Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Застосування адміністративно-деліктного законодавства" (денна форма навчання)

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Застосування адміністративно-деліктного законодавства" (денна форма навчання)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

навчальної дисципліни «Застосування

адміністративно-деліктного законодавства» вибіркових компонент

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

Форма навчання - денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри, к.ю.н. Коломоєць Н.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Загальні методичні вказівки

Аудиторні заняття проводяться у формі практичних занять, на яких слухачі повинні вміти формулювати визначення основних понять адміністративно-деліктного законодавства; тлумачити адміністративно-правові норми; застосовувати норми адміністративно-деліктного законодавства України до конкретних правових ситуацій.

Під час вивчення навчальної дисципліни з метою визначення ступеню засвоєння матеріалу слухач повинен отримати максимально можливу кількість оцінок (за аудиторну та самостійну роботу, тестування, вирішення конкретних фабул задач), яка б дозволяла викладачеві об’єктивно оцінити рівень знань слухача.

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Система адміністративно-деліктного законодавства.

10

2

0

2

0

6

залік

Тема № 2: Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

12

2

0

2

0

8

Тема № 3: Адміністративні стягнення:особливості їх застосування та загальні правила накладення.

14

2

0

4

0

8

Тема № 4: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

14

2

0

4

0

8

Тема № 5: Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

14

2

0

4

0

8

Тема № 6: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління.

14

2

0

4

0

8

Тема № 7: Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

14

2

0

4

0

8

Тема № 8: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок.

14

2

0

4

0

8

Тема № 9: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок

14

2

0

4

0

8

Всього за  ІІ семестр

120

18

0

32

0

70

 

 

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять

 

Тема № 1: Система адміністративно-деліктного законодавства.

 

Практичне заняття: Система адміністративно-деліктного законодавства

 

Навчальна мета заняття: ознайомитися зі становленням та розвитком адміністративно-деліктного законодавства; знати завдання адміністративно-деліктного законодавства; дати загальну характеристику адміністративно-деліктному законодавству.

 

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Становлення та розвиток адміністративно-деліктного законодавства.
 2. Завдання адміністративно-деліктного законодавства.
 3. Загальна характеристика системи адміністративно-деліктного законодавства.

 

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: система адміністративно-деліктного законодавства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Сформулюйте поняття адміністративної деліктології.

2. Дайте загальну характеристику системі адміністративно-деліктного законодавства

3. Визначте основні положення формування теорії адміністративної деліктології.

4. Визначте предмет, метод та завдання деліктології як науки

 

Теми рефератів:

 1. Становлення та розвиток адміністративно-деліктного законодавства в Україні.
 2. Методи дослідження в адміністративній деліктології.

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

Тема № 2: Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Практичне заняття: Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства

 

Навчальна мета заняття: визначити поняття адміністративного делікту (проступку) та сформулювати його ознаки; проаналізувати склад адміністративного делікту та визначити види складів адміністративних деліктів; сформулювати особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів.

 

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття адміністративного делікту (проступку), його ознаки.

2. Склад адміністративного делікту та його види.

3. Особливості застосування адміністративно-деліктного законодавства до спеціальних суб’єктів адміністративного делікту.

 

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Визначте поняття адміністративного правопорушення (делікту), сформулюйте його ознаки.

2. Визначте поняття складу адміністративного делікту.

3. Визначте види складів адміністративних проступків.

4. Сформулюйте поняття та види об’єкта проступку.

5. Сформулюйте поняття та структуру об’єктивної сторони проступку.

6. Сформулюйте поняття та ознаки суб’єктивної сторони проступку.

7. Сформулюйте поняття та види суб’єктів адміністративних проступків.

 

Вирішення ситуативних завдань:

 

Ситуація: наряд патрульної служби зупинив автомобіль, водій якого не мав документів на право керування транспортним засобом. Для з’ясування обставин водієві було запропоновано вийти із автомобіля. Водій замість цього зачинив дверцята і зателефонував кудись. Через 10 хвилин до місця події під’їхав автомобіль із якого вийшла особа, яка пред’явила патрульним посвідчення керівника міського підрозділу Служби безпеки України, полковника С. Полковник С. надав вказівку патрульним відпустити автомобіль. В разі невиконання цієї вимоги він погрожував кримінальним переслідування патрульним за невиконання його наказу. Як мають діяти патрульні?

 

Теми рефератів:

1. Основні причини та умови виникнення адміністративного делікту.

2. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

3. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

4. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, віком від 16-ті до 18-ті років.

5. Обставини, за якими адміністративне провадження не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю.

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

Тема № 3: Адміністративні стягнення: особливості їх застосування та загальні правила накладення.

           

Практичне заняття: Адміністративні стягнення: особливості їх застосування та загальні правила накладення.

 

Навчальна мета заняття: сформувати поняття, мету та визначити систему адміністративних стягнень; виокремити види адміністративних стягнень; охарактеризувати основні та додаткові стягнення; визначити строки обчислення, накладення та погашення адміністративних стягнень; сформувати загальні правила накладення адміністративних стягнень; визначити обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність; ознайомитися з правилами накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних деліктів; знати порядок відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним деліктом

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття, мета та система адміністративних стягнень.
 2. Види адміністративних стягнень.
 3. Основні та додаткові стягнення.
 4. Строки обчислення, накладення та погашення адміністративних стягнень.
 5. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
 6. Обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність.
 7. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних деліктів.
 8. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним деліктом

 

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: адміністративні стягнення: особливості їх застосування та загальні правила накладення.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Сформулюйте мету та зміст адміністративних стягнень.

2. Визначте які є види адміністративних стягнень.

3. Визначте які строки обчислення, накладення та погашення адміністративних стягнень.

4. Сформулюйте загальні правила накладення адміністративних стягнень.

5. Назвіть обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність.

6. Сформулюйте порядок накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

7. Назвіть порядок обчислення строків адміністративних стягнень.

 

Вирішення ситуативних завдань:

 

Ситуація: патрульні поліцейські побачили під час патрулювання групу осіб, які розпивали на вулиці пиво. Під час з’ясування обставин, було встановлено, що 2-м особам, які вчинили правопорушення по 17 років, а одному – 16 років.

Завдання:

 1. Чи мають право патрульні поліцейські затримувати неповнолітніх?
 2. Чим, з процесуальної точки зору, відрізняється доставлення правопорушника та його адміністративне затримання?
 3. З якою метою можна затримати правопорушників?
 4. Чи є необхідним ознайомити з правами особу, яка доставляється до органу поліції в порядку статті 259 КУпАП?
 5. Роз’яснити правопорушнику його права передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП. Вправо проводиться курсантами, які попарно працюють і по черзі ознайомлюють один одного із визначеними правами. Склад пар та послідовність їх роботи визначає інструктор.
 6. Чи має право патрульний поліцейський провести огляд сумки, яка знаходилась у одного із правопорушників. Який процесуальний порядок таких дій, якщо вони дозволені?
 7. Одному із правопорушників саме в цей день виповнилось 16 років. Чи може він бути притягнений до адміністративної відповідальності?
 8. Які дані про особу необхідно вказати в протоколі про адміністративне затримання?
 9. Чи мають право патрульні поліцейські розглянути справу і винести постанови щодо кожного правопорушника?
 10. Чи повинні патрульні поліцейські складати протоколи щодо кожного правопорушника?

 

Теми рефератів:

 1. Зміст та сутність адміністративних стягнень.
 2. Класифікація адміністративних стягнень.
 3. Обставини, за якими адміністративне провадження не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю.
 4. Сучасний стан і напрями досліджень проблем розвитку адміністративно-деліктного законодавства.

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

Тема № 4: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

            Практичне заняття: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 

Навчальна мета заняття: дати загальну характеристику адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; охарактеризувати адміністративні правопорушення віднесені до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху та компетенцію Національної поліції; визначити особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 2. Характеристика адміністративних правопорушень віднесених до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху та компетенція Національної поліції.
 3. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

 1. Дайте загальну характеристику адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 2. Охарактеризуйте адміністративні правопорушення віднесені до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху
 3. Визначте компетенцію Національної поліції при застосуванні адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 4. Назвіть особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

 

Вирішення ситуативних завдань:

Ситуація1: Патрульні поліцейські зупинили гр.Петренка П.П., який керував транспортним засобом (автомобіль Шкода-Октавія, держ.номер АА1234СН) за порушення порядку проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах.

Петренко П.П. заперечував факт правопорушення.

Завдання:

 1. Як мають бути кваліфіковані дії Петренка П.П.?
 2. Які повноваження патрульної поліції щодо такого правопорушення?
 3. Які процесуальні документи необхідно складати патрульним?
 4. Як мають реагувати патрульні на відмову Петренка П.П. підписувати будь-які процесуальні документи?
 5. Чи існують підстави для складання протоколу про адміністративне правопорушення?
 6. Чи можуть патрульні застосувати до Петренка П.П. таку санкцію, як штрафні бали?
 7. Що має змінитися в кваліфікації правопорушення та діях патрульних, якщо Петренко П.П. спричинив створення аварійної обстановки?
 8. Розглянути цю ситуацію та дати відповіді на запитання 1-6, з урахування м обставин  створення аварійної обстановки.

Ситуація 2: патрульні поліцейські о 23 годині по вул. Космічній, 5 зупинили автомобіль Мазда-3, водій якого – Момот В.В. знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Завдання:

 1. Як мають діяти поліцейські, якщо водій погодився пройти перевірку за допомогою алкотестера, але вимагав надання йому свідоцтва про повірку алкотестера?
 2. Скласти протокол про це правопорушення, з урахуванням того, що алкотестер зафіксував 1,2 проміллє. Бланк протоколу надається окремо.
 3. Які ще процесуальні документи необхідно скласти патрульному?
 4. Чи є необхідним вилучати посвідчення водія?
 5. Чи є необхідним тимчасово затримувати транспортний засіб?
 6. Як мають діяти поліцейські, якщо водій не дав згоди пройти перевірку за допомогою алкотестера, а вимагав проведення такої перевірки в медичному закладі?

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

ТЕМА № 5: «Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства».

 

Практичне заняття: Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства

 

Навчальна мета заняття: назвати особливості антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства; дати загальну характеристику корупційних правопорушень.

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Особливості антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.
 2. Загальна характеристика корупційних правопорушень.

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Назвіть особливості застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

2. Дайте загальну характеристику корупційних правопорушень.

3. Кому підвідомчі корупційні правопорушення.

 

Теми рефератів:

 1. Повноваження органів Національної поліції у сфері застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.
 2. Особливості застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

Тема № 6: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління

 

Практичне заняття: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління

 

Навчальна мета заняття: ознайомитися із загальною характеристикою адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; сформувати особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; дати загальну характеристику адміністративним деліктам, що посягають на встановлений порядок управління

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
 2. Особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
 3. Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на встановлений порядок управління.

 

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Надайте загальну характеристику адміністративним деліктам, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

2. Назвіть особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

3. Дайте загальну характеристику адміністративним деліктам, що посягають на встановлений порядок управління.

 

Вирішення ситуативних завдань:

       

Ситуація 1: на вимогу поліцейського припинити нецензурну лайку в громадському місці та образливе чіпляння до громадян, гр. К. заявив, що йому байдуже щодо усіх, поліції в тому числі, обізвав поліцейського нецензурними словами та схопив за жетон з намаганням відірвати його.

Дії правопорушника привернули увагу громадян. Один з них почав підтримувати гр. К. На вимогу поліцейських розійтись, перехожий почав закликати громадян до невиконання їх вимог, називаючи дії поліцейських незаконними та висловлюючи негативні відгуки про їх діяльність.

Завдання:

 1. Визначте склад правопорушення в діях гр. К.
 2. Визначте склад правопорушення в діях перехожого.
 3. Які поліцейські заходи можуть бути застосовано у ситуації?
 4. Які запобіжні заходи відповідно до ст. 260 КУпАП будуть вживатися під час документування?
 5. Чи є підстави для доставлення правопорушників в територіальний підрозділ поліції?
 6. Які процесуальні документи складаються у разі документування правопорушення за статтями 185 та 185-7?
 7. Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про адміністративне правопорушення за статтею 185?
 8. Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про адміністративне правопорушення за статтею 185-7?

 

Ситуація 2: 26 серпня 2017 року 0 13.40 у м. Харкові на площі Конституції гр. Коваленко у стані алкогольного сп’яніння, у мокрому брудному, розщепленому одязі, стояв на колінах в калюжі та намагався піднятися. Перехожі намагалися не дивитись на нього. При появі поліцейських, почав сваритися, вимагаючи свободи у рідному місті.

Свідками правопорушення стали:

гр. Максимів Семен Тарасович, 1978 р.н., прож. м. Харків вул. Гоголя 4 кв. 17.;

гр. Петрикіна Тетяна Петрівна, 1967 р.н., прож. м. Харків вул. Лісна 74 кв. 5.

Завдання:

 1. Яке правопорушення вчинив гр. Коваленко?(стаття КупАП, частина)?
 2. Які ознаки свідчать про його п’яний вигляд?
 3. Які превентивні поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася?
 4. Який орган розглядатиме справу протягом якого строку?

 

Теми рефератів:

 1. Обґрунтування доцільності формування концепцій розвитку адміністративно-деліктного законодавства.
 2. Адміністративно-правова політика і стратегія боротьби з адміністративними деліктами.
 3. Профілактичні заходи боротьби з адміністративними деліктами.
 4. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства.

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

Тема № 7: Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Практичне заняття: Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства

 

Навчальна мета заняття: дати загальну характеристику суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство; розглянути повноваження Національної поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство.
 2. Повноваження Національної поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Назвати що є підвідомчістю справ про адміністративні правопорушення.

2.Дати загальну характеристику суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство.

3. Сформулювати повноваження Національної поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Теми рефератів:

 1. Компетенція та повноваження адміністративних комісій щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.
 2. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та їх посадові особи: їх роль при застосуванні адміністративно-деліктного законодавства.
 3. Роль районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (суддів) в ході застосування адміністративно-деліктного законодавства.
 4. Компетенція та повноваження органів Національної поліції у ході застосування адміністративно-деліктного законодавства.
 5. Роль та місце державних інспекцій у ході застосування адміністративно-деліктного законодавства.

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

Тема № 8: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок

 

Практичне заняття: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок

 

Навчальна мета заняття: визначити стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення; визначити що є підставами порушення справи про адміністративне правопорушення; охарактеризувати правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 2. Порушення справи про адміністративне правопорушення.
 3. Правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Які є стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення?

2. Охарактеризуйте стадію порушення справи про адміністративне правопорушення.

3. Назвіть правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

Вирішення ситуативних завдань:

       

Ситуація: В частині першій статті 122 КУпАП зазначено: перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, -тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Особа вчинила таке правопорушення 15 березня 2017 р.

Завдання:

1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави адміністративної відповідальності.

2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення.

3. Визначити строки притягнення особи до адміністративної відповідальності

4. Які обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, можуть виникнути в цій ситуації?

5. Який вид провадження буде в цій ситуації – звичайний чи спрощений? Пояснити.

6. В який спосіб поліцейський має забезпечити реалізацію завдань провадження в цій ситуації?

7. Визначити алгоритм дій поліцейського на першій стадії провадження в цій справі.

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

 

Тема № 9: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок

 

Практичне заняття: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок

 

Навчальна мета заняття: розглянути загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення; визначити зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення; розглянути порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності.

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.
 2. Зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення.
 3. Порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності

План проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття викладач вітає здобувачів вищої освіти, називає тему, мету, план та структуру заняття, повторює матеріал лекції: застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Контрольні питання:

1. Охарактеризуйте загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.

2. Назвіть порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності.

 

Вирішення ситуативних завдань:

 

Ситуація: патрульними поліції було затримано гр. К, на вигляд17-18 років, який курив сигарети «Прима» в центрі міста, сидячи на сходах біля фонтану. Документів, що встановлюють особу, він не мав. На вимогу поліцейського припинити правопорушення не реагував, заявив, що має 18 років і тому має повне право палити. Під час документування було встановлено, що гр. К. має виповнитися 16 років. На підставі п.2 статті 247 КУпАП поліцейськими прийнято рішення про закриття справи про адміністративне правопорушення.

Завдання:

На підставі фабули навчальної ситуації  скласти постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення.

Література: Ошибка! Источник ссылки не найден.

 

Інструментарій ручка, зошит, бланки протоколів і постанов, КУпАП, .

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття викладач запитує у здобувачів, який досвід вони придбали впродовж заняття.

 

4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Нормативно-правові акти:

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] //Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.
 3. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 6. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-
 7. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 8. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 9. Про державну службу: Закон України  від 10.12.2015 № 889-VIII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
 10. Про державну таємницю:  Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 11. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 12. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 13. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 14. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 15. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
 16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 17. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС, Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
 18. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
 19. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 20. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 21. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
 22. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 23. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №616. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF
 24. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 25. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 26. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 27. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 28. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/580-19
 29. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:  Закон України від 05.04.2007 № 877-V// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 30. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 2789-III// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 31. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 32. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 33. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 34. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 35. Сімейний кодекс України: Кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-III// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Підручники, посібники, монографії:

 1. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. Академіка НАПрН України О.М. Бандурки. Х.: Золота миля, 2012. 584 с.
 2. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення : навч. посіб. / О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін. Київ : Центр учб. літ., 2016. 387 с.
 3. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. 912 с.
 4. Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.
 5. Адміністративне право України : підручник. Загальне адміністративне право. Академічний курс. - Т. 1. 2013. 393 с.
 6. Бандурка, О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. Харків: Вид-во НУВС, 2004. 480 с.
 7. Ващенко, С.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб: особливості її застосування та проблеми вдосконалення в законодавстві України // Вісник Запорізького юридичного інституту.  2001. №2. С.109-119.
 8. Адміністративна відповідальність : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 567 с.
 9. Комзюк, А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. Харків, 2002.
 10. Бесчастний, В.М. Адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / [В.М. Бесчастний, О.М. Мердова, А.П. Сахно]. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2015. 203 с.

 

Допоміжна література:

 1. Небрат О.О. Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 235-240.
 2. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст]:  Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon.nau.ua/
 2. http://iportal.rada.gov.ua/
 3. http://www.kmu.gov.ua/
 4. http://mvs.gov.ua