Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 

галузь знань – 0304 «Право» (08 «Право»)

напрям підготовки 6.030401 «Право» (спеціальність 081 «Право»)

денна  форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Черкаси - 2017

 

Навчальна програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти денної  форми навчання, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 0304 «Право» (08 «Право»), напрям підготовки 6.030401 «Право» (спеціальність 081 «Право»). Черкаси : ЧННІ ДВНЗ "УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ", 2017.  28 с.

 

 


Укладачі:

Басанська Н.В. к.ю.н., доцент, завідувач кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін

Рибалка О.В. к.ю.н., доцент, доцент кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

 

  Рецензенти:

Манжула А.А. д.ю.н., доцент -  професор кафедри галузевого права Центральноукраїнського державного педагогічного університету

 

Солонько М.Ф., к.ю.н., адвокат

 

 

Обговорено  на засіданні кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № 3 від «20» жовтня 2017 р.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої ради Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

Протокол  № 11   від « 28» грудня  2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Черкаський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017

 

 

ВСТУП

 

Виробнича практика є невід’ємною частиною підготовки студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» (спеціальності 081Право) галузі знань 0304 «Право» (08 «Право») первинного (бакалаврського) рівня.

Організація практичної підготовки студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» (спеціальності 081 «Право») галузі знань 0304 «Право» (08 «Право») первинного (бакалаврського) рівня базується на «Положенні про проведення практики студентів ВНЗ України», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 р., а також «Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти», затвердженого Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи» 24.11.2015 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1.1. Виробнича практика є однією із форм адаптації здобувачів освітнього рівня «бакалавр» до умов та характеру їх майбутньої професії за напрямом підготовки «Правознавство» (спеціальності «Право»).

Метою проходження виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних  навичок, отриманих студентами під час теоретичного навчання.

1.2. Студенти проходять виробничу практику в 8-му семестрі. Термін практики – сім тижнів.

Тривалість робочого дня студента становить 6 годин на день.

1.3. До виробничої практики допускаються студенти ІV курсу, зараховані на підготовку за напрямом підготовки 6.030401 «Право» (спеціальності 081 «Право»), галузі знань 0304 «Право» (08 «Право») первинного (бакалаврського) рівня. Допуск студентів до практики оформлюється наказом директора на підставі службової записки від кафедри. У наказі зазначаються терміни проведення та бази практики, наводиться список студентів і керівників від кафедри, яких закріплено за кожною базою.

1.4. Базами практики вважаються установи, підприємства й організації, з якими Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи» укладені відповідні угоди про проходження практики.

База практики обов’язково зазначається в наказі про виробничу практику студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (спеціальності 081 «Право»), добровільно студент не має права змінити базу практики, зазначену в наказі.

Якщо здобувач вищої освіти  самостійно обирає базу практики, то він зобов’язаний за два місяці до початку практики принести лист-дозвіл на проходження практики від бази практики на кафедру відповідальному за проходження виробничої практики. Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до початку виробничої практики. Рішення про можливість зміни бази практики приймає відповідальний за практику разом із завідувачем кафедри.

Базами виробничої практики можуть бути суб’єкт господарювання, суд, орган адвокатури, нотаріату, виконавчої влади, прокуратури тощо.

1.5. Кожний студент отримує від керівника щоденник практики (дод. А),  лист-направлення на практику, підписаний адміністрацією Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», а також угоду між Державним вищим навчальним закладом  «Університет банківської справи» та підприємством-базою практики.

1.6. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі. Керівник практики від ВНЗ:

 • перед початком контролює підготовленість баз практики;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів: зборів-інструктажу про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам необхідних документів (направлення, програми практики, щоденника, індивідуального завдання, теми курсової роботи тощо);
 • повідомляє студентам про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою, а саме: подання письмового звіту, оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
 • у складі комісії приймає звіти  з практики.

Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше як 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

1.7. Студенти при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики пройти інструктаж з організаційних питань проходження практики, одержати від керівника практики від кафедри Інституту методичні вказівки, програму проходження практики, індивідуальне завдання, направлення на практику, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • разом із загальним керівником практики від бази практики скласти календарний графік проходження практик відповідно до програми проходження практики з урахуванням специфіки і конкретних умов підприємства (організації, установи);
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно скласти залік з практики.

1.8. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна форма звітності студента за практику – це письмовий звіт. Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції тощо.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

1.9. Комісія приймає залік у студентів протягом перших десяти днів після закінчення практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених кафедрою.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на Вченій раді, Навчально-методичній раді університету не менше одного разу протягом навчального року.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

2.1.Мета практики передбачає закріпити теоретичні знання, набуті в Інституті під час навчання, сформувати навички практичної роботи, необхідні для самостійного здійснення юридичної діяльності, прийняття професійно виважених рішень з різних напрямів юридичної практики, виконання студентами-спеціалістами окремих службових завдань і доручень за певним напрямом професійної діяльності юриста.

            2.2. Завдання:

- поглибити й закріпити теоретичні знання, отримані у процесі навчання, вміти їх застосувати на практиці при вирішенні конкретної ситуації;

 • розвинути організаційні здібності, почуття відповідальності за справу та наполегливість при вирішенні поставлених задач;
 • набути здатності, які необхідні для успішного виконання професійної діяльності на одній із первинних посад - юрисконсульта, консультанта, помічника адвоката, помічника судді, слідчого, помічника прокурора;
 • закріпити вміння, які перелічені в Додатку Б,відповідно до виробничих функцій (організаційної, аналітичної, виконавчої) у типових задачах професійної діяльності;
 • виконати індивідуальні завдання на виробничу практику, які б спиралися на практичну основу.

 

3. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

3.1. Методичне керівництво практикою здійснює випускова кафедра. Перед відбуттям студентів на практику кафедра організовує консультацію, на якій студентів ознайомлюють з програмою практики, порядком її проходження, вимогами до складання звіту про проходження виробничої практики та іншими організаційними питаннями.

3.2. Студенти-практиканти прибувають на базу своєї практики, а також відбувають з неї в установлені строки, які позначені в щоденниках практики. Останнім днем практики є останній робочий день зазначеного строку практики залежно від організації робочого часу бази практики.

Прибуття студента на місце практики підтверджується відповідним записом керівника від підприємства (установи, організації), підпис якого засвідчується печаткою, у щоденнику студента-практиканта.

3.3. На підприємстві (установі,  організації), де проходить практика, студенту-практиканту призначається керівник практики з числа найбільш кваліфікованих працівників. До обов’язків керівника практики від підприємства входить:

-   складання (разом з практикантом) календарного плану проходження практики відповідно до завдань практики, які студент має виконати під час проходження практики; питань, зазначених в завданні на практику, а також відповідно до посадових обов‘язків, які студент-практикант буде виконувати протягом практики;

-   створення практиканту необхідних умов для проходження практики;

-   надання необхідних консультацій та роз’яснень стосовно окремих питань, передбачених тематичним планом;

-   перевірка записів у щоденнику практиканта і засвідчення їх підписом;

-   допомога практикантам у складанні звіту про практику;

-   контроль за дотриманням практикантом трудової дисципліни;

-   підготовка характеристики на студента-практиканта, у котрій має міститися оцінка за проходження практики за чотирибальною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).

3.4. Студент-практикант під час проходження практики зобов’язаний:

-   систематично працювати над виконанням завдань, передбачених програмою практики, обов’язкове щоденне відвідування бази практики;

-   дотримуватися режиму робочого дня, правил внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві (установі, організації) – базі практики;

-   виконувати завдання керівника практики на відповідних ділянках, на яких проходить практика, щодо практичного вивчення програми практики;

-   брати участь у виробничих нарадах, технічному навчанні, самостійно вивчати нормативну документацію;

-   підтримувати постійний контакт з кафедрою;

-   висвітлювати результати виконаної роботи на підприємстві у звіті з практики.

До обов’язків студента-практиканта також входить:

 • своєчасно прибути на місце практики, згідно з направленням університету;
 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства;
 • аналізувати діяльність підприємства (установи, організації), виявляти недоліки, розробляти заходи щодо покращення фінансових результатів;
 • сумлінно ставитися до роботи, виконувати обов’язки на робочому місці, опрацьовувати питання програми практики;
 • скласти звітність про виконану роботу під час практики, оформити її згідно з вимогами і подати на кафедру після закінчення практики.

Упродовж усієї практики студенти повинні суворо виконувати правила охорони праці і протипожежної безпеки з обов’язковим проходженням ними інструктажів (вступного і на кожному конкретному місці праці).

3.5. Під час практики студент повинен ознайомитися з роботою підприємства (установи, організації) та його конкретного підрозділу (відділу). На основі аналізу об'єкта дослідження, а також вивчення літературних джерел обґрунтовуються напрямки інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві.

Збір та обробку матеріалів практиканти здійснюють самостійно на основі чинної документації (управлінської, планової, облікової, нормативної та ін.) і особистого спостереження за інформаційними процесами.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студенту наприкінці практики відводиться 2-3 дні.

 

 

4. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПРАКТИКИ

 

4.1. Завдання на практику

Завдання на практику має включати перелік питань, які студент має вирішити під час проходження практики; основні етапи робіт, які має виконати студент протягом терміну практики у відповідності до теми практики.

З метою конкретизації календарного плану-графіка слід деталізувати такі види робіт, як виконання індивідуальних завдань та виробничих завдань на робочих місцях.

Послідовність проходження практики на окремих робочих місцях установлює керівник практики від підприємства відповідно до конкретних умов та завдань.

 

4.2. Заповнення щоденника практики

На завершальному етапі проходження практики керівники від баз практики та кафедри оцінюють роботу студента-практиканта і заносять свої висновки у відповідні розділи щоденника (розділ „Відгук і оцінка роботи студента на практиці” та розділ „Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента”). Усі записи в щоденнику підтверджуються підписами керівників від кафедри та бази практики і завіряються печаткою.

У відгуку щодо оцінки роботи студента на практиці зазначаються:

- повнота та якість виконаних студентом завдань та програми практики;

- здатність студента аналітично мислити, приймати рішення за поставленими завданнями;

- рівень теоретичних знань студента, продемонстрованих при виконанні практичних завдань;

- набуті студентом навички виконання певних професійних обов'язків;

- ставлення до роботи, його участь у громадському житті колективу бази практики;

- оцінка за результатами виробничої практики.

Відгук підписується керівником і завіряється печаткою бази практики.

 

4.3. Характеристика на студента-практиканта

Характеристика на студента-практиканта повинна містити такі пункти:

 • прізвище, ім’я та по батькові практиканта;
 • де, на якій посаді і під чиїм керівництвом проходив практику;
 • ставлення практиканта до роботи (ініціативність, дисциплінованість, старанність, відповідальність за виконану роботу, охайність у складанні документів, аналітичне сприйняття господарської ситуації);
 • рівень володіння практичними вміннями і навичками зі спеціальності;
 • недоліки в теоретичній підготовці студента, що виявилися під час практики;
 • особисті якості практиканта, його участь у суспільному житті колективу, недоліки в роботі;

Характеристика підписується керівником практики від підприємства і засвідчується печаткою (зразок характеристики  дод. Г).

 

 

4.4. Вимоги до звіту

Звіт з практики – це узагальнення одержаних результатів, викладених у логічній послідовності, починаючи з загального огляду об’єкту дослідження, через постановку завдань дослідження й одержання відповідних результатів, закінчуючи формулюванням висновків, рекомендацій тощо.

Зміст звіту та мова його написання дають уявлення про рівень теоретико-професійної підготовки студента-практиканта, його уміння чітко висловлювати свої думки, проводити логічні паралелі, узагальнювати зібраний матеріал і робити відповідні висновки.

Звіт виконується державною мовою і має бути оформлений на одному боці стандартного аркуша формату А4 білого паперу (шрифт -Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 мм, вирівнювання – по ширині аркуша) з берегами: лівий – 25 мм; верхній, нижній, правий – 20 мм.

Рекомендована структура звіту:

 • титульний аркуш (дод. В);
 • зміст;
 • вступ;
 • основний текст;
 • висновки та пропозиції;
 • список використаної літератури і джерел;
 • додатки;
 • щоденник практики.

Усі сторінки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи з титульного аркуша і закінчуючи додатками (крім щоденника практики). Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки (на титульному аркуші номер сторінки не зазначається, проте, у загальній кількості сторінок враховується). У тексті слід робити посилання на додатки. Додатки треба позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Аркуші звіту потрібно зшити. Щоденник практики вкладається в окремий прозорий файл наприкінці звіту.

Загальний обсяг звіту має становити 30-35 сторінок (без додатків).

У змісті студент наводить структуру звіту із зазначенням розділів з нумерацією сторінок.

У вступі необхідно (у межах 2-3 сторінок):

 • надати коротку характеристику спеціалізації бази практики, її місце і юридичний статус, перспективи подальшого розвитку;
 • сформулювати об’єкт, предмет вивчення;
 • розкрити цілі та завдання практики.

Основний текст звіту - опис бази практики, її основних характеристик, основних напрямів діяльності установи.

Зокрема, основну частину звіту доцільно структурувати на розділи, які, в свою чергу, поділяються на підрозділи (пункти, підпункти). У розділі можуть розкриватися такі питання, що стосуються аналізу об’єкта дослідження:

 • юридичний статус;
 • напрямки діяльності;
 • чисельність персоналу;
 • організаційна структура управління;
 • система планування;
 • система прийняття рішень;
 • засоби комунікації;
 • склад, структура, функції юридичної служби;
 • загальні засади організації діяльності, їх регламентація;
 • чисельність і кваліфікаційний склад персоналу юридичної служби, основні функціональні обов’язки та інші питання, пов’язані зі специфікою об’єкта.

Завершальним розділом звіту є висновки та пропозиції (1-2 сторінки) студента щодо удосконалення стану інформаційних ресурсів, стану бази практики, її інформаційної системи, організації інформаційно-аналітичної роботи тощо. Практикант повинен оцінити корисність проходження практики на даному об'єкті, можливість підвищення ефективності його функціонування та рівня інформатизації і обґрунтувати доцільність та можливі напрямки розв'язання виявлених проблем.

Список використаної літератури і джерел оформлюється за загальними правилами.

У якості додатків можуть виступати зразки документів, схеми, графіки, діаграми тощо.

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

5.1. Студент згідно з календарним графіком до закінчення терміну практики подає керівникові практики від підприємства звіт і заповнений щоденник практики. Керівник практики від підприємства за умови позитивної оцінки звіту готує характеристику на студента, викладає її в щоденнику практики, де оцінює виконання програми практики, індивідуального завдання, обґрунтованість пропозицій та відповідність вимогам щодо оформлення. Після отримання затверджених печаткою підприємства характеристики та оцінки за підписом керівника з бази практики студент подає звіт на кафедру для реєстрації та перевірки керівником від інститут.

5.2. Керівник практики від кафедри розглядає й оцінює звіт студента, у щоденнику практики дає відзив з рекомендацією до захисту перед кафедральною комісією. У разі наявності суттєвих відхилень виконаного звіту від вимог його повертають для доопрацювання та встановлюють остаточний термін захисту, але не пізніше за перший тиждень після завершення виробничої практики за відповідним наказом по інститутом.

5.3.Захист звіту з практики приймає комісія. Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал, основні узагальнення та пропозиції, що містяться у звіті.

5.4. За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у заліково-екзаменаційній відомості й заліковій книжці студента. Оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

5.5. Студенту, який не виконав програми практики з об'єктивних причин, може бути надано дозвіл пройти практику повторно на умовах, визначених кафедрою.

5.6. Студент, який не виконав програми практики і дістав незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку за складання заліку, направляється на практику вдруге або відраховується з інституту.

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

З метою об’єктивної оцінки знань і вмінь, набутих здобувачем вищої освіти,  під час проходження виробничої практики, захист звіту з  практики проводиться з урахуванням критеріїв, які наведено нижче.

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту щоденники практики, звіту та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики, а також враховується загальна оцінка, яку отримав студент-практикант на підприємстві, установі, організації.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навиків здобувача вищої освіти,  набутих під час проходження виробничої практики, встановлюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її у традиційну оцінку.

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу практику, наведена нижче:

 

Критерії оцінювання результатів виробничої практики

 

№ п/п

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

1.

Повнота і якість представлення тем програми виробничої практики у звіті та в щоденнику

40

2.

Рівень знань при захисті

30

3.

Оцінка, виставлена загальним керівником від баз практики

30

Разом

100

 

Повнота й якість представлення тем програми виробничої практики у звіті та щоденнику практики оцінюється в 40 балів, якщо:

 • зміст щоденника проходження практики відповідає вимогам програми проходження виробничої практики;
 • представлені документи процесуальні документи кримінальних справ, які знаходяться в провадженні правоохоронних та судових органів (відповідно до профілю бази практики);
 • сформовані додатки за темами проходження практики (копії документів), які заповнені та оформлені належним чином.

Рівень знань при захисті результатів практики оцінюється у 30 балів, якщо мають місце:

 • вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;
 • знання нормативно-законодавчих та інструктивних документів, які регламентують  діяльність установи - бази практики;
 • уміння здобувача вищої освіти відповідати на проблемні питання, пов’язані зі змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

Оцінка, виставлена загальним керівником від бази практик чотирибальною системою переводиться в бали наступним чином:

 • оцінка “5” – 30 балів;
 • оцінка “4” – 20 балів;
 • оцінка “3” – 10 балів.

Підсумкова оцінка проходження виробничої практики студентом визначається шляхом сумування отриманих балів за кожним критерієм оцінювання знань, умінь і практичних навичок студента за шкалою ЕСТS.

 

Критерії оцінювання практики

Оцінка

(бали)

Критерії оцінювання

90-100

Матеріали про проходження практики оформлені відповідно до вимог. Звіт містить відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, включає всі необхідні компоненти. Доповідь студента продумана, структурована, містить основні результати проходження практики, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, виклад логічний, доказовий (обґрунтований), висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне.

Керівники від бази практики та інституту оцінили проходження практики на «відмінно».

Характеристика студента від керівника з бази практики – позитивна.

82–89

Мають місце неістотні зауваження щодо змісту та оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента продумана, обґрунтована, містить основні результати проведеного дослідження, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні), висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне.

Керівники від бази практики та інституту  оцінили проходження практики на «добре», або один із керівників оцінив його на «відмінно», а інший – на «добре».

Характеристика студента від керівника з бази практики – позитивна.

75-81

Мають місце неістотні зауваження щодо змісту та оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента продумана, обґрунтована, містить основні результати проведеного дослідження, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі помилки, які виправляються за допомогою додаткових питань членів комісії.

Керівники від бази практики та від інституту оцінили проходження практики на „добре”

Характеристика студента від керівника з бази практики – позитивна.

64-74

Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження практики. Доповідь студента свідчить про розуміння основних питань програми практики, проте мають місце окремі прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, висновки і узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права, користуватися фаховою термінологією.

Керівники від бази практики та від інституту оцінили проходження практики на „задовільно” або один із керівників практики оцінив її проходження на „задовільно”, а інший – на „добре”.

 Характеристика студента в цілому позитивна.

60-63

Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження практики. Доповідь студента свідчить про розуміння основних питань програми практики, проте мають місце значні прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, недостатні, висновки і узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання практиканта фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права, фаховою термінологією.

Керівники від бази практики та від інституту оцінили проходження практики на „задовільно”.

Характеристика студента в цілому позитивна.

35-59

Мають місце істотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента належним чином не підготовлена, відповіді на питання членів комісії необґрунтовані або відсутні, розуміння змісту та завдань практики; студент недостатньо орієнтується в системі чинного законодавства, не в змозі на належному рівні використовувати фахову термінологію.

Керівники практики від інституту  та бази практики оцінили роботу на „незадовільно” або один із керівників практики оцінив її проходження на „задовільно”, а інший – на „незадовільно”.

Характеристика студента стосовно практики і трудової дисципліни – негативна.

На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.

0-34

Мають місце істотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента не підготовлена, відповіді на питання членів комісії необґрунтовані або відсутні, розуміння матеріалу поверхневе; студент не орієнтується в системі чинного законодавства; не вміє використовувати фахову термінологію. Програма практики виконана не в повному обсязі. Керівники практики від інституту та бази практики оцінили роботу на „незадовільно”.

 

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ЕСТS

 

Визначення

Оцінка за націон.

системою

Оцінка за сист.

в УДПУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з

незначною кількістю помилок

5

90-100

В

Дуже добре – вище середнього рівня з

кількома помилками

4

82-89

С

Добре – правильна робота з певною

кількістю помилок

4

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною

кількістю помилок

3

64-74

E

Достатньо  –   виконання                   задовольняє

мінімальні критерії

3

60-63

FX

Незадовільно            –                                  потрібно

доопрацювати на перездачу

2

35-59

F

Незадовільно        –                              обов’язковий

повторний курс

2

1-34

A,B,C, D, E

Зараховано

60-100

F,XF

Не зараховано

1-59

 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Конституція України : станом на 1 вересн.2016 р.: відповідає офіц.. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. : станом на 19.07.2017. Голос України. 2003. — № 45.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р. : станом на 03.08.2017. Офіційний вісник України. 2004. р., № 16, стор. 11, стаття 1088, код акту 28609/2004
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. : станом на 26.10.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001  : станом на 07.12.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 : станом на 07.12.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 : станом на 06.11.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 8. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 : станом на 03.08.2017 . URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
 9. Митний кодекс України від 13.03.2012 : станом на 03.12.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 10. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII.Голос України.  від 02.08.2017. — № 141.
 11. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Дата оновлення: 05.01.2017.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076. Дата оновлення : 05.01.2017. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
 13. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Дата оновлення: 29.11.2017. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
 14. Про судову експертизу : Закон України від від 25.02.1994 № 4038-XII. Дата оновлення: 11.10.2017. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
 15. Про антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII. Дата оновлення: 02.08.2017. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12.
 16. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. Дата оновлення: 10.06.2017. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
 17. Про авторське право і суміжні право: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. Дата оновлення: 26.04.2017. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 18. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України 5.12.1993 № 3688-XII. Дата оновлення: 05.12.2012.  URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.
 19. Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. Дата оновлення: 19.02.2016. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.
 20. Про політичні партії : Закон України 05.04.2001 № 2365-III. Дата оновлення: 26.11.2016.  URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.
 21. Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.12.1985 № 11. Дата оновлення: 30.05.2008.  URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-85

 

 

Додаток А

Державний вищий навчальний заклад

«Університет банківської справи»

Черкаський навчально-науковий інститут

 

  Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

__________________________________________________________________

(вид і назва практики)

Здобувача вищої освіти _____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Черкаський навчально-науковий інститут

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

 

Освітній ступінь «бакалавр»

 

Галузь знань0304«Право» (08 «Право»)

 

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» (спеціальність081 «Право»

                                              

_________ курс,  група _______________

 

 

 

Здобувач вищої освіти __________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство (організацію, установу)

 

Печатка підприємства

(організації, установи) „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

(підпис)                          (посада, прізвище та ініціаливідповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства (організації, установи)

 

Печатка підприємства

(організації, установи) “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

             (підпис)                                                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одержання необхідних документів. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці.

 

 

 

 

 

Відмітка в щоденнику практики (з підписами, печаткою)

 

Ознайомлення з діяльністю та основними підрозділами бази практики.

 

 

 

 

 

 

 

Зазначити індивідуальні завдання, які має виконувати практикант на робочому місці (види робіт, питання, що розв‘язувалися та ін.) – кілька пунктів

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збір матеріалів для звіту (відповідно до визначених завдань)

 

 

 

 

 

 

 

Вибуття з бази практики.

 

 

 

 

 

Відмітка в щоденнику практики (з підписами, печаткою)

 

Оформлення результатів практики (оформлення щоденника, звіту)

 

 

 

 

 

 

 

Захист звіту з практики

 

 

 

 

 

Протокол захисту практики від ________ № ______

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу          ______ _____________

                                                                                                       (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

від  установи бази практики                    ______  _____________

                                                                                                                                (підпис)     (прізвище та ініціали)

 

Печатка                                                              «______» __________________  20 __ року

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

№ з/п

Дата

Короткий зміст виконуваної роботи

Відмітка керівника практики, підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці

_______________________________________________________

                                                     (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від  установи

                                                   _____________           ______________________

                                                                                                      (підпис)                                (прізвище та ініціали)

 

 

 

Печатка                                                              «______» __________________  20 __ року

 

Відгук керівника практики від кафедри про роботу здобувача вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від

вищого навчального закладу                   ____________           ______________________

                                                                                                      (підпис)                                (прізвище та ініціали)

 

Дата захисту звіту з практики            „____”_______________20____року 

 

Оцінка:

 

за національною шкалою____________________

(словами)

 

Кількість балів _________________________________

                                         (цифрами і словами)

 

за шкалою ECTS __________________________      

 

 

 

 

Додаток Б

Зміст умінь, які потрібно сформувати в процесі проходження виробничої практики

База практики

Здатності, яких треба набути на базі практики

Зміст умінь, які треба закріпити

Суб’єкт господарювання

Організовувати правову роботу та юридичне обслуговування суб’єктів господарювання

Визначити завдання юридичної служби (юрисконсульта) суб’єкта господарювання, права та обов’язки керівника юридичної служби (юрисконсульта)

Набути практичні навички роботи юрисконсульта

Розробляти та брати участь у підготовці проектів актів та інших документів з питань діяльності суб’єкта господарювання

Подавати керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань комерційної, економічної та соціальної діяльності підприємства;

Організовувати і проводити роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформувати про законодавство, існуючу практику його застосування; надавати правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту

Організовувати претензійну і вести позовну роботу;

Аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють відносини, учасниками яких є суб’єкти господарювання, аналізувати індивідуальні правові акти (документи)

Вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів, а також індивідуальних правових актів, виданих підприємством, підтримувати їх у контрольному стані;

Знаходити необхідну правову основу для правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів

Ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

Вибирати правові засоби для юридичного обслуговування суб’єктів господарювання

Визначати порядок і способи захисту прав суб’єктів господарювання

Проводити попередню експертизу документів, які направляються до судів, органів державної влади і місцевого самоврядування

Розробляти локальні правові акти конкретного суб’єкта господарювання, проекти договорів, інших юридичних актів, процесуальних документів; складати необхідні документи для забезпечення захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання

Перевіряти відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника підприємства, та візувати їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами

 

 

 

Судові органи

Аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус, структуру та повноваження судових органів, особливості здійснення правосуддя

Поглибити та закріпити теоретичні та спеціальні знання щодо особливостей здійснення правосуддя, організації роботи судових органів, повноважень судді, помічника судді, секретаря судового засідання.

Набути практичні навички виконання функціональних обов’язків помічника судді, секретаря судового засідання

Розвинути інтерес до аналітичної роботи, організаторські здібності, почуття відповідальності за поручену справу, ініціативу при виконанні службових обов’язків

Використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук і підбор необхідної нормативної інформації

Використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук матеріалів судової та інших видів юридичної практики

Вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів характеру, виданих підприємством, підтримувати їх у контрольному стані

Ретельно вивчити в залежності від суду певної судової інстанції:
- Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затв. наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013  № 173;
- Інструкцію з діловодства в господарських судах України, затв. наказом Голови Вищого господарського суду України від 27.02.2013  № 7

Проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних ситуацій

Визначати галузеву належність правовідносин

Визначати юрисдикцію (підвідомчість) справи, з’ясувати ознаки, за якими визначається юрисдикція судового органу

Визначати підсудність справи суду, коло учасників процесу

Набути практичні навички складання проектів ухвал, рішень, постанов, вироків суду

Набути практичні навички складання протоколів судового засідання, ведення журналу судового засідання, технічного запису судового засідання, оформлення протоколів про окремі процесуальні дії

 

 

Органи прокуратури

Організовувати роботу по розслідуванню злочинів, здійсненню нагляду за законністю дізнання і досудового слідства, по підтриманню державного обвинувачення, забезпеченню охорони прав і інтересів суб’єктів процесу

Набути практичні навички роботи помічника слідчого, помічника прокурора

Визначати для здійснення прокурорського нагляду конкретні кримінальні справи і розробляти програми з метою виявлення і усунення будь-яких порушень закону, які мали місце при провадженні дізнання і досудового слідства.

Враховуючи правовий статус суб’єктів процесу, використовуючи положення чинного законодавства і на підставі даних про злочини, розробляти плани розслідування, створювати при необхідності оперативно-слідчі групи, забезпечувати наявність необхідних матеріально-технічних засобів потрібних для розкриття злочину:

Проводити правовий аналіз фактів і обставин, які встановлені по кримінальній справі

Класифікувати зібрані по справі фактичні дані в якості доказів, визначати їх значення і на цій підставі здійснювати кваліфікацію злочину і вирішувати інші питання досудового розслідування.

Проводити аналіз матеріалів кримінальних справ з метою визначення характеру і обсягу прав і законних інтересів учасників процесу, які можуть бути порушені або обмежені при провадженні по кримінальній справі з їх участю і внаслідок цього потребують захисту або охорони.

Здійснювати інформаційно-довідкову роботу для правового забезпечення досудового розслідування злочинів, нагляду прокурора за законністю дізнання і досудового слідства, підтриманню державного обвинувачення і забезпеченню охорони прав і законних інтересів суб’єктів кримінального процесу.

Проводити аналіз матеріалів кримінальних справ та конфліктних ситуацій, що виникають в них між слідчим і суб’єктами процесу з приводу порушення їх процесуальних прав з метою розробки програми нагляду за законністю дізнання та досудового слідства.

Аналізувати кримінальні справи з метою визначення процесуальної позиції прокурора по справі, яка обумовить зміст його діяльності по підтриманню державного обвинувачення в суді.

 

Державна нотаріальна контора, приватний нотаріус

Аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження нотаріату

Набути практичні навички роботи помічника нотаріуса

Ознайомитися зі спеціальними бланками нотаріальних документів, визначитися з нотаріальними діями, які вчиняються на цих бланках

Визначити особливості таємниці нотаріальних дій, в яких випадках нотаріуси можуть надавати довідки про вчинені нотаріальні дії

Ретельно вивчити Про затвердження Порядку вчиненнянотаріальнихдійнотаріусамиУкраїни, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5

Проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних життєвих ситуацій

Набути навички вчинення нотаріальних дій, а саме: посвідчення правочинів; установлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою; видання дублікатів документів, які зберігаються у справах нотаріальної контори; накладення заборон відчуження нерухомого майна, рухомого майна, майнових прав; засвідчення правильності копій документів і виписок з них; засвідчення справжності підпису н6а документах тощо.

 

Адвокатське бюро, колегія адвокатів, адвокатські фірми, адвокатські контори, юридичні консультації, приватний виконавець

Аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження адвокатури

Поглибити теоретичні знання щодо правового регулювання діяльності адвокатури, принципів та організаційних форм діяльності адвокатури

Визначити професійні права та обов'язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності

Ви значити особливості адвокатської таємниці і розголошення відомостей, які стали відомі адвокатові у зв'язку з виконанням ним своїх професійних обов'язків

Набути практичні навички виконання функціональних обов’язків помічника адвоката

Проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних життєвих ситуацій

Вміти надавати консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства.

Набути навички складання заяв, скарг, позовних заяв, клопотань та інших документів правового характеру; здійснення представництва в суді, інших держаних органах, виконання фун6кцій захисника у кримінальному процесі

Вибирати правові засоби для юридичного обслуговування клієнтів

Визначати порядок і способи захисту прав та законних інтересів клієнтів

 

 

Додаток В

Титульний аркуш звіту з практики

 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ"

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

галузі знань 0304 «Право» (08 «Право»)

напряму підготовки 6.030401 «Право» (спеціальності 081 «Право»)

освітнього ступеня бакалавр

 (номер, назва)

 

Місце проходження практики:

 

________________________________

 

 

Термін проходження практики:

________________________________

 

Керівник практики від інституту:

 

________________________________

(ПІП викладача, посада, науковий ступінь)

 

Студент-виконавець:

 

________________________________

(ПІП студента, особистий підпис)

Група ____________________

Залікова книжка № _________

 

Оцінка за звіт:

 

_______________________________

 

Підпис керівника, дата

 

_______________________________

 

Загальна оцінка за практику:

 

 

________________________________

 

 

м. Черкаси 20___

 

 

 

 

 

Додаток Г

Зразок характеристики від бази практики

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Студента Черкаського навчально-наукового інституту

Державного вищого навчального  закладу «Університет банківської справи»

IV курсу групи БП- __

П.І.Б.

                                                     

(П.І.Б.) проходив  виробничу практику  в  Люботинській міській юридичній консультації з ___________ р. по ___________ р.

Під час проходження практики ознайомився з роботою юридичної консультації, роботою адвокатів, отримав практичні навики по веденню діловодства та складанню і розробці процесуальних та інших юридичних документів, познайомився з колективом та режимом роботи Люботинської міської юридичної консультації та інструктаж з охорони праці, ознайомився із законодавством, що регулює правовий статус та діяльність адвокатури в Україні, здобув практичні навички зі складання та підготовки процесуальних та інших юридичних документів, самостійно готував проекти таких документів, прийняв участь у судових розглядах цивільних та кримінальних справ, приймав участь у юридичних консультаціях та проводив самостійно юридичні консультації громадян, що звертались за правовою допомогою.

Виконував доручення старанно, докорів та претензій не мав. Під час проходження практики зарекомендував себе з позитивного боку, виявив себе як добропорядний робітник, доручення виконував якісно та своєчасно. Проявив гарні знання норм матеріального та процесуального права.

За результатами практики заслуговує оцінку «відмінно».

Характеристика надана для пред’явлення в Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» .

Завідуюч Люботинською міською

      юридичною консультацією                                                

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………..……….

3

1. Загальні положення…………………………………………............

3

2. Мета і завдання практики………………………………….………..

5

3. Порядок проходження виробничої практики………………………

6

4. Вимоги до документації з практики………………………………..

7

5. Підведення підсумків виробничої практики……………………….

10

6. Оцінювання результатів виробничої практики…………………….

11

7. Список рекомендованої літератури………………………………...

14

Додаток А……………………………………………………………….

16

Додаток Б……………………………………………………………….

22

Додаток В……………………………………………………………….

26

Додаток Г……………………………………………………..…………

27