Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1

З ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса: ОНПУ, 2016

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1

З ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

 

 

 

для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 

6.030509 – Облік і аудит
6.030504 – Економіка підприємства

6.030507 – Маркетинг
6.030502 – Економічна кібернетика

6.030601 – Менеджмент

 

 

 

 

 

 

Затверджено

На засіданні кафедри

обліку, аналізу і аудиту

Протокол № 5 від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса: ОНПУ, 2016

Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №1  з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів заочної форми навчання спеціальностей  6.030509, 6.030504, 6.030507, 6.030502, 6.030601.  Укладачі: Н.О. Просянюк, М.О. Ананська, В.В. Кірсанова, Варчук О.А. Одеса, ОНПУ. 2016. –   57 с.

 

 

 

 

                                                                       Укладачі: Н.О. Просянюк, старший викладач

      М.О. Ананська, старший викладач

                                                                                        В. В. Кірсанова, к.е.н., доцент

      О.А. Варчук, старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до навчального плану  в терміни, встановлені графіками з дисципліни «Бухгалтерський облік», передбачено виконання контрольних робіт  (КР).

            Мета виконання КР №1 – закріплення теоретичних знань з дисципліни, оволодіння методикою складання балансу підприємства.

            В результаті виконання КР студент повинен навчитися:

-  заповнювати журнал реєстрації господарських операцій;

-  використовувати метод подвійного запису;

-  складати оборотні та шахові відомості;

-  складати баланс підприємства згідно положення бухгалтерського обліку П(С)БО 2 «Баланс»;

-  аналізувати баланс підприємства.

Контрольна робота № 1 складається з трьох завдань: теоретичного питання, практичного завдання і тестових завдань

            Робота виконується на листах формату А4, або у зошиті.

В завданнях наведені умовні дані.

Результати розрахунків округляти до цілих значень. Сторінки повинні бути пронумеровані.

Номер варіанта роботи відповідає номеру в заліковій відомості групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць скласти «Журнал реєстрації господарських операцій» за формою, представленою в таблиці 1.

 

Таблиця 1.- Журнал реєстрації господарських операцій  за________ місяць _____ року

госп.

опер.

Зміст господарської операції

Документ

Сума,

грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

……

……..

……..

……

........

……..

……

……..

……..

……

……..

……......

Разом

 

……

 

 

 

2. Для відкриття синтетичних і аналітичних рахунків потрібно чітко знати їх відмінності.

Синтетичні рахунки призначені для відображення господарських операцій в укрупненому вигляді, а процес їх реєстрації – синтетичним обліком.

Наприклад, «Виробничі запаси» - рах. 20.

Рахунки, на яких аналізується інформація, укрупнена на синтетичних рахунках, називаються аналітичними, а процес їх реєстрації – аналітичним обліком.

Наприклад: рахунок 201 – «Сировина і матеріали»

                     рахунок 202 – «Купувальні напівфабрикати і комплектуючі».

Необхідно пам'ятати, що залишок синтетичного рахунку завжди дорівнює підсумку залишків по аналітичних рахунках.

3. На підставі вихідних даних необхідно скласти рахунки синтетичного обліку, задіяні в даному звітному періоді.

Скласти рахунок – це відкрити рахунок, перенести вхідне сальдо з попереднього періоду, заповнити звороти і вивести кінцеве сальдо.

Вхідне сальдо вибирається з вхідного балансу, в якому приведені залишки по рахунках на останній день попереднього місяця. Звороти заповнюються на підставі кореспонденції рахунків, вказаних в «Журналі реєстрації господарських операцій».

Наприклад, відобразити наступну господарську операцію: «Одержані в касу з поточного рахунку грошові кошти в сумі 3000 грн.», за умови, що вхідне сальдо на поточному рахунку було 8000 грн., а в касі підприємства грошові кошти були відсутні.

Ця операція викликає перерозподіл у складі засобів, що відображається взаємозв'язком двох рахунків: «Каса» і «Поточний рахунок». Обидва рахунки – активні. Оскільки на активних рахунках збільшення господарських засобів відображається в дебеті, то операція повинна бути записана в дебеті рахунку «Каса». На поточному рахунку в банку грошові кошти, відповідно, зменшилися на цю ж суму (3000). Зменшення засобів на активних рахунках  відображається на кредиті. Тому дану операцію одночасно слід відобразити на кредиті рахунку «Поточний рахунок». Схематичне відображення на рахунках даної операції матиме вигляд, який є подвійним записом:

 

            31                                                                     30

     Д рахунок «Поточний рахунок»  К          Д        рахунок «Каса»         К

1) 3000

 

                   

       Сп=8000                                                      Сп =0

1) 3000

               

        Од=0           Ок=3000                                   Од=3000                  Ок=0

        

        Ск=5000                                                       Ск=3000

   Як видно з прикладу, зроблений на рахунках запис відображає дві дії, що виникли унаслідок господарської операції: збільшення грошових коштів в касі підприємства і одночасне зменшення їх на цю суму на поточному рахунку.

Аналогічно складаються рахунки аналітичного обліку.

4. На підставі складених рахунків синтетичного обліку складається оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку.

Оборотна відомість – це зведення оборотів і залишків за визначений період. Основною особливістю оборотної відомості синтетичного обліку є наявність трьох пар рівних підсумків: перша і третя пари рівних підсумків випливають з балансу, а друга пара підсумків виникає в результаті реалізації методу подвійного запису.

Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку представляється за формою, приведеною в таблиці 2.

 

Таблиця 2.- Оборотна відомість по синтетичних рахунках

Код

рахунка

Назва

рахунка

Сальдо на початок звітного періоду

Оборот звітного періоду

Сальдо на кінець звітного періоду

Д

К

Д

К

Д

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

…..

…..

…..

…..

…..

…..

   

Аналітичні оборотні відомості відкриваються по рахунках аналітичного обліку по кожній  групі аналогічно.

Склавши оборотну відомість по рахунках аналітичного обліку, необхідно перевірити сальдо на початок і кінець звітного періоду і обороти по даному рахунку синтетичного обліку. Якщо кожна пара цифр співпадає, то дані з оборотної відомості по синтетичних рахунках переносяться в баланс, за умовою укрупнювання рахунків у відповідну статтю балансу.

Про правильність складання оборотної відомості говорить рівність оборотів за місяць з підсумковою сумою журналу господарських операцій за місяць.

5. Баланс підприємства являє собою звіт підприємства за звітний період у формі зіставлення засобів і джерел на визначену дату. Баланс необхідно розробляти на підставі національного стандарту бухгалтерського обліку – П(с)БО 2 «Баланс».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

 

У практичному завданні на підставі вихідних даних відповідного варіанту студент повинен:

- відкрити синтетичні рахунки;

- відкрити аналітичні рахунки;

- зареєструвати господарські операції в журналі і скласти бухгалтерські проводки;

- на підставі складених проводок зробити розноску по синтетичних і аналітичних рахунках;

- скласти оборотну відомість по аналітичних рахунках;

- скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках;

- скласти шахову оборотну відомість;

- скласти баланс на звітну дату.

Цифрові дані до контрольної роботи приведені умовні. У балансі деякі статті представлені в розгорнутому вигляді.

 

 

ВАРІАНТ 1

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Види обліку і їх відмінна особливість. Форми бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс МПП «Віраж» на 31 жовтня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос основних засобів

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Готова продукція

Рахунки у банку

Розрахунки з покупцями

 

325000

15000

340000

81900

71300

51800

720200

32000

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

- з оплати праці

382500

 

870000

29700

Разом:

1282200

Разом:

1282200

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Постачальники

Сума, грн.

1.

2.

3.

Шкіряний завод

МП «Химтат»

Енергозбут

550000

295000

25000

Разом:

870000

 

 

3. Господарські операції  підприємства за листопад:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

8.

Нарахована заробітна платня виробничим робітникам

Стягнуті із заробітної плати податки в органи соціального страхування

Сплачений рахунок енергозбуту (суму визначити)

Випущені з виробництва і оприбутковані на склад за фактичною собівартістю готові вироби

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Отримані гроші в касу для виплати заробітної плати і витрат на відрядження

Видано під звіт на витрати на відрядження

Представлений і затверджений звіт підзвітної особи про витрати на відрядження (придбані матеріали)

15000

 

2500

?

 

35000

 

40000

 

27800

600

 

400

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Основне рівняння балансу має вигляд:

            а)  А = П

            б)  А = ВК + З

            в)  ВК = А – З

            г)   З = А – ВК

 

2. Власний капітал це:

            а) активи мінус зобов'язання;

            б) статутний капітал;

            в) сума статей першого розділу пасиву балансу;

            г)  сума статей першого розділу активу балансу.

 

3. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Нарахована заробітна платня основним виробничим робочим»

            а)  З  (+)  Д (-)

            б)  З  (+)  Д (+)

            в)  З  ( -)  Д (-)

 

4. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Виплачена заробітна платня основним виробничим робочим»

            а)  З  (+)  Д (-)

            б)  З  (+)  Д (+)

            в)  З  ( -)  Д (-)  

 

5. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Утриманий податок з доходів фізичних осіб»

            а)  З  (+)  Д (-)

            б)  З  (+)  Д (+)

            в)  З  ( -)  Д (-)  

            г)  Д  (+)  Д (-)

 

 

 

ВАРІАНТ 2

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Облікові вимірники і їх застосування в обліку. Особливості бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс ТОВ «Ласунка» на 31 жовтня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

115500

2500

118000

96500

15900

11000

99500

Статутний капітал

Короткострокові кредити банку

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

- з оплати праці

119500

 

108300

 

99700

10900

Разом:

338400

Разом:

338400

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Основне виробництво» (23) слідує, що залишок незавершених виробів в цехах складається з:

п/п

Види незавершених виробів

Од. вим.

Кількість

Витрати

Сума, грн.

1.

2.

Карамель «Літня»

Карамель «Дубок»

тонн

тонн

3

10,3

1180

1200

3540

12360

Разом:

15900

 

3. Господарські операції за листопад:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

 

 

Нарахована заробітна платня виробничим робітникам за виготовлення:

- карамелі «Літньої» - 21800

- карамелі «Дубок» - 31700

Разом:

 

 

 

53500

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

Стягнуті із заробітної платні податки  (ПДФО)

Отримані гроші в касу з розрахункового рахунку у банку

Виплачена заробітна платня робітникам і службовцям

Акцептовано рахунок постачальника за матеріали, що поступили, у т.ч. ПДВ

Сплачений рахунок постачальника за матеріали, що поступили раніше

Передані матеріали у виробництво на виготовлення:

- карамелі «Літньої» - 12400

- карамелі «Дубок» - 21500

Разом:

Оприбуткована на склад готова продукція:

- карамель «Літня» - 25000

- карамель «Дубок» - 35000

Разом:

 

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

5200

11000

10900

 

24000

41700

 

 

 

33900

 

 

 

60000

 

 

41000

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Одержані матеріали від постачальників»

            а)   З  (+)  Д (-)

            б)   З  (+)  Д (+)

            в)   З  ( -)  Д (-)  

 

2. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Погашена дебіторська заборгованість»

            а)  З  (+)  Д (-)

            б)  З  (+)  Д (+)

            в)  З  ( -)  Д (-)  

г)   З  (+)  З (-)

 

3. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Представлений авансовий звіт підзвітною особою про покупку матеріалів»

            а)  З  (+)  Д (-)

б)  З  (+)  З (-)

            в)  З  ( -)  Д (-) 

 

4. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Нарахована амортизація устаткування виробничого призначення»

            а)  З  (+)  Д (-)

            б)  З  (+)  Д (+)

            в)  З  ( -)  Д (-) 

 

5. Яку зміну в статтях балансу викликає господарська операція «Проведені нарахування на заробітну платню основних виробничих робочих до пенсійного фонду»

            а)  З  (+)  Д (-)

            б)  З  (+)  Д (+)

            в)  З  ( -)  Д (-)  

 

 

ВАРІАНТ 3

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Класифікація господарських засобів підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс ТОВ «Джерело» на 30 червня 20 __г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість

Виробництво

Готова продукція

Каса

Рахунки у банку

 

109800

3200

113000

22100

51800

1010

122790

Статутний капітал

Короткострокові кредити

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

- з оплати праці

120000

67600

 

110500

9400

Разом:

307500

Разом:

307500

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Виплати робітникам» (66) витікає, що залишок невиплаченої зарплати на 30 червня складається із заборгованості:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

Чернов І.І

Поляков Н.В.

Інші робітники і службовці

92

98

9210

Разом:

9400

 

3. Господарські операції  за липень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

 

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

Надійшли і оприбутковані на склад матеріали від постачальника, у т.ч. ПДВ

Перерахований з поточного рахунку вільний залишок грошових коштів в погашення заборгованості по короткостроковій позиці

Випущена з виробництва готова продукція на склад

Видано з каси під звіт Полякову Н.В.

Отримані гроші з поточного рахунку в касу для виплати зарплати

Виплачена заробітна платня всім робітникам окрім Чернова І.М.

Погашена заборгованість постачальникам

 

36000

 

21600

11500

8

9400

9308

51300

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Значення статей 1 розділу пасиву балансу:

            - статутний капітал 100000

            - додатковий капітал   2000

            - резервний капітал  3000

            - нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    (10000)

Підсумкове значення 1 розділу пасиву балансу:

а)  115000;

            б)  105000;

            в)  95000;

            г)   85000.

 

2. Значення статей 1 розділу активу балансу:

Основні засоби:

            - залишкова вартість   215000

            - первинна вартість 245000

            - знос   (30000)

Незавершене будівництво  50000

Підсумкове значення 1 розділу активу балансу:

а)  340000;

            б)  265000;

            в)  295000;

            г)  310000.

 

3.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Одержані грошові кошти для виплати заробітної платні»:

а)  Д-т 30     К-т 66

            б)  Д-т 30     К-т 31

            в)  Д-т 66     К-т 30

            г)   Д-т 31     К-т 30

 

4.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Виплачена  заробітна платня робочим»:

а)  Д-т 30     К-т 66

            б)  Д-т 30     К-т 31

            в)  Д-т 66     К-т 30

            г)   Д-т 31     К-т 30

 

5. Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Одержаний короткостроковий кредит банку»:

а)  Д-т 30     К-т 60

            б)  Д-т 60     К-т 31

            в)  Д-т 31     К-т 60

            г)   Д-т 31     К-т 50

 

 

ВАРІАНТ 4

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Класифікація джерел господарських засобів підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс ПП «Домовий» на 31 січня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість  

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- з підзвітними особами

 

1090000

75000

1165000

41600

25400

3607

352003

 

1120

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- з бюджетом

- за товари і послуги

 

1092600

 

87080

9530

324520

Разом:

1513730

Разом:

1513730

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з підзвітними особами» (37) витікає, що заборгованість підзвітних осіб на 31 січня складається із заборгованості:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

Смірнова В.П. - завгосп

Короткової Е.І. - агента постачання

542

578

Разом:

1120

 

3. Господарські операції за лютий місяць:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

 

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

 

8.

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Нарахована заробітна платня робітником основного виробництва

Стягнуті із заробітної платні податки до пенсійного фонду

Перерахована заборгованість бюджету по податках

Представлений авансовий звіт завгоспа Смірнова В.П. про покупку матеріалів

Залишок підзвітної суми внесений Смирновим в касу

Перерахована передоплата постачальникам за напівфабрикати, у т.ч. ПДВ

Отримані гроші в касу для виплати зарплати

 

50000

109600

9700

9530

 

531

?

 

12000

100000

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Погашений довгостроковий кредит банку»:

а)  Д-т 30     К-т 50

            б)  Д-т 31     К-т 60

            в)  Д-т 31     К-т 50

            г)   Д-т 50    К-т 31

 

2.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Представлений авансовий звіт підзвітної особи про покупку напівфабрикатів»:

а)  Д-т 20     К-т 63

            б)  Д-т 20     К-т 372

            в)  Д-т 30     К-т 372

            г)   Д-т 372   К-т 20

 

3.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Видані грошові кошти підзвітній особі на покупку матеріалів»:

а)   Д-т 20        К-т 30

            б)   Д-т 372      К-т 30

            в)   Д-т 372      К-т 20

            г)    Д-т 20        К-т 372

 

4.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Одержані матеріали від постачальників»:

а)  Д-т 20     К-т 63

            б)  Д-т 23     К-т 63

            в)  Д-т 63     К-т 20

            г)   все не  вірно

 

5.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Погашена заборгованість за одержані матеріали»:

а)  Д-т 30     К-т 63

            б)  Д-т 63     К-т 20

            в)  Д-т 31     К-т 63

            г)  все не вірно

 

 

ВАРІАНТ 5

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Кругообіг засобів підприємства.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс  МП «Технології 21 вік» на 30 квітня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- з підзвітними особами

 

121000

15000

136000

8000

46800

5630

154200

 

 

1920

Статутний капітал

Короткострокові кредити банку

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

125600

 

100000

 

44600

67350

Разом:

337550

Разом:

337550

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Матеріали» (20) витікає, що залишок матеріалів на складі  на 30 квітня складається з:

п/п

Види матеріалів

Од. вим.

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

2.

3.

Сталь листова

Сталь кругла

Алюміній

тонн

тонн

тонн

4

30

10

100

120

400

400

3600

4000

Разом:

8000

 

3. Господарські операції за травень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

9.

Відпущено 10 тонн стали круглої  у виробництво

Отримано від постачальника  алюміній – 20 тонн, у т.ч. ПДВ

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

Сплачено постачальникам за отримані матеріали, у т.ч. ПДВ.

Погашена частково короткострокова позика банку

Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

Погашена дебіторська заборгованість підзвітною особою, придбана сталь листова 7 тонн по 100 грн.

Придбаний об'єкт основних засобів, первинна вартість якого

Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів

1200

8000

54900

8000

25000

22700

 

700

28000

28000

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Придбані товари для подальшого перепродажу»:

а)  Д-т 20     К-т 63

            б)  Д-т 28     К-т 63

            в)  Д-т 63     К-т 28

            г)  Д-т 23     К-т 28

 

2.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Передані матеріали на виробництво продукції»:

а)  Д-т 23     К-т 28

            б)  Д-т 20     К-т 23

            в)  Д-т 23     К-т 20

            г)   все не вірно

 

3.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Утримані внески до пенсійного фонду»:

а)  Д-т 30     К-т 65

            б)  Д-т 65     К-т 66

            в)  Д-т 23     К-т 65

            г)   Д-т 66     К-т 65

 

4.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Проведені нарахування органам соціального страхування на заробітну платню робочих»:

а)  Д-т 30     К-т 65

            б)  Д-т 65     К-т 66

            в)  Д-т 23     К-т 65

            г)   Д-т 66     К-т 65

5.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Виплачена заборгованість органам соціального страхування»:

а)  Д-т 30     К-т 65

            б)  Д-т 65     К-т 31

            в)  Д-т 23     К-т 65

            г)   Д-т 31     К-т 65

 

 

ВАРІАНТ 6

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Загальні поняття про метод бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ПП «Веста» на 31 жовтня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос 

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

Готова продукція

 

133000

5000

138000

24000

21200

4620

816200

49800

Статутний капітал

Прибуток нерозподілений

Короткострокові кредити

банку

Розрахунки з кредиторами:

- з бюджетом

- за товари і послуги

 

135600

21000

 

500000

 

47000

345220

Разом:

1048820

Разом:

1048820

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Готова продукція» (26) слідує, що залишок готових виробів на складі  на 31 жовтня складається з:

п/п

Види виробів

Од. вим.

Кількість

Ціна

Сума, грн.

1.

2.

Пальта чоловічі

Пальта жіночі

од.

од.

90

100

200

318

18000

31800

Разом:

49800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Господарські операції за листопад:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

 

 

 

8.

Отримані грошові кошти в касу

Придбані у постачальника матеріали, у т.ч. ПДВ

Нарахована заробітна платня виробничим робочим

Стягнуті податки із заробітної плати (ПДФО)

Виплачена з каси заробітна плата

Відпущені зі складу у виробництво тканини на пошиття чоловічих і жіночих пальт

Випущена з виробництва на склад готова продукція:

- 20 чоловічих пальт      4000 грн.

- 30 дамських пальт       9540 грн.

Разом:

Погашена короткострокова позика банку

20400

54000

23600

2290

20310

 

14900

 

 

 

13540

20000

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Утриманий із заробітної платні податок з доходів фізичних осіб»:

а)  Д-т 66     К-т 65

            б)  Д-т 64     К-т 66

            в)  Д-т 66     К-т 64

            г)   Д-т 23     К-т 64

 

2.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Сформований резервний фонд підприємства»:

а)  Д-т 43     К-т 40

            б)  Д-т 43     К-т 44

            в)  Д-т 43     К-т 31

            г)   Д-т 44     К-т 43

 

3.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Направлена частина нерозподіленого прибутку на збільшення статутного капіталу»:

а)  Д-т 40     К-т 44

            б)  Д-т 40     К-т 31

            в)  Д-т 44     К-т 40

            г)  Все не вірно

 

4.  Яка з приведених господарських операцій збільшує кредиторську заборгованість перед постачальником і викликає збільшення майна підприємства:

а) одержана передоплата за продукцію;

            б) одержані нематеріальні активи від постачальника;

            в) перерахована передоплата за матеріали;

            г) ніяка.

 

5.  Яка з приведених господарських операцій змінює структуру джерел формування господарських засобів підприємства:

а) нарахована заробітна платня працівникам основного виробництва;

            б) погашена заборгованість перед учасникам по дивідендах;

            в) одержані грошові кошти від покупця;

            г) ніяка.

ВАРІАНТ 7

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Закон про бухгалтерський облік в Україні.

 

Завдання 2. Практичне питання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Краян» на 31 січня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос  

- первинна вартість  

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

188000

25000

213000

28000

44000

4000

921500

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- по оплаті праці

- за товари і послуги

- з бюджетом

 

196000

 

43400

891100

55000

Разом:

1185500

Разом:

1185500

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Постачальники

Сума, грн.

1.

2.

3.

Завод поршневих кілець

Механічний завод

Завод №1

350000

370000

171100

Разом:

891100

 

3. Господарські операції за лютий:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

8.

Отримані грошові кошти в касу

Виплачена зарплата робочим і службовцям за попередній місяць

Погашена заборгованість заводу поршневих кілець

Нарахована зарплата робочим основного виробництва

Стягнуті із заробітної плати податки до фондів соціального страхування

Видано під звіт на покупку допоміжних матеріалів

Погашена з поточного рахунку заборгованість бюджету

Отримана короткостроковий кредит банку під сукупність виробничих запасів і витрат

45500

43400

350000

24500

 

2320

898

55000

 

25000

 

 

 

 

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Резерв сумнівних боргів розраховується для статті:

а) дебіторська заборгованість по розрахункам;

            б) дебіторська заборгованість по товарам, роботам, послугам;

в) інші оборотні активи.

           

2.  Контарний рахунок:

а) збільшує вартість основного рахунку;

            б) зменшує вартість основного рахунку;

в) залишає вартість незмінною.

           

3.  Рахунок «Витраті майбутнього періоду» списується:

а) на витраті зразу повністю;

            б) поступово;

в) не списується.

 

4.  Рахунок «Загальновиробничі витрати» відносяться до:

а) активно-пасивних;

            б) збирально–розподільчих;

в) грошових рахунків.

 

5.  Дебет 79 рахунку читається:

а) повні витрати та чистий прибуток;

            б) що потрібно відняти від чистого доходу, щоб отримати фінансовий результат;

в) витрати по видам діяльності, податок на прибуток.

 

 

ВАРІАНТ 8

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Організація документообігу. Зберігання документів.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Кісеньмаш» на 30 квітня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Готова продукція

Каса

Рахунки у банку

 

115000

4000

119000

11600

21300

8600

30

22270

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- з бюджетом

- за товари і послуги

 

128000

9330

 

5370

540

35560

 

Разом:

178800

Разом:

178800

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

Завод №2

Сталепрокатний завод

20000

15560

Разом:

35560

 

3. Господарські операції за травень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Погашена заборгованість бюджету

Отримані матеріали від Заводу №2, у т.ч. ПДВ

Видано з каси під звіт на витрати на відрядження

Погашена заборгованість сталепрокатному заводу

Відпущені матеріали зі складу у виробництво

Оприбуткована на склад готова продукція

Нарахований резервний капітал

Отримана короткострокова позика банку під сукупність запасів і витрат

540

24000

20

15560

4500

2700

4000

 

150000

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»:

а)  активний;

            б)  пасивний;

в) активно – пасивний.

 

2.  Чистий доход це::

а) доход від реалізації;

            б) доход за витягом непрямих податків;

в) валовий доход.

 

3.  Які класи рахунків використовують для розрахунку чистого фінансового результату у звіті «Звіт про фінансовий результат»:

а) 2; 7; 9;

            б) 7; 8; 9;

в) 3; 4; 5.

 

4.  Власний капітал відображається за допомогою:

а) 4-го класу рахунків;

            б) 5, 6-го класу рахунків;

в) 7-го класу рахунків.

 

5.  Назвіть правильну кореспонденцію господарської операції «Списані матеріали на виробництво продукції» за допомогою 8-го класу рахунків:

а) Д 23  К 20

            б) Д 80  К 20

в) Д 20  К 80

 

 

ВАРІАНТ 9

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Виправлення помилок в первинних документах і облікових регістрах.

 

Завдання 2. Практичне питання.

 

Початкові дані:

I. Баланс ТОВ «Диво плюс»на 30 квітня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос    

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Рахунки у банку

 

115500

3500

119000

9700

5400

42600

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

117000

 

14500

41700

Разом:

173200

Разом:

173200

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Виплати робітникам» (66) витікає, що заборгованість складається з:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

Клюєв І.П. – основний виробничий робочий

Серов В.А. – основний виробничий робочий

Інші робочі

152

148

14200

Разом:

14500

 

3. Господарські операції за травень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

8.

Отримані гроші в касу для виплати заробітної плати

Виплачена з каси заробітна плата окрім Клюєва І.П.

Частково погашена заборгованість постачальникам

Відпущені зі складу матеріали в цех на виробництво продукції

Випущена з виробництва на склад готова продукція

Поступили від постачальника матеріали, у т.ч. ПДВ

Нарахована заробітна платня:

Клюєву І.П.  - 1000 грн.

Іншим робочим – 7000 грн.

Разом:

Отриманий довгостроковий кредит банку

14500

14348

13700

2200

3300

32160

 

 

 

8000

120000

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Амортизаційний фонд це:

а) джерела власні;

            б) джерела позикові;

в) засобі.

 

2.  Назвіть правильну відповідь господарської операції «Представлений авансовий звіт про витрати на відрядження бухгалтера»:

а)  Д 92  К 66

            б)  Д 92  К 372

в)  Д 23  К 372

 

3.  Яку зміну на статтях балансу визиває господарська операція «Удержано збір по безробіттю з заробітної плати менеджера» :

а)  З(+)  Д(+)       (де З – засоби, Д - джерела)

            б)  Д(-)  Д(+)

в)  З (-)  З (+)

 

4.  Вкажіть правильну кореспонденцію господарської операції «Списана фактична собівартість реалізованої продукції»:

а)  Д 26  К 23

            б)  Д 90  К 26

в)  Д 79  К 90

 

5.  Привести правильну кореспонденцію господарської операції «Надійшли матеріали від постачальників на суму 18000 грн., у т.ч. ПДВ. Рахунок акцептовано»:

а)  Д 20  К 63       18000;

            б)  Д 20  К 63       15000,   Д 641  К 63          3000;

в)  Д 63  К 20

 

 

ВАРІАНТ 10

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Інвентаризація як елемент метода бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Практичне питання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ПП «Черевички» на 31 липня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

141000

5000

146000

21200

9520

20

63280

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

153000

 

5800

76220

Разом:

235020

Разом:

235020

 

 

 

 

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Основне виробництво» (23) слідує, що залишок незавершених виробів в цеху складається з:

п/п

Види незавершених виробів

Од. вим.

Кількість

Витрати

Сума, грн.

1.

2.

Туфлі жіночі

Черевики чоловічі

од.

од.

30

80

88

86

2640

6880

Разом:

9520

 

3. Господарські операції за серпень місяць:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

 

 

Отримані гроші в касу для виплати зарплати

Виплачена з каси заробітна платня

Частково погашена заборгованість постачальникам

Нарахована заробітна плата виробничим робочим за виготовлення

- туфель жіночих – 50 шт.        -   3240 грн.

- черевик чоловічих – 100 шт.  -   2160 грн.

Разом:

5800

5800

26700

 

 

 

5400

5.

 

6.

 

7.

8.

Випущені з виробництва черевики чоловічі 60 шт. і оприбутковані на склад

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Видано з каси під звіт для покупки матеріалів

Придбаний об'єкт основних засобів, первинна вартість якого, у т.ч. ПДВ

 

5160

 

75000

15

 

42000

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Привести правильну кореспонденцію господарської операції «Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів»:

а)  Д 10  К 63 

б)  Д 15  К 63

в)  Д 10  К 15

 

2. На які три групи рахунків можливо розподілити план рахунків:

а)  активні, пасивні, забалансові;

б)  активні, пасивні, активно – пасивні;

в)  для складання балансу, для складання звіту про фінансові результати, забалансові.

 

3. Рахунок «Знос основних засобів»:

а)  активний;

б)  пасивний;

в)  контрактивний.

 

4. Навести правильну кореспонденцію господарської операції «Розраховано та списано чистій прибуток звітного періоду »:

а)  Д 44  К 79 

б)  Д 79  К 44

в)  Д 70  К 79

 

 

 

5. Рахунок «Накопичена амортизація нематеріальних активів» має сальдо:

а)  дебетове; 

б)  кредитове;

в)  не має сальдо.

 

 

ВАРІАНТ 11

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Оцінка майна і господарських операцій як  елемент методу бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ПП «Югсервіс» на 30 вересня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

110500

11000

121500

9900

52600

5800

91500

 

98

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Короткострокові кредити банку

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

112500

1500

5909

 

 

5800

144689

Разом:

270398

Разом:

270398

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з підзвітними особами» (37) витікає, що заборгованість підзвітних осіб на 1 жовтня складається з :

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

Левін М.М.

Чернов В.П.

52

46

Разом:

98

 

3. Господарські операції за жовтень місяць:

п/п

Зміст операції

Сума

грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стягнуті із заробітної плати податки у пенсійний фонд

Виплачена заробітна плата робочим і службовцям

Представлений авансовий звіт Левіна М.М. про покупку матеріалів

Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

Нарахована заробітна плата виробничим робочим

Частково погашена заборгованість постачальникам

Отримані гроші в касу для виплати зарплати

Відпущені у виробництво матеріали

490

5310

52

9800

4600

7508

4600

9000

 

 

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Облік податку на додану вартість ведеться на рахунку:

            а)  65;

            б)  64;

            в)  63.

 

2. За допомогою яких класів рахунків розраховується фінансовий результат при використанні спрощеної схеми обліку витрат та доходів:

            а)  2, 9, 7;

            б)  8, 2, 9, 7;

            в)  8, 7.

 

3. Облік витрат по елементам відображається на рахунках:

            а)  9-го;

            б)  8-го;

            в)  7-го класу.

 

4. Як називається другий розділ активу балансу:

            а)  довгострокові зобов’язання;

            б)  забезпечення наступних витрат і платежів;

            в)  оборотні активи.

 

5. Д 70  К 79. Зміст господарської операції:

            а)  відвантажена продукція покупцям;

            б)  списано чистий доход від реалізації продукції;

            в)  списано надзвичайний доход.

 

 

ВАРІАНТ 12

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Надія» на 31 грудня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

94000

22000

116000

41200

7800

172400

 

110

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Короткострокові кредити банків

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

 

97000

27600

 

90500

 

100410

 

Разом:

315510

Разом:

315510

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» (63) витікає, що заборгованість складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

Завод №3

Завод №4

50000

50410

Разом:

100410

 

3. Господарські операції за січень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Погашена короткострокова позика банку

Нарахована зарплата виробничим робочим

Стягнуті податки із заробітної плати (ПДФО)

Придбані у постачальника матеріали, у т.ч. ПДВ

Погашена заборгованість заводу № 4

Передані матеріали зі складу у виробництво

Випущена з виробництва готова продукція на склад

Проведені нарахування в органи соціального страхування і пенсійний фонд (суму визначити) на фонд заробітної плати

22500

6800

590

96

50410

6200

3400

 

?

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Синтетичний рахунок 64 має аналітичні рахунки:

            а)  розрахунки з пенсійного забезпечення, розрахунки по податкам;

            б)  розрахунок по втраті працездатності, розрахунки по податковому кредиту;

            в)  розрахунки по податкам, розрахунки по обов’язковим платежам, податкові      зобов’язання, податковий кредит.

 

2. Д 92  К 47. Зміст господарської операції:

            а)  нараховано резерв платежів та забезпечень адміністративному персоналу;

            б)  нараховано резерв платежів виробничим робітникам;

            в)  списано резерв платежів та забезпечень.

 

3. Скільки пар рівних між собою підсумків утворюється шляхом підрахунку всіх колонок оборотної відомості::

            а) чотири;

            б)  три;                                  

            в)  дві.

                                                

4. Кількість аналітичних рахунків, які можуть бути відкриті підприємством в розвиток одного синтетичного рахунку:

            а)  обмежуються законодавством;

            б)  обмежуються Планом рахунків бухгалтерського обліку;

            в)  не обмежуються.

 

5. Як класифікуються рахунки по відношенню до балансу:

            а)  активні та пасивні;

            б)  аналітичні та синтетичні;         

            в)  постійні та тимчасові.

 

 

ВАРІАНТ 13

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Баланс підприємства – визначення і форма. Структура балансу. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (ПСБО) №2 «Баланс».

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс  ПП «Прогрес» на 30 вересня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Готова продукція

Каса

Рахунки у банку

 

198000

27000

225000

124000

27900

8100

7030

32200

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

222000

18800

 

5900

150530

Разом:

397230

Разом:

397230

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Матеріали» (20) витікає, що залишок матеріалів на складі  складається з:

п/п

Види матеріалів

Од. вим.

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

2.

Сталь

Алюміній

тонн

тонн

40

300

100

400

4000

120000

Разом:

124000

 

3. Господарські операції за жовтень:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

2.

 

3.

4.

5.

 

6.

 

 

 

7.

8.

Видано з каси під звіт на покупку матеріалів

Стягнуті із заробітної плати податки в органи соціального страхування

Виплачена з каси заробітна плата

Частково погашена заборгованість постачальникам

Придбаний об'єкт основних засобів, первинна вартість якого, в т.ч. ПДВ, рахунок постачальника акцептовано

Відпущені в цех матеріали:

- 5 тонн стали       -  500 грн.

- 5 тонн алюмінію – 2000 грн.

Разом:

56

 

410

5490

7130

 

9600

 

 

 

2500

Випущена з виробництва готова продукція на склад

Нарахована заробітна плата основним виробничим робочим

11200

16000

 

 

 

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Чи правильне твердження, що відсутність рівності в будь-якій парі колонок оборотної відомості вказує на помилку в записах або в підрахунку сум по відповідних рахунках:

            а)  ні;

            б)  так;           

            в)  не має значення.

 

2. Величина активів підприємства завжди:

            а)  більше суми його зобов’язань і власного капіталу;

            б)  дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу;        

            в)  менше суми зобов’язань і власного капіталу.

 

3. Баланс поділяється на дві частини:

            а)  ліворуч показано актив, праворуч - заборгованість;

            б)  ліворуч показано капітал, праворуч - зобов’язання; 

            в)  ліворуч показано актив, праворуч – капітал і зобов’язання.

 

4. В активі відображається:

            а)  непогашена кредиторська заборгованість;

            б)  непогашена дебіторська заборгованість;        

            в)  виробничі запаси, товари і заборгованість перед постачальниками.

 

5. У якому пункті є правильний запис:

            а)   Майно = Чисте майно + Зобов’язання;

            б)   Майно = Власний капітал – Залучений капітал;      

            в)   Власний капітал = Актив – Зобов’язання.

 

 

ВАРІАНТ 14

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Типи господарських операцій і їх вплив на зміну статей балансу.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Автобуд» на 31 грудня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Готова продукція

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

116000

5000

121000

61000

9400

12100

173000

 

820

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

119000

41900

 

9820

201600

Разом:

372320

Разом:

372320

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

3.

Завод №4

ТОВ «Стальканат»

Завод №5

70600

80900

50100

Разом:

201600

 

3. Господарські операції за січень:

п/п

Зміст операції

Сума,

грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

Представлений авансовий звіт про покупку матеріалів

Погашена заборгованість заводу № 4

Випущена з цеху на склад готова продукція

Утриманий із зарплати ПДФО

Отримані гроші в касу для виплати заробітної плати

Виплачена зарплата з каси робочим і службовцям

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Відпущені матеріали зі складу у виробництво

494

70600

4220

870

8950

8000

 

9200

11180

 

Завдання 3. Тести.

 

1. В якому із випадків наведені тільки ліквідні активи:

            а)    грошові кошти, основні засоби, готова продукція;

            б)    поточна дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення;    

            в)    незавершене будівництво, безнадійна дебіторська заборгованість.

 

2. Які з перелічених активів є оборотними:

            а)    нематеріальні активи;

            б)    капітальні інвестиції;  

            в)    поточна дебіторська заборгованість.

 

3. Зобов’язання - це:

            а)  різниця між початковою та залишковою вартістю активів підприємства;

б)  довгострокові витрати, які окупаються протягом визначеного періоду за рахунок додаткової виручки;       

в)  борги, які виникають внаслідок придбання товарів та послуг в кредит, чи кредитів, які отримує підприємство для свого фінансування.

 

4. До короткострокових зобов’язань належить:

            а)  заборгованість по розрахунках з бюджетом за податками;

            б)  довгострокові векселі видані;  

            в)  отримані довгострокові позики.

 

5. Які основні процеси складають кругообіг господарських засобів:

            а)  виробництво, постачання і збут;

            б)  документування і постачання; 

            в)  постачання і збут.

 

ВАРІАНТ 15

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Рахунки бухгалтерського обліку – визначення і форма. Схема активних і пасивних рахунків.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

I. Баланс ТОВ «Водограй»на 31 грудня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос    

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

127000

6000

133000

91800

22700

1930

332070

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

130000

 

9600

435900

Разом:

575500

Разом:

575500

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Виплати робітникам» (66) витікає, що заборгованість складається з:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

Воронін В.Н.

Петров Ю.М.

Інші робочі і службовці

220

218

9162

Разом:

9600

 

3. Господарські операції за січень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

 

5.

Отримані гроші в касу для виплати зарплати

Випущена з цеху на склад готова продукція

Видано з каси під звіт на витрати на відрядження

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Виплачена зарплата робочим і службовцям, Воронін В.Н. за зарплатою не з'явився

9600

12200

82

 

5400

 

9380

6.

7.

8.

Частково погашена заборгованість постачальникам

Відпущені матеріали зі складу у виробництво

Нарахована зарплата виробничим робочим

у т.ч.

Воронін В.Н. – 250

Петров Ю.М. - 220

Інші робочі і службовці - 12530

29300

81500

13000

 

 

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Метод бухгалтерського обліку - це:

а)  сукупність способів дослідження, які дозволяють всебічно вивчити зміст науки про бухгалтерський облік;

            б)  спосіб ведення бухгалтерського обліку;        

            в)  вивчення того, що обліковується.

 

2.  До складу активів належить:

            а)  додатковий капітал;

            б)  дебіторська заборгованість;      

            в)  кредиторська заборгованість.

 

3.  Господарська діяльність - це:

            а)  спрямування власних коштів на виробництво продукції;

б)  спрямування власних і залучених коштів або ресурсів на виробництво, зберігання, переміщення та споживання господарських засобів;        

в)  сукупність окремих господарських операцій, здійснення яких призводить до змін фінансового стану підприємства..

 

4.  Статутний капітал - це:

            а)  сума перевищення доходів над витратами підприємства;

б)  сукупність внесків засновників в майно (вартість основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів) підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами;           

в)  капітал, який утворюється за рахунок прибутку підприємств, призначений для покриття непередбачених втрат і збитків.

 

5.  Активи підприємства за формами функціонування поділяються на:

            а)  необоротні і оборотні;

            б)  матеріальні, нематеріальні, фінансові;

            в)  довгострокові і поточні.

 

 

ВАРІАНТ 16

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Проммаш» на 31 березня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

122000

1000

123000

72000

52600

2440

821400

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Короткострокові кредити банків

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

 

124000

21500

 

92000

 

832940

Разом:

1070440

Разом:

1070440

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

3.

Завод №4

Завод №1

ТОВ «Автоваз»

211000

400940

221000

Разом:

832940

 

3. Господарські операції за квітень:

п/п

Зміст операції

Сума,

грн.

1.

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

8.

Нарахована зарплата виробничим робочим

Стягнуті із заробітної плати податки до пенсійного фонду (ПФ)

Перераховані до ПФ податки, утримані із заробітної плати робочих

Видано з каси під звіт на витрати на відрядження

Проведені нарахування в органи соціального страхування і пенсійний фонд (суму визначити)

Частково погашена короткострокова позика банку

Погашена заборгованість заводу №4

Відпущені матеріали зі складу у виробництво

11600

1070

1070

108

 

?

4500

211000

9800

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  До об’єктів, які забезпечують господарську діяльність підприємства, відносяться:

            а)  господарські засобі та джерела їх утворення;

            б)  господарські процеси;   

            в)  результати господарських процесів.

 

2.  Об’єкти, які складають господарську діяльність підприємства, складаються з:

            а)  господарських процесів та їх результатів;

            б)  джерел утворення господарських засобів;

            в)  господарських засобів.

 

 

3.  Яке з наведених тверджень неправильне:

            а)  дебіторська заборгованість відображається в активі балансу;

            б)  кредити банків відносяться до основних засобів підприємства;

            в)  готівка є оборотними засобами підприємства.

 

4.  Яка з функцій не є типовою для бухгалтерського обліку:

            а)  контрольна функція;

            б)  функція прямого зв’язку;

            в)  планова.

 

5.  Контрольна функція бухгалтерського обліку полягає в:

            а)  наданні інформації користувачам;

            б)  контролі за збереженням, наявністю та рухом майна на підприємстві;

            в)  суцільній реєстрації всіх господарських операцій.

 

 

ВАРІАНТ 17

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Бухгалтерська звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. Порядок надання бухгалтерській звітності. ПСБУ №1.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ПП «Едем» на 30 червня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

114500

1500

116000

281400

6300

2050

422500

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

117500

 

9700

699550

Разом:

826750

Разом:

826750

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Основне виробництво» (23) слідує, що залишок незавершених виробів в цеху складається з:

п/п

Види незавершених виробів

Од. вим.

Кількість

Витрати

Сума, грн.

1.

2.

Черевики чоловічі

Черевики жіночі

од.

од.

30

30

95

115

2850

3450

Разом:

6300

 

 

 

 

 

 

3. Господарські операції за липень місяць:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

 

4.

 

 

 

5.

6.

7.

8.

Стягнуті із заробітної плати податки (ПДФО)

Видано з каси під звіт на покупку матеріалів

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Випущена з цеху на склад готова продукція:

- черевики чоловічі  10 од.                                   950

- черевики жіночі    20 од.                                   2300

880

905

 

25400

Разом:

Частково погашена заборгованість постачальникам

Отримана в касу зарплата для виплати робочим і службовцям

Виплачена з каси заробітна платня робочим і службовцям

Отримана передплата від покупців, у т.ч. ПДВ

3250

29350

8820

8820

3000

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Принцип безперервності полягає в тому, що:

а)  оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність не буде тривати в наступному місяці;

б)  оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

в) оцінка активів і зобов’язань базується на тому, що особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансової звітності.

 

2.  Бухгалтерський облік - це:

            а)  система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому виразі про майно, зобов’язання підприємства та їх рух безперервного, суцільного і документального обліку всіх господарських операцій;

            б)  дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства;

            в) система збору інформації про майно підприємства .

 

3.  До користувачів з прямим фінансовим інтересом відносяться:

            а)  потенційні інвестори;

            б)  державні службовці;

            в)  фінансові аналітики

 

4.  В яких даних про діяльність підприємства найбільше зацікавлений кредитор:

            а) платоспроможність підприємства;

            б)  заробітна плата менеджерів і економістів;

            в)  податки, що сплачує підприємство.

 

5.  Зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації є:

            а)  власники;

            б)  менеджери;

            в)  податкова адміністрація.

 

 

 

 

ВАРІАНТ 18

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Організація бухгалтерского обліку на підприємстві. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс  ПП «Чарівниця» на 31 грудень 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

121000

7000

128000

8450

42000

2030

811800

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Короткострокові кредити банку

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

 

123000

51200

 

211000

 

600080

Разом:

985280

Разом:

985280

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Матеріали» (20) витікає, що залишок матеріалів на складі  складається з:

п/п

Види матеріалів

Од. вим.

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

2.

Тканина шовкова

Тканина шерстяна

м

м

500

225

11,5

12

5750

2700

Разом:

8450

 

3. Господарські операції за січень:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Нарахована зарплата виробничим робочим

Стягнуті податки із заробітної плати до пенсійного фонду

Передано зі складу у виробництво 100 метрів тканини шовкової

Частково погашена короткострокова позика банку

Отримані гроші в касу для виплати зарплати

Видано з каси під звіт на витрати на відрядження

Придбані основні засоби, первинна вартість яких, в т.ч. ПДВ

Частково погашена заборгованість постачальникам

21700

980

1150

8400

216020

915

21600

32230

 

Завдання 3. Тести.

 

1.  Вимірник в бухгалтерському обліку - це:

            а)   обліковий регістр;

            б)   одиниця виміру об’єктів обліку;

            в)    господарський процес.

 

 

 

 

2.  Кількісний облік - це:

            а)   облік трудових ресурсів;

            б)   облік в натуральних одиницях;

            в)    облік в грошових одиницях.

 

3.  Натуральні вимірники використовуються:

            а)   для обліку розрахунків з постачальниками;

            б)   для обліку розрахунків з кредиторами;

            в)    для обліку товарно-матеріальних цінностей.

 

4.  Вартісний облік здійснюється за допомогою:

            а)   грошового вимірника;

            б)   натурального вимірника;

            в)    трудового вимірника.

 

5.  Предмет бухгалтерського обліку - це:

            а)   виробничо-господарська і фінансова діяльність підприємства;

б)   факти господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства;

            в)    порядок визначення собівартості виготовленої продукції.

 

 

ВАРІАНТ 19

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Синтетичний і аналітичний облік. Поняття про субрахунки.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Віраж» на 31 березня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

119000

1500

120500

91500

22400

1020

912380

Статутний капітал

Короткострокові кредити банків

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

121500

 

95400

 

9800

919600

 

Разом:

1146300

Разом:

1146300

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

Завод №6

ТОВ «Північ»

319000

600600

Разом:

919600

3. Господарські операції за квітень:

п/п

Зміст операції

Сума,

грн.

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стягнуті із заробітної плати податки в органи соціального страхування

Отримані в касу гроші для виплати заробітної плати

Видано з каси під звіт на витрати на відрядження

Погашена заборгованість заводу №6

Випущена з цеху на склад готова продукція

Погашена заборгованість по короткостроковій позиці банку

Нарахована зарплата виробничим робочим

Проведені нарахування на заробітну плату в органи соціального страхування

 

890

8910

913

319000

9150

20300

10000

 

3700

 

Завдання 3. Тести.

           

1. План рахунків бухгалтерського обліку  це:

            а)  таблиця, яка включає перелік рахунків, на яких здійснюється відображення господарських операцій;

            б)  систематизований перелік рахунків і схем реєстрації і угрупування на них фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку;

            в)  таблиця, яка включає перелік рахунків і  інструкція про порядок відображення на них господарських операцій;

            г)   систематизований перелік рахунків необхідних для відображення  доходів і витрат, що виникають в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

2. Головною метою плану рахунків є:

            а)  забезпечення інформацією, необхідною для складання фінансових звітів, контролю за діяльністю підприємства, а також ухвалення управлінського рішення;

            б)  забезпечення інформацією, необхідною для складання фінансових звітів,  і управління грошовими потоками;

            в)  забезпечення інформацією, необхідною для складання звітів, контролю за діяльністю підприємства, а також ухвалення управлінського рішення про ліквідність і платоспроможність кредиторів і дебіторів і можливості роботи з ними;

            г)   забезпечення інформацією, необхідною для складання фінансових звітів, і визначення фінансового стану підприємства.

 

3. Структура плану рахунків узгоджена:

            а)  із структурою балансу;

            б)  з Міністерством Фінансів України

            в)  з «Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку»

            г)   із структурою балансу і звітом про фінансовий результат.

 

4. Рахунки в плані по економічному змісту згруповані в:

            а)  6 класів;

            б)  10 класів;

            в)  9 класів;

            г)   5 класів.

 

 

 

 

5. План рахунків складається з;

            а)  балансових і забалансових рахунків;

            б) балансових рахунків і рахунків відображення доходів і витрат;

            в)  балансових і позабалансових рахунків;

            г) балансових і забалансових рахунків, а також рахунків відображення  доходів і витрат.

 

 

ВАРІАНТ 20

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Оборотна відомість по синтетичних рахунках. Сутність, форма, особливості і практичне застосування.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

I. Баланс ТОВ «Наша марка» на 31 березня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос    

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

121000

3000

124000

42000

32500

1050

891850

Статутний капітал

Короткострокові кредити банку

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

125000

 

860800

 

21100

81500

Разом:

1088400

Разом:

1088400

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Виплати робітникам» (66) витікає, що заборгованість з оплати праці перед працівниками складається з:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

Кисельов В.І.

Петренко А.Д.

Інші працівники

95

70

20935

Разом:

21100

 

3. Господарські операції за квітень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

 

 

 

 

2.

3.

 

 

 

 

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

9.

Утриманий із заробітної плати працівників ПДФО, зокрема:

- Кисельова В.І.                                  8

- Петренко А.Д.                                  5

- інших працівників                        187

Разом:...........................................................................................................

Отримані в касу грошові кошти для виплати зарплати

Виплачена з каси заробітна плата робочим і службовцям…………….

у т.ч.

- Кисельову В.І.                                 87

- Петренко А.Д.                                 65

- іншим працівникам                        20748

Перерахований до бюджету ПДФО, утриманий із зарплати працівників

Частково погашена заборгованість постачальникам

Видано під звіт на покупку матеріалів

Частково погашена короткострокова позика банку

Нарахована зарплата виробничим робочим…………………………….

у т.ч.

- Кисельову В.І.                                 120

- Петренко А.Д.                                 80

- іншим працівникам                        30200

Відпущені матеріали на виробництво продукції

 

 

 

 

200

20000

20900

 

 

 

 

200

9300

82

25400

30400

 

 

 

 

32000

 

Завдання 3. Тести.

 

1. До балансових рахунків відносяться рахунки:

            а)  на яких відображаються залишки товарно-матеріальних цінностей підприємства, що знаходяться в балансі;

            б)  на яких враховуються товарно-матеріальні цінності, що не належать підприємству;

            в)   залишки по яких відображаються в таблиці балансу;

            г)  на яких враховуються товарно-матеріальні цінності, що належать підприємству;

 

2. До забалансових рахунків відносяться рахунки:

            а)  залишки по яких відображаються в таблиці балансу;

            б)  на яких враховуються товарно-матеріальні цінності, що не належать підприємству;

            в)   залишки по яких не відображаються в таблиці балансу;

            г)  на яких враховуються товарно-матеріальні цінності, що належать підприємству;

 

3. Рахунки 1-3 класів відводяться для відображення

            а)  засобів

            б)  джерел

            в)  доходів

            г)   витрат

 

4. Рахунки 4-6 класів відводяться для відображення

            а)  засобів

            б)  джерел

            в)  доходів

            г)   витрат

 

5. Рахунки 7-9 класів відводяться для відображення

            а)  засобів і джерел

            б)  активів і доходів

            в)  доходів і витрат

            г)   витрат і засобів тих, що не належать підприємству

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 21

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

           

            Шахова відомість. Сутність, форма  і практичне застосування. 

           

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Мрія» на 30 червня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

121500

1500

123000

91500

12400

1620

314130

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Короткострокові кредити банків

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

 

124600

71200

 

274250

 

71100

 

Разом:

541150

Разом:

541150

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

Сталепрокатний завод

Завод №4

30000

41100

Разом:

71100

 

3. Господарські операції за липень:

п/п

Зміст операції

Сума,

грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Нарахована заробітна плата виробничим робочим

Стягнуті із зарплати податки (ПДФО)

Отримана в касу заробітна плата для виплати робочим і службовцям

Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

Видано з каси під звіт на придбання МБП

Погашена заборгованість сталепрокатному заводу

Частково погашена короткострокова позика банку

Оприбутковані на склад матеріали, що поступили від постачальника, в т.ч. ПДВ, рахунок акцептовано

21650

180

21470

9500

815

30000

30500

 

21000

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Рахунку 0 класу відводяться для відображення

            а)  засобів і джерел підприємства

            б)  активів і доходів

            в)  засобів тих, що не належать підприємству

            г)   доходів і засобів тих, що не належать підприємству

 

2. Для укрупненого обліку призначені рахунки першого порядку що мають кодування що складається з:

            а)  3-х цифр;

            б)  2-х цифр;

            в)  4-х цифр;

            г)   1-ї цифри.

 

3. Для детального обліку призначені рахунки другого порядку яки мають кодування що складається з:

            а)  3-х цифр;

            б)  2-х цифр;

            в)  3-х цифр і більш;

            г)   2-х цифр і більш.

 

4. Рахунки з 0 по 7 класів ведуться:

            а)  всіма підприємствами;

            б)  всіма підприємствами за винятком суб'єктів малого підприємництва і організацій діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності;

            в)  тільки суб'єктами малого підприємництва і організаціями діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності;

            г) всіма підприємствами, окрім підприємств малого бізнесу.  

 

5. Рахунки 9 класу ведуться:

            а)  всіма підприємствами;

            б)  всіма підприємствами за винятком суб'єктів малого підприємництва і організацій діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності, що використовують рахунку 8 класу;

            в)  тільки суб'єктами малого підприємництва і організаціями діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності;

            г) всіма підприємствами, окрім підприємств малого бізнесу.  

 

 

ВАРІАНТ 22

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            Контрактивні і контрпасивні рахунки.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

Початкові дані:

1. Баланс ПП «Вернісаж» на 30 вересня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Рахунки у банку

Розрахунки з підзвітними особами

 

128000

5000

133000

91400

20600

123026

124

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- з бюджетом

- за товари і послуги

130000

 

31900

7100

194150

Разом:

363150

Разом:

363150

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з підзвітними особами» (37) витікає, що заборгованість підзвітних осіб складається з :

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

Волков Е.М.

Єгоров Д.П.

44

80

Разом:

124

 

3. Господарські операції за жовтень місяць:

п/п

Зміст операції

Сума

грн.

1.

 

2.

3.

4.

 

5.

6.

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Отримані гроші в касу для виплати зарплати

Погашена заборгованість бюджету

Підзвітна особа, Волков Е.М. представив авансовий звіт про покупку матеріалів на суму, у т.ч. ПДВ

Виплачена з каси зарплата робочим і службовцям

Частково погашена заборгованість постачальникам

 

71000

31900

7100

 

72

31900

81050

7.

8.

Випущена з виробництва на склад готова продукція

Відпущені зі складу на виробництво продукції матеріали

15300

12150

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Рахунки 8 класу ведуться:

            а)  всіма підприємствами;

            б)  всіма підприємствами за винятком суб'єктів малого підприємництва і організацій діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності;

            в)  тільки суб'єктами малого підприємництва і організаціями діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності;

            г) всіма підприємствами, окрім підприємств малого бізнесу.  

 

2. Рахунки 7 класу по своїй будові відносяться до:

            а)  активних;

            б)  пасивних;

            в)  без сальдових, таким, що працюють як активні;

            г)   без сальдових, таким, що працюють як пасивні;

 

3. Рахунки 8 класу по своїй будові відносяться до:

            а)  активних;

            б)  пасивних;

            в)  без сальдових, таким, що працюють як активні;

            г)   без сальдових, таким, що працюють як пасивні;

 

4. Рахунки 9 класу по своїй будові відносяться до:

            а)  активних;

            б)  пасивних;

            в)  без сальдових, таким, що працює як активні;

            г)   без сальдових, таким, що працює як пасивні;

 

 

 

5. Господарський процес  це:

            а)  сукупність схожих по економічному змісту господарських операцій;

            б)  сукупність не схожих по економічному змісту господарських операцій, але зв'язаних по деяких технічних ознаках;

            в)  діяльність підприємства направлена на виготовлення продукції (робіт, послуг); 

г)  немає вірної відповіді  

 

 

ВАРІАНТ 23

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Взаємозв'язок рахунків і балансу підприємства. Принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Валенсія» на 31 грудня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

120000

1500

121500

91500

82500

2420

273000

Статутний капітал

Короткострокові кредити банків

Розрахунки з кредиторами:

- за товари і послуги

 

121500

 

284920

 

163000

 

Разом:

569420

Разом:

569420

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

Ремонтно-механічний завод

Завод №1

24500

138500

Разом:

163000

 

3. Господарські операції за січень:

п/п

Зміст операції

Сума,

грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Нарахована зарплата виробничим робочим

Стягнуті податки із заробітної плати до пенсійного фонду

Отримана передоплата від покупців, у т.ч. ПДВ

Видано з каси під звіт на витрати на відрядження

Погашена заборгованість ремонтно-механічному заводу

Частково погашена короткострокова позика банку

Відпущені матеріали зі складу у виробництво

Проведені нарахування в органи  соціального страхування  і пенсійний фонд на заробітну плату (суму визначити)

21800

190

38500

138

24500

10520

12300

 

?

Завдання 3. Тести.

 

1. До основних видів господарських процесів відносяться:

            а)  заготовчий, підготовчий і виробничий;

            б)  заготовчий, виробничий і обліковий;

            в)  заготовчий, виробничий і реалізація;

            г)   виробничий, реалізація і планування.

 

2. Дохід це:

            а)  приріст вартості, який показує збільшення власного капіталу через показник власного доходу, званого прибутком;

            б)  виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

            в)  виручка від реалізації, отримана від дебіторів у момент отримання ними продукції;

            г) приріст вартості, який показує зменшення власного капіталу через показник власного доходу, званого прибутком.

 

3. Дохід в бухгалтерському обліку відбивається по:

            а)  Д-ту 70 рахунку

            б)  К-ту 70 рахунку

            в)  Д-ту 84 рахунку

            г)   К-ту 90 рахунку

 

4. Сума податкового зобов'язання по ПДВ списується:

            а)  з Д  70 в К 64

            б)  з К  70 в Д 64

            в)  з К  64 в Д 79

            г)   з Д  64 в К 31

 

5. Сума чистого доходу списується:

            а)  з Д 79 в К 44

            б)  з Д 70 в К 79

            в)  з Д 70 в К 44

            г)   з К 90 в Д 79

 

 

ВАРІАНТ 24

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Класифікація рахунків по економічному змісту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

I. Баланс ТОВ «Ваш будинок» на 31 березня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос    

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

124000

5000

129000

71200

65600

950

942450

 

1720

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

126000

 

31450

1048470

Разом:

1205920

Разом:

1205920

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Виплати робітникам» (66) витікає, що заборгованість з оплати праці перед працівниками складається з:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

Черняєва В.І.

Літвінова Е.І.

Інші працівники

98

72

31280

Разом:

31450

 

3. Господарські операції за квітень:

п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

 

2.

3.

 

4.

5.

6.

 

7.

 

8.

Представлений авансовий звіт підзвітною особою про покупку матеріалів

Отримано в касу для виплати зарплати грошові кошти

Виплачена з каси зарплата робочим і службовцям. Черняєва В.І. через хворобу зарплату не отримала

Частково погашена заборгованість постачальникам

Випущена з виробництва готова продукція на склад підприємства

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Придбано об'єкт основних засобів, первинна вартість якого, у т.ч. ПДВ

Відпущені матеріали зі складу у виробництво

 

908

31450

 

31352

30400

40200

 

50500

 

51100

12250

 

Завдання 3. Тести.

 

1. На рахунках 8-го класу ведеться облік по:

            а)  видам діяльності;

            б)  процесам виробництва;

            в)  рівням ієрархії;

            г)   елементам витрат.

 

 

2. До елементів витрат при обліку з використанням 8 класу відносяться: 

            а)  матеріальні витрати, витрати на збут, амортизація ОС, ЗП з нарахуваннями;

            б)  матеріальні витрати, амортизація ОС, ЗП, нарахування      на ЗП;

            в)  матеріальні витрати,  амортизація ОС виробничого призначення, ЗП з нарахуваннями, витрати на збут;

            г)   матеріальні витрати, витрати на збут, амортизація ОС, ЗП з нарахуваннями, адміністративні витрати, витрати на виробництво продукції.

 

3.  Рахунки 8-го класу в кінці місяця:

            а)  закриваються на фінансовий результат

            б)  списуються по видах діяльності

            в)  заносяться в баланс підприємства

            г)   списуються на фінансовий результат або по видах діяльності

 

4. Рахунки 9-го класу в кінці місяця:

            а)  закриваються на фінансовий результат

            б)  списуються по видах діяльності

            в)  заносяться в баланс підприємства

            г)   не всі списуються на фінансовий результат

 

5. Результати господарської діяльності в бухгалтерському обліку визначаються як:

            а)  різниця між отриманими на рахунки  і в касу доходами і всіма витратами пов'язаними з виробництвом продукції

            б)  різниця між чистими  доходами підприємства і витратами його діяльності

            в)  різниця між отриманою виручкою від реалізації і сукупними витратами на виробництво і збут продукції

            г) різниця між сукупними  доходами підприємства і витратами його діяльності

 

 

ВАРІАНТ 25

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Вихідні дані:

1. Баланс  ПП «Прогрес» на 31 грудня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

135000

8000

143000

68900

96000

830

821000

 

715

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

 

143500

72000

 

106000

800945

Разом:

1122445

Разом:

1122445

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Матеріали» (20) витікає, що залишок матеріалів на складі  складається з:

п/п

Види матеріалів

Од. вим.

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

2.

Чавун литейний

Сталь

т

т

330

194

150

100

49500

19400

Разом:

68900

 

3. Господарські операції за січень:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

 

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

Витрачені на виробництво продукції матеріали:

- чавун......100 т......15000

- сталь ........80 т.  ......8000

Разом:

Стягнуті податки із зарплати (ПДФО)

У касу з поточного рахунку отримані гроші для виплати зарплати

Виплачена з каси зарплата працівникам

Погашена частково заборгованість постачальникам матеріалів

Видано з каси під звіт

Прийнятий до оплати рахунок постачальника за чавун, що поступив на склад 150 тон, в т.ч. ПДВ

Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

 

 

 

23000

9700

106000

106000

25000

620

 

22500

36000

 

Завдання 3. Тести.

 

1. При визначенні фінансового результату  у випадку якщо Д – В > 0, запис в бухгалтерському обліку супроводжується бухгалтерською проводкою:

            а)  Д  44    К 79

            б)  Д 70     К 44

            в)  Д 79     К 44

            г)   Д  44     К 98

 

2. При визначенні фінансового результату  у випадку якщо Д – В < 0, запис в бухгалтерському обліку супроводжується бухгалтерською проводкою:

            а)  Д  44    К 79

            б)  Д 70     К 44

            в)  Д 79     К 44

            г)  Д  44     К 98

 

3.  Господарські операції безпосередньо відображаються:

а)   на рахунках;

б)  в балансі;

в)  на рахунках і в балансі одночасно;

г)   у звіті про фінансові результати.

 

4. Спосіб групування і поточного відображення за певними ознаками наявності та руху засобів підприємства і їх джерел та господарських процесів – це:

а)   баланс;

б)  подвійний запис;

в)  рахунки;

г)   інвентаризація.

5. Ліва сторона рахунка має назву:

а)   плюс;

б)  дебет;

в)  кредит;

г)   немає правильної відповіді.

 

 

ВАРІАНТ 26

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

Регулюючі рахунки, їх схема і призначення. Розподільні рахунки, їх схема і призначення. Калькуляційні рахунки, їх схема і призначення.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ЧП «Прогрес» на 30 квітня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

115000

8000

123000

52500

28600

965

651800

 

136

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

118000

 

31301

699700

Разом:

849001

Разом:

849001

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з підзвітними особами» (37) витікає, що заборгованість підзвітних осіб складається з :

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

Орлов А.В.

136

Разом:

136

 

3. Господарські операції за травень місяць:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

2.

3.

 

4.

5.

 

6.

7.

 

8.

9.

Нарахована зарплата виробничим робочим

Частково погашена заборгованість постачальникам за товари

Отримані гроші з поточного рахунку в касу для виплати зарплати і на витрати на відрядження

Утриманий із зарплати працівників ПДФО

Видано з каси під звіт агентові постачання Осипову Е.В. на витрати на відрядження

Виплачена з каси заробітна плата працівникам

Представлений авансовий звіт завгоспа Орлова А.В. про покупку матеріалів

Витрачені з складу матеріали на виробництво продукції

Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

29000

50800

 

33301

2930

 

240

30131

 

130

10950

12340

 

Завдання 3. Тести.

 

          1. Процес відкриття рахунка – це:

а)   запис початкового сальдо на підставі статей балансу;

б)  запис оборотів за дебетом і кредитом;

в)  надання рахунку назви;

г)   немає правильної відповіді.

 

2. Кожен рахунок обов'язково має містити:

а)   оборот;

б)  початкове сальдо;

в)  назву;

г)   кінцеве сальдо.

 

3. Наявність на певний момент часу засобів, коштів і джерел – це:

а)   оборот;

б)  залишок;

в)  сума;

г)   немає правильної відповіді.

 

4. Накопичена інформація про рух об'єкта обліку на протязі звітного періоду, відображеного за дебетом і кредитом називається:

а)      сальдо;

б)     залишок;

в)     оборот;

г)      немає правильної відповіді.

 

5. Підсумки записів у правій частині рахунка називають:

а)   дебетовим оборотом;

б)  кредитовим оборотом;

в)  початковим сальдо;

г)   кінцевим сальдо.

 

 

ВАРІАНТ 27

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            1,2,3 класів рахунків. Забалансові рахунки, правила відображення операцій на забалансових рахунках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

I. Баланс ТОВ «Пілігрим» на 30 вересня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос    

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Рахунки у банку

 

125000

6000

131000

77800

91100

612000

Статутний капітал

Короткострокові кредити банку

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

- з бюджетом

126000

 

108700

 

65820

600000

5380

Разом:

905900

Разом:

905900

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Виплати робітникам» (66) витікає, що заборгованість з оплати праці перед працівниками складається з:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

Морозов Н.Г.

Сорокін А.К.

Інші робочі і службовці

135

128

65557

Разом:

65820

 

3. Господарські операції за жовтень:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

7.

 

 

8.

 

Відпущені матеріали у виробництво

Отримано з поточного рахунку на виплату зарплати і господарських витрат

Погашена заборгованість бюджету по податках

Виплачена з каси зарплата працівникам. Морозов Н.Г. зарплату не отримав

Повернена на поточний рахунок сума не виданої зарплати

Видано з каси під звіт на придбання матеріалів 

Вільний залишок грошових коштів на поточному рахунку перерахований у погашення заборгованості банку по короткостроковій позиці

Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

21200

 

67000

5380

 

65685

135

240

 

 

75150

 

55750

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють на:

а)         балансові й позабалансові;

б) активні й пасивні;

в) активні, пасивні й контрактивні;

г)         немає правильної відповіді.

 

 

 

2. За будовою активні і пасивні рахунки відрізняються:

а)         початковим сальдо;

б) оборотами;

в) назвами;

г)         сумами.

 

3. Сальдо в активних рахунках записується:

а) у дебеті;

б) у кредиті;

в) як у дебеті, так і в кредиті;

г) немає правильної відповіді.

 

4. Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є:

а) активними;

б) пасивними;

в) позабалансовими;

г) результатними.

 

5. Сума всіх кредитових залишків відображає:

а)         власний капітал;

б) загальну вартість господарських засобів;

в) загальний обсяг джерел господарських засобів;

г)         немає правильної відповіді.

 

 

ВАРІАНТ 28

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

            4,5 класів рахунків. Схема обліку процесу виробництва.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Золотий ключик» на 31 жовтня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

223000

9000

232000

75300

91500

803500

 

980

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

- з бюджетом

 

225000

820874

 

4250

56600

87556

Разом:

1194280

Разом:

1194280

 

 

 

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (63) витікає, що заборгованість постачальникам складається з:

п/п

Найменування постачальників

Сума, грн.

1.

2.

Цукрово-рафінадний завод

Консервній завод

35700

20900

Разом:

56600

 

3. Господарські операції за листопад:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

2.

 

 

3.

 

4.

5.

 

6.

 

7.

 

8.

Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

Частково погашена заборгованість постачальникам:

- цукрорафінадному заводу

- консервному заводу

Отримано в касу з поточного рахунку для виплати зарплати працівникам

Виплачена зарплата працівникам

Залишок не виданої (депонованої) зарплати внесений на поточний рахунок

Прийнятий до оплати рахунок цукрорафінадного заводу за цукор, у т.ч. ПДВ

Отримана короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Погашена заборгованість бюджету по податках

50850

 

20700

10500

 

42500

3820

 

430

 

20340

 

77760

87556

 

Завдання 3. Тести.

 

1. На тій стороні рахунка, де показується залишок, відображається його:

а) збільшення;

б) зменшення;

в) оборот;

г) немає правильної відповіді.

 

2. Пасивні рахунки призначені для обліку:

а) капіталу;

б) дебіторської заборгованості;

в) обліку майна;

г) обліку основних засобів.

 

3. Активні рахунки призначені для обліку:

а) заборгованості підприємства перед підзвітними особами;

б) кредиторської заборгованості;

в) дебіторської заборгованості;

г) капіталу.

 

4. Дебетовий оборот за активним рахунком показує:

а) збільшення майна;

б) збільшення капіталу;

в) зменшення зобов'язань;

г) зменшення капіталу.

5. Дебетовий оборот за пасивним рахунком показує:

а) збільшення господарських засобів;

б) збільшення зобов'язань;

в) зменшення капіталу;

г) немає правильної відповіді.

 

 

ВАРІАНТ 29

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

7 клас рахунків, схеми рахунків 7-го класу. Схема обліку процесу виробництва.

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

I. Баланс ТОВ «Вега» на 30 вересня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос    

- первинна вартість

Виробничі запаси

Виробництво

Каса

Рахунки у банку

 

160000

20000

180000

75000

68000

900

290000

Статутний капітал

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

- з бюджетом

180000

 

45000

346900

22000

Разом:

593900

Разом:

593900

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Виплати робітникам» (66) витікає, що заборгованість з оплати праці перед працівниками складається з:

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

Коренев С.І.

Солов`єва В.В.

Інші робочі і службовці

260

150

44590

Разом:

45000

 

3. Господарські операції за жовтень:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Отримана на поточний рахунок короткострокова позика банку під сукупність виробничих запасів і витрат

Отримано з поточного рахунку на виплату заробітної плати

Виплачена з каси зарплата. Коренев С.І. зарплату не отримав

Частково погашена заборгованість постачальникам

Відпущені зі складу матеріали на виробництво продукції

Погашена з поточного рахунку заборгованість постачальнику

Видано з каси під звіт на господарські витрати

Нарахована заробітна плата виробничим робочим

у т.ч.

Кореневу С.І. – 250

Солов`євій В.В. – 150

Іншим робочим і службовцям - 39600

 

75000

45000

44740

50000

15000

22000

50

40000

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком необхідно:

а) до початкового кредитового сальдо додати кредитовий обороті відняти дебетовий;

б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий обороті відняти кредитовий;

в) від початкового дебетового залишку відняти кредитовий оборот і відняти дебетовий;

г) немає правильної відповіді.

 

2. У пасивних рахунках для визначення кінцевого сальдо необхідно:

а) до початкового кредитового сальдо додати кредитовий обороті відняти дебетовий;

б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий обороті відняти кредитовий;

в) від початкового дебетового залишку відняти кредитовий оборот і відняти дебетовий;

г) немає правильної відповіді.

 

3. Подвійним записом називають відображення кожної господарської операції двічі:

а) в активі й пасиві балансу;

б) за дебетом одного і кредитом іншого рахунка;

в) за дебетом і кредитом одного рахунка;

г) за дебетом одного і дебетом іншого рахунка.

 

4. Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а другий кредитується на одну і ту ж суму, називається:

а) простою;

б) відкритою;

в) закритою;

г) складною.

5. Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а декілька кредитуються на загальну суму або навпаки, називається:

а) позабалансовою;

б) простою;

в) складною;

г) немає правильної відповіді.

 

 

ВАРІАНТ 30

 

Завдання 1. Теоретичне питання.

 

8,9 класів рахунків, їх схеми і призначення. План рахунків бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Практичне завдання.

 

Початкові дані:

1. Баланс ТОВ «Прогрес М» на 30 квітня 20__г.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- знос

- первинна вартість 

Виробничі запаси

Виробництво

Готова продукція

Каса

Рахунки у банку

Розрахунки з іншими дебіторами:

- підзвітними особами

 

200000

30000

230000

90000

50000

30000

1050

400000

 

2500

Статутний капітал

Короткострокові кредити банку

Розрахунки з кредиторами:

- з оплати праці

- за товари і послуги

- з бюджетом

220000

300000

 

75000

176050

2500

Разом:

773550

Разом:

773550

 

2. З оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку «Розрахунки з підзвітними особами» (37) витікає, що заборгованість підзвітних осіб складається з :

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

Сударев А.Н.

Зверев Е.Л.

Афанасьев Л.П.

Лашин И.Л.

1200

200

800

300

Разом:

2500

 

3. Господарські операції за травень місяць:

п/п

Зміст операцій

Сума,

грн.

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

 Представлено авансовий звіт Лашиним І.Л. про покупку матеріалів, у т.ч. ПДВ

Передано на склад готова продукція з виробництва

Погашена з поточного рахунку заборгованість бюджету

Отримані з поточного рахунку гроші на виплату зарплати

Виплачена з каси зарплата

Видано з каси під звіт менеджеру Серову В.А. на господарські витрати

Частково погашена заборгованість постачальникам

Отримані матеріали від постачальника, у т.ч. ПДВ

 

300

12000

2500

75000

75000

 

40

100000

23000

 

Завдання 3. Тести.

 

1. Запис операцій у календарній послідовності їх виникнення називається:

а)         хронологічним записом;

б) систематичним записом;

в) простим записом;

г)         немає правильної відповіді.

 

2. Запис, який здійснюється в спеціальних журналах з обов'язковим відображенням нумерації господарських операцій, їх змісту, сум і кореспондуючих рахунків, є:

а)         хронологічним;

б) систематичним;

в) журнальним;

г)         спеціалізованим.

 

3. Прикладом систематичного обліку є:

а)         журнал реєстрації господарських операцій;

б) порядок відображення господарських операцій на рахунках;

в) журнали-ордери;

г)         немає правильної відповіді.

 

4. Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки поділяють:

а)         активні й пасивні;

б) закриті й відкриті;

в) синтетичні й аналітичні;

г)         немає правильної відповіді.

 

5. Рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому вимірнику, називають:

а)         синтетичними;

б) аналітичними;

в) синтетично-аналітичними;

г)         відкритими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури

 

 1. Білоусько В. Теорія бухгалтерського обліку (4-е вид.). Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 423с.
 2. Бухгалтерский учет, анализ и контроль. Монография/ Бутинець Ф.Ф.  – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 448с.
 3. Бутинець Ф. Бухгалтерський облік. Облікова політика і план рахунків. Навчальний посібник. – Житомир: Рута, 2001. – 512с.
 4. Бухгалтерський облік (теорія)./Михайлов М. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248с.
 5. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник/ Хомяк Р. – Л.: Інтелект-Захід, 2006. – 1088с.
 6. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативна та методична база/ Загородній А. – Л.: Магнолія Плюс, 2008. – 240с.
 7. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник./ Верига Ю. – К.: ЦУЛ, 2008. – 396с.
 8. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2001.-416с.
 9. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях.: Учеб.пособие для студентов вузов/ Под.ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2002. – 624с.
 10. Завгородний В.А. Бухгалтерський облік в Україні з застосуванням національних стандартів. - К.: 2000.
 11. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України» від 16.07.99 №996-14.
 12. Новий план рахунків.  «Все про бухгалтерський облік» , Спеціальний випуск.
 13. Новий план рахунків. Коментарі і проводки. Консультант бухгалтера, 1999, №17.
 14. Онищенко Т. Альбом бухгалтерских проводок (9-е изд.). – Х.: Фактор, 2008. – 400 с.
 15. Орлова В. Основи бухгалтерського обліку. (2-е вид.). Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 296с.
 16. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
 17. Періодичні видання. «Бухгалтерський облік і аудит», «Бухгалтерія, податки і бізнес», «Баланс», «Все про бухгалтерський облік» і  інші за 2008 - 2009 рр.
 18. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. – Луганськ: «Промдрук» ДСД «Лугань», 2000. – 336с.
 19. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2000. – 640с.
 20. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Пособие.- К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 688 с