Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

 

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет Міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

 

                                                           

  

 

 

 

               

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю їх знань

 

з науки

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ

 СТАНДАРТАМИ»

для студентів V курсу

спеціалізація «Міжнародна економіка»

 

 

 

 

                                         

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _____________Т.В. Гуть

 

 

Київ КНЕУ 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: к.е.н., професор О.В. Небильцова

 

 

Рецензент: к.е.н., професор Л.І. Лук’яненко

 

 

 

 

 

 

 1. ВСТУП

В умовах розширення міжнародних економічних зв'язків, збільшення ділової активності економічних суб’єктів у сферах міжнародної торгівлі, іноземного інвестування, трансферту технологій тощо, у все більш широкого кола зовнішніх користувачів зростає зацікавленість в інформації, яку містять фінансові звіти. Існуючі ж в різних країнах вимоги до формування елементів фінансової звітності, що значною мірою зумовлено наявними соціальними, економічними та політичними чинниками, ускладнюють процес її аналізу та зіставлення. Це стало причиною того, що Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) для забезпечення гармонізації показників фінансових звітів здійснювалась розробка єдиного комплексу високоякісних облікових стандартів - Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), які є зрозумілими та прийнятними до застосування широким колом користувачів. Після реорганізації КМСБО в 2000 р. в Раду з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), а в подальшому в Раду з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ), міжнародні стандарти офіційно позначають як Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Отже, вивчення даного курсу сприятиме формуванню у студентів рівня професійних знань та практичних навичок, необхідних для розуміння та підготовки фінансових звітів на основі МСФЗ, які виступатимуть основним джерелом інформації для прийняття виважених економічних рішень.

         Метою викладання науки є набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.

Предметом вивчення науки виступають призначення, структура та основні вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо визнання, оцінки, подання та розкриття елементів фінансових звітів.

Завдання вивчення науки полягає у наданні студентам розуміння основних положень Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, а також стосовно методики формування як фінансових звітів компаніями – суб’єктами підприємницької діяльності, так і консолідованих фінансових звітів групи підприємств.

Місце науки в навчальному процесі підготовки фахівців. Наука «Облік і звітність за міжнародними стандартами» є однією з обов`язкових складових, що забезпечує формування професійних знань студентів за магістерськими програмами спеціальності «Міжнародна економіка» в сучасних умовах постійного розширення міжнародних економічних зв'язків, збільшення ділової активності економічних суб’єктів у сферах міжнародної торгівлі, іноземного інвестування, трансферту технологій тощо. Вона базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні наступних наук бакалаврського рівня “Бухгалтерський облік”, “Облік в зарубіжних країнах”, а також інших наук та дисциплінах магістерської програми.

Вивчення науки “Облік і звітність за міжнародними стандартами” сприятиме формуванню у студентів наступних компетенцій.

Компетенцій глобального характеру

 1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, оскільки, по-перше, національні облікові стандарти багатьох країн світу базуютья на вимогах МСФЗ, а, по-друге, нині формування вимог останніх здійснюється в контексті процесу конвергенції з однією з найбільш впливових облікових світових систем – загальноприйнятих принципах обліку США (ГААП США). 
 2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу, оскільки застосування МСФЗ характерно, перш за все, для ТНК з філіями та представництвами, що діють в країнах (регіонах) з різними регуляторними вимогами та рівнями ризику, для підприємств з іноземними інвестиціями та для компаній, які тільки виходять на іноземні біржі з ІРО. Узагальнення досвіду застосуванням МСФЗ в інших країнах дозволить полегшити перехід вітчизняних підприємств на ці стандарти.
 3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, оскільки на виконання вимог законодавства України при переході на МСФЗ вітчизніні підприємства мають розробити нову облікову політику і здійснити трансформацію своєї фінансової звітності на основі вимог МСФЗ. 
 4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів, оскільки  положення мінародних стандартів фінансовой звітності  базуються на узагальненні досвіду найбільш розвинених країн, а вимоги вітчизняних облікових стандартів мають узгоджуватися з основними концепціями МСФЗ.

Компетенцій загального характеру:

а) ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу, що виявляється в умінні зіставляти вимоги різних стандартів та інтерпретацій з метою формування відповідних статей фінансових звітів та подальшого узгодження між ними.

Здатність до організації  і планування, що передбачає залучення та узгодження дій працівників обліково-аналітичних, фінансових  та інших спеціалізованих служб та відділів для надання інформація для складання фінансової звітності. 

Засвоєння основ базових знань з професії, що створить підстави для використання відповідних принципів визнання та методів оцінювання елементів фінансової звітності.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), що дозволить подавати відповідним чином інформацію у примітках до фінансової звітності.

Розв’язання проблем, що передбачає аналіз вимог МСФЗ на предмет вибору альтернативних облікових політик.

Прийняття рішень, що передбачає формування критеріїв суттєвості для організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

б) ключові міжособистісні компетентності

Взаємодія (робота в команді), що передбачає виконання облікових робіт та процедур, які дозволять відповідним чином у встановлені строки  сформувати та подати фінансову звітність.                                  

Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей, що дозволить надавати потрібну інформацію для аудиторів та ставити завдання перед незалежними оцінювачами та актуаріями і контролювати їх виконання.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур, що полегшить спілкування з іноземними інвесторами та кредиторами при забезпеченні їх відповідною звітною інформацією. 

Здатність працювати в міжнародному середовищі, що забезпечується знанням базових відмінностей національних стандартів інших країн від вимог МСФЗ.

Етичні зобов’язання, які передбачають безумовне дотримання принципів нейтральності та достовірного подання інформації у фінансовій звітності за МСФЗ.  

в) ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці, що дозволить приймати участь у процесі трансформації фінансової звітності, які здійснюватимуть вітчизняні підприємства або безпосередньо готувати її, базуючись на підходах МСФЗ, на вимогу іноземних користувачів.

Дослідницькі навики і уміння сприятимуть проведенню системного аналізу впливу облікових політик на показники фінансового стану та подальшу інвестиційну привабливість підприємства.

 Здатність пристосовуватись до нових ситуацій, що надасть можливість враховувати при підготовці фінансових звітів зміни та доповнення до чинних або вимоги нових прийнятих МСФЗ.

Здатність породжувати нові ідеї  (креативність), забезпечуватиметься шляхом прогнозування проблемних ситуацій, які виникатимуть у суб’єктів господарювання при переході на МСФЗ та пропонувати шляхи їх вирішення.

Здатність працювати самостійно, оскільки формування фінансової звітності базується на узагальненні інформації, яку накопичує та відповідним чином обробляє спеціаліст, відповідальний за  певну ділянку облікової роботи.

Турбота про якість, оскільки фінансова звітність підлягати перевірці з боку незалежних аудиторів на предмет її відповідності вимогам концептуальної основи МСФЗ та усіх стандартів та інтерпретацій.

 

 

Компетенцій професійного характеру:

Студенти повинні:

знати:

-  статус МСФЗ у світі та в Україні;

- процес розробки та прийняття МСФЗ;

- призначення та основні положення Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ;

- основні вимоги МСФЗ щодо визнання та методів оцінки елементів фінансових звітів суб’єктів господарювання, а також їхніх форм та форматів;

 - методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і правилами, передбаченими міжнародними стандартами;

 - моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності, що використовуються з метою підготовки фінансових звітів за МСФЗ;

- облік та порядок відображення у фінансових звітах інструментів міжнародного інвестиційного ринку та похідних фінансових інструментів;

- методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній;

- порядок обліку впливу змін валютних курсів та цінових змін на показники фінансових звітів;

- основні методично-організаційні засади процесу трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів;

уміти:

- обирати серед передбачених МСФЗ методи оцінки та моделі обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності суб’єкта господарювання та поставленим перед ним цілям;

- застосувавати принципи підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання, оцінки та подання статей (елементів)  фінансових звітів;

- формувати окремі фінансові звіти суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ;

- формувати консолідовані фінансові звіти групи компаній;

- відображати у фінансових звітах суб’єктів господарювання вплив змін валютних курсів та цінових змін;

- застосовувати методику трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ.

 

        

 

2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

Назва теми

Кількість годин

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

Л

П

ІКР

ПК

СРС

КЗ

ІКР

ПК

СРС

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження

1

1

1

-

1

1

1

-

1

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання

3

1

2

-

2

3

2

-

3

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності

2

2

2

-

2

2

2

-

2

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності

4

-

3

-

4

4

3

-

3

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання підприємства

2

-

2

-

2

2

2

-

3

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства

2

-

3

-

3

2

3

-

2

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових інструментів

2

-

3

-

3

2

3

-

4

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства

2

2

3

-

2

2

3

-

3

Тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів

4

2

3

-

4

4

3

-

4

Тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін

2

2

2

-

5

2

2

-

1

Виконання вибіркового завдання

-

-

-

-

15

-

-

-

20

Модульний контроль

-

2

-

-

 

2

-

-

-

Підготовка до іспиту

-

-

-

-

15

-

-

-

20

Разом годин

24

12

24

4

56

26

24

4

66

Разом кредитів

4

4

Позначення: Л – лекції; П- практичні заняття; ІКР – індивідуальні заняття; СРС – самостійна робота студентів, ПК – підсумковий контроль, КЗ – контактні заняття

 

3. Зміст науки зА темами

 

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження

Мета, завдання та функції Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ) та Комітету з інтерпретацій (КІМСФЗ). Статус МСФЗ та процедура їх впровадження, Тлумачення МСБО та Інтерпретації МСФЗ. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. Склад, елементи фінансових звітів та їх оцінка. Концепції збереження капіталу.

 

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання

Сутність облікової політики підприємства та основні процедури її формування (МСБО 1). Структура та класифікація складових Звіту про фінансовий стан. Мінімальний обсяг інформації, який необхідно подавати у Звіті про фінансовий стан (МСБО 1). Методика складання Звіту про сукупні прибутки та збитки (МСБО 1). Призначення та основні елементи Звіту про зміни у власному капіталі (МСБО 1). Зміст та сутність Звіту про рух грошових коштів (МСБО 1, МСБО 7). Методика складання Звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами. Суть, значення та загальні вимоги до подання інформації в Примітках до фінансових звітів (МСБО 1). Процедури, необхідні при першому застосуванні МСФЗ (МСФЗ 1).

 

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності

Вплив змін облікової політики, облікових оцінок та помилок на фінансові звіти (МСБО 8). Події, які відбулися після закінчення звітного періоду, та коригування елементів фінансових звітів (МСБО 10). Визначення операційного сегменту підприємства. Критерії визнання звітних сегментів. Вимоги та принципи розкриття інформації про сегменти у фінансових звітах (МСФЗ 8).

 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності

Особливості відображення у Звіті про фінансовий стан запасів (МСБО 2), необоротних активів, їх амортизації (МСБО 16, МСБО 38, ПКТ-32), а також будівельних контрактів (МСБО 11). Облікові підходи до відображення необоротних активів, які утримуються для продажу (МСФЗ 5). Облік операцій з оренди активів (МСБО 17, ПКТ-15, ПКТ-27, КІМСФЗ-4). Поняття інвестиційної нерухомості, моделі її обліку (МСБО 40). Умови зменшення корисності активів та її вплив на оцінку елементів фінансової звітності (МСБО 36). Критерії визначення складової частини підприємства як припиненої діяльності. Розкриття та відображення у фінансових звітах інформації про припинену діяльність (МСФЗ 5).

 

 

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання підприємства

Особливості відображення у Звіті про фінансовий стан виплат працівникам, програм пенсійного забезпечення (МСБО 19, МСБО 26, ПКТ–10, КІМСФЗ-1, КІМСФЗ - 6), а також державних грантів (МСБО 20). Оцінка та облік забезпечень, непередбачених зобов’язань та непередбачених активів (МСБО 37). Облік податків на прибуток, методика розрахунку та відображення у фінансових звітах відстрочених податкових активів та зобов’язань (МСБО 12, ПКТ-21, ПКТ-25).

 

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про доходи і витрати підприємства

Особливості відображення в Звіті про сукупні прибутки та збитки доходів від продажу продукції (надання послуг) (МСБО 18),  Порядок обліку та відображення у звітності доходів у вигляді відсотків та витрат на позики (МСБО 18, МСБО 23). Підходи до визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами (МСБО 11). Методика розрахунку та подання у фінансових звітах прибутку на акцію (МСБО 33, КІМСФЗ 8).

 

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності фінансових інструментів

Застосування концепції “вартості грошей в часі” для обліку фінансових інструментів. Загальна класифікація фінансових інструментів. Види, оцінка та подання у Звіті про фінансовий стан інформації про фінансові активи, фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу. Облік за датою операції та датою розрахунків. Облік переоцінки фінансових інструментів на дату балансу. Класифікація інвестицій в боргові цінні папери. Облік інвестицій, які утримуються до погашення. Сутність та класифікація похідних фінансових інструментів. Облік хеджування справедливої вартості, грошових потоків та інвестицій в закордонне підприємство (МСБО 32, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 9).

 

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства

Визначення рівня впливу інвестора на об’єкт інвестування. Поняття асоційованих компаній, спільних та дочірніх підприємств. Облік інвестицій за методом участі в капіталі (МСБО 28). Відображенні інвестицій у спільно контрольовані підприємства за методом участі в капіталі (МСФЗ 11). Операції між зв’язаними сторонами (МСБО 24). Розкриття інформації про інвестиції в спільні та асоційовані підприємства (МСФЗ 12).

 

Тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів

Сутність та види об’єднання компаній. Об’єднання підприємств: умови здійснення, наслідки та відображення в обліку. Сутність методу придбання та його процедури. Визнання та відображення в обліку та фінансовій звітності гудвілу (прибутку від вигідної покупки) та частки меншості. Основні процедури консолідації фінансових звітів. Особливості складання консолідованих фінансових звітів на наступну після об’єднання дату (МСБО 27, МСФЗ 3, МСФЗ 10, МСФЗ 12).

 

Тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін

Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку курсових різниць. Відображення курсових різниць за монетарними та немонетарними статтями. Процедури переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання(МСБО 21). Особливості складання фінансових звітів в умовах гіперінфляції (МСБО 29, КІМСФЗ 7).

 

 

 

 

4. Плани ЗАНЯТЬ

 

4.1. Плани ПРАКТИЧНИХ занять

(для студентів очної форми навчання)

Практичне заняття – форма навчального заняття під час якої викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень науки чи навчальної дисципліни та формує вміння і навички їхнього практичного застосування через індивідуальне виконання відповідно до сформульованих завдань.

 

Заняття 1.

Тема 1.Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження.

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання

Вид заняття: заняття проводиться у вигляді організації роботи в малих творчих групах

Мета:

а) з'ясувати призначення, статус та порядок розробки МСФЗ,

б) опрацювати методику формування звіту про фінансовий стан підприємства;

в) вивчити склад та порядок формування звіту про сукупній доходи;

г) розглянути особливості прямого те непрямого методів формування звіту про рух грошових коштів;

д) вивчити методику складання звіту про власний капітал;

ж) з'ясувати сутність та склад приміток до фінансової звітності.

з) розглянути порядок переходу на МСФЗ.

Після проведення практичного заняття студент буде:

знати:

 • статус МСФЗ та процедури їх впровадження;
 • склад, елементи фінансових звітів та методи їхньої оцінки;
 • структуру Звіту про фінансовий стан;
 • методику складання Звіту про сукупні прибутки та збитки.
 • призначення та основні елементи Звіту про зміни у власному капіталі;
 • призначення та методи формування Звіту про рух грошових коштів;
 • загальні вимоги до подання інформації в Примітках до фінансових звітів

вміти:

 • формувати основні позиції фінансової звітності за МСФЗ.

План проведення заняття:

1.Усне опитування.

2. Поділ студентів на малі групи. 

3. Розв`язання запропонованих завдань згідно з методичними вказівками у малих групах.

4. Перевірка рішення завдань.

5.Тест-контроль.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • підготувати відповідні фрагменти фінансових  звітітів.

Контрольні питання:

1.Статус та склад МСФЗ.

2. Елементи фінансових звітів та критерії їх визнання.

3. Структура звіту про фінансовий стан підприємства.

4. Розкритяття інформації у звті про сукупні доходи.

5. Порядок формування звіту про власний капітал.

6. Методика складання звіту про рух грошових коштів.

7. Основні компоненти приміток до фінансової звітності.

 

 

Заняття 2.

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності

Вид заняття: заняття проводиться у вигляді організації роботи в малих творчих групах

Мета:

а) з'ясувати порядок відображення у фінансових звітах зміни облікової політики та облікових оцінок;

б) опрацювати методику виправлення помилок у фінансових звітах;

в) з'ясувати сутність подій після завершення звітного періоду та порядок відображення у фінансовій звітності подій коригуючого та некоригуючого характеру;

г) вивчити методику визначення звітних сегментів підприємства та розглянути основні вимоги щодо розкриття інформації про них.

Після проведення практичного заняття студент буде:

знати:

 • сутність понять “облікова політика”, “облікова оцінка” та “помилка”;
 • у яких випадках підприємство може змінювати облікову політику і як обліковувати та відображати у звітності такі зміни;
 • яким чином слід відображати в обліку та фінансовій звітності зміни облікових оцінок;
 • порядок виправлення помилок попередніх періодів, що виявлені в поточному звітному період та розкриття інфоррації про них в фінансовій звітності підприємства;
 • сутність терміну “події після звітного періоду” та типи таких подій;
 • методику відображення впливу подій коригуючого характеру;
 • підхід щодо відображення наслідків подій некоригуючого характеру.

вміти:

 • розрізняти зміну облікової політики та зміну облікової оцінки;
 • відображати зміну облікової політики та облікових оцінок в фінансовій звітності;
 • виправляти помилки, виявлені в звітному періоді, які стосуються попередніх періодів;
 • розкривати інформацію про зміни в облікових політиках, облікових оцінках і виправлення помилок в фінансовій звітності підприємства;
 • відображати в фінансових звітах підприємства наслідки коригуючих подій після звітного періоду;
 • показувати у фінансовій звітності наслідки некоригуючих подій після звітного періоду.

План проведення заняття:

1.Усне опитування.

2. Поділ студентів на малі групи. 

3. Розв`язання запропонованих завдань згідно з методичними вказівками у малих групах.

4. Перевірка рішення завдань.

5.Тест-контроль.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • підготувати фінансову звітність з урахуванням внесених змін в облікову політику, облікові оцінки та виправлення помилок;
 • відобразити в обліку та звітах інформацію про події, які відбулися після дати балансу.
 • розкрити у примітках до фінансових звітів інформацію про звітні операційні сегменти, здійснивши попередньо їх вибір.

Контрольні питання:

 1. Сутність облікової політики та основні її складові.
 2. Сутність облікових оцінок.
 3. Класифікація помилок у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
 4.  Відображення в обліку та фінансових звітах інформації про зміну облікової політики, облікових оцінок та виправлення помилок.
 5. Поняття та критерії вибору звітних сегментів.
 6. Особливості формування звітності про операційні сегменти діяльності підприємства.

 

 

Заняття 3.

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства

Вид заняття: заняття проводиться у вигляді семінару-розв'язання проблемних завдань

Мета:

а) засвоїти сутність та порядок застосування методу обліку в капіталі;

б) вивчити порядок визнання у фінансових звітах прибутків (збитків), які належать учасникам спільно контрольованої діяльності, та спільно контрольованих активів.

Після проведення практичного заняття студент буде:

знати:

 • основні критерії, що дають змогу інвесторові визначити характер взаємовідносин з об'єктом інвестування;
 • основні відмінності між асоційованим та спільним підприємством;
 • форми спільної діяльності;
 • сторони, які можна визначити як зв'язані;
 • сутність методу участі в капіталі;
 • порядок оцінювання фінансових інвестицій у асоційоване підприємство та спільну діяльність в окремій фінансовй звітності інвестора;

вміти:

 • відображати в окремій фінансовй звітності інвестора фінансові інвестиції у асоційоване підприємство та спільну діяльність;
 • застосовувати метод участі в капіталі для визначення баланової вартості фінансових інвестицій у асоційоване підприємство та спільну діяльність у консолідованій фінансовій звітності;
 • відображати на рахунках бухгалтерського обліку коригування балансової вартості фінансових інвестицій у асоційоване підприємство та спільну діяльність.

План проведення заняття:

1. Усне опитування.

2. Розвязання запропонованих проблемних завдань згідно з методичними вказівками.

3. Тест-контроль.

Методичні вказівки:

На підставі наведених даних:

 • визначити балансову вартість інвестицій в асоційовані компанії за методом участі в капіталі;
 • скласти розрахунок прибутків (збитків), які належать учасникам спільно контрольованої діяльності та спільно контрольованих активів.

Контрольні питання:

1. Ознаки суттєвого впливу інвестора.

2. та порядок відображення в обліку та фінансовій звітності інвестицій в асоційовані компанії.

3. Особливості врахування впливу результатів діяльності об'єкта інвестування в обліку та у фінансовій звітності інвестора.

4. Види спільної діяльності

5. Особливості визнання спільної діяльності.

6. Розкриття інформації у звітності інвестора про фінансові інвестиції у спільні операції та спільні підприємства.

 

Заняття 4.

тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів

Вид заняття:  заняття проводиться у вигляді семінару-вирішення ситуаційних вправ

Мета: вивчити сутність та порядок застосування методу придбання;

Після проведення практичного заняття студент буде:

знати:

 • сутність терміну «об’єднання бізнесу», а також способи та наслідки  здійснення зазначеної операції ;
 • в чому полягає зміст функції контролю та умови її виникнення;
 • що означають терміни «материнське підприємство», «дочірнє підприємство» та «група»;
 • сутність методу придбання, передбачений МСФЗ для обліку об’єднання бізнесу;
 • основні методичні кроки процесу консолідації фінансових звітів учасників групи;
 • порядок визначення балансової вартості гудвілу та неконтрольованої частки; 

вміти:

 • ідентифікувати покупця в операції об’єднання бізнесу;
 • застосовувати критерії контролю, передбачені МСФЗ 10;
 • визначати та відображати в обліку та фінансовій звітності покупця вартість об’єднання бізнесу;
 • розраховувати гудвіл(знижку при покупці);
 • розраховувати величину дооцінки (уцінки) придбаних ідентифікованих чистих активів;
 • визначати величину частки неконтролюючих акціонерів.

План проведення заняття:

1. Усне опитування.

2. Розв’язання запропонованих ситуаційних вправ згідно з методичними вказівками.

3. Тест-контроль.

Методичні вказівки:

На підставі наведених даних:

 • розрахувати вартість фінансових інвестицій в дочірню компанію;
 • розрахувати гудвіл;
 • розрахувати частку меншості;
 • розрахувати вартісну різницю;

відобразити наслідки об'єднання в окремій фінансовій звітності інвестора.

 • визначити контролюючого учасника;
 • розрахувати усі необхідні показники, що супроводжують процес консолідації фінансової звітності;
 • скласти консолідований звіт про фінансовий стан групи;
 • сформувати консолідований звіт про сукупні доходи групи.
 •  

Контрольні питання:

 1. Причини, що спричинюють об'єднання бізнесу.
 2. Види об'єднання бізнесу.
 3. Сутність гудвіла та порядок його визначення.
 4. Сутність неконтрольованої частки та порядок її визначення.
 5. Використання періоду поправок для коригування показників при впровадженні методу придбання.
 6. Методи обліку інвестицій в дочірні компанії в окремій фінансовій звітності материнської компанії.
 7. Звільнення від формування консолідованиої фінансової звітності.
 8. Процедури складання консолідованої фінансової звітності. 
 9. Основні види коригувань, що супроводжують процес консолідації фінансових звітів на дату об`єднання.
 10. Особливості відораження в консолідованій фінансовій звітності внітрішньогрупових операцій.

 

 

 

Заняття 5.

тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін

Вид заняття:  заняття проводиться у вигляді дискусії з елементами аналізу

Мета:

а) засвоїти методику визначення та відображення в фінансовій  звітності курсових різниць від операцій в іноземній валюті;

б) вивчити порядок переведення фінансових звітів підприємства у валюту подання;

в) вивчити процедури відображення впливу інфляції на статті фінансових звітів.

Після проведення заняття студент буде:

знати:

 • сутність понять “функціональна валюта”, “іноземна валюта”, “валюта подання”;
 • критерії поділу статей фінансових звітів на монетарні та немонетарні;
 • як відображати операції в іноземній валюті в фінансовій звітності підприємства;
 • порядок включення закордоної господарської одиниці в фінансові звіти суб’єкта господарювання;
 • сутність та методику коригування статей фінансових звітів на вплив інфляції

вміти:

 • класифікувати статі фінансових звітів як монетарні або немонетарні;
 • відображати операції в іноземній валюті в бухгалтерському обліку та фінансових звітах підприємства;
 • застосовувати методику переведення фінансових звітів з однієї валюти до іншої
 • застосувати відповідні процедури для відображення впливу інфляції на статті фінансових звітів.

План проведення заняття:

1. Усне опитування.

2. Обговорення порядку відображення у фінансовій звітності запропонованих господарських ситуацій.

3. Тест-контроль.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних здійснити переведення статей фінансової звітності, а також відобразити вплив інфляції на немонетарні статті.

Контрольні питання:

1. Сутність та порядок перерахунку монетарних та немонетарних статей в окремій фінансовій звітності підприємства.

2. Порядок переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць в функціональну валюту компанії, що звітує.

3. Критерії, що вказують на наявність у країні гіперінфляційної ситуації.

4. Особливості складання фінансової звітності у валюті країни, економіка якої визнана гіперінфляційною.

 

 

Заняття 6. Модульний контроль

Порядок проведення модульного контролю наведено в розділі 8 Робочої програми.

 

 

4.2.ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

(для студентів заочної форми навчання)

         Метою проведення контактних занять є розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань студентів і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння програмного матеріалу, а також набуття ними практичних навичок.

 

Заняття 1

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження.

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) з'ясувати призначення та статус МСФЗ;

б) розглянути вимоги до фінансової звітності згідно з МСФЗ;

в) опрацювати методику формування звіту про фінансовий стан підприємства;

г) вивчити склад та порядок формування звіту про сукупні доходи.

 

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • статус МСФЗ та процедури їх впровадження;
 • склад, елементи фінансових звітів та методи їхньої оцінки;
 • структуру Звіту про фінансовий стан;
 • методику складання Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.

Студенти повинні вміти:

 • формувати звіт про фінансовий стан та звіт про сукупні доходи згідно з вимогами МСФЗ.

План проведення заняття:

1. Викладення основного матеріалу за темами.

2. Розв`язання запропонованих завдань.

3. Перевірка рішення завдань.

4. Обговорення питань, що виникли на занятті.

5. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

6. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

7. Проведення тест-контролю.

 

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • підготувати відповідні фрагменти фінансових  звітів: звіту про фінансовий стан та звіту про сукупні доходи. 

Контрольні питання:

1.Статус та склад МСФЗ.

2. Елементи фінансових звітів та критерії їх визнання.

3. Структура та методика звіту про фінансовий стан підприємства.

4. Розкриття інформації про доходи, витрати та інший сукупний дохід у звіті про сукупні доходи.

 

 

Заняття 2

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) розглянути особливості прямого те непрямого методів формування звіту про рух грошових коштів;

б) вивчити методику складання звіту про власний капітал;

в) з'ясувати сутність та склад приміток до фінансової звітності.

г) розглянути порядок переходу на МСФЗ.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • призначення та основні елементи Звіту про зміни у власному капіталі;
 • призначення Звіту про рух грошових коштів та методи його формування;
 • загальні вимоги до подання інформації в Примітках до фінансових звітів.

Студенти повинні вміти:

 • формувати Звіт про зміни у власному капіталі,
 • формувати Звіт про рух грошових коштів
 • формувати основні примітки за вимогами МСФЗ.

План проведення заняття:

1. Викладення основного матеріалу за темами.

2. Розв`язання запропонованих завдань.

3. Перевірка рішення завдань.

4. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

5. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

6. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

7. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • підготувати звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки.

Контрольні питання:

1. Призначення та порядок формування звіту про власний капітал.

2. Методи складання звіту про рух грошових коштів.

3. Основні компоненти приміток до фінансової звітності.

 

 

Заняття 3

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) з'ясувати порядок відображення у фінансових звітах зміни облікової політики та облікових оцінок;

б) опрацювати методику виправлення помилок у фінансових звітах;

в) з'ясувати сутність подій після завершення звітного періоду та порядок відображення у фінансовій звітності подій коригуючого та некоригуючого характеру;

г) вивчити методику визначення звітних сегментів підприємства та розглянути основні вимоги щодо розкриття інформації про них.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • сутність понять “облікова політика”, “облікова оцінка” та “помилка”;
 • у яких випадках підприємство може змінювати облікову політику і як обліковувати та відображати у звітності такі зміни;
 • яким чином слід відображати в обліку та фінансовій звітності зміни облікових оцінок;
 • порядок виправлення помилок попередніх періодів, що виявлені в поточному звітному період та розкриття інформації про них в фінансовій звітності підприємства;
 • сутність терміну “події після звітного періоду” та типи таких подій;
 • методику відображення впливу подій коригуючого характеру;
 • підхід щодо відображення наслідків подій некоригуючого характеру.

Студенти повинні вміти:

 • розрізняти зміну облікової політики та зміну облікової оцінки;
 • відображати зміну облікової політики та облікових оцінок в фінансовій звітності;
 • виправляти помилки, виявлені в звітному періоді, які стосуються попередніх періодів;
 • розкривати інформацію про зміни в облікових політиках, облікових оцінках і виправлення помилок в фінансовій звітності підприємства;
 • відображати в фінансових звітах підприємства наслідки коригуючих подій після звітного періоду;
 • показувати у фінансовій звітності наслідки некоригуючих подій після звітного періоду.

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

8. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • підготувати фінансову звітність з урахуванням внесених змін в облікову політику, облікові оцінки та виправлення помилок;
 • відобразити в обліку та звітах інформацію про події, які відбулися після дати балансу.
 • розкрити у примітках до фінансових звітів інформацію про звітні операційні сегменти, здійснивши попередньо їх вибір.

Контрольні питання:

1. Сутність облікової політики та основні її складові.

2. Сутність облікових оцінок.

3. Класифікація помилок у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

4. Відображення в обліку та фінансових звітах інформації про зміну облікової політики, облікових оцінок та виправлення помилок.

5. Поняття та критерії вибору звітних сегментів.

6. Особливості формування звітності про операційні сегменти діяльності підприємства.

 

 

Заняття 4

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) з'ясувати порядок визнання,  первісної оцінки та відображення в фінансовій звітності основних засобів;

б) з'ясувати порядок визнання,  первісної оцінки та відображення в фінансовій звітності нематеріальних активів;

в) опанувати порядок відображення в обліку та звітності інвестиційної нерухомості;

 

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • порядок формування первісної вартості основних засобів та нематеріальних активів;
 • моделі подальшої після первісного визнання оцінки основних засобів та нематеріальних активів;
 • порядок формування інформації у фінансовій звітності про інвестиційну нерухомість;

Студенти повинні вміти:

 • визначати балансову вартість основних засобів та відображати у фінансовій звітності інформацію про них;
 •  визначати балансову вартість нематеріальних активів та відображати у фінансовій звітності інформацію про них;
 • визначати балансову вартість та відображати у фінансовій звітності інформацію про інвестиційну нерухомість.

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • визначити первісну вартість основних засобів та нематеріальних активів та відобразити операцію їх оприбуткування на рахунках бухгалтерського обліку;
 • сформувати балансову вартість основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості;
 • розрахувати та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результати переоцінки необоротних активів.

Контрольні питання:

1. Види необоротних активів та порядок визначення їх первісної вартості.

2. Методи амортизації необоротних активів.

3. Методика відображення у фінансовій звітності переоцінки необоротних активів.

4. Розкриття у фінансовій звітності інформації про необоротні активи.

 

 

Заняття 5

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) вивчити методику визнання та розкриття у фінансовій звітності інформації про зменшення корисності необоротних активів;

б) опанувати порядок відображення в обліку та фінансовій звітності підприємства орендних операцій залежно від їх виду.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • критерії, що вказують на зменшення корисності необоротних активів;
 • методику відображення в звітності зменшення корисності необоротних активів;
 • класифікацію орендних операцій;
 • порядок відображення орендних операцій у фінансовій звітності сторін угоди.

Студенти повинні вміти:

 • робити перевірку на зменшення корисності необоротних активів;
 • відображати збиток від знецінення необоротних активів у фінансовій звітності.
 • відображати орендні угоди у фінансовій звітності орендаря
 • відображати орендні угоди у фінансовій звітності орендодавця.

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

8. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • визначити збиток від зменшення корисності необоротних активів та відобразити його в обліку та фінансовій звітності;
 • відобразити надходження необоротних активів за угодами фінансової оренди, нарахування та сплату орендних платежів в обліку та фінансовій звітності орендаря;
 • відобразити надходження необоротних активів за угодами операційної оренди, нарахування та сплату орендних платежів в обліку та фінансовій звітності орендаря;
 • відобразити нарахування та одержання орендних платежів в обліку та фінансовій звітності орендодавця.
 • сформувати первісну вартість запасів залежно від способу їх надходження на підприємство;
 • здійснити оцінку запасів на дату балансу;
 • сформувати вартість необоротних активів (груп вибуття), утримуваних для продажу, на дату балансу;
 • розкрити інформацію про припинену діяльність у фінансовій звітності.
 •  

Контрольні питання:

1.Порядок перевірки необоротних активів на зменшення їхньої корисності.

2. Методика відображення в обліку зменшення корисності необоротних активів.

3. Порядок визнання та відображення в обліку фінансової оренди.

4. Порядок визнання та відображення в обліку операційної оренди.

5. Склад первісної вартості запасів.

6. Застосування формул собівартості запасів.

7. Методика формування оцінки запасів на дату балансу.

8. Відображення в обліку та фінансовій звітності необоротних активів (груп вибуття), утримуваних для продажу.

9. Порядок розкриття інформації про припинену діяльність у фінансовій звітності.

 

 

Заняття 6.

Тема 5. Визнання, оцінка та розкриття інформації про зобов’язання підприємства

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) з'ясувати порядок визнання, первісної оцінки та відображення в фінансовій звітності державних грантів (субсидій);

б) опанувати порядок відображення в обліку та звітності поточних та довгострокових виплат працівникам;

в) вивчити методику визнання та розкриття у фінансовій звітності інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи;

г) з'ясувати порядок відображення в фінансовій звітності відстрочених податкових активів та зобов’язань.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • порядок формування інформації про державні гранти (субсидії) у фінансових звітах;
 • методику відображення в обліку та фінансовій звітності поточних та довгострокових виплат працівникам;
 • порядок визнання та оцінювання забезпечень, непередбачених зобов’язань та непередбачених активів у фінансовій звітності;
 • методику розрахунку та відображення в фінансовій звітності відображення в звітності відстрочених податкових активів та зобов’язань;

Студенти повинні вміти:

 • розкривати у фінансовій звітності інформацію про доходи та зобов’язання, пов’язані з держаними грантами;
 • оцінювати забезпечення з різних видів розрахунків;
 • розраховувати витрати на податки на прибуток з врахуванням відстрочених податків.

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

8. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • визначити доходи від одержаних підприємством державних грантів (субсидій);
 • оцінити величину зобов’язань підприємства щодо довгострокових виплат персоналу;
 • визначити балансову вартість забезпечень майбутніх витрат та платежів;
 • розрахувати та відобразити у фінансовій звітності відстрочені податкові активи та зобов’язання

Контрольні питання:

1. Класифікація державних грантів (субсидій).

2. Методи розкриття інформації про державні гранти (субсидії) у фінансовій звітності

3. Сутність актуарних різниць та порядок їх обліку.

4. Сутність та наслідки дії тимчасових податкових різниць.

5. Критерії визнання забезпечень та методи їх оцінки.

 

 

 

Заняття 7.

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) з'ясувати порядок визнання, первісної оцінки та відображення в фінансовій звітності доходів від основної діяльності: продажу продукції та реалізації послуг;

б) вивчити методику оцінки доходу від надання позик іншим особам;

б) опанувати порядок відображення в обліку та звітності витрат на позики.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • порядок визнання, первісної оцінки та відображення в фінансовій звітності доходів від продажу продукції (надання послуг);
 • порядок визнання, первісної оцінки та відображення в фінансовій звітності доходів від у вигляді відсотків;
 • підходи до формування інформації у фінансовій звітності про витрати на позики;

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати критерії визнання та оцінювати доходи від основної діяльності підприємства;
 • відображати у фінансовій звітності інформацію про витрати на позики;

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • визначити величину доходу від реалізації товарів;
 • визначити величину доходу від надання послуг;
 • оцінити доход у вигляді відсотків за кожний із звітних періодів;
 • здійснити класифікацію витрат на позики та розкрити інформацію про них у фінансовій звітності;
 • визначити методику відображення в фінансовій звітності доходів та витрат за будівельними контрактами;
 • розрахувати базовий та розбавлений прибуток на звичайну акцію.

 

Контрольні питання:

1. Критерії визнання доходів від основної діяльності підприємства.

2. Методи оцінювання доходу від реалізації товарів та надання послуг.

3. Оцінювання доходу від відсотків.

4. Підходи до розкриття інформації про витрати на позики.

5. Види прибутку на акцію.

6.  Порядок розрахунку прибутку на акцію.

7. Методика визнання доходу від різних видів будівельних контрактів.

 

Заняття 7

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) вивчити підходи до визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами;

б) розглянути методику визнання та розкриття у фінансовій звітності інформації про прибуток на акцію.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • порядок визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами у фінансовій звітності;
 • методику розрахунку та відображення в фінансовій звітності прибутку на акцію;

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати методику відображення в фінансовій звітності доходів та витрат за будівельними контрактами;
 • розраховувати та відображення в фінансовій звітності прибуток на акцію

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

8. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

           

 

 

Заняття 8.

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності фінансових інструментів

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) з'ясувати сутність та здійснити класифікацію фінансових інструментів;

б) вивчити порядок первісного визнання у фінансових звітах фінансових активів;

в) вивчити порядок первісного визнання у фінансових звітах фінансових зобов'язань;

г) засвоїти методику оцінки фінансових інструментів за справедливою вартістю та амортизованою вартістю на дату балансу.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • класифікацію фінансових інструментів;
 • методи формування балансової вартості фінансових інструментів різних груп;
 • порядок визначення теперішньої та майбутньої вартості грошового потоку;
 • структуру різних видів фінансових інструментів;

Студенти повинні вміти:

 • визначати фактор дисконту та розраховувати теперішню та майбутню вартість одиничної суми та ануїтету;
 • визначати первісну та балансову вартість фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю;
 • відображати в звітності фінансові інструменти за справедливою вартістю;

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

8. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних:

 • визначити первісну вартість фінансових інструментів, придбаних за грошові кошти, в обмін на цінні папери власної емісії, в обмін на інші неподібні активи та відобразити операцію придбання на рахунках бухгалтерського обліку;
 • розрахувати та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результати переоцінки фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю;
 • скласти графік амортизації премії (дисконту) за інвестиціями та фінансовими зобов`язаннями, які утримуються до погашення, та відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку та у відповідних статтях фінансової звітності.

Контрольні питання:

1. Класифікація фінансових інструментів.

2. Порядок визначення первісної вартості фінансових інструментів.

3. Відображення в обліку фінансових інструментів за датою операції та датою розрахунків.

4. Особливості обліку інвестицій в боргові цінні папери, які утримуються до погашення.

5. Порядок відображення в обліку та звітності зміни справедливої вартості фінансових активів.

6. Порядок оцінки та відображення в обліку та звітності фінансових зобов'язань на дату балансу.

 

 

Заняття 9

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) засвоїти сутність та порядок застосування методу обліку в капіталі;

б) вивчити порядок визнання у фінансових звітах прибутків (збитків), які належать учасникам спільно контрольованої діяльності, та спільно контрольованих активів.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • основні критерії, що дають змогу інвесторові визначити характер взаємовідносин з об'єктом інвестування;
 • основні відмінності між асоційованим та спільним підприємством;
 • форми спільної діяльності;
 • сторони, які можна визначити як зв'язані;
 • сутність методу участі в капіталі;
 • порядок оцінювання фінансових інвестицій у асоційоване підприємство та спільну діяльність в окремій фінансовій звітності інвестора;

Студенти повинні вміти:

 • відображати в окремій фінансовій звітності інвестора фінансові інвестиції у асоційоване підприємство та спільну діяльність;
 • застосовувати метод участі в капіталі для визначення балансової вартості фінансових інвестицій у асоційоване підприємство та спільну діяльність у консолідованій фінансовій звітності;
 • відображати на рахунках бухгалтерського обліку коригування балансової вартості фінансових інвестицій у асоційоване підприємство та спільну діяльність.

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

8. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

На підставі наведених даних:

 • визначити балансову вартість інвестицій в асоційовані компанії за методом участі в капіталі;
 • скласти розрахунок прибутків (збитків), які належать учасникам спільно контрольованої діяльності та спільно контрольованих активів.

Контрольні питання:

1. Ознаки суттєвого впливу інвестора.

2. Порядок відображення в обліку та фінансовій звітності інвестицій в асоційовані компанії.

3. Особливості врахування впливу результатів діяльності об'єкта інвестування в обліку та у фінансовій звітності інвестора.

4. Види спільної діяльності.

5. Особливості визнання спільної діяльності.

6. Розкриття інформації у звітності інвестора про фінансові інвестиції у спільну діяльність.

 

 

Заняття 10.

тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів

Вид заняття: контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета: вивчити сутність та порядок застосування методу придбання;

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • сутність терміну «об’єднання бізнесу», а також способи та наслідки  здійснення зазначеної операції ;
 • в чому полягає зміст функції контролю та умови її виникнення;
 • що означають терміни «материнське підприємство», «дочірнє підприємство» та «група»;
 • сутність методу придбання, передбачений МСФЗ для обліку об’єднання бізнесу;
 • основні методичні кроки процесу консолідації фінансових звітів учасників групи;
 • порядок визначення балансової вартості гудвілу та неконтрольованої частки; 

Студенти повинні вміти:

 • ідентифікувати покупця в операції об’єднання бізнесу;
 • застосовувати критерії контролю, передбачені МСФЗ 10;
 • визначати та відображати в обліку та фінансовій звітності покупця вартість об’єднання бізнесу;
 • розраховувати гудвіл(знижку при покупці);
 • розраховувати величину дооцінки (уцінки) придбаних ідентифікованих чистих активів;
 • визначати величину частки неконтролюючих акціонерів.

План проведення заняття:

1. Усне опитування.

2. Розв’язання запропонованих ситуаційних вправ згідно з методичними вказівками.

3. Тест-контроль.

Методичні вказівки:

На підставі наведених даних:

 • розрахувати вартість фінансових інвестицій в дочірню компанію;
 • розрахувати гудвіл;
 • розрахувати частку меншості;
 • розрахувати вартісну різницю;
 • відобразити наслідки об'єднання в окремій фінансовій звітності інвестора.

Контрольні питання:

1. Причини, що спричинюють об'єднання бізнесу.

2. Види об'єднання бізнесу.

3. Сутність гудвіла та порядок його визначення.

4. Сутність неконтрольованої частки та порядок її визначення.

5. Використання періоду поправок для коригування показників при впровадженні методу придбання.

6. Методи обліку інвестицій в дочірні компанії в окремій фінансовій звітності материнської компанії.

 

 

Заняття 11.

тема 9.  Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів

Вид заняття: контактне заняття, яке включає:

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) розглянути процедури консолідації фінансової звітності на дату об’єднання;

б) опрацювати методику консолідації фінансових звітів на наступну після об’єднання дату балансу.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • вимоги МСФЗ щодо консолідації фінансових звітів учасників групи;
 • основні консолідаційні процедури відповідно до вимог МСФЗ;
 • порядок коригування внутрішньогрупових операцій при формуванні консолідованої фінансової звітності;
 • порядок розподілу вартісної різниці при консолідації фінансових звітів;

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати основні процедури консолідації балансів учасників групи на дату об'єднання;
 • формувати консолідований звіт про фінансовий стан та звіт про сукупні доходи на наступну після об’єднання дату балансу;
 • відображати в консолідованій фінансовій звітності зміни часток участі без втрати контролю з боку материнського підприємства;

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

8. Проведення тест-контролю.

Методичні вказівки:

На підставі наведених даних:

 • визначити контролюючого учасника;
 • розрахувати усі необхідні показники, що супроводжують процес консолідації фінансової звітності;
 • скласти консолідований звіт про фінансовий стан групи;
 • сформувати консолідований звіт про сукупні доходи групи.

Контрольні питання:

1. Звільнення від формування консолідованої фінансової звітності.

2. Процедури складання консолідованої фінансової звітності. 

3. Основні види коригувань, що супроводжують процес консолідації фінансових звітів на дату об`єднання.

4. Особливості відображення в консолідованій фінансовій звітності внутрішньогрупових операцій.

 

 

 

Заняття 12.

тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін

Вид заняття: контактне заняття, яке включає:

 • лекційний матеріал;
 • семінар-вирішення ситуаційних справ.

Мета:

а) засвоїти методику визначення та відображення в фінансовій  звітності курсових різниць від операцій в іноземній валюті;

б) вивчити порядок переведення фінансових звітів підприємства у валюту подання;

в) вивчити процедури відображення впливу інфляції на статті фінансових звітів.

Професійні компетенції, що формуються під час проведення заняття

Студенти повинні знати:

 • сутність понять “функціональна валюта”, “іноземна валюта”, “валюта подання”;
 • критерії поділу статей фінансових звітів на монетарні та немонетарні;
 • як відображати операції в іноземній валюті в фінансовій звітності підприємства;
 • порядок включення закордоної господарської одиниці в фінансові звіти суб’єкта господарювання;
 • сутність та методику коригування статей фінансових звітів на вплив інфляції

Студенти повинні вміти:

 • класифікувати статі фінансових звітів як монетарні або немонетарні;
 • відображати операції в іноземній валюті в бухгалтерському обліку та фінансових звітах підприємства;
 • застосовувати методику переведення фінансових звітів з однієї валюти до іншої
 • застосувати відповідні процедури для відображення впливу інфляції на статті фінансових звітів.

План проведення заняття:

1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2. Викладення основного матеріалу за темами.

3. Розв`язання запропонованих завдань.

4. Перевірка рішення завдань.

5. Обговорення питань, що виникли на семінарському занятті.

6. Підведення підсумків за теми, що розглядалася на занятті.

7. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичні вказівки:

            На підставі наведених даних здійснити переведення статей фінансової звітності, а також відобразити вплив інфляції на немонетарні статті.

Контрольні питання:

1. Сутність та порядок перерахунку монетарних та немонетарних статей в окремій фінансовій звітності підприємства.

2. Порядок переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць в функціональну валюту компанії, що звітує.

3. Критерії, що вказують на наявність у країні гіперінфляційної ситуації.

4. Особливості складання фінансової звітності у валюті країни, економіка якої визнана гіперінфляційною.

 

 

Заняття 13. Модульний контроль

Порядок проведення модульного контролю наведено в розділі 11 Робочої програми.

 

 

 1. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

В міжсесійний період студентами заочної форми повинно бути виконано домашнє індивідуальне завдання. Виконання індивідуальних завдань, які підготовленні згідно з програмою науки «Облік і звітність за міжнародними стандартами», є складовою частиною навчального процесу і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих майбутніми фахівцями в процесі вивчення науки, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною та науковою літературою, а також формування фінансової звітності за вимогами МСФЗ.

Метою виконання індивідуальних завдань є опанування теорії і практики формування фінансової звітності за вимогами МСФЗ.

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні посібники, лекційний матеріал.

За кожною темою підготовлено вихідну інформацію для виконання індивідуального завдання (в розрізі варіантів) де передбачено різні практичні ситуації, у характері і суті яких студент має добре орієнтуватися.

Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляється письмово у  «Робочому зошиті для виконання індивідуальних завдань». Виконане завдання здається особисто викладачеві, який веде контактні заняття.

Методичними вказівками передбачено десять варіантів індивідуальних завдань. Кожний студент самостійно вибирає варіант індивідуальної роботи згідно з останньою цифрою номера залікової книжки.

 

Остання цифра номера залікової книжки

Варіант індивідуальної роботи

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

0

10

 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не приймається до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи необхідно звертатися на кафедру обліку підприємницької діяльності згідно з графіком надання консультацій.

Провірене викладачем індивідуальне завдання оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів та включається до загальної кількості балів поточного контролю знань студента з науки «Облік і звітність за міжнародними стандартами».

Виконана індивідуальна робота подається на кафедру обліку підприємницької діяльності у термін, визначений викладачем. Робота зараховується лише за підсумками співбесіди її виконавця з викладачем.

Навчальний матеріал, цифрові дані, які наведено в індивідуальних завданнях є умовними.

В міжсесійний період студенти також мають виконати індивідуальне  завдання за дистанційним курсом, яке оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів та включається до загальної кількості балів поточного контролю знань студента з науки «Облік і звітність за міжнародними стандартами».

Крім того, студентами може бути виконане одне із наступних видів індивідуальних робіт (за вибором), які максимально оцінюються в 5 балів:

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) (за рішенням кафедри).

 

 

5. СамостійнА роботА студентів

Для здійснення самостійної роботи передбачена значна кількість годин з навчального плану, що дозволить студентам закріпити отримані у ході вивчення теоретичного матеріалу знання та уміння. Cамостійна робота студентів з науки "Облік і звітність за міжнародними стандартами" здійснюється за напрямками, визначеними картою самостійної роботи студентів.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Облік і звітність за міжнародними стандартами»

для студентів спеціальності 8.030500301 «Міжнародна економіка»

галузі знань 0305  «Економіка і підприємництво»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Денна  форма навчання

№ семінарсь-кого (прак-тичного, лаборатор-ного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макси-мальна

кіль-кість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

опрацювання лекційного матеріалу; вивчення вимог відповідних МСФЗ, що виносяться на розгляд на практичне заняття

робота в малих творчих групах

5

2

вивчення вимог відповідних МСФЗ, що виносяться на розгляд на практичне заняття; опрацювання обов’язкової та додаткової літератури; виконання домашніх завдань

вирішення ситуаційних вправ

5

3

вимог відповідних МСФЗ, що виносяться на розгляд на практичне заняття; опрацювання обов’язкової та додаткової літератури; виконання домашніх завдань

вирішення ситуаційних вправ

5

4

вивчення вимог відповідних МСФЗ, що виносяться на розгляд на практичне заняття; опрацювання обов’язкової та додаткової літератури; виконання домашніх завдань

вирішення ситуаційних вправ

5

5

вивчення вимог відповідних МСФЗ, що виносяться на розгляд на практичне заняття; опрацювання обов’язкової та додаткової літератури; виконання домашніх завдань

міні-кейс

5

6

вивчення вимог відповідних МСФЗ, що виносяться на розгляд на практичне заняття; опрацювання обов’язкової та додаткової літератури; виконання домашніх завдань

семінар-дискусія з елементами аналізу

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

 

Порядок розподілу кожного виду навчальної роботи студента та частка видів робіт на одне практичне заняття

 (денна форма навчання)

№п/п

Теми

Тема 1-2

 

Тема  3

 

Тема 4

 

Тема 5

 

тема 6

Тема 7

Практичне заняття 7

Тема 8

Тема 9

 

Тема  10

Тема 10

 

Тема 11

 

РАЗОМ

 

№п/п

Види робіт

Практичне заняття 1

Практичне заняття 2 

Практичне заняття 3

Практичне заняття  4

Практичне заняття  5

Практичне заняття  6

Практичне заняття 8

Практичне заняття  9

Практичне заняття  10

Практичне заняття  11

Практичне заняття  12

Обов’язкові види робіт

 

1.

Тест контроль

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

мо-дуль-на конт-роль-на робо-та

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

12,0

2

Вико-нання індивіду-альних практич-них завдань

-

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

18,0

3.

Модульний контроль (0,6,8,10)

10

10

Разом

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

10,0

3,0

3,0

3,0

2,0

10,0

40

Вибіркові види робіт

 

 

1.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10,0

 

або

 

 

2.

Підготовка презентації за заданою тематикою

10,0

 

Разом за вибіркові види

10,0

10

Разом балів за поточну успішність

50,0

50

Семестровий контроль – екзамен

50,0

50,0

Всього балів

100,0

100,0

                                   

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Облік і звітність за міжнародними стандартами»

для студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»

галузі знань  0305 «Економіка і підприємництво»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Заочна  форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання

Установча міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

-

Тестовий контроль знань

2

2.

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання

Міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ.

-

Тестовий контроль знань

2

3.

 

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

-

Тестовий контроль знань

2

4.

 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

-

5

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності

Міні-лекція

 

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

-

Тестовий контроль знань

3

6

Тема 5. Визнання, оцінка та розкриття інформації про зобов’язання підприємства

 

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

 

Тестовий контроль знань

3

7

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

 

8

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності фінансових інструментів

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

 

Тестовий контроль знань

2

9

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

 

Тестовий контроль знань

2

10

Тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

 

Тестовий контроль знань

2

11

Тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

 

Тестовий контроль знань

2

12

Тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін

Міні-лекція

-

Міні-семінар – вирішення ситуаційних справ

-

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

13

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

         

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

письмова

01.06.2014 р.

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом

електронна

15.06.2014 р.

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Підготовка презентації

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Студенти, що приступають до вивчення науки, на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи та часу проведення консультацій. Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з науки та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)», що розміщені на сайті університету та обирає  для себе індивідуальні завдання .

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

Для оцінювання знань студентів визначена оптимальну кількість видів контролю і його форми в межах заняття так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

Графік

презентації виконаних самостійно завдань

денна форма навчання

Завдання

Дата проведення

1. Підготовка презентації за заданою тематикою

до 30 квітня

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

до 30 квітня

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

 

 

 

 

 

 

6. ПоточнИЙ І ПідсумковиЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

6.1. Очна форма навчання

 

 

 Порядок поточного і підсумкового  оцінювання знань студентів з науки

Поточний контроль є одним із заключних етапів навчального процесу з вивчення науки та дозволяє оцінити рівень отриманих студентом знань, ступінь засвоєння програмного матеріалу та оволодіння навичками практичної роботи. Крім того, поточний контроль дозволяє викладачу стимулювати студентів за добросовісне опрацювання теоретичного матеріалу та ретельне і самостійне виконання практичних завдань та їх захист або презентацію у встановлений термін.

Всі об’єкти поточного контролю поділяються на обов’язкові та вибіркові.

До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної науки, зокрема:

- систематична та активна робота на практичних заняттях, участь в

експрес-опитуваннях, тест-контроль;

- виконання домашніх індивідуальних розрахункових завдань;

- виконання модульного завдання.

Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів. Відповідно, враховуючи кількість занять, передбачених  Робочим планом, максимальна кількість балів, яку студент може отримати за одне заняття, складає 2 або 3 бали.

Програма науки “Облік і звітність за міжнародними стандартами”  складається з 1 модулю. Оцінка правильності виконання модульних завдань здійснюється від 0 до 10 балів (0; 6; 8;10).

Таким чином всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів:

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

Разом балів за  виконання індивідуальних завдань

50

Результат поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Результати  поточного контролю знань студентів  вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування науки.

 

Методика виконання та представлення результатів аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за заданою тематикою

Дослідження та аналіз проблеми здійснюється в письмовій формі у вигляді аналітичної записки. Студент обирає одну проблему із зазначеного нижче переліку проблемних питань за власним бажанням.

При підготовці аналітичної записки доцільно використовувати основні та додаткові літературні джерела, а також, за наявності, і реальну фінансову звітність та примітки до звітності компаній. Її зміст не слід зводити до механічного переписування тексту МСФЗ або інших літературних джерел. Проте, обов’язковим є посилання на відповідні положення тих МСФЗ, які розкривають певні аспекти вирішення запропонованих до розкриття проблемних питань. Увагу необхідно зосередити на розкритті саме аспектів, варіанти вирішення яких наводять МСФЗ, а не описувати загальні підходи, які визначені в теорії або практиці обліку в Україні.

Обсяг аналітичної записки не повинен перевищувати 8-10 сторінок стандартного формату, а її зміст необхідно наводити за такою схемою:

Вступ - розкриває актуальність і доцільність вибору проблеми та визначає основні завдання, які будуть вирішені в ході проведеного аналітичного дослідження.

Основна частина висвітлює напрямки дослідження з обраної проблеми, а також розкривати їх основних зміст та пропонувати шляхи їх вирішення. При цьому, в дослідженні має бути здійснено порівняння й узгодження вимог П(С)БО України з відповідними МСФЗ, що регулюють обране проблемне питання. 

Висновки повинні розкривати основні підсумки проведеного дослідження, а також можливі пропозиції та рекомендації щодо їх практичного застосування.

Список використаних джерел містить перелік літературних та інших джерел, які використані автором при написанні аналітичної записки (не менше 7 джерел).

До аналітичної записки додаються опрацьовані літературні джерела.

 

Перелік проблемних питань

 1. Відмінності у відображенні у фінансовій звітності змін облікової політики та облікової оцінки.
 2. Принципи та необхідність відображення у фінансовій звітності компаній діяльності, що припиняється.
 3. Оцінка основних елементів Звіту про фінансовий стан.
 4. Відмінності у складанні Звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами.
 5. Особливості відображення у фінансовій звітності цінових змін в країнах з гіперіфляційною економікою.
 6. Методика оцінки ефективності та розкриття у фінансовій звітності інформації про виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення.
 7. Особливості відображення в Балансі будівельних та інших довгострокових контрактів.
 8. Зменшення корисності активів, методи визначення та його вплив на оцінку основних елементів фінансової звітності.
 9. Особливості відображення у фінансовій звітності заборгованості за лізинговими операціями.
 10. Порядок визнання, оцінки та відображення у звітності інвестиційної нерухомості.
 11. Відмінності у вимогах національних та міжнародних стандартів щодо обліку фінансових інвестицій.
 12. Підходи національних та міжнародних стандартів щодо порядку оцінки та обліку фінансових інструментів.
 13. Особливості обліку інвестицій в асоційовані компанії.
 14. Особливості відображення в обліку та звітності інвестицій в дочірні підприємства.
 15. Необхідність та основні процедури консолідації фінансової звітності компаній.
 16. Облік спільно контрольованих активів, операцій та підприємств.
 17. Поняття та особливості використання та обліку похідних фінансових інструментів.
 18. Облік хеджування справедливої вартості активів, грошових потоків та інвестицій в закордонні підприємства.
 19. Відображення у фінансовій звітності впливу змін валютних курсів.
 20. Оцінка, облік та аналіз ефективності здійснення виплат, які базуються на ціні інструментів власного капіталу компаній.
 21. Розкриття інформації про сегменти діяльності підприємства.
 22. Порядок врахування впливу інфляції на фінансові звіти підприємства.

 

 

6.2. Заочна форма навчання

Порядок поточного і підсумкового  оцінювання знань студентів з науки

Об’єкти поточного контролю знань студентів з науки «Облік і звітність за міжнародними стандартами» поділяються на обов’язкові та вибіркові.

 

Обов’язкові об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми та їх оцінювання:

1) за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії в формі міні-семінару-вирішення ситуаційних вправ – від 0 до 20 балів;

2) з метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах науки «Обліку і звітність за міжнародними стандартами», а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов'язкове виконання одного модульного завдання. Виконана модульна контрольної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів (0;3;4;5).

3) виконання домашнього індивідуального завдання з науки «Обліку і звітність за міжнародними стандартами», яке прокоментоване методичними вказівками  до їх виконання - від 0 до 10 балів («Завданнях до контрольних робіт та методичних вказівках до їх виконання» /Укладач: Коршикова Р.С. – К.:КНЕУ, 2014).

Виконання цього завдання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Виконання індивідуального завдання передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними обліку та фінансової звітності.

Самостійно виконані домашні письмові індивідуальні завдання перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом. Результати захисту оцінюються від 0 до 10 балів залежно від правильності виконання завдань (вправ), глибини викладення теоретичних питань, кількості опрацьованих літературних джерел і наявності конкретних прикладів із практики базового підприємства.

Обов’язковою умовою є своєчасність подання індивідуальної роботи. Завдання, які подані у встановлений термін, але не відповідає встановленим вимогам, повертається на доопрацювання. Завдання ж, які подані на кафедру після встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються.

Контрольна робота може бути оцінена від 0 до 10 балів (0;6;8;10) залежно від правильності виконання.

4) Індивідуальне завдання за дистанційним курсом оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів, 5 з яких можуть бути отримані тільки при спілкуванні викладачем в онлайн- режиме.

 

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання:

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою.

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).  Студент за власним бажанням може вибрати один із  вибіркових об’єктів поточного контролю, кожнийзяких оцінюється 5 балів.  

         Результати  поточного контролю знань студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів  і вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни

 

 

Підсумковий контроль знань студентів (у формі екзамену)

Об’єктом контролю знань у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові питання програми та типові задачі, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних задач.

Перелік та зміст екзаменаційних завдань включено до робочої програми науки.

Екзаменаційний білет для студентів денної форми навчання містить 5-ть завдань.

Екзаменаційний білет для студентів заочної форми навчання містить 5-ть завдань.

Кожне екзаменаційне завдання оцінюється за наведеною шкалою:

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Оцінка за 100-більною шкалою

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

 

При оцінці теоретичних питань оцінка 10 балів виставляється при всебічному та повному висвітлені теоретичного матеріалу за наявності критичної оцінки стану вирішення певних проблем або власного бачення шляхів вирішення цих проблем; оцінка 8 балів виставляється при повному висвітлені теоретичного матеріалу без критичної оцінки або власного бачення шляхів вирішення проблемних питань; оцінка 6 балів виставляється при не повному висвітленні теоретичного матеріалу без критичної оцінки ( без власного бачення шляхів вирішення питання);  оцінка 0 балів виставляється у разі, якщо відповідь на поставлені питання неповне або неточна.

Тестові питання оцінюються від 0 до 10 балів залежно від кількості правильних відповідей: один тест - 6 балів, два тести – 8 балів, три тести – 10 балів,  жодної правильної відповіді – 0 балів.

При оцінці виконання задач оцінка 10 балів виставляється при правильному та безпомилковому проведені необхідних розрахунків (за умови наявності пояснень до цих розрахунків, застосованих формул (методик) і правильних коментарів до отриманих результатів. Оцінка 8 балів виставляється при правильному і безпомилковому вирішенні задачі, але без пояснень до розрахунків, без посилань на певні формули чи методики і відсутності або помилкових коментарів до отриманих результатів. Оцінка 6 виставляється при  частковому вирішенні задачі, без пояснень та посилань на певні формули чи методики. Оцінка 0 балів виставляється у випадку, якщо задача не виконана взагалі, або при виконання допущені помилки, які свідчать про недостатні знання формул або методик вирішення відповідних задач.

Таким чином, для студентів денної і заочної форми навчання результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав на іспиті не менше 30 балів). Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою, що викорис-товується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

A

80-89

добре

зараховано

B

70-79

C

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

E

20-59

незадовільно  з можливістю повторного складання

не зараховано – з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим потворним вивченням дисципліни

не зараховано  - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

1. Корпорація "Hill" придбала 80 % акцій корпорації "Fighter", сплативши при придбанні 9'000 доларів США. Справедлива вартість активів корпорації "Fighter": основних засобів 5'000 доларів США, запасів – 4'500 доларів США.

Дані про балансову вартість статей обох корпорацій безпосередньо перед придбанням наведено в таблиці.

 

Баланс, доларів США

Стаття

Корпорація "Hill"

Корпорація "Fighter"

Грошові кошти

20'600

4'700

Рахунки до отримання

12'500

6'000

Резерв сумнівних боргів

(2'000)

(800)

Запаси

11'900

4'400

Основні засоби (залишкова вартість)

26'000

5'300

Разом активів

69'000

19'600

Розрахунки з кредиторами

31'400

10'500

Акціонерний капітал

20'300

3'200

Нерозподілений прибуток

17'300

5'900

Разом власний капітал та зобов'язання

69'000

19'600

       

Необхідно: Cкласти баланс об'єднаної корпорації після об'єднання, врахувавши вимоги МСФЗ 10.

2. Корпорація "Dolly" 2.01.2010 р. випустила облігації 40’000 шт. номінальною вартістю 100 доларів США за облігацію. Погашення облігацій відбудеться в кінці 8-го року. Номінальна ставка відсотку 12 % річних, які планується сплачувати в кінці кожного року, а річна ринкова ставка відсотка становить 15 %.

Необхідно: Визначити ціну продажу облігації, а також вартість всієї емісії і суму дисконту (описати методику розрахунку), а також скласти бухгалтерські записи, які необхідно зробити корпорації "Dolly" в кінці 2010 р. відповідно до вимог МСБО 39.

3. Корпорація "Wolly" 2.01.2010 р. випустила облігації 20’000 шт. номінальною вартістю 300 доларів США за облігацію. Погашення облігацій відбудеться в кінці 6-го року. Номінальна ставка відсотку 12 % річних, які планується сплачувати в кінці кожного року, а річна ринкова ставка відсотка становить 10 %.

Необхідно: Визначити ціну продажу облігації, а також вартість всієї емісії і суму дисконту (описати методику розрахунку), а також скласти бухгалтерські записи, які необхідно зробити корпорації "Wolly" в кінці 2010 р. відповідно до вимог МСБО 39.

4. Компанією "Mettz" в обмін на 80 простих власних акцій було придбано 50 простих акцій “Американської корпорації”, які планується утримувати до того часу, поки їх ціна не становитиме 150 доларів США. Номінальна вартість акцій “Американської корпорації” становить 80 доларів США за акцію. На Нью- Йоркській біржі цінних паперів їх котировка становить – 90 доларів США за акцію. Номінальна вартість акцій "Mettz" – 20 ЄВРО за акцію, на Франкфуртській фондовій біржі – 30 ЄВРО за акцію. На звітну дату акції “Американської корпорації” 100 доларів США за акцію, а їх реалізація відбулася в наступному звітному періоді, коли ціна досягла очікуваного рівня. Курс долару США по відношенню до ЄВРО з дати придбання і до дати продажу залишався незмінним та становив 0,75 Євро/ долар США.

Необхідно: Визначити собівартість та відобразити на рахунках придбання фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО 39, їх вартість на кінець звітного періоду та реалізацію.

5. Датою переходу компанії «Ада» на МСФЗ є 1 січня 2013 року.

В процесі трансформації фінансової звітності компанії було з’ясовано наступне. Первісна вартість будівлі офісу становить 360 тис. дол. Станом на 1 січня 2011 року очікуваний термін корисного використання цього об’єкта оцінюється у 40 років.

1 січня 2012 року будівля офісу дооцінюється до 390 тис.дол. з віднесенням результату переоцінки на капітал. Балансова вартість будівлі становить 351 тис.грн. на 1 січня 2010 року і 380 тис.грн. на 1 січня 2013 року. Метод амортизації згідно з ПСБО є прийнятним і для МСФЗ, а сума переоцінки в цілому порівнянна зі справедливою вартістю на дату переоцінки.

На 1 січня 2013 року ринкова вартість будівлі складає 420 тис.грн.

Необхідно: визначити балансову вартість будівлі офісу у звіті про фінансовий стан за МСФЗ на дату переходу на МСФЗ.

6. Є такі дані про окремі показники дільності підприємства за звітний період: виручка від продажу товарів склала 120 тис.дол., дебіторська заборгованість за період зросла на 20 тис.дол., кредиторська заборгованість зменшилась на 14 тис.дол, отримані від клієнтів аванси збільшилися на 7 тис.дол., а залишки товарів не змінилися.

Необхідно: визначити величину грошових коштів, отриману підприємством від своїх клієнтів за звітний період.

7. Компанія «Надія» реалізувала підприємству «Стоїк». зімельну ділянку за 120 тис.дол. При цьому компанія «Надія» на даній ділянці продовжує будівництво офісного приміщення. Справедлива вартість аналогічних участків на момент продажу складає 135 тис.дол., і очікується, що в подальшому вона буде тільки зростати. 

За умовами договору через 2 роки компанія «Надія» має право викупити земельну ділянку за 130 тис.дол., а підприємство «Стоїк» може вимагати зробити таке придбання.

Необхідно: відобразити наведену ситуацію в фінансовій звітності підприємства «Надія».

8.  Прибуток після оподаткування за період, що може бути розподілений між власниками звичайних акцій, становить:

- станом на 31.12.2011 р. – 1 050 тис. дол.;

- станом на 31.12.2012 р. – 2 700 тис. дол.

За даними обліку на початок 2012 р. в обігу знаходилося 450 тис. звичайних акцій. Підприємство запропонувало усім існуючим акціонерам придбати опціон на купівлю звичайних акцій за ціною 5 дол. за 1 акцію. Кожен опціон дозволяє придбати три звичайні акції. Ринкова вартість однієї звичайної акції підприємства на дату такої пропозиції становить 8 дол.

Необхідно:визначити базисний прибуток на одну акцію за 2011 рік та 2012 рік.

9. Використовуючи умову попередньої задачі, оцінюємо витрати будівельної компанії на завершення будівництва мосту 31 грудня 2014 року в розмірі 1 468 962 дол. замість 1 134 000 дол. Решта даних залишаються незмінними. Необхідно розрахувати:

 1. процент виконання контракту;
 2. збиток, визнаний в 2014 році.

10. Підприємство внаслідок невірного застосування облікової політики занизило суму нарахованої амортизації нематеріальних активів на 20 000 дол. в 2011 р. та 30 000 дол. в 2012 р. (ставка податок на прибуток 20%). До виправлення виявленої помилки інформація про нерозподілений прибуток підприємства виглядала так (дол.):

           

2012 р.

2011 р.

Нерозподілений прибуток на початок періоду

210 000

150 000

Чистий прибуток

95 000

80 000

Оголошені дивіденди

(45 000)

(20 000)

Нерозподілений прибуток на кінець періоду

260 000

210 000

Необхідно: виправити помилки відповідно до положень МСФЗ та показати скориговані дані станом на кінець 2012 р.

11. Підприємство придбало основні, загальна вартість яких становить 3 000 000 дол. США. За домовленістю з постачальником сплачено за них буде так: 2/3 від суми у момент отримання основних засобів, а решту - у кінці наступного року. Постачальник надає можливість відстрочення платежу за основні засоби під 8% річних.

Необхідно: визначити первісну вартість нематеріальних активів.

 

 

 

 

Приклад модульного завдання

(для студентів денної та заочної форм навчання)

 

1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з капіталом і зобов’язаннями зарубіжної фірми. Які з понять, наведених в частині А, відповідають твердженням, представленим в частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

______

 

1

 

умовне зобов’язання

 

А

Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства

_____

2

збиток

 

Б

Плата за використання залучених грошових коштів

_____

3

проценти

 

В

Витрати, які пов’язані із залученням позикового капіталу

_____

4

поточні зобов’язання

 

Г

Перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання якого витрати були здійснені

_____

5

фінансові витрати

 

Д

Потенційне зобов’язання, яке стане реальним після настання певних подій в майбутньому

 

2. У відповідності до якого принципу (припущення, якісної характеристики, обмеження) доходи компанії обліковуються тоді, коли можливість їх отримання стає визначеною подією, тоді як витрати повинні відображатись тоді, коли їх здійснення є ймовірною, можливою подією:

А) автономності;

Б) послідовності;

В) обачності;

Г) нарахування.

3. Який принцип (припущення, якісна характеристика, обмеження) не дозволяє включати до фінансової звітності приватної компанії активи її власника:

А) автономності;

Б) послідовності;

В) обачності;

Г) нарахування.

4. Willington Corporation здійснює продаж обладнання з 2 – річною його гарантією. Базуючись на даних попередніх років корпорація оцінює можливі гарантійні витрати в сумі 3 % від обсягів реалізації. За поточний рік Willington Corporation було реалізоване обладнання в сумі 50’000 доларів США. А фактичні витрати на гарантійне обслуговування становлять 375 доларів США.

Визначити, яка сума гарантійних зобов’язань, яка буде відображена у фінансовій звітності на кінець року та стандарт, який містить вимоги щодо їх оцінки та обліку.

А) 50’000 доларів США;

Б) 1’500 доларів США;

В) 1’125 доларів США;

Г) 375 доларів США.

5. МСФЗ 8 визнає сегментом діяльності:

А) підприємство, яке забезпечує надходження, відмінні від тих, що притаманні іншим підприємствам;

Б) підприємство, яке виробляє певну продукцію або надає певні послуги;

В) підприємство, яке функціонує у відмінному економічному середовищі;

Г) підприємство, яке здійснює свою діяльність на підставі письмової угоди між засновниками.

6. Підприємство придбало нематеріальні активи, загальна вартість яких становить 3 000 000 дол. США. За домовленістю з постачальником сплачено за них буде так: 1/3 від суми у момент отримання нематеріальних актвиів, 1000 000 дол. у кінці кожного із двох наступних років. Постачальник надає можливість відстрочення платежу за нематеріальні активи під 10% річних. Чому дорівнює первісна вартість нематеріальних активів:

А) 736 000 дол.

Б) 2 100 000 дол.

В) 2 736 000 дол.

Г) 3 000 000 дол.

7. З грудня поточного року корпорація Starгust Corporation є відповідачем в суді за порушення умов поставки товару. За оцінкою юристів рішення суду, який відбудеться у лютому наступного року буде несприятливим і сума претензії оцінюється на рівні 2000 доларів США. Крім того, у грудні поточного року була досягнута домовленість з покупцем про продаж також у лютому значного сегменту діяльності продажна вартість якого оцінена в 40000 доларів США, а балансова вартість активів, які її забезпечують становить 18000 доларів США. Також прийнято рішення про виплату у лютому дивідендів засновникам в сумі 3000 доларів США. Відповідно до вимог МСБО 37 у фінансовій звітності сума умовних (непередбачених) зобов’язань  становитиме:

A) 2000 дол.;

Б) 24000 дол.;

В) 27000 дол.;

Г) 40000 дол.

8. Ретроспективне застосування нової облікової політики у фінансових звітах не виконується, якщо компанія не може визначити кумулятивний вплив змін на показники: 

А)

звіту про фінансовий стан на початок цього періоду;

Б)

звіту про фінансовий стан на кінець цього періоду;

В)

звіту про фінансовий стан на початок та кінець цього періоду;

Г)

звіту про власний капітал на початок та кінець цього періоду.

9. Зміну облікової політики щодо основних засобів при першому застосуванні моделі їх обліку за переоціненою вартістю слід розглядати як переоцінку відповідно до:

А)

МСБО 8;

Б)

МСБО 10;

В)

МСБО 16;

Г)

МСБО 36.

10. Умовний актив  - це:

а)

контракт, за яким неминучі витрати перевищують очікувані економічні вигоди;

б)

обсяг діяльності, здійснюваний суб’єктом господарювання;

в)

можливий актив, що виникає внаслідок минулих подій;

г)

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів.

 

 

 

6.4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 імені Вадима Гетьмана»

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

8.03050301 «Міжнародна економіка»

Наука «Облік і звітність за міжнародними стандартами»

 

Екзаменаційний білет №_____

 

 1. Вплив змін облікової політики, облікових оцінок, суттєвих помилок на фінансові звіти компаній.
 2. Критерії поділу оренди на фінансову та операційну та її відображення в обліку та звітності орендаря та орендодавця.
 3. Із запропонованих варіантів відповідей на поставлене питання обрати один правильний.

3.1. На кінець звітного періоду відповідно до вимог МСБО 2 запаси повинні бути відображені у фінансовій звітності:

а) за собівартістю;

б) за справедливою вартістю;

в) за нижчою з двох – собівартістю або ринковою вартістю;

г) за амортизованою собівартістю.

3.2. МСБО 28 визнає асоційованим:

 1. підприємство, яке знаходиться під суттєвим впливом іншого;

б) підприємство, яке знаходиться під контролем іншого;

в) підприємство, яке функціонує у відмінному економічному середовищі;

г) підприємство, яке здійснює свою діяльність на підставі письмової угоди між засновниками.

3.3. Підприємство придбало нематеріальні активи, загальна вартість яких становить 3 000 000 дол. США. За домовленістю з постачальником сплачено за них буде так: 1/3 від суми у момент отримання нематеріальних актвиів, 1000 000 дол. у кінці кожного із двох наступних років. Постачальник надає можливість відстрочення платежу за нематеріальні активи під 10% річних. Чому дорівнює первісна вартість нематеріальних активів:

а) 736 000 дол.

б) 2 100 000 дол.

в) 2 736 000 дол.

г) 3 000 000 дол.

4. Компанія придбала обладнання, вартість якого становить 115000 доларів США. При придбанні були сплачені також послуги посередника в сумі 2000 доларів, а також витрати на транспортування обладнання в сумі 3000 доларів США. Термін корисного використання визначено в 10 років, а ліквідаційна вартість – 5000 доларів США. Для амортизації обладнання компанія використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Необхідно: розрахувати суму амортизаційних витрат на перші два роки експлуатації обладнання та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

5. На 31.12.200х р. корпорація має наступні фінансові інвестиції, здійснені нею протягом 200х р.

 

Собівартість

Справедлива вартість на звітну дату

Інвестиції, які утримуються для продажу (торгові)

 

 

Облігації корпорації А

70'000

725'000

Облігації корпорації В

21'000

200'000

Інвестиції, наявні для продажу

 

 

Акції корпорації С

50'000

56'000

Акції корпорації D

85'000

86'000

Необхідно: визначити вартість інвестицій, яка буде відображена у фінансовій звітності компанії на 31.12.200х р. та суму нереалізованих прибутків від переоцінки фінансових інвестицій, яка буде відображена у Звіті про сукупні доходи.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку підприємницької діяльності

Протокол №    від ______________

 

Зав. кафедри міжнародного обліку

і аудиту                                                                                     _______________ О.М. Галенко

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., ХодзицькаВ.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2011. - 453 с.
 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова.- Том 1. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009.- 1608 с.
 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова.- Том 2. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009.- 1648 с.
 4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам.- Х.: Фактор, 2008.- 1008 с.
 5. Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія.- К.: КНЕУ, 2005. -172 с.

 

 Додаткова

 

 1. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замалій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
 2. Гетьман В. Г. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Финансы и статистика. – 2010. -  656 с.
 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Международные стандарты финансовой отчетности: практикум. - Х.: Фактор, 2010. - 400 с.
 4. Грей С., Нидлз Б.. Финансовый учет: глобальный подход. Учебное пособие – М.:   Волтерс Клувер, 2008. - 590 с.
 5. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звтність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник. – К.: Центр учбової дітератури, 2008. – 528 с.
 6. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практики / Д. Александер, А. Бриттон, Э. Йориссен; пер. с англ.- М.: Вершина, 2005.- 888 с.
 7. Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Вахрушина М.А., Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник.- Москва: Омега-Л, 2010. - 320 с.
 8. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика. – 2010. -
 9. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Финансы и статистика.  М.: ЭКСМО-ПРЕСС– 2010. -  288 с.
 10. Тилли Дженсен. Финансовый учет-1. Учебное пособие – Днепропетровс: Баланс Бизнес Букс., 2006. - 952 с.
 11. Трансформація звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації. - За ред. С.Ф. Голова.- Вінниця: Консоль, 2010. - 362 с.
 12. B. Epstein, A.A. Mirza. Interpretation and Application of Internaional Accounting and Financial Reporting Standards 2010.- John Willey& Sons, Inc.