Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ
ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Магістерська програма «Управлінський облік і контроль» спрямована на підготовку магістрів для підприємств, організацій і установ України. Сучасний магістр повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов’язків на виробни­цтві, у науково-дослідних установах, міністерствах, відомствах.

Магістерська дипломна робота (надалі — МДР) — найважливіша форма самостійної роботи студента, в процесі якої він набуває уміння і навички організації та здійснення наукових досліджень. Вона визначає загальноосвітню та фахову зрілість ви­пускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв’язанні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінської діяльності.

Успішне виконання студентом дипломної роботи значною мірою залежить від того, наскільки він чітко уявляє собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення роботи.

Теми магістерських дипломних робіт пропонуються студентам у відповідності з напрямками науково-дослідної роботи випускної кафедри з урахуванням науково-практичних інтересів студентів.

Магістерська дипломна робота покликана:

 • свідчити про те, що студент оволодів усім комплексом теоретичних знань, умінь та практичних навичок за обраною спеціальністю, набутих ним протягом періоду навчання;
 • показати, наскільки студент уміє аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки із результатів дослідження, самостійно працювати з літератур­ними джерелами;
 • містити результати проведених практичних досліджень та їх теоретичне обґрунтування;
 • узагальнювати отримані результати проведених досліджень і формулювати аргументовані висновки;
 • мати належне оформлення та необхідні супровідні документи;
 • бути виконаною і поданою на кафедру та до ДЕК в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Методичні рекомендації щодо підготовки МДР з обліку і оподаткування складені згідно з «Положенням про підготовку і захист магістерської дипломної роботи», яке є внутрішнім нормативним документом університету, що регламентує організацію навчального процесу на завершальному етапі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-пра­вових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу, внутрішніх нормативних документів університету, що регламентують організацію навчального процесу на завершальному етапі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Положення є документом рамкового характеру, який регламен­тує загальні та найбільш принципові питання підготовки та захисту магістерських дипломних робіт.

 

Магістерська дипломна робота, її мета і завдання

Магістерська дипломна робота — це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітнього ступеня «магістр».

МДР є кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.

Метою підготовки МДР є закріплення та демонстрація сфор­мованих упродовж навчання в університеті професійних компетенцій за спеціальністю «Облік і оподаткування». Це досягається через виконання студентом в процесі підготовки МДР професійних зав­дань, притаманних первинним посадам, які займають працівники обліку.

Професійні завдання можуть стосуватися питань організації управлінського обліку і контролю, аналізу отриманих результатів та надання рекомендацій практичного характеру з метою підвищення ефективності функціонування системи управлінського обліку і контролю підприємств та організацій.

Узагальнені професійні завдання зі спеціальності «Облік і оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування»:

 • аналітично-контрольні (здатність оцінювати, контролювати та аналізувати різноманітні соціально-економічні процеси та результати діяльності);
 • нормативно-планувальні (здатність розробляти і обґрунтовувати норми (ліміти), кошториси, ціни, плани та іншу нормативну документацію);
 • інноваційно-проектні (здатність прогнозувати розвиток під­приємств);
 • інформаційно-технологічні (здатність ефективно використовувати сучасні інформаційні технології, джерела інформації);
 • науково-дослідницькі (здатність обґрунтувати вибір теми та методологію наукового дослідження, складати план дослідження обраної теми, розробляти теоретичну базу дослідження обраної теми, узагальнювати отримані результати дослідження, достойно їх репрезентувати під час попереднього захисту МДР та перед Державною екзаменаційною комісією).

Особливості професійних завдань стосовно спеціальності «Облік і оподаткування» студент відображає у відповідній частині МДР через:

 • визначення проблеми дослідження у МДР, її актуальності для конкретного підприємства, організації, галузі;
 • формування студентом мети і завдань дослідження;
 • вибору методів дослідження та обґрунтування доцільності їх використання;
 • підбору інформаційних джерел (монографічної літератури, періодичних видань, статистичних даних, економічної інформації бази практики);
 • проведення комплексного аналізу діяльності підприємства, на матеріалах якого виконується МДР;
 • розроблення та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, яке було обрано об’єктом дослідження.

 

Етапи підготовки та захисту магістерської дипломної роботи

Формування напрямів досліджень для підготовки магістерських дипломних робіт

Визначення напрямів наукових досліджень й рекомендованої тематики МДР спрямоване на розкриття і конкретизацію узагальненого об’єкта спеціальності та спеціалізованого об’єкту діяльності за магістерською програмою «Управлінський облік і контроль». Визначення напряму дослідження та формулювання теми МДР здійснюється студентом самостійно протягом двох тижнів з початку проходження практики за узгодженням з науковим керівником. Ключовими вимогами при формулюванні теми МДР є орієнтація на проблеми, розв’язанню яких можуть бути присвячені дипломні роботи, їх зв’язок з узагальненим об’єктом спеціальності, спеціалізованим об’єктом освітньої програми та базовим підприємством.

Напрями науково-практичних досліджень у формі МДР можуть оновлюватися з урахуванням змін, що відбуваються в економічному житті суспільства. При формулюванні теми МДР застосовується лаконічність та однозначність формулювань; відображення в них професійних зав­дань, що передбачені спеціальністю «Облік і оподаткування» та магістерською програмою «Управлінський облік і контроль»; можливість її розкриття на різних базах практики (тобто, можливість одержання відповідних матеріалів — планових, звітних, статистичних).

Напрями досліджень  для написання МДР є доступними для ознайомлення студентів.

 

Наукове керівництво магістерськими дипломними роботами

Наукове керівництво виконання студентами МДР складається з методологічного та організаційного його забезпечення.

Методологічні засади, якими керуються студенти при підготовці МДР, створюються кафедрою. Вони представлені монографіями, дисертаціями, дослідженнями, підручниками, посібниками, методичними розробками, іншими науково-методичними матеріалами, розробленими вітчизняною та світовою наукою і колективом кафедри. Консультативну допомогу з їх використання у магістерських дипломних роботах студентів надають наукові керівники та автори праць, виконаних на кафедрі.

Організаційно керівництво процесом підготовки студентами МДР забезпечується системою заходів, до якої входять:

 • вибір і затвердження теми МДР;
 • формування та затвердження індивідуального завдання на підготовку МДР;
 • розробка графіку підготовки МДР;
 • система консультацій;
 • попередній захист МДР перед комісією, створеною кафедрою;
 • розгляд результатів попереднього захисту МДР на засіданні кафедри на предмет рекомендації її до захисту перед Державною екзаменаційною комісією;
 • надання студентам організаційно-технічної допомоги (робота в комп’ютерному класі, ознайомлення з матеріалами навчально-методичних кабінетів тощо).

Персональне керівництво роботою окремих студентів здійснюють призначені наказом ректора наукові керівники. Науковими керівниками МДР можуть бути як штатні викладачі, так і сумісники, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові пуб­лікації у галузях знань, що відповідають спрямованості і змісту магістерської програми.

Одному керівникові кафедра може доручати керівництво не більш, ніж п’ятьма МДР.

 

Обов’язки наукового керівника МДР:

 • консультування студентів з питань вибору, формулювання чи коригування теми МДР, розроблення її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів, підготовки до захисту;
 • формування студентові індивідуального завдання на дипломну роботу;
 • контроль за дотриманням студентом графіка підготовки МДР;
 • контроль якості дипломної роботи;
 • інформування кафедри про хід виконання студентами МДР і випадки недотримання графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому;
 • участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань щодо підготовки МДР і результатів їх захисту;
 • участь у роботі комісії, створеної кафедрою, з попереднього захисту МДР на предмет її рекомендації до захисту;
 • відвідання засідань Екзаменаційної комісії із захисту, коли проводиться захист МДР його дипломників.

 

Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи

Вибір напряму дослідження та теми МДР є прерогативою студента (додаток А, Б). При цьому йому необхідно керуватися наступним:

 • науковими інтересами та власними уподобаннями, можливостями розробки обраної теми на належному рівні;
 • напрямами наукового дослідження, що веде кафедра та актуальністю проблеми, що розглядається в роботі для підприємства;
 • особливостями бази практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується робота (можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи).

Теми МДР вибираються із розроблених напрямів дослідження і за погодженням з науковим керівником та керівником магістерської програми можуть бути сформульовані у від­повідності з умовами проходження практики або місця постійної роботи студента.

Вибрана тема закріплюється за випускником на підставі його письмової заяви на ім'я завідувача кафедри. Теми МДР мають відповідати обраному студентом спрямуванню магістерської програми. В окремих випадках теми дипломних робіт та їх розкриття можуть відображати функціонування віртуальних об’єктів або процесів. При цьому вихідні матеріали, необхідні для підготовки МДР, задаються науковим керівником та відображаються в індивідуальному завданні на підготовку МДР.

Студент має право запропонувати власний напрям дослідження та формулювання теми, яке відповідає узагальненому об’єкту спеціальності або спеціалізованому об’єкту магістерської програми. У  такому випадку студент подає на ім’я керівника магістерської програми окрему  заяву, в якій обґрунтовує вибір теми і погоджує її з науковим керівником та завідувачем кафедри.

Не дозволяється виконувати МДР роботу кільком сту­дентам з однієї і тієї самої теми на базі одного й того самого підприємства.

Закріплення за студентами тем магістерських дипломних робіт  та призначення наукових керівників оформляється наказом ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за поданням випускової кафедри.

 

Формування і затвердження індивідуального завдання
на підготовку магістерської дипломної роботи

Після затвердження теми науковий керівник разом зі студентом формують Індивідуальне завдання на підготовку МДР. Індивідуальне завдання має бути погоджене завідувачем випускової кафедри і затверджене керівником магістерської програми.

Формування і затвердження індивідуального завдання спрямоване на досягнення таких цілей:

 • окреслити методологічні рамки розробки теми через визначення мети дослідження, наукового об’єкту і предмету;
 • сформулювати завдання, що дозволяють продемонструвати набуті студентом професійні компетенції;
 • встановити підприємство, на матеріалах якого виконується МДР;
 • визначити основні напрямки роботи та відобразити їх у структурі МДР;
 • забезпечити самостійність роботи студента над МДР шляхом індивідуалізації завдань та їх прив’яз­ки до конкретних об’єктів.

Після формування, погодження і затвердження Індивідуального завдання студент повинен здати на випускову кафедру його копію. Оригінал Індивідуального завдання студент розміщує у дипломній роботі після титульного аркуша.

Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєвих відступів у МДР від зафіксованої в ньому структурі не допускається.

 

Графік виконання магістерських дипломних
робіт та контроль за його дотриманням

 

Календарний графік підготовки та захисту МДР спрямований на забезпечення високої якості виконання робіт. Він покликаний вирішити такі завдання:

 • надати методичну допомогу студенту в організації процесу підготовки МДР;
 • створити систему контролю за ходом підготовки МДР з боку кафедри;
 • забезпечити систематичність та самостійність виконання студентом усіх робіт, передбачених Індивідуальним завданням.

Календарний графік складається випусковою кафедрою на основі типового графіку, затвердженого ректором університету та уточняється щорічно згідно з графіком навчального процесу студентів спеціальності «Облік і оподаткування» на відповідний навчальний рік (додаток А).

Контроль за дотриманням графіку виконання МДР покладається на наукового керівника. Кафедра періодично розглядає на своїх засіданнях хід підготовки студентами МДР за інформацією наукового керівника або матеріалами перевірки завідувачем кафедри.

 

Попередній захист МДР

Попередній захист МДР є складовою частиною модуля практичної підготовки, який входить до навчального плану підготовки магістрів з обліку і оподаткування.

Метою попереднього розгляду (захисту) МДР є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи відповідно до затверджених кафедрою критеріїв. Така оцінка розглядається, перш за все, як форма допомоги студенту у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями щодо доопрацювання МДР. Негативна експертна оцінка стану справ з підготовкою роботи не тягне за собою адміністративних рішень стосовно студента та наукового керівника.

Звіт комісії заслуховується на засіданні кафедри і передбачає оцінку ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт перед ДЕК; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою, виявлення типових проблем у ході підготовки МДР та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів з успішного завершення МДР та їх захисту перед ДЕК.

Комісію створює завідувач кафедри у складі 2-3-х викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і досвід керів­ництва дипломними роботами. Очолює комісію завідувач кафед­ри або його заступник, чи науковий керівник магістерської програми. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають студенти для розгляду комісією, визначає кафедра.

На попередній розгляд, як правило, виноситься робота у повному обсязі, доповідь студента та презентація результатів дослідження.

Допуск студента і його МДР до захисту у ДЕК оформляється у такому порядку:

 • випускова кафедра подає в деканат витяг із протоколу засідання кафедри, у якому міститься список студентів, допущених кафедрою до захисту;
 • деканат перевіряє виконання студентами навчального плану у повному обсязі;
 • декан факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту МДР (державної атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректору університету,
 • підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів.

 

Зовнішнє рецензування МДР

 

Зовнішнє рецензування МДР проводиться з метою надання ДЕК незалежної експертної оцінки професійних компетенцій студентів, продемонстрованих при підготовці магістерської дипломної роботи. Його проводять фахівці з обліку і оподаткування.

Зовнішніх рецензентів призначає випускова кафедра. Зовнішніми рецензентами МДР можуть бути: висококваліфіковані працівники відповідних структурних підрозділів бази практики чи підприємств, де працює студент; наукові працівники науково-дослідних установ; працівники міністерств і відомств, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями інших вищих навчаль­них закладів ІІІ—ІV рівня акредитації.

Зовнішній рецензент у своїй рецензії повинен чітко окреслити позитивні сторони і недоліки МДР, зробити висновок: рекомендує він її до захисту, чи не рекомендує. Орієнтовну форму зовнішньої рецензії наведено у додатку Б.

 

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

 

Оцінка якості виконання і захисту студентами магістерської дипломної роботи (МДР) здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її в 4-бальну та шкалу ECTS. Підсумкову оцінку МДР визначає Державна екзаменаційна комісія. ЇЇ рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Об’єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист МДР (табл.1).

 

Таблиця 1

Оцінювання магістерської дипломної роботи

Об’єкт оцінювання

Критерії

Максимальна кількість балів

1

Зміст МДР

- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження

10

- наявність практичного висвітлення досліджуваної проблеми  та підтвердження практичного значення одержаних результатів довідкою з підприємства

10

- узгодженість і логічність теоретичного матеріалу

5

- наочність та якість ілюстративного матеріалу

5

- дослідження зарубіжних джерел та досвіду

5

 - рівень обґрунтування запропонованих рішень та апробація результатів дослідження

10

- ступінь самостійності проведеного дослідження

5

- відповідність побудови роботи поставленій меті і завданням

5

Усього

55

2

Оформлення МДР

- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам

5

- наявність у додатках до роботи самостійно складених первинних документів, облікових регістрів і звітних форм

5

- посилання на використану літературу і нормативні документи

5

Усього

15

3

Захист МДР

- вміння чітко, ясно та стисло викласти основні засади проведеного дослідження

10

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів ДЕК по змісту роботи

10

- ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження

10

Усього

30

 

Разом

 

100

 

 

 

 

 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECТS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ЕCTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка на національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

  Вимоги до змісту магістерської дипломної роботи

Структура магістерської дипломної роботи

МДР як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

МДР повинна містити:

 • Титульний аркуш (додаток В)
 • Індивідуальне завдання
 • Відгук наукового керівника
 • Зовнішню рецензію (додаток Б )
 • Лист-замовлення (за наявності)
 • Довідку про впровадження результатів дослідження (за наявності)
 • Реферат (додаток Д)
 • Список умовних позначень (за наявності)
 1. Зміст
 2. Вступ
 3. Основна частина:
 • Розділ 1;
 • Розділ 2;
 • Розділ 3;
 1. Висновки
 1. Список використаних джерел
 • Додатки
 • Копії власних публікацій (за наявності)

 

Зміст

Зміст подається на початку магістерської дипломної роботи. Зміст роботи включає перелік основних її частин із указівкою сторінок їхнього початку. Назва кожної частини записується з нового рядка з заголовної букви. Вступ, висновки, список джерел інформації і додатки не нумеруються. Основна частина складається з окремих розділів, кожний з який нумерується, має власну назву (яка пишеться без лапок) і записується з нового рядка з указівкою сторінки початку.

Візуально зміст роботи повинен відображати ієрархію структурних елементів роботи (перелік умовних позначень, вступ, розділи, висновки, додатки ‑ елементи 1 рівня; підрозділи ‑ елементи 2 рівня). На початку по центру розміщується текст "ЗМІСТ"

 

 

 

 

Вимоги до вступу

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість.

У вступі до МДР студент повинен чітко і лаконічно висвітлити такі позиції:

Актуальність теми. Обґрунтовується актуальність теми дослідження, з’ясовується розробленість її в наукових працях вітчизняних і закордонних авторів; визначається практична значущість дослідження з даної теми і її зв'язок із процесами і явищами, що відбуваються в країні.

Об’єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкту.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об`єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження, саме на нього спрямована увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему випускної дипломної роботи.

Мета і завдання дослідження. Формується мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Метою МДР є той результат, який планується досягти в результаті здійснення роботи. Метою може бути визначення характеристик певного явища чи процесу, встановлення зв’язку між явищами, виділення факторів виникнення або розвитку якогось явища або процесу тощо. Не можна починати формулювання мети роботи словами проаналізувати, вивчити, дослідити. 

Завдання МДР уточнюють мету, розкривають основні етапи її досягнення. Завдання повинні бути як теоретичного, так і практичного плану. Прикладом завдань теоретичного плану є уточнення суті основних категорій роботи, виділення структурних елементів явищ, що вивчаються, факторів, що їх зумовлюють тощо. Практичні завдання – це з’ясування за допомогою проведення дослідження основних характеристик явищ та процесів, зв’язків між ними, визначення причин певних явищ тощо.  Звичайно достатньо виконання 5-7 завдань, які висуваються в роботі для досягнення її мети. 

Методи дослідження. Наводиться перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Дані методи перелічуються без відриву від змісту МДР. Слід коротко та змістовно визначити, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Розкрити, які джерела інформації використано, на матеріалах якого підприємства виконувалось дослідження, надати коротку характеристику підприємства.

Наукові та практичні результати дослідження. Наводиться коротка анотація одержаних у результаті дослідження нових наукових та практичних результатів (2-3 пункти), вказавши на ступінь новизни (удосконалено, дістало подальший розвиток). Наукові результати можуть містити теоретичні положення (удосконалення чи подальший розвиток визначень, формулювань, показників, класифікацій, методик тощо), а також  практичні рекомендації щодо удосконалення порядку відображення в обліку (аналізі, контролю, аудиті) об'єкту дослідження на конкретному підприємстві.

Кожне наукове положення має бути чітко сформульовано, не мітити двозначності, вказавши на виокремлення особливостей наукових та практичних результатів (в чому вони полягають), а також їх результативність.

Визначення наукових результатів не допускається у формі анотацій проведених робіт та вказівок на виконання окремих видів робіт.

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Практичне значення дипломної роботи визначається відомостями про можливе практичне застосування одержаних результатів або рекомендаціями щодо їх використання в практиці діяльності економічних суб’єктів. Практичне значення результатів дослідження підтверджується довідкою з підприємства, де ці результати впроваджені

Апробація результатів дослідження. Вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах оприлюднено результати дослідження, що викладені в МДР (копії всіх надрукованих статей та тез доповідей на конференціях з повними вихідними даними додаються  до МДР).

Структура роботи (наприклад: “Логіка дослідження зумовила структуру дипломної роботи: вступ, ...розділи, висновки, список використаних джерел із ... найменувань, ...додатків. Загальний обсяг ...сторінок”.

Орієнтовний обсяг вступу – 3-5 сторінок.

 

Вимоги до основної частини МДР

Основна частина МДР складається з розділів, підрозділів.

Кожний розділ починають з нової сторінки. В межах розділу підрозділи продовжують через 3-4 інтервали, з нової сторінки підрозділи не починають.

Перший розділ (орієнтовно 25-30 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У розділі потрібно правильно систематизувати теоретичний матеріал.

Другий розділ (орієнтовно 25-30 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. Автор має продемонструвати знання і уміння використовувати різні методи дослідження, виділяти ключові аспекти, тенденції. На їх основі автор має обґрунтувати вибір найпридатнішого інструментарію для обраного напряму дослідження.

Третій розділ (орієнтовно 20-25 с.) структурно вміщує 3-4 підрозділи. Він  має поєднувати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на прикладі конкретних  підприємств, розпізнавати причини  процесів та явищ на основі аналізу цифрових даних.

У роботі викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням нового, що він вносить у розроблення проблеми. Автор повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів).

У розділах основної частини подають:

 1. Систематизований теоретичний матеріал, зокрема:
 •  сутність досліджуваного процесу або явища, його особливості серед інших подібних процесів або явищ, при потребі  - історія розвитку, нормативно-правове забезпечення;
 • критичний огляд наукової та спеціальної літератури за темою та вибір напрямів досліджень із зазначенням основних етапів розвитку наукової думки за своєю проблемою (загальний обсяг огляду та цитування літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини МДР);
 • наукові та практичні підходи (історичні та сучасні) до аналізу обраного об’єкту дослідження;
 •  узагальнена існуюча термінологія у сфері дослідження, визначити понятійно-категоріальний апарат, на який автор спиратиметься у подальшій роботі;
 •  огляд світових тенденцій аналізуємого процесу або  явища.
  1. Визначені автором проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.
  2. Виклад загальної методики й основних методів досліджень, зокрема:
 • загальна методика проведення дослідження,
 • методи вирішення завдань і їх порівняльні оцінки з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць,
 • встановлені методи та інструменти, які можуть бути використані при дослідженні предмету роботи,
 • визначені та обґрунтовані інструменти, що буде безпосередньо застосований у роботі.

4) Експериментальна частина та методика досліджень, зокрема:

 • відомості про проведені  теоретичні та практичні дослідження;
 • прикладне опрацювання викладених методик і методичного інструментарію визначених об’єктів;
 • ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваного об’єкта, який має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми) виключно на матеріалах конкретного підприємства за останніх 3 роки;
 • узагальнення результатів досліджень;
 • рекомендації, пропозиції, моделі розвитку досліджуваного процесу або явища.

У разі, якщо тема магістерської роботи передбачає удосконалення системи управлінського обліку і контролю об’єкта дослідження, то в роботі на базі статуту та історичної довідки про діяльність конкретного підприємства (організації) дається характеристика:

 • економічної діяльності базового підприємства;
 • організаційної структури облікової та аналітичної/ контрольної (у разі наявності) служб підприємства; 
 • функціональні обов’язки спеціалістів облікової та аналітичної/контрольної (у разі наявності) служб;
 • завдання, напрямки та зміст обліково-аналітичної та контрольної роботи підприємства;
 • критична оцінка стану нормативно-правового забезпечення  діяльності облікової та аналітичної/контрольної (у разі наявності) служб підприємства.

Робота має містити напрями підвищення  інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства або варіанти запобігання помилок та шахрайства. Послідовність дій при цьому:

 • описуються визначені проблеми і недоліки на підприємстві, що відносяться до теми МДР;
 • наводиться список конкретних дій, що пропонуєте для усунення цих проблем;
 • кожна пропозиція має бути економічно обґрунтованою.

Запропоновані заходи повинні відповідати критеріям оптимальності, ефективності управління та практичної реальності.

В МДР слід чітко розмежувати джерела використаної при аналізі інформації:

 • запозичене з літератури,
 • одержано з документів підприємства,
 • здобуто шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, опитувань тощо.

Особливу увагу варто приділити посиланням на використану літературу. Вони повинні супроводжувати всі цитати й ідеї, що автор засвоїв після знайомства  з працями вчених, за винятком тих ідей і висновків, що були зроблені самостійно. Посилання ставиться в квадратних дужках відразу після прямої цитати  або використаної загальної ідеї. Більш детально правила оформлення посилань надаються далі в цих методичних рекомендацій.

МДР має обов’язково містити схеми, таблиці для наочності викладу інформації, а також формули, якщо є. Ілюстрації, що перевищують розмір сторінки або не дуже необхідні для розуміння тексту, потрібно виносити в додатки.

У кінці кожного розділу формулюються висновки до розділу зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Виклад матеріалу в розділах підпорядковується меті, поставленій автором у вступі. Усі частини МДР необхідно органічно пов’язати між собою: теоретичні положення мають бути відправними моментами як під час викладення методики дослідження, так і при використанні обраних методів управлінського обліку і контролю, проведенні аналізу, обґрунтуванні запропонованих заходів.

При підготовці кожного розділу МДР студент має застосувати і довести свої професійні компетенції. Ознаками якості МДР є:

 • володіння навичками збору і систематизації вихідної інформації;
 • уміння аналізувати зібрану інформацію і робити науково обґрунтовані висновки;
 • уміння кваліфікаційно оформляти матеріали, що ілюструють зміст дипломної роботи.
 • застосування економіко-математичних методів і інформаційних технологій.

За результати розрахунків і зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент — автор магістерської дипломної роботи.

Вимоги до висновків

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, що отримані при написанні МДР.

Загальний обсяг висновків до МДР близько 3-5 сторінок. Висновки до розділу -  не більше 3 сторінок.

Текст висновків має підтвердити здатність автора диплом­ної роботи успішно реалізувати поставлену мету і завдання. Висновки є стислим викладенням одержаних автором наукових результатів, які формулюються у вигляді окремих пунктів. Студент повинен підвести підсумок по всій роботі, включаючи як теоретичну частину, так і практичну. На початку висновків необхідно підкреслити актуальність вивчення даної теми, перспективи її розвитку, практичну значущість. Наприкінці висновків необхідно надати рекомендації за результатами дослідження.

Загальні висновки не можуть відтворювати текст висновків до розділу, вони лаконічно узагальнюють результати дослідження всієї МДР.

Висновки подаються у формі нумерованого списку.

Рекомендовано починати висновки реченням: «На основі дослідження, проведеного в магістерській дипломній роботі, можна зробити такі висновки:

1.

2.

3.»

або «Дослідження, проведені в магістерській дипломній роботі, дають змогу зробити такі висновки:

1.

2. »

Студент повинен стисло охарактеризувати проведений аналіз діяльності підприємства, узагальнити власні пропозиції, оцінити їх практичне значення та ефективність, виокремити власний внесок в економічну теорію та практику господарювання.

 

Вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи

Загальні вимоги

Магістерська дипломна робота має бути виконана комп’ютерним набором на одній стороні аркушів стандартного білого паперу формату А4 (210 × 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали з ви­ко­рис­танням шрифту Times New Roman, розмір – 14 пт. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст розміщується на сторінці з дотриманням розмірів полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Магістерська дипломна робота починається з титульного аркуша, який оформляється за зразком, наведеним у додатку Б.

 • За титульним аркушем послідовно розташовуються: індивідуальне завдання на МДР, відгук наукового керівника, зовнішня рецензія, довідка про впровадження (за наявності), реферат, зміст, вступ, перший, другий, третій розділи, висновки, список використаних джерел, додатки, копії власних публікацій (за наявності).

Номер сторінки проставляється внизу, по центру сторінки (починаючи зі Вступу з 3-ї (або 4-ї) сторінки).

Текст основної частини поділяють на розділи.

Заголовки основних структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ...», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично  до тексту (по центру) напівжирним. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним (з абзацу по ширині). Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Кожну структурну частину дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» починають з нової сторінки.

Розділи позначаються однією арабською цифрою (наприклад РОЗДІЛ 1), після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. Наприклад,

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 1.1.; 1.2. або 2.1.; 2.2. і т.д. Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Усі заголовки формулюються лаконічно. Вони повинні розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У заголовках не можна робити переноси слів. Відстань між двома заголовками робиться такою, як у тексті. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 2-м інтервалам (2 рядки при міжрядковому інтервалі 1,0). У кінці заголовків крапок не ставлять.

Для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розміщуються на одній сторінці відстань між текстом і заголовком наступного підрозділу дорівнює трьом міжрядковим інтервалам (3 рядки при міжрядковому інтервалі 1,0).

У змісті дипломної роботи зазначають початкові сторінки кож­ного розділу і підрозділу. Назви розділів і підрозділів у змісті та тексті мають бути тотожними.

Перелік скорочень символів і спеціальних термінів включається до дипломної роботи тоді, коли застосовуються не загальновживані (вузь­коспеціальні) скорочення, символи і терміни, якщо загальна їх кількість – понад 20 і кожне із них повторюється у тексті не менше, як 3-5 разів. Скорочення, символи і терміни розміщуються у переліку стовпчи­ком, у якому ліворуч приводять символ або спеціальний термін, а праворуч – його деталізоване розшифрування. Якщо у роботі кількість скорочень, символів, термінів менше за 20 і кожне із них повто­рю­єть­ся не більше 3–5 разів, перелік окремо не складається. Детальне роз­шифрування їх наводиться у вигляді примітки при першому згаду­ван­ні у роботі або безпосередньо у тексті (в дужках).

Наприкінці роботи після списку використаних джерел студент про­ставляє особистий підпис та дату завершення виконання дипломної роботи.

 

Текст

Важливим етапом виконання МДР є оформлення її тексту. Від того, наскільки вимогливо поставиться автор до форми своєї роботи, суттєво залежить її якість, а отже, і підсумкова оцінка.

Магістерська дипломна робота має бути виконана з додержанням усіх вимог, що висуваються до наукових публікацій.

МДР виконується українською мовою.

Використовується науковий стиль викладення матеріалу, особливостями якого є:

 • формально-логічний спосіб викладення матеріалу, наявність міркувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню основних висновків дослідження;
 • смислова завершеність, цілісність та зв’язність думок;
 • цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення наукового тексту;
 • об’єктивність викладу, смислова точність, стислість, ясність;
 • необхідність використання спеціальної термінології.

Слід уважно підходити до вживання наукових термінів та визначень, посилаючись при цьому на авторитетні джерела (довідкові та нормативні видання, монографії, наукові статті).

Щоб уникнути суб’єктивних суджень і закцентувати увагу на предметі висловлювання, в тексті слід застосовувати виклад від третьої особи («автор рекомендує…») або від першої особи множини («на нашу думку…», «зазначимо, що…»), часто використовують безіменну форму подачі інформації («як було сказано…», «слід зазначити, що…»).

Основний текст слід набирати у програмі “Word” у форматі А4, верхнє-нижнє поля – по 2 см, ліве – 3 см, праве – 1см. Шрифт “Times New Roman”, 14 кеглем через 1,5 інтервали без установки переносів (особливо примусових) та використання гіперпосилань (електронні адреси слід набирати на клавіатурі, а не копіювати).

 • На всі цифрові дані (фактичні матеріали), вміщені у тексті, необхідно давати посилання на джерела.
 • У тексті обов’язково мають бути посилання на всі таблиці та ілюстрації (графіки, діаграми, рисунки, блок-схеми, матриці розрахунків), а за необхідності й на деякі формули (наприклад: табл. 3.1; рис. 7.4; формула (2.7) тощо).

Всі згадані елементи слід розташовувати безпосередньо після посилань на них у тексті.

 • Слід уникати повторів наведеної у тексті інформації та такої ж інформації у таблицях, рисунках, схемах.
 • Не можна посилатися на застарілі й неактуальні джерела інформації, навчальні посібники та підручники, електронні джерела науково-популярного характеру (Вікіпедія, спеціалізовані бази даних електронних навчальних видань і т. ін.).
 • Назви державних установ України пишуться відповідно до правопису повністю, згідно з їх офіційним найменуванням та обов’язковим доданням слова “Україна” (винятки можливі у разі частого застосування поширених абревіатур: НБУ, МВС, МЗС, СБУ).

З великої літери пишеться тільки перше слово (але як виняток: Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України; Президент України).

 • Форма написання офіційних документів:

повна офіційна назва документа – дата його прийняття – № документа.

У разі конкретизації документа обов’язково вживаються всі його реквізити: різновид документа, назва установи, що його видала, повна назва документа, дата його прийняття, номер.

При цьому з великої літери пишуться лише такі види документів: Закон України, Указ Президента України, Декрет Кабінету міністрів України, а всі інші – з малої літери (постанова Кабінету міністрів України, постанова Верховної Ради України, наказ Міністра фінансів України тощо).

 • 1. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 № 2062-III.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010–2011 роки» від 08.09.2010 № 831.

 • Всі прізвища обов'язково наводити з ініціалами, іноземні прізвища – в українській транскрипції.
 • Не допускається застосування термінів та цитат іноземними мовами (зокрема російською).
 • Кожну абревіатуру необхідно розкривати (в дужках) при першому згадуванні у розділі.
 • В основному тексті (як і в бібліографічному описі) слід дотримуватися вимог ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

Наприклад:

 • млн,  млрд,  трлн,  грн, крб  - при цифрах (без крапки після скорочення);
 • тис.,  тис. дол. США  - при цифрах (з крапкою в кінці);
 • % – відсоток при цифрах;
 • в. п. – відсотковий (не процентний!) пункт;
 • р., рр. – рік (роки) при конкретних датах. Роки не скорочуються у випадку неконкретної дати (70-ті роки);
 • ст. (в) – століття (вік) при цифрах;
 • ст. – стаття закону (перед її номером) в однині (у множині «статті» не скорочувати);
 • с. – сторінка;
 • п. – пункт при цифрах;
 • пп. – підпункт при цифрах;
 • ч. – частина при цифрах;
 • т. – том при цифрах;
 • у тому числі (в тому числі) – у т.ч. (в т. ч.);
 • і т. д. – і так далі;
 • і т. ін. – і таке інше.
 • Не допускається застосування нарощення при зазначенні конкретного року:

Наприклад: правильно «у 2000 р.», а не «у 2000-му».

 • Усі ініціали відбиваються пробілами.
 • У скороченнях на кшталт «ЄС-15, ЄС-27» тощо ставити не тире, а дефіс.
 • Слід уніфікувати лапки (“…”) і тире – середньої довжини (–).
 • Якщо елементи переліку в абзацному відступі виділяються знаком « – » (тире), то вони пишуться з малої літери і в кінці кожного з них ставиться крапка з комою, а в кінці останнього – крапка.
 • Якщо елементи переліку в абзацному відступі виділяються знаком « • » (жирна крапка), то вони пишуться з великої літери і в кінці кожного з них ставиться крапка.

Текст дипломної роботи слід старанно вичитати та перевірити на наявність помилок.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, подається в табличній формі. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що відображає її зміст і розміщується по центру. Усі таблиці слід нумерувати. Праворуч і вище від назви таблиці пишуть курсивом слово «Таблиця» та її порядковий номер. Знак перед цифрою не ставиться. Назву таблиці наводять жирним шрифтом.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в даному розділі (наприклад: Таблиця 1.3 — третя таблиця першого розділу).

У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку праворуч над перенесеною частиною пишуть слова «Продовження табл.» і вказують її номер (наприклад: «Продовження табл. 1.2»).

Оформлюючи таблицю, слід дотримуватися певного співвідношення її частин. Ширина боковика має бути не більше 1/3 загальної ширини таблиці, а висота шапки таблиці — не більше 1/3 висоти таблиці. Графи (колонки) нумеруються тільки в тих випадках, коли у тексті на них є посилання або таблицю розташовують на кількох сторінках. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Якщо рядки або графи (колонки) таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, чи переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її шапку заміняти відповідними номерами граф (колонок).

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Заголовок кожної графи в шапці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Тип шрифту — Times New Roman, розмір кеглю – 12 пт, міжрядковий інтервал — 1,0.

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх вносять у заголовок таблиці, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандартів.

Усі таблиці, в яких наведено облік (кореспонденцію рахунків) тих чи інших операцій, повинні мати однакову початкову назву (наприклад, Відображення в обліку операцій з … або Кореспонденція рахунків з обліку …) Назви аналітичних таблиць повинні бути стислими і відображати зміст інформації у таблиці, назву суб’єкта дослідження, період за який наводиться інформації. Не рекомендується назву аналітичних таблиць розпочинати словами «Аналіз показників…».

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку МДР або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, в другому – боковик, або проставляється нумерація назв боковика і граф (колонок) таблиці. В тексті магістерської дипломної роботи мають бути посилання на всі таблиці.  Таблицею підрозділ не завершується, а робиться загальний висновок до підрозділу.

Нумерація таблиць наскрізна в межах кожного підрозділу (параграфа) і включає в себе: номер підрозділу (параграфа) та порядковий номер таблиці, розділені крапкою, і розташовується над таблицею з виключкою вправо.

Назва таблиці наводиться нижче від її номера напівжирним шрифтом по центру.

Джерело інформації слід наводити під таблицею за трьома можливими формами:

 1. Якщо таблиця запозичена з будь-якого джерела без авторського втручання, то форма посилання така:
 • Джерело: Бібліографічний опис джерела згідно з державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1–2003, ІДТ) “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.  Приклад у табл. 1.1.
 • Якщо таблиця складена автором за даними, запозиченими з іншого джерела, то форма посилання така:

а) Бібліографічний опис джерела згідно з державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1–2003, ІДТ) “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.Приклад у табл. 1.2.

б) Назва установи та її електронна адреса.Приклад у табл. 1.2.

3) Якщо таблиця складена автором за власними розрахунками, то форма посилання така:

Складено за розрахунками автора.  Приклад у табл. 1.2.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ

Таблиця 1.1

Частка національних валют провідних країн з ринками,
що формуються, в обігу світового валютного ринку,
%

Країна

2000

2004

2007

Китай

0,01

0,10

0,48

Індія

0,25

0,35

0,69

Бразилія

0,45

0,25

0,36

Мексика

0,86

1,15

1,28

Південна Корея

0,84

1,20

1,11

Польща

0,54

0,40

0,79

а) Джерело: Петров М. В. Трансформация глобальных финансов / М. В. Петров, Д. Е. Плисецкий // МЭ и МО. – 2010. – № 7. – С. 17.

б) Джерело: дані Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Таблиця 1.2

Показники зведеного бюджету України та загальний обсяг державних інвестицій
в основний капітал

Рік

Доходи, млрд грн

Видатки, млрд грн

Дефіцит (–) / профіцит (+), млрд грн

Питома вага податків, %

Питома вага дефіциту (–) / профіциту (+),
%

Державні інвестиції
в основний капітал

млн грн

% до попереднього року

2000

49,1

48,1

1,0

28,9

 0,6

2 185

 

2001

54,9

55,5

–0,6

26,9

–0,3

3 081

141,00

2002

61,9

60,3

1,6

27,4

 0,7

3 228

104,77

2003

75,3

75,8

–0,5

28,2

–0,2

5 665

175,50

2004

91,5

102,5

–11,0

26,5

–3,1

11 489

202,81

2005

134,2

142,0

–7,8

31,0

–1,8

8 992

78,27

2006

171,8

175,3

–3,7

30,6

–0,7

12 292

136,70

 

а) Складено за: European Economic Forecast – Spring 2010 // European Economy. –2010. – № 2. – Р. 14.

б) Складено за даними Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua; Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.

в) Складено за розрахунками автора

Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, карти, креслення тощо) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути посилання.

Якщо ілюстрація створена не автором МДР, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» та «Єдиної системи програмної документації».

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією з абзацу. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: «Рис. 3.1.» (перший рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Джерело інформації слід наводити нижче підпису до ілюстрації за трьома можливими формами:

 1. Якщо ілюстрація запозичена з будь-якого джерела без авторського втручання, то форма посилання така:
 2. Бібліографічний опис джерела згідно з державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1–2003, ІДТ) “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.  Приклад рис. 2.1.

2) Якщо ілюстрація складена автором за даними, запозиченими з іншого джерела, то форма посилання така:

а) Бібліографічний опис джерела згідно з державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1–2003, ІДТ) “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.Приклад рис. 2.2.

б) Назва певної установи та її електронна адреса.

 • рис. 2.2.

3) Якщо ілюстрація складена автором без використання інформації з іншого джерела, то форма посилання така: 

Складено автором.  Приклад рис. 2.2.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ РИСУНКІВ

Рис. 2.1. Динаміка виробництва експортно орієнтованих
галузей промисловості у 2010 р.

а) Джерело: Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки. – К. : НІСД, 2011. – 38 с.

 

б) Джерело: дані Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 

 

Рис. 2.2. Ринкова капіталізація українського фондового ринку, % ВВП

а) Складено за European Economic Forecast – Spring 2010 // European Economy. –2010. – № 2. – Р. 14.

б) Складено за даними: Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

в) Складено автором.

Графічний матеріал МДР виконується у текстовому редакторі Microsoft Word.

В ілюстрації слід вказати одиниці вимірювання всіх наведених у ній даних та, за необхідності, в полі ілюстрації чи безпосередньо між нею і підписом розмістити експлікацію (пояснення умовних графічних зображень).

Використовувати скановані об’єкти в МДР не дозволяється.

 

Формули

Формули створюються за допомогою «Редактора формул» і розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули має бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу. Номер формули слід зазначати у круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок починають без абзацу словом «де» без двокрапки.

Наприклад:

                                      (1.3)

де Км — коефіцієнт монотонності праці;

Тпр — час, витрачений на повторювані рухи;

Тз — загальний час тривалості операції (роботи).

 

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак на початку наступного рядка. Коли переносять формулу на знакові операції множення, використовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

 

 

Цитування та посилання на використані джерела

У процесі підготовки МДР, для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору, слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей з цитованого документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати зміст, мову тексту тощо. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке посилаються.

На запозичену з літературних, періодичних і статистичних джерел інформацію (формули, таблиці, схеми, графіки, узагальнення, висновки тощо) обов’язково слід робити посилання у тексті, наводячи у квадратних дужках порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номери сторінок, з яких узято інформацію (наприклад, [23, с. 153]).

 

Додатки

У додатки виносяться громіздкі таблиці, схеми, діаграми, фор­ми документів, ксерокопії форм звітів підприємств тощо.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних сторінках у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі симетрично відносно тексту сторінки (по центру).

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн­ської абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприк­лад, Додаток А, Додаток Б і т. д.) Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумеруються у межах кожного додатка, наприклад: Рис. Д. 1.2. — другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) — перша формула додатка А.

Джерела, які цитуються тільки в додатках, мають розглядатися незалежно від тих, які цитуються в основній частині роботи, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

 

Бібліографічний опис використаних джерел

До списку використаних джерел слід включати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті. Він містить не менш 50-60 основних нормативно-правових та наукових джерел за темою. Обов'язкова присутність усіх видів джерел:  нормативно-правової та навчальної літератури за курсами вітчизняних і закордонних авторів; наукових публікацій за проблемою, ідеї яких були використані в роботі. Джерел  повинно бути достатньо для розкриття теми, а інформація, що міститься в них – новою і достовірною.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 1. у порядку появи посилань у тексті,
 2. в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків

– спочатку за зведеним українсько-російським алфавітом чи мовами з кириличним алфавітом;
– потім література іноземними мовами в порядку латинського алфавіту.

Відомості про джерела нумеруються арабськими цифрами. Номер ставиться перед бібліографічним записом і відокремлюється від нього крапкою.

Зв'язок бібліографічного списку з текстом роботи здійснюється за номерами записів у списку літератури. Форма зв’язку записів з основним текстом – за номерами записів у списку. Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, друга — номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються комою та літерою «с.». Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4, с. 25], [4, с. 25–27], [4, с. 25; 7, с. 32–33; 12, с. 16, 25], [4; 7; 12].

Всі цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Бібліографічні списки містять описи використаних джерел і розміщуються в кінці роботи. Сторінки списку, як і інші сторінки тексту, нумеруються. Нумерація наскрізна, продовжує нумерацію сторінок тексту.

Використовується назва «Список літератури».

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”, ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12–93 “CИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Для нормативно-правових документів необхідно посилатися на джерела, які є офіційними виданнями.

І. ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ

1. КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

1.1. Книги

Однотомні видання

1 автор

 1. Василик О. Д. Теорія фінансів / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2000. – 416 с.

2 автори

 1. Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія /
  О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Т. : Економічна думка, 2007. – 288 с.

3 автори

 1. Мельник Л. Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть / Л. Ю. Мель­ник,
  П. М. Макаренко, І. Г. Кириленко. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 748 с.

4 автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /
  В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

5 і більше авторів

 1. Бюджетний менеджмент / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Без автора

 1. Конституційне право України / за ред. В. Ф. Погорілко. – К. : Наук. думка, 1999. – 734 с.
 2. Конституція України. – К. : Велес, 2007. – 48 с.

Багатотомні видання

 1. Коковцев В. Н. Из моего прошлого : в 2 т. Т. 1: Вос­поминания 1903–1919 гг. /
  В. Н. Коковцев. – Париж, 1933. – 505 с.
 2. Чухно А. А. Твори : у 3 т. Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А. А. Чухно ; НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.­-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – 512 с.

1.2. Словники

 1. Словник сучасної економіки Макміллана : пер. з англ. – К. : АртЕк, 2000. – 455 с.
 2. Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Т. 10А. – СПб. : Типогр. И. А. Ефрона, 1893.

1.3. Дисертації. Автореферати дисертацій

 1. Желюк Т. Л. Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03 / Т. Л. Желюк ; КНЕУ. – К., 2000. – 20 с.
 2. Іваницька О. М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструк­тури в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. / О. М. Іваницька ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2006. – 39 с.

1.4. Частини книг

 1. Гриценко А. А. Особливості сучасного етапу соціально-економічного розвитку та монетарна стратегія / А. А. Гриценко // Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної полі­тики : матер. наук.-практ. конф. – К. : Ін-т екон. прогноз. НАН України, 2007. – 242 с.
 2. Веклич О. О. Шляхи удосконалення фінансового механізму вилучення природно-ресурсної ренти / О. О. Веклич // Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства : тези Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 23 берез. 2007 р. – Д. : ДДФА, 2007. – С. 54–55.

2. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Про Порядок надання Міжнародного стандартного номера книги в Україні : інструкція. ― К. : Кн. палата України, 2009. ― 9 с.
 2. Про стимулювання розвитку регіонів : закон України від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.
 3. Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (бюджетної декларації) : постанова Верховної Ради України від 25.02.2009 № 151 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 47.
 4. Про схвалення Концепції реформування податкової системи : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 56-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

3. ПЕРІОДИЧНІ, ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ

 1. Гриценко А. Структура ринкового трансформування ринкового типу /
  А. Гриценко // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 8–17.
 2. Підтримка АПК: уряд визначив пріоритети // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 13 (3919). – С. 1–2.

4. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 1.  Капелюшников Р. И. Новая институциональная теория / Р. И. Капелюшников [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.libertarium.ru/libertarium/10625/lib_a rtikle_t.
 2. Про державні цільові програми : закон України від 18.03.2004 № 1621-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/ l aws /main.Cgi?nreg=1621-15.

 

  Зовнішнє оформлення

Магістерська дипломна робота повинна бути переплетена у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали і їх не можна було виймати без пошкодження. На внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт для компакт-диску.

На компакт-диск записується остаточний варіант магістерської дипломної роботи.

Диск повинен бути підписаний: Прізвище, ініціали автора МДР; тема МДР; прізвище та ініціали наукового керівника МДР.

 

Додаток А

 

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кафедрою бухгалтерського обліку

Протокол №   від __________201  р.

 

Орієнтовний графік

підготовки та захисту магістерських дипломних робіт

на кафедрі бухгалтерського обліку 

на   201  - 201   навчальний рік

 

 

Етапи підготовки

та захисту МДР

Терміни виконання

за формами навчання

Денна

Заочна

1. Вибір студентом теми МДР і подання заяви на кафедру

12 вересня -

25 вересня 201_ р.

 

 

 

 

До 01.04. 201_ року

2. Підготовка відповідних наказів про призначення наукових керівників; затвердження тем МДР, складання і затвердження індивідуальних завдань на виконання МДР

 

 

 01 жовтня 201_ р.

3. Підготовка вступу і І розділу МДР

 20 жовтня 201_ р.

20 травня 201_ р.

4. Підготовка ІІ розділу МДР

 20 листопада 201_ р.

20 червня 201_ р.

5. Підготовка ІІІ розділу МДР, висновків і      переліку використаних джерел

 20 грудня 201_ р.

01 вересня 201_ р.

6. Захист консультаційного проекту

Х

Х

7. Подання студентом завершеної МДР науковому керівнику

21 грудня 201_ р.

05 вересня 201_ р.

8. Розгляд МДР науковим керівником. Попередній розгляд МДР на комісії від кафедри.

22 - 28 грудня 201_ р.

05 - 10 вересня  201_ р.

9. Доопрацювання роботи, прийняття кафедрою рішення про допуск МДР до захисту в ДЕК, оформлення та зовнішнє рецензування МДР

29 грудня 201_ р.-

13 січня 201_ р.

11 - 15 вересня

201_ р.

10. Захист МДР в ЕК і присвоєння  випускникам відповідної кваліфікації

16 січня - 12 лютого 201_ р.

жовтень 201_р.

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

Орієнтовна форма зовнішньої рецензії
на магістерську дипломну роботу

 

Р Е Ц Е Н З І Я

на магістерську дипломну роботу студента
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

            ____________________________________________________________________________

___________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему _____________________________________________________________________________

(повна назва теми)

 

1. Актуальність і практичне значення МДР

 

 

 

 

2. Позитивні сторони у роботі, які бажає підкреслити рецензент

 

 

 

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі

 

 

 

 

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична цінність

 

 

 

 

Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати)

магістерську дипломну роботу студента до захисту в ДЕК

 

 

 

       

 

Посада і місце роботи рецензента_________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

М П

 

 

 

 

Додаток В

 

Зразок титульного аркуша магістерської дипломної роботи

 

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Програма

«Управлінський облік і контроль»

 

 

Ільченко Інна Петрівна

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК СКЛА­ДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

     

 

Керівник магістерської

програми, д.е.н., професор

__________Кузьмінський Ю.А.

 «___» __________201_р.

 

Робота допущена до захисту

рішенням кафедри

 «___»______________201_ р. 

Протокол №________ 

         

Зав. кафедри

бухгалтерського обліку,

д.е.н., професор 

       _______ Кузьмінський Ю.А.          

 

Науковий керівник

____________________

____________________         

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

 

«___»_________201_р.

_____________________

(підпис)

                          

Магістр здав роботу на

кафедру                                                                                                                                                             

 

«___»__________201__р.

  _____________________    

(підпис)                                                       

                                                                                                        

          

 

КИЇВ  201__ 

 

Додаток Д

Приклад оформлення Реферату

 

РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота містить 110 сторінок, 20 таблиць, 10 рисунків, список використаних джерел з 95 найменувань, 8 додатків.

 

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК СКЛА­ДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

 

Ключові поняття роботи  – управлінський облік, управлінський контроль, управління підприємством, організаційне забезпечення управлінського обліку та контролю на підприємстві, розпорядчий документ про організацію бухгалтерського обліку, розпорядчий документ про облікову політику підприємства.

Метою магістерської дипломної роботи є системне дослідження, критична оцінка та розробка пропозицій щодо удосконалення теоретичних положень та діючої практики управлінського обліку і контролю як скла­дових системи управління підприємством.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних питань управлінського обліку і контролю як скла­дових системи управління підприємством.

Об’єктом дослідження є система управлінського обліку і контролю, порядок її організації на підприємстві.

Завданнями даної дипломної роботи є: розглянути економічну сутність управлінського обліку і контролю як скла­дових системи управління підприємством, виокремити проблемні питання; проаналізувати і критично оцінити організаційне забезпечення управлінського обліку і контролю та спеціальну літературу; визначити вплив професійного судження бухгалтера на процес організації управлінського обліку та контролю; висвітлити та критично оцінити діючий порядок управлінського обліку і контролю на підприємстві; визначити місце управлінського обліку і контролю в системі управління підприємством; розробити пропозиції щодо удосконалення теоретичних положень та діючої практики управлінського обліку і контролю на підприємстві.

У процесі дослідження використовувалися методи збору фактів, а саме спостереження, реєстрація, вимірювання; опис і аналіз фактів; обґрунтування наукових рекомендацій; монографічний (вивченні окремих типових суспільних явищ і досвіду передових вітчизняних та зарубіжних підприємств); порівняння, аналіз і синтез; метод узагальнення; документальний (дослідження документів та прийоми нормативно-правового регулювання); розрахунково-аналітичні, реалізації результатів дослідження.

За результатами дослідження зроблені висновки та надані пропозиції щодо удосконалення теоретичних положень та діючої практики управлінського обліку і контролю як скла­дових системи управління підприємством.

Рік виконання дипломної роботи – 201_ – 201_ рр.

Рік захисту роботи – 201_р.