Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Факультет обліково-статистичний

 

Кафедра обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО НАПИСАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку»

 

 

 

 

 

Укладач – д.е.н., проф.. Пархоменко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017

 

Контрольна робота

з дисципліни

«Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку»

 

Студенти самостійно обирають варіант за останньою цифрою номеру залікової книжки – цифри 0 відповідає 10 варіант, цифрі 1 – перший варіант і т.д. (на титульному аркуші студент повинен поставити свій підпис та зазначити  номер залікової книжки, номер варіанта контрольної роботи і дату виконання  роботи).

 

 

Варіант № 1

1.Наведіть принципи бухгалтерського обліку

2. Що таке амортизація основних засобів за МСБО 16 ? Навести методи нарахування амортизації основних засобів згідно МСБО 16.

3. Дайте визначення терміну «собівартість  нематеріального активу» за МСБО 38

 

Задача

Підприємство - виготовлювач реалізувало у жовтні 2013 року  холодильників вартістю 700 тис. грн., а витрати на гарантійний ремонт холодильників у жовтні склали 2300 грн.. У 2012 році цей завод реалізував  холодильники вартістю 8000 тис. грн., а витрати на гарантійний ремонт\заміну  холодильників за 2012 рік склали 18500 грн. Залишок забезпечення на гарантійний ремонт холодильників станом на 30.09.2013 р. становив 28340 грн.  Потрібно визначити суму забезпечення на гарантійний ремонт холодильників станом на 31.10.2013 року.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 2.

 1. Охарактеризуйте зміни до   Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  N 2164-VIІ від 5 жовтня 2017 року.
 2. Що таке основні засоби згідно МСБО 16 «основні засоби»?
 3. Чи є МСФЗ домінуючими над законодавчими актами, що регулюють складання фінансової звітності у певній країні? Як вони використовуються?

Задача

По хлібозаводу №6 відомі за червень 2013 року наступні дані:

№ п\п

Зміст

Кількість (кг)

Вартість (ціна) придбання (грн.)

Вартість придбання (грн.)

1.

Залишок борошна на 1.06.2013 р., кг

7500

3-00

22500

2.

Отримано від постачальників:

 

 

 

          2.1. 3 червня

8000

2-90

?

2.2.  6 червня

7000

3-10

?

2.3. 10 червня

10000

2-95

?

2.4. 15 червня

7500

3-00

?

2.5. 21 червня

11000

3-05

?

2.6. 26 червня

6500

3-10

?

2.7. 28 червня

9000

3-15

?

3.

Витрачено за червень на виробництво хлібобулочних виробів

54000

Х

?

4.

Залишок борошна на 30.06.2013 р. (окремо за цінами)

 

 

 

4.1. Партія борошна

?

?

?

4.2. Партія борошна

?

?

?

 

Потрібно визначити дані (навести письмові розрахунки) і заповнити ручкою рядки 2.1 – 2.7, 3 і 4 у потрібних графах, виходячи із застосування підприємством для оцінки вибуття запасів методу ФІФО.

 

 

 

 

 

Варіант № 3

 

1.Охарактеризуйте зміни до   Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  N 3332-VI від 12 травня 2011 року.

2.Що таке собівартість основних засобів за МСБО? Що вона в себе включає?

3. Облік фінансових витрат (витрат на позики) за МСБО 23

 

Задача

Оптова торгівельна база серед іншого реалізовує підприємствам кондитерської галузі і роздрібній мережі цукор, щодо якого є такі дані:

№ п\п

Зміст

Кількість (кг)

Вартість (ціна) придбання (грн.)

Вартість придбання (грн.)

1.

Залишок на 1 серпня 2013 р.

56000

Х

280000

2.

Придбано в серпні:

 

 

 

          2.1. 10 серпня у Ксаверівського цукрового заводу

10000

4-80

?

2.2.  14 серпня у Попільнянського цукрового заводу

15000

5-10

?

2.3. 20 серпня у Оржицького цукрового заводу

20000

5-20

?

2.4. 27 серпня у Лохвицького цукрового заводу

30000

5-05

?

3.

Продано (відпущено) кондитерським фабрикам і роздрібним торговельним підприємствам (10 накладних на вивіз цукру)

116000

?

?

4.

Залишок на 31 серпня 2013 року

?

?

?

 

Потрібно визначити дані (навести письмові розрахунки) і заповнити ручкою рядки 2.1-2.4, 3 і 4 у потрібних графах, виходячи із застосування оптовою базою для оцінки вибуття товарів за методом середньозваженої собівартості.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 4

 

1. Концептуальна основа складання і подання фінансових звітів?

2.Дайте визначення терміну «нематеріальний актив» згідно МСБО 38, наведіть приклади.

3. Облік забезпечень, непередбачених зобов’язань і непередбачених активів за МСБО 37

 

Задача

Підприємство обміняло вантажний автомобіль (його залишкова вартість 240000 грн., а справедлива вартість 400000 грн.) на автобус (його справедлива вартість 450000 грн.) і сплатило 100000 грн. Витрати на державну реєстрацію склали 7500 грн. Визначити первісну вартість автобус для зарахування на баланс підприємства.

 

 

 

Варіант № 5

1. Визначення і критерії визнання оборотних (запасів) і необоротних (основних засобів і нематеріальних) активів.

2.Облік виплат працівникам за МСБО 19.

3. Методи нарахування амортизації нематеріальних активів за МСБО 38 Визначення ліквідаційної вартості нематеріальних активів при зарахуванні цього нематеріального активу на підприємство.

 

 Задача

Підприємство придбало за 1200 тис. грн. патент на виробництво 300000 одиниць продукції протягом 3-х років. В 1-й рік виготовлено 150 тис. одиниць продукції, на 2-й рік 100000, на 3-й рік – 50000. Визначити суму амортизації за вказані роки.

 

 

 

 

Варіант № 6

 

 1.  Елементи фінансової звітності за МСБО.
 2. Визначення основних засобів згідно МСБО 16, на які класи класифікують основні засоби за МСБО?
 3. Облік податку на прибуток за МСБО 12

 

Задача

 Підприємство придбало автомобіль за 550000 грн. і встановило для нього строк корисного використання 4 роки. На дату його придбання чиста вартість реалізації подібного автомобіля,  що вже був у експлуатації 4 роки, складає 190000 грн. Необхідно визначити місячну суму амортизації для всіх 4-х років експлуатації, застосовуючи прямолінійний метод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 7

 

1.Моделі бухгалтерського обліку та їх особливості

2.Оцінка запасів за собівартістю згідно МСБО 2.

3. Проміжна фінансова звітність за МСБО 34  та українськими нормативами.

 

Задача

 Чистий дохід підприємства від реалізації продукції у жовтні 2015 року  становив  800 тис. грн., а сума безнадійної дебіторської заборгованості за цей місяць складала 2600 грн.. У 2014 році це підприємство мало чистий дохід від реалізації  9600 тис. грн., а визнана безнадійною дебіторська заборгованість за 2014 рік склала 192000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів станом на 30.09.2015 р. становив 28340 грн.  Потрібно визначити суму резерву сумнівних боргів станом на 31.10.2015 року.

 

 

 

 

Варіант № 8

 

 1.  Облік впливу валютних курсів за МСБО 21.
 2. Облік витрат на поліпшення основних засобів.
 3. Яка інформація про нематеріальні активи за МСБО 38  розкривається у фінансовій звітності?

 

Задача

Київське підприємство (яке є платником ПДВ) придбало у вересні 2013 року у Львові автобус. Витрати київського підприємства у вересні становили: сплачено львівському підприємству за автобус – 480000 тис. грн.; у тому числі ПДВ – 120000 тис. грн.; заробітна плата директора, механіка і бухгалтера з відрахуваннями ЄСВ – 35000 грн.; заробітна плата водія, що переганяв автобус зі Львова до Києва, з відрахуваннями ЄСВ та відшкодуванням витрат на його проїзд до Львова становили 1000 грн.; вартість пального на виконання переїзду автобуса зі Львова до Києва склала 1200 грн.; витрати на сплату відсотків за користування кредитом банку склали 6700 грн.

 5 жовтня 2013 року київське підприємство сплатило за державну реєстрацію автобуса 4800 грн., а 9 жовтня 2013 року автобус почав виконувати перевезення пасажирів за маршрутом № 13 в Києві.

Визначити первісну вартість автобуса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 9

 

1.Які фактори впливу на формування особливостей обліку в кожній країні?

2.Звіт про рух грошових коштів за МСФЗ 7 і НПБО 1.

3.Оцінка запасів при їх вибутті МСБО 2.

 

Задача

Підприємство увело в експлуатацію в грудні 2008 року таке устаткування:

 1. деревообробний верстат первісною вартістю 550000 грн., ліквідаційна вартість 50000грн.;
 2. лінія з фарбування первісною вартістю 440000 грн., ліквідаційна вартість 40000 грн.

Строк корисного використання обох об’єктів устаткування 10 років і застосовується підприємством прямолінійний метод амортизації.

Справедлива вартість становить на 31 грудня 2010 року:

 1. деревообробного верстата – 600000 грн.;
 2. лінії з фарбування – 270000 грн.

Необхідно провести переоцінку (дооцінку, уцінку) зазначеного устаткування, зазначити на 31.12.2010 року суму первісної вартості і зносу кожного об’єкта устаткування, визначити як результати переоцінки вплинули на витрати і дооціночний капітал підприємства (вказати суми).

 

Варіант № 10

 

1.Охарактеризуйте зміни до   Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  N 3332-VI від 12 травня 2011 року.

2. Що таке термін корисної експлуатації основних засобів?

3. Оцінка запасів на дату балансу.

 

 

 

Задача

Підприємство роздрібної торгівлі за вересень 2013 року має такі показники:

(грн.)

№ п\п

Зміст

Історична собівартість (ціна постачальника з транспортними витратами)

Торговельна націнка

Продажна вартість

1.

Залишок товарів на 1.09.2013 р.

52000

9800

61800

2.

Отримано у вересні від постачальників:

 

 

 

          2.1.  Хліб 2500 кг

8000

1200

9200

2.2.  Вода мінеральна 1000 л

3000

2500

5500

2.3.  Цукор 1000 кг

6000

2000

8000

2.4.  Мило туалетне 800 кус.

2000

1000

3000

2.5.  Зубна паста 500 тюб.

5000

3500

8500

2.6.  Молоко 1000 л

8000

3000

11000

2.7.  Кефір 500 л

4500

2000

6500

2.8.  Цукерки 100 кг

4400

2600

7000

2.9.  Цигарки 1000 пач.

7000

5000

12000

2.10. Всього за вересень

?

?

?

3.

Продаж товарів за вересень

?

?

101500

4.

Залишок товарів на 30.09.2013 р.

?

?

?

 

Необхідно визначити дані (навести письмові розрахунки) і заповнити ручкою рядки 2.10, 3 і 4 у графах із знаком «?» та обчислити прибуток\збиток від продажу товарів за вересень 2013 року.