Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Облік і звітність в оподаткуванні КНЕУ

Облік і звітність в оподаткуванні КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ»

для студентів заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ КНЕУ 2019

 

         Завдання  для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з науки «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укладачі: В.В. Бабіч, О.Є. Федорченко. – К.: КНЕУ, 2019.- 30с.

 

 

 

 

 

 

                  Укладачі: к.е.н., професор Бабіч В.В.

                                   к.е.н., доцент Федорченко О.Є.

                                   

 

 

                   Рецензент: к.е.н., професор Добровський В.М.

 

 

 

 

         Відповідальна за випуск завідувач кафедри обліку і оподаткування М.М. Шигун, доктор економічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

З НАУКИ «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ»

 

для студентів заочної форми навчання

 

 

 

                   Студента _________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові )

                   факультету _______________________________________

 

курс, спеціальність, група___________________________

 

№ залікової книжки________________________________

 

 

 

                                      Затверджено

                                                              на засіданні кафедри обліку

                                           і оподаткування

Протокол №      від             2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ КНЕУ 2019

 
 1. Мета контрольної роботи

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих майбутніми фахівцями у процесі вивчення курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі  законодавчо-правовими, нормативними актами та спеціальною літературою, даними бухгалтерського обліку, фінансової і податкової звітності, а також робити узагальнення і висновки.

У процесі підготовки контрольної роботи студенти мають вивчити законодавчо-правові акти, нормативні і інструктивні матеріали, а також літературні джерела, в яких висвітлюються питання обраного завдання контрольної роботи.

 

2. Загальні вимоги до контрольної роботи

 

У контрольній роботі студенти повинні показати глибокі знання податкового законодавства, нормативних та інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку.

При виконанні роботи слід звернути особливу увагу на порядок складання (заповнення) податкових декларацій, розрахунків та додатків до них, звітності за Єдиним соціальним внеском, на методику відображення в системі бухгалтерських рахунків нарахованих і сплачених податків, внесків і зборів, обов’язкових платежів і відображення їх в бухгалтерських регістрах фінансової звітності.

 

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 

Методичними вказівками передбачено п’ять варіантів контрольних робіт.       Студент виконує контрольну роботу за варіантом, визначеним згідно з останньою цифрою номера своєї залікової книжки:

 

Остання цифра номера залікової книжки

Варіант контрольної роботи

1 – 2

1

3 – 4

2

5 – 6

3

7 – 8

4

9 - 0

5

 

Якщо виконана контрольна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не приймається до рецензування.

Звертаємо увагу на те, що кожний студент виконує контрольну роботу тільки за даними свого варіанту.

Для виконання контрольної роботи використовуються бланки форм первинних документів, регістрів, податкової звітності, які є чинними на момент виконання контрольної роботи.

Бланки форм податкової звітності студент бере на базовому підприємстві або з електронних джерел.

У випадках ускладнень при виконанні контрольної роботи необхідно звернутися до викладачів даної навчальної дисципліни кафедри обліку і оподаткування.

 

 

4. Рецензування контрольних робіт

 

Виконана контрольна робота подається на кафедру обліку і оподаткування у термін, визначений навчальним графіком. Контрольні роботи перевіряють викладачі цієї ж кафедри. Якщо рецензія позитивна, то робота залишається на кафедрі. При наявності зауважень до контрольної роботи викладач може назначити студенту співбесіду перед екзаменаційною сесією, або повернути роботу для доопрацювання з повторною здачею переробленої роботи для рецензування.

 

5. Завдання для виконання контрольної роботи

 

Завдання для контрольної роботи побудовані на умовах даних ТОВ «Мрія».

Дані про підприємство-платника податків, зборів і обов’язкових платежів:

Система оподаткування загальна.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32000085.

Місце знаходження: 04208, м. Київ, вул.. Лісова, 3, телефон (044) 4625009.

Місце реєстрації: ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 10049462.

Банківські реквізити: МФО 32181, № поточного рахунку 26008047135541 в Подільській філії Приватбанку м. Києва.

Керівник підприємства (голова правління) – Петренко Василь Іванович.

Головний бухгалтер – Шевчук Оксана Михайлівна.

Завдання виконуються за даними 201_ року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ 1

Методичні вказівки:

Опрацювати законодавчі і нормативні акти та інструктивні матеріали, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку з метою оподаткування, складання податкової звітності та навести визначення термінів, зазначених в кожному варіанті.

Відповідь надається в письмовій формі з чітким виділенням термінів і відповідей, які наведені нижче для кожного варіанту.

 

Варіант 1

Опрацювати законодавчо-правові та нормативні акти, інструктивні матеріали з оподаткування та бухгалтерського обліку і звітності та дати визначення наведеним термінам, вказати джерела, де вони наведені:

- «Дохід»;

- «Бюджетне відшкодування»;

- «Податок на доходи фізичних осіб»;

- «Єдиний соціальний внесок»;

- «Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів».

 

Варіант 2

Опрацювати законодавчо-правові та нормативні акти, інструктивні матеріали з оподаткування та бухгалтерського обліку і звітності та дати визначення наведеним термінам, вказати джерела, де вони наведені:

- «Фінансовий результат до оподаткування»:

- «Податковий кредит»;

- «База оподаткування»;

- «Податкова декларація»;

- «Акцизний податок».

 

Варіант 3

Опрацювати законодавчо-правові та нормативні акти, інструктивні матеріали з податкового та бухгалтерського обліку і звітності та дати визначення наведеним термінам, вказати джерела, де вони наведені:  

- «Податкове зобов’язання»;

- «Податковий вексель»;

- «Податковий агент»;

- «Рентна плата»;

- «Місцеві податки».

 

Варіант 4

Опрацювати законодавчо-правові та нормативні акти, інструктивні матеріали з оподаткування та бухгалтерського обліку і звітності та дати визначення наведеним термінам, вказати джерела, де вони наведені:  

- «Об’єкт оподаткування»;

- «Адвалорні ставки»;

- «Податкова соціальна пільга»;

- «Єдиний податок»;

- «Загальнодержавні податки».

 

Варіант 5

Опрацювати законодавчо-правові та нормативні акти, інструктивні матеріали з оподаткування та бухгалтерського обліку і звітності та дати визначення наведеним термінам, вказати джерела, де вони наведені:

- «Податок на додану вартість»;

- «Касовий метод»;

- «Спрощена система оподаткування»;

- «Податок на майно»;

- «Спеціальні податкові режими».

 

 

ЗАВДАННЯ 2

 

Опрацювати законодавчі і нормативні акти та інструктивні матеріали, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку з метою оподаткування за нижчеподаними темами, розв’язати задачі, скласти на їх основі податкову звітність.

 

Тема 1. Основи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів

підприємницької діяльності в Україні. Законодавчо-нормативна

база з оподаткування діяльності підприємств.

 

Завдання 1.1. На основі вивчення теми дати відповіді на нижченаведені питання з обґрунтуванням відповіді .

 

Необхідно: по кожному з нижченаведених питань обрати одну правильну відповідь та занести результати до матриці правильних відповідей, вказати посилання на нормативні документи.

 

 1. Податок згідно з ПКУ – це:
 1. Плата, що справляється платником збору;
 2. Обов’язковий, безумовний платіж до бюджету;
 3. Внесок до місцевого бюджету;
 4. Немає точної відповіді
 1. До загальнодержавних зборів в Україні належать:
 1. Ринковий збір;
 2. Туристичний збір;
 3. Збір за паркування;
 4. Рентна плата за спеціальне використання води.
 1. В Україні не стягуються такі податки:
 1. Комунальний податок та податок з реклами;
 2. Туристичний податок та плата за землю;
 3. Акцизний податок та мито;
 4. Податок на майно.
 1. Податок на додану вартість – це податок:
 1. Універсальний;
 2. Місцевий;
 3. Загальнодержавний;
 4. Усі відповіді правильні.
 1. Збором згідно з ПКУ є:
 1. Плата, що справляється з платника збору до бюджету;
 2. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету;
 3. Податковий платіж до місцевого бюджету;
 4. Немає точної відповіді.
 1. Податковий кодекс України регулює відносини у сфері:
 1. Обліку й оподаткування підприємств;
 2. Контролю за повнотою та своєчасністю нарахування податків і зборів;
 3. Справляння та адміністрування податків і зборів
 4. Методики обліку з метою оподаткування.
 1. Які з перелічених принципів є принципами оподаткування?
 1. Автономності;
 2. Соціальної справедливості;
 3. Автономності та послідовності;
 4. Соціальної справедливості та презумпції правомірності рішень.
 1. Складові інформаційної бази оподаткування підприємства – це:
 1. Первинні облікові документи;
 2. Реєстри обліку розрахунків за податками і зборами;
 3. Податкова звітність;
 4. Усі відповіді правильні.
 1. Розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування – це:
 1. Податкова пільга;
 2. Ставка податку;
 3. Податковий кредит;
 4. Податкове зобов’язання.
 1. Елементами під час встановлення податків та зборів не визнаються:
 1. Питання первинного обліку податків та зборів;
 2. Платники, ставка, порядок обчислення податку;
 3. Об’єкт, база оподаткування, податкові пільги;
 4. Податковий період, строк і порядок подання звітності й сплати податку.
 1. До місцевих податків та зборів належить:
 1. Плата за землю;
 2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 3. Акцизний податок;
 4. Мито.
 1. До загальнодержавних податків та зборів не відносять:
 1. Податок на доходи фізичних осіб;
 2. Екологічний податок;
 3. Єдиний податок;
 4. Плата за землю.
 1. Особа, на яку Податковим кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків – це:
 1. Директор;
 2. Головний бухгалтер;
 3. Податковий агент;
 4. Немає правильної відповіді.
 1. Фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання – це:
 1. База оподаткування;
 2. Одиниця виміру бази оподаткування;
 3. Елемент оподаткування;
 4. Немає правильної відповіді.
 1. Ставка податку, що діє у однаковому відсотку до доходу, незалежно від його величини – це:
 1. Прогресивна ставка податку;
 2. Пропорційна ставка податку;
 3. Регресивна ставка податку;
 4. Тверда податкова ставка.
 1. Податкова пільга надається шляхом:
 1. податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;
 2. зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору;
 3. встановлення зниженої ставки податку та збору та/або звільнення від сплати податку та збору;
 4. усі відповіді правильні.
 1. Не є податковим періодом:
 1. календарний квартал;
 2. календарна декада;
 3. календарний місяць;
 4. календарний рік.
 1. Підставою для припинення податкового обов'язку є:
 1. Виконання податкового обов’язку;
 2. втрата особою ознак платника податку;
 3. ліквідація юридичної особи;
 4. усі відповіді правильні.
 1. До місцевих податків належать:
 1. Податок на додану вартість та єдиний податок;
 2. Податок на додану вартість та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 3. єдиний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 4. податок на прибуток та акцизний податок.
 1. До непрямих податків належать:
 1. Податок на прибуток, акцизний податок, мито;
 2. Податок на прибуток, єдиний податок, плата за землю;
 3. Податок на доходи найманих працівників, єдиний податок, плата за землю;
 4. Податок на додану вартість, акцизний податок, мито

Тема 2. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб.

 

Завдання 2.1. Нарахована заробітна плата директору ТОВ «Мрія» становить, грн:

Місяць

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

Січень

14800

14500

15100

15050

15400

Лютий

15000

14600

15250

15150

15300

Березень

14900

14700

15200

15350

15500

 

Необхідно:зробити розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб, заробітної плати до виплати за кожен місяць, а також відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.2. Нарахована заробітна плата головному бухгалтеру ТОВ «Мрія» становить, грн:

Місяць

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

Січень

14000

14500

13000

13800

14200

Лютий

14000

14500

13000

13800

14200

Березень

14000

14500

13000

13800

14200

У березні головному бухгалтеру було видано подарунок (холодильник) вартістю 16500 грн.

 

Необхідно: зробити розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб, заробітної плати до виплати за кожен місяць, а також відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.3. Нарахована заробітна плата маркетологу ТОВ «Мрія» становить, грн:

Місяць

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

Січень

7400

12100

6500

12300

12500

Лютий

7400

12100

6500

12300

12500

Березень

7400

12100

6500

12300

12500

Під час приймання на роботу він подав заяву на застосування ПСП 100% на себе, 100% — на трьох неповнолітніх дітей і 150% — на дитину-інваліда.       

 

Необхідно: зробити розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб, заробітної плати до виплати за кожен місяць, а також відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.4. Зробити розрахунок єдиного соціального внеску, нарахованого підприємством за кожен місяць, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.5. На основі вищенаведених завдань заповнити Звіт з ЄСВ за січень та Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за 1 квартал.

 

Тема 3. Облік і звітність за екологічним податком

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» під час провадження своєї діяльності за І квартал 20__ року здійснило:

 

Завдання 3.1. викиди забруднюючої речовини в атмосферне повітря стаціонарним джерелом забруднення у кількості:

 

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Кількість, т.

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

аміак

50

 

 

 

 

2.

ртуть

 

38

 

 

 

3.

фенол

 

 

12,5

 

 

4.

формальдегід

 

 

 

24

 

5.

марганець

 

 

 

 

47,3

6.

забруднююча речовина ІІІ класу небезпечності

154

111

103

147

116

 

Завдання 3.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (озеро) у кількості:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Кількість, т.

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

нітрати

48

 

 

 

 

2.

азот амонійний

 

45,1

 

 

 

3.

хлориди

 

 

29,5

 

 

4.

нафтопродукти

 

 

 

18,7

 

5.

сульфати

 

 

 

 

41,8

 

Завдання 3.3. розмістило високонебезпечні відходи на відстані 10 км. від с.Видубичі у кількості:

Кількість, т.

Варіант

1

2

3

4

5

54

47

49

36

51,8

 

 

Завдання 3.4. розмістило малонебезпечні відходи на відстані 1,7 км. від населеного пункту (с.Видубичі) у кількості:

Кількість, т.

Варіант

1

2

3

4

5

35

28,9

17,4

34,5

19,1

 

 

Завдання 3.5. тимчасово зберігає низько активні радіоактивні відходи (джерела іонізуючого випромінювання) від виробництва понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Кількість, куб.см.

Варіант

1

2

3

4

5

26

28

32,1

22,9

28,7

 

Необхідно: зробити розрахунок сум екологічного податку, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти Податкову декларацію екологічного податку.

 

 

 

 

Тема 4. Облік і звітність за акцизним податком і митом

 

Підприємство «Мрія», яке зареєстроване в с.Видубичі, Житомирської обл. має ліцензії з виробництва підакцизних товарів (продукції) та імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню.

 

Завдання 4.1. підприємство виробляє алкогольні напої:

№, з/п

Назва алкогольних напоїв

Одиниця виміру, л

Варіант

1

2

3

4

5

1.

Вина ігристі

120

 

 

 

 

2.

Сидр (без додавання спирту)

 

135

 

 

 

3.

Лікери, що містять спирт

 

 

128

 

 

4.

Вермути

 

 

 

139

 

5.

Пиво із солоду

 

 

 

 

157

 

Завдання 4.2 підприємство виробляє тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, а саме сигарети з фільтром:

Вартість, грн. (з ПДВ)

Варіант

1

2

3

4

5

1125

1259

1248

1153

1354

 

Завдання 4.3. підприємство імпортувало підакцизні товари:

№, з/п

Легкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби

Одиниця виміру, 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

Варіант

1

2

3

4

5

1.

Новий транспортний засіб

1200

 

 

 

 

2.

Транспортний засіб, що використовувався 4 роки

 

1300

 

 

 

3.

Новий моторний транспортний засіб

 

 

2000

 

 

4.

Моторний транспортний засіб, що використовувався 6 років

 

 

 

1700

 

5.

Моторний транспортний засіб, що використовувався 3 роки

 

 

 

 

2300

 

 

Завдання 4.3.5 підприємство імпортувало підакцизні товари:

№, з/п

Назва підакцизних товарів

Одиниця виміру, 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

Варіант

1

2

3

4

5

1.

Легкові автомобілі для інвалідів

1300

 

 

 

 

2.

Швидку медичну допомогу

 

1200

 

 

 

3.

Автомобілі для офіційного  користування дипломатичними представництвами іноземних держав

 

 

1500

 

 

4.

Автомобілі  для консульських установ іноземних держав

 

 

 

1600

 

5.

Безоплатна передача автомобіля для знищення

 

 

 

 

1100

 

Необхідно: зробити розрахунок сум акцизного податку, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

Тема 5. Облік і звітність за рентною платою

5.1. Облік і звітність рентної плати за користування надрами

 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Мрія» надано спеціальні дозволи на користування надрами для видобування корисних копалин з метою провадження господарської діяльності та на користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин:

 

Завдання 5.1. на видобування енергетичних корисних копалин (бурого вугілля) обсягом:

Кількість, т

Варіант

1

2

3

4

5

2840

2650

2710

2111

2531

 

Вартість товарної продукції підприємства від видобутої корисної копалини становить:

Вартість, грн./т

Варіант

1

2

3

4

5

800

900

850

920

870

 

 

Завдання 5.2. на видобування погашених запасів корисних копалин з родовищ, які визнані як дотаційні запаси, обсягом:

 

№, з/п

Назва корисних копалин

Кількість, т

Варіант

1

2

3

4

5

1.

Чорні метали

1250

 

 

 

 

2.

Вугілля коксівне

 

1738

 

 

 

3.

Торф

 

 

1583

 

 

4.

Кольорові метали

 

 

 

1872

 

5.

Вугілля антрацит

 

 

 

 

1343

 

Вартість товарної продукції підприємства від видобутої корисної копалини становить:

Вартість, грн./т

Варіант

1

2

3

4

5

810

700

750

820

770

 

Завдання 5.3. на використання ділянки надр в с.Видубичі, Житомирської обл., для вирощування овочів, площею:

Площа, кв. м.

Варіант

1

2

3

4

5

1784

1651

1872

1633

1742

 

Необхідно: зробити розрахунок сум рентної плати за користування надрами, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти Податковий  розрахунок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Податковий розрахунок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

 

5.2. Облік і звітність рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Мрія» надано спеціальні дозволи на користування радіочастотним ресурсом України:

 

Завдання 5.4. на користування радіочастотним ресурсом України:

№, з/п

Назва радіочастотного ресурсу України

Діапазон радіочастот, МГц

Варіант

1

2

3

4

5

1.

Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

320

 

 

 

 

2.

Транкінговий радіозв’язок

 

180

 

 

 

3.

Радіозв’язок у системі охоронної сигналізації

 

 

240

 

 

4.

Радіозв’язок фіксованої радіослужби

 

 

 

175

 

5.

Пошуковий радіозв’язок

 

 

 

 

840

 

Завдання 5.5. на користування радіочастотним ресурсом України (стільниковим радіозв’язком):

Діапазон радіочастот, МГц

Варіант

1

2

3

4

5

390

420

440

380

450

 

Необхідно: зробити розрахунок сум рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

5.3. Облік і звітність рентної плати за спеціальне використання води

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» розташоване в Житомирській обл., с. Видубичі, вул. Лісова 4А має спеціальний дозвіл на водокористування:

 

Завдання 5.6. споживає воду з підземної свердловини (підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання мають загальнодержавне значення). У дозволі на спец водокористування річний ліміт встановлений на рівні 1250 куб. м. За показниками приладу обліку в І кв.20__р. підприємство використало воду у кількості:

 

Кількість, куб. м.

Варіант

1

2

3

4

5

780

1200

895

658

934

 

 

Завдання 5.7. використовує для власних виробничих потреб поверхневі води. У дозволі на спецводокористування річний ліміт встановлений на рівні 2725 куб. м. За показниками приладу обліку в І кв.20__р. підприємство використало воду у:

 

№, з/п

Назва річки

Кількість, куб. м.

Варіант

1

2

3

4

5

1

Миколаївській обл.

2975

 

 

 

 

2

Тернопільській обл.

 

3010

 

 

 

3

Полтавській обл.

 

 

2800

 

 

4

Волинській обл.

 

 

 

2900

 

5

Сумській обл.

 

 

 

 

3115

 

Необхідно: зробити розрахунок сум рентної плати за спеціальне використання води, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

5.4. Облік і звітність рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

 

Підприємству «Мрія» видано лісорубний квиток на 20__ рік на короткострокове користування лісами для заготівлі лісових матеріалів:

 

Завдання 5.8. на заготівлю деревини основних лісових порід у кількості 2150 куб. м. Фактично кількість заготовленої деревини складає:

№, з/п

Назва лісових порід

Діаметр стовбура, см

Розподіл лісів

Кількість, куб. м.

Варіант

1

2

3

4

5

1.

Ясена

16

Пояс-І, розряд-5

1567

 

 

 

 

2.

Тополі

26

Пояс-І, розряд-3

 

1284

 

 

 

3.

Бука

8

Пояс-ІІ, розряд-1

 

 

2150

 

 

4.

Осики

23

Пояс-І, розряд-4

 

 

 

1713

 

5.

Сосни

28

Пояс-ІІ, розряд-2

 

 

 

 

1989

 

Необхідно: зробити розрахунок сум рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

Тема 6. Облік і звітність за місцевими податками та зборами

 

6.1. Облік і звітність податку на нерухоме майно

 

Згідно з рішенням сільської ради с. Видубичі ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 1,5% від мінімальної заробітної плати. ТОВ «Мрія» має права власності в с. Видубичі, Житомирської обл. на :

 

Завдання 6.1. житловий будинок площею:

Площа, кв. м.

Варіант

1

2

3

4

5

128

135

145

132

154

 

Завдання 6.2. житлові приміщення площею:

№, з/п

Приміщення 

Площа, кв. м.

Варіант

1

2

3

4

5

1.

Квартира

85

98

120

81

74

2.

Житловий будинок

115

118

120

116

112

 

Необхідно: зробити розрахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

6.3. Облік і звітність транспортного податку

 

На балансі підприємства станом на 31.12 було 3 автомобіля:

 

№ з/п

Марка автомобіля

Варіант

1

2

3

4

5

Рік випуску

Ринкова вартість

Рік випуску

Ринкова вартість

Рік випуску

Ринкова вартість

Рік випуску

Ринкова вартість

Рік випуску

Ринкова вартість

1.

Land Rover Range

2017

3200000

2017

3300000

2017

3200000

2017

3300000

2017

3500000

2.

Volksvagen Touareg

2016

108000

2016

90000

2016

100000

2016

108000

2016

85000

3.

Land Rover Discoveri

2015

1300000

2015

1400000

2015

1200000

2015

1300000

2015

1200000

 

Необхідно: визначити суму транспортного податку, що сплатить підприємство за легкові автомобілі, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

6.4. Облік і звітність туристичного збору

 

с. Видубичі, Житомирської обл. є курортною зоною. Сільська рада с. Видубичі встановила туристичний збір – 1 % до бази справляння збору. Підприємство «Мрія», яке зареєстроване в с. Видубичі, Житомирської обл. має готель «Віктор», який є податковим агентом.

 

Завдання 6.4. в травні фізична особа Кушнір М.Я. тимчасово проживала в готелі «Віктор» і отримала квитанцію на проживання з вартістю:

 

Вартість проживання, грн. (з ПДВ)

Варіант

1

2

3

4

5

1250

1300

1280

1320

1370

 

Необхідно: зробити розрахунок туристичного збору, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти податковий розрахунок туристичного збору.

 

6.5. Облік і звітність збору за місця паркування транспортних засобів

 

Підприємство «Мрія», яке зареєстроване в с.Видубичі, Житомирської обл. згідно з рішенням сільської ради с.Видубичі організовує та проводить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. Сільська рада с.Видубичі встановила ставку збору за місця паркування транспортних засобів – 0,10 %.

 

Завдання 6.5. має земельну ділянку, яка відведена для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів. Місця для паркування надаються на 10 днів. Земельна ділянка відведена для паркування становить:

Площа, кв.м.

Варіант

1

2

3

4

5

256

289

235

247

358

 

Необхідно: зробити розрахунок збору за місця паркування транспортних засобів, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти податковий розрахунок збору за місця паркування  транспортних засобів.

 

 

6.6. Облік і звітність земельного податку

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» розташоване в Житомирській обл., с.Видубичі, вул.Лісова 4А.

Нормативна грошова оцінки площі ріллі по Житомирській обл. становить 25890 грн.

Ставка податку для земельних ділянок, нормативно грошову оцінку для яких не проведено становить згідно з рішенням сільської ради с.Видубичі становить 4%.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено згідно з рішенням сільської ради с. Калита, Житомирської обл. становить 3%.

Згідно з рішенням сільської ради с.Кам’яне, с.Видубичі Житомирської обл. ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь становить 1%.

Підприємство «Мрія» має державні акти на право власності на земельні ділянки (Серія ЯК №661117):

 

Завдання 6.6. площа земельної ділянки з кадастровим номером 3221286801:01:085:0079, яка знаходиться за межами населеного пункту нормативно грошова оцінка якої не проведена становить:

Площа, кв.м.

Варіант

1

2

3

4

5

112

114

116

113

118

 

 

Завдання 6.7. земельна ділянка з кадастровим номером 3584286801:01:085:0080 площею 22 гектари розташована в Житомирській обл., с.Калита, вул.Миру 15, нормативно грошова оцінка якої становить:

 

Вартість, грн./г

Варіант

1

2

3

4

5

16878

24155

12475

45878

34151

 

Необхідно: зробити розрахунок сум земельного податку, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти Податкову декларацію  з плати за землю.

 

 

Тема 7. Облік і звітність за податком на додану вартість

 

Завдання 7.1. За даними Системи електронного адміністрування ПДВ сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційна сума) станом на 01.01 складає 3500 грн.

 

№ з/п

Дата

 

Зміст господарського операції

Сума, грн

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

03.01

Переказано з поточного рахунку в національній валюті попередню оплату ТОВ «Фенікс» за послуги реклами товарів за 3 місяці (ІПН 123456789123, номер свідоцтва платника ПДВ 6543100) згідно рахунку №1/03, в тому числі ПДВ (ПН №1 від 05.01)

1200

1440

1680

2160

1920

2.

05.01

Переказано з поточного рахунку в національній валюті ТОВ «Дельта Склад» (ІПН 123945678991, свідоцтво платника ПДВ №100194562) попередню оплату за операційну оренду складського приміщення за І півріччя поточного року, в т.ч.: ПДВ (ПН № 2 від 05.01)

10800

10500

10200

11000

11500

3.

06.01

Акцептовано рахунок та підписано акт за надані телекомунікаційні послуги ПАТ «Український мобільний зв'язок» за грудень минулого року, включаючи:

- вартість наданих послуг зв’язку

 

 

 

 

 

- ПДВ (ПН № G9429879 від 06.01)

Разом

180

150

170

160

120

4.

10.01

Відвантажено (реалізовано) ПАТ «Світанок» (код ЄДРПОУ 87654321, ІПН 876543278501, свідоцтво платника ПДВ №876548700) товари за ТТН № 1 фактичною собівартістю, грн.

Нарахована виручка за реалізовані товари згідно Договору №3 від 03.01, в т.ч.:

- вартість товарів (цукерки «Вечірній Київ» 150 ящиків)

- ПДВ (ПН № 7 від 10.01)

 

 

 

 

19000

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

21000

 

 

 

 

22000

 

 

 

 

23000

Разом

36000

38400

33600

35200

34800

5.

12.01

Відвантажено (реалізовано) ПП «Граніт» (код ЄДРПОУ 25874136, ІПН 258741322255, номер свідоцтва платника ПДВ 15935711) товари за ТТН № 2 (рахунок-фактура №123, договір № 8 від 05.12) за фактичною собівартістю, грн.

Нарахована виручка за реалізовані товари (попередня оплата за товари надійшла минулого місяця), грн., в т.ч.:

- вартість товару

- податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18500

Разом

30000

30000

30000

30000

30000

6.

14.01

Отримано на поточний рахунок оплату від МП «Сантом» (код ЄДРПОУ 45698721, ІПН 456987275260, номер свідоцтва платника ПДВ 85245611) за товари, відвантажені минулого місяця за ТТН № 111 (рахунок-фактура №111) в т.ч.: ПДВ

 

 

 

32000

 

 

 

31000

 

 

 

33000

 

 

 

 

 

 

31500

 

 

 

35000

 

 

 

7.

21.01

Отримано на поточний рахунок в національній валюті попередню оплату за товари від ТОВ «ФЕТ» (код ЄДРПОУ 65498712, ІПН 654987871256, номер свідоцтва платника ПДВ 65632111) згідно рахунку-фактури № 2, договір №9 від 10.01, в т.ч. ПДВ  (ПН № 2 від 21.01)

 

 

 

72000

 

 

 

75000

 

 

 

70000

 

 

 

67000

 

 

 

65000

8.

25.01

Отримано на поточний рахунок  попередню оплату за товари від ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 25346178, ІПН 253461871256, номер свідоцтва платника ПДВ 35715911) згідно рахунку-фактури № 3, гривень, в т.ч.:

ПДВ (ПН № 3 від 25.01, договір №11 від 19.01)

 

 

 

48000

 

 

 

45000

 

 

 

36000

 

 

 

40000

 

 

 

42000

9.

31.01

Перераховано автосалону UZ-DAEWOO аванс за придбання легкового автомобіля «Daewoo «Nexia» ND19 (2011р.в.) згідно рахунку №123 від 30.01

 в т.ч. ПДВ

 

 

 

75600

 

 

 

75500

 

 

 

75400

 

 

 

75300

 

 

 

75200

 

Необхідно: відобразити необхідні господарські операції за січень та податкові наслідки здійснення даних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 7.2.

№ з/п

Дата

 

Зміст господарського операції

Сума, грн

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

03.02

Оприбутковано матеріали ТОВ «Віта» (код ЄДРПОУ 98745623, ІПН 987456247851, номер свідоцтва платника ПДВ 55698711) за ТТН №545 (рахунок-фактура № 568), в т.ч.:

- вартість матеріалів

- податок на додану вартість (ПН №91 від 03.02)

 

 

 

 

 

 

 

 

800

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

?

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

?

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

?

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

?

2.

04.02

Оприбутковано запасні частини від фірми «Автолюкс» (код ЄДРПОУ 25645623, свідоцтво платника ПДВ №25698711, ІПН 256456147851,) за ТТН № 18 (рахунок-фактура № 42), в т.ч.:

- вартість запасних частин

- податок на додану вартість (ПН №131 від 4.02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3100

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3200

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3300

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3400

?

3.

06.02

Акцептовано рахунок та підписано акт за надані телекомунікаційні послуги ПАТ «Український мобільний зв'язок» за cічень, у т.ч.:

- вартість наданих послуг зв’язку

 

 

 

 

 

- ПДВ (ПН № G9499879 від 06.02)

Разом

180

150

170

160

120

4.

07.02

Одержано талони на бензин 1000 л для легкового автомобіля від ПАТ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 35645623, ІПН 356456147851, свідоцтво платника ПДВ № 35698711) за видатковою накладною № 32 (рахунок-фактура № 564 від 06.02), в т.ч:

- вартість талонів на бензин

- податок на додану вартість (ПН №238 від 07.02)

 

 

 

 

 

Разом

6000

7000

7500

8000

8500

5.

13.02

Відвантажено (реалізовано) ТОВ «ФЕТ» (код ЄДРПОУ 65498712, ІПН 654987871256, свідоцтво платника ПДВ №654632111) товари за ТТН № 2 (рахунок №2 ) за собівартістю, грн.

Нарахована виручка за реалізовані товари, в т.ч.:

- вартість товарів

- податок на додану вартість

(див. операцію №7 від 21.01)

 

 

 

 

 

40000

 

 

 

 

 

 

40000

 

 

 

 

 

40000

 

 

 

 

 

40000

 

 

 

 

 

40000

Разом

72000

75000

70000

67000

65000

6.

15.02

Переказано з поточного рахунку оплату за запасні частини, одержані від фірми «Автолюкс» (номер свідоцтва платника ПДВ 25698711) на підставі рахунку №42 (див. операцію № 2 від 04.02)

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

?

7.

21.02

Переказано з поточного рахунку  попередню оплату за бланки документів ПАТ «Бланквидав» (код ЄДРПОУ 95645623, ІПН 956456147851, свідоцтва платника ПДВ №95698711) на підставі рахунку № 98, в т.ч.: ПДВ (ПН №36 від 21.02)

 

 

 

420

 

 

 

430

 

 

 

440

 

 

 

450

 

 

 

460

8.

25.02

Отримано на поточний рахунок в національній валюті попередню оплату за 11 т борошна від ПАТ «ІТА» (код ЄДРПОУ 34675623, ІПН 346756147851, свідоцтво платника ПДВ №21698711) згідно рахунку № 4, договір №15  від 15.02  в т.ч.: ПДВ (ПН № 4 від 25.02)

 

 

 

9500

 

 

 

10000

 

 

 

12000

 

 

 

13000

 

 

 

14000

Необхідно: відобразити необхідні господарські операції за лютий та податкові наслідки здійснення даних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 7.3.

№ з/п

Дата

 

Зміст господарського операції

Сума, грн

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

04.03

Оприбутковано комп’ютер від фірми «ДКТ» (код ЄДРПОУ 14675623, ІПН 146756147851, номер свідоцтва платника ПДВ 116987) за ТТН № 28 (рахунок-фактура № 34), в т.ч.: ПДВ (ПН № 32 від 4.03)

 

 

 

 

5760

 

 

 

 

5900

 

 

 

 

5850

 

 

 

 

5300

 

 

 

 

5450

2.

06.03

Акцептовано рахунок та підписано акт за надані телекомунікаційні послуги ПАТ «Український мобільний зв'язок» за лютий, у т.ч.:

- вартість наданих послуг зв’язку

 

 

 

 

 

- ПДВ (ПН № G9589879 від 06.03)

- Збір в Пенсійний фонд (7,5 %)

Разом

180

150

170

160

120

3.

10.03

Відвантажено ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 25346178, ІПН 253461871256, свідоцтво платника ПДВ №25357159) товари за ТТН № 3  (рахунок-фактура № 3) за фактичною собівартістю (борошно)

Нарахована виручка за реалізовані товари, в т.ч:

- вартість товарів

- податок на додану вартість

(див. операцію № 8 від 25.01)

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

25000

Разом

60000

55000

53000

52000

54000

4.

31.03

Нарахована плата ТОВ «Дельта-Склад» згідно акту за операційну оренду складських приміщень за І квартал поточного року (див. операцію № 2 від 05.01), в т.ч.:

- орендна плата

- податок на додану вартість

 

 

 

 

 

Разом

5400

5250

5100

5500

5750

5.

31.03

Нарахована плата за спожиту електроенергію згідно рахунку та акту енергопостачальника,

в  т. ч. ПДВ згідно ПН №3456: від 31.03

1200

1300

1400

1500

1600

Необхідно: відобразити необхідні господарські операції за березень та податкові наслідки здійснення даних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 7.4. Скласти податкові накладні підприємства (видані) за операціями, здійсненими у січні.

 

Завдання 7.5.. На основі попередніх завдань теми скласти Податкові декларації з податку на додану вартість і необхідні додатки до них за січень, лютий, березень.

 

 

Тема 8. Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності,

що обрали спрощену систему оподаткування

 

Завдання 8.1. Підприємство «Мрія» зареєстроване в Житомирській обл., с.Видубичі, працює на спрощеній системі оподаткування, зареєстроване як платник податку на додану вартість і сплачує його за кожний податковий період, використовує працю найманих працівників (30 чол.), здійснює продаж сантехнічних виробів, обсяг його доходу  протягом календарного року становить:

 

№ з/п

Суми доходу

Грн./рік

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

Податок на додану вартість

150000

170000

180000

140000

125000

2.

Єдиний соціальний внесок

78000

68000

65000

49000

73000

3.

Кошти цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду

11000

13000

15000

18000

12000

4.

Дохід від продажу товарів

1500000

1800000

1600000

1400000

1850000

5.

Дивіденди

30000

35000

37000

32000

34000

 

Необхідно: зробити розрахунок сум єдиного податку, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти Податкову декларацію єдиного податку.

 

Завдання 8.2. Сільськогосподарський товаровиробник «Зоря», у якого частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює 75 відсотків, використовує працю найманих працівників (50 чол.). За даними державного земельного кадастру підприємство «Зоря» має право власності на земельну ділянку площею 25 г. (сіножаті). Коефіцієнт індексації на 1 січня звітного року становить – 1,2. Нормативно грошова оцінка становить:

 

Сума, грн./г

Варіант

1

2

3

4

5

14500

12560

13890

14690

12870

 

Необхідно: зробити розрахунок сум єдиного податку, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти Податкову декларацію єдиного податку.

 

Завдання 8.3. Фізична особа-підприємець Коноваленко В.Р. зареєстрований в Житомирській обл., с. Щастя, вул. Котовського 31. Згідно рішення сільської ради с. Щастя єдиний податок становить 20 % розміру мінімальної заробітної плати. Фізична особа-підприємець використовує працю найманих працівників (5 чол.), здійснює ремонт одягу, взяв кредит на рік у сумі 200000 грн., обсяг його доходу  протягом календарного року становить:

Дохід, грн./рік

Варіант

1

2

3

4

5

1400000

1300000

1500000

1450000

1200000

 

Необхідно: зробити розрахунок сум єдиного податку, відобразити необхідні господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, скласти Податкову декларацію єдиного податку.

 

Тема 9. Облік і звітність за податком на прибуток підприємства

 

Завдання 9.1. ТОВ «Мрія» займається виробництвом побутових товарів (чайників). Оприбуткувало та ввело в експлуатацію 26 грудня минулого звітного року основних засобів на суму 256000грн., з них виробничих основних засобів на суму 189000 грн. Строк корисного використання яких 5 років, фактичний місячний обсяг продукції – 15600 шт., загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити за допомогою основних засобів – 200 000 шт. Застосовують прямолінійний та виробничий методи нарахування амортизації.

За звітний рік здійснило господарську діяльність та отримало:

 • дохід від реалізації продукції – 2 780 000 грн.
 • виробнича собівартість продукції – 950 000
 • адміністративні витрати – 275 000 грн.
 • витрати на збут – 13 750 грн
 • Інші операційні витрати – 6 980 грн
 • Інші фінансові доходи – 11 350 грн
 • Фінансові витрати – 17 270 грн

 

Необхідно: Скласти Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «Мрія» та визначити податок на прибуток (ТОВ «Мрія» застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації).

 

Завдання 9.2. На основі попереднього завдання теми скласти Податкову декларацію з податку на прибуток і необхідні додатки до неї.