Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік кнеу

 

 

Д/з № 1 до теми № 1,  

Розглянути Основні положення Базельського комітету щодо системи ризиків та удосконалення корпоративного управління в банках.

Форма виконання: рекомендовано  тестову та табличну форму:

Вступ. Загальні положення, мета, ризики та їх вплив на банківську діяльність.

 Положення

 Зміст

 Мета застосування

 

 

 

 

 

 

Розкрити методи оптимізації ризику в банку (на вибір)

Варіант 2

Вивчення змісту та призначення економічних нормативів, що використовуються у регулюванні банківської діяльності Надати перелік та характеристику нормативів регулювання банківської діяльності, привести їх нормативне значення, порядок розрахунку та  вплив на діяльність банку.

Форма виконання: рекомендовано табличну:

 Економічний норматив

Визначення та порядок розрахунку

 Нормативне значення та вплив на діяльність банку

 

 

 

 

 

 

 

 Варіант 3

Підготовка презентації «Приклади шахрайства в банківських установах»  та її обговорення. Проаналізувати основні причини банківського шахрайства, надати їх класифікацію та навести основні їх види. На конкретному прикладі зазначити основні процедури внутрішнього контролю, які з них порушені, яким чином і наслідки цих порушень.

Форма виконання: рекомендовано  тестову та табличну форму:

 

Д/з № 2 до теми № 2,  

Варіант 1.

Проаналізувати основні вимоги нормативно-правових актів, щодо формування, реєстрації та регулювання капіталу банку. Здійснити розрахунок показників фінансової стійкості банку.

Форма виконання:   табличну   форму:

Варіант 2. Скласти програму аудиту внутрішнього капіталу банку за  переліком питань (планом):

Форма виконання: рекомендовано  тестову та табличну форму:

 

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

 

Варіант 3

Форма виконання: рекомендовано  тестову  форму або у форматі презентації:

Підготувати   доповідь на тему «Внутрішній аудит ефективності діяльності комерційного банку.  Огляд методів оцінки ефективної діяльності банку: концепція контролінгу, A-score аналіз» і їх застосування у практиці аудиту.

Д/з № 3 до теми № 3, заняття № 3 (2 бали)

Варіант 1.

Опрацювання нормативно-правової бази та викладення переліку вимог до порядку здійснення кредитних, депозитних та валютно-обмінних операцій банку, Складання програми аудиторської перевірки за одним із напрямків

 

Форма виконання: рекомендовано табличну форму:

 

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

 

Варіант 2. 

Форма виконання: рекомендовано  тестову, табличну   форму або презентація:

Підготовка доповіді або презентації на тему «Операції з депозитними сейфами та питання до аудиторської перевірки».

Варіант 3.

Підготовка презентації та її захист та тему«Зміст та основні функції діяльності контакт – центру банку,  оцінка ефективності діяльності».

*Можлива інша тема за погодженням з викладачем

Д/з №  4 до теми № 3, заняття № 10 (2 бали)

Скласти програму аудиторської перевірки функції агента фінансового моніторингу.  Обсяг, деталізація, сегмент цієї діяльності узгоджується з викладачем (Аудит  порядку проведення ідентифікації клієнтів, аудит програмного забезпечення процесів фінансового моніторингу, моніторинг підозрілих фінансових операцій). 

 

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

 

 

 Нормативно-правові документи,

які повинен самостійно опрацювати студент при вивченні науки   «Організація і методика аудиту в банках» для магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками» ”

 

Завдання: опрацювати наведені нижче нормативно-правові документи.

Виконується у письмовій формі. Максимальна кількість балів − 2.

Форма контролю та оцінювання знань:

 • колоквіум (опитування за основними положеннями, перевірка правильності їх розуміння);
 • зміст та оформлення письмової роботи.
  1. Закон України. «Про банки і банківську діяльність», № 2121-IІІ від 7.12.2000(зі змінами).
  2. Постанова правління НБУ Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, № 311 від 10.05.2016 (зі змінами).
  3. Постанова Правління НБУ   від 12.02.2003 р. № 50 Кодекс професiйної етики внутрішніх аудиторiв банкiвських установ
  4. Постанова НБУ № 98 Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України
  5. “Основні Принципи ефективного банківського нагляду  Базельський комітет з питань банківського нагляду ;
  6. Постанова N 368 від 28.08.2001  Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
  7. Постанова НБУ від 11.06.2018  № 64 Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах
  8.  Постанова НБУ від 30.06.2016  № 351 Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими опера
  9. Постанова НБУ від 11.06.2018  № 64 Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групахПостанова правління НБУ № 358 від 20.07.99 Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
  10. Постанова  НБУ від 28.09.2017  № 95 Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі УкраїниМетодичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (схвалено постановою правління НБУ № 98 від 28.03.2007)
  11. Постанова правління Національного банку України   № 474 від 28.10.2010 р. «Про набрання чинності стандартами з управління інформаційною безпекою в банківській системі України»

 

Форма виконання: рекомендовано табличну:

 

Назва

 

Структура (назви глав, розділів, статей)

 

Основні вимоги та положення

 

Відповідальність

 

 

Таблиця складається для кожного нормативно-правового документу окремо.

 

 

Робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період передбачає виконання індивідуальних завдань: письмової контрольної роботи та одного вибіркового завдання: (1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 2. Написання реферату; 3. Написання есе; 4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень; 5. Пошук, підбір та огляд джерел за даною тематикою; 6. Підготовка презентації  за обраною тематикою; 7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою; 8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах; 9. Підготовка наукових публікацій – див. карту самостійної роботи). Можлива тематика вибіркових індивідуальних завдань наведена у розділі 8 робочої програми, а також може пропонуватись студентом за погодженням з викладачем.

Також студенти у міжсесійний період мають можливість виконувати певні роботи у «День заочника», за встановленим Графіком та за попереднім записом:

отримати консультацію з дисципліни навчального плану, що вивчається у відповідному семестрі;

 • відпрацювати пропущені контактні заняття;
 • захистити індивідуальне завдання, що заплановане робочою навчальною програмою з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»;
 • ліквідувати академічну заборгованість;
 • ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання.

 

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з внутрішньогосподарського контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань.

 

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Оформлення контрольної роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаної літератури).

 Студенти заочної форми навчання виконані контрольні, домашні роботи, завдання з опрацювання нормативно-правових документів захищають під час індивідуальної консультативної роботи згідно з графіком.

 

Завдання 1

1. Організаційна структура, мета, завдання та функції служби внутрішнього аудиту банків

2.   Навести відомі випадки шахрайства у банківських установах у вигляді таблиці.

 

 Шахрайство у банківських установах

 

 Вид шахрайства та його зміст

Спосіб виявлення

Наслідки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завдання 2

1.  Капітал банку. Нормативно-правові вимоги до формування та регулювання капіталу

2.  Визначити основний перелік нормативів регулювання банківської діяльності та надати їх характеристику

 

Нормативи регулювання банківської діяльності

 

 Норматив

 Порядок розрахунку

 Розмір нормативу та  зміст регулюючої функції

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Завдання 3

 1. Основні вимоги до формування резервів за дебіторською заборгованістю банку.
 2. Скласти програму аудиту капіталу банку

 

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

 

Завдання 4

1.Роль аудиту у системі   ризик-менеджменту та корпоративного управління банку.

2. Скласти програму аудиторської перевірки  кредитних операцій банку

 

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

 

Завдання 5

 1. Субординований борг та порядок його включення до розрахунку регулятивного капіталу банку.
 2. Скласти програму аудиторської перевірки  казначейства банку

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

 

Завдання 6

 1. Система внутрішнього контролю банку. Зміст та основні елементи.
 2. Скласти програму аудиторської перевірки операцій з цінними паперами

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

Завдання 6

 1. Основні види ризиків банківської діяльності.
 2. Скласти програму аудиторської перевірки операцій діяльності банку на міжбанківському валютному ринку

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

Завдання 7

 1. Управління кредитними ризиком
 2. Аудит кредитного ризику

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

Завдання 8

 1. Ризик ліквідності та методи управління
 2. Скласти програму аудиторської перевірки інформаційної безпеки банку

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

Завдання 9

 1. Інформація з обмеженим доступом. Порядок роботи та розкриття банківської таємниці.
 2. Скласти програму аудиторської перевірки з питань організації  та здійснення операцій з готівкою.  

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

Завдання 10

 1. Похідні фінансові інструменти. Вимоги до проведення та обліку операцій з свопами;
 2. Скласти програму аудиторської перевірки формування резервів банку

 

Мета

 

Завдання, аудиторські процедури

 

Структурний підрозділ банку, залучений до аудиторської перевірки

 

Притаманні ризики та їх вплив

 

Перелік питань для відповідального менеджера банку

 

Перелік питань для анкетування

 

Перелік питань для аудиторської перевірки

 

Типові помилки та порушення

 

 Висновок та рекомендації

 

           

  Самостійна робота студентів.

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень аудиту банківської діяльності. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями, зазначеними у розділі 4 робочої програми;
 • роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і методики аудиту банків;
 • самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;
 • виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;
 • підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;
 • виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;
 • переклад іноземних текстів з питань теорії і практики фінансово-господарського контролю;
 • систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента (п. 9.1. «Робочої навчальної програми»). Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної науки (дисципліни).

Самостійна підготовка студентів до практичних занять. На практичні заняття виносяться ті самі теми, за якими читаються лекції. Питання тем  опрацьовуються на практичному, (семінарському) занятті. На кожне практичне заняття кожному студентові не пізніше як за тиждень до дня проведення заняття викладач видає письмове завдання.

Студент виконує своє завдання та робить презентацію підготовлених матеріалів згідно із завданням на практичному занятті.

 

 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

         Розподіл часу на самостійну роботу.  

         Кожен студент сам визначає скільки часу витрати на той чи інший елемент самостійної роботи

 

 

 

  Заочна форма навчання:

6.2.1. Карта самостійної роботи студента.

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Організація та основні принципи аудиту банківської діяльності. 

Загальні поняття щодо шахрайства та роль аудиту у його запобіганні. 

 

Установча міні-лекція (конспект)

1

2.

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

3.

Тема 2 Аудит капіталу банку

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

4.

Тема 3. Аудит роздрібного бізнесу банку

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

5.

Тема 4.  Аудит готівкових операцій банку

 

Міні-лекція (конспект)

1

6.

Тема 5. Аудит операцій корпоративного бізнесу

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

7.

Тема 6. Аудит казначейства

 

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

8.

Тема 7. Аудит інформаційних технологій та електронного бізнесу банку

 

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

9.

Тема 8. Аудит  інформаційної безпеки банку

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

10.

Тема 9. Аудит організації бухгалтерського обліку та господарської діяльності банку (самостійне опрацювання)

 

Міні-лекція (конспект)

1

11.

Тема 10. Аудит фінансового моніторингу

діяльності (узагальнення попередніх тем)

Міні-семінар – дискусія

1

12.

Тема 11. Методика аудиту банківської

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

13.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

         

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна  робота-онлайн

(письмова або електронна)

(наприклад, 5.04.2014р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання поза аудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.