Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з організації, технології проведення та оцінювання тренінгу з міжнародної економіки для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з організації, технології проведення та оцінювання тренінгу з міжнародної економіки для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Київський НаціональниЙ Економічний Університет

імЕНІ вадима гетьмана»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

_____________________А.М.Колот

«______» _______________ 2011 р.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з організації, технології проведення та оцінювання тренінгу

з міжнародної економіки

для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6503

«Міжнародна економіка»

 

Розглянуто на засіданні кафедри

Протокол № ____ від «___»________________2011 р.

Завідувач кафедри міжнародної економіки ________А.М.Поручник

 

«Узгоджено»

Начальник навчально-методичного відділу

 _____________Т.В.Гуть

Начальник відділу організаційного

забезпечення навчального процесу

________________ А.Д.Жданович

 

Київ КНЕУ 2011

Навчально-методичні матеріали з організації, технології проведення та оцінювання тренінгу з міжнародної економіки для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6503 “Міжнародна економіка” / Укл.: д.е.н., професор Лук’яненко Д.Г., д.е.н, професор Поручник А.М., д.е.н., професор Столярчук Я.М., к.е.н., доцент Брикова І.В., к.е.н., доцент Гайдай Ю.В., к.е.н., доцент Ільницький Д.О., к.е.н., доцент Паценко О.Ю. – К.: КНЕУ, 2011.

 

 

 

 

Укладачі: д.е.н., професор Лук’яненко Д.Г.

                д.е.н, професор Поручник А.М.

                д.е.н., професор Столярчук Я.М.

                   к.е.н., доцент Брикова І.В.

                   к.е.н., доцент Гайдай Ю.В.

                   к.е.н., доцент Ільницький Д.О.

                   к.е.н., доцент Паценко О.Ю.

                  

                    

                    

                    

 

 

 

Зміст

 

 

1. Вступ

 

4

2. Мета та основні завдання  тренінгу

5

3. Зміст тренінгу та графік його проведення

7

4. Порядок оцінювання знань (компетенцій) з тренінгу

15

5. Особливості проведення тренінгу для студентів заочної форми навчання

18

6. Список рекомендованої літератури

23

7. Додатки

25

 

 

1. Вступ

Виходячи із завдань, що постають перед університетом у зв’язку з набуттям  статусу дослідницького та загальними тенденціями інноваційного розвитку вищої освіти в світі, зокрема, економічної, які поєднують засвоєння теоретичних знань та формування компетенцій фахівця в сфері економіки, особливої актуальності набуває реалізація концепції індивідуалізації навчального процесу і застосування інтерактивних форм роботи з використанням тренінгових технологій навчання.

Упровадження тренінгових технологій в навчальний процес кафедрою міжнародної економіки для студентів 3-го курсу реалізується у формі тренінгу з міжнародної економіки, який покликаний закріпити теоретичний матеріал, засвоєний студентами напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка» та спрямований на набуття ними компетенцій фахівця, зокрема, аналітичних навичок, роботи в команді тощо.

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців з міжнародної економіки тренінг проводиться для студентів напряму підготовки 6503  «Міжнародна економіка » в 6-у навчальному семестрі.

Тренінг завершує базовий для підготовки бакалаврів з міжнародної економіки курс „Міжнародна економіка” (10 кредитів) і формує ряд вмінь і навичок, що дозволяють студентам здійснювати індивідуальні та колективні дослідження міжнародних економічних процесів, а також готує їх до поглибленого вивчення таких дисциплін: «Міжнародна торгівля», «Міжнародні фінанси», «Міжнародні організації», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародна економічна діяльність України», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Глобальне конкурентне лідерство», «Міжнародна конкурентна політика України», «Управління інтелектуальною власністю» тощо.

 

 

 

2. Мета та основні завдання тренінгу

Метою тренінгу є набуття студентами вмінь та навичок застосування методів, прийомів, способів та інструментів системного аналізу міжнародних економічних процесів та форм міжнародної економічної діяльності країн.

Головними завданнями курсу є:

 • формування у студентів вміння використовувати теоретичні знання у процесі вирішення конкретних завдань аналітичного та прикладного характеру;
 • засвоєння та опрацювання студентами кількісних та якісних методів аналізу міжнародних комерційно-виробничих, фінансово-кредитних, інвестиційних та валютних процесів;
 • отримання навичок самостійного пошуку джерел інформації, її обробки, розрахунку аналітичних та інтегральних показників;
 • формування цілісного уявлення про розвиток економіки країн в умовах глобалізації;
 • розвиток вміння формувати професійну оцінку та критичні судження щодо економічних явищ та процесів в умовах невизначеності та обмеженості інформації;
 • оволодіння студентами вміннями та навичками роботи в команді, презентації результатів командної роботи.

Об’єктом тренінгу виступає світове господарство і міжнародні економічні  відносини.

Предметом тренінгу є сучасний інструментарій дослідження умов та особливостей діяльності суб’єктів міжнародної економіки.

Під час проведення тренінгу студенти набувають таких компетенцій:

-    вміння аналізувати середовище міжнародної економічної діяльності країн, ідентифікувати рівень їх соціально-економічного розвитку;

-    навички проведення компаративного аналізу стану та динаміки розвитку різних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівельної діяльності, міжнародної інвестиційно-виробничої діяльності тощо) та узагальнення тенденцій розвитку глобальної економічної системи;

-    здатність діагностувати результати діяльності та ступінь інтегрованості країн до глобальних ринків товарів, послуг, капіталів і робочої сили;

-    вміння визначати особливості впливу інституцій (глобальних, регіональних, національних) на розвиток міжнародних економічних процесів;

-    вміння використовувати методики оцінки соціально-економічного стану розвитку країн світу, їх інноваційної спроможності, інвестиційної привабливості авторитетних міжнародних організацій, рейтингових та консалтингових агенцій;

-    здатність застосовувати статистичні методи обробки та представлення інформації для дослідження та характеристики тенденцій світогосподарського розвитку;

-    вміння проводити моніторинг та бенчмаркінг показників розвитку національних економік;

-    вміння систематизувати та узагальнювати матеріали з різних інформаційних джерел, виокремлювати основні тенденції процесів міжнародного економічного розвитку та формувати власні експертні судження щодо об’єктів дослідження.

Крім того, під час проведення тренінгу у студентів формується низка соціально-психологічних вмінь та навичок, а саме: здатність реалізовувати поставлені завдання в умовах обмеженості часу та інформації; вміння формувати систему цінностей командної роботи; здатність до розподілу ролей та відповідальності у команді; формування навичок прийняття колективних рішень; вміння генерувати нові ідеї та творчо використовувати їх для досягнення мети; набуття навичок ділового спілкування; вміння презентувати результати роботи команди.

 

3. Зміст тренінгу та графік його проведення

 

Тренінг спрямований на комплексне вивчення факторів та тенденцій  розвитку діяльності суб’єктів міжнародної економіки і передбачає виконання тестових, розрахункових, проблемних завдань, ділових ігор, написання аналітичних звітів за визначеною тематикою тощо. Дисципліна забезпечена навчальними та навчально-методичними матеріалами, зокрема: Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. Практикум з міжнародної економіки: тести, вправи, задачі, проблемні ситуації, ділові ігри. – К.: КНЕУ, 2006. – 287 с. Загальний бюджет часу, відведений на вивчення дисципліни, становить 54 години (1,5 кредити), з яких 36 годин – практичні заняття, 8 – індивідуальна робота студентів, 18 годин – самостійна робота. Лекційних занять не проводиться. Форма підсумкового контролю – ПМК.

План проведення тренінгу включає вхідне тестування, опрацювання завдань за 8 темами, проведення ділової гри «Оцінка середовища міжнародної економічної діяльності країн», яка готується студентами протягом 8 тижнів та відбувається на останньому 4-годинному занятті, і вихідне тестування. Основною формою роботи є самостійна робота студентів, яка розподіляється викладачем за 5-ма сутнісними блоками – тестовими завданнями (індивідуальна робота), розрахунковими задачами та вправами (індивідуальна робота), проблемними ситуаціями (індивідуальна та групова робота), діловими іграми (групова робота).

На початку проведення тренінгу проводиться вхідне тестування, яке оцінюється у 5 балів зі 100, відведених для оцінювання, а по його закінченні – вихідне тестування, яке оцінюється у 5 балів зі 100 (див.табл.4).

Зміст тренінгу розкривається у 8 темах:

Тема 1. Середовище міжнародної економічної діяльності країн.

Тема 2. Диспозиція країн у глобальній торговельній системі.

Тема 3. Інтеграція національних економік у світовий фінансовий ринок.

Тема 4. Національні інтереси країн у системі міжнародного руху підприємницького капіталу та світового виробництва.

Тема 5. Національні виміри світового ринку праці.

Тема 6. Бенчмаркінг національних валютних систем країн та їх платіжних балансів

Тема 7. Країна як суб’єкт регіональної економічної інтеграції.

Тема 8. Глобальні економічні проблеми.

Кожна з тем оцінюється у 10 балів (див.табл.4). Для більш ефективного опрацювання складових тренінгу академічної групи поділяються на малі групи-команди, які виконують завдання, передбачені для опрацювання в темах 1-8, та презентують результати своєї роботи на практичних заняттях. Під керівництвом викладача в межах академічної групи формується 4 команди по 6-8 учасників, які разом працюють над виконанням завдань протягом всього тренінг-курсу.

Комплекс завдань за кожною з тем 1-8 передбачає (див. табл.1):

 1. Актуалізацію знань, набутих в ході вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» - вхідне тестування, виконання тестових вправ за темою.
 2. Набуття вмінь та навичок вирішення комплексних практичних завдань, спрямованих на визначення (наприклад, за темою 2) основних тенденцій та особливостей розвитку світової торгівлі, визначення диспозиції країн світу в системі міжнародних торгівельних відносин,  оцінку ефектів застосування тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі країни (експортний тариф, імпортний тариф, оцінка ефективності угод ІНКОТЕРМС тощо), а також на більш глибоке засвоєння студентами знань щодо регулятивного механізму глобальної торгівельної системи.
 3. Роботу в малих групах-командах над ситуаційними вправами та діловими іграми, що дозволяє інтегрувати теоретичні знання з міжнародної економіки з практичним дослідженням умов та особливостей діяльності суб’єктів міжнародної економіки.

Таблиця 1.

Комплекс завдань, передбачених тренінгом з міжнародної економіки

    Навички та вміння, що формуються протягом проведення тренінгу

Види завдань

Тема 1. Середовище міжнародної економічної діяльності країн

Актуалізація знань студентів, набутих під час вивчення курсу «Міжнародна економіка». Розвиток вмінь та навичок, спрямованих на визначення особливостей структурних елементів зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин, а також оцінку ефективності діяльності окремих суб’єктів МЕВ

Вхідне тестування

Завдання на визначення рівня соціально-економічного розвитку країн, оцінка ключових параметрів зовнішнього середовища МЕВ (проблемні ситуації)

Тема 2. Диспозиція країн у глобальній торговельній системі

Набуття вмінь та навичок вирішення комплексних практичних завдань, спрямованих на визначення основних тенденцій та особливостей розвитку світової торгівлі, визначення диспозиції країн світу в системі міжнародних торгових відносин, оцінку ефективності застосування тарифних та нетарифних методів регулювання міжнародної  торгівлі, а також на більш глибоке засвоєння студентами знань щодо регулятивного механізму глобальної торгівельної системи.

Завдання на розрахунок та аналіз показників міжнародної торгівлі, визначення ефективних тарифів, обґрунтування умов ІНКОТЕРМС (розрахункові завдання).

Оцінка ефективності членства в СОТ для окремих країн

Оцінка ефективності окремих інструментів тарифного та нетарифного регулювання міжнародної торгівлі (проблемні ситуації)

Тема 3. Інтеграція національних економік у світовий фінансовий ринок

Набуття вмінь та навичок, спрямованих на оцінку ефективності та доцільності застосування інструментів фінансового ринку  в міжнародній діяльності бізнес-суб’єктів, визначення оптимальних форм кредитування зовнішньоекономічної діяльності

Обґрунтування доцільності   використання конкретних  інструментів фінансового ринку для підвищення конкурентоспроможності суб’єктів МЕД 

Оцінка ефективності факторингу, форфейтингу, лізингу тощо

Тема 4. Національні інтереси країн у системі міжнародного руху підприємницького капіталу та світового виробництва

Набуття вмінь та навичок проведення комплексного аналізу та оцінки інвестиційної привабливості країн світу і визначення на цій основі оптимальних сфер та форм здійснення міжнародної економічної діяльності

Завдання на визначення інвестиційної позиції країн світу, виокремлення основних тенденцій руху інвестиційних потоків, аналіз їх географічної та галузевої структури

Продовження табл.1.

Тема 5. Національні виміри світового ринку праці

Розвиток навичок визначення впливу демографічних факторів на розвиток національних економічних систем  та оцінки міграційних ефектів

Оцінка економічних наслідків руху міграційних потоків

Тема 6. Бенчмаркінг національних валютних систем країн та їх платіжних балансів

Набуття практичних навичок здійснення операцій на валютних ринках та оцінки їх ефективності (валютний трейдінг, арбітраж, операції з деривативами)

Розвиток вмінь розрахунку показників стану платіжного балансу та проведення комплексного аналізу впливу економічних факторів на його врівноваження

Завдання на визначення крос-курсів валют, оцінка прибутковості операцій на валютних ринках (валютний арбітраж, валютні опціони)

Розрахунок та аналіз показників стану платіжного балансу

 

Тема 7. Країна як суб’єкт регіональної економічної інтеграції

Формування комплексу вмінь та навичок щодо виокремлення ключових критеріїв та визначення показників (розвиток торговельних відносин, активізація руху кредитно-інвестиційних поттоків тощо) результативності участі країн у інтеграційних блоках на різних еволюційних етапах (зона преференційної та вільної торгівлі, митний союз, вільний ринок, економічний та політичний союз )

Завдання на визначення та оцінку економічних ефектів від участі країни в інтеграційних блоках

Тема 8. Глобальні економічні проблеми

Формування комплексу знань щодо сутності ключових груп глобальних проблем та можливих шляхів їх розв’язання

Робота з кейсами

Ділова гра «Оцінка середовища міжнародної економічної діяльності країн»

Формування системного підходу щодо оцінки всіх складових елементів зовнішнього середовища МЕВ

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок, отриманих під час вивчення курсу «Міжнародна економіка» та проведення тренінгу

Ділова гра «Оцінка середовища міжнародної економічної діяльності країн»

 

Складовими оцінки за темами 1-8 є (див.табл.4):

 • оцінка командного результату за виконання завдання проблемної ситуації теми (виставляється трьома іншими командами академічної групи) – максимум 5 балів;
 • оцінка міри участі студентів в обговоренні проблеми (індивідуальна складова оцінки, виставляється викладачем) – максимум 2 бали;
 • оцінка правильності виконання розрахункових завдань студентами (не менше 2-х задач з кожної теми; індивідуальна складова оцінки, виставляється викладачем) – максимум 3 бали.

За кожною з виконаних проблемних ситуацій група готує звіт, який презентує в аудиторії. Вимоги до презентацій наведено у додатку 5. Проблемні ситуації оцінюються за 5-бальною шкалою трьома іншими малими групами-командами і заносяться до бланку оцінювання роботи малої групи за темами 1-8 (критерії оцінювання цієї частини роботи та бланк оцінювання роботи малої групи – у додатку 2). Оцінку за виконання проблемної ситуації викладач зводить до бланку оцінювання малої групи як середнє арифметичне оцінок, виставлених трьома іншими малими групами-командами.

Протягом роботи над темами 1-8 у малих груп-команд є можливість використати ресурси академічної групи для корекції результатів роботи за блоком розрахункових завдань, виконання проблемних ситуацій, отримання зворотного зв’язку щодо доречності, логічності та повноти представлення результатів досліджень, вміння визначати тенденції та контртенденції розвитку певного явища, відбору засобів та методів презентації отриманих результатів. Цей етап має на меті актуалізувати набуті теоретичні знання, закріпити їх більш глибоким вивченням взаємозв’язків різних форм міжнародної економічної діяльності країни, відпрацювати дослідницькі вміння і навички учасників, командну організацію роботи і взаємодію. Викладач на цьому етапі тренінгу виступає модератором процесу і спільно з учасниками оцінює виконання завдань за кожним блоком, забезпечує більш цілісне сприйняття економічних процесів, засобів презентації, організовує обговорення та забезпечує зворотний зв’язок.

Робота над темами 1-8 дозволяє студентам підготуватися до ділової гри «Оцінка середовища міжнародної економічної діяльності країн», яка проводиться в кінці тренінгу протягом 4 годин. Завданням гри є найбільш повна та обгрунтована оцінка впливу політико-правового, економічного, соціально-культурного та інфраструктурного середовища в країні на формування конкурентних переваг національної економіки.

Протягом ділової гри учасники, інтерпретуючи визначені в завданні та самостійно розраховані показники, дані офіційних органів країн, міжнародних організацій, рейтингових агенцій та консалтингових компаній, досліджують середовище міжнародної економічної діяльності країн і отримують максимальну кількість балів за рахунок найбільш повного, переконливого та оригінального представлення авторських висновків і рекомендацій.

Кожна міні-група обирає для дослідження одну із запропонованих країн (Додаток 1) та досліджує умови та особливості її функціонування в глобальному економічному середовищі.

Гра оцінюється у 20 балів, і її оцінка включає в себе три елементи (див.табл.4):

 • оцінку командного результату (виставляється трьома іншими командами академічної групи) – максимум 10 балів;
 • оцінку міри участі студентів в обговоренні проблеми (індивідуальна складова оцінки, виставляється викладачем) – максимум 5 балів;
 • оцінку звіту-презентації малої групи-команди (вимоги до нього у додатку 7) – максимум 5 балів;
 • оцінку кращого гравця за підсумками гри зі складу студентів академічної групи –5 балів.

Для проведення гри група представляє звіт-презентацію, за допомогою якої доповідає про дослідження середовища міжнародної економічної діяльності країн.

Вимоги до презентацій наведено у додатку 5. З 20 балів, відведених на виконання гри, 10 балів виставляється трьома іншими малими групами-командами і заносяться до бланку оцінювання роботи малої групи під час проведення гри (критерії оцінювання цієї частини роботи та бланк оцінювання роботи малої групи – у додатку 3). Цю частину оцінки за гру викладач переносить до бланку оцінювання малої групи як середнє арифметичне оцінок, виставлених трьома іншими малими групами-командами.

Структуризація ігрового поля забезпечується колом завдань, які визначено в умовах ділової гри, порядком виступу малих груп, визначеним шляхом жеребкування, та таймінгом 4-годинної гри:

 • 5 хвилин на підготовку до презентації;
 • 30 хвилин на гру першої команди (15 хвилин – презентація, 10 хвилин – питання та дискусія за результатами презентації, 5 хвилин – підведення підсумків);
 • 30 хвилин на гру другої команди;
 • перерва - 10-15 хвилин;
 • 30 хвилин на гру третьої команди; 30 хвилин на гру четвертої команди;
 • 10 хвилин – загальні підсумки гри та оцінювання (картка оцінювання результатів роботи малої групи у грі – у додатку 3).

Розподіл навчального часу під час проведення тренінгу за формами навчання наведено в табл.2.

Для даного тренінгу бажано побудувати роботу в групах як заняття, які проводяться раз на тиждень протягом 4-х академічних годин (табл.3).

 

 

 

Таблиця 2.

Кількість годин на проведення тренінгу у відповідності до навчального плану

 

Найменування етапу та зміст заняття

Кількість годин за навчальним

Планом

Денна, вечірня

Заочна

Практ.

Інд.

СРС

Практ.

Інд.

Вхідне тестування

Теми 1-8

1

Опис мети та завдань тренінгу викладачем. Поділ на групи, їх структуризація. Правила організації групової роботи. Робота з вхідною інформацією, оцінювання групової та індивідуальної роботи

Тема 1. Середовище міжнародної економічної діяльності країн

4

2

-

2

-

2

Тема 2. Диспозиція країн у глобальній торговельній системі

4

2

3

Тема 3. Інтеграція національних економік у світовий фінансовий ринок

4

2

2

2

4

Тема 4. Національні інтереси країн у системі міжнародного руху підприємницького капіталу та світового виробництва

4

5

Тема 5. Національні виміри світового ринку праці

4

2

2

2

-

6

Тема 6. Бенчмаркінг національних валютних систем країн та їх платіжних балансів

4

2

7

Тема 7. Країна як суб’єкт регіональної економічної інтеграції

4

2

2

8

Тема 8. Глобальні економічні проблеми

4

Ділова гра

9

Ділова гра «Оцінка середовища міжнародної економічної діяльності країн»

4

-

-

2

-

10

Підведення підсумків тренінгу, отримання зворотного зв’язку

Вихідне тестування

ВСЬОГО

36

8

10

8

-

 

 

 

Таблиця 3

Графік проведення тренінгу з міжнародної економіки

(6-й семестр навчального процесу)

Етапи/місяці, тижні

квітень

травень

10-й

11 –й

12-й

13-й

14-й

15-й

16-й

17-й

18-й

Вхідне тестування  Тема 1. Середовище міжнародної економічної діяльності країн

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диспозиція країн  у глобальній торговельній системі

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Інтеграція національних економік у світовий фінансовий ринок

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Національні інтереси країн у системі міжнародного руху підприємницького капіталу та світового виробництва

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Тема 5. Національні виміри світового ринку праці

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Тема 6. Бенчмаркінг національних валютних систем країн та їх платіжних балансів

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Тема 7. Країна як суб’єкт регіональної економічної інтеграції

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Тема 8. Глобальні економічні проблеми

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Ділова гра «Оцінка середовища міжнародної економічної діяльності країн»

Вихідне тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

4

всього

36

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Країни-об’єкти дослідження в діловій грі

«Оцінка середовища міжнародної економічної діяльності країн»

Група країн за рівнем соціально-економічного розвитку

Аналітична група

Країни

Група 1

Економічно розвинені країни

Країни ЄС

Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція

Група 2

Економічно розвинені країни

Інші країни-члени ОЕСР

США, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Ісландія, Швейцарія, Японія, Ізраїль, Південна Корея, Мексика, Норвегія

Група 3

Країни, що розвиваються

БРІКС

Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка

НІК

Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, Малайзія, Філіппіни, Індонезія, Аргентина, Чилі

Країни-експортери нафти

ОАЕ, Саудівська Аравія, Кувейт, Оман

Група 4

Країни, що розвиваються

Країни-кандидати на вступ до ЄС

Туреччина, Македонія, Хорватія, Чорногорія

Інші

Алжир, Туніс, Марокко

Країни з перехідною економікою

Пострадянські країни

Україна, Білорусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Грузія

 

 

 

Додаток 5

Вимоги до презентацій команд:

-        чітке дотримання часу, відведеного на презентацію;

-        наявність оригінальної назви кожної презентації команди та складу її учасників на титульному аркуші;

-        стислість, лаконічність та завершеність викладу інформації на слайдах, їх максимальна кількість для презентації результатів виконання проблемних ситуацій за темами 1-8 – 10-12 слайдів, для презентації результатів ділової гри – 15-20 слайдів;

-        наявність тез доповіді, основних результатів дослідження, які підкріплюються  ілюстративним матеріалом (таблиць та рисунків із обов’язковим посиланням на джерела вихідної інформації), висновків;

-        відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

-        використання єдиного стилю оформлення (оформлення слайдів; міжрядковий інтервал 1,5; мінімальний шрифт – 18 pt);

-        винесення переліку використаних джерел на останній слайд презентації.

Регламент проведення презентації:

-                              доповідь учасників міні-групи – 10-15 хвилин;

-                              сесія запитань від викладача та інших студентів академічної групи – 10 хвилин;

-                              резюме отриманої інформації та підведення підсумків – 5 хвилин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Вимоги до письмових звітів команд за проблемними ситуаціями

(для студентів заочної форми навчання)

Письмові звіти складаються за кожним із блоків 1-8 та блоком 9 і здаються викладачеві на занятті. Вимоги до його оформлення:

 1. Поля – по 2 см, абзацний відступ – 1 см.
 2. Логічні частини звіту мають виділятися абзацним відступом, у їх назвах використовується напівжирний шрифт.
 3. Обсяг звіту за проблемною ситуацією не повинен перевищувати 10 сторінок друкованого тексту, і друкується 14 кеглем через 1,5 міжрядковий інтервал.
 4. Усі таблиці та рисунки мають бути чітко пронумеровані та чітко підписані, містити розмірність величин, що у них наведені, і посилання на джерела інформації.
 5. В кінці звіту містяться стислі висновки за темою звіту, список використаних інформаційних джерел.

Загальні умови. Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

–аналітичних звітів міжнародних організацій та офіційних сайтів органів влади країн;

–статей зарубіжних і вітчизняних науковців, у яких аналізуються зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;

–статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: МВФ, інформаційної бази Світового банку, Банку міжнародних розрахунків, Heritage Foundation, Світового економічного форуму тощо.

Аналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів потрібно в динаміці, не менше ніж за 5-10 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних виявляються тенденції розвитку процесів та явищ і встановлюються  фактори їх розвитку. Результати досліджень повинні бути надані викладачеві у електронному та друкованому вигляді, містити виклад основного матеріалу відповідно до завдання, проілюстрованого самостійно побудованими таблицями, діаграмами, графіками, що є обов’язковою вимогою для виконання завдання, і коментарем до них. Висновки за результатами дослідження мають бути лаконічними і відповідати основним поставленим завданням.