Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої Ради ІІВТ

прот. № ___ від «____»______2011р.

Голова Вченої Ради 

доц.. Левченко В.В. ______________

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки щодо виконання

 міждисциплінарної курсової роботи для

спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

напрям 0501 “Економіка підприємства”

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                 на засіданні  кафедри

                                                                                              обліку і аудиту

 

                                                                                             Зав. кафедрою

 

                                                                                                                             _________________

 

 

 

Ізмаїл – 2011

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРІАНТУ ТЕМИ:

 

 

Перша літера прізвища

А - Ж

З-Л

М-О

П-Т

У-Х

Ц-Я

Остання цифра шифру залікової книжки

1

1

11

21

31

41

51

2

2

12

22

32

42

 

3

3

13

23

33

43

 

4

4

14

24

34

44

 

5

5

15

25

35

45

 

6

6

16

26

36

46

 

7

7

17

27

37

47

 

8

8

18

28

38

48

 

9

9

19

29

39

49

 

10

10

20

30

40

50

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Ізмаїльський інститут  водного транспорту

ФАКУЛЬТЕТУ  ЕКОНОМІКИ І  ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КАФЕДРА  ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

М І Ж Д И С Ц И П Л І Н А Р Н А

К У Р С О В А      Р О Б О Т А

 

на тему:

 

 

6.050100

 

 

 

 

 

____________

 

спеціальність

Факультет, група

залікової книжки

Порядковий номер варіанту

 

Студент: 

                                                                  Викладач:  

 

 

 

Ізмаїл - 2010

 

 

 ЗМІСТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІКУ І АУДИТУ»

 

Тема 1. “Аналіз складу і джерел формування майна підприємства”

Тема 2. “Аналіз забезпеченості підприємства обіговими коштами і ефективності їх використання”

Тема 3 «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства“

Тема 4 “Аналіз рентабельності”

Тема 5 “Аналіз використання прибутку і розрахунків з бюджетом”

Тема 6 “Аналіз інвестиційної діяльності”

Тема 7 “Аналіз фінансового стану підприємства”

Тема 8 “Аналіз стану розрахунків підприємства”

Тема 9 “Аналіз ділової активності і ефективності діяльності підприємства”

Тема 10 “Аудит установчих документів і власного капіталу”

Тема 11 “Аудит виробничих запасів”.

Тема 12 “Аудит розрахунків з    бюджетом”

Тема 13 “Аудит доходів і результатів діяльності”

Тема 14 “Аудит витрат і собівартості продукції”

Тема 15 “Аудит необоротних актів і капітальних інвестицій”

Тема 16 “Методика і організація аудиту фінансової звітності”

Тема 17 “Аудит розрахунково-касових операцій”

Тема 18 “Аудит безготівкових розрахунків”

Тема 19 “Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з   оплати праці”

Тема 20 “УО як база прийняття управлінських рішень”

Тема 21 “Внутрішньогосподарська звітність у системі УО”

Тема 22 “Планування та бюджетування”

Тема 23 “Методи обліку витрат та калькулювання собівартості”

Тема 24 “Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції по системі “Директ -костінг”

Тема 25 “Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції“

Тема 26 “Облік прямих витрат на виробництво та порядок включення їх в собівартість”

Тема 27 “Калькулювання повної та неповної собівартості”

Тема 28 «Рейтингова оцінка господарської діяльності за 2005 рік»

Тема 29 “Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції”

Тема 30 “Облік прямих витрат на виробництво та порядок включення їх в собівартість”

Тема 31 “Калькулювання повної та неповної собівартості”

Тема 32 «Облік витрат і аудит автотранспортних організацій по перевезенню вантажів»

Тема 33 «Облік і аудит праці і заробітної платні.»

Тема 34 «Облік і аудит матеріальних витрат.»

Тема 35 «Облік і аудит виробничих запасів.»

Тема 36 «Облік і аудит розрахунків з дебіторами.»

Тема 37 «Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядчиками.»

Тема 38 «Особливості оформлення фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу.»

Тема 39 «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу.»

Тема 40 «Облік і аналіз розрахунків з бюджетом.»

Тема 41 «Облік, аналіз і аудит грошових коштів і короткострокових фінансових ресурсів.»

Тема 42 «Організація обліку і аудит нематеріальних активів і аналіз джерел їх формування на підприємствах.»

Тема 43 «Облік, аналіз і аудит надходження і вибуття грошових потоків.»

Тема 44 «Облік, аналіз і аудит доходів підприємства [П(С) БУ – 15].»

Тема 45 «Облік, аналіз і аудит витрат підприємства [П(С) БУ - 16].»

Тема 46 «Формування і облік доходів і витрат по фінансовій діяльності підприємства.»

Тема 47 «Формування і облік доходів і витрат по інвестиційній діяльності підприємства.»

Тема 48 «Аналіз кредитоспроможності позичальника в банківській системі.»

Тема 49 «Облік, аналіз доходів діяльності банку.»

Тема 50 «Облік, аналіз витрат діяльності банку.»

Тема 51 «Організація обліку і аудиту оплати праці в бюджетних органах.»

 

 

 

 

 

Завдання міждисциплінарної курсової роботи

 1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства.
  1. Складання  порівняльного аналітичного балансу і аналіз  якісних  зрушень у майновому  стані підприємства.
  2. Порівняння  змін  валюти балансу зі змінами  фінансових  результатів діяльності підприємства.
  3. Визначення  частки інтенсивних і екстенсивних  чинників змін виручки від реалізаціїї продукції.

2. Аналіз забезпеченості підприємства обіговими  коштами і ефективності їх використання

   Те оретичні основи аналізу обігових коштів

 1. Сутність, цілі та задачі аналізу обігових коштів
 2. Методика аналізу обігових коштів
Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства
 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
 3. Економічна ефективність роботи підприємства

Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання

 1. Аналіз складу і структури обігових коштів підприємства
 2. Аналіз потреби підприємства в обігових коштах
 3. Аналіз оборотності обігових коштів
 4. Аналіз ефективності використання обігових коштів підприємства
 5. Резерви підвищення ефективності використання обігових засобів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Методика виконання розділу 2 наведена в темі 1 цих методичних вказівок.

Розглядаючи склад і структуру обігових коштів підприємства слід звернути увагу на наявність власних і залучених коштів, нормованих і ненормованих засобів, проаналізувати структуру обігових коштів за їх видами і джерелами формування.

Аналізуючи забезпеченість підприємства обіговими коштами, слід порівняти їх фактичну наявність з нормативом обігових коштів, виявити причини відхилення.

Оборотність і ефективність використання обігових коштів визначається періодом обороту і коефіцієнтом оборотності. Їх слід проаналізувати за декілька років в розрізі окремих видів обігових коштів і в цілому по підприємству, визначити причини зміни показників.

Вступ, висновки і пропозиції розробляються відповідно до вимог, наведених в розділі 2 цих методичних вказівок.

3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Теоретичні основи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

a. Сутність, цілі та задачі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

b. Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
 3. Економічна ефективність роботи підприємства

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 1. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
 2. Аналіз чинників, що впливають на фінансові результати
 3. Аналіз прибутків і збитків від фінансової діяльності
 4. Аналіз рентабельності виробництва
 5. Резерви збільшення прибутку і підвищення рентабельності підприємства

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

                            Додатки

 

Методика виконання розділу 2 наведена в темі 1 даних методичних вказівок.

Аналізуючи фінансовий результат (прибуток) від реалізації продукції, необхідно визначити рівень, динаміку і структуру показника за декілька років, виявити причини змін. Структуру прибутку від реалізації можна розглянути в розрізі окремих видів продукції, структурних підрозділів підприємства.

Далі, за допомогою одного з методів аналізу, слід провести дослідження впливу зміни об'єму реалізації, структури продукції, відпускних цін на реалізовану продукцію, цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на електроенергію і перевезення, рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів на величину прибутку від реалізації продукції.

Аналіз позареалізаційних прибутків і збитків включає вивчення їх динаміки і структури за видами. Необхідно також визначити питому вагу позареалізаційного прибутку (збитку) в балансовому прибутку підприємства і дати йому оцінку.

На наступному етапі необхідно проаналізувати величину, динаміку і структуру балансового прибутку підприємства, визначити чинники, що найбільше впливають на його формування.

Рентабельність аналізується шляхом розрахунку різних показників рентабельності (рентабельності активів, продукції, виробництва), їх оцінки і виявлення ступеня впливу чинників на їх величину.

На підставі проведеного аналізу слід визначити резерви збільшення прибутку і підвищення рентабельності підприємства.

Вступ, висновки і пропозиції виконуються відповідно до вимог, наведених в розділі 2 цих методичних вказівок.

 

 1. Аналіз  рентабельності.
  1. Розрахунок  показників рентабельності.
  2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі.
  3. Розрахунок  рентабельності  власного капіталу з використанням  три- та п′ятифакторної моделей.
  4. Факторний аналіз рентабельності  реалізованої продукції.
  5. Аналіз рентабельності виробничих фондів.

5.  Аналіз використання прибутку і розрахунків з бюджетом

Теоретичні основи аналізу використання прибутку і розрахунків з бюджетом

 1. Сутність, цілі та задачі аналізу використання прибутку і розрахунків з бюджетом
 2. Методика аналізу використання прибутку і розрахунків з бюджетом

Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
 3. Економічна ефективність роботи підприємства

Аналіз використання прибутку і розрахунків з бюджетом

 1. Динаміка і структура розподілу прибутку
 2. Аналіз чинників формування прибутку, що оподатковується
 3. Аналіз податків і розрахунків з бюджетом
 4. Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства
 5. Резерви збільшення прибутку і покращення його використання

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Методика виконання розділу 2 наведена в темі 1 даних методичних вказівок.

Розгляд даної теми слід починати з аналізу рівня, динаміки і структури величини балансового прибутку підприємства. Після цього можна перейти до висвітлення питань його розподілу. Слід навести структуру використання прибутку за декілька років, виявити і оцінити тенденції, що склалися.

У випадку, якщо величина балансового прибутку відрізняється від оподаткованого прибутку, необхідно визначити відхилення і проаналізувати чинники, за рахунок яких воно відбулося. Але, у будь-якому випадку, за допомогою одного з методів аналізу необхідно провести факторний аналіз формування прибутку.

Аналізуючи стан розрахунків з бюджетом, необхідно визначити величину податків в динаміці, їх питому вагу в загальній величині прибутку, структуру за окремими видами податків. За наявності простроченої заборгованості перед бюджетом, слід детально зупиниться на її причинах і способах подолання, визначити її питому вагу в загальній величині кредиторської заборгованості підприємства.

Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства включає дослідження напрямків його використання за декілька років, характеристику виявлених тенденцій.

За наслідками дослідження визначаються резерви збільшення прибутку і покращення його використання.

Вступ, висновки і пропозиції виконуються відповідно до вимог, наведених в розділі 2 цих методичних вказівок.

 

6. Аналіз інвестиційної діяльності

Теоретичні основи аналізу інвестиційної діяльності

 1. Сутність, цілі та задачі аналізу інвестиційної діяльності
 2. Методика аналізу інвестиційної діяльності

Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
 3. Економічна ефективність роботи підприємства

Аналіз інвестиційної діяльності

 1. Аналіз обсягу інвестицій та їх структури
 2. Аналіз джерел формування інвестицій
 3. Аналіз ефективності проведених інвестицій
 4. Шляхи залучення додаткових інвестицій та підвищення їх ефективності

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Методика виконання розділу 2 наведена в темі 1 даних методичних вказівок.

Розгляд теми доцільно розпочинати з аналізу динаміки і структури інвестицій за видами та напрямками використання, необхідно також співставити фактичні обсяги інвестицій з потребами підприємства. Аналізуючи джерела інвестицій слід розподілити їх на внутрішні і зовнішні, власні і позичкові. Окремо необхідно вивчити питання цільового використання інвестиційних коштів.

Для аналізу ефективності проведених інвестицій необхідно розрахувати відповідні показники (чистий дисконтований дохід, індекс дохідності, внутрішню ставку дохідності, період окупності) порівняти їх з рекомендованими значеннями та зробити відповідні висновки.

На основі аналізу та прогнозу фінансового стану підприємства, ринку кредитів та цінних паперів необхідно визначити можливі шляхи залучення додаткових інвестицій, розрахувати потребу підприємства в них та визначити обсяги необхідних інвестицій за джерелами залучення. Окремо слід зазначити можливі шляхи скорочення періоду окупності інвестицій, збільшення їх прибутковості.

Вступ, висновки і пропозиції виконуються відповідно до вимог, наведених в розділі 2 цих методичних вказівок.

 

7. Аналіз фінансового стану підприємства

 Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства

 1. Сутність, цілі та задачі аналізу фінансового стану підприємства
 2. Методика аналізу фінансового стану підприємства

Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
 3. Економічна ефективність роботи підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

 1. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу
 2. Аналіз платоспроможності підприємства
 3. Аналіз ліквідності балансу
 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 5. Резерви покращення фінансового стану підприємства

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Методика виконання розділу 2 наведена в темі 1 даних методичних вказівок.

Аналіз фінансового стану підприємства необхідно починати із загальної оцінки динаміки і структури бухгалтерського балансу. При цьому слід дослідити динаміку статей балансу за декілька років з урахуванням інфляції, проаналізувати зміни його структури і визначити чинники, що призвели до цих змін. Для виконання цього розділу можна використовувати метод порівняльного аналітичного балансу.

Аналізуючи платоспроможність підприємства, необхідно, перш за все, оцінити його здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі до бюджету. Для цього необхідно скласти платіжний баланс підприємства і оцінити його. Слід, також, проаналізувати динаміку коефіцієнта платоспроможності і визначити наскільки поточні активи підприємства покривають його поточні зобов'язання.

Для аналізу ліквідності балансу необхідно порівняти і оцінити активи підприємства за ступенем ліквідності з пасивами за ступенем терміновості. Окрім цього, слід розрахувати коефіцієнти абсолютної, загальної ліквідності, коефіцієнти покриття і порівняти їх з нормативними значеннями.

Аналізуючи фінансову стійкість, слід визначити забезпеченість запасів і витрат підприємства джерелами формування, розрахувати їх надлишок або недостачу. Для характеристики фінансової стійкості підприємства можна використовувати також ряд фінансових коефіцієнтів (коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт маневреності, коефіцієнт фінансування).

Виходячи з результатів проведеного аналізу необхідно визначити резерви поліпшення фінансового стану підприємства.

Вступ, висновки і пропозиції виконуються відповідно до вимог, наведених в розділі 2 цих методичних вказівок.

 

8. Аналіз стану розрахунків підприємства

                 Теоретичні основи аналізу стану розрахунків підприємства

 1. Сутність, цілі та задачі аналізу стану розрахунків підприємства
 2. Методика аналізу стану розрахунків підприємства

                Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
 3. Економічна ефективність роботи підприємства

                 Аналіз стану розрахунків підприємства

 1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства
 2. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства
 3. Вплив стану розрахунків на фінансовий стан підприємства
 4. Аналіз платоспроможності підприємства
 5. Резерви підвищення платоспроможності підприємства

Висновки і пропозиції

                                Список використаної літератури

Додатки

 

Методика виконання розділу 2 наведена в темі 1 даних методичних вказівок.

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості слід починати з вивчення динаміки їх загальної величини за декілька років, коригуючи її з урахуванням інфляції.

Потім необхідно розглянути структуру заборгованості в розрізі постачальників і споживачів в залежності від термінів давності, за окремими видами заборгованості (перед бюджетом, працівниками, постачальниками і т.д.). Слід дати оцінку загальній величині заборгованості, причинам її виникнення, проаналізувати тенденції зміни її структури.

При аналізі кредиторської заборгованості особливу увагу необхідно приділити заборгованості перед бюджетом. Її слід розглянути в розрізі окремих податків. За наявності простроченої заборгованості перед бюджетом, необхідно детально зупинитися на причинах її виникнення і можливостях подолання.

Оцінюючи вплив розрахунків на фінансовий стан підприємства, доцільно вивчити форми безготівкових розрахунків, що використовуються на підприємстві, дати оцінку ефективності кожної з них (при цьому враховується час проходження платежів, гарантії оплати, яка з форм розрахунків дає найменшу величину дебіторської заборгованості), розглянути їх структуру.

Крім того, необхідно визначити як зміна величини дебіторської і кредиторської заборгованості впливає на прибуток підприємства.

Аналізуючи платоспроможність підприємства необхідно, перш за все, оцінити його здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі до бюджету. Для цього необхідно скласти платіжний баланс підприємства і оцінити його. Крім того, слід проаналізувати динаміку коефіцієнта платоспроможності (покриття) і визначити, наскільки поточні активи підприємства покривають його поточні зобов'язання.

Вступ, висновки і пропозиції виконуються відповідно до вимог, наведених в розділі 2 цих методичних вказівок.

 

9. Аналіз ділової активності і ефективності діяльності  підприємства

                       Теоретичні основи аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства

 1. Сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства
 2. Методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства

                      Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
 3. Економічна ефективність роботи підприємства

                      Аналіз ділової активності підприємства

 1. Аналіз показників ділової активності підприємства
 2. Аналіз показників рентабельності
 3. Факторний аналіз рівнів рентабельності
 4. Резерви поліпшення ділової активності і підвищення ефективності діяльності підприємства

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Методика виконання розділу 2 наведена в темі 1 даних методичних вказівок.

Аналіз ділової активності слід починати з розрахунку її коефіцієнтів за декілька років і їх аналізу. До показників, що характеризують ділову активність підприємства відносяться :

- коефіцієнт загальної оборотності капіталу;

- коефіцієнт оборотності мобільних засобів;

- коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів;

- коефіцієнт оборотності готової продукції;

- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

- середній термін обороту дебіторської заборгованості;

- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

- середній термін обороту кредиторської заборгованості;

- фондовіддача основних засобів і інших необоротних активів;

 •  коефіцієнт оборотності власного капіталу.

Для оцінки ефективності господарської діяльності використовуються такі показники рентабельності:

- рентабельність продаж;

- рентабельність всього капіталу;

- рентабельність основних засобів і інших необоротних активів;

- рентабельність власного капіталу;

- рентабельність виробництва.

Необхідно визначити їх величину і проаналізувати динаміку.

На наступному етапі методом ланцюгових підстановок проводиться дослідження впливу різних чинників на зміну рівня рентабельності.

На підставі результатів аналізу необхідно визначити резерви підвищення ділової активності і ефективності діяльності підприємства.

Вступ, висновки і пропозиції виконуються відповідно до вимог, наведених в розділі 2 цих методичних вказівок.

 

Вихідні дані для індивідуальних завдань (за варіантами)

         По кожному варіанту (підприємству) надаються:

 • баланс  підприємства (форма № 1);
 • звіт про фінансові результати (форма №2);
 • звіт  про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції.

Форми фінансової звітності (№1 і 2) для економії  місця надаються в дещо  спрощеному вигляді (але з посиланням на коди рядків стандартних форм). Першоджерелом  даних про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції є дані  управлінського  бухгалтерського  обліку.

Вихідні дані для практичних занять з цього розділу надаються лише  тим студентам, які не забезпечені аналогічними даними реальних підприємств.

 

Варіант № 1                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 1

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

100

150

Статутний фонд

300

3500

4000

Незавершене будівництво

020

1000

700

Нерозподілений прибуток

350

1000

1600

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

4500

5600

- залишкова вартість

030

2400

2900

 

 

 

 

- первісна вартість

031

2600

3300

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

200

400

Забезпечення виплат персоналу

400

50

30

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

500

600

Цільове  фінансування

420

100

120

Відстрочені податкові активи

060

0

40

Усього за розділом ІІ

430

150

150

Усього за розділом І

080

4000

4390

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

950

550

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

400

400

- виробничі запаси

100

900

710

Усього за розділом ІІІ

480

1350

950

- незавершене виробництво

120

1000

1220

 

 

 

 

- готова  продукція

130

1200

370

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

200

850

Короткострокові кредити банків

500

700

900

Поточні фінансові інвестиції

220

250

1050

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

950

800

Грошові кошти

230;240

400

90

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

3950

4290

- з бюджетом

550

130

130

 

 

 

 

- з оплата и  праці

580

180

160

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

50

50

Усього за розділом ІУ

620

1960

1990

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

40

40

Баланс

280

8000

8730

Баланс

640

8000

8730

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 1

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12000

11000

2

Податок  на додану вартість

015

2000

1833

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

10000

9167

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

8500

8000

5

Валовий прибуток (збиток)

050

1500

1167

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

150

120

7

Адміністративні витрати

070

350

270

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

150

120

9

Витрати на збут

100

1150

897

10

Дохід від участі  в капіталі

110

30

40

11

Інші фінансові доходи

120

20

30

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

1200

967

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

360

290

14

Чистий прибуток

220

840

677

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

450

4030

2

Витрати на оплату праці

240

2975

2925

3

Відрахування на соціальні заходи

250

1145

1125

4

Амортизація

260

200

150

5

Інші операційні витрати

270

180

160

 

Разом

280

9000

8390

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

40

35

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

21

19,3

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

6

5,1

Довідка: постійні витрати -    2500    тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№1)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

55

80

20

19

18(13)

17,3

Б

-

160

-

10

-

11,32

В

30

46

50

39,9

47,7(30)

35,9

Г

50

55

35

35

30,0 (24)

29,8

Д

55

79

30

23,5

22,1 (20)

18,77

Є

34

10

41,2

43

39,5 (28)

42,1

Ж

52

-

50

-

48,5 (35)

-

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 2                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 2

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

21

17

Статутний фонд

300

155682

155682

Незавершене будівництво

020

66995

71703

Нерозподілений прибуток

350

146304

163311

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

301986

318993

- залишкова вартість

030

196071

232026

 

 

 

 

- первісна вартість

031

432878

481183

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

236807

249157

Забезпечення виплат персоналу

400

 

0

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

2150

3095

Цільове  фінансування

420

42731

39388

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Усього за розділом ІІ

430

42731

39388

Усього за розділом І

080

265197

306841

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

 

70

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

0

37400

- виробничі запаси

100

40187

34235

Усього за розділом ІІІ

480

0

37470

- незавершене виробництво

120

36497

33477

 

 

 

 

- готова  продукція

130

16241

23981

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

14816

15766

Короткострокові кредити банків

500

15878

3419

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9769

11544

Грошові кошти

230;240

141

94

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

107882

107553

- з бюджетом

550

1089

1273

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

1371

1792

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

251

251

Усього за розділом ІУ

620

28107

18028

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

524

766

Баланс

280

373348

414645

Баланс

640

373348

414645

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 2

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

472662,4

468000

2

Податок  на додану вартість

015

78710,4

78000

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

393552

390000

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

348018

350000

5

Валовий прибуток (збиток)

050

45534

40000

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

2458

2300

7

Адміністративні витрати

070

5346

3328

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

4139

2117

9

Витрати на збут

100

38507

38911

10

Дохід від участі  в капіталі

110

1066

813

11

Інші фінансові доходи

120

 

150

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

39573

39874

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

11871,9

11962,2

14

Чистий прибуток

220

27701,1

27911,8

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

182327

193007

2

Витрати на оплату праці

240

120336

130036

3

Відрахування на соціальні заходи

250

41390

21210

4

Амортизація

260

12350

9842

5

Інші операційні витрати

270

1100

1350

 

Разом

280

357503

355445

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

1556820

1556820

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

17,79

17,93

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

6,87

3,2

Довідка: постійні витрати -  100000   тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№2)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

-

800

-

130,6

-

130,2

Б

230

250

837

690,08

736 (500)

684

В

250

200

500

480

493,53(320)

458

Г

100

50

360,42

340

250,4(210)

226,3

Д

50

-

800

-

796(540)

-

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 3                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 3

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

0

0

Статутний фонд

300

480

480

Незавершене будівництво

020

1382

4208

Нерозподілений прибуток

350

13245

14094

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

13725

14574

- залишкова вартість

030

12152

79584

 

 

 

 

- первісна вартість

031

43280

174416

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

31128

94832

Забезпечення виплат персоналу

400

17

0

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

100

0

Цільове  фінансування

420

3460

69305

Відстрочені податкові активи

060

346

326

Усього за розділом ІІ

430

3477

69305

Усього за розділом І

080

13980

84118

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

0

0

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

0

0

- виробничі запаси

100

5373

8524

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

- незавершене виробництво

120

2832

5118

 

 

 

 

- готова  продукція

130

3868

7792

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

104

1107

Короткострокові кредити банків

500

2353

5566

Поточні фінансові інвестиції

220

0

316

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5685

10076

Грошові кошти

230;240

230

327

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

12407

23184

- з бюджетом

550

685

5801

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

392

1936

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

6

16

Усього за розділом ІУ

620

9115

23379

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

76

60

Баланс

280

26393

107318

Баланс

640

26393

107318

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 3

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

185523,6

6213,2

2

Податок  на додану вартість

015

30920,6

1202,2

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

164603

5011

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

151120

4128

5

Валовий прибуток (збиток)

050

13483

883

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

1043

180

7

Адміністративні витрати

070

596

100

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

434

34

9

Витрати на збут

100

13496

929

10

Дохід від участі  в капіталі

110

155

50

11

Інші фінансові доходи

120

310

20

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

13961

999

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

4188,3

299,7

14

Чистий прибуток

220

9727,7

299,7

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

63773

1340

2

Витрати на оплату праці

240

20110

830

3

Відрахування на соціальні заходи

250

3560

612

4

Амортизація

260

63704

1460

5

Інші операційні витрати

270

103

20

 

Разом

280

151250

4262

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

4800

4800

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

2035,98

62,44

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

247,29

-

Довідка: постійні витрати -    45000         тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№3)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

30

5

623,43

480

563 (320)

376

Б

95

2

820

838

818,53(480)

392,5

В

100

3

330

345

325(245)

267

Г

50

2

500

450

482(310)

398

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 4                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 4

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

100

100

Статутний фонд

300

2800

2800

Незавершене будівництво

020

485

400

Нерозподілений прибуток

350

1315

1700

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

4115

4500

- залишкова вартість

030

3000

3100

 

 

 

 

- первісна вартість

031

225

388

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

3225

3488

Забезпечення виплат персоналу

400

150

130

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

0

0

Цільове  фінансування

420

100

100

Відстрочені податкові активи

060

200

200

Усього за розділом ІІ

430

250

230

Усього за розділом І

080

3785

3800

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

2400

2450

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

30

25

- виробничі запаси

100

2400

2100

Усього за розділом ІІІ

480

2700

2700

- незавершене виробництво

120

590

500

 

 

 

 

- готова  продукція

130

100

90

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

1900

2000

Короткострокові кредити банків

500

1000

850

Поточні фінансові інвестиції

220

460

850

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

940

1000

Грошові кошти

230;240

380

570

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

5830

6110

- з бюджетом

550

290

320

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

300

330

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

30

100

Усього за розділом ІУ

620

2530

2500

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

50

80

Баланс

280

9645

10010

Баланс

640

9645

10010

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 4

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

14400

14400

2

Податок  на додану вартість

015

2400

2400

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

12000

12000

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

9900

10030

5

Валовий прибуток (збиток)

050

2100

1970

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

 

28

7

Адміністративні витрати

070

460

400

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

200

180

9

Витрати на збут

100

1440

1418

10

Дохід від участі  в капіталі

110

-

-

11

Інші фінансові доходи

120

110

90

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

1550

1508

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

465

452,4

14

Чистий прибуток

220

1085

1055,6

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

5970

5983

2

Витрати на оплату праці

240

2830

2923

3

Відрахування на соціальні заходи

250

1497

1483

4

Амортизація

260

163

125

5

Інші операційні витрати

270

100

96

 

Разом

280

10560

10610

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

28000

28000

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

38,75

37,7

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

25

25,6

Довідка: постійні витрати -     3000        тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№4)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

-

50

-

55,2

-

54,6

Б

75

80

24

26

24,2(14)

24,3

В

100

120

30

28

29,19(18)

27,5

Г

125

80

39,6

35

36(22)

32,95

Д

25

-

50

-

48,2(32)

-

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 5                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 5

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

 

100

Статутний фонд

300

8500

9000

Незавершене будівництво

020

2000

1500

Нерозподілений прибуток

350

1300

1440

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

9800

10440

- залишкова вартість

030

8000

8400

 

 

 

 

- первісна вартість

031

9000

9700

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

1000

1300

Забезпечення виплат персоналу

400

70

60

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

200

100

Цільове  фінансування

420

80

80

Відстрочені податкові активи

060

50

50

Усього за розділом ІІ

430

150

140

Усього за розділом І

080

10250

10150

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

1850

800

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

10

10

- виробничі запаси

100

1600

1500

Усього за розділом ІІІ

480

1900

900

- незавершене виробництво

120

800

600

 

 

 

 

- готова  продукція

130

600

700

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

1200

1110

Короткострокові кредити банків

500

600

450

Поточні фінансові інвестиції

220

0

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1500

1200

Грошові кошти

230;240

100

490

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

4300

4400

- з бюджетом

550

400

150

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

200

900

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

30

30

Усього за розділом ІУ

620

2700

3060

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

30

40

Баланс

280

14580

14580

Баланс

640

14580

14580

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 5

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6480

6240

2

Податок  на додану вартість

015

1080

1040

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

5400

5200

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

4350

4200

5

Валовий прибуток (збиток)

050

1050

1000

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

180

100

7

Адміністративні витрати

070

210

100

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

150

180

9

Витрати на збут

100

870

700

10

Дохід від участі  в капіталі

110

180

100

11

Інші фінансові доходи

120

287

10

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

1337

810

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

401

243

14

Чистий прибуток

220

936

567

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

1770

1852

2

Витрати на оплату праці

240

1240

1045

3

Відрахування на соціальні заходи

250

950

823

4

Амортизація

260

300

200

5

Інші операційні витрати

270

450

680

 

Разом

280

4710

4600

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

90000

85000

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

10,4

6,67

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

8,84

4,31

Довідка: постійні витрати -        1350     тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№5)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

-

40

-

42

-

33,12

Б

20

25

50

50

46(30)

42

В

50

40

40

38

36,8(25)

36

Г

30

25

35

34

32(20)

31,4

Д

40

-

33,75

-

24,75(20)

-

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 6                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 6

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

23

23

Статутний фонд

300

400

400

Незавершене будівництво

020

175

145

Нерозподілений прибуток

350

405,1

1109,1

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

805,1

1509,1

- залишкова вартість

030

700

680

 

 

 

 

- первісна вартість

031

778

800

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

78

120

Забезпечення виплат персоналу

400

8

6

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

10

10

Цільове  фінансування

420

0

0

Відстрочені податкові активи

060

6

12

Усього за розділом ІІ

430

8

6

Усього за розділом І

080

914

860

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

200

0

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

147

0

- виробничі запаси

100

60

120

Усього за розділом ІІІ

480

347

0

- незавершене виробництво

120

24,9

49

 

 

 

 

- готова  продукція

130

84

148

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

126

222,8

Короткострокові кредити банків

500

40

65

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

16

48

Грошові кошти

230;240

17,3

239,3

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

312,2

779,1

- з бюджетом

550

0

0

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

4,1

7

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

6

6

Усього за розділом ІУ

620

60,1

120

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

12

10

Баланс

280

1232,2

1645,1

Баланс

640

1232,2

1645,1

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 6

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2040

1680

2

Податок  на додану вартість

015

340

280

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

1700

1400

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

1182,9

1031

5

Валовий прибуток (збиток)

050

517,1

369

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

250

150

7

Адміністративні витрати

070

60

80

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

30

35

9

Витрати на збут

100

677,1

404

10

Дохід від участі  в капіталі

110

218,6

270

11

Інші фінансові доходи

120

110

200

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

1005,7

974

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

301,7

292,2

14

Чистий прибуток

220

704

681,8

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

640,4

659

2

Витрати на оплату праці

240

289,2

279,6

3

Відрахування на соціальні заходи

250

201,2

159,4

4

Амортизація

260

42

28

5

Інші операційні витрати

270

100,1

20

 

Разом

280

1272,9

1146

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

4000

4000

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

176

170,45

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

-

69,18

Довідка: постійні витрати -      435       тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№6)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

10

15

30

24

25,1(18)

22,8

Б

10

12

20

20

16,19(13)

11,83

В

28

20

20

22,5

10,56(9,5)

16,8

Г

20

10

27

35

28,2(16,2)

32,6

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 7                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 7

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

100

150

Статутний фонд

300

5000

5500

Незавершене будівництво

020

1000

700

Нерозподілений прибуток

350

1000

1600

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

6000

7100

- залишкова вартість

030

2400

2900

 

 

 

 

- первісна вартість

031

2732

3358

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

332

458

Забезпечення виплат персоналу

400

150

100

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

500

1600

Цільове  фінансування

420

50

80

Відстрочені податкові активи

060

30

50

Усього за розділом ІІ

430

200

180

Усього за розділом І

080

4080

5400

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

1000

1600

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

500

500

- виробничі запаси

100

900

710

Усього за розділом ІІІ

480

1500

2100

- незавершене виробництво

120

900

1220

 

 

 

 

- готова  продукція

130

200

220

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

1200

1000

Короткострокові кредити банків

500

100

300

Поточні фінансові інвестиції

220

900

1100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

250

100

Грошові кошти

230;240

400

130

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

4100

4380

- з бюджетом

550

30

30

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

120

100

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

120

130

Усього за розділом ІУ

620

500

530

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

100

0

Баланс

280

8300

9910

Баланс

640

8300

9910

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 7

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

13200

10800

2

Податок  на додану вартість

015

2200

1800

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

11000

9000

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

9000

7360

5

Валовий прибуток (збиток)

050

2000

1640

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

150

280

7

Адміністративні витрати

070

330

300

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

200

150

9

Витрати на збут

100

1620

1470

10

Дохід від участі  в капіталі

110

217

100

11

Інші фінансові доходи

120

20

300

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

1857

1870

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

557,1

561

14

Чистий прибуток

220

1299,9

1309

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

5146

4296

2

Витрати на оплату праці

240

3124

2541

3

Відрахування на соціальні заходи

250

1002

810

4

Амортизація

260

126

100

5

Інші операційні витрати

270

132

63

 

Разом

280

9530

7810

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

50000

50000

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

26

26,18

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

13

18,18

Довідка: постійні витрати -             тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№7)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

-

10

-

50

-

49,8

Б

84

200

23,81

25

19,82(16)

19,8

В

100

50

30

30

27,4(19)

28,5

Г

100

50

45

40

36,5(28)

38,54

Д

50

-

30

-

29,5(21)

-

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 8                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 8

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

900

 

Статутний фонд

300

15000

15000

Незавершене будівництво

020

14200

2300

Нерозподілений прибуток

350

1500

2500

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

16500

17500

- залишкова вартість

030

900

11800

 

 

 

 

- первісна вартість

031

1900

15300

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

1000

3500

Забезпечення виплат персоналу

400

20

50

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

1300

2110

Цільове  фінансування

420

0

0

0Відстрочені податкові активи

060

70

0

Усього за розділом ІІ

430

20

30

Усього за розділом І

080

17370

16120

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

5000

4000

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

10000

7000

- виробничі запаси

100

7900

6100

Усього за розділом ІІІ

480

15000

11000

- незавершене виробництво

120

4600

4900

 

 

 

 

- готова  продукція

130

0

0

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

7200

8800

Короткострокові кредити банків

500

4300

3100

Поточні фінансові інвестиції

220

2800

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4200

3400

Грошові кошти

230;240

2400

1500

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

24900

21300

- з бюджетом

550

950

900

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

1340

1540

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

60

10

Усього за розділом ІУ

620

10790

8940

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

20

50

Баланс

280

42330

37520

Баланс

640

42330

37520

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 8

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

144000

120000

2

Податок  на додану вартість

015

24000

20000

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

120000

100000

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

92500

90830

5

Валовий прибуток (збиток)

050

27500

9170

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

4000

4000

7

Адміністративні витрати

070

1000

1000

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

3000

2500

9

Витрати на збут

100

27500

13670

10

Дохід від участі  в капіталі

110

150

120

11

Інші фінансові доходи

120

350

100

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

28000

13890

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

8400

4167

14

Чистий прибуток

220

19600

9723

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

50000

47180

2

Витрати на оплату праці

240

23300

23890

3

Відрахування на соціальні заходи

250

17900

19360

4

Амортизація

260

2500

600

5

Інші операційні витрати

270

2800

3300

 

Разом

280

96500

94330

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

150000

150000

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

130,67

64,82

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

17,3

16,0

Довідка: постійні витрати -  30000           тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№8)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

100

100

200

180

195(120)

176

Б

150

140

300

300

280(160)

392

В

160

160

260

250

135(75)

136,5

Г

67

-

200

-

198(110)

-

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

Варіант № 9                                                                                                                                                    Форма № 1

Баланс  підприємства № 9

Актив

Код

На початок року

На кінець року

Пасив

Код

На початок року

На кінець року

1. Нематеріальні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи

010

105

182

Статутний фонд

300

12573

14655

Незавершене будівництво

020

310

270

Нерозподілений прибуток

350

651

1730

Основні засоби

 

 

 

Усього за розділом І

380

13224

16385

- залишкова вартість

030

9556

12883

 

 

 

 

- первісна вартість

031

13502

17196

ІІ.Забезпечення виплат наступних витрат і платежів

 

 

 

- знос

032

3946

4313

Забезпечення виплат персоналу

400

22

28

Довгострокові фінансові інвестиції

040;045

300

300

Цільове  фінансування

420

12

14

Відстрочені податкові активи

060

15

0

Усього за розділом ІІ

430

34

42

Усього за розділом І

080

10286

13635

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов′язання

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Кредит  банків

440

33

46

Запаси:

 

 

 

Інші  довгострокові зобов′язання (облігації)

450

0

0

- виробничі запаси

100

2913

2569

Усього за розділом ІІІ

480

33

46

- незавершене виробництво

120

3539

3723

 

 

 

 

- готова  продукція

130

879

537

ІУ. Поточні зобов′язання

 

 

 

Дебіторська  заборгованість

160;170

791

1049

Короткострокові кредити банків

500

2587

2793

Поточні фінансові інвестиції

220

0

180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2005

2196

Грошові кошти

230;240

51

263

Поточні зобов′язання за розрахунками

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

8173

8321

- з бюджетом

550

310

196

 

 

 

 

- з олпта и  праці

580

252

278

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1

1

Усього за розділом ІУ

620

5154

5463

 

 

 

 

У. Доходи  майбутніх періодів

630

15

21

Баланс

280

18460

21957

Баланс

640

18460

21957

Форма № 2

Звіт  про фінансові результати  підприємства № 9

тис. грн.

№ п/п

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

І. Фінансові результати

 

 

 

1.

Доход (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

010

15302,4

14400

2

Податок  на додану вартість

015

250,4

2400

3

Чистий доход (виручка) від реалізації

035

12752

12000

4

Собівартість  реалізованої продукції

040

9458

9360

5

Валовий прибуток (збиток)

050

3294

2640

6

Інші операційні доходи (оренда, курсові різниці, реалізація обор. активів, економ.санкції)

060

21

50

7

Адміністративні витрати

070

430

420

8

Фінанасовий результат від операційної діяльності  (прибуток, збиток)

080

180

180

9

Витрати на збут

100

2705

2090

10

Дохід від участі  в капіталі

110

20

30

11

Інші фінансові доходи

120

30

33

12

Фінансовий результат від звичайної  діяльності  до  оподаткування (прибуток, збиток)

170

2935

2153

13

Податок на  прибуток  від звичайної діяльності

180

880,5

645,9

14

Чистий прибуток

220

2054,5

1507,1

 

ІІ. Елементи  операційних витрат

 

 

 

1

Матеріальні затрати

230

5235

5020

2

Витрати на оплату праці

240

2794

2632

3

Відрахування на соціальні заходи

250

1532

1646

4

Амортизація

260

367

312

5

Інші операційні витрати

270

140

350

 

Разом

280

10068

9960

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

1

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 100 грн.), тис. шт.

300

146550

125730

2

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

14,02

11,99

3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

6,66

6,81

Довідка: постійні витрати -       3000      тис. грн.

Форма № 3

Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої  продукції (№9)

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. грн..шт., за період

Ціна реалізації, грн.,

за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Звітний

 

Попередній

Звітний

Попередній

Звітний

Попередній

 

А

100

150

19

20

19,4(11,4)

19,4

Б

420

450

18

17

14,6(0,3)

13,14

В

175

100

16

11,4

9,2(8,2)

9,3

Г

50

30

9,84

7

7,72(5,7)

6,9

 

Примітка. У дужках – у томук числі змінні витрати.

 

 Тематика міждисциплінарних курсових робіт по дисципліні «Аудит»

 

 

Тема 10. Аудит установчих документів і власного капіталу.

План

 1. Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу.
 2. Особливості нормативної бази аудиту установчих документів і власного капіталу.
  1. Нормативна база.
  2. Основні відмінності формування статутного фонду підприємств різних форм власності.
  3. Резервний капітал
 3. Етапи проведення аудиту.
  1. Предметна область дослідження.
  2. Види робіт і процедур аудиту власного капіталу.
  3. Вивчення й оцінка системи внутрішнього контролю.
  4. Програма аудиту.
  5. Типові помилки і факти шахрайства.
 4. Практичне завдання.

На підставі наведених витягів із Статуту, Установчого договору та даних про склад засновників фірми визначте і поясніть, чи мають право зазначені фірми займатися аудитом. ( При відповіді слід посилатися на відповідні нормативні документи).

     Ситуація 1. Витяг із Статуту і Установчого договору аудиторської фірми «Консалтинг». Мета і завдання функціонування фірми. Діяльність аудиторської фірми «Консалтинг» передбачає: 1) складання аналітичних таблиць; 2)ведення бухгалтерського обліку; 3) консультації з оподаткування.

     Ситуація 2. Витяг із Статуту і Установчого договору аудиторської фірми «Аудит – ЛГ». Мета і завдання функціонування фірми. Діяльність аудиторської фірми «Аудит – ЛГ» передбачає: 1) аудит; 2) супутні аудиту роботи; 3) рекламну діяльність; 4) видання інструктивних матеріалів.

     Ситуація 3. У Статуті та Установчому договорі аудиторської фірми «Ін аудит» зазначено, що її засновниками є представники іноземної держави, яким належить 30 % статутного капіталу, і три громадянина України, що мають сертифікати на аудиторську діяльність і володіють разом 70 % статутного капіталу.

     Ситуація 4. Аудиторську фірму «Такт» створено згідно з чинним законодавством 20.04.01 р. до складу її засновників входять українська аудиторська фірма «Аудит», що має дозвіл на аудиторську діяльність (20 % статутного капіталу), та 4 фізичні особи – 4 громадяни України (по 20 % статутного капіталу). Сертифікат на аудиторську діяльність мають 3 фізичні особи. 01.06.01. рішенням Правління фірми із складу її засновників виключено Бондаря Б.І,, який мав сертифікат, і замість нього введено Голуба Г.Б, який сертифіката не мав.

     Ситуація 5. Витяг із Статуту і Установчого договору аудиторської фірми «Шанс». Мета і завдання функціонування фірми. Діяльність аудиторської фірми «Шанс» передбачає : 1) аудит; 2) аудиторські послуги; 3) забезпечення інструктивними матеріалами своєї фірми; 40 торгівля канцелярськими товарами.

 

 

Тема 11. Аудит виробничих запасів.

План

 1. Мета і завдання аудиту виробничих запасів.
 2. Особливості нормативної бази аудиту виробничих запасів.
  1. Особливості нормативної бази з бухгалтерського обліку.
  2. Поняття запасів та їх класифікація.
  3. Оцінка запасів.
 3. Етапи проведення аудиту виробничих запасів.
  1. Предметна область аудиторського дослідження.
  2. Оцінка внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку.
  3. Програма аудиту виробничих запасів.
  4. Вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів.
 4. Практичне завдання.

Розгляньте методологію обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів(МШП). Які помилки припустило підприємство?

Ситуація. Бухгалтерія акціонерного товариства видачу форменого одягу в експлуатацію обліковує списанням його вартості з балансового рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» з віднесенням її на балансовий рахунок 84 «Інші операційні витрати». Щомісяця списується 1/12 їх вартості на експлуатаційні витрати, тобто в дебет рахунку 84, із занесенням до валових витрат звітного періоду. Наказом керівника № 2 від 03.01.2004р. передбачено встановлення на поточний 2004 рік метод нарахування зносу по малоцінних та швидкозношуваних предметах виходячи із строку їх служби (строк служби для форменого одягу становить 15 місяців).

 

 

Тема 12. Аудит розрахунків з бюджетом.

План

 1. Мета і завдання аудиту розрахунків з бюджетом.
 2. Предметна область досліджень.
  1. Перелік загальнодержавних та місцевих податків і зборів.
  2. Книги обліку валових доходів і витрат.
  3. Основні розбіжності бухгалтерського і податкового обліку щодо нарахування амортизації.
  4. Книги обліку придбання і продаж товарів(робіт, послуг).
 3. Аудит розрахунків з бюджетом – найвідповідальніший в аудиторській практиці.
 4. Практичне завдання.

За законом України «про оподаткування прибутку підприємств» визначити, які з витрат:

 • включають до складу валових витрат;
 • не включаються до складу валових витрат.

Результати оформити у вигляді нижченаведеної таблиці.

 

з/п

Стаття

Закону

Витрати, що включаються до складу валових витрат

 

з/п

 

Стаття Закону

 

Витрати, що не включаються до складу валових витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Аудит доходів і результатів діяльності.

План

 1. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності.
 2. Предметна область аудиторського дослідження доходів.
  1. Особливості нормативної бази аудиту доходів і результатів діяльності.
  2. Предметна область аудиторського дослідження доходів.
  3. Об’єкти аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності.
  4. Елементи облікової політики.
  5. Операції з обліку доходів.
 3. Етапи аудиту доходів та фінансових результатів.
  1. Порядок відображення фінансових результатів у «Звіті про фінансові результати»
  2. Формування чистого прибутку (збитку) підприємства.
  3. Програма аудиту доходів.

4. Практичне завдання.

За законом України «про оподаткування прибутку підприємств» визначити, які з доходів:

 • включають до складу валових доходів;
 • не включаються до складу валових доходів.

Результати оформити у вигляді нижченаведеної таблиці.

 

з/п

Стаття

закону

Доходи, що включаються до складу валових доходів

 

з/п

 

Стаття Закону

 

Доходи, що не включаються до складу валових доходів.

 

 

 

 

Тема 14. Аудит витрат і собівартості продукції.

План

 1. Мета і завдання аудиту витрат і собівартості продукції.
 2. Предметна область аудиторського дослідження.
  1. Особливості нормативної бази аудиту і собівартості продукції.
  2. Структура собівартості реалізованої продукції.
  3. Структура витрат діяльності .
 3. Етапи аудиту витрат і собівартості продукції.
  1. Вивчення організаційно-технологічних особливостей підприємства.
  2. Оцінка системи внутрішнього контролю.
  3. Аудит собівартості.
  4. Аудит витрат діяльності.
 4. Практичне завдання.

Визначте помилки, які допустило підприємство у обліку

У першому місяці діяльності підприємства було придбано товару на суму 12 000 грн. На цей товар зроблено націнку у розмірі 1 000грн. Реалізація за вказаний місяць становила 9 000 грн. (вартість товару з націнкою). Витрати обігу за місяць становили, грн..:

 

Витрати на перевезення товарів

260

Оренда магазину

200

Заробітна плата

180

Відрахування на заробітну плату

91,80

Штраф ДАІ

25

Всього

756,80

В обліку були зроблені такі записи, грн..:

Д-т 281 – К-т 631 – 12 000;

Д-т 281 – К-т 285 – 1 000;

Д-т 93 – К-т 631, 661, 651, 652, 653, 685, 372 – 756,80;

Д-т 902 – К-т 281 – 9 000;

Д-т 285 – К-т 281 – 750;

Д-т 311 – К-т 702 – 9 000;

Д-т 702 – К-т 791 – 9 000;

Д-т 791 – К-т 902 – 9 000;

Д-т 791 – К-т 93 – 756,80.

 

 

Тема 15. Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій.

План

 1. Мета і завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій.
 2. Особливості нормативної бази аудиту необоротних активів.
 3. Етапи аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій.
  1. Об’єкти необоротних активів і капітальних інвестицій.
  2. Аудит основних засобів.
  3. Аудит нематеріальних активів.
  4. Аудит інших необоротних матеріальних активів.
  5. Аудит капітальних інвестицій.
 4. Практичне завдання.

На прохання клієнта надати консультацію:

 1. по нарахуванню амортизації на МШП та бібліотечні фонди;
 2. по відображенню в бухгалтерському обліку нарахування амортизації.

Ситуація 1. Підприємством у серпні 2004 року придбано для офісу таке майно:

 • стіл (1 шт.) – за ціною 240 грн. (у тому числі ПДВ – 40 грн.);
 • шафа (1 шт.) – за ціною 420 грн. (у тому числі ПДВ – 70 грн.);
 • настільні лампи (2 шт.) – за ціною 78 грн. за одиницю на загальну суму 156 грн. (у тому числі ПДВ – 26 грн.).

Додаткові відомості: амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % їх вартості в першому місяці використання.

Ситуація 2 . Підприємством 04.09.2004р. придбані довідники з комп’ютерної техніки на суму 254 грн. (без ПДВ), які відразу ж передані до технічного відділу для використання в роботі.

Додаткові відомості:

 1. згідно з обліковою політикою підприємства на бібліотечні фонди і малоцінні необоротні матеріальні активи амортизація нараховується таким чином:
 • у першому місяці використання  - у розмірі 50 % амортизаційної вартості;
 • у місяці їх вилучення з активів – решта 50 %.
 1. ліквідаційна вартість бібліотечних фондів визначена в сумі 3 грн. (виходячи з вартості макулатури, на яку перетворяться довідники після закінчення терміну використання).

 

 

Тема 16. Методика і організація аудиту фінансової звітності.

План

 1. Методика проведення загального аудиту.
 2. Загальний огляд фінансової звітності підприємства.
  1. Склад та елементи фінансової звітності.
  2. Якісні характеристики фінансової звітності.
 3. Формальна і аналітична перевірка звітності.
  1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства і зміни його фінансових показників за звітний період.
  2. Аналіз платоспроможності й фінансової стійкості підприємства.
  3. Фінансові коефіцієнти.
  4. Аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємства.
  5. Перевірка правильності складання фінансової звітності.
 4. Практичне завдання.

Визначте правильність відображення залишків в Головної книзі з даними статей Балансу на 01.01.2005р.

Залишки на рахунках в Головній книзі:

 

Код субрах.

Назва рахунку

 

 

Сальдо рахунку, грн..

Код субрах

Назва рахунку

 

 

Сальдо рахунку, грн..

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

2

3

4

103

Будинки та споруди

1846534

 

442

Непокриті збитки

3318

 

104

Машини і облад.

39781

 

46

Неоплачений капітал

7011

 

105

Транспорт

89615

 

471

Забезпечення виплат відпусток

 

3518

112

МНМА

1923

 

473

Забезпечення гарантій

 

2810

115

Інвентарна тара

915

 

503

Відстрочені довгострокові кредити

 

8600

125

Авторські і сум. права

2560

 

511

Довгострокові векселя видані

 

4000

1311

Знос будівель

 

1423568

54

Відстрочені податкові забов’зання

 

3411

1312

Знос машин і обл..

 

22816

55

Інші довгострокові забов’язання

 

5000

1313

Знос транспорту

 

24158

611

Поточна заборг. по довго строк. забов.

 

2300

1321

Знос МНМА

 

844

621

Короткострокові векселі видані

 

6000

1322

Знос інвент. Тари

 

501

631

Розрахунки з вітч. пост

 

38214

1

2

3

4

1

2

3

4

133

Знос нематер. акт.

 

480

632

Розрахунки з іноземними постач.

 

15311

143

Інвестиції непов’язаним сторонам

10816

 

6411

Розрахунки з ПДВ

 

5418

152

Придбання основних засобів

20645

 

6412

Розрахунки з прибуткового податку

 

2112

162

Довгострокові векселя одержані

10000

 

6413

Розрахунки з податку на прибуток

 

522

201

Сировина і матер.

804

 

6414

Розрахунки за внесками до іннов. фонду

 

1204

203

Паливо

1524

 

6415

Розрахунки податку з власників транспортних засобів

1208

 

204

Тара

582

 

6416

Розрахунки податку на землю

600

 

22

МШП

783

 

643

Податкові зобов’язання

971

 

281

Товари на складі

42418

 

644

Податковий кредит

 

1129

282

Товари в торгівлі

56626

 

651

ПФ

 

6319

284

Тара під товарами

1310

 

652

Соц. страх

 

2781

285

Торгова націнка

 

40114

653

Страхування на випадок безробіття

 

1415

301

Каса в нац.валюті

1510

 

661

Розрахунки за зар.пл

 

10540

311

Поточні рах. в націонал. валюті

9710

 

662

Розрах. з депон..

 

870

312

Поточні рах. в інозем. валюті

2750

 

671

Розрах. за нарахованими дивідендами

 

2314

331

Грошові документи в нац. вал.

186

 

681

Розрахунки за авансами одержаними

 

10967

341

Короткострокові векселі одержані

2500

 

702

Дохід від реалізації товарів

 

505920

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

24813

 

704

Вирахування з доходу

15618

 

371

Розрахунки за виданими авансами

2000

 

713

Дохід від операц. оренди активів

 

560

372

Розрахунки з підзвітними особами

 

644

714

Дохід від операційної курсової різниці

 

324

374

Розрахунки по претензіям

680

 

715

Отримані штрафи, пені, неустойки

 

1200

38

Резерв сумнівних боргів

 

2500

732

Відсотки одержані

 

1650

39

Витрати майбутніх періодів

250

 

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

 

215

40

Статутний капітал

 

510000

902

Собівартість реалізації

388745

 

422

Інший вкладений капітал

 

1114

92

Адміністративні витрати

65814

 

423

До оцінка активів

 

3515

93

Витрати на збут

12511

 

424

Безоплатно одержані активи

 

2000

947

Нестачі

150

 

951

Відсотки за кредит

1800

 

981

Податок на прибуток

7569

 

 

 

Дані статей Балансу на 01.01.2005р.

Актив

Пасив

Код рядка

Сума, тис .грн.

Код рядка

Сума тис. грн.

010

528

300

510

011

1999

320

1

012

1471

330

46

030

2

350

14

031

3

360

(7)

032

1

380

564

045

21

400

3

080

550

410

3

100

4

430

6

140

100

440

9

150

3

460

3

160

22

470

9

161

25

480

21

162

3

510

2

180

2

520

6

210

1

530

53

230

14

540

11

250

 

550

8

260

146

570

11

270

 

580

11

280

696

600

3

 

 

620

105

 

 

640

696

 

 

Тема 17. Аудит розрахунково-касових операцій.

План

 1. Мета і завдання аудиту готівково-розрахункових операцій.
 2. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій.
 3. Етапи аудиту розрахунково-касових операцій.
  1. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.
  2. Метод організації перевірки.
  3. Робоча документація аудитора.
  4. Типові порушення при веденні операцій з готівкою.
 4. Практичне завдання.
  1. Перевірити дотримання на підприємстві цільового використання готівки.
  2. Скласти робочі документи за результатами перевірки.
  3. Описати подальші дії аудитора.

 

    Умова:

    ВАТ «Ласуня» залишок по касі станом на 17.09.04 р. був 20 грн.

 • 17.02.04 р. одержано з поточного рахунку в касу (ПКО № 97) 5 010 грн. для виплати авансу по заробітній платі. (Термін видачі заробітної плати – 3 дні).
 • 17.09.04 р. за ВКО №118 видано в під звіт експедитору Вітрову В.І. – 1 000 грн.;
 • 19.09.04 р. за ПКО № 98 оприбутковано в касу не використані підзвітні суми від експедитора Вітрова В.І. – 980 грн.;
 • 19.09.04 р. за ВКО № 188 списано виданий за розрахунково-платіжною відомістю аванс в сумі 5 010 грн.

Тема 18. Аудит безготівкових розрахунків.

План

 1. Мета і завдання аудиту безготівкових розрахунків.
 2. Предметна область аудиторського дослідження.
  1. Особливості нормативної бази безготівкових розрахунків.
  2. Класифікація безготівкових розрахунків.
  3. Класифікація дебіторською заборгованості і зобов’язань.
 3. Етапи аудиту безготівкових розрахунків.
  1. Оцінка системи внутрішнього контролю.
  2. Аудит безготівкових поточних рахунків підприємства у банку.
  3. Аудит дебіторської заборгованості та зобов’язань.
  4. Аудит зобов’язань перед банками. Класифікація кредитів.
 4. Практичне завдання.

Визначте доцільність обліку на підприємстві тривалий час заборгованості.

     У бухгалтерському облік акціонерного товариства на субрахунках 685 та 377 числиться тривалий час заборгованість за такими кредиторами і дебіторами:

Підприємство

Сума, грн..

Тривалість заборгованості, років

Причина заборгованості

Дебітори

«А»

1 500

1,5

Порушення договірних умов постачання

«Б»

1 740,50

2

Недопоставка металометизів

«В»

2 780,70

3

Недостача брикетів

Кредитори

«Г»

1 640,50

2

За перевезення

«Д»

600

2,5

За одержані матеріали

 

 

Тема 19  Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Глава 1.

 1. Історія виникнення та сутність методів.
 2. Види норм, порядок встановлення норм та нормативів.
 3. Задачі нормативного методу обліку витрат.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Види норм,  які використовують  на підприємстві, їх облік.

2.3 Контроль за виконанням норм.

2.4 Порядок обліку при нормативному методі обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

2.5 Удосконалення.

Завдання №6

Необхідно :

 • розрахувати ставку розподілу змінних виробничих накладних на 1 машино – годину в традиційній системі калькулювання;
 • розрахувати маржинальний дохід від реалізації
 • на основі аналізу діяльності обрати фактори накладних витрат і зробити розрахунок величини на одиницю їх фактора;
 • скласти розрахунок прибутку підприємства, про калькулювання витрат на основі діяльності;
 • порівняти результати, одержані при калькулюванні витрат за різними системами і пояснити різницю.

Дані для виконання завдання:

 

 

 

Фірма “Капрі” займається виготовленням  галантерейних виробів зі шкірозамінника.

Показник

Виріб

разом

Гаманець

Портмоне

Сумка

жіноча

1

2

3

4

5

Кількість виготовленої продукції  та реалізованої продукції, шт..

25000

15000

2500

Х

Ціна одного виробу, грн

60

80

140

Х

Короткотермінові змінні витрати на один виріб , грн

Прямі матеріальні витрати

1,5

1,0

0,5

Х

Прямі витрати на оплату праці

2,5

3,5

1,5

Х

Людино – годин на один виріб

2

3

1

?

Машино – годин на один виріб

3

2

7

?

Кількість партій виробів

10

10

15

35

Кількість замовлень

10

15

15

40

Кількість замовників

2

12

16

30

Загально виробничі витрати

 

 

 

?

Оздоблення

Х

Х

Х

90000

Сушка

Х

Х

Х

300000

Пакування

Х

Х

Х

60000

Витрати

Х

Х

Х

90000

Адміністративні витрати

Х

Х

Х

160000

Розрахунок маржинального доходу від реалізації продукції

Показник

Виріб

Разом

Гаманець

Портмоне

Сумка жіноча

Валовий дохід

 

 

 

 

Змінні витрати:

 

 

 

 

- матеріали

 

 

 

 

 - заробітна плата

 

 

 

 

 - виробничі накладні витрати

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Маржинальний дохід

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

Прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок величини витрат на одиницю їх фактору

Витрати

Фактор витрат

Витрати на одиницю продукції

Прямі витрати

Одиниця вибору

-

Прямі витрати на оплату праці

Одиниця вибору

-

Оздоблення

Людино - годин

 

Сушка

Машино - годин

 

Пакування

Кількість партій виробів

 

Збут

Кількість замовників

 

Адміністративні

Кількість замовлень

 

Розрахунок прибутку підприємства при калькулюванні витрат на основі діяльності

Показник

Виріб

Разом

Гаманець

Портмоне

Сумка жіноча

Валовий дохід

 

 

 

 

Короткострокові змінні витрати на один виріб , грн..

- прямі витрати

 

 

 

 

 - прямі на оплату праці

 

 

 

 

 - оздоблення

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Довготермінові витрати:

- сушка

 

 

 

 

- пакування

 

 

 

 

- збут

 

 

 

 

 - адміністративні

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

Тема 20. Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці.

План

 1. Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.
 2. Предметна область аудиторського дослідження.

Особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.

Форми та системи оплати праці.

Колективний договір.

Штатний розпис.

 1. Етапи аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.

Оцінка системи внутрішнього контролю.

Програма аудиту.

Перевірка аналітичних рахунків.

Перевірка розрахунків по соціальним фондам.

 1. Практичне завдання.

Розгляньте наведені ситуації та визначте:

 1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації?
 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію?
 3. Чи мало місце порушення?
 4. Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені.
 5. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство?
 6. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність підприємства?
 7. Які на Вашу думку, подальші дії аудитора?

     Ситуація 1. У пасиві балансу підприємства за станом на 01.01.2004р. залишок по статті «Розрахунки з оплати праці» складає 6500 грн., у Головній книзі по рахунку «Розрахунки з оплати праці» - 6709 грн., в Книзі обліку депонованої заробітної плати – 7101 грн., а в розрахунковій відомості за квітень – 4640 грн.

     Ситуація 2. З 01.03.2004р. по 23.03.2004 р. комірник Мельник М.К. знаходився в черговій відпустці. За наказом № 15-К від 28.02.2004р. обов’язки комірника на час відпустки покладені на Заєць З.Ц. Акт передачі товарно-матеріальних цінностей відсутній. Звіт комірника за період з 01.03.2004р. по 15.03.2004 р. та первинні документи до нього підписані Мельником М.К.

     Ситуація 3. Електрику Шевчуку Г.К. за травень нараховані 230 грн. З цієї суми утримано за двома виконавчими листами 190 грн.

     Ситуація 4. Виявлену у комірника Марка М.О. нестачу, що підлягає утриманню з винної матеріально відповідальної особи, списано бухгалтером за рахунок простроченої депонованої заробітної плати інших працівників підприємства у сумі 2002 грн.

     Ситуація 5. Бухгалтер підприємства «Сонце» Савченко С.О. оформила на себе грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку в сумі 300 грн. (місячний оклад), термін її щорічної відпустки складає 24 дні.

 

 

 1. О як база прийняття управлінських рішень.

Глава 1

Роль УО при прийнятті рішень.

Формування інформації для прийняття управлінських рішень.

Визначення витрат та прибутку для прийняття рішень.

Прийняття рішень про інвестування коштів організації в реальні проекти.

Глава 2

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Документація, на основі якої приймаються управлінські рішення.

2.3 Облік та аналіз, проводи мий на підприємстві з метою прийняття рішень.

2.4 Вибір оптимального курсу дій з альтернативних варіантів.

2.5 Методи та моделі оптимізації прийняття рішень.

Завдання №1

Необхідно:

 • Скласти відомість обліку витрат виробництва по стадіях виробничого процесу;
 • Визначити собівартість виробів після кожного переділу, скласти бухгалтерські проводки.

Дані  для виконання завдання:

Виробництво велотренажерів на ПП “Аура” відбувається в декілька стадій – виготовлення комплектуючих та їх складання. Незавершене виробництво на кінець місяця  складає по першому періоду  - 30%, по другому – 10%. Передано для складання  - 30 комплектів, виготовлено 20 велотренажерів.

 

Показники

Виробництво комплектуючих

Складання

Разом

Матеріал

7800

1200

?

Напівфабрикати власного виробництва

-

?

?

Основна заробітна плата

1200

800

?

Відрахування на соціальні заходи

?

?

?

Витрати на утримання обладнання

?

?

2600

Кількість машино – годин роботи обладнання

1880

300

?

Витрати на управління

?

?

3100

 

 

 

 

 1. Внутрішньогосподарська звітність у системі УО.

Глава 1.

 1. Поняття, види, цілі складання звітності. Користувачі внутрішньогосподарської звітності.
 2. Звітність по сегментам бізнесу.
 3. Звітність по рівням управління:
  1. Звіт про виконання сміти центром витрат.
  2. Звіт центра прибутку.
  3. Звіт центра інвестицій.

Завдання №2

Необхідно:

 • визначити фактичну собівартість виготовленої продукції.

Дані для виконання завдання:

В складі приладобудівного заводу “Приладмаш” є такі цехи основною виробництва: ливарний, штампувальний, ковальський , механічний , ремонто – механічний, електропідстанція. В цехах основного виробництва виготовляються деталі, частини та вузли, які збираються в готові вироби. Деякі деталі завод отримує в порядку кооперативних поставок.

Облік виробництва організованих на заводі за нормативними методами. Зведений облік витрат на виробництві ведеться за безнапівфабрикатним варіантом у розрізі видів продукції по заводу в цілому.

Нормативні калькуляції собівартості окремих видів приладів складаються на підставі розроблених нормативних карток на виготовлення деталей. Звітні калькуляції складаються за даними карток обліку витрат на виробництво.

Оптові ціни на матеріали:

Прокат якісних 1 кг.                                1,10

Латунь та інші кольорові метали 1 кг.    12,00

Лісоматеріали 1 м3                                     70,00

Залишки незавершеного виробництва на 1 – ше березня ц.р. за нормами, які діють на 1 – ше березня ц.р.

Статті витрат.

Од виміру

Прилад – СУ-2

Прилад РДУ

К- ть

сума

К-ть

Сума грн..

Матеріали

а) прокат якісний

кг.

 

4000

4400

500

550

б) лагунь та інші

 кольорові метали

 

400

4800

75

900

в) лісоматеріали

м3

7,5

525

0,75

52,5

г) покупні

Напівфабрикати

грн..

 

1280

 

110

Разом матеріалів

 

 

11005

 

1612,5

2. ТЗВ

 

 

2700

 

300

3. основна заробітна плата

 

 

600

 

300

4. Загальні витрати

 

 

660

 

330

Разом

 

 

14965

 

2542,3

 

Випуск продукції заводом в 2 кварталі ц.р.

Назва продукції

За планом

Фактично

Прилад СУ – 2

990 шт.

1000 шт.

Прилад РДУ

500 шт.

500 шт.

Журнал реєстрації господарських операцій на приладобувельному заводі

“Приладмаш” за 2 квартал ц.р.

№ п/п

Первиний документ та зміст господарських операцій

Сума грн..

1

2

3

1

Розроблювальна таблиця №1 (або відомість) розподілу витрат матеріалів. Списано за оптовими цінами витрачені матеріали і покупні напівфабрикати в межах діючих норм: а) на виготовлення приладів СУ –2: прокат якісний 99500 кг за 1,10 грн. , латунь та інші кольорові метали  14100 кг за 12 грн., лісоматеріали 250,5 м3 за 70 грн., куповані напівфабрикати  та комплектуючі вироби на суму 58800 грн.

Разом

 

Б) на виготовлення приладів РДУ: прокат якісний  11600 кг., лагунь та інші  кольорові метали 2265,5 кг. Лісоматеріали 50 м3. куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби на суму 8870 грн.

Разом

 

2

Розроблювальна таблиця №2 (або відомість ) розподілу витрат матеріалів. Списано за оптовими цінами матеріали, витрачені: а) на виготовлення приладів СУ – 2: пркату якісного 500 кг, лагуні та інші кольорових металів 50 кг купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів на суму 160 грн.

 

Б) на виготовлення приладів РДУ: прокату якісного 100 кг, латуні та інших кольорових металів 25 кг суму, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів на суму 60 грн.

Разом

 

3.

Довідка бухгалтера №40. списано частину ТЗВ на матеріали , витрачені для виконання: приладів Су – 2 – приладів РДУ

10093

 

1514

4.

Розрахунково платіжна відомість № 45. нарахована заробітну   плату :а) робітникам основного виробництва в межах діючих норм оплати на виготовлення : - приладів СУ –2- приладів РДУ

30100

20200

Б) робітникам основного виробництва по листам на доплату , оплата понад норм внаслідок невідповідності штампів на виготовлення: - приладів Су – 2- РДУ

70

20

В) робітникам основного виробництва за виправленням браку  деталей для приладу СУ - 2

50

Г)  ГГР службовцям та МОП цехів основного виробництва

25000

Д) ГГР, службовцям та МОП заводоуправління та інших підрозділів загальнозаводського характеру

20000

5

Розрахунково – платіжні відомості №45. утримання із заробітної плати робітників за брак деталей по виготовленню приладів СУ-2

100

6.

Довідка бухгалтерії №41 . згідно з чиним законодавством проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати  робітників основного виробництва (див. оп4)

 

7.

Довідка бухгалтерії №42 Проведено відрахування до резервного фонду для оплати відпусток робітників (5%) (див. оп. 4)

 

8.

Розрахунок бухгалтерії №43. розподілено загально виробничі витрати між видами продукції та браком пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників

 

9

Розрахунок бухгалтерії №44. Виявлено невиправні забраковані деталі, вузли, прилади СУ-2: собівартість браку складається з таких витрат за діючими нормами : витрати матеріалів – прокат якісний 300 кг., лагунь та інші кольорові метали 10 кг. Лісоматеріали 0,5 м 3. куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби на суму 17,45 грн.

Транспортно – заготівельні витрати 10,55 грн. Заробітна плата робітників 40,00 грн.., загально виробничі витрати 44,00 грн.

Разом

 

10

Накладна №44 Оприбутковано лом металу від забракованих деталей та вузлів приладів СУ-2 за ціною можливого використання

23

11

Довідка бухгалтерії №45 Списано суму втрат від браку у виробництві вкладів СУ-2

 

12

Накладна № 45-47. Виготовлену продукцію здано на склад та оприбуткована за плановою собівартістю:

Прилади РДУ в кількості 500 шт.

 

13

Відхилення від фактичної виробничої собівартості готової продукції від планової собівартості складають: - для приладів СУ-2 – для приладів РДУ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Планування та бюджетування.

Глава 1.

 1. Задачі і роль складання бюджетів (кошторис) на підприємствах.
 2. Види та функції бюджету.
 3. Етапи складання кошторису.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Порядок (поетапно) та цілі складання бюджету (сміти )

2.3 Контроль виконання бюджету (кошторису).

2.4 Удосконалення складання бюджету  (кошторису), покращення контролю за їх виконанням.

Завдання №3

Необхідно :

 • розрахувати нормативну собівартість випуску продукції.
 • Розрахувати зміни норм по незавершеному виробництву.
 • Знайти фактичну собівартість випуску продукції і одиниці продукції.
 • Розрахувати індекси відхилень від норми.

Дані для виконання завдання:

Нормативна собівартість дитячої сукні із ситцю у травні  - 34 грн. , випуск  - 500 шт., в результаті виробництва по одних матеріалах відбулася економія – 130 грн., по інших – перевірити на суму 74 грн. незавершене виробництво  на 01.05 ц.р.  – 467 шт. з нормативною собівартістю 15 грн.

 

 

 

 

 1. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості

Глава 1.

 1. Еволюція, класифікація методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.
 2. Характеристика методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції:

1.2.1. Нормативний (плановий) метод.

1.2.2. Фактичний метод.

1.2.3. Показний метод.

1.2.4. Процесний метод.

1.2.5. По передільний метод.

1.2.6. Інші.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Етапи обліку витрат на підприємстві.

2.3 Характеристика метода обліку та калькулювання собівартості продукції.

2.4 Аналітичний та синтетичний облік витрат.

2.5 Удосконалення метода обліку витрат.

Завдання №4

Необхідно :

 • перевірити правильність оцінки витрат в незавершеному виробництві на початок ц. р.

Дані для виконання завдання:

За даними інвентаризації на ПП “Люкс ” в наявності є 200 пар взуття. Норма витрачання шкіри на одну пару в грудні минулого року становила 70 грн. , а в січні ц. р. – 65. залишок незавершеного виробництва за даними обліку на 01.01 ц. р. Склав 13200.

 

 

 

25. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції по системі  “Директ - костінг”.

Глава 1

 1. Історія виникнення системи.
 2. Задачі, які вирішуються системою, її переваги та недоліки.
 3. Аналіз, проводи мий в рамках системи “Директ - костінг”

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Облік витрат  у системі “Директ - костінг” ( в системі не повного  калькулювання собівартості): формування, аналітика, система облікових записів.

2.3 Аналіз беззбитковості діяльності підприємства.

2.4 Удосконалення.

Завдання №5

Необхідно

 • скласти бюджет грошових коштів, прогнозний звіт про прибуток і прогнозний баланс.

Дані виконання завдання:

Актив                                                     ∑

Пасив                                             ∑

Основні засоби  (залишкова вартість)

310500

Статутній капітал

270000

Товари

45000

Нерозподілений прибуток

63750

Дебітори

81000

Постачальники

94500

Поточний рахунок

13500

Векселі видані

21750

Баланс

450000

Баланс

450000

Підприємство складає бюджет на червень і вже підготувало таку попередню інформацію:

 1. запланований обсяг продажу становить 300000 грн. в т.ч. 70% у кредит. Половина продажу  в кредит оплачується в місяці продажу, а решта  - в наступному місяці;
 2. заплановано придбати матеріали на суму  180000 грн. 40% придбаних матеріалів оплачується в місяці придбання, а решта – в наступному місяці. Заборгованість  постачальникам на 1 червня буде оплачено в продовж місяця;
 3. запас матеріалів на 1 липня планується в сумі 60000 грн.;
 4. витрати обігу заплановано в сумі 111000 грн. (в т.ч. амортизація – 3000 грн);
 5. векселі видані будуть оплачені протягом червня з виплатою відсотка в сумі 150 грн.;
 6. нове устаткування буде придбано і оплачено в червні 9750 грн;
 7. за червень компанія отримає кредит банку в сумі 30000 грн. терміном на 6 місяців.

 

 

 

 

 

26. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Глава 1.

 1. Історія виникнення та сутність методів.
 2. Види норм, порядок встановлення норм та нормативів.
 3. Задачі нормативного методу обліку витрат.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Види норм,  які використовують  на підприємстві, їх облік.

2.3 Контроль за виконанням норм.

2.4 Порядок обліку при нормативному методі обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

2.5 Удосконалення.

Завдання №6

Необхідно :

 • розрахувати ставку розподілу змінних виробничих накладних на 1 машино – годину в традиційній системі калькулювання;
 • розрахувати маржинальний дохід від реалізації
 • на основі аналізу діяльності обрати фактори накладних витрат і зробити розрахунок величини на одиницю їх фактора;
 • скласти розрахунок прибутку підприємства, про калькулювання витрат на основі діяльності;
 • порівняти результати, одержані при калькулюванні витрат за різними системами і пояснити різницю.

Дані для виконання завдання:

 

 

 

Фірма “Капрі” займається виготовленням  галантерейних виробів зі шкірозамінника.

Показник

Виріб

разом

Гаманець

Портмоне

Сумка

жіноча

1

2

3

4

5

Кількість виготовленої продукції  та реалізованої продукції, шт..

25000

15000

2500

Х

Ціна одного виробу, грн

60

80

140

Х

Короткотермінові змінні витрати на один виріб , грн

Прямі матеріальні витрати

1,5

1,0

0,5

Х

Прямі витрати на оплату праці

2,5

3,5

1,5

Х

Людино – годин на один виріб

2

3

1

?

Машино – годин на один виріб

3

2

7

?

Кількість партій виробів

10

10

15

35

Кількість замовлень

10

15

15

40

Кількість замовників

2

12

16

30

Загально виробничі витрати

 

 

 

?

Оздоблення

Х

Х

Х

90000

Сушка

Х

Х

Х

300000

Пакування

Х

Х

Х

60000

Витрати

Х

Х

Х

90000

Адміністративні витрати

Х

Х

Х

160000

Розрахунок маржинального доходу від реалізації продукції

Показник

Виріб

Разом

Гаманець

Портмоне

Сумка жіноча

Валовий дохід

 

 

 

 

Змінні витрати:

 

 

 

 

- матеріали

 

 

 

 

 - заробітна плата

 

 

 

 

 - виробничі накладні витрати

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Маржинальний дохід

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

Прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок величини витрат на одиницю їх фактору

Витрати

Фактор витрат

Витрати на одиницю продукції

Прямі витрати

Одиниця вибору

-

Прямі витрати на оплату праці

Одиниця вибору

-

Оздоблення

Людино - годин

 

Сушка

Машино - годин

 

Пакування

Кількість партій виробів

 

Збут

Кількість замовників

 

Адміністративні

Кількість замовлень

 

Розрахунок прибутку підприємства при калькулюванні витрат на основі діяльності

Показник

Виріб

Разом

Гаманець

Портмоне

Сумка жіноча

Валовий дохід

 

 

 

 

Короткострокові змінні витрати на один виріб , грн..

- прямі витрати

 

 

 

 

 - прямі на оплату праці

 

 

 

 

 - оздоблення

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Довготермінові витрати:

- сушка

 

 

 

 

- пакування

 

 

 

 

- збут

 

 

 

 

 - адміністративні

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Облік прямих витрат на виробництво та порядок включення їх в собівартість.

Глава 1.

 1. Означення, склад прямих витрат на виробництво.
 2. Нормативно – правове регулювання обліку витрат на виробництво.
 3. Задачі УО прямих витрат на виробництво.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Порядок обліку та оцінка матеріалів:

2.2.1 Облік приходу та вибуття матеріалів.

2.2.2 Складський облік матеріалів.

2.2.3. Аналітичний  та синтетичний облік матеріалів.

2.3 Облік заробітної плати основних виробничих робітників.

2.4 Удосконалення (в т.ч. вказівка  необхідних  розрахунків в рамках УО метою підвищення ефективності обліку прямих витрат.)

Завдання №7

Необхідно :

 • зробити розрахунок точки беззбитковості та запасу міцності;
 • визначити прибуток при запланованому  обсязі ;
 • визначити прибуток у разі зниження ціни на 5% і збільшення обсягу реалізації на 12%;
 • визначити прибуток при зростанні на 2% і зниженні обсягу реалізації на 5%.

Дані для виконання завдання:

ПП “Росна” виготовляє ковбасні вироби. Запланована підприємством виручка від реалізації складає: 800000 грн. (при ціні 10 грн. за 1 кг)

Витрати підприємства на виробництво і збут запланованого обсягу:

 • прямі витрати (на 1 кг)  - 6 грн.:
 • загально виробничі витрати – 156000 грн. ( в т.ч. змінні витрати  - 30000):
 • загальногосподарські витрати – 47000 грн. (в т.ч. змінні витрати – 9000):
 • поза виробничі витрати – 140000 грн. (в т.ч. змінні витрати –41000).

 

 

Определить цену компании для 3 фирм, выпускающих однородную продукцию,

 при средней 10% ставке на ссудный капитал

 и различных ходовых расходов

 

Компа-нии

Балан-совая стоимость

т.д.е.

Годовая при-быль

Уровень рента

бель-ности,

%

Базовая стоимость компании

Цена ком-пании

При-ме-чание

алгоритм расчета

сумма,

т.д.е.

алгоритм рас-чета

Сумма,

т.д.е.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

8500

3000

?

?

?

?

?

 

2.

12400

4300

?

?

?

?

?

 

3.

7900

2800

?

?

?

?

?

 

 

 

 

28. Калькулювання повної та неповна собівартість

Глава 1

 1. Порядок калькулювання повної собівартості продукції.
 2. Порядок калькулювання не повної собівартості продукції.
 3. Задачі обліку калькулювання повної та не повної собівартості продукції, переваги та недоліки .

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Характеристика метода калькулювання собівартості  (повної та неповної):

2.2.1. Послідовний збір витрат.

2.2.2. Аналітичний та синтетичний облік витрат.

Завдання №8

Необхідно :

 • визначити точку беззбитковості в обсязі реалізації і запас міцності в доходах  від реалізації за даними , передбаченими кошторисом;
 • за кошторисними даними розрахувати  на яку величину у процентному вираженні (до десяткового знаку) необхідно змінити ціну реалізації , щоб отримати прибуток в розмірі 420000;
 • розрахувати річний прибуток на кожній пропозиції. Звернути увагу на те, що потрібно представити дані в двох варіантах. Кожна пропозиція є незалежною;
 • при припущені , що змінні витрати і доходи є лінійними , а постійні витрати не змінюються, коротко поясніть чому ці пропозиції  будуть нереальними.

Дані для  виконання завдання :

ЮТ “Луна” виготовляє тільки один вид виробу. Згідно річного кошторису, грн.:

Ціна реалізації одиниці продукції                                       25

Змінні витрати на одиницю продукції                                 8

Сукупні постійні витрати                                                      210000

Кошторисний прибуток                                                         300000

Рівень прибутку вважається низьким , тому є альтернативні пропозиції:

Пропозиція

Наслідки

Зменшити ціну реалізації на 10%

Збільшити обсяг реалізації на 6%

Збільшити ціну реалізації на 8%

Зменшити обсяг реалізації на 4%

 

 

 
 1. УО як база прийняття управлінських рішень.

Глава 1

Роль УО при прийнятті рішень.

Формування інформації для прийняття управлінських рішень.

Визначення витрат та прибутку для прийняття рішень.

Прийняття рішень про інвестування коштів організації в реальні проекти.

Глава 2

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Документація, на основі якої приймаються управлінські рішення.

2.3 Облік та аналіз, проводи мий на підприємстві з метою прийняття рішень.

2.4 Вибір оптимального курсу дій з альтернативних варіантів.

2.5 Методи та моделі оптимізації прийняття рішень.

Завдання №1

Необхідно:

 • Скласти відомість обліку витрат виробництва по стадіях виробничого процесу;
 • Визначити собівартість виробів після кожного переділу, скласти бухгалтерські проводки.

Дані  для виконання завдання:

Виробництво велотренажерів на ПП “Аура” відбувається в декілька стадій – виготовлення комплектуючих та їх складання. Незавершене виробництво на кінець місяця  складає по першому періоду  - 30%, по другому – 10%. Передано для складання  - 30 комплектів, виготовлено 20 велотренажерів.

 

Показники

Виробництво комплектуючих

Складання

Разом

Матеріал

7800

1200

?

Напівфабрикати власного виробництва

-

?

?

Основна заробітна плата

1200

800

?

Відрахування на соціальні заходи

?

?

?

Витрати на утримання обладнання

?

?

2600

Кількість машино – годин роботи обладнання

1880

300

?

Витрати на управління

?

?

3100

 

 

 

 

 

 1. Внутрішньогосподарська звітність у системі УО.

Глава 1.

 1. Поняття, види, цілі складання звітності. Користувачі внутрішньогосподарської звітності.
 2. Звітність по сегментам бізнесу.
 3. Звітність по рівням управління:
  1. Звіт про виконання сміти центром витрат.
  2. Звіт центра прибутку.
  3. Звіт центра інвестицій.

Завдання №2

Необхідно:

 • визначити фактичну собівартість виготовленої продукції.

Дані для виконання завдання:

В складі приладобудівного заводу “Приладмаш” є такі цехи основною виробництва: ливарний, штампувальний, ковальський , механічний , ремонто – механічний, електропідстанція. В цехах основного виробництва виготовляються деталі, частини та вузли, які збираються в готові вироби. Деякі деталі завод отримує в порядку кооперативних поставок.

Облік виробництва організованих на заводі за нормативними методами. Зведений облік витрат на виробництві ведеться за безнапівфабрикатним варіантом у розрізі видів продукції по заводу в цілому.

Нормативні калькуляції собівартості окремих видів приладів складаються на підставі розроблених нормативних карток на виготовлення деталей. Звітні калькуляції складаються за даними карток обліку витрат на виробництво.

Оптові ціни на матеріали:

Прокат якісних 1 кг.                                1,10

Латунь та інші кольорові метали 1 кг.    12,00

Лісоматеріали 1 м3                                     70,00

Залишки незавершеного виробництва на 1 – ше березня ц.р. за нормами, які діють на 1 – ше березня ц.р.

Статті витрат.

Од виміру

Прилад – СУ-2

Прилад РДУ

К- ть

сума

К-ть

Сума грн..

Матеріали

а) прокат якісний

кг.

 

4000

4400

500

550

б) лагунь та інші

 кольорові метали

 

400

4800

75

900

в) лісоматеріали

м3

7,5

525

0,75

52,5

г) покупні

Напівфабрикати

грн..

 

1280

 

110

Разом матеріалів

 

 

11005

 

1612,5

2. ТЗВ

 

 

2700

 

300

3. основна заробітна плата

 

 

600

 

300

4. Загальні витрати

 

 

660

 

330

Разом

 

 

14965

 

2542,3

 

Випуск продукції заводом в 2 кварталі ц.р.

Назва продукції

За планом

Фактично

Прилад СУ – 2

990 шт.

1000 шт.

Прилад РДУ

500 шт.

500 шт.

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій на приладобувельному заводі

“Приладмаш” за 2 квартал ц.р.

№ п/п

Первиний документ та зміст господарських операцій

Сума грн..

1

2

3

1

Розроблювальна таблиця №1 (або відомість) розподілу витрат матеріалів. Списано за оптовими цінами витрачені матеріали і покупні напівфабрикати в межах діючих норм: а) на виготовлення приладів СУ –2: прокат якісний 99500 кг за 1,10 грн. , латунь та інші кольорові метали  14100 кг за 12 грн., лісоматеріали 250,5 м3 за 70 грн., куповані напівфабрикати  та комплектуючі вироби на суму 58800 грн.

Разом

 

Б) на виготовлення приладів РДУ: прокат якісний  11600 кг., лагунь та інші  кольорові метали 2265,5 кг. Лісоматеріали 50 м3. куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби на суму 8870 грн.

Разом

 

2

Розроблювальна таблиця №2 (або відомість ) розподілу витрат матеріалів. Списано за оптовими цінами матеріали, витрачені: а) на виготовлення приладів СУ – 2: прокату якісного 500 кг, лагуні та інші кольорових металів 50 кг купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів на суму 160 грн.

 

Б) на виготовлення приладів РДУ: прокату якісного 100 кг, латуні та інших кольорових металів 25 кг суму, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів на суму 60 грн.

Разом

 

3.

Довідка бухгалтера №40. списано частину ТЗВ на матеріали , витрачені для виконання: приладів Су – 2 – приладів РДУ

10093

 

1514

4.

Розрахунково платіжна відомість № 45. нарахована заробітну   плату :а) робітникам основного виробництва в межах діючих норм оплати на виготовлення : - приладів СУ –2- приладів РДУ

30100

20200

Б) робітникам основного виробництва по листам на доплату , оплата понад норм внаслідок невідповідності штампів на виготовлення: - приладів Су – 2- РДУ

70

20

В) робітникам основного виробництва за виправленням браку  деталей для приладу СУ - 2

50

Г)  ГГР службовцям та МОП цехів основного виробництва

25000

Д) ГГР, службовцям та МОП заводоуправління та інших підрозділів загальнозаводського характеру

20000

5

Розрахунково – платіжні відомості №45. утримання із заробітної плати робітників за брак деталей по виготовленню приладів СУ-2

100

6.

Довідка бухгалтерії №41 . згідно з чинним законодавством проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати  робітників основного виробництва (див. оп. 4)

 

7.

Довідка бухгалтерії №42 Проведено відрахування до резервного фонду для оплати відпусток робітників (5%) (див. оп. 4)

 

8.

Розрахунок бухгалтерії №43. розподілено загально виробничі витрати між видами продукції та браком пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників

 

9

Розрахунок бухгалтерії №44. Виявлено невиправні забраковані деталі, вузли, прилади СУ-2: собівартість браку складається з таких витрат за діючими нормами : витрати матеріалів – прокат якісний 300 кг., лагунь та інші кольорові метали 10 кг. Лісоматеріали 0,5 м 3. куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби на суму 17,45 грн.

Транспортно – заготівельні витрати 10,55 грн. Заробітна плата робітників 40,00 грн.., загально виробничі витрати 44,00 грн.

Разом

 

10

Накладна №44 Оприбутковано лом металу від забракованих деталей та вузлів приладів СУ-2 за ціною можливого використання

23

11

Довідка бухгалтерії №45 Списано суму втрат від браку у виробництві вкладів СУ-2

 

12

Накладна № 45-47. Виготовлену продукцію здано на склад та оприбуткована за плановою собівартістю:

Прилади РДУ в кількості 500 шт.

 

13

Відхилення від фактичної виробничої собівартості готової продукції від планової собівартості складають: - для приладів СУ-2 – для приладів РДУ.

 

 

 

 

 

 1. Планування та бюджетування.

Глава 1.

 1. Задачі і роль складання бюджетів (кошторис) на підприємствах.
 2. Види та функції бюджету.
 3. Етапи складання кошторису.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Порядок (поетапно) та цілі складання бюджету (сміти )

2.3 Контроль виконання бюджету (кошторису).

2.4 Удосконалення складання бюджету  (кошторису), покращення контролю за їх виконанням.

Завдання №3

Необхідно :

 • розрахувати нормативну собівартість випуску продукції.
 • Розрахувати зміни норм по незавершеному виробництву.
 • Знайти фактичну собівартість випуску продукції і одиниці продукції.
 • Розрахувати індекси відхилень від норми.

Дані для виконання завдання:

Нормативна собівартість дитячої сукні із ситцю у травні  - 34 грн. , випуск  - 500 шт., в результаті виробництва по одних матеріалах відбулася економія – 130 грн., по інших – перевірити на суму 74 грн. незавершене виробництво  на 01.05 ц.р.  – 467 шт. з нормативною собівартістю 15 грн.

 

 

 

 

 1. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції

 по системі  “Директ - костінг”.

Глава 1

 1. Історія виникнення системи.
 2. Задачі, які вирішуються системою, її переваги та недоліки.
 3. Аналіз, проводи мий в рамках системи “Директ - костінг”

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Облік витрат  у системі “Директ - костінг” ( в системі не повного  калькулювання собівартості): формування, аналітика, система облікових записів.

2.3 Аналіз беззбитковості діяльності підприємства.

2.4 Удосконалення.

Завдання №5

Необхідно

 • скласти бюджет грошових коштів, прогнозний звіт про прибуток і прогнозний баланс.

Дані виконання завдання:

Актив                                                     ∑

Пасив                                             ∑

Основні засоби  (залишкова вартість)

310500

Статутній капітал

270000

Товари

45000

Нерозподілений прибуток

63750

Дебітори

81000

Постачальники

94500

Поточний рахунок

13500

Векселі видані

21750

Баланс

450000

Баланс

450000

Підприємство складає бюджет на червень і вже підготувало таку попередню інформацію:

 1. запланований обсяг продажу становить 300000 грн. в т.ч. 70% у кредит. Половина продажу  в кредит оплачується в місяці продажу, а решта  - в наступному місяці;
 2. заплановано придбати матеріали на суму  180000 грн. 40% придбаних матеріалів оплачується в місяці придбання, а решта – в наступному місяці. Заборгованість  постачальникам на 1 червня буде оплачено в продовж місяця;
 3. запас матеріалів на 1 липня планується в сумі 60000 грн.;
 4. витрати обігу заплановано в сумі 111000 грн. (в т.ч. амортизація – 3000 грн);
 5. векселі видані будуть оплачені протягом червня з виплатою відсотка в сумі 150 грн.;
 6. нове устаткування буде придбано і оплачено в червні 9750 грн;
 7. за червень компанія отримає кредит банку в сумі 30000 грн. терміном на 6 місяців.

 

 

33. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Глава 1.

 1. Історія виникнення та сутність методів.
 2. Види норм, порядок встановлення норм та нормативів.
 3. Задачі нормативного методу обліку витрат.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Види норм,  які використовують  на підприємстві, їх облік.

2.3 Контроль за виконанням норм.

2.4 Порядок обліку при нормативному методі обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

2.5 Удосконалення.

Завдання №6

Необхідно :

 • розрахувати ставку розподілу змінних виробничих накладних на 1 машино – годину в традиційній системі калькулювання;
 • розрахувати маржинальний дохід від реалізації
 • на основі аналізу діяльності обрати фактори накладних витрат і зробити розрахунок величини на одиницю їх фактора;
 • скласти розрахунок прибутку підприємства, про калькулювання витрат на основі діяльності;
 • порівняти результати, одержані при калькулюванні витрат за різними системами і пояснити різницю.

Дані для виконання завдання:

 

Фірма “Капрі” займається виготовленням  галантерейних виробів зі шкірозамінника.

Показник

Виріб

разом

Гаманець

Портмоне

Сумка

жіноча

1

2

3

4

5

Кількість виготовленої продукції  та реалізованої продукції, шт..

25000

15000

2500

Х

Ціна одного виробу, грн

60

80

140

Х

Короткотермінові змінні витрати на один виріб , грн

Прямі матеріальні витрати

1,5

1,0

0,5

Х

Прямі витрати на оплату праці

2,5

3,5

1,5

Х

Людино – годин на один виріб

2

3

1

?

Машино – годин на один виріб

3

2

7

?

Кількість партій виробів

10

10

15

35

Кількість замовлень

10

15

15

40

Кількість замовників

2

12

16

30

Загально виробничі витрати

 

 

 

?

Оздоблення

Х

Х

Х

90000

Сушка

Х

Х

Х

300000

Пакування

Х

Х

Х

60000

Витрати

Х

Х

Х

90000

Адміністративні витрати

Х

Х

Х

160000

Розрахунок маржинального доходу від реалізації продукції

Показник

Виріб

Разом

Гаманець

Портмоне

Сумка жіноча

Валовий дохід

 

 

 

 

Змінні витрати:

 

 

 

 

- матеріали

 

 

 

 

 - заробітна плата

 

 

 

 

 - виробничі накладні витрати

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Маржинальний дохід

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

Прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок величини витрат на одиницю їх фактору

Витрати

Фактор витрат

Витрати на одиницю продукції

Прямі витрати

Одиниця вибору

-

Прямі витрати на оплату праці

Одиниця вибору

-

Оздоблення

Людино - годин

 

Сушка

Машино - годин

 

Пакування

Кількість партій виробів

 

Збут

Кількість замовників

 

Адміністративні

Кількість замовлень

 

Розрахунок прибутку підприємства при калькулюванні витрат на основі діяльності

Показник

Виріб

Разом

Гаманець

Портмоне

Сумка жіноча

Валовий дохід

 

 

 

 

Короткострокові змінні витрати на один виріб , грн..

- прямі витрати

 

 

 

 

 - прямі на оплату праці

 

 

 

 

 - оздоблення

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Довготермінові витрати:

- сушка

 

 

 

 

- пакування

 

 

 

 

- збут

 

 

 

 

 - адміністративні

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

Тема 34. Облік прямих витрат на виробництво та порядок включення їх в собівартість.

Глава 1.

 1. Означення, склад прямих витрат на виробництво.
 2. Нормативно – правове регулювання обліку витрат на виробництво.
 3. Задачі УО прямих витрат на виробництво.

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Порядок обліку та оцінка матеріалів:

2.2.1 Облік приходу та вибуття матеріалів.

2.2.2 Складський облік матеріалів.

2.2.3. Аналітичний  та синтетичний облік матеріалів.

2.3 Облік заробітної плати основних виробничих робітників.

2.4 Удосконалення (в т.ч. вказівка  необхідних  розрахунків в рамках УО метою підвищення ефективності обліку прямих витрат.)

Завдання №7

Необхідно :

 • зробити розрахунок точки беззбитковості та запасу міцності;
 • визначити прибуток при запланованому  обсязі ;
 • визначити прибуток у разі зниження ціни на 5% і збільшення обсягу реалізації на 12%;
 • визначити прибуток при зростанні на 2% і зниженні обсягу реалізації на 5%.

Дані для виконання завдання:

ПП “Росна” виготовляє ковбасні вироби. Запланована підприємством виручка від реалізації складає: 800000 грн. (при ціні 10 грн. за 1 кг)

Витрати підприємства на виробництво і збут запланованого обсягу:

 • прямі витрати (на 1 кг)  - 6 грн.:
 • загально виробничі витрати – 156000 грн. ( в т.ч. змінні витрати  - 30000):
 • загальногосподарські витрати – 47000 грн. (в т.ч. змінні витрати – 9000):
 • поза виробничі витрати – 140000 грн. (в т.ч. змінні витрати –41000).

 

35. Калькулювання повної та неповна собівартість

Глава 1

 1. Порядок калькулювання повної собівартості продукції.
 2. Порядок калькулювання не повної собівартості продукції.
 3. Задачі обліку калькулювання повної та не повної собівартості продукції, переваги та недоліки .

Глава 2.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

2.2 Характеристика метода калькулювання собівартості  (повної та неповної):

2.2.1. Послідовний збір витрат.

2.2.2. Аналітичний та синтетичний облік витрат.

Завдання №8

Необхідно :

 • визначити точку беззбитковості в обсязі реалізації і запас міцності в доходах  від реалізації за даними , передбаченими кошторисом;
 • за кошторисними даними розрахувати  на яку величину у процентному вираженні (до десяткового знаку) необхідно змінити ціну реалізації , щоб отримати прибуток в розмірі 420000;
 • розрахувати річний прибуток на кожній пропозиції. Звернути увагу на те, що потрібно представити дані в двох варіантах. Кожна пропозиція є незалежною;
 • при припущені , що змінні витрати і доходи є лінійними , а постійні витрати не змінюються, коротко поясніть чому ці пропозиції  будуть нереальними.

Дані для  виконання завдання :

ЮТ “Луна” виготовляє тільки один вид виробу. Згідно річного кошторису, грн.:

Ціна реалізації одиниці продукції                                       25

Змінні витрати на одиницю продукції                                 8

Сукупні постійні витрати                                                      210000

Кошторисний прибуток                                                         300000

Рівень прибутку вважається низьким , тому є альтернативні пропозиції:

Пропозиція

Наслідки

Зменшити ціну реалізації на 10%

Збільшити обсяг реалізації на 6%

Збільшити ціну реалізації на 8%

Зменшити обсяг реалізації на 4%

 

 

Тема № 36  Учет расчетов с бюджетом по НДС

 

 

 1. Теоретические основы налогообложения НДС:

Регистрация плательщиков НДС;

Обзор нормативной базы;

 

 1. Организация учета НДС:

Бухгалтерский учет НДС;

Увязка данных бухгалтерского и налогового учета НДС;

Отчетность по НДС.

 

Практическое задание

 

 1. Предприятие продает «беушный» грузовой автомобиль. Его первоначальная стоимость – 5000 грн., сумма износа – 2000 грн. (40%). Рыночную стоимость определить невозможно, так как объект пребывал в эксплуатации. Продажная цена автомобиля по договору – 4800 грн. (в т.ч. НДС – 800 грн.). На дату оценки новый автомобиль аналогичной модели стоит на активном рынке 7000 грн. Определить обычную, справедливую цену автомобиля, начисленный НДС.
 2. ООО «Запад» на основании ГТД получило от нерезидента – компании «West» товар по контракту от 01.06.07 г. № 12. Договорная стоимость товара – 5000 дол. США. Валютный курс на дату, которая предшествует дате прохождения товаром таможенного контроля, и на дату оформления ГТД – 5,05 грн. за 1 дол. США. Затраты на доставку собственным автотранспортом на территории Украины – 1500 грн. ООО «Запад» перед таможенным оформлением оплатило: таможенный сбор – 51 грн., пошлину – 2525 грн., НДС – 5555 грн. [(5000 – дол. США × 5,05 грн. + 2525 грн.) × 20%]. Товар будет использоваться в налогооблагаемых операциях хозяйственной деятельности. Сумму НДС, начисленную на таможенную стоимость, ООО «Запад» относит в состав налогового кредита по НДС. Транспортные расходы включаются в себестоимость товара. Отразить в учете проведенные операции.

Предприятие-нерезидент на условиях поставки DDP Львов отправляет товар из Польши в Украину. По условиям контакта место поставки – Украина. Определить согласно Закона об НДС место поставки товаров для целей налогообложения, плательщика НДС, ставку НДС.

 

Тема № 37  Основні засоби та їх облік

 

План

Вступ

 

Глава 1.  Зміст, оцінка та групування основних засобів

 

 1. Для фінансового обліку
 2. Для податкового обліку

 

Глава 2.  Облік основних засобів

 

2.1.Оцінка та класифікація основних засобів

 1.  Особливості бухгалтерського обліку та обліку
 2.  Облік находження основних засобів
 3.  Облік ремонтів основних засобів
 4.  Облік вибуття основних засобів
 5.  Облік амортизації

 

 1.      Практична частина

 

Висновки

 

          Список використаної літератури

 

 

Согласно учетной политике (приказ «Об учетной политике предприятия»)

 

 1. Прямолинейный метод применяется для:

- производственного здания;

- компьютерной техники;

- мебели и другого офисного оборудования.

2. Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости применяется для автотранспорта.

3. Кумулятивный метод применяется для станков и рабочего оборудования

 

 

 

Література:

 

 1. Бланк И. Управление использованием капитала – К.: Єльга, Ника-Центр, 2000. – 652 с.
 2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга. 202. – 528 с.
 3. Бляхман Л. Основы функционального и антикризисного менеджмента. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 380 с.
 4. Большаков А.С. Менеджмент. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.
 5. Большаков А.С. Менеджмент: Стратегия успеха. – СПб.: Издательский Дом “Литера”, 2002. – 224 с.: ил.
 6. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. – СПб.: Питер. 2002. – 416 с: ил.
 7. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник. – К.: Знання – Прес. 2002. – 239 с.: іл..
 8. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ. 2002 – 420 с.
 9. Василенко В.А., Шостка В.А. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2003. – 285 с
 10. Вернигора Е.Е. Менеджмент. Учеб.пособие. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М. 2000 – 283 с.
 11. Теория организации: Учебник для вузов / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.
 12. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учеб. Пособие. – М.: Русская Деловая Литература. 1999. – 240 с.
 13. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 638 с.
 14. Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Корнера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.
 15. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. І доп. / За заг. ред. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р. 2002. – 552 с
 16. Фальц ман В.К., Давидова Л.А. Основы управления предприятием. =- М.: ТЕИС, 2000. – 122 с.
 17. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. Учебник. – М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”. 1999. – 416 с.
 18. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП. 2001. – 280 с.: іл..
 19. Хохлов Н.В. Управление риском. Учеб. Пособие. – М.ЮНИТИ_ДАНА. 1999. – 239 с.
 20. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 514 с.
 21. Шанк Дж.К. Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами (Нове методы увеличения конкурентоспособности) / Пер. с англ. – СПб.: ЗАО “Бізнес Микро”. 1999 – 288 с.
 22. Шипунов В.Г. Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая психология управление на предприятии. Учебник. – 2-е изд., пере раб. И доп. – М.: Высшая школа, 1999. – 304 с.
 23. Экономическая стратегия фирмы. Учеб. пособие / Под ред. А.П. Градова. – 2-е изд., испр.и доп. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 589 с.
 24. Радионов Р.А. управление с бытовыми запасами и оборотними средствами предприятия. – М.: ДИС, 1999. – 400 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        П р и л о ж е н и е   8

Схема

показателей, используемых в анализе

финансово-хозяйственной деятельности

 

 

Наименование показателей

Формула расчета

Информационное обеспечение

отчетная форма

номера строк (стр.), граф (гр.)

1. Оценка имущественного положения

1 Сумма хозяй-ственных средств, находящихся в распоряжении пред-приятия

Итог баланса - нетто

 

 

№ 1

 

2. Доля активной части средств

Стоимость активной части основных средств

 

№ 5

 

Стоимость основных средств

3 Коэффициент износа основных средств

Износ

 

№ 1

 

Балансовая стоимость основных средств

4. Коэффициент обновления

Балансовая стоимость поступивших за период основных средств

 

 

№ 5

 

Балансовая стоимость основных средств на конец периода

5. Коэффициент выбытия

Балансовая стоимость выбывших за период основных средств

 

 

№ 5

 

Балансовая стоимость основ-

Ных средств на начало периода

2. Оценка ликвидности

1.Величина соб-ственных оборот-ных средств (функционирующий капитал)

Собственный капитал (+) долгосрочные обязательства (-) основные средства и вложения или текущие активы (-) текущие обязательства

№ 1

 

 

 

 № 1

 

2. Маневренность функционирующего капитала

Запасы и затраты

 

№ 1

 

Функционирующий капитал

3. Коэффициент покрытия

Текущие активы

 

№ 1

 

Текущие обязательства

                                                                                                                                              Продолжение

Наименование показателя

Формула расчета

Информационное обеспечение

отчетная форма

номера строк (стр.), граф (гр.)

4. Коэффициент быстрой ликвидности

Денежные средства, расчеты и прочие активы

 

№ 1

 

Текущие обязательства

5. Коэффициент абсолютной ликвид-ности

Денежные средства

 

№ 1

 

Текущие обязательства

6. Доля оборотных средств в активах

Текущие затраты

 

№ 1

 

Всего хозяйственных средств (нетто)

7.Доля производ-ственных запасов в текущих активах

Запасы и затраты

 

 № 1

 

Текущие активы

3. Оценка финансовой устойчивости

1. Коэффициент концентрации соб-ственного капитала

Собственный капитал

 

№ 1

 

Всего хозяйственных средств (нетто)

2.Коэффициент фи-нансовой зависи-мости

Всего хозяйственных средств (нетто)

 

№ 1

 

Собственный капитал

3.Коэффициент маневренности соб-ственного капитала

Собственные оборотные средства

 

№ 1

 

Собственный капитал

4. Коэффициент концентрации при-влеченного капитала

Привлеченный капитал

 

№ 1

 

Всего хозяйственных средств (нетто)

5.Коэффициент структуры долго-срочных вложений

Долгосрочные обязательства

 

№ 1

 

Основные средства и прочие внеоборотные активы

6.Коэффициент дол-госрочного привлече-ния заемных средств

Долгосрочные обязательства

 

№ 1

 

Долгосрочные обязательства (+) собственный капитал

7. Коэффициент структуры привле-ченного капитала

Долгосрочные обязательства

 

№ 1

 

Привлеченный капитал

8.Коэффициент соот-ношения привлечен-ного и собственного капитала

Привлеченный капитал

№ 1

 

Собственный капитал

 

 

Продолжение

Наименование показателя

Формула расчета

Информационное обеспечение

отчетная форма

номера строк (стр.), граф (гр.)

4. Оценка деловой активности

1. Выручка от  реализации

-

№ 2

 

2. Балансовая прибыль

-

№ 2

 

3. Производитель-ность труда

Выручка от реализации

№ 2

 

Среднесписочная численность

4. Фондоотдача

Выручка от реализации

№ 2

№ 2

 

Средняя стоимость основных фондов

5. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)

Выручка от реализации

№ 2

№ 1

 

Средняя дебиторская задолженность

6.Оборачиваемость в расчетах (в днях)

360

№ 2

См. алгоритм для показателя 5

Показатели 4,  5

7. Оборачиваемость производственных запасов (в оборотах)

Затраты на производство продукции

№ 2

№ 1

 

Средние производственные запасы

8. Оборачиваемость производственных запасов (в днях)

360

№ 2

№ 1

См. алгоритм для показателя 7

Показатели 4,  7

9.Продолжительность операционного цикла

Показатели 4,  6 (+) показатели 4,  8

№ 1

№»

См. алгоритм для показателя 6,  8

10.Оборачиваемость собственного капита-ла

Выручка от реализации

№ 2

№ 1

 

Средняя величина собственного капитала

11.Оборачиваемость основного капитала

Выручка от реализации

№ 2

№ 1

 

Итог среднего баланса (нетто)

12 Коэффициент устойчивости эконо-мического роста

Чистая прибыль (-) дивиденды, выплаченные акционерам

№ 2

№ 1

В расчетах ис-пользуются дан-ные бухгалтер-ского учета

Собственный капитал

5. Оценка рентабельности

1. Чистая прибыль

Балансовая прибыль (-) платежи в бюджет

№ 2

 

2. Рентабельность продукции

Прибыль (результат) от реализации

№ 2

 

 

Выручка реализации

 

 

 

Продолжение

Наименование показателя

Формула расчета

Информационное обеспечение

отчетная форма

номера строк (стр.), граф (гр.)

Выручка реализации

 

 

3. Рентабельность основной деятельности

Прибыль (результат) от реализации

№ 2

 

Затраты на производство продукции

4.Рентабельность основного капитала

Балансовая прибыль

№ 2

 

Итог среднего баланса – нетто

5. Рентабельность собственного капитала

Балансовая прибыль

№ 2

№ 1

 

Средняя величина собственного капитала

6.Период окупаемости собственного капитала

Средняя величина собственного капитала

№ 1

№ 2

 

Чистая прибыль

6. Оценка рыночной активности

1 .Доход на акцию

Чистая прибыль (- ) дивиденды по привилегированным акциям

 

Используются данные бухгалтерского учета

Общее число обыкновенных акций

2. Ценность акции

Рыночная цена акции

 

Используются данные бухгалтерского учета и рынка ценных бумаг

Доход на акцию

3.  Рентабельность акции

Дивиденды на одну акцию

 

Используются данные бухгалтерского учета и рынка ценных бумаг

Рыночная цена акции

4. Дивидендный выход

Дивиденд на одну акцию

 

Используются данные бухгалтерского учета

Доход на акцию

5. Коэффициент котировки акции

Рыночная цена акции

 

Используются данные бухгалтерского учета и рынка ценных бумаг

Книжная (учетная) цена акции