Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і оподаткування

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Економічний факультет

 

Кафедра обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

для виконання

випускної кваліфікаційної роботи магістра

за спеціальністю

071 «Облік і оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування

 

Упорядники: д.е.н., проф. Швець В.Г., к.е.н., доц. Засадний Б.А., к.е.н., доц. Мисака Г.В., к.е.н. ас. Дерун І.А.

 

 

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра затверджені на засіданні кафедри обліку та аудиту

 

Протокол № 3 від «25» жовтня 2018 року

 

В.о. завідувача кафедри

обліку та аудиту                   ____________________       (Мельник Т.Г.)

 

 

Схвалено науково - методичною комісією економічного факультету

Протокол № ___ від « ___» _____________ 2018 року

Голова науково-методичної комісії ____________________ (Магомедова А.М.)

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Мета написання випускної кваліфікаційної роботи магістра                      4

2. Підготовка до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра       5

3. Структура, зміст і обсяг випускної кваліфікаційної роботи магістра                  6

4. Збір матеріалу та його обробка                                                                             8

5. Рецензування, захист та оцінка випускної кваліфікаційної

роботи магістра                                                                                           13

 

 

Додаток 1. Тематика випускних кваліфікаційних робіт магістрів                 15

Додаток 2. Зразок заяви для затвердження теми випускної кваліфікаційної

роботи магістра                                                                                      18

Додаток 3. Завдання на виконання випускної кваліфікаційної

роботи магістра                                                                                      19

Додаток 4. Структура випускної кваліфікаційної роботи магістра

за обсягом                                                                                     21

Додаток 5. Титульна сторінка випускної кваліфікаційної роботи магістра 22

Додаток 6. Загальні вимоги до випускної кваліфікаційної роботи магістра          23

Додаток 7. Приклади оформлення літературних джерел                             24

Додаток 8. Відзив наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи магістра                                                                                         26

Додаток 9. Зовнішня рецензія на випускну кваліфікаційну роботу магістра        28

Додаток 10. Титульний лист роздаткового матеріалу                                           29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Мета написання випускної кваліфікаційної роботи магістра

 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи магістра є завершальним етапом другого (магістерського) рівня вищої освіти, що відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій. В ній необхідно показати поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навички за обраною спеціальністю, загальні засади методології наукової та професійної діяльності, інші компетентності, достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру магістерського рівня професійної діяльності.

За обраною темою необхідно показати вміння глибоко й всебічно досліджувати поставлені питання, робити обґрунтовані висновки і надавати конкретні пропозиції щодо удосконалення системи обліку і аудиту як функцій управління підприємствами, організаціями і установами.

Метою написання випускної кваліфікаційної роботи магістра є:

- поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з вибраного напрямку спеціалізації в галузі обліку та аудиту, а також уміння застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

- пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови системи державного регулювання бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту на підприємствах, в організаціях і установах, уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних проблем.

Випускна кваліфікаційна робота магістра повинна виявити ступінь підготовки магістра до самостійної діяльності в обраній галузі. Майбутній фахівець має правильно використовувати теоретичні положення економічної науки для успішного розв`язання поставленої проблеми, вміти користуватися науковим апаратом.

При написанні випускної кваліфікаційної роботи магістра необхідно використовувати як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки), так і спеціальні методи економічного дослідження (економіко-статистичні, економіко-математичні, моделювання та прогнозування).

Випускна кваліфікаційна робота магістра виконується індивідуально за вибраною темою із переліку тем, який розробляється та затверджується кафедрою обліку та аудиту.

Робота повинна відповідати таким вимогам:

 • виконуватися на конкретних матеріалах, зібраних протягом практик, які проходить студент протягом навчання в університеті;
 • містити розроблені студентом реальні пропозиції, які Екзаменаційна комісія (ЕК) могла б рекомендувати до впровадження;
 • результати роботи можна було б включити до наукового звіту кафедри;
 • з теми випускної кваліфікаційної роботи магістра студенту бажано мати одноосібну публікацію або виступ на науково-практичній конференції.

 

 

2. Підготовка до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра

 

Підготовку до написання випускної кваліфікаційної роботи магістра починають з вибору теми. Студентам надається право вибору теми випускної кваліфікаційної роботи магістра з проблематики, визначеної кафедрою обліку та аудиту (додаток 1). Студент може запропонувати тему, яка не передбачена тематикою випускних кваліфікаційних робіт, обґрунтувавши її актуальність, узгодити її з науковим керівником та затвердити її на засіданні кафедри. Дублювання обраних тем випускних кваліфікаційних робіт магістрів студентами денної та заочної форми навчання не допускається.

Закріплення за студентами тем випускних кваліфікаційних робіт магістрів оформляється розпорядженням керівника магістерської програми – завідувачем кафедри на першому році навчання за магістерською програмою на основі заяви (додаток 2). Цим розпорядженням також призначаються наукові керівники випускної кваліфікаційної роботи магістра зі складу викладачів кафедри, а в разі необхідності – зі складу наукових співробітників та висококваліфікованих спеціалістів інших установ та підприємств відповідного профілю.

Обравши тему, студент повинен чітко визначити мету випускної кваліфікаційної роботи магістра, послідовність її написання, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Кваліфіковану допомогу в цьому можуть надати викладачі, завідувач кафедри обліку та аудиту, працівники навчальної лабораторії з бухгалтерського обліку, бібліотеки.

Особливу увагу слід приділити огляду сучасної наукової літератури з питань, що розглядаються у випускній кваліфікаційній роботі магістра. Після вивчення літературних джерел і нормативних матеріалів студент складає план випускної кваліфікаційної роботи магістра. План роботи разом із завданням студент подає на кафедру для затвердження завідувачем не пізніше як через місяць після затвердження теми і наукового керівника.

Складання плану – один з найважливіших етапів підготовчої роботи. План повинен відобразити сутність обраної теми, напрямок її дослідження, постановку окремих питань. Після самостійного складання двох-трьох варіантів плану студент повинен звернутися до наукового керівника. Після обговорення підготовлених варіантів відбирається (або на їх основі складається) найбільш оптимальний. Під час написання роботи план може уточнюватися. При складанні плану варто використати власний досвід, набутий при виконанні випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

Після затвердження на засіданні кафедри теми випускної кваліфікаційної роботи магістра та розробки її плану студент спільно з науковим керівником складає завдання до виконання роботи у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3. Один примірник завдання здається на кафедру, другий знаходиться у студента.

 

3. Структура, зміст і обсяг випускної кваліфікаційної роботи магістра

 

Рекомендується така структура випускної кваліфікаційної роботи магістра:

 • вступ;
 • основна частина роботи, яка складається, як правило, з трьох-чотирьох розділів;
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • додатки.

Обсяг магістерської роботи (не враховуючи списку використаних джерел та додатків) повинен бути в межах 90 – 100 сторінок комп’ютерного набору (шрифт № 14, Times New Roman через 1,5 інтервалу, текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм). Структура випускної кваліфікаційної роботи магістра за обсягами наведена у додатку 4.

Заголовки структурних частин випускної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами, виділяючи текст жирним. Назви цих частин потрібно вирівнювати по центру. Заголовки підпунктів розділів роботи друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Після назви підпункту потрібно відступити один рядок. Кожну структурну частину випускної роботи необхідно починати з нової сторінки.

Перед назвою розділу і параграфа проставляються їхні номери: перша цифра означає розділ, а друга після крапки - номер параграфа (наприклад, другий розділ, третій параграф - 2.3).

У вступі (4-5 сторінок) обґрунтовується актуальність теми роботи, визначається її місце в сучасних дослідженнях, рівень її розробки з переліком вчених які досліджували дану тему, вказуються мета та завдання, предмет, об’єкт та методи дослідження, вказується інформаційна база дослідження, розкривається структура роботи і дається коротка її характеристика. Кожен окремий елемент, ключові слова вступу повинен бути виділений жирним шрифтом та починатися з абзацу.

Обов’язковим є вказування інформаційної бази дослідження. Наприклад, «Інформаційною базою даного дослідження послужили первинна документація, фінансова звітність, державні нормативно-правові акти, регулюючі  документи підприємства, статистичні матеріали Державної служби статистики України, наукові звіти НДІ тощо». 

В кінці вступу зазначають загальний обсяг випускної роботи. Наприклад, «Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи магістра становить 98 сторінок друкованого тексту, включає 16 таблиць на шістнадцяти сторінках, 11 рисунків (схем та графіків) на тринадцяти сторінках, 9 додатків на чотирнадцяти сторінках, список використаних джерел налічує 120 найменувань.

Вважається, що одна таблиця (рисунок, схема, графік) розташовується на одній сторінці, навіть якщо він займає менше однієї сторінки.

У кінці вступу не повинна залишатися велика частина незаповненої сторінки. Потрібно намагатися заповнити увесь обсяг останньої сторінки.

Як зразок рекомендовано використовувати структуру вступної частини автореферату дисертації доктора філософії.

У першому розділі висвітлюються основні положення наукового завдання. Всебічно розглядається об’єкт дослідження як економічна і обліково-аналітична категорії у взаємозв’язках і розвитку або вивчаються теоретичні основи бухгалтерського обліку, аналізу, контролю чи аудиту об’єкта дослідження. Особливу увагу слід звернути на викладення найновіших теоретичних розробок та практичний аналіз з різних точок зору з теми дослідження, опис методів дослідження та методів розрахунку. Бажано зробити короткий екскурс в історію розвитку об’єкта дослідження та дати критичний огляд відомих літературних вітчизняних та зарубіжних джерел, нормативно-правової бази тощо.

У другому, третьому та четвертому розділах відповідно до поставлених завдань аналізується проблема, що досліджується, а також можливості її реалізації на практиці. Для цього насамперед виконується аналіз використовуваних у практиці методів та форм організації бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу, ревізії і контролю, оцінюється їх ефективність, здійснюються розрахунки на базі зібраних у процесі відпрацьованих практик фактичних та цифрових матеріалів за допомогою методів, розглянутих у першому розділі випускної кваліфікаційної роботи магістра (залежно від теми дослідження).

В останньому параграфі кожного розділу необхідно навести та обґрунтувати напрями удосконалення, оптимізації та шляхи покращення організації, методики бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту, та контролю, обґрунтовуються висновки та рекомендації щодо практичного використання результатів дослідження. Удосконалення об’єктів, що вивчаються, бажано розглядати в контексті завдань з гармонізації та стандартизації обліку і звітності, комп’ютеризації або автоматизації обліково-аналітичних робіт, застосування сучасних методів моделювання і процедур, ефективного управління підприємством (виробництвом) тощо.

У висновках (4-5 сторінки) підводять підсумки дослідження, формулюють та обґрунтовують пропозиції, визначаючи їх вагомість для удосконалення практики та розв’язання проблем, пов’язаних з бухгалтерським обліком, аналізом, аудитом та контролем. Висновок починається з невеликої преамбули (вступу). Висновки нумерують за кількістю написаних параграфів. Висновок повинен узгоджуватися з метою та завданнями випускної кваліфікаційної роботи магістра. Кожен висновок структурно містить констатуючу та конструктивну частини. При формулюванні висновків бажано уникати стилю анотації або рецензента. У кінці висновків не повинно залишатися велика частинна незаповненої сторінки. Потрібно намагатися заповнити увесь обсяг останньої сторінки.

В додатки, щоб не перевантажувати основну частину, виносяться великі таблиці, розрахунки, додаткові та допоміжні матеріали – первинна документація, заповнені форми звітності, тексти чи витяги з наказів, стандартів, Законів, положень, інструкцій тощо, результати розрахунків, виконаних з використанням ЕОМ. Нумерація додатків здійснюється великими літерами українського алфавіту (Додаток А). Вирівнювання нумерації додатків здійснюється по правому краю сторінки. Для нумерації додатків не використовуються літери «Ґ», «Є», «І», «Ї», «О», «Ь», «Й». Після присвоєння номеру додатку з нового рядка для таблиці пишеться назва таблиці (без зазначення Таблиця 1.1). Назва додатку та його нумерація не виділяється жирним кольором. Кожен додаток потрібно починати з нової сторінки.

Випускна кваліфікаційна робота магістра повинна бути написана чітко, без пропусків та скорочень слів. Необхідно домагатися рівномірного викладання матеріалу в розділах, а в середині розділів - за параграфами. Деякі відхилення в обсязі певних параграфів допускаються, але не рекомендується, щоб обсяг одного розділу перевищував 50 відсотків загального обсягу роботи.

Зміст роботи треба викладати лаконічно, не допускаючи повторень та непотрібних відступів від основної теми, які перенавантажують текст описами, довгими математичними викладками та розрахунками.

На початку роботи розміщують титульну сторінку (додаток 5) з підписом студента, наукового керівника та завідувача кафедри, далі, у вигляді змісту - план роботи та її текст. Зміст повинен відповідати заголовкам у тексті роботи.

 

4. Збір матеріалу та його обробка

Важливим етапом виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра є збір і систематизація фактичного матеріалу. Студенти збирають та систематизують інформацію за темою роботи насамперед під час практик, які вони проходять протягом навчання в університеті.

Перед початком роботи студентів консультує керівник: визначаються конкретні напрямки досліджень, методика збору та обробки інформації, її джерела. В методичному кабінеті кафедри обліку та аудиту слід ознайомитися з наявною інформацією з обраної проблематики і самостійно скласти макети таблиць для окремих розділів роботи, які потрібно узгодити з науковим керівником. Науковий керівник проводить консультації та контролює виконання (відповідно до графіку) окремих розділів та роботи в цілому.

Перший розділ виконується на основі вивчення літературних джерел. Зміст роботи повинен включати елементи самостійного узагальнення по суті викладеного питання.

Другий. третій та четвертий розділи виконуються на основі вивчення чинних нормативно-методичних документів, узагальнення літературних джерел та аналізу матеріалів власного дослідження. Огляд нормативно-правової бази, яка регламентує методологію і організацію обліку і звітності, економічного аналізу, контролю і аудиту бажано звести у таблицю, яка обов’язково містить таку інформацію:

 • найменування нормативного документу, ким і коли виданий та затверджений;
 • короткий зміст нормативного документа чи акта;
 • межі використання в обліково-аналітичній практиці.

Аналогічно необхідно подати характеристику та критичний огляд економічної літератури, наукових та інформаційних джерел за темою роботи.

Збір інформації за визначеною проблематикою здійснюється в більшості випадків протягом двох етапів. Студенти знайомляться зі статистичними виданнями та літературними джерелами на попередніх етапах науково-дослідної роботи - написанні випускної кваліфікаційної роботи бакалавра. Детальним вивченням документів оперативного та бухгалтерського обліку, бухгалтерської та статистичної звітності найбільш доцільно займатися у ході виробничої та науково-дослідної практик.

Під час збору фактичного матеріалу необхідно враховувати основні вимоги, пред`явлені до інформації: повноту, порівнянність та достовірність.

Повнота полягає в тому, що студент повинен повністю охопити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми: зібрати дані за максимально можливий безперервний термін (щонайменше за 3-5 років). 

Збір інформації для випускної кваліфікаційної роботи магістра - форма вибіркового спостереження. За такого спостереження необхідно виконувати вимоги типовості фактів. Типові факти виступають особливою формою повноти даних.

Періодичність полягає в тому, щоб зібрані в процесі вибіркового обстеження факти були взаємопов`язані, мали спільну основу. 

Порівнюваність фактів дасть змогу підсумувати їх та зробити загальні висновки, внести пропозиції. Цю вимогу слід враховувати при виборі об`єкта для збору матеріалу та інформації.

Вірогідність пов`язана з необхідністю отримання в результаті дослідження обгрунтованих та правильних висновків. Вірогідною вважається інформація, яка відображає дійсні, правдиві параметри явищ. Різниця між величиною, отриманою в результаті вимірювання, та дійсними величинами явищ називається помилкою. Вимірювання можуть бути неточними через помилки реєстрації, обчислення та вибіркові спостереження. Для усунення таких помилок необхідно після виписки показників порівняти їх з першоджерелами. Аналогічний контроль необхідний також при складанні таблиць для випускної кваліфікаційної роботи магістра на основі власної інформації.

Можуть бути допущені також помилки в арифметичних розрахунках при обробці зібраної інформації, які можна виявити за допомогою повторних розрахунків та логічного контролю. Повторний розрахунок необхідно виконати на підставі всіх розрахунків, а логічний контроль можливий тільки між взаємопов`язаними показниками. Не слід вибирати для дослідження об`єкти, які функціонують у найкращих або найгірших умовах.

Найбільш типовим недоліком роботи є описовий виклад другого, третього та четвертого розділів, що зумовлено:

- механічним перенесенням до роботи основних положень діючих інструктивно-нормативних документів;

- запозиченням прикладів з організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу, ревізії та контролю на підприємствах, в організаціях та установах тільки з літературних джерел без їх критичного огляду та аналізу;

- поверховим аналізом фактичних звітних даних, статистичної інформації, відсутністю практичних навичок застосування економіко-статистичних та економіко-математичних методів, обчислювальної техніки та недостатнім зв`язком аналітичних даних із запропонованими пропозиціями.

Уникнути зазначених недоліків можна, проілюструвавши всі викладені положення регулятивних та інструктивно-нормативних документів реальними прикладами за результатами досліджень під час практики, вивчивши загальні показники діяльності аналогічних об`єктів за ряд років, визначивши їх динаміку, тенденції та перспективи, виконавши логічний аналіз дослідженого матеріалу.

При виконанні випускної кваліфікаційної роботи магістра студенти повинні використовувати як загальнонаукові, так і специфічні методи економічних досліджень.

До перших відносяться методи діалектичної та формальної логіки (порівняння, аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія, розвиток від абстрактного до конкретного, історичне та логічне). Використання цих загальнонаукових методів робить випускну кваліфікаційну роботу магістра дійсно науковим дослідженням.

До специфічних методів економічного дослідження відносять економіко-статистичні та економіко-математичні, без яких повне дослідження неможливе. Статистичні методи будуються на групуванні досліджуваних об`єктів, узагальненні економічних показників, підготовці статистичних таблиць та графіків.

Для повноти та ефективності використання економіко-математичних методів рекомендується застосування інформаційних систем та технологій в бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті. При цьому можуть бути використані як стандартне програмне забезпечення (для обробки зібраного студентом статистичного матеріалу), так і власні розробки та побудови моделей, макетів, програм тощо. При викладі матеріалу необхідно додержуватися таких вимог:

-превалювання сутності над формою;

- змістовність і конкретність викладання;

- системність і послідовність;

- виділення в тексті окремих абзаців, тому що занадто великі фрагменти не сприяють розумінню викладеного матеріалу;

- завершеність викладення кожної думки;

- виключення тавтології;

- належне оформлення випускної кваліфікаційної роботи магістра.

Загальні вимоги до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра наведені у додатку 6.

Нумерація сторінок починається з титульної сторінки арабськими цифрами у верхньому правому кутку сторінки. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не проставляється.

Зміст (структуру) роботи викладають на другій сторінці. В ньому послідовно перелічують всі частини випускної кваліфікаційної роботи магістра і проти кожного найменування праворуч визначають номер сторінки, з якої вона починається.

Перед назвою розділу і параграфа проставляються їхні номери: перша цифра означає розділ, а друга після крапки - номер параграфа (наприклад, другий розділ, третій параграф - 2.3).

Всі наведені у випускній кваліфікаційній роботі магістра цитати та цифровий матеріал супроводжують точними посиланнями на відповідні джерела, інформація про які вказується у квадратних дужках наступним чином [5, c.12]. Цифра 5 вказує на порядковий номер у списку використаних джерел, а с.12 – означає номер сторінки, на якій розміщено відповідну цитату. Для посилання на законодавчо-нормативні акти вказується лише порядковий номер у списку використаних джерел, наприклад [10].

Таблиці, які є обов`язковою частиною роботи, можуть подаватися безпосередньо у тексті (якщо їх розмір не перевищує 2/3 сторінки) або виносяться в додатки із вказуванням відповідного посилання у тексті.

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. Перенесення її на наступну сторінку при необхідності допускається, якщо в ній вміщуються взаємопов`язані характеристики об`єкта дослідження. При перенесені таблиці у правому верхньому кутку слід зазначати «Продовження табл. 1.2». Якщо таблиця переноситься, тоді всі стовпці потрібно нумерувати арабськими цифрами. Для цього використовується другий рядок таблиці (після рідка назв стовпців).

Всі таблиці у тексті нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і через крапку порядкового номера таблиці (наприклад, Таблиця 1.2). Напис «Таблиця 1.2» ставиться у правій стороні сторінки рядком вище перед назвою таблиці.

Обов’язковим елементом оформлення таблиці є її назва, яка вказується посередині сторінки безпосередньо перед таблицею.

Кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена або розрахована і вказується після таблиці.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.2

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в країнах світу,

кількість країн

Обов’язковість застосування МСФЗ у країні

Лістингові компанії

Нелістингові компанії

1

2

3

Не дозволяється використовувати МСФЗ

32

34

Дозволяється використовувати МСФЗ для всіх або деяких видів діяльності

28

34

Обов’язкове застосування МСФЗ для всіх компаній

81

28

Відсутність фондових бірж

14

-

Джерело: складено за [7, с.25].

Якщо таблиця, рисунок, графік тощо розроблено самостійно автором, тоді вказується:

Джерело: розроблено автором.

 

Наявність у випускній кваліфікаційній роботі магістра ілюстрацій, які називаються “рисунками” (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.

Всі рисунки нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка повинен складатися з номера розділу і через крапку порядкового номера рисунка (наприклад, рис. 1.2). Рисунки розміщуються після посилання на них у тексті. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 1.2)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 1.2» або «...як це показано на рис. 1.2». Рисунки у роботі повинні бути лише чорно-білими. Приклад оформлення рисунку подано нижче:

Рис. 1.1. Взаємозв’язок необоротних активів та інтелектуального капіталу

Джерело: розроблено автором.

 

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах глави арабськими цифрами. Номер формули має складатися з номера розділу та порядкового номера формули, розмежованих крапкою (наприклад, 2.5 - п`ята формула другого розділу). Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі. Номер формули слід взяти в дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він відноситься. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

 

,                                                    (2.1)

де Г − гудвіл;

СВП − справедлива вартість підприємства;

БВЧА − балансова вартість чистих активів.

Бібліографія у випускній кваліфікаційній роботі магістра оформляється відповідно до встановлених правил і містить перелік літератури та інших джерел, використаних при написанні роботи. Порядок оформлення списку використаних джерел подано у додатку 7.

Список використаних джерел оформляють в такому порядку:

 1. Законодавчо-нормативні документи та регулюючі матеріали.
 2. Спеціальна економічна література та інші джерела (в алфавітному порядку).
 3. Опубліковані звіти підприємств, організацій і установ;
 4. Статті в періодичних виданнях, матеріли конференцій;
 5. Статистичні та архівні матеріали (у хронологічній послідовності).
 6. Зарубіжна література мовою оригіналу.

Всі джерела, включені до списку, нумеруються послідовно.

Випускна кваліфікаційна робота магістра виконується українською мовою і подається на кафедру переплетеною в твердій обкладинці разом із зовнішньою рецензією, відзивом наукового керівника та завданням на виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра.

 

 

5. Рецензування, захист та оцінка випускної кваліфікаційної роботи магістра

 

На виконану випускну магістерську роботу, підписану автором, науковий керівник дає письмовий відзив, в якому відмічає актуальність роботи, теоретичний рівень і практичну значущість, глибину розробки, правильність та обгрунтування висновків, підготовленість студента до самостійної практичної діяльності. Відзив повинен містити характеристику кожного розділу виконаної роботи. В цілому, відзив засвідчує, що автор роботи оволодів загальними засадами методології та організації обліку і аудиту  достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру магістерського рівня професійної діяльності. До відзиву керівник додає характеристику основних параметрів форми та змісту випускної кваліфікаційної роботи магістра та процесу її виконання студентом. Зразок відзиву наукового керівника на випускну кваліфікаційну роботу магістра та характеристики наведено у додатку 8.

До випускної кваліфікаційної роботи магістра додається зовнішня рецензії. Рецензентами мають бути вчені, спеціалісти установ чи підприємств, які є фахівцями напрямку, що досліджується в роботі. Зразок зовнішньої рецензії на випускну кваліфікаційну роботу магістра наведено у додатку 9.

Для студентів, що навчаються без відриву від виробництва, рецензентом випускної кваліфікаційної роботи магістра можуть виступати фахівці підприємства (установи), де студент працює. Як виняток, рецензентами можуть також бути викладачі інших вузів чи даного вузу, якщо вони не працюють на кафедрі, де підготовлена випускна кваліфікаційна робота магістра.

У відзиві та рецензії обов’язково зазначається чи виконана робота засвідчує вміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру. Підготовка до публікації тез доповіді на наукову конференцію та/або наукової статті є обов’язковою вимогою за темою дослідження.

Відповідальним за додержання цих вимог є керівник магістерської програми.

Відрецензовані роботи разом з усією документацією (відзив наукового керівника, зовнішня рецензія та оформлене відповідним чином завдання) направляються на попередній захист, на якому присутні автор роботи та його науковий керівник. Враховуючи висновки наукового керівника та рецензента, завідувач кафедри - керівник магістерської програми перевіряє відповідність роботи встановленим вимогам і приймає остаточне рішення щодо представлення роботи до захисту перед ЕК, роблячи відповідний запис на титульній сторінці випускної кваліфікаційної роботи магістра.

Якщо випускна кваліфікаційна робота магістра не відповідає вищезазначеним вимогам, керівник магістерської програми може не допустити студента до захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра. Рішення керівника магістерської програми про недопущення магістерської роботи до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри. Попередній захист відбувається, як правило, за два тижні до початку роботи ЕК.

До захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра студенти зобов`язані підготувати коротку доповідь (7-10 хвилин). На початку рекомендується коротко охарактеризувати актуальність теми та об`єкт дослідження. Після цього доцільно перейти до викладення основного змісту роботи: вибрати 2-3 вузлових питання, які доповідають за такою схемою:

- оцінка сучасного стану (недоліки, виявлені в ході дослідження та аналізу);

- заходи, що пропонуються для удосконалення методів та організації

- висновки та ймовірна ефективність пропонованих рекомендацій.

Під час доповіді треба використовувати ілюстративний матеріал (таблиці), пояснюючи їх зміст членам комісії та присутнім на прилюдному захисті. Для цього можуть бути використані окремі папки-файли, які роздають кожному члену ЕК, а демонстрація їх у вигляді презентації за допомогою мультимедійного проектора є обовязковою. Зразок титульного листка роздаткового матеріалу наведено у додатку 10.

Після доповіді студенти відповідають на запитання членів комісії, а також присутніх на захисті. Голова ЕК або головуючий на засіданні ЕК оголошує присутнім відзив наукового керівника та зміст зовнішньої рецензії. Потім надається слово студенту для відповіді на зауваження наукового керівника та рецензента.

Оцінка виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра здійснюється за 100 бальною шкалою.

Підсумки захисту та оцінки за виконання випускних кваліфікаційних робіт магістрів оголошує голова ЕК після їх обговорення на закритому засіданні ЕК. Якщо захист випускної кваліфікаційної роботи магістра є завершальним етапом державної атестації, то ЕК приймає рішення про присвоєння кваліфікації магістра зі спеціальності «Облік і оподаткування» та оголошує про це студентам-випускникам.

 

 

Додаток 1

 

Тематика випускних кваліфікаційних робіт магістрів

 

 1. Облікова політика підприємства та її вплив на розкриття інформації у фінансовій звітності.
 2. Інформаційні системи і технології в удосконаленні організації обліково-аналітичної роботи та управління діяльністю підприємств
 3. Методика та організація управлінського обліку та бюджетування бізнес-процесів підприємства
 4. Електронний документообіг в системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю діяльності підприємств
 5. Система публічної звітності корпорацій: формування, контроль та аналіз показників
 6. Облікове та контрольно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства
 7.   Судово-бухгалтерська експертиза в системі контролю діяльності підприємств.
 8. Облік і контроль основних засобів та аналіз ефективності їх використання на підприємстві
 9. Облік, контроль та аналіз оплати праці і соціального страхування в умовах пенсійної реформи
 10. Обліково-аналітичні та податкові засади формування амортизації необоротних активів підприємства
 11. Облік, контроль  і оподаткування  лізингових операцій підприємства
 12. Облік, аналіз і контроль в системі управління трудовими ресурсами підприємства
 13. Облік, аналіз і контроль в системі управління природно-ресурсним потенціалом підприємства
 14. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління холдинговою компанією
 15. Особливості обліку, оподаткування і контролю діяльності підприємств малого бізнесу
 16. Обліково-контрольне та аналітичне забезпечення механізму трансфертного ціноутворення
 17. Облік, контроль, і оподаткування маркетингової діяльності підприємства
 18. Облік, контроль, і оподаткування фінансової діяльності підприємства
 19. Облік, контроль, і оподаткування інвестиційної діяльності підприємства
 20. Система обліку, контролю і аналізу  в антикризовому управлінні підприємством
 21.  Облік, контроль і оподаткування внутрішньо групових операцій.
 22. Облік, контроль і аналіз  процесів злиття та поглинання підприємств
 23. Система обліку, контролю і оподаткування  спільної діяльності підприємств
 24. Особливості обліку, контролю і оподаткування соціально відповідальної діяльності підприємств
 25. Особливості обліку, контролю і оподаткування  природоохоронної діяльності підприємств
 26. Особливості  обліку, контролю і оподаткування  діяльності  страхових організацій
 27. Облік, контроль і аналіз валютних операцій банківської установи
 28. Особливості обліку, оподаткування і контролю діяльності неприбуткових організацій
 29. Особливості обліку, оподаткування і контроль послуг   житлово-комунальних організацій
 30. Особливості обліку, оподаткування і аудиту діяльності будівельних організацій
 31. Система обліку і контролю в управлінні ризиками банківської діяльності
 32. Особливості обліку, оподаткування і аудиту діяльності підприємств ресторанного господарства
 33. Особливості обліку, оподаткування і аудиту діяльності підприємств готельного господарства
 34. Особливості обліку, контролю і оподаткування  діяльності підприємств автомобільного транспорту
 35. Особливості обліку, контролю і оподаткування  діяльності підприємств туристичного бізнесу
 36. Особливості обліку, контролю і оподаткування  діяльності  підприємств  оптової торгівлі
 37. Система обліку, контролю і оподаткування    кредитної діяльності банку
 38. Особливості обліку, контролю і оподаткування  діяльності  підприємств   роздрібної торгівлі
 39. Облік, аналіз і контроль біологічних активів аграрного підприємства
 40. Облік і  контроль  виробничих запасів та аналіз  ефективності  їх використання на підприємстві
 41. Облік, аналіз та контроль в управлінні  грошовими потоками підприємства
 42. Облік, аналіз та контроль виробничих витрат та собівартості  готової продукції
 43. Управлінський облік, контроль і аналіз  витрат за центрами відповідальності
 44. Система обліку, контролю і оподаткування в управлінні фінансовими результатами підприємства
 45. Облік, аналізі оподаткування, експортних операцій підприємства
 46. Облік, аналізі оподаткування, імпортних операцій підприємства
 47. Облік, аналіз і оподаткування операцій з фінансовими деривативами на підприємстві
 48. Облік, аналізі контроль   випуску і реалізації готової продукції на підприємстві
 49. Облік,  аналізі контроль та розрахунків з податку на додану вартість в управлінні податковим навантаженням підприємства
 50. Система обліку, аналізу і контролю в управлінні  кредиторською заборгованістю підприємства
 51. Система обліку, аналізу і контролю в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства
 52. Система обліку, аналізуі контролю   забезпечення ефективного управління ризиками підприємницької діяльності
 53. Облік,  аналіз і контроль розрахунків за податком на прибуток в управлінні податковим навантаженням підприємства
 54. Облік, аналізі контроль  коштів цільового фінансування та цільових надходжень
 55. Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства
 56. Облік і аудит зобов’язань підприємства за кредитами банків та аналіз ефективності їх використання.
 57. Особливості обліку та аудиту використання основних засобів на умовах оренди (лізингу)
 58. Облік, контроль та оподаткування розрахунків з учасниками господарських товариств
 59.  Особливості обліку, аналізу і аудиту доходів, витрат та результатів фінансової діяльності підприємства
 60. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів
 61.  Удосконалення нормативного регулювання зовнішнього та внутрішнього аудиту в Україні
 62. Ризик - орієнтована концепція зовнішнього та внутрішнього аудиту
 63.  Методика оцінки ризиків підприємницької діяльності внутрішніми аудиторами
 64.  Еволюція та тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні
 65. Етико – психологічні аспекти впливу обліку та звітності на систему прийняття управлінських рішень.
 66. Обліково – аналітичне забезпечення та аудит процесу створення та ліквідації підприємства
 67.  Облік, аналіз і аудит доходів та видатків  бюджетних установ.
 68. Організаційно-методологічні засади складання консолідованої фінансової звітності підприємств
 69.  Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу бюджетних установ.
 70. Методологія  та організація звітності бюджетних установ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

 

 

В.о. завідувача кафедри обліку та аудиту

к.е.н., доценту Мельник Т.Г.

 

студента (ки) 1 курсу магістратури

денної (заочної) форми навчання

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Петренка Івана Івановича

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему випускної кваліфікаційної роботи магістра «Назва теми» та призначити наукового керівника зі складу викладачів кафедри.

 

 

 

Дата                                                                                     Підпис

 

 

Узгоджено:

 

Науковий керівник                                                     __________________

                                                                                             (ПІБ)

 

Додаток 3

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

«Затверджую»

В.о. завідувача кафедри

обліку та аудиту

к.е.н., доц. Мельник Т.Г.

________________________

«____»______________201__р.

 

ЗАВДАННЯ

на виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра

студента(ки) денної (заочної) форми навчання за спеціальністю

071 «Облік і оподаткування»

 _________________________________________________________________

(Прізвище, ім`я, по батькові)

1.Тема роботи __________________________________________

_________________________________________________________________

2.Затверджена на засіданні кафедри обліку та аудиту «___»__________201_р., та призначений науковий керівник _________________________________________________________________

(вчене звання, посада, прізвище, ім`я, по батькові)

3. Строк завершення роботи ____________________________________________

 1. Попередній захист роботи _________________________________________
 2. Мета дослідження _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Завдання дослідження ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 1. Предмет дослідження ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Об’єкт дослідження ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Перелік наочного (демонстраційного) матеріалу, що виноситься на захист ______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Календарний план виконання завдання:

з/п

Зміст виконаної роботи

Строки

виконання

Дата фактичного

виконання

Підпис наукового керівника

1

Визначення тематики, уточнення плану роботи, оформлення та затвердження завдання

До 01 грудня

 1 року навчання

 

 

2

Опрацювання літературних джерел, нормативних документів, збір та обробка статистичних, звітних даних, проведення розрахунків та аналізу

До 01 лютого

1 року навчання

 

 

3

Написання розділу 1.(вказати назву)

До 01 квітня

1 року навчання

 

 

4

Написання розділу 2. (вказати назву)

До 01 червня

1 року навчання

 

 

5

Написання розділу 3. (вказати назву)

До 01 вересня

2 року навчання

 

 

6

Написання розділу  4. (вказати назву)

До 01 листопада 2 року навчання

 

 

7

Обговорення першого варіанту роботи

До 01 грудня

2 року навчання

 

 

8

Виправлення зауважень та доопрацювання першого варіанту роботи

До 01 лютого

2 року навчання

 

 

9

Обговорення другого варіанту роботи

До 01 березня

2 року навчання

 

 

10

Оформлення роботи, отримання зовнішньої рецензії, підготовка презентації, тексту виступу і роздаткового матеріалу до захисту.

До 01 травня

2 року навчання

 

 

11

Попередній захист

До 25 травня

2 року навчання

 

 

12

Подання роботи на кафедру для захисту перед ЕК

До 01 червня

2 року навчання

 

 

 

Науковий керівник ________________

(підпис)

Студент __________________________________

(підпис)

 

 

Додаток 4

Структура випускної кваліфікаційної роботи магістра за обсягом

 

Назва частини роботи

Кількість сторінок

1.

Титульний лист

1

2.

Зміст

1

3.

Вступ

4-5

4.

Розділ 1.  

18 - 20

5.

Розділ 2. 

22 - 25

6.

Розділ 3. 

22 - 25

 

Розділ 4. 

18 - 20

7.

Висновки 

4-5

8.

Список використаних джерел

 

9.

Додатки (таблиці, форми документів...)

 

 

Разом

90 - 100

 

                                                                                                           

 

Додаток 5

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

 

Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів

 

 

 

 

 

Допущено до захисту перед ЕК рішенням кафедри обліку та аудиту, протокол № ___

від «___» _____________201_р.               

 

В.о. завідувача кафедри ________________

к.е.н., доц. Засадний Б.А.

 

Допущено до захисту перед ЕК рішенням кафедри обліку та аудиту, протокол № ___

від «___» _____________201_р.               

 

В.о. завідувача кафедри ___________________

к.е.н., доц. Мельник Т.Г.

 

       
   

Студента (ки) 2 курсу магістратури спеціальності 071

«Облік і оподаткування»

денної (заочної) форми навчання

Іваненка Івана Івановича

________________________

(підпис)

 

 

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент

Петренко Петро Петрович

________________________

(підпис)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 201_р.

 

Додаток 6

Загальні вимоги

до випускної кваліфікаційної роботи магістра

 

Обсяг

90 – 100 сторінок комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (шрифт 14 Times New Roman) без списку літератури і додатків

Форма

переплетена у тверду палітурку

Мова

державна - українська

Структура

Вступ

Розділи І, ІІ, ІІІ, IV з параграфами (3-4)

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Список використаних джерел

не менше 100 найменувань

Обов’язкова наявність

таблиць, схем, графіків, діаграм, картограм і т.п.

Обов’язкове використання

Звітних даних підприємств, організацій і установ за останні 3-5 років

Статистичних даних збірників за останні 5 років

Економіко-математичних, статистичних моделей

Методів аналізу, зокрема економіко-статистичних

МСФЗ та ПСБО, НПСБО

Комп’ютерне програмне забезпечення

Необхідні елементи вступу:

 

1. Обґрунтування актуальності теми

 

2. Рівень розробки (аналіз джерел і авторів)

 

3. Мета і завдання роботи

 

4. Предмет і об’єкт дослідження

 

5. Методи дослідження

 

6. Наукова та практична цінність

 

7. Коротка характеристика структури роботи

До попереднього захисту необхідне:

 

1.Випускна кваліфікаційна робота

 

2. Відзив керівника та зовнішня рецензія на роботу

 

3. Оформлене і підписане науковим керівником завдання

 

4. Роздатковий (демонстраційний) матеріал

 

5. Презентація

Необхідні елементи висновку:

 

1. Включає констатуючу і конструктивну частину 

 

2. Нумерують за переліком завдань чи параграфів

 

3. Обсяг не більше 5 сторінок

 
 

Додаток 7

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

1.1. Книги

Однотомні видання

1 автор

< >Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті: теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В. Л. Андрущенко. – Л.: Каменяр, 2000. – 304 с.Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку / Л. Бальцерович ; пер. з польськ. А. Павлишина. – Л.: Арсенал, 2000. – 332 с.Базилевич В.Д. Філософія економіки. Історія: монографія / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. – К.: Знання,  2011.- 1198 с.Кириленко О.П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія /
О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк. – Т.: Економічна думка, 2007. – 288 с.Мельник Л.Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть / Л.Ю. Мельник,
П.М. Макаренко, І.Г. Кириленко. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 748 с.Корнійчук Л.Я. Історія економічних вчень / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко,
А. М. Поручник ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 1999. – 502 с. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /
В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов, А.А. Нечипорук. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.Бюджетний менеджмент / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.Конституція України. – К.: Велес, 2007. – 48 с.Багатотомні видання

 

< >Чухно А.А. Твори : у 3 т. Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А.А. Чухно; НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – 512 с.Словник сучасної економіки Макміллана : пер. з англ. – К.: АртЕк, 2000. – 455 с.Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Т. 10А. – СПб. : Типогр. И.А. Ефрона, 1893.Желюк Т.Л. Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.02.03 / Т.Л. Желюк ; КНЕУ. – К., 2000. – 20 с.Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. / О.М. Іваницька ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2006. – 39 с. 

 

2. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

< >Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.Про схвалення ЕКларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (бюджетної ЕКларації) : постанова Верховної Ради України від 25.02.2009 № 151 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 47.Про схвалення Концепції реформування податкової системи : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 56-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.Гриценко А. Структура ринкового трансформування ринкового типу /
А. Гриценко // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 8–17.Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 8–18.4. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 

 

< > Капелюшников Р. И. Новая институциональная теория / Р. И. Капелюшников [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.libertarium.ru/libertarium/10625/lib_a rtikle_t.Про державні цільові програми : закон України від 18.03.2004 № 1621-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/ l aws /main.Cgi?nreg=1621-15. 

 

 

 

Додаток 8

Відзив

наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи магістра

 

Випускника(ці) магістратури _____________________________________________________________________

                                                                                  (прізвище, ім′я, по батькові)

Тема випускної кваліфікаційної роботи магістра _____________________________________________________________________

1. Ступінь обґрунтованості актуальності теми: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Мета та завдання випускної кваліфікаційної роботи магістра: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Обсяг та структура роботи, характеристика її розділів __________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцінка повноти використання фактичних даних:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Рівень використання в роботі економіко-математичних, статистичних методів та інформаційних технологій: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

< >Результати випускної кваліфікаційної роботи магістра (наукові, практичні):    Оцінка професійного рівня підготовки магістра:(вчений ступінь, посада прізвище, ініціали)

 

«___» _______________ 201__ р.                      _____________________

(підпис)

 

Додаток до Відзиву наукового керівника

на випускну кваліфікаційну роботу магістра

 

Характеристика

основних параметрів змісту та форми

випускної кваліфікаційної роботи магістра

_________________________________________________

 

з/п

Критерій оцінювання

Кількість балів

1.

Оцінка обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань (макс. 5 балів)

 

2.

Оцінка змісту дослідження (оцінка рівня розробки наукової теми вітчизняними та зарубіжними вченими; наукове та практичне значення дослідження; використання сучасних методів економічного дослідження та інформаційних технологій) (макс. 15 балів)

 

3.

Оцінка висновків та пропозицій (макс. 8 балів)

 

4.

Оцінка використання бібліографічних джерел (макс.5 балів)

 

5.

Оцінка самостійності виконаної роботи (макс. 7 балів)

 

6.

Оцінка оформлення наукової роботи (макс. 5 балів)

 

7.

Оцінка дотримання графіку написання випускної кваліфікаційної роботи магістра (макс. 5 балів)

 

 

Разом (макс. 50 балів)

 

 

 

 

Науковий керівник:     _____________            ________________________

(підпис)                                        (вчений ступінь, посада, прізвище, ініціали)

 

«____» ________________ 201_р.

 

 

Додаток 9

Зовнішня рецензія

на випускну кваліфікаційну роботу магістра

___________________________________________________________________

                                                          (прізвище, ім′я, по батькові)    

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація: магістр  

Навчальний заклад____________________________________________________

 

Тема________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 

 

1) Короткий висновок щодо обґрунтування актуальності теми  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2) Характеристика розділів роботи:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Наукові та практичні результати роботи та їх використання у діяльності підприємств, установ та організацій: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Недоліки та зауваження до роботи  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5) Загальна оцінка випускної кваліфікаційної роботи магістра __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Рецензент________________________________________________________

(прізвище, ім′я, по батькові, науковий ступінь, посада, місце роботи) 

 

«____» ______________ 201_ р.             _____________________

(підпис)

 

 

Додаток 10

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

 

 

Роздатковий матеріал

до випускної кваліфікаційної роботи магістра

 

на тему «Облік, аналіз та аудит необоротних активів»

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Петренко Петро Петрович

Студента(ки) 2 курсу магістратури спеціальності 071

«Облік і оподаткування»

денної (заочної) форми навчання

Іваненка Івана Івановича

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 201_ рік