Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

Задачі до теми 3 «Облік нематеріальних активів» МСБО 38 «Нематеріальні активи»

Вправа 3.1

Вкажіть, які з нижче перелічених витрат можуть бути капіталізовані як нематеріальний актив відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи»

1. Витрати на придбання торгової марки у конкурента

2. Витрати на створення власної торгової марки

3. Заробітна плата співробітників лабораторії, яка займається дослідженнями, пов’язаними зі створенням нових фармацевтичних препаратів

4. Витрати на придання патенту на випуск нового лікарства

5. Витрати на оплату послуг консультанта щодо створення торгових марок

6. витрати на рекламну компанію для створення корпоративного іміджу

7. Витрати на розробку спеціального обладнання для буріння глибинних свердловин в морі на замовлення нафтодобувної компанії

 

Вправа 3.2.

Вкажіть, як нижче наведені операції будуть відображені у фінансовій звітності компанії Альфа за рік, який закінчиться 31.03.2014р.:

1) У жовтні 2013 року компанія «Альфа» придбала компанію «Бета», яка спеціалізується на фармацевтичних дослідженнях і розробках ліків. Розрахунок був здійснений шляхом обміну акцій Альфа, і вартість придбання склала $ 35 млн. Справедлива вартість чистих активів, відображена в індивідуальній фінансовій звітності Бета - $ 15 млн. Бета знаходиться в процесі реєстрації патенту на лікарський препарат, який як очікується, буде дуже успішним. Консультаційна фірма «Гама» оцінила ринкову вартість патенту в $ 10 млн, а термін використання - 8 років Компанія «Бета» у своїй індивідуальній звітності відобразила всі витрати на дослідження і створення лікарського препарату в якості витрат.

2) Альфа розробила і запатентувала новий лікарський препарат, який був схвалений для клінічного використання. Вартість розробки препарату склала $ 12 млн. Виходячи з даних про перші успішні продажі «Гама» оцінила його ринкову вартість у $ 20 млн.

3) У поточному фінансовому році Альфа відправила своїх співробітників на спеціалізовані тренінги, на які було витрачено $ 3 млн. Набуті знання та навики співробітників під час тренінгів помітно вплинули на якість виробництва, що, в свою чергу, призвело до зростання виручки і зниження витрат. Керівництво Альфа вважає, що вигода від цих курсів триватиме ще як мінімум 3 роки, і хоче врахувати вартість курсів як актив.

4) У грудні 2013 року Альфа заплатила $ 5 млн за телевізійну рекламну, яка триватиме шість місяців – з 1 січня по 30 червня 2014 року. Керівництво вважає, що збільшення продажів в результаті реклами продовжиться два роки після початку кампанії.

Примітка. Оцінки, надані компанією Гама можна вважати достовірними.

 

Вправа 3.3.

З 1 липня 2016 року компанія «Плутон» займається виконанням проекту з розробки з метою поліпшення ефективності процесу видобутку сировини. За рік, що закінчився 31 березня 2017 року, «Плутон» поніс витрати за даним проектом в сумі $ 4 млн. і відніс їх до звіту про прибутки і збитки.

31 грудня 2017 року директори компанії провели формальну оцінку проекту і прийшли до висновку, що він є технічно здійсненним і економічно життєздатним. Вони далі зробили висновок, що ймовірна економія витрат, яку буде приносити проект, складе $ 1 млн. на рік протягом щонайменше 10 років, починаючи з 1 жовтня 2018 року.

У році, що закінчився 31 березня 2018 року, «Плутон» мав витрати по даному проекту в розмірі $ 500 тис. на місяць протягом перших шести місяців і $ 400 тис. на місяць протягом наступних шести місяців, що за рік склало суму в $ 5.4 млн.

У проекті фінансової звітності бухгалтер скорегував вхідне сальдо нерозподіленого прибутку у Звіті про зміни капіталу з метою відображення помилки, допущеної при списанні $ 4 млн. на Звіт про прибутки та збитки у році, що закінчився 31 березня 2017 рік. Ця сума плюс витрати, понесені в цьому в сумі $ 5.4 млн., відображена в якості нематеріального активу в проекті Звіту про фінансовий стан.

Завдання:

Оцініть трактування, запропоновані бухгалтером і поясніть, яким чином дана операція повинна бути відображена у фінансовій звітності компанії «Плутон» за рік, що закінчився 31 березня 2018 року.

Задачі до теми 4 «Облік зменшення корисності активів» МСБО 36 «Зменшення корисності»

Вправа 4.1

Компанія Авендус станом на 30.09.2015р. у складі основних засобів володіє виробничим обладнанням вартістю $400 тис., термін корисного використання якого за оцінкою складає 5 років. Цьому виробничому обладнання внаслідок неправильної експлуатації працівниками було нанесено шкоду. Відремонтувати обладнання за оцінкою спеціалістів нерентабельно, але воно все ще використовується Авендусом, хоча і не на повну виробничу потужність. Після цього виробниче обладнання вже не може використовуватися протягом 5 років, як це було передбачено спочатку. Оскільки обладнання пошкоджено, то може бути продано лише за $50 тис. Вартість його заміни складе $1 млн. Дане обладнання не приносить економічні вигоди окремо від інших основних засобів, а тому входить до ОГГК, балансова вартість якої складає $5 млн., а сума очікуваного відшкодування - $7 млн.

Завдання:

Обґрунтуйте, яким чином виробниче обладнання повинно бути відображене у фінансовій звітності Авендус за рік, який закінчиться 30.09.2015р. враховуючи наступні ситуації:

1) експлуатація виробничого обладнання продовжується надалі;

2) відбувається заміна виробничого обладнання.

 

Вправа 4.2

Компанія Авендус володіє інвестиційною нерухомістю, остаточний строк служби якої складає 5 років. Балансова вартість нерухомості на 30.09.2013р. - $200 тис. На даний момент інвестиційна нерухомість орендується компанією Мерс, річна орендна плата складає $50 тис. Професійний оцінщик визначив, що чисті надходження від продажу цієї нерухомості складають $165 тис. Повторні переговори на предмет оренди і розміру орендної плати повинні відбутися 1 жовтня 2013 року. В даний час на ринку нерухомості існує надлишок пропозицій від орендодавців, що вплине на дохід від оренди і на ціну реалізації. Знаючи про це компанія Мерс запропонувала продовжити договір оренди інвестиційної нерухомості на наступні 5 років, але з орендною платою $40 тис і з оплатою у перший день звітного року. Орендна плата повинна виплачуватися 1 жовтня кожного року.

На даний момент вартість капіталу Авендус складає 10% в рік, а поточна ринкова безризикова ставка – 12% в рік. Авендус використовує модель обліку за первісною вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Нижче наведена інформація вважається коректною:

Процентна ставка

10%

12%

Поточна вартість ануїтету на 4 роки

3,2

3,0

Поточна вартість ануїтету на 5 роки

3,8

3,6

 

 

Завдання:

Обгрунтуйте, яким чином інвестиційна нерухомість повинна бути відображена у фінансовій звітності Авендус за рік, який закінчиться 30.09.2013р.

 

Вправа 4.3

Компанія Авендус придбала невелику компанію Фішрайт, яка займається виловом та переробкою риби за $2 млн. Витрати на придбання були розподілені наступним чином:

Стаття

Сума, $ тис

Гудвіл

240

Квоти на вилов риби

400

Риболовецькі човни (2 од., однакова вартість)

1000

Інше риболовецьке обладнання

100

Обладнання для переробки риби

200

Чисті поточні активи

60

Разом

2000

 

 

Через місяць після придбання один із човнів затонув під час шторму, що вдвічі зменшили можливість вилову риби. Через зниження потенціалу вилову риби вартість від використання риболовецького бізнесу тепер оцінюється лише у $1,2 млн. Наявні квоти на вилов риби дають тепер більший потенціальний об’єм на вилов риби, оскільки залишився лише один човен. Немає можливості замінити човен, який потонув, оскільки на ринку немає подібних моделей. В той час квоти на вилов риби користуються великим попитом на ринку і їх можна продати за $600 тис. Авендусу запропонувати продати обладнання для переробки риби за $250 тис. Чисті поточні активи являють собою дебіторську заборгованість.

Завдання:

Розрахуйте суми для включення у консолідовану фінансову звітність Авендуса активів компанії Фішрайт після відображення збитку від зменшення корисності

 

Задачі до теми «Облік інвестиційної нерухомості» МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»

Вправа 5.1

Компанія «Футон» володіє трьома об'єктами нерухомості: А, Б, і В, які вона здає в операційну оренду. Об'єкт А зданий в оренду дочірній компанії, а об'єкти Б і В - компаніям, не пов'язаним з групою.

Інформація про трьох об'єктах приведена в таблиці (в тис. доларів)

Об’єкт

Термін викристання, роки

Первісна вартість

Ліквідаційна вартість

Справедлива вартість на 30 вересня

2016

2017

А

50

360

10

397

324

Б

40

280

28

316

272

В

20

240

75

243

292

 

Всі три об'єкти були придбані 1 жовтня 2014 року. Щорічний знос, де це може бути застосовано, нараховується рівномірно протягом терміну корисної служби. Компанія «Футон» вибрала модель справедливої вартості для об'єктів інвестиційної нерухомості та модель обліку за первісною вартістю для об'єктів нерухомості в складі основних засобів.

Завдання:

1) дайте характеристику методів оцінки для інвестиційної нерухомості передбачені у МСБО 40 та поясніть чому підхід до обліку інвестиційної нерухомості відрізняється від обліку нерухомості, яка використовується власником;

2) зробіть витяг із консолідованої фінансової звітності компанії Футон за рік, який закінчився 30.09.2017

 

Вправа 5.2

Компанія «Кокер» будує нову будівлю ресторану і планує використовувати його в якості інвестиційної нерухомості. Станом на 31 грудня 2013 року - дату завершення будівництва – компанія мала наступні витрати:

Прямі витрати на будівництво - $36 млн

Накладні витрати будівництва - $5 млн

Під будівництво були залучені ресурси банку. Відсотки, нараховані за період будівництва, становлять $0,2 млн. Згідно з МСБО 23 «Витрати на позики» компанія капіталізує відсотки за позиками, отриманими для цілей фінансування кваліфікованого активу.

У січні 2014 року компанія зазнала витрати, пов'язані з укладенням та оформленням договору для здачі в оренду ресторану, які склали $0,3 млн. 1 лютого 2014 року ресторан був переданий в операційну оренду В кінці 2014 року справедлива вартість ресторану оцінювалася в сумі $45 млн.

Завдання:

1) покажіть, як вище наведена інформація буде відображена в обліку компанії Кокер за 2013 та 2014 роки, якщо облікова політика компанії передбачає облік інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю.

Примітка: керівництво компанії вважає, що не зможе надійно оцінити справедливу вартість будівлі ресторану на стадії будівництва.

 

 

 

 

 

Задачі до теми «Облік необоротних активів призначених для продажу» МСФЗ 5

Вправа 5.3

1 жовтня 2014 року компанія «Лілія» вирішила продати один з об'єктів основних засобів. Актив готовий до негайного продажу і встановлена ціна $250 тис. - відповідає ринковій ціні такого активу. Планується, що компанія понесе витрати в розмірі $8 тис. для реалізації активу.

В момент прийняття рішення про реалізацію первісна вартість активу становила $340 тис., а накопичена сума амортизації - $100 тис.

Незважаючи на зусилля компанії, актив не був реалізований до дати звітності. За оцінками незалежних експертів справедлива вартість активу на 31 грудня 2014 року склала $245 тис.

Актив був реалізований 15 червня 2015 року і чисті надходження від реалізації склали $248 тис. Фінансовий рік компанії закінчується 31 грудня.

Завдання: підготуйте витяги з фінансової звітності станом на 1 жовтня 2014 року, на 31 грудня 2014 року і на 15 червня 2015 року в рамках такої операції.

 

Вправа 5.4

1 жовтня 2014 року компанія «Тюльпан» вирішила продати один з об'єктів основних засобів. Актив готовий до негайного продажу і встановлено ціну $208 тис., що відповідає ринковій ціні. Планується, що компанія понесе витрати в розмірі $8 тис. для реалізації активу.

У момент прийняття рішення про реалізацію первісна вартість активу становила $300 тис., а накопичена амортизація $80 тис. Раніше для цього активу був визнаний збиток від зменшення корисності - $15 тис.

Незважаючи на докладені зусилля, актив не був реалізований до дати звітності. За оцінками незалежних експертів, справедлива вартість активу на 31 грудня 2014 року склала $219 тис., оцінка очікуваних витрат на продаж залишилася такою ж, як на 1 жовтня 2014 року.

Компанія готує піврічну проміжну звітність. Станом на 30 червня 2015 року справедлива вартість активу склала $233 тис. Актив був реалізований 30 вересня 2015 року і чисті надходження від реалізації склали $ 235 тис.

Фінансовий рік компанії закінчується 31 грудня.

Завдання: підготуйте витяги з фінансової звітності компанії на 1 жовтня 2014 року, на 31 грудня 2014 року, на 30 червня 2015 року (дата проміжної фінансової звітності) і на 30 вересня 2015 року.

 

 

 

Задачі до теми «Облік оренди» МСФЗ 16 «Оренда»

Вправа 6.1

Компанія «Стар» уклала договір оренди виробничого обладнання 1 жовтня 2015 року терміном на 4 роки. Умовами договору передбачено 4 виплати по $500 тис. в кінці кожного року. Після закінчення оренди обладнання буде повернуто орендодавцю. Компанія «Стар» зазвичай використовує аналогічне обладнання протягом 5 років. Відсоткова ставка при оренді становить 10% річних. Теперішня вартість орендних платежів на початок терміну оренди склала $1585 тис.

Завдання: складіть витяги з фінансової звітності компанії «Стар» за рік, що закінчився 30 вересня 2017 року.

 

Вправа 6.2

1 жовтня 2015 року компанія «Штерн» взяла в оренду приміщення на 4 роки з виплатами по $60 тис. на початку кожного року. Після закінчення оренди приміщення буде повернуто орендодавцю. Ставка, закладена в оренду, становить 10% річних. Прямі витрати на укладання договору оренди склали $7 тис. При ставці дисконтування 10% теперішня вартість 1 долара до отримання в кінці кожного року протягом 4 років становить 3.17 долара, протягом 3 років - 2.49 долара.

Завдання: складіть витяги з фінансової звітності компанії «Штерн» за рік, що закінчився 30 вересня 2017 року.

Вправа 6.3

1 квітня 2017 року компанія «Стелла» уклала договір оренди складу терміном на 18 місяців. У договорі передбачена можливість дострокового розірвання після закінчення 11 місяців. Після закінчення терміну оренди складу договір може бути продовжений ще на 6 місяців. Станом на початок договору оренди компанія «Стелла» з високою ймовірністю очікує, що до 31 жовтня 2017 року закінчить будівництво власного складу і починаючи з цієї дати орендоване приміщення більше не знадобиться.

Умовами договору передбачені платежі в кінці кожного місяця в сумі $110 тис., проте перші два місяці оренда є безкоштовною.

Завдання: поясніть і покажіть, як дана операція повинна відображатися у фінансовій звітності компанії «Стелла» за рік, що закінчився 30 вересня 2017 року.

Вправа 6.4

1 жовтня 2015 компанія «Скай» придбала нове обладнання за $1500 тис. і відразу віддала його в оренду компанії «Стар» терміном на 4 роки. Умовами договору передбачені 4 виплати по $500 тис. в кінці кожних дванадцяти місяців. Після закінчення строку оренди обладнання буде повернуто орендодавцю. Компанія «Скай» оцінила строк корисного використання обладнання - 5 років.

Відсоткова ставка при оренді - 10% річних. Дисконтована вартість орендних платежів на початок строку оренди - $1585 тис.

Завдання: складіть витяги з фінансової звітності за компанії «Скай» за роки, що закінчуються 30 вересня 2016 і 2017 року.