Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

log-NTU-DP

 

 

 

 

 

 

 

Звітність підприємства

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

НТУ «ДП»

2019

 

Завдання на курсову роботу:

 

Частина 1 (теоретична).

1.    Загальні вимоги до фінансової звітності згідно НП(С)БО 1.
2.    Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.
3.    Баланс, його призначення, структура активу.
4.    Визначення, оцінка та класифікація активів.
5.    Примітки щодо облікової політики відповідно до НП(С)БО 1.
6.    Розкриття статті довгострокові фінансові інвестиції згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»: методи оцінки.
7.    Розкриття статті «Відстрочені податкові активи».
8.    Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів.
9.    Методи нарахування амортизації згідно П(С)БС) 7 «Основні засоби»
10.    Розкриття статті «Дебіторська заборгованість» згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
11.    Розкриття статті «Поточні фінансові інвестиції» згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
12.    Розкриття статті «Грошові кошти та їх еквіваленти».
13.    Загальна характеристика пасиву балансу.
14.    Визначення, оцінка та класифікація зобов'язань.
15. Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових зобов'язань. Відстрочені податкові зобов'язання.
16.    Загальна характеристика Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
17.    Визначення та оцінка доходів і витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).
18.    Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).
19.    Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).
20.    Визначення економічних елементів операційних витрат.
21.    Призначення та структура Звіту про рух грошових коштів.
22.    Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів.
23.    Визначення грошових коштів від операційної діяльності.
24.    Визначеній руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності.
25.    Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності.
26.    Визначення, оцінка і функції власного капіталу.
27.    Характеристика статей власного капіталу і порядок відображення їх у балансі.
28.    Порядок складання Звіту про власний капітал за НП(С)БО 1.
29.    Примітки до фінансової діяльності. Призначення і склад, примітки щодо облікової політики, інші примітки.
30.    Розкриття інформації про методи оцінки запасів згідно П(С)БО 9 «Запаси».
31.    Методика складання Звіту про фінансові результати. Примітки до звіту.
32.     Характеристика П(С)БО 1 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
33.    Порядок виправлення помилок в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
34.    Організація облікової політики підприємства (додати наказ про облікову політику підприємства).
35.    Нематеріальні активи: облік згідно П(С)БО 8.
36.    П(С)БО 15 «Доходи».
37. Витрати: облік згідно П(С)БО 16.
38.    Рахунки класу 1 «Необоротні активи», взаємозв’язок з Балансом.
39.    Рахунки класу 2 «Запаси», взаємозв’язок з Балансом.
40.    Рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», взаємозв’язок з Балансом.
41.    Рахунки класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань», взаємозв’язок з Балансом.
42.    Рахунки класу 5 «Довгострокові зобов’язання», взаємозв’язок з Балансом.
43.    Рахунки класу 6 «Поточні зобов'язання», взаємозв’язок з Балансом.
44.    Рахунки класу 7 «Доходи та результати діяльності»,  взаємозв’язок з формою 2.
45.    Рахунки класу 8 «Витрати за елементами», взаємозв’язок з формою 2.
46.    Рахунки класу 9 «Витрати діяльності», взаємозв’язок з формою 2.
47.    План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, взаємозв’язок з формою 2.
48.    Методика складання балансу.
49.    Методика складання Звіту про фінансові результати.
50.    Порядок складання Звіту про рух грошових коштів непрямим методом.
51.    Порядок складання звіту «Про власний капітал».
52.    Порядок складання звіту про рух грошових коштів.
53.    Призначення і склад приміток до фінансової звітності.
54.    Примітки щодо виправлення помилок, допущених у фінансових звітах минулих років і про події після дати балансу.
55.    Фінансові звіти малого підприємства.
56.    Порядок складання консолідованої фінансової звітності.
57.    Порядок складання статистичної звітності підприємств.
58.    Порядок складання звітності по ЄСВ.
59. Охарактеризувати етапи підготовки облікових даних для складання Балансу

60. Основні критерії класифікації звітності

Таблиця 1 – Розподіл теоретичних питань по варіантах

Порядковий номер студента за списком

Номер питання

1

1

31

2

2

32

3

3

33

4

4

34

5

5

35

6

6

36

7

7

37

8

8

38

9

9

39

10

10

40

11

11

41

12

12

42

13

13

43

14

14

44

15

15

45

16

16

46

17

17

47

18

18

48

19

19

49

20

20

50

21

21

51

22

22

52

23

23

53

24

24

54

25

25

55

26

26

56

27

27

57

28

28

58

29

29

59

30

30

60

 

Частина 2 (практична). Кожен студент обирає підприємство, що стане об’єктом дослідження та складає журнал господарських операцій (не менше 50). Після узагальнення інформації про діяльність підприємства у оборотній відомості, складаються всі фінансові звіти.

 

Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота оформлюється із застосуванням комп’ютерної техніки.

Мова тексту – українська.

Текст друкується односторонньо на аркуші формату А4 (210х297 мм).

Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром 14 через 1,5 (півтора) міжрядкових інтервали.

Абзацні відступи розміром 1,27 см (стандартні для Word ).

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – 3 см, правий – 1,5 см, верхній – 2 см, нижній – 2 см.

Заголовки структурних частин курсовоої роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Усі заголовки виділяють жирним шрифтом.

Кожен розділ курсової роботи слід розпочинати з нової сторінки.

Нумерація

В роботі передбачено декілька видів нумерації.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць подають арабськими цифрами без знака “№”.

1. Нумерація сторінок.

Сторінки нумерують у правому верхньому куті листа без крапки.

Титульний аркуш роботи входить до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляється (додаток А).

2. Нумерація структурних частин курсової роботи студента.

Структурні частини «ЗМІСТ», «ВСТУП», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують. Інші структурні частини поділяються на розділи, підрозділи та пункти.

Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах основної частини курсової роботи (між Вступом та Висновками). Перед назвою розділу вказується слово “Розділ” та його номер.

(Наприклад - РОЗДІЛ 2 Методика аудиту оборотних активів підприємства - другий розділ основної частини).

Підрозділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Перед назвою підрозділу ставиться номер розділу та номер підрозділу. Між номером розділу та номером підрозділу ставиться крапка. (2.1 Програма аудиту оборотних активів підприємства – перший підрозділ другого розділу)

3. Нумерація таблиць.

Цифровий матеріал в роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. В правому верхньому куті над заголовком таблиці вказують “Таблиця “ та її номер. В наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці. Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, “… подано в табл. 1.2.” (друга таблиця першого розділу).

Таблицю бажано розміщати на одній сторінці. Наприклад:

Таблиця 1.2

Назва таблиці

Заголовок графи

Заголовок графи

Заголовок графи

Заголовок графи

Підзаголовок графи

Підзаголовок графи

Заголовок рядка

 

 

 

 

Заголовок рядка

 

 

 

 

 

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується "Продовження табл. 1.2" або "Закінчення табл. 1.2"  Крім того, верхній рядок таблиці має містити заголовки стовпців.

Зразки оформлення таблиць наведено в Додатку Г.

4. Нумерація рисунків та схем.

Ілюстрації позначають словом “Рис.”, нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Назву подають під ілюстрацією. Посилання на ілюстрацію вказують скорочено, наприклад, “… наведено на рис. 2.1” (перший рисунок другого розділу)

Зразок оформлення рисунку наведено в Додатку Д.

Робота має бути добре ілюстрована.

Цифровий і текстовий матеріал бажано подавати у формі таблиць та рисунків.

Кожний розділ має містити щонайменше 1-2 ілюстрації та 1-2 таблиці.

5. Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними дужками, наприклад, “… в роботі [7, с. 12-14]”. Номер має відповідати номеру зі списку використаних джерел.

При виконанні роботи забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела, нормативних матеріалів. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело.

6. Формули

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка і нумеруються арабськими цифрами.

Вище і нижче формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Розміри літер та знаків повинні бути надруковані такими шрифтами: великі літери та цифри – 16, малі – 14, показники степенів та індексів над та під літерами – 8.

7. Список використаних джерел складається в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків в межах підгруп у наступній послідовності:

 • Закони України
 • Постанови Верховної Ради України
 • Укази Президента України
 • Постанови Кабінету Міністрів
 • Інструкції та нормативні акти Міністерства фінансів України, галузевих міністерств, інших установ та відомств;
 • Роз¢яснення Президії Вищого Господарського суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України;
 • Монографії, підручники, навчальні посібники, наукові видання, статті у наукових журналах, автореферати дисертацій, тощо
 • Іншомовні джерела.
 • Інтернет-ресурси
 • Матеріали практики

8. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних після списку використаних джерел сторінках і розміщують їх у порядку появи посилань у тексті роботи. На першому чистому аркуші посередині великими літерами пишуть «Додатки». Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому верхньому куті рядка над заголовком друкується “Додаток ” і велика літера, що позначає додаток (Додаток Ж).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, починаючи з літери А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Під одним заголовком може міститись декілька рисунків, схем, об'єднаних одним змістом. В такому випадку всі складові частини Додатку нумеруються суцільною нумерацією в межах даного Додатку. Кожний рисунок (схема, таблиця) мають мати свою власну назву, а номер складається з літери додатку та порядкового номера складової частини Додатку. Між літерою Додатку та порядковим номером ставиться крапка.

Зразок оформлення Додатку наведено в Додатку Ж.

9. На обкладинку курсової роботи  з внутрішнього боку наклеюється білий поштовий конверт (формату А5), у який потрібно вкласти диск (CD-R або DVD-R) із повним текстом курсової роботи.

 

 

7. Захист курсової роботи

До захисту допускаються курсові роботи, які відповідають наступним умовам:

 • Робота оформлена за всіма вимогами до курсової роботи, підписана студентом та керівником;
 • Курсова робота своєчасно здана на кафедру на перевірку перед її захистом.

У випадку, якщо робота не допущена до захисту, питання вирішується на засіданні кафедри, де заслуховується пояснення студента, а також висновок керівника курсової роботи.

Студент, що не з’явився на захист без поважної причини або отримав незадовільну оцінку при захисті, має право повторного захисту курсової роботи у строк, визначений планом навчального процесу.

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Конституція  України:  від  28.06.1996 р.  №254к/96-ВР  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws. 

2. Господарський Кодекс України: від 16.01.2003р. №436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.  

3. Цивільний  кодекс  України:  від  16.01.2003  р.  №35-IV  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.   

4. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 р. №2755 – VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

5. Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. №8073 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від  01.06.2000  р.  №1775-III  [Електронний  ресурс].  -  Режим  доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.  

7. Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  – підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

8. Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні:  Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.  

9. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

10. Про  розвиток  та  державну  підтримку  малого  і  середнього підприємництва  в  Україні:  Закон  України  від  22.03.2012  р.  №4618-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

11. Про  електронні  документи  та  електронний  документообіг:  Закон

України від 22.05.2003 р. №851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

12. Основи  законодавства  України  про  загальнообов'язкове  державне соціальне  страхування:  Закон  України  від 14.01.1998  р.  № 16/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

13. Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування:  Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws. 

14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  та витратами, зумовленими  похованням: Закон  України  від  18.01.2001  р.  №2240-III  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

15. Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  від нещасного  випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання,  які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р. №1105-ХIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

 16. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування  на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. №1533-Ш [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

17. Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне соціальне  страхування:  Закон  від  України  від    08.07.2010  р.  №2464-VI  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws. 

18. Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  (версія  перекладу українською мовою - 2011 рік) редакція станом на 12.03.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010.   

19. Про  схвалення  Стратегії  застосування  міжнародних  стандартів фінансової звітності в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007  р.  №911-р:  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

20. Про  затвердження  Положення  про  Державний  комітет  статистики України:  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  11.07.2007р.  №  924 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

21. Про  затвердження  Національного  положення  (стандарту) бухгалтерського   обліку  1  «Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності»:  наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

22. Про  затвердження  Національного  положення  (стандарту) бухгалтерського  обліку  2  «Консолідована  фінансова  звітність»:  наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. №628  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

23. Про  затвердження  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  6 «Виправлення  помилок  і  зміни  у  фінансових  звітах»:  наказ  Міністерства фінансів  України  від  28.05.1999р.  №137  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

24. Про  затвердження  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

25. Про  затвердження  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. №242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

26. Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  9  «Запаси»:  наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

27. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська  заборгованість»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 08.10.1999  р.  №237  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

28. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»:  наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

29. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

30. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 №559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

31. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  28.07.2000  р.  №181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.  

32. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»:  наказ Міністерства фінансів України  Міністерства фінансів України від  29.11.1999  р.  №290  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.

33. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  29.11.1999  р.  №290  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

34. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. №353 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

35. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. №205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

36. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання  підприємств»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 07.07.1999р.  №163  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.

37. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив  зміни  валютних  курсів»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 10.08.2000  р.  №193  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

38. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив  зміни  цін  та  інфляції»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 28.02.2002  р.  №147  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.   

39. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»: наказ Міністерства фінансів України  від  18.06.2001  р.  №303  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.   

40. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток  на  акцію»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  16.07.2001р. №344 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.   

41. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий  звіт  суб'єкта  малого  підприємництва»:  наказ  Міністерства фінансів  України  від  25.02.2000  р.  №39  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

42. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26  «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.  

43. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та діяльність, що припиняється»: наказ  Міністерства  фінансів  України  від  07.11.2003  р.  №617  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.  

44. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення  корисності  активів»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 24.12.2004  р.  №817  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.   

45. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: наказ Міністерства фінансів України від від  19.05.2005  р.  №412  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.   

46. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: наказ Міністерства фінансів України від від 18.11.2005 р. №790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

47. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові  витрати»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  28.04.2006  р. №415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

48. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна  нерухомість»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  02.07.2007  р.  №779  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.

49. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»: наказ Міністерства фінансів України  від  26.08.2008р.  №1090  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.minfin.gov.ua.

50. Про затвердження  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»: наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. №1577 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

51. Про  затвердження  Положення  бухгалтерського  обліку  «Податкові різниці»:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  25.01.2011  р.  №27  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

52. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

53. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, наказ  Міністерства  фінансів  України  від  19.04.2001  р.  №186  (зі  змінами, внесеними  наказами  Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. №1176, від  31.05.2011  р.  №664,    від  26.09.2011  р.  №1204) [Електронний  ресурс].  – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

54. Про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

 55. Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  по  застосуванню регістрів  бухгалтерського  обліку:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 29.12.2000  р.  №356  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http:// zakon.rada.gov.ua.

56. Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими  підприємствами:  наказ Міністерства фінансів України  15.06.2011 р.  №720  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://www.minfin.gov.ua.

57. Про  затвердження  Порядку  подання  фінансової  звітності:  Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  28.02.2000  р.  №419 [Електронний  ресурс].  – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.      

58. Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  16.01.2013  р.  №29  [Електронний  ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua.

59. Про затвердження  Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової  звітності:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  28.03.2013  р. №433 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

60. Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників  фінансової  звітності:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  11.04.2013  р.  №476  із  змінами  внесеними  наказом  Міністерства  фінансів України від 27.06.2013 р. №635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua

61. Про  затвердження  Переліку  видів  діяльності  щодо  яких  складається зведена  фінансова  звітність:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 24.02.2000р.  №37  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http:// zakon.rada.gov.ua.     

62. Про  затвердження  Інструкції  по  інвентаризації  основних  засобів, нематеріальних  активів,  товарно-матеріальних  цінностей,  грошових  коштів  і документів  та  розрахунків:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від 11.08.1994р. № 69 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.

63. Про затвердження Порядку визначення розміру збитку від розкрадань, нестач,  псування  матеріальних  цінностей:  Постанова  Кабінету  Міністрів України  від  22.01.1996  р.  №116  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.     

64. Про затвердження  Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами: наказ Міністерства фінансів України від  24.03.2000  р.  №61  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http:// zakon.rada.gov.ua.  

65. Про  Примітки  до  річної  фінансової  звітності:  наказ  Міністерства фінансів  України  від  29.11.2000  р.  №302  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.

66. Про  облікову  політику:  лист  Міністерства  фінансів  України  від 21.12.2005 р. № 31-3400П-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

67. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства  та  внесення  змін  до  деяких  наказів  Міністерства  фінансів України:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  27.6.2013  р.  №635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.  

68. Про  суттєвість  у  бухгалтерському  обліку  та  звітності:  лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.    

69. Про  затвердження  форми  Реєстру  виданих  та  отриманих  податкових накладних  та порядку його ведення:  наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012  р.   №1340  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua. 

70. Про затвердження Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 р. №1492  (у  редакції  наказу  Міністерства  фінансів  України  від  17.12.2012  р. №1342) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua 

71. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. №1213 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів від 21.12.2011 р. №1684 та від 05.12.2012 р. № 1281 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

72. Про  затвердження  форми  Податкового  розрахунку  сум  доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них  податку  (форма  №  1ДФ)  та  Порядку  заповнення  та  подання     податковими  агентами  Податкового  розрахунку  сум  доходу,  нарахованого (сплаченого) на користь  платників податку, і сум утриманого з них  податку: наказ  Державної  податкової  адміністрації  України  від  24.12.2010р.    №  1020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua. 

73. Про  затвердження  форми  Декларації  акцизного  податку,  Порядку заповнення  та  подання  Декларації  акцизного  податку:  наказ  Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 №1030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua. 

74. Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку: наказ Державної податкової  адміністрації України від 24.12.2010 р.  № 1010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua. 

75. Про  затвердження  форми  Податкової  декларації  з  плати  за  землю (земельний податок  та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності): наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010  р.  №  1015  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua. 

76. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: наказ Міністерства фінансів України від 25.12.2012  р.  №1408  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua

77. Про  затвердження  форм  Податкових  декларацій  платника  єдиного податку:  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  21.12.2011  р.  №  1688  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua.

78. Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне  страхування:  наказ  Міністерства  доходів  і  зборів  України  від 09.09.2013  р.  №  454  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://zakon.rada.gov.ua.    

79. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування:  наказ Міністерства доходів  і зборів України від 09.09.2013 р. № 455 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua.

80. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування:  постанова Правління  Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. №21-5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

81. Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне  страхування:  Постанова  правління  Пенсійного  фонду  України  від 08.10.2010  р.  №22-2  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

82. Про  затвердження  Порядку  подання  страхувальниками  електронних документів  до  Фонду  соціального  страхування  з  тимчасової  втрати працездатності:  Постанова  правління  Фонду  соціального  страхування  з тимчасової втрати працездатності від 27.04.2011 р. №23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

83. Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  та  витратами,  зумовленими похованням: Постанова Пенсійного фонду від 18.01.2011 р. №4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

84. Про  затвердження  Інструкції  зі  статистики  заробітної  плати:  наказ Державного комітету  статистики України від 13.01.2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.    

85. Щодо  права органів державної статистики  накладати адміністративні стягнення  за  неподання  фінансової  звітності:  Лист  Державного  комітету статистики України від 01.11.2001 р. № 16-1-67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

86. Про  затвердження  Національного  класифікатора  України «Класифікація  видів  економічної  діяльності  ДК009:2010:  наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

87. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 р. № 2614-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НТУ«Дніпровська політехніка»

 

 

 

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

Курсова робота з дисципліни

«Звітність підприємства»

 

Варіант 18

 

 

 

Виконав:                                                                                         студент гр.

Петренко І.Д.

 

 

 

Перевірив:

д.е.н,

професор кафедри обліку і аудиту                                              Усатенко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2019

 

Додаток Г 

Зразок оформлення таблиці

Таблиця  2.8

Дані для аналізу матеріаломісткості за прямими витратами

№ з/п

 

Показник

 

Ум. позна-чення

 

Од. виміру

 

2009 рік

 

2010

 рік

2011

рік

2011 - 2009

 

+/-

 

%

 

1

 

Обсяг продукції у порівняних цінах

 

 без ПДВ

ВП

 

тис.грн

 

8924,3

12624,7

12411,4

3487,1

39,07

2

 

Прямі матеріальні витрати

 

М

 

тис.грн.

 

5356,9

8843,6

8921,7

3564,8

66,45

2.1

 

сировина і матеріали

 

Мс

 

 

 

тис.грн.

 

4875,1

 

8196,7

8152,3

3277,2

64,22

2.2

 

паливо

 

Мп

 

тис.грн.

 

93,7

157,4

149,3

55,6

59,34

2.3

 

допоміжні матеріали

 

Ме

 

тис.грн.

 

388,1 

 

489,5

620,1

232

59,78

3

 

Матеріаломісткість за прямими витратами

Мм

 

 

0,6

 

0,701

0,719

0,119

19,83

3.1

 

сировиномісткість

 

 

 

0,546

0,649

0,657

0,111

20,33

3.2

 

паливомісткість

 

Мп

 

 

0,01

0,012

0,012

0,002

20

3.3

 

енергомісткість

 

Мe

 

 

0,043

0,039

0,05

0,007

16,28

 

Таблиця 2.9

Вплив факторів на зміну матеріаломісткості продукції

№ з/п

Фактор

Формула

Розрахунок

1

2

3

4

1

зміна структури продукції

Ммпв = Мум1 – Мм2009

Мум1 = Мк/(ВП2011 -Ц)

Мум1=5356,9/(12411,7-132,1)=0,436

Ммпв= 0,436 - 0,6 = - 0,164

2

зміна рівня матеріальних витрат

Мум= Мум2 - Мум1

Мум2 = (М2011-Цр)/(ВП2009-Ц)

Мум2  = (8921,7-57.4) /(12411,7-132,1) = 0,722

Мум= 0,286

3

ціни на матеріальні ресурси

 Ммц = Мум3-Мум2

Мумз = М2011/(ВП2011-Ц )

Мумз = 8921,7 / (12411,7-132,1) = 0,7265

 Ммц = 0,7265 - 0,722 = 0,0045

4

зміна відпускних цін на продукцію

Ммо = Мм2011 – Мум3

0,719 - 0,7265 = - 0,0075

 

 

Додаток Д 

Зразок оформлення рисунку

 

Фінансові

Трудові

Матеріальні

Природні

Засоби у сфері виробництва

Засоби у сфері обігу

Засоби праці

Предмети праці

Продукти праці

- необоротні;

- оборотні

- виробничі запаси;

- незавершене виробництво

- готова продукція;

- товари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Товарно виробничі запаси у складі економічних ресурсів

Рис. 2.4 Динаміка зміни матеріальних витрат