Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і аудит

 

 1. Організація ведення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю на підприємстві
 2. Організація ведення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в бюджетній установі
 3. Організація ведення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в банку
 4. Організація ведення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в аудиторській фірмі
 5. Бухгалтерський облік як основне джерело інформації для управління підприємством
 6. Фінансова звітність підприємства та аналіз її показників для прийняття управлінських рішень
 7. Фінансова звітність підприємства за національними та міжнародними стандартами
 8. Облік капіталу та методика складання, балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства; його аналіз та аудит
 9. Облік результатів діяльності та методика складання, звіту про сукупний дохід підприємства; його аналіз та аудит
 10. Облік і аудит формування собівартості продукції: стан, проблеми, напрями удосконалення
 11. Облік і аудит валютних операцій та аналіз грошових потоків підприємства
 12. Облік і контроль амортизації необоротних активів
 13. Організація та методика обліку товарних запасів; аудит та аналіз ефективності їх використання
 14. Облік і аналіз в управлінні оборотними активами підприємства
 15. Облік і аналіз в управлінні необоротними активами підприємства
 16. Облік і аналіз в управлінні капіталом підприємства
 17. Облік і аналіз в управлінні джерелами формування капіталу підприємства
 18. Облік і аудит пасивів підприємства та оцінка впливу фінансового важеля
 19. Облік і аудит витрат підприємства та оцінка впливу операційного важеля
 20. Облік і аудит фінансових результатів діяльності підприємства та аналіз впливу фінансово-операційного важеля
 21. Організація та методика обліку та аналізу витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
 22. Організація та методика обліку і аудиту витрат на виконання робіт за будівельними контрактами
 23. Організація та методика обліку і аналізу витрат і калькулювання собівартості автомобільних перевезень
 24. Організація та методика обліку і аудиту нематеріальних активів
 25. Організація та методика обліку, аудиту та аналізу в умовах автоматизації інформаційних потоків
 26. Організація та методика обліку, аудиту і аналізу запасів та використання його даних в управлінні підприємством
 27. Організація та методика обліку і контролю основних засобів підприємства та аналіз ефективності їх використання
 28. Організація та методика обліку, контролю і аналізу витрат виробництва: стан, проблеми, напрями удосконалення
 29. Обліку, контроль і аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством
 30. Оцінка в бухгалтерському обліку та її вплив на показники фінансової звітності
 31. Організація та методика обліку і аудиту платіжних засобів та аналіз руху грошових коштів
 32. Організація та методика обліку, аудиту та аналізу доходів та витрат від різних видів підприємства
 33. Організація та методика обліку і аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 34. Організація та методика обліку і аудиту інвестиційної діяльності підприємства
 35. Облік капітальних інвестицій та проектний аналіз на підприємстві
 36. Організація та методика обліку і аудиту операцій з цінними паперами
 37. Облік і аналіз фінансових результатів підприємства за національними та міжнародними стандартами
 38. Організація та методика обліку і аудиту виробничих запасів та аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами підприємства
 39. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в процесі підвищення ефективності діяльності підприємства
 40. Організація та методика внутрішнього аудиту на підприємстві
 41. Організація та методика внутрішнього аудиту в комерційних банках
 42. Організація та методика обліку і аудиту фінансових інвестицій
 43. Облік, контроль і аналіз капітальних інвестицій: стан та перспективи удосконалення
 44. Організація та методика обліку і аудиту орендних операцій підприємства
 45. Організація та методика обліку і аудиту операцій з фінансового лізингу
 46. Організація та методика обліку і контролю діяльності бюджетних установ
 47. Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності
 48. Організація та методика обліку і аудиту біологічних активів
 49. Організація та методика обліку і аудиту діяльності страхових компаній
 50. Облік і аудит розрахунків векселями: стан та напрями удосконалення
 51. Облік, аудит і аналіз в управлінні витратами підприємства
 52. Облік, аудит і аналіз в управлінні доходами підприємства
 53. Організація та методика обліку і аудиту розрахунків з бюджетом
 54. Організація та методика обліку і аналізу в управлінні грошовими потоками підприємства
 55. Фінансова звітність підприємства: аудит та аналіз її показників
 56. Облік матеріального постачання та управління логістикою
 57. Облік транспортних перевезень та управління логістикою
 58. Організація та методика облік реалізації продукції та аудит розрахунків з покупцями
 59. Методика обліку, аудиту та аналізу власного капіталу підприємства
 60. Удосконалення обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 61. Організація та методика обліку, аудиту і аналізу розрахунків з дебіторами
 62. Організація та методика обліку, аудиту і аналізу розрахунків з кредиторами
 63. Облік і аналіз фінансових результатів та шляхи підвищення ділової активності підприємства
 64. Організація та методика обліку і аудиту готової продукції
 65. Організація та методика обліку та аналізу діяльності малих підприємств
 66. Організація та методика обліку власного капіталу і аналіз фінансової стійкості підприємств
 67. Організація та методика обліку і аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками
 68. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства за національними та зарубіжними методиками
 69. Автоматизація обліку і аудиту торговельного підприємства
 70. Автоматизація обліку і аудиту виробничого підприємства
 71. Автоматизація обліку і аудиту діяльності комерційного банку
 72. Автоматизація обліку і контролю діяльності бюджетної установи
 73. Організація обліково-аналітичного процесу в умовах автоматизації робочого місця бухгалтера
 74. Організація та методика облікову запасів в умовах автоматизації робочого місця матеріально-відповідальних осіб
 75. Облік і аудит розрахунків з персоналом та аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
 76. Організація та методика обліку використання робочого часу і аудиту оплати праці
 77. Облік, контроль і аналіз в управлінні прибутком підприємства
 78. Організація та методика обліку розрахунків з персоналом та аналіз продуктивності праці
 79. Організація та методика обліку і аудиту грошових коштів та оцінка рівня платоспроможності підприємства
 80. Організація та методика обліку, аудиту і аналізу операційних витрат підприємства
 81. Організація та методика обліку і контролю загальновиробничих витрат підприємства
 82. Особливості обліку та аналізу прибутку на сільськогосподарських підприємствах
 83. Особливості обліку та аналізу прибутку на деревопереробних підприємствах
 84. Особливості обліку та аналізу прибутку в страхових компаніях
 85. Особливості обліку та аналізу прибутку в установах комерційних банків
 86. Особливості обліку та аналізу прибутку від послуг з проведення аудиту
 87. Особливості обліку та аналізу прибутку малих підприємств
 88. Особливості обліку та аналізу прибутку готельно-ресторанного господарства
 89. Особливості обліку та аналізу прибутку на промислових підприємствах
 90. Організація та методика обліку і аудиту поточних зобов’язань підприємства
 91. Організація та методика обліку і аудиту забезпечень наступних витрат і платежів
 92. Організація та методика обліку і аудиту довгострокових зобов’язань підприємства
 93. Організація та методика обліку фінансових інвестицій та аналіз інвестиційної привабливості підприємства
 94. Організація та методика обліку і аудиту витрат підприємств готельно-ресторанного господарства
 95. Організація та методика обліку і аудиту витрат на сільськогосподарських підприємствах
 96. Організація та методика обліку і аудиту витрат на деревопереробних підприємствах
 97. Організація та методика обліку і аудиту витрат в страхових компаніях
 98. Організація та методика обліку і аудиту витрат в установах комерційних банків
 99. Організація та методика обліку і контролю витрат на послуги з проведення аудиту
 100. Організація та методика обліку і аудиту витрат малих підприємств
 101. Організація та методика обліку і аудиту витрат на промислових підприємствах
 102. Організація та методика обліку і аналізу природоохоронної діяльності підприємства
 103. Організація та методика обліку та аналізу операцій банку з цінними паперами
 104. Організація та методика обліку і аудиту виробництва сільськогосподарської продукції
 105. Організація та методика обліку і аналізу операцій з охорони навколишнього середовища
 106. Аналіз та оцінка ймовірності банкрутства підприємства
 107. Порядок формування Приміток до річної фінансової звітності і використання їх інформації в управлінні підприємством
 108. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення фахових дисциплін
 109. Організація і методика обліку, контролю та аналізу послуг туристичного бізнесу
 110. Податкова звітність підприємства: методика складання та значення в управлінні
 111. Звітність бюджетної установи та аналіз (або контроль) її показників
 112. Удосконалення обліку витрат, аналіз та контроль собівартості продукції на підприємстві
 113. Бухгалтерський баланс: історія розвитку та напрями удосконалення
 114. Облік і аудит реорганізації та ліквідації підприємства: методика і практика
 115. Стратегічний аналіз попередження банкрутства підприємства, облік і контроль операцій підприємства-банкрута
 116. Організація та методика обліку і аудиту розрахунків з дебіторами та управління дебіторською заборгованістю
 117. Організація та методика обліку і аудиту розрахунків з кредиторами та управління кредиторською заборгованістю
 118. Організація та методика обліку і контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками
 119. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства та напрями удосконалення методики
 120. Організація та методика обліку та аналізу необоротних активів в умовах використанні комп'ютерних технологій
 121. Організація та методика обліку і контролю довгострокових біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах
 122. Організація та методика обліку і контролю поточних біологічних активів підприємства на сільськогосподарських підприємствах
 123. Організація та методика обліку і контролю фінансування бюджетних установ
 124. Методика обліку розрахунків з оплати праці та аналіз кадрового забезпечення бюджетної установи
 125. Організація та методика обліку і аналіз фінансового забезпечення та виконання кошторисів бюджетних установ
 126. Організація та методика обліку і контроль результатів виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ
 127. Організація та методика обліку і контроль безготівкових розрахунків бюджетних установ
 128. Методика складання та контроль фінансової звітності бюджетних установ
 129. Організація та методика обліку і контролю асигнувань бюджетних установ
 130. Організація та методика обліку і контролю наявності і використання продуктів харчування та медикаментів у бюджетних установах
 131. Організація та методика обліку і контролю наявності та руху основних засобів у бюджетних установах
 132.  Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів у бюджетних установах
 133. Організація та методика обліку і аналізу витрат направлених на збереження природного середовища при здійсненні виробничих процесів.
 134. Облік і аудит витрат пов’язаних з раціональним використанням і охороною земель
 135. Особливості аудиторської перевірки в умовах автоматизованої обробки даних
 136. Взаємодія аудиту та бухгалтерського обліку
 137. Взаємодія аудиту та економічного аналізу
 138. Організація облікового процесу та методи виявлення порушень у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
 139. Проблеми та особливості застосування МСФЗ на підприємстві
 140. Організація та методика управлінського обліку на підприємстві як інструмента контрольно-інформаційної системи
 141. Експертиза як інструмент виявлення порушень в системі бухгалтерського обліку
 142. Облік і аналіз трансакційних витрат суб’єктів господарювання
 143. Організація та методика обліку доходів та витрат діяльності суб’єктів малого підприємництва
 144. Облік і аналіз витрат виробництва для прийняття управлінських рішень
 145. Організація та удосконалення інформаційного забезпечення обліку, аудиту і аналізу діяльності підприємств
 146. Організація обліку та аналіз розрахунків з бюджетом за податками державного бюджету
 147. Облік і внутрішній контроль розрахунків електронними грошима
 148. Облік та аудит дебіторської і кредиторської заборгованостей торговельних підприємств
 149. Формування економічної культури майбутніх фахівців облікового профілю у ВНЗ
 150. Облік витрат підприємства на природоохоронну діяльність
 151. Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки
 152. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні виробничим підприємством
 153. Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану
 154. Облік та аналіз основних засобів на будівельних підприємствах
 155. Обліково-аналітичне забезпечення  управління ресурсним потенціалом підприємства та оцінка ймовірності банкрутства
 156. Облік і аналіз забезпечення підприємства виробничими запасами