Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

 

 

 

3.1. Методичні матеріали
щодо організації проведення та критеріїв
оцінювання міжпредметного тренінгу

 

Загальна характеристика міжпредметного тренінгу

 • Міжпредметний тренінг проводиться після освоєння в повному обсязі нормативних  та вибіркових дисциплін в обсязі 60 год.  Міжпредметний тренінг проводиться в III навчальному семестрі перед проходження студентами переддипломної виробничої практики.
 • Проведення міжпредметного тренінгу надає можливість студентам закріпити і поглибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними під час вивчення таких наук (дисциплін): "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання"; "Організація бухгалтерського обліку"; "Облік  та фінансова звітність за міжнародними стандартами"; "Фінансовий  аналіз"; "Організація  і методика аудиту".

Метою проведення комплексного (міжпредметного) тренінгу з магістерської програми "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю" є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування фахових компетенцій  в галузі обліку, аналізу та аудиту  і підготовки  на цій основі конкурентоспроможних фахівців для роботи в реальних умовах сьогодення.

Об’єктами тренінгу є: різноманітні організаційні форми і методи ведення обліку , аналізу і аудиту підприємств (організацій), що здійснюють певні  види  економічної діяльності.

Основні завдання тренінгу у контексті формування професійних компетенцій діяльності:

 • Опанування сучасних методів і моделей організації бухгалтерського обліку на підприємствах  різних  організаційно-правових форм;
 •  Ознайомлення з реальними можливостями бухгалтерського обліку в сфері управління суб'єктом господарювання;
 • Набуття практичних навичок організації бухгалтерського обліку   і складання (трансформації ) фінансової звітності вітчизняних підприємств відповідно до вимог МСФЗ;
 • Опанування на основі фінансового аналізу навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення управління підприємницькою діяльністю підприємства та розробки стратегії  розвитку підприємства;
 • Ознайомлення з практикою організації і методики аудиту в реальних умовах господарювання.

В якості інформаційного забезпечення тренінгу використовуються матеріали особистих спостережень і досліджень студентів на базах переддипломної практики.

Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • організаційний;
 • проблемний;
 • змістовий;
 • підсумковий.

Організаційний етап  передбачає такі складові:

 • презентація тренінгу та індивідуальних завдань для збирання матеріалу на базах переддипломної практики;
 • ознайомлення із процесом роботи та порядком  оцінювання результатів роботи студентів під час тренінгу;

Проблемний етап  включає наступні складові:

 • ознайомлення з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики );
 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання;

Змістовний етап  тренінгу передбачає виконання студентами п'яти блоків тренінгових завдань :

 

 

БЛОК 1 - Завдання з науки " Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання "

 Мета тренінгу з науки "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання" – формування системи теоретичних і практичних знань щодо використання ресурсів системи бухгалтерського обліку в реалізації управлінських рішень.

Завдання тренінгу з науки "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання" полягають у набутті студентами вмінь та навиків щодо:

– формування необхідної розпорядчої документації з бухгалтерського обліку в частині економічного обґрунтування управлінських рішень;

– підготовки інформаційного забезпечення управлінських рішень з раціонального використання ресурсів підприємства;

– формування складу та принципів формування звітності на запит керівництва з метою обґрунтування управлінських рішень;

– підготовки суттєвої та доречної інформації з метою побудови прогнозних напрямів діяльності підприємства;

– використання звітної облікової інформації та інструментарію економічного аналізу з метою проведення діагностики та оцінки фінансового стану, продуктивності діяльності суб’єкта господарювання.

 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання

1. Опис технологічного процесу виготовлення двох видів продукції підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства за два останні звітні періоди (річні).

3. Оборотно-сальдова відомість за два останні звітні періоди (річні).

4. Статистична звітність (1ПП, звіт з праці).

5. Аналізи рахунків з обліку доходів, витрат та фінансових результатів підприємства у розрізі субрахунків.

6. Наказ (Положення) про облікову політику підприємства.

7. Калькуляції двох видів продукції підприємства.

8. Колективний договір підприємства.

9. Аналіз рахунків з обліку зобов’язань перед бюджетом з екологічного податку, а також зобов’язань перед різними кредиторами

 

 Перелік конкретних завдань 

Завдання

 1. Розробити Проекти калькуляцій двох видів продукції (робіт, послуг)
 1. Здійснити факторний аналіз відхилень фактичних витрат і  доходів від запланованих, а також визначити вплив виявлених відхилень на ефективність та результативність діяльності підприємства (для виконання завдання використати методику гнучкого бюджетування)
 1. Здійснити діагностику достовірності показників фінансової звітності та оцінити рівень інформаційного ризику
 1. Сформувати Звіт про сталий розвиток підприємства (розкрити інформацію про витрати та стан зобов’язань із соціальних витрат)
 1. Розрахувати ринкову вартість підприємства (за двома методами)
 

 

Перелік контрольних запитань

1. Які розпорядчі документи підприємства регулюють порядок формування ціни? На основі яких законодавчих документів вони сформовані?

2. Які відділи відповідальні за складання калькуляцій підприємства

3. Які показники характеризують рентабельність діяльності підприємства?

4. Які фінансові звіти необхідні для розрахунку розміру впливу факторів на фінансовий стан і рентабельність діяльності підприємства?

5. В чому полягає сутність інформаційного ризику? Чи здійснюється його оцінка на підприємстві?

6. Як визначається достовірність звітності, що використовується для прийняття управлінських рішень?

7. Які соціальні програми реалізуються підприємством? Які джерела фінансування таких витрат?

8. Чи застосовувалися штрафні санкції до підприємства за порушення екологічного законодавства?

9. Які програми охорони навколишнього середовища фінансуються підприємством?

10. Які причини відхилення ринкової вартості підприємства від балансової? Який з двох обраних Вами методів є більш прийнятним для оцінки ринкової вартості?

 

 

 

Форма подачі результатів дослідження

1) Розробити проекти калькуляцій двох видів продукції, обґрунтувавши склад статей калькуляції залежно від галузевих особливостей та технологічного процесу, а також надати пропозиції щодо оптимізації структури витрат в межах калькуляції:

Зразок калькуляції

№ з/п

Статті

Витрати на одиницю продукції, грн.

Сума на загальний обсяг випуску, грн.

сума, грн.

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

2) Виконання завдання 2 потребує формування звіту про виконання бюджетних показників з використанням правил гнучкого бюджетування та здійснення трирівневого факторного аналізу доходів та витрат:

І-й рівень – визначення абсолютних відхилень фактично досягнутих показників від запланованих;

ІІ-й рівень – визначення відхилень від гнучкого бюджету та за обсягом діяльності;

ІІІ-й рівень – визначення впливу норм та цін на виявлені відхилення від гнучкого бюджету за окремими видами змінних витрат на доходів.

Результати виконання завдання 2 подати у таблиці наступної форми:

 

Визначення відхилень на основі гнучкого бюджету

Показник

Бюджетні дані

Відхилення за

обсягом

(4-2)

Гнучкий бюджет

Відхилення за гнучким бюджетом

(6-4)

Фактичні дані

1

2

3

4

5

6

Виручка від реалізації

 

 

 

 

 

Прямі матеріальні витрати

 

 

 

 

 

Прямі витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

Змінні загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

Постійні загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

Валовий прибуток

 

 

 

 

 

            

3) Виконання завдання 3 передбачає діагностування показників Балансу (Звіту про фінансовий стан)  та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) досліджуваного підприємства за 2015 рік на предмет їх фальсифікації  в розрізі наступних коефіцієнтів:

 1. темп зниження коефіцієнта маржинального доходу на кінець та початок звітного періоду;
 2. темп підвищення частки необоротних активів (за вирахуванням основних засобів) в сумі активів підприємства (якщо темпи зростання перевищують 1 – рівень інформаційного ризику дуже високий);
 3. темп зростання частки амортизаційних відрахувань в первісній вартості основних засобів (якщо підприємство не використовує методи прискореного зменшення вартості);
 4. темпи зростання (уповільнення) оборотності дебіторської заборгованості в днях;
 5. темп зміни показника фінансового важеля. 

Після розрахунку зазначених коефіцієнтів студент складає аналітичну записку довільної форми, у якій на основі встановлених результатів визначає рівень інформаційного ризику для користувачів відкритої звітності підприємства.

                                                                                                        

4) Звіт про сталий розвиток підприємства (розкрити витрати та стан зобов’язань із соціальних витрат) повинен містити суми витрат і зобов’язань, пов’язаних з витратами на соціальні програми та екологічні витрати. Результати виконання завдання 2 подати у таблиці наступної форми:

 

№ з/п

Статті витрат (зобов’язань)

Сума витрат, грн.

 

Витрати на преміювання працівників

 

 

Витрати на матеріальну допомогу

 

 

Витрати на заходи з охорони праці

 

 

Витрати на допомогу з тимчасової втрати працездатності

 

 

Витрати на підвищення кваліфікації

 

 

Витрати на сплату екологічного податку

 

 

Штрафні санкції з екологічного податку

 

 

Витрати на фінансування заходів з охорони навколишнього середовища

 

 

Зобов’язання перед кредиторами з реалізації екологічних програм (установки очисних споруд, фінансування проектів з охорони навколишнього середовища)

 

 

 

5) Для розрахунку ринкової вартості підприємства застосувати витратний метод та метод дисконтування грошових потоків.

Розрахунки надати у таблицях наступної форми:

Визначення вартості підприємства на основі витратного підходу

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення

 

 

 

абсолютні

відносні

гр. 4-3

гр. 5-4

4/3

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

 

2

Сума зносу

 

 

 

 

 

 

 

3

Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

 

4

Вартість зобов’язань

 

 

 

 

 

 

 

5

Вартість підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вартості підприємства за методом дисконтування Cash-Flow

 

Показники, тис. грн.

Роки

Відхилення

2009

2010

2011

Абсолютні, тис. грн.

Відносні, %

2010/2009

2011/2010

2010/2009

2011/2010

Фінансові результати

Чистий дохід

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток підприємства

 

 

 

 

 

 

 

Показники балансу

Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Позиковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

Валюта балансу

 

 

 

 

 

 

 

Показники Cash-Flow

Free Cash-Flow

 

 

 

 

 

 

 

Ставка дисконтування

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт дисконтування

 

 

 

 

 

 

 

Сумарна теперішня вартість грошових потоків (Entity)

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізувати визначені показники та обґрунтувати вибір найбільш оптимального методу.

 

Технологія виконання:

1. Збір та вивчення інформаційного матеріалу

2. Структуризація та аналіз інформації

3. Формалізація результату  у вигляді Звіту згідно вимог оформлення

4. Підготовка міні – презентації  ( інтерпретація результату)

 

Рекомендована література

 1. Василенко В.О. Теорія та практика розроблення управлінських рішень: навч. посіб. / В.О. Василенко. – К.: Центр учбової літератури, 2002. – 420 с.
 2. Вертакова О. Управленческие решение: разработка и выбор: учеб. пособие – 2005. – 352 с.
 3. Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / І. М. Вигівська; Житомир. держ. технол. ун-т. − Житомир: [б. и.], 2010. − 21 с.
 4. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Е.П. Голубков. – М.: Дело, 2005. – 544 с.
 5. Давидюк Т.В. Екологіцчний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [Текст]: Моногрфія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 480 с.
 6. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності суб'єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст]: монографія / І. В. Жиглей ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2010. – 495 с.
 7. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки [Текст] : монографія / І. В. Замула ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2010. - 440 с.
 8. Кадыров М.С. Система стратегического управления как основа реструктуризации бизнеса //Вестник ТИСБИ. – 2000. – №2. – С. 12-14.
 9. Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку [Текст]: Монографія / М.В. Корягін: Львів: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 262 с.
 10. Косянчук Т. Ф.,. Аналіз існуючих підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємства / Т. Ф. Косянчук, О. В. Рибак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т.2. – С. 62-66.
 11. Крючков В.Г. Теоретико-методологическое исследование современных моделей информационной учетно-налоговой системы и концепция коммуникационного взаимодействия ее элементов – Москва: Финпресс, 2009. – 112 с.
 12. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та епістемологічний конфлікти : монографія / О. А. Лаговська; ред.: Ф. Ф. Бутинець; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 344 с.
 13. Лігоненко Л. О. Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять «ефективність» і «результативність» управління підприємством / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – К., 2008. – № 10. – С 207-216
 14. Лукина Н.П. Информационное общество: состояние и перспективы социально-философского исследования [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові дані (41 193 bytes). – Режим доступу:http://www.ipu.com.ua/ru/node/5435
 15. Махмудов А.Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном предприятии //Актуальні проблеми економіки, 2002 – №3 – С. 59-61.
 16. Мироненко Ю.Д. Роль стратегического управления компанией в ее организационном развитиии / Ю.Д. Мироненко, А.К. Тереханов – М. : Корпоративные системы, 2004.
 17. Плікус І.Й. Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства  / І.Й. Плікус // Журнал “Регіональні перспективи”. – 2003. − № 2-3. − С. 28-35.
 18. Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб : монографія / І. В. Жиглей, В. І. Кузь, О. А. Лаговська, О. В. Олійник; МОНМС України, Буков. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2012. - 247 с.
 19. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України: монографія / Т.А. Бутинець, Т.В. Давидюк, І.В. Жиглей, І.В. Замула; за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 308 с.
 20. Турило А. М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства /А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 35-44.

БЛОК 2 -  Завдання з науки " Організація бухгалтерського обліку " 

 

Матеріальне та інформаційне забезпечення

 1. Характеристика підприємства на прикладі якого виконуються завдання
 2. Документи первинного, поточного та підсумкового обліку господарських операцій.
 3. Робочий план рахунків.
 4. Облікова номенклатура поточного обліку.
 5. Перелік служб та підрозділів підприємства
 6. Чисельність працівників підприємства
 7. Кількість самостійних структурних підрозділів.
 8. Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ.

 

Мета тренінгу

Забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих в процесі вивчення науки «Організація бухгалтерського обліку» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», виробити у студентів навички створення системи бухгалтерського обліку на підприємстві, підготовки і прийняття управлінських рішень, обробки фінансової інформації, здійснення необхідних розрахунків та облікових операцій при моделюванні господарських процесів.

 

Завдання та методичні вказівки до їх виконання

Завдання тренінгу передбачає виконання простих і складних господарських операцій; практичне рішення завдань з обліку і контролю; виконання обов’язків співробітників бухгалтерії у взаємодії з іншими співробітниками підприємства та податковими органами; забезпечення керівництва суб'єкта господарювання необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень; застосування інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

Студенти академічної групи отримують завдання з тренінгу і самостійно обирають підприємство, по якому будуть виконувати завдання.

Завдання виконується письмово з формуванням робочого файлу, що містить виконані завдання з наук міжпредметного тренінгу у паперовій формі. Презентації студентів базуються на обсязі та глибині розкриття завдань, запропонованих розрахунків і висновків з використанням мультимедійної техніки. Оформлення презентацій здійснюється у вигляді єдиного документу.

Етапи тренінгу:

1 етап – видача завдань з міжпредметного тренінгу за науками;

2 етап – самостійне виконання студентами завдань з окремих наук міжпредметного тренінгу на базі обраного підприємства.

3 етап – презентація студентами виконаних завдань з окремих наук міжпредметного тренінгу.

Очікувані результати: Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. Поєднання отриманих теоретичних знань з навичками, набутими в ході тренінгу, ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві, обов’язками персоналу, вміння працювати з документами під час обробки простих і складних операцій, набуття навичок підготовки фінансової, податкової та статистичної звітності, вміння працювати в команді.

Об’єкти та критерії оцінювання міжпредметного тренінгу:

Об’єктами оцінки є вміння організовувати роботу бухгалтерії підприємства.

Зокрема, для оцінювання знань, умінь та навичок студентів застосовуються наступні критерії та шкала оцінювання:

1. Логічність та змістовність побудови презентації.

2. Наочність презентації.

3. Наявність елементів інноваційних, творчих рішень.

4. Ступінь володіння економічною ситуацією під час обговорення виконаного завдання з науки.

5. Коректність оперування економічною термінологією.

 

Завдання 1.

   Складіть графіки, що забезпечують діяльність підприємства, на основі документів первинного, поточного та підсумкового обліку господарських операцій:

 1. графік документообігу на прикладі п’яти носіїв;
 2. графік проведення річної інвентаризації;
 3. графік складання форм річної фінансової звітності.

Графік документообігу

_________________________________

(назва підприємства)

Назва документа

Створення документа

Перевірка документа

Передача в архів постійного зберігання

к-ть примірників

виконавець

час

виконання

виконавець

час

виконання

коли передається до архіву

скільки зберігається в архіві

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік проведення річної інвентаризації _________________________________

(назва підприємства)

№ з/п

Назва роботи

Відповідальна особа

Термін виконання

Жовтень: декади

Листопад : п’ятиденки

Грудень: дні

1-10

11-20

21-30

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

1

2

3

4

5

і т.д.

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік складання форм річної фінансової звітності

_________________________________

(назва підприємства)

№ з/п

Номер форми

Звітність (розділ)

Відповідальний за складання

Термін виконання

За планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

   Облікова номенклатура поточного обліку кожного підприємства є основою розробки робочого плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та господарських операцій. Затверджений Мінфіном України типовий план рахунків бухгалтерського обліку деталізується та уточнюється для потреб кожного господарюючого суб’єкта відповідно до його технологічних й організаційних особливостей.

   Складіть робочий план рахунків для базового підприємства в частині обліку виробництва продукції і подайте його у вигляді таблиці.

Робочий план рахунків

_________________________________

(назва підприємства)

в частині обліку виробництва продукції

Синтетичні рахунки та субрахунки відповідного порядку

Аналітичні рахунки

1-го

2-го

3-го

назва

номер

назва

номер

назва

номер

назва

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

   Для організації взаємовідносин бухгалтерії та інших структурних підрозділів підприємства розробити витяг з Положення про бухгалтерію «Взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства». Визначити характер інформаційних зв’язків, строки оформлення документів в місцях здійснення операцій та порядок їх передачі до бухгалтерії, строки і порядок подання внутрішньої звітної інформації до підрозділів і служб підприємства.

   Нижче наведено можливий перелік служб та підрозділів підприємства.

 

Перелік служб

_________________________________

(назва підприємства)

Напрями управлінської діяльності

Назви структурних підрозділів

1

2

Технологічне управління

Інженерно-конструкторський відділ

Комерційні служби

Відділ маркетингу та збуту

Відділ з продажу котлів

Економічні служби

Бухгалтерія

Фінансово - економічний відділ

Інші служби

Адміністративна служба

Відділ кадрів

Техніки безпеки

Юридичний відділ

Виробництво

За видами цехів

Складське господарство

Склад готової продукції

Матеріальний склад

 

   Бухгалтерська служба має безпосереднє відношення до управлінського апарату, всіх цехів і відділів підприємства. Бухгалтерія отримує від підрозділів дані, необхідні для обліку (документально оформлене підтвердження здійснення господарських операції) та передає їм необхідну управлінську та іншу інформацію. Взаємодія бухгалтерії з внутрішніми підрозділами наступна.

   Від адміністративної служби бухгалтерія отримує копії наказів і розпоряджень директора по основній діяльності, кореспонденцію на адресу бухгалтерії та передає проекти наказів і розпоряджень з питань фінансової діяльності, довідки, дані на запит керівника, звіти про результати діяльності.

   З відділу кадрів бухгалтерія отримує копії наказів по особовому складу, табелі обліку робочого часу, лікарняні листки, звіти про використання бланків трудових книжок та передає відомості використання чергових відпусток, бланки трудових книжок і додатки до них.

   З відділу маркетингу та збуту, а також відділу з продажу котлів бухгалтерія отримує господарські контракти та договори, кошториси, акти та інші матеріали з питань виконання договірних зобов'язань, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти співробітників та передає дані про норми витрачання грошових коштів і матеріалів, дані про витрати за видами діяльності та окремими договорами, дані про оплату рахунків, дебіторів та кредиторів, вказівки з питань оформлення документів.

   З фінансово-економічного відділу надходять затверджені розробки планових показників за всіма видами діяльності, кошторис витрат і доходів та інші.

   З цехів до бухгалтерії передаються дані про випуск продукції (основні цехи), надання послуг (допоміжні цехи) та витрати, тощо.

   Зі складів надходять документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, їх відпуску та переміщенню.

   Від інженерно-конструкторського відділу надходять документи про рух обладнання та його ремонт, тощо.

   Взаємодія зі сторонніми організаціями включає отримання від банків виписок за рахунками, копій доданих до них документів та передачі розрахунково-платіжних банківських документів, чеків на отримання грошових коштів, об'яв на внесення готівки, балансів та звітів. До державної податкової служби бухгалтерія передає фінансову звітність та податкові декларації про нарахування та сплату податків.

 

Завдання 4.

   Розрахувати чисельність облікового персоналу підприємства, використовуючи міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. № 269, виходячи з наступних даних:

 • Чисельність працівників підприємства;
 • Кількість самостійних структурних підрозділів.
 • Питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ.

 

Контрольні запитання

 1. Які первинні, поточні та підсумкові документи з обліку господарських операцій використовуються для розробки графіків документообігу?
 2. Для чого призначений графік проведення річної інвентаризації, ким він розробляється?
 3. Ким і в яких цілях розробляється графік складання форм річної фінансової звітності?
 4. Які правила розробки Робочого плану рахунків?
 5. Що таке облікова номенклатура поточного обліку і в яких процедурах організації обліку вона використовується?
 6. Яка взаємодія відбувається між бухгалтерією та іншими службами і підрозділами підприємства?
 7. Яку структуру має Положення про бухгалтерську службу підприємства?
 8. Чи впливає чисельність працівників підприємства на чисельність облікового персоналу?
 9. Якими нормативними документами регламентується порядок визначення чисельності бухгалтерії підприємства?
 10. Яким чином впливає комп’ютеризація обліку на його організацію?

 

Технологія виконання:

1. Збір та вивчення інформаційного матеріалу

2. Структуризація та аналіз інформації

3. Формалізація результату  у вигляді Звіту згідно вимог оформлення

4. Підготовка міні – презентації  (інтерпретація результату)

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.  № 436-IV
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-Х1У.
 3. Закон України «Про власність» від 07.02.91 р. № 697-ХП.
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. із змінами і доповненнями.
 5. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. № 887-12 із змінами і доповненнями.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій /Мінфін/: затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X
 8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III
 9. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: Підручник. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – 352 с.
 10. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку (навчальний посібник). – К.: «Алерта», 2007.
 11. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635
 12. Національні Положення /стандарти/ бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України 1999-2007рр. /1-31/ з доповненнями та змінами.
 13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій /Мінфін/: затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
 14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
 15. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2008.
 16. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник.- К.: КНЕУ, 2004.- 412 с.
 17. Сук Л. К., Сук П. Л. Організація обліку та контролю на підприємстві. – К.: «Університет Україна», 2007.
 18. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку: Навч. Посіб. – К.: Цент учбової літератури, 2011. – 564 с.
 19. Чебанова Н., Чупырь Т., Чупырь В. Организация бухгалтерского учета. – Х.: «Фактор», 2008.

 

 

БЛОК 3 - Завдання з науки «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

 

Метою тренінгу є поглиблення студентами теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних з трансформацією відповідно до вимог МСФЗ фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, а також зі складанням та поданням за вимогами МСФЗ фінансових звітів вітчизняних підприємств-учасників ринку цінних паперів.

Завдання тренінгу полягають у набутті студентами вмінь та навиків щодо:

- вибору серед передбачених МСФЗ методів оцінки та моделей обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат таких підходів, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності базового підприємства та поставленим перед ним цілям;

- застосуванння принципів підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання та оцінки статей (елементів)  фінансових звітів;

- трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ;

- підготовки окремих форм фінансової звітності суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ;

- формування консолідованих фінансових звітів групи компаній.

                                 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання

 1. Установчі документи підприємства
 2. Річна та проміжна фінансова звітність підприємства.
 3. Наказ (Положення) про облікову політику підприємства.
 4. Оборотно-сальдова відомість.
 5. Дані аналітичного і синтетичного обліку господарських операцій.
 6. Акти результатів інвентаризації, що передувала формуванню річної фінансової звітності.
 7. Аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора.

 

Завдання з науки «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

Завдання 1.

На основі вивчення інформаційного матеріалу за даними базового підприємства необхідно дослідити та критично оцінити облікову політику базового підприємства стосовно основних засобів, нематеріальних активів, запасів, забезпечень та доходів за такими напрямками:

1. Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до положень МСФЗ, то слід проаналізувати її на предмет повноти врахування вимог МСФЗ;

2. Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до вимог П(С)БО України, то слід сформувати основні положення облікової політики на основі вимог МСФЗ, враховуючи особливості діяльності підприємства.

 

Завдання 2.

На основі вивчення інформаційного матеріалу за даними базового підприємства необхідно:

1. Дослідити та критично оцінити проміжну та річну фінансову звітність базового підприємства за такими напрямками:

1.1.Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до положень МСФЗ, то її слід проаналізувати на предмет відповідності вимогам МСФЗ за такими критеріями:

 • склад фінансової звітності;
 • формат та внутрішня структура окремих форм фінансових звітів;
 • повнота та якість приміток до фінансових звітів;

На основі проведеного дослідження внести пропозиції щодо вдосконалення окремих форм фінансової звітності (у т.ч. приміток), складеної за МСФЗ.

1.2. Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до вимог П(С)БО України, то розробити формати фінансових звітів базового підприємства.

2. Незалежно від регуляторної бази, на основі якої складені фінансові звіти базового підприємства, скласти проміжну фінансову звітність базового підприємства відповідно до вимог МСФЗ за перший квартал попереднього звітного року.   

 

Завдання 3.

На основі вивчення інформаційного матеріалу за даними базового підприємства, а також результатів виконання завдання 1 необхідно здійснити основні процедури щодо трансформації фінансової звітності базового підприємства, сформованого за П(С)БО, відповідно до положень МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». В результаті трансформації необхідно сформувати вступний баланс за МСФЗ та узгодити показники фінансового результату та капіталу за П(С)БО та МСФЗ, склавши відповідні таблиці.

                       

Завдання 4.

1 січня 20х1 р. базове підприємство здійснило придбання 70% корпоративних прав (акцій) підприємства «Сконто»  за 20 млн. грн. На дату придбання є така інформація про чисті активи придбаного підприємства:

Стаття

                     тис.грн.

Активи

 

Грошові кошти

2100

Розрахунки з дебіторами

3200

Запаси

-

Основні засоби

13500

Баланс

18800

Зобов’язання та власний капітал

 

Розрахунки з кредиторами

10300

Акціонерний капітал (номінал 1 акції = 1 грн.)

2000

Емісійний доход

500

Нерозподілений прибуток

6000

Баланс

18800

 

Розрахунок за придбані корпоративні права має відбутися так:

 1. 10 млн. грн. сплачується грошовими коштами на дату переходу контролю над об’єктом придбання;
 2. 4 млн. грн. буде сплачено грошовими коштами в кінці року придбання;
 3. решту буде сплачено грошовими коштами рівними частками протягом наступних двох років.

Крім того, відома така додаткова інформація:

 1. додаткові витрати, пов’язані безпосередньо з придбанням акцій, склали 50 тис.грн.
 2. заборгованість об’єкта придбання перед покупцем за отриманими від останнього послугами становила 0,8 млн. грн. станом на 01.01.20х1 р.
 3. загальна справедлива вартість основних засобів об’єкта придбання становить 9 млн.грн.;

Відповідно до облікової політики частка неконтролюючих акціонерів визначається пропорційним методом.

Необхідно відповідно до вимог МСФЗ:

- відобразити операцію об’єднання бізнесу в фінансовій звітності покупця;

- скласти консолідований звіт про фінансовий стан групи підприємств станом на 01.01.20х1 року.

 

Завдання 5.

Необхідно перевести проміжну фінансову звітність, складену за результатами виконання завдання 2, у долар США за допомогою валютних курсів, встановлених НБУ.

 

Технологія виконання:

 1. Збір та вивчення інформаційного матеріалу.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3.  Формалізація результату у вигляді Звіту згідно вимог оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації  (інтерпретація результату).

 

Перелік контрольних запитань

1. Сутність облікової політики підприємства за МСФЗ та основні процедури її формування.

2. Процедури, необхідні при першому застосуванні міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. Склад річної фінансової звітності підприємства відповідно до МСФЗ, основні вимоги до формату окремих форм фінансової звітності.

4. Особливості проміжної фінансової звітності за МСФЗ,

5. Призначення та структура приміток до фінансової звітності.

6. Призначення та склад консолідованої фінансової звітності.

7. Методика формування балансу групи на дату придбання (об`єднання).

8. Порядок переведення фінансових звітів підприємства у іншу валюту подання.

 

            Форма подачі результатів дослідження

 

Завдання 1. Подання результатів проведеного дослідження залежатиме від того, за яким напрямком воно здійснювалося.

Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до вимог П(С)БО України, то опис запропонованої облікової політики подається у довільній формі.

Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до положень МСФЗ, то результати оформлюються у такій таблиці:

 

Аналіз положень облікової політики підприємства на предмет її відповідності вимогам МСФЗ

МСФЗ

(назва, п.)

Зміст облікової політики базового підприємства

Відповідність вимогам МСФЗ

 

Ступінь відповідності

Повністю враховано

Враховано частково

Не враховано

Примітки

 1. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 1. Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 1. Запаси

 

 

 

 

 

 

 1. Забезпечення

 

 

 

 

 

 

 1. Доходи

 

 

 

 

 

 

             

 

Завдання 2. Результати виконання завдання оформлюються у довільного вигляді.

 

Завдання 3. Результати виконання завдання оформлюються у вигляді таблиці:

Формування вступного балансу за МСФЗ

№№

Зміст коригування

Стаття за П(С)БО

Розрахунок

Д-т

К-т

Стаття за МСФЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Результати виконання завдання оформлюються у вигляді таблиці:

Формування консолідованого балансу на дату придбання

Стаття

Компанія

Коригування

Консолідо-ваний баланс

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

 

 

 

 

 

 

До таблиці також додаються розрахунки гудвілу, частки неконтролюючих акціонерів та вартісної різниці.

 

Завдання 5. Подання результатів проведеного дослідження здійснювати у вигляді таблиці:

Переведення фінансових звітів, складених у гривнях, в долари США

Стаття, грн.

Курс

Стаття, дол.

Примітки

Звіт про фінансовий стан

 

 

 

 

Звіт про сукупний дохід

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів

 

 

 

 

 

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-Х1У.
 2. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.
 3. Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Вахрушина М.А., Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник.- Москва: Омега-Л, 2010. - 320 с.
 4. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова. - Том 1. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. - 1608 с.
 5. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова. - Том 2. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009.- 1648 с.
 6. Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія. -  К.: КНЕУ, 2005. -172 с.
 7. Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., Ходзицька В.В. Облік і
 8. звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2011. - 453 с.
 9. Трансформація звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації. - За ред. С.Ф. Голова. - Вінниця: Консоль, 2010. - 362 с.

 

БЛОК 4 - Завдання з науки " Фінансовий аналіз "

Мета тренінгового завдання – засвоєння студентами практичних навичок з кваліфікованого проведення аналізу  фінансової звітності  та оцінювання фінансового стану суб’єкта  господарювання і фінансових результатів його підприємницької діяльності    

Студент повинен знати: зміст вихідних даних і способи  їх використання для аналізу  фінансової звітності суб’єкта підприємницької діяльності, методику аналітичного опрацювання звітної інформації, використання отриманих в процесі аналізу результатів в прийнятті управлінських рішень користувачами.

 Студент повинен вміти: застосовувати методику  фінансового аналізу та проводити аналіз фінансового стану за  даними звіту про фінансовий  стан (балансу) та аналіз фінансових результатів за даними звіту про доходи і витрати,  робити науково-обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання та покращення фінансових результатів його підприємницької діяльності.

            Організація виконання тренінгового завданні: студент повинен виконати всі завдання, використовуючи вихідні дані з форми № 1 «Звіту про фінансовий  стан»  та форми № 2 «Звіт про доходи і витрати». Для цього необхідно заповнити та зробити відповідні розрахунки в рекомендованих таблицях за рекомендованими формулами і зробити вірні аналітичні висновки та пропозиції. У встановлені дні за складеним на кафедрі графіком презентувати та захистити виконані завдання.      

 

Тема «Аналіз фінансового стану».

Завдання 1. Проаналізувати валюту балансу. Для отримання загальної оцінки фінансового стану зіставити зміни валюти балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності (чистий дохід (виручка), валовий прибуток, операційний прибуток, чистий прибуток), використовуючи такі формули:

де КБ – коефіцієнт зростання валюти балансу; БСР1, БСР0 – середня величина підсумку балансу за звітний і попередній роки;

де КВР – коефіцієнт зростання чистої виручки (чистого доходу) від реалізації продукції; ВР1, ВР0 – чиста виручка (чистий дохід) від реалізації продукції за звітний і попередній роки;

де КВП – коефіцієнт зростання валового прибутку; ВП1, ВП0 – валовий прибуток за звітний і попередній роки;

де КОП – коефіцієнт зростання операційного прибутку; ОП1, ОП0 – операційний прибуток за звітний і попередній роки;

де КЧП – коефіцієнт зростання чистого прибутку; ЧП1, ЧП0 – чистий прибуток за звітний і попередній роки.*

*Примітка. Збільшення валюти балансу свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства, збільшення ресурсів (господарських засобів) суб’єкта господарювання, які знаходяться в його розпорядженні, та збільшення джерел їх фінансування. Все це заслуговує на позитивну оцінку.

 

Випередження темпів зростання зазначених показників порівняно із темпами зростання валюти балансу свідчить про поліпшення використання засобів на підприємстві в динаміці, а відставання — про погіршання використання засобів.

У разі поліпшення використання ресурсів підприємства та підвищення ефективності його діяльності мають виконуватися такі умови:

.

Проаналізувати джерела фінансування ресурсів суб’єкта господарювання  у таблиці. Зробити висновки.

Аналіз джерел фінансування  діяльності суб’єкта господарювання

Найменування джерел фінансування

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

1. Усього капіталу, тис. грн. (валюта балансу, ряд. 640 ПБ)

у тому числі:

2. Власний капітал:

- тис. грн.(підсумок 1 розд. ПБ - ряд. 380 ПБ)

- % до всього капіталу.

3. Позиковий капітал

    - тис. грн. (сума 3 та 4 розд. ПБ: ряд. 480  ПБ +  ряд 620 ПБ)

- % до всього капіталу,

з нього:

3.1. Довгостроковий позиковий капітал (довгострокові зобов’язання)

- тис. грн. (підсумок 3 розд. ПБ - ряд. 480  ПБ)

- % до всього капіталу,

3.2. Короткостроковий позиковий капітал:

- тис. грн. (підсумок 4 розд. ПБ - ряд. 620  ПБ)

- % до всього капіталу,

                у тому числі:

3.2.1. Короткострокові кредити і позики:

- тис. грн. (ряд. 500 ПБ  + ряд. 510 ПБ)

- % до всього капіталу.

3.2.2. Кредиторська заборгованість  (сума ряд. 520 ПБ – 610 ПБ)

4. Забезпечення наступних витрат і платежів:

- тис. грн. (підсумок 2 розд. ПБ - ряд.  430 ПБ)

- % до всього капіталу.

5. Доходи майбутніх періодів:

- тис. грн. (підсумок 3  розд. ПБ - ряд. 630 ПБ)

    - % до всього капіталу.

 

 

 

 

 

 Вивчити склад і структуру кредиторської заборгованості у таблиці: 

Склад і структура кредиторської заборгованості

Стаття кредиторської заборгованості

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

100

 

100

 

х

 

Проаналізувати актив балансу у таблиці:

Аналіз активів  суб’єкта господарювання

Найменування  видів  активів

На початок періоду

На кінець

періоду

Відхилення (+,-)

1. Усього активів, тис. грн.

(валюта балансу, ряд. 280 АБ):

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

2. Необоротні активи:

 

 

 

 • тис. грн.

 .(підсумок 1 розд. АБ - ряд. 080 АБ)

 

 

 

- у процентах до всіх активів,

 

 

 

З них:

 

 

 

2.1. Необоротні нематеріальні та матеріальні активи (ряд. 010 АБ + ряд. 020 АБ + ряд. 030 АБ + ряд. 035 АБ + ряд. 055 АБ)

 

 

 

2.2.  Необоротні  фінансові активи (сума ряд. 040 – 050 АБ + сума ряд. 060 – 070 АБ)

 

 

 

3. Оборотні активи:

 

 

 

 • тис. грн.

.(підсумок 2  розд. АБ - ряд. 260 АБ + валюта 4 розд. АБ (ряд. 275 АБ))

 

 

 

 • у процентах до всіх активів,

у тому числі

 

 

 

3.1. Оборотні  матеріальні активи:

 

 

 

- тис. грн. (сума ряд. 100 – 140 АБ + валюта 4 розд. АБ (ряд. 275 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2. Оборотні фінансові активи:

 

 

 

 • тис. грн

(сума ряд. 150 - 160 АБ + сума ряд. 170 – 230 АБ + сума ряд. 240 – 250 АБ)

 

 

 

 • у процентах до оборотних активів,

з них:

 

 

 

3.2.1.Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

- тис. грн. (ряд. 230 АБ + ряд. 240 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2.2. Поточні фінансові інвестиції:

 

 

 

- тис. грн. (ряд. 220 АБ)

 

           

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2.3.. Дебіторська заборгованість:

 

 

 

- тис. грн. (сума ряд. 150 - 160 АБ + сума ряд. 170 – 210 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2.4. Інші оборотні фінансові активи

 

 

 

- тис. грн. (ряд. 250 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

4. Витрати майбутніх періодів:

 

 

 

- тис. грн. (підсумок 3  розд. АБ - ряд. 270 АБ)

 

 

 

- у процентах до всіх активів

 

 

 

 

Проаналізувати склад та структуру  дебіторської заборгованості у таблиці. Зробити висновки.

Склад і структура дебіторської заборгованості

Стаття дебіторської заборгованості

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

100

 

100

 

х

 

 Проаналізувати оборотність поточної дебіторської заборгованості, використовуючи наступні формули:

1) показник оборотності поточної  дебіторської заборгованості:

КОДЗ = ЧВР / СДЗ

де КОДЗ – оборотність поточної дебіторської заборгованості, кількість разів або оборотів;

ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (виконаних робіт, проданих товарів, наданих послуг), тис. грн.;

СДЗ – середня дебіторська заборгованість, тис. грн.

2) тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в днях (Тдз):

Тдз = Число календарних днів періоду, що аналізується  (360, 270, 180, 90)

показник оборотності поточної дебіторської заборгованості (КОДЗ),

 

Проаналізувати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у таблиці. Зробити висновки.

Розрахунковий баланс*

Показник

На початок періоду

На

 кінець періоду

Відхилення

тис. грн

%

 

Дебіторська заборгованість

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

 

 

 

 

Активне сальдо

 

 

 

 

Пасивне сальдо

 

 

 

 

БАЛАНС

 

 

 

 

             
 

 

* Примітка.  Активне сальдо матиме місце за умови перевищення величини дебіторської заборгованості над кредиторською (ДЗ > КЗ), пасив­не сальдо — за умови перевищення величини кредиторської заборгованості над дебіторською (КЗ > ДЗ).

 

У разі аналізу валюти балансу ознакою задовільного балансу підприємства є приблизна величина темпів приросту дебіторської та кредиторської заборгованостей. Дискусійним залишається питання щодо перевищення абсолютної величини дебіторської заборгованості над кредиторською, і навпаки. Доцільним є здійснення розрахунку коефіцієнта співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (КД/К) за формулою

,

де ДЗ — сума дебіторської заборгованості підприємства;

КЗ — сума кредиторської заборгованості підприємства.

Цей коефіцієнт показує здатність підприємства розраховуватися з кредиторами за рахунок дебіторів. Рекомендоване значення показника має дорів­нювати одиниці.

 

Завдання 2. Розрахувати абсолютні та відносні показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Зробити висновки у таблиці.

Аналіз абсолютних та відносних головних показників

фінансової стійкості  

№ з/п

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення (+, –)

розрахунок

рівень
показника

розрахунок

рівень
показника

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Наявність власного оборотного капіталу

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власності, концентрації власного капіталу) (КФН)

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт фінансової залежності (заборгованості, концентрації позикового капіталу (КФЗ)

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт фінансового ризику

(плече фінансового важеля)

(КФР)

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт фінансового лівериджу або  коефіцієнт  фінансового важеля (КФЛ)

 

 

 

 

 

6

Частка   ( коефіцієнт) довгострокового

(перманентного) капіталу в

загальному капіталі

 (ЧДК/ЗК) 

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнти структури  довгострокового (перманентного) капіталу  або                                   довгострокових (перманентних) джерел фінансування

 

 

 

 

 

7.1.

Коефіцієнт незалежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КНДК

 

 

 

 

 

7.2.

Коефіцієнт залежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КЗДК)

 

 

 

 

 

8

Показники структури позикового капіталу

 

 

 

 

 

8.1

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

(КДЗоб)

 

 

 

 

 

8.2.

Коефіцієнт поточних зобов’язань

(КПЗоб)

 

 

 

 

 

9

Коефіцієнт фінансового ризику на основі чистої заборгованості (КФРЧЗ).

 

 

 

 

 

10

Коефіцієнт забезпечення необоротних активів власним капіталом (КЗНАВК)

 

 

 

 

 

11

Коефіцієнт маневреності (мобільності)  власного капіталу (МВК)

 

 

 

 

 

12

Коефіцієнт забезпечення  запасів власним оборотним капіталом (КЗЗАПВОК)

 

 

 

 

 

13

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом  (КЗОАВОК)

 

 

 

 

 

14

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів постійними оборотними коштами (КЗОАПОК)

 

 

 

 

 

15.

Коефіцієнт фінансування (КФ)

Не розраховувати за відсутністю

ф. 3  № «Звіт про рух грошових коштів»

 16.                                                 Коефіцієнти обслуговування боргу

16.1

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі   грошового потоку (КОБГП)

Не розраховувати за відсутністю

ф. 3  № «Звіт про рух грошових коштів»

16.2

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі  операційного прибутку (КОБОП)

 

 

 

 

 

17

Рівень фінансового лівериджу  (РФЛ)

 

 

 

 

 

18

Коефіцієнт  покриття банківських відсотків за рахунок прибутку від операційної діяльності   (КПВПОД)

Не розраховувати за відсутністю

 ф. № 5 «Примітки до річного фінансового звіту»

19

Коефіцієнт  покриття  фінансових витрат  за рахунок прибутку від звичайної діяльності. (КПФВПЗД

 

 

 

 

 

20

Коефіцієнт покриття фінансових витрат за рахунок грошових коштів (КПФВГК)

Не розраховувати за відсутністю

ф. 3  № «Звіт про рух грошових коштів»

 

*Примітка. Методику визначення даних відносних показників та їх рекомендовані значення дивись у таблиці:

Головні відносні показники фінансової стійкості

суб’єктів господарювання  у зовнішньому фінансовому аналізі

за  класифікацією  - за певними звітними формами**

№ з/п

Найменування  показників

 Методика розрахунку  

показників 

Рекомендовані межі

Показників

 Перша група   головних  показників  – показники на основі балансу

1 підгрупа     -  показники співвідношення пасиву балансу

1.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власності, концентрації власного капіталу) (КФН)

КФН = ВК / ЗК,

 

тобто:

КФН = Валюта 1 розділу пасиву балансу «Власний капітал»

/

Загальна  валюта балансу

(ряд. 640)

Рекомендований рівень коливається в межах 70%, 60:% та 50 %.

Рекомендовані межі будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.  

2.

Коефіцієнт фінансової залежності (заборгованості, концентрації позикового капіталу (КФЗ)

КФЗ = ПК / ЗК,

 

тобто:

КФЗ = Валюта 3 розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання» + Валюта 4  розділу пасиву балансу «Поточні зобов’язання» 

 / 

Загальна  валюта балансу

 (ряд. 640)  

Рекомендований рівень коливається в межах 30%, 40:% та 50 %.

Рекомендовані межі будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.   

3.

Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)

(КФР)

КФВ = ПК / ВК,

 

тобто:

КФР = Валюта 3 розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання» + Валюта 4 розділу пасиву балансу «Поточні зобов’язання» 

 / 

Валюта 1 розділу пасиву балансу  «Власний капітал»

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.    

4.

Коефіцієнт фінансового лівериджу

або

коефіцієнт  фінансового важеля (КФЛ)

КФЛ = ДПК / ВК,

тобто

КФЛ  = підсумок 3 розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання»

/

підсумок 1 розд. ПБ

 «Власний капітал»

 

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.   

5.

 Частка 

 ( коефіцієнт) довгострокового

(перманентного) капіталу в

загальному капіталі

 (ЧДК/ЗК) 

ЧДК/ЗК = (Власний капітал + Довгострокові зобов’язання)

/

Загальний капітал,

тобто:

 

ЧДК/ЗК = (1 розд ПБ  +  3 роз. ПБ)  /   Валюта балансу)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів),, рівня рентабельності суб’єкта господарювання.   

(в західній практиці вважається нормальне значення 0,9, нижнє критичне 0,75)

   6.            Коефіцієнти структури  довгострокового (перманентного) капіталу  або

                                  довгострокових (перманентних) джерел фінансування

6.1.

Коефіцієнт незалежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КНДК)

Власний капітал (ВК)

/

Перманентний (довгостроковий) капітал (ДК)  або  (власний капітал»  (ВК)  + Довгостроковий позиковий капітал (ДПК)),

або:

КНДК = ВК / ДК

Або

КНДК = ВК / (ВК + ДПК),

тобто:

КНДК = валюти 1 розд. ПБ «Влсний капітал»

/

(валюта 1 розд. ПБ  «Власний капітал»  +  валюта  3 розд.  ПБ    «Довгострокові зобов’язання»)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

6.2.

Коефіцієнт залежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КЗДК)

КЗДК = Довгостроковий позиковий капітал (ДПК )

/

Перманентний (довгостроковий) капітал (ДК)  або  (власний капітал»  (ВК)  + Довгостроковий позиковий капітал (ДПК)),

або:

КЗДК = ДПК / ДК,

або:

КЗДК = ДПК / (ВК + ДПК),

тобто:

КЗДК = валюта  3  розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання»

/

(валюта 1 розд. ПБ  «Власний капітал»  +  валюта  3 розд.  ПБ    «Довгострокові зобов’язання»)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

  7.                                     Показники структури позикового капіталу

7.1

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

(КДЗоб)

КДЗоб = Довгострокові зобов’язання (ДЗоб)

/

Ззагальниі позиковий капітал (ЗПК),

або:

КДЗоб = Дзоб / ЗПК,

або:

КДЗоб = Дзоб / (Дзоб + Пзоб)

тобто:

КДЗоб = валюта 3 розд. ПБ

«Довгострокові зобов’язання»

/

(валюта  3 розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання» +  валюта  4 розд. ПБ

«Поточні зобов’язання»)

Менше 20 – 30 %

Рекомендовані межі будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

7.2

Коефіцієнт поточних зобов’язань

(КПЗоб)

КПЗоб = Поточні зобов’язання (ПЗоб)

/

Загальний позиковий капітал (ЗПК),

або:

КПЗоб = Пзоб / ЗПК,

Або

КДЗоб = Пзоб / (Дзоб + Пзоб)

Тобто

КПЗоб = валюта 4 розд. ПБ «Поточні зобов’язання»

/

(валюта  3 розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання» +  валюта  4 розд. ПБ

«Поточні зобов’язання»)

Близько 70 – 80 %

Рекомендовані межі будуть  залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

 

2 підгрупа     -  показники  співвідношення певних груп пасивів та активів балансу

8.

Коефіцієнт фінансового ризику на основі чистої заборгованості (КФРЧЗ).

КФРЧЗ =  Чиста заборгованість (різниця між загальним позиковим капіталом (ПК), грошовими коштами (ГК) та короткостроковими депозитами (КД))

/

Власний капітал (ВК),

або:

КФРЧЗ = (ПК – ГК – КД) / ВК,

тобто:

КФРЧЗ = (3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ-   - (ряд. 230 АБ + ряд. 240 АБ) –  ряд. 500 ПБ)

/

1 розд. ПБ

Будуть залежати від виду  діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання,   законодавства певної країни: а) зняття грошей в деяких країнах носить обмежений характер – встановлені обмеження на грошові перекази, б) спеціальне отримання фінансової вигоди за рахунок різниці між відсотковими ставками. В одних країнах світу з низькими відсотковими ставками за користування кредитами компанія позичає грошові кошти, а в інші країни світу, у яких висока відсоткова ставка,  вкладає ці грошові кошти. 

9.

Коефіцієнт забезпечення необоротних активів власним капіталом (КЗНАВК)

КЗНАВК = Власний капітал (ВК)

/

Необоротні активи (НА),

або:

 

КЗНАВК = ВК / НА,

тобто:

 

КЗНАВК = 1 розд. ПБ  /  1 розд АБ 

Повинен бути обов’язково більше 1.

10.

Коефіцієнт маневреності (мобільності)  власного капіталу (МВК)

МВК = Власний оборотний капітал (НВОК)

/

Власний капітал,

або:

 

МВК = НВОК /ВК

або:

 

МВК = (ВК – НА – ВМП) / ВК,

тобто:

 

МВК = (1 розд ПБ – 1 розд. АБ   – 3 розд. АБ)  /  1 розд. ПБ

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Чим вище цей показник, тим більше забезпечується гнучкість у використанні власних коштів господарюючого суб’єкта. Оптимальне значення показника — 0,5 (на думку деяких авторів — більше 0,3)

11.

Коефіцієнт забезпечення  запасів власним оборотним капіталом (КЗЗАПВОК)

КЗЗАПВОК =  Наявність власного оборотного капіталу (НВОК) (як різниця між власним капіталом (ВК) необоротними активами (НА) та витратами майбутніх періодів (ВМН))

 /

Запаси (ЗАП),

або:

 

КЗЗАПВОК = НВОК / ЗАП

або:

 

КЗЗАПВОК = (ВК – НА – ВМП)

 /

ЗАП,

тобто:

 

КЗЗАПВОК = (1 розд ПБ - 1 розд. АБ - 3   розд. АБ)

/

сума ряд. 100 – 141  АБ

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Нормаль­ним явищем є рівень коефіцієнта 60—80 %. Деякі автори нижньою критичною величиною вважають 50 %;

 

12.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом  (КЗОАВОК)

КЗОАВОК = Наявність власного оборотного капіталу (НВОК) або  різниця між власним капіталом (ВК), необоротними активами (НА) та витратами майбутніх періодів (ВМП)

/

Оборотні активи (ОА) до оборотних активів (ОА),

або:

 

КЗОАВОК = НВОК / ОА

або:

КЗОАВОК  = (ВК – НА – ВМП)

/

ОА,

тобто:

 

КЗОАВОК = (1 розд.  ПБ - 1 розд. АБ - 3 розд.  ) / 2 розд. АБ   

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.  

13.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів постійними оборотними коштами (КЗОАПОК)

КЗОАПОК = Наявність  постійних оборотних коштів (НПОК) або різниця між оборотними активами  (ОА) та поточними зобов’язаннями (ПЗ)

/

Оборотні активи (ОА),

або:

 

КЗОАПОК = НПОК  /  ОА

або:

 

КЗОАПОК = (ОА – ПЗ)  / ОА

тобто:

 

КЗОАПОК = (2 розд. АБ    -  4 розд. ПБ)

 /

2  розд. АБ

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Зростання цього показника є позитивною тенденцією

3 підгрупа       -  показники співвідношення активу балансу – 

в складі головних  показників - немає

 

Друга група головних  показників   – показники на основі балансу та звіту про рух грошових коштів, балансу та звіту про фінансові результати   

14.

Коефіцієнт фінансування

 (КФ)

КФ = Чистий грошовий потік (ЧГП) від всіх видів діяльностей

/

Середня величина всіх інвестицій (СІ),

або:

КФ = ЧГП  / СІ,

тобто:

КФ = сума по рядку 400 «Чистий рух  коштів за звітний період» 

 ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

/

Середня величина  валюти балансу

Чим вище даний показник, тим краще.

 

  15.                                                 Коефіцієнти обслуговування боргу

15.1

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі 

грошового потоку

(КОБГП)

 

КОБГП = Грошовий потік  від операційної діяльності (ЧРГКОД)

/

Позиковий капітал (ПК), який   являє собою суму довгострокових зобов’язань (ДЗ) та поточних зобов’язань (ПЗ),

або:

 

КОБГП = ЧРГКОД / ПК

або:

КОБГП = ЧРГКОД / (ДЗ + ПЗ),

тобто:

КОБГП = ряд. 170 «Чистий рух коштів від операційної діяльності» ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» 

/

(розд. 3 ПБ + розд. 4 ПБ)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Зростання даного показника буде оцінюватися позитивно.  

15.2.

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі  операційного прибутку

(КОБОП)

КОБОП = Прибуток від операційної діяльності (ПОД)

 /

Позиковий капітал (ПК), який   являє собою суму довгострокових зобов’язань (ДЗ) та поточних зобов’язань (ПЗ),

або:

 

КОБОП = ПОД / ПК

або:

 

КОБОП = ПОД / (ДЗ + ПЗ),

тобто:

 

КОБОП = ряд. 100 «Прибуток від операційної діяльності » ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

 / 

(розд. 3 ПБ + розд. 4 ПБ)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Зростання даного показника буде оцінюватися позитивно.  

 

Третя група  головних показників   – показники на основі звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів

16.

Рівень фінансового лівериджу

(РФЛ)

РФЛ =  Темпи зростання чистого прибутку

/

Темпи зростання валового прибутку

Перевищення темпів зростання чистого прибутку над темпами зростання валового прибутку

17.

Коефіцієнт

 покриття банківських відсотків за рахунок прибутку від операційної діяльності   (КПВПОД)

КПВПОД = Прибуток від операційної діяльності (ПОД)

/

Сума нарахованих банківських відсотків (НБВ),

або:

КПВПОД = ПОД / НБВ;

тобто:

КПВПОД = сума по ряд. 100 «Прибуток від операційної діяльності» ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

/

сума по ряд. 540 «Проценти»

ф. № 5 « Примітки до річного фінансового звіту»

Значення показника повинно бути набагато більше 1. Бо інакше суб’єкт господарювання працює тільки на відсотки.

 

18.

Коефіцієнт

 покриття

 фінансових витрат

 за рахунок прибутку від звичайної діяльності. (КПФВПЗД)

КПФВПЗД = Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування  (ПЗД)

/

Нараховані фінансові витрати (НФВ),

або:

КПФВПЗД = ПЗД / НФВ,

тобто:

КПФВПЗД = сума по ряд. 170 «Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування»

ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

/

сума по ряд. 140

«Фінансові витрати»

ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»  або

по ряд. 060 ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Значення показника повинно бути набагато більше 1. Бо інакше суб’єкт господарювання працює тільки на фінансові витрати.

 

19.

Коефіцієнт

покриття фінансових витрат за рахунок грошових коштів (КПФВГК)

КПФВГК =  Чистий позитивний грошовий  потік від операційної діяльності (ЧПГПОД)

/

Фінансові витрати сплачені (ФВС),

або:

КПФВГК = ЧПГПОД /  ФВС,

тобто:

КПФВГК = графа 3 ряд. 170 «Чистий рух коштів від операційної діяльності»

ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

/

графа 3 ряд. 130 «Відсотки сплачені» ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

 

Повинен бути набагато більше одиниці, оскільки суб’єкту господарювання  необхідні гроші не тільки для виплати різного роду відсотків, але й для здійснення інших операцій в своїй діяльності.

Чим більше цей показник, тим краще. Зростання в динаміці даного показника буде свідчити про поліпшення фінансової стійкості суб’єкта господарювання 

** Абсолютний показник - наявність власного  оборотного капіталу (НВОК):

НВОК   = ВК - НА – ВМП = 1 розд. ПБ – 1 розд. АБ – 3  розд. АБ

 

 Завдання 3. Згрупувати: активи підприємства залежно від ступеня ліквідності, пасиви – за ступенем зростання термінів погашення, дати оцінку ліквідності балансу..*

*Примітка.  Групи ліквідності:

1.  Абсолютно ліквідні активи (А1) — суми по статтям грошових коштів в національній та іноземній валюті (ряд. 230 та ряд. 240  АБ) які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно. 

2. Високо ліквідні активи (А2) — суми по  статтях   еквівалентів грошових коштів  (форм № 5) та поточних фінансових інвестицій (ряд. 220 АБ),  які з високою швидкістю можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків. 

3. Прискорено реалізовувані активи (А3) -  активи, для перетворення яких у наявні кошти потрібен певний, але прискорений  час. До цієї групи доцільно включити поточну дебіторську заборгованість – заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати (ряд. 160, 170 – 210 АБ),   короткострокові векселі  одержані, які по своїй суті теж являють собою поточну дебіторську заборгованість ( ряд. 150 АБ) та інші оборотні активи (ряд. 250 АЮ).  Ліквідність цих активів різна і залежить від суб’єктивних та об’єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, взаємовідносин підприємства з платниками та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обороту тощо.

4. Швидко реалізовувані активи 4) – це певні види запасів, які вже призначені для реалізації та продажу – готова продукція (ряд. 130   та   ряд. 140 АБ) та необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу (ряд. 275 АБ). Ліквідність цієї групи залежить  від своєчас­ності відвантаження продукції та товарів, швидкості і правильності оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообороту в банку, а також від якості та попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форми роз­рахунків і т. ін.

5. Повільно реалізовувані активи (А5) – це  ті запаси, які за нормальних умов діяльності не призначені для продажу, а повинні використовуватися для  власних виробничих потреб. Сюди слід віднести виробничі запаси (ряд. 100 АБ),  поточні біологічні активи (ряд. 110  АБ) та незавершене виробництво (ряд. 120).

6. Важко реалізовувані активи (А6) — активи, призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу. В цю статтю можна включити статті   І розділу активу балансу  «Необоротні  активи».

Перші чотири групи активів (А1, А2, А3, А4) є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства (А5, А6). Це пов'язано з тим, що перші чотири групи активів призначені безпосередньо саме для отримання грошових коштів від них на протязі до одного року, а не для їх використання  в господарській діяльності для власних виробничих потреб протягом певного поточного або довгострокового періоду  та для власних фінансових потреб протягом більше ніж 12 місяців.

Групи пасивів у міру зростання термінів погашення:

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1) – це поточні зобов’язання за розрахунками (ряд. 540 – ряд. 605 ПБ) та інші поточні зобов’язання (ряд. 610 ПБ) .

2. Строкові зобов’язання (П2) – це кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  (ряд. 530 та векселі видані (ряд. 520 ПБ).

3. Короткострокові зобов’язання (П3) – до них  відносяться короткострокові кредити банків (ряд. 500  ПБ)  та поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (ряд 510 ПБ).

4.  Довгострокові пасиви (П4) – це довгострокові кредити банків (ряд. 440 ПБ), довгострокові фінансові зобов’язання (ряд. 450 ПБ), відстрочені податкові зобов’язання (ряд. 460ПБ);

5. Інші довгострокові зобов’язання (П5)  -  до них  відносяться безпосередньо інші довгострокові зобов’язання (ряд. 470 ПБ);

6 Постійні пасиви (П6) – до них відноситься власний капітал – це перший розділ пасиву балансу (ряд. 480 ПБ).

 Суб’єкт економіки  вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують або дорівнюють поточним зобов’язанням.

Баланс для великих та середніх підприємницьких структур (тобто виключаються суб’єкти малого підприємництва), які  займаються, наприклад: а) виробництвом; б) будівництвом; в) торгівлею;  г) і виробництвом (будівництвом), і торгівлею, д) і виробництвом і будівництвом та є) з паралельним наданням  послуг водночас для всіх попередніх груп з урахуванням запропонованого групування активів та пасивів вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

А1  +  А2     більше або дорівнює    П1 + П2

А3 більше  або дорівнює П3

А4  +  А5     більше або дорівнює    П4 + П5

А6 менше або дорівнює       П6

Для суб’єктів господарювання, які займаються тільки наданням послуг (крім суб’єкти малого підприємництва), баланс буде вважатися абсолютно ліквідним за умов,  коли:

А1  +  А2     більше або дорівнює    П1 + П2

А3 більше  або дорівнює П3 +  П4 + П5

А4  +  А5     більше або дорівнює  0

  А6 менше  або дорівнює      П6

 Макет таблиці для аналізу ліквідності балансу великих та середніх підприємницьких структур (тобто виключаються суб’єкти малого підприємництва), які  займаються, наприклад: а) виробництвом; б) будівництвом; в) торгівлею;  г) і виробництвом (будівництвом), і торгівлею, д) і виробництвом і будівництвом та є) з паралельним наданням  послуг водночас для всіх вказаних груп з урахуванням запропонованого групування активів та пасивів рекомендується за наступною формою:

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Актив

На початок року

На кінець
року

Пасив

На початок року

На кінець
року

Платіжний лишок або недостача

 

на початок року

на кінець року

1. Абсолют-но ліквідні активи (А1)

 

 

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1)

 

 

*

*

 

2. Високо ліквідні активи (А2)

 

 

2. Строкові зобов’язання (П2)

 

 

*

*

 

Разом: А1 2

 

 

Разом  П1 2

 

 

 

 

 

3. Прискорено реалізовувані активи (А3)

 

 

3. Коротко-строкові зобов’язання (П3)

 

 

 

 

 

4. Швидко реалізовувані активи (А4)

 

 

4. Довго-строкові пасиви (П4)

 

 

*

*

 

5. Повільно реалізовува-ні активи (А5)

 

 

5. Інші довгострокові зобов’язання (П5)

 

 

*

*

 

Разом: А4 5

 

 

Разом  П4 + П5

 

 

 

 

 

6. Важко реалізовувані активи (А6)

 

 

6. Постійні пасиви (П6)

 

 

 

 

 

 

 

Макет таблиці для аналізу ліквідності балансу великих та середніх підприємницьких структур (тобто виключаються суб’єкти малого підприємництва), які  тільки надають послуги, рекомендується за такою формою:

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Актив

На початок року

На кінець
року

Пасив

На початок року

На кінець
року

Платіжний лишок або недостача

 

на початок року

на кінець року

1. Абсолют-но ліквідні активи (А1)

 

 

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1)

 

 

*

*

 

2. Високо ліквідні активи (А2)

 

 

2. Строкові зобов’язання (П2)

 

 

*

*

 

Разом: А1 2

 

 

Разом  П1 2

 

 

 

 

 

*

*

*

3. Коротко-строкові зобов’язання (П3)

 

 

*

*

 

*

*

*

4. Довго-строкові пасиви (П4)

 

 

*

*

 

*

*

*

5. Інші довгострокові зобов’язання (П5)

 

 

*

*

 

3. Прискорено реалізовувані активи (А3)

 

 

Разом:

П345

 

 

 

 

 

4. Швидко реалізовува-ні активи (А4)

 

 

*

*

*

*

*

 

5. Повільно реалізовува-ні активи (А5)

 

 

*

*

*

*

*

 

Разом: А4 5

 

 

*

0

0

 

 

 

6. Важко реалізовува-ні активи (А6)

 

 

6. Постійні пасиви (П6)

 

 

 

 

 

 

 

Дати оцінку ліквідності підприємства  у таблиці. Зробити висновки.

Показники, що характеризують ліквідність підприємства*

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення
(+, –)

Розрахунок

Рівень
показника

Розрахунок

Рівень
показника

1. Наявність постійних оборотних коштів (НПОК)

 

 

 

 

 

2. Коефіцієнт   високої    ліквідності    (К вл)

 

 

 

 

 

3. Коефіцієнт прискореної (суворої) ліквідності або прискорений (суворий) коефіцієнт покриття (коефіцієнт кислотного тесту, лакмусового папірця) (К прл)

 

 

 

 

 

4. Коефіцієнт швидкої  (критичної) ліквідності або швидкий (критичний)  коефіцієнт покриття (Кшл.)

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт поточного покриття (поточний  коефіцієнт покриття) (Кпотл)

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт поточної ліквідності по відношенню до всіх боргів або коефіцієнт поточного покриття всіх боргів (Кпотлзб)

 

 

 

 

 

7. Коефіцієнт  загальної ліквідності по відношенню до поточних боргів або   (загальний коефіцієнт покриття поточних боргів)) (Кзлпб)

 

 

 

 

 

8. Коефіцієнт загальної ліквідності по відношенню до всіх боргів або загальний коефіцієнт ліквідності по відношенню до всіх боргів (загальний коефіцієнт покриття всіх боргів) (Кзлзб)

 

 

 

 

 

9. Коефіцієнт співвідношення оборотних (мобільних) активів та загальних активів (Кмоа/за)

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка.  Методику визначення даних показників та їх рекомендовані значення дивись у таблиці:

 

Показники ліквідності суб’єктів господарювання

у зовнішньому фінансовому аналізі**

№ п/п

Найменування показників

 Методика розрахунку  

показників 

 

Рекомендовані межі

показників

 

Глобальні та головні показники ліквідності суб’єктів господарювання

1.

Наявність постійних оборотних коштів

(Оборотні  активи (2 розд АБ) + 4 розд АБ)  – Поточні зобов’язання

 (4  розд. ПБ)

Позитивне значення (але значення даного показника необхідно пов’язувати із значенням коефіцієнта поточної ліквідності)

2.

Коефіцієнт   високої    ліквідності   

(абсолютно ліквідні  активи + високо ліквідні активи)

/

поточні зобов’язання

або

 (Грошові кошти та їх еквіваленти  (ряд. 230 + ряд.240 АБ)  + поточні фінансові інвестиції (ряд. 220 АБ)) / поточні зобов’язання  (4  розд. ПБ)

0,2 – 0, 35

 

3.

Коефіцієнт прискореної (суворої) ліквідності або прискорений (суворий) коефіцієнт покриття (коефіцієнт кислотного тесту, лакмусового папірця) 

(абсолютно ліквідні активи (грошові кошті) + високо ліквідні  активи (еквіваленти грошових коштів та поточні  фінансові інвестиції) + прискорено  реалізовувані активи (поточна дебіторська заборгованість,

векселі одержані, інші оборотні активи))   

 /  

  поточні зобов’язання    

Має наближатися

до 1.

4.

Коефіцієнт швидкої  (критичної) ліквідності або швидкий (критичний)  коефіцієнт покриття 

(абсолютно ліквідні активи (грошові кошті) + високо ліквідні  активи (еквіваленти грошових коштів та поточні  фінансові інвестиції) + прискорено реалізовувані активи (поточна дебіторська заборгованість, векселі одержані, інші оборотні активи) +

+ швидкореалізовувані активи (готова продукція та товари))  

поточні зобов’язання

або

 

Примітка. Для суб’єктів господарювання, які тільки надають послуги,  буде відсутнім коефіцієнт швидкої ліквідності по причині відсутності готової продукції та товарів, а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу

 

Теоретичне найнижче значення цього показника — 1,3 найвище — 2,0.

 

5.

Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт поточного покриття (поточний  коефіцієнт покриття)

 Всі оборотні активи     /   поточні зобов’язання

Або

(Розд.2 АБ + розд 4 АБ) / розд. 4 АБ

 Примітка. Для суб’єктів господарювання, які тільки надають послуги,  буде  відсутнім коефіцієнт швидкої ліквідності по причині відсутності готової продукції та товарів, а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

 А рівень поточної ліквідності буде дорівнювати або буде незначно відхилятися від коефіцієнта прискореної ліквідності по причині відсутності або незначної величині виробничих запасів, відсутності поточних біологічних активів та  залишків незавершеного виробництва.

 

 

 

 

 

 

Теоретичне значення   з урахуванням світового досвіду має бути > 2.

 

Головні показники ліквідності суб’єктів господарювання (продовження)

6.

Коефіцієнт поточної ліквідності по відношенню до всіх боргів або коефіцієнт поточного покриття всіх боргів

всі оборотні активи 

/

(довгострокові зобов’язання +

+ поточні зобов’язання

 

або

(Розд.2 АБ + розд 4 АБ)

/

   (довгострокові зобов’язання (3 розд. ПБ) +   поточні зобов’язання

(4 розд. ПБ)) 

Теоретичне значення цього показника   має бути  > 1.

 

7.

Коефіцієнт співвідношення оборотних (мобільних) активів та загальних активів (Кмоа/за)

Мобільні (оборотні)  активі

 / 

  Загальні активи

 

або

(Розд.2 АБ + розд 4 АБ) / / 

  /

валюта   баланса

(ряд. 280 активу баланса)

Межі цього показника визначаються для кожного суб’єкта економіки індивідуально залежно від його галузевої належності, виду діяльності, ступеня оборотності активів, рівня доходності діяльності, величини показників рентабельності (прибутковості).

8.

Коефіцієнт загальної ліквідності по відношенню до поточних боргів або   (загальний коефіцієнт покриття поточних боргів)

всі загальні активи (необоротні та оборотні    активи

 /

 поточні зобов’язання

Теоретичне значення цього показника  має бути не нижче 3.

9.

Коефіцієнт загальної ліквідності по відношенню до всіх боргів або загальний коефіцієнт ліквідності по відношенню до всіх боргів (загальний коефіцієнт покриття всіх боргів)

всі загальні активи (необоротні  та оборотні   активи

/

(довгострокові  зобов’язання  +  поточні зобов’язання)

 

Теоретичне значення цього показника  має бути не нижче 2.


 

 

 Тема  «Аналіз фінансових результатів».

Завдання 4. Проаналізувати чистий прибуток підприємства у наступній таблиці. Зробити висновки.

Аналіз чистого прибутку підприємства, тис. грн.

№ з/п

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+; -)

1.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 

 

 

 

2.

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

 

 

 

3.

Чистий прибуток від звичайної діяльності 

 

 

 

4.

Прибуток від надзвичайних подій

 

 

 

5.

Податок на прибуток від надзвичайних подій 

 

 

 

6.

Чистий прибуток від надзвичайних подій 

 

 

 

7.

Загальний чистий прибуток

(ряд 3 + ряд 6).

 

 

 

 

 

  Дати оцінку показників рентабельності у наступній таблиці. Зробити висновки.

Показники рентабельності, %/*

Показники рентабельності

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення (+; -)

1. Показники рентабельності по відношенню до реалізації:

1.1. Рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу).

1.2. Рентабельність по операційному прибутку.

1.3. Рентабельність по чистому прибутку.

 

 

 

2. Показники рентабельності по відношенню до активів:

2.1. Рентабельність активів.

2.2. Термін окупності активів, років.

2.3. Рентабельність необоротних активів.

2.4. Термін окупності необоротних активів, років.

2.5. Рентабельність оборотних активів.

2.6. Термін окупності оборотних активів, років.

2.7. Рентабельність виробничих фондів.

 

 

 

3. Показники рентабельності по відношенню до власного капіталу та зобов’язань:

3.1. Рентабельність власного капіталу.

3.2. Термін окупності власного капіталу, років.

3.3. Рентабельність позикового капіталу.

3.4. Термін окупності позикового капіталу, років.

3.5. Рентабельність діяльності.

 

 

 

4. Витратні показники рентабельності:

4.1. Рентабельність операційних витрат.

4.2. Рентабельність витрат діяльності.

4.3. Рентабельність продукції за валовим прибутком.

4.4. Коефіцієнт адміністративних витрат.

4.5. Коефіцієнт витрат на збут.

 

 

 

 

*Примітка.   Методика розрахунку показників рентабельності.

 

Перша група - показники рентабельності по відношенню до реалізації:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом) — являє собою відношення валового прибутку (маржинального доходу) до чистої виручки від реалізації (чистого доходу) і розраховується за формулою

,

де  — рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП(МД) — валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД(ВР) — чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку припадає на 1 грн чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

 1. Рентабельність за операційним прибутком (ОП) (Rоп) — являє собою відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

Показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн чистого доходу (виручки). Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

 1. Рентабельність за чистим прибутком (Rчп) — являє собою відношення суми чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

За світовим досвідом норма рентабельності за чистим прибут­ком — 6—12 %.

Ці показники називають також показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним і чистим прибут­ками. Тому цю групу показників можна назвати показниками рентабельності реалізованої продукції.

Друга група - показники рентабельності  по відношенню до активів:

 1. Рентабельність активів (RА) — відношення чистого прибут­ку до середньої величини активів підприємства (А); розраховується за формулою

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн вкладених активів (інвестицій). Може визначатися у процентах. Цей показник називається також рентабельністю інвестицій (ROE).

 1. Термін окупності активів (інвестицій) (ТОА(І)) — відношення 100 % до рентабельності активів, вираженої у процентах; розраховується за формулою

де  — рентабельність активів, виражена у процентах.

Показує, за який період будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, тобто за який термін окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

3. Рентабельність необоротних активів (RНА) — відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів (НА), розраховується за формулою

Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватися у процентах. Зростання є позитивним результатом.

 1. Термін окупності необоротних активів (ТОНА) — відношення 100 % до рентабельності необоротних активів у процентах (% RНА) розраховується за формулою

 1. Рентабельність оборотних активів в  — відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів (ОА), розраховується за формулою

 1. Термін окупності оборотних активів (ТООА) — відношення 100 % до рентабельності оборотних активів у процентах (% RОА):

 1. Рентабельність виробничих фондів — відношення валового або чистого прибутку до середньої величини виробничих фон­дів (ВФ), розраховується за формулою

.

Показує величину валового (чистого) прибутку, що припадає на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства.

Третя група - показники рентабельності по відношенню до власного капіталу та зобов’язань:

1. Рентабельність власного капіталу () — відношення чис­того прибутку до середньої величини власного капіталу (ВК), розраховується за формулою

2. Термін окупності власного капіталу (ТОВК) — відношення 100 % до рентабельності власного капіталу, виражену у процентах (% RВК):

.

3. Рентабельність позикового капіталу () як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу (ПК) розраховується за формулою

4. Термін окупності позикового капіталу (ТОПК) — відношення 100 % до рентабельності позикового капіталу, у процентах (% Rпк):

5. Рентабельність діяльності підприємства (Rд) — відношення прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до середньої величини власного та позикового капіталу або суми всіх активів (валюти балансу), розраховується за формулою

,

Визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 грн капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства.

Четверта група - витратні показники рентабельності:

1. Рентабельність операційних витрат (Rов) — відношення прибутку від операційної діяльності (ПОД) до величини операційних витрат (ОВ), розраховується за формулою

.

Характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн понесених операційних витрат, тобто вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності.

2. Рентабельність продукції за валовим прибутком (RПвп) — відношення валового прибутку (ВП) до собівартості реалізованої продукції (СРП):

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість (вигідність) виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або продажу товарів.

3. Рентабельність витрат діяльності (КВЗД) як відношення загального прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до всіх витрат від звичайної діяльності (ВЗД):

Характеризує витратну рентабельність, показує, скільки прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат.

Другорядними показниками виступають коефіцієнти адміністративних витрат (Кав), витрат на збут (Квзб) — відношення цих видів витрат до собівартості реалізованої продукції:

Ці коефіцієнти застосовуються на підприємстві для ціноутворення.

 

 Завдання 5. Дати оцінку ділової активності підприємства за показниками, наведеними в таблицю. Зробити висновки.

Аналіз   показників оборотності капіталу  або ділової активності

 суб’єкта  господарювання  *

№ з/п

Показники

Методика розрахунку

Рівень
показника

1

Показник оборотності активів (загального капіталу)

 

 

2

Показник  оборотності  оборотних  (мобільних) засобів  активів (активів)

 

 

3.

Показник  оборотності матеріальних оборот­них засобів

 

 

4.

Показник  оборотності готової продукції

 

 

5

Показник  оборотності дебіторської заборгованості

 

 

6

Середній термін обороту дебіторської заборгованості, дні

 

 

7

Показник т оборотності кредиторської заборгованості

 

 

8.

Середній термін обороту  кредиторської ї заборгованості, дні

 

 

*Примітка.   Оборотність капіталу виступає одним із важливих показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

 

Серед багатьох показників оборотності  важливе місце для даного підприємства посідає оборотність всіх активів, оборотних активів, дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості. 

            Всі показники оборотності розраховуються за наступною схемою: 1) кількість оборотів певного виду засобів (капіталу) і 2) тривалість одного обороту  певного виду засобів (капіталу). Загальна схема висновку по даним показникам: чим більша кількість оборотів за певний звітний період, тим краще; чим менше тривалість одного обороту, тим краще.

Методика розрахунку показників оборотності або ділової активності

:1. Показник оборотності  активів (загального капіталу) (ОАК) -  відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості активів ():

.   

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  засобів підприємства.

2. Показник оборотності оборотних (мобільних) активів (ООА) -  відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості оборотних активів ():  за звітний період:

 

 Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  оборотних активів підприємства.

                3. Показник оборотності матеріальних оборотних засобів (ОМОЗ) -  відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості    запасів по балансу ():

ОМОЗ = ЧД (ВР)  /  )

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  матеріальних оборотних коштів. Характеризує число оборотів запасів  господарюючого суб’єкта за аналізований період. Зниження цього коефіцієнта свід­чить про відносне збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію (у випадку зменшення оборотності готової продукції) або ж товарів.

4. Показник  оборотності готової продукції (ОГП) - відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості готової продукції ():  за звітний період:

 

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  готової продукції. Його зростання виявляє підвищення попиту на продукцію підприємства, а зниження — збільшення залишків готової продукції у зв’язку із зниженням попиту.

5.  Оборотність дебіторської заборгованості (ОДЗ) - відношення чистого доходу (виручки) (ЧД(ВР)) до середньої суми дебіторської заборгованості ():

ОДЗ = ЧД (ВР) /  )

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  дебіторської заборгованості. Зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості означає збільшення швидкості сплати заборгованості підприємству, зменшення продажу в кредит, а його зниження — збільшення обсягу кредиту, що надається іншим суб’єктам..

6. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в днях (період інкасації, повернення) (ТОДЗ) -  відношення календарних днів у періоді до коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості (ОДЗ):

                                           

Нормальний термін погашення: 0-60 днів.

Чим менше тривалість одного обороту, тим краще (менше потрібно коштів).

7. Оборотність кредиторської заборгованості (ОКЗ) - відношення чистого доходу (виручки) (ЧД(ВР)) до середньої суми кредиторської заборгованості ():

ОКЗ = ЧД (ВР /  )

Зростання коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості виявляє підвищення швидкості сплати заборгованості підприємства, а зниження —зростання купівлі продукції в кредит.

8.. Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості в днях (період інкасації, повернення) (ТОКЗ) -  відношення календарних днів у періоді до коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості (ОКЗ):

                                           

Чим менше тривалість одного обороту, тим краще, тим швидше повертаються та сплачуються борги кредиторам. 

  За результатами проведеного аналізу дати загальну оцінку фінансового стану та підсумкову оцінку фінансовим результатам діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання та вказати шляхи їх поліпшення.

 

Технологія виконання:

 1. Збір та вивчення інформації.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3. Формалізація результату згідно вимог оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації (інтерпретація результату).

 

Рекомендована література

 1. Бузырев В.В. Анализ и диагностика  финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия: учебник / В.В. Бузырев, И.П. Нужина. – М.: КНОРУС, 2010. – 336 с.
 2.  Грэхем Бенджамин, Мередит Спенсер Б. Анализ финансовой отчетности компании. - Пер. с англ. . – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 144 с.
 3. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса или как понимать баланс: Учеб. практ. пособие. – 2-е изд., перераб и доп. -  М.: Проспект, 2010. – 560 с.
 4. Лахтіонова Л.А. Аналіз платоспроможності та ліквідності суб’єктів підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2010. – 657 с.
 5. Любушин Н.П. Финансовый анализ: учебник / Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. - 2-е изд., перераб и доп. -  М.: Эксмо, 2010. – 336 с.
 6.  Мних Є.В.  Фінансовий аналіз: навчю посіб. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К.: КНТЕУ, 2010. – 412 с.
 7. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности: учебник / Н.С. Пласкова. -  М: Эксмо, 2010. – 384 с.
 8. Пожидаева Т.А.  Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А.  Пожидаева. - 3-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 2010. -  320 с.
 9. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Магопець О.А., Давидов І.Г., Сорокіна А.І., Головченко Н.Ю. – Кіровоград, ТОВ «КОД», 2010. – 280 с.
 10. Черненко А.Ф. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / А.Ф. Черненко, А.В. Башарина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 285 с.
 11. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. -  2-е изд., перераб. и доп. - М: ИНФРА- М, 2010. – 208 с.
 12. Этрилл П. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Питер Этрилл, Эдди Маклейни: Пер. с англ.  – 3-е изд. – М.:  Альпина Паблишерэ, 2010. -  502 с.
 13. David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen, Martin Hoogendoorn, Carien van Mourik.  International financial Reporting and Analysis, 6th Edition. –Cengage Learning EMEA, 2014  – 870 p. 
 14. David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen. Business Reporting and Analysis. –2th ed. – London: THOMSON, 2005. – 768 p.
 15. David A. Guenther.  Financial Reporting and Analysis. – Internationaledition. – New York, McGraw-Hall, Irwin, 2005. – 521 p.
 16. Charles H. Gibson. Financial Statement Analysis, 13th Edition. –South Western, Cengage Learning, 2013  – 668 p.
 17. Krishna G. Paleru, Paul M. Healy, Victor L. Bernard, Erik Peek. Business Analysisand Valuation: IFRS Edition. – London: THOMSON, 2007. –   572 p.
 18. Lawrence Revsine, Daniel W. Collins, W. Bruce Jonson.  Financial Reporting and Analysis. – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999. – 988 p.
 19. Michael J. Sandretto. Cases in Financial Reporting. International edition. – 2013  South Western, Cengage Learning. – 543 p.
 20. Tyran Michael R. Handbook of business and financial ratios. –Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1986. – 274 p.
 21. HerveStolowy, Misel J. Lebas, Yuan Ding. Financial Accounting and Reporting a Global Perspective. - 4th ed. – 2013 Cengage Learning EMEA. – 666 p.
 22. Vause A.H. (Bob). Guideto Analysing Companies. – London: TheeconomistNewspaper LTD. 2009. – 328 p.  

 

БЛОК 5 - Завдання з науки “Організація і методика аудиту”

Мета:  забезпечити практичне застосування теоретичних знань, отриманих в процесі навчання та набуття практичних навичок з організації і методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю та фінансової звітності), виробити у студентів уміння до обробки фінансової інформації, здійснення необхідних розрахунків, підготовки  прийняття правильних управлінських рішень.

Завдання: засвоєння теоретичних основ та методів рішень завдань з організації і методики проведення аудиту; набуття практичних навичок з планування, організації  та методики виконання аудиторських процедур; оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією щодо результатів аудиторської перевірки для прийняття правильних управлінських рішень; застосування інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання.

Інформаційний матеріал за даними базового підприємства: реквізити підприємства, статут підприємства, ліцензійні згоди на всі види діяльності підприємства, наказ про облікову політику підприємства, первинні облікові документи,  всі форми звітності (фінансова, статистична, управлінська, податкова), звіти (висновки) незалежних аудиторів попередніх аудиторських перевірок.

 

Перелік конкретних завдань.

Завдання 1.

Для розуміння характеру суб’єкта господарювання, в тому числі його діяльності, структури його власності та корпоративного управління, видів інвестицій, які він здійснює та планує здійснити та структури і способу його фінансування необхідно дослідити доступну інформацію базового підприємства за такими напрямами:

 • опис бізнесу;
 • інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, чисельність персоналу, основних покупців і постачальників, джерела фінансування діяльності;
 • інформація про стан корпоративного управління, загальну кількість та капітал власників;
 • організація облікової системи на базовому підприємстві (форма обліку та оподаткування, наявність консолідованої фінансової звітності, ступінь комп’ютеризації обліку та розрахунків, кількість облікового персоналу);
 • система внутрішнього контролю (в т. ч. наявність служби внутрішнього аудиту).

     

      Завдання 2.

На основі інформації, отриманої із фінансової звітності базового підприємства, підготувати  лист-зобов’язання відповідно МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту». В листі-зобов’язанні необхідно обов’язково узгодити такі питання:

 • мету та обсяг аудиту фінансової звітності;
 • відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність;
 • відповідальність аудитора за висловлення аудиторської думки;
 • ідентифікацію застосованої концептуальної основи для складання фінансової звітності;
 • перелік документів, які необхідно надати для проведення аудиторської перевірки;
 • перелік підсумкових документів, що будуть надані аудитором замовнику аудиту.

Крім цих питань, лист-зобов’язання з аудиту має включати і інші питання, притаманні суб’єктам господарювання, що проводять обов’язковий аудит.

 

Завдання 3.

Відповідно МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» розробити загальну стратегію аудиту. Для цього необхідно визначити:

 • характеристики завдання з аудиту, що визначатимуть його обсяг;
 • ресурси для конкретних аспектів аудиту (загальну кількість членів аудиторської групи, використання експертів і фахівців базового підприємства та ін.);
 • час проведення аудиту;
 • можливі зони високого ризику за фінансовою звітністю базового підприємства;
 • звітність аудитора за наслідками аудиту.

 

Завдання 4.

Скласти план (програму) проведення аудиту,  де вказати: напрямки перевірки (сегменти фінансової звітності); аудиторські процедури; терміни виконання; відповідних виконавців; методи; джерела інформації; осіб,  що здійснюють контроль за якістю проведення аудиту, а також об’єкти перевірки, що вимагають на думку аудитора особливої уваги.

 

Завдання 5.

Використовуючи фінансову звітність базового підприємства, на основі ключових коефіцієнтів, визначити:

 • ефективність використання основних засобів;
 • стан дебіторської заборгованості;
 • основні тенденції результатів його діяльності;
 • перспективи з позиції безперервності функціонування базового підприємства в майбутньому.

 

Перелік контрольних запитань.

 1. Предмет, метод та об’єкти організації і методики аудиту. Професійна етика аудиторів, їх відповідальність та контроль якості роботи персоналу аудиторської фірми. Організація процесу аудиту фінансової звітності та праці аудиторів.
 2. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства (методика і організація).
 3. Аудит необоротних активів та інвестицій (методика і організація).
 4. Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості (методика і організація).
 5. Аудит запасів незавершеного виробництва (методика і організація).
 6. Аудит праці, її оплати та зобовязань за їх видами (методика і організація).
 7.  Аудит витрат, формування доходів та фінансових результатів (методика і організація).
 8.  Аудит податкових розрахунків і платежів (методика і організація).
 9. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту. Особливості аудиту фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами.
 10. Аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора, його підготовка та передача замовнику.

 

Форма подачі результатів дослідження.

Відповідно до положень МСА 230 «Аудиторська документація» зібрана аудитором інформація, у тому числі і щодо доходів і фінансових результатів, має бути зафіксована у робочих документах.

На завершальному (заключному) етапі перевірки аудитор повинен узагальнити зібрані дані щодо доходів і фінансових результатів базового підприємства, скласти перелік виявлених ними помилок та порушень, оцінити суттєвість їх загального впливу на показники доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності і перейти до складання аудиторського звіту (висновку) незалежного аудитора .

Відповідно до положень МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» скласти аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора. Він  повинен містити наступні складові, які надані у таблиці.

Структура аудиторського звіту (висновку) незалежного аудитора

Частини звіту

Зміст частин

Заголовок

У якому вказується, що це звіт незалежного аудитора

Адресат

 • визначається для кого призначений аудиторський звіт

Вступний параграф

 • назва суб’єкта господарювання, звітність якого перевіряється аудитором;
 • назва фінансової звітності, що підтверджена аудитором,
 • назву кожної з форм, що перевірена аудитором;
 • посилання на важливі аспекти облікової політики та іншу пояснювальну інформацію;
 • дата або період, за який складено фінансову звітність

Відповідальність управлінського персоналу

 • відповідальність осіб управлінського персоналу за складання та подання фінансової звітності та за стан внутрішнього контролю в суб’єкта господарювання та недопущення ним суттєвих викривлень показників фінансової звітності в результаті помилки чи шахрайства

Відповідальність аудитора

 • є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, посилання на застосування стандартів

Аудиторська думка

 • 1) формування аудиторської думки передбачене законом чи нормативним актом за допомогою термінів:
 • «відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах» або
 • «надає достовірну та справедливу інформацію»
 • 2) описання інформації, що подається у фінансовій звітності;
 • 3) описання застосованої концептуальної основи фінансової звітності та її можливого впливу на думку аудитора, що ідентифікується за допомогою наступних формулювань:
 • «…відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності…» або
 • «… згідно з принципами бухгалтерського обліку, що є загальноприйнятими в … »

Інша відповідальність щодо звітності

 • на основі яких ґрунтується його думка щодо іншої фінансової звітності з окремих питань, що є додатковими

Підпис аудитора

 • аудитор підписує аудиторський звіт іменем аудиторської фірми, власним іменем, вказується сертифікат, номер за реєстром

Дата аудиторського звіту

 • Аудиторський звіт датується не раніше від дати на яку аудитор достатні та відповідні аудиторські докази

Адреса аудитора

 •  

 

Технологія виконання:

 1. Збір та вивчення інформації.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3. Формалізація результату згідно вимог оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації( інтерпретація результату).

 

Рекомендована література

 1. Аудит: Підручник  / за загальною редакцією  О.А. Петрик / О.А. Петрик,  В.О.Зотов, Б.В.Кудрицький та ін.  – К.: КНЕУ, 2015. –  498с.
 2. Аудит: навч. посібн. / Л.М.Янчева, З.О.Макеєва, А.О.Баранова та ін.- К.: Знання, 2009.- 335 с.
 3. Аудит: практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов., Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін. ]. – К. : КНЕУ, 2011. – 364 с.
 4.   Аудит оподаткування підприємств:Навч.посібник. / О.А.Петрик, Г.М.Давидов, О.Ю.Редько та ін..; за   заг.ред.О.А.Петрик.- К.:ДННУ «Акад.фін.управління», 2012. -352с.
 5.  Ватуля І. Д., Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Аудит. Практикум : Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 304 с.
 6.   Гончарук Я. А., Рудницький В. С. Аудит: 3-те вид. перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 444 с.
 7. Ільїна С. Б. Основи аудиту : Навч. посібник. — К.: Кондор, 2006. — 377 с.
 8. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: підручник.- К.: «Каравелла», 2009. – 544 с.
 9. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравелла », 2009. – 544 с.
 10. Оргійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч.посібник, 2-ге вид., перероб.і допов.. – К.: Алерта, 2012. – 664с.
 11. Організація і методика проведення аудиту: Навч. Посіб. //В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул. – К.: Професіонал, 2006. – 576 с.
 12. Пантелеєв В.П. Аудит.: навч. посібник,- К.: Професіонал, 2008.- 400 с.
 13. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.
 14. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. Посіб. / За заг. Ред.. О.А.Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
 15. Петрик О. Аналітична оцінка розвитку нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. — 2008. — № 12. — С. 47—52.
 16. Петрик О. Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні: реалії сьогодення // Бухгалтерський облік і аудит. — 2009. — № 8—9. — С.70—77.
 17. Рядська В. В., Петраков Я. В. Аудит : Практикум. –– К.: Центр учбової літератури, 2009. –– 464 с. .
 18. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.
 19. Чернелевський Л.М. Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика. Навч. посіб. – К.: Хай – Тек Прес , 2008. – 560 с.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

№ з/п

Види тренінгових робіт

за блоками

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

Блок № 1

1. Завдання

2. Презентація*

 

Звіт про результати досліджень

20

15

5

2

Блок № 2

1. Завдання

2. Презентація

 

Звіт про результати досліджень

20

15

5

3

Блок № 3

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

20

15

5

4

Блок № 4

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

20

15

5

5

Блок № 5

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

20

15

5

6

ПРЕМІЯ

Оригінальність виконання

10

7

Всього

 

100 (110)

*Кожний учасник тренінгу проводить свою міні – презентацію тривалістю 3–5 хвилин за визначеною формою. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питанняінших учасників і викладача (тренера ).

 

            Оцінювання виконаних студентами тренінгових завдань відбувається за 20-бальною шкалою за кожною дисципліною в залежності від обсягу виконання, організаційного і професійного рівня в організації і проведенні тренінгу. Виставлення балів кожному учаснику за результатами виконання та проведення тренінгу відбувається шляхом складання балів за вказаними критеріями оцінювання з інтервалом 10, 15, 20 і наступним переведенням загальних балів в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS.

   Переведення даних 20-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за 20-бальною шкалою, що використовується в КНEУ

Оцінка за національною

4-бальною шкалою

20

відмінно

15

добрe

10

задовільно

0-9

нeзадовільно

 

ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП ТРЕНІНГУ ПРОВОДИТЬСЯ У ВИГЛЯДІ "КРУГЛОГО СТОЛУ".

Завершується круглий стіл підведенням підсумків викладачами, які аналізують глибину розкриття проблем обліку, аналізу і аудиту і ступінь участі студентів обговоренні. Кращі звіти пропонується оформити у вигляді Консультаційного проекту для впровадження у практику конкретних підприємств.

 

 

3.2. Програма, методичне забезпечення
та критерії оцінювання проведення практики

Виробнича (переддипломна) практика є продовження навчального процесу підготовки магістрів з обліку і аудиту, а також невід’ємною частиною якісної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Практика проводиться на підприємствах, в установах і організаціях різних галузей народного господарства України.

Дидактичною метою практичної підготовки студентів є закріплення знань, одержаних в процесі навчання, оволодіння навичками, вміннями та засобами організації майбутньої професійної діяльності, формування професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах.

Практика використовується також для збирання фактичних матеріалів для виконання магістерської дипломної роботи.

 

 Мета, зміст та завдання практики

Головною метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації обліку та аудиту, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних навичок, вмінь та компетенцій необхідних для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування в практичній діяльності.

Навчальним планом передбачена практика тривалістю 15 тиж­нів, у період з вересня по грудень, у тому числі міжпредметний тренінг. Згідно з навчальним планом виробнича практика студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування», за якими здійснюється підготовка фахівців, проводиться у десятому семестрі.

Під час практики студенти вивчають організацію діяльності підприємства, структуру управління, побудову і ведення первинного обліку, складання облікових регістрів та форм звітності.

Виробничу практику студенти проходять на підприємствах і в організаціях, з якими уклав договір університет. Керує практикою головний бухгалтер або фінансовий директор підприємства. Навчально-методичне керівництво практикою здійснює відповідна кафедра обліку (аудиту). Керівники практики від кафедри контролюють хід практики та надають студентам необхідні консультації.

Студент-практикант працює за індивідуальним календарним графіком. Керівник практики від підприємства разом з викладачем кафедри згідно з програмою та тематичним планом складають робочий план для кожного студента. Практикант повинен вести щоденник виробничої практики, де занотовувати інформацію про виконану роботу.

Напрямок діяльності студента на підприємстві – виконання посадових функцій згідно зі своєю спеціальністю. Програма прак­тики спрямована на те, щоб підготувати студентів до відповідальної роботи на підприємствах та в організаціях різних форм власності з обраної професії.

Головними завданнями виробничої практики є:

— ознайомлення з виробничою діяльністю суб’єктів підприємництва;

— здобуття навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності;

— самостійне виконання завдань керівника практики з відповідних питань;

— отримання нових знань, умінь і навичок при виконанні конкретних практичних завдань на штатних посадах;

— закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні курсів «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Організація обліку», «Облік і звітність за МСФЗ», «Аудит», «Внутрішній аудит», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Управлінський контроль»;

— збір матеріалів для написання дипломної роботи та їх опра­цювання.

Студенту необхідно ознайомитись з:

— підприємством (базою практики), з його призначенням, статутом суб’єкта господарювання, організаційно-правовою формою та основними напрямками його діяльності. Визначити його організаційно-управлінську структуру та штатний розклад;

— організацією внутрішньовиробничих взаємовідносин, складом та функціями окремих служб, поділом обов’язків, посадовими інструкціями. Вивчити порядок взаємодії відділів та структур­них підрозділів;

— документами, які регламентують внутрішньовиробничі взаємовідносини, з матеріально-технічною базою підприємства, на якому проводиться практика;

— господарськими зв’язками підприємства, з асортиментом послуг та виконуваних робіт. Вивчити, як на підприємстві здійснюється контроль виконання договорів, які застосовуються санкції до партнерів, їх ефективність. Як реалізується майнова відповідальність за виконання договірних зобов’язань.

Практичне ознайомлення студента з умовами безпосередньої праці за фахом сприяє і допомагає формуванню у нього впевненості в своїй фаховій придатності, закріплює вже почасти набуті навички  та компетенції з обраної спеціальності.

Студенти виконують програму практики, яка затверджується кафедрою.

Організація та етапи проведення практики

Виробнича практика студентів регламентується «Положенням КНЕУ про виробничу практику студентів» з урахуванням навчального плану та «Програми підготовки студентів КНЕУ» з відповідної спеціальності.

Робочий день практиканта визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку та режимом роботи підприємства, установи або організації, яка є базою практики.

Кожний студент працює за Індивідуальним планом-графіком, який складається на основі програми практики з урахуванням завдань і планів роботи базової установи або організації.

Практиканту щодня відводиться одна година для оформлення документації, заповнення «Щоденника практики» і чотири години на тиждень для збирання і вивчення матеріалів по темі магістерської дипломної роботи.

До початку практики:

 1. проводяться установчі збори, на яких ставляться мета й конкретні завдання, що їх має виконати студент, наголошується на суворому дотриманні режиму праці підприємства (установи), на потребі чіткого оформлення необхідної документації про проходження практики, здійснюється розподіл студентів за викладачами, що керуватимуть практикою, наголошується на потребі найсерйознішого ставлення до роботи з технічними засобами;
 2. встановлюються контакти між студентами та представниками організацій, де проходитиме практика, надаються методичні рекомендації студентам;

Після завершення практики проводиться захист звіту про виробничу практику.

Під час виробничої практики студенти ведуть пошукову роботу з вибору теми магістерської дипломної роботи, що може бути підготовлена на матеріалах підприємства, що є базою практики. За час проходження практики необхідно зібрати необхідний фактичний матеріал для написання дипломної магістерської роботи. При цьому:

— укладають картотеки з питань обраної спеціальності, офор­млюють бібліографію;

— критично аналізують статті, монографії з конкретної проб­лематики;

— вивчають нормативні документи, які пов’язані з напрямком діяльності з обраної спеціальності;

— проводять розрахунки, які необхідні у виконанні професійних функцій;

— збирають статистичні дані для написання дипломної магістерської роботи;

— опрацювання матеріалів для дипломної роботи.

Матеріали науково-дослідницької роботи під час проходження практики фіксуються у окремому розділі звіту студента-прак­тиканта.

 

Критерії оцінювання виробничої практики студентів

 

Об’єктами оцінювання є:

 • якісне проходження практики;
 • зміст та оформлення Звіту з практики;
 • захист Звіту з практики перед комісією.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ

Об’єкт оцінювання

Максимальна кількість балів,
яку може одержати студент

1

Якісне проходження практики

25

2

Зміст та оформлення Звіту з практики

35

3

Захист Звіту з практики

40

 

 

Критерії щодо оцінювання якості проходження виробничої практики:

— систематичне відвідування бази практики та консультацій наукового керівника — 0-10 балів;

— збір облікової інформації у розрізі тем для формування Звіту з практики — 0-10 балів;

— набуття професійних навичок — 0-5 балів.

Критерії щодо оцінювання змісту та оформлення Звіту з практики:

взаємозв’язок теоретичного і практичного матеріалу — 0-15 балів;

— приклади документального оформлення операцій — 0-15 балів;

— технічне оформлення Звіту — 0-5 балів;

Критерії щодо захисту Звіту з практики:

вміння чітко, ясно та стисло викласти основні засади проведеного дослідження роботи базового підприємства — 0-10 балів;

— знання законодавчих та нормативно—правових документів — 0-10 балів;

— повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів комісії — 0-10 балів;

— висновок наукового керівника практики. — 0-10 балів.

Оцінка якості проходження практики і захисту Звітів з практики здійснюється

здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її в 4-бальну та шкалу ECTS. Підсумкову оцінку визначає комісія по захисту звітів з практики.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-баль­ну та шкалу за системою ECТS здійснюється в такому порядку:

Оцінка
за шкалою ECТS

Оцінка за бальною шкалою,
що використовується в КНEУ

Оцінка
за національною шкалою

А

90 - 100

5 (відмінно)

В

80 - 89

4 (добрe)

С

70 - 79

D

66 - 69

3 (задовільно)

E

60 - 65

FX

21 - 59

2 (нeзадовільно)
з можливістю
повторного складання

F

0 - 20

2 (незадовільно)
з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

 

 

 

 ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Вид роботи (розділ)

Критично оцінити і подати пропозиції
щодо вдосконалення

Документи,
які потрібно скласти

РОЗДІЛ І. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

1.1. Облік грошових коштів і фінансових інвестицій

Порядок зберігання грошей у касі

Касові документи, звіт касира

1.1.1. Касові операції

Дотримання діючого порядку ведення касових операцій

Облікові реєстри касових операцій

1.1.2. Операції на поточних рахунках підприємства  у банку  (в національній та іноземній  валютах)

Підготовка розрахунково-платіжних докумен­тів. Оперативність отримання та використання інформації про рух грошових коштів для управ­ління фінансовою діяльністю. Склад і структура еквівалентів грошових коштів

Заява на відкриття рахунку, картка зі зразками печатки і підписів осіб, які мають право підписувати банківські документи. Заява на отримання чекових книжок Розрахунково-платіжні до­кументи банку з розрахункового і валютного рахунків. Облікові реєстри

1.1.3. Облік підзвітних сум

Порядок видачі підзвітних сум і своєчасність подачі авансових звітів

Розрахунок авансових сум на відрядження та господарські потреби. Звіт про використання коштів на відрядження та господарські потреби

1.1.4. Планування і контроль наявності та руху грошових коштів

Використання облікової інформації для управ­ління грошовими потоками

Касовий план. Заявка-розрахунок для встановлення ліміту залишку каси. Акт інвентаризації каси

1.1.5. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

Принципи розподілу фінансових інвестицій на довгострокові і поточні

Розрахунок доходів за фінансовими інвестиціями. Реєстри обліку фінансових вкладень

1.2. Облік розрахунків і кре­дитних операцій

 

 

1.2.1. Облік розрахунків з по­стачальниками і покупцями

Система контролю за своєчасним погашенням заборгованості. Розподіл дебіторської заборгованості на довгострокову і поточну. Формування і використання резерву сумнівних боргів

Документи, що використовуються в розрахунках із постачальниками і покупцями. Реєстри синтетичного й ана­літичного обліку розрахунків. Роз­ра­хунок резерву сумнівних боргів

 

1.2.2. Облік  розрахунків  з оплати праці

Система оплати праці на підприємстві. Документи для обліку виробітку і зарплати. Ступінь та ефективність автоматизації розрахунків із нарахування заробітної плати та утри­мання податків

Документи на зарахування, переміщення, надання відпустки, звільнення працівників та на оплату праці. Розрахунки нарахувань різних видів оплати праці. Розрахунок допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Розрахунок заробітної плати за час чергової відпустки та невикористаної відпустки. Розрахункова відомість. Реєст­ри синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці

1.2.3. Облік розрахунків зі страхування

Система аналітичного обліку розрахунків зі страхування

Розрахунок страхових внесків. Платіжні доручення на перерахування страхових внесків. Звіт про нарахування страхових внесків та витрачання коштів Пенсійного фонду. Розрахункова відомість по коштах Фонду соціального страхування та інші

1.2.4. Облік розрахунків за податками і платежамии

Система контролю за своєчасною сплатою податків та інших обов’язкових платежів

Декларація з податку на додану вартість. Розрахунок акцизного збору, комунального податку та інших обо­в’язкових платежів підприємства. Пла­тіжні доручення на сплату податків та інших обов’язкових платежів.

Декларація з податку на прибуток

1.2.5. Облік кредитних операцій і вексельних розрахун­ків

Ефективність використання отриманих позичок банку і своєчасність їхнього повернення

Кредитний договір. Книга обліку наданих застав. Реєстри синтетичного й аналітичного обліку кредитних операцій. Простий і переказний вексель.

Реєстри обліку вексельних операцій.

 

1.2.6. Інвентаризація розрахунків

Дотримання правил організації та проведення інвентаризації розрахунків та списання забор­гованості, по якій минув строк позовної давності

Акт інвентаризації розрахунків. Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами.

1.3. Облік виробничих запасів

Організація складського господарства. Система документального оформлення операцій з ТМЦ. Порядок визначення первинної вартості та обґрунтованість методів оцінки ТМЦ при вибутті. Система реєстрів обліку. Організація аналітичного обліку МШП

Схема постачання підприємства. Дого­вір про матеріальну відповідальність комірника. Документи на оприбуткування і видачу ТМЦ. Реєстри синтетичного та аналітичного обліку ТМЦ. Реєстри аналітичного обліку МШП.

Акт списання МШП. Інвентаризаційний опис та порівняльна відомість. Акт переоцінки запасів ТМЦ

1.4. Облік капітальних інвестицій, необоротних матеріальних  та нематеріальних активів

Система довгострокового планування інвестицій на основі економічних розрахунків

Виписка з бізнес-плану.

1.4.1. Облік капітальних інвестицій та основних засобів.Облік інвестиційної нерухомості.

Облік капітального будівництва. Організація приймання та списання основних засобів. Си­стема матеріальної відповідальності щодо бу­дівництва, зберігання та експлуатації основних засобів. Організація поточного обліку та амортизації основних засобів. Організація про­ведення інвентаризації та переоцінки основних засобів

Розрахунок первісної вартості основних засобів. Акти приймання-переда­чі (внутрішнього переміщення) основ­них засобів. Інвентарні списки (картки).

Акти на списання основних засобів. Розрахунки амортизації основних засобів. Реєстри синтетичного обліку основних засобів. Інвентаризаційні опи­си та відомості індексації

1.4.2. Облік інших необорот­них матеріальних та нематеріальних активів

Склад та специфіка обліку інших, в тому числі малоцінних необоротних матеріальних активів. Обґрунтованість визначення терміну корисного використання нематеріальних активів та особливості їх обліку

Відповідні первинні документи, реєстри аналітичного та синтетичного обліку, зокрема, акти прийняття та списання нематеріальних активів, роз­рахунки зносу нематеріальних активів, розрахунки амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів

1.5. Облік затрат і доходів підприємства

Склад доходів і затрат діяльності. Ефективність обраної схеми обліку витрат (рахунки 2, 8 і 9-го класу). Зв’язок бухгалтерського обліку витрат і доходів з оподаткуванням. Склад вит­рат і доходів майбутніх періодів. Склад інших витрат операційної діяльності

Схема кореспонденції рахунків обліку витрат і доходів. Реєстри синтетич-
ного обліку доходів та витрат, розрахунків з покупцями, виписки з книг придбання та продажу

1.6. Облік зовнішньоекономічних операцій

Система контролю за виконанням умов контрактів

Структура контракту з іноземним партнером. Товаросупроводжувальні документи (сертифікати, коносаменти) та розрахункові (доручення, акредитиви, чеки, векселі) документи. Вантажна митна декларація. Розрахунок мита та митних зборів. Розрахунок курсових різниць. Реєстри обліку експортно-імпортних операцій

1.7. Облік власного капіталу  та його складових

Формування статутного, резервного і додаткового капіталу підприємства. Ефективність використання чистого прибутку підприємства. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань

Схема формування та розподілу прибутку підприємства. Реєстри синтетичного та аналітичного обліку фінан­сових результатів. Розрахунок податку на прибуток. Склад власного капіталу. Розрахунок розподілу прибутку між учасниками (нарахування дивідендів)

1.8. Організація роботи щодо складання фінансової звіт­ності

Використання зведених та інших графіків складання бухгалтерської та податкової звітності

Заповнені форми квартальної та річної звітності

1.9. Організація та використання результатів аналізу звітності

Організація аналітичної роботи

Розрахунки показників рентабельності, платоспроможності, ліквідності, ділової активності тощо. Підсумкова оцінка фінансового стану підприємства

 

РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

2.1. Основи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою оподаткування, обліком і податковою звітністю суб’єкта господарювання.

Перелік законодавчо-нормативної бази України та документів щодо обліку та звітності оподаткування підприємства

2.2. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про доходи фізичних осіб, порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку            (ф. №1-ДФ).

2.3.Облік і звітність за податком на додану вартість

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про податок на додану вартість, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з податку на додану вартість з додатками

2.4. Облік і звітність за екологічним податком

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про екологічний податок, порядок заповнення та подання звітних форм

Податкова декларація з екологічного податку

2.5. Облік і звітність за акцизним податком та митом

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про акцизний податок і мито, порядок їх заповнення та подання

Митна декларація, декларація акцизного податку, декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), форми заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку 

2.6. Облік і звітність за рентною платою

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про рентну плату, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з рентної плати з додатками

2.7. Облік і звітність за місцевими податками і зборами

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про місцеві податки і збори, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з додатками, звіт про суми податкових пільг, розрахунок транспортного податку, податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів, податкова декларація туристичного збору

2.8. Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування

 

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про єдиний податок, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація платника єдиного податку

2.9. Облік і звітність за податком на прибуток

Призначення облікових документів в яких відображається інформація про єдиний податок, порядок їх заповнення та подання

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства з додатками

 

РОЗДІЛ Ш. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ

3.1. Організація діяльності аудиторської фірми

Організаційно-правова структура, внутрішньофірмові нормативні документи. Управління фірмою та планування її роботи. Управ­ління персоналом та контроль якості його роботи.

Загальну стратегію та план (програму) проведення аудиту на прикладі одного із підприємств — замовників аудиту. Пропозиції щодо удосконалення організації діяльності аудиторської фірми.

3.2. Організація і методика аудиту власного капіталу

Організацію реалізації плану аудиту власного капіталу, забезпечення наступ-
них виплат і платежів, цільового фінансування. Методику формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів
аудитора.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.3. Організація і методика аудиту необоротних активів

Організацію носіїв інформації в аудиті необоротних активів (аудиторських номенклатур). План та процедури аудиту основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних активів, капітальних інвестицій та незавершеного будівництва, фінансових інвестицій.

Методику формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.4. Організація і методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості

Організацію носіїв інформації аудиторських номенклатур) в аудиті грошових коштів і дебіторської заборгованості.

План та процедури аудиту грошових коштів, методи аудиту та методика його проведення. План та процедури аудиту дебіторської заборгованості, методи аудиту та методика його проведення.

Методику формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.5. Організація і методика аудиту запасів

Організацію носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті запасів. План та процедури аудиту запасів. Методи аудиту запасів та методика його проведення.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.6. Організація і методика аудиту праці та її оплати

Організацію носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті праці та й оплати. План та процедури аудиту праці та її оплати. Методи та методику проведення аудиту праці та її оплати.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.7. Організація і методика аудиту зобов’язань

Організацію носіїв інформації (аудиторських но­менклатур) в аудиті довгострокових і поточних зобов’язань. План та процедури аудиту довгострокових зобов’язань (довгострокових кредитів банків, інших довгострокових фінансових зобов’язань, відстрочених податкових зобов’язань та інших). План та процедури аудиту поточних зобов’язань (короткострокових кредитів банку, векселів виданих, кре­диторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов’язань за розрахунками, інших поточних зобов’язань). Методи аудиту зобов’язань та методика його проведення.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.8. Організація і методика аудиту витрат

Організацію носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті витрат діяльності. План та процедури аудиту витрат ді-
яльності за окремими їх видами та економічними елементами. Методи та методику аудиту витрат.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.9. Організація і методика аудиту доходів і фінансових результатів

Організацію носіїв інформації в аудиті доходів і фінансових результатів. План та процедури аудиту доходів і результатів за окремими їх видами. Методи та методику аудиту доходів і фінансових результатів операційної, фінансової, іншої.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

3.10. Організація і методика узагальнення результатів аудиту фінансової звітності

Організацію завершального етапу аудиторської перевірки. Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності. Методику аудиту балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності.

Аналітична таблиця узагальнення вияв­лених помилок та невідповідностей. Звіт аудитора. Аудиторський висновок.

3.11. Організація і методика спеціальних видів аудиту та супутніх послуг.

Організація носіїв інформації в аудиті спеці-
ального призначення та наданні супутніх послуг

Робочі документи аудитора при проведенні одного з видів аудиту спеці-
ального призначення та одного з видів супутніх послуг.*

 

РОЗДІЛ IV. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

4.1. Внутрішній аудит як скла­дова системи внутрішнього контролю на підприємстві. Нормативне регулювання внутрішнього аудиту. Організаційні засади функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві.

Структури системи внутрішнього контролю базового підприємства. Організаційної структури служби внутрішнього аудиту. По­садової інструкції працівників служби внутрішнього аудиту. Звітності служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій. Блок-схеми, моделі, посадові інструкції*

4.2. Етапи внутрішнього ауди­ту. Документація. Плануван­ня внутрішнього аудиту. Методика виконання аудиторського завдання.

Порядку планування роботи служби внутрішнього аудиту. Змісту внутрішньої інструкції щодо документування роботи внутрішніх аудиторів (у випадку її відсутності — скласти проект інструкції). Процедур складання річного бюджету відділу внутрішнього аудиту.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

4.3. Операційний та стратегічний внутрішній аудит на підприємстві.

Завдань одного з напрямів операційного аудиту (аудит заробітної плати, розрахунків, аудит виконання виробничих угод тощо). Процедур, що застосовуються при проведенні операційного аудиту. Завдань стратегічного аудиту (аудит доцільності розвитку нового напряму діяльності, модернізації обладнання, технічної перебудови виробництва тощо). Процедур, що застосовуються при проведенні стратегічного аудиту.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

4.4. Внутрішній аудит ефек­тивності корпоративного уп­равління та фінансової стратегії підприємства.

Процедури оцінки внутрішніми аудиторами якості менеджменту на підприємстві за даними фінансової звітності. Проведення аналітичного огляду доходності активів, рентабель­ності виробництва. Порядку складання консолідованої звітності підприємства та участі служби внутрішнього аудиту при підготовці такої звітності.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

4.5. Підсумкова документація внутрішніх аудиторів. Взаємодія внутрішніх аудиторів з іншими суб’єктами фінансово-господарського контролю.

Складу підсумкових річних документів служ­би внутрішнього аудиту підприємства. Основних напрямів взаємодії внутрішніх і зовнішніх аудиторів. Процедури моніторингу помилок, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту.

Робочі документи аудитора відповідно до розроблених форм для перевірки цього блоку операцій.*

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІНСЬКИЙ
(ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ) ОБЛІК

5.1.

Адекватність обраних методів обліку витрат  і  калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг організаційним і технологічним  особливостям  підприємства  та його інформаційним потребам

Характеристика  методів обліку витрат і калькулювання собівартості, які застосовуються підприємством

5.2.1.

Методи обліку, контролю та розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів підприємства

Реєстри обліку витрат та відповідні розрахунки

5.2.2.

Методи обліку, контролю та розподілу загальновиробничих витрат

Первинні документи, реєстри обліку та відомості розподілу витрат

5.2.3.

Система обліку наявності та руху напівфабрикатів власного виробництва.Використання трансфертних цін

Відповідні первинні документи та реєстри

5.3.

Організація обліку та оцінки  незавершеного виробництва

Відомість інвентаризації та оцінки незавершеного виробництва.

 

 

5.4.

Методи калькулювання собівартості  і ціноутворення на продукцію, роботи, послуги підприємства

 

Планові та фактичні калькуляції собівартості  і ціни основних видів продукції (послуг)

5.5.

Система бюджетування і контролю доходів, витрат і фінансових результів  на підприємстві

Відповідні операційні та фінансові бюджети

5.6.

Методика аналізу взаємозв’язку  витрат, обсягу діяльності та прибутку  та її використання для прийняття управлінських рішень

Перелік  аналітичних показників та приклади їх розрахунків. Висновки за результатами аналізу

5.7.

Система обліку, контролю й аналізу діяльності центрів відповідальності

Реєстри обліку і форми звітів витрат і доходів окремих  центрів відповідальності

5.8.

Ефективність використання облікової інформації підприємства

Схема внутрішніх інформаційних зв’язків бухгалтерії  з іншими функціональними підрозділами підприємства. Проекти управлінських рішень.

 

 

3.3. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

для підготовки МДР магістерської програми

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

 

 1. Концепції формування облікової політики в системі управління підприємством.
 2. Професійна етика у забезпеченні формування висококваліфікованих спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту.
 3. Стан та напрямки удосконалення обліку оборотних й необоротних активів підприємства, аналіз ефективності їх використання.
 4. Формування облікової інформації щодо процесів придбання та реалізації активів підприємством, їх аналіз і аудит.
 5. Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності підприємства, її аналіз і аудит.
 6. Інформаційно-аналітична система обліку процесу виробництва готової продукції, виконання робіт та послуг на підприємствах України.
 7. Напрямки розвитку обліку, аналізу й аудиту власного та позичкового капіталу підприємства.
 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку, аналізу і аудиту зобов’язань підприємства.
 9. Стан, розвиток та напрямки удосконалення обліково-аналітичної системи формування фінансових результатів діяльності господарюючих суб’єктів України.
 10. Аудиторська діяльність в Україні, її регулювання та практичне застосування.
 11. Концепції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту в умовах глобалізації.

 

 

3.4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ
ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» спрямована на підготовку магістрів для підприємств, організацій і установ виробничої сфери України. Сучасний магістр повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов’язків на виробни­цтві, у науково-дослідних установах, міністерствах, відомствах.

Магістерська дипломна робота (надалі — МДР) — найважливіша форма самостійної роботи студента, в процесі якої він набуває уміння і навички організації та здійснення наукових досліджень. Вона визначає загальноосвітню та фахову зрілість ви­пускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв’язанні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінської діяльності.

Успішне виконання студентом дипломної роботи значною мірою залежить від того, наскільки він чітко уявляє собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення роботи.

Теми магістерських дипломних робіт пропонуються студентам у відповідності з напрямками науково-дослідної роботи випускних кафедр з урахуванням науково-практичних інтересів студентів.

Магістерська дипломна робота покликана показати, наскільки студент уміє аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки із результатів дослідження, самостійно працювати з літератур­ними джерелами. При оцінці дипломної роботи враховуються не лише якість самої роботи, характер викладу основних її положень при публічному захисті, але й її оформлення.

Методичні рекомендації щодо підготовки МДР з обліку і аудиту складені згідно з «Положенням про підготовку і захист магістерської дипломної роботи», яке є внутрішнім нормативним документом університету, що регламентує організацію навчального процесу на завершальному етапі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984, інших нормативно-пра­вових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу, «Положення про організацію навчального процесу в умовах індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою університету (протокол № 9 від 30.03.2006 р.), «Положення про магістерську програму», затвердженого Вченою радою університету (протокол № 10 від 29.03.2007 р.).

Положення є документом рамкового характеру, який регламен­тує загальні та найбільш принципові питання підготовки та захисту магістерських дипломних робіт.

 

3.4.1. Магістерська дипломна робота, її мета і завдання

Магістерська дипломна робота — це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітнього ступеня «магістр».

МДР є кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Атестаційна кваліфікаційна комісія визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.

Метою підготовки МДР є закріплення та демонстрація сфор­мованих упродовж навчання в університеті професійних компетенцій за спеціальністю «Облік і оподаткування». Це досягається шляхом виконання студентом в процесі підготовки МДР професійних зав­дань, притаманних первинним посадам, які займають працівники обліку.

Професійні завдання можуть стосуватися питань документування господарських процесів, ведення обліку, аналіз отриманих результатів та надання рекомендацій практичного характеру з метою підвищення ефективності функціонування окремих підрозділів, підприємств та організацій тощо.

Узагальнені професійні завдання зі спеціальності «Облік і оподаткування» напряму підготовки «Управління і адміністрування»:

 • аналітично-контрольні (здатність оцінювати, обліковувати, контролювати та аналізувати різноманітні соціально-економічні процеси та результати діяльності);
 • нормативно-планувальні (здатність розробляти і обґрунтовувати норми (ліміти), кошториси, ціни, плани та іншу нормативну документацію);
 • інноваційно-проектні (здатність прогнозувати розвиток під­приємств);
 • інформаційно-технологічні (здатність ефективно використовувати сучасні інформаційні технології, джерела інформації);
 • науково-дослідницькі (здатність обґрунтувати вибір теми та методологію наукового дослідження, складати план дослідження обраної теми, розробляти теоретичну базу дослідження обраної теми, узагальнювати отримані результати дослідження, достойно їх репрезентувати під час попереднього захисту МДР та перед Екзаменаційною комісією).

Особливості професійних завдань стосовно спеціальності «Облік і оподаткування» студент відображає у відповідній частині МДР шляхом:

 • визначення проблеми дослідження у МДР, її актуальності для конкретного підприємства, організації, галузі;
 • формування студентом мети і завдань дослідження;
 • вибору методів дослідження та обґрунтування доцільності їх використання;
 • підбору інформаційних джерел (монографічної літератури, періодичних видань, статистичних даних, економічної інформації бази практики);
 • проведення комплексного аналізу діяльності підприємства, на матеріалах якого виконується МДР;
 • розроблення та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, яке було обрано об’єктом дослідження.

 

3.4.2. Етапи підготовки та захисту магістерської дипломної роботи

Формування напрямів досліджень для підготовки магістерських дипломних робіт

Визначення напрямів наукових досліджень й рекомендованої тематики МДР спрямоване на розкриття і конкретизацію узагальненого об’єкта спеціальності та спеціалізованого об’єкту діяльності за освытньою програмою «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». Визначення напряму дослідження та формулювання теми МДР здійснюється студентом самостійно протягом двох тижнів з початку проходження практики за узгодженням з науковим керівником. Ключовими вимогами при формулюванні теми МДР є орієнтація на проблеми, розв’язанню яких можуть бути присвячені дипломні роботи, їх зв’язок з узагальненим об’єктом спеціальності, спеціалізованим об’єктом освітньої програми та базовим підприємством.

Напрями науково-практичних досліджень у формі МДР можуть оновлюватися з урахуванням змін, що відбуваються в економічному житті суспільства. При формулюванні теми МДР застосовується лаконічність та однозначність формулювань; відображення в них професійних зав­дань, що передбачені спеціальністю «Облік і оподаткування» та освітньою програмою «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»; можливість її розкриття на різних базах практики (тобто, можливість одержання відповідних матеріалів — планових, звітних, статистичних).

Напрями досліджень  для написання МДР є доступними для ознайомлення студентів.

 

Наукове керівництво магістерськими дипломними роботами

Наукове керівництво виконання студентами МДР складається з методологічного та організаційного його забезпечення.

Методологічні засади, якими керуються студенти при підготовці МДР, створюються кафедрою. Вони представлені монографіями, дисертаціями, дослідженнями, підручниками, посібниками, методичними розробками, іншими науково-методичними матеріалами, розробленими вітчизняною та світовою наукою і колективом кафедри. Консультативну допомогу з їх використання у магістерських дипломних роботах студентів надають наукові керівники та автори праць, виконаних на кафедрі.

Організаційно керівництво процесом підготовки студентами МДР забезпечується системою заходів, до якої входять:

 • вибір і затвердження теми МДР;
 • формування та затвердження індивідуального завдання на підготовку МДР;
 • розробка графіку підготовки МДР;
 • система консультацій;
 • попередній захист МДР перед комісією, створеною кафедрою;
 • розгляд результатів попереднього захисту МДР на засіданні кафедри на предмет рекомендації її до захисту перед Екзаменаційною комісією;
 • надання студентам організаційно-технічної допомоги (робота в комп’ютерному класі, ознайомлення з матеріалами навчально-методичних кабінетів тощо).

Персональне керівництво роботою окремих студентів здійснюють призначені наказом ректора наукові керівники. Науковими керівниками МДР можуть бути як штатні викладачі, так і сумісники, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові пуб­лікації у галузях знань, що відповідають спрямованості і змісту освітньої програми.

Одному керівникові кафедра може доручати керівництво не більш, ніж п’ятьма МДР.

 

Обов’язки наукового керівника МДР:

 • консультування студентів з питань вибору, формулювання чи коригування теми МДР, розроблення її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів, підготовки до захисту;
 • формування студентові індивідуального завдання на дипломну роботу;
 • контроль за дотриманням студентом графіка підготовки МДР;
 • контроль якості дипломної роботи;
 • інформування кафедри про хід виконання студентами МДР і випадки недотримання графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому;
 • участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань щодо підготовки МДР і результатів їх захисту;
 • участь у роботі комісії, створеної кафедрою, з попереднього захисту МДР на предмет її рекомендації до захисту;
 • відвідання засідань Екзаменаційної комісії із захисту, коли проводиться захист МДР його дипломників.

 

Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи

Вибір напряму дослідження та теми МДР є прерогативою студента. При цьому йому необхідно керуватися наступним:

 • науковими інтересами та власними уподобаннями, можливостями розробки обраної теми на належному рівні;
 • напрямами наукового дослідження, що веде кафедра та актуальністю проблеми, що розглядається в роботі для підприємства;
 • особливостями бази практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується робота (можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи).

Теми МДР вибираються із розроблених напрямів дослідження і за погодженням з науковим керівником та керівником магістерської програми можуть бути сформулювані у від­повідності з умовами проходження практики або місця постійної роботи студента.

Обрана тема закріплюється за випускником на підставі його письмової заяви на ім'я завідувача кафедри. Теми МДР мають відповідати обраному студентом спрямуванню магістерської програми. В окремих випадках теми дипломних робіт та їх розкриття можуть відображати функціонування віртуальних об’єктів або процесів. При цьому вихідні матеріали, необхідні для підготовки МДР, задаються науковим керівником та відображаються в індивідуальному завданні на підготовку МДР.

Студент має право запропонувати власний напрям дослідження та формулювання теми, яке відповідає узагальненому об’єкту спеціальності або спеціалізованому об’єкту магістерської програми. У  такому випадку студент подає на ім’я керівника магістерської програми окрему  заяву, в якій обґрунтовує вибір теми і погоджує її з науковим керівником та завідувачем кафедри.

Не дозволяється виконувати МДР роботу кільком сту­дентам з однієї і тієї самої теми на базі одного й того самого підприємства.

Закріплення за студентами тем магістерських дипломних робіт  та призначення наукових керівників оформляється наказом ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за поданням випускової кафедри.

 

Формування і затвердження індивідуального завдання
на підготовку магістерської дипломної роботи

Після затвердження теми науковий керівник разом зі студентом формують Індивідуальне завдання на підготовку МДР. Індивідуальне завдання має бути погоджене завідувачем випускової кафедри і затверджене керівником магістерської програми.

Формування і затвердження індивідуального завдання спрямоване на досягнення таких цілей:

 • окреслити методологічні рамки розробки теми шляхом визначення мети дослідження, наукового об’єкту і предмету;
 • сформулювати завдання, що дозволяють продемонструвати набуті студентом професійні компетенції;
 • встановити підприємство, на матеріалах якого виконується МДР;
 • визначити основні напрямки роботи та відобразити їх у структурі МДР;
 • забезпечити самостійність роботи студента над МДР шляхом індивідуалізації завдань та їх прив’яз­ки до конкретних об’єктів.

Після формування, погодження і затвердження Індивідуального завдання студент повинен здати на випускову кафедру його копію. Оригінал Індивідуального завдання студент розміщує у дипломній роботі після титульного аркуша.

Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєвих відступів у МДР від зафіксованої в ньому структурі не допускається.

 

Графік виконання магістерських дипломних
робіт та контроль за його дотриманням

 

Календарний графік підготовки та захисту МДР спрямований на забезпечення високої якості виконання робіт. Він покликаний вирішити такі завдання:

 • надати методичну допомогу студенту в організації процесу підготовки МДР;
 • створити систему контролю за ходом підготовки МДР з боку кафедри;
 • забезпечити систематичність та самостійність виконання студентом усіх робіт, передбачених Індивідуальним завданням.

Календарний графік складається випусковою кафедрою на основі типового графіку, затвердженого ректором університету та уточнюється щорічно згідно з графіком навчального процесу студентів спеціальності «Облік і оподаткування» на відповідний навчальний рік (додаток А).

Контроль за дотриманням графіку виконання МДР покладається на наукового керівника. Кафедра періодично розглядає на своїх засіданнях хід підготовки студентами МДР за інформацією наукового керівника або матеріалами перевірки завідувачем кафедри.

 

Попередній захист МДР

Попередній захист МДР є складовою частиною модуля практичної підготовки, який входить до навчального плану підготовки магістрів з обліку і оподаткування.

Метою попереднього розгляду (захисту) МДР є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи відповідно до затверджених кафедрою критеріїв. Така оцінка розглядається, перш за все, як форма допомоги студенту у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями щодо доопрацювання МДР. Негативна експертна оцінка стану справ з підготовкою роботи не тягне за собою адміністративних рішень стосовно студента та наукового керівника.

Звіт комісії заслуховується на засіданні кафедри і передбачає оцінку ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт перед Екзаменаційною комісією; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою, виявлення типових проблем у ході підготовки МДР та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів з успішного завершення МДР та їх захисту перед Екзаменаційною комісією.

Комісію створює завідувач кафедри у складі 2-3-х викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і досвід керів­ництва дипломними роботами. Очолює комісію завідувач кафед­ри або його заступник, чи науковий керівник магістерської програми. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають студенти для розгляду комісією, визначає кафедра.

На попередній розгляд, як правило, виноситься робота у повному обсязі, доповідь студента та презентація результатів дослідження.

Допуск студента і його МДР до захисту перед Екзаменаційною комісією оформляється у такому порядку:

 • випускова кафедра подає в деканат витяг із протоколу засідання кафедри, у якому міститься список студентів, допущених кафедрою до захисту;
 • деканат перевіряє виконання студентами навчального плану у повному обсязі;
 •  декан факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту МДР (екзаменаційної атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректору університету,
 • підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів.

 

Зовнішнє рецензування МДР

 

Зовнішнє рецензування МДР проводиться з метою надання Екзаменаційною комісією незалежної експертної оцінки професійних компетенцій студентів, продемонстрованих при підготовці магістерської дипломної роботи. Його проводять фахівці з обліку і оподаткування.

Зовнішніх рецензентів призначає випускова кафедра. Зовнішніми рецензентами МДР можуть бути: висококваліфіковані працівники відповідних структурних підрозділів бази практики чи підприємств, де працює студент; наукові працівники науково-дослідних установ; працівники міністерств і відомств, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями інших вищих навчаль­них закладів ІІІ—ІV рівня акредитації.

Зовнішній рецензент у своїй рецензії повинен чітко окреслити позитивні сторони і недоліки МДР, зробити висновок: рекомендує він її до захисту, чи не рекомендує. Орієнтовну форму зовнішньої рецензії наведено у додатку Б.

 

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

 

Оцінка якості виконання і захисту студентами магістерської дипломної роботи (МДР) здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її в 4-бальну та шкалу ECTS. Підсумкову оцінку МДР визначає Екзаменаційна комісія. ЇЇ рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Об’єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист МДР (табл.1).

Таблиця 1

Оцінювання магістерської дипломної роботи

Об’єкт оцінювання

Критерії

Максимальна кількість балів

1

Зміст МДР

- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження

10

- наявність практичного висвітлення досліджуваної проблеми  та підтвердження практичного значення одержаних результатів довідкою з підприємства

10

- узгодженість і логічність теоретичного матеріалу

5

- наочність та якість ілюстративного матеріалу

5

- дослідження зарубіжних джерел та досвіду

5

 - рівень обґрунтування запропонованих рішень та апробація результатів дослідження

10

- ступінь самостійності проведеного дослідження

5

- відповідність побудови роботи поставленій меті і завданням

5

Усього

55

2

Оформлення МДР

- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам

5

- наявність у додатках до роботи самостійно складених первинних документів, облікових регістрів і звітних форм

5

- посилання на використану літературу і нормативні документи

5

Усього

15

3

Захист МДР

- вміння чітко, ясно та стисло викласти основні засади проведеного дослідження

10

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів ЕК по змісту роботи

10

- ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження

10

Усього

30

 

Разом

 

100

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECТS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ЕCTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка на національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

3.4.3. Вимоги до змісту магістерської дипломної роботи

Структура магістерської дипломної роботи

МДР як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

МДР повинна містити:

 • Титульний аркуш (додаток В)
 • Індивідуальне завдання
 • Відгук наукового керівника
 • Зовнішню рецензію (додаток Б )
 • Лист-замовлення (за наявності)
 • Довідку про впровадження результатів дослідження (за наявності)
 • Реферат (додаток Д)
 • Список умовних позначень (за наявності)
 1. Зміст
 2. Вступ
 3. Оновна частина:
 • Розділ 1;
 • Розділ 2;
 • Розділ 3;
 1. Висновки
 1. Список використаних джерел
 • Додатки
 • Копії власних публікацій (за наявності)

 

 

Зміст

Зміст подається на початку магістерської дипломної роботи. Він містить початкові номери сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 

Вимоги до вступу

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість.

У вступі до МДР студент повинен чітко і лаконічно висвітлити такі позиції:

 • Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу існуючої проблематики та останніх результатів наукових досліджень з обраної теми обґрунтовується актуальність і доцільність досліження за обраною тематикою. Визначення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома абзацами висловити головне – сутність поставленого в МДР завдання;
 • Мета і завдання дослідження. Формується мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.
 • Об’єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкту.

 • Методи дослідження. Наводиться перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Дані методи перелічуються не відірвано від змісту МДР. Слід коротко та змістовно визначити, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Розкрити, які джерела інформації використано, на матеріалах якого підприємства виконувалось дослідження, надати коротку характеристику підприємства.
 • Наукові та практичні результати дослідження. Наводиться коротка анотація одержаних у результаті дослідження нових наукових та практичних результатів (2-3 пункти), вказавши на ступінь новизни (удосконалено, дістало подальший розвиток). Наукові результати можуть містити теоретичні положення (удосконалення чи подальший розвиток визначень, формулювань, показників, класифікацій, методик тощо), а також  практичні рекомендації щодо удосконалення порядку відображення в обліку (аналізі, контролю, аудиті) об'єкту дослідження на конкретному підприємстві.

Кожне наукове положення має бути чітко сформульовано, не мітити двозначності, вказавши на виокремлення особливостей наукових та практичних результатів (в чому вони полягають), а також їх результативність.

Визначення наукових результатів не допускається у формі анотацій проведених робіт та вказівок на виконання окремих видів робіт.

 • Практичне значення одержаних результатів дослідження. Практичне значення дипломної роботи визначається відомостями про можливе практичне застосування одержаних результатів або рекомендаціями щодо їх використання в практиці діяльності економічних суб’єктів. Практичне значення результатів дослідження підтверджується довідкою з підприємства, де ці результати впроваджені
 •  Апробація результатів дослідження. Вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах оприлюднено результати дослідження, що викладені в МДР (копії всіх надрукованих статей та тез доповідей на конференціях з повними вихідними даними додаються  до МДР).

Орієнтовний обсяг вступу – 3-5 сторінок.

 

Вимоги до основної частини МДР

Основна частина МДР складається з розділів, підрозділів.

Кожний розділ починають з нової сторінки. В межах розділу підрозділи продовжують через 3 інтервали (при міжрядковому інтервалі 1,0), з нової сторінки підрозділи не починають.

У розділах основної частини подають:

- критичий огляд наукової та спеціальної літератури за темою та вибір напрямів досліджень;

- виклад загальної методики й основних методів досліджень;

- експериментальну частину та методику досліджень;

- відомості про проведені  теоретичні та практичні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Загальний обсяг огляду та цитування літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини МДР.

Перший розділ (орієнтовно 25-30 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому слід розкрити стнан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші аспекти, виявити питання, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

У другому розділі (орієнтовно 25-30 с.) має бути викладена загальна методика проведення дослідження, наводитися методи вирішення завдань і їх порівняльні оцінки.

У разі, якщо тема магістерської роботи передбачає удосконалення обліку об’єкта дослідження, то у другому розділі (орієнтовно 25-30 с.) на основі вивчення і критичної оцінки діючих законодавчих, нормативних документів, спеціалізованої літератури повинно бути обгрунтовано діючий стан та розроблено напрями удосконалення методики і організації обліку досліджуваного об’єкту.

Третій розділ (орієнтовно 20-25 с.) структурно вміщує 3-4 підрозділи. Важливе місце в даному розділі посідає викладення методики аналізу або аудиту визначених об’єктів. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу, контролю/аудиту і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження. Студент повинен провести ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваного об’єкта виключно на матеріалах конкретного підприємства. Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності підприємств за останніх 3-5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів підприємства, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, опитувань тощо.

В розділі мають міститися обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Особлива увага приділяється конкретизації аналізу або аудиту щодо об’єкта дослідження. Визначаються напрями підвищення ефективності діяльності підприємства або варіанти запобігання помилок та шахрайства.

В разі, якщо третій розділ МДР присвячений аудиту тематичного дослідження, обов’язково має розглядатися аналітичний підхід до оцінки основних економічних показників за темою дослідження.

Якщо тема магістерської дипломної роботи не передбачає поєднання двох складових з обліку та аудиту (або контролю чи аналізу), то третій розділ МДР є конструктивним і присвячується вичерпному викладенню результатів власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Магістрант повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній меті, чітко визначеній автором.

У кінці кожного розділу формулюються висновки до розділу зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Можуть бути передбачені інші розділи дипломної роботи, які визначаються навчальним закладом  (наприклад, з охорони праці). Зміст таких розділів визначається завданнями дослідження.

Однією з ознак високої якості дипломної магістерської роботи є застосування економіко-математичних методів та інформаційних систем в обліку, аналізі та аудиті, інформаційних технологій як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Усі частини МДР необхідно органічно пов’язати між собою: теоретичні та методичні положення мають бути відправними моментами для аналізу (аудиту).

При підготовці кожного розділу МДР студент має застосувати і довести свої професійні компетенції.

За результати розрахунків і зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент — автор магістерської дипломної роботи.

Вимоги до висновків

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, що отримані при написанні МДР.

Загальний обсяг висновків до МДР близько 3-5 сторінок. Висновки до розділу -  не більше 3 сторінок.

Текст висновків має підтвердити здатність автора диплом­ної роботи успішно реалізувати поставлену мету і завдання. Загальні висновки не можуть відтворювати текст висновків до розділу, вони лаконічно узагальнюють результати дослідження всієї МДР. Висновки подаються у формі нумерованого списку.

Рекомендовано  починати висновки реченням: «На основі дослідження, проведеного в магістерській дипломній роботі, можна зробити такі висновки:

1.

2.

3. і т.д.»

або «Дослідження, проведені в магістерській дипломній роботі, дають змогу зробити такі висновки:

1.

2. і т.д.»

Студент повинен стисло охарактеризувати проведений аналіз діяльності підприємства, узагальнити власні пропозиції, оцінити їх практичне значення та ефективність, виокремити власний внесок в економічну теорію та практику господарювання.

3.4.4. Вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи

Загальні вимоги

Магістерська дипломна робота має бути виконана комп’ютерним набором на одній стороні аркушів стандартного білого паперу формату А4 (210 × 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали з ви­ко­рис­танням шрифту Times New Roman, розмір – 14 пт. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст розміщується на сторінці з дотриманням розмірів полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Магістерська дипломна робота починається з титульного аркуша, який оформляється за зразком, наведеним у додатку В.

За титульним аркушем послідовно розташовуються: Індивідуальне завдання на МДР, відгук наукового керівника, зовнішня рецензія, довідка про впровадження (за наявності), реферат, зміст, вступ, перший, другий, третій розділи, висновки, список використаних джерел, додатки, копії власних публікацій (за наявності).

Номер сторінки проставляється внизу, по центру сторінки (починаючи зі Вступу з 3-ї (або 4-ї) сторінки).

Текст основної частини поділяють на розділи.

Заголовки основних структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ...», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично  до тексту (по центру) напівжирним. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним (з абзацу по ширині). Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Кожну структурну частину дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» починають з нової сторінки.

Розділи позначаються однією арабською цифрою (наприклад РОЗДІЛ 1), після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. Наприклад,

РОЗДІЛ 1

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 1.1.; 1.2. або 2.1.; 2.2. і т.д. Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Усі заголовки формулюються лаконічно. Вони повинні розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У заголовках не можна робити переноси слів. Відстань між двома заголовками робиться такою, як у тексті. Відстань між заголовком і текстом - 2 інтервали (при міжрядковому інтервалі 1,0). У кінці заголовків крапок не ставлять.

Для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розміщуються на одній сторінці відстань між текстом і заголовком наступного підрозділу - 3 інтервали (при міжрядковому інтервалі 1,0).

У змісті дипломної роботи зазначають початкові сторінки кож­ного розділу і підрозділу. Назви розділів і підрозділів у змісті та тексті мають бути тотожними.

Перелік скорочень символів і спеціальних термінів включається до дипломної роботи тоді, коли застосовуються не загальновживані (вузь­коспеціальні) скорочення, символи і терміни, якщо загальна їх кількість – понад 20 і кожне із них повторюється у тексті не менше, як 3-5 разів. Скорочення, символи і терміни розміщуються у переліку стовпчи­ком, у якому ліворуч приводять символ або спеціальний термін, а праворуч – його деталізоване розшифрування. Якщо у роботі кількість скорочень, символів, термінів менше за 20 і кожне із них повто­рю­єть­ся не більше 3–5 разів, перелік окремо не складається. Детальне роз­шифрування їх наводиться у вигляді примітки при першому згаду­ван­ні у роботі або безпосередньо у тексті (в дужках).

Наприкінці роботи після списку використаних джерел студент про­ставляє особистий підпис та дату завершення виконання дипломної роботи.

 

Текст

Важливим етапом виконання МДР є оформлення її тексту. Від того, наскільки вимогливо поставиться автор до форми своєї роботи, суттєво залежатиме її якість, а отже, і підсумкова оцінка.

Магістерська дипломна робота має бути виконана з додержанням усіх вимог, що висуваються до наукових публікацій.

МДР виконується українською мовою.

Використовується науковий стиль викладення матеріалу, особливостями якого є:

 • формально-логічний спосіб викладення матеріалу, наявність міркувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню основних висновків дослідження;
 • смислова завершеність, цілісність та зв’язність думок;
 • цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення наукового тексту;
 • об’єктивність викладу, смислова точність, стислість, ясність;
 • необхідність використання спеціальної термінології.

Слід уважно підходити до вживання наукових термінів та визначень, посилаючись при цьому на авторитетні джерела (довідкові та нормативні видання, монографії, наукові статті).

Щоб уникнути суб’єктивних суджень і закцентувати увагу на предметі висловлювання, в тексті слід застосовувати виклад від третьої особи («автор рекомендує…») або від першої особи множини («на нашу думку…», «зазначимо, що…»), часто використовують безіменну форму подачі інформації («як було сказано…», «слід зазначити, що…»).

Текст дипломної роботи слід старанно вичитати та перевірити на наявність помилок.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, подається в табличній формі. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що відображає її зміст і розміщується по центру. Усі таблиці слід нумерувати. Праворуч і вище від назви таблиці пишуть курсивом слово «Таблиця» та її порядковий номер. Знак перед цифрою не ставиться. Назву таблиці наводять жирним шрифтом.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в даному розділі (наприклад: Таблиця 1.3 — третя таблиця першого розділу).

У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку правруч над перенесеною частиною пишуть слова «Продовження табл.» і вказують її номер (наприклад: «Продовження табл. 1.2»).

Оформлюючи таблицю, слід дотримуватися певного співвідношення її частин. Ширина боковика має бути не більше 1/3 загальної ширини таблиці, а висота шапки таблиці — не більше 1/3 висоти таблиці. Графи (колонки) нумеруються тільки в тих випадках, коли у тексті на них є посилання або таблицю розташовують на кількох сторінках. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Якщо рядки або графи (колонки) таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, чи переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її шапку заміняти відповідними номерами граф (колонок).

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Заголовок кожної графи в шапці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Тип шрифту — Times New Roman, розмір кеглю – 8-14 пт залежно від прозміщення та обсягу інформаії, міжрядковий інтервал — 1,0.

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх вносять у заголовок таблиці, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандартів.

Усі таблиці, в яких наведено облік (кореспонденцію рахунків) тих чи інших операцій, повинні мати однакову початкову назву (наприклад, Відображення в обліку операцій з … або Кореспонденція рахунків з обліку …) Назви аналітичних таблиць повинні бути стислими і відображати зміст інформації у таблиці, назву суб’єкта дослідження, період за який наводиться інформації. Не рекомендується назву аналітичних таблиць розпочинати словами «Аналіз показників…».

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку МДР або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, в другому – боковик, або проставляється нумерація назв боковика і граф (колонок) таблиці. В тексті магістерської дипломної роботи мають бути посилання на всі таблиці.  Таблицею підрозділ не завершується, а робиться загальний висновок до підрозділу.

 

Зразок конструкції таблиці

Таблиця_______ (номер)
                Назва таблиці

 

 

Шапка таблиці

 

 

Рядки

 

 

Заголовки граф (колонок)

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф (колонок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик          Графи (колонки)

 

 

Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, карти, креслення тощо) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути посилання.

Якщо ілюстрація створена не автором МДР, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» та «Єдиної системи програмної документації».

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією з абзацу. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 3.1.» (перший рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Наприклад:

 

 

 

 

 

8                              12                                          13                           17

 традиційний графік роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

7             9              11             12           13             14           17         19

гнучкий графік роботи

 

 

— змінний (гнучкий) час

 

 

 

— фіксований час

 

 

 

— обідня перерва

Рис. 3.1. Варіанти традиційного та гнучкого графіка роботи

 

Графічний матеріал МДР виконується у текстовому редакторі Microsoft Word. Використовувати скановані об’єкти в МДР не дозволяється.

 

Формули

Формули створюються за допомогою «Редактора формул» і розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули має бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу. Номер формули слід зазначати у круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок починають без абзацу словом «де» без двокрапки.

Наприклад:

                                      (1.3)

де Км — коефіцієнт монотонності праці;

Тпр — час, витрачений на повторювані рухи;

Тз — загальний час тривалості операції (роботи).

 

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак на початку наступного рядка. Коли переносять формулу на знакові операції множення, використовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

Цитування та посилання на використані джерела

У процесі підготовки МДР, для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору, слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей з цитованого документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати зміст, мову тексту тощо. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке посилаються.

На запозичену з літературних, періодичних і статистичних джерел інформацію (формули, таблиці, схеми, графіки, узагальнення, висновки тощо) обов’язково слід робити посилання у тексті, наводячи у квадратних дужках порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номери сторінок, з яких узято інформацію (наприклад, [23, с. 153]).

 

Додатки

У додатки виносяться громіздкі таблиці, схеми, діаграми, фор­ми документів, ксерокопії форм звітів підприємств тощо.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних сторінках у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі симетрично відносно тексту сторінки (по центру).

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн­ської абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприк­лад, Додаток А, Додаток Б і т. д.) Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумеруються у межах кожного додатка, наприклад: Рис. Д. 1.2. — другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) — перша формула додатка А.

Джерела, які цитуються тільки в додатках, мають розглядатися незалежно від тих, які цитуються в основній частині роботи, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

 

Бібліографічний опис використаних джерел

До списку використаних джерел слід включати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів:

1) у порядку появи посилань у тексті;

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові і бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Для нормативно-правових документів необхідно посилатися на джерела, які є офіційними виданнями.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

до магістерської дипломної роботи

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

 • Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В.Жолнер ; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 364 с.
 • Лишиленко О. В. Бухгалтерский облік: Підручник. / О.В.Лишиленко; 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. — 670 с.

Два автори

 1. Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. - К. : Каравела, 2011. - 399 с..

Три автори

 1. Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерского обліку: Навч. посіб./ Ю.Д.Чацкіс, Е.С.Геє, О.А.Наумчук— К.: Центр учбової літератури, 2011. — 564 с.

Чотири автори

 1. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / М.І.Бондар, Ю.А.Верига, С.І.Мельник, Н.В.Хоменко; за заг ред.Ю.А. Вериги. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 216 с.

П’ять і більше авторів

 • Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 / [М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська та ін.]; за заг ред.М.І. Бондаря та Л.Г.Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.

Словники

 1. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І.Тимошенко, О.І.Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року №996-XIV зі змінами та доповненнями.
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зі змінами.

Дисертації

1. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: теорія та організація:  дис. ... доктора екон. наук : 30.09.2011 / В. О. Осмятченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 408 с.

2. Козіцька Н.О. Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною: дис. ... канд. екон. наук : 27.01.2012 / Н.О. Козіцька; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2012. — 190 с.

Автореферати дисертацій

1. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: теорія та організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.09 / В. О. Осмятченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 33 с.

2. Козіцька Н.О. Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.О. Козіцька; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2012. — 21 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В.С.Быков, А.Ю.Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А.Чепелевська, Р.О.Моісеєнко, Г.І.Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

Тези допопвідей на конференції

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс]: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:  http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Зовнішнє оформлення

Магістерська дипломна робота повинна бути переплетена у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали і їх не можна було виймати без пошкодження. На внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт для компакт-диску.

На компакт-диск записується остаточний варіант магістерської дипломної роботи.

Диск повинен бути підписаний: Пізвище, ініціали автора МДР; тема МДР; прізвище та ініціали наукового керівника МДР.

 

Додаток А

 

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кафедрою обліку підприємницької діяльності

Протокол № 15 від 10 травня 2016 р.

 

Орієнтовний графік

підготовки та захисту магістерських дипломних робіт на кафедрі

обліку підприємницької діяльності

студентів магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»   2016 року набору

(для всіх форм навчання)

 

Етапи підготовки

та захисту МДР

Терміни виконання

1. Вибір студентом теми МДР і подання заяви на кафедру

травень першого року навчання

2.Підготовка відповідних наказів про    призначення наукових керівників; затвердження тем МДР, складання і затвердження  індивідуальних завдань на виконання МДР

червень першого року навчання

3.  Підготовка вступу і І розділу МДР

вересень першого року навчання

4.  Підготовка ІІ розділу МДР

жовтень другого року навчання

5.  Підготовка ІІІ розділу МДР, висновків і      переліку використаних джерел

листопад другого року навчання

6.  Подання студентом завершеної МДР науковому керівнику

грудень другого року навчання

7.  Розгляд МДР науковим керівником. Попередній розгляд МДР на комісії від кафедри.

грудень другого року навчання

8. Доопрацювання роботи, прийняття   кафедрою рішення про допуск МДР до захисту в ЕК, оформлення та зовнішнє рецензування МДР

січень другого року навчання

9. Захист МДР в ЕК і присвоєння  випускникам відповідної кваліфікації

січень – лютий другого року навчання

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

Орієнтовна форма зовнішньої рецензії
на магістерську дипломну роботу

 

Р Е Ц Е Н З І Я

на магістерську дипломну роботу студента
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

            ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему _____________________________________________________________________________

(повна назва теми)

 

1. Актуальність і практичне значення МДР

 

 

 

 

2. Позитивні сторони у роботі, які бажає підкреслити рецензент

 

 

 

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі

 

 

 

 

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична цінність

 

 

 

 

Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати магістерську

дипломну роботу студента до захисту в ЕК)

 

 

 

       

 

Посада і місце роботи рецензента____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

М П

 

 

 

 

Додаток В

 

Зразок титульного аркуша магістерської дипломної роботи

 

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Програма

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

 

 

ПЕТРОВ  Іван Петрович

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

«ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

 

на здобуття освітнього ступеня «магістр»

     

 

Керівник магістерської

програми, д.е.н., професор

____________Бондар М.І.

 «___» __________20___р.

 

Робота допущена до захисту

рішенням кафедри

 «___»______________20__ р. 

Протокол №________ 

         

Зав. кафедри обліку

підприємницької діяльності,

д.е.н., професор 

___________М.І. Бондар 

          

 

Науковий керівник

докт.екон.наук, професор

Остап’юк Н.А.         

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

 

«___»_________20____р.

_____________________

(підпис)

                          

Магістр здав роботу на

кафедру                                                                                                                                                              

 

«___»__________20___р.

  _____________________    

(підпис)                                                      

                                                                                                         

          

 

КИЇВ  201___ 

 

Додаток Д

Приклад оформлення Реферату

 

РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота містить 108 сторінок, 22 таблиці, 4 рисунки, список використаних джерел з 85 найменувань, 7 додатків.

 

«Облікова політика підприємства та її роль у формуванні фінансових результатів діяльності»

 

Ключові поняття роботи облікова політика, професійне судження бухгалтера, принципи формування облікової політики, вимоги до формування облікової політики,  Наказ про облікову політику на підприємстві, фінансові результати діяльності, аналіз.

Метою магістерської дипломної роботи є системне дослідження, критична оцінка та розробка пропозицій щодо удосконалення теоретичних положень та діючої практики формування облікової політики підприємства та її ролі у формуванні фінансових результатів діяльності.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних питань формування облікової політики підприємства та визначення її ролі у формування фінансових результатів діяльності.

Об’єктом дослідження є облікова політика підприємства, порядок її розробки, затвердження та впровадження на підприємстві.

Завданнями даної дипломної роботи є: розглянути економічну сутність облікової політики, виокремити проблемні питання; проаналізувати і критично оцінити нормативно-правове забезпечення  та спеціальну літературу щодо формування облікової політики; визначити вплив професійного судження бухгалтера на процес формування облікової політики підприємства; детально висвітлити та критично оцінити діючий порядок розробки, оформлення та затвердження облікової політики підприємства; визначити місце облікової політики підприємства в організації функціонування обліково-економічної служби суб’єкта господарювання, враховуючи різні чинники; розкрити організаційно-технологічні та методичні підходи до формування облікової політики за окремими об’єктами обліку; розробити пропозиції щодо їх удосконалення; визначити роль облікової політики у формування фінансових результатів діяльності підприємства; проаналізувати вплив складових облікової політики підприємства щодо різних об’єктів обліку на фінансові результати діяльності підприємства та розробити пропозиції щодо вибору оптимальних складових облікової політики ТОВ «Венея».

У процесі дослідження використовувалися методи збору фактів, а саме спостереження, реєстрація, вимірювання; опис і аналіз фактів; обґрунтування наукових рекомендацій; монографічний (вивченні окремих типових суспільних явищ і досвіду передових вітчизняних та зарубіжних підприємств); порівняння, аналіз і синтез; метод узагальнення; документальний (дослідження документів та прийоми нормативно-правового регулювання); розрахунково-аналітичні, реалізації результатів дослідження.

За результатами дослідження зроблені висновки та надані пропозиції щодо документального оформлення облікової політики та організації бухгалтерського обліку на підприємстві, визначена роль облікової політики у формуванні фінансових результатів діяльності.

Рік виконання дипломної роботи – 2016 – 2017 рр.

Рік захисту роботи – 2017 р.