Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і аудит

 

 1. Організація і методика управлінського обліку та економічного аналізу на підприємстві
 2. Міжнародний досвід та вітчизняна практика організації і методики управлінського обліку
 3. Фінансова звітність підприємства: методика складання та використання в процесі прийняття управлінських рішень
 4. Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан): методика складання та використання в управлінні
 5. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід): методика складання та використання його показників в управлінні
 6. Звіт про рух грошових коштів: методика складання та використання в управлінні
 7. Звіт про власний капітал: методика складання та використання в управлінні
 8. Примітки до річної фінансової звітності: методика складання та використання в управлінні
 9. Порядок складання та подання фінансової звітності суб’єктів господарювання

10.Звітність суб’єктів малого підприємства: методика складання та використання в управлінні д/ф

11.Облік, оподаткування і звітність суб’єкта малого підприємництва

12.Організація і методика обліку за спрощеною системою оподаткування і звітності суб’єкта малого підприємництва

13.Організація та методика ведення статистичного обліку й складання статистичної звітності на підприємстві

14.Статистична звітність підприємства: методика складання та використання в процесі прийняття управлінських рішень

15.Організація та методика ведення податкового обліку й складання податкової звітності на підприємстві

16.Податкова звітність підприємства: методика складання та використання в процесі прийняття управлінських рішень

17.Облік, контроль та аналіз інвестиційної нерухомості

18.Облік та аудит основних засобів

19.Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

20.Облік та аудит (контроль, аналіз) орендованих основних засобів

21.Облік та аудит витрат на утримання об’єктів необоротних активів підприємства

22.Облік та контроль (аналіз, аудит) необоротних активів в умовах автоматизації облікових процесів

23.Облік, контроль та аналіз необоротних активів, утримуваних для продажу

24.Облік, контроль та аналіз нематеріальних активів

25.Облік, контроль та аналіз орендних операцій підприємства

26.Облік, контроль та аналіз інших необоротних матеріальних активів

27.Облік, контроль та аналіз капітальних інвестицій

28.Облік, контроль та аналіз фінансових інвестицій

29.Облік, контроль та аналіз довгострокових біологічних активів

30.Облік і контроль (аналіз, аудит) поточних біологічних активів тваринництва

31.Облік і контроль (аналіз, аудит) поточних біологічних активів рослинництва

32.Облік і аудит (аналіз, контроль) нематеріальних активів на підприємстві.

33.Облік, контроль та аналіз грошових коштів в національній та в іноземній валюті

34.Облік, контроль та аналіз валютних операцій

35.Облік, контроль та аналіз виробничих запасів

36.Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків з підзвітними особами в умовах автоматизації облікових процесів

37.Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків за претензіями

38.Статистична звітність підприємства та аналіз її показників

39.Податкова звітність за непрямими податками та контроль її показників

40.Податкова звітність за прямими податками та контроль її показників

41.Методика складання податкової звітності підприємства та контроль її показників

42.Облік, контроль та аналіз фінансових результатів виробничих підприємств д/ф

43.Облік і контроль реалізації готової продукції

44.Облік, контроль та аналіз реалізації готової продукції д/ф

45.Облік, контроль та аналіз товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

46.Облік, контроль та аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі д/ф

47.Облік, контроль та аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів

48.Облік, контроль та аналіз виробничих витрат підприємства

49.Облік і контроль витрат основного та допоміжних виробництв

50.Облік, контроль та аналіз витрат основного та допоміжних виробництв

51.Облік, контроль та аналіз собівартості продукції д/ф

52.Облік, контроль та аналіз собівартості робіт (послуг)

53.Облік, контроль та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками

54.Облік, контроль та аналіз дебіторської заборгованості д/ф

55.Облік, контроль та аналіз розрахунків з підзвітними особами

56.Облік, контроль та аналіз розрахунків з іншими дебіторами

57.Облік, контроль та аналіз статутного капіталу та розрахунків із засновниками

58.Облік, контроль та аналіз додаткового капіталу

59.Облік, контроль та аналіз резервів та забезпечень майбутніх витрат і платежів

60.Облік, контроль та аналіз власного капіталу акціонерного товариства

61.Облік та аудит (аналіз, контроль) формування і використання прибутку підприємства

62.Облік, контроль та аналіз фінансових результатів

63.Облік і контроль кредиторської заборгованості підприємства

64.Облік, контроль та аналіз довгострокових зобов’язань підприємства

65.Облік, контроль та аналіз поточних кредитів банку

66.Облік, контроль та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками

67.Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків з різними кредиторами в умовах автоматизації облікових процесів

68.Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків векселями та вексельних операцій

69.Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків векселями та вексельними операціями в умовах автоматизації облікових процесів

70.Облік і аудит (аналіз, контроль) лізингових операцій

71.Облік і аудит (аналіз, контроль) лізингових операцій в умовах автоматизації облікових процесів.

72.Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом

73.Облік, контроль та аналіз розрахунків підприємства з податку на додану вартість

74.Облік, контроль та аналіз розрахунків з учасниками

75.Облік, контроль та аналіз розрахунків з оплати праці д/ф

76.Облік та аудит (аналіз, контроль) розрахунків за виплатами працівникам в умовах автоматизації облікових процесів

77.Порядок утворення, облік та контроль використання резервів та забезпечення наступних виплат і платежів

78.Облік та аудит (аналіз, контроль) розрахунків підприємств за податком з доходів фізичних осіб

79.Облік, контроль та аналіз товарів підприємств готельно-ресторанного бізнесу

80.Облік, контроль та аналіз адміністративних витрат підприємства

81.Облік, контроль та аналіз витрат на збут підприємства

82.Облік, контроль та аналіз витрат від операційної діяльності

83.Облік, контроль та аналіз фінансових та інвестиційних витрат

84.Облік, контроль та аналіз витрат від звичайної діяльності

85.Облік, контроль та аналіз амортизації основних засобів д/ф

86.Облік, контроль та аналіз доходів від реалізації продукції (або виконання робіт чи надання послуг)

87.Облік, контроль та аналіз доходів від операційної діяльності

88.Облік, контроль та аналіз доходів і витрат від фінансової та інвестиційної діяльності

89.Облік, контроль та аналіз доходів від звичайної діяльності

90.Облік, контроль та аналіз фінансових результатів від операційної діяльності

91.Облік, контроль та аналіз фінансових результатів підприємств, що виконують роботи (надають послуги)

92.Облік, контроль та аналіз фінансових результатів торговельних підприємств

93.Особливості організації обліку, контролю та аналізу основної діяльності акціонерних товариств

94.Особливості обліку, аудиту та аналізу основної діяльності суб’єктів малого підприємництва

95.Особливості обліку аудиту та аналізу основної діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

96.Особливості організації обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності

97.Особливості обліку, аудиту та аналізу розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

98. Особливості обліку, аналізу та аудиту основної діяльності страхових компаній

99. Зміст, порядок формування та аудит облікової політики підприємства

 1. Методика складання фінансової звітності бюджетних установ, контроль та аналіз її показників
 2. Облік та контроль безготівкових розрахунків бюджетних установ
 3. Облік та контроль доходів і видатків бюджетних установ
 4. Облік та контроль касових і фактичних видатків бюджетних установ
 5. Облік та контроль наявності й використання продуктів харчування та медикаментів у бюджетних установах
 6. Облік і контроль наявності та використання матеріальних запасів у бюджетних установах
 7. Облік і контроль наявності та руху основних засобів в бюджетних установах
 8. Облік і контроль нематеріальних активів у бюджетних установах
 9. Облік і контроль необоротних активів у бюджетних установах
 10. Облік і контроль результатів виконання кошторисів бюджетних установ
 11. Облік і контроль розрахунків з бюджетом в бюджетній сфері
 12. Облік і контроль розрахунків з дебіторами бюджетних установах
 13. Облік і контроль розрахунків з кредиторами в бюджетних установах
 14. Облік і контроль розрахунків з оплати праці в бюджетних установах д/ф
 15. Облік і контроль розрахунків з оренди в бюджетній сфері
 16. Облік і контроль розрахунків за виконані роботи, надані послуги бюджетними установами
 17. Облік і контроль розрахунків із заробітної плати та стипендіального  забезпечення в навчальних закладах бюджетної сфери д/ф
 18. Облік розрахунків з оплати праці та аналіз кадрового забезпечення бюджетної установи
 19. Облік і аналіз забезпеченості та використання матеріальних запасів у бюджетних установах
 20. Облік і аналіз фінансового забезпечення та виконання кошторисів бюджетних установ
 21. Облік та державний фінансовий контроль основних засобів бюджетних установ
 22. Облік та державний фінансовий контроль видатків бюджетних установ
 23. Облік та контроль грошових коштів бюджетних установ
 24. Облік та державний фінансовий контроль доходів бюджетних установ
 25. Облік та аналіз доходів бюджетних установ
 26. Облік та державний фінансовий контроль результатів виконання кошторисів бюджетних установ
 27. Облік та аналіз витрат на підприємствах, пов’язаних з охороною навколишнього середовища
 28. Облік і аудит витрат пов’язаних з раціональним використанням і охороною земель
 29. Облік, контроль та аналіз капіталу банку
 30. Облік, контроль та аналіз з доходів і витрат банку
 31. Облік, контроль та аналіз касових операцій у банках
 32. Облік, контроль та аналіз розрахункових операцій у банках
 33. Облік, контроль та аналіз кредитних операцій банку
 34. Облік, контроль та аналіз депозитних операцій банку
 35. Облік, контроль та аналіз операцій банку з цінними паперами
 36. Облік, контроль та аналіз валютних операцій банку
 37. Облік, контроль та аналіз основних засобів банку
 38. Облік, контроль та аналіз операцій банку з нематеріальними активами
 39. Облік, контроль та аналіз фінансових результатів банку
 40. Облік капіталу та аналіз ліквідності банку
 41. Облік капіталу та аналіз фінансового стану банку
 42. Облік, контроль та аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості банку
 43. Порядок складання та подання фінансових звітів банку
 44. Організація обліку та економічний аналіз ефективності залучення та використання кредитних ресурсів на підприємстві
 45. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в процесі підвищення ефективності діяльності підприємства
 46. Організація і методика аналітичного обліку виробничих запасів на складі і в бухгалтерії
 47. Організація і методика обліку і аудиту давальницької сировини та аналіз ефективності її використання в сучасних умовах
 48. Організація і методика обліку і аудиту відходів виробництва та аналіз ефективності їх використання
 49. Організація і методика обліку, аудиту і фінансового аналізу власного капіталу суб’єктів господарювання
 50. Організація і методика готівкових і безготівкових розрахунків та фінансовий аналіз їх співвідношення
 51. Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів і витрат неприбуткових організацій
 52. Організація і методика обліку і контролю та фінансового аналізу фінансування та використання коштів бюджетної установи
 53. Організація і методика обліку, контролю та фінансового аналізу видатків за захищеними статтями бюджету в бюджетних установах
 54. Організація і методика обліку, контролю та фінансового аналізу фінансового забезпечення бюджетних установ
 55. Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємств громадського харчування
 56. Облік, аналіз та контроль фінансового стану підприємства
 57. Облік і аудит діяльності санаторно-курортних закладів д/ф
 58. Формування виробничих витрат підприємств хлібопекарської промисловості на регіональному рівні
 59. Облік і аудит видавничої діяльності: організація та методика їх здійснення д/ф
 60. Методика обліку, аналізу і аудиту витрат від звичайної діяльності
 61. Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів, витрат та фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
 62. Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів, витрат та фінансових результатів діяльності транспортних підприємств
 63. Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємств зв’язку
 64. Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів, витрат та фінансових результатів діяльності комунальних підприємств
 65. Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів, витрат та фінансових результатів діяльності споживчих товариств
 66. Методика обліку та аналізу витрат і доходів підприємств
 67. Облік і аудит поточних зобов’язань у хлібопекарних підприємствах
 68. Бухгалтерський облік і контроль витрат виробництва продукції