Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Актуальні проблеми адміністративного права та процесу"

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Актуальні проблеми адміністративного права та процесу"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ОК. 7 «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу»

 

 

 

 

 

 

Галузь знань  –  08 «Право»,

                                                                                          

Спеціальність  – 081 «Право»

 

Кваліфікація  – магістр права

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 

ПЕРЕДМОВА

 

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081«Право» (галузь знань 08 «Право») на 32 арк.

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 

____________________ Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ

 

_______________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

__________________      __________________________________

       (підпис)                                                           (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

 

____________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

____________________    _________________

       (підпис)                                                           (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративного права і процесу

 

_______________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

__________________      __________________________________

       (підпис)                                                           (П.І.Б.)

 

 

 

Рецензенти:

 

Музичук О.М. – начальник факультету № 1 ХНУВС, д.ю.н., професор

Коптєв П.Б. – заступник начальника з режиму кадрового забезпечення УОС ГУ НП в Харківській області, к.ю.н.

 

Розробники: к.ю.н., с.н.с. Завальний М.В.– Харків :  Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017 рік

 

 

 

© Завальний М.В., 2017

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

1.Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 4,0

Загальна кількість годин – 120

 

08  «Право»;

081 «Право»

 

Цикл підготовки                                                       

Навчальний курс - 1                                                        

Семестр - 2                                              

Види контролю:  залік                      

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції                         – 24;                                                                

Семінарські заняття   – 26;                                           

Практичні заняття      – 0;                                                           

Лабораторні заняття   – 0;                                                                

Самостійна робота    – 70;

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання)

Лекції                         – 16;                                                               

Семінарські заняття   – 8;                                           

Практичні заняття      – 12;                                                           

Лабораторні заняття   – 0;                                                               

Самостійна робота    – 84;

 

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» розроблена з урахуванням сучасних поглядів на предмет, метод, систему адміністративного права та перспективи розвитку основних його інститутів.

У цій програмі запропоновано основні теми, опанування яких дозволить слухачам магістратури отримати глибокі знання у сфері правового забезпечення діяльності органів державного управління, проаналізувати різноманітні наукові думки щодо перспектив розвитку основних адміністративно-правових інститутів та реформування адміністративного законодавства України, що і є головною метою викладення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права і процесу».

Після закінчення вивчення навчальної дисципліни слухачи магістратури повинні знати:

 • понятійний апарат адміністративного права;
 • сутність та принципи державного управління;
 • теоретичні засади появи, існування та перспективи розвитку адміністративних правовідносин;
 • джерела адміністративного права, їх юридичну силу, системний взаємозв’язок та порядок їх застосування;
 • адміністративно–правовий статус фізичних осіб, органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств;
 • адміністративно–правовий статус державних службовців;
 • функції, форми та методи державного управління;
 • сутність, підстави та нормативну основу адміністративної відповідальності;
 • зміст та принципи адміністративного процесу;
 • правове регулювання провадження із звернень громадян, провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб, дисциплінарного провадження та провадження в справах про адміністративні правопорушення;
 • поняття та види способів забезпечення законності у державному управлінні;
 • адміністративно–правові основи управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах;
 • адміністративно–правові основи управління в сфері адміністративно–політичної діяльності держави;
 • адміністративно–правові основи управління соціальною та гуманітарно–культурною діяльністю держави;

 

повинні вміти:

 • чітко орієнтуватись в системі адміністративного законодавства, аналізувати нормативно–правові акти, вирішувати колізійні ситуації в законодавстві;
 • визначати зв’язок та розмежовувати адміністративні правовідносини із іншими (цивільними, фінансовими, трудовими тощо) з метою правильного застосування законодавства;
 • вирішувати казуси із застосуванням масиву адміністративного законодавства та узагальнень судової практики.

 

 

3.1. Розподіл часу навчальної дисципліни (денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки (за окремими списками )

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

10

2

2

0

0

6

[125, С. 49-63, 67-104; 129, С.58-77; 132, С.5-20, 23-42]

залік

Тема № 2: Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX ст.

10

2

2

0

0

6

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 3: Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 109-185; 129, С.77-93; 132, С.42-54]

Тема № 4: Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

10

2

2

0

0

6

[125, С. 206-253; 129, С.125-163; 132, С.69-98]

Тема № 5: Основні положення доктрини радянського адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 6: Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 7: Сучасна наука українського адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 8: Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 9: Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

 Тема № 10: Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 11: Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 12: Теорія адміністративної відповідальності

10

2

4

0

0

4

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Всього за рік

120

24

26

0

0

70

 

 

3.2. Розподіл часу навчальної дисципліни (заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки (за окремими списками )

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

10

2

2

0

0

6

[125, С. 49-63, 67-104; 129, С.58-77; 132, С.5-20, 23-42]

залік

Тема № 2: Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX ст.

10

0

0

0

0

8

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 3: Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

10

0

0

0

0

8

[125, С. 109-185; 129, С.77-93; 132, С.42-54]

Тема № 4: Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

10

0

0

2

0

8

[125, С. 206-253; 129, С.125-163; 132, С.69-98]

Тема № 5: Основні положення доктрини радянського адміністративного права

10

0

0

0

0

8

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 6: Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

10

2

2

2

0

8

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 7: Сучасна наука українського адміністративного права

10

2

0

2

0

8

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 8: Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

8

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 9: Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

 Тема № 10: Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

10

2

0

2

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 11: Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

10

2

0

2

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 12: Теорія адміністративної відповідальності

10

2

0

2

0

4

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Всього за рік

120

16

8

12

0

84

 

 

 

 1. Методичні вказівки до семінарських занять

 

 

Тема №1. Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

 

Семінарське заняття:

становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

 

Навчальна мета заняття:

визначити чинники, що зумовили виникнення охоронних відносин і форм їх реалізації; розглянути процес еволюції наукових уявлень про зміст і механізми забезпечення охоронних відносин у творчій спадщині мислителів античної епохи, раннього і пізнього середньовіччя; визначити соціальні, економічні та державно-правові передумови виникнення інститутів поліції і поліцейського права в країнах Європи; визначити особливості рецепції класичних концепцій поліцейського права у вітчизняній адміністративно-правовій науці.

Навчальні питання:

 1. Римське публічне право та рецепція його положень у становленні сучасного адміністративного права. Західноєвропейський та східноєвропейський (візантійський) типи рецепції римського права.
 2. Камералістика як попередниця наук про публічне управління.
 3. Політична, економічна та фінансова складові камералістики.
 4. Виокремлення з камералістики поліцейської науки (поліцейського права).

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Ідея забезпечення громадського порядку у вченнях середньовіччя і Нового часу

Теми рефератів:

 1. Погляди Н. Деламара, І.-Г.-Г. фон Юсті  та Й. фон Зонненфельса на державне управління.

 

Література: [344; 359; 343; 96; 277; 113; 202; 207; 220; 289; 357; 385; 388; 67; 121; 127]

 

 

Тема №2. Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX столітті

 

Семінарське заняття:

Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX столітті

 

Навчальна мета заняття:

визначити основні передумови виникнення науки поліцейського права; ознайомитися з основними науковими школами поліцейського права в країнах Західної Європи

 

Навчальні питання:

 1. Формування основних положень науки поліцейського права.
 2. Наукові школи поліцейського права в країнах Західної Європи.

Становлення поліцейського права на теренах України.

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Формування та зміст основних положень науки поліцейського права.
 2. Ознаки поліцейського права та їх специфіка.
 3. Основні наукові школи поліцейського права в країнах Західної Європи.

 

Теми рефератів:

 1. Передумови виникнення адміністративного права як галузі права.
 2. Ретроспективний аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформованих в рамках західноєвропейської поліцеїстіки.
 3. Основні концепції поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформовані в українській юридичній науці.

 

Література: [176; 67; 90; 279; 360]

 

 

Тема №3. Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

 

Семінарське заняття:

Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

 

Навчальна мета заняття:

визначити етапи становлення адміністративного права в європейських країнах та на території України

 

Навчальні питання:

 1. Передумови трансформації поліцейського права в адміністративне.
 2. Виникнення науки адміністративного права в європейських країнах та роль окремих представників наукової думки у її формуванні.
 3. Становлення науки адміністративного права на українських землях.

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Становлення та розвиток концептуальних засад адміністративного права.
 2. Передумови виникнення адміністративного права в країнах Західної Європи.
 3. Розвиток науки адміністративного права на українських землях.

 

Теми рефератів:

 1. Становлення науки адміністративного права на українських землях.
 2. «Трактат про поліцію» Н. Деламара.
 3. Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи.

 

Література: [177; 82; 188; 55; 127; 141; 339; 174; 140; 139; 368]

 

 

Тема №4. Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

 

Семінарське заняття:

Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

 

Навчальна мета заняття:

надати загальну характеристику науки адміністративного права у країнах з континентальною системою права;

розкрити джерела та предмет адміністративного права Франції, Німеччини;

надати загальну характеристику науки адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права;

розкрити джерела та предмет адміністративного права Англії, Канади, Сполучених Штатів Америки;

вивчити особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країнах (Японії, Китаю).

 

Навчальні питання:

 1. Наука адміністративного права у країнах з континентальною системою права
 2. Наука адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права
 3. Особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країнах

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Джерела та предмет адміністративного права Франції.
 2. Поняття адміністративного права Німеччини та його поділ на загальне і особливе адміністративне право.
 3. Адміністративне право Англії.
 4. Джерела та предмет адміністративного права Канади.
 5. Особливості адміністративного права Сполучених Штатів Америки.

 

Теми рефератів:

 1. Порівняльна характеристика науки адміністративного права у країнах з континентальною системою права і науки адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права.
 2. Вивчити проблемні питання і їх вирішення наукою адміністративного права провідних країн світу

 

Література: [66; 58; 60; 316; 272; 200; 145; 378]

 

 

Тема №5. Основні положення доктрини радянського адміністративного права

 

Семінарське заняття:

Основні положення доктрини радянського адміністративного права

 

Навчальна мета заняття:

знайомитись з предметом, методом та системою адміністративного права у радянській правовій доктрині;охарактеризувати основні інститути Загальної частини радянського адміністративного права;

розкрити розуміння змісту Особливої частини в радянській теорії адміністративного права;

оглянути наукові школи адміністративного права в радянській Україні.

 

Навчальні питання:

 1. Предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій доктрині
 2. Основні інститути Загальної частини радянського адміністративного права
 3. Розуміння змісту Особливої частини в радянській теорії адміністративного права
 4. Наукові школи адміністративного права в радянській Україні

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Предмет радянського адміністративного права. Погляд із сьогодення.
 2. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути  вітчизняного адміністративного права.
 3. Принципи адміністративного права: від радянського до європейького розуміння.

 

Теми рефератів:

 1. Становлення та розвитку поглядів на сутність та зміст адміністративно-правових відносин у радянській науці адміністративного права.
 2. Актуальні проблеми змісту науки радянського адміністративного права.

 

Література: [338; 336; 337; 266; 363; 205; 228; 265]

 

 

Тема №6. Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

 

Семінарське заняття:

Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) знань, щодо методологічних засад сучасної теорії адміністративного права, з’ясування наукових дискусій про предмет та систему адміністративного права, окреслення розвитку наукових поглядів на принципи адміністративного права, усвідомлення концептуальних підходів до формування сучасної доктрини адміністративного права, з’ясування особливостей розвитку сучасної системи адміністративного права.

 

Навчальні питання:

 1. Наукові дискусії про предмет та систему адміністративного права.
 2. Етапи становлення сучасної системи адміністративного права.
 3. Система українського  адміністративного права.
 4. Сучасні системи зарубіжного адміністративного права.
 5. Розвиток наукових поглядів на принципи адміністративного права.
 6. Обґрунтування поділу адміністративного права за принципом інституційності.
 7. Методологічні принципи правотворчої діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а також практичне їх застосування в сучасних умовах.
 8. Концептуальні підходи до формування сучасної доктрини адміністративного права.
 9. Вимоги до адміністративного законодавства країн-претендентів до вступу в ЄС.

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Підходи вчених до обґрунтування необхідності уточнення предмета адміністративного права.
 2. Вектори подальшого розвитку предмету адміністративного права.
 3. Доктринальні питання визначення категорії об’єкт адміністративного права.

 

Теми рефератів:

 1. Співвідношення Концепції адміністративної реформи в Україні та реформи адміністративного права, їх зміст та основні напрями розвитку регулювання публічних відносин у сфері управління.
 2. Відмінність між поглядами вчених на предмет адміністративного права за часів існування Радянського Союзу та сучасної України
 3. Сучасні тенденції кодифікації адміністративного законодавства
 4. Сучасна наукова доктрина розвитку принципів адміністративного права
 5. Перспективи уніфікації та кодифікації норм адміністративної відповідальності
 6. Питання методології та принципів дослідження правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування як складової публічної адміністрації в Україні.

 

Література: [79; 104; 115; 152; 153; 175; 199; 211; 232; 250; 287; 288; 308; 310; 317; 324; 333; 345; 348; 380; 384; 98; 132; 133; 142; 173; 239; 275; 292; 309; 312’; 315; 365; 46; 47; 52]

 

 

Тема №7. Сучасна наука українського адміністративного права

 

Семінарське заняття:

Сучасна наука українського адміністративного права

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) знань, щодо сучасних тенденцій розвитку науки українського адміністративного права; з’ясування сучасних поглядів на призначення, завдання та методи науки адміністративного права України; окреслення переліку наукових шкіл адміністративного права; з’ясування проблем координації наукових досліджень адміністративно-правових явищ; усвідомлення напрямків розвитку науки адміністративного права у ХХІ столітті

 

Навчальні питання:

 1. Сучасні погляди на призначення науки адміністративного права.
 2. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст.
 3. Формування адміністративно-правової науки в незалежній Україні.
 4. Нові тенденції і перспективи сучасного етапу розвитку науки адміністративного права.
 5. Стан теоретичних досліджень проблем проступку в українському адміністративному праві.
 6. Відповідальність за проступки в світлі оновлення адміністративно-правової ідеології.
 7. Сучасна трансформація методу науки адміністративного права. Форми і тенденції систематизації знань у галузі адміністративного права.
 8. Наукові школи адміністративного права.
 9. Принцип спадковості знань у юридичній науці та науці адміністративного права.
 10. Зв’язок минулих досліджень із сучасними дослідженнями проблем адміністративного права
 11. Сучасні наукові школи адміністративного права Києва, Львова, Харкова.

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Здійсніть систематизацію наукових поглядів вчених щодо розвитку сучасної науки адміністративного права.
 2. Сформулюйте особливості методологічних засад сучасної науки адміністративного права.
 3. Наукові погляди доктора юридичних наук, професора В. Б. Авер’янова.

 

Теми рефератів:

 1. Динамічний та статистичний аспекти розвитку науки адміністративного права.
 2. Адміністративне право в юридично-галузевій парадигмі.
 3. Державні службовці у системі вчень про суб’єктів адміністративного права.
 4. Нормативні акти управління та основні напрямки їх наукового дослідження.
 5. Індивідуальні акти управління у системі вчення про форми державного управління

 

Література: [115; 152; 154; 233; 263; 287; 288; 310; 345; 348; 380; 133; 253; 292; 293; 312; 365; 106; 43; 47; 54; 51; 247; 334; 340; 389

 

 

Тема №8. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

 

Семінарське заняття:

Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) ґрунтовних знань з концепції публічної адміністрації в теорії адміністративного права, вивчення проблем формування концепції публічної адміністрації в теорії адміністративного права, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження.

 

Навчальні питання:

 1. Виконавча влада як об’єкт адміністративно-правового дослідження
 2. Формування концепції публічної адміністрації та її значення в теорії адміністративного права
 3. Наукові погляди на систему та правовий статус суб’єктів публічної адміністрації

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Президент України і виконавча влада
 2.   місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади
 3. Співвідношення понять «публічна адміністрація», «центральні органи виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в Україні
 4. Відносини публічної адміністрації із приватними особами
 5. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади
 6. Правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та основні види органів виконавчої влади
 2. Поняття та сучасний стан публічної адміністрації
 3. Система та правовий статус центральних органів виконавчої влади

 

Література: [138; 213; 377; 374; 352; 167; 103; 146; 369; 129; 320; 102; 318

 

 

Тема №9. Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

 

Семінарське заняття:

Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) ґрунтовних знань з основних положень службового права як складової теорії адміністративного права, вивчення проблем формування основних положень службового права як складової теорії адміністративного права, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження.

 

Навчальні питання:

 1. Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і приватноправового регулювання публічної служби
 2. Дослідження правового регулювання проходження публічної служби
 3. Наукові розробки проблем правового регулювання стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Правове регулювання публічної служби
 2. Співвідношення понять: «державна служба», «цивільна служба» та «публічна служба».
 3. Публічний службовець: поняття, види, особливості правового статусу
 4. Особливості проходження публічної служби: прийняття на публічну службу, припинення публічної служби.
 5. Соціально-правовий захист публічного службовця
 6. Відповідальність службовців публічної служби.

 

Теми рефератів:

 1. Публічна служба як категорія адміністративного права
 2. Поняття та правова природа публічної служби
 3. Атестація публічного службовця

 

Література: [102; 313; 375; 301; 235; 301; 267; 130; 258; 89; 238; 325; 120; 196; 196; 305; 331; 353]

 

 

Тема №10. Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

 

Семінарське заняття:

Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

 

Навчальна мета заняття:

надати аспірантам (ад’юнктам) ґрунтовні знання щодо основних положень концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління; роз’яснити особливості процедури видання адміністративних актів, їх чинності та виконання.

 

Навчальні питання:

 1. Основні положення концепції адміністративних актів.
 2. Сутність та юридична природа адміністративних актів.
 3. Теоретичні підходи до розуміння видів адміністративних актів.
 4. Правове регулювання процедури видання адміністративних актів.
 5. Загальна характеристика процедури видання адміністративних актів.
 6. Дослідження проблем чинності та виконання адміністративних актів
 7. Розвиток процедури оскарження адміністративних актів в адміністративному порядку.

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Наукові погляди на сутність адміністративних актів адміністративних актів.
 2. Поняття, особливості та види адміністративно-юрисдикційних актів.
 3. Використання зарубіжного досвіду щодо вдосконалення процедури видання адміністративних актів.

 

Теми рефератів:

 1. Місце адміністративних актів в системі правових актів суб’єктів публічного управління.
 2. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації.
 3. Основні вимоги, що ставляться до адміністративних актів.

 

Література: [1; 4; 3; 21; 15;’ 4; 307; 16; 17; 67; 270; 358; 111; 274; 354; 165; 80; 141; 356; 134; 137; 364; 229; 361; 241; 234; 259; 99; 125; 172; 326; 327; 349]

 

 

Тема №11. Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

 

Семінарське заняття:

Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

 

Навчальна мета заняття:

набуття ґрунтовних знань з  теорії адміністративного примусу; визначити зміст поняття «адміністративний примус» та встановити його співвідношення з категоріями «соціальний примус» і «державний примус»; встановити особливості (характерні риси), що притаманні адміністративному примусу як відокремленому виду адміністративної діяльності держави; проведення аналізу за допомогою загальнотеоретичної літератури, спеціальних публікацій можливості здійснення систематизації адміністративного примусу; здійснення аналізу та пошук правових прогалин у регулюванні застосування адміністративного примусу; формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення тощо

 

Навчальні питання:

 1. Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права
 2. Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів адміністративного примусу
 3. Наукові дослідження проблем правового регулювання та застосування заходів адміністративного примусу

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Засвойте поняття: адміністративний примус; заходи адміністративного попередження; заходи адміністративного припинення, заходи адміністративної відповідальності.
 2. Наукові теоретичні підходи до класифікації адміністративного примусу (наявність адміністративно-правової санкції;  безпосередня мета застосування,  суб’єкти застосування і т.д.).
 3. Мета, види та порядок застосування превентивних поліцейських заходів та  поліцейських заходів примусу.
 4. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють застосування адміністративного примусу та сформулюйте шляхи удосконалення законодавства.
 5. Проаналізуйте та сформулюйте проблеми в сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

 

Теми рефератів:

 1. Правова природа адміністративного примусу.
 2. Правові аспекти застосування заходів адміністративного примусу органами Національної поліції.

 

Література: [101; 110; 219; 184; 217; 127; 217; 224; 112; 227; 215; 203; 278; 294 372]

 

 

Тема №12. Теорія адміністративної відповідальності

 

Семінарське заняття:

Теорія адміністративної відповідальності

 

Навчальна мета заняття:

набуття ґрунтовних знань з теорії  адміністративної відповідальності, дослідження підстав та процедур адміністративної відповідальності, вивчення проблем формування адміністративної деліктології в Україні, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

 

Навчальні питання:

 1. Основні положення теорії адміністративної відповідальності
 2. Дослідження підстав та процедур адміністративної відповідальності
 3. Формування адміністративної деліктології.

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Засвойте поняття: юридична відповідальність; адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного проступку; протиправна легковажність; необережність; протиправна необачність.
 2. Розкрийте специфічні аспекти притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб.
 3. Проаналізуйте, спираючись на нормативні акти,  процедуру притягнення до адміністративної відповідальності.
 4. Засвойте поняття: адміністративна деліктологія; адміністративна деліктність; адміністративний делікт.
 5. Виокремте конкретні заходи запобiгання адмiнiстративному делiкту.
 6. Сформулюйте концептуальні основи комплексної боротьби органів поліції з адмiнiстративними делiктами.

 

Теми рефератів:

 1. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина  при здійсненні процедури адміністративної відповідальності органами Національної поліції.
 2. Співвідношення наук соціології, кримінології, правової статистики та адміністративної деліктології.

 

Література: [56; 59; 65; 160; 161; 222; 260; 144; 262; 162; 88; 91; 143; 131; 159; 178; 249; 387]

 

 

 

 

 1. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

 

Методичне забезпечення

 1. Програма нормативної (варіативної) навчальної дисципліни.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни.
 3. Навчально-методичні матеріали для семінарських занять.
 4. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи.
 5. Тексти лекцій.
 6. Мультимедійні матеріали.

 

5.2. Інформаційне забезпечення

 

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України : від 6 лист. 1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 4. Кодекс про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 7 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України : від 01.12.1994 р., № 264/94–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.
 6. Про Антимонопольний комітет України : Закон України : від 26.11.1993 р., № 3659–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
 7. Про банки і банківську діяльність : Закон України : від 07.12.2000 р., № 2121–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
 8. Про вдосконалення системи державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів : Постанова Кабінету Міністрів України : від 06.02.1997 р., № 149 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 7. – С. 30.
 9. Про державне оборонне замовлення : Закон України : від 03.03.1999 р., № 464–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 17. – Ст. 111.
 10. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України : від 23.03.2000 р., № 1602–III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – Ст. 195.
 11. Про державну службу [Електронний ресурс]: закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
 12. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2806-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 483.
 13. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]: закон України від 13.01.2011 № 2939-VI// Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
 14. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарювання : Закон України : від 11.09.2003 р., № 1160–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
 15. Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 27.07.2012 року № 649 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788950
 16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 року № 1376 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788950
 17. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України від 07.11.2015 року № 1395 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788950
 18. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України : від 05.08.2015 № 609// Офіційний вісник України  від 04.09.2015 р., № 68, стор. 8, стаття 2232, код акту 78248/2015.
 19. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля : наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України : від 20.03.2002 р., № 276/6564 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.
 20. Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві : наказ МВС України : від 24.07.1996 р., № 523 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
 21. Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/870-2005-п
 22. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України : від 07.06.1996 р., № 236/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 6. – Ст. 164.
 23. Про захист економічної конкуренції : Закон України : від 11.01.2001 р., № 2210–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 24. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : Закон України : від 22.12.1998 р., № 331–XIV // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 12–13. – Ст. 80.
 25. Про захист персональних даних [Електронний ресурс]: закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
 26. Про звернення громадян : закон України вiд 02 жовт. 1996 р.  № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами та доповненнями);
 27. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України : від 16.04.1991 р., № 959–ХІІ // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
 28. Про інноваційну діяльність : Закон України : від 04.07.2002 р., № 40–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
 29. Про інформацію [Електронний ресурс]: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua
 30. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 31. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року // Голос України. – 2011. – 13 січ. 4.
 32. Про місцеве самоврядування в Україні : Верховна Рада України; Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України від 25.06.1997   1997 р., № 24, стаття 170
 33. Про місцеві державні адміністрації : Верховна Рада України; Закон від 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України від 28.05.1999   1999 р., № 20, стаття 190.
 34. Про Національну поліцію: Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України від 09.10.2015 ‑ 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379.
 35. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 26.01.1993 № 2939-XII Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
 36. Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України : Указ Президента України : від 18.05.2007 р., № 427/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1450
 37. Про публічні закупівлі: Закон України : від 25.12.2015 № 922-VIII // . Відомості Верховної Ради України  від 26.02.2016 р., № 9, стор. 5, стаття 89.
 38. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 24 берез- ня 2012 року No 212/2012 // Урядовий кур’єр. — 2012. — С. 9-10.
 39. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 40. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України : від 22.06.2000 р., № 1835–III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338
 41. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України : від 18 берез. 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40 –41. – Ст. 492.
 42. Авер'янов В.Б. Адміністративна реформа і правова наука / В. Авер'янов // Право України. - 2002. - № 3. - С. 20-27.
 43. Авер'янов В.Б. Актуальні завдання реформування адміністративного права / В. Авер'янов // Право України. - 1999. - № 8. - С. 8-11.
 44. Авер'янов В.Б. Вибрані наукові праці / В. Б. Авер'янов; ред.: О. Ф. Андрійко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2011. - 447 c.
 45. Авер'янов В.Б. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування українського адміністративного права в умовах інтеграційного процесу / В. Б. Авер'янов // Держава та регіони. Сер. Право. - 2010. - Вип. 2. - С. 87-92.
 46. Авер'янов В.Б. Методологічні засади реформування українського адміністративного права / В. Б. Авер'янов // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2001. - Вип. 12. - С. 292-300. - укp.
 47. Авер'янов В.Б. Необхідність врахування євроінтеграційних вимог в умовах становлення нової української адміністративно-правової доктрини / В. Б. Авер'янов // Правова держава. - 2010. - Вип. 21. - С. 183-191.
 48. Авер'янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер'янов // Право України. - 2006. - № 5. - С. 11-17.
 49. Авер'янов В.Б. Питання методології сучасної адміністративно-правової доктрини України (аналітичний огляд цікавого та корисного дослідження) / В. Авер'янов // Право України. - 2005. - № 1. - С. 26-29.
 50. Авер'янов В.Б. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки / В. Авер'янов, Д. Лук'янець, Н. Хорощак // Право України. - 2004. -
 51. Авер'янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка / В. Авер'янов // Право України. - 2004. - № 10. - С. 25-30.
 52. Авер'янов В.Б. Проблеми науково-теоретичного забезпечення адміністративної реформи / В. Б. Авер'янов // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2002. - Вип. 13. - С. 234-240. - укp.
 53. Авер'янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап / В. Авер'янов // Право України. - 2000. - № 7. - С. 6-8. - укp.
 54. Авер'янов В.Б. Шляхи формування нової доктрини українського адміністративного права / В. Б. Авер'янов // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2006. - Вип. 17. - С. 158-166.
 55. Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России. Теория, история, перспективы / Ю.Е. Аврутин. – СПб. : Юрид. центр-пресс, 2003. – 501 с.
 56. Агапов, А.Б. Административная ответственность [Текст]: Учебник /А.Б. Агапов. – М.: «Статут», 2000. 
 57. Агафонов С. И. Понятие административной процедуры и концепции законодательного регулирования административных процедур в зарубежных государствах / С. И. Агафонов // Право и жизнь. – 2006. – № 101(11). – С. 264–268
 58. Административное право зарубежных стран: учебник для студетнов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [В.Я. Кикоть и др.]  - ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 431с.
 59. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 60. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
 61. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. — К.; Вид-во УАДУ, 1999. — 236 с.
 62. Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії і практики : Настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Істина, 2007. – 608 с.
 63. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: навч. посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. - 152 с.
 64. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / [авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда]. – К. : Факт, 2003. – 535 с.
 65. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 66. Адміністративне право зарубіжних країн [курс лекцій] / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін.; за ред. О. В. Кузьменко; НАВС. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 525 с.
 67. Адміністративне право України : Академ. курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 1. Загальна частина / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, С. В. Ківалов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юрид. думка, 2004. - 583 c.
 68. Адміністративне право України : академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. А. Грицяк, І. П. Голосніченко, В. В. Зуй, С. В. Ківалов, Є. Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юрид. думка, 2009. - 600 c.
 69. Адміністративне право України: підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). – К. : Істина, 2012. – 528 с.
 70. Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування : навч. посіб. / Курінний Є. В. – Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України, 2002. – 92 c.
 71. Адміністративне процесуальне право: Навч. посіб. / Т. П. Мінка, С. М. Алфьоров, Р. В. Миронюк та ін.; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х.: Право, 2013. – 352 с.
 72. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 73. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.
 74. Адміністративне судочинство України (практикум): підручник для вищих навч. закладів / За заг. ред. проф. Т.О. Коломієць. – К.: Істина, 2008. – 256 с.
 75. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 76. Адміністративне судочинство: навч. посібник / О.П. Рябченко, С.Ф. Денисюк, О.В. Джафарова та ін.; за ред. О.П. Рябченко. — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. — 232 с.
 77. Адміністративне судочинство: підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоець. - 2-е, перероб. і допов. вид. - К.: Істина, 2011. - 304 с.
 78. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07. / О. В. Кузьменко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 32 с.
 79. Актуальні проблеми систематизації адміністративного законодавства України / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Д. М. Лук'янець, В. Л. Коваленко, Н. В. Кізіма, Ю. С. Педько // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2003. - Вип. 14. - С. 235-245.
 80. Алексеєв С. С. Проблемы теория права: В 2-х томах. - Свердловск, 1973. – Т. 2. - 401 с.
 81. Андреева І. О. Перспективи запровадження адміністративної юстиції в Україні: Характеристика загальних положень Кодексу адміністративного судочинства / І. О. Андреева // Вісник ЛАВС МВС України. – 2005. – № 2. – С. 48-57.
 82. Андреевский И. Е. Полицейское право : в 2 т. Т. 1. Полиция безопасности / И. Е. Андреевский. -СПб. : Тип. и лит. А. Е. Ландау, 1874. - 648 с.
 83. Андріанов К. В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «міжнародне право» / К. В. Андріанов ; Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 18 с.
 84. Андрійко О. Ф. Види державного контролю / О. Ф. Андрійко // Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : У двох томах / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка», 2004. – Том 1. Загальна частина. – 2004. – С. 360-378.
 85. Андрійко О. Ф. Види державного контролю у сфері виконавчої влади та їх спрямованість // Державний контроль у сфері виконавчої влади : наукова доповідь / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юрнаукацентр, 2000. – С. 13–18
 86. Анпілогов О. В. Захист прав і свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: Монографія / Анпілогов О. В. – К.: Видав. дім «Ін Юре», 2008. – 168 с.
 87. Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: методика та результати : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. О. О. Сердюка. – Х. : ХІСД, 2008. – 128 с.
 88. Афанасьєв К. К. Повторність як  кваліфікуюча ознака складу адміністративного делікту / Афанасьєв К. К. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 7–8 грудня 2006 р.). – Сімферополь. У 2-х ч.– Ч.1. – С. 35–41.
 89. Балух Д. В. Управління державною службою в Україні : автореф. дис. ... к.ю.н. : спец. 12.00.07 / Д. В. Балух. – Одеса, 2009. – 19 с.
 90. Бандурка О.М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст. – 1917 р.): [монографія] / О.М. Бандурка, В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш. – Х.: Золота миля, 2012. – 616 с.
 91. Банчук О. А. Зміст та правова природа адміністративної відповідальності / Банчук О. А., Коліушко І. Б. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 7–8 грудня 2006 р.). – Сімферополь. У 2-х ч.–Ч. 2. – С. 198–202.
 92. Батрин С. Беликова К. М. Опыт антимонопольного регулирования в странах МЕРКОСУР / К. М. Беликова // Государство и право. – 2009. – № 8. – С. 97–100.
 93. Бачун О. В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства: дис. к. ю.н.: спец.12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Бачун Олег Володимирович; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2010. - 206 с.
 94. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 95. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми : монографія / В. М. Бевзенко. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 96. Бельский К. С. К вопросу о предмете административного права // Гос. и пра­во. — 1997.—№ 11.—С. 16.
 97. Беркутова О. С. Административно-процедурные производства в сфере исполнительной власти : дис... на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 / Беркутова Ольга Сергеевна ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2005. – 205 с.
 98. Бермус А.Г. Введение в гуманитарную методологию: Монография. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. — С. 97.
 99. Биля-Сабадаш І. О. Мовностилістичні правила вираження змісту нормативних правових актів / І. О. Биля-Сабадаш // Форум права. — 2009. — № 1. — С. 35–42. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2009_1_8.pdf
 100. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування 12.00.07 11.07.2006 року
 101. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України [Текст]: /Підручник Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
 102. Білозерська Т.О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції / Т.О. Білозерська // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 11-19.
 103. Богашов О.А. Виборчі комісії в системі органів публічної влади України: конституційно-правовий аспект 12.00.02 22.01.2010 року
 104. Богуцький В. В. Адміністративне право України як галузь права : [навч. посіб.] / В. В. Богуцький, А. В. Богуцька . – Х. : ФІНН, 2010. – 59 с.
 105. Бондарчук С. А. Деякі проблеми забезпечення ефективності здійснення адміністративного судочинства в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Бондарчук // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 96–101. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10bcacvu.pdf.
 106. Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: Дис... д.ю.н.: 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ. – X., 2004. – 364 с.
 107. Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку / М. Бородін // Право України. – 2006. – № 7. – С. 72-76.
 108. Братасюк В. Правове регулювання застосування окремих форм митного контролю / В. Братасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 61–63.
 109. Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. Г. Братель ; Київськ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 20 с.
 110. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 111. Васильев Р.Ф. Акты управления: значение, проблема исследований, понятие /Р. Ф. Васильев. –  М.: Изд-во МГУ, 1987. – 245 с.
 112. Ведула Л. Ю. Сутність адміністративного примусу / Ведула Л. Ю., Паращук В. М. // Актуальні проблеми адмін. права та адмін. діяльності : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 10 грудня 2010 р.). – Донецьк: Дон. юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – С. 89–92.
 113. Вельский К. С. К вопросу о предмете административного права / К. С. Вельский // Государство и право. - №11. - 1997. – С. 5-17.
 114. Вельский К.С. Полицейское право : лекц. курс / К. С. Вельский ; под ред. А.В. Куракина. – М.: Дело и сервис, 2004. – 816 с.
 115. Виконавча влада і державний контроль / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко; ред.: М. С. Лопата; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 1999. - 47 c.
 116. Вітвіцький С. С. Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Вітвіцький Сергій Сергійович ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 178 с.
 117. Віхров О. Правовідносини з планування господарської діяльності державних і комунальних підприємств / О. Віхров // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 33–37.
 118. Вовк П.В. Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції : дис. … д-ра юрид. наук; спец.: 12.00.07 / П.В. Вовк / Одеська національна юридична академія. — Одеса, 2009. — 202 с.
 119. Вознесенська О. А. Механізм державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації / О. А. Вознесенська // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 2. – С. 1–6.
 120. Волох О. В. Публичная служба как институт народовластия [Электронный ресурс] / О. В. Волох // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 292-II. – С. 253–254. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru.
 121. Вольский К.С. Фенеменология административного права. – Смоленск, 1995.
 122. Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу /Н. В. Галіцина // Форум права. - 2010. - № 4. -С. 163-177 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. nbuv. gov. ua/e-joumals/FP/ 2010-4/1 Ognviap. pdf.
 123. Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 54–59.
 124. Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.
 125. Галунько В. В. Адміністративні процедури / В. В. Галунько. —  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/443-2014-12-21-09-16-26.html
 126. Гаращук В. М. Контроль і нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук // Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 247–268.
 127. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно правовая мысль России XIX - начала XX векав. – дисс. … к.ю.н. по спец. 12.00.14. – Махачкала. – 129 с.
 128. Гинцбург Л. Программа курса хозяйственно-административного права / Л.Гинцбург. – М.: Изд-во коммунист. акад., 1931. – 8 с.
 129. Глущенко Я. Б. Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання / Я. Б. Глущенко // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 173-178.
 130. Гончарук Наталія Трохимівна Управління керівним персоналом у сфері державної служби України 25.00.03 26.03.2008 року
 131. Гончарук С. Т. До питання про поняття та сутність адміністративної відповідальності / Гончарук С. Т. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 7–8 грудня 2006 р.). – Сімферополь. У 2-х ч.–Ч.2. – С. 68–71.
 132. Горбатенко В. П. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти : моногр. / В. П. Горбатенко, В. Б. Авер'янов, С. С. Бульбенюк, О. П. Дубас, Ю. Г. Кальниш; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юрид. думка, 2006. - 247 c.
 133. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
 134. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти : організаційно- правові питання забезпечення законності : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07  / Горбунова Лідія Миколаївна. – К., 2005. – 203 с.
 135. Городецька І. Напрями вдосконалення адміністартивно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель / І. Городецька // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 215–218.
 136. Гречанюк С. К. Організаційні аспекти взаємодії кримінально-виконавчих установ з громадськими правозахисними організаціями / С. К. Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 133–136.
 137. Грибок Ігор Олегович Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07  07  Грибок Ігор Олегович. – К., 2006. – 199 с
 138. Григор'єв Володимир Анатолійович Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні 12.00.13 15.04.2002 року
 139. Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку / І.С. Гриценко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 286. Правознавство. – Чернівці, 2005. – С. 85–88.
 140. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку / І.С. Гриценко // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97–104.
 141. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 335 с.
 142. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К. : К.І.С., 2006. – 398 с.
 143. Гришина Н. В. Основні напрями розвитку інституту адміністративної відповідальності / Гришина Н. В. // Вісник Харків. нац. ун-ету ім. В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1000 Серія «Право». Вип. 11. – С. 139–144.
 144. Грищенко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / Грищенко І. С. – К.: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2007. – 335 с.
 145. Гудоников Л. М. Система государственной службы в Японии / Л. М. Гудоников // Советское государство и право. – 1971. – № 2. – С. 136–137.
 146. Гурковський Мар’ян Петрович Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект. 12.00.07 19.02.2010 року
 147. Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія / К.В. Гусаров. – Х.: Право, 2010. – 352 с.
 148. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління та посадовими особами // Право України. –2009. – No 2. – С. 80-88.
 149. Данильєва Ірина Едуардівна Принципи організації та функціонування державної служби в Україні 12.00.07 17.01.2006 року
 150. Демський Е. Ф. Адміністративне про­цесуальне право України : навчальний посіб­ник для вузів / Е. Ф. Демський. - К. : Юрін - ком Інтер, 2008. - 495 с.
 151. Демський Е. Співвідношення адміністративної і господарської відповідальності /Е. Демський // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 24–29.
 152. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / ред.: В. Б. Авер'янов, І. Б. Коліушко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 1999. - 50 c.
 153. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В. Б. Авер'янов, В. А. Дерець, М. І. Ославський, Г. М. Писаренко, А. А. Пухтецька; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юстиніан, 2007. - 288 c.
 154. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / ред.: В. Б. Авер'янов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Факт, 2003. - 384 c.
 155. Джафарова М.В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням/ — автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 // М.В. Джафарова. Національний ун- т внутрішніх справ. — Х, 2008. — 21с.
 156. Джугели О.Н. Предмет теории познания и методология / О.Н. Джугели // Философия и мето-дологические вопросы науки. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1977. – 278 с.
 157. Добровольська В. В. Місце і роль держави в регулюванні підприємницької діяльності / В. В. Добровольська // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1–2. – С. 155–159.
 158. Добровольська В.Окремі засоби державного регулювання підприємництва та їх правова регламентація / В.Добровольська// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 82–85.
 159. Додин Е.В. Административная деликтность в Украине  /Додин Е.В. // Актуальные проблемы государства и права. - Одесса, 1995.
 160. Додин Е.В. Административная деликтология: Учеб. пособие. - Одесса: АО БАХВА, 1997.
 161. Додин Е.В. Понятие и предмет административной деликтологии // Юридична освiта i  правова держава. - Одеса: Астропринт, 1997.
 162. Дрозд Ю.В. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу Текст: Автореф. дис…канд.. юрид. наук. – К., 2010. – 20 с.
 163. Друцул Тетяна Іванівна Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративного права. 12.00.07 2015 року
 164. Дьомін Ю. Поняття та місце митного контролю в системі функцій Української держави / Ю. Дьомін // Право України. – 2003. – № 8. – С. 40–44.
 165. Елистратов А. И. Основные начала административного права – Симферополь : Оригинал, 2007. – 512 с.
 166. Ємець Л. О. Неполітичні об’єднання громадян як учасники реєстраційної процедури / Л. О. Ємець // Науковий вісник Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ. – 2008. – № 2. – С. 190–198.
 167. Ємець Леонід Олександрович Публічне управління неполітичними об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) 12.00.08 26.06.2009 року
 168. Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності / Н. Железняк // Право України. – 2002. – № 12. – С. 102–107.
 169. Жукова Є.О. Особливості прояву принципу процесуальної економії під час судового розгляду адміністративних справ / Є.О. Жукова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Право». – 2014. – Випуск 1. – С. 42-47.
 170. Жукова Є.О. Особливості реалізації принципу процесуальної економії під час апеляційного розгляду адміністративної справи / Є.О. Жукова // Право і суспільство. Науковий журнал ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет». – 2014. - № 6-2 – С. 154-159.
 171. Жукова Є.О. Питання оптимізації адміністративного судочинства / Є.О. Жукова // Верховенство права та правова держава: Збірник тез міжнарод. наук. конф. (м. Ужгород, 16 – 17 травня 2014 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – С. 185-187.
 172. Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публ. право. — 2013. — № 1. — С. 85–89.
 173. Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно- правових відносин : монографія / Ж. В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.
 174. Завальна Ж. В. Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз /Ж.В. Завальна // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 80 – 84.
 175. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридич- них спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. — Х.: Право, 2002. — 432 с.
 176. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
 177. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
 178. Загуменник В. Адміністративна відповідальність проблеми та шляхи їх подолання / Загуменник В. // Вісник прокуратури. – 2008. –№ 2(80). – С. 70–78.
 179. Задихайло О. А. Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. А. Задихайло; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – X., 2006;
 180. Закон ФРН „Про адміністративну процедуру” // Нав. за Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України // Автор упоряд. В.П. Тимощук.- К., 2003.- 496 с.
 181. Законодавство України про державний контроль за використанням та охороною земель : Зб. нормат.-прав. аків / Уклад.: В.І. Курило та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2008. – 384 с.
 182. Залюбовська І. К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / І. К. Залюбовська ; Одеськ. нац. юрид. акад. – О., 2002. – 20 с.
 183. Замченко А. О. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / А. О. Замченко ; Харківськ. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 20 с.
 184. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: Монографія/ Комзюк А.Т. – Харків: Вид-во Нац. Ун-ту внутр.. справ,  2002. - 336 с.
 185. Заяць В. С. Правове регулювання участі представника у судовому адміністративному процесі : дис. к.ю.н., 12.00.07 / Заяць Володимир Степанович / Націон. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2011. – 221 с.
 186. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах / А. Б. Зеленцов. – М. : Изд-во РУДН, 2002. – 190 с
 187. Зубов Костянтин Миколайович Правообмеження у державній службі України 12.00.07 11.07.2010 року
 188. Ивановский В. В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления) / В.В. Ивановский. – 4-е изд. – Казань: Типолит. В.3. Еремеева, 1911. – 506 с.
 189. Іващук І. О. Митний контроль за переміщенням об’єктів інтелектуальної власності / І. О. Іващук // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 70–76.
 190. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Генеральній прокуратурі України [Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України від 10 травня 2011 №53. // Режим доступу :  http://www.gp.gov.ua
 191. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України[Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України від 27 грудня 2014 року №9-гн. // Режим доступу :  http://www.gp.gov.ua
 192. Іншин Микола Іванович Проблеми правового регулювання праці державних службовців України. 12.00.05 15.03.2006 року
 193. Карачун В. Д. Административная юрисдикция и имущественные правоотношения: единство и борьба противоположностей / В. Д. Карачун // Современное право. – 2009. – № 9. – С. 37–40
 194. Карнарук Н. В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карнарук Наталія Віленівна ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 195 с.
 195. Карпа М. І. Основні складові публічної служби: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. І. Карпа, А. І. Дудник // Демократичне врядування : зб. наук. пр. ЛРІДУ – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3. – Режим доступу : http:// www.lvivacademy.com
 196. Карпа М. І. Принципи здійснення публічної служби / М. І. Карпа // Демократичне врядування : зб. наук. пр. ЛРІДУ. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 6. – С. 98–101
 197. Карчевський К. А. Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького права) / К. А. Карчевський // Право і безпека. –2009. – № 2. – С. 151–155.
 198. Касьяненко М. М. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України : навч. посібник. / М. М. Касьяненко, М. В. Гринюк, П. В. Цимбал. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 229 с.
 199. Керимов, Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д.А. Кери- мов. – 2-е изд. – М. : Аванта+, 2001. – 560 с.
 200. Кизима О. Японська система державного устрою: політичний та адміністративний аспект / О. Кизима [Електронний ресурс]. – Режим доступу :file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/Downloads/efdu_2013_35_12%20(1).pdf
 201. Кириченко Ю. М. Правові засади здійснення судового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Ю. М. Кириченко // Наше право. – 2009. – № 3. – С. 72–75.
 202. Кисарев С. А. Історія держави і права України. Навчальний посібник. / С. А. Кисарев // - К., - 2000. – С. 13-15.
 203. Кисіль Л.Є. Адміністративно-правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадянами із застосування заходів адміністративного примусу/ Кисіль Л.Є. // Часопис Київського університету права. – 2014/3. – С.84-88.
 204. Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Кичилюк Тетяна Станіславівна ; Нац. аграрний ун-т. – К., 2007. – 235 с.
 205. Кобалевский В.Л. Административная юстиция в положительном советском праве В.Л. Кобалевский // Вестник советской юстиции. - 1923. - №7. - С. 173-175.
 206. Кобринський В. Ю. Державний контроль у сфері національної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Ю. Бобринський ; Київськ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 20 с.
 207. Коваль Л. В. Адміністративне право України: / Л. В. Коваль // Курс лекцій. - К., 1998. – С.45-46.
 208. Кодекс адміністративного судочинства України : [наук.-практ. комент.] / [І. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін.] ; за ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент ; Істина, 2009. – 823 с.
 209. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / С.В. Ківалов, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова та ін.; за ред. С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка. – К.: Правова єдність, 2009. – 656 с.
 210.  Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Юстініан, 2009. – 976 с.
 211. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.; – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.
 212. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар [Текст]: / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний иа ін.; - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
 213. Колишко Родіон Анатолійович Децентралізація публічної влади в унітарній державі. 12.00.01 18.12.2003 року
 214. Коліушко І.Б. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ / І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 11-12. - С. 248-254.
 215. Коліушко І.Б., Банчук О.А. Поняття адміністративного примусу потребує ґрунтовного переосмислення / Коліушко І.Б., Банчук О.А. // Право України. – 2010. - № 4. – С. 307-314.
 216. Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) / Т. Коломоєць // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 43–47.
 217. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Коломоєць Т. О. ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.
 218. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко. – Запоріжжя: Запорізьк. націон. ун-т, 2011. – 200 с.
 219. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус в публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.
 220. Колпаков В. К. Адміністративне право України: / В. К. Колпаков // Підручник. - К.: Юрінком Інтер. - 1999. – С. 736- 737.
 221. Колпаков В. К. Настільна книга професійного судді при розгляді адміністративних справ: Науково-практичний посібник для судді / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 480 с.
 222. Колпаков, В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 223. Колтун Вікторія Семенівна Соціально-етичний потенціал державної служби (теоретико-історичний аналіз) 25.00.01 24.05.2002 року
 224. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. Т. Комзюк. –Х., 2012. – 35 с.
 225. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.
 226. Комзюк А. Т. Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення / А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 45. – С. 90–97.
 227. Комзюк А.Т. Державно-владний аспект адміністративного примусу/ А.Т. Комзюк// Вісн. акад. прав. Наук України. – 2002. - №4(23). – С. 129-137.
 228. Кононенко Ю.С. Предмет радянського административного права /Ю.С. Кононенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univer.km.ua/visnyk/748.pdf.
 229. Конопльов В. В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ : сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття : моногр. / В. В. Конопльов. – Сімферополь : Крим. юрид. ін-ту ХНУВС, ВДМВ «Таврія», 2006. – 356 с.
 230. Константій О. Суб’єктивні публічні права як об’єкт забезпечення адміністративним судочинством / О. Константій // Право України. – 2006. – № 8. – С. 96-99.
 231. Копієвська О. Правове регулювання 191 відносин у сфері культури / О. Копієвська // Право України. – 2004. – № 8. – С. 82-85;
 232. Копнин, П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин. – М., 1974. – С. 504.
 233. Короткий тлумачний словник української мови / Уклад.: Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, В.Л. Карлова та ін.; Відп. ред. Л.Л. Гумецька. — К.: Рад. школа, 1978. — 296 с.
 234. Котляревська Г. М. Конституційне право громадян на звернення до органів влади в Україні (питання теорії та практики) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Котляревська Ганна Мартіновна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К., 2011. – 20 с
 235. Кравець Василь Романович Атестація державних службовців в Україні 12.00.07 25.05.2004 року
 236. Кравцова Т. Юридична природа правових норм, що регулюють відносини у сфері державного регулювання господарської діяльності / Т. Кравцова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 3–7.
 237. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання: дис. … доктораюрид. наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кравцова Тетяна Миколаївна. – Х, 2004. – 456 с.
 238. Кравченко Олексій Олегович Управління державною службою в Україні: організаційно-правові засади. 12.00.07 22.06.2010 року
 239. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: Монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 296 с.
 240. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України : від 13 квіт. 2012 р. № 4651- VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370.
 241. Кришталь Л. В. Оскарження постанов по справам про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кришталь Леся Віталіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2015. – 20 с.
 242. Крупчан О. Напрями удосконалення процедури видачі ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності / О. Крупчан // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 49–59.
 243. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права / О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2005. – 350 с.
 244. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за заг. ред. О.В. Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416 с.
 245. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – Атіка, 2005. – 352 с.
 246. Кузьмишин В. Виконання рішень суду суб’єктами владних повноважень — правовий та етичний аспекти / В. Кузьмишин / / Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 76-80.
 247. Куйбіда М. С. Проблеми адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці // Право України. –2009. – No 4. – С. 76-86.
 248. Курило В. Повноваження органів адміністративної юрисдикції у галузі лісового законодавства / В. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 56–60.
 249. Курінний Є. В. Адміністративна відповідальність як владна форма реалізації обʼєкта адміністративного права / Курінний Є. В. // Вісник Луган. академії внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. –2004. – № 1. – С. 205–212.
 250. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – 2-ге вид. перероб. та допов – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
 251. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Лагода. – Ірпінь, 2007. – 21 с.
 252. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право; финансовое право; информационное право» / И. М. Лазарев. – М., 2002. – 20 с.
 253. Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління: адміністративно-правовий механізм : монографія / Я. В. Лазур ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 283 с.
 254. Ластовецький А. Необхідність, межі та критерії доцільності державного регулювання підприємницького сектору економіки / А. Ластовецький // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 72–76.
 255. Левченко К. Б. Громадська Рада МВС України з питань забезпечення прав людини як форма громадського контролю за роботою органів внутрішніх справ (історико-правовий аналіз створення та діяльності) / Левченко К. Б. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/113391.
 256. Леонова А. Державна культурна політика України. Нормативно-правовий аспект / А. Леонова // Вісник УАДУ. – 2002. – № 2. – С. 300-306;
 257. Лешков В.Н. Рецензия на работу Андреевского «Полицейское право» / В.Н. Лешков // Беседа. – СПб., 1871. – Т. 1. – № 5. – С.27.
 258. Литвин Олексій Валерійович Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні 12.00.07 13.05.2009 року
 259. Ліпський Д. В. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ліпський Дмитро Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 с.
 260. Лук’янець Д. М. Принципи адміністративної відповідальності // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення. – Донецьк, ВД «Кальміус», 2013. – 423 с.
 261. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 10–15.
 262. Лукʼянець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: монографія / Д. М. Лукʼянець. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Н. Корецького НАН України, 2001. –220 с.
 263. Лунев А.Е. Административное право (Общая и Особенная части) / А.Е. Лунев. – М.: Юрид. лит., 1970. – 600 с.
 264. Лученко Д. В. Контрольне провадження: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Лученко Дмитро Валентинович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 180 с.
 265. Лютіков П. Предмет адміністративного права. Аналіз адміністративно-правової доктрини 40-8х років ХХ ст. / П. Лютіков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/Downloads/urykr_2013_1_8.pdf.