Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо її виконання

з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (загальна теорія)»

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

заочної форми навчання

(ЧАСТИНА І)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2016

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо її виконання

з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (загальна теорія)»

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

заочної форми навчання

(ЧАСТИНА І)

 

 

 

 

 

                                                                                                           Затверджено

на засіданні кафедри обліку і оподаткування

Протокол №__ від ______20__ р.

 

 

Всі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

 

__________________Підпис автора

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2016

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо її виконання

з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (загальна теорія)»

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

заочної форми навчання

(ЧАСТИНА І)

 

 

 

 

 

 

 

Студент ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Факультет, спеціальність _____________________________________________

 

Курс, група _________________________________________________________

 

№ залікової книжки

(індивідуального навчального плану)____________________________________

 

Варіант контрольної роботи                   _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для контрольної роботи та методичні вказівки щодо її виконання з дисципліни „Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  заочної форми навчання (Частина І)

Уклад. М.І.Бондар, Л.Г.Ловінська та інші  – К.: КНЕУ, 20__.- 76 с.

 

 

 

 

         Укладачі: М.І.Бондар, д-р екон. наук, проф.

                           Л.Г.Ловінська, д-р екон. наук, проф.

                          М.Г.Кірданов, канд. екон. наук, доцент

                           М.В.Дунаєва, старший викладач

 

 

 

 

 

         Рецензент: В.М.Добровський, канд. екон. наук, проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Відповідальний за випуск завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності М.І. Бондар, доктор економічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мета виконання контрольної роботи та вибір варіанта

         Метою дисципліни „Бухгалтерський облік” (загальна теорія) є викладення теоретичних засад бухгалтерського обліку та основ методики обліку господарських процесів для підготовки студентів до вивчення наступних дисциплін  обліково-аналітичного циклу. Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи.

Метою виконання контрольної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік (загальна теорія) є:

 • розуміння сутності таких понять бухгалтерського обліку як бухгалтерський  баланс, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, синтетичні та аналітичні рахунки, синтетичний та аналітичний облік;
 • розуміння взаємозв’язку між бухгалтерськими рахунками і балансом;
 • засвоєння методики бухгалтерського обліку основних господарських операцій підприємства;
 • набуття практичних навичок техніки бухгалтерського обліку: фіксації бухгалтерських операцій у Реєстраційному журналі, рознесення господарських операцій по синтетичних та аналітичних рахунках, відкриття і закриття бухгалтерських рахунків, складання оборотної відомості, складання бухгалтерського балансу;
 • засвоєння принципів класифікації бухгалтерських рахунків.

Якісне написання контрольної роботи передбачає вивчення лекційного матеріалу, опрацювання навчальної літератури та фахових видань.

 

Вибір варіанта контрольної роботи

         Завданням передбачено п’ять варіантів контрольної роботи. Студент самостійно вибирає варіант контрольної роботи згідно з останньою цифрою номера залікової книжки (індивідуального навчального плану):

 

Остання цифра номера залікової книжки (індивідуального навчального плану)

Варіант контрольної  роботи

1 – 2

1

3 – 4

2

5 – 6

3

7 – 8

4

9 – 0

5

 

Контрольна робота має виконуватись згідно з належним варіантом, в іншому разі вона не приймається до перевірки.

 

2. Перевірка контрольної роботи

Виконана контрольна робота подається (надсилається) на заочне відділення факультету у визначений навчальним графіком термін.

Результат контрольної роботи доводиться до відома студентів перед початком складання іспитів.

3. Матеріальне забезпечення

Контрольна робота виконується у Робочому зошиті (стор._21_), який містить навчальні бланки для кожного завдання контрольної роботи.

 

4. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

Контрольна робота складається з шести завдань, з яких перші п’ять (завдання 1-5) послідовно пов’язані і становлять наскрізне завдання.

До кожного окремого завдання наведено мету завдання, методичні вказівки щодо його виконання, перелік матеріального забезпечення (навчальних бланків), що містяться у Робочому зошиті.

В контрольній роботі розрахунки здійснюються до копійок. Баланс (форма № 1) для навчальних цілей можна заповнювати в гривнях без копійок.

Робота повинна бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно. Текст роботи пишеться пастою чорного або синього кольору. Виправлення допущених помилок здійснюється згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88, зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Мета завдання:

 1. Ознайомитись з основними принципами узагальнення господарських засобів за їх функціональною роллю в суспільному відтворенні, а джерел формування засобів – за характером їх утворення (джерелами одержання та формами надання).
 2. Засвоїти групування засобів господарства у двох розрізах:

1) за складом та розміщенням;

2) за джерелами утворення.

 

Матеріальне  забезпечення:

 1. Відомість групування господарських засобів за складом та розміщенням.
 2. Відомість групування господарських  засобів за джерелами утворення.

 

Методичні вказівки:

            Станом на 1 вересня 20___р. відбулась реорганізація виробничого об’єднання „Зоря” (ВО „Зоря”). В результаті було створено акціонерне товариство „Мрія” (АТ „Мрія”). Під час реорганізації ВО „Зоря” була проведена повна і суцільна інвентаризація його майна і джерел майна (табл. 1).

            На підставі даних таблиці 1 скласти в Робочому зошиті Відомості групування господарських засобів та джерел їх утворення. Підсумки з окремих видів засобів та джерел їх утворення необхідно записати проти назви кожної групи в колонці „Сума”. Потім необхідно підрахувати підсумки за всіма групами засобів та джерел.

 

Таблиця 1

Інвентаризаційний опис господарських засобів

 та джерел їх утворення АТ „Мрія”

на 1 вересня 20___ (скорочений варіант)

 

 

№ з/п

Показники

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

1

Програмне забезпечення

4000

6000

10000

12000

14000

2

Товарний знак

7500

7500

7500

7500

7500

3

Накопичена амортизація нематеріальних активів

2000

2000

2000

2000

2000

4

Будівля гуртожитку

65000

65000

65000

65000

65000

5

Будівля складського приміщення

44000

44000

44000

44000

44000

6

Будівля цеху

311750

341750

331750

333750

346750

7

Незавершене будівництво гаражів для машин

4069

9069

19069

24069

29069

8

Вантажні і легкові автомобілі

100250

100250

100250

100250

100250

9

Верстати та інше виробниче устаткування

52300

52300

52300

52300

52300

10

Офісні меблі та приладдя (телефони, факси)

9500

9500

9500

9500

9500

11

Механічні ворота

18600

18600

18600

18600

18600

1

2

3

4

5

6

7

12

Знос основних засобів

138000

138000

138000

138000

138000

13

Комп’ютери

8530

8530

8530

8530

8530

14

Бетонна огорожа

9500

9500

9500

9500

9500

15

Довгострокова дебіторська заборгованість

75000

75000

75000

75000

75000

16

Довгострокові фінансові інвестиції

72001

82001

77001

87001

92001

17

Готова продукція на складі

12000

12000

12000

12000

12000

18

Тара й пакувальні матеріали

1450

1450

1450

1450

1450

19

Напівфабрикати

4500

4500

4500

4500

4500

20

Паливо

2800

2800

2800

2800

2800

21

Незавершене виробництво

27000

27000

27000

27000

27000

22

Спеціальний одяг та взуття на складі

1380

1380

1380

1380

1380

23

Комплектуючі вироби

3700

3700

3700

3700

3700

24

Сировина й основні матеріали

45300

45300

45300

45300

45300

25

Канцелярське приладдя

870

870

870

870

870

26

Запасні частини

2100

2100

2100

2100

2100

 

27

Мастильні матеріали

785

785

785

785

785

28

Допоміжні матеріали

590

590

590

590

590

29

Товари

3540

3540

3540

3540

3540

30

Малоцінний офісний та виробничий інвентар, термін служби якого менше року

985

985

985

985

985

31

Векселі одержані

2560

2560

2560

2560

2560

32

Заборгованість покупців за реалізовані їм товари

2450

2450

2450

2450

2450

33

Заборгованість установи за надані їй послуги

3000

3000

3000

3000

3000

34

Заборгованість різних організацій за претензіями

1480

1480

1480

1480

1480

35

Виданий аванс будівельній компанії

8850

8850

8850

8850

8850

36

Заборгованість працівників  за відшкодуванням завданих збитків

4300

4300

4300

4300

4300

37

Сума авансів, видана підзвітним особам

2160

2160

2160

2160

2160

38

Готівка в касі в національній валюті

1200

1200

1200

1200

1200

39

Кошти на поточному рахунку в банку в національній валюті

85000

98000

114000

110000

100000

40

Статутний капітал

600000

640000

630000

620000

650000

41

Додатковий капітал

15000

20000

25000

45000

30000

42

Резервний капітал

20000

20000

20000

20000

20000

43

Нерозподілений прибуток

35000

42000

39000

45000

45000

44

Банківський кредит терміном на 5 років

60000

60000

60000

60000

60000

 

1

2

3

4

5

6

7

45

Короткострокові кредити банків

9000

15000

29000

24000

34000

46

Заборгованість постачальникам за одержані від них матеріали

31200

31200

31200

31200

31200

47

Отриманий аванс від фірми-партнера для закупівлі  в наступному місяці напівфабрикатів

4800

4800

4800

4800

4800

48

Заборгованість бюджету з податків

14000

14000

14000

14000

14000

49

Заборгованість з відрахувань на соціальне страхування

6300

6300

6300

6300

6300

50

Заборгованість працівникам з оплати праці

33000

35000

44000

48000

38000

51

Заборгованість автотранспортній компанії за доставку матеріалів

30000

30000

30000

30000

30000

52

Заборгованість підприємства різним організаціям (за різними операціями)

1700

1700

1700

1700

1700

 

 

Контрольні питання:

 1. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти.
 2. Класифікація господарських засобів за їх складом та розміщенням.
 3. Класифікація господарських засобів за джерелами формування та цільовим

призначенням.

 1. Класифікація господарських засобів за способом передачі вартості в процесі кругообігу капіталу.
 2. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок.
 3. Метод бухгалтерського обліку.
 4. Елементи методу бухгалтерського обліку та їх характеристика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Бухгалтерський баланс

 

Мета завдання:

 1. З’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку.
 2. Засвоїти зміст і будову балансу.

 

Матеріальне  забезпечення:

 1. Двосторонній баланс.
 2. Баланс підприємства (звітна форма № 1).

 

Методичні вказівки:

На підставі відомостей групування господарських засобів за складом та розміщенням і джерелами утворення скласти баланси підприємства станом на

 1 вересня 20___р.: двосторонній та баланс підприємства (звітна форма № 1).

 

Контрольні питання:

 1. Бухгалтерський баланс: визначення, значення і використання.
 2. Зміст, побудова та структура балансу.
 3. Визначення активу і пасиву балансу. Статті балансу та їх групування.
 4. Економічне, юридичне та облікове трактування активу і пасиву балансу.
 5. Рівність активу і пасиву балансу та її обумовленість.
 6. Державна регламентація побудови балансу.
 7. Види і форми балансу.

 

 

 

 

Завдання 3. Рахунки бухгалтерського обліку

 

Мета завдання:

 1. З’ясувати взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку.
 2. Засвоїти методику відкриття бухгалтерських рахунків на підставі балансу.
 3. Оволодіти методикою і технікою відображення господарських  операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
 4. Навчитися визначати тип господарських операцій та осмислювати зміни, які відбуваються в балансі під впливом цих операцій.
 5. Оволодіти методикою і технікою визначення оборотів і сальдо (залишків) на активних та пасивних рахунках.
 6. Засвоїти методику і техніку  складання балансу на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 

 

Матеріальне  забезпечення:

 1. Реєстраційний журнал операцій.
 2. Схеми рахунків бухгалтерського обліку.
 3. Двосторонній сальдовий баланс.
 4. Баланс підприємства (форма № 1).

7

 

 

Методичні вказівки:

1. На підставі балансу АТ „Мрія” на 1 вересня 20___р. і відомостей групування господарських засобів за складом та розміщенням і джерелами утворення, складених у попередньому завданні, відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати в них сальдо на 1.09.20___р. При цьому слід взяти до уваги, що незавершене виробництво може бути лише на певний момент часу і під такою назвою показане в балансі. Тому для відображення в обліку операцій, пов’язаних з виготовленням продукції, необхідно відкрити рахунок „Виробництво”.

2. Записати в Реєстраційний журнал і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції (табл. 2).

3. Визначити тип кожної операції.

4. Підрахувати суми оборотів по дебету і кредиту рахунків та вивести сальдо на кінець місяця по кожному рахунку.

5. На підставі сальдо на рахунках скласти двосторонній сальдовий баланс та баланс підприємства на 1 жовтня 20___р.

Таблиця 2

 

Господарські операції АТ „Мрія” за вересень 20____р.

(скорочений варіант)

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

1.09

1.

З поточного рахунку в банку одержано в касу кошти для виплати заробітної плати персоналу Товариства

33000

35000

40000

45000

38000

1.09

2.

Видано з каси заробітну плату персоналу Товариства

29555

34000

38000

42000

34000

4.09

3

Повернуто з каси на поточний рахунок невиплачену заробітну плату

3445

1000

2000

3000

4000

5.09

4

Оприбутковано на склад матеріали, придбані у постачальника

20000

20000

20000

20000

20000

6.09.

5

Відпущено зі складу і витрачено на виробництво матеріали

18000

18000

18000

18000

18000

9.09

6

Витрачено на виробництво паливо

800

800

800

800

800

10.09.

7

З поточного рахунку перераховано податки до бюджету

14000

14000

14000

14000

14000

13.09

8

Оприбутковано на склад отримані від постачальника малоцінні та швидкозношувані предмети  (МШП)

4000

5000

6500

7500

9000

13.09

9

Перераховано  з поточного рахунку постачальникам за отримані від них МШП

4000

5000

6500

7500

9000

 

 

 

Закінчення табл.2

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

15.09.

10

На поточний  рахунок  в банку надійшли кошти від покупців за реалізовані їм товари та від установи за надані їй послуги

5100

5100

5100

5100

5100

16.09.

11

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

50000

50000

50000

50000

50000

16.09.

12

Утримано із нарахованої заробітної плати податок з доходів фізичних осіб, що підлягає перерахуванню до бюджету

8500

8500

8500

8500

8500

 

16.09.

13

Нараховано на заробітну плату єдиний соціальний внесок (відноситься на витрати виробництва)

18750

18750

18750

18750

18750

18.09

14

На поточний рахунок отримано довгостроковий кредит банку

12000

15000

20000

25000

30000

25.09.

15

Повернуто з виробництва на склад невикористані матеріали

3700

3700

3700

3700

3700

25.09

16

Нараховано і віднесено на витрати виробництва знос (амортизацію) основних засобів

3700

3700

3700

3700

3700

27.09.

17

Надійшла на склад випущена з виробництва готова продукція

50000

50000

50000

50000

50000

29.09

18

Повернуто на поточний рахунок грошові кошти, що вкладалися як довгострокові фінансові інвестиції

72001

82001

77001

87001

92001

30.09.

19

Спрямовано частину нерозподілених прибутків минулих років на поповнення резервного капіталу

5000

8000

20000

15000

10000

Контрольні питання:

 1. Господарські операції та їх характеристика.
 2. Зміни, які викликають господарські операції  в складі засобів підприємства і джерел їх утворення. Типи господарських операцій.
 3. Рахунки бухгалтерського обліку, їх визначення та призначення.
 4. Форма і побудова рахунків (дебет, кредит, сальдо, оборот).
 5. Призначення і побудова активних, пасивних та активно-пасивних рахунків.
 6. Порядок відкриття бухгалтерських рахунків на підставі балансу.
 7. Порядок відображення господарських операцій на рахунках, визначення оборотів та кінцевих залишків (сальдо).
 8. Порядок узагальнення бухгалтерських рахунків в балансі.
 9. Взаємозв’язок між балансом і бухгалтерськими рахунками.

 

 

 

Завдання 4. Подвійний запис

 

Мета завдання:

 1. Засвоїти суть подвійного запису (подвійного і двостороннього, взаємопов’язаного  і взаємообумовленого відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку).
 2. Засвоїти контрольні функції подвійного запису.
 3. Оволодіти методикою і технікою подвійного запису господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку (в книзі Журнал-Головна).
 4. Засвоїти методику і техніку складання оборотного балансу за даними синтетичних рахунків (книги Журнал-Головна).

 

Матеріальне  забезпечення:

 1. Книга Журнал-Головна.
 2. Оборотний баланс.
 3. Баланс підприємства (форма №1).

 

Методичні вказівки:

1. За даними балансу на 1 жовтня 210__р., складеного в попередньому завданні і бухгалтерських рахунків за вересень, відкрити в книзі Журнал-Головна рахунки бухгалтерського обліку та записати в них сальдо на 1 жовтня 20___р.

2. Визначити по кожній господарській операції (табл. 3) тип операції, кореспонденцію рахунків і записати їх в Журнал-Головну.

3. Підрахувати суму оборотів по дебету і кредиту кожного рахунку та визначити сальдо на кінець місяця.

4. На підставі даних бухгалтерських рахунків (книги Журнал-Головна) на

1 листопада 20___р. скласти оборотний баланс та баланс підприємства (ф.№1).  

 

Таблиця 3

Господарські операції АТ „Мрія” за жовтень 20____р.

(скорочений варіант)

 

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

2.10.

1.

Відпущено зі складу і витрачено на виробництво матеріали

25000

25000

25000

25000

25000

3.10

2.

Видано з каси кошти підзвітній особі для придбання спецодягу

1200

1200

1200

1200

1200

4.10.

3.

Нараховано заробітну плату працівникам   Товариства (віднести на рахунок „Виробництво”)

40000

40000

40000

40000

40000

4.10.

4.

Утримано із нарахованої заробітної плати податок з доходів фізичних осіб, що підлягає перерахуванню до бюджету

6800

6800

6800

6800

6800

 

 

 

 

 

Продовження  табл.3

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

4.10.

5.

Нараховано на заробітну плату єдиний соціальний внесок

15000

15000

15000

15000

15000

5.10.

6.

З поточного рахунку в банку одержано і оприбутковано в касу кошти:

 

 

 

 

 

 

 

а) для виплати заробітної плати

41500

45000

55000

47000

44500

 

 

б) на господарські потреби

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

Разом

42500

46000

56000

48000

45500

5.10.

7.

Видано з каси:

 

 

 

 

 

 

 

а) заробітну плату персоналу

40000

43000

51000

46000

44000

 

 

б) у підзвіт експедитору на оплату господарських потреб

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

Разом

41000

44000

52000

47000

45000

8.10.

8.

Повернуто на поточний рахунок невиплачену заробітну плату

1500

2000

4000

1000

500

8.10.

9.

Одержано  від постачальників матеріали:

 

 

 

 

 

 

 

а)  вартість матеріалів

10000

10000

10000

10000

10000

 

 

б) податок на додану вартість

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

Разом

12000

12000

12000

12000

12000

 

 9.10.

10.

На поточний рахунок надійшла короткострокова позика банку

30000

35000

20000

30000

40000

10.10.

11.

З поточного рахунку перераховано:

 

 

 

 

 

 

 

а) податки до бюджету

8500

8500

8500

8500

8500

 

 

б) єдиний соціальний внесок

25050

25050

25050

25050

25050

 

 

Разом

33550

33550

33550

33550

33550

11.10.

12.

Прийнято до сплати (акцептовано) рахунок обленерго за використану електроенергію (віднести на витрати виробництва):

 

 

 

 

 

 

 

а) вартість електроенергії

1600

1600

1600

1600

1600

 

 

б) податок на додану вартість

320

320

320

320

320

 

 

Разом

1920

1920

1920

1920

1920

13.10.

13.

Оприбуткований спецодяг, придбаний підзвітною особою: 

 

 

 

 

 

 

 

а) вартість спецодягу

850

850

850

850

850

 

 

б) податок на додану вартість

170

170

170

170

170

 

 

Разом

1020

1020

1020

1020

1020

14.10.

14.

Повернуто  в касу кошти, не використані підзвітною особою

180

180

180

180

180

 

Закінчення  табл.3

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

15.10.

15.

Нараховано і віднесено на витрати виробництва знос (амортизацію)основних засобів

10000

10000

10000

10000

10000

18.10.

16.

Надійшли на склад від постачальників матеріали :

 

 

 

 

 

 

 

а) вартість матеріалів

20000

20000

20000

20000

20000

 

 

б) податок на додану вартість

4000

4000

4000

4000

4000

 

 

Разом

24000

24000

24000

24000

24000

20.10.

17.

З поточного рахунку перераховано постачальнику за матеріали

36000

36000

36000

36000

36000

23.10

18.

Витрачено матеріали на виправлення браку

700

700

700

700

700

23.10

19.

Віднесено втрати від браку на витрати виробництва

700

700

700

700

700

24.10.

20.

Випущено з виробництва готову продукцію

50000

50000

50000

50000

50000

24.10

21.

Надійшло в касу від працівника в рахунок відшкодування завданих підприємству збитків

300

500

700

800

600

25.10.

22

Надійшли кошти на поточний рахунок від покупців 

350

350

350

350

350

 

 

 

 

Контрольні питання:

 1. Суть методу подвійного запису, його обґрунтування.
 2. Подвійне і двостороннє, взаємообумовлене і взаємопов’язане відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
 3. Контрольне значення методу подвійного запису.
 4. Зв’язок між бухгалтерськими рахунками та подвійним відображенням господарських операцій на рахунках.
 5. Визначення бухгалтерського проведення (запису) і кореспонденції рахунків.
 6. Прості і складні бухгалтерські проведення.
 7. Хронологічний і систематичний записи, їх суть і призначення.
 8. Оборотний баланс, його призначення та порядок складання.
 9. Чим обумовлена рівність трьох пар підсумків в оборотному балансі?

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5. Синтетичний та аналітичний облік

 

Мета завдання:

 1. Ознайомитись на числових прикладах з порядком поділу синтетичного рахунку на аналітичні і групуванням аналітичних рахунків в субрахунки.
 2. Засвоїти послідовність, методику і техніку запису господарських операцій в облікових регістрах синтетичного і аналітичного обліку.
 3. Ознайомитись з типовими формами облікових регістрів аналітичного обліку.
 4. Ознайомитись з формами облікових регістрів синтетичного обліку.
 5. З’ясувати взаємозв’язок між  синтетичними та аналітичними рахунками.
 6. Засвоїти призначення субрахунків та їх роль в бухгалтерському  обліку.
 7. З’ясувати призначення і порядок складання оборотних відомостей по аналітичних рахунках.  

 

 

Матеріальне  забезпечення:

 1. Книга Журнал-Головна.
 2. Картки кількісно-сумового обліку.
 3. Контокорентні картки.
 4. Оборотні відомості по аналітичних рахунках.
 5. Оборотна відомість  по синтетичних рахунках.
 6. Баланс підприємства (форма №1).

 

 

Методичні вказівки:

1. За даними балансу, складеному в попередньому завданні, і бухгалтерських рахунків за жовтень, відкрити рахунки синтетичного обліку в низі Журнал-Головна і записати на них залишки на 1 листопада 20__р.

2. На підставі розшифровок залишків з окремих синтетичних рахунків (табл. 4-6) відкрити відповідні аналітичні рахунки в  облікових регістрах аналітичного обліку.

3. Господарські операції за листопад 20___ року (табл.7) записати в книгу Журнал-Головна, відобразивши їх на рахунках синтетичного обліку. Одночасно суми господарських операцій, до яких відкрито аналітичні рахунки, необхідно відобразити на відповідних рахунках аналітичного обліку.

4. Підрахувати обороти і кінцеві залишки на рахунках синтетичного обліку в книзі Журнал-Головна.

5. Підрахувати обороти і кінцеві залишки на рахунках аналітичного обліку в картках.

6. Скласти оборотні відомості по аналітичних рахунках.

7. Звірити підсумки оборотних відомостей по аналітичних рахунках з підсумками оборотів і залишків на відповідних синтетичних рахунках.

8. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс).

9. Скласти баланс підприємства (форма № 1).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Розшифровка залишків на рахунку 20 „Виробничі запаси”

Номер субра-хунку

Номер аналіт. рахунку

Назва субрахунків та аналітичних рахунків

Одиниця виміру

Кіль-

кість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

201

Сировина і матеріали

201

001

ДСП фанерована

м³

20

400,00

8000

201

002

ДСП нефанерована

м³

40

300,00

12000

201

003

Фанера

м³

15

600,00

9000

201

004

Скло

м²

100

30,00

3000

 

 

Разом по субрахунку

х

х

х

32000

202

Напівфабрикати

202

001

Фурнітура для шаф

к-т

160

10,00

1600

202

002

Фурнітура для столів

к-т

100

18,25

1825

 

 

Разом по субрахунку

х

х

х

3425

203

Паливо

203

001

Дизпаливо

кг

5000

7,00

35000

 

 

Разом по субрахунку

х

х

х

35000

 

 

Всього по рахунку

х

х

х

70425

 

Таблиця 5

Розшифровка залишків на рахунку 26 „Готова продукція”

Номер субра-хунку

Номер аналіт. рахунку

Назва субрахунків та аналітичних рахунків

Одиниця виміру

Кіль-

кість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

261

Продукція основного цеху

261

001

Шафи для книг

шт.

200

500,00

100 000

261

002

Столи письмові

шт.

40

300,00

12 000

 

 

Разом по субрахунку

х

х

х

112 000

 

 

Всього по рахунку

х

х

х

112 000

 

Таблиця 6

Розшифровка залишків на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Номер субра-хунку

Номер аналіт. рахунку

Назва субрахунків та аналітичних рахунків

Сума, грн.

1

2

3

4

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

631

001

Чернігівський деревообробний комбінат

45000

 

 

 

 

Закінчення  табл.6

Номер субра-хунку

Номер аналіт. рахунку

Назва субрахунків та аналітичних рахунків

Сума, грн.

1

2

3

4

 

 631

002

Метизний завод, м. Кривий ріг

6200

 

 

Разом по субрахунку

51200

 

 

Всього по рахунку

51200

Таблиця 7

Господарські операції АТ „Мрія” за листопад  20____р.

(скорочений варіант)

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

1.11.

1.

Від Чернігівського деревообробного комбінату надійшло на склад:

 - ДСП фанерована           - 10 м³

-  ДСП нефанерована       - 20 м³

-  податок на додану вартість (податковий кредит)

Разом

 

 

 

4 000

6 000

2 000

 

12 000

 

 

 

4 000

6 000

2 000

 

12 000

 

 

 

4 000

6 000

2 000

 

12 000

 

 

 

4 000

6 000

2 000

 

12 000

 

 

 

4 000

6 000

2 000

 

12 000

2.11.

2.

Від метизного заводу (м. Кривий Ріг) надійшло на склад:

 - фурнітура для шаф    - 500 комплектів

-  фурнітура для столів – 300 комплектів

-  податок на додану вартість (податковий кредит)

Разом

 

 

5 000

 

5 475

 

2 095

 

12 570

 

 

5 000

 

5 475

 

2 095

 

12 570

 

 

5 000

 

5 475

 

2 095

 

12 570

 

 

5 000

 

5 475

 

2 095

 

12 570

 

 

5 000

 

5 475

 

2 095

 

12 570

3.11.

3.

Відпущено зі складу на виготовлення шаф для книг:

- ДСП фанерована           - 15 м³

-  ДСП нефанерована       - 5 м³

- фанера   - 5 м³

- скло       - 50 м²

- фурнітура для шаф    - 200 комплектів

Разом

 

 

6 000

1 500

3 000

1 500

2 000

 

14000

 

 

6 000

1 500

3 000

1 500

2 000

 

14000

 

 

6 000

1 500

3 000

1 500

2 000

 

14000

 

 

6 000

1 500

3 000

1 500

2 000

 

14000

 

 

6 000

1 500

3 000

1 500

2 000

 

14000

3.11.

4.

Відпущено зі складу на виготовлення столів письмових:

- ДСП фанерована           - 15 м³

-  ДСП нефанерована       - 5 м³

- фанера   - 3 м³

- фурнітура для столів    - 200 комплектів

Разом

 

 

6 000

1 500

1 800

3 650

 

12 950

 

 

6 000

1 500

1 800

3 650

 

12 950

 

 

6 000

1 500

1 800

3 650

 

12 950

 

 

6 000

1 500

1 800

3 650

 

12 950

 

 

6 000

1 500

1 800

3 650

 

12 950

Продовження  табл.7

 

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

5.11.

5.

Нараховано заробітну плату працівникам:

- зайнятим на виготовленні шаф для книг

- зайнятих на виготовленні столів письмових

- службовцям цеху

Разом

 

 

16 000

 

20 000

 

4 000

40 000

 

 

16 000

 

20 000

 

4 000

40 000

 

 

16 000

 

20 000

 

4 000

40 000

 

 

16 000

 

20 000

 

4 000

40 000

 

 

16 000

 

20 000

 

4 000

40 000

 

 5.11

6.

Утримано із нарахованої заробітної плати працівників- податок з доходів фізичних осіб, що підлягає перерахуванню до бюджету

 

 

 

6 800

 

 

 

6 800

 

 

 

6 800

 

 

 

6 800

 

 

 

6 800

5.11.

7.

Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівників:

- зайнятих на виготовленні шаф для книг

- зайнятих на виготовленні столів письмових

- службовцям цеху

Разом

 

 

 

6 000

 

7 500

 

1 500

15 000

 

 

 

6 000

 

7 500

 

1 500

15 000

 

 

 

6 000

 

7 500

 

1 500

15 000

 

 

 

6 000

 

7 500

 

1 500

15 000

 

 

 

6 000

 

7 500

 

1 500

15 000

8.11.

8.

Нараховано і віднесено на загальновиробничі витрати амортизацію (знос) основних засобів

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

9.11.

9.

На поточний рахунок надійшли короткострокові кредити банку

20 000

10000

15000

25000

30000

15.11.

10.

З поточного рахунку в банку перераховано:

- податки до бюджету

- єдиний соціальний внесок

Разом

 

 

1 800

15000

16 800

 

 

1300

15000

16300

 

 

1600

15000

16600

 

 

1700

15000

16700

 

 

1500

15000

16500

15.11.

11.

З поточного рахунку в банку одержано і оприбутковано в касу кошти для виплати заробітної плати персоналу Товариства

 

 

 

34 700

 

 

 

40000

 

 

 

29000

 

 

 

32000

 

 

 

33000

16.11.

12.

Видано з каси заробітну плату персоналу Товариства

34 700

39000

28000

32000

31500

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл.7

 

 

Дата

 

 

Господарські операції

Сума, грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

25.11.

13.

Розподілено і віднесено загальновиробничі витрати:

- на виробництво шаф для книг

- на виробництво столів письмових

Разом

 

 

4 500

6 000

10 500

 

 

4 500

6 000

10 500

 

 

4 500

6 000

10 500

 

 

4 500

6 000

10 500

 

 

4 500

6 000

10 500

28.11.

14.

Надійшла на склад випущена з виробництва готова продукція:

- шафи для книг   – 150 штук

- столи письмові   – 150 штук

Разом

 

75 000

45 000

120 000

 

75 000

45 000

120 000

 

75 000

45 000

120 000

 

75 000

45 000

120 000

 

75 000

45 000

120 000

 

 

 

Контрольні питання:

 1. Що покладено в основу поділу рахунків на синтетичні та аналітичні.
 2. Визначення і характеристика синтетичних рахунків.
 3. Визначення і характеристика аналітичних рахунків.
 4. Субрахунки, їх визначення і призначення.
 5. Взаємозв’язок синтетичних і аналітичних рахунків.

15

 1. Поняття про хронологічний і систематичний облік.
 2. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку.
 3. Оборотна відомість по синтетичних рахунках, її призначення і порядок складання.
 4. Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види, призначення і порядок складання.
 5. Методика і техніка звірки оборотів аналітичних і синтетичних рахунків.
 6. Чим зумовлена рівність трьох пар підсумків в оборотній відомості по синтетичних рахунках?
 7. Які помилки в бухгалтерських записах можуть бути виявлені за допомогою оборотної відомості по синтетичних рахунках?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6.  Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

 

Мета завдання:

 1. Засвоїти призначення і принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку.
 2. З’ясувати класифікацію бухгалтерських рахунків за призначенням та структурою.
 3. З’ясувати класифікацію бухгалтерських рахунків за економічним змістом.
 4. Вивчити будову і зміст Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 

Матеріальне  забезпечення:

 1. Групувальна відомість рахунків бухгалтерського обліку.

 

Методичні вказівки:

1. За даними Плану рахунків бухгалтерського обліку, підручників, посібників та лекційного матеріалу скласти групувальну відомість рахунків бухгалтерського обліку.

2. В Групувальній відомості визначити групи та підгрупи, до яких відносяться відповідні рахунки за своїм призначенням, побудовою та економічним змістом.

 

Контрольні питання:

 1. Призначення та основні ознаки класифікації рахунків бухгалтерського обліку.
 2. Класифікація рахунків за економічним змістом.
 3. Характеристика рахунків господарських засобів (активів) підприємства.
 4. Характеристика рахунків джерел утворення господарських засобів (капіталу і зобов’язань).
 5. Характеристика рахунків господарських процесів.
 6. Класифікація рахунків за їх призначенням та структурою.
 7. Основні рахунки, їх види, призначення і побудова.
 8. Регулюючі рахунки, їх класифікація, призначення і побудова.
 9. Назвіть призначення, склад та особливості обліку на операційних рахунках.
 10. Бюджетно-розподільчі рахунки, їх призначення і побудова.
 11. Фінансово-результатні рахунки, їх призначення і побудова.
 12. Особливості обліку на позабалансових рахунках.
 13. План рахунків бухгалтерського обліку, його побудова і призначення.
 14. Характеристика рахунків за розділами активу балансу.
 15. Характеристика рахунків за розділами пасиву балансу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

для виконання контрольної роботи

з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (загальна теорія)»

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

заочної форми навчання

(ЧАСТИНА І)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

до завдання 1

 

„Предмет і метод бухгалтерського обліку”

 

Назва і кількість бланків, шт. :

Відомість групування господарських засобів  - 1

 

ВІДОМІСТЬ

групування господарських засобів _________________

за складом та розміщенням станом на 01________20 __р.

 

№ з/п

Склад та розміщення господарських засобів

Сума, грн.

1

2

3

1. Необоротні активи

1.

Основні засоби

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

1.4.

 

 

1.5.

 

 

1.6.

 

 

1.7.

 

 

1.8.

 

 

1.9.

 

 

1.10.

 

 

 

Первісна вартість основних засобів

 

1.11

Знос основних засобів

 

 

Залишкова вартість основних засобів

 

2.

Незавершене будівництво

 

2.1

 

 

3.

Нематеріальні активи

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

Первісна вартість нематеріальних активів

 

3.3

Накопичена амортизація нематеріальних активів

 

 

Залишкова вартість нематеріальних активів

 

 

 

 

4.

Довгострокові фінансові інвестиції

 

5.

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

Всього необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Склад та розміщення господарських засобів

Сума, грн.

1

2

3

 

ІІ. Оборотні активи

 

1.

Матеріально-виробничі запаси

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

1.4.

 

 

1.5.

 

 

1.6.

 

 

1.7.

 

 

1.8.

 

 

1.9.

 

 

1.10.

 

 

1.11.

 

 

1.12.

 

 

1.13.

 

 

1.14

 

 

 

 

 

 

Разом

 

2.

Дебіторська заборгованість

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

2.7.

 

 

 

Разом

 

3.

Кошти

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Всього оборотних активів

 

 

 
ВСЬОГО господарських засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ

групування господарських засобів _________________

за джерелами утворення станом на 01________20 __р.

 

№ з/п

Показники

Сума, грн.

1

2

3

І. Капітал

1.1.

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

1.4.

 

 

1.5.

 

 

1.6.

 

 

 

Разом

 

ІІ. Зобов’язання (кредиторська заборгованість)

1.

Довгострокові зобов’язання

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

 

Разом

 

2.

Короткострокові зобов’язання

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

2.7.

 

 

2.8.

 

 

2.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 
ВСЬОГО господарських засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

до завдання 2

 

„Бухгалтерський баланс”

 

Назва і кількість бланків, шт. :

Двосторонній баланс - 1

Баланс підприємства (форма № 1) - 1

 

 

Двосторонній баланс

БАЛАНС

________________________

на ______________20___р.

АКТИВ

ПАСИВ

Стаття

Сума

Стаття

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всього

 

 
Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

 

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

  

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

  

 

Основні засоби

1010

  

 

    первісна вартість 

1011

 

 

    знос 

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  

 

інші фінансові інвестиції 

1035

  

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

  

 

Усього за розділом I 

1095

  

 

II. Оборотні активи 

Запаси:

1100

  

  

 

виробничі запаси

1101

 

 

незавершене виробництво

1102

 

 

готова продукція

1103

 

 

товари

1104

 

 

Поточні біологічні активи 

1110

  

 

Векселі одержані

1120

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  

 

Поточні фінансові інвестиції 

1160

  

 

Гроші та їх еквіваленти:

1165

  

 

готівка

1166

 

 

рахунки в банках

1167

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

  

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  

 

Баланс 

1300

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

  

  

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

  

 

Резервний капітал 

1415

  

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  

 

Неоплачений капітал 

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал 

1430

(             )

(             )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

  

  

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування 

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

  

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

 

Векселі видані

1605

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

 

товари, роботи, послуги 

1615

  

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

   за одержаними авансами

1635

 

 

   за розрахунками з учасниками

1640

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

  

 

Усього за розділом IІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

 

Баланс

1900

  

 

 

 

Керівник _________________________

 

Головний бухгалтер _______________________

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

до завдання 3

 

 

 

 

„Рахунки бухгалтерського обліку”

 

 

 

 

 

Назва і кількість бланків, шт. :

 

Реєстраційний журнал операцій - 1

Схеми рахунків бухгалтерського обліку   - 28

Двосторонній сальдовий баланс - 1

Баланс підприємства (форма №1) - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

за _________ 20___року

Дата

№ операції

Тип операції

 

Короткий зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 10 “Основні засоби”

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.2010___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20____

 

 

 

 

Рахунок 12 “Нематеріальні активи”

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.2010___

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20____

 

 

 

 

Рахунок 131 “Знос (амортизація) основних засобів”

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

Оборот

 

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

Оборот

 

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20___

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

 

 

 

Рахунок 15 “Капітальні інвестиції”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20___

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

 

Рахунок 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20___

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 20 “Виробничі запаси”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20___

 

 

 

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20___

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 23 “Виробництво”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 26 “Готова продукція”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 28 “Товари”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20___

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 30 “Готівка”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 31 “Рахунки в банках”

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

 

 

Рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

Сальдо на 01.09.20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.10.20__

 

 

 

 

Рахунок 40 “Зареєстрований (пайовий) капітал”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

 

Рахунок 42 “Додатковий капітал ”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

 

Рахунок 43 “Резервний капітал”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

 

 

 

 

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

 

Рахунок 50 “Довгострокові позики”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

Рахунок 60 “Короткострокові позики”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

Рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

 

 

 

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

Рахунок 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

Рахунок 68 „Розрахунки за іншими операціями”

 

Дебет

Кредит

Дата і номер операції

Сума

Дата і номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.09.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

Сальдо на 01.10.20_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

_______________________

 

на ______________20__р.

АКТИВ

ПАСИВ

Стаття

Сума

Стаття

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

20

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

 

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

  

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

  

 

Основні засоби

1010

  

 

    первісна вартість 

1011

 

 

    знос 

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  

 

інші фінансові інвестиції 

1035

  

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

  

 

Усього за розділом I 

1095

  

 

II. Оборотні активи 

Запаси:

1100

  

  

 

виробничі запаси

1101

 

 

незавершене виробництво

1102

 

 

готова продукція

1103

 

 

товари

1104

 

 

Поточні біологічні активи 

1110

  

 

Векселі одержані

1120

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  

 

Поточні фінансові інвестиції 

1160

  

 

Гроші та їх еквіваленти:

1165

  

 

готівка

1166

 

 

рахунки в банках

1167

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

  

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  

 

Баланс 

1300

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

  

  

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

  

 

Резервний капітал 

1415

  

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  

 

Неоплачений капітал 

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал 

1430

(             )

(             )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

  

  

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування 

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

  

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

 

Векселі видані

1605

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

 

товари, роботи, послуги 

1615

  

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

   за одержаними авансами

1635

 

 

   за розрахунками з учасниками

1640

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

  

 

Усього за розділом IІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

 

Баланс

1900

  

 

 

 

Керівник _________________________

 

Головний бухгалтер _______________________

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

до завдання 4

 

 

 

 

„Подвійний запис”

 

Назва і кількість бланків, шт. :

 

Книга Журнал-Головна - 1

Оборотний баланс - 1

Баланс підприємства (форма №1) – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА

Дата

Тип опер.

Короткий зміст операції

Сума обороту

 

Д-т

К-т

Сальдо на 01_____________20__ р

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Оборот за місяць

 

 

 

Сальдо на 01_________20__р.

 

 

 

 

                                    КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)     

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ (БАЛАНС)

__________________________

за ___________ 20__р.

Рахунок

Сальдо на ______20____р.

Оборот

за _______20___р.

Сальдо на ______20___р.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок

Сальдо на ______20____р.

Оборот

за _______20___р.

Сальдо на ______20___р.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

 

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

  

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

  

 

Основні засоби

1010

  

 

    первісна вартість 

1011

 

 

    знос 

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  

 

інші фінансові інвестиції 

1035

  

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

  

 

Усього за розділом I 

1095

  

 

II. Оборотні активи 

Запаси:

1100

  

  

 

виробничі запаси

1101

 

 

незавершене виробництво

1102

 

 

готова продукція

1103

 

 

товари

1104

 

 

Поточні біологічні активи 

1110

  

 

Векселі одержані

1120

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  

 

Поточні фінансові інвестиції 

1160

  

 

Гроші та їх еквіваленти:

1165

  

 

готівка

1166

 

 

рахунки в банках

1167

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

  

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  

 

Баланс 

1300

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

  

  

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

  

 

Резервний капітал 

1415

  

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  

 

Неоплачений капітал 

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал 

1430

(             )

(             )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

  

  

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування 

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

  

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

 

Векселі видані

1605

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

 

товари, роботи, послуги 

1615

  

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

   за одержаними авансами

1635

 

 

   за розрахунками з учасниками

1640

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

  

 

Усього за розділом IІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

 

Баланс

1900

  

 

 

 

Керівник _________________________

 

Головний бухгалтер _______________________

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

до завдання 5

 

„Синтетичний та аналітичний облік”

 

Назва і кількість бланків, шт. :

 

Книга Журнал-Головна - 1

Картки кількісно-сумового  обліку - 1

Контокорентні картки   - 2

Оборотні відомості з аналітичних рахунків – 4

Оборотна відомість із синтетичних рахунків - 1

Баланс підприємства - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА

 

Дата

Тип опер.

Короткий зміст операції

Сума обороту

 

Д-т

К-т

Сальдо на 01_____________20__ р

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Оборот за місяць

 

 

 

Сальдо на 01_________20__р.

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (продовження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картки кількісно-сумового обліку

 

Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку

20 “Виробничі запаси”

 

 

20___р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок

Розмір

Сорт

Одиниця

Ціна

Код рахунку

Бух.запис

Зміст запису

Надходження

Вибуття

Залишок

Дата

К-ть

Сума

К-ть

Сума

К-ть

Сума

 

 

Залишок на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

20___р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок

Розмір

Сорт

Одиниця

Ціна

Код рахунку

Бух.запис

Зміст запису

Надходження

Вибуття

Залишок

Дата

К-ть

Сума

К-ть

Сума

К-ть

Сума

 

 

Залишок на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

20___р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок

Розмір

Сорт

Одиниця

Ціна

Код рахунку

Бух.запис

Зміст запису

Надходження

Вибуття

Залишок

Дата

К-ть

Сума

К-ть

Сума

К-ть

Сума

 

 

Залишок на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

20___р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок

Розмір

Сорт

Одиниця

Ціна

Код рахунку

Бух.запис

Зміст запису

Надходження

Вибуття

Залишок

Дата

К-ть

Сума

К-ть

Сума

К-ть

Сума

 

 

Залишок на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

                       

 

20___р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок

Розмір

Сорт

Одиниця

Ціна

Код рахунку

Бух.запис

Зміст запису

Надходження

Вибуття

Залишок

Дата

К-ть

Сума

К-ть

Сума