Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра обліку та оподаткування

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                 

Завідувач кафедри

      обліку та оподаткування

                                      _______д. пед. н. професор Теловата М.Т.

 

 

 

 

Методичні рекомендації для виконання  контрольних робіт із дисципліни:"Фінансовий облік -І "

для студентів заочного відділення

спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит”

 

 

 

Розробники:

д. п ед. н.  професор Теловата М.Т.

в.о. доцент Юрченко О.А.

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

Протокол № 1 від 31 серпня 2016 року

 

 

Київ 2016 рік

Методичні рекомендації для виконання  контрольних робіт із дисципліни: "Фінансовий облік -І" для студентів заочного відділення спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит” «____»____________20_____ року    -32с.

 

 

Розробники: доктор педагогічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку НАСОА М.Т. Теловата, В.О.ДОЦЕНТ О.А. Юрченко.

 

Методичні рекомендації для виконання  контрольних робіт із дисципліни: "Фінансовий облік -І" затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку.

 

Протокол від  «29» серпня 2012 року №1.

 

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку ____________В.П. Пантелеєв

 

«_____»_______________20____ року

 

 

 

Схвалено Вченою радою факультету «Обліку та аудит»

Протокол  від «____»___________20___ року  №_______

 

«____»____________20___ року        Голова ______________ С.П. Червона

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Контрольна робота - це самостійна робота студента, яка дає змогу оцінити засвоєння законодавчих, нормативних, теоретичних, методичних i практичних питань з дисципліни " Фінансовий облік -І ".

Виконання контрольних робіт є завершальним етапом вивчення курсу. Робота над контрольною сприяє поглибленню i закріпленню теоретичних знань, одержаних студентами під час самостійного вивчення курсу, набуття навичок самостійної роботи.

Контрольна робота призначена для закріплення теоретичного матеріалу та його перевірки з дисципліни “ Фінансовий облік -І ” студентами по спеціальності  “Облік i аудит”.

До складу  контрольної  роботи входять такі розділи:

 • Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи.
 • Теоретичні питання контрольної роботи.
 • Практичне завдання.
 • Рекомендована література.

Методичні   вказівки до виконання контрольної роботи.

Для виконання контрольної роботи потрібно знати необхідний теоретичний матеріал i ознайомитися з літературою, рекомендованою до вивчення курсу, зібрати, проаналізувати i узагальнити практичний  матеріал.

Контрольну роботу слід оформляти на стандартних аркушах паперу формату А4, зброшурованих у папку або в учнівському зошиті. Bci аркуші мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15-20 сторінок. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, курс, групу, а також прізвище, ініціали.

На першій сторінці записують питання вapiaнту контрольної роботи i проставляють номери сторінок, на яких викладено даний матеріал. На останній cтoрінці студент підписує роботу i ставить дату.

У кінці роботи необхідно подати список використаної літератури, вказавши при цьому прізвище та ініціали автора, повну назву книги (статті), місто, видавництво i рік видання.

Варіант вибирається по першій літері прізвища студента, а саме:

 

Літера

А,Б,В

Г,Д

Е,

Є

Ж,З,Д

К,Л,М,

Н,О,П

Р,С,Т

У,Ф,Х

Ц,Ч,Ш

Щ,Ю,Я

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Відповіді на теоретичні питання повинні бути короткими, але змістовними i базуватися на вивченні рекомендованої літератури.

У практичному завданні необхідно скласти журнал господарських операцій,  провести розрахунки по операціям в яких не визначено суми,  визначити утримання із заробітної плати, заповнити звітні форми , вказані у вашому варіанті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 1.

Теоретична частина:

 1.  Визнання, оцінка, класифікація основних засобів та їх інвентарний облік.
 2. Облік інвестиційної нерухомості.
 3. Облік витрат допоміжних виробництв.
 4. Аналітичний та синтетичний облік касових операцій.
 5. Економічна сутність витрат майбутніх періодів: їх визнання, оцінка та класифікація.

 

 

Практична частина:

Завдання 1.

В процесі своєї господарської діяльності ТОВ «Феміда» придбало легковий автомобіль ВАЗ 2109. Вартість автомобіля згідно договору купівлі-продажу становить 54000,00 грн у т.ч. ПДВ.

Витрати понесенні на реєстрація в органах ДАІ становили 1500,00 грн. Доставка автомобіля та витрати на його розвантаження постачальником становили 800,00 грн.

Необхідно: визначити первісну вартість автомобіля та скласти журнал господарських операцій.

 

Завдання 2.

Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операції та визначити фактичну собівартість одиниці виробленої продукції.

Таблиця 1

№ п\п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Формування  виробничої  собівартості  продукції

1

Включено до виробничої собівартості продукції прямі матеріальні витрати

Сировина і матеріали

 

 

12000,00

Паливо та енергія

 

 

2400,00

Тара й тарні матеріали

 

 

620,00

МШП

 

 

420,00

Інші матеріальні витрати

 

 

210,00

2

Зменшено вартість переданих у виробництво виробничих запасів на суму не використаних на кінець  місяця методом «червоне сторно»

Сировина і матеріали

 

 

600,00

Паливо та енергія

 

 

100,00

Тара й тарні матеріали

 

 

150,00

3

Включено до виробничої собівартості продукції витрати на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції

 

 

 

 

 

16000,00

4

Включено до виробничої собівартості продукції суму відрахувань на соціальні заходи з фонд оплати працівників, зайнятих виробництвом продукції (ЄСВ за ставкою 39,7%)

 

 

 

 

 

?

5

Включену до виробничої собівартості продукції суму амортизаційних відрахувань, нараховану за виробничими основними засобами 

 

 

 

 

350,00

6

Віднесено до складу виробничої собівартості втрати в результаті технічного неминучого браку та витрати на його виправлення

 

 

 

 

180,00

7

Включено до виробничої собівартості  загально виробничі витрати

 

 

 

4600,00

8

Визначено фактичну собівартість одиниці виробленої продукції, якщо підприємство виробило  1200  одиниць продукції. 

 

 

 

 

?

 

 

Завдання 3.

ТОВ «Маяк» реалізує подарунки та прикраси для інтер’єрів. За договором впродовж грудня 20хх року воно мало отримати три партії сувенірних виробів від ТОВ «Зоря», які були поставлені:

 • 11 грудня  - 150 одиниць за ціною 36,00 грн. (з ПДВ);
 • 20 грудня – 30 виробів по 39,00 грн. (з ПДВ);
 • 26 грудня – 60 штук за ціною 42,00 грн. (з ПДВ);

Протягом місяця підприємство реалізувало сувеніри у такій кількості:

 • 14 грудня  - 50 од;
 • 25 грудня – 100 од;
 • 28 грудня – 90 од;

Залишок на 31.11.10р. дорівнював 100 виробів за ціною 31,00 грн. (без ПДВ) за одиницю. При списанні товарів підприємство згідно з наказом про облікову політику використовує метод ФІФО.

Необхідно: визначити собівартість вибулих за грудень товарів та залишок виробів на кінець місяця.

 

Завдання 4.

Аудиторська фірма надала клієнту (замовнику-аудиту) послуги з аудиту в розмірі 180000,00 грн. у т.ч ПДВ. Собівартість наданих аудиторських послуг становила 100000,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

 

 

Завдання 5.

Необхідно: зробити бухгалтерські проведення, визначити залишок по рахунку  31 «Рахунки в банках»  на кінець дня.

На початок дня на розрахунковому рахунку в банку – 145979,30 грн.

За день були проведенні господарські операції.

1) з розрахункового рахунку одержано гроші в касу для виплати заробітної плати –12677,40 грн.;

2) на розрахунковий рахунок зараховані суми, що надійшли від інших дебіторів (погашення дебіторської заборгованості) – 134451,25 грн.

3) зарахована на поточний рахунок сума одержаного довгострокового кредиту банку – 80000,00 грн.

4) з розрахункового рахунку погашено короткостроковий кредит банку – 18000,00 грн.

5) з розрахункового рахунку погашено відсотки за користування короткостроковим кредитом банку в розмірі 6000,00 грн.

6) розрахункового рахунку перераховано ПДВ до бюджету –              120000,00 грн.

7) отримано на розрахунковий рахунок від покупця передоплату (аванс) в розмірі 180000,00 грн. у т.ч. ПДВ.

8) погашено з розрахункового рахунку кредиторську заборгованість (розрахунки з постачальниками та підрядниками) в розмірі 15680,00 грн.

9) отримано на розрахунковий рахунок дотацію з бюджету (цільове фінансування) в розмірі 500000,00 грн.

 

Варіант 2.

Теоретична частина:

 1. Облік розрахунків з підвізними особами. Порядок відправлення працівника у відрядження. Головні правила відрядження. Нормативно-правова база з питань відряджень.
 2. Економічна сутність дебіторської заборгованості, визнання, оцінка та її класифікація.
 3. Документальне оформлення надходження, руху та вибуття запасів на підприємстві.
 4. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.
 5. Інвентаризація витрат майбутніх періодів.

 

 

 

 

 

 

 

Практична частина:

Завдання 1.

ТОВ «Рубін» отримало в подарунок холодильник для невиробничих цілей, вартістю – 6000,00 грн. Холодильник був доставлений постачальником, вартість доставки становила 200,00 грн. у т.ч ПДВ.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

ТОВ «Венно» придбало чекову книжку за 40 грн. (без ПДВ), у якій 25 чеків (вартість одного – 1,6 грн.). У звітному кварталі бухгалтер використала 3 чеки з них 1 зіпсувала.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Оплачено чекову книжку

 

 

 

2

Оприбутковано чеку книжку на підприємство

 

 

 

3

Відображено вартість чекової книжки на позабалансовому рахунку

 

 

 

4

Списано вартість чеків у звітному кварталі: 

- використаних (2 шт. х 1,6 грн.)

 

 

 

- зіпсованого (1 шт. х 1,6 грн.)

 

 

 

5

Списано вартість чеків з поза балансу (3 шт. х 1,6 грн.)

 

 

 

6

Відображено збитки від псування чеків, які компенсує винна особа

 (1 шт. х 1,6 грн. х 50 = 80 грн.)

- частина, що належить підприємству (1 шт.  х 1,6 грн.)

 

 

 

- частина, що перерахована в бюджет (80 грн. – 1,6 грн.)

 

 

 

7

Внесено бухгалтером у касу розмір збитку від псування грошового чека

 

 

 

8

Перераховано частку збитку в бюджет

 

 

 

 

Завдання 3.

Необхідно:

1)  вказати первинні документи;

2)  скласти бухгалтерські проведення;

3) визначити фактичну собівартість готової продукції (масло «Селянське»).

Дані для виконання:

Витрати підприємства ТОВ «Гармонія» на виробництво  масла «Селянського» становлять:

1.  Відпущено на виготовлення готової продукції зі складу: матеріали  -            47600,00 грн., МШП – 6500,00 грн.; тара – 2600,00 грн.;

2.  Нараховано заробітну плату працівникам в розмірі 12400,00 грн.

3.  Здійснено відрахування на соціальні заходи відповідно до чинного законодавства (розрахувати самостійно – ЄСВ за ставкою 38,03%).

4.  Нарахована плата за користування електроенергією, використану для виробництва продукції – 1600,00 грн.

5.  Загальновиробничі витрати – 17300 грн.

 

Завдання 4.

ТОВ «Рубін» реалізувало сировину і матеріали покупцю на суму            120,00 грн. у т.ч. ПДВ. Облікова вартість матеріалів становила 90,00 грн.

Необхідно:

1) визначити, яким П(С)БО регламентується порядок ведення обліку запасів на підприємстві;

2) вказати, які первинні документи необхідно оформити при продажу (реалізації) запасів покупцю;

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, якщо:

Варіант 1 – перша подія відвантаження (продаж) запасів;

Варіант 2 – перша подія отримання передоплати від покупця.

 

Завдання 5.

16.01 ц.р. Аудиторська фірма отримала передоплату (аванс) від клієнта (замовника-аудиту) в розмірі   600000,00 грн. у т. ч ПДВ.

28.02 ц.р. Аудиторською фірмою було підписано акт виконаних робіт (наданих аудиторських послуг) на суму 600000,00 грн. у  т. ч ПДВ.

 Собівартість наданих аудиторських послуг становила  250000,00 грн.

 Необхідно:

 1. зазначте, яке П(С)БО регламентує порядок визнання доходу від реалізації готової продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг);
 2. наведіть перелік документів, які слід оформити при наданні аудиторських послуг;

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

Варіант 3.

Теоретична частина:

 1. Облік надходження основних засобів.
 2. Вплив міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на організацію фінансового обліку.
 3. Облік фінансової оренди.
 4. Облік довгострокових біологічних активів.
 5. Класифікація та документальне оформлення інших грошових коштів. Облік інших грошових коштів.

 

Практична частина:

Завдання 1.

При створенні ТОВ «Маруся» одним із засновників як внесок до статутного капіталу за узгодженням усіх засновників була внесена виробнича лінія справедливою вартістю 11000,00 грн., витрати на доставку і монтаж якої склали 1200,00 грн. (у т.ч. ПДВ). Розмір статутного капіталу ТОВ «Маруся» становить 920000,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

Завдання 2.

Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій, пов’язаних з виробництвом готової  продукції (див. табл. 3)

Таблиця 3

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Списані матеріали, які використанні для виготовлення готової продукції

 

21400,00

 

 

2

Здані на склад і обліковані за ціною можливого використання зворотні відходи

 

120,00

 

 

3

Використане паливо на технологічні потреби основного виробництва

 

1850,00

 

 

4

Нарахована і розподілена заробітна плата робітників основного виробництва

 

12000,00

 

 

5

Проведенні нарахування на заробітну плату до фондів соціального страхування

 

?

 

 

6

Частка загально виробничих витрат списана на собівартість продукції

 

520,00

 

 

7

Сума втрат від невиправного браку списана  на собівартість продукції

 

112,00

 

 

8

Випущена основним виробництво і прийнята на склад за фактичною собівартістю готова продукція основного виробництва (залишок виробництва на початок місяця склав – 600,00 грн., на кінець – 360,00 грн.)

 

 

 

 

?

 

 

 

 

Завдання 3.

На підприємство надійшли запасні частини для ремонту легкових автомобілів в кількості 100 одиниць. Вартість таких запасних частин згідно накладної становить 1200,00 грн. у т.ч ПДВ.

Працівником підприємства були вкрадені запасні частини в кількості 15 одиниць. Працівником була визнана вина і останній відшкодував завданні збитки готівкою до каси підприємства. Коефіцієнт інфляції = 1.

Необхідно:

 1. зазначити, яким нормативним документом регламентується порядок визначення розміру завданих збитків;
 2. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

ТОВ «Філат» по договору  купівлі-продажу відвантажило ТОВ «Мобідік» товар на суму 12600,00 грн. у т.ч. ПДВ. ТОВ «Мобідік» умов договору не виконало і товар не був  оплачений. У наступному звітному періоді, після виконання всіх юридичних формальностей ТОВ «Філат» звернулося до господарського суду. Рішенням суду було визнано ТОВ «Мобідік» банкрутом.

 Балансова вартість товару становила 9000,00 грн. За даними бухгалтерського обліку, на дату балансу був створений резерв сумнівних боргів на суму 20000,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 5.

ТОВ «Олімп» необхідно придбати 1000,00 євро за оплату товару за імпортними контрактом.

Максимальний курс купівлі інвалюти, зазначений у заяві – 11,9 грн. / за 1 Євро. Комісійна винагорода банку – 1,5% вартості придбаної інвалюти.

Фактичний курс купівлі інвалюти становив 11,8 грн. за 1 Євро. Курс НБУ на дату зарахування інвалюти на рахунок – 11,6 грн. за 1 Євро.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4.

Теоретична частина:

 1. Державне регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві.
 2. Облік амортизації основних засобів згідно П(С)БО 7.
 3. Нормативно-правова база що регулює облік нематеріальних активів на підприємстві. Критерії визнання та оцінка  нематеріальних активів підприємства.
 4. Документальне оформлення обліку дебіторської заборгованості на підприємстві.
 5. Облік сировини і матеріалів.

 

 

Практична частина:

Завдання 1.

За бартерним договором ТОВ «Феміда» одержало об’єкт основних засобів – комп’ютер в обмін на відвантажені товари.

Вартість обміну, застережена в договорі становить 4800,00 грн., у тому числі ПДВ – 800,00 грн. Собівартість відвантажених товарів становить           3100,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

Завдання 2.

Необхідно: визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції та скласти бухгалтерські проведення щодо її оприбуткування використовуючи наступні дані:

 1. фактичні витрати на виготовлення продукції за місяць склали –  7200,00 грн.;
 2. вартість зворотних відходів, оприбуткованих з виробництва –           200,00 грн.;
 3. собівартість остаточного (кінцевого) браку, виявленого у виробництві - 150,00 грн.
 4. залишки незавершеного виробництва на початок місяця – 250,00 грн., на кінець місяця – 175,00 грн.

 

Завдання 3.

15.10.20ххр. В результаті проведеної інвентаризації на підприємстві виникла недостача продукції незавершеного виробництва, собівартістю                  200,00 грн. Середня норма прибутку на підприємстві по цьому виду продукції становить 20%.

 Вартість матеріалів використаних при виробництві продукції –               150,00 грн. Сума ПДВ, у складі податкового кредиту при придбані матеріалів становила 30,00 грн. Винного у недостачі продукції визнано працівника підприємства, який відшкодував збиток грошовими коштами до каси підприємства. Коефіцієнт інфляції = 1.

Необхідно:

 1. зазначити, яким нормативним документом регламентується порядок визначення розміру завданих збитків;
 2. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

 

Завдання 4.

За 2010 рік  чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на умовах наступної оплати становить 9000000,00 грн.

Залишок резерву сумнівних богів до складання балансу на 31-ге грудня 2010р. становить 1000,00 грн.

Необхідно визначити:

 1.  коефіцієнт сумнівності на підставі даних за попередні три роки;
 2.  відрахування на створення резерву за 2010 рік;
 3.  суму резерву сумнівних боргів разом із залишком на 31 грудня 2010 року.

Таблиця 4

Рік

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт,

послуг на умовах наступної оплати, грн.

Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною, грн.

Коефіцієнт сумнівності

2007

3000000,00

5000,00

х

2008

16000000,00

7000,00

х

2009

7000000,00

40000,00

х

Разом

?

?

?

 

Завдання 5.

03.06.ххр. на валютний рахунок ТОВ «Камель» надійшло 1000,00 казахстанських тенге як передоплата за експортним договором. Цього-таки дня банк за заявою Товариства списав інвалюту з рахунку підприємства для продажу. Курс НБУ становив 5,48 грн. / 1 к. тенге.

07.06.ххр. на поточний рахунок ТОВ «Камель» банк перерахував виручку від продажу інвалюти. Фактичний курс продажу становив 5,5 грн. / 1к. тенге. Комісія банку – 250,00 грн. – утримана з виручки від продажу інвалюти.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

 

Варіант 5.

Теоретична частина:

 1. Облік амортизації основних засобів згідно ст. 144 ПКУ.
 2. Нормативно-правова база щодо регулює облік запасів на підприємстві. Визнання та оцінка запасів. Методи вибуття запасів у  відповідності до П(С)БО 9.
 3. Облікова політика підприємства та порядок формування наказу про облікову політику підприємства.
 4. Облік капітальних інвестицій.
 5. Облік витрат за їх  елементами.

 

Практична частина:

Завдання 1.

ПАТ «Аеропорт-Бориспіль» придбало об’єкт основного засобу (літальний апарат). Первісна вартість такого об’єкта становить 966000,00 грн. Термін корисного використання - 5 років.  Очікується що цей об’єкт матиме ліквідаційну вартість, що дорівнює 35000,00 грн.

Необхідно:

 1. дати коротку характеристику кожному із методів нарахування амортизації згідно П(С)БО 7;
 2. дати коротку характеристику особливостям нарахування амортизації згідно з нормами Податкового кодексу України;
 3. використовуючи метод прямолінійного списання визначити річну суму амортизаційних відрахувань.  Розв’язок оформити у вигляді табл.5.

Таблиця 5

Рік

Сума амортизаційних відрахувань

Сума накопиченої амортизації

Балансова (залишкова) вартість об’єкта основних засобів

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Необхідно: визначити фактичну собівартість випущеної готової продукції за місяць на підставі наведених даних (див. табл. 6).

Таблиця 6

Незавершене виробництво по виготовленню 300 КГ  

ковбаси «Краківської»

№ п/п

Статті калькуляції

На початок місяця

На кінець місяця

1

Сировина і матеріали

121600,00

181400,00

2

Основна заробітна плата

32000,00

46000,00

3

Нарахування ЄСВ на заробітну плату

(ставка ЄСВ умовна 38%)

?

?

4

Загальновиробничі витрати

(150% від основної заробітної плати)

?

?

Всього

?

?

 

Фактичні затрати за місяць, грн.:

 • Сировина і матеріали – 167800,00;
 • Паливо і енергія на технологічні цілі – 13400,00;
 • Основна заробітна плата – 65600,00;
 • Додаткова заробітна плата – 12600,00;
 • Збитки від браку – 1860,00;
 • Затрати на підготовку виробництва – 31956,00;
 • Загальновиробничі витрати – 22141,00.

Таблиця 7

Визначення фактичної собівартості випущеної продукції

(300 КГ. ковбаси «Краківської»)

Показники

Сировина і матеріали

Основна заробітна плата робочих виробництв

Додаткова заробітна плата

Збитки від браку

Затрати на підготовку виробництва

Заготівельно-виробничі витрати

Всього

Фактичні затрати на виробництво готової продукції

 

 

 

 

 

 

 

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця. На кінець місяця

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

У результаті проведеної інвентаризації виробничих запасів на складі №2 були виявлені надлишки палива у розмірі 150 літрів по обліковій ціні 9,30 грн. за 1 літр.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

За наказом керівника у відрядження скерований менеджер Симоненко О.І. з 18.05.2011р. до 21.05.2011р. на 4 дні (3 доби) для підписання договору з постачання устаткування з ТОВ «Вавілон» у м. Луцьку. Відрядженому надається аванс 1000,00 грн., враховуючи добові у розмірі 200,00 грн. на добу (тобто понад граничні добові становлять 11,80 грн. на добу).

Після повернення з відрядження 23.05.2011р. він надає до бухгалтерії авансовий звіт, який затверджується керівником у сумі 390,00 грн. Решту        10,00 грн. Симоненко О.І. повернув до каси того самого дня.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 5.

На валютний рахунок ТОВ «Трикод» 16.05.ххр. було зараховано короткостроковий кредит у сумі 5000 євро. Курс НБУ на цю дату – 11,4 грн. / 1 євро.

20.05.ххр. ТОВ «Трикод» подало до банку заяву про продаж інвалюти. Євро продали того самого дня за курсом 11,3 грн. / 1 євро. Курс НБУ становив 11,2 грн. / 1 євро. Комісія банку становить  200,00 грн. (була утримана з виручки від продажу інвалюти).

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

Варіант 6.

Теоретична частина:

 1. Нормативно-правова база що регулює облік основних засобів на підприємстві. Класифікація основних засобів відповідно норм податкового кодексу України. 
 2. Облік вибуття основних засобів та їх переміщення на підприємстві.
 3. Облік накопиченої амортизація  нематеріальних активів.
 4. Порядок формування собівартості продукції. Складання калькуляції та методи калькулювання.
 5. Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами.

 

Практична частина:

Завдання 1.

ТОВ «Глорія»  при придбані токарного верстату понесло наступні витрати:

 • вартість токарного верстату – 32000,00 грн. в т.ч. ПДВ;
 • транспортні витрати становлять 120,00 грн. крім того ПДВ;
 • витрати матеріалів на проведення монтажу  - 220,00 грн.;
 • витрати на оплату праці працівникам, що проводили монтаж токарного верстату –  480,00 грн.;
 • відрахування на соціальні заходи проведено згідно чинного законодавства (ставка ЄСВ для даного Товариства становить 38,11%)

Після монтажу токарний верстат було введено в експлуатацію.

Згідно з Наказом про облікову політику ТОВ «Глорія»  на токарний верстат нараховується амортизація прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість дорівнює 6000,00 грн. Строк корисного використання 5 років. Токарний верстат використовується на підприємстві у виробничих цілях.

Необхідно:

 1. відобразити операції щодо оприбуткування токарного верстату в бухгалтерському обліку;
 2.  розрахувати місячну норму амортизації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.  

 

Завдання 2.

Під час інвентаризації готової продукції встановлено наступне:

 1. недостачу, винуватця якої не встановлено на суму 2400,00 грн.;
 2. недостачу з вини МВО на суму 1200,00 грн.;
 3. надлишки – 720,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію в бухгалтерському обліку.

 

 

Завдання 3.

ТОВ «Гармонія» по договору купівлі-продажу на умовах попередньої оплати перерахувало вартість матеріалів на суму 12000,00 грн. у т.ч. ПДВ.

У підтверджених податкових зобов’язаннях постачальником виписана податкова накладна. При отриманні матеріалів виявлено недостачу на суму 3000,00 грн. у т. ч. ПДВ. За згодою сторін постачальник в тому ж звітному періоді повернув на банківський рахунок ТОВ «Гармонія» вартість недостачі і виписав розрахунок коректованої суми ПДВ.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку ТОВ «Гармонія».

 

 

 

Завдання 4.

Скласти журнал реєстрації господарських операцій щодо обліку МШП (див. табл. 8).

Таблиця 8

            №

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування МШП, одержаних від інших джерел:

- унесених до статутного капіталу

 

 

100,00

- одержаних безоплатно

 

 

800,00

- виявлених як надлишки під час інвентаризації

 

 

600,00

2

Списання з балансу за первісною вартість МШП, переданих в експлуатацію:

- цехам основного та допоміжних виробництв для виготовлення конкретних видів продукції (виконання робіт, надання послуг)

 

 

 

 

600,00

- цехам основного та допоміжних виробництв (інструменти та пристрої загальновироб­ничого призначення)

 

 

300,00

- підрозділам загальногосподарського значення

 

 

150,00

- складу готової продукції для панування готової продукції

 

 

800,00

- обслуговуючим виробництвам і господарствам і на соціально-культурні потреби

 

 

450,00

 

Завдання 4.

Акціонерне товариство «Малятко» 02.01.20ххр. придбало пакет акцій         АТ «Рубін» (60 %) за 1200000,00 грн. Протягом року АТ «Рубін» отримало 600000,00 грн чистого прибутку та виплатило 100000,00 грн дивідендів. Збільшення додаткового капіталу дочірнього підприємства за рік —             25000,00 грн.

Необхідно:

 1. визначити, яким П(С)БО регламентується облік фінансових інвестицій;
 2.  розкрити на яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться облік довгострокових фінансових інвестицій;
 3. розрахувати балансову вартість акцій, які обліковуються за методом участі в капіталі;
 4. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

 

 

Варіант 7.

Теоретична частина:

 1. Облік витрат виробництва.
 2. Облік надходження виробничих запасів на підприємство.
 3. Облік грошових коштів на рахунках в банках. Порядок відкриття та закриття рахунків в банку у національній валюті.
 4. Облік розрахунків з іншими дебіторами.
 5. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 

Практична частина:

Завдання 1.

На балансі ТОВ «Фора» обліковується об’єкт основних засобів, первісна вартість якого становить 10000,00 грн., сума нарахованого зносу – 1500,00 грн.

Згідно з наказом про облікову політику підприємства вказана величина суттєвості  становить 10% і переоцінка проводиться вперше. Справедлива вартість об’єкта основного засобу дорівнює  10625,00 грн.

Необхідно:

1) вказати, яким нормативним документом регламентується порядок здійснення переоцінки основних засобів на підприємстві;

2)   розрахувати індекс переоцінки;

3)  розрахувати первісну вартість та суму зносу основного засобу після його переоцінки;

4)  розрахувати суму дооцінки первісної вартості та суму зносу;

5) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

ТОВ «Лідія» (платник ПДВ) відвантажило товари  ТОВ «Аякс» (платник ПДВ) фактичною собівартістю 150000,00 грн., без  попередньої оплати за контрактною вартістю на суму 360000,00 грн. (у т.ч. ПДВ).

Необхідно:

1) заповнити первинні документи, щодо відвантаження товарів покупцю, а саме: видаткову, податкову та товарно-транспортну накладну.

2) відобразити в обліку дану господарську операцію

 

Завдання 3.

Під час складання договору купівлі-продажу ТОВ «Гармонія» оплатило постачальнику вартість матеріалів на суму 7200,00 грн. у т.ч. ПДВ.

При отриманні матеріалів виявлена недостача на суму 360,00 грн. у т.ч. ПДВ. ТОВ «Гармонія» виставлена претензія постачальнику. Постачальник претензію виконав в тому звітному періоді здійснено до поставку матеріалів.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку ТОВ «Гармонія».

 

Завдання 4.

Підприємство (АТ «Аврора») придбаває на вторинному ринку контрольний пакет акцій підприємства (АТ «Балтика»), унаслідок чого стає його материнським підприємством (контрольним учасником).

Сума контрольного пакета — 300000,00 грн., що становить 60-відсоткову частку в капіталі дочірнього  підприємства. Витрати, пов’язані з придбанням пакета, становили 8000,00 грн.

За минулий після придбання акцій період прибуток дочірнього підприємства становив 100000,00 грн. Крім того, його додатковий капітал за рахунок переоцінки основних засобів за період зріс на 11667,00 грн., що на частку 60 % становитиме 7000,00 грн. З отриманого прибутку дочірньому підприємству на виплату дивідендів за привілейованими акціями (які не належать материнській) має бути виділено12000,00 грн. 

Частка материнського підприємства в прибутку становила: (100,0 – 12,0) × 60 % = 52,8 тис. грн. Частка материнського підприємства в дивідендах становила 3500,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 9).

Таблиця 9

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

На дату придбання пакета акцій

1

Придбано контрольний пакет акцій

 

 

 

2

Нараховані витрати, пов’язані з придбанням пакета акцій

 

 

 

На дату закінчення звітного періоду

3

Зарахована частка в чистому прибутку дочірнього підприємства

 

 

 

4

Нарахована частка в прирості додаткового капіталу дочірнього підприємства

 

 

 

5

Нараховані дивіденди до отримання

 

 

 

6

Інвестиційний дохід визнаний доходом звітного періоду

 

 

 

 

Завдання 5.

Між ТОВ «Флоренція» та ТОВ «Малятко» укладено договір купівлі-продажу згідно з яким ТОВ «Флоренція» здійснює поставку товару ТОВ «Малятко» на суму 24000,00 грн. у т.ч. ПДВ, собівартість реалізації товару становить 15000,00 грн.

ТОВ «Малятко» виписало простий вексель на ім’я ТОВ «Флоренція» на суму, яка вказана у договорі купівлі-продажу.

Строк погашення векселя 30 днів з дати виписки векселя. По закінченню строку вексель погашається шляхом перерахування грошових коштів з ТОВ «Малятко» на банківський рахунок ТОВ «Флоренція».

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку ТОВ «Флоренція» та ТОВ «Малятко».

 

Варіант 8.

Теоретична частина:

 1. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 2. Особливості обліку валютних операцій. Основні правила купівлі та продажу іноземної валюти за гривню. Облік купівлі та продажу іноземної валюти.
 3. Економічна сутність паливно-мастильних матеріалів та їх нормативно-правове регулювання.
 4. Облік резерву сумнівних боргів. Методи нарахування резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО 10.
 5. Облік розрахунків з підвізними особами. Санкції за несвоєчасне звітування з виданих авансів

 

Практична частина:

Завдання 1.

На балансі ТОВ «Глорія» обліковується об’єкт основних засобів, первісна вартість якого становить 10000,00 грн., сума нарахованого зносу – 1500,00 грн.

Згідно з наказом про облікову політику підприємства вказана величина суттєвості  становить 10% і переоцінка проводиться вперше. Справедлива вартість об’єкта основного засобу  = 5100,00 грн.

Необхідно:

1) розрахувати індекс переоцінки;

2) розрахувати первісну вартість та суму зносу основного засобу після його переоцінки;

3) розрахувати суму уцінки первісної вартості та суму зносу;

4) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

По договору купівлі-продажу на банківський рахунок торгового підприємства від покупців отримана передоплата за товар. Договірна вартість товару становить 18000,00 грн. у т.ч ПДВ. Собівартість реалізованого товару становить 13500,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, вказавши первинні документи.

 

Завдання 3.

Підприємство 3-го січня 2009 року придбало облігацій номінальною вартістю 10000,00 грн., за 7000,00 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 10% річних. Дата погашення облігації відбудеться через 3 роки. Виплата відсотка здійснюється щорічно до кінця року, його номінальна вартість становить 1000,00 грн.

Необхідно:

 1. дати визначення терміну «дисконт», «ефективна ставка відсотка»;

2)  розрахувати суму дисконту, ефективну ставку відсотка та розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації (див. табл. 10).

Таблиця 10

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.

Сума амортизації дисконту

Амортизована собівартість інвестиції, грн.

03.01.2009

-

-

-

7000,00

31.12.2009

1000,00

 

 

 

31.12.2010

1000,00

 

 

 

31.12.2011

1000,00

 

 

 

 

Завдання 4.

Допоміжний підрозділ ПАТ «Артем» – електроцех виробляє електроенергію, яка використовується як у виробничому процесі, так і для невиробничих цілей. У грудні 20хх року витрати цього підрозділу на виробництво електроенергії становили (визначити суму самостійно).

 Відповідно до показників вимірювальних приладів електроенергія була спожита у такій пропорції:  60 % – виробництвом, 22% – на адміністративні цілі, 18 % – відділом збуту.

Необхідно: відобразити нижче наведені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 11)

Таблиця 11

Зміст господарських  операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Використано паливо для виробництва електроенергії

 

 

200000,00

2

Нарахована заробітна плата працівникам підрозділу

 

 

8600,00

3

Нараховані відрахування на соціальні заходи  працівникам підрозділу  (ЄСВ за ставкою 38%)

 

 

?

4

Нарахована амортизація обладнання

 

 

14852,00

Всього:

 

 

?

5

Витрати електроцеху віднесено на загально-виробничі витрати

 

 

?

6

Витрати електроцеху віднесено на адміністративні витрати

 

 

?

7

Витрати електроцеху віднесено на витрати збуту

 

 

?

 

Завдання 5.

Розрахувати ліміт залишку готівки в касі на ТОВ «Берегиня», якщо підприємство з 1 липня  2011 року планує встановити ліміт каси.

Для цього проаналізовано грошові надходження за період з 01.06.10  по 31.05.11р.

До розрахункового періоду обрано період березень-травень 2010 року, де готівкова виручка становила відповідно 176000,00 грн., 184000,00 грн. та 190280,00 грн. Витрачання готівки за ці три місяців на виплату заробітної плати становили: у березні – 26000,00 грн., у квітні – 34000,00 грн., у травні – 42000,00 грн. Кількість робочих днів була наступною: у березні – 22 робочих дні; у квітні – 21 робочий день; у травні – 19 робочих днів.

Необхідно. розрахувати ліміту залишку готівки в касі.

 

 

 

Варіант 9.

Теоретична частина:

 1. Облік векселів отриманих.
 2. Облік витрат майбутніх періодів.
 3. Облік касових операцій. Організація роботи в касі. Ліміт залишку готівки в касі та порядок його визначення.
 4. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
 5. Особливості обліку палива на підприємства. Норми списання палива на виробництво.

 

 

Практична частина:

Завдання 1.

Торговим підприємством ТОВ «Фора» було реалізована вітрина на умовах наступної оплати в розмірі 24000,00 грн. у т.ч. ПДВ. За даними бухгалтерського обліку первісна вартість вітрини становила 26000,00 грн., сума накопиченого зносу (на момент продажу) – 12000,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, вказавши первинні документи.

 

Завдання 2.

Залишок незавершеного виробництва на початок місяця становить            3000,00 грн.

Необхідно:

 1. скласти бухгалтерські проведення і відобразити операції по рахунку 23 «Виробництво» (див. табл. 12);
 2. визначити собівартість виготовленої готової продукції.

Таблиця 12

Зміст господарських  операцій

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Відпущено зі складу на виробництво:

- матеріали

- паливо

 

65000,00

5600,50

 

 

2

Відображено споживання електроенергії для виробництва продукції

 

1300,00

 

 

3

Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва

 

26700,00

 

 

4

Проведеного нарахування на заробітну плата ЄСВ (ставка = 38,9%)

 

?

 

 

5

Нарахована амортизацію на основні засоби виробничого призначення

 

12110,00

 

 

6

Утримано із заробітної плати працівників основного виробництва ПДФО

 

4005,00

 

 

7

Видано заробітну плату працівникам основного виробництва

 

20120,00

 

 

8

Віднесено на виробництво продукції напівфабрикати власного виробництва

 

8350,00

 

 

9

Віднесено до складу витрат виробництва змінні загально виробничі витрати

 

3420,30

 

 

 

Завдання 2.

Справедлива вартість об’єкта — предмета інвестування — перевищує його балансову вартість. Рішенням зборів засновників об’єкт оцінено у 80000,00 грн., а його вартість на балансі цього інвестора (первісна вартість мінус зношення) становить:  95000,00 – 20000,00 = 75000,00 грн.

Необхідно:

 1. визначити суму зносу об’єкта інвестування, що передається;
 2. розрахувати різницю між справедливою та балансовою вартістю переданого об’єкта;

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 13).

Таблиця 13

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Передано об’єкт основних засобів на баланс емітента корпоративних прав

 

 

 

2

Списано знос об’єкта, що передається

 

 

 

3

Різницю між справедливою та балансовою вартістю переданого об’єкта визнано доходом звітного періоду

 

 

 

 

Завдання 3.

Торгівельне підприємство ТОВ «Гарант» вирішило переглянути діючий ліміт каси та встановити новий.

Для розрахунку взяли три місяці, у яких були найбільші надходження готівки: вересень, жовтень та листопад 2010 року. Готівкова виручка за вибраний період становила 778859,00 грн. (у т.ч. отримали з банку               40000,00 грн.). Водночас із каси за цей же час видали 758085,00 грн. (із них на заробітну плату 139900,00 грн.). Кількість робочих днів за вересень, жовтень та листопад 2010 року – 64 днів. За договором про розрахунково-касове обслуговування  передбачено, що готівку в банк підприємство здає щоденно.

Необхідно:

 1. розрахувати ліміт каси;
 2. скласти наказ на затвердження ліміту залишку готівки в касі;
 3. заповнити розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

 

Завдання 4.

ТОВ «Альфа і Омега» безоплатно передало легковий автомобіль первісна вартість якого за даними бухгалтерського обліку становить 12000,00 грн., сума нарахованого зносу на дату передачі 4000,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 5.

ТОВ «Лоїк» придбало (на умовах попередньої оплати) програмний продукт для використання в науковому  дослідженні (витрати на дослідження та розвідку), первісна вартість якого становила 1524,00 грн., у т.ч. ПДВ. Наказом по ТОВ «Лоїк» встановлено строк використання програмного продукту – 24 місяці. Дата введення в експлуатацію – 13.08.20ххр.

Програмний продукт був проданий – 04.12.20ххр. (на умовах наступної оплати)   згідно договором купівлі продажу за вартістю 750,00 грн. у т.ч ПДВ.

Необхідно: відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

 

 

Варіант 10.

Теоретична частина:

 1. Облік переоцінки основних засобів.
 2. Облік операційної оренди.
 3. Облік руху нематеріальних активів.
 4. Нормативно-правова база що регулює облік витрат  на підприємстві. Поняття витрат їх склад та класифікація.
 5. Облік касових операцій. Санкції за порушення готівкого обігу на підприємстві. Строки повернення готівкових коштів до каси.

 

 

 

Практична частина:

Завдання 1.

ТОВ «Орбіта» на умовах попередньої оплати  (безготівково) реалізувало будівлю складу по ціні продажу 30000,00 грн. у т.ч. ПДВ. За даними бухгалтерського обліку первісна вартість будинку становила 21000,00 грн., сума накопиченого зносу (на момент продажу) – 300,00 грн. 

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, вказавши первинні документи.

 

Завдання 2.

Справедлива вартість незавершеного об’єкта — предмета інвестування — перевищує його балансову вартість. Рішенням зборів засновників незавершений об’єкт оцінено в 65000,00 грн., а його вартість (сукупність витрат за капітальними вкладеннями на придбання об’єкта) на балансі цього інвестора становить 63000,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 14).

Таблиця 14

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Передано незавершений об’єкт на баланс емітента корпоративних прав

 

 

 

2

Різниця між справедливою та балансовою вартістю переданого об’єкта визнана доходом звітного періоду

 

 

 

 

 

Завдання 3. 

Необхідно: зробити бухгалтерські проведення, визначити залишок по рахунку  31 «Рахунки в банках»  на кінець дня.

На початок дня на розрахунковому рахунку в банку – 174479,55 грн.

За день були проведенні господарські операції.

1) з розрахункового рахунку одержано гроші в касу для виплати заробітної плати – 41117,40 грн.;

2) на розрахунковий рахунок зараховані суми, що надійшли від інших дебіторів (погашення дебіторської заборгованості) – 134451,25 грн.

3) зарахована на поточний рахунок сума одержаного короткострокового кредиту банку – 180000,00 грн.

4) з розрахункового рахунку погашено короткостроковий кредит банку – 24000,00 грн.

5) з розрахункового рахунку погашено відсотки за користування короткостроковим кредитом банку в розмірі 6000,00 грн.

6) з розрахункового рахунку перераховано податок на прибуток до бюджету – 120000,00 грн.

7) з розрахункового рахунку перераховано ЄСВ  до пенсійного фонду  – 10000,00 грн.

8) отримано на розрахунковий рахунок від покупця передоплату (аванс) в розмірі 360000,00 грн. у т.ч. ПДВ.

9) з розрахункового рахунку перераховано податок на доходи з фізичних осіб до бюджету – 8000,00 грн.

 

Завдання 4.

Комп’ютерну програму, первісна вартість якої становить 20000,00 грн. ліквідовано у зв’язку з моральним зносом (вимушена заміна), факт якого підтверджено документально.

Сума нарахованої амортизації складає 3000,00 грн. комп’ютерна програма застрахована. Сума страхового відшкодування, що передбачена договором  страхування становить 10000,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 5.

ПАТ «Аркадія» (не є платником ПДВ) будує склад готової продукції господарським способом. При цьому були понесені такі витрати:

 • на придбання будівельних матеріалів – 120000,00 грн. у т.ч. ПДВ.
 • на вартість проектних робіт  становила 5000,00 грн. у т.ч ПДВ.
 • витрати на оплату праці робітникам, які зайняті будівництвом об’єкта – 15450,00 грн.
 • вартість послуг сторонніх організацій – 1200,00 грн. у т.ч. ПДВ.
 • сума нарахованої амортизації машин і механізмів, які використовуються для будівництва – 1850,50 грн.
 • вартість послуг допоміжного виробництва – 15498,30 грн.
 • плата за реєстрацію права а власність об’єкта нерухомості                             – 700,00 грн.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Законодавча та нормативно-правова база:

 

 1. Господарський Кодекс України // ВВР. – 2003. – Режим доступу: (http://zakon.rada.gov.ua/).
 2.  Податковий кодекс України від 02.12.10 №2755-VI. – Режим доступу:  (http://zakon.rada.gov.ua/).
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. (із змінами і доповненнями). – Режим доступу:  (http://zakon.rada.gov.ua/).
 4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.00р. № 1775­III. – Режим доступу: (http://zakon.rada.gov.ua/).
 5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.10р. №2464-VI. – Режим доступу:  (http://zakon.rada.gov.ua/).
 6. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.95р. №436/95. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 7. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку /Наказ/ МФУ № 88 від 24.05.95 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” /Наказ/ МФУ № 87 від 31.03.99 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» /Наказ/ МФУ № 87 від 31.03.99 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». /Наказ/ МФУ №87 від 31.12.99 р.– Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» /Наказ/ МФУ № 87 від 31.03.99 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». /Наказ/ МФУ № 92  від 27.04.00 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». /Наказ № 242/ МФУ від 18.10.99 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 «Запаси». /Наказ/ МФУ № 246 від 20.10.99 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. /Наказ/ МФУ №237 від 08.10.99 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". /Наказ/ МФУ № 284/4505 від 17.05.00 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». /Наказ/ МФУ N 181 від 28.07.00 р.– Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». /Наказ/ МФУ № 290 від 29.11.99 р.– Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 19. Положення  (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». /Наказ/ МФУ №318 від 31.12.99 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». /Наказ/ МФУ №353 від 28.12.00 р.– Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». /Наказ/ МФУ №193 від 10.08.00 р.– Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів». /Наказ/ МФУ № 817 від 24.12.04 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». /Наказ/ МФУ № 1315 від 29.12.06 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість». /Наказ/ МФУ № 242 від 18.10.99 р.– Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 25. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» /Постанова №637/Правління Національного банку України від 15.12.04 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 26. Положення «Про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності». Наказ МФУ 19.12.06 №1213. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 27. Про порядок визначення розміру збитків від крадіжок, нестачі, знищення матеріальних цінностей / Постанова № 116/ КМУ від 22.01.96 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 28. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ / Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, ТМЦ, НМА, грошових коштів і документів. Наказ Мінфіну України від 11.08.94р №69. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 30. Інструкція “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 31. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон». Наказ МФУ від 13.03.98 р. №59. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 32. Інструкція про безготівкові розрахунки у господарському обороті України. Постанова Правління НБУ від 12.01.04 р. №22. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 33. Постанова КМУ від 02.02.11 р. «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» № 98. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 34. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені  наказом Міністерства фінансів України від 29.12.00 р. №356. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 35. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.03р. №561. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 36. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.06р. №1315. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 37. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджено наказом МФУ від 10.01.07р. №2. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 38. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів №1327 від 16.11.09р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 39. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій / Наказ/ МФУ від 15.02.96 р. № 51. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.
 40. Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Наказ ДПАУ від 23.12.10 р.  №996.

 

 

Основна  література:

 1.  Бабіч В. В., Сагова С. В.       Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 282с.
 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студ. спец “Облік і аудит” вищ. навч. закладів Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912с.
 3. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480с.
 4. Корінько М.Д. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009 - 459с.
 5. Левочко М.Т. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит». – К. 2008.-327с.
 6. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посiбник. -X.,2004.-464с.
 7. Онищенко Т., Мякота В., Клиженко Я. Альбом бухгалтерських проводок. – 9-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2010.- 400с.
 8. Пушкар М.С. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2003. - 523с.
 9. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.
 10. Сопко В.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: КНЕУ. 2005. – 653с.
 11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. – К.: Алерта, 2008. – 1080с.

 

 

Додаткова література:

 

 1. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. освiти – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 592с.
 2. Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку: навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. освiти - Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 592 с.
 3. Бутинець Ф.Ф., Бойко С.В. Бухгалтерський облік. Наскрізні завдання для студентів економічних спеціальностей. Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». – Житомир: ПП «Рута», 2006. -132с.
 4. Захожай В.Б., Базась М.Ф.,  Матюха М.М., Базась В.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. Вищ. Навч. закл./ За ред. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. – К.: МАУП, 2005. - 968 с.
 5. Коваленко А.Н. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посiб. - Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2008. - 528с.
 6. Пантелеєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора  К: ДАСОА, 2009 – 239с.
 7. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К.: ”Академія”, 2008. - 672 с.
 8. Шевчук В.О., Курило Г.М., Пантелеєв В.П. Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010.- 408с.

 

Додатки

Додаток  1

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ЗАОЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з   дисципліни: “Фінансовий облік -І”

 

 

 

 

Виконав (ла)  студент (ка)____групи_____курсу

 

_________________________________________

                                                                              (прізвище, ім`я, по-батькові)

 

Перевірив

________________________________________________

                                                                     (прізвище, ім`я, по-батькові викладача)

 

                                          

Київ – 20__