Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і оподаткування

З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступного іспиту до аспірантури

спеціальності 071 -  «Облік і оподаткування»

 

БІЛЕТ №   1

 

1. Дати обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:

 

1. Методика та організація обліку, аналізу, контролю і оподаткування зобов’язань підприємства.

2. Бухгалтерська та податкова звітність в системі управління підприємством.

3. Характеристика інформаційних систем і технологій в обліку, звітності та аудиті.

 

2. Презентація дослідницької пропозиції.

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

Керівник проектної групи

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вступний іспит до аспірантури здійснюється у формі усного іспиту, який включає відповіді на п’ять теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції.

Підготовка відповіді – 40 хв.

 

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних випробувань, правильно виконавши всі завдання – 100 балів, а саме:

1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 20 балів (усього: 3 х 20 = 60 балів).

2. Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

– наукова новизна – 7 балів;

– обґрунтованість – 7 балів;

– оригінальність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– реалістичність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– повнота викладення всіх структурних частин – 6 балів;

– переконлива презентація дослідницької пропозиції – 6 балів.