологій”  отримав рахунок від постачальника в квітні 2012року за вже отриману ним продукцію. Протягом наступних трьох місяців він не зміг сплатити вартість цієї продукції та звернувся з проханням відстрочити сплату ще на 6 місяців, адже протягом шести місяців він має отримати виручку за реалізовані товари і здійснити оплату первісної суми боргу.