Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 ТА ЇЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

 

Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань студентів з даної дисципліни, розвиток навичок самостійної творчої роботи, досягнення вміння аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

У результаті підготовки до написання курсової роботи студенти повинні:

     - ЗНАТИ основи теорії та організації бухгалтерського обліку  на підприємствах; законодавчі та нормативні акти, що регулюють ведення бухгалтерського обліку; системи та форми бухгалтерського обліку; методику складання та подання фінансової звітності підприємств різної організаційної форми та форми власності; методологію та методику ведення обліку: оплати праці та виплат працівникам, найважливіших господарських процесів (постачання, виробництва, реалізації), фінансових результатів діяльності підприємства.

     - ВМІТИ використовувати Міжнародні та Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, відображати господарські  операції на рахунках бухгалтерського обліку, правильно і грамотно оформляти документацію бухгалтерської звітності підприємств, складати фінансову, податкову та статистичну звітність, орієнтуватися в процесі організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різної організаційної форми та форми власності.

Курсова робота характеризується єдністю цілей і задач. У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати високий рівень знань, виявити уміння і навички у виконанні планово-економічних розрахунків, уміння грамотно і системно розв’язувати задачі.

Курсова робота складається з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині необхідно висвітлити теоретичний аспект запропонованої теми, відмітити все нове, що є в науковій літературі, провести аналіз податкового і бухгалтерського законодавств, визначити існуючі проблеми і позначити шляхи їх вирішення.

Практична частина курсової роботи полягає у розв’язанні наскрізної  задачі за всім курсом бухгалтерського обліку. Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4. Робота оформляється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів і кредиту, а також з урахуванням діючого стандарту ДСТУ 3008-95. Курсова робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в такій послідовності:

1)                 титульний аркуш;

2)                 зміст;

3)                 вступ;

4)                 основна (теоретична) частина;

5)                 практична  (розрахункова) частина;

6)                 висновки;

7)                 перелік посилань;

8)                 додатки (у разі необхідності).

Виконання курсової  роботи складається з таких етапів:

1)   ознайомлення з темою теоретичної частини курсової роботи;

2)   добору та аналізу літератури за запропонованою темою, складання попереднього плану курсової роботи;

3)   написання тексту теоретичної частини роботи згідно з вимогами до її оформлення;

4)   розв’язання наскрізної задачі практичної частини роботи;

5)   подання роботи для перевірки викладачу;

6)   ознайомлення із зауваженнями викладача, виправлення помилок (за їх наявності), повторного подання курсової  роботи;

7)   захист курсової роботи.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить основні дані про роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за встановленою формою за допомогою ЕОМ. Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А.

Тематика теоретичної частини курсової роботи наведена в додатку Б. Вибір теми здійснюється згідно із двома останніми цифрами залікової книжки студента.  Студент може вибирати і іншу тему  роботи, погодивши її з викладачем.

Теоретична частина  роботи обов’язково має містити огляд літератури із запропонованого питання. В огляді літератури студент повинен відмітити основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, систематизувати інформаційні джерела, критично їх оцінити, відокремити найбільш суттєві положення, визначити головне в сучасному стані проблеми. Матеріали теоретичної частини слід систематизувати в певній логічній послідовності. Критично висвітлюючи роботи попередників автор, повинен назвати ті питання, що залишаються невирішеними. Доцільно закінчити цей розділ висновками щодо необхідності проведення досліджень в даній галузі та запропонувати своє бачення вирішення існуючих проблем.

Загальний обсяг теоретичної частини роботи повинен складати не менше 20 сторінок формату А4.

Перелік посилань становить одну із суттєвих частин курсової роботи і відбиває самостійну творчу роботу студента.   Перелік посилань складається з такої послідовності:

1 Закони України.

2 Укази Президента України.

3 Декрети і Постанови Кабінету Міністрів України.

4 Положення, накази, інструкції, а також інші нормативні документи. 

5 Спеціальна література і статті в періодичних  виданнях.

Перелік посилань повинен містити не менше, ніж 10 джерел, з обов’язковим використанням нормативно-правових джерел, що стосуються вибраної теми. Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов’язково повинен дати посилання на те, звідки взято наведені матеріали.

2 ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1 Загальні вказівки до виконання практичної частини

Виконання практичної частини курсової роботи здійснюється в такій послідовності:

1)   записується умова наскрізної задачі згідно з варіантом. Варіант обирається відповідно із остатньою цифрою залікової книжки студента ;

2)   на підставі початкових даних складається  баланс підприємства на початок звітного періоду;

3)   заповнюється  журнал реєстрації господарських операцій;

4)   проставляється кореспонденція рахунків у  журналі реєстрації господарських операцій;

5)   складаються розрахункові відомості заробітної плати: працівників, зайнятих виробництвом продукції;  працівників управління цехом; адміністративного персоналу;

6)   після визначення розмірів всіх нарахувань та відрахувань із заробітної плати працівників підприємства ці суми проставляють у журнал реєстрації господарських операцій;

7)   відкриваються схеми рахунків і записуються у них початкові сальдо. Кожну господарську операцію із журналу господарських операцій розносять у схеми рахунків. Розраховують обороти і кінцеві сальдо з кожного рахунка, визначаючи та заповнюючи невідомі суми в журналі господарських операцій із закриття звітного періоду та визначення фінансових результатів діяльності підприємства;

8)   складається оборотна відомість за звітний період;

9)   складається баланс на кінець періоду за формою 1.

 

2.2  Умови наскрізної задачі для виконання практичної частини курсової роботи

Станом на 01.10.20N року підприємство має залишки господарських засобів та джерел їх формування, зазначені у таблиці 1.

Підприємством за жовтень 20N року здійснені господарські операції, наведені у таблиці 2.

 

Таблиця 1 – Залишки на рахунках на початок періоду

Господарські засоби і джерела їх утворення

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1  Основні засоби

32423,19

10974,40

10807,73

16211,59

32923,20

16461,60

48634,78

49384,80

24317,39

24692,40

2 Знос основних засобів

3000,00

1209,49

1000,00

1500,00

3628,47

1814,24

4500,00

5442,70

2250,00

2721,35

3 Сировина і матеріали

1625,88

346,40

541,96

812,94

1039,20

519,60

2438,82

1558,80

1219,41

779,40

4 Паливо

13,08

4,36

4,36

6,54

13,08

6,54

19,62

19,62

9,81

9,81

5 Запасні частини

2873,94

1,19

957,98

1436,97

3,57

1,78

4310,91

5,34

2155,46

2,67

6 Незавершене виробництво

32852,67

4079,75

10950,89

16426,34

12239,25

6119,62

49279,00

18358,88

24639,50

9179,44

7 Витрати майбутніх періодів

1132,29

579,51

377,43

566,14

1738,53

869,26

1698,42

2607,83

849,21

1303,89

8 Каса

11,34

0,11

3,78

5,67

0,33

0,16

17,01

0,48

8,50

0,24

9  Розрахунковий рахунок

41235,27

10557,56

13745,09

20617,63

31672,68

15836,34

61852,90

47509,05

30926,45

23754,51

10  Короткострокові депозити в банку

27000,00

10500,00

9000,00

13500,00

31500,00

15750,00

40500,00

47250,00

20250,00

23625,00

11 Розрахунки з покупцями і замовниками

20318,07

15280,47

6772,69

10159,06

45841,41

22920,73

30477,14

68762,12

15238,56

34381,09

12 Розрахунки з виданих авансів

785,82

261,94

261,94

392,91

785,82

392,91

1178,73

1178,73

589,36

589,36

13 Розрахунки зі страхування (ЄСВ) (зобов’язання/переплата)

(1,68)

0,91

(0,56)

(0,84)

2,73

1,36

(2,52)

4,08

(1,26)

2,04

14 Розрахунки з ПДВ (переплата)

2406,45

205,91

802,15

1203,22

617,73

308,86

3609,68

926,60

1804,84

463,30

15 Розрахунки з податку на прибуток (переплата)

1853,22

237,95

617,74

926,61

713,85

356,92

2779,83

1070,76

1389,92

535,38

16 Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

65,16

-

21,72

32,58

-

-

97,74

-

48,87

-

17 Розрахунки з персоналом за іншими операціями (видані позички працівникам)

24900,00

3761,00

8300,00

12450,00

11283,00

5641,50

37350,00

16924,50

18675,00

8462,25

18 Статутний фонд

31878,39

10626,13

10626,13

15939,20

31878,39

15939,18

47817,58

47817,58

23908,79

23908,79

19 Нерозподілений прибуток

155151,00

44955,84

51717,00

77575,50

134867,52

67433,76

232726,5

202301,28

116363,25

101150,64

20 Відстрочені податкові активи

665,01

-

221,67

332,50

-

-

997,50

-

498,76

-

 


 

Таблиця 2 – Господарські операції, здійсненні підприємством за звітний період.

Зміст господарської операції

ВАРІАНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

Сума, грн..

1. Отримані від постачальника основні засоби

3150,00

1120,00

1050,00

1575,00

3360,00

1680,00

4725,00

5040,00

2362,50

2520,00

2.Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

630,00

224,00

210,00

315,00

672,00

336,00

945,00

1008,00

472,50

504,00

3.Відображено вартість посередницьких послуг, пов'язаних із придбанням основних засобів

345,00

230,00

115,00

172,50

690,00

345,00

517,50

1035,00

258,75

517,50

4.Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

69,00

46,00

23,00

34,50

138,00

69,00

103,50

207,00

51,75

103,50

5.Оплачено придбані основні засоби із

розрахункового рахунка

3780,00

1344,00

1260,00

1890,00

4032,00

2016,00

5670,00

6048,00

2835,00

3024,00

6.Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення

354,00

170,10

118,00

177,00

510,30

255,15

531,00

765,45

265,50

382,72

7.Оприбутковані матеріали від постачальників

159,3

81,20

53,10

79,65

243,60

121,80

238,95

365,4

119,48

182,70

8.Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

31,86

16,24

10,62

15,93

48,72

24,36

47,79

73,08

23,90

36,54

9.Оприбутковані МШП від постачальників

1350,00

300,00

450,00

675,00

900,00

450,00

2025,00

1350,00

1012,50

675,00

10.Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

270,00

60,00

90,00

135,00

180,00

90,00

405,00

270,00

202,50

135,00

11.Оплачено придбані виробничі матеріали і МШП із розрахункового рахунка

1811,16

457,44

603,72

905,58

1372,32

686,16

2716,74

2058,48

1358,37

1029,24

Нарахована заробітна плата:

12. Працівникам, зайнятим виробництвом продукції, а саме:

Іванов В.О. –

Петров М.І. –

Сидоров М.О. –

Кудряшов О.П. –

 

9550,00

 

 

3500,00

2200,00

1925,00

1925,00

 

7200,00

 

 

1700,00

1600,00

1925,00

1975,00

 

8400,00

 

 

2750,00

1750,00

1925,00

1975,00

 

8720,00

 

 

3000,00

2020,00

1900,00

1800,00

 

8725,00

 

 

2500,00

2300,00

2000,00

1925,00

 

10100,00

 

 

2800,00

3200,00

2200,00

1900,00

 

10450,00

 

 

3300,00

2750,00

2400,00

2000,00

 

10550,0

 

 

2900,00

3400,00

1900,00

2350,00

 

8000,00

 

 

1650,00

2450,00

1800,00

2100,00

 

8670,00

 

 

2400,00

1900,00

2500,00

1870,00

13.Працівникам апарату управління цехом:

Кедрін В.О. –

Миронов П.Г. –

Смирнова А.І. –

 

6950,00

 

1600,00

2350,00

3000,00

 

5900,00

 

2200,00

1730,00

1970,00

 

5900,00

 

000,00

1925,00

1975,00

 

5875,00

 

1950,00

2000,00

1925,00

 

6700,00

 

2400,00

2100,00

2200,00

 

9600,00

 

3600,00

3100,00

2900,00

 

7600,00

 

3100,00

2550,00

1950,00

 

6700,00

 

2700,00

1850,00

2150,00

 

7850,00

 

2800,00

1850,00

3200,00

 

7250,00

 

3100,00

2250,00

1900,00

14.Працівникам адміністративно-управлінського персоналу:

Кравченко М.О. –

Голуб В.І.

 

 

7600,00

 

4000,00

3600,00

 

 

4400,00

 

2500,00

1900,00

 

 

4000,00

 

2200,00

1800,00

 

 

6300,00

 

3700,00

2600,00

 

 

6100,00

 

3300,00

2800,00

 

 

8100,00

 

4100,00

4000,00

 

 

4690,00

 

2800,00

1890,00

 

 

6100,00

 

3900,00

2200,00

 

 

8100,00

 

4300,00

3800,00

 

 

4650,00

 

2700,00

1950,00

Розраховано нарахування на фонд заробітної платиєдиного соціального внеску

15.Працівникам, зайнятим виробництвом продукції

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-

чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

16.Працівникам апарату управління цехом

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

17. Працівникам адміністративно-управлінського персоналу

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Здійснені утримання із заробітної плати:

18 - податку з доходів фізичних осіб

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

19. - військового збору

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

20. Отримано гроші з банку за чеком для виплати заробітної плати

Визна-чити

Визна-чити

визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

21. Виплачена з каси заробітна плата

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

22. Депоновано суми вчасно невиплаченої заробітної плати директора

Кравченко М.О.

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

23. Повернення грошей на розрахунковий рахунок з каси

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

Визна-чити

24. Видано позичку працівникові підприємства з каси

1500,00

300,00

500,00

750,00

900,00

450,00

2250,00

1350,00

1125,00

675,00

25. Отримана на розрахунковий рахунок дебіторська заборгованість  від покупців

18000,00

15000,00

6000,00

9000,00

45000,00

22500,00

27000,00

67500,00

13500,00

33750,00

26. Отримано грошові кошти на відрядження з каси підприємства

900,00

100,00

300,00

450,00

300,00

150,00

1350,00

450,00

675,00

225,00

27. Затверджено авансовий звіт з відрядження директора підприємства

900,00

100,00

300,00

450,00

300,00

150,00

1350,00

450,00

675,00

225,00

28. Отримано готову продукцію на склад з цеху

30000,00

20000,00

10000,00

15000,00

60000,00

30000,00

45000,00

90000,00

22500,00

45000,00

29. Реалізовано продукцію покупцям

75000,00

25000,00

25000,00

37500,00

75000,00

37500,00

112500,00

112500,00

56250,00

56250,00

30. Нараховане  податкове зобов'язання з ПДВ

7500,00

2500,00

2500,00

3750,00

7500,00

3750,00

11250,00

11250,00

5625,00

5625,00

31. Списано собівартість  реалізованої продукції

21000,00

10000,00

7000,00

10500,00

30000,00

15000,00

31500,00

45000,00

15750,00

22500,00

32. Отримані грошові кошти за відвантажену продукцію

75000,00

25000,00

25000,00

37500,00

75000,00

37500,00

112500,00

112500,00

56250,00

56250,00

33.Закриваємо рахунок 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Закриваємо рахунок 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Закриваємо рахунок 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Закриваємо рахунок 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Закриваємо рахунок 79 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2.3 Методичні вказівки до виконання практичної частини курсової роботи

 

 1. 1.    На підставі початкових даних складаємо  баланс підприємства на початок звітного періоду. Форма Балансу надана у додатку В.
 2. Складаємо журнал господарських операцій (таблиця 3) та проставляємо кореспонденцію рахунків.

Таблиця 3 – Журнал господарських операцій

Зміст господарської операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Продана готова продукція з відстрочкою платежу

 

 

 

2…..

 

 

 

3….

 

 

 

…..

 

 

 

…..

 

 

 

N…..

 

 

 

 1. Складаємо розрахункові відомості заробітної плати (таблиця 4):

-       Працівників, зайнятих виробництвом продукції;

-       Працівників управління цехом;

-       Адміністративного персоналу.

 1. Після визначення розмірів всіх нарахувань та відрахувань із заробітної плати працівників підприємства ці суми проставляємо у журналі реєстрації господарських операцій (табл.. 3).
 2. Відкриваємо схеми рахунків і записуємо у них початкові сальдо (рис. 1). Кожну господарську операцію із журналу господарських операцій розносимо у схеми рахунків. Розраховуємо обороти і кінцеві сальдо з кожного рахунка, визначаємо та заповнюємо невідомі суми в журналі господарських операцій (табл.. 3) із закриття звітного періоду та визначаємо фінансовий результат діяльності підприємства.
 3. Складаємо оборотну відомість. (таблиця 5)
 4. Складаємо баланс підприємства на кінець періоду (додаток В).

Таблиця 4 – Форма розрахунково-платіжної відомості

ПІБ

Нараху-вання

Утримання

До сплати

Запов-нити

Запов-

нити

 

Всього утрима-но

Працівникам, зайнятим виробництвом продукції

Іванов В.О.

 

 

 

 

 

 

Петров М.І.

 

 

 

 

 

 

Сидоров М.О

 

 

 

 

 

 

Кудряшов О.П

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Працівникам апарату управління цехом

Кедрін В.О.

 

 

 

 

 

 

Миронов П.Г

 

 

 

 

 

 

Смирнова А.І.

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Працівникам адміністративно-управлінського персоналу

Кравченко М.О.

 

 

 

 

 

 

Голуб В.І.

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Загалом

 

 

 

 

 

 

 

10

Дт

Кт

С-до      10807,73

 

1050,00

115,00

 

1165,00

 

С-до  11972,73

 

 

Рис. 1 – Приклад схеми рахунку

 

Таблиця 5 – Форма оборотної відомості

Назва рахунків

Сальдо на початок

Оборот за місяць

Сальдо на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

 1. Абрамчук М. Ю. Бухгалтерський облік [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М. Ю. Абрамчук,           В. І. Лисиця, Ю. Г. Гуменна. – Суми : СумДУ, 2016. –     356 с.
 2. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік  [Електронний ресурс]: навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т.В. Божидарнік,    К. Є. Нагірська. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 688 с.
 3. Бухгалтерський облік і звітність підприємств у системі оподаткування [Текст] : навч. посіб. / М. І. Бондар,            Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; За заг. ред.:            М. І. Бондар і Н. М. Лисенко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — 2014. — 585 с.
 4. Національні положення бухгалтерського обліку  [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 5. Кирсанова Т. А. Финансы в системе бухгалтерского учета : Учеб. пособие / Т. А. Кирсанова, Л. Б. Рябушка  - Под ред. В. Н. Бороноса. - Суми : Университетская книга, 2006. - 183 с.
 6. Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. —    Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 679 с.

 

Додаткова література

 1. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Електронний ресурс] : підручник / За заг. ред. В. Я.Плаксієнка; В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль,     Т. Г. Маренич та ін. — К. : ЦУЛ, 2014. — 448 с.
 2. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік : Підручник. /             Й. Я. Даньків, М. Я. Остап'юк.- К. : Знання, 2007. - 469 с.
 3. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Г. Кім. — К. : ЦУЛ, 2014. — 600 с.
 4. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с.
 5. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посіб. / За ред.             І. І. Сахарцевої. — К. : Кондор, 2010. — 554 с.
 6. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. /  В. Й. Плиса, З. П. Плиса. — К.: Каравела, 2010. — 480 с.
 7. Просянюк Н. О. Бухгалтерський облік. Теоретичні основи [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Просянюк, В. В. Кірсанова,    М. О. Ананська. — Х.: Бурун Книга, 2010. — 204 с.
 8. Бухгалтерський облік (теорія) : Навчальний посібник / Михайлов М. Г., Глушаченко А. І, Гончар В. П.,         Болмат Г. А. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с.
 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV (Витяги) // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 66.
 10. Азаренкова Г. М. Бухгалтерський облік : Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів. / Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. – К. : Знання, 2005. – 243 с.
 11. Азаренкова Г. М. Бухгалтерський облік : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. – К. : Знання, 2004. – 415 с.
 12. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара,    О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424 с.
 13. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 392 с.
 14. Блакита Г. В. Бухгалтерський облік. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 152 с.

 

 

 

Додаток А

(обов’язковий)

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Бухгалтерський облік”

 

 

НА ТЕМУ

„Облік запасів”

 

 

 

Викладач       ____________________                   В.М. Петрова

                                    (підпис)

 

Студент         ____________________                   М.О. Миронов

                                   (підпис)

 

 Група                                                                                   Ф32

 

Останні цифри залікової книжки                                     23

 

 

 

 

 

 

 

Суми 2017

Додаток Б

(обов’язковий)

Перелік тем теоретичної частини курсової роботи

(тема обирається згідно з двома останніми цифрами залікової книжки студента)

 

 1. Система бухгалтерського обліку в Україні.
 2. Основні принципи та вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 3. Бухгалтерський облік, його суть і значення.
 4. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів.
 5. Облік надходження необоротних активів та витрат на їх утримання.
 6. Амортизація основних засобів.
 7. Облік оренди необоротних активів.
 8. Організація та особливості обліку фінансових інвестицій.
 9. Загальні принципи обліку доходів, витрат та фінансових результатів.
 10. Облік вибуття необоротних активів.
 11. Правові засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні.
 12. Облік доходів, витрат та результатів операційної діяльності.
 13. Облік доходів, витрат та результатів фінансових операцій та іншої звичайної діяльності.
 14. Облік доходів, витрат і результатів від надзвичайних подій та за будівельними контрактами.
 15. Облік розрахунків за податками і платежами.
 16. Облік податку на прибуток.
 17. Облік податку на додану вартість.
 18. Організація підготовки і подання фінансових звітів.
 19. Баланс як форма фінансової звітності.
 20. Організація підготовки та подання звіту про фінансові результати.
 21. Методика складання звіту про власний капітал.
 22. Визначення, класифікація та визнання запасів.
 23. Облік запасів.
 24. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.
 25. Облік фінансових інвестицій.
 26. Облік дебіторської заборгованості.
 27. Облік власного капіталу.
 28. Визнання, оцінка, класифікація та облік зобов’язань.
 29. Облік поточних зобов’язань.
 30. Облік довгострокових зобов’язань.
 31. Облік наявносі та руху нематеріальних активів.
 32. Облік зносу та нарахування амортизації основних фондів.
 33. Облік ремонту основних фондів. 
 34. Інвентаризація та переоцінка основних засобів.
 35. Економічний характер, методика та техніка складання фінансової звітності.
 36. Облік придбання запасів та формування їх собівартості.
 37. Порядок розрахунків з постачальниками.
 38. Облік наявності та руху запасів на складах і в бухгалтерії
 39. Інвентаризація запасів.
 40. Облік МШП на складах і в бухгалтерії
 41. Методика розрахунку зносу МШП та порядок їх списання.
 42. Документальне оформлення та облік використання відпрацьованого часу.
 43. Документальне оформлення та облік використання основної заробітної плати.
 44. Документальне оформлення та облік використання додаткової заробітної плати.
 45. Документальне оформлення та облік невикористаного робочого часу.
 46. Облік розрахунків із робітниками.
 47. Склад та класифікація витрат на виробництво.
 48. Облік матеріальних витрат для виробництва продукції.
 49. Склад та облік прямих витрат.
 50. Склад, облік та розподіл непрямих витрат.
 51. Облік та оцінка незавершеного виробництва.
 52. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.
 53. Нормативний метод обліку витрат на виробництво.
 54. Облік наявності та руху напівфабрикатів у виробництві.
 55. Облік витрат на допоміжному виробництві.
 56. Документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції.
 57. Облік відвантаженої продукції, зроблених робіт, послуг.
 58. Облік реалізації продукції.
 59. Облік реалізації робіт, послуг.
 60. Облік розрахунків із підзвітними особами.
 61. Облік нематеріальних активів.
 62. Облік капітальних інвестицій.
 63. Облік поточної та довгострокової дебіторської заборгованості.
 64. Облік оборотних активів.
 65. Облік наявності та руху грошових коштів у касі.
 66. Облік наявності та руху грошових коштів на рахунках у банку.
 67. Облік витрат і доходів майбутніх періодів.
 68. Облік валютних коштів та розрахункових операцій.
 69. Облік вексельних операцій.
 70. Облік цінних паперів.
 71. Порядок формування та облік уставного капіталу на підприємствах різної форми власності.
 72. Порядок формування та облік пайового капіталу.
 73. Порядок формування та облік додаткового капіталу
 74. Склад та порядок формування власного капіталу підприємства.
 75. Порядок розрахунку фінансових результатів та використання прибутку.
 76. Принципи побудови фінансового обліку на підприємстві.
 77. Принципи побудови управлінського обліку на підприємстві.
 78. Принципи побудови податкового обліку на підприємстві.  
 79. Методика складання фінансової звітності підприємства. 
 80. Методика складання податкової звітності підприємства.   
 81. Методика складання статистичної звітності. 
 82. Порядок нарахування та сплати податків на підприємстві.
 83. Склад та порядок обліку довгострокових зобов’язань.
 84. Склад та порядок обліку поточних зобов’язань.
 85. Загальна економічна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
 86. Історія обліку, теорії обліку та її критичний аналіз.
 87. Етичні та психологічні аспекти роботи бухгалтера.
 88. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх розвиток.
 89. Первинний облік: аналіз складу та напрямки розвитку.
 90. Сутність інформаційних систем розвитку бухгалтерського обліку.
 91. Технологія та організація процесу аналізу.
 92. Використання інформації первинного обліку в процесі аналізу.
 93. Загальні принципи організації обліку на підприємствах з іноземними інвестиціями.
 94. Облік імпорту, експорту товарів, робіт та послуг.
 95. Облік товарообмінних (бартерних) операцій.
 96. Особливості обліку в бюджетних організаціях.
 97. Особливості обліку в сфері торгівлі.
 98. Облік орендних операцій.
 99. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною.

100.Порівняльний аналіз систем бухгалтерського обліку різних країн світу.


 

Додаток В

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1  Код за ДКУД    1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

в тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий  капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                )

(                )

Вилучений капітал

1430

(                )

(                )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові  зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

 

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

 

 

Усього за розділом ІІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

Абрамчук Марина Юріївна

Касьяненко Тетяна Вячеславівна

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи із дисципліни

«Бухгалтерський облік»

для студентів спеціальності

6.072.00.05 «Фінанси та облік»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск В. М. Боронос

                                              Редактор                       

Комп'ютерне верстання М. Ю. Абрамчук

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку              .2017, поз.

 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк..      . Обл.-вид. арк.        . Тираж 100 пр. Зам. №       .

 

Собівартість видання          грн        к.

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.