Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Актуальні проблеми сучасного адміністративного права та процесу"

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Актуальні проблеми сучасного адміністративного права та процесу"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного  адміністративного права і процесу»

 обов’язкових компонент

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю

2. доцент кафедри, к.ю.н., с.н.с. Завальний М.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Загальні методичні вказівки

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» є набуття ґрунтовних знань з історії виникнення науки адміністративного права, вивчення проблем формування сучасної доктрини адміністративного права, дослідження проблем теорії адміністративного процесу, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

Основними завданням викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» є надання слухачам магістратури ґрунтовних знань з доктринальних положень науки адміністративного права і процесу; ознайомлення з історичними аспектами становлення наукових поглядів про публічне управління, формування та розвитку науки адміністративного права у провідних країнах світу; роз’яснення основних проблем формування сучасної доктрини адміністративного права, її методологічних засад; аналіз концептуальних положень теорій та вчень про адміністративний примус, адміністративну відповідальність, про законність у публічному управлінні та проблеми її забезпечення; концепції адміністративних актів, адміністративно-господарського права, поліцейського права; узагальнення наукових поглядів про адміністративно-процедурне право як складової теорії адміністративного права, теорії адміністративного процесу та проблемних питань формування адміністративного процесуального права.

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

знати: історію виникнення науки адміністративного права; період становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання; передумови трансформації поліцейського права в адміністративне; особливості розвитку науки адміністративного права у провідних країнах світу; предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій доктрині; наукові школи адміністративного права в радянській Україні; методологічні засади сучасної теорії адміністративного права; особливості сучасної науки українського адміністративного права; зміст концепції публічної адміністрації в теорії адміністративного права; основні положення службового права як складової теорії адміністративного права; положення концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління; сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права; основні положення теорії адміністративної відповідальності; сучасні тенденції у розумінні адміністративної процедури і адміністративного процесу;

вміти: використовувати знання з історії виникнення науки адміністративного права, закономірностей її розвитку для проведення власного наукового дослідження; формулювати наукові проблеми і робочі гіпотези формування сучасної доктрини адміністративного права, що передбачає глибоке осмислення наявних та створення нових цілісних знань; формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, рекомендації; вести аргументований діалог під час наукових і ділових дискусій, публічних виступів щодо концептуальних положень науки адміністративного права та процесу.

 

 1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

2.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 3

Тема 1. Становлення та розвиток основних положень вітчизняного адміністративного права

12

2

2

0

0

8

екзамен

Тема 2. Проблеми розвитку концептуальних положень сучасного адміністративного права.

12

2

2

0

0

8

Тема 3. Проблемні питання механізму адміністративно-правового регулювання.

12

2

2

0

0

8

Тема 4. Публічне управління: соціальна природа та організаційно-правовий зміст.

12

2

2

0

0

8

Тема 5. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права.

12

2

2

0

0

8

Тема 6. Службове право як складова теорії адміністративного права.

12

2

2

0

0

8

Тема 7. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права.

12

2

2

0

0

8

Тема 8. Форми і методи (інструменти) публічного управління.

12

2

2

0

0

8

Тема 9. Проблеми адміністративно-деліктного права.

12

2

2

0

0

8

Тема 10. Розвиток теорії адміністративних послуг.

12

2

2

0

0

8

Тема 11. Проблеми формування та розвитку адміністративно-процедурного права.

12

2

2

0

0

8

Тема 12. Проблеми адміністративно-правового регулювання контролю і нагляду в публічному управлінні.

12

2

2

0

0

8

Тема 13. Проблеми формування нової структури Особливого адміністративного права.

12

2

2

0

0

8

Тема 14. Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права.

12

2

2

0

0

8

Тема 15. Проблеми правового регулювання судового розгляду адміністративних справ, перегляду та виконання рішень адміністративних судів.

12

2

2

0

0

8

Всього за семестр

180

30

30

0

0

120

 

 

2.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

(заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 3

Тема 1. Становлення та розвиток основних положень вітчизняного адміністративного права

14

2

2

0

0

10

екзамен

Тема 2. Проблеми розвитку концептуальних положень сучасного адміністративного права.

14

2

2

0

0

10

Тема 3. Проблемні питання механізму адміністративно-правового регулювання.

14

2

2

0

0

10

Тема 4. Публічне управління: соціальна природа та організаційно-правовий зміст.

14

2

2

0

0

10

Тема 5. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права.

12

0

0

0

0

12

Тема 6. Службове право як складова теорії адміністративного права.

14

2

2

0

0

10

Тема 7. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права.

12

0

0

0

0

12

Тема 8. Форми і методи (інструменти) публічного управління.

12

0

0

0

0

12

Тема 9. Проблеми адміністративно-деліктного права.

12

0

0

0

0

12

Тема 10. Розвиток теорії адміністративних послуг.

12

0

0

0

0

12

Тема 11. Проблеми формування та розвитку адміністративно-процедурного права.

10

0

0

0

0

10

Тема 12. Проблеми адміністративно-правового регулювання контролю і нагляду в публічному управлінні.

10

0

0

0

0

10

Тема 13. Проблеми формування нової структури Особливого адміністративного права.

10

0

0

0

0

10

Тема 14. Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права.

10

0

0

0

0

10

Тема 15. Проблеми правового регулювання судового розгляду адміністративних справ, перегляду та виконання рішень адміністративних судів.

10

0

0

0

0

10

Разом

180

10

30

0

0

160

 

 

 

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять

 

 

Тема №1. «Становлення та розвиток основних положень вітчизняного адміністративного права»

 

Навчальна мета заняття:

визначити чинники, що зумовили виникнення охоронних відносин і форм їх реалізації; розглянути процес еволюції наукових уявлень про зміст і механізми забезпечення охоронних відносин у творчій спадщині мислителів античної епохи, раннього і пізнього середньовіччя; визначити соціальні, економічні та державно-правові передумови виникнення інститутів поліції і поліцейського права в країнах Європи; визначити особливості рецепції класичних концепцій поліцейського права у вітчизняній адміністративно-правовій науці.

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

2. Виникнення адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

3. Предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій доктрині

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Ідея забезпечення громадського порядку у вченнях середньовіччя і Нового часу

 

Література: [344; 359; 343; 96; 277; 113; 202; 207; 220; 289; 357; 385; 388; 67; 121; 127]

 

 

Тема №2. Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX столітті

 

Навчальна мета заняття:

визначити основні передумови виникнення науки поліцейського права; ознайомитися з основними науковими школами поліцейського права в країнах Західної Європи

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Проблеми формування нової доктрини адміністративного права. Наукові дискусії про предмет адміністративного права

2. Публічне управління: соціальна природа та організаційно-правовий зміст, проблеми реформування

3. Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення його змісту

4. Система адміністративного права і сучасні проблеми її розвитку

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Формування та зміст основних положень науки поліцейського права.
 2. Ознаки поліцейського права та їх специфіка.
 3. Основні наукові школи поліцейського права в країнах Західної Європи.

 

Теми рефератів:

 1. Передумови виникнення адміністративного права як галузі права.
 2. Ретроспективний аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформованих в рамках західноєвропейської поліцеїстіки.
 3. Основні концепції поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформовані в українській юридичній науці.

 

Література: [176; 67; 90; 279; 360]

 

 

Тема №3. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

Навчальна мета заняття:

визначити етапи становлення адміністративного права в європейських країнах та на території України

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Теорія публічної адміністрації та її вплив на розвиток адміністративного права

2. Юридична природа органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування: особливі та спільні риси

3. Проблеми удосконалення системи та правового статусу органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Становлення та розвиток концептуальних засад адміністративного права.
 2. Передумови виникнення адміністративного права в країнах Західної Європи.
 3. Розвиток науки адміністративного права на українських землях.

 

Теми рефератів:

 1. Становлення науки адміністративного права на українських землях.
 2. «Трактат про поліцію» Н. Деламара.
 3. Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи.

 

Література: [177; 82; 188; 55; 127; 141; 339; 174; 140; 139; 368]

 

 

Тема №4. Розвиток службового права як складової теорії адміністративного права

 

Навчальна мета заняття:

надати загальну характеристику науки адміністративного права у країнах з континентальною системою права;

розкрити джерела та предмет адміністративного права Франції, Німеччини;

надати загальну характеристику науки адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права;

розкрити джерела та предмет адміністративного права Англії, Канади, Сполучених Штатів Америки;

вивчити особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країнах (Японії, Китаю).

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Основні напрямки реформування публічної служби на сучасному етапі

2. Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і приватноправового регулювання публічної служби

3. Проблеми правового регулювання проходження публічної служби, стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Основні напрямки реформування публічної служби на сучасному етапі

2. Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і приватноправового регулювання публічної служби

3. Проблеми правового регулювання проходження публічної служби, стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби

 

Теми рефератів:

 1. Порівняльна характеристика науки адміністративного права у країнах з континентальною системою права і науки адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права.
 2. Вивчити проблемні питання і їх вирішення наукою адміністративного права провідних країн світу

 

Література: [66; 58; 60; 316; 272; 200; 145; 378]

 

 

Тема №5. Оновлення концепції правових актів як провідної форми публічного управління

 

Навчальна мета заняття:

знайомитись з предметом, методом та системою адміністративного права у радянській правовій доктрині;охарактеризувати основні інститути Загальної частини радянського адміністративного права;

розкрити розуміння змісту Особливої частини в радянській теорії адміністративного права;

оглянути наукові школи адміністративного права в радянській Україні.

 

Навчальні питання:

1. Проблеми розуміння сутності, основних ознак та видів правових актів управління

4. Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

5. Проблеми законодавчого регулювання правотворчої діяльності органів виконавчої влади

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Предмет радянського адміністративного права. Погляд із сьогодення.
 2. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути  вітчизняного адміністративного права.
 3. Принципи адміністративного права: від радянського до європейького розуміння.

 

Теми рефератів:

 1. Становлення та розвитку поглядів на сутність та зміст адміністративно-правових відносин у радянській науці адміністративного права.
 2. Актуальні проблеми змісту науки радянського адміністративного права.

 

Література: [338; 336; 337; 266; 363; 205; 228; 265]

 

 

Тема №6. Проблеми адміністративного примусу як методу публічного управління

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) знань, щодо методологічних засад сучасної теорії адміністративного права, з’ясування наукових дискусій про предмет та систему адміністративного права, окреслення розвитку наукових поглядів на принципи адміністративного права, усвідомлення концептуальних підходів до формування сучасної доктрини адміністративного права, з’ясування особливостей розвитку сучасної системи адміністративного права.

 

Навчальні питання:

1. Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в системі адміністративного права

2. Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів адміністративного примусу

3. Проблеми правового регулювання та застосування заходів адміністративного примусу

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Підходи вчених до обґрунтування необхідності уточнення предмета адміністративного права.
 2. Вектори подальшого розвитку предмету адміністративного права.
 3. Доктринальні питання визначення категорії об’єкт адміністративного права.

 

Теми рефератів:

 1. Співвідношення Концепції адміністративної реформи в Україні та реформи адміністративного права, їх зміст та основні напрями розвитку регулювання публічних відносин у сфері управління.
 2. Відмінність між поглядами вчених на предмет адміністративного права за часів існування Радянського Союзу та сучасної України
 3. Сучасні тенденції кодифікації адміністративного законодавства
 4. Сучасна наукова доктрина розвитку принципів адміністративного права
 5. Перспективи уніфікації та кодифікації норм адміністративної відповідальності
 6. Питання методології та принципів дослідження правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування як складової публічної адміністрації в Україні.

 

Література: [79; 104; 115; 152; 153; 175; 199; 211; 232; 250; 287; 288; 308; 310; 317; 324; 333; 345; 348; 380; 384; 98; 132; 133; 142; 173; 239; 275; 292; 309; 312’; 315; 365; 46; 47; 52]

 

 

Тема №7. Проблеми розвитку інституту адміністративної відповідальності

 

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) знань, щодо сучасних тенденцій розвитку науки українського адміністративного права; з’ясування сучасних поглядів на призначення, завдання та методи науки адміністративного права України; окреслення переліку наукових шкіл адміністративного права; з’ясування проблем координації наукових досліджень адміністративно-правових явищ; усвідомлення напрямків розвитку науки адміністративного права у ХХІ столітті

 

Навчальні питання:

1. Проблеми кодифікації законодавства про адміністративні проступки

2. Уточнення підстав та змісту адміністративної відповідальності

3. Розвиток правових засад та практики реалізації процедур адміністративної відповідальності

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Здійсніть систематизацію наукових поглядів вчених щодо розвитку сучасної науки адміністративного права.
 2. Сформулюйте особливості методологічних засад сучасної науки адміністративного права.
 3. Наукові погляди доктора юридичних наук, професора В. Б. Авер’янова.

 

Теми рефератів:

 1. Динамічний та статистичний аспекти розвитку науки адміністративного права.
 2. Адміністративне право в юридично-галузевій парадигмі.
 3. Державні службовці у системі вчень про суб’єктів адміністративного права.
 4. Нормативні акти управління та основні напрямки їх наукового дослідження.
 5. Індивідуальні акти управління у системі вчення про форми державного управління

 

Література: [115; 152; 154; 233; 263; 287; 288; 310; 345; 348; 380; 133; 253; 292; 293; 312; 365; 106; 43; 47; 54; 51; 247; 334; 340; 389

 

 

Тема №8. Проблеми формування та розвитку адміністративно-процедурного права

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) ґрунтовних знань з концепції публічної адміністрації в теорії адміністративного права, вивчення проблем формування концепції публічної адміністрації в теорії адміністративного права, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження.

 

Навчальні питання:

1. Адміністративна процедура і адміністративний процес: сучасні тенденції у розумінні правових явищ

2. Проблеми систематизації адміністративно-процедурного законодавства

3. Проблеми правового регулювання та практики здійснення окремих адміністративних процедур (проваджень)

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Президент України і виконавча влада
 2.   місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади
 3. Співвідношення понять «публічна адміністрація», «центральні органи виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в Україні
 4. Відносини публічної адміністрації із приватними особами
 5. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади
 6. Правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та основні види органів виконавчої влади
 2. Поняття та сучасний стан публічної адміністрації
 3. Система та правовий статус центральних органів виконавчої влади

 

Література: [138; 213; 377; 374; 352; 167; 103; 146; 369; 129; 320; 102; 318

 

 

Тема №9. Проблеми адміністративно-правового регулювання контролю і нагляду в публічному управлінні

 

 

 

Навчальна мета заняття:

набуття аспірантами (ад’юнктами) ґрунтовних знань з основних положень службового права як складової теорії адміністративного права, вивчення проблем формування основних положень службового права як складової теорії адміністративного права, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження.

 

Навчальні питання:

1. Сучасне розуміння законності в публічному управлінні та способів її забезпечення

2. Проблеми законодавчого регулювання контрольно-наглядової діяльності суб’єктів публічної адміністрації

3. Громадський контроль в публічному управлінні та його розвиток

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Правове регулювання публічної служби
 2. Співвідношення понять: «державна служба», «цивільна служба» та «публічна служба».
 3. Публічний службовець: поняття, види, особливості правового статусу
 4. Особливості проходження публічної служби: прийняття на публічну службу, припинення публічної служби.
 5. Соціально-правовий захист публічного службовця
 6. Відповідальність службовців публічної служби.

 

Теми рефератів:

 1. Публічна служба як категорія адміністративного права
 2. Поняття та правова природа публічної служби
 3. Атестація публічного службовця

 

Література: [102; 313; 375; 301; 235; 301; 267; 130; 258; 89; 238; 325; 120; 196; 196; 305; 331; 353]

 

 

Тема №10. Проблеми адміністративно-правового забезпечення публічного управління окремими сферами і галузями

 

 

Навчальна мета заняття:

надати аспірантам (ад’юнктам) ґрунтовні знання щодо основних положень концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління; роз’яснити особливості процедури видання адміністративних актів, їх чинності та виконання.

 

Навчальні питання:

1. Проблеми адміністративно-правового забезпечення міжгалузевого управління

2. Формування концепції адміністративно-господарського права

3. Проблеми адміністративно-правового забезпечення публічного управління соціально-культурною сферою

4. Проблеми адміністративно-правового забезпечення управління у сфері адміністративно-політичної діяльності

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Наукові погляди на сутність адміністративних актів адміністративних актів.
 2. Поняття, особливості та види адміністративно-юрисдикційних актів.
 3. Використання зарубіжного досвіду щодо вдосконалення процедури видання адміністративних актів.

 

Теми рефератів:

 1. Місце адміністративних актів в системі правових актів суб’єктів публічного управління.
 2. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації.
 3. Основні вимоги, що ставляться до адміністративних актів.

 

Література: [1; 4; 3; 21; 15;’ 4; 307; 16; 17; 67; 270; 358; 111; 274; 354; 165; 80; 141; 356; 134; 137; 364; 229; 361; 241; 234; 259; 99; 125; 172; 326; 327; 349]

 

 

Тема №11. Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права

 

Навчальна мета заняття:

набуття ґрунтовних знань з  теорії адміністративного примусу; визначити зміст поняття «адміністративний примус» та встановити його співвідношення з категоріями «соціальний примус» і «державний примус»; встановити особливості (характерні риси), що притаманні адміністративному примусу як відокремленому виду адміністративної діяльності держави; проведення аналізу за допомогою загальнотеоретичної літератури, спеціальних публікацій можливості здійснення систематизації адміністративного примусу; здійснення аналізу та пошук правових прогалин у регулюванні застосування адміністративного примусу; формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення тощо

 

Навчальні питання:

1. Переосмислення сутності адміністративного процесу – від адміністративної діяльності до форми здійснення адміністративного судочинства

2. Проблеми формування адміністративного процесуального права – нової галузі права і науки

3. Проблеми розвитку системи та правового статусу адміністративних судів

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Засвойте поняття: адміністративний примус; заходи адміністративного попередження; заходи адміністративного припинення, заходи адміністративної відповідальності.
 2. Наукові теоретичні підходи до класифікації адміністративного примусу (наявність адміністративно-правової санкції;  безпосередня мета застосування,  суб’єкти застосування і т.д.).
 3. Мета, види та порядок застосування превентивних поліцейських заходів та  поліцейських заходів примусу.
 4. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють застосування адміністративного примусу та сформулюйте шляхи удосконалення законодавства.
 5. Проаналізуйте та сформулюйте проблеми в сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

 

Теми рефератів:

 1. Правова природа адміністративного примусу.
 2. Правові аспекти застосування заходів адміністративного примусу органами Національної поліції.

 

Література: [101; 110; 219; 184; 217; 127; 217; 224; 112; 227; 215; 203; 278; 294 372]

 

 

Тема №12. Теорія адміністративної відповідальності

 

Навчальна мета заняття:

набуття ґрунтовних знань з теорії  адміністративної відповідальності, дослідження підстав та процедур адміністративної відповідальності, вивчення проблем формування адміністративної деліктології в Україні, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

 

Навчальні питання:

 1. Основні положення теорії адміністративної відповідальності
 2. Дослідження підстав та процедур адміністративної відповідальності
 3. Формування адміністративної деліктології.

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Засвойте поняття: юридична відповідальність; адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного проступку; протиправна легковажність; необережність; протиправна необачність.
 2. Розкрийте специфічні аспекти притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб.
 3. Проаналізуйте, спираючись на нормативні акти,  процедуру притягнення до адміністративної відповідальності.
 4. Засвойте поняття: адміністративна деліктологія; адміністративна деліктність; адміністративний делікт.
 5. Виокремте конкретні заходи запобiгання адмiнiстративному делiкту.
 6. Сформулюйте концептуальні основи комплексної боротьби органів поліції з адмiнiстративними делiктами.

 

Теми рефератів:

 1. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина  при здійсненні процедури адміністративної відповідальності органами Національної поліції.
 2. Співвідношення наук соціології, кримінології, правової статистики та адміністративної деліктології.

 

Література: [56; 59; 65; 160; 161; 222; 260; 144; 262; 162; 88; 91; 143; 131; 159; 178; 249; 387]

 

 

 

 

4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458.
 5. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 6. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 7. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- in/laws/main.cgi?nreg=995_043. Назва з екрану.
 8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 9. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 10. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:  Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
 11. Про виконавче провадження : Закон України : від 2 червня 2016 року № 1404-VIII

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542.

 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 2. Про вищу освіту : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014 — 2014 р., / № 37-38 /, стор. 2716, стаття 2004.
 3. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 4. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 5. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 6. Про громадські об'єднання: Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 — 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1.
 7. Про державний кордон України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.384.
 8. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 9. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 10. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 11. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16.
 12. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 13. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 14. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 15. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 16. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 17. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 18. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228.// Офіційний вісник України від 15.07.2014 — 2014 р., № 54, стор. 88, стаття 1455, код акту 73125/2014.
 19. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 20. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 21. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 22. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 23. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 24. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 25. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 26. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 27. Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Уряд. кур’єр. - 1998. - 4 квітня.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.232.

 1. Про Службу безпеки України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.382.
 2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
 3. Про статус депутатів місцевих рад: Верховна Рада України; Закон від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України від 04.10.2002 — 2002 р., № 40, стаття 290.
 4. Про статус народного депутата України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 18.
 5. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 6. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 2 червня. 2016 р. № 1402-VIII //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545
 7. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 8. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

 

Основна література:

 

 1. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
 2. Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2013. – 840 с.
 3. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Д’яченко та ін.: За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
 4. Адміністративне право : посібник для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін..— Харків : Право, 2016.— 144 с.
 5. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 6. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 7. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 8. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 9. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 10. Административное право зарубежных стран [Текст]: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
 11. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
 12. Бандурка О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 13. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 14. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку [Текст]: // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104.
 15. Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. Загальне адміністративне право : підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 566 с.
 16. Гусаров С.М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні : монографія : / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с.
 17. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст]: - К.; 2002. - 260 с.
 18. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України  [Текст]: Навчальний посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
 19. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 20. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 21. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 22. Салманова О.Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України : монографія / О.Ю. Салманова О.Ю. – Харків : Панов, 206. – 259 с.

 

Допоміжна література:

 1. Мельник, Р.С. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посіб..— Київ : Юрінком Інтер: Буква Закону, 2018.— 343 с.
 2. Антологія української юридичної думки [Текст]: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.
 3. Андреевский, И.Е. Полицейское право [Текст]: Сочинение в 2-х т. - Спб., 1876.
 4. Бельский К. С. Ученый-административист В. Л. Кобалевский: жизнь, труды, основные научные положения (к 110-летию со дня рождения) [Текст]: // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 81-87.
 5. Елистратов А. И. Лекции по административному праву. 1914. Перевидання
 6. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.
 7. Карадже-Искров Н.М. Новейшая эволюция административного права [Текст]: Иркутск. 1927. – 38 с.
 8. Кобалевский В. Очерки советского административного права [Текст]: Харьков. 1924. – 260 с.
 9. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) [Текст]: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.
 10. Публічне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст]: / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред.  Авер’янова В. Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
 11. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [Текст]: Навчальний посіюник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
 12. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз : монографія / Г. В. Чапала. – Харків: Право, 2006. – 221 с.
 13. Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст]: наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.
 14. Андреевский И. Е. Полицейское право : в 2 т. Т. 1. Полиция безопасности / И. Е. Андреевский. -СПб. : Тип. и лит. А. Е. Ландау, 1874. - 648 с.
 15. Бандурка О.М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст. – 1917 р.): [монографія] / О.М. Бандурка, В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш. – Х.: Золота миля, 2012. – 616 с.
 16. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 17. Васильев Р.Ф. Акты управления: значение, проблема исследований, понятие /Р. Ф. Васильев. –  М.: Изд-во МГУ, 1987. – 245 с.
 18. Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу /Н. В. Галіцина // Форум права. - 2010. - № 4. -С. 163-177 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. nbuv. gov. ua/e-joumals/FP/ 2010-4/1 Ognviap. pdf.
 19. Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 54–59.
 20. Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.
 21. Галунько В. В. Адміністративні процедури / В. В. Галунько. —  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/443-2014-12-21-09-16-26.html
 22. Гаращук В. М. Контроль і нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук // Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 247–268.
 23. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно правовая мысль России XIX - начала XX векав. – дисс. … к.ю.н. по спец. 12.00.14. – Махачкала. – 129 с.
 24. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління та посадовими особами // Право України. –2009. – No 2. – С. 80-88.
 25. Данильєва Ірина Едуардівна Принципи організації та функціонування державної служби в Україні 12.00.07 17.01.2006 року
 26. Демський Е. Ф. Адміністративне про­цесуальне право України : навчальний посіб­ник для вузів / Е. Ф. Демський. - К. : Юрін - ком Інтер, 2008. - 495 с.
 27. Джафарова М.В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням/ — автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 // М.В. Джафарова. Національний ун- т внутрішніх справ. — Х, 2008. — 21с.
 28. Додин Е.В. Административная деликтность в Украине  /Додин Е.В. // Актуальные проблемы государства и права. - Одесса, 1995.
 29. Додин Е.В. Административная деликтология: Учеб. пособие. - Одесса: АО БАХВА, 1997.
 30. Додин Е.В. Понятие и предмет административной деликтологии // Юридична освiта i  правова держава. - Одеса: Астропринт, 1997.
 31. Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публ. право. — 2013. — № 1. — С. 85–89.
 32. Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно- правових відносин : монографія / Ж. В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.
 33. Завальна Ж. В. Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз /Ж.В. Завальна // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 80 – 84.
 34. Кобалевский В.Л. Административная юстиция в положительном советском праве В.Л. Кобалевский // Вестник советской юстиции. - 1923. - №7. - С. 173-175.
 35. Колишко Родіон Анатолійович Децентралізація публічної влади в унітарній державі. 12.00.01 18.12.2003 року
 36. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Коломоєць Т. О. ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.
 37. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко. – Запоріжжя: Запорізьк. націон. ун-т, 2011. – 200 с.
 38. Колпаков, В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 39. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. Т. Комзюк. –Х., 2012. – 35 с.
 40. Комзюк А.Т. Державно-владний аспект адміністративного примусу/ А.Т. Комзюк// Вісн. акад. прав. Наук України. – 2002. - №4(23). – С. 129-137.
 41. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання: дис. … доктораюрид. наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кравцова Тетяна Миколаївна. – Х, 2004. – 456 с.
 42. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за заг. ред. О.В. Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416 с.
 43. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – 2-ге вид. перероб. та допов – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
 44. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Лагода. – Ірпінь, 2007. – 21 с.
 45. Ліпський Д. В. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ліпський Дмитро Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 с.
 46. Лук’янець Д. М. Принципи адміністративної відповідальності // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення. – Донецьк, ВД «Кальміус», 2013. – 423 с.
 47. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 10–15.
 48. Лученко Д. В. Контрольне провадження: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Лученко Дмитро Валентинович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 180 с.
 49. Лютіков П. С. Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30рр. ХХ століття / П.С. Лютіков //Форум права. - 2012. - №4. - С. 602-609.
 50. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко; за заг. ред. Р. С. Мельника. — К. : Ваіте, 2014. — 376 с.
 51. Мельник Р.С., Петров Є.В. Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права // Юридичний вісник. - 4 (33). - 2014. - С. 103-107.
 52. Мельник Р. С. Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості / Р. С. Мельник // Право і Безпека. – 2010. – № 2. – С. 55–59.
 53. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : моногр. / Р. С. Мельник. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2010. – 398 с.
 54. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти : [монографія] / [Б. М. Данилишин та ін.] ; за ред. акад. НАН України Б. М. Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Основа, 2011. – 149 с.
 55. Миронюк Р.В. Особливості судового перегляду справ про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства / Р.В. Миронюк // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 6. - С. 77-82.
 56. Москаленко М. М. Концепция «полицейского права» как идейно-теоретическое основание организации и деятельности полиции дореволюционной России: историко-теоретический аспект : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория государства и права; история уче-ний о праве и государстве» / М.М. Москаленко. – СПб., 2004. – 22 с.
 57. Новицкий И.Б. Римское право. / И.Б. Новицкий //- М, 1993. – С. 136-137.
 58. Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні / О. В. Попова // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 583–587.
 59. Проблеми розвитку адміністративного законодавства України / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, В. І. Полюхович, Н. В. Хорощак, В. Л. Коваленко, Ю. С. Педько // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2004. - Вип. 15. - С. 138-148.
 60. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [монографія] / [Алексєєв В. М. та ін. ; за заг. ред. Толстоухова А. В., Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.] ; Серкретаріат Каб. Міністрів України. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
 61. Публічна служба в Україні: концепція та практика регіональної кадрової політики : наук. розробка / [О. І. Сушинський, О. В. Худоба, Д. Д. Заяць та ін.]. – К. : НАДУ, 2013. – 64 с
 62. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика ; Центр політ.-прав. реформ. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с
 63. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : монографія / А. А. Пухтецька; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. - 240 c.
 64. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір: Наук.-інформ. вид. / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 88с. – Бібліогр.: 154 с.
 65. Рибак, А.І. Стан та перспективи реформування публічної адміністрації в Україні [Текст] / А.І. Рибак // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Головний редактор В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 47. – С. 594-602.
 66. Салманова О.Ю. Зарубіжний досвід видання поліцією адміністративних актів та можливості його використання в Україні / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» - 2015.  - №35. – Ч. 2. – С. 64-68.
 67. Старилов Ю. Н. Как развивалась наука административного права в европейских странах // Журнал российского права. — 1999. — № 3—4. — С. 203—204.
 68. Стахурський М. Ф. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу / М. Ф. Стахурський // Право України. – 2002. – № 3. – С. 28.
 69. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Х.: Консум, 2003. – 464 с.
 70. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. – К. : Атіка, 2007. – 624 c.
 71. Стрельченко О. Г., Рябчук А. В. Природа адміністративних актів у системі органів внутрішніх справ / О. Г. Стрельченко, А. В. Рябчук // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 31. – Том 3. – 2015. – C. 29–32.
 72. Тимків В. М. Понятійні аспекти становлення публічної служби в Україні / В. М. Тимків // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 70–73.
 73. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинень : моног­рафія / В. П. Тимощук. - К. : Конус-Ю, 2010. - 296 с.
 74. Тимощук В. Суб’єктний склад та статус учасників процедури прийняття адміністративних актів / В. Тимощук // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 53–58.
 75. Тимощук, В. Адміністративні процедури та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В.П. Тимощук. — К.: Факт, 2003. — 496 с
 76. Тихомиров Ю. А. Публичное право. / Ю. А. Тихомиров // - М., 1995. – С. 25-27.
 77. Тихомиров Ю. А., Котпелевская И. В. Правовые акты: Учеб.-практ. и справ, пособие . М., 1999.
 78. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. – М: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2005. — 1150 с.
 79. Тихомирова М. Л. К вопросу о сущности полицейского права / М .Л. Тихомирова // История государства и права. – 2001. – № 5. – С. 41-43.
 80. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти : монографія / В. Б. Авер'янов, І. А. Грицяк, С. Ф. Демченко; ред.: В. Б. Авер'янов, С. Ф. Демченко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Преса України, 2010. - 631 c.
 81. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури: зміст та особливості / Ю. М. Фролов // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 692—698 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013 3 114.pdf
 82. Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія / М. І. Цуркан. — Х. : Право, 2010. — 216 с
 83. Цуркан Михайло Іванович Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні 12.00.07 16.07.2009 року
 84. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : дис. к.ю.н.: спец. 12.00.07 / Шеренін Юрій Леонідович / Одеська юридична академія. – О., 2012. – 191 с.
 85. Янюк Н. В. Актуальні проблеми формування публічної служби в Україні / Н. В. Янюк // Вісник Львівського університету. – Серія “Юридична”. – 2010. – Вип. 51. – С. 162–167.
 86. Ярошенко В. І. Завдання касаційного провадження в системі перегляду судових рішень адміністративних судів / В. І. Ярошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 5-2. – т. 2 – 2014. – С. 120-123.
 87. Ярошенко В. І. Порівняльний аналіз касаційного провадження з іншими видами у адміністративному судочинстві України / В. І. Ярошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 3. – т. 2 – 2015. – С. 185-188.