Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Непараметричний аналіз в агробізнесі

Непараметричний аналіз в агробізнесі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки і управління

 

                        Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Непараметричний аналіз в агробізнесі»

 

 

рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма

«Економіка агробізнесу»

спеціалізація

 «Економіка агробізнесу»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри __________С.І.Дем’яненко

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

 

 

Розробники: Коваль Павло Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, доцент.

email: analytic@logis.biz.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© П.В. Коваль, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Методологія: сутність, зміст, поняття наукових досліджень.

 

Тема 2. Наука і наукове мислення. 
Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу».

 

Тема 3. Наукове дослідження та методика його виконання в економіці. 

Технологія дослідницької роботи.

 

Тема 4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання.

 

Тема 5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва.

 

Тема 6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку.

 

Тема 7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

5.1. Основна література

 

5.2. Додаткова література

 

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Непараметричний аналіз в агробізнесі» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни:

Непараметричний аналіз в агробізнесі – це система теоретичних основ економіки виробництва за двома напрямками: визначення технології виробництва традиційним способом,  - через фунції Coll Holahan (1983), Beattie Taylor (1985); альтернативний шлях визначення технології, - за допомогою множин (наприклад, Varian, 1992; Fare та Primont, 1995 Веріан (2006). Розгляд альтернативних підходів до визначення технології виробництва - функціонального підходу, та менш знайомого - технології виробництва за допомогою множин. Перший підхід полегшує сприйняття матеріалу та графічної презентації, проте це обмежує нас технологіями з одним випуском. Другий підхід дозволяє описувати технології виробництва з багатьма випусками, що найчастіше зустрічається на практиці. До того ж множинний підхід використовується в непараметричному аналізі ефективності та продуктивності виробництва.

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліна  «Непараметричний аналіз в агробізнесі»  пов’язана  з рядом наук бакалаврського рівня підготовки. Зокрема, вона   спирається  на   понятійний апарат і окремі методичні підходи до  вирішення  загальнонаукових та економічних завдань таких наук, як "Економічна теорія", «Вища математика», "Економетрія", "Економіка підприємств", "Ризики", "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків", "Менеджмент аграрних підприємств" та ін.

Мета вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методологічними економічними концепціями функціонального та непараметричного аналізу ефективності та продуктивності аграрного виробництва, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок оцінки ефективності та продуктивності методом аналізу оболонки даних (АОД);

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання з використанням спеціалізованого програмного забезпечення у сфері аграрної економіки;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень їх оформлення і презентації результатів.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методичних підходів оцінки технічної, алокативної та загальної економічної ефективності методом аналізу оболонки даних.

 

Предметом дисципліни система загальних принципів і підходів оцінювання ефективності та продуктивності аграрного виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

 1. Знання:

набуття навиків моделювання економіко-виробничих ситуацій із широким застосуванням методів непараметричної математики та програмних продуктів по обчисленню моделей, виявленню консистентних оцінок моделі, формулюванню практичних висновків.

 

 1. Уміння:

застосовувати методичні підходи та програмні продукти для оцінки ефективності та продуктивності аграрного виробництва, при обґрунтуванні управлінських рішень, оцінці ризиків, розробці та реалізації конкретних проектів.

 

 1. Комунікація:

здатність працювати у глобальному експертному просторі, застосовувати аналітичні та управлінські навички у сфері організації аграрного виробництва, аналізу та оцінки ефективності та продуктивності агробізнесу, зрозуміле донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до науковців та практиків агробізнесу.

 

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремі її складові.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері аналізу та оцінювання ефективності та продуктивності аграрного виробництва.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

Л*

С*

І*

ПК*

СР*

К*

І*

ПК*

СР*

Вступ. Суть непараметричного аналізу ефективності та продуктивності аграрного сектору. Значення дисципліни та її зв’язок з іншими дисциплінами.

13

 

 

 

1

4

 

 

8

 

1

2

 

12

Тема 1. Неокласична теорія виробництва: аксіоматичний підхід.

20

 

4

4

 

12

 

3

2

 

16

Тема 2. Оцінки ефективності

22

 

6

8

 

8

 

1

6

 

8

Тема 3. Непараметричне вимірювання ефективності: Аналізу огинаючої даних (АОД)

31

 

1

8

8

 

14

 

6

8

 

16

Тема 4. Практична оцінка ефективності в середовищі EMS

18

 

4

2

 

12

 

4

2

 

8

Тема 5. Оцінка продуктивності виробництва

14

 

4

2

 

8

 

1

4

 

18

Підсумковий контроль

2

 

 

 

2

 

2

 

 

2

 

Усього:

120

2

30

24

2

62

120

16

24

2

78

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

* Л – лекції; С – семінарські заняття; К – контактні заняття; І – індивідуальні заняття; СР – самостійна робота,              ПК* – підсумковий контроль.

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ВСТУП

Суть непараметричного аналізу ефективності та продуктивності аграрного сектору. Значення дисципліни та її зв’язок з іншими дисциплінами. Місце дисципліни в системі підготовки менеджерів. Структура курсу. Вимоги з вивчення дисципліни. Система оцінки проміжних і кінцевих знань студентів.

ТЕМА 1. Неокласична теорія виробництва: аксіоматичний підхід

Моделювання технології виробництва методом множин. Аксіоми побудови технології виробництва. Функціональна характеристика технології: прямий підхід. Виробничі та дистанційні функції. Моделювання масштабів виробництва. Вимірювання масштабів виробництва за допомогою еластичності масштабу. Функціональна характеристика технології: двоїстий підхід. Функція витрат. Двоїста природа виробничої функції. Функція прибутку.

 

ТЕМА 2. Оцінка ефективності виробництва

Вимірювання ефективності за Фарреллом. Технічна ефективність виробництва. Технічна ефективність використання ресурсів. Інші показники технічної ефективності. Властивості показників технічної ефективності. Вимірювання загальної ефективності виробництва. Ефективність масштабу виробництва.

 

ТЕМА 3. Непараметричне вимірювання ефективності виробництва: Аналіз огинаючої даних (АОД)

Вступ до моделювання аналізу діяльності. Аксіоми АОД. Виробничі функції. Моделювання “Шкідливого виробництва”. Моделювання “Перевикористання ресурсів”.  Агрегування показників ефективності по випуску/ресурсам. Аналіз показників ефективності.

 

ТЕМА 4. Практична оцінка ефективності в середовищі EMS

Вступ до програмування в середовищі OnFront 2.0. Написання програм по обчисленню показників ефективності.

 

ТЕМА 5. Оцінка продуктивності виробництва

Теорія Індексів продуктивності та їх застосування. Традиційні індекси продуктивності. Індекс продуктивності за Малмквістом. Його декомпозиція та джерела зростання. Вимірювання показників продуктивності за допомогою Аналізу Огинаючої Даних.

 

2.        ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Непараметричний аналіз в агробізнесі»

для студентів напряму підготовки  «Економіка»

галузі знань (спеціалізації) «Економіка агробізнесу»

 

Тема та № семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1. ВСТУП. Неокласична теорія виробництва: аксіоматичний підхід

№ 1-2.

Експрес-контроль

Семінар-розгорнута бесіда

6

Попередня підготовка з визначених питань

2. Оцінка ефективності виробництва. № 3-4

Експрес-контроль

Семінар-дискусія

12

Опрацювання проблемних ситуацій

3. Непараметричне вимірювання ефективності виробництва: Аналіз огинаючої даних (АОД).

№ 5-7

Експрес-контроль

Семінар-розгорнута бесіда

14

Завчасна підготовка за визначеними темами

4. Практична оцінка ефективності в середовищі EMS. № 8-10

Експрес-контроль

Міні-кейс

16

Відпрацювання виконання конкретних операцій

5. Оцінка продуктивності виробництва. № 11-12

Експрес-контроль

Міні-кейс

12

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

20

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за  СРС

100

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Кількість  балів за поточну успішність студентів денної форми навчання становить 100 балів.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль знань студентів здійснюється за двома основними напрямами:

1. Перевірка теоретичних знань

2. Перевірка індивідуальних практичних завдань

Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях студента оцінюється максимально в 60 бали.

 

Кількість балів

Середній бал на практичних заняттях,

Оцінка*

60

9-10

38-42

8-9

22-38

7-8

6-22

6-7

6

<6

*при умові відвідання більше 50% занять

 

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється за результатами виконання та захисту студентами  практичних завдань.

 

Кількість балів

Захист завдань в розрізі тем дисципліни,

%

5

90-100

4

80-89,9

3

70-79,9

2

60-69,9

1

50-59,9

0

<50

 

Оцінка

                                    Критерії

 

 

       4-5  бали

Студент повністю і бездоганно виконав завдання, навів і проаналізував фактичну  інформацію, зробив вірні та ґрунтовні узагальнення. В логічній послідовності та правильно розв'язав задачу за вихідними даними або за фактичними даними підприємства і зробив правильний висновок з одержаного результату. Завдання оформлено у звіті відповідно до вимог.

 

 

       3 і 2 бали

Студент в цілому завдання виконав, але навів і проаналізував недостатньо інформації, а висновки і пропозиції недостатньо обґрунтовані, відсутні ґрунтовні узагальнення. Правильно означив хід розв'язання задачі, але припустився похибки і отримав невірний результат або ж, правильно розв'язавши задачу, зробив невірний висновок.

 

       1 і 0 балів

Студент завдання зовсім не виконав, або припустився суттєвих недоліків: відсутня або зовсім  не проаналізована фактична інформація, немає висновків і рекомендацій, неправильний хід розв'язання задачі, що  призвело до одержання невірного результату

 

Проміжний контроль здійснюється з метою виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок. Він забезпечує контроль знань студентів за модулями, визначеними в рамках програми дисципліни. Це дозволяє своєчасно виявити рівень знань, стимулювати їх поточну роботу

Для проведення проміжного контролю знань студентів доцільно виділити один модуль. Основною формою проміжної перевірки є контрольна робота, яка складається з 2 теоретичних чи методичних питань і 2 практичних завдань, присвячених темам модуля. Контрольна робота проводиться під час індивідуальних занять за встановленим графіком на протязі двох академічних годин.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього контактного заняття – за розкладом екзаменаційно-лабораторних сесій.

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

науки “ Непараметричний аналіз в агробізнесі”

напрям підготовки "Економіка"

спеціалізація  „Економіка агробізнесу”

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Тема та № семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види контактних занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1. ВСТУП. Неокласична теорія виробництва: аксіоматичний підхід

№ 1.

Експрес-контроль

Семінар-розгорнута бесіда

2

Попередня підготовка з визначених питань

2. Оцінка ефективності виробництва. № 2

Експрес-контроль

Семінар-дискусія

6

Опрацювання проблемних ситуацій

3. Непараметричне вимірювання ефективності виробництва: Аналіз огинаючої даних (АОД).

№ 3-4

Експрес-контроль

Семінар-розгорнута бесіда

8

Завчасна підготовка за визначеними темами

4. Практична оцінка ефективності в середовищі EMS. № 5

Експрес-контроль

Міні-кейс

8

Відпрацювання виконання конкретних операцій

5. Оцінка продуктивності виробництва. № 6

Експрес-контроль

Міні-кейс

6

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

40

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

60

Разом балів за  СРС

100

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Кількість  балів за поточну успішність студентів денної форми навчання становить 100 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:

 •  активність роботи студента на контактних заняттях. Максимальна  кількість  балів за цим  напрямом контролю може становити 30 балів;
 • своєчасність виконання і захисту індивідуальних  практичних завдань, за якість виконання  персоніфікованих  домашніх індивідуальних завдань, рівень знань при  обговоренні теоретичних і методичних питань на  захисті  завдань у ході  співбесіди - 60;
 • перевірка знань через модульний контроль.  Максимальна кількість балів за цим  напрямом контролю становить 10 балів
 • виконання вибіркових завдань – 10 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів:

 1. за систематичність і активність роботи на контактних заняттях – 0 – 30 балів

в т.ч.:  0 – 5 балів – активна та системну участь в контактних заняттях;

            0 – 5 балів – написання експрес контрольної роботи;

            0 – 5 балів – за усні відповіді;

            0 – 10 балів – написання модульної контрольної роботи.

 1. за виконання і захист обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань – 0 – 60 балів

в т.ч.: 0 – 40 балів за виконання обов’язкових індивідуальних завдань;

                     0 – 20 балів за захист виконаних завдань

 1. за виконання індивідуальних робіт за вибором – 0 – 5 балів.

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

В процесі магістерської підготовки студенту необхідно значну частину навчального часу  - 100 годин - виділити для самостійної роботи.

З дисципліни " Непараметричний аналіз ефективності та продуктивності в агробізнесі"  самостійна робота представлена такими основними формами:

 • підготовка теоретичних питань
 • виконання письмових практичних завдань та їх захист
 • розв'язання ситуаційних задач
 • підготовка комплексного завдання та його захист.

 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ

 

Види та форми СРС

Форми контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, навчальних посібників

1.1. Активна участь у прослуховуванні лекцій та під час модульного контролю

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Виконання практичних завдань та підготовки рефератів

2.3. Аналіз конкретної виробничої ситуації та розв’язання ситуаційних задач

2.4. Перевірка рівня засвоєння дисципліни на основі тематичних тестів

2.1. Розгляд матеріалів під час аудиторних занять чи за графіком ІКР

2.2. Розгляд виконаних завдань

2.3. Поточний контроль

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь в конференціях

3.2. Підготовка публікацій

3.1. Виступ на конференції

3.2. Обговорення з викладачем та подання до друку

Теоретичні питання, які необхідно вивчити самостійно:

 1. Дати визначення та приклад виробничої функції
 2. Припущення щодо виробничої функції
 3. Дати визначення та зобразити графічно криву загального продукту
 4. Дати визначення та зобразити графічно криву середнього продукту
 5. Дати визначення та зобразити графічно криву граничного продукту
 6. Зобразити та описати три стадії виробництва
 7. Яким чином із кривої продукту можна отримати криві граничного та середнього продуктів? Показати та пояснити логіку побудови графічно.
 8. Короткострокова та довгострокова виробнича функція. Яким чином можна зобразити довгострокову виробничу функцію?
 9. Ізокванта. Властивості ізоквант.
 10. Дати визначення та суть граничного рівня технічного заміщення.
 11. Віддача від масштабу. Суть, типи та визначення
 12. Загальна та часткова еластичність масштабу. Суть та визначення понятть.
 13. Співвідношення між значеннями загальної віддачі від масштабу та відповідним типом віддачі від масштабу.
 14. Еластичність заміни. Суть поняття.
 15. Еластичність заміни та форми ізоквант. Дати графічне пояснення.
 16. Крива загальних змінних витрат. Яким чином графічно можна отримати криву загальних змінних витрат із кривої загального продукту.
 17. Короткострокова крива загальних витрат.
 18. Довгострокова крива загальних витрат.
 19. Довгострокові криві середніх та граничних витрат.
 20. Яким чином із кривої загальних витрат можна отримати криві граничних та середніх продуктів? Показати та пояснити логіку побудови графічно.
 21. Ізокоста, ізокванта та мінімізація витрат. Пояснити логіку підходу до розв’язку задачі мінімізації витрат (використовуючи графік). Правило (умова) мінімізації витрат.
 22. Максимізація прибутку. Пояснити логіку підходу до розв’язку задачі максимізації прибутку (використовуючи графік). Правило (умова) максимізації прибутку.
 23. Яким чином можна отримати криву прибутку? Показати та пояснити логіку побудови графічно.
 24. Суть первинного та дуалістичного підходів в економіці виробництва
 25. Крива (функція) пропозиції випуску.
 26. Крива (функція) попиту на фактор виробництва
 27. Крива (функція) умовного попиту на фактори виробництва.
 28. Функції прибутку та лемма Хотеллінга
 29. Функції витрат та лемма Шепарда.
 30. Властивості функцій прибутку.
 31. Властивості функцій витрат.
 32. Три способи визначення технології (через множини).
 33. Головні аксіоми регулярності технологічної множини
 34. Аксіома про строгу (вільну) досяжність факторів виробництва. Приклади технологій, що задавольняють та порушують цю аксіому.
 35. Аксіома про нестрогу досяжність факторів виробництва. Приклади технологій, що задавольняють та порушують цю аксіому.
 36. Аксіома про строгу (вільну) досяжність випуску. Приклади технологій, що задавольняють та порушують цю аксіому.
 37. Аксіома про нестрогу досяжність випуску. Приклади технологій, що задавольняють та порушують цю аксіому.
 38. Функція відстані випуску. Означення та суть. Пояснити графічно.
 39. Функція відстані ресурсів (факторів). Означення та суть. Пояснити графічно.
 40. Моделювання віддачі від масштабу.
 41. Технічна ефективність випуску Фаррелла. Дати визначення та пояснити графічно
 42.  Алокативна ефективність випуску. Дати визначення та поснити графічно.
 43. Загальна (економічна) ефективність випуску. Дати визначення та поснити графічно.
 44. Технічна ефективність викристання ресурсів Фаррелла. Дати визначення та пояснити графічно
 45.  Алокативна ефективність ресурсів. Дати визначення та поснити графічно.
 46. Загальна (економічна) ефективність використання ресурсів. Дати визначення та пояснити графічно.
 47. Ефективність масштабу використання ресурсів. Дати визначення та пояснити графічно.
 48. Ефективність масштабу випуску. Дати визначення та пояснити графічно.
 49. Індекс продуктивності Малмквіста. Його декомпозиція та графічне поснення.

 

КОМПЛЕКСНЕ ЗАВДАННЯ.

            Опрацювати фактичну інформації про показники роботи (ресурси, витрати, випуск, доходи тощо), що надаються викладачем за наступною схемою:

 • статистичний опис сукупності даних (основні дані, мінімальне, середнє, максимальне значення, стандартні відхилення тощо);
 • дослідити основні показники роботи підприємств із відповідним графічним представленням інформації (основні результати виробничо-фінансової діяльності: розмір прибутку (збитку), окупність ресурсів, продуктивність праці, фінансовий стан тощо);
 • оцінити технічну ефективність використання ресурсів та виробництва за різних припущень щодо віддачі від масштабу;
 • оцінити ефективність масштабу;

            проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

 

Метою індивідуально-консультативної роботи зі студентами є закріплення та поглиблення матеріалу лекцій та семінарських занять. Зокрема це стосується детальнішого вивчення окремих дискусійних питань економіки виробництва та практики оцінки ефективності та продуктивності виробництва, які виносяться на самостійну роботу студентів.

Основним завданням викладача зі студентами є розвиток активної пізнавальної дiяльностi кожного студента з максимальною iндивiдуалiзацiєю та урахуванням його психофізичних особливостей i академічної успiшностi, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця. Провідним напрямком в iндивiдуалiзації роботи студентів є диференцiацiя допомоги викладача студентам стосовно обсягів i характеру індивідуальних звдань. Тобто для менш підготованих студентів необхiднi деталізовані роз’яснення та рекомендації щодо виконання необхідних завдань, ретельніший контроль їхньої роботи тощо. Що стосується роботи з підготовленішими студентами, то вона має бути спрямована на створення умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.

З метою підвищення рівня теоретичної підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей студентів з окремими з них проводяться індивідуальні заняття, а також консультації. Для цього складається відповідний графік, в якому зазначається час, місце і вид проведення індивідуально-консультативної роботи.

Як правило, індивідуально-консультативна робота зі студентами проводиться у навчально-методологічному кабінеті кафедри економіки агропромислових формувань (вул. Дегтярівська 49г, навчальний корпус № 2, ауд. 79).

 

Індивідуалізація практичних завдань,

що виконуються студентами під час проведення практичних занять і в позаурочний час в процесі самостійної роботи

            Індивідуалізація практичних завдань досягається завдяки виконанню їх студентами за індивідуально виданою викладачем фактичною інформацією. По кожному з таких завдань студент у письмовій формі здійснює оцінку одержаним результатам і робить відповідні висновки. Правильність виконання завдань і обґрунтованість висновків визначається викладачем підчас поточного і модульного контролю.

Презентації

Кожний студент представляє перед академічною групою узагальнюючі результати своїх практичних розробок, одержаних під час виконання індивідуальних практичних завдань. Під час презентації студент наводить аргументи, докази, показники,  які підтверджують його висновок щодо стану розвитку економіки досліджуваного ним підприємства і основних напрямків її зміцнення.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Оцінювання самостійної роботи студентів залежить від виду самостійної роботи.

Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять, оцінюється шляхом написання студентами контрольних письмових завдань за темами лекційних і практичних занять з балами: 0; 1; 2, відповідно, не розкрито питання, питання висвітлене не повною мірою і дана комплексна відповідь на питання.

          При розв’язання задач оцінка також може бути: 0; 0,1; 2, відповідно, розв’язок не правильний, методика розв’язку правильна, але результат не правильний і задача розв’язана правильно.

          При роботі в групах і підготовці та обговоренні ситуаційних завдань оцінка може бути: 0; 1; 2, відповідно, завдання не підготовлено, завдання підготовлено, але його презентація засвідчила недостатній рівень підготовки та не комплексне висвітлення питань, презентація та обговорення завдання показали його комплексність та креативність групи.

Написання реферату за вибраною студентом самостійно з робочої програми дисципліни темою оцінюється:

5 балів – тема розкрита комплексно, показано уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, широке використання літературних джерел;

4 балів – у цілому тема розкрита, але існують неточності в аргументації окремих висновків, та у використанні понятійного апарату. Не повною мірою розкриті теоретичні засади питання;

 3 балів – тема висвітлена не повною мірою, не достатня  аргументація окремих положень, пропозицій та висновків, є неточності у розкритті окремих категорій, залежностей та явищ;

1 бал – не розкрито зміст реферату у відповидності з його темою та розділами

0 балів – зміст реферату не відповідає його темі.

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

5.1. Основна література

 1. Дем’яненко С.І., Нів’євський О.В. Непараметричний аналіз в АПК. Лекції. Електронний варіант. К.: КНЕУ. – 2007.
 2. Efficiency and Productivity Analysis of Economic Systems (2004), V. Zelenyuk (book in progress)
 3. Coelli, T.J., P. Rao, and D.S., and Battese, G.E. (1998), “An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis,” Kluwer Academic Publishers, Boston.

 

  5.2. Додаткова література

 1. Färe, R. and D. Primont (1995), Multi-Output Production and Duality: Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 2. Färe, R., and Grosskopf, S. (1996), Intertemporal Production Frontiers: With dynamic DEA, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 3. Charnes, A., W.W.Cooper, A.Lewin, and L.Seiford (1994) “Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Application,”  b  Kluwer Academic Publishers, Boston.
 4. Färe, R. and S. Grosskopf and C.A.K. Lovell, (1994) Production Frontier, Cambridge University Press, Cambridge.