Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

 

3.2. Програма, методичне забезпечення
та критерії оцінювання проведення практики

Виробнича (переддипломна) практика є продовження навчального процесу підготовки магістрів з обліку і оподаткування, а також невід’ємною частиною якісної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Практика проводиться на підприємствах, в установах і організаціях різних галузей народного господарства України.

Дидактичною метою практичної підготовки студентів є закріплення знань, одержаних в процесі навчання, оволодіння навичками, вміннями та засобами організації майбутньої професійної діяльності, формування професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах.

Практика використовується також для збирання фактичних матеріалів для виконання магістерської дипломної роботи.

 

 Мета, зміст та завдання практики

Головною метою переддипломної (виробничої) практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації обліку та аудиту, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних навичок, вмінь та компетенцій необхідних для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування в практичній діяльності.

Навчальним планом передбачена практика тривалістю 15 тиж­нів, у період з вересня по грудень, у тому числі міжпредметний тренінг. Згідно з навчальним планом виробнича практика студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування» проводиться у десятому семестрі.

Під час практики студенти вивчають організацію діяльності підприємства, структуру управління, побудову і ведення первинного обліку, складання облікових регістрів та форм звітності.

Переддипломну (виробничу)  практику студенти проходять на підприємствах і в організаціях, з якими уклав договір університет. Керує практикою головний бухгалтер або фінансовий директор підприємства. Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і оподаткування. Керівники практики від кафедри контролюють хід практики та надають студентам необхідні консультації.

Студент-практикант працює за індивідуальним календарним графіком. Керівник практики від підприємства разом з викладачем кафедри згідно з програмою та тематичним планом складають робочий план для кожного студента. Практикант повинен вести щоденник виробничої практики, де занотовувати інформацію про виконану роботу.

Напрямок діяльності студента на підприємстві – виконання посадових функцій згідно зі своєю спеціальністю. Програма прак­тики спрямована на те, щоб підготувати студентів до відповідальної роботи на підприємствах та в організаціях різних форм власності з обраної професії, а також зібрати необхідний фактичний матеріал для написання магістерської дипломної роботи.

Головними завданнями переддипломної (виробничої) практики є:

— ознайомлення з виробничою діяльністю суб’єктів підприємництва;

— здобуття навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності;

— самостійне виконання завдань керівника практики з відповідних питань;

— отримання нових знань, умінь і навичок при виконанні конкретних практичних завдань на штатних посадах;

— закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Організація обліку», «Облік і звітність за МСФЗ», «Аудит», «Внутрішній аудит», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Управлінський контроль»;

— збір матеріалів для написання дипломної роботи та їх опра­цювання.

Студенту необхідно ознайомитись з:

— підприємством (базою практики), з його призначенням, статутом суб’єкта господарювання, організаційно-правовою формою та основними напрямками його діяльності. Визначити його організаційно-управлінську структуру та штатний розклад;

— організацією внутрішньовиробничих взаємовідносин, складом та функціями окремих служб, поділом обов’язків, посадовими інструкціями. Вивчити порядок взаємодії відділів та структур­них підрозділів;

— документами, які регламентують внутрішньовиробничі взаємовідносини, з матеріально-технічною базою підприємства, на якому проводиться практика;

— господарськими зв’язками підприємства, з асортиментом послуг та виконуваних робіт. Вивчити, як на підприємстві здійснюється контроль виконання договорів, які застосовуються санкції до партнерів, їх ефективність. Як реалізується майнова відповідальність за виконання договірних зобов’язань.

Практичне ознайомлення студента з умовами безпосередньої праці за фахом сприяє і допомагає формуванню у нього впевненості в своїй фаховій придатності, закріплює вже почасти набуті навички  та компетенції з обраної спеціальності.

Студенти виконують програму практики, яка затверджується кафедрою.

 

Організація та етапи проведення практики

Переддипломна (виробнича) практика студентів регламентується «Положенням КНЕУ про виробничу практику студентів» з урахуванням навчального плану та «Програми підготовки студентів КНЕУ» з відповідної спеціальності.

Робочий день практиканта визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку та режимом роботи підприємства, установи або організації, яка є базою практики.

Кожний студент працює за Індивідуальним планом-графіком, який складається на основі програми практики з урахуванням завдань і планів роботи базової установи або організації.

Практиканту щодня відводиться одна година для оформлення документації, заповнення «Щоденника практики» і чотири години на тиждень для збирання і вивчення матеріалів по темі магістерської дипломної роботи.

До початку практики:

 1. проводяться установчі збори, на яких ставляться мета й конкретні завдання, що їх має виконати студент, наголошується на суворому дотриманні режиму праці підприємства (установи), на потребі чіткого оформлення необхідної документації про проходження практики, здійснюється розподіл студентів за викладачами, що керуватимуть практикою, наголошується на потребі найсерйознішого ставлення до роботи з технічними засобами;
 2. встановлюються контакти між студентами та представниками організацій, де проходитиме практика, надаються методичні рекомендації студентам;

Після завершення практики проводиться захист Звіту про переддипломну (виробничу) практику.

Загальне організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво здійснюється завідуючим кафедри обліку підприємницької діяльності.

Керівництво і контроль за роботою студентів під час практики покладається на призначених керівників від університету та бази практики.

 

Керівник практики магістра від університету зобов'язаний:

 • забезпечити студентів програмою та методичними рекомендаціями щодо проходження практики;
 • затвердити індивідуальні завдання відповідно до бази практики та узгодити графік проходження практики;
 • консультувати практиканта з питань проходження практики, оформленню щоденника і написання звіту;
 • контролювати виконання календарного графіка та програми проходження практики і якість виконання робіт, оформлення звіту;
 • перевіряти якість звіту та достатність доданих до нього документів, зібраних під час проходження практики, брати участь у комісіях із захисту звітів.

 

     Керівники практики від підприємства зобов'язані:

 • ознайомити практиканта з особливостями організації обліку на підприємстві;
 • забезпечити кожного практиканта робочим місцем і назначити
  керівника від конкретного підрозділу, де здійснюється практика;
  • відслідковувати виконання режиму роботи практиканта;
  • надавати допомогу при вивченні методичних та інструктивних матеріалів;
  • забезпечувати студентів необхідними матеріалами та бухгалтерською документацією у відповідності з програмою практики та графіком її проходження;
  • здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу при опрацюванні методик обліку окремих питань і розрахунку показників;
 • надати письмову характеристику  (завірену печаткою підприємства)
  кожному закріпленому за ним практиканту.

       

Студенти, які проходять практику зобов'язані:

 • до початку практики одержати на кафедрі від керівника практики консультації з питань проходження практики та порядку оформлення всіх необхідних документів для проходження практики;
 • дотримуватися режиму роботи підприємства і виконувати графік проходження практики;
 • ознайомитися і дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки на підприємстві;
 • виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку;
 • підтримувати постійний зв'язок з керівником практики від університету, інформувати його з питань порядку проходження практики;
 • робити чіткі і якісні записи в щоденнику практики, щоденнофіксувати склад та обсяг виконаної роботи, своєчасно подаватищоденник на перевірку і підпис безпосередньому керівництву практики від підприємства;
 • по закінченню виробничої практики своєчасно здати та захистити звіт про проходження практики і щоденник, підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою. В кінці щоденника, керівник практики від підприємства складає відгук про виконання студентом завдань  програми практики.

Під час практики студенти ведуть пошукову роботу з вибору теми магістерської дипломної роботи, що може бути підготовлена на матеріалах підприємства, що є базою практики. За час проходження практики необхідно зібрати необхідний фактичний матеріал для написання магістерської дипломної роботи. При цьому студенти:

— укладають картотеки з питань обраної спеціальності, офор­млюють бібліографію;

— критично аналізують статті, монографії з конкретної проб­лематики;

— вивчають нормативні документи, які пов’язані з напрямком діяльності з обраної спеціальності;

— проводять розрахунки, які необхідні у виконанні професійних функцій;

— збирають статистичні дані для написання дипломної магістерської роботи;

— опрацювання матеріалів для дипломної роботи.

Матеріали науково-дослідницької роботи під час проходження практики фіксуються у окремому розділі звіту студента-прак­тиканта.

Оформлення звіту про проходження практики магістра

Звіт про переддипломну практику повинен бути акуратно оформлений, написаний (надрукований) на аркушах формату А4 (210 х 297) чорними, синіми або фіолетовими чорнилами та мати структуру згідно з вимогами ДСТУ3008-95. Поле - ліве повинно мати 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, шрифт -  Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Заголовки структурних елементів звіту і розділів його головної частини розташовується по центру сторінки і пишуться прописними (великими) буквами. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту пишуться строчними (малими) літерами з абзацу і виділяються інтервалом від тексту зверху і знизу. 

Звіт складається у письмовій формі за окремими розділами тематичного плану, дотримуючись послідовності у висвітленні питань, які зазначені  у його змісті. Виклад повинен бути оригінальним, самостійним, – не відтворювати текст навчальних посібників та підручників. Додані до звіту документи, облікові регістри, таблиці повинні бути заповнені фактичними даними. Звіт і додатки мають бути пронумеровані, підшиті та підписані студентом.

 

   Звіт про проходження практики повинен включати такі  структурні елементи:

1. Титульна сторінка (зразок оформлення - Додаток 1).

2. Вступ (мета і завдання практики, загальна характеристика підприємства – бази практики та організації обліку: організаційно-правова форма підприємства та основні напрямки його діяльності, господарські зв’язки підприємства, асортимент продукції, послуг та виконуваних робіт, його організаційно-технологічні особливості діяльності та їх вплив на побудову обліку).

3. Основна частина (розділи відповідно до програми проходження практики, наведеної в табл. 1).

4. Висновки про стан та напрямки удосконалення організації і методики облікової роботи на підприємстві - базі практики.

5. Додатки (перелік матеріалів, зібраних під час проходження практики – наказ про облікову політику підприємства, заповнені первинні документи, розроблені таблиці, відомості, таблиці аналітичного обліку, форми звітності).

 

Таблиця 1

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Вид роботи (розділ)

Критично оцінити і подати пропозиції
щодо вдосконалення

Документи,
які потрібно скласти

РОЗДІЛ І. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

1.1. Облік грошових коштів і фінансових інвестицій

Порядок зберігання грошей у касі

Касові документи, звіт касира

1.1.1. Касові операції

Дотримання діючого порядку ведення касових операцій

Облікові реєстри касових операцій

1.1.2. Операції на поточних рахунках підприємства  у банку  (в національній та іноземній  валютах)

Підготовка розрахунково-платіжних докумен­тів. Оперативність отримання та використання інформації про рух грошових коштів для управ­ління фінансовою діяльністю. Склад і структура еквівалентів грошових коштів

Заява на відкриття рахунку, картка зі зразками печатки і підписів осіб, які мають право підписувати банківські документи. Заява на отримання чекових книжок Розрахунково-платіжні до­кументи банку з розрахункового і валютного рахунків. Облікові реєстри

1.1.3. Облік підзвітних сум

Порядок видачі підзвітних сум і своєчасність подачі авансових звітів

Розрахунок авансових сум на відрядження та господарські потреби. Звіт про використання коштів на відрядження та господарські потреби

1.1.4. Планування і контроль наявності та руху грошових коштів

Використання облікової інформації для управ­ління грошовими потоками

Касовий план. Заявка-розрахунок для встановлення ліміту залишку каси. Акт інвентаризації каси

1.1.5. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

Принципи розподілу фінансових інвестицій на довгострокові і поточні

Розрахунок доходів за фінансовими інвестиціями. Реєстри обліку фінансових вкладень

1.2. Облік розрахунків і кре­дитних операцій

 

 

1.2.1. Облік розрахунків з по­стачальниками і покупцями

Система контролю за своєчасним погашенням заборгованості. Розподіл дебіторської заборгованості на довгострокову і поточну. Формування і використання резерву сумнівних боргів

Документи, що використовуються в розрахунках із постачальниками і покупцями. Реєстри синтетичного й ана­літичного обліку розрахунків. Роз­ра­хунок резерву сумнівних боргів

 

1.2.2. Облік  розрахунків  з оплати праці

Система оплати праці на підприємстві. Документи для обліку виробітку і зарплати. Ступінь та ефективність автоматизації розрахунків із нарахування заробітної плати та утри­мання податків

Документи на зарахування, переміщення, надання відпустки, звільнення працівників та на оплату праці. Розрахунки нарахувань різних видів оплати праці. Розрахунок допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Розрахунок заробітної плати за час чергової відпустки та невикористаної відпустки. Розрахунково-платіжні відомості Регіст­ри синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці

1.2.3. Облік розрахунків зі страхування

Система аналітичного обліку розрахунків зі страхування

Розрахунок страхових внесків. Платіжні доручення на перерахування страхових внесків. Звіт про нарахування страхових внесків та витрачання коштів Пенсійного фонду. Розрахункова відомість по коштах Фонду соціального страхування та інші

1.2.4. Облік розрахунків за податками і платежами

Система контролю за своєчасною сплатою податків та інших обов’язкових платежів

Декларація з податку на додану вартість. Розрахунок акцизного податку та інших обо­в’язкових платежів підприємства. Пла­тіжні доручення на сплату податків та інших обов’язкових платежів.

Декларація з податку на прибуток

1.2.5. Облік кредитних операцій і вексельних розрахун­ків

Ефективність використання отриманих позичок банку і своєчасність їхнього повернення

Кредитний договір. Книга обліку наданих застав. Регістри синтетичного й аналітичного обліку кредитних операцій. Простий і переказний вексель.

Регістри обліку вексельних операцій.

 

1.2.6. Інвентаризація розрахунків

Дотримання правил організації та проведення інвентаризації розрахунків та списання забор­гованості, по якій минув строк позовної давності

Акт інвентаризації розрахунків. Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами.

1.3. Облік виробничих запасів

Організація складського господарства. Система документального оформлення операцій з ТМЦ. Порядок визначення первинної вартості та обґрунтованість методів оцінки ТМЦ при вибутті. Система реєстрів обліку. Організація аналітичного обліку МШП

Схема постачання підприємства. Дого­вір про матеріальну відповідальність комірника. Документи на оприбуткування і видачу ТМЦ. Регістри синтетичного та аналітичного обліку ТМЦ. Регістри аналітичного обліку МШП.

Акт списання МШП. Інвентаризаційний опис та порівняльна відомість. Акт переоцінки запасів ТМЦ

1.4. Облік капітальних інвестицій, необоротних матеріальних  та нематеріальних активів

Система довгострокового планування інвестицій на основі економічних розрахунків

Виписка з бізнес-плану.

1.4.1. Облік капітальних інвестицій та основних засобів.Облік інвестиційної нерухомості.

Облік капітального будівництва. Організація приймання та списання основних засобів. Си­стема матеріальної відповідальності щодо бу­дівництва, зберігання та експлуатації основних засобів. Організація поточного обліку та амортизації основних засобів. Організація про­ведення інвентаризації та переоцінки основних засобів

Розрахунок первісної вартості основних засобів. Акти приймання-переда­чі (внутрішнього переміщення) основ­них засобів. Інвентарні списки (картки).

Акти на списання основних засобів. Розрахунки амортизації основних засобів. Регістри синтетичного обліку основних засобів. Інвентаризаційні опи­си та відомості індексації

1.4.2. Облік інших необорот­них матеріальних та нематеріальних активів

Склад та специфіка обліку інших, в тому числі малоцінних необоротних матеріальних активів. Обґрунтованість визначення терміну корисного використання нематеріальних активів та особливості їх обліку

Відповідні первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку, зокрема, акти прийняття та списання нематеріальних активів, роз­рахунки зносу нематеріальних активів, розрахунки амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів

1.5. Облік затрат і доходів підприємства

Склад доходів і затрат діяльності. Ефективність обраної схеми обліку витрат (рахунки 2, 8 і 9-го класу). Зв’язок бухгалтерського обліку витрат і доходів з оподаткуванням. Склад вит­рат і доходів майбутніх періодів. Склад інших витрат операційної діяльності

Схема кореспонденції рахунків обліку витрат і доходів. Регістри синтетичного обліку доходів та витрат, розрахунків з покупцями, виписки з книг придбання та продажу

1.6. Облік зовнішньоекономічних операцій

Система контролю за виконанням умов контрактів

Структура контракту з іноземним партнером. Товаросупроводжувальні документи (сертифікати, коносаменти) та розрахункові (доручення, акредитиви, чеки, векселі) документи. Вантажна митна декларація. Розрахунок мита та митних зборів. Розрахунок курсових різниць. Реєстри обліку експортно-імпортних операцій

 

1.7. Облік власного капіталу  та його складових

Формування статутного, резервного і додаткового капіталу підприємства. Ефективність використання чистого прибутку підприємства. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань

Схема формування та розподілу прибутку підприємства. Регістри синтетичного та аналітичного обліку фінан­сових результатів. Розрахунок податку на прибуток. Склад власного капіталу. Розрахунок розподілу прибутку між учасниками (нарахування дивідендів)

1.8. Організація роботи щодо складання фінансової звіт­ності

Використання зведених та інших графіків складання бухгалтерської та податкової звітності

Заповнені форми квартальної та річної звітності

1.9. Організація та використання результатів аналізу звітності

Організація аналітичної роботи

Розрахунки показників рентабельності, платоспроможності, ліквідності, ділової активності тощо. Підсумкова оцінка фінансового стану підприємства

 

РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

2.1. Основи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою оподаткування, обліком і податковою звітністю суб’єкта господарювання.

Перелік законодавчо-нормативної бази України та документів щодо обліку та звітності оподаткування підприємства

2.2. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про доходи фізичних осіб, порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку            (ф. №1-ДФ).

2.3.Облік і звітність за податком на додану вартість

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про податок на додану вартість, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з податку на додану вартість з додатками

2.4. Облік і звітність за екологічним податком

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про екологічний податок, порядок заповнення та подання звітних форм

Податкова декларація з екологічного податку

2.5. Облік і звітність за акцизним податком та митом

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про акцизний податок і мито, порядок їх заповнення та подання

Митна декларація, декларація акцизного податку, декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), форми заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку 

2.6. Облік і звітність за рентною платою

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про рентну плату, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з рентної плати з додатками

2.7. Облік і звітність за місцевими податками і зборами

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про місцеві податки і збори, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з додатками, звіт про суми податкових пільг, розрахунок транспортного податку, податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів, податкова декларація туристичного збору

2.8. Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування

 

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про єдиний податок, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація платника єдиного податку

2.9. Облік і звітність за податком на прибуток

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про єдиний податок, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства з додатками

 

РОЗДІЛ Ш. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ

3.1. Організація діяльності аудиторської фірми

Організаційно-правова структура, внутрішньофірмові нормативні документи. Управління фірмою та планування її роботи. Управ­ління персоналом та контроль якості його роботи.

Загальну стратегію та план (програму) проведення аудиту на прикладі одного із підприємств — замовників аудиту. Пропозиції щодо удосконалення організації діяльності аудиторської фірми.

3.2. Організація і методика аудиту власного капіталу

Організацію реалізації плану аудиту власного капіталу, забезпечення наступ-
них виплат і платежів, цільового фінансування. Методику формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів
аудитора.

 

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.3. Організація і методика аудиту необоротних активів

Організацію носіїв інформації в аудиті необоротних активів (аудиторських номенклатур). План та процедури аудиту основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних активів, капітальних інвестицій та незавершеного будівництва, фінансових інвестицій.

Методику формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.4. Організація і методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості

Організацію носіїв інформації аудиторських номенклатур) в аудиті грошових коштів і дебіторської заборгованості.

План та процедури аудиту грошових коштів, методи аудиту та методика його проведення. План та процедури аудиту дебіторської заборгованості, методи аудиту та методика його проведення.

Методику формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.5. Організація і методика аудиту запасів

Організацію носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті запасів. План та процедури аудиту запасів. Методи аудиту запасів та методика його проведення.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.6. Організація і методика аудиту праці та її оплати

Організацію носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті праці та й оплати. План та процедури аудиту праці та її оплати. Методи та методику проведення аудиту праці та її оплати.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.7. Організація і методика аудиту зобов’язань

Організацію носіїв інформації (аудиторських но­менклатур) в аудиті довгострокових і поточних зобов’язань. План та процедури аудиту довгострокових зобов’язань (довгострокових кредитів банків, інших довгострокових фінансових зобов’язань, відстрочених податкових зобов’язань та інших). План та процедури аудиту поточних зобов’язань (короткострокових кредитів банку, векселів виданих, кре­диторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов’язань за розрахунками, інших поточних зобов’язань). Методи аудиту зобов’язань та методика його проведення.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.8. Організація і методика аудиту витрат

Організацію носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті витрат діяльності. План та процедури аудиту витрат ді-
яльності за окремими їх видами та економічними елементами. Методи та методику аудиту витрат.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.9. Організація і методика аудиту доходів і фінансових результатів

Організацію носіїв інформації в аудиті доходів і фінансових результатів. План та процедури аудиту доходів і результатів за окремими їх видами. Методи та методику аудиту доходів і фінансових результатів операційної, фінансової, іншої.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.10. Організація і методика узагальнення результатів аудиту фінансової звітності

Організацію завершального етапу аудиторської перевірки. Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності. Методику аудиту балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності.

Аналітична таблиця узагальнення вияв­лених помилок та невідповідностей. Звіт аудитора. Аудиторський висновок.

3.11. Організація і методика спеціальних видів аудиту та супутніх послуг.

Організація носіїв інформації в аудиті спеці-
ального призначення та наданні супутніх послуг

Робочі документи аудитора при проведенні одного з видів аудиту спеці-
ального призначення та одного з видів супутніх послуг.*

 

РОЗДІЛ IV. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

4.1. Внутрішній аудит як скла­дова системи внутрішнього контролю на підприємстві. Нормативне регулювання внутрішнього аудиту. Організаційні засади функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві.

Структури системи внутрішнього контролю базового підприємства. Організаційної структури служби внутрішнього аудиту. По­садової інструкції працівників служби внутрішнього аудиту. Звітності служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій. Блок-схеми, моделі, посадові інструкції*

4.2. Етапи внутрішнього ауди­ту. Документація. Плануван­ня внутрішнього аудиту. Методика виконання аудиторського завдання.

Порядку планування роботи служби внутрішнього аудиту. Змісту внутрішньої інструкції щодо документування роботи внутрішніх аудиторів (у випадку її відсутності — скласти проект інструкції). Процедур складання річного бюджету відділу внутрішнього аудиту.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

4.3. Операційний та стратегічний внутрішній аудит на підприємстві.

Завдань одного з напрямів операційного аудиту (аудит заробітної плати, розрахунків, аудит виконання виробничих угод тощо). Процедур, що застосовуються при проведенні операційного аудиту. Завдань стратегічного аудиту (аудит доцільності розвитку нового напряму діяльності, модернізації обладнання, технічної перебудови виробництва тощо). Процедур, що застосовуються при проведенні стратегічного аудиту.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

4.4. Внутрішній аудит ефек­тивності корпоративного уп­равління та фінансової стратегії підприємства.

Процедури оцінки внутрішніми аудиторами якості менеджменту на підприємстві за даними фінансової звітності. Проведення аналітичного огляду доходності активів, рентабель­ності виробництва. Порядку складання консолідованої звітності підприємства та участі служби внутрішнього аудиту при підготовці такої звітності.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

4.5. Підсумкова документація внутрішніх аудиторів. Взаємодія внутрішніх аудиторів з іншими суб’єктами фінансово-господарського контролю.

Складу підсумкових річних документів служ­би внутрішнього аудиту підприємства. Основних напрямів взаємодії внутрішніх і зовнішніх аудиторів. Процедури моніторингу помилок, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІНСЬКИЙ
(ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ) ОБЛІК

5.1.

Адекватність обраних методів обліку витрат  і  калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг організаційним і технологічним  особливостям  підприємства  та його інформаційним потребам

Характеристика  методів обліку витрат і калькулювання собівартості, які застосовуються підприємством

5.2.1.

Методи обліку, контролю та розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів підприємства

Реєстри обліку витрат та відповідні розрахунки

5.2.2.

Методи обліку, контролю та розподілу загальновиробничих витрат

Первинні документи, реєстри обліку та відомості розподілу витрат

5.2.3.

Система обліку наявності та руху напівфабрикатів власного виробництва. Використання трансфертних цін

Відповідні первинні документи та реєстри

5.3.

Організація обліку та оцінки  незавершеного виробництва

Відомість інвентаризації та оцінки незавершеного виробництва.

 

 

5.4.

Методи калькулювання собівартості  і ціноутворення на продукцію, роботи, послуги підприємства

Планові та фактичні калькуляції собівартості  і ціни основних видів продукції (послуг)

5.5.

Система бюджетування і контролю доходів, витрат і фінансових результатів  на підприємстві

Відповідні операційні та фінансові бюджети

5.6.

Методика аналізу взаємозв’язку  витрат, обсягу діяльності та прибутку  та її використання для прийняття управлінських рішень

Перелік  аналітичних показників та приклади їх розрахунків. Висновки за результатами аналізу

5.7.

Система обліку, контролю й аналізу діяльності центрів відповідальності

Реєстри обліку і форми звітів витрат і доходів окремих  центрів відповідальності

5.8.

Ефективність використання облікової інформації підприємства

Схема внутрішніх інформаційних зв’язків бухгалтерії  з іншими функціональними підрозділами підприємства. Проекти управлінських рішень.

 

Разом із звітом про практику подається щоденник практики.

   Звіт про проходження практики орієнтовно має бути обсягом 40-50 сторінок тексту з конкретним описом роботи, виконаної особисто студентом.

   В основній частині звіту необхідно:

-  висвітлити питання документування, синтетичного та аналітичного обліку з  кожного об’єкту згідно програми практики в розрізі структурних підрозділів, в яких здійснюються облікові процеси.

- дати критичну оцінку стану документообороту та організації обліку на підприємстві.

При висвітленні питань обліку з відповідної теми практики необхідно посилатись на первинні документи, регістри, нормативні документи, аналітичні таблиці  та інші види документів, копії яких мають бути додані до звіту.

 Звіт про проходження практики подається на рецензування керівнику практики від університету.

 

Критерії оцінювання виробничої практики студентів

 

Оцінка результатів проходження практики складається з:

1) якісної оцінки керівником від бази практики набутих на продемонстрованих практикантом професійних навичок та умінь (у формі письмового відгуку без балової оцінки);

2) оцінки керівником від Університету результатів виконання програми практики (у формі письмового відгуку із обов’язковою баловою оцінкою);

3) оцінки презентації студентом результатів проходження практики (у формі рішення комісії із захисту результатів проходження практики із обов’язковою баловою оцінкою) (табл.2).

Таблиця 2

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ (ВИРОБНИЧОЇ) ПРАКТИКИ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ

Об’єкт оцінювання

Максимальна кількість балів,
яку може одержати студент

1

Якісне проходження практики, в тому числі:

35

- систематичне відвідування бази практики та консультацій наукового керівника

10

- збір облікової інформації у розрізі тем для формування Звіту з практики

15

-  набуття професійних навичок

10

2

Зміст та оформлення Звіту з практики

35

- взаємозв’язок теоретичного і практичного матеріалу, критична оцінка діючого порядку обліку господарських операцій на підприємстві-базі практики

15

- приклади документального оформлення операцій

15

- технічне оформлення Звіту

5

3

Захист Звіту з практики

30

- вміння чітко, ясно та стисло викласти основні засади проведеного дослідження роботи базового підприємства

15

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів комісії

15

 

Оцінка якості проходження практики і захисту Звітів з практики здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її в 4-бальну та шкалу ECTS. Підсумкову оцінку визначає комісія по захисту звітів з практики.

Оцінка результатів проходження практики у балах і за 4-бальною шкалою зазначається у відомості за підписами керівника практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту практики.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю доопрацювання звіту з практики та його повторного

захисту

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю повторного проходження практики

F

 

 

 

Додаток 1

Зразок титульної сторінки звіту

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

ПЕТРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

 

З В І Т

 

про проходження переддипломної практики

студента 6-го курсу

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація (освітня програма)  «Облік, аудит та оподаткування»

магістерська програма «Оподаткування підприємницької діяльності»

 денної форми навчання

 

 

Звіт допущений до захисту
рішенням кафедри

“___”___________20___р.

Протокол №________

 

Зав. кафедри обліку і оподаткування,
д.е.н., професор

 

________________М.М.Шигун

 

Керівник практики

від кафедри обліку і оподаткування

 

К.е.н., доцент Федорченко О.Є.

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

 

“_____”___________________20____р.

________________________________
                           (підпис)

 

Студент здав звіт на кафедру
“____”__________________20____р.

________________________________
(підпис)

 

 

 

КИЇВ 201_

 

 

 

 

3.4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ
ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Програма «Оподаткування підприємницької діяльності» спрямована на підготовку магістрів для підприємств, організацій і установ України. Сучасний магістр повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов’язків на підприємстві, у науково-дослідних установах, міністерствах, відомствах.

Магістерська дипломна робота (надалі — МДР) — найважливіша форма самостійної роботи студента, в процесі якої він набуває уміння і навички організації та здійснення наукових досліджень. Вона визначає загальноосвітню та фахову зрілість ви­пускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв’язанні тих чи інших практичних завдань у сфері оподаткування та управлінської діяльності.

Успішне виконання студентом дипломної роботи значною мірою залежить від того, наскільки він чітко уявляє собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення роботи.

Теми магістерських дипломних робіт пропонуються студентам у відповідності з напрямками науково-дослідної роботи випускних кафедр з урахуванням науково-практичних інтересів студентів.

Магістерська дипломна робота покликана показати, наскільки студент уміє аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки із результатів дослідження, самостійно працювати з літератур­ними джерелами. При оцінці дипломної роботи враховуються не лише якість самої роботи, характер викладу основних її положень при публічному захисті, але й її оформлення.

Методичні рекомендації щодо підготовки МДР з обліку, аудиту та оподаткування складені згідно з «Положенням про підготовку і захист магістерської дипломної роботи», яке є внутрішнім нормативним документом університету, що регламентує організацію навчального процесу на завершальному етапі професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр».

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984, інших нормативно-пра­вових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу, «Положення про організацію навчального процесу в умовах індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою університету (протокол № 9 від 30.03.2006 р.), «Положення про магістерську програму», затвердженого Вченою радою університету (протокол № 10 від 29.03.2007 р.).

Положення є документом рамкового характеру, який регламен­тує загальні та найбільш принципові питання підготовки та захисту магістерських дипломних робіт.

 

 

3.4.1. Магістерська дипломна робота, її мета і завдання

Магістерська дипломна робота — це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітнім ступенем «магістр».

МДР є кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.

Метою підготовки МДР є закріплення та демонстрація сфор­мованих упродовж навчання в університеті професійних компетенцій за спеціальністю «Облік і оподаткування». Це досягається шляхом виконання студентом в процесі підготовки МДР професійних зав­дань, притаманних первинним посадам, які займають працівники обліку.

Професійні завдання можуть стосуватися питань документування господарських процесів, ведення обліку, оподаткування підприємницької діяльності, аналіз отриманих результатів та надання рекомендацій практичного характеру з метою підвищення ефективності функціонування окремих підрозділів, підприємств та організацій тощо.

Узагальнені професійні завдання зі спеціальності «Облік і оподаткування» галузі знань «Управління і адміністрування»:

 • аналітично-контрольні (здатність оцінювати, обліковувати, контролювати та аналізувати різноманітні соціально-економічні процеси та результати діяльності);
 • нормативно-планувальні (здатність розробляти і обґрунтовувати норми (ліміти), кошториси, ціни, плани та іншу нормативну документацію);
 • інноваційно-проектні (здатність прогнозувати розвиток під­приємств);
 • інформаційно-технологічні (здатність ефективно використовувати сучасні інформаційні технології, джерела інформації);
 • науково-дослідницькі (здатність обґрунтувати вибір теми та методологію наукового дослідження, складати план дослідження обраної теми, розробляти теоретичну базу дослідження обраної теми, узагальнювати отримані результати дослідження, достойно їх репрезентувати під час попереднього захисту МДР та перед Екзаменаційною комісією).

Особливості професійних завдань стосовно спеціальності «Облік і оподаткування» студент відображає у відповідній частині МДР шляхом:

 • визначення проблеми дослідження у МДР, її актуальності для конкретного підприємства, організації, галузі;
 • формування студентом мети і завдань дослідження;
 • вибору методів дослідження та обґрунтування доцільності їх використання;
 • підбору інформаційних джерел (монографічної літератури, періодичних видань, статистичних даних, економічної інформації бази практики);
 • проведення комплексного аналізу діяльності підприємства, на матеріалах якого виконується МДР;
 • розроблення та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, яке було обрано об’єктом дослідження.

 

3.4.2. Етапи підготовки та захисту магістерської дипломної роботи

Формування напрямів досліджень для підготовки магістерських дипломних робіт

Визначення напрямів наукових досліджень й рекомендованої тематики МДР спрямоване на розкриття і конкретизацію узагальненого об’єкта спеціальності та спеціалізованого об’єкту діяльності за освітньою програмою «Оподаткування підприємницької діяльності». Визначення напряму дослідження та формулювання теми МДР здійснюється студентом самостійно протягом двох тижнів з початку проходження практики за узгодженням з науковим керівником. Ключовими вимогами при формулюванні теми МДР є орієнтація на проблеми, розв’язанню яких можуть бути присвячені дипломні роботи, їх зв’язок з узагальненим об’єктом спеціальності, спеціалізованим об’єктом освітньої програми та базовим підприємством.

Напрями науково-практичних досліджень у формі МДР можуть оновлюватися з урахуванням змін, що відбуваються в економічному житті суспільства. При формулюванні теми МДР застосовується лаконічність та однозначність формулювань; відображення в них професійних зав­дань, що передбачені спеціальністю «Облік і оподаткування» та освітньою програмою «Оподаткування підприємницької діяльності»; можливість її розкриття на різних базах практики (тобто, можливість одержання відповідних матеріалів — планових, звітних, статистичних).

Напрями досліджень  для написання МДР є доступними для ознайомлення студентів.

 

Наукове керівництво магістерськими дипломними роботами

Наукове керівництво виконання студентами МДР складається з методологічного та організаційного його забезпечення.

Методологічні засади, якими керуються студенти при підготовці МДР, створюються кафедрою. Вони представлені монографіями, дисертаціями, дослідженнями, підручниками, посібниками, методичними розробками, іншими науково-методичними матеріалами, розробленими вітчизняною та світовою наукою і колективом кафедри. Консультативну допомогу з їх використання у магістерських дипломних роботах студентів надають наукові керівники та автори праць, виконаних на кафедрі.

Організаційно керівництво процесом підготовки студентами МДР забезпечується системою заходів, до якої входять:

 • вибір і затвердження теми МДР;
 • формування та затвердження індивідуального завдання на підготовку МДР;
 • розробка графіку підготовки МДР;
 • система консультацій;
 • попередній захист МДР перед комісією, створеною кафедрою;
 • розгляд результатів попереднього захисту МДР на засіданні кафедри на предмет рекомендації її до захисту перед Екзаменаційною комісією;
 • надання студентам організаційно-технічної допомоги (робота в комп’ютерному класі, ознайомлення з матеріалами навчально-методичних кабінетів тощо).

Персональне керівництво роботою окремих студентів здійснюють призначені наказом ректора наукові керівники. Науковими керівниками МДР можуть бути як штатні викладачі, так і сумісники, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові пуб­лікації у галузях знань, що відповідають спрямованості і змісту магістерської програми.

Одному керівникові кафедра може доручати керівництво не більш, ніж п’ятьма МДР.

 

Обов’язки наукового керівника МДР:

 • консультування студентів з питань вибору, формулювання чи коригування теми МДР, розроблення її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів, підготовки до захисту;
 • формування студентові індивідуального завдання на дипломну роботу;
 • контроль за дотриманням студентом графіка підготовки МДР;
 • контроль якості дипломної роботи;
 • інформування кафедри про хід виконання студентами МДР і випадки недотримання графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому;
 • участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань щодо підготовки МДР і результатів їх захисту;
 • участь у роботі комісії, створеної кафедрою, з попереднього захисту МДР на предмет її рекомендації до захисту;
 • відвідання засідань Екзаменаційної комісії із захисту, коли проводиться захист МДР його дипломників.

 

Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи

Вибір напряму дослідження та теми МДР є прерогативою студента. При цьому йому необхідно керуватися наступним:

 • науковими інтересами та власними уподобаннями, можливостями розробки обраної теми на належному рівні;
 • напрямами наукового дослідження, що веде кафедра та актуальністю проблеми, що розглядається в роботі для підприємства;
 • особливостями бази практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується робота (можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи).

Теми МДР вибираються із розроблених напрямів дослідження і за погодженням з науковим керівником та керівником магістерської програми можуть бути сформулювані у від­повідності з умовами проходження практики або місця постійної роботи студента.

Обрана тема закріплюється за випускником на підставі його письмової заяви на ім'я завідувача кафедри. Теми МДР мають відповідати обраному студентом спрямуванню магістерської програми. В окремих випадках теми дипломних робіт та їх розкриття можуть відображати функціонування віртуальних об’єктів або процесів. При цьому вихідні матеріали, необхідні для підготовки МДР, задаються науковим керівником та відображаються в індивідуальному завданні на підготовку МДР.

Студент має право запропонувати власний напрям дослідження та формулювання теми, яке відповідає узагальненому об’єкту спеціальності або спеціалізованому об’єкту магістерської програми. У  такому випадку студент подає на ім’я керівника магістерської програми окрему  заяву, в якій обґрунтовує вибір теми і погоджує її з науковим керівником та завідувачем кафедри.

Не дозволяється виконувати МДР роботу кільком сту­дентам з однієї і тієї самої теми на базі одного й того самого підприємства.

Закріплення за студентами тем магістерських дипломних робіт  та призначення наукових керівників оформляється наказом ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за поданням випускової кафедри.

 

Формування і затвердження індивідуального завдання
на підготовку магістерської дипломної роботи

Після затвердження теми науковий керівник разом зі студентом формують Індивідуальне завдання на підготовку МДР. Індивідуальне завдання має бути погоджене завідувачем випускової кафедри і затверджене керівником освітньої програми.

Формування і затвердження індивідуального завдання спрямоване на досягнення таких цілей:

 • окреслити методологічні рамки розробки теми шляхом визначення мети дослідження, наукового об’єкту і предмету;
 • сформулювати завдання, що дозволяють продемонструвати набуті студентом професійні компетенції;
 • встановити підприємство, на матеріалах якого виконується МДР;
 • визначити основні напрямки роботи та відобразити їх у структурі МДР;
 • забезпечити самостійність роботи студента над МДР шляхом індивідуалізації завдань та їх прив’яз­ки до конкретних об’єктів.

Після формування, погодження і затвердження Індивідуального завдання студент повинен здати на випускову кафедру його копію. Оригінал Індивідуального завдання студент розміщує у дипломній роботі після титульного аркуша.

Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєвих відступів у МДР від зафіксованої в ньому структурі не допускається.

 

Графік виконання магістерських дипломних
робіт та контроль за його дотриманням

 

Календарний графік підготовки та захисту МДР спрямований на забезпечення високої якості виконання робіт. Він покликаний вирішити такі завдання:

 • надати методичну допомогу студенту в організації процесу підготовки МДР;
 • створити систему контролю за ходом підготовки МДР з боку кафедри;
 • забезпечити систематичність та самостійність виконання студентом усіх робіт, передбачених Індивідуальним завданням.

Календарний графік складається випусковою кафедрою на основі типового графіку, затвердженого ректором університету та уточнюється щорічно згідно з графіком навчального процесу студентів спеціальності «Облік і оподаткування» на відповідний навчальний рік (додаток А).

Контроль за дотриманням графіку виконання МДР покладається на наукового керівника. Кафедра періодично розглядає на своїх засіданнях хід підготовки студентами МДР за інформацією наукового керівника або матеріалами перевірки завідувачем кафедри.

 

 

Попередній захист МДР

Попередній захист МДР є складовою частиною модуля практичної підготовки, який входить до навчального плану підготовки магістрів з обліку і оподаткування.

Метою попереднього розгляду (захисту) МДР є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи відповідно до затверджених кафедрою критеріїв. Така оцінка розглядається, перш за все, як форма допомоги студенту у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями щодо доопрацювання МДР. Негативна експертна оцінка стану справ з підготовкою роботи не тягне за собою адміністративних рішень стосовно студента та наукового керівника. Магістерська дипломна робота не допускається до захисту, якщо попередня оцінка наукового керівника за змістовну частину дослідження складає менше 40 балів.

Звіт комісії заслуховується на засіданні кафедри і передбачає оцінку ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт перед Екзаменаційною комісією; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою, виявлення типових проблем у ході підготовки МДР та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів з успішного завершення МДР та їх захисту перед Екзаменаційною комісією.

Комісію створює завідувач кафедри у складі 2-3-х викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і досвід керів­ництва дипломними роботами. Очолює комісію завідувач кафед­ри або його заступник, чи науковий керівник магістерської програми. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають студенти для розгляду комісією, визначає кафедра.

На попередній розгляд, як правило, виноситься робота у повному обсязі, доповідь студента та презентація результатів дослідження.

Допуск студента і його МДР до захисту перед Екзаменаційною комісією оформляється у такому порядку:

 • випускова кафедра подає в деканат витяг із протоколу засідання кафедри, у якому міститься список студентів, допущених кафедрою до захисту;
 • деканат перевіряє виконання студентами навчального плану у повному обсязі;
 •  декан факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту МДР (екзаменаційної атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректору університету,
 • підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів.

 

Зовнішнє рецензування МДР

 

Зовнішнє рецензування МДР проводиться з метою надання Екзаменаційною комісією незалежної експертної оцінки професійних компетенцій студентів, продемонстрованих при підготовці магістерської дипломної роботи. Його проводять фахівці з обліку, аудиту та оподаткування.

Зовнішніх рецензентів призначає випускова кафедра. Зовнішніми рецензентами МДР можуть бути: висококваліфіковані працівники відповідних структурних підрозділів бази практики чи підприємств, де працює студент; наукові працівники науково-дослідних установ; працівники міністерств і відомств, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями інших вищих навчаль­них закладів ІІІ—ІV рівня акредитації.

Зовнішній рецензент у своїй рецензії повинен чітко окреслити позитивні сторони і недоліки МДР, зробити висновок: рекомендує він її до захисту, чи не рекомендує. Орієнтовну форму зовнішньої рецензії наведено у додатку Б.

 

 

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

 

Оцінка якості виконання і захисту студентами магістерської дипломної роботи (МДР) здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її в 4-бальну та шкалу ECTS. Підсумкову оцінку МДР визначає Екзаменаційна комісія. ЇЇ рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Магістерська дипломна робота не допускається до захисту, якщо попередня оцінка наукового керівника за змістовну частину дослідження складає менше 40 балів.

Об’єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист МДР (табл.1).

Таблиця 1

Оцінювання магістерської дипломної роботи

Об’єкт оцінювання

Критерії

Максимальна кількість балів

1

Зміст МДР

- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження

10

- наявність практичного висвітлення досліджуваної проблеми  та підтвердження практичного значення одержаних результатів довідкою з підприємства

10

- узгодженість і логічність теоретичного матеріалу

5

- наочність та якість ілюстративного матеріалу

5

- дослідження зарубіжних джерел та досвіду

5

 - рівень обґрунтування запропонованих рішень та апробація результатів дослідження

10

- ступінь самостійності проведеного дослідження

5

- відповідність побудови роботи поставленій меті і завданням

5

Усього

55

2

Оформлення МДР

- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам

5

- наявність у додатках до роботи самостійно складених первинних документів, облікових регістрів і звітних форм

5

- посилання на використану літературу і нормативні документи

5

Усього

15

3

Захист МДР

- вміння чітко, ясно та стисло викласти основні засади проведеного дослідження

10

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів ЕК по змісту роботи

10

- ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження

10

Усього

30

 

Разом

 

100

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECТS здійснюється в такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно

 

FX

 0 – 20

незадовільно

F

 

 

Повторний захист магістерської дипломної роботи з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

 

3.4.3. Вимоги до змісту магістерської дипломної роботи

Структура магістерської дипломної роботи

МДР як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

МДР повинна містити:

 • Титульний аркуш (додаток В)
 • Індивідуальне завдання
 • Відгук наукового керівника
 • Зовнішню рецензію (додаток Б )
 • Лист-замовлення (за наявності)
 • Довідку про впровадження результатів дослідження (за наявності)
 • Реферат (додаток Д)
 • Список умовних позначень (за наявності)
 1. Зміст
 2. Вступ
 3. Оновна частина:
 • Розділ 1;
 • Розділ 2;
 • Розділ 3;
 1. Висновки
 1. Список використаних джерел
 • Додатки
 • Копії власних публікацій (за наявності)

 

Зміст

Зміст подається на початку магістерської дипломної роботи. Він містить початкові номери сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 

Вимоги до вступу

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість.

У вступі до МДР студент повинен чітко і лаконічно висвітлити такі позиції:

 • Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу існуючої проблематики та останніх результатів наукових досліджень з обраної теми обґрунтовується актуальність і доцільність досліження за обраною тематикою. Визначення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома абзацами висловити головне – сутність поставленого в МДР завдання;
 • Мета і завдання дослідження. Формується мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.
 • Об’єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкту.

 • Методи дослідження. Наводиться перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Дані методи перелічуються не відірвано від змісту МДР. Слід коротко та змістовно визначити, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Розкрити, які джерела інформації використано, на матеріалах якого підприємства виконувалось дослідження, надати коротку характеристику підприємства.
 • Наукові та практичні результати дослідження. Наводиться коротка анотація одержаних у результаті дослідження нових наукових та практичних результатів (2-3 пункти), вказавши на ступінь новизни (удосконалено, дістало подальший розвиток). Наукові результати можуть містити теоретичні положення (удосконалення чи подальший розвиток визначень, формулювань, показників, класифікацій, методик тощо), а також  практичні рекомендації щодо удосконалення порядку відображення в обліку (аналізі, контролю, аудиті) об'єкту дослідження на конкретному підприємстві.

Кожне наукове положення має бути чітко сформульовано, не мітити двозначності, вказавши на виокремлення особливостей наукових та практичних результатів (в чому вони полягають), а також їх результативність.

Визначення наукових результатів не допускається у формі анотацій проведених робіт та вказівок на виконання окремих видів робіт.

 • Практичне значення одержаних результатів дослідження. Практичне значення дипломної роботи визначається відомостями про можливе практичне застосування одержаних результатів або рекомендаціями щодо їх використання в практиці діяльності економічних суб’єктів. Практичне значення результатів дослідження підтверджується довідкою з підприємства, де ці результати впроваджені
 •  Апробація результатів дослідження. Вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах оприлюднено результати дослідження, що викладені в МДР (копії всіх надрукованих статей та тез доповідей на конференціях з повними вихідними даними додаються  до МДР).

Орієнтовний обсяг вступу – 3-5 сторінок.

 

Вимоги до основної частини МДР

Основна частина МДР складається з розділів, підрозділів.

Кожний розділ починають з нової сторінки. В межах розділу підрозділи продовжують через 3 інтервали (при міжрядковому інтервалі 1,0), з нової сторінки підрозділи не починають.

У розділах основної частини подають:

- критичий огляд наукової та спеціальної літератури за темою та вибір напрямів досліджень;

- виклад загальної методики й основних методів досліджень;

- експериментальну частину та методику досліджень;

- відомості про проведені  теоретичні та практичні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Загальний обсяг огляду та цитування літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини МДР.

Перший розділ (орієнтовно 25-30 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому слід розкрити стнан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші аспекти, виявити питання, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

У другому розділі (орієнтовно 25-30 с.) має бути викладена загальна методика проведення дослідження, наводитися методи вирішення завдань і їх порівняльні оцінки.

У разі, якщо тема магістерської роботи передбачає удосконалення обліку об’єкта дослідження, то у другому розділі (орієнтовно 25-30 с.) на основі вивчення і критичної оцінки діючих законодавчих, нормативних документів, спеціалізованої літератури повинно бути обгрунтовано діючий стан та розроблено напрями удосконалення методики і організації обліку (оподаткування) досліджуваного об’єкта.

Третій розділ (орієнтовно 20-25 с.) структурно вміщує 3-4 підрозділи. Важливе місце в даному розділі посідає викладення методики аналізу або аудиту визначених об’єктів. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу, контролю/аудиту і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження. Студент повинен провести ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваного об’єкта виключно на матеріалах конкретного підприємства. Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності підприємств за останніх 3-5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів підприємства, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, опитувань тощо.

В розділі мають міститися обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Особлива увага приділяється конкретизації аналізу або аудиту щодо об’єкта дослідження. Визначаються напрями підвищення ефективності діяльності підприємства або варіанти запобігання помилок та шахрайства.

В разі, якщо третій розділ МДР присвячений аудиту тематичного дослідження, обов’язково має розглядатися аналітичний підхід до оцінки основних економічних показників за темою дослідження.

Якщо тема магістерської дипломної роботи не передбачає поєднання двох складових з обліку та аудиту (або контролю чи аналізу), то третій розділ МДР є конструктивним і присвячується вичерпному викладенню результатів власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Магістрант повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній меті, чітко визначеній автором.

У кінці кожного розділу формулюються висновки до розділу зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Можуть бути передбачені інші розділи дипломної роботи, які визначаються навчальним закладом  (наприклад, з охорони праці). Зміст таких розділів визначається завданнями дослідження.

Однією з ознак високої якості дипломної магістерської роботи є застосування економіко-математичних методів та інформаційних систем в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті, інформаційних технологій як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Усі частини МДР необхідно органічно пов’язати між собою: теоретичні та методичні положення мають бути відправними моментами для аналізу (аудиту).

При підготовці кожного розділу МДР студент має застосувати і довести свої професійні компетенції.

За результати розрахунків і зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент — автор магістерської дипломної роботи.

Вимоги до висновків

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, що отримані при написанні МДР.

Загальний обсяг висновків до МДР близько 3-5 сторінок. Висновки до розділу -  не більше 3 сторінок.

Текст висновків має підтвердити здатність автора диплом­ної роботи успішно реалізувати поставлену мету і завдання. Загальні висновки не можуть відтворювати текст висновків до розділу, вони лаконічно узагальнюють результати дослідження всієї МДР. Висновки подаються у формі нумерованого списку.

Рекомендовано  починати висновки реченням: «На основі дослідження, проведеного в магістерській дипломній роботі, можна зробити такі висновки:

1.

2.

3. і т.д.»

або «Дослідження, проведені в магістерській дипломній роботі, дають змогу зробити такі висновки:

1.

2. і т.д.»

Студент повинен стисло охарактеризувати проведений аналіз діяльності підприємства, узагальнити власні пропозиції, оцінити їх практичне значення та ефективність, виокремити власний внесок в економічну теорію та практику господарювання.

3.4.4. Вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи

Загальні вимоги

Магістерська дипломна робота має бути виконана комп’ютерним набором на одній стороні аркушів стандартного білого паперу формату А4 (210 × 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали з ви­ко­рис­танням шрифту Times New Roman, розмір – 14 пт. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст розміщується на сторінці з дотриманням розмірів полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Магістерська дипломна робота починається з титульного аркуша, який оформляється за зразком, наведеним у додатку Б.

 • За титульним аркушем послідовно розташовуються: індивідуальне завдання на МДР, відгук наукового керівника, зовнішня рецензія, довідка про впровадження (за наявності), реферат, зміст, вступ, перший, другий, третій розділи, висновки, список використаних джерел, додатки, копії власних публікацій (за наявності).

Номер сторінки проставляється внизу, по центру сторінки (починаючи зі Вступу з 3-ї (або 4-ї) сторінки).

Текст основної частини поділяють на розділи.

Заголовки основних структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ...», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично  до тексту (по центру) напівжирним. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним (з абзацу по ширині). Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Кожну структурну частину дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» починають з нової сторінки.

Розділи позначаються однією арабською цифрою (наприклад,  РОЗДІЛ 1), після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. Наприклад,

РОЗДІЛ 1

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 1.1.; 1.2. або 2.1.; 2.2. і т.д. Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Усі заголовки формулюються лаконічно. Вони повинні розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У заголовках не можна робити переноси слів. Відстань між двома заголовками робиться такою, як у тексті. Відстань між заголовком і текстом - 2 інтервали (при міжрядковому інтервалі 1,0). У кінці заголовків крапок не ставлять.

Для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розміщуються на одній сторінці відстань між текстом і заголовком наступного підрозділу - 3 інтервали (при міжрядковому інтервалі 1,0).

У змісті дипломної роботи зазначають початкові сторінки кож­ного розділу і підрозділу. Назви розділів і підрозділів у змісті та тексті мають бути тотожними.

Перелік скорочень символів і спеціальних термінів включається до дипломної роботи тоді, коли застосовуються не загальновживані (вузь­коспеціальні) скорочення, символи і терміни, якщо загальна їх кількість – понад 20 і кожне із них повторюється у тексті не менше, як 3-5 разів. Скорочення, символи і терміни розміщуються у переліку стовпчи­ком, у якому ліворуч приводять символ або спеціальний термін, а праворуч – його деталізоване розшифрування. Якщо у роботі кількість скорочень, символів, термінів менше за 20 і кожне із них повто­рю­єть­ся не більше 3–5 разів, перелік окремо не складається. Детальне роз­шифрування їх наводиться у вигляді примітки при першому згаду­ван­ні у роботі або безпосередньо у тексті (в дужках).

Наприкінці роботи після списку використаних джерел студент про­ставляє особистий підпис та дату завершення виконання дипломної роботи.

 

Текст

Важливим етапом виконання МДР є оформлення її тексту. Від того, наскільки вимогливо поставиться автор до форми своєї роботи, суттєво залежатиме її якість, а отже, і підсумкова оцінка.

Магістерська дипломна робота має бути виконана з додержанням усіх вимог, що висуваються до наукових публікацій.

МДР виконується українською мовою.

Використовується науковий стиль викладення матеріалу, особливостями якого є:

 • формально-логічний спосіб викладення матеріалу, наявність міркувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню основних висновків дослідження;
 • смислова завершеність, цілісність та зв’язність думок;
 • цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення наукового тексту;
 • об’єктивність викладу, смислова точність, стислість, ясність;
 • необхідність використання спеціальної термінології.

Слід уважно підходити до вживання наукових термінів та визначень, посилаючись при цьому на авторитетні джерела (довідкові та нормативні видання, монографії, наукові статті).

Щоб уникнути суб’єктивних суджень і закцентувати увагу на предметі висловлювання, в тексті слід застосовувати виклад від третьої особи («автор рекомендує…») або від першої особи множини («на нашу думку…», «зазначимо, що…»), часто використовують безіменну форму подачі інформації («як було сказано…», «слід зазначити, що…»).

Текст дипломної роботи слід старанно вичитати та перевірити на наявність помилок.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, подається в табличній формі. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що відображає її зміст і розміщується по центру. Усі таблиці слід нумерувати. Праворуч і вище від назви таблиці пишуть курсивом слово «Таблиця» та її порядковий номер. Знак перед цифрою не ставиться. Назву таблиці наводять жирним шрифтом.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в даному розділі (наприклад: Таблиця 1.3 — третя таблиця першого розділу).

У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку правруч над перенесеною частиною пишуть слова «Продовження табл.» і вказують її номер (наприклад: «Продовження табл. 1.2»).

Оформлюючи таблицю, слід дотримуватися певного співвідношення її частин. Ширина боковика має бути не більше 1/3 загальної ширини таблиці, а висота шапки таблиці — не більше 1/3 висоти таблиці. Графи (колонки) нумеруються тільки в тих випадках, коли у тексті на них є посилання або таблицю розташовують на кількох сторінках. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Якщо рядки або графи (колонки) таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, чи переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її шапку заміняти відповідними номерами граф (колонок).

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Заголовок кожної графи в шапці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Тип шрифту — Times New Roman, розмір кеглю – 8-14 пт залежно від прозміщення та обсягу інформаії, міжрядковий інтервал — 1,0.

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх вносять у заголовок таблиці, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандартів.

Усі таблиці, в яких наведено облік (кореспонденцію рахунків) тих чи інших операцій, повинні мати однакову початкову назву (наприклад, Відображення в обліку операцій з … або Кореспонденція рахунків з обліку …) Назви аналітичних таблиць повинні бути стислими і відображати зміст інформації у таблиці, назву суб’єкта дослідження, період за який наводиться інформації. Не рекомендується назву аналітичних таблиць розпочинати словами «Аналіз показників…».

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку МДР або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, в другому – боковик, або проставляється нумерація назв боковика і граф (колонок) таблиці. В тексті магістерської дипломної роботи мають бути посилання на всі таблиці.  Таблицею підрозділ не завершується, а робиться загальний висновок до підрозділу.

 

Зразок конструкції таблиці

Таблиця_______ (номер)
                Назва таблиці

 

 

Шапка таблиці

 

 

Рядки

 

 

Заголовки граф (колонок)

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф (колонок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик          Графи (колонки)

 

 

Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, карти, креслення тощо) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути посилання.

Якщо ілюстрація створена не автором МДР, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» та «Єдиної системи програмної документації».

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією з абзацу. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 3.1.» (перший рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Наприклад:

 

 

 

 

8                              12                                          13                           17

 традиційний графік роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

7             9              11             12           13             14           17         19

гнучкий графік роботи

 

 

— змінний (гнучкий) час

 

 

 

— фіксований час

 

 

 

— обідня перерва

Рис. 3.1. Варіанти традиційного та гнучкого графіка роботи

 

Графічний матеріал МДР виконується у текстовому редакторі Microsoft Word. Використовувати скановані об’єкти в МДР не дозволяється.

 

Формули

Формули створюються за допомогою «Редактора формул» і розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули має бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу. Номер формули слід зазначати у круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок починають без абзацу словом «де» без двокрапки.

Наприклад:

                                      (1.3)

де Км — коефіцієнт монотонності праці;

Тпр — час, витрачений на повторювані рухи;

Тз — загальний час тривалості операції (роботи).

 

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак на початку наступного рядка. Коли переносять формулу на знакові операції множення, використовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

Цитування та посилання на використані джерела

У процесі підготовки МДР, для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору, слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей з цитованого документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати зміст, мову тексту тощо. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке посилаються.

На запозичену з літературних, періодичних і статистичних джерел інформацію (формули, таблиці, схеми, графіки, узагальнення, висновки тощо) обов’язково слід робити посилання у тексті, наводячи у квадратних дужках порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номери сторінок, з яких узято інформацію (наприклад, [23, с. 153]).

 

Додатки

У додатки виносяться громіздкі таблиці, схеми, діаграми, фор­ми документів, ксерокопії форм звітів підприємств тощо.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних сторінках у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі симетрично відносно тексту сторінки (по центру).

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн­ської абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприк­лад, Додаток А, Додаток Б і т. д.) Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумеруються у межах кожного додатка, наприклад: Рис. Д. 1.2. — другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) — перша формула додатка А.

Джерела, які цитуються тільки в додатках, мають розглядатися незалежно від тих, які цитуються в основній частині роботи, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

 

Бібліографічний опис використаних джерел

До списку використаних джерел слід включати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів:

1) у порядку появи посилань у тексті;

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові і бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Для нормативно-правових документів необхідно посилатися на джерела, які є офіційними виданнями.

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

до магістерської дипломної роботи

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

 • Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В.Жолнер ; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 364 с.
 • Лишиленко О. В. Бухгалтерский облік: Підручник. / О.В.Лишиленко; 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. — 670 с.

Два автори

 1. Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. - К. : Каравела, 2011. - 399 с..

Три автори

 1. Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерского обліку: Навч. посіб./ Ю.Д.Чацкіс, Е.С.Геє, О.А.Наумчук— К.: Центр учбової літератури, 2011. — 564 с.

Чотири автори

 1. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / М.І.Бондар, Ю.А.Верига, С.І.Мельник, Н.В.Хоменко; за заг ред.Ю.А. Вериги. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 216 с.

П’ять і більше авторів

 • Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 / [М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська та ін.]; за заг ред.М.І. Бондаря та Л.Г.Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.

Словники

 1. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І.Тимошенко, О.І.Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року №996-XIV зі змінами та доповненнями.
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зі змінами.

Дисертації

1. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: теорія та організація:  дис. ... доктора екон. наук : 30.09.2011 / В. О. Осмятченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 408 с.

2. Козіцька Н.О. Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною: дис. ... канд. екон. наук : 27.01.2012 / Н.О. Козіцька; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2012. — 190 с.

Автореферати дисертацій

1. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: теорія та організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.09 / В. О. Осмятченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 33 с.

2. Козіцька Н.О. Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.О. Козіцька; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2012. — 21 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В.С.Быков, А.Ю.Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А.Чепелевська, Р.О.Моісеєнко, Г.І.Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

Тези допопвідей на конференції

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс]: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:  http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Зовнішнє оформлення

Магістерська дипломна робота повинна бути переплетена у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали і їх не можна було виймати без пошкодження. На внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт для компакт-диску.

На компакт-диск записується остаточний варіант магістерської дипломної роботи.

Диск повинен бути підписаний: Пізвище, ініціали автора МДР; тема МДР; прізвище та ініціали наукового керівника МДР.

 

Додаток А

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

           Кафедрою обліку і оподаткування

Протокол № 2 від 19 вересня 2017 р.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК

підготовки та захисту магістерських дипломних робіт

для студентів освітньої програми 8О04

«Оподаткування підприємницької діяльності»

на 2017-2018 н.р.

на кафедрі обліку і оподаткування

( для всіх форм навчання)

 

Етапи підготовки

та захисту МДР

Терміни виконання

за формами навчання

Денна

Заочна

(набір – січень 2016 р.)

Заочна

(набір – вересень 2016 р.)

1. Вибір студентом теми МДР і подання заяви на кафедру

11 - 24 вересня

2017 р.

До 01 березня 2017

До 15 вересня

2017 р.

2. Підготовка відповідних наказів про    призначення наукових керівників; затвердження тем МДР, складання і затвердження  індивідуальних завдань на виконання МДР

02 жовтня

2017 р.

До 01 квітня 2017 р.

До 1 жовтня

2017 р.

3.  Підготовка вступу і І розділу МДР

20 жовтня

2017 р.

22 травня

2017 р.

05 грудня

2017 р.

4.  Підготовка ІІ розділу МДР

20 листопада

2017 р.

20 червня

2017 р.

05 січня

2018 р.

5.  Підготовка ІІІ розділу МДР, висновків і      переліку використаних джерел

20 грудня

2017 р.

01 вересня

2017 р.

05 лютого

2018 р.

6.  Подання студентом завершеної МДР науковому керівнику

21 грудня

2017 р.

05 вересня

2017 р.

05 березня

2018 р.

7.  Розгляд МДР науковим керівником. Попередній розгляд МДР на комісії від кафедри.

22 – 28 грудня

2017 р.

05 -10 вересня

2017 р.

05-10 березня

2018 р.

8. Доопрацювання роботи, прийняття   кафедрою рішення про допуск МДР до захисту в АКК, оформлення та зовнішнє рецензування МДР

29 грудня 2017 р. – 15 січня 2018 р.

11 – 15 вересня

2017 р.

10 – 15 березня

2018 р.

9. Захист МДР в АКК і присвоєння  випускникам відповідної кваліфікації

29 січня – 25 лютого 2018 р.

09 – 31 жовтня

2017 р.

10 – 30 квітня

2018 р.

Додаток Б

 

Орієнтовна форма зовнішньої рецензії
на магістерську дипломну роботу

 

Р Е Ц Е Н З І Я

на магістерську дипломну роботу студента
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

            ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему _____________________________________________________________________________

(повна назва теми)

 

1. Актуальність і практичне значення МДР

 

 

 

 

2. Позитивні сторони у роботі, які бажає підкреслити рецензент

 

 

 

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі

 

 

 

 

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична цінність

 

 

 

 

Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати магістерську

дипломну роботу студента до захисту в ЕК)

 

 

 

       

 

Посада і місце роботи рецензента____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

М П

 

 

 

 

Додаток В

 

Зразок титульного аркуша магістерської дипломної роботи

 

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

Програма

«Оподаткування підприємницької діяльності»

 

 

ПЕТРОВ  Іван Петрович

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

«ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ»

 

на здобуття освітнього ступеня «магістр»

     

 

Керівник магістерської

програми, д.е.н., професор

____________Остап’юк Н.А.

 «___» __________20___р.

 

Робота допущена до захисту

рішенням кафедри

 «___»______________20__ р. 

Протокол №________ 

         

Зав. кафедри обліку

і оподаткування,

д.е.н., професор 

___________М.М. Шигун 

          

 

Науковий керівник

канд.екон.наук, доцент

Федорченко О.Є.         

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

 

«___»_________20____р.

_____________________

(підпис)

                          

Магістр здав роботу на

кафедру                                                                                                                                                              

 

«___»__________20___р.

  _____________________    

(підпис)                                                      

                                                                                                        

          

 

КИЇВ  201___ 

 

Додаток Д

Приклад оформлення Реферату

 

РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота містить 108 сторінок, 22 таблиці, 4 рисунки, список використаних джерел з 85 найменувань, 7 додатків.

 

«Доходи фізичних осіб, їх оподаткування, облік та контроль»

 

Ключові поняття роботи доходи фізичних осіб, заробітна плата, облік, оподаткування, ставка оподаткування, база оподаткування, об’єкт оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, податковий агент, контроль

Метою дипломної роботи є дослідження особливостей теоретичних та практичних аспектів методики і організації обліку та оподаткування доходів фізичних осіб та розробити шляхи удосконалення контролю повноти їх нарахування та оплати.

Об’єктом дослідження є доходи фізичних осіб, порядок їх оподаткування.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних питань методики і організації обліку та контролю доходів фізичних осіб.

Завданнями дипломної роботи є: дослідити економічну сутність поняття доходів фізичних осіб, розглянути їх місце у формуванні доходів бюджету, розкрити особливості визнання, класифікації та оцінки доходів фізичних осіб підприємства в обліку, дослідити нормативно-правове  регулювання обліку податку на доходи фізичних осіб, розкрити сутність організації обліку доходів фізичних осіб на досліджуваному підприємстві, надати загальну характеристику підприємства його організаційну структуру, визначити особливості синтетичного та аналітичного обліку доходів фізичних осіб, а також розглянути особливості застосування сучасних інформаційних систем для обліку податку з доходів фізичних осіб на підприємстві, дослідити особливості організації і методики контролю розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб на досліджуваному підприємстві та запропонувати шляхи їх досконалення.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні форм первинних документів з обліку доходів фізичних осіб шляхом введення додаткових граф у вигляді блоку оперативної бухгалтерської інформації для надання обліковим даним оперативності.

За результатами дослідження сформульовані висновки та надані пропозиції щодо вдосконалення обліку та контролю доходів фізичних осіб та податку на доходи фізичних осіб на підприємстві.

        Рік виконання дипломної роботи – 2017 – 2018 рр.

Рік захисту роботи – 2018 р.