Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МСФЗ

Вибір варіанту індивідуального завдання здійснюється відповідно до таблиці:

 

Порядковий номер за списком групи

(відповідно до електронного журналу)

Варіант 1

1,5,9,13,17,21,25

Варіант 2

2,6,10,14,18,22,26

Варіант 3

3,7,11,15,19,23,27

Варіант 4

4,8,12,16,20,24,28

 

Індивідуальне завдання оцінюється у 20 балів!

Якщо виконано невірний варіант, то завдання оцінюється у 0 балів!

Розв`язані індивідуальні завдання можна подавати як в друкованому вигляді, так і написані від руки

 

За бажанням можна також виконати одне із вибіркових завдань:

-         презентація за будь-яким питанням,  що стосується таких  стандартів як МСБО  1,2,7,8,10,11,21,16,38,36,40,33,18,20 та МСФЗ 5 та 8. +МСБО 23 та МСБО 36

Презентація має містити не менше як 20 слайдів, де обов’язково мають бути розрахункові приклади,

або

-          огляд статей. Для на аналізу обираються не менше як 5 статей, що присвячені однаковій тематиці. Проаналізовані статті додаються у друкованому вигляді. Безпосередньо аналіз статей можна виконувати як в друкованому вигляді, так і від руки.

Вибіркове завдання оцінюється у 5 балів!

 

Презентації надсилати на електронну адресу, а огляд статей і індивідуальні завдання залишати в кім. 35 у методиста.

 

 


-                     Приклад оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З НАУКИ «ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»

 

 

 

Студента­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

                                          (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Факультет______________________________________________________

 

Курс­       ________________________________________________________

 

Група     ________________________________________________________

 

Порядковий номер за списком групи ______________________________

 

 

 

 

Варіант №  ­___

 

 

 

 

 

 

2016 р.
Наука «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

 

Варіант 1

 

Завдання 1. ( 2 бали) Компанія «Велда» має закордонну господарську одиницю – підприємство «Зельда», функціональною валютою якої встановлено євро.  Своєю чергою функціональною валютою Компанія «Велда»  є долар США. 1 січня 20х1 року компанія надала підприємству «Зельда» позику у сумі 3 млн. дол. США (валютний курс 1 дол. = 1,5 євро). В грудні 20х1 року оскільки позику не було погашено, її стали розглядати як частину чистих інвестицій компанії «Велда» в підприємство «Зельда». Курс долара станом на 31 грудня 20х1 року становив 2 євро, а середній за рік - 1,75 євро.

Необхідно  пояснити, як надана позика буде відображена в звітності обох суб’єктів господарювання та в консолідованій фінансовій звітності групи.

 

Завдання 2. ( 2 БАЛИ) Компанія «Всесвіт» придбала у іноземного постачальника обладнання з відстрочкою платежу до 20 лютого 2012 року. Станом на 31.12.2011 р. (закінчення фінансового року) заборгованість перед цим постачальником в іноземній валюті (долар США) після її переведення у функціональну валюту підприємства становила 3 тис.ум.од.

25 січня 2012 р. курс функціональної валюти по відношенню до долара США значно знизився. З метою хеджування валютних ризиків підприємство уклало форвардний контракт, яким зобов’язання перед іноземним постачальником обмежувалося 6 тис.ум.од. Якщо б така ситуація була відображена на дату закінчення звітного періоду, то величина всіх зобов’язань підприємства  перевищила б справедливу вартість його активів.

 

Завдання 3.( 3 БАЛИ) В 2013 р. підприємство вирішило змінити метод визнання доходу і перейти від методу повного завершення контракту до методу поетапного завершення. За всі попередні періоди до 2013 року підприємство застосовувало метод повного завершення контракту. Ставка податку на прибуток протягом усіх вказаних періодів залишалася незмінною і становила 30 %. 

Показники до внесення змін до облікової політики, дол. 

 

2013 р.

2012 р.

Прибуток до оподаткування

120 000

130 000

Податок на прибуток

(20 000)

(26 000)

Прибуток за період

100 000

104 000

Нерозподілений прибуток на початок періоду

134 000

30 000

Нерозподілений прибуток на кінець періоду

234 000

134 000

 

Наслідки впливу зміни облікової політики по показник прибутку

Період

Різниця у прибутку до оподаткування при зміні методу визнання доходу 

До 2012 р.

20 000

За 2012 р.

15 000

Разом на початок 2013 р.

35 000

 

Необхідно: відобразити у фінансовій звітності за 2013 р. наслідки зміни облікової політики.

 

Завдання 4. (2 БАЛИ) Компанія «Олар» є лідером у галузі розробки прикладного програмного забезпечення для енергокомпаній у своєму регіоні. 1 березня 2012 р. вона уклала угоду з  підприємством «ЕнергоВатт» на розробку для нього додаткового модулю спеціальної комп’ютерної програми для обліку розрахунків з персоналом. Загальна вартість угоди становить 15 тис. дол., при цьому 4 тис. дол. відноситься до сервісної підтримки цієї програми протягом року після передачі замовнику прав не неї.
Станом на 31.12.2012 р. роботи по створенню програми завершено на 75 %. На цю дату підприємство «ЕнергоВатт» вже сплатило виконавцю  10 тис. дол., а решту суми, передбаченої угодою, буде перераховано після підписання остаточного акту про виконані роботи з розробки модуля.  

Необхідно визначити величину доходу компанії «Олар» в 2012 та 2013 роках відповідно.

 

Завдання 5. ( 3 БАЛИ) Станом на кінець періоду є така інформація про будівельні контракти, які булі укладені компанією-підрядником і робота за якими розпочалася у звітному періоді:

 

Контракт А

Контракт В

Контракт С

Вартість контракту, тис.грн.

100

100

80

Витрати понесені  на звітні дату, тис.грн.

40

2

75

Майбутні очікувані витрати, тис.грн.

30

58

25

Проміжні рахунки, тис.грн.

15,6

-

67

% завершення робіт

45

3

80

Примітка: відповідно до облікової політики компанії, прибуток за будівельними контрактами не визнається, поки ступінь завершеності не досягне 10%.

Необхідно основні показники, що підлягають розкриттю у фінансовій звітності про зазначені будівельні контракти відповідно до вимог МСБО 11.

 

Завдання 6. ( 6 бали) Основною діяльністю підприємства «Вектор» є виробництво та продаж товарів побутової хімії. Під час підготовки його фінансових звітів у головного бухгалтера виникла серйозна проблема: отриманий за результатами формування звіту про рух грошових коштів показник, що відображає зміни у грошових коштах підприємства за звітний період, не узгоджується з даними звіту про його фінансовий стан.

Звіт про фінансовий стан підприємства «Вектор», дол.

Показники

станом на

31.12.2012 р.

31.12.2011 р.

Активи

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

12 000

17 000

Дебіторська заборгованість клієнтів (чиста вартість)

40 000

60 000

Запаси

70 000

84 000

Авансом сплачені витрати

4 000

6 000

Первісна вартість основних засобів

210 000

250 000

Накопичена амортизація основних засобів

(48 000)

(60 000)

Разом активів

288 000

357 000

Зобов’язання та власний капітал

 

 

Кредиторська заборгованість за придбані запаси

40 000

35 000

Проценти до сплати

4 000

3 000

Податок на прибуток до сплати

12 000

22 000

Випущені облігації до сплати

64 000

90 000

Разом зобов’язань

120 000

150 000

Звичайні акції

80 000

95 000

Нерозподілений прибуток

88 000

112 000

Разом власний капітал

168 000

207 000

Разом зобов’язання та власний капітал

288 000

357 000

    

Звіт про прибутки та збитки підприємства «Вектор» за 2012 р., дол.

Чистий доход від реалізації продукції

590 000

Собівартість реалізованої продукції (без амортизації)

(300 000)

Валовий прибуток

290 000

Витрати на оплату праці та інші операційні витрати

(216 000)

Витрати на амортизацію основних засобів

(24 000)

Прибуток від викупу облігацій

16 000

Збиток від продажу основних засобів

(6 000)

Витрати на позики

(7 000)

Витрати на податок на прибуток

(15 000)

Прибуток після оподаткування

38 000

 

Є така додаткова інформація про окремі статті фінансових звітів.

 1. За період були придбані основні засоби на суму 70 тис.дол., при цьому 10 тис.дол. було сплачено готівкою, а на решту суми було випущено облігації, які передані продавцю.
 2. Основні засоби з первісною вартістю 30 тис.дол. та накопиченою амортизацією у сумі 12 тис.дол. були продані за 12 тис.дол. готівкою.
 3. Емісія простих акцій підприємства супроводжувалася отриманням готівки від учасників.
 4. В результаті того, що при погашенії облигацій з балансовою вартістю 34 тис.дол. було сплачено лише 18 тис.дол., підприємство отримано доход у розмірі 16 тис.дол.
 5. Протягом звітного року були оголошені та сплачені дивіденди учасникам підприємства у розмірі 14 тис.дол.

Необхідно: підготувати звіт про рух грошових коштів підприємства «Вектор» прямим та непрямим методами, виходячи з наведеної вище інформації.

 

Завдання 7. (2 БАЛИ) Компанія «Ельдорадо» одержала за 2013 рік чистий прибуток у сумі 20 тис.дол. Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу за цей період становила 5 тис.од. Крім того, в обігу знаходилися такі потенційні звичайні акції компанії «Ельдорадо»:

- двісті семивідсоткових облігацій з правом конвертації у звичайні акції (номінал 500 дол. за  1 облігацію). Кожна така облігація може бути обміняла на 20 звичайних акцій. Ставка податку на прибуток на 31.12.2013 року становила 30%. Облігації випущені в попередньому звітному періоді;

- вісімсот п`ятивідсоткових кумулятивних привілейованих акцій з правом конвертації у звичайні акції (номінал 800 дол. за акцію). Кожну таку акцію можна обміняти на одну звичайну акцію. Емісія привілейованих акцій відбулася на початку червня 2013 року.

В 2013 році фактичної конвертації потенційних звичайних акцій у звичайні акції не було.

Необхідно: визначити базисний та розбавлений прибуток на одну акцію за 2013 рік.

 


Наука «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

 

Варіант 2

Завдання 1. (3 бали) Аудиторська компанія уклала угоду з підприємством «Затишок» на суму 48 тис.дол. щодо трансформації його річних фінансових звітів на відповідність МСФЗ. Представники аудиторської компанії розпочали роботу за цією угодою в кінці 2012 р. Про цю угоду в обліку аудиторської компанії накопичена така первинна інформація:

Показник

Період

грудень

2012 р.

січень-лютий

2013 р.

Фактично понесені витрати у звітному періоді

7 400

27 250

Очікувані витрати необхідні для завершення робіт

26 600

0

Виставлені замовнику рахунки протягом періоду

11 000

37 000

Надходження грошових коштів за період

8 200

38 500

 

Необхідно визначити величину доходу аудиторської компанії від надання послуг, а також фінансовий результат за вказаною угодою у 2012-2013 роках.

 

Завдання 2. ( 2 бали) Контракт з фіксованою ціною у сумі 12 млн.грн. на спорудження будівлі укладений на три роки. За першій рік будівельна організація понесла такі фактичні витрати на виконання робіт за контрактом станом на кінець звітного періоду:

заробітна плата будівельників на майданчику – 1 млн.грн.;

-         матеріальні витрати - 3 млн.грн.;

-         амортизація обладнання, що використовується під час виконання контракту – 0,5 млн.грн.

Очікувані майбутні витрати становлять 5,5 млн.грн.

Ступень завершення робіт визначається на основі співвідношення витрат.

Необхідно визначити величини доходу, витрат та фінансового результат за звітний рік.

 

Завдання 3. (4 бали) Нижче подані Звіт про прибутки та збитки і Звіт про фінансовий стан компанії «Огюстен» за рік, що завершився 31 березня 2012 року.

Звіт про прибутки та збитки за рік, тис. дол.

 

2012 р.

2011 р.

Доход від реалізації товарів

10 213

10 359

Залишки товарів на початок періоду

1 550

1 490

Закупки

5 366

5 302

Мінус залишки товарів на кінець періоду

2 320

1 550

Собівартість реалізованих товарів

(4 596)

(5 242)

Валовий прибуток

5 617

5 117

Витрати на збут

(581)

(597)

Адміністративні витрати

(936)

(942)

Витрати на проценти

(400)

(80)

Прибуток до оподаткування

3 700

3 498

Податок на прибуток

(888)

(840)

Прибуток після оподаткування

2 812

2 658

 

Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2012 року, тис.дол.

Стаття

2012 р.

2011 р.

Активи

 

 

Непоточні активи

12 199

6 729

Поточні активи:

 

 

Запаси

2 320

1 550

Торгові дебітори

2 553

1 944

Грошові кошти

87

894

Разом поточних активів

4 960

4 388

Зобов`язання

 

 

Короткострокові зобов`язання:

 

 

Торгові кредитори

(1 045)

(1 263)

Заборгованість з податку на прибуток

(888)

(840)

Разом короткострокових зобов`язань

(1 933)

(2 103)

Чистий оборотний капітал

3 027

2 285

Довгострокові зобов`язання:

 

 

Довгостроковий кредит

(5 000)

(1 000)

 

10 226

8 014

Власний капітал

 

 

Акціонерний капітал

2 000

2 000

Нерозподілений прибуток

8 226

6 014

Разом власний капітал

10 226

8 014

 

Додаткова інформація про діяльність компанії «Огюстен» за 2012 рік:

1) величина витрат на амортизацію непоточних активів за звітний період становила 930 тис. дол.;

2) оголошені дивиденди учасникам становили 600 тис. дол. в 2011 році та 1,2 млн. в 2012 році. Вони були сплачені грошовими коштами у 2012 році та 2013 році відповідно.

Необхідно: пояснити членам Ради директорів, чому при одержанні компанією прибутку за рік, що завершився 31.03.2012 р., відбулося зниження залишків її грошових коштів.

 

 

Завдання 4. (3 БАЛИ) Компанія «Амалія» є закордонної господарською одиницею групи «Бомбардир». Фукнціональною валютою компанії «Амалія» встановлено Євро, а валюта подання групи - долар США. 

Необхідно перевести фінансову звітність компанії «Амалія» у валюту подання на основі наведеної нижче інформації.

 

Звіт про фінансовий стан компанії «Амалія», тис. Євро

 

На 31 грудня

 

2014 р.

2013 р.

Активи

Грошові кошти та дебітори

11

9

Запаси

5

4

Основні засоби

2

9

Разом

18

22

Зобов`язання та власний капітал

Поточні зобов`язання

4,5

6

Довгострокові зобов`язання

3

3

Статутний капітал

5

5

Нерозподілений прибуток

5,5

8

Разом

18

22

Доходи та витрати, наведені нижче виникали рівномірно протягом звітного  року, крім інших витрат.

Звіт про сукупні доходи компанії «Амалія» за 2014 р. (тис. Євро)

 

Доход від продажу продукції

25

 

Собівартість реалізованої продукції

(7)

 

Амортизація

(2)

 

Інші витрати

(3)

 

Прибуток до оподаткування

13

 

Податок на прибуток

(5)

 

Прибуток після оподаткування

8

 

 

Динаміка валютних курсів

Дата

дол. за 1 Євро

На момент випуску акцій і придбання основних засобів

2,0

На 31 .12.2013 р.

1,5

На 31 .12.2014 р.

1,3

Середній за 2014 р.

1,4

Для запасів, що знаходяться на балансі:

на 31.12.2014 р.

на 31.12.2013 р.

 

1,4

1,2

На дату оголошення дивідендів

1,52

Над ату визнання інших витрат

1,35

Крім того, в 2014 р. компанія «Амалія» оголосила про виплату дивідендів у сумі 10,5 тис. Євро (за попередній рік). Її нерозподілений прибуток на 31.12.2013 р. становив 8 тис.дол., а на 31.12.2012 р. – 5 тис.дол.

 

Завдання 5. (2 бали) Прибуток після оподаткування за період, що може бути розподілений між власниками звичайних акцій, становить:

- станом на 31.12.2012 р. – 1 050 тис. дол.;

- станом на 31.12.2013 р. – 2 700 тис. дол.

За даними обліку на початок 2013 р. в обігу знаходилося 450 тис. звичайних акцій. Підприємство запропонувало усім існуючим акціонерам придбати опціон на купівлю звичайних акцій за ціною 5 дол. за 1 акцію. Кожен опціон дозволяє придбати три звичайні акції. Ринкова вартість однієї звичайної акції підприємства на дату такої пропозиції становить 8 дол.

Необхідно: визначити базисний прибуток на одну акцію за 2012 рік та 2013 рік.

 

Завдання 6. (3 бали)Підприємство внаслідок невірного застосування облікової політики занизило суму нарахованої амортизації основних засобів на 5 000 дол. в 2010 р. та 10 000 дол. в 2011 р. Ставка податок на прибуток: 2010 рік - 25%, 2011 рік – 20%. До виправлення виявленої помилки інформація про нерозподілений прибуток підприємства виглядала так (дол.):

Стаття

2012 р.

2011 р.

Нерозподілений прибуток на початок періоду

130 000

100 000

Чистий прибуток

95 000

50 000

Оголошені дивіденди

(25 000)

(20 000)

Нерозподілений прибуток на кінець періоду

200 000

130 000

Необхідно виправити помилки відповідно до положень МСФЗ та показати скориговані дані фінансової звітності за 2012 рік та 2011 рік.

 

Завдання 7. ( 3 бали) Підприємство використовує модель переоцінки основних засобів. На дату балансу первісна вартість основних засобів – 300 000 дол., накопичений знос – 180 000 дол., ліквідаційна вартість – 10 000 дол. Справедлива вартість – 192 000 дол. 

Необхідно здійснити переоцінку об’єкта двома методами та відобразити її наслідки в обліку та фінансовій звітності.

 

 

 

 


Наука «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

Варіант 3

 

 

Завдання 1. (1 бал) Протягом 2011 року компанія «Валтимер» відвантажило покупцям продукції на суму 50 тис.дол. в кредит строком на 2 роки. За домовленістю покупці мають попередньо перерахувати на поточний рахунок компанії «Валтимер» 25 % вартості продукції, після чого здійснюється її поставка. Середньозважена ставка капіталу компанії «Валтимер» - 15 %.

Необхідно визначити величину доходу під продажу продукції, а також величину доходу у вигляді відсотків компанії «Валтимер» у 2011 та 2012 роках.

 

Завдання 2. ( 3 бали) Публічна акціонерна компанія (ПАК) у своїх фінансовій звітності виділяє два звітні сегменти: «Устаткування» і «Інвестиції та страхування». Для внутрішніх цілей ПАК виділяє чотири підрозділи з метою аналізу та контролю результатів їхньої діяльності:

Сегмент/підрозділ

Доходи

Результат діяльності

Активи

Зобов’язання

внут-рішні

зов-

нішні

«Устаткування»:

 

 

 

 

 

- підрозділ, що надає послуги з фінансової оренди

180

20

32

194

50

- підрозділ з продажу

110

15

(4)

24

22

Разом

290

35

28

218

72

«Інвестиції та страхування»:

 

 

 

 

 

- підрозділ інвестицій

120

130

80

192

65

- підрозділ

60

8

(53)

116

95

Разом

180

38

27

308

160

 

Необхідно: підготовити сегментну інформацію відповідно до вимог МСФЗ 8.

 

Завдання 3. ( 4 бали) Нижче наведена інформація про діяльність компанії «Енерго-інвест» за звітний період.

Звіт про прибутки та збитки компанії «Енерго-інвест» за звітний рік, тис.дол.

Доходи:

 • Надання послуг

 

4 900

 • Нараховані проценти

 

260

 • Прибуток від продажу основних засобів

 

20

Разом

 

5 180

Витрати:

 

 

 • Собівартість наданих послуг

2 600

 

 • Операційні витрати (у т.ч. амортизація основних засобів - 400)

1 650

 

 

 • Витрати на сплату процентів

200

 

 • Збиток від реалізації цінних паперів

60

 

 • Податок на прибуток

190

 

Разом

4 700

 

Прибуток після оподаткування

 

       480

 

Додаткова інформація про діяльність компанії «Енерго-інвест»:

1.Зміни в балансових рахунках компанії «Енерго-інвест» за звітний період , тис.дол.:

Назва статті

Збільшення

Зменшення

Рахунки до отримання

 

100

Нараховані проценти до отримання

25

 

Запаси

200

 

Рахунки до сплати від постачальників

160

 

Зобов`язання з виплат персоналу

80

 

Витрати майбутніх періодів

 

15

Нараховані проценти до сплати

 

8

Зобов`язання по сплаті податку на прибуток

18

 

 

2.Узагальнюючі обороти за дебетом та кредитом деяких балансових рахунків, тис.дол.:

Назва рахунку

Дебет

Кредит

Фінансові інвестиції у торгові цінні папери

200

170

Короткострокові грошові позики клієнтам

210

290

Основні засоби (залишковаа вартість)

1200

50

Короткострокові кредити одержані від банку

650

420

Прості акції

 

50

Додатковий оплачений капітал

 

750

Нерозподілений прибуток

300

480

 

3. Всі операції з інвестиційної та фінансової діяльності здійснені у грошових коштах.

Необхідно: скласти Звіт про рух грошових коштів непрямим методом на підставі усіх наведених вище даних.

 

Завдання 4. ( 5 бали) Будівельна компанія заключила контракт, який почне працювати в липні 2013 року на будівництво мосту вартістю 4 500 000 дол. Введення мосту в експлуатацію передбачається в жовтні 2015 року з розрахунковими витратами 4 000 000дол.

Дані, що відносяться до будівництва мосту, наведено нижче:

Показник

2013 рік

2014рік

2015 рік

Витрати на визначений період

1 000 000

2 916 000

4 050 000 (розрахункові дані збільшились з 4 000 000 до 4 050 000)

Розрахункові витрати на завершення будівництва

3 000 000

1 134 000

-

Проміжні рахунки виставлені на протязі року

900 000

2 400 000

1 200 000

Отримані грошові кошти  на протязі року

750 000

1 750 000

2 000 000

Необхідно:

1)                розрахувати відсоток виконання робіт;

2)                скласти бухгалтерські проведення  за методом проценту виконання контракту;

3)                розрахувати дохід та валовий прибуток по кожному року;

4)                скласти проведення по визнанню доходу та валового прибутку за кожний рік;

5)                відкрити бухгалтерський рахунок «Незавершене будівництво» і відобразити на ньому необхідні суми;

6)                розрахувати суму доходу, за яким не були виставлені рахунки;

7)                представити у фінансовій звітності необхідну інформацію:

а) Звіт про сукупні доходи у частині валового прибутку;

б) Звіт про фінансовий стан підприємства.

 

Завдання 5. (2 бали) Для виготовлення одиниці продукції «Z» потрібно витратити  прямих витрат - 350 дол.

Величина виробничих накладних витрат становить 500250 тис.дол. з розрахунку практичної потужності 10 тис. одиниць продукції на рік. У складі накладних витрат на постійну частину припадає 30%. Фактичні постійні накладні витрати за звітний рік перевищують заплановані на 5%. Як правило у підприємства немає залишків готової продукції на складі на початок і кінець періоду. Необхідно визначити собівартість виготовленої за рік продукції, а також величину недорозподілених постійних накладних витрат, якщо фактичний випуск продукції становив 9 тис. одиниць продукції на рік.

 

Завдання 6. (2 бали) Підприємство придбало земельну ділянку і оплатило такі видатки:

-         інформаційні послуги, що стосуються пошуку землі – 100 дол.

-         ціна придбання – 800 000 дол.

-         юридичні послуги – 2000 дол.

-         Збір за передачу права власності – 16 000 дол.

-         накладні витрати, пов’язані з придбанням землі – 4000 дол.

-         будівництво огорожі навколо ділянки – 10 000 дол.

Необхідно визначити первісну вартість земельної ділянки.

 

Завдання 7.  (3 бали) Підприємство додатково придбало 5 модулів програмного забезпечення на загальну суму 4500 дол., в т.ч. модуль І – 900 дол., модуль ІІ – 200 дол., модуль ІІІ – 1100 дол., модуль ІV – 800 дол., модуль V – 1500 дол.  Це дозволило:

- досягти безперебійної роботи функціонування програмного забезпечення згідно з його первісним призначенням (модуль І);

- модифікувати діючу систему, а саме ввести нову валюту (євро) – модуль ІІ;

- розширити сервісні можливості – модуль ІІІ та модуль ІV;

- за допомогою модулю V замінити застарілий модуль, вартістю 600 дол.

Крім того, для роботи з новими програмами була додатково придбана література на суму 120 лол., а також оплачено навчання персоналу на суму 600 дол.

Необхідно оцінити програмне забезпечення після модифікації, приймаючи до уваги, що його первісна вартість – 900 дол.

 

 


Наука «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

 

Варіант 4

 

Завдання 1. На поточний рахунок підприємства надійшли 5 тис.грн. як аванс за контрактом на виконання робіт. Згідно з обліковою політикою підприємства при виконанні робіт дохід починає визнаватися тільки, коли буде виконано на менше 20 % робіт, передбачених контрактом. Загальна сума контракту становить 37 тис. грн.

За звітний період на виконання контракту підприємств витратило 7 тис. грн. Але через 2 місяця після початку робіт на ним у замовника раптово виникли серйозні фінансові проблеми, які, серед іншого, призвело до припинення обслуговування його поточного рахунку в банку.

Необхідно визначити величину доходу за вказаними вище контрактом у підприємства-виконавця.

 

Завдання 2. 1 січня 2014 року будівельна компанія розпочала роботи за контрактом, який розраховано на 2 роки. Ціна будівельного контракту становить 30 млн. Для виконання робіт будівельна компанія придбала обладнання за 10 млн.грн., яке буде використовуватися лише для цього контракту і ліквідаційна вартість якого через 2 роки дорівнюватиме нулю. Інші витрати, понесені за цим контрактом за перший квартал 2014 року дорівнювали 2 млн. грн.  Для завершення контракту за очікуванням потрібно  буде витратити ще 20 млн. грн. Ступень завершення робіт станом на 31.03.2014 року становить 12,5 %, чого достатньо для оцінювання результату.

Необхідно визначити показники за цим будівельним контактом,які будуть розкриті у звіті про сукупні доходи.

 

Завдання 3. Компанія «Текстиль» виготовляє ділові костюми, повсягденний одяг, постільну білизну, а також інші виготовлені ручним способом речі з натуральних тканин для домашнього господарства. Внутрішня звітність за сегментами містить такі показники їхньої діяльності за звітний рік:

Сегмент

Виручка від реалізації продукції (%)

Прибуток (%)

Активи (%)

Ділові костюми

40

45

50

Сорочки та сукні

30

35

33

Постільна білизна

15

10

7

Штори

8

6

5

Скатертини

7

4

5

Разом

100

100

100

Керівництво компанії розглядає можливість об’єднання двох сегментів - «Постільна білизна» та «Скатертини», оскільки вони мають подібні економічні властивості.

Необхідно: на основі наведених вище даних визначити звітні сегменти компанії «Текстиль» для подальшого розкриття інформації про них у фінансових звітах.

Завдання 4. Є така інформація про власний капітал підприємства «Євразіус» за 2012 рік (тис.дол.):

Складова власного капіатлу

станом на 31.12.2012 р.

станом на 31.12.2011 р.

Статутний капітал (звичайні акції, номінал акції 1 дол.)

2 400

1 700

Емісійний дохід

800

100

Резервний капітал

150

70

Нерозподілений прибуток

1 186

186

 

Чистий прибуток підприємства за рік становив 1,8 млн.дол.

У складі довгострокових зобов`язань обліковуються випущені 10% облігації, які можуть конвертуватися у звичайні акції підприємства «Євразіус». Станом на 31.12.11 року їхня вартість становила 680 тис. дол.

Відповідно до облікових даних підприємства «Євразіус» збільшення його статутного капіталу за звітний період було спричинено такими операціями:

1) 1 березня 2012 року відбувся льготний випуск звичайних акцій за рахунок резервного капіталу. Умови емісії: на кожні 10 акцій, що знаходяться в обігу, випущена одна додаткова акція;

2) 1 травня 2012 року власники 10%-вих облігацій реалізували своє право і обміняли їх на звичайні акції. Умови конвертації: 25 звичайних акцій з номінальною вартістю 1 дол. за акцію було випущено в обмін на облігацію вартістю 100 дол.

3) 10 жовтня 2012 року звичайні акції було розміщено на фондовій біржі за грошові кошти.

Необхідно: визначити базисний та розбавлений прибуток на одну акцію за 2012 рік.

 

Завдання 5. Виходячи з наведених нижче даних, скласти Звіт про рух грошових коштів компанії «Бегемот» непрямим методом.

Звіт про прибутки та збитки за рік, що завершується 31 грудня 2012 року, тис.дол.

Доход від продажу товарів

525

Собівартість продажу

(313)

Валовий прибуток

212

Витрати на заробітну плату

(90)

Витрати з комунальних платежів

(24)

Амортизація основних засобів

(16)

Прибуток до оподаткування

82

Витрати на податки

(25)

Прибуток після оподаткування

57

 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, тис.дол.

Стаття

31.12.2012 р.

31.12.2011 р.

Активи

 

 

Грошові кошти

17

31

Рахунки до отримання

43

50

Запаси

114

92

Авансом сплачені орендні платежі

12

10

Первісна вартість основних засобів

350

250

Накопичена амортизація основних засобів

(105)

(89)

Разом активів

431

344

Зобов`язання та власний капітал

 

 

Рахунки до сплати постачальникам

24

14

Заборгованість за виплатами персоналу

10

6

Зобов`язання з податку на прибуток

4

7

Прості акції

245

210

Емісійний доход

60

48

Нерозподілений прибуток

88

59

Разом зобов`язання та власний капітал

431

344

 

Є така додаткова інформація про діяльність компанії «Бегемот» у 2012 році:

-         оголошено та сплачено грошовими коштами дивіденди у сумі 28 тис.дол.;

-         додатково емітовані акції реалізовані за грошові кошти;

-         основні засоби придбані за грошові кошти;

-         всі рахунки до сплати стосуються придбаних запасів.

 

Завдання 6. 1 жовтня 2011 г. компанія почала будівництво нового заводу:

Стаття

Сума, тис. дол.

Придбання земельної ділянки для будівництва заводу

20 000

Витрати на вирівнювання ділянки до початку будівництва

850

Вартість матеріалів, використаних на будівництво (Прим. 1)

8 000

Оплата праці будівельників, за місяць (Прим. 1)

500

Інші щомісячні накладні витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом (Прим. 1)

200

Гонорар архитекторів

500

Дохід від використання земельної ділянки в якості автостоянки за період будівництва

250

Витрати на переміщення персоналу для роботи на новому заводі

400

Витрати на офіційне відкриття заводу (Прим. 2)

200

Примітка 1. У грудні 2011 р. в результаті пожежі згоріли матеріали на суму 500 000 дол. (включені в зазначені вище 8 млн. дол.) Унаслідок пожежі будівельні роботи були припинені на 2 тижні, але зарплата будівельникам за час простою виплачувалася.

Примітка 2. Будівництво заводу було завершено 28 лютого 2012 р. З цього моменту будівельники були переведені на інші об'єкти. Однак завод не був готовий до введення в експлуатацію до 31 березня 2012 р., коли була проведена його перевірка представниками місцевих органів влади згідно з нормами місцевого законодавства і підтверджена безпека його експлуатації. Фактично завод був введений в експлуатацію лише 31 травня 2012, після офіційної церемонії відкриття.

Примітка 3. Будівля заводу буде використовуватися 40 років. Проте через 20 років буде потрібно заміна даху, яка обійдеться в 2,4 млн. дол. Компанія "Wit" нараховує амортизацію щомісяця і враховує основні засоби за моделлю історичної вартості. Знецінення заводу за весь аналізований період не було.20

Необхідно відобразити створені основні засоби у фінансовій звітності за рік, що закінчується 31 березня 2013 року.

           

Завдання 7. Підприємство планує реалізувати дві групи вибуття, про які є така інформація:

Об`єкт групи

Група вибуття І, тис.дол.

Група вибуття ІІ, тис.дол.

балансова вартість

справедлива вартість

балансова вартість

справедлива вартість

Запаси

20

17

43

44

Основні засоби

150

143

89

93

Дебітори

10

9

36

36

Гудвіл

-

-

14

-

Зобов`язання

-

-

60

60

Згідно з обліковою політикою підприємства основні засоби, що входять до складу групи І, обліковуються за моделлю справедливої вартості, а основні засоби з групи ІІ – за моделлю історичної собівартості.

Очікувана чиста вартість продажу ліквідаційної групи І становить 155 тис.дол., а ліквідаційної групи ІІ – 142 тис.дол. Підприємство веде активний пошук покупця.

Необхідно: розкрити інформацію про зазначені групи вибуття у фінансовій звітності підприємства згідно з МСФЗ 5.

 


1 група

Грабійчук І.

презентація

22 травня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 група

Шаповал Олена Вікторівна

презентація

14 квітня