Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Звітність бюджетних установ досить різноманітна і глибоко деталізована. Це має своє об'єктивне пояснення, адже на її підставі контролюється виконання бюджетів за видатками, пе­ревіряється доцільність витрачання бюджетних коштів відповід­но до кошторисних передбачень, аналізується повнота і доцільність використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків і т.ін. Цим можна пояснити і те, що бухгал­терська звітність бюджетних установ суворо регламентована як за змістом, так і за термінами подання

Мета  даного курсу: засвоєння теорії і практики складання фінансової, податкової та статистичної звітності  в бюджетних установах студентами спеціальності  7.03050901  “Облік і аудит”.

Завдання: 

- вивчення теоретичних засад складання  звітності  в бюджетних установах;

- засвоєння методики складання  місячної, квартальної та річної звітності в бюджетних установах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- порядок складання фінансової і бюджетної звітності розпорядниками  та одержувачами бюджетних коштів;

-  порядок складання податкової та статистичної звітності в бюджетних установах.

 

 

 

 

2.  ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Після вивчення  дисципліни "Звітність в бюджетних установах"  студенти заочної форми навчання  зобов’язані виконати завдання для самостійної роботи згідно з графіком учбового  процесу  до початку сесії.

Самостійна робота являється складовою частиною  роботи  студентів заочного відділення в вивченні питань,  викладених в програмі курсу. Виконання завдань для самостійної роботи  дасть змогу більш глибоко засвоїти теоретичні аспекти вивчаємої дисципліни та застосувати набуті знання в розв’язанні практичних задач.

Самостійна  робота виконується за варіантами, які студенти обирають за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно таблиці 1:

Таблиця 1

Відповідність номеру варіанта  самостійної роботи номеру залікової книжки

Останні дві цифри номера залікової книжки студента

Варіант

Останні дві цифри номера залікової книжки студента

Варіант

01, 21, 41, 61 ,81

1

11, 31, 51, 71,91

11

02, 22, 42, 62 ,82

2

12, 32, 52, 72 ,92

12

03, 23, 43, 63 ,83

3

13, 33, 53, 73,93

13

04, 24, 44, 64 ,84

4

14, 34, 54, 74,94

14

05, 25, 45, 65,85

5

15, 35, 55, 75,95

15

06, 26, 46, 66 ,86

6

16, 36, 56, 76 ,96

16

07, 27, 47, 67 ,87

7

17, 37, 57, 77,97

17

08, 28, 48, 68 ,88

8

18, 38, 58, 78,98

18

09, 29, 49, 69,89

9

19, 39, 59, 79,99

19

10,30,50,70,90

10

20,40,60,80, 00

20

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці самостійної роботи. У разі відсутності цих відомостей робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

Самостійна робота містить в собі теоретичне питання, тести та задачу.  При висвітленні  теоретичних питань необхідно досконально ознайомитися з нормативною базою щодо зазначених питань, відповідними розділами в підручниках, навчальних посібниках, з публікаціями в періодичних виданнях. Під час відповіді на питання слід наводити посилання на відповідні  джерела інформації. При розв’язанні задач  обов’язково необхідно наводити докладні пояснення,    обґрунтовувати  свої  рішення.

Вимоги до оформлення самостійної  роботи:

 • робота повинна бути виконана в окремому зошиті чи на листах формату А4 акуратно та розбірливо;
 • у кінці роботи обов’язково наводиться список використаних джерел інформації, якими користувався студент при виконанні самостійної роботи;
 • у разі комп’ютерного набору використовується шрифт  Times New Roman , шрифт №14, інтервал  1,5;
 • лист самостійної роботи повинен мати поля : з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм, зверху та знизу – по 20 мм.;
 • нумерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті;
 • номера сторінок, на яких починаються  відповіді на питання самостійної роботи, розв’язання практичних завдань, список використаних джерел необхідно вказати у ЗМІСТІ, який наводиться за титульним листом;
 • строк надання самостійної  роботи на кафедру – не пізніше 5 днів до сесії.

Після перевірки самостійна робота  може мати наступні варіанти оцінок: “На доробку” та “До захисту”. В роботі з оцінкою “На доробку” студент повинен виправити всі помилки та надати роботу знов на кафедру. Робота з оцінкою “До захисту” видається студенту  перед захистом.

Самостійні роботи, що не відповідають зазначеним вимогам, до захисту не допускаються.

3. Завдання  для самостійної роботи

 

Варіант №1

 

І. Теоретичне питання: Законодавчо - нормативна регламентація звітності бюджетних установ

 

ІІ. Тести

1. Основним завданням  фінансової звітності бюджетних установ є:

а) надання інформації для оцінки платоспроможності установи і рентабельності її діяльності;

б) відображення стану їх майна та результатів діяльності у процесі виконання кошторису  доходів і видатків;

в) підготовка вихідних даних для планування кошторису на наступний рік;

г) надання інформації для оцінки фінансової незалежності  установи та ефективності роботи розпорядників бюджетних коштів .

 

2. Під власним капіталом в бюджетних установах розуміють:

а) внески засновників установи ;

б) отримані в тимчасове розпорядження кошти фінансуючого органу, які забезпечують безперервну діяльність установи ;

в) власні джерела утворення господарських засобів, які забезпечують безперервну діяльність установи ;

г) отримані бюджетною установою гранти, дарунки, благодійні внески.

 

3.Вибрати необхідні пояснення щодо видів кошторисів доходів і видатків :

А).Індивідуальний кошторис

1)складається міністерством, відомством, органом виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування видатків на разові заходи

Б). Зведений  кошторис

2)складається кожною бюджетною установою та надаються нею безпосередньо у Верховну Раду не пізніше ніж за місяць до затвердження державного бюджету на наступний рік

В) На централізовані заходи

3)зведені показники, наведені в індивідуальних кошторисах розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня

4)складається кожною бюджетною установою та видається нею безпосередньо вищій установі незалежно від того, ведуть вони облік самостійно чи обслуговуються в централізованій бухгалтерії

 

4.Показники звіту за ф. « 2м (д/м) дають змогу:

а) провести оперативний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками;

б) визначити відсоток повноти фінансування кошторису установи відносно  річних кошторисних призначень шляхом порівняння суми отриманих асигнувань та суми затвердженого кошторису;

в) визначити  повноту фінансування відповідно до  затвердженого плану асигнувань на кінець звітного періоду;

г) всі відповіді вірні.

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

            Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

25360

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

100

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2000

Нараховано плату за надані установою послуги

50000

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30100

15400

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

10930

5590

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1085

555

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4350

2225

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

83200

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

55120

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8700

4400

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

23985

12135

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49315

24950

 

Варіант №2

 

 

І. Теоретичне питання: Основи складання фінансової звітності бюджетними установами

 

ІІ. Тести

 

1. Показники звіту за ф. « 2м (д/м) дають змогу:

а) провести оперативний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками;

б) визначити відсоток повноти фінансування кошторису установи відносно  річних кошторисних призначень шляхом порівняння суми отриманих асигнувань та суми затвердженого кошторису;

в) визначити  повноту фінансування відповідно до  затвердженого плану асигнувань на кінець звітного періоду;

г) всі відповіді вірні.

 

2. Функції власного капіталу  бюджетних установ:

а) довгострокового фінансування;

б) визначення ступеню незалежності;

в) розподілу доходів і активів;

г) фінансування ризику.

 

3.В залежності від джерел утворення доходи бюджетної установи поділяються на види:

а) доходи загального фонду;

б) доходи робітників бюджетної установи, отримані не за місцем їх основної роботи;

в) доходи спеціального фонду;

г) доходи бюджетної установи від випуску простих та привілейованих акцій;

д) проценти від надання кредитів фізичним та юридичним особам.

 

4. «Звіт  про використання  коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України» форми № 2 – валюта  складається::

а) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті ;

б) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті;

в) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ;

г) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ.

 

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27890

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

110

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2200

Нараховано плату за надані установою послуги

50140

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30200

15500

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

10960

5590

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1090

560

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4370

2240

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

83350

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

55260

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8720

4415

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24020

12180

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49390

25030

 

Варіант №3

 

 

І. Теоретичне питання: Інформаційні джерела для складання фінансової та бюджетної звітності установи

 

 

ІІ. Тести

 

1. «Звіт  про використання  коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України» форми № 2 – валюта  складається::

а) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті ;

б) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті;

в) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ;

г) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ.

 

2 Фонди бюджетних установ формуються за рахунок:

а) бюджетних установ;

б) гуманітарної допомоги;

в) внесків працівників;

г) Фонду соціального страхування.

 

3.Визначити види коштів, які відносяться до позабюджетних (коштів спеціального фонду):

а) плата за надані послуги;

б) плата за навчання дітей в ліцеях, гімназіях;

в) підзвітні суми;

г) інші позабюджетні кошти;

д) депозитні кошти;

е)суми за дорученнями;

ж) повідомлення на грошові перекази.

 

4.Звіт ф. № 4-1 м (д/м) - це:

а) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  бюджетних установ;

б) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються   бюджетними установами;

в) Звіт про надходження і використання інших надходжень    спеціального фонду;

г) Звіт про виконання кошторису за загальним фондом.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27910

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

120

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

50270

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30300

15600

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11000

5660

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1095

560

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4380

2255

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

83450

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

55390

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8730

4430

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24065

12210

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49475

25115

 

Варіант №4

 

 

І. Теоретичне питання: Порядок складання Балансу (ф. №1) бюджетної установи

 

 

ІІ. Тести

 

1   Баланс поділяється на дві частини:

а)  ліворуч — актив, праворуч — зобов'язання;

б)  ліворуч — капітал, праворуч — зобов'язання.

в)  ліворуч — актив, праворуч — права і заборгованість.

 

2. Результати виконання кошторису визначаються:

а) наприкінці бюджетного року;

б) щоквартально;

в) після коригування кошторису;

г) щомісяця.

 

3.Вибрати відповідні пояснення щодо норм видатків бюджетних установ

А)Матеріальні норми

1)встановлюються законодавчо – нормативними документами

Б) Грошові норми

2)середні видатки, що припадають на розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи

В) Обов‘язкові норми

3)відображають видатки матеріальних ресурсів у натуральному вираженні на одиницю виміру видатків

Г) Розрахункові норми

4)матеріальні норми, переведені у грошове вираження, виходячи зі встановлених тарифів

 

4. Джерелами інформації для складання звіту ф. №7 м (д/м) є:

а) дані бухгалтерського обліку про отримані асигнування з місцевого бюджету;

б) дані бухгалтерського обліку про отримані асигнування з державного бюджету;

в) дані бухгалтерського обліку про здійснені касові видатки;

г) дані бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість.

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27850

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

150

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

50410

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30400

15700

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11030

5700

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1095

565

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4395

2270

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

83600

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

55530

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8745

4445

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24095

12255

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49560

25195

 

Варіант №5

 

І. Теоретичне питання: Особливості складання і подання Звіту про рух грошових коштів бюджетної установи

 

 

ІІ. Тести

1.   Яку суму становлять активи бюджетної установи, якщо влас­
ний капітал — 6500 грн, а зобов'язання
2500 грн:

а)  9000 грн;

б)  4000 грн;         

в)  6500 грн?

 

2. Складові власного капіталу бюджетних установ:

а) статутний капітал;

б) фонд у необоротних активах;

в) фонд у МШП;

г) нерозподілений капітал.

 

3.Вкажіть правильне визначення терміна “бюджетне фінансування”

а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи;

б) надання довгострокового кредиту в зв‘язку із виникненням розриву між доходами і видатками;

в) отримання коштів від надання платних послуг;

г)виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених кошторисів;

д) немає правильної відповіді.

 

4. Квартальні фінансові звіти розпорядників бюджетних коштів складаються:

а) у гривнях;

б) у тисячах гривень з одним десятковим знаком;

в) у тисячах гривень з двома  десятковими знаками;

г) на розсуд головного бухгалтера установи.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27950

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

50550

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30500

15800

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11070

5740

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1100

570

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4410

2285

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

83750

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

55670

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8760

4460

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24140

12300

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49640

25275

 

Варіант №6

 

І. Теоретичне питання: Порядок складання окремих форм річної фінансової звітності

 

 

ІІ. Тести

1.   Які з перелічених активів є оборотними:

а)  нематеріальні активи;

б)  незавершене капітальне будівництво;

в)  малоцінні та швидкозношувані предмети?

 

2. При визначенні результату виконання кошторису за загальним фондом  на субрахунок 431 закриваються субрахунки:

а) 701,801;

б) 702,802;

в) 711,811;

г) 701,811.

 

3.Вкажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) виділення коштів з метою усунення дефіциту бюджету;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділення коштів;

ж) суворий контроль за використанням виділених коштів.

 

4. За об’єктами звітності та джерелами даних звітність бюджетних установ класифікується як:

а) місячна, квартальна, річна;

б) індивідуальна, зведена;

в) бухгалтерська (фінансова), податкова, статистична;

г) загального фонду, спеціального фонду.

 

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27500

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2100

Нараховано плату за надані установою послуги

50680

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30600

15900

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11110

5770

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1100

570

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4425

2300

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

83900

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

55800

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8775

4475

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24180

12330

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49725

25360

 

Варіант №7

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання  Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями

 

 

ІІ. Тести

1.   До форм бухгалтерської звітності як елемент методу
бухгалтерського обліку належить:

а)  баланс;

б) оборотно-сальдова відомість;

в) договір.

 

2. Вкажіть правильне визначення терміна “бюджетне фінансування”

а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи;

б) надання довгострокового кредиту в зв‘язку із виникненням розриву між доходами і видатками;

в) отримання коштів від надання платних послуг;

г)виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених кошторисів;

д) немає правильної відповіді.

 

3.   В бюджетних установах домінуючою є форма розрахунків:?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами – дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г)  акредитивами.

 

4. Вартість необоротних активів (у розрізі видів) бюджетної установи на початок і кінець року , їх рух протягом звітного року відображається у річній звітності:

а) ф. № 6;      

б) ф. №5;

в) ф. № 4-1 м;           

г) ф. № 7  м.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

28100

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

50820

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30700

16000

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11140

5810

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1105

575

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4440

2315

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

84000

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

55940

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8790

4490

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24215

12375

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49805

25440

 

Варіант №8

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання Звіту про обсяги реалізованих послуг

 

ІІ. Тести

1.   Сальдо кінцеве за активним рахунком визначається за форму­
лою:

а)  Ск = ДО - Сп + КО;

б) Ск =ДО + Сп + КО;
в)Ск = ДО + Сп-КО.

 

2.Вкажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) виділення коштів з метою усунення дефіциту бюджету;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділення коштів;

ж) суворий контроль за використанням виділених коштів.

 

3. Основним завданням  фінансової звітності бюджетних установ є:

а) надання інформації для оцінки платоспроможності установи і рентабельності її діяльності;

б) відображення стану їх майна та результатів діяльності у процесі виконання кошторису  доходів і видатків;

в) підготовка вихідних даних для планування кошторису на наступний рік;

г) надання інформації для оцінки фінансової незалежності  установи та ефективності роботи розпорядників бюджетних коштів .

 

4. Дані про рух протягом року  матеріалів і продуктів харчування та їх залишки  на початок і кінець року відображаються у річній звітності:

а) ф. № 6;      

б) ф. №5;

в) ф. № 9;      

г) ф. № 7 .

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

28200

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

120

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

50960

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30800

16100

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11180

5850

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1110

580

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4455

2325

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

84150

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

56080

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8805

4500

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24260

12420

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49885

25525

 

Варіант №9

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання Звіту з праці

 

 

ІІ. Тести

1   Сальдо кінцеве за пасивним рахунком визначається за форму­
лою:

а)  Ск =КО-ДО-Сп;

б)  Ск = КО + Сп - ДО;

в)Ск = ДО + Сп- КО.

 

2. Виберіть з правої колонки правильне визначення касових і фактичних видатків:

 1. касові видатки – це …

 

 

2. фактичні видатки – це …

а) видатки за рахунок загального фонду;

б) видатки за рахунок спеціального фонду;

в) видатки за рахунок коштів вищого розпорядника коштів;

г)  видатки, здійснювані з реєстраційних рахунків як готівкою, так і безготівковими перерахуваннями.

д) кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами

 

3. Обов’язковим елементом річного звіту бюджетної установи є:

а) доповідна записка розпорядника коштів фінансуючому органу;

б) пояснювальна записка із відповідними додатками до неї;

в) супровідний лист, завірений органами ДКУ;

г) реєстр поданих форм звітності, завірений печаткою  установи.

 

4.Показники звіту за ф. « 2м (д/м) дають змогу:

а) провести оперативний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками;

б) визначити відсоток повноти фінансування кошторису установи відносно  річних кошторисних призначень шляхом порівняння суми отриманих асигнувань та суми затвердженого кошторису;

в) визначити  повноту фінансування відповідно до  затвердженого плану асигнувань на кінець звітного періоду;

г) всі відповіді вірні.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

28110

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2400

Нараховано плату за надані установою послуги

51090

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30900

16200

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11220

5880

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1110

585

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4470

2340

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

84300

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

56210

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8820

4515

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24300

12455

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49970

25605

 

Варіант №10

 

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання податкової декларації з ПДВ

 

 

ІІ. Тести

1   Пасив балансу бюджетної установи містить:

а)  власний капітал;         

б) зобов'язання;

в) а) і б);                

г)  доходи;

д) в, б і а.

 

2.Вибрати відповідні пояснення щодо норм видатків бюджетних установ

А)Матеріальні норми

1)встановлюються законодавчо – нормативними документами

Б) Грошові норми

2)середні видатки, що припадають на розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи

В) Обов‘язкові норми

3)відображають видатки матеріальних ресурсів у натуральному вираженні на одиницю виміру видатків

Г) Розрахункові норми

4)матеріальні норми, переведені у грошове вираження, виходячи зі встановлених тарифів

 

3.В залежності від джерел утворення доходи бюджетної установи поділяються на види:

а) доходи загального фонду;

б) доходи робітників бюджетної установи, отримані не за місцем їх основної роботи;

в) доходи спеціального фонду;

г) доходи бюджетної установи від випуску простих та привілейованих акцій;

д) проценти від надання кредитів фізичним та юридичним особам.

 

4. «Звіт  про використання  коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України» форми № 2 – валюта  складається::

а) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті ;

б) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті;

в) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ;

г) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ.

 

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27890

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

110

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2200

Нараховано плату за надані установою послуги

51230

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

30100

15400

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

10930

5590

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1085

555

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4350

2225

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

84400

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

56350

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8700

4400

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

23985

12135

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

49315

24950

 

Варіант №11

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання Звіту про результати фінансової діяльності бюджетної установи (ф. №9д, №9м)

 

 

ІІ. Тести

1.   У формулі

АКТИВИ + Х = ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ +У + ДОХОДИ:

а) х — зобов'язання, у — витрати;

б) х — пасиви, у — зобов'язання;

в) х — витрати, у — зобов'язання;

г) х — виробничі запаси, у — основні засоби.

 

2. При визначенні результату виконання кошторису за загальним фондом  на субрахунок 431 закриваються субрахунки:

а) 701,801;

б) 702,802;

в) 711,811;

г) 701,811.

 

3.Вкажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) виділення коштів з метою усунення дефіциту бюджету;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділення коштів;

ж) суворий контроль за використанням виділених коштів.

 

4. За об’єктами звітності та джерелами даних звітність бюджетних установ класифікується як:

а) місячна, квартальна, річна;

б) індивідуальна, зведена;

в) бухгалтерська (фінансова), податкова, статистична;

г) загального фонду, спеціального фонду.

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

28100

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

120

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2100

Нараховано плату за надані установою послуги

51360

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31100

16400

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11290

5950

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1120

590

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4500

2370

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

84550

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

56480

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8850

4545

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24380

12530

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50130

25770

 

Варіант №12

 

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання Звіту про надходження та використання коштів  загального фонду (ф. №2д, №2м)

 

ІІ. Тести

1.    Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які розроблені та затверджені МФУ, мають таку особливість:

а)  на бюджетні установи не поширюються;

б) не поширюються на бюджетні установи, що мають окремі
бухгалтерії;

в) не поширюються на бюджетні установи, що визначені Головним управлінням Державного казначейства України;

г)  поширюються на всі бюджетні установи.

 

2. Результати виконання кошторису визначаються:

а) наприкінці бюджетного року;

б) щоквартально;

в) після коригування кошторису;

г) щомісяця.

 

3.Вибрати відповідні пояснення щодо норм видатків бюджетних установ

А)Матеріальні норми

1)встановлюються законодавчо – нормативними документами

Б) Грошові норми

2)середні видатки, що припадають на розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи

В) Обов‘язкові норми

3)відображають видатки матеріальних ресурсів у натуральному вираженні на одиницю виміру видатків

Г) Розрахункові норми

4)матеріальні норми, переведені у грошове вираження, виходячи зі встановлених тарифів

 

4. Джерелами інформації для складання звіту ф. №7 м (д/м) є:

а) дані бухгалтерського обліку про отримані асигнування з місцевого бюджету;

б) дані бухгалтерського обліку про отримані асигнування з державного бюджету;

в) дані бухгалтерського обліку про здійснені касові видатки;

г) дані бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27500

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2100

Нараховано плату за надані установою послуги

51500

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31200

16500

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11330

5990

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1125

595

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4510

2385

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

84700

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

56620

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8860

4560

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24425

12575

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50215

25850

 

Варіант №13

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. №4-1д, №4-1м)

 

 

ІІ. Тести

1.   Баланс бюджетної установи має на меті:

а)  відобразити всі доходи та операції бюджетної установи;

б)  розкрити інформацію для інвесторів;

в) забезпечити контроль та аналіз використання коштів загаль­
ного та спеціального фондів;

г)   забезпечити контроль за коштами спеціального.

2   Сальдо кінцеве за пасивним рахунком визначається за форму­
лою:

а)  Ск =КО-ДО-Сп;

б)  Ск = КО + Сп - ДО;

в)Ск = ДО + Сп- КО.

 

3 Виберіть з правої колонки правильне визначення касових і фактичних видатків:

1.касові видатки – це …

 

 

2. фактичні видатки – це …

а) видатки за рахунок загального фонду;

б) видатки за рахунок спеціального фонду;

в) видатки за рахунок коштів вищого розпорядника коштів;

г)  видатки, здійснювані з реєстраційних рахунків як готівкою, так і безготівковими перерахуваннями.

д) кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами

 

4. Обов’язковим елементом річного звіту бюджетної установи є:

а) доповідна записка розпорядника коштів фінансуючому органу;

б) пояснювальна записка із відповідними додатками до неї;

в) супровідний лист, завірений органами ДКУ;

г) реєстр поданих форм звітності, завірений печаткою  установи.

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27950

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

120

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2100

Нараховано плату за надані установою послуги

51640

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31300

16600

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11360

6030

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1125

600

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4525

2400

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

84850

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

56760

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8875

4575

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24455

12620

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50300

25930

 

Варіант №14

 

 

І. Теоретичне питання: Порядок складання і подання Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (ф. №7д, №7м)

 

 

ІІ. Тести

1.   Яку суму становлять активи бюджетної установи, якщо влас­
ний капітал — 6500 грн, а зобов'язання
2500 грн:

а)  9000 грн;

б)  4000 грн;         

в)  6500 грн?

 

2. Складові власного капіталу бюджетних установ:

а) статутний капітал;

б) фонд у необоротних активах;

в) фонд у МШП;

г) нерозподілений капітал.

 

3.Вкажіть правильне визначення терміна “бюджетне фінансування”

а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи;

б) надання довгострокового кредиту в зв‘язку із виникненням розриву між доходами і видатками;

в) отримання коштів від надання платних послуг;

г)виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених кошторисів;

д) немає правильної відповіді.

 

4. Квартальні фінансові звіти розпорядників бюджетних коштів складаються:

а) у гривнях;

б) у тисячах гривень з одним десятковим знаком;

в) у тисячах гривень з двома  десятковими знаками;

г) на розсуд головного бухгалтера установи.

 

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27850

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

120

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

51770

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31400

16700

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11400

6060

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1130

600

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4540

2415

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

85000

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

56890

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8890

4590

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24500

12650

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50380

26015

 

Варіант №15

 

І. Теоретичне питання: Інформаційні джерела для складання фінансової та бюджетної звітності установи

 

 

 

ІІ. Тести

1.   Які з перелічених активів є оборотними:

а)  нематеріальні активи;

б)  незавершене капітальне будівництво;

в)  малоцінні та швидкозношувані предмети?

 

2. При визначенні результату виконання кошторису за загальним фондом  на субрахунок 431 закриваються субрахунки:

а) 701,801;

б) 702,802;

в) 711,811;

г) 701,811.

 

3.Вкажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) виділення коштів з метою усунення дефіциту бюджету;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділення коштів;

ж) суворий контроль за використанням виділених коштів.

 

4. За об’єктами звітності та джерелами даних звітність бюджетних установ класифікується як:

а) місячна, квартальна, річна;

б) індивідуальна, зведена;

в) бухгалтерська (фінансова), податкова, статистична;

г) загального фонду, спеціального фонду.

 

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

281200

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2100

Нараховано плату за надані установою послуги

51910

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31500

16800

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11440

6100

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1135

605

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4555

2430

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

85110

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

57030

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8905

4605

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24545

12695

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50460

26095

 

Варіант №16

 

 

І. Теоретичне питання: Склад бухгалтерської звітності бюджетних установ  та її регламентація

 

ІІ. Тести

1.   До форм бухгалтерської звітності як елемент методу
бухгалтерського обліку належить:

а)  баланс;

б) оборотно-сальдова відомість;

в) договір.

 

2. Вкажіть правильне визначення терміна “бюджетне фінансування”

а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи;

б) надання довгострокового кредиту в зв‘язку із виникненням розриву між доходами і видатками;

в) отримання коштів від надання платних послуг;

г)виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених кошторисів;

д) немає правильної відповіді.

 

3.   В бюджетних установах домінуючою є форма розрахунків:?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами – дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г)  акредитивами.

 

4. Вартість необоротних активів (у розрізі видів) бюджетної установи на початок і кінець року , їх рух протягом звітного року відображається у річній звітності:

а) ф. № 6;      

б) ф. №5;

в) ф. № 4-1 м;           

г) ф. № 7  м.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27850

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

52050

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31600

16900

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11470

6140

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1140

610

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4570

245

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

85250

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

57170

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8920

4620

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24580

12740

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50540

26175

 

Варіант №17

 

І. Теоретичне питання: Порядок складання і надання Звіту про рух необоротних активів (форма №5)

 

ІІ. Тести

1   Сальдо кінцеве за пасивним рахунком визначається за форму­
лою:

а)  Ск =КО-ДО-Сп;

б)  Ск = КО + Сп - ДО;

в)Ск = ДО + Сп- КО.

 

2. Виберіть з правої колонки правильне визначення касових і фактичних видатків:

1.касові видатки – це …

 

 

2. фактичні видатки – це …

а) видатки за рахунок загального фонду;

б) видатки за рахунок спеціального фонду;

в) видатки за рахунок коштів вищого розпорядника коштів;

г)  видатки, здійснювані з реєстраційних рахунків як готівкою, так і безготівковими перерахуваннями.

д) кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами

 

3. Обов’язковим елементом річного звіту бюджетної установи є:

а) доповідна записка розпорядника коштів фінансуючому органу;

б) пояснювальна записка із відповідними додатками до неї;

в) супровідний лист, завірений органами ДКУ;

г) реєстр поданих форм звітності, завірений печаткою  установи.

 

4.Показники звіту за ф. « 2м (д/м) дають змогу:

а) провести оперативний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками;

б) визначити відсоток повноти фінансування кошторису установи відносно  річних кошторисних призначень шляхом порівняння суми отриманих асигнувань та суми затвердженого кошторису;

в) визначити  повноту фінансування відповідно до  затвердженого плану асигнувань на кінець звітного періоду;

г) всі відповіді вірні.

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

27850

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

120

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2400

Нараховано плату за надані установою послуги

52180

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31700

17000

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11510

6170

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1140

610

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4585

2460

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

85400

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

57300

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8935

4635

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24620

12770

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50625

26260

 

Варіант №18

 

І. Теоретичне питання: Порядок складання і надання Звіту про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6)

 

 

ІІ. Тести

1   Пасив балансу бюджетної установи містить:

а)  власний капітал;         

б) зобов'язання;

в) а) і б);                

г)  доходи;

д) в, б і а.

 

2.Вибрати відповідні пояснення щодо норм видатків бюджетних установ

А)Матеріальні норми

1)встановлюються законодавчо – нормативними документами

Б) Грошові норми

2)середні видатки, що припадають на розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи

В) Обов‘язкові норми

3)відображають видатки матеріальних ресурсів у натуральному вираженні на одиницю виміру видатків

Г) Розрахункові норми

4)матеріальні норми, переведені у грошове вираження, виходячи зі встановлених тарифів

 

3.В залежності від джерел утворення доходи бюджетної установи поділяються на види:

а) доходи загального фонду;

б) доходи робітників бюджетної установи, отримані не за місцем їх основної роботи;

в) доходи спеціального фонду;

г) доходи бюджетної установи від випуску простих та привілейованих акцій;

д) проценти від надання кредитів фізичним та юридичним особам.

 

4. «Звіт  про використання  коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України» форми № 2 – валюта  складається::

а) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті ;

б) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті;

в) бюджетними установами, що отримують кошти  з загального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ;

г) бюджетними установами, що отримують кошти  зі спеціального фонду бюджету в іноземній валюті за кожною програмою в розрізі КЕКВ.

 

 

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

28120

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

120

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

52320

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31800

17100

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11540

6210

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1145

615

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4600

2470

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

85500

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

57440

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8950

4645

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24655

12815

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50705

263450

 

Варіант №19

 

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання  Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями

 

 

ІІ. Тести

1.   У формулі

АКТИВИ + Х = ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ +У + ДОХОДИ:

а) х — зобов'язання, у — витрати;

б) х — пасиви, у — зобов'язання;

в) х — витрати, у — зобов'язання;

г) х — виробничі запаси, у — основні засоби.

 

2. При визначенні результату виконання кошторису за загальним фондом  на субрахунок 431 закриваються субрахунки:

а) 701,801;

б) 702,802;

в) 711,811;

г) 701,811.

 

3.Вкажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) виділення коштів з метою усунення дефіциту бюджету;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділення коштів;

ж) суворий контроль за використанням виділених коштів.

 

4. За об’єктами звітності та джерелами даних звітність бюджетних установ класифікується як:

а) місячна, квартальна, річна;

б) індивідуальна, зведена;

в) бухгалтерська (фінансова), податкова, статистична;

г) загального фонду, спеціального фонду.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

28210

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2300

Нараховано плату за надані установою послуги

52450

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

31900

17200

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11580

6240

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1150

620

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4610

2490

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

85650

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

57570

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8960

4665

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

24700

12850

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50790

26420

 

Варіант №20

 

І. Теоретичне питання: Порядок заповнення та подання Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (ф. №7д, №7м)

 

 

ІІ. Тести

1.    Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
які розроблені та затверджені МФУ, мають таку особливість:

а)  на бюджетні установи не поширюються;

б) не поширюються на бюджетні установи, що мають окремі
бухгалтерії;

в) не поширюються на бюджетні установи, що визначені Головним управлінням Державного казначейства України;

г)  поширюються на всі бюджетні установи.

 

2. Результати виконання кошторису визначаються:

а) наприкінці бюджетного року;

б) щоквартально;

в) після коригування кошторису;

г) щомісяця.

 

3.Вибрати відповідні пояснення щодо норм видатків бюджетних установ

А)Матеріальні норми

1)встановлюються законодавчо – нормативними документами

Б) Грошові норми

2)середні видатки, що припадають на розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи

В) Обов‘язкові норми

3)відображають видатки матеріальних ресурсів у натуральному вираженні на одиницю виміру видатків

Г) Розрахункові норми

4)матеріальні норми, переведені у грошове вираження, виходячи зі встановлених тарифів

 

4. Джерелами інформації для складання звіту ф. №7 м (д/м) є:

а) дані бухгалтерського обліку про отримані асигнування з місцевого бюджету;

б) дані бухгалтерського обліку про отримані асигнування з державного бюджету;

в) дані бухгалтерського обліку про здійснені касові видатки;

г) дані бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість.

 

ІІІ. Практичне завдання: скласти баланс бюджетної установи станом на 31.12.20__р.

Станом на 01.10.20__ року залишки на рахунках бюджетної установи, що фінансується з місцевого бюджету та надає платні послуги, склали:

Найменування рахунку

Сума, грн.

Основні засоби

135260

Знос основних засобів

33815

Фонд у необоротних активах

101445

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

Господарські матеріали та канцелярські приладдя

1020

Каса в національній валюті

20

Реєстраційний рахунок

120

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

Розрахунки з іншими кредиторами

7120

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

Розрахунки із заробітної плати

36980

Видатки з місцевого бюджету  на утримання установи та інші заходи

670520

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

793275

 

Впродовж ІV кварталу в установі здійснені наступні господарські операції:

Зміст господарської операції

Сума,грн .

Нараховано знос на основні засоби

28020

Списані канцелярські товари, придбані за рахунок коштів загального фонду

130

Передані в експлуатацію МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

2100

Нараховано плату за надані установою послуги

52590

Нарахована заробітна плата :

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

32000

17300

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати єдиного соціального внеску:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

11620

6280

Утриманий є.с.в. з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

1155

625

Утриманий податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати , нарахованої:

 • за рахунок коштів загального фонду
 • за рахунок коштів спеціального фонду

 

4625

2500

Акцептовані рахунки за комунальні послуги (оплата буде здійснена за рахунок коштів загального фонду)

750

Отримане фінансування з місцевого бюджету

85800

Отримано плату за надані послуги на спеціальний реєстраційний рахунок

57710

Перераховано за комунальні послуги з реєстраційного рахунку

750

Погашена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок коштів спеціального фонду

7120

Погашена кредиторська заборгованість перед підзвітною особою за рахунок коштів загального фонду

500

Перерахований  в бюджет  ПДФО:

 • з загального фонду
 • - зі спеціального фонду

 

8975

4675

Перерахований єдиний соціальний внесок:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

13972

12895

Видана заробітна плата:

 • з загального фонду
 • зі спеціального фонду

 

50870

26505