Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і аудит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА”

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ

ТА ЗАХИСТУ

МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ

для студентів ОКР “магістр” і ОКР “спеціаліст”

за спеціальністю “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2014

Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту магістерських (дипломних) робіт для студентів ОКР “магістр” і ОКР “спеціаліст” за спеціальністю “Облік і аудит” / Уклад.: Баланюк І.Ф., Пилипів Н.І., Якубів В.М., Василюк М.М., Гнатюк Т.М., Шкромида В.В., Шеленко Д.І., Гловацька В.В., Жук О.І., Мельник Н.Б., Смушак М.В., Матковський П.Є., Сас Л.С., Шкромида Н.Я., Максимів Ю.В., Галущак  І.Є., Банашкевич Т.П.

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2014. – 63 с.

 

 

Рецензенти: Ткач О.В.–доктор економічних наук, професор;

Левандівський О.Т. – кандидат економічних наук, доцент.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол № 1 від 18 вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2014

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ..................................................................................................................4

1. Загальні положення.......................................................................................5

1.1. Мета і завдання магістерської (дипломної) роботи................................5

1.2. Основні вимоги до магістерських (дипломних) робіт............................6

1.3. Структура магістерської (дипломної) роботи ........................................7

1.4. Вимоги до змісту магістерської (дипломної) роботи.............................7

2. Етапи виконання  магістерської (дипломної) роботи..............................14

2.1. Визначення напряму дослідження.........................................................14

2.2. Вибір і затвердження теми, плану  магістерської (дипломної) роботи та індивідуального завдання...........................................................................14

2.3. Проведення досліджень і написання роботи.........................................15

3. Правила оформлення, підготовка до захисту та пропозиції оцінювання М(Д)Р...............................................................................................................17

3.1. Загальні вимоги до оформлення М(Д)Р.................................................17

3.2. Підготовка до захисту М(Д)Р..................................................................28

3.3. Критерії оцінювання М(Д)Р роботи.......................................................31

Додатки.....................................................................................................33

 

ВСТУП

 

Магістерська (дипломна) робота (М(Д)Р) – це самостійна дослідницька кваліфікаційна робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки за відповідною спеціальністю, і є формою контролю набутих у процесі навчання інтегрованих знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання професійних обов’язків.

Працюючи над М(Д)Р, студент має засвоїти навики правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Дані методичні рекомендації підготовлені для надання методичної допомоги здобувачам освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст” за спеціальністю “Облік і аудит”.


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Мета і завдання магістерської (дипломної) роботи

М(Д)Р повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований варіант практичного її розв'язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації-замовника (бази практики). Магістерська (дипломна) робота повинна містити постановку відповідної мети та завдань, методику дослідження проблеми, отримані результати, їх аналіз та висновки.

Метою підготовки М(Д)Р є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; глибоке осмислення професійної проблеми; комплексне оволодіння матеріалом, методами наукового дослідження; сприяння пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних питань; визначення ступеня підготовки випускника до практичного застосування теоретичних знань при розробці інноваційних пропозицій у певній галузі чи сферах економічної діяльності та прийняття відповідних управлінських рішень.

Основними завданнями магістерської (дипломної) роботи є:

­  поглиблення та узагальнення теоретико-методичних засад з обраного напряму дослідження;

­  проведення всебічного вивчення практичного матеріалу;

­  розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

­  обґрунтування запропонованих рішень;

­  підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Робота має демонструвати рівень фахової підготовленості її автора до професійної діяльності, а саме:

−    ступінь оволодіння теоретичними засадами у певній сфері діяльності (галузі економіки);

−    вміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела і фактичні, зокрема статистичні й адміністративні дані;

−    уміння працювати з нормативно-правовими актами;

−    здатність використовувати сучасні методики дослідження, напрацьовані у галузях знань (соціологія, економіка, право, політологія, державне управління та ін.) та сучасні інформаційні технології;

−    здатність до забезпечення інноваційної діяльності в процесі виконання своїх професійних (функціональних) обов’язків;

−    готовність здійснювати дії щодо розвитку (або сприяння розвитку) всіх сфер життєдіяльності людини.

1.2. Основні вимоги до магістерської (дипломної) роботи

М(Д)Р на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України. З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення М(Д)Р.

Назва М(Д)Р повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження, його завершеність.

При написанні М(Д)Р студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали, або окремі результати.

У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело М(Д)Р знімається з розгляду рішенням кафедри, незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

У М(Д)Р необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

М(Д)Р подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.

1.3. Структура магістерської (дипломної) роботи

М(Д)Р як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

М(Д)Р повинна містити:

­    титульний аркуш;

­    індивідуальне завдання;

­    відгук наукового керівника;

­    зовнішні рецензії;

­    реферат;

­    довідка про впровадження;

­    анотація;

­    зміст;

­    перелік умовних позначень (за необхідності);

­    вступ;

­    основну частину:

 • перший розділ (включаючи висновки з першого розділу);
 • другий розділ (включаючи висновки з другого розділу);
 • третій розділ (включаючи висновки з третього розділу);

­    загальні висновки;

­    список використаних джерел;

­    додатки.

1.4. Вимоги до змісту магістерської (дипломної) роботи

Титульний аркуш М(Д)Р містить (додаток А):

­    найменування вищого навчального закладу, де виконана М(Д)Р;

­    назву факультету;

­    назву кафедри;

­    освітньо-кваліфікаційний рівень, на який претендує здобувач;

­    тему М(Д)Р;

­    прізвище, ім'я, по-батькові автора;

­    найменування спеціальності;

­    науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника;

­    відомості про рецензентів;

­    місто і рік захисту роботи.

Індивідуальне завдання (додаток Б) видається керівником магістерської (дипломної) роботи. В ньому визначено план роботи, напрямок, завдання і терміни виконання.

Відгук наукового керівника(додаток В) розкриває основні досягнення та недоліки роботи.

Зовнішні рецензії (додаток Д) відображає відгук базового підприємства про дану роботу та доцента/професора університету не з профільної кафедри.

Реферат (додаток Е) виконується на заключному етапі написання М(Д)Р перед поданням її до захисту. Призначення реферату – ознайомлення членів ДЕК з методикою дослідження, фактичними результатами й основними висновками М(Д)Р.

Реферат (обсяг 1 сторінка) має розкривати зміст М(Д)Р (в дуже стислій формі сутність роботи за розділами), в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої нема в М(Д)Р.

У рефераті, необхідно вказати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття.

Довідка про впровадження має засвідчувати про використання розробок магістра (спеціаліста) в обліковій практиці підприємства.

Анотація – включає: тему магістерської роботи, коротко, що зроблено, ключові слова.

Зміст (додаток Ж)подають на початку М(Д)Р. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

ЗмістМ(Д)Р може займати 1-1,5 сторінки. Він має відображати суть теми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Вступ (додаток И)(для магістрів – 3-5 с., для спеціалістів – 2-3 с.) окреслює наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюються мета, завдання, предмет і об'єкти дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження. Розкривається сутність теми, її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, теоретична та практична значущість, структура магістерської (дипломної) роботи, характеристика базового підприємства.

Загальну характеристику М(Д)Р подають в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність і доцільність роботи.

Мета і завдання дослідження

Формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Від чіткості поставлених завдань багато в чому залежать структура дипломної роботи, логіка, системність, можливість досягнення мети дослідження та формулювання обґрунтованих висновків. Тому слід дотримуватись логічної послідовності дієслів при формулюванні завдань. Орієнтовно, їх можна згрупувати так: розглянути, дослідити, дати характеристику; провести, здійснити; розкрити; критично проаналізувати; оцінити; виявити, визначити, виділити, виокремити; систематизувати, структурувати; узагальнити, класифікувати; окреслити; обґрунтувати; довести; розробити; сформулювати, сформувати; запропонувати, внести пропозиції, розробити рекомендації тощо.

Потім слід концентрувати увагу на тому, що саме підлягатиме дослідженню, наприклад, якщо у формуванні завдання першим словом є розглянути ...”, то постановку завдання можна продовжити так:

вітчизняний та зарубіжний досвід, існуючі традиційні підходи; динаміку, еволюцію; досвід; доцільність; економіко-правову сутність, законодавчу базу, правові засади; економічні перешкоди; економічну сутність; етапи; ефективність; загальні риси та відмінності; засади; значення; методи, методику, методичні положення, методичні прийоми, методичні рекомендації; методологічні підходи, методологію оцінки; місце і роль; можливі чинники впливу на вибір, можливість; напрями, напрями трансформації, напрями розвитку;  основні етапи, основні механізми, основні недоліки, основні принципи, основні причини недостатньої ефективності, основні функції, основні чинники; особливості, національні особливості, особливості регулювання, особливості управління; передумови; перспективи розвитку; підходи; практику, практичні дії; принципи, принципи класифікації; природу; пріоритетні напрями; проблеми, проблеми взаємодії;  соціально-економічні наслідки; специфіку, специфічні особливості; співставлення; стан; структуру; сутність;  сучасні вимоги, сучасні підходи;  тенденції, тенденції розвитку, тенденції, чинники тощо.

Далі, наприклад, якщо студент при формулюванні завдання використовує слово “розробити ...”, то можна застосувати такі словосполучення: етапи; інструментарій, інструменти процесу; критерії; методику; методичні прийоми; методичні рекомендації; методологічні підходи; механізм, механізм реалізації, механізм раціональної побудови; найбільш ефективні, найбільш раціональні напрями; напрями трансформації, напрями розвитку; оптимальну структуру; основні етапи; основні механізми; підходи; принципи, принципи класифікації; пропозиції; процедури;  рекомендації; систему показників, структуру; шляхи вдосконалення тощо.

Об'єкт дослідженняце процес або явище, що обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему М(Д)Р, визначеної на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Практичне значення одержаних результатів

У М(Д)Р треба подати відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати.

Основна частина М(Д)Р (додаток К, Л) складається з розділів, підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу передує передмова з коротким описом вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів досліджень.

У процесі написання дипломної роботи доцільно використовувати мовні кліше (Додаток М).

У кінці кожного розділу формулюють висновки.

У розділах основної частини подають:

−    огляд літератури за темою та вибір напрямів досліджень;

−    виклад загальної методики й основних методів досліджень;

−    експериментальну частину та методику досліджень;

−    відомості про проведені теоретичні та практичні дослідження;

−    аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Загальний обсяг огляду та цитування літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини М(Д)Р.

Перший розділ(орієнтовно для магістрів – 25-30 с., для спеціалістів – 20-25 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань та нормативного забезпечення з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші аспекти, виявити питання, які потребують розв'язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

У другому розділі(орієнтовно для магістрів – 20-25 с., для спеціалістів – 18-20 с.) структурно вміщує 3-4 підрозділи. Важливе місце в даному розділі посідає аналіз визначених об’єктів. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

Однією з ознак якості магістерської (дипломної) роботи є застосування економіко-математичних методів та інформаційних систем, інформаційних технологій як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Всі частини магістерської (дипломної) роботи необхідно органічно пов'язати між собою: теоретичні та методичні положення мають бути відправними моментами для аналізу. Структура та зміст розділів визначаються метою і завданнями, конкретними потребами розробки тих чи інших питань теми для даного об'єкта (підприємства, організації, установи тощо). Кожний з розділів магістерської (дипломної) роботи залежно від обсягу матеріалу, що викладається, може складатися з декількох параграфів (як правило, 3-4 параграфи).

Третій розділ(орієнтовно для магістрів – 25-30 с. для спеціалістів – 20-25 с.) має містити викладені методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки. Студент повинен провести ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваного об’єкту виключно на матеріалах конкретного підприємства.

У цьому розділі можна виділити 3-5 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності підприємства за останніх 3-5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів підприємства, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, опитувань тощо. Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор магістерської (дипломної) роботи. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Висновки (додаток Н) є завершальною частиною М(Д)Р. Вони містять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, а також пропозицій автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати уявлення про ступінь реалізації автором магістерської (дипломної) роботи поставленої мети і завдань. Обсяг висновків – 5-7 с.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Список використаної літератури (додаток П), що додається до магістерської (дипломної) робота, складається в наступному порядку:

Перший варіант: список використаних літературних джерел можна розміщувати в порядку посилання на них.

Другий варіант:  наводяться у списку в алфавітному порядку.

Як правило, правильна бібліографічна характеристика наводиться в книгах на звороті титульного аркуша.

Додатки використовуються для повноти сприйняття викладеного в роботі матеріалу. До них вносяться допоміжні матеріали:

­    проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

­    таблиці допоміжних цифрових даних;

­    інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв'язання задач з використанням комп’ютерних технологій, розроблених у М(Д)Р;

­    допоміжні ілюстрації.

У додаткивиносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць.


Розділ ІІ.  ЕТАПИ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ

(ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

 

2.1. Визначення напряму дослідження

Графік виконання магістерської (дипломної) роботи затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. За порушення графіка студент може бути недопущений до захисту М(Д)Р.

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств тощо. Вибираючи напрям дослідження, доцільно користуватися запропонованим переліком тем, який може уточнюватись або доповнюватись за бажанням студента тайого наукового керівника.

2.2. Вибір і затвердження теми, плану магістерської (дипломної)

роботи та індивідуального завдання

Тема магістерської (дипломної) роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економічної науки і господарської практики.

Студент користується тематикою М(Д)Р, яку розробляє і щорічно переглядає кафедра.

Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для організації, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання. Також студенту надається право запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням її дослідження, тоді тема роботи має бути погоджена як з випускною кафедрою, так і з організацією, на матеріалах якої вона буде виконуватися.

Пропозиції щодо вибору теми М(Д)Р студент спочатку обговорює з науковим керівником від кафедри.

За поданням наукових керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після їх схвалення готує проект відповідного наказу.

Виконання магістерської (дипломної) роботи на абстрактну тему без використання й аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретної організації, не допускається.

Обов'язковою вимогою до магістерської (дипломної) роботи є її корисність і практична цінність. М(Д)Р має бути написана на матеріалах конкретної організації.

Студенти проходять переддипломну практику за направленнями випускної кафедри. Матеріали для аналітичної частини роботи вони одержують за місцем практики.

Закріплення за студентом теми магістерської (дипломної) роботи оформлюється наказом ректора. Цим самим наказом призначаються наукові керівники магістерських (дипломних) робіт.

Забороняється змінювати тему М(Д)Р після затвердженням її наказом ректора.

Обов'язками наукових керівників є:

­    консультування студентів з питань вибору теми роботи, погодження плану, рекомендації спеціальної літератури;

­    видача студентові завдання на М(Д)Р із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

­    контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки М(Д)Р;

­    контроль якості магістерської (дипломної) роботи;

­    підготовка відгуку про М(Д)Р з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки.

2.3. Проведення досліджень і написання роботи

План М(Д)Р повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин.

При розробці та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання магістерської (дипломної) роботи згідно із затвердженим регламентом. Невиконання графіка та відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту магістерської (дипломної) роботи.

Головним завданням є написання М(Д)Р відповідно до затверджених теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної теми на підставі аналізу літературних джерел, узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень. Робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві, окремі аспекти магістерської (дипломної) роботи можуть уточнюватися або коригуватися.

 


Розділ ІІІ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ, ПІДГОТОВКА ДО

ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ М(Д)Р

 

3.1. Загальні вимоги до оформлення М(Д)Р

Оформлення магістерської (дипломної) роботи повинно відповідати вимогам щодо оформлення друкованих робіт. Текст роботи повинен бути надрукованим в редакторі Word, при цьому файл називається прізвищем автора латинськими буквами із вказівкою на версію Word. Рекомендований обсяг магістерської роботи становить 100 сторінок, дипломної роботи 80 сторінок комп’ютерного набору (від титульної сторінки до літератури включно без додатків, обсяг сторінок додатків необмежений.

Робота повинна бути надрукована на одній стороні аркуша А4 – 14 кеглем через 1,5 інтервали (шрифт – Times New Roman), обов’язково з електронним варіантом (диск).

Береги полів, мм:

 • верхнє і нижнє – 2,0;
 • ліве – 3,0;
 • праве – 1,5;
 • абзацний відступ – 1,25.

Зверніть увагу:

1. При розкритті тексту матеріалу необхідно використовувати:

– при цитуванні – тільки такий символ “…”;

– ( – тире) у якості маркера (при переліку певних даних), а не інші символи (•),(—),(-) тощо.

2. Застосовувати комбінацію клавіш (shift+ctrl+пропуск) у випадках: роки (2012 р.); відсотки (88 %); ім’я, по батькові та прізвища (І. В. Гордяк); двокрапки у списку літератури ( : ); між цифрами у квадратних дужках [3, с. 37].

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин М(Д)Р: “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

М(Д)Р починається з титульного аркуша, який виконується за формою (додаток А).

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і параграфа. Назви розділів і параграфів у змісті й тексті мають бути однаковими. Реферат, відгук наукового керівника і зовнішню рецензію не нумерують.

Текстова частина М(Д)Р, рисунки, таблиці мають бути написані чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) або надруковані на машинці чи принтері.

Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати з абзацним відступом.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.).

Номер підрозділу або пункту включає номер розділу і порядковий номер підрозділу або пункту, відокремлені крапкою (1.1, 1.2).

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину М(Д)Р треба починати з нової сторінки. До загального обсягу М(Д)Р не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів М(Д)Р підлягають суцільній нумерації.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою М(Д)Р є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок М(Д)Р. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини М(Д)Р, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати:

“1. ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

Ілюструють М(Д)Р, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту, запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в М(Д)Р безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках М(Д)Р, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.”, “Мал.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий підпис).

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи:

−         найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом “Рис.” (“Мал.”);

−         порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

−         тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

−         експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Приклад:

Рис. 1.4. Показники росту тарифів на газ:

 1. – населення;
 2. – бюджетні організації;
 3. – теплокомуненерго.

Основними видами ілюстративного матеріалу в М(Д)Р є: рисунок, схема, діаграма, графік.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках “(рис. 3.1)” або зворот типу: “...як це видно з рис. 3.1” або “... як це показано на рис. 3.1”.

Таблиці, як правило, повинні містити цифровий матеріал. Приклад побудови таблиці.

Таблиця (номер)

Назва таблиці

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:

“Таблиця 1.2.” (друга таблиця першого розділу).

Якщо в розділі М(Д)Р одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовж. табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовж. табл. 1.2”.

За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предикат, або присудок, таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) – у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці мусить бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У прографці повторювані елементи, які стосуються до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися: неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою від 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку М(Д)Р або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому – боковик.

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

У Формулі як символи фізичних величин слід оформляти у відповідності  встановленим стандартам або іншим документам.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил.

Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символа та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули повинні бути відокремлені від тексту. Вище і нижче кожної формули залишають інтервал, що становить не менше одного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в подальшому тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, то її номер записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться всередині групи формул і спрямоване в бік номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього потребує побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. При написанні М(Д)Р студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в М(Д)Р, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в М(Д)Р.

Посилання в тексті М(Д)Р на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... у працях [1-7]...”.

Коли в тексті М(Д)Р необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад:

Цитата в тексті: “... зважаючи на пріоритет, що надається міжнародним стандартам [8, с. 44]”.

Відповідний опис у переліку посилань:

8. Ісай О. В. Особливості обліку на малих підприємствах: Навч. посіб. / О. В. Ісай – К. : KНЕУ, 2004. – 278 c.

Посилання на ілюстрації М(Д)Р вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: “рис. 1.2”.

Посилання на формули М(Д)Р вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: “... у формулі (2.1)”.

На всі таблиці необхідно посилатися в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “...у табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи того друкованого твору слід наводити цитати. Етикет потребує точного відтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

1)       текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;

2)       цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

3)       кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

4)       при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

5)       якщо необхідно виявити ставлення автора М(Д)Р до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання.

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582–2013 “Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила” (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). Витяг із найбільш вживаними словами та їх скороченою формою наведено у Додатку Р.

Додатки. У разі повного використання літер української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова “Додаток” і його позначенням. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток _” і велика літера, що позначає додаток.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов'язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію.

Матеріал, що доповнює положення стандарту, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв'язуються на ЕОМ і т. ін.

Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними. Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.

Додатки оформлюють як продовження М(Д)Р на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках М(Д)Р, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: додаток А, додаток Б.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А. 2 – другий розділ додатка А; В. 3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка.

Магістерську (дипломну) роботу оправляють у тверду обкладинку.

3.2. Підготовка до захисту М(Д)Р

Згідно з регламентом студент зобов'язаний подавати магістерську (дипломну) роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання М(Д)Р керівник магістерської (дипломної) програми, за поданням наукового керівника магістерської (дипломної) роботи, має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента з магістратури як такого, що не виконує навчальний план.

Після завершення написання роботи студент подає магістерську (дипломну) роботу науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку. Зразок структури змісту відгуку наукового керівника наведено в додатку.

Магістерська (дипломна) робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається керівникові магістерської (дипломної) програми (завідувачу випускаючої кафедри).

У разі невідповідності магістерської (дипломної) роботи вимогам даних рекомендацій керівник М(Д)Р може не допустити студента до її захисту магістерської (дипломної) роботи.

Рішення керівника магістерської (дипломної) програми щодо недопущення студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Якщо студент допущений до захисту магістерської (дипломної) роботи, кафедра видає йому направлення до рецензента. Зовнішню рецензію на М(Д)Р може зробити висококваліфікований фахівець, який спеціалізується на розв'язанні проблем, споріднених з темою роботи.

Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості магістерської (дипломної) роботи. Зразок структури рецензії вміщено в додатку Г.

Порядок захисту М(Д)Р встановлюється “Положенням про державні екзаменаційні комісії”.

Студент готує до захисту М(Д)Р реферат та ілюстративний матеріал для ілюстрації основних положень магістерської (дипломної) роботи (демонстраційні таблиці, схеми, графіки, діаграми, рисунки). Їх виконують на креслярському папері (2 аркушах), або подають їх ксерокопії (по примірнику для кожного з членів Державної екзаменаційної комісії).

Магістерська (дипломна) робота разом з відгуком керівника (демонстраційними таблицями, схемами тощо) подається студентом на відповідну кафедру, яка вирішує питання про допущення її до захисту.

Зовнішній рецензент магістерської (дипломної) роботи визначається з числа висококваліфікованих спеціалістів. На вимогу зовнішнього рецензента студент зобов'язаний подати необхідні пояснення стосовно усіх питань магістерської (дипломної) роботи.

Рецензія на магістерську (дипломну) роботу, підписана рецензентом та завірена печаткою підприємства, подається не пізніше ніж за 7 днів до захисту. В ній визначаються відповідність змісту роботи обраній темі, повнота вирішення поставлених питань, наявність матеріалів власних спостережень, реальність і практична цінність розроблених заходів тощо (додаток Д). Без зовнішньої рецензії робота до захисту не допускається.

Захист магістерської (дипломної) роботи здійснюється студентом перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) на відкритому засіданні. Тези доповіді студент готує заздалегідь. У доповіді студенту слід розкрити актуальність обраної теми, дати характеристику об'єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані результати, основні висновки і пропозиції, які він сформував під час дослідження обраної теми. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст, і на пропозиції, які подані у розділі 3 магістерської (дипломної) роботи.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та пам'ятати про специфіку підготовки та застосовування цього методу презентації.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

­    актуальність теми;

­    структуру роботи;

­    об'єкт дослідження;

­    висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та об ґрунтування їх ефективності (рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Після доповіді студент відповідає на питання членів ДЕК та присутніх на захисті. Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про наукову та практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту М(Д)Р не повинен перевищувати 10 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засідань ДЕК виноситься рішення і голова ДЕК оголошує результати захисту М(Д)Р. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.

Студенти, які не виконали М(Д)Р у встановлений термін, або одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку.

Після захисту М(Д)Р передається на зберігання в архів університету.

Магістерську (дипломну) роботу слід подавати у твердій обкладинці.

До М(Д)Р додається диск з електронним варіантом роботи, яка повинна бути підписана (прізвище студента, назва теми М(Д)Р) та заповнене і підписане подання голові ДЕК (Додаток С).

3.3. Критерії оцінювання М(Д)Р роботи

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку магістерської (дипломної) роботи визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості М(Д)Р:

Змістовні аспекти роботи:

−       актуальність обраної теми дослідження,

−       спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

−       відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям;

−       широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

−       наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

−       рівень обґрунтування запропонованих рішень;

−       ступінь самостійності проведення дослідження;

−       розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

−       уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

−       здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки погляди;

−       загальний рівень підготовки студента;

−       володіння культурою презентації.

 

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Робота є бездоганною: має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні, стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема М(Д)Р в основному розкрита, але є недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета М(Д)Р. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне, Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Роботи до захисту не допускається, якщо: подана науковому керівникові на перевірку, або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом; написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету; виконана не самостійно; структура не відповідає вимогам; відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів; не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена, неякісно надрукована.

 

Додаток А

Зразок титульного аркушу М(Д)Р

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

_____________________________________________________________________________________________________

(назва інституту, факультету)

 

_____________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

________________________________

 (освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

 

 

 

 

Виконав: студент ___курсу, групи ______

напряму підготовки (спеціальності)         

___________________________________

                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

_____________________________________________________________

                                 (прізвище та ініціали студента)

Керівник ___________________________

                                                          (прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

                                                           (прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

                                                           (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 20__ р.


Додаток Б

Зразок індивідуального завдання

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Інститут, факультет _________________________________________________

Кафедра ___________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень______________________________________

Напрям підготовки (спеціальність)____________________________________

__________________________________________________________________

                                                                                           (шифр і назва)

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                       Завідувач кафедри ________________

                                                                                                                                                                              (підпис)

                                                                  ______________________________

                                                                                                                                               (прізвище, ініціали)

                                                                                        “____” _________________20___ р.

 

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

         1. Тема роботи________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________,

 

керівник роботи___________________________________________________

                                         ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом університету від “___”__________20__ р. №______.

         2. Строк подання студентом роботи_______________________________

         3. Вихідні дані до роботи________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

         4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

         5. Перелік графічного матеріалу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        

         6. Консультанти розділів роботи

 

Розділ

Прізвище, ініціали

та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7. Дата видачі завдання _____________________________________

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                               Студент _________  ____________________________

                                                          ( підпис )                                                                     (прізвище та ініціали)

 

  Керівник роботи _________   ____________________________

                                                          ( підпис )                                                                     (прізвище та ініціали)

 

Додаток В

Зразок форми відгуку наукового керівника

 

 

ВІДГУК

 

на магістерську (дипломну) роботу

 

студента________________________________________________________

                                                        (прізвище, ім’я)

на тему_________________________________________________________

                                                        (назва теми)

_______________________________________________________________

 

 

(Текст відгуку)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        

Загальна оцінка магістерської (дипломної) роботи та висновки щодо рекомендації до захисту в ДЕК.

 

Науковий керівник_______________________________________________

                                                                              (посада, місце роботи)

                            _______________                          _______________________

                                      (підпис)                                                                 (ініціали, прізвище)

 

                   “____” ____________ 20__ р.

 

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

ВІДГУК

Наукового керівника, доцента, кандидата економічних наук

Шоста Івана Михайловича

на магістерську (дипломну) роботу магістра (спеціаліста) 5-го курсу групи ОA м (с) - 56

Гусарука Романа Володимировича

на тему: “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч” м. Коломия)”

Актуальність теми. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх років, спрямовані на реформування господарського механізму, адекватного ринковій економіці. Особливе місце в цьому займає облік прибутку. Все це зумовлює актуальність теми. Мета дослідження. Мета магістерської (дипломної) роботи полягає у виявленні тенденцій, під впливом яких формується фінансовий результат діяльності підприємства. Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження вибране ТОВ “Збруч” , м. Коломия. У першому розділі “Підприємство в системі ринкових відносин”  досліджуються теоретичні основи економічної категорії “прибуток”. У другому розділі “Особливості формування прибутку за національними обліковими стандартами”  досліджено організаційні питання обліку формування прибутку, методики його визначення. У третьому розділі “Фінансова звітність і її аналіз”  викладено методику аналізу фінансового стану підприємства. Крім цього, запропоновано нові методи прогнозування можливого розвитку підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення роботи стосовно вдосконалення обліку прибутку доведені до рівня методичних розробок та прикладних рекомендацій і частково впроваджені в облікову практику ТОВ “Збруч” м. Коломия (довідка від “___” _________ 20__ р. № ___).

Реалізація результатів дослідження: Теоретичні та методологічні розробки, викладені в роботі, доповідались автором на науково-практичній конференції “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством” (м. Коломия, “___” _________ 20__ р.), міжвузівській конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (м. Львів, “___” _________ 20__ р.). За темою магістерської (дипломної) роботи опубліковано 3 наукові праці загальним обсягом 1,2 д.а., з них дві - матеріали конференцій.

Недоліки: 1. В питанні “Облікова політика підприємства”  автор до певної міри обмежився оглядом літературних джерел з економічної теорії (с.26-37), упустивши в той же час питання облікової політики підприємства. 2. На нашу думку, зміст питання “Облік податків на прибуток”  другого розділу роботи не в повній мірі відповідає назві, оскільки в ньому значну увагу сконцентровано на об’єктах обліку і статтях витрат (с.57– 68). Всі ці зауваження не змінюють загальної позитивної оцінки роботи.

Загальний висновок: Магістерська (дипломна) робота Гусарука Романа Володимировича на тему “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч” м. Коломия)” є завершеним, самостійно проведеним науковим дослідженням, за змістом та оформленням відповідає вимогам МОН України, а її автор заслуговує на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста) за спеціальністю 8.050106 (7.050106) – “Облік і аудит”.

Оцінка: заслуговує оцінки “добре”.

 

__ _____________ 20__ р.                      І. Шост

 

 

 

 

 


Додаток Д

Зразок форми зовнішньої рецензії

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

на магістерську (дипломну) роботу

 

студента економічного факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника ____________________________________________

                                                                 (прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________   (назва теми)

 

 

 1. Актуальність теми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Якість проведеного аналізу проблеми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Практична цінність висновків і рекомендацій

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наявність недоліків

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Загальний висновок і оцінка магістерської (дипломної) роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рецензент ______________________________________________________

                                                                (посада)

         ___________________                  _________________________________

                       (підпис)                                                                               (ініціали, прізвище)

 

_________________________________________

                              (місце роботи)

 

 

Печатка                                           “_____” ______________ 20__ р.

                                                                               (дата)

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Економічний факультет

 Кафедра обліку і аудиту

РЕЦЕНЗІЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ (ДИПЛОМНУ) РОБОТУ

магістра (спеціаліста) п’ятого курсу групи ОА м (с)-56 Гусарука Романа Володимировича на тему: “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч”,  м. Коломия)”

Актуальність теми. Нестабільність виробничо-господарських зв’язків у народному господарстві України  негативно впливає на обсяги виробництва продукції, її собівартість та рентабельність. Така ситуація вимагає нових підходів до побудови системи обліку і контролю за формуванням прибутку, що й зумовлює актуальність теми магістерської (дипломної) роботи.

Самостійні розробки і пропозиції автора. У науковому дослідженні автор вніс конкретні пропозиції з обґрунтування порядку визначення прибутку за звітний період; запропонував форми реєстрів зведеного обліку; розробив методику внутрішнього контролю за поточним використанням прибутку.

 Практичне значення роботи: Реалізація внесених пропозицій та рекомендацій дозволить поліпшити організацію обліку у досліджуваному господарстві.

Недоліки: Мало посилань на сучасну наукову літературу та розробки в системі фінансового обліку, недостатньо розкрито питання “Облік податків на прибуток” , упущене питання автоматизованого ведення обліку і контролю за формуванням і поточним використанням прибутку.

Загальний висновок: Магістерська (дипломна) робота Гусарука Романа Володимировича на тему “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч”,   м. Коломия)”  виконана відповідно до вимог, які ставляться МОН України до такого виду наукових робіт, допускається до захисту з оцінкою “добре”, а її автор заслуговує на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста) за спеціальністю - “Облік і аудит” .

Головний бухгалтер управління сільського господарства і продовольства Коломийської державної адміністрації.

 

“__” _____________ 20__ р.                                      Р.К. Меленчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток Е

Зразок оформлення реферату

 

РЕФЕРАТ

 

Магістерська (дипломна) робота містить        сторінок _____, таблиць _____, рисунків _____, додатків _____, список літератури з _____ найменувань.

 

НАЗВА МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Предметом дослідження є ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об'єктом дослідження виступає ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета магістерської (дипломної) роботи полягає в ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завданнями роботи є ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами дослідження сформульовані ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одержані результати можуть бути використані ______________________

____________________________________________________________________

Рік виконання магістерської (дипломної) роботи ________________

Рік захисту роботи _______________

Додаток Ж

Зразок змісту М(Д)Р

 

Використання даних бухгалтерського обліку та контролю

 для прийняття управлінських рішень

 

 

Вступ............................................................................................................

Розділ І. Облікова інформація – невід’ємна складова управління підприємством............................................................................................................

1.1. Роль бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в управлінні господарською діяльністю підприємства...........................................................

1.2. Сутність і природа обліку витрат на виробництво...........................

1.3. Організаційні та методичні аспекти обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції.....................................................................................

Висновки до розділу І                                                                               

 

Розділ II. Системи обліку витрат на виробництво та результатів господарської діяльності...........................................................................................

2.1.  Класифікація систем обліку витрат на виробництво.......................

2.2. Система обліку і калькулювання собівартості продукції за повними витратами..................................................................................................

2.3.      Система обліку і калькулювання собівартості продукції за змінними витратами.............................................................................................

2.4.              Фінансові результати господарської діяльності.........................

Висновки до розділу ІІ                                                                                

 

Розділ III. Організація контролю за формуванням собівартості продукції та її рентабельністю..................................................................................

3.1.  Бюджетування і контроль...................................................................

3.2.  Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.......................................................................................................................

3.3.  Контроль витрат за центрами відповідальності...............................

3.4.  Контроль за рентабельністю продукції.............................................

Висновки до розділу ІІІ                                                                               

 

Загальні висновки............................................................................

Список використаних джерел.....................................................

Додатки................................................................................................

 


Додаток И

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах ринкових відносин головною умовою розвитку кожного підприємства є його здатність ефективно вести виробництво, що врешті-решт зводиться до вміння отримувати необхідний прибуток. Разом з тим, окремі облікові аспекти його формування за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній науці, хоч дослідженнями цієї проблеми на макроекономічному рівні займалися вчені-економісти Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Дем’яненко М.Я., Чумаченко М.Г. (тут треба назвати прізвища відомих автору роботи науковців). Отже, дослідження облікового характеру, які б висвітлювали методику формування прибутку на окремо взятому підприємстві є, на наш погляд, актуальний.

Мета і задачі дослідження полягають у розробці практично значимих пропозицій щодо вдосконалення методики відображення формування прибутку з врахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У зв’язку з цим у магістерській (дипломній) роботі поставлені і вирішені такі задачі:

-   вивчити і критично проаналізувати наукові публікації за обраною темою дослідження, узагальнити їх за підходом авторів щодо цієї проблеми;

-   порівняти практику відображення прибутку в ТОВ “Збруч” м. Коломия з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” , 16 “Витрати” , 21 “Вплив зміни валютних курсів” і на цій основі окреслити необхідні напрями розробки пропозицій щодо усунення виявлених розбіжностей;

-   сформулювати конкретні висновки за предметом дослідження;

-   обґрунтувати практично значимі пропозиції, впровадження яких в ТОВ “Збруч” м. Коломия забезпечило би дотримання методики формування прибутку у відповідності з вимогами національних П(С)БО.

Об’єктом дослідження вибрано ТОВ “Збруч” м. Коломия, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування прибутку з використанням практичних матеріалів. Крім того, в якості об’єкта дослідження фігурують дані подібних підприємств регіону.

Предметом дослідження визначено методичні аспекти формування прибутку в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки (а далі вказати назву галузі, до якої належить підприємство).

Методи дослідження. У магістерській (дипломній) роботі використовувались такі методи як системний аналіз - для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; синтез - для узагальнення розрізнених аспектів методики формування прибутку; аналогія - для дослідження відповідності вітчизняної системи обліку і характерної для зарубіжної практики; інформаційне моделювання (уявне і матеріальне) - для забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування – для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії й практики організації системи облікового забезпечення формування прибутку; конкретизація - для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом - для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватно вимогам стандартів; статистичні та аналітичні розрахунки - для дослідження фактографічної облікової інформації; порівняння - для зіставлення даних підприємств у динаміці; групування - для визначення залежностей одних показників від інших; середніх і відносних величин - для дослідження рівня використання облікової інформації в управлінській діяльності; монографічний — для дослідження теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних вчених проблеми облікового забезпечення; розрахунково-конструктивний — для обґрунтування пропозицій щодо формування прибутку; графічний - для наочного зображення результатів дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі узагальнено і критично проаналізовано основну наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику відображення в обліку формування прибутку з урахуванням вимог національних положень (стандартів).

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що запропонована методика апробована в ТОВ “Збруч” м. Коломия, отже є реальною, і може бути застосована на інших підприємствах галузі. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в ТОВ “Збруч” м. Коломия (довідка №___ від “__”._______20__ р.).

Обсяг та структура роботи. Магістерська (дипломна) робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Вона викладена на 108 сторінках, ілюстрована 12 таблицями, 15 рисунками та 5 додатками. Список літератури включає 87 найменувань.

У вступі викладено актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, методи його проведення, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів тощо.

У першому розділі “Підприємство в системі ринкових відносин” досліджуються теоретичні основи економічної категорії “прибуток” та управлінські аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства.

У другому розділі “Особливості формування прибутку за національними обліковими стандартами” досліджено організаційні питання обліку формування прибутку. Окреслено основні напрямки удосконалення методики визначення прибутку (збитку), його розподілу і перерозподілу.

У третьому розділі “Фінансова звітність і її аналіз” викладено методику аналізу фінансового стану підприємства. Крім цього, запропоновано нові методи прогнозування можливого розвитку підприємства.


Додаток К

РОЗДІЛ II (тут крапки не ставлять!)

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ

ОБЛІКОВИМИ СТАНДАРТАМИ (тут крапки не ставлять!)

 

1.1. Основні вимоги національних стандартів щодо відображення прибутку у системі облікових записів (тут крапки не ставлять!)

 

Згідно з МСБО 8 “Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці” звичайна діяльність - це будь-яка діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають внаслідок неї.

У зв’язку із цим у складі звичайної діяльності можна виділити.........

 

 

 

 

 

Взірець початку написання першого параграфу розділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Л

Отже, проведений нами аналіз тенденцій становлення і розвитку обліку прибутку дає можливість зробити наступні висновки:

- виникнення фінансового обліку - це закономірний процес історичного розвитку. Він обумовлюється суспільно-виробничими відносинами, науково-технічним прогресом, розвитком теорії і практики обліку як інформаційної моделі господарського механізму.

1.2. Методика визначення прибутку (збитку) за звітний період на рахунках бухгалтерського обліку і техніка складання Звіту про фінансові результати.

Звіт про прибутки та збитки - це звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства. У різних країнах цей звіт може мати різну назву:

 • Звіт про прибуток,
 • Рахунок прибутків і збитків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток М

Лексико-граматичні вирази

 

Проблема... перебуває у центрі уваги...

заслуговує на особливу увагу...

посідає важливе місце...

є актуальною...

належить до найактуальніших...

є малорозробленою, недослідженою...

є дискусійною, недостатньо розробленою ... Важливо ... дослідити ...описати ... узагальнити ... вивчити ...

пояснити ... систематизувати ... класифікувати ...

підсумувати... проаналізувати ... з’ясувати ...

розробити ... простежити ... виявити ...

 

Прийнято вважати, що...

Загальновідомо, що ...

Згідно з точкою зору ...

На думку (кого?)....

Як вважає ....

Слушно вважає …

Існуючі точки зору з цього питання можна класифікувати таким

чином ...

Дослідженням цієї проблеми займалися..

Цих поглядів дотримуються...

Однією з найважливіших особливостей ...

Матеріали здійсненого дослідження дозволяють згрупувати (кла­сифікувати, узагальнити, уточнити, конкретизувати) ...

 

Є серйозні розбіжності в поглядах на ....

Автор припускається, на наш погляд, помилкових тверджень ...

Є дискусійним питання ...

Сумнів викликають наведені дані ...

Не можна погодитись ....

Автор, на наш погляд, помиляється стосовно ...

Припустимо, що ...

Доречно проаналізувати ситуацію, припустивши, що ...

 

Таким чином, проведене дослідження (аналіз) підтверджує, що ...

Отже, є підстави зробити такий висновок, що ....

Як підсумок, зазначимо, що ...

Дані здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок про ...

Сформулюємо основні висновки та рекомендації ....

 


Додаток Н

ВИСНОВКИ

Проведені нами дослідження були спрямовані на удосконалення чинної системи обліку і контролю прибутку, оскільки за даних обставин вона виявилась мало здатною для ефективного і гнучкого управління фінансовими ресурсами, продовжує зберігати характер “історичного обліку і контролю” .

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції:

 1. Проблеми, зумовлені інфляцією, відрізняються як важливістю, так і за складністю.

Будь-який рівень інфляції, що перевищує 3-4% рахується значним. Інфляція вимагає:

а) додаткових інвестицій, щоби підтримати рівень норми прибутку;

б) переоцінки вартості основних засобів;

в) точності виміру засобів і їх джерел, відображених на бухгалтерських рахунках. Таким чином, інфляція має вирішальний вплив на фінанси підприємства.

2. З нашої точки зору, поєднання короткострокових запозичень з довгостроковим кредитування, що в сумі складає 1,1 млн. Грн.. для ТОВ “Збруч” небезпечне: підприємство може бути змушене виплатити короткострокові позики негайно, не будучи готовим повернути власні довгострокові вкладення, а поточних надходжень для цього недостатньо.

Отже, запропоновані в дослідженні заходи створять необхідні умови для оперативного управління витратами, в процесі якого виявляються наявні резерви виробництва, попереджується нераціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Взірець подання висновків М(Д)Р

 

Додаток П

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У М(Д)Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць магістра, спеціаліста, який наводять в магістерській чи дипломній роботі, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

 

 

 

 


Міністерство агропромислової політики України

Коломийське районне управління АПК

Товариство з обмеженою відповідальністю “Збруч”

46012, м. Коломия вул. Ст. Бендери, 310. Код ЄДРПОУ 02071122, р/р

525125146975 у Коломийському відділенні Приватбанку, МФО 338028.

Телефакс (0352) 43-55-51 Е-mail: zbruch%иuniсоm._ternopil.ua.

“__”.______________.20__ р. № ___

Державній екзаменаційній комісії

з присвоєння кваліфікації економіста за

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

(спеціаліста) за спеціальністю - “Облік і аудит”

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

 

ДОВІДКА

видана Гусаруку Роману Володимировичу про те, що виконані ним розробки в процесі дослідження на тему: “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч”  м. Коломия)”  та сформульовані на підставі цього пропозиції щодо удосконалення методики обліку прибутку використані в обліковій практиці підприємства.

 

Директор                                                      П. Гринюк

                                         М.П.

 

Головний бухгалтер                                          Г. Марків

 

 

Взірець довідки про впровадження результатів дослідження

 


АНОТАЦІЯ

Гусарук Р. В. “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч” м. Коломия)”. – Рукопис.

Магістерська (дипломна) робота на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста) за спеціальністю – “Облік і аудит”. – Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, Івано-Франківськ. – 20__ р.

В магістерській (дипломній) роботі досліджено теоретичні питання, нові методологічні підходи та практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства.

В роботі розглянуто основні методологічні засади побудови обліку прибутку і на основі узагальнення вивченого висловлено пропозиції щодо його вдосконалення. Обґрунтовано необхідність оперативного обліку фінансових результатів та удосконалено методику визначення прибутку (збитку) за звітний період.

Розроблено методику аналізу фінансової звітності за каналами формування прибутку підприємства.

Ключові слова: прибуток, витрати виробництва, собівартість, бухгалтерський облік, внутрішньогосподарський облік, аудит, виробництво, реалізація, фінансова звітність, фінансові результати діяльності.

 

 

Взірець анотації на магістерську (дипломну) роботу

 

Завідувачу кафедри обліку і аудиту

____________________________________

магістра (спеціаліста) групи ОА м (с) – __

____________________________________

 

 

Заява

Прошу затвердити мені тему магістерської (дипломної) роботи  __________________________________________________, яку я планую виконати на прикладі ____________________________________________ міста _____________________                                     (назва підприємства)                                                                      

                   (назва міста)

 

 

Науковим керівником прошу призначити _____________________

 

“____”_________20__ р.                                                  ( підпис)

 

 

 

 

 

 

 


Додаток Р

Витяг із ДСТУ 3582–97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

пор.

Слово

Форма

скорочення

Примітка

1

аркуш

арк.

(при цифрах)

2

гривня

грн

(без крапки, при цифрах)

3

дисертація

дис.

(при назві)

4

імені

ім.

(при назві)

5

метр

м

(без крапки, при цифрах)

6

мільйон

млн

(без крапки, при цифрах)

7

мільярд

млрд

(без крапки, при цифрах)

8

номер

 

 

(умовна позначка при цифрах)

9

номер порядковий

№ пор.

(умовна позначка при цифрах)

10

одиниця

од.

(при цифрах)

11

наприклад

напр.

 

12

примітка(и)

прим.

 

13

рік

р.

(при цифрах)

14

роки

рр.

(при цифрах)

15

століття

ст.

(при цифрах)

16

сторінка

с.

(при цифрах)

17

та інші

та ін.

 

18

так званий

т. з.

 

19

тисяча

тис.

(при цифрах)

20

у тому числі

у т. ч.

 

 

 


Додаток С

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Направляється студент __________________________ до захисту дипломної роботи за

                                                                              (прізвище та ініціали)

напрямом підготовки ____________________________________________________________

                                                                                          (шифр і назва напряму підготовки )

спеціальністю_________________________________________________________________________

                                                                                                                           (шифр і назва спеціальності)

 

 на тему:________________________________________________________________________

                                                                                                                              (назва теми)

 

Дипломна робота  і рецензія додаються.

Директор інституту, декан факультету _____________________

                                                                                                                         (підпис)

 

 

Довідка про успішність

 ______________________________________ за період навчання в інституті, на факультеті

                   (прізвище та ініціали студента)

____________________________________________ з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ЄКТС:               А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

                               

                                   Секретар інституту, факультету ____________ ______________________

                                                                                                                                                                        (підпис)                                                (прізвище та ініціали)

 

Висновок  керівника дипломної роботи

Студент (ка)_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                       Керівник роботи ________________________

                                                                                                                                                                                                            (підпис)

                                                                      “____”_________________20 ___ р.

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

   Дипломна робота розглянута. Студент (ка)_____________________________________

                                                                                                          (прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної  роботи в Державній екзаменаційній комісії.

            Завідувач кафедри __________________________________________________________

                                                                                                                                             (назва)

                    ________________________      __________________________________

                                                          (підпис)                                                                      (прізвище та ініціали)                    “_____”___________________20___ р.