Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ НАСКРІЗНА ПРОГРАМА проходження всіх видів практик для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА проходження всіх видів практик для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА

проходження всіх видів практик для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»

 

 

                                                                Програма практики складена у

                                                                відповідності        до навчального плану

                                                                спеціальності

                                                                6.030502 «Економічна кібернетика»

                                                                7.03050201 «Економічна кібернетика»

                                                                8.03050201 «Економічна кібернетика»

 

                                                                Укладачі:

                                                                Дмитришин М.І., Кондур О.С.

 

                                                                Схвалено кафедрою:

                                                                економічної кібернетики

                                                                Протокол № 1 від 19.09.2012 р.

 

                                                                Завідувач кафедри

                                                                проф. Благун І.С.

 

                                Схвалено науково-методичною радою

                                Протокол № 2 від 30.10.2012 р.

 

                                Голова науково-методичної ради                проф. Кондур О.С.

 

                                Затверджено Вченою радою економічного факультету

                                Протокол № 2 від 30.10.2012 р.

 

                                Голова Вченої ради                             проф. Романюк М.Д.

 

 

 

м. Івано-Франківськ – 2012

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення…………………………………………….............         3

2.Мета і зміст практики…………………………………………………. 4

3.Бази практики………………………………………………………….. 7

4.Організація та керівництво практикою……………………………….         8

5.Форми і методи контролю……………………………………………..         11

Додатки……………………………………………………………..…….  14

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наскрізна програма є основним навчально-методичним документом з проведення всіх видів практик, яка визначає зміст усіх практик та комплексно розкриває систему практичної підготовки студентів економічного факультету із спеціальності "Економічна кібернетика" за професійним спрямуванням - бакалавр, спеціаліст та магістр.

Наскрізна програма є об'єднуючим документом, на основі якого повинні бути розроблені робочі програми для проходження практики студентами у відповідному семестрі: навчальної, виробничої, науково-педагогічної.

Наскрізна програма розроблена на основі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93. Наскрізна програма ґрунтується на Навчальному плані підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів-за спеціальністю " Економічна кібернетика ".

 

2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Економічна кібернетика».

Метою практики є закріплення професійних знань, умінь і навичок, що були набуті студентами під час навчання, їх поглиблення. Під час практики студенти оволодівають основами управлінської й організаторської діяльності.

Практика покликана сприяти адаптації молодого фахівця економіста до реального застосування набутих знань.

Зміст та послідовність проходження практики визначається наскрізною програмою проходження всіх видів практики для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" економічного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, яка розробляється згідно з робочим навчальним планом.

Для кожного виду практики програма мас рекомендації щодо рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти в результаті проходження практики. Ці вимоги об'єднуються в наскрізній програмі - основному навчально-методичному документі практики.

Зміст наскрізної програми відповідає Положенню, наказам та рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо проходження студентами практики. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики.

2.1. Навчальна практика проводиться згідно з робочим навчальним планом на 3-му курсі.

Навчальна практика сприяє закріпленню набутих в навчальному закладі теоретичних знань.

Під час проходження навчальної практики студент має закріпити здобутий обсяг знань та навичок, які формують базу професійної компетентності та закладають основи для успішного засвоєння складніших питань (тем) на наступних етапах підготовки.

В процесі проходження навчальної практики студент опановує наступні завдання:

-  ознайомлення з організацією та специфікою роботи підприємства (організації, установи);

-  ознайомлення з структурою підприємства (організації, установи);

-  вивчити загальні функції апарату управління і взаємозв'язок його з усіма службами і підрозділами в місцях проходження практики;

-  проаналізувати можливості використання економіко-математичних методів і моделей при дослідженні економічних, виробничих, соціальних, фінансових процесів;

-  набути навички аналізу й обробки інформації про виробничі, соціальні, фінансові процеси за допомогою пакетів прикладних програм і автоматизованих систем, впроваджених на підприємствах, у фірмах і інших місцях проходження практики.

2.2. Виробнича практика проводиться згідно з робочим навчальним планом на 4-му і 5-му курсі.

В процесі проходження виробничої практики студент поглиблює свої знання шляхом застосування їх на практиці, а саме:

- виконує аналіз роботи об'єкта управління,

- проводить техніко-економічний аналіз фінансових показників діяльності об'єкта управління;

- застосовує системний підхід до управління виробництвом;

- розробляє інформаційне забезпечення проектованих задач;

- вибирає раціональні моделі прийняття рішень і обґрунтовує їх ефективність;

- проводить ситуаційний аналіз з використанням економіко-математичних методів і ЕОМ.

2.3. Науково-педагогічна практики студента-магістранта є закріпленням професійних знань, умінь і навичок, які були набуті ним під час навчання, їх розширення та поглиблення, а також оволодіння навичками та вміннями педагогічної роботи та майстерності. Під час практики студенти оволодівають сучасними формами та методами педагогічної роботи, набувають практичних знань, умінь та навичок з підготовки та проведення навчальних занять (лекційних, семінарських, практичних, лабораторних).

 

3. БАЗИ ПРАКТИКИ

3.1.   Відповідно до виду практики визначаються бази її проходження, якими можуть бути:

-        органи державної влади та місцевого самоврядування;

-        підприємства (установи, організації) різних видів та форм власності;

-        Державна податкова, Державна контрольно-ревізійна, Державна казначейська служби.

3.2.   Декан економічного факультету разом із завідувачами кафедр здійснює підготовчу роботу з розробки та укладення довгострокових договорів про проходження практики студентами економічного факультету з переліченими базами практики.

3.3.   Розподіл студентів за базами практики проводиться з урахуванням їх побажань, при цьому враховуються теми дипломних та магістерських робіт студентів 5-го року навчання.

3.4.   Студенти можуть самостійно, але з обов'язковим узгодженням із керівництвом економічного факультету, обирати для себе місце проходження практики.

З організаторами баз практики економічний факультет завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку 1.

Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або терміном до п'яти років.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Для організації і забезпечення проходження студентами практики призначаються два керівники: від економічного факультету, а також від бази практики (за наказом керівника від бази практики).

Обов'язки за організацію, проведення і контроль практики покладаються на декана економічного факультету.

Робота керівника практики входить до педагогічного навантаження викладача, обсяг якого визначається відповідно до діючих нормативів.

4.1.   Керівники практики від кафедр економічного факультету зобов'язані:

1)       до початку практики узгодити з базовими органами, підприємствами (установами, організаціями) програму практики, порядок її проходження, плани, календарні графіки, послідовність, види занять, індивідуальні завдання, розпорядок роботи;

2)       підготувати проект розпорядження декана економічного факультету про направлення студентів на практику, в якому вказуються: місце проходження практики, прізвище, ім'я, по-батькові студентів-практикантів, термін практики, дата захисту, відповідальні викладачі від профілюючих кафедр. На підставі цього розпорядження видати направлення для проходження практики (додаток 2);

3)      ознайомити студентів з метою, завданнями, змістом, календарним графіком і планом практики (додаток 5), провести необхідні консультації та інструктаж щодо порядку її проходження;

4)      роз'яснити порядок підготовки щоденника та звіту про результати проходження практики, вимоги щодо оформлення всіх інших необхідних документів;

5)      здійснювати поточний контроль за роботою студентів-практикантів і дотриманням ними правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії за місцем проходження практики;

6)      повідомляти керівництво факультету про допущені практикантом порушення;

7)      брати участь у роботі комісії профілюючих кафедр під час захисту звітів про практику;

8)      скласти загальний звіт про Проходження практики, подати його на розгляд кафедр, сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення.

Керівники практики від базового органу, організації (підприємства, установи) організовують проходження практики студентами у конкретних підрозділах бази практики.

4.2.   Керівники роботою студентів-практикантів від базового органу зобов'язані:

1)                визначити робоче місце студента-практиканта на час проходження практики;

2)                ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і виробничої санітарії;

3)                провести з ним інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

4)                визначити послідовність проходження практики згідно з програмою;

5)                надавати практиканту допомогу в отриманні необхідної літератури, посібників, інструктивних матеріалів;

6)                надавати необхідну допомогу у наукових дослідженнях та підготовці дипломних робіт;

7)                скласти характеристику на практиканта, в якій відобразити рівень виконання програми, його відношення до виконання доручень, оволодіння уміннями та навичками практичної роботи тощо;

8)                в разі необхідності, повідомити керівництво факультету про допущені студентом-практикантом порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, невиконання доручень тощо.

4.3.   Студенти, які направляються на практику, зобов'язані:

-        одержати на факультеті відповідні документи та своєчасно прибути на бази практики;

-        у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки їх керівників;

-        дотримуватись у повному обсязі правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони  праці, техніки безпеки та виробничої санітарії підприємства, установи чи організації;

-        нести відповідальність за виконану роботу.

 

5. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль за проведенням практики має на меті виявлення недоліків та надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики. Під час проходження практики проводиться поточний та підсумковий контроль виконання окремих розділів і всієї програми практики. Цей контроль здійснюється керівниками практики від кафедр і бази практики, а також періодично завідувачами профілюючих кафедр економічного факультету. Контролюючі особи своєчасно вживають заходів до усунення виявлених у процесі проходження практики недоліків.

Студенти повинні виконувати діючі в органі, на підприємстві (в установі, організації) правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці.

У разі грубих порушень цих правил, проходження студентом практики може бути припинено. Остаточне рішення приймає керівник практики від факультету, а у разі його тривалої відсутності - керівник практики від органу, підприємства (установи, організації).

Керівники від профілюючих кафедр перевіряють організацію роботи студентів-практикантів, хід виконання програми практики, ставлення їх до роботи, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Керівник практики від базового органу, підприємства (установи, організації) проводить із практикантами співбесіди, перевіряє правильність виконання індивідуальних завдань та доручень, ведення щоденника, звіту за результатами практики.

У разі порушення практикантом програми і порядку проходження практики керівник повідомляє декана факультету та керівника базового органу, підприємства (установи, організації).

 

 

 

 

 

ВИД ПРАКТИКИ

ЗВІТНІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ОБСЯГ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК - друкованих аркушів формату А-4 / писаних)

Навчальна

1. Наказ про зарахування студента на практику та призначення керівника від бази практики.

 

2. Характеристика з підписом керівника від бази практики та печаткою.

 

3. Письмовий звіт.

 

4. Щоденник проходжен-ня практики.

 

5. Проекти документів.

 

10-15/15-20

Виробнича

1. Наказ про зарахування студента на практику та призначення керівника від бази практики.

 

2. Характеристика з підписом керівника від бази практики та печаткою.

 

3. Індивідуальне завдання (при необхідності).

 

4. Письмовий звіт.

 

5.Щоденник проходження практики.

 

6. Проекти документів.

 

15-20/20-25

Науково-педагогічна

1. Письмовий звіт про проходження науково-педагогічної практики.

 

2. Характеристика із підписом керівника практики.

 

3. Щоденник проходження практики.

 

4. Текст проведеної лекції.

 

5. Два розгорнуті плани-конспекти семінарських (практичних) занять.

 

6. Відгуки на проведені лекційне та семінарські (практичні) заняття.

 

7. Матеріали виховних заходів в академічній групі.

23-30/30-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________________                        “______” _________________20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі - вищий  навчальний заклад), в особі ректора _професора Цепенди І.Є._,

 

що діє на підставі_____статуту___________________________________________________,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,_______________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі–база практики), в особі _____________________________________________________,

                                                            (посада, прізвище та ініціали)

 

що діє на підставі _______________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

  1. База практики зобов‘язується:

1.1.   Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.       Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

1.3.       Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4.       Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5.       Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6.       Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7.       Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8.       Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9.       Додаткові умови _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1.       За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2.       Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3.       Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

  1. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1.       Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України.

3.2.       Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3.       Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4.       Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Бази практики ________________________________________________________________

 

 

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:

                     ___________ ______________

                                       (підпис)              (прізвище та ініціали)

 

 М.П.     “_____” _____________ 20___ року

База практики:

                _________ ________________

                          (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

М.П.      “_____” _____________ 20___ року

 

 

            Примітки:

  1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
  2. Формат бланка А4 (210297 мм), 2 сторінки.   

Додаток 2

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.02

   

                  Місце кутового штампа

вищого навчального закладу        

 

               КЕРІВНИКУ

                                                                                  ________________________________

                                                                       ________________________________

                                                                                  ________________________________

                                                                                                          ________________________________

                                                                                                          ________________________________

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

            Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з ______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            Назва практики ___________________________________________________________________

            Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року

                                        по „___” ________________________________________   20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри _______________________________________________________________________________

                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ ______________________________________.

                                                                                                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

        

Примітки:

  1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.
  2. Формат бланка № А5 (148210 мм), 2 сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.03

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет _________________________________________________________

 

Кафедра_____________ _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи         „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи           “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

                             (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

                                         «______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                  (словами)

кількість балів _________________________________

                                         (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

        

 

Примітки:

  1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
  2. Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

 

 

 

 

Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

______________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

на ______________________________________

(найменування підприємства)

 

 

 

 

Студента (ки) ___ курсу, групи  ____

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________

 

________________________________

 

Керівники практики:

від підприємства

 

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання)

від університету

 

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання)

 

 

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

 

                                           

                                          Члени комісії: _________  __________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                  _________  ________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                   _________  _________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                                               

 

м. Івано-Франківськ - 20__ рік

Додаток 5

 

                                                                          Затверджую

                                                                          Керівник _____________________

                                                                                              (посада, прізвище та ініціали)

                                                                                          _____________________

                                                                                                         (підпис)

                                                                          _____  _______________ 20___ р.

 

ПЛАН

проходження практики

студента групи _______________________________________

                                (№ групи, навчального закладу, прізвище та ініціали)

 

№ з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З планом ознайомлений:

Практикант                            _________________    (прізвище, ініціали)

                                                             (підпис)