Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" (доктор філософії)

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" (доктор філософії)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу, факультет №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

навчальної дисципліни «Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність»

 вибіркових компонент

освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

081 Право (наукові співробітники)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

 1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю.
 2. професор кафедри, д.ю.н., професор Гусаров С.М.
 3. доцент кафедри загальноправових дисциплін, к.ю.н., доцент Панова І.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області, к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 

 

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 3

Тема № 1: Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

8

2

2

-

-

4

залік

Тема № 2: Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

8

2

2

-

-

4

Тема № 3: Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

8

2

2

-

-

4

Тема № 4: Основні положення доктрини радянського адміністративного права

8

2

2

-

-

4

Тема № 5: Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

8

2

2

-

-

4

Тема № 6: Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

8

2

2

-

-

4

Тема № 7: Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

8

2

2

-

-

4

Тема № 8: Формування концепції правових актів як провідної форми публічного управління

8

2

2

-

-

4

Тема № 9: Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

8

2

2

-

-

4

Тема № 10: Теорія адміністративної відповідальності

14

2

4

-

-

8

Тема № 11: Адміністративно-процедурне право як складова теорії адміністративного права

8

2

2

-

-

4

Тема № 12: Концепція адміністративно-господарського права

8

2

2

-

-

4

Тема № 13: Наукові дослідження проблем публічного управління соціально-культурною сферою

8

2

2

-

-

4

Тема № 14: Проблеми формування концепції поліцейського права

8

2

2

-

-

4

Тема № 15: Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права

8

2

2

-

-

4

Тема № 16: Вчення про адміністративні суди як провідних суб’єктів адміністративного процесу

8

2

2

-

-

4

Тема № 17: Концепція суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу

8

2

2

-

-

4

Тема № 18: Наукові дослідження особливостей судового розгляду адміністративних справ, перегляду та виконання рішень адміністративних судів

8

2

2

-

-

4

Всього за семестр

150

36

38

-

-

76

 

 

2. Методичні вказівки до семінарських занять

 

ТЕМА 1. «Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання»

Семінарське заняття: Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

Навчальна мета заняття: сформулювати основні наукові погляди про публічне управління та його правове регулювання; визначення Римського публічного права, коло відносин, що складають його предмет; дослідити формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX ст.; охарактеризувати наукові школи поліцейського права в країнах Європи.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Римське публічне право та рецепція його положень у становленні сучасного адміністративного права.

2. Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX ст.

3. Наукові школи поліцейського права в країнах Європи.

4. Становлення поліцейського права на теренах України.

 

Методичні вказівки:

 1. З’ясуйте історичний аспект виникнення адміністративного права. Яке місце займає сучасне адміністративне право в системі національного права? Сформулюйте визначення сучасного адміністративного права.
 2. Які основні інститути адміністративного права ви знаєте? В чому полягає мета адміністративно-правового регулювання? Яке коло суспільних відносин регулюються нормами адміністративного права? Визначте, які відносини регулюються нормами адміністративного права:
 3. Охарактеризуйте становлення поліцейського права на теренах України.

 

Теми доповідей:

 1. Рецепція положень Римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права.
 2. Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX століттях.
 3. Процес еволюції наукових уявлень про зміст і механізми забезпечення охоронних відносин у творчій спадщині мислителів античної епохи, раннього і пізнього середньовіччя.
 4. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира.
 5. Аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформованих в українській юридичній науці.

 

Література: [47, С. 13-31; 49, С. 23-42; 51, С. 15-43; 59; 70; 71; 72; 73; 75; 78].

 

 

Тема 2. «Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права»

Семінарське заняття: Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити передумови трансформації поліцейського права в адміністративне; виникнення науки адміністративного права в європейських країнах та роль окремих представників наукової думки у її формуванні; сформулювати соціальні, економічні та державно-правові передумови виникнення адміністративного права в країнах Західної Європи. Охарактеризувати процес становлення науки адміністративного права на українських землях. Визначити предмет і метод адміністративного права у їх історичному розвитку; систему адміністративного права та еволюцію наукових поглядів на її зміст. Визначити систему джерел адміністративного права в їх історичній ретроспективі; історію кодифікації адміністративного права.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Передумови трансформації поліцейського права в адміністративне

2. Виникнення науки адміністративного права в європейських країнах та роль окремих представників наукової думки у її формуванні

3. Становлення науки адміністративного права на українських землях

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте поняття: адміністративне право, поліцейське право;
 2. В чому полягають особливості джерел адміністративного права? Види джерел адміністративного права. Формалізовані та неформалізовані джерела адміністративного права.
 3. Визначте особливості та історію кодифікації адміністративного права.

 

Теми доповідей:

 1. Становлення науки адміністративного права на українських землях.
 2. Предмет і метод адміністративного права у їх історичному розвитку.
 3. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст.
 4. Історія кодифікації адміністративного права.

 

Література: [47, С. 13-31; 49, С. 23-42; 51, С. 15-43; 59; 70; 71; 72; 73; 75; 78].

 

 

ТЕМА № 3. «Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу»

Семінарське заняття: Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

Навчальна мета заняття: ознайомитись із  наукою адміністративного права у країнах з континентальною системою права. Визначити джерела та предмет адміністративного права Франції; поняття адміністративного права Німеччини та його поділ на загальне і особливе адміністративне право. Ознайомитись із  наукою адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права. Особливості адміністративного права Англії, Канади та Сполучених Штатів Америки. Визначити особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країна, завдання адміністративних реформ у зарубіжних країнах.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Наука адміністративного права у країнах з континентальною системою права

2. Наука адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права

3. Особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країнах

 

Методичні вказівки:

 1. Дайте визначення поняттям: континентальна система права, континентальна система права.
 2. Визначте джерела та предмет адміністративного права Франції, Німеччіни, Англії, Канади.

 

Теми доповідей:

 1. Поняття інститутів загального та особливого адміністративного права Німеччини.
 2. Умови ефективності та цілі адміністративних реформ.
 3. Моделі адміністративних реформ в країнах Європи. Особливості адміністративних реформ в Японії та Китаї.

 

Література:  [47, С. 392-415;536-559; 49, С. 203-233; 51, С.533-550; 66; 70].

 

 

ТЕМА № 4. «Основні положення доктрини радянського адміністративного права»

Семінарське заняття: Основні положення доктрини радянського адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити систему адміністративного права у радянській правовій доктрині; основні інститути Загальної частини радянського адміністративного права; наукові школи адміністративного права в радянській Україні.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій доктрині.

2. Основні інститути Загальної частини радянського адміністративного права.

3. Розуміння змісту Особливої частини в радянській теорії адміністративного права.

4. Наукові школи адміністративного права в радянській Україні.

 

Методичні вказівки:

 1. Засвойте поняття: предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій доктрині
 2. Які наукові школи адміністративного права існували в радянській Україні
 3. Що розуміють під змістом Особливої частини в радянській теорії адміністративного права.

 

Література: [47, С. 20-25; 51, С.40-43; 68; 76].

 

 

ТЕМА № 5. «Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права»

Семінарське заняття: Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити поняття “предмет” та “система” адміністративного права; з’ясувати концептуальні підходи до формування сучасної доктрини адміністративного права.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Наукові дискусії про предмет та систему адміністративного права.

2. Концептуальні підходи до формування сучасної доктрини адміністративного права.

3. Сучасні погляди на призначення, завдання та методи науки адміністративного права України.

4. Наукові школи адміністративного права.

 

Методичні вказівки:

 1. Розмежуйте наукові школи адміністративного права.
 2. Визначте сучасні погляди на призначення, завдання та методи науки адміністративного права України.

 

Література: [47, С. 345-367; 49, С. 125-153; 51, С.411-421; 67; 70].

 

 

ТЕМА № 6. «Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права».

Семінарське заняття: Загальні засади адміністративної відповідальності

Навчальна мета заняття: визначити поняття визначити поняття та основні види органів виконавчої влади; виконавчі повноваження Президента України. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади. Сформулюйте систему та правовий статус місцевих органів виконавчої влади; правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Виконавча влада як об’єкт адміністративно-правового дослідження

2. Формування концепції публічної адміністрації та її значення в теорії адміністративного права

3. Наукові погляди на систему та правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.

 

Методичні вказівки:

Підготувати наукові доповіді:

 1. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади.
 2. Формування концепції публічної адміністрації та її значення в теорії адміністративного права.
 3. Поняття та сучасний стан публічної адміністрації.
 4. Наукові погляди на систему та правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.
 5. Правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації.

 

Література: [47, С. 148-174; 49, С. 69-88; 51, С. 49-63; 206-231].

 

 

ТЕМА № 7. «Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права»

Семінарське заняття: Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

Навчальна мета заняття: з’ясувати перспективи розвитку вчень про публічну службу; визначити співвідношення публічно-правового і приватно-правового регулювання публічної служби; засвоїти поняття адміністративних послуг, визначити їх нормативную основу.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і приватноправового регулювання публічної служби

2. Дослідження правового регулювання проходження публічної служби

3. Наукові розробки проблем правового регулювання стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби

 

Методичні вказівки:

 1. З’ясуйте поняття сутність публічної служби, її особливості
 2. Дослідить правове регулювання проходження публічної служби
 3. Сфермулюйте основні положення теорії адміністративних послуг як основи взаємовідносин виконавчої влади з приватними особами
 4. Визначте поняття та загальну характеристику адміністративних послуг
 5. Класифікуйте адміністративні послуги

 

Література: [47, С.196-213; 49, С. 98-111; 51].

 

 

ТЕМА № 8. «Формування концепції правових актів як провідної форми публічного управління»

Семінарське заняття: Формування концепції правових актів як провідної форми публічного управління

Навчальна мета заняття: визначити теоретичні підходи до розуміння видів адміністративних актів; з’ясувати місце адміністративно-юрисдикційних актів у системі адміністративних актів; охарактеризувати процедури видання адміністративних актів.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Основні положення концепції правових актів публічного управління, їх сутність та юридична природа. Теоретичні підходи до розуміння видів правових актів
 2. Нормативні та адміністративні акти публічного управління. Адміністративно-юрисдикційні акти у системі адміністративних актів
 3. Підготовка та прийняття правових актів органів публічного управління як вид процедурної діяльності

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте напрямки розвитку процедури оскарження адміністративних актів в адміністративному порядку
 2. Дослідить проблеми чинності та виконання адміністративних актів
 3. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Основні положення концепції правових актів. Сутність та юридична природа правових актів
 2. Теоретичні підходи до розуміння видів адміністративних актів. Адміністративно-юрисдикційні акти у системі адміністративних актів
 3. Загальна характеристика процедури видання адміністративних актів. Дослідження проблем чинності та виконання адміністративних актів

 

Література: [47, С. 306-326; 49, С. 119-122; 51, С.276-302; 68].

 

 

ТЕМА № 9. «Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління»

Семінарське заняття: Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

Навчальна мета заняття: визначити сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місце в теорії адміністративного права; з’ясувати доктринальні аспекти дослідження адміністративного примусу. Дослідити проблеми правового регулювання та застосування заходів адміністративного примусу.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права

2. Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів адміністративного примусу

3. Наукові дослідження проблем правового регулювання та застосування заходів адміністративного примусу

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу. Поняття та ознаки адміністративного примусу.
 2. Сформулюйте проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

 

Теми доповідей:

 1. Мета, види та порядок застосування превентивних поліцейських заходів та  поліцейських заходів примусу.
 2. Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права.

 

Література: [47, С. 368-390; 49, С. 170-192; 51, С.429-470; 65; 66; 96-98].

 

 

ТЕМА № 10. «Теорія адміністративної відповідальності»

Семінарське заняття № 1: Теорія адміністративної відповідальності

Навчальна мета заняття: визначити основні положення теорії адміністративної відповідальності;  проаналізувати поняття адміністративної відповідальності в сучасній правовій системі; сфеормулювати наукову доктрину реформування норм адміністративного законодавства в сфері адміністративної відповідальності.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Основні положення теорії адміністративної відповідальності

2. Дослідження підстав та процедур адміністративної відповідальності

3. Формування адміністративної деліктології

 

Методичні вказівки:

 1. Сформулюйте підходи до формулювання принципів адміністративної відповідальності.
 2. З’ясуйте необхідність наукового перегляду видів адміністративних стягнень.
 3. Проведить правовий аналіз доцільності запровадження інституту кримінальних проступків у правову систему.
 4. Сформулюйте теоретичні погляди науковців на адміністративну відповідальність юридичних осіб.

 

 

Семінарське заняття № 2: Теорія адміністративної відповідальності.

Навчальна мета заняття: визначити основні положення адміністративної деліктології;  проаналізувати причини протиправної поведінки правопорушника; встановити систему профiлактичних заходiв як елементу адмiнiстративно-правового запобiгання адмiнiстративному делiкту.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття адміністративної деліктології як однієї із складових групи адміністративно-правових наук, її предмет, методи та завдання.
 2. Адміністративно-деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні.

 

Методичні вказівки:

 1. Сформулюйте підходи до формулювання поняття адміністративної деліктологіі.
 2. Визначте співвідношення понять: “адміністративна деліктологія” та “адміністративна деліктність”.
 3. З’ясуйте зміст концепцiї комплексної боротьби органів поліції з адмiнiстративними делiктами.
 4. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Формування адміністративної деліктології.
 2. Адміністративна деліктність, її ознаки.
 3. Детермінанти (причини) протиправної поведінки правопорушника.
 4. Система профiлактичних заходiв - елемент адмiнiстративно-правового запобiгання адмiнiстративному делiкту.

 

Література: [47, С. 368-390; 49, С. 170-192; 51, С.429-470; 65; 66; 96-98].

 

 

ТЕМА № 11. «Адміністративно-процедурне право як складова теорії адміністративного права»

Семінарське заняття: Адміністративно-процедурне право як складова теорії адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити сучасні тенденції у розумінні правових явищ “Адміністративна процедура” і “адміністративний процес”; сформулювати теоретичні підходи до розуміння класифікація адміністративних процедур та їх стадій; класифікувати види адміністративних актів; охарактеризувати процедури видання адміністративних актів.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Адміністративна процедура і адміністративний процес: сучасні тенденції у розумінні правових явищ

2. Наукові обґрунтування доцільності та шляхів систематизації адміністративно-процедурного законодавства

3. Дослідження окремих адміністративних процедур (проваджень)

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте співвідношення понять «адміністративна процедура» та адміністративне провадження»
 2. Сформулюйте принципи адміністративних процедур
 3. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Класифікація адміністративних процедур
 2. Адміністративна процедура і адміністративний процес: сучасні тенденції у розумінні правових явищ

 

Література: [47, С. 392-415; 49, С. 203-233; 51, С.477-518; 66; 112].

 

 

ТЕМА № 12. «Концепція адміністративно-господарського права»

Семінарське заняття: Концепція адміністративно-господарського права

Навчальна мета заняття: визначити взаємовідносини та роль економіки в суспільному житті; етапи формування та еволюції публічного адміністрування у сфері економіки; умови формування та управління власністю в державі. Сформулювати нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Наукові розробки проблем публічного управління економікою
 2. Формування концепції адміністративно-господарського права
 3. Основні складові концепції адміністративно-господарського права

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте поняття та межі правового регулювання адміністративно-господарського права.
 2. З’ясуйте сутність та ознаки адміністративно-господарських правовідносин.
 3. Назвіть суб’єктів адміністративно-господарських правовідносин.
 4. Визначте прямі (адміністративні) та організаційні механізми участі публічної адміністрації у адміністративно-господарських відносинах.

 

Теми доповідей:

 1. Антимонопольне законодавство та його роль цивілізованій конкурентній боротьбі.
 2. Публічне господарювання як форма реалізації адміністративно-господарських відносин.

 

Література: [48, С. 206-241; 49, С. 203-233; 51, С.477-518; 66; 115; 120].

 

 

ТЕМА № 13. «Наукові дослідження проблем публічного управління соціально-культурною сферою»

Семінарське заняття: Наукові дослідження проблем публічного управління соціально-культурною сферою

Навчальна мета заняття: визначити загальний стан розвитку соціально-культурної сфери України. Проаналізувати стан та особливості розвитку соціально-культурної сфери. Визначити основні напрями оптимізації державної політики у сфері культури.

 

Навчальні питання:

1. Стан і напрями досліджень проблем публічного управління соціально-культурною сферою

2. Формування концепції освітнього права

3. Формування концепції медичного права

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте особливості соціальної роботи у сфері культури
 2. Назвіть напрями реформування державного управління у сфері соціально-культурної сфери
 3. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Прогнозування розвитку соціально-культурної сфери в системі нових підходів до стратегічного планування територіального розвитку

 

Література: [47, С. 306-326; 49, С. 119-122; 51, С.276-302; 68].

 

 

ТЕМА № 14. «Проблеми формування концепції поліцейського права»

Семінарське заняття: Проблеми формування концепції поліцейського права.

Навчальна мета заняття: визначити проблем забезпечення публічного порядку і безпеки; з’ясувати доктринальні позиції окремих науковців на забезпечення публічного порядку і безпеки. Обґрунтувати доцільність формування концепції поліцейського права.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Наукові дослідження проблем забезпечення публічного порядку і безпеки

2. Обґрунтування доцільності формування концепції поліцейського права

3. Проблеми визначення структури та змісту поліцейського права

 

Методичні вказівки:

 1. З’ясуйте підстави виникнення поліції і характер «поліцейської держави»
 2. Визначте фундаментальні юридичні концепції поліцейської діяльності
 3. Проблеми визначення структури та змісту поліцейського права
 4. Становлення та сутність наукових засад поліцейського права
 5. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Ґенеза та еволюція поліцейського права у контексті
 2. Особливості рецепції класичних концепція поліцейського права в українській адміністративно-правовій науці.формування буржуазної парадигми діяльності поліції

 

Література: [47, С. 306-326; 49, С. 119-122; 51, С.276-302; 68].

 

ТЕМА № 15. «Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права»

Семінарське заняття: Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права

Навчальна мета заняття: визначити проблеми формування адміністративного процесуального права як галузі права, поняття та структуру адміністративного процесу. Соціальне призначення адміністративного процесуального права. Зв’язок адміністративного процесуального права з адміністративним правом України.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Переосмислення сутності адміністративного процесу – від адміністративної діяльності до форми здійснення адміністративного судочинства.

2. Проблеми формування адміністративного процесуального права – нової галузі права і науки.

3. Визначення місця адміністративного процесуального права серед інших галузей права.

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте співвідношення адміністративного процесу з адміністративним судочинством
 2. Назвіть предмет, метод, система та принципи адміністративного процесуального права
 3. Уясніть особливості та структуру адміністративних процесуальних правовідносин.
 4. Визначте місце адміністративного процесуального права серед інших галузей права
 5. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Переосмислення сутності адміністративного процесу – від адміністративної діяльності до форми здійснення адміністративного судочинства.
 2. Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими процесуальними галузями права: господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право; кримінальне процесуальне право.

 

Література: [47, С. 392-415; 49, С. 203-233; 51, С.477-518; 66].

 

 

ТЕМА № 16. «Вчення про адміністративні суди як провідних суб’єктів адміністративного процесу»

Семінарське заняття: Вчення про адміністративні суди як провідних суб’єктів адміністративного процесу.

Навчальна мета заняття: визначити систему адміністративних судів та її сучасний стан; місце адміністративних судів у національній судовій системі. Вивчити особливості територіальності, інстанційності та спеціалізації як принципів побудови системи судів загальної юрисдикції в діяльності адміністративних судів; правові засади діяльності адміністративних судів. Провести науковий аналіз проблем визначення підвідомчості та підсудності справ адміністративним судам. З’ясувати підвідомчість адміністративних судів щодо вирішення публічно-правових спорів.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Дослідження системи та правового статусу адміністративних судів

2. Науковий аналіз проблем визначення підвідомчості та підсудності справ адміністративним судам

3. Розробки особливостей та порядку постановлення адміністративними судами судових рішень

 

Методичні вказівки:

 1. Визначте проблеми розмежування підвідомчості адміністративних судів з іншими судовими органами.
 2. Охарактеризуйте публічно-правові спори, підвідомчі адміністративним судам; визначте поняття та значення підсудності адміністративних справ.
 3. Надайте характеристику окремих видів підсудності адміністративних справ.
 4. Назвіть значення інстанційної підсудності. Поняття, особливості та види предметної й територіальної підсудності адміністративних справ. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог.
 5. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Поняття, значення та види судових рішень адміністративних судів
 2. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів
 3. Процесуальний порядок ухвалення та зміст постанов адміністративних судів
 4. Ухвали адміністративних судів: поняття, структура й особливості постановлення

 

Література: [2; 47, С. 392-415; 49, С. 203-233; 51, С.477-518; 66; 74; 110].

 

 

 

ТЕМА № 17. «Концепція суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу»

Семінарське заняття: Концепція суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу

Навчальна мета заняття: визначити концепцію суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу; ознаки суб’єктів владних повноважень як учасників судового адміністративного процесу; види суб’єктів владних повноважень, їх особливості та місце в судовому адміністративному процесі.

 

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. З’ясування сутності та видів суб’єктів владних повноважень, їх місця в адміністративному процесі

2. Дослідження правового статусу сторін в адміністративному процесі

3. Визначення видів та статусу інших учасників адміністративного процесу

 

Методичні вказівки:

 1. Система суб’єктів владних повноважень як учасників судового адміністративного процесу
 2. Визначте адміністративну процесуальну правосуб’єктність як загальну передумову участі в адміністративному судовому процесі
 3. Визначте процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі
 4. Визначення та класифікація інших учасників адміністративного процесу

 

Теми доповідей:

1.Особливості учасників судового адміністративного процесу, які представляють та захищають інтереси інших осіб

2.Особливості учасників судового адміністративного процесу, які сприяють розгляду адміністративної справи

 

Література: [2; 47, С. 392-415; 49, С. 203-233; 51, С.477-518; 66; 74].

 

 

ТЕМА № 18. «Наукові дослідження особливостей судового розгляду адміністративних справ, перегляду та виконання рішень адміністративних судів»

Семінарське заняття: Наукові дослідження особливостей судового розгляду адміністративних справ, перегляду та виконання рішень адміністративних судів.

Навчальна мета заняття: визначити особливості звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі. З’ясувати сучасні дослідження особливостей підготовчого провадження та судового розгляду адміністративних справ.

Кількість годин – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Дослідження особливостей судового розгляду адміністративних справ

2. Науковий аналіз підстав та видів перегляду рішень адміністративних судів

3. З’ясування проблем виконання рішень адміністративних судів

 

Методичні вказівки:

 1. Науковий аналіз підстав та видів перегляду рішень адміністративних судів
 2. Апеляційне та касаційне провадження в системі адміністративно-процесуальних стадій
 3. Підготуйте доповіді:

 

Теми доповідей:

 1. Ознаки суб’єктів владних повноважень як учасників судового адміністративного процесу
 2. З’ясування проблем виконання рішень адміністративних судів

 

Література: [2; 47, С. 392-415; 49, С. 203-233; 51, С.477-518; 66; 74].

 

 

4. Рекомендована література

 

Нормативно-правові акти:

 

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458.
 5. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 6. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 7. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- in/laws/main.cgi?nreg=995_043. Назва з екрану.
 8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 9. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 10. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:  Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
 11. Про виконавче провадження : Закон України : від 2 червня 2016 року № 1404-VIII

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542.

 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 2. Про вищу освіту : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014 — 2014 р., / № 37-38 /, стор. 2716, стаття 2004.
 3. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 4. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 5. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 6. Про громадські об'єднання: Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 — 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1.
 7. Про державний кордон України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.384.
 8. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 9. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 10. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 11. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16.
 12. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 13. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 14. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 15. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 16. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 17. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 18. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228.// Офіційний вісник України від 15.07.2014 — 2014 р., № 54, стор. 88, стаття 1455, код акту 73125/2014.
 19. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 20. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 21. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 22. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 23. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 24. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 25. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 26. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 27. Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Уряд. кур’єр. - 1998. - 4 квітня.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.232.

 1. Про Службу безпеки України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.382.
 2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
 3. Про статус депутатів місцевих рад: Верховна Рада України; Закон від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України від 04.10.2002 — 2002 р., № 40, стаття 290.
 4. Про статус народного депутата України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 18.
 5. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 6. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 2 червня. 2016 р. № 1402-VIII //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545
 7. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 8. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

 

Основна література:

 

 1. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
 2. Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2013. – 840 с.
 3. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Д’яченко та ін.: За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
 4. Адміністративне право : посібник для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін..— Харків : Право, 2016.— 144 с.
 5. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 6. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 7. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 8. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 9. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 10. Административное право зарубежных стран [Текст]: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
 11. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
 12. Бандурка О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 13. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 14. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку [Текст]: // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104.
 15. Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. Загальне адміністративне право : підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 566 с.
 16. Гусаров С.М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні : монографія : / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с.
 17. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст]: - К.; 2002. - 260 с.
 18. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України  [Текст]: Навчальний посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
 19. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 20. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 21. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 22. Салманова О.Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України : монографія / О.Ю. Салманова О.Ю. – Харків : Панов, 206. – 259 с.

 

Допоміжна література:

 

 1. Мельник, Р.С. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посіб..— Київ : Юрінком Інтер: Буква Закону, 2018.— 343 с.
 2. Антологія української юридичної думки [Текст]: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.
 3. Андреевский, И.Е. Полицейское право [Текст]: Сочинение в 2-х т. - Спб., 1876.
 4. Бельский К. С. Ученый-административист В. Л. Кобалевский: жизнь, труды, основные научные положения (к 110-летию со дня рождения) [Текст]: // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 81-87.
 5. Елистратов А. И. Лекции по административному праву. 1914. Перевидання
 6. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.
 7. Карадже-Искров Н.М. Новейшая эволюция административного права [Текст]: Иркутск. 1927. – 38 с.
 8. Кобалевский В. Очерки советского административного права [Текст]: Харьков. 1924. – 260 с.
 9. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) [Текст]: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.
 10. Публічне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст]: / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред.  Авер’янова В. Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
 11. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [Текст]: Навчальний посіюник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
 12. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз : монографія / Г. В. Чапала. – Харків: Право, 2006. – 221 с.
 13. Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст]: наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.
 14. Андреевский И. Е. Полицейское право : в 2 т. Т. 1. Полиция безопасности / И. Е. Андреевский. -СПб. : Тип. и лит. А. Е. Ландау, 1874. - 648 с.
 15. Бандурка О.М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст. – 1917 р.): [монографія] / О.М. Бандурка, В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш. – Х.: Золота миля, 2012. – 616 с.
 16. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 17. Васильев Р.Ф. Акты управления: значение, проблема исследований, понятие /Р. Ф. Васильев. –  М.: Изд-во МГУ, 1987. – 245 с.
 18. Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу /Н. В. Галіцина // Форум права. - 2010. - № 4. -С. 163-177 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. nbuv. gov. ua/e-joumals/FP/ 2010-4/1 Ognviap. pdf.
 19. Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 54–59.
 20. Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.
 21. Галунько В. В. Адміністративні процедури / В. В. Галунько. —  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/443-2014-12-21-09-16-26.html
 22. Гаращук В. М. Контроль і нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук // Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 247–268.
 23. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно правовая мысль России XIX - начала XX векав. – дисс. … к.ю.н. по спец. 12.00.14. – Махачкала. – 129 с.
 24. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління та посадовими особами // Право України. –2009. – No 2. – С. 80-88.
 25. Данильєва Ірина Едуардівна Принципи організації та функціонування державної служби в Україні 12.00.07 17.01.2006 року
 26. Демський Е. Ф. Адміністративне про­цесуальне право України : навчальний посіб­ник для вузів / Е. Ф. Демський. - К. : Юрін - ком Інтер, 2008. - 495 с.
 27. Джафарова М.В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням/ — автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 // М.В. Джафарова. Національний ун- т внутрішніх справ. — Х, 2008. — 21с.
 28. Додин Е.В. Административная деликтность в Украине  /Додин Е.В. // Актуальные проблемы государства и права. - Одесса, 1995.
 29. Додин Е.В. Административная деликтология: Учеб. пособие. - Одесса: АО БАХВА, 1997.
 30. Додин Е.В. Понятие и предмет административной деликтологии // Юридична освiта i  правова держава. - Одеса: Астропринт, 1997.
 31. Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публ. право. — 2013. — № 1. — С. 85–89.
 32. Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно- правових відносин : монографія / Ж. В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.
 33. Завальна Ж. В. Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз /Ж.В. Завальна // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 80 – 84.
 34. Кобалевский В.Л. Административная юстиция в положительном советском праве В.Л. Кобалевский // Вестник советской юстиции. - 1923. - №7. - С. 173-175.
 35. Колишко Родіон Анатолійович Децентралізація публічної влади в унітарній державі. 12.00.01 18.12.2003 року
 36. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Коломоєць Т. О. ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.
 37. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко. – Запоріжжя: Запорізьк. націон. ун-т, 2011. – 200 с.
 38. Колпаков, В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 39. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. Т. Комзюк. –Х., 2012. – 35 с.
 40. Комзюк А.Т. Державно-владний аспект адміністративного примусу/ А.Т. Комзюк// Вісн. акад. прав. Наук України. – 2002. - №4(23). – С. 129-137.
 41. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання: дис. … доктораюрид. наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кравцова Тетяна Миколаївна. – Х, 2004. – 456 с.
 42. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за заг. ред. О.В. Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416 с.
 43. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – 2-ге вид. перероб. та допов – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
 44. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Лагода. – Ірпінь, 2007. – 21 с.
 45. Ліпський Д. В. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ліпський Дмитро Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 с.
 46. Лук’янець Д. М. Принципи адміністративної відповідальності // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення. – Донецьк, ВД «Кальміус», 2013. – 423 с.
 47. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 10–15.
 48. Лученко Д. В. Контрольне провадження: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Лученко Дмитро Валентинович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 180 с.
 49. Лютіков П. С. Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30рр. ХХ століття / П.С. Лютіков //Форум права. - 2012. - №4. - С. 602-609.
 50. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко; за заг. ред. Р. С. Мельника. — К. : Ваіте, 2014. — 376 с.
 51. Мельник Р.С., Петров Є.В. Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права // Юридичний вісник. - 4 (33). - 2014. - С. 103-107.
 52. Мельник Р. С. Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості / Р. С. Мельник // Право і Безпека. – 2010. – № 2. – С. 55–59.
 53. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : моногр. / Р. С. Мельник. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2010. – 398 с.
 54. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти : [монографія] / [Б. М. Данилишин та ін.] ; за ред. акад. НАН України Б. М. Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Основа, 2011. – 149 с.
 55. Миронюк Р.В. Особливості судового перегляду справ про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства / Р.В. Миронюк // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 6. - С. 77-82.
 56. Москаленко М. М. Концепция «полицейского права» как идейно-теоретическое основание организации и деятельности полиции дореволюционной России: историко-теоретический аспект : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория государства и права; история уче-ний о праве и государстве» / М.М. Москаленко. – СПб., 2004. – 22 с.
 57. Новицкий И.Б. Римское право. / И.Б. Новицкий //- М, 1993. – С. 136-137.
 58. Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні / О. В. Попова // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 583–587.
 59. Проблеми розвитку адміністративного законодавства України / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, В. І. Полюхович, Н. В. Хорощак, В. Л. Коваленко, Ю. С. Педько // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2004. - Вип. 15. - С. 138-148.
 60. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [монографія] / [Алексєєв В. М. та ін. ; за заг. ред. Толстоухова А. В., Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.] ; Серкретаріат Каб. Міністрів України. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
 61. Публічна служба в Україні: концепція та практика регіональної кадрової політики : наук. розробка / [О. І. Сушинський, О. В. Худоба, Д. Д. Заяць та ін.]. – К. : НАДУ, 2013. – 64 с
 62. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика ; Центр політ.-прав. реформ. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с
 63. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : монографія / А. А. Пухтецька; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. - 240 c.
 64. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір: Наук.-інформ. вид. / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 88с. – Бібліогр.: 154 с.
 65. Рибак, А.І. Стан та перспективи реформування публічної адміністрації в Україні [Текст] / А.І. Рибак // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Головний редактор В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 47. – С. 594-602.
 66. Салманова О.Ю. Зарубіжний досвід видання поліцією адміністративних актів та можливості його використання в Україні / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» - 2015.  - №35. – Ч. 2. – С. 64-68.
 67. Старилов Ю. Н. Как развивалась наука административного права в европейских странах // Журнал российского права. — 1999. — № 3—4. — С. 203—204.
 68. Стахурський М. Ф. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу / М. Ф. Стахурський // Право України. – 2002. – № 3. – С. 28.
 69. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Х.: Консум, 2003. – 464 с.
 70. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. – К. : Атіка, 2007. – 624 c.
 71. Стрельченко О. Г., Рябчук А. В. Природа адміністративних актів у системі органів внутрішніх справ / О. Г. Стрельченко, А. В. Рябчук // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 31. – Том 3. – 2015. – C. 29–32.
 72. Тимків В. М. Понятійні аспекти становлення публічної служби в Україні / В. М. Тимків // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 70–73.
 73. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинень : моног­рафія / В. П. Тимощук. - К. : Конус-Ю, 2010. - 296 с.
 74. Тимощук В. Суб’єктний склад та статус учасників процедури прийняття адміністративних актів / В. Тимощук // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 53–58.
 75. Тимощук, В. Адміністративні процедури та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В.П. Тимощук. — К.: Факт, 2003. — 496 с
 76. Тихомиров Ю. А. Публичное право. / Ю. А. Тихомиров // - М., 1995. – С. 25-27.
 77. Тихомиров Ю. А., Котпелевская И. В. Правовые акты: Учеб.-практ. и справ, пособие . М., 1999.
 78. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. – М: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2005. — 1150 с.
 79. Тихомирова М. Л. К вопросу о сущности полицейского права / М .Л. Тихомирова // История государства и права. – 2001. – № 5. – С. 41-43.
 80. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти : монографія / В. Б. Авер'янов, І. А. Грицяк, С. Ф. Демченко; ред.: В. Б. Авер'янов, С. Ф. Демченко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Преса України, 2010. - 631 c.
 81. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури: зміст та особливості / Ю. М. Фролов // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 692—698 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013 3 114.pdf
 82. Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія / М. І. Цуркан. — Х. : Право, 2010. — 216 с
 83. Цуркан Михайло Іванович Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні 12.00.07 16.07.2009 року
 84. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : дис. к.ю.н.: спец. 12.00.07 / Шеренін Юрій Леонідович / Одеська юридична академія. – О., 2012. – 191 с.
 85. Янюк Н. В. Актуальні проблеми формування публічної служби в Україні / Н. В. Янюк // Вісник Львівського університету. – Серія “Юридична”. – 2010. – Вип. 51. – С. 162–167.
 86. Ярошенко В. І. Завдання касаційного провадження в системі перегляду судових рішень адміністративних судів / В. І. Ярошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 5-2. – т. 2 – 2014. – С. 120-123.
 87. Ярошенко В. І. Порівняльний аналіз касаційного провадження з іншими видами у адміністративному судочинстві України / В. І. Ярошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 3. – т. 2 – 2015. – С. 185-188.