Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і звітність в оподаткуванні

Загальні вказівки до виконання контрольної роботи 1

 

Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» надає теоретичні знання з питань організації й методики ведення податкового обліку на підприємствах та набуття навичок практичного застосування їх при вирішенні задач.

Контрольна робота складається з теоретичної та практичної частини.

Вибір теоретичного завдання для виконання контрольної проводиться відповідно до суми двох останніх чисел залікової книжки.

Вибір практичного завдання  для виконання контрольної роботи проводиться відповідно до номера залікової знижки, якщо номер залікової книжки закінчується на непарне число студент виконує задачі № 1,3.5,7,9; якщо номер залікової книжки закінчується на парне число студент виконує задачі № 2,4,6,8,10

 

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

 

¨      Робота виконується на аркушах формату А4, які скріплюються по лівій стороні формату. Сторінки нумеруються.

¨      На титульній сторінці контрольної роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри, назва курсу, номер групи, номер залікової книжки, прізвище та ім’я студента (слухача), прізвище викладача.

¨      Відповіді писати у чіткій формі темними чорнилами або друкувати. Роботу слід виконувати відповідно до обраного варіанту, в протилежному випадку робота не буде зарахована.

¨      В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури.

¨      Подається контрольна робота на кафедру “Фінансів, обліку і аудиту” відповідно до встановленого терміну.

 

Зміст КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Теоретична частина

 

Для освітлення теоретичної частини контрольної роботи студент повинен дати повну і чітку відповідь на поставлені йому теоретичні питання.

 1. Особливості акцизного оподаткування в Україні.
 2. Акцизний податок як непрямий податок
 3. Передумови впровадження податку на додану вартість в Україні.
 4. Загальна характеристика ПДВ як непрямого податку.
 5. Поняття податку на додану вартість. Переваги та недоліки ПДВ.
 6. Контроль щодо ПДВ і відповідальність платників.
 7. Види мита та їх характеристика.
 8. Митні преференції.
 9. Особливості оподаткування алкогольних та тютюнових виробів.
 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.
 11. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
 12. Склад місцевих податків і зборів, порядок їх встановлення.
 13. Склад, зміст та порядок складання і подання звітності за місцевими податками і зборами.
 14. Майнове оподаткування і його значення в сучасних умовах.
 15. Податок на майно.
 16. Сутність та вимоги до податкової звітності.
 17. Форми податкової звітності та методика його складання.
 18. Збір за місце для паркування транспортних засобів.
 19. Туристичний збір

 

 

Практична частина

 

Задача 1.

 

Фірма протягом податкового періоду одержала такі показники:

 

Назва товарів

Випуск, шт.

Реалізовано, шт.

Вартість за одиницю, в т.ч. ПДВ, грн.

А

5500

6029

135,4

 

Для виготовлення вказаного товару фірмою закуплено сировини і матеріалів на 99532 грн.(в т.ч. ПДВ), які використані у виробничому процесі.

На підставі наведених даних необхідно визначити:

-          податкове зобов’язання;

-          податковий кредит;

-          суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет.

 

Задача 2.

 

На підставі даних таблиці вирахувати акцизний збір та вказати терміни сплати в бюджет.

 

Покупці

Вид продукції

Кількість реалізованої продукції, літрів

Дата оплати рахунків

А

Горілка (40% спирту)

1200

07.03

Б

Лікер (25% спирту)

810

10.03

В

Коньяк (42 % спирту)

1400

13.03

 

 

Задача 3.

 

Визначити суми ввізного мита, митних зборів та ПДВ, які повинно сплатити в бюджет мале підприємство, виходячи з таких даних:

 

Показники

Одиниця виміру

Згідно даних митної декларації

1. Вартість придбаних імпортних товарів

Дол. США

4700

2. Ставка мита по єдиному митному тарифу

%

20

3. Ставка збору за митне оформлення товарів

%

0.15

4. Виручка від перепродажу імпортних товарів в Україні

Грн.

191600

 

Примітка: курс НБУ 1$- 22,32 грн.

 

Задача 4.

 

На підставі нижчевказаних даних необхідно:

 1. Обчислити суму ввізного мита та акцизного податку.
 2. Обчислити суму ПДВ.

Підприємство ввозить на митну територію України легковий автомобіль 20__ року випуску. Об’єм циліндру двигуна 1700см3. Митна вартість автомобіля складає 22000$. Ставка мита 2,2 євро за 1 см3.

Курс 1$. Відповідно до даних НБУ- 28.30 грн. Курс євро відповідно до даних  НБУ – 30.25 грн.

 

 

Задача 5

 

Загальна площа землі селянсько-фермерського господарства складає 39,74 гектари землі. Місцева рада оцінила один гектар землі в сумі 4404 грн. Визначити суму єдиного податку і варіанти його сплати на протязі податкового року.

 

Задача 6

Загальна площа землі селянсько-фермерського господарства складає 191,37 гектари землі. Із них 13,9 гектари земель водного фонду. Місцева рада оцінила один гектар землі в сумі 3812 грн. Визначити суму єдиного податку  і варіанти його сплати на протязі податкового року.

 

Задача 7

 

Загальна площа землі селянсько-фермерського господарства складає 39,74 гектари землі. Із них 10,1 гектари землі з багаторічними насадженнями. Місцева рада оцінила один гектар землі в сумі 4404 грн. Визначити суму Єдиного податку  і варіанти його сплати на протязі податкового року.

 

Задача 8

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у наступних випадках:

а) 15 лютого підприємство ввозить на митну територію України товари, контрактна вартість яких становить 1500 доларів США.  Курс НБУ 18.0 грн. В цьому ж місяці підприємство реалізувало ці товари за 86000 грн. (без суми ПДВ);

б) підприємство займається продажем книжок вітчизняного виробницт­ва. В лютому обсяг продажу становив 40 000 грн. (без суми ПДВ), загальна сума придбаних товарів, що відносяться до складу витрат, в люто­му становила 20 000 грн. (без суми ПДВ);

в) загальний обсяг продажу у липні становив 200 000 грн. (без суми ПДВ), із них 40 000 грн. складав обсяг експорту. В липні придбано основні ви­робничі засоби, які використовуються як для виробництва експортної, так і не експортної продукції, на суму 50 000 грн. (без суми ПДВ) ;

 

Задача 9

Розрахувати суму акцизного податку та вказати термін сплати в бюджет. Випуск та реалізація тютюнових виробів за звітний період

 

Назва товару

Випуск, тис. шт.

Реалізація, тис. шт.

Сигарети без фільтра

7980

10830

Сигари

5556

5078

 

Задача 10

 

Підприємство ввозить на митну територію України 1 тис. пляшок горілки (0,5 л, 40 %), контрактна вартість якої становить 4 тис. доларів США. Визначити суму мита, акцизного податку і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету (ставка мита — 7,5 євро за 1 л 100 %-ного спирту). Курс євро відповідно до даних  НБУ – 28.25 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань з дисципліни «Облік і звітність з оподаткування» винесених на іспит.

 

 1. Економічна сутність і зміст податків.
 2. Принципи оподаткування.
 3. Функції податків та обов’язкових платежів.
 4. Елементи оподаткування.
 5. Види податків, їх класифікація.
 6. Сутність податкової політики та напрями її проведення.
 7. Поняття податкової системи та вимоги до неї.
 8. Основи організації податкової роботи, її суб’єкти та основні елементи.
 9. Структура податкової служби та їх функції.
 10. Основні завдання Державної фіскальної служби.
 11. Права ДФС.
 12. Податкова міліція: функції, права та обов’язки.
 13. Організація обліку платників податку.
 14. Основні функції контролюючих органів.
 15. Права контролюючих органів.
 16. Права та обов’язку платників податків.
 17. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємства.
 18. Доходи й витрати підприємств як основа визначення прибутку, їх склад.
 19. Платники і ставки податку з прибутку підприємства. Об’єкт оподаткування.
 20. Доходи та їх коригування.
 21. Зміст, склад і структура витрат при нарахування податку на прибуток.
 22. Амортизація та її вплив на об’єкт оподаткування.
 23. Механізм сплати та порядок сплати податку з прибутку підприємства.
 24. Дати збільшення доходу і витрат.
 25. Витрати подвійного призначення при визначенні податку з прибутку підприємства
 26. Загальна характеристика податку з доходів фізичних осіб.
 27. Порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб.
 28. Податкові соціальні пільги і порядок їх надання.
 29. Ставка податку з доходів фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.
 30. Порядок перерахування податку до бюджету
 31. Особливості оподаткування окремих видів доходу по податку на прибуток.
 32. Платники  екологічного податку
 33. Об’єкти і база оподаткування екологічним податком
 34. Порядок нарахування та строки сплати екологічного податку
 1. Платники, об'єкт і база нарахування ПДВ.
 2. Ставки ПДВ та особливості їх застосування.
 3. Порядок обчислення і терміни сплати ПДВ до бюджету.
 4. Особливості сплати ПДВ при експортно-імпортних операціях.
 5. Порядок здійснення бюджетного відшкодування ПДВ.
 6. Дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту
 7. Назвіть операції, що не є об’єктом оподаткування з ПДВ
 8. Операції, що звільнення від оподаткування з ПДВ.
 9. Порядок оформлення податкової накладної
 10. Платники акцизного податку і об'єкти оподаткування.
 11. Групи підакцизних товарів і ставки оподаткування.
 12. Пільги з акцизного податку.
 13. Порядок обчислення і сплати акцизною податку.
 14. Порядок визначення об’єкта оподаткування з вітчизняних підакцизних товарів.
 15.  Розрахунок бази оподаткування з імпортної підакцизної продукції.
 16. Перелік підакцизних товарів та ставки податку.
 17. Суть та види мита. Побудова митного тарифу.
 18. Механізм справляння ввізного мита.
 19. Загальна характеристика та значення місцевих податків у формуванні доходів місцевих бюджетів.
 20. Порядок справляння податку на майно.
 21. Порядок справляння місцевих зборів.
 1. Порядок справляння мита та перерахування в бюджет.
 2. Елементи нарахування та сплати мита.
 3. Види мита та їх характеристика.
 4. Види місцевих податків та зборів
 1. Порядок справляння єдиного податку
 2. Порядок справляння збору за місце паркування транспортного засобу
 3. Порядок справляння туристичного збору
 4. Поняття податкової звітності
 5. Вимоги до податкової звітності.
 6. Користувачі податкової звітності та строки подання податкової звітності.
 7.  Зміст та порядок складання Декларація з податку на прибуток підприємства
 8. Зміст та порядок складання Декларація з ПДВ
 9. Зміст та порядок складання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Декларація з ПДФО)
 10. Зміст та порядок складання Декларація про майновий стан та доходи фізичної особи.