Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 1 від «11» жовтня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                             С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:

 

Шимон С. І., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail svitlana.shymon@kneu.edu.ua

Галіахметов І. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2 (денна), 3 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шимон С. І., Галіахметов І. А., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загальні положення про недоговірні зобов’язання

10

Тема 2. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди

 

Тема 3. Зобов’язання, що виникають у сфері публічних закупівель

 

Тема 4. Зобов’язання зі вчинення дій в інтересах іншої особи

 

Тема 5. Зобов’язання з набуття (збереження) майна без достатньої правової підстави

11

Тема 6. Загальні умови виникнення зобов’язання з відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними діями

 

Тема 7. Склад майнової шкоди та обсяг відшкодування у недоговірних зобов’язаннях

 

Тема 8. Зобов’язання з відшкодування моральної (немайнової) шкоди

 

Тема 9. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

12

Тема 10. Зобов’язання юридичної або фізичної особи (суб’єкта підприємництва) з відшкодування шкоди, завданої їхнім працівником

 

Тема 11. Зобов’язання суб’єкта підприємництва з відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю працівника

 

Тема 12. Зобов’язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів і послуг

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

13

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

18

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

19

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» є однією із складових комплексної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує професіоналів з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. Недоговірні зобов’язання є важливою складовою діяльності суб’єкта господарювання та становлять окремий правовий інститут, що регулює суспільні відносини, які виникають внаслідок: публічної обіцянки винагороди, оголошення конкурсу, збереження (набуття) майна без достатніх підстав, заподіяння шкоди правомірними діями, заподіяння шкоди неправомірними діями.

Істотна частина недоговірних зобов’язань спрямована на забезпечення рівноваги суспільних правовідносин, відновлення становища суб’єкта, якому завдано шкоду, та компенсацію понесених потерпілою стороною втрат.

З урахуванням цього, знання правових засад регулювання недоговірних зобов’язань є вкрай актуальним як з теоретичної, так і з практичної точок зору і становить важливу частину знань фахівців, які працюють у різних сферах правового забезпечення економічних відносин.

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки теоретичних знаннях, отриманих під час здобування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Право», зокрема, «Цивільне право», «Господарське право» та обов’язкових навчальних дисциплін «Актуальні проблеми цивільного права», «Актуальні проблеми господарського права» за навчальним планом освітньо-професійної програми «Приватне право».

Мета дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» полягає у вивченні системи недоговірних зобов’язань, теоретичних проблем недоговірних зобов’язань як правового інституту та ознайомлення студентів із новітніми тенденціями розвитку правової доктрини та юридичної практики у сфері регулювання та реалізації недоговірних зобов’язань.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва»:

теоретико-пізнавальна – отримання, засвоєння і систематизація знань у сфері регулювання зобов’язальних відносин у сфері господарювання;

формування навиків науково-теоретичного підходу до господарсько-правових явищ, що розглядаються;

формування навиків застосування теоретичних знань у практичній юридичній роботі;

навчання самостійно користуватися науковою, довідниковою літературою, довідниково-інформаційними системами та іншими джерелами.

Предметом дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» є правове регулювання недоговірних зобов’язань, а також практика застосування відповідних правових норм у діяльності з участю суб’єктів підприємництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень науки «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва», які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та зобов’язального права;

2) Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог національного законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм  з регулювання недоговірних правовідносин зобов’язального типу;

3) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань недоговірних зобов’язань суб’єктів підприємництва, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності юрисконсульта підприємницьких організацій;

4) Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм національного законодавства; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

ПРН 6

 

 

 

 

 

ПРН 14

 

 

 

 

 

ПРН 15

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя;

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права;

Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

ПРН 13

 

 

 

ПРН 18

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу;

Уміння планувати власну професійну діяльність; управляти власним світоглядним, особистісним і професійним розвитком.

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

ПРН 8

Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

ПРН 4

 

 

 

ПРН 5

 

 

 

 

ПРН 7

Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права;

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення;

Здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

+

 

 

+

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

+

 

 

+

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

+

+

 

 

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

 

+

+

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанцій-на форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальні положення про недоговірні зобов’язання

2

1

-

2

5

2

2

4

-

-

Тема 2. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди

1

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 3. Зобов’язання, що виникають у сфері публічних закупівель

1

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 4. Зобов’язання зі вчинення дій в інтересах іншої особи

2

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 5. Зобов’язання з набуття (збереження) майна без достатньої правової підстави

1

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 6. Загальні умови виникнення зобов’язання з відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними діями

1

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 7. Склад майнової шкоди та обсяг відшкодування у недоговірних зобов’язаннях

2

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 8. Зобов’язання з відшкодування моральної (немайнової) шкоди

1

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 9. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

2

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 10. Зобов’язання юридичної або фізичної особи (суб’єкта підприємництва) з відшкодування шкоди, завданої їхнім працівником

1

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 11. Зобов’язання суб’єкта підприємництва з відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю працівника

1

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 12. Зобов’язання з відшко-дування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів і послуг

1

1

-

2

5

-

2

6

-

-

Усього:

16

16

-

24

60

22

24

70

-

-

Підсумковий контроль:

екзамен (год.)

4

4

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Змістовий модуль 1

 

Тема 1. Загальні положення про недоговірні зобов’язання

 

Зміст господарського (підприємницького) зобов’язання. Об’єкт господарського (підприємницького) зобов’язання. Співвідношення господарського (підприємницького) зобов’язання і господарського (підприємницького) правовідношення. Господарські (підприємницькі) зобов’язання як форми правового зв’язку суб’єктів господарювання. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин та їх види у сфері господарювання.

Історичний розвиток інституту недоговірних зобов’язань у праві: від римського до сучасного права. Законодавство про недоговірні зобов’язання. Співвідношення норм цивільного та господарського законодавства.

Поняття та ознаки недоговірних або деліктних зобов’язань (delictum, unerlaubte Handlungen, delits, torts). Функції недоговірних зобов’язань. Місце недоговірних зобов’язань у системі зобов’язального права.

Види недоговірних зобов’язань. Зобов’язання, підставою виникнення яких є односторонні правомірні дії. Зобов’язання, підставою виникнення яких є неправомірні дії. Зобов’язання, підставою виникнення яких можуть бути як правомірні, так і неправомірні дії. Зобов’язання, підставою виникнення яких є адміністративні акти. Види недоговірних зобов’язань, які виникають з участю суб’єктів господарювання.

 

Тема 2. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди

 

Особливості недоговірних зобов’язань, що виникають з односторонніх правомірних дій. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди.

Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Завдання на конкурс. Зміна умов публічної обіцянки винагороди. Наслідки виконання завдання.

Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Поняття і види конкурсів. Умови конкурсу. Зміна умов конкурсу. Права переможця конкурсу.

Поняття аукціону та торгів. Типи аукціонів. Види аукціонів у сфері господарювання. Особливості проведення аукціону. Учасники аукціону. Поняття лоту в аукціоні. Переможець аукціону. Види торгів. Учасники торгів. Правила проведення торгів. Переможець торгів. Права переможця аукціону та торгів.

 

Тема 3. Зобов’язання, що виникають у сфері публічних закупівель

 

Особливості зобов’язань у сфері публічних закупівель. Сфера застосування законодавства про публічні закупівлі. Правила здійснення публічних закупівель. Правове регулювання тендерних процедур закупівель. Процедура відкритих торгів. Тендерна документація. Тендерні пропозиції: подання, забезпечення, розкриття, розгляд та оцінка. Електронний аукціон. Конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі.

 

Тема 4. Зобов’язання зі вчинення дій в інтересах іншої особи

 

Поняття та особливості цивільно-правових зобов’язань, що виникають із односторонніх правомірних дій.

Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

 

Тема 5. Зобов’язання з набуття (збереження) майна без достатньої правової підстави

 

Умови виникнення зобов’язання суб’єкта підприємництва з безпідставного збагачення; поняття кондиційного зобов’язання.

Суб’єкти та зміст зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Специфіка зобов’язань, що виникають внаслідок недійсності правочину. Зобов’язання із безпідставного збагачення та віндикація.

Особливості вимоги про повернення безпідставно набутого майна.

 

Тема 6. Загальні умови виникнення зобов’язання з відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними діями

 

Поняття деліктного зобов’язання. Поняття деліктної відповідальності.

Підстави виникнення деліктної відповідальності. Концепції підстав відповідальності.

Підстави та умови виникнення деліктного зобов’язання.

Наявність шкоди (збитків) як умова виникнення деліктного зобов’язання.

Неправомірна поведінка як умова виникнення деліктного зобов’язання.

Теорії причинно-наслідкового зв’язку в деліктних зобов’язаннях. Теорія рівноцінних умов. Теорія необхідної умови, що виділяється. Теорія адекватного заподіяння або причинно-необхідних зв’язків. Теорія можливості та дійсності.

Вина як умова виникнення деліктного зобов’язання (деліктної відповідальності). Випадки відповідальності без вини. Підстави звільнення від деліктної відповідальності.

Зовнішні обставини, які впливають на поведінку заподіювача шкоди. Протиправні дії третіх осіб. Обставини, які характеризують стан заподіювача шкоди. Обставини, які характеризують поведінку потерпілого. Майновий стан заподіювача шкоди.

 

Змістовий модуль 2

 

Тема 7. Склад майнової шкоди та обсяг відшкодування у недоговірних зобов’язаннях

 

Поняття і склад майнової шкоди за Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України. Види майнової шкоди. Поняття реальної (дійсної) шкоди.

Обсяг відшкодування майнової шкоди в недоговірних зобов’язаннях. Поняття повного відшкодування. Кратна відповідальність за майнову шкоду. Обмежена відповідальність за майнову шкоду.

Обставини, які впливають на обсяг відповідальності заподіювача недоговірної шкоди. Вина потерпілого та її правове значення в деліктних зобов’язаннях. Форма вини потерпілого (умисел, проста необережність, груба необережність).

Майнове становище заподіювача шкоди як критерій визначення обсягу відповідальності за завдану майнову шкоду.

Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала власну цивільну відповідальність.

 

Тема 8. Зобов’язання з відшкодування моральної (немайнової) шкоди

 

Поняття моральної (немайнової) шкоди в законодавстві, доктрині та практиці.

Умови виникнення зобов’язань з відшкодування моральної шкоди.

Проблеми доведення факту наявності моральної шкоди.

Суб’єкти компенсації моральної (немайнової) шкоди у сфері господарювання.

Способи компенсації моральної шкоди.

Визначення розміру компенсації за моральну (немайнову) шкоду. Сучасні методики грошової оцінки розміру моральної (немайнової) шкоди.

Специфіка окремих видів компенсації моральної (немайнової) шкоди та строки позовної давності при компенсації.

Обставини, які впливають на визначення розміру відшкодування моральної шкоди.

 

Тема 9. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

 

Поняття шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Поняття джерела підвищеної небезпеки. Діяльність, пов’язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання з використанням і зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- вогненебезпечних та інших речовин з утриманням диких звірів, службових собак тощо, що створює небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. Позиції щодо поняття джерела підвищеної небезпеки. Підстави відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. Шкода; протиправність діяльності, пов’язаної з підвищеною небезпекою для оточення; причинний зв’язок між джерелом підвищеної небезпеки та шкодою, що настала. Власники; спільні власники; володільці джерела підвищеної небезпеки. Недбалість власника (володільця) джерела підвищеної небезпеки. Межі відшкодування шкоди. Обставини, що звільняють володільця джерела підвищеної небезпеки від відповідальності з відшкодування шкоди.

 

Тема 10. Зобов’язання юридичної або фізичної особи (суб’єкта підприємництва) з відшкодування шкоди, завданої їхнім працівником

 

Поняття та правова підстава відшкодування юридичною або фізичною особою – підприємництва шкоди, завданої їхнім працівником. Наявність трудових правовідносин; виконання функціональних (трудових) обов’язків; час виконання; договір підряду чи надання послуг. Протиправна дія; шкода; бездіяльність; причинний зв’язок; вина заподіювача шкоди – організації (юридичної особи), фізичної особи – підприємця у сфері господарювання.

 

Тема 11. Зобов’язання суб’єкта підприємництва з відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю працівника

 

Поняття шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Умови виникнення зобов’язання суб’єкта підприємництва з відшкодування шкоди, завданої життю здоров’ю працівника. Види шкоди, завданої життю, здоров’ю працівника. (заробіток, дохід, матеріальні витрати, додаткові витрати).

Порядок обчислення розміру відшкодовуваної шкоди. Порядок, способи та обсяг відшкодування шкоди.

 

Тема 12. Зобов’язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів і послуг

 

Поняття та підстави відповідальності суб’єкта підприємництва за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Закон України «Про захист прав споживачів». Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Недоліки товарів (робіт, послуг); недостовірна або недостатня інформація. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів і послуг.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену, або на підставі результатів поточного контролю та підсумкової контрольної роботи.

Екзамен з навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанцій-ний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 3 бали = 6 балів

5 х 2 бали = 10 балів

-

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 4 бали = 24 бали

5 х 2 бали = 10 балів

-

Контрольна (змістова) робота

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 5 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

-

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язння суб’єктів підприємництва»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 1–10

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1

0,5

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Приватне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.
 3. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 5. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня.03.2004 року № 1618-IV зі змінами // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492.
 6.  Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 7. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

Додаткова література

 

 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 року № 2747-IV зі змінами // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446.
 2. Про захист прав споживачів: У редакції Закону України від 1 грудня 2005 року № 3161-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 7. Ст. 84.
 3. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18 січня 2001 року № 2245-III зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 15. Ст. 73.
 4. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон України від 13 грудня 2001 року № 2893-ІП зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 14. Ст. 96.
 5. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII. Офіційний вісник України. 2016. № 15. Ст. 582.
 6. Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956. Офіційний вісник України. 2002. № 29. Ст. 1357.
 7. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1. Вісник Верховного суду України. 2009. № 3. С. 7.
 8. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз’яснення, коментарі: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 лютого 1998 року / відп. ред. П. І. Шевчук ; Верховний суд України. К. : [б. в.]: Юрінком Інтер, 1998. 928 с.
 9. Збірник постанов пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972–2012 роки): станом на 1 листоп. 2012 р. / [упоряд.: В. І. Борисова та ін.]. Х.: Право, 2012. 374 с.
 10. Отраднова О. О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України : навчальний посібник. К. : Юрінком Інтер, 2009. 240 с.
 11. Отраднова О. О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань : монографія К. : Юрінком Інтер, 2014. 328 с.
 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. 5-те вид., переробл. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2013. Т. 1 / [Н. С. Кузнєцова та ін.]. 2013. 831 с.; Т. 2 / [О. О. Кот та ін.]. 2013. 1117 с.
 13. Смирнов В. Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обязатель­ствах в советском гражданском праве : монография. Л.: Изд-во ЛГУ 1983. 152 с.
 14. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. 2-ге вид., переробл. та допов. Х.: Право, 2014. Т. 1. 655 с.; Т. 2 / [Л. М. Баранова та ін.]. 2014. 815 с.
 15. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. суд. інстанцій України, науковців, фахівців: правникам, нотарям, адвокатам, суддям, викладачам, студентам. Харків: Страйд, 2009. (Серія «Коментарі та аналітика»); Т. 11: Недоговірні зобов’язання / [І. В. Спасибо-Фатєєва та ін.]; за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2014. 412 с.

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Робоча програма та Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» розміщені на сайті КНЕУ. URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/

 

 

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).