Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Обґрунтування доцільності випуску нового виду продукції

Обґрунтування доцільності випуску нового виду продукції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Одеська національна академія харчових технологій
 
 
 
Кафедра
Менеджменту і логістики

 

 

 

М Е Т О Д И Ч Н І  В К А З І В К И

 

до виконання курсової роботи з дисципліни:

«Основи бізнесу», «Бізнес-планування підприємств галузі», «Підприємництво»

на тему: «Обґрунтування доцільності випуску нового виду
продукції»

 

для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», рівня вищої освіти – бакалавр за денної та заочної форми навчання

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри МіЛ

Протокол № 4 від 24.11. 2017 р.

 

 

 

 

 

Одеса ОНАХТ 2017

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: «Основи бізнесу», «Бізнес-планування підприємств галузі», «Підприємництво» на тему: «Обґрунтування доцільності випуску нового виду продукції» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», рівня вищої освіти – бакалавр за денної та заочної форми навчання

 / Укладачі І. О. Седікова, д. е. н., доцент – Одеса, ОНАХТ, 2017. –  с. 37.

 

 

При розробці методичних вказівок використовувалися окремі положення методичних вказівок до виконання курсової роботи з курсу “Аналіз інвестиційних проектів розвитку підприємств галузі / Укладач Л. П. Попов. –
Одеса: ОНАХТ, 2007.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗМІСТ

 

Стор.

Мета та завдання курсової роботи

4

1 Порядок і вимоги до виконання курсової роботи

4

2 Зміст і структура курсової роботи

7

Список використаних джерел

20

Додатки

21

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота на тему “Обґрунтування випуску нового виду продукції” носить комплексний характер і виконується з метою закріплення теоретичних знань і практичних навиків, які отримані студентами при вивченні дисциплін: “Маркетинг”, “Інвестиційний менеджмент”, “Інновацій менеджмент” та “Основи бізнесу”.

Відповідно до завдання на курсову роботу студентам необхідно розробити бізнес-план виробництва нового виду продукції.

Знання, отримані при вивченні даної дисципліни, використовуються при виконанні студентами дипломної роботи. Порядок і вимоги до виконання курсової роботи наведені у розділі 1.

 

1 ПОРЯДОК І ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

1.1. Вибір варіанта курсової роботи і порядок отримання завдання та вихідних даних

Завдання обирається за варіантом, виданим викладачем. Варіант співпадає з номером у відомості (журналі) групи. Варіанти завдань для виконання курсової роботи наведено у додатку Б.

Завдання і вихідні дані до курсової роботи видаються студентам на другому тижні з початку семестру.

1.2 Порядок оформлення курсової роботи

Завдання на виконання курсової роботи студент оформляє на бланку встановленого зразка, підписує його і подає на підпис викладачу в перший тиждень після отримання вихідних даних.

У завданні наводять графік виконання курсової роботи.

Під час виконання курсової роботи слід керуватися нижченаведеним.

Порядок комплектації матеріалу: титульний лист (додаток А), завдання, зміст, резюме, розділи 1 – 5, висновки, список літератури.

Оформлення роботи здійснюється на стандартних аркушах формату 203´288 без рамок, але з полями: ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм, зверху –
25 мм, знизу – 20 мм.

Сторінки нумеруються починаючи з “Вступу”. Але першою сторінкою є титульний лист.

Слово “розділ” не пишеться, але розділи нумеруються: 1, 2, 3....

У розділах можуть бути підрозділи. Підрозділи мають двох індексні номери: перший індекс – номер розділу, другий індекс – номер підрозділу у розділі.

Всередині підрозділів можуть бути пункти і підпункти з три- і чотири- індексними номерами.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати назву.

На початку кожного розділу обов’язково наводиться його зміст.

Таблиці повинні мати номер та назву і бути розташовані відразу за аркушем, на якому зроблено на них посилання.

Таблиці слід супроводжувати відповідними поясненнями та розрахунками.

У тексті та таблицях допускаються у невеликій кількості акуратні виправлення, підчищення, наклеювання.

Номери сторінок у змісті, які показують місце початку розділів, повинні відповідати місцю знаходження розділів (сторінкам) у тексті.

Інші особливості оформлення повинні відповідати вимогам ЕСКД.

1.3 Порядок захисту курсової роботи.

Курсову роботу подають викладачу на перевірку у строки, які встановлені графіком. Якщо при перевірці будуть визначені принципові помилки, роботу повертають на доробку із зауваженнями і рекомендаціями до виправлення помилок. Якщо курсову роботу оцінюють позитивно, студента інформують про це надписом на титулі курсової “До захисту” з вказівкою про строк і місце захисту роботи. Захист курсової роботи проводять наприкінці семестру (до початку екзаменаційної сесії) у встановлені навчальним графіком строки. Перед захистом студенту надають можливість ознайомитися із зауваженнями до курсової роботи і підготуватися до її захисту. Нарахування балів за виконання курсової роботи проводиться у порядку, наведеному у табл. 1.

Таблиця 1

Критерії оцінювання курсової роботи

Критерії оцінювання

Бали

Зміст

макс.

факт.

1. Обґрунтування актуальності теми

5

 

2. Вірно виконані розрахунки та зроблені висновки

20

 

3. Використання математичних методів моделювання, комп’ютерних технологій

5

 

4. Науковий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна

10

 

5. Наявність у курсовій роботі таблиць, графіків, діаграм

10

 

Разом за зміст

50

 

За оформлення та організацію

 

 

1. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення курсової роботи в цілому

5

 

2. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення таблиць, формул, графіків та якість їх виконання

5

 

Разом за оформлення та організацію

10

 

Захист курсової роботи

 

 

1. Повнота та лаконічність висвітлення у відповіді ключових аспектів роботи

25

 

2. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові запитання

15

 

Разом за захист

40

 

Всього балів

100

 

Підсумкова кількість балів

 

Оцінка за національною шкалою

 

Підпис членів комісії

 

 

Шкала оцінювання курсової роботи:

– 86–100 (відмінно);

– 79–85 (дуже добре);

– 71–78 (добре);

– 66–70 (задовільно);

– 60–65 (задовільно достатньо).

Допуск до захисту курсової роботи здійснюється відповідно до таких умов: отриманий мінімальний бал за змістом має бути не нижчим 35, мінімальний бал за оформлення має бути не нижчим 7 балів.

 

2 ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота містить такі розділи:

Резюме.

1. Маркетингові дослідження.

1.1. Формування бізнес-ідеї та характеристика пропонованого продукту.

1.2. Дослідження ринку збуту.

1.3. Прогнозування  виробництва і збуту продукції.

1.4. Заходи щодо стимулювання збуту продукції.

2. Організаційні заходи з впровадження бізнес-ідеї.

3. Розрахунок інвестиційних витрат.

4. Калькулювання собівартості продукції, визначення прибутку.

5. Фінансова та економічна оцінка впровадження бізнес-ідеї.

Висновки.

Список літератури.

Додатки

У “Резюме” стисло, на 1 – 2 сторінках наводиться сутність бізнес-плану: описується бізнес-ідея, характеризується пропонований продукт, наголошується, чим забезпечується його конкурентоспроможність, наводиться оцінка витрат і показники інвестиційної привабливості бізнес-ідеї: термін окупності інвестицій, чистий приведений дохід, індекс дохідності.

РОЗДІЛ 1. Маркетингові дослідження.

Розділ складається з чотирьох підрозділів:

Підрозділ 1.1. Формування бізнес-ідеї та характеристика пропонованого продукту.

У даному підрозділі приводиться всебічна характеристика продукту: склад, енергетична цінність, смакові якості, зовнішній вигляд, розфасовка, упакування, термін зберігання тощо. Визначаються конкурентні переваги пропонованого продукту: особливі споживчі якості, низька ціна. Необхідно пояснити, на чому вони базуються – застосування високоякісної сировини, сучасних технологій і обладнання, оригінальної упаковки тощо.

Підрозділ 1.2. Дослідження ринку збуту.

У даному підрозділі студент повинен навести характеристику галузі: товар, розмір ринку, масштаб конкуренції, темпи зростання, географічні характеристики ринку, структура галузі, можливість економії на масштабах виробництва, капіталоємність. Наводиться аналіз конкурентного середовища (аналіз п’яти конкурентних сил: напруженість конкурентної боротьби між продавцями; загроза виходу на ринок нових фірм; ступінь впливу постачальників; ступінь впливу покупців). Перспективи галузі і її загальна привабливість. Далі студент проводить обґрунтування цільового ринку, розраховує ємність цільового ринку по нормі споживання (формула 1.1), визначає власну частку ринку та обґрунтовує ціну пропонованого продукту.

Формула ємності ринку по нормі споживання                                                                           (1.1)

де:

Чн – загальна чисельність населення в регіоні, для якого необхідно розрахувати місткість ринку, чол. (дані Держстату України відповідного року);

Дм – частка осіб, які з яких-небудь причин не можуть бути споживачами нашого товару (зверніть увагу, що це саме частка, а не відсоток!);

Дп – частка осіб, які є споживачами нашого товару;

Нп – середньорічна норма споживання (або середня норма споживання за будь-якій іншій період, для якого потрібно розрахувати ємність ринку).

Середньорічна норма споживання наведена у табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Рекомендовані річні норми споживання основних продуктів харчування

Найменування основних продуктів

Норма споживання в середньому на одну особу на рік, кг

Норма споживання в середньому на одну особу на добу, г

Хліб і хлібопродукти в перерахунку на борошно

101

277

Картопля

124

340

Овочі і баштанні

161

441

Фрукти, ягоди, виноград

90

247

Цукор, кондитерські вироби

38

104

Олія

13

36

М’ясо та м’ясопродукти в перерахунку на м’ясо

83

227

Риба, рибопродукти

20

55

Молоко та молокопродукти в перерахунку на молоко

380

1041

Яйця (шт.)

290

0,79

Напої, соки

не менше 17 л

0,17

Алкогольні вироби

8,2 л

0,082

 

Підрозділ 1.3. Прогнозування виробництва і збуту продукції.

У даному підрозділі прогнозується “Програма виробництва і збуту продукції”. Очікуваний обсяг збуту пропонованого нового продукту в натуральному і грошовому виразі по роках реалізації інвестиційного проекту визначають відповідно до завдання.  Результати надають у вигляді табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Програми виробництва і збуту  _______________

                                                                                            (назва продукту)

 

Сегмент

цільового ринку

Прогнозована

оптова
ціна підприємства,

грн/т

 

1-й рік

2-й  та
наступні
роки

ІІІ кв-л

ІV кв-л

Обсяг збуту тис. т

Виручка від реалізації тис. грн.

Обсяг збуту тис. т

Виручка від реалізації тис. грн.

Обсяг збуту тис. т

Виручка від
реалізації

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрозділ 1.4. Заходи щодо стимулювання збуту продукції.

У цьому підрозділі студент повинен прийняти рішення щодо можливих каналів збуту продукції. Після цього, пропонуються заходи щодо формування попиту і стимулювання збуту продукту, і розраховується відповідний бюджет рекламних заходів. Результати зводяться у табл. 1.3.

 

 

Таблиця 1.3

Бюджет маркетингових заходів по просуванню ____________

                                                                                       (назва продукту)

 

Заходи

Витрати, грн.

1. Інформаційні повідомлення (телебачення, радіо, журнали, газети).

 

2. Зовнішня реклама.

 

3. Паперова рекламна продукція (проспекти, буклети, листівки, наклейки).

 

4. Проведення акцій.

 

5. Проведення дегустацій з презентацією торгової марки.

 

Разом

Вартість реклами наведено у додатку Д.

 

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Інвестиції, необхідні для впровадження бізнес-плану включають такі витрати:

– на розробку проекту на компоновку і розміщення обладнання, пристосування до промайданчика і інженерним мережам;

 • на створення виробничих фондів (див. табл. 2.1);
 • на підготовку робітників дільниці по виробництву нового продукту;
 • впровадження маркетингових засобів по просуванню и стимулюванню збута продукції (див. підрозділ 1.4);
 • сертифікацію продукції;
 • створення оборотних засобів.

Розрахунок необхідного обсягу інвестицій здійснюється за формулою:

Для впровадження у виробництво нової продукції, підприємство повинне мати певну суму оборотних коштів.

Іок = Нвз + Ннв + Нгп

де Нвз – норматив оборотних коштів у виробничих запасах (на сировину, матеріали, паливо); Ннв – норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву; Нгп – норматив оборотних коштів у залишки готової продукції на складі підприємства.

Таблиця 2.1

Структура і сума інвестицій

Структура інвестицій

Порядок розрахунку

Сума,
тис. грн.

1. Майновий внесок підприємства

S ПРОММАЙДАНЧИКА*Вартість 1м2

 

2. Придбання і монтаж технологічного обладнання

Іовф = ВБР + Іоб

де ВБР – вартість будівельно-монтажних робіт; Іоб – інвестиції на придбання обладнання.

Іоб = Цо + Тр + Мо

де Цо – ціна придбання нового обладнання  (оптово-відпускна ціна); Тр – транспортно-складські  витрати, приймаємо рівними до 5% від Цо; Мо – вартість монтажних робіт, визначаємо, укрупнено в розмірі до 10 % від Цо.

 

3. Підготовка проммайданчика і інженерних мереж до встановлення обладнання

Визначаємо укрупнено в розмірі 20 % від майнового внеску підприємства.

 

4. Придбання та установка додаткового обладнання у допоміжних виробництвах і лабораторії

Визначаємо укрупнено в розмірі 40 % від оптової ціни нового обладнання.

 

5. Створення складу зберігання продукції

Визначаємо укрупнено в розмірі 10 % від оптової ціни нового обладнання.

 

6. Придбання додаткових транспортних засобів

Визначаємо укрупнено в розмірі 35 % від оптової ціни нового обладнання.

 

Разом

 

 

 

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах (на сировину, матеріали) визначуваний по формулі:

НВ.З.і =  Вмрі* NМРі

де Вмрі – витрати і-го виду матеріальних ресурсів (у грошовому виразі) на добовий випуск продукції, грн.; NМРі – норма запасу і-го виду матеріальних ресурсів, днів.

Норма запасу і-го виду матеріальних ресурсів (NМРі) розраховують за формулою:

NМРі = 0,75*tПості

де tПості – планований інтервал часу між двома наступними постачаннями і-го виду матеріальних ресурсів, днів.

Розрахунок обігових коштів для створення запасів і матеріалів доцільно виконувати у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Розрахунок оборотних засобів для створення запасів і матеріалів

Сировина і матеріали

Витрати матеріальних ресурсів на 1 т продукції, грн.

Періодичність постачання, діб

Норматив оборотних коштів у запасах,
тис. грн.

Сировина і основні матеріали

1.

 

 

 

2.

 

 

 

…..

 

 

 

Допоміжні матеріали

1.

 

 

 

2.

 

 

 

…..

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву визначають у тих випадках, коли тривалість виробничого циклу перевищує одну добу. Його розраховують за формулою:

Ннв = Св*tЦ

де tЦ – тривалість виробничого циклу, днів; Св – виробнича собівартість добового випуску продукції, грн.

Норматив оборотних коштів на залишки готової продукції розраховують при необхідності зберігання продукції на складах підприємства впродовж двох і більше діб, виходячи з умов збуту. Він визначається за формулою:

Нгп = Св*tзб

де Св – виробнича собівартість добового випуску продукції, грн.; tзб – планований середній час зберігання продукції (час комплектування транспортної партії), днів.

Оборотні кошти враховують у складі витрат на впровадження інвестиційного проекту.

 

РОЗДІЛ 3 Калькулювання собівартості продукції, визначення прибутку

 

Кінцевою метою розрахунку собівартості є визначення повної собівартості продукції, яка виробляється за кварталами першого року і за кожним послідуючим роком. Алгоритм розрахунку собівартості продукції такий:

1. Визначення повної річної собівартості продукції на основі калькулювання собівартості одиниці продукції;

2. Виокремлення річних умовно-постійних витрат;

3. Розподіл умовно-постійних витрат за кварталами першого року;

4. Розрахунок змінних витрат за кварталами першого року;

5. Визначення повної собівартості продукції за кварталами першого року.

Повна собівартість розраховується за статями: сировина і основні матеріали; допоміжні матеріали; паливо і електроенергія на технологічні цілі; основна и додаткова заробітна плата; відрахування на соціальні заходи; амортизація обладнання основного виробництва; загальновиробничі витрати; адміністративні витрати; витраті на збут; інші операційні витрати.

Розрахунок витрат по першим трьом статтям зводиться у табл. 3.1 та виконується на основі нормативів, цін та тарифів, які задані у вхідних даних до курсової роботи.

Таблиця 3.1

Розрахунок витрат на сировину і допоміжні матеріали, паливо і
електроенергію на технологічні цілі

Статті витрат

Од. вим.

Норма витрат на од. продукції

Ціна
од. продукції, грн..

Витрати на од. продукції, грн.

Повні витрати на річний випуск продукції, тис. грн

1

2

3

4

5 = 3х4

6 = 5*QРІЧ1

1. Сировина і основні матеріали

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

 

 

2. Допоміжні матеріали

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

 

 

3. Паливо і електроенергія на технологічні цілі

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

 

 

1QРІЧ – річний випуск продукції (див. вхідні дані до курсової роботи).

Розрахунок витрат за останніми статтями собівартості виконується виходячи з розрахунку на річний обсяг продукції.

Основна і додаткова заробітна плата.

Розрахунок річної основної і додаткової заробітної плати основних виробничих робочих виконується за формулою:

ОДЗ = Ч*СЗП*12*1,5

де Ч – чисельність робочих; СЗП – середня заробітна плата; 12 – кількість місяців праці за рік; 50 % – додаткова заробітна плата.

Єдиний соціальний внесок визначається відповідно до встановлених відсотків від величини основної і додаткової заробітної плати – 22 %

Ссоц.відр = ОДЗ х 0,22

Амортизаційні відрахування 24 % від вартості обладнання основного виробництва (див. вхідні дані до курсової роботи)

Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно ОДЗ і становлять % від ОДЗ (відсоток заданий у вхідних даних до курсової роботи).

Витрати по статтях “Адміністративні витрати”, “Витрати на збут”, “Інші операційні витрати” розподіляються пропорційно виробничої собівартості (дані до курсової роботи).

 

Таблиця 3.2

Розрахунок собівартості продукції за калькуляційними статтями, 1 т

Статті калькуляції

Сума, грн

 

Плановий обсяг виробництва, т

 

Сировини і основні матеріали

 

Допоміжні матеріали

 

Паливо і електроенергія на технологічні цілі

 

Основна и додаткова заробітна плата

 

Єдиний соціальний внесок

 

Амортизація обладнання основного виробництва

 

Загальновиробничі витрати

 

Виробнича собівартість

 

Адміністративні витрати

 

Витрати на збут

 

Інші операційні витрати

 

Повна собівартість

 

 

Розрахунок прибутку наводять у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Розрахунок прибутку

Показник

Сума, грн

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

 

Повна собівартість, тис. грн.

 

Прибуток, тис. грн.

 

Рентабельність продукції, %

 

 

 

РОЗДІЛ 4 Фінансова та економічна оцінка впровадження бізнес-ідеї

 

В цьому розділі проводять розрахунки: прибутку від впровадження випуску нової продукції, податку на прибуток, вільних грошових коштів підприємства, графіка повернення кредитів і сплати процентів по кредитах, строків повернення кредитів, строків окупності інвестицій та чистої приведеної вартості.

Економічна оцінка проекту виконується за такими показниками:

для інвестора

строк окупності інвестицій (СОІ);

чиста приведена вартість проекту (ЧПВ).

для кредитора

строк повернення кредиту (СПК).

При виконанні розрахунків приймають такі вихідні дані.

1. Ставку дисконтування, яку використовують при розрахунках ЧПВ, приймають на рівні 0,32.

2. Акциз і експортне мито відсутні.

3. Продаж проекту не передбачається.

4. Для економічної оцінки проекту приймають період до 5 років.

Для кредитування інвестицій приймають такі умови: процентна ставка по кредиту 15 – 20 % за рік; всі вільні кошти прибутку йдуть на погашення кредиту.

Розрахунок прибутку, податків і вільних грошових коштів наводять у табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Розрахунок прибутку, податків і вільних грошових коштів, тис. грн.

Показники

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Виручка від реалізації

 

 

 

 

 

Експлуатаційні витрати

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування

 

 

 

 

 

Відсотки за кредит

 

 

 

 

 

Оподатковиний прибуток

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

 

 

 

 

 

Чисті грошові надходження

 

 

 

 

 

Коєфіціент дисконтування

 

 

 

 

 

Чистий приведений дохів накопичуванним підсумком

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток визначають як різницю між Оподатковинии прибутком і сумою податку на прибуток.

Чистий прибуток, що залишається на підприємстві, визначають як різницю між величиною чистого прибутку і сумою повернення боргу по кредиту у поточному році. Якщо борг по кредиту у поточному році перевищує величину чистого прибутку, на підприємстві не залишається жодних сум прибутку.

Вільні грошові кошти визначають як суму чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.

Складання графіка повернення кредиту і відсоків за кредитом.

Щорічна сума виплат (R) може бути розрахована по формулі приведення аннуітету:

де Р − сума кредиту; i − відсоток за кредитом; n − термін повернення кредиту.

Розрахунок виплат відсотків по кредиту по роках реалізації проекту представлений в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Величини щорічних виплат відсотків по кредиту, тис. грн.

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Сума кредиту, тис. грн.

 

 

 

 

 

Величина відсотків за кредиту, тис. грн.

 

 

 

 

 

Щорічна сума виплат по кредиту

 

 

 

 

 

Залишок кредиту на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

На підставі даних графіка визначають строк повернення боргу з точністю до десятих року. Частина року, за яку у останній рік повертається кредит визначають діленням боргу на початок останнього року на величину чистого прибутку.

Одним з основних показників економічної оцінки інвестиційних проектів є показник чистого приведеного доходу (ЧПД). Розрахунок чистого приведеного доходу проводиться по формулі:

 


ЧПД =  ІС;

де

ІС – стартові інвестиції;

 – сума чистих грошових надходжень, дисконтованих впродовж n-лет;

Якщо ЧПД >0, то це означає, що в результаті реалізації  проекту прибутковість підприємства підвищується і проект можливо вважати прийнятним.

Наступний показник, який використовується для оцінці економічної ефективності, – це індекс прибутковості (ІП):

ІП =

де ІС – стартові  інвестиції; Дпi – чисті грошові надходження в і - року, які будуть отримані завдяки інвестиціям.

Один з найбільш використовуваних показників привабливості інвестиційного проекту є термін окупності інвестицій:

ТОІ = 

де:

 – середня сума чистого грошового потоку за період часу прийнятий в розрахунках (місяць, квартал, рік).

Вважають, що реалізація проекту доцільна, якщо строк окупності інвестицій буде у межах прийнятого терміну фінансової оцінки проекту.

У “Висновках” студент приводить основні аргументи, які свідчать про доцільність реалізації бізнес-плану. Наводяться підсумки проведеної фінансової оцінки проекту, в т.ч. про термін окупності та величину чистої приведеної вартості проекту.

 

СПИСОК ВИКОРИСТЬАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – Учеб. пособ. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

2. Бланк И.А. Инновационный менеджмент. – К.: МП “ИТЕМЛТД”, 1995. – 587 с.

3. Богатирьов А.М., Кузнецова І.О., Чабарова З.І. Основі підприємництва в
харчовій промисловості: Навч. посіб. – Одеса, Аспект 2004. – 385 с.

4. Мочерній С.В., Устінко О.О., Чоботар С.І. Основі підприємницької діяльності: посіб. – К.: Від. центр “Академія”, 2003. – 280 с.

5. Покропівній С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

6. Стонер Дж., Долан Ед. Вступ у бізнес: пер. з англ. – К.: Від-во Євр. ун-ту, 2000. – 752 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И

 

Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

 

Кафедра менеджменту і логістики

 

 

К у р с о в а  р о б о т а

з дисципліни «Основи бізнесу», «Бізнес-планування підприємств галузі», «Підприємництво»

 

 

на тему: «Обґрунтування доцільності випуску нового виду продукції»

 

Варіант № _____

 

 

 

 

Виконав (ла)  ст. групи ЕМ ___   _________________

                                                                         (прізвище, ініціали)

Залікова книжка № _______  

 

 

Керівник: ____________________

                                (прізвище, ініціали)

 

 

ОДЕСА 20___

 

ДОДАТОК Д

ВАРТІСТЬ РЕКЛАМИ У  ЖУРНАЛАХ

 

Стоимость рекламы на 2018 год.

 • 1/1 страницы .................... 9 435 у.е.
 • 1/2 страницы .................... 6 800 у.е.
 • 1/3 страницы .................... 4 200 у.е.
 • 1/4 страницы .................... 3 400 у.е.

Премиум - позиции:

 • Полоса возле содержания .................. 12 000 у.е.
 • Левая полоса возле содержания ............ 11 500 у.е.
 • Первый разворот .................... 27 000 у.е.
 • Второй разворот .................... 26 400 у.е.
 • Третий разворот .................... 24 500 у.е.
 • Четвертый разворот ................. 24 500 у.е.
 • Пятый разворот ..................... 24 500 у.е.
 • Шестой разворот .................... 24 500 у.е.
 • Разворот внутри содержания ......... 24 500 у.е.
 • 3 - я страница обложки ............. 11 500 у.е.
 • 4 - я страница обложки ............. 16 800 у.е.

Цены приведены без учета НДС и налога на рекламу.

 

Женский журнал "ЗДОРОВЬЕ»

Общая информация.

 • Периодичность выхода журнала: 1 раз в месяц.
 • Количество номеров в год: 12
 • Тираж: 60 000 экземпляров (7 000 подписчиков)
 • Объем: 132 полосы
 • Размер журнала: формат А4 (195х255 мм.)
 • Распространение: вся Украина

Условия размещения рекламы.

ОБЛОЖКИ

 • Первый разворот - 13 500 у.е.
 • 2 - я страница обложки - 7 500 у.е.
 • 3 - я страница обложки - 6 000 у.е.
 • 4 - я страница обложки - 8 000 у.е.

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ

 • 1/1 в первой трети журнала - 6 000 у.е.
 • 1/1 - 5 500 у.е.
 • 1/2 - 3 300 у.е.
 • 1/3 - 2 200 у.е.
 • PR-статья 1/1 - 6 500 у.е.
 • PR-статья 1/2 - 3 500 у.е.
 • PR-статья 1/3 - 2 500 у.е.

Услуги по написанию материалов - 100 у.е. за 1 полосу.

Стоимость в у.е. без учета НДС и НнР

 

Журнал «Продукти и напитки»

Вартість розміщення реклами:

 

 

Ціна, грн.

3 - я кольорова сторінка обкладинки

700,00

3 - я чорно - біла сторінка обкладинки

400,00

чорно - біла внутрішня сторінка

300,00

 

Журнал «Харчові продукти»

 

Вартість розміщення реклами

 

Кольрова

Монохромна

Розмір блоку

Обкладинка
2 та 3 сторінка

Обкладинка
остання сторінка

У середині
журналу

167 х 240 мм

3 500

4 000

1 000

167 х 120 мм

2 000

2 500

700

83 х 120 мм

1 300

1 500

 


Вартість зазначено в гривнях. Податок на рекламу враховано.

 

Журнал „ФЕРМЕР”

Розміри та вартість розміщення реклами

Частина А4 полоси

Розмір макету, мм

Площа, см2

Вартість реклами, грн.

1/64

24 х 37 (120 знаків)

8,88

233,28

1/32

52 х 37

19,24

388,8

1/16

52 х 74

38,48

648,00

1/8

104 х 74

76,96

1 080,00

1/4

104 х 148

153,92

1 800,00

1/2

208 х 147

305,76

3 000,00

1

208 х 295

613,6

5 100,00

Розміщення на 2-й та 4-й полосах

+ 20% вартості формату (розмір рекламного блоку не менше 1/4 полоси)

Іміджева стаття

- 50% вартості формату


Вартість: ціни на рекламні послуги вказані з урахуванням ПДВ (20%.). Податок на рекламу, (0,5% від бази оподаткування) нараховується додатково.
 

Інформаційний щомісячник «ПРОПОЗИЦІЯ»  

частина полоси

розмір блоку, мм

чорно - біла реклама

повнокольорова реклама

 

 

стандартна вартість

вартість для вітчизняних виробників

стандартна вартість

вартість для вітчизняних виробників

1

215 х 297

1 200

1 000

1 800

1 590

1/2

201 х 125

640

520

950

820

1/2

98 х 255

640

520

950

820

1/3

201 х 82

440

400

700

590

1/3

65 х 255

440

400

700

590

1/4

98 х 125

350

320

480

440

1/6

98 х 90

260

250

360

350

1/8

98 х 60

180

170

280

250

1/16

98 х 30

130

120

160

140

Рекламна стаття

1

без зміни в стилі верстки журналу

1 150

1 050

1

зі зміною в стилі верстки журналу

+ 25 %

+ 25 %

1

послуги журналіста

від 125

від 125

Всі ціни вказані в ЄВРО з ПДВ та ПнР
Разміщення рекламних блоків 1/4 у змісті журналу (не менше 12-ти номерів на рік): вартість 1 виходу — 650 евро
Ексклюзивні варіанти розміщення реклами:

 1. Вклейка А-4 (4+4, 190 г/м кв.): 3 900 евро
 2. Вклейка А-4+клапан зі загибом на 1/3 всередині журналу: 4 500 евро
 3. Суперобкладинка (1/3 полоси): 2 450 евро
 4. Суперобкладинка (1/3 полоси) c 4-й обкл.: 5 000 евро
 5. Складний розворот під 2-ю обкл. видання ( повний формат А-3 ): 4 425 евро

Частина полоси

Розмір блоку, мм

чорно - біла реклама

1

215 х 255

650

1/2

183 х 125

325

1/3

183 х 80

275

1/4

120 х 93

220

1/6

120 х 70

180

1/8

120 х 45

115

1/16

58 х 45

60

1/32

58 х 22

30

Рекламна стаття

1

183 х 255

600


 

Журнал "Агробизнес-Украина"

Около 1000 экземпляров распространяется по подписке. Объем журнала 64 страницы, объем рекламной информации до 50%.

Цены приведены в гривнях без НДС

 

Первая страница обложки

10 000

Вторая страница обложки

5 000

Третья страница обложки

4 000

Четвертая страница обложки

5 000

1,2,3,4-я страницы журнала (перед содержанием)

4 000

Часть страницы

Размер рекламного блока (мм)

Площадь рекламного блока (см.кв.)

Цена публикации (грн.)

1

193 х 266

494

2 800

1/2

193 х 125, 95 х 256

241

1 500

1/3

193 х 90

173

1 200

1/4

95 х 125

119

1 000

1/6

95 х 90

86

800

1/8

95 х 60

57

550

1/16

95 х 30, 46 х 60

28

280

         

 

ПРАЙС

на размещение рекламы в эфире радиостанций

 

1

 

 

 

2

 

 

Радио

 

 

 

Радио

 

 

Хит FM

2760 секунд

 

 

Хит FM

3600 секунд

 

Kiss FM:

2760 секунд

 

 

Kiss FM:

3600 секунд

 

ROKS FM:

920 секунд

 

 

ROKS FM:

1200 секунд

 

Ретро FM:

2760 секунд

 

 

Ретро FM:

3600 секунд

 

Автрадио:

2760 секунд

 

 

Автрадио:

3600 секунд

 

Радио Алла

920 секунд

 

 

Радио Алла

1200 секунд

 

бонусы на ХИТ

300 секунд - после 21:00

 

бонусы на ХИТ

320 секунд - после 21:00

бонусы на Кисс

300 секунд - после 21:00

 

бонусы на Кисс

320 секунд - после 21:00

Цена пакета в грн.

8881 грн**

 

 

Цена пакета в грн.

10452 грн.**

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

Радио

 

 

 

Радио

 

 

Хит FM

3810 секунд

 

 

Хит FM

4380 секунд

 

Kiss FM:

3810 секунд

 

 

Kiss FM:

4380 секунд

 

ROKS FM:

1270 секунд

 

 

ROKS FM:

1460 секунд

 

Ретро FM:

3810 секунд

 

 

Ретро FM:

4380 секунд

 

Автрадио:

3810 секунд

 

 

Автрадио:

4380 секунд

 

Радио Алла

1270 секунд

 

 

Радио Алла

1460 секунд

 

бонусы на ХИТ

330 секунд - после 21:00

 

бонусы на ХИТ

340 секунд - после 21:00

бонусы на Кисс

330 секунд - после 21:00

 

бонусы на Кисс

340 секунд - после 21:00

Цена пакета в грн.

11839 грн. **

 

 

Цена пакета в грн.

13395 грн. **

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

Радио

 

 

 

Радио

 

 

Хит FM

4950 секунд

 

 

Хит FM

5580 секунд

 

Kiss FM:

4950 секунд

 

 

Kiss FM:

5580 секунд

 

ROKS FM:

1650 секунд

 

 

ROKS FM:

1860 секунд

 

Ретро FM:

4950 секунд

 

 

Ретро FM:

5580 секунд

 

Автрадио:

4950 секунд

 

 

Автрадио:

5580 секунд

 

Радио Алла

1650 секунд

 

 

Радио Алла

1860 секунд

 

бонусы на ХИТ

350 секунд - после 21:00

 

бонусы на ХИТ

360 секунд - после 21:00

бонусы на Кисс

350 секунд - после 21:00

 

бонусы на Кисс

360 секунд - после 21:00

Цена пакета в грн.

14887 грн. **

 

 

Цена пакета в грн.

16407 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

Радио

 

 

 

Радио

 

 

Хит FM

6210 секунд

 

 

Хит FM

6840 секунд

 

Kiss FM:

6210 секунд

 

 

Kiss FM:

6840 секунд

 

ROKS FM:

2070 секунд

 

 

ROKS FM:

2280 секунд

 

Ретро FM:

6210 секунд

 

 

Ретро FM:

6840 секунд

 

Автрадио:

6210 секунд

 

 

Автрадио:

6840 секунд

 

Радио Алла

2070 секунд

 

 

Радио Алла

2280 секунд

 

бонусы на ХИТ

370 секунд - после 21:00

 

бонусы на ХИТ

380 секунд - после 21:00

бонусы на Кисс

370 секунд - после 21:00

 

бонусы на Кисс

380 секунд - после 21:00

Цена пакета в грн.

17928 грн.

 

 

Цена пакета в грн.

19449 грн. **

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

Радио

 

 

 

Радио

 

 

Хит FM

7560 секунд

 

 

Хит FM

8280 секунд

 

Kiss FM:

7560 секунд

 

 

Kiss FM:

8280 секунд

 

ROKS FM:

2520 секунд

 

 

ROKS FM:

2760 секунд

 

Ретро FM:

7560 секунд

 

 

Ретро FM:

8280 секунд

 

Автрадио:

7560 секунд

 

 

Автрадио:

8280 секунд

 

Радио Алла

2520 секунд

 

 

Радио Алла

2760 секунд

 

бонусы на ХИТ

390 секунд - после 21:00

 

бонусы на ХИТ

400 секунд - после 21:00

бонусы на Кисс

390 секунд - после 21:00

 

бонусы на Кисс

400 секунд - после 21:00

Цена пакета в грн.

20993 грн. **

 

 

Цена пакета в грн.

22529 грн. **

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Радио

 

 

 

Позиционирование ролика в блоке

 

Хит FM

9000 секунд

 

 

 

 

 

Kiss FM:

9000 секунд

 

 

Очередность в блоке

Коэффициент

ROKS FM:

3000 секунд

 

 

Первый

1,2

 

Ретро FM:

9000 секунд

 

 

Второй

1,15

 

Автрадио:

9000 секунд

 

 

Последний

1,1

 

Радио Алла

3000 секунд

 

 

 

 

 

бонусы на ХИТ

410 секунд - после 21:00

 

 

 

 

бонусы на Кисс

410 секунд - после 21:00

 

 

 

 

Цена пакета в грн.

24078 грн.**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ціни на розміщення зовнішньої реклами у найбільших містах України*

Місто

 

Біллборд

 

Призматрон

Сітілайт

Київ

2800-5000

3400-6000

1400-3400

 Харків

   2800-5000

  3000-5200

  1400-2900

 Одесса

   2800-5000

  3000-6000

  1500-3200

Дніпропетровськ

   1800-3400

   2200-3600

  900-1600

Львів

   2400-5000

   2600-3600

  1600-2400

Суми

   1400-2800

    1600-3000

    700-1600

 

* Ціни вказано у гривнях за рохміщення реклами терміном на 1 місяць, без урахування ПДВ та урахування вартосты друку постера. 

 

ВАРТІСТЬ Інтернет-реклами

Вид послуги

Вартість інтернет-реклами, грн..

Мінімальна

Максимальна

Реклама у фейсбук

1500

2500

Реклама вконтакті

1500

2500

Реклама в інстраграмі

1500

2000

Виготовлення банерів

1000

3750

Проведення банерної рекламної кампанії

3750

25000

Контекстна реклама Яндекс

800

4000

Контекстна реклама Гугл

800

4000

Розміщення контекстної реклами

2000

12500

Аудит контекстної реклами

2999

4000

Налаштування контекстної реклами

1000

5700

Реклама на Ютуб

4000

-

 

 

Додаток Б

ЗАДАНИЯ

на курсовую работу

 

Вариант 1

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (чая купажированого) на базе акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 826 т.

2. Срок реализации 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 6540 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 60 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы28 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт 9,09 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы 10,05 %  производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 141500 грн.

15. Свободная площадь – 42 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

 

Статьи затрат

ед.
изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. пр-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Чай

кг/т

1004,7

45,81

2. Вспомогательные материалы

Высечка

шт/т

5100

0,13

Фильтр-пакет

кг/т

38

18,05

Пленка

м/т

10,1

8,70

Короб №13

шт/т

70

5,00

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

176

1,69

 

 

Вариант 2

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (маргарина) на базе действующего общества с ограниченной ответственностью основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 460,8 т.

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 60 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад  – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 4465 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 75 % от основной зарплаты производственных рабочих

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 8,07 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы 9,05 % производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 41500 грн.

15. Свободная площадь – 21 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

 

Статьи затрат

ед.

изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Саломас из пальмового олеина

кг/т

300,7

25,89

Масло растительное жидкое

 

80

18,73

Олеин пальмового масла

 

75

14,73

Масло пальмовое

 

75

19,62

Масло кокосовое

 

65

54,0

Краситель пищевой

 

3,5

4,752

Эмульгатор Полсгард 0.97

 

2,5

2,1

Лимонная кислота

 

0,2

3,66

Ароматизатор

 

0,4

5,45

Соль

 

7

1,4

2. Вспомогательные материалы

Вкладыши

шт/т

112

0,47

Короба

-------

112

1,45

Лента клеевая

боб/т

2,12

2,15

Ярлыки

-------

112

0,25

Баночка для маргарина

шт/т

4050

0,34

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

400

0,86

Теплоэнергия

Гк/т

1,779

78,56

 

Вариант 3

 

Обосновать выпуск нового вида (вина красного полусладкого) на базе часного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 966,2 тыс. бут.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 45 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 6 человек.

7. Средняя заработная плата – 7480 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 85 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 40 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 5,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 15,09 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 10,05 % производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 82500 грн.

15. Свободная площадь – 41 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед.
изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Вино столовое красное

дал/1000дал

783,3

447,1

Вино розовое столовое

---"--

216,7

358,4

ликер для шипучих вин

---"--

5,45

350,07

2. Вспомогательные материалы

Бутылки 0,75 л

шт/тыс. бут

1017

1,24

Пробки корковые

---"--

1020

0,22

Этикетка для ординарных вин

---"--

1007

0,23

Сода каустическая

кг/млн. бут

1102,5

1,25

Декстрин

кг/тыс. бут

0,26

3,9

Картон фильтровальный

----"--

20,0

6,4

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВтч/1000дал

290

1,68

Вода

м3/1000 дал

58

21,64

Газ

м3/1000 дал

340,2

32,61

 

 

 

Вариант 4

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (шампанского полусладкого) на базе акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 1030 тыс. бут.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных робочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 5570 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 70 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 30 % от фонда оплаты труда.

            10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 9,09 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 10,05 % производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 102500 грн.

15. Свободная площадь – 44 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости
продукции

Статьи затрат

ед.
изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Вино “Мерлоу”

дал/1000дал

783,3

447,1

Вино “Лидия”

----

216,7

358,4

Ликер

----

5,45

350,07

Мистель

----

144,0

475,4

2. Вспомогательные материалы

Бутылки 0,75 л

шт/тыс.бут

1017

0,44

Пробки корковые

----

1020

0,101

Этикетка для ординарных вин

----

1007

0,47

Сода каустическая

кг/млн. бут

1102,5

1,50

Декстрин

кг/тыс. бут

0,26

4,1

Картон фильтровальный

----

20,0

6,4

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/1000дал

290

1,69

Вода

м3/1000 дал

154

9,64

Газ

м3/1000 дал

34,16

23,61

 

 

 

Вариант 5

 

Обосновать выпуска нового вида продукции (масла сливочного) на базе часного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (QРІЧ) – 840 т.

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 40 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек

7. Средняя заработная плата – 6420 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 75 % от основной заработной платы производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 135 % от фонда оплаты труда.

            10. Административные расходы –3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 9,09 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы –10,05 %  производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 85000 грн.

15. Свободная площадь – 24 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Сливки 3,5 % жирности

т

3500

77

Соль

 

0,076

1,5

2. Вспомогательные материалы

Вкладыши

шт/т

112

0,34

Короба

-------

112

0,95

Лента клеевая

боб/т

2,12

1,21

Ярлыки

-----

112

0,24

Баночка для майонеза

шт/т

4050

0,57

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

92

1,86

Теплоэнергия

Гк/т

2,079

32,56

Вода

м3

26

29,64

Холод, лед

тыс. Ккал/т

196

21,4

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 6

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (майонеза) на базе общества с ограниченной ответственностью основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 850 т.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих – 4 человек.

7. Средняя заработная плата – 8540 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 70 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 30 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 9,09 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 10,05 % производственной себестоимости

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 840000 грн.

15. Свободная площадь – 24 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Масло подсолнечное

кг/т

784,0

46,92

Молоко сухое обезжиренное

 

128

47,40

Яичный порошок

 

44,5

32,46

Сахар

 

15

15,25

Горчица

 

7,5

10,61

Сода пищевая

 

0,5

2,67

Соль

 

13

1,50

Уксус

 

7,5

8,30

2. Вспомогательные материалы

Вкладыши

шт/т

112

0,34

Короба

----

112

0,94

Лента клеевая

боб/т

2,12

1,21

Ярлыки

шт/т

112

0,21

Баночка для майонеза

шт/т

4055

0,35

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

184,00

1,68

Теплоэнергия

Гк/т

2,08

37,64

 

 

Вариант 7

Обосновать выпуск нового вида продукции (мороженое молочное в вафельном стаканчике) на базе акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 250 т

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 4 человек.

7. Средняя заработная плата – 5350 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 65 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,5 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 7,98 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 11,1 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 280000 грн.

15. Свободная площадь – 20 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1.Сырье и основные материалы для производства смеси

молоко цельное свежее

кг/т

340

30

молоко сухое цельное

----

620

37

молоко сухое обезжиренное

----

250

28

масло сливочное

----

87

475

сахар

----

32

13,3

ванилин

----

2,2

50

мука пшеничная в/с

----

35,27

25

Сырье и основные материалы для производства вафельных стаканчиков

Мука пшеничная В/с

кг

37,59

25,4

мука пшеничная 1с

---

37,59

22,65

крахмал

---

7

15,8

масло растительное

---

1,68

31,0

Меланж

---

2,94

33,0

сахар

---

0,91

13,45

фосфатиды

----

0,35

1,50

соль

---

0,21

1,5

сода

---

0,42

0,9

2. Вспомогательные материалы

этикетки

тыс шт.

10,1

14

сертификаты

шт

202

0,13

липкая лента

м

204

0,34

3. Топливо и  энергия на технологические цели

на производство смеси

 

 

 

Электроэнергия

кВт ч

61,1

1,86

Холод

тыс. Ккал/т

240

22,1

на пр-во вафельных стаканчиков

 

 

 

Электроэнергия

кВт ч

0,25

1,86

Вариант 8

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (мороженого фруктового в шоколадной глазури) на базе совместного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 400 т.

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 40 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек

7. Средняя заработная плата – 5365 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 70 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 10,04 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 12,41 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 280000 грн.

15. Свободная площадь – 32 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена

ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы для производства смеси

Сахар

кг

43,31

13,53

Сок яблочный натуральный

---

152,33

15,91

Пюре яблочное с сахаром

---

554,97

35,44

Мука пшеничная в/с

---

30,47

26,71

Сырье и основные материалы для производства шоколадной глазури

масло сливочное

кг

451,7

72,7

сахарная пудра

---

39,98

18,4

какао-порошок

---

58,45

58,5

2. Вспомогательные материалы

этикетки

кг

20,5

0,78

палочки деревянные

тыс. шт.

10,35

2,35

Короба картонные

шт.

172

0,87

сертификаты

шт.

172

0,33

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч

61,1

1,86

Топливо

т

0,23

25,8

Холод

тыс.Ккал/т

245

22,1

 

 

Вариант 9

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (кефира 2,5 % жирности) на базе закрытого акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 1520 т.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 40 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.
6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 5520 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 70 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 30 % от фонда оплаты труда.

            10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 10,02 %  от производственной себестоимости

12. Прочие операционные расходы  – 12,05 %  от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 72000 грн.

15. Свободная площадь – 20 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Молоко

т

0,702

12000

Обрат

т

0,288

11340

Закваска

кг/т

0,010

140,2

2. Вспомогательные материалы

сода кальцинированная

кг

6,25

1,50

Упаковочная пленка

м

20

18,30

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

151,3

1,86

Топливо

л

47,25

27,85

Вода

м3

6,3

29,64

Холод

Гк

0,53

21,56

 

 

Вариант 10

Обосновать выпуск нового вида продукции (молоко сгущенное) на базе совместного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 778 т

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 6 человек.

7. Средняя заработная плата – 5340 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 72 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 5,74 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 11,05 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 10,05 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 700000 грн.

15. Свободная площадь – 44 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

 

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена
ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

молоко

кг

741

21,00

сахар

кг

259

13,53

2. Вспомогательные материалы

этикетки

тыс. шт

3,43

0,49

банки

----

3,43

1,25

крышки

----

3,43

1,11

крахмал

----

0,075

18,47

хлористая известь

----

0,62

1,12

наклейки на ящики

тыс. шт

0,17

0,31

казадеин

кг

0,08

5,47

ящики картонные

шт

70

1,58

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

223

1,86

Топливо

л

53,8

27,41

Вода

м3

7

29,64

Холод

тыс.кКал

0,103

22,21

 

 

Вариант 11

Обосновать выпуск нового вида продукции (маргарина шоколадного) на базе действующего предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 540 т

2. Срок реализации проекта 5лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5.Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 8 человек.

7. Средняя заработная плата – 5370 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 70 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 30 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,64 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 10,04 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 11,07 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 255500 грн.

15. Свободная площадь – 34 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

 

Статьи затрат

ед.

изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Саломас из пальмового олеина

кг/т

300,7

35,89

Масло растительное жидкое

 

80

35,73

Олеин пальмового масла

 

75

34,73

Масло пальмовое

 

75

35,626

Масло кокосовое

 

65

36,947

Краситель пищевой

 

3,5

14,752

Эмульгатор Полсгард 0.97

 

2,5

12,1

Лимонная кислота

 

0,2

13,66

Ароматизатор

 

0,4

15,45

Соль

 

7

1,16

2. Вспомогательные материалы

Вкладыши

шт/т

112

0,47

Короба

-------

112

1,45

Лента клеевая

боб/т

2,12

2,15

Ярлыки

-------

112

0,55

Баночка для маргарина

шт/т

4050

0,64

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

176

1,86

Вода

м3

26,86

5,7

Теплоэнергия

Гк/т

1,779

38,56

 

 

Вариант 12

Обоснованть выпуск нового вида продукции (карамели) на базе акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объём производства (Qгод) – 175,2 т.

2.Срок реализации проекта 7 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 40 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый соцыальній вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 6 человек.

7. Средняя заработная плата – 6880 грн.

 8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 10,1 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 10,05 % производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 696950 грн.

15. Свободная площадь – 70 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости карамели
 

Статьи затрат

ед.

изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн

1. Сырьё и основные материалы

сахарозаменитель

кг

665,09

22,74

патока

кг

247,2

180,40

пюре яблочное

кг

27,4

13,27

пюре клубничное

кг

52,36

28,15

кислота лимонная

кг

4,24

36,17

 кислота молочная

кг

2,2

26,92

 эссенция

кг

1

450

 краситель

кг

0,51

80

2. Вспомогательные материалы

глицерин

кг

0,30

29,83

масло оливковое

кг

1,50

135,27

PVC Тур. “Виктория”

-

42,70

30,74

г-короб №-16

шт

110,00

1,12

крахмал

кг

0,30

5,50

маркировки

шт

110,00

0,33

скотч

м

80,00

0,03

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Пар

т

2,53

35,00

Вода

м3

22,00

9,64

Электроэнергия

кВт/час

710,00

1,86

 

Вариант 13

Обосновать выпуск нового вида продукции (колбаса) на базе закрытого акциоонерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) –  150 т

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 7 человек.

7. Средняя заработная плата – 8520 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 5,67 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 8,97 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 11,15 %  производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 896450 грн.

15. Свободная площадь – 50 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции
себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Говядина в/с

т/т

1,54

65000

свинина жирная

т/т

0,615

72000

шпик

т/т

0,385

54000

соль

кг/т

47,5

1,50

сахар

кг/т

3

19,57

кориандр

кг/т

0,7

38,8

нитрат натрия

кг/т

0,135

18,5

перец черный

кг/т

2,08

86,8

перец душистый

кг/т

0,7

87,5

коньяк

кг/т

3,5

130

2. Вспомогательные материалы

шпагат

кг/т

2

4,27

черева говяжьи (средн)

пуч/т

105

10,5

ящики

шт/т

0,58

3,1

полимерная пленка

кг/т

3,8

7,15

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

148

1,86

Вода

м3

16

29,64

Пар

кг/т

4,6

32,58

Холод

тыс. кКал

436

27,4

 

 

Вариант 14

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (сока натурального) на базе общества с ограниченной ответственностью основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (QРІЧ) – 1060 тыс. л.

2. Срок реализации проекта 7 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 7420 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,58 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 10,05 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 12,7 %  производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 560000 грн.

15. Свободная площадь – 30 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости
продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Фрукты

кг

450,75

8,95

сахар

кг

15

13

кислота лимонная

кг

4,57

26,0

2. Вспомогательные материалы

Упаковка тетра-пак

кг

20,5

17

сертификаты

шт

172

0,3

липкая лента

м

172

0,41

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

148

1,86

Вода

м3

16

19,64

Пар

кг/т

4,6

32,5

Холод

тыс.ккал

436

21,4

 

 

Вариант 15

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (хлеб) базе действующего акционерного общества на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 2385 т.

           2. Срок реализации проекта 5лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 7 человек.

7. Средняя заработная плата – 6560 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,81 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 11,2  % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 10,05 % производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 860000 грн.

15. Свободная площадь – 60 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции  батон нарезной

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена
ед. прод-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Мука пшеничная в/с

кг/т

814,2

12,45

соль

кг/т

9,2

1,70

дрожжи

кг/т

4,9

11,8

сыворотка

кг/т

71,4

5,67

2. Вспомогательные материалы

Масло растительное

кг

1,1

23,5

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

240

1,86

Пар

кг/т

15

21,1

 

 

Вариант 16

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (кофе) на базе закрытого акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qго) – 2080 т.

2. Срок реализации проекта 7 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 40 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 8420 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 11,2 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 8,94 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 790000 грн.

15. Свободная площадь – 80 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции
себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод-ции

Цена ед. прод-ции, грн

1. Сырье и основные материалы  

Кофе натуральный 1 в/с

кг/т

900

650

Кофе натуральный 2 в/с

кг/т

100

240

2. Вспомогательные материалы 

банка 100 гр

шт/т

10000

1,75

трафаретный вкладыш

шт/т

504

0,32

этикетки

шт/т

10055

0,26

гофрокороба

шт/т

251

0,85

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

Квт ч/т

203

1,86

Вода

м3

12

29,64

 

 

Вариант 17

Обосновать выпуск нового вида продукции (коньяк) на базе общества с ограниченной ответсвенностью основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод)  – 7420 тыс. л

           2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии –7 человек.

7. Средняя заработная плата – 8575 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 9,09 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 10,05 %  производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования –914000 грн.

15. Свободная площадь – 50 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции
себестоимости продукции

Статьи затрат

 

Ед. изм

Норма

затрат

Цена

ед. прод., грн

1. Сырье и основные материалы

коньячный спирт

л/1000 л

394,29

287,5

спиртовые воды

л/1000 л

599,83

125,63

сахарный сироп

л/1000 л

18,96

47,8

сахарный колер

л/1000 л

2,54

89,2

умягченная вода

л/1000 л

6,78

11,95

2. Вспомогательные материалы

Бутылки 0,5 л

шт/тыс. бут

20260

0,46

Пробки корковые

шт/тыс. бут

20300

0,1

Этикетка

шт/тыс. бут

20160

0,13

кольеретки

шт/тыс. бут

20160

0,14

контрэтикетки

шт/тыс. бут

20160

0,13

акцизная марка

шт/тыс. бут

20160

0,12

ярлыки для коробов

шт/тыс. бут

1005

0,05

Сода каустическая

кг/млн бут

1102,5

1,50

Декстрин

кг/тыс.бут

5

2,5

Картон фильтрованный

кг/тыс.бут

16

7,4

бумага оберточная

кг/тыс.бут

44,8

1,4

Сода кальцинированная

кг/тыс.бут

5,3

1,5

мыло хозяйственное

кг/тыс.бут

0,1

3,35

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

квтч/1000д

4960

10,86

Вода

м/1000д

17,5

23,64

 

 

Вариант 18

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (чая зеленого) на базе закрытого акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 726 т.

2. Срок реализации 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 35 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 4 человек.

7. Средняя заработная плата – 8540 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 65 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы48 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт 9,09 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы 10,05 %  производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений 20 %.

14. Cтоимость оборудования – 341500 грн.

15. Свободная площадь – 42 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

 

Статьи затрат

ед.
изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. пр-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Чай

кг/т

1004,7

45,81

2. Вспомогательные материалы

Высечка

шт/т

5100

0,13

Фильтр-пакет

кг/т

38

18,05

Пленка

м/т

10,1

8,70

Короб №13

шт/т

70

5,00

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

176

1,69

 

 

Вариант 19

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (маргарина) на базе действующего общества с ограниченной ответственностью основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 720 т.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 45 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад  – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 4 человек.

7. Средняя заработная плата – 5465 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 75 % от основной зарплаты производственных рабочих

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 8,07 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы 9,05 % производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 20 %.

14. Cтоимость оборудования – 41500 грн.

15. Свободная площадь – 21 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

 

Статьи затрат

ед.

изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Саломас из пальмового олеина

кг/т

300,7

25,89

Масло растительное жидкое

 

80

18,73

Олеин пальмового масла

 

75

14,73

Масло пальмовое

 

75

19,62

Масло кокосовое

 

65

54,0

Краситель пищевой

 

3,5

4,752

Эмульгатор Полсгард 0.97

 

2,5

2,1

Лимонная кислота

 

0,2

3,66

Ароматизатор

 

0,4

5,45

Соль

 

7

1,4

2. Вспомогательные материалы

Вкладыши

шт/т

112

0,47

Короба

-------

112

1,45

Лента клеевая

боб/т

2,12

2,15

Ярлыки

-------

112

0,25

Баночка для маргарина

шт/т

4050

0,34

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

400

0,86

Теплоэнергия

Гк/т

1,779

78,56

 

Вариант 20

 

Обосновать выпуск нового вида (вино красное шипучее) на базе часного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 966,2 тыс. бут.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 55 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 7 человек.

7. Средняя заработная плата – 7480 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 75 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 70 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 5,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 15,09 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 17,05 % производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 82500 грн.

15. Свободная площадь – 41 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед.
изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Виноматериал

дал/1000дал

783,3

447,1

Вино розовое столовое

---"--

216,7

358,4

ликер для шипучих вин

---"--

5,45

350,07

2. Вспомогательные материалы

Бутылки 0,75 л

шт/тыс. бут

1017

1,24

Пробки корковые

---"--

1020

0,22

Этикетка для ординарных вин

---"--

1007

0,23

Сода каустическая

кг/млн. бут

1102,5

1,25

Декстрин

кг/тыс. бут

0,26

3,9

Картон фильтровальный

----"--

20,0

6,4

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВтч/1000дал

290

1,68

Вода

м3/1000 дал

58

21,64

Газ

м3/1000 дал

340,2

32,61

 

 

 

Вариант 21

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (шампанского) на базе акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 1030 тыс. бут.

2. Срок реализации проекта 7 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных робочих на линии – 6 человек.

7. Средняя заработная плата – 7570 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 71 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

            10. Административные расходы – 13,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 9 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 15 % производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 102500 грн.

15. Свободная площадь – 44 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости
продукции

Статьи затрат

ед.
изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Вино “Мерлоу”

дал/1000дал

783,3

447,1

Вино “Лидия”

----

216,7

358,4

Ликер

----

5,45

350,07

Мистель

----

144,0

475,4

2. Вспомогательные материалы

Бутылки 0,75 л

шт/тыс.бут

1017

0,44

Пробки корковые

----

1020

0,101

Этикетка для ординарных вин

----

1007

0,47

Сода каустическая

кг/млн. бут

1102,5

1,50

Декстрин

кг/тыс. бут

0,26

4,1

Картон фильтровальный

----

20,0

6,4

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/1000дал

290

1,69

Вода

м3/1000 дал

154

9,64

Газ

м3/1000 дал

34,16

23,61

 

 

 

Вариант 22

 

Обосновать выпуска нового вида продукции (масла сливочного) на базе часного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (QРІЧ) – 840 т.

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 40 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек

7. Средняя заработная плата – 6420 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 75 % от основной заработной платы производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 135 % от фонда оплаты труда.

            10. Административные расходы –3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 9,09 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы –10,05 %  производственной себестоимости.

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 85000 грн.

15. Свободная площадь – 24 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Сливки 3,5 % жирности

т

3500

77

Соль

 

0,076

1,5

2. Вспомогательные материалы

Вкладыши

шт/т

112

0,34

Короба

-------

112

0,95

Лента клеевая

боб/т

2,12

1,21

Ярлыки

-----

112

0,24

Баночка для майонеза

шт/т

4050

0,57

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

92

1,86

Теплоэнергия

Гк/т

2,079

32,56

Вода

м3

26

29,64

Холод, лед

тыс. Ккал/т

196

21,4

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 23

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (майонеза) на базе общества с ограниченной ответственностью основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 850 т.

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 45 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 5540 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 54 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 75 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 13,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 9 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 14 % производственной себестоимости

13. Норматив амортизационных отчислений – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 840000 грн.

15. Свободная площадь – 24 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Масло подсолнечное

кг/т

784,0

46,92

Молоко сухое обезжиренное

 

128

47,40

Яичный порошок

 

44,5

32,46

Сахар

 

15

15,25

Горчица

 

7,5

10,61

Сода пищевая

 

0,5

2,67

Соль

 

13

1,50

Уксус

 

7,5

8,30

2. Вспомогательные материалы

Вкладыши

шт/т

112

0,34

Короба

----

112

0,94

Лента клеевая

боб/т

2,12

1,21

Ярлыки

шт/т

112

0,21

Баночка для майонеза

шт/т

4055

0,35

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

184,00

1,68

Теплоэнергия

Гк/т

2,08

37,64

 

 

Вариант 24

Обосновать выпуск нового вида продукции (мороженое молочное в вафельном стаканчике) на базе акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 375 т

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 40 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 6350 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 65 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,5 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 7,98 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 11,1 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 280000 грн.

15. Свободная площадь – 20 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1.Сырье и основные материалы для производства смеси

молоко цельное свежее

кг/т

340

30

молоко сухое цельное

----

620

37

молоко сухое обезжиренное

----

250

28

масло сливочное

----

87

475

сахар

----

32

13,3

ванилин

----

2,2

50

мука пшеничная в/с

----

35,27

25

Сырье и основные материалы для производства вафельных стаканчиков

Мука пшеничная В/с

кг

37,59

25,4

мука пшеничная 1с

---

37,59

22,65

крахмал

---

7

15,8

масло растительное

---

1,68

31,0

Меланж

---

2,94

33,0

сахар

---

0,91

13,45

фосфатиды

----

0,35

1,50

соль

---

0,21

1,5

сода

---

0,42

0,9

2. Вспомогательные материалы

этикетки

тыс шт.

10,1

14

сертификаты

шт

202

0,13

липкая лента

м

204

0,34

3. Топливо и  энергия на технологические цели

на производство смеси

 

 

 

Электроэнергия

кВт ч

61,1

1,86

Холод

тыс. Ккал/т

240

22,1

на пр-во вафельных стаканчиков

 

 

 

Электроэнергия

кВт ч

0,25

1,86

 

Вариант 25

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (мороженого фруктового) на базе совместного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 420 т.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 44 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 4 человек

7. Средняя заработная плата – 6365 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 70 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 3,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 10,04 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 12,41 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 280000 грн.

15. Свободная площадь – 32 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена

ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы для производства смеси

Сахар

кг

43,31

13,53

Сок яблочный натуральный

---

152,33

15,91

Пюре яблочное с сахаром

---

554,97

35,44

Мука пшеничная в/с

---

30,47

26,71

Сырье и основные материалы для производства шоколадной глазури

масло сливочное

кг

451,7

72,7

сахарная пудра

---

39,98

18,4

какао-порошок

---

58,45

58,5

2. Вспомогательные материалы

этикетки

кг

20,5

0,78

палочки деревянные

тыс. шт.

10,35

2,35

Короба картонные

шт.

172

0,87

сертификаты

шт.

172

0,33

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч

61,1

1,86

Топливо

т

0,23

25,8

Холод

тыс.Ккал/т

245

22,1

 

 

Вариант 26

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (кефира 3,2 % жирности) на базе закрытого акционерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 1520 т.

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 44 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.
6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 8520 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 85 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 32 % от фонда оплаты труда.

            10. Административные расходы – 4,57 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 10,02 %  от производственной себестоимости

12. Прочие операционные расходы  – 12,05 %  от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 20 %.

14. Cтоимость оборудования – 72000 грн.

15. Свободная площадь – 20 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

Молоко

т

0,702

12000

Обрат

т

0,288

11340

Закваска

кг/т

0,010

140,2

2. Вспомогательные материалы

сода кальцинированная

кг

6,25

1,50

Упаковочная пленка

м

20

18,30

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

151,3

1,86

Топливо

л

47,25

27,85

Вода

м3

6,3

29,64

Холод

Гк

0,53

21,56

 

 

Вариант 27

Обосновать выпуск нового вида продукции (молоко сгущенное) на базе совместного предприятия основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 678 т

2. Срок реализации проекта 6 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 66 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый социальный вклад – 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 7 человек.

7. Средняя заработная плата – 6840 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 85 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 75 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 7,4 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 12,05 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 11 % от производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 700000 грн.

15. Свободная площадь – 44 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции

 

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена
ед. прод-ии, грн.

1. Сырье и основные материалы

молоко

кг

741

21,00

сахар

кг

259

13,53

2. Вспомогательные материалы

этикетки

тыс. шт

3,43

0,49

банки

----

3,43

1,25

крышки

----

3,43

1,11

крахмал

----

0,075

18,47

хлористая известь

----

0,62

1,12

наклейки на ящики

тыс. шт

0,17

0,31

казадеин

кг

0,08

5,47

ящики картонные

шт

70

1,58

3. Топливо и энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

223

1,86

Топливо

л

53,8

27,41

Вода

м3

7

29,64

Холод

тыс.кКал

0,103

22,21

 

 

Вариант 28

Обосновать выпуск нового вида продукции (колбаса) на базе закрытого акциоонерного общества основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) –  180 т

2. Срок реализации проекта 5 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 58 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 8 человек.

7. Средняя заработная плата – 8520 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 82 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 6,7 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт – 9,7 % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы – 11,5 %  производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 896450 грн.

15. Свободная площадь – 50 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции
себестоимости продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена (тариф) ед. прод-ии

1. Сырье и основные материалы

Говядина в/с

т/т

1,54

65000

свинина жирная

т/т

0,615

72000

шпик

т/т

0,385

54000

соль

кг/т

47,5

1,50

сахар

кг/т

3

19,57

кориандр

кг/т

0,7

38,8

нитрат натрия

кг/т

0,135

18,5

перец черный

кг/т

2,08

86,8

перец душистый

кг/т

0,7

87,5

коньяк

кг/т

3,5

130

2. Вспомогательные материалы

шпагат

кг/т

2

4,27

черева говяжьи (средн)

пуч/т

105

10,5

ящики

шт/т

0,58

3,1

полимерная пленка

кг/т

3,8

7,15

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

148

1,86

Вода

м3

16

29,64

Пар

кг/т

4,6

32,58

Холод

тыс. кКал

436

27,4

 

 

Вариант 29

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (сока натурального) на базе общества с ограниченной ответственностью основываясь на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (QРІЧ) – 1060 тыс. л.

2. Срок реализации проекта 7 лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 5 человек.

7. Средняя заработная плата – 7420 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,58 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 10,05 %  от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 12,7 %  производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 560000 грн.

15. Свободная площадь – 30 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости
продукции

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена ед. прод-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Фрукты

кг

450,75

8,95

сахар

кг

15

13

кислота лимонная

кг

4,57

26,0

2. Вспомогательные материалы

Упаковка тетра-пак

кг

20,5

17

сертификаты

шт

172

0,3

липкая лента

м

172

0,41

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

148

1,86

Вода

м3

16

19,64

Пар

кг/т

4,6

32,5

Холод

тыс.ккал

436

21,4

 

 

Вариант 30

 

Обосновать выпуск нового вида продукции (хлеб) базе действующего акционерного общества на следующих исходных данных:

1. Годовой объем производства (Qгод) – 2385 т.

           2. Срок реализации проекта 5лет.

3. Дополнительная заработная плата – 50 % от основной заработной платы.

4. Общая заработная плата равна сумме основной и дополнительной.

5. Единый вклад на социальное страхование– 22 % от общей заработной платы.

6. Численность основных рабочих на линии – 7 человек.

7. Средняя заработная плата – 6560 грн.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих.

9. Общепроизводственные расходы – 35 % от фонда оплаты труда.

10. Административные расходы – 4,81 % от производственной себестоимости.

11. Расходы на сбыт  – 11,2  % от производственной себестоимости.

12. Прочие операционные расходы  – 10,05 % производственной себестоимости.

13. Амортизационные отчисления – 24 %.

14. Cтоимость оборудования – 860000 грн.

15. Свободная площадь – 60 м2. Стоимость 1 м2 площади – 1450 грн.

 

Нормативные данные для составления калькуляции себестоимости продукции  батон нарезной

Статьи затрат

ед. изм.

Норма затрат на ед. прод.

Цена
ед. прод-ии, грн

1. Сырье и основные материалы

Мука пшеничная в/с

кг/т

814,2

12,45

соль

кг/т

9,2

1,70

дрожжи

кг/т

4,9

11,8

сыворотка

кг/т

71,4

5,67

2. Вспомогательные материалы

Масло растительное

кг

1,1

23,5

3. Топливо и  энергия на технологические цели

Электроэнергия

кВт ч/т

240

1,86

Пар

кг/т

15

21,1