Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» травня 2018 р.

 

                          

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Бухгалтерський облік» (загальна теорія)

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»;

спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Соціально-економічна статистика»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»:

спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент бізнес-організацій»;

спеціальність 075 «Маркетинг», спеціалізація «Маркетинг»;

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

спеціалізація «Комерційна діяльність та логістика» ;

спеціалізація «Підприємницька діяльність»

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

бухгалтерського обліку _______________Ю.А. Кузьмінський

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу      _______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2018

 
 

 

 

         Укладачі: Бондар Т.А., Воронова М.О., Ісай О.В., Самборський О.В, Токарева Т.О.

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: к.е.н., доцент Хоптинський Ю.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ВСТУП

Мета дисципліни «Бухгалтерський облік» - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.

Завдання дисципліни «Бухгалтерський облік» - вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання фінансової інформації в управлінні.

Предметом дисципліни «Бухгалтерський облік» є теоретико-методичні та практичні положення бухгалтерського обліку і звітності підприємств.

  Бухгалтерський облік є обов’язковою наукою, вивчення якої передбачає знання основ економічної теорії, сутності основних господарських процесів та економічного категорійного апарату.

Знання з бухгалтерського обліку дає можливість:

 • подальшого засвоєння змісту обліку;
 • краще орієнтуватись у можливостях і обмеженнях застосування облікової інформації;
 • набути навички по складанню форм фінансової, статистичної та податкової звітності підприємств;
 • грамотно використовувати дані обліку для захисту інтересів користувачів інформації.

Теоретичний матеріал охоплює два основних розділи дисципліни. Навчальний процес розрахований на самостійне вивчення студентами теоретичного матеріалу, проведення з ними індивідуальних занять і консультацій. Поточний контроль рівня знань студентів здійснюється шляхом усного опитування, проведення контрольних робіт, тестування, оцінки написаних студентами рефератів і вирішених ними навчальних завдань.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні удосконалювати набуті та опановувати нові компетентності, такі як:

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ключові інструментальні компетентності

- здатність до аналізу нормативних документів та інших джерел для виокремлення необхідної інформації з метою відображення в обліку господарських засобів та господарських операцій та розрахункових операцій;

- набуття базових загальних знань з особливостей обліку господарських процесів;

- уміння знаходити та аналізувати необхідну інформацію з первинних документів, облікових регістрів, форм фінансової звітності підприємств;

- вміти розв’язувати проблеми, що виникають при розробці і оформленні первинних документів та відображення на їх основі господарських операцій в обліку;

- здатність до організації та планування облікової роботи на підприємстві, її методичних і технічних аспектів;

- вміти приймати управлінські рішення на підставі відповідної обліково-аналітичної інформації.

Ключові міжособистісні компетентності

- здатність до критики та самокритики при роботі в малих творчих групах;

- формування вміння взаємодіяти та працювати у команді при розв’язанні складних облікових завдань на практичних та семінарських заняттях;

- формування міжособистісних навичок та умінь при розв’язанні конкретних завдань з обліку;

- здатність спілкуватися з експертами з інших галузей через засвоєння та розуміння широкого спектру економічних понять та категорій.

Ключові системні компетентності

- здатність застосовувати знання на практиці формується при виконанні відповідних індивідуальних завдань;

- дослідницькі навики і уміння як результат роботи з сучасною науковою літературою, участі в студентських наукових конференціях і олімпіадах;

- здатність до навчання через активну участь на практичних заняттях, вивчення додаткової літератури, пошуку нових ідей та розробок пропозицій з удосконалення окремих ділянок обліку;

- здатність пристосовуватись до нових ситуацій як результат розуміння варіантності облікових рішень;

- здатність до креативності та пошуку нових ідей з розв’язання дискусійних питань та сучасних проблем обліку;

- формування лідерських якостей при розв’язанні складних облікових завдань;

- здатність працювати самостійно формується під час підготовки до практичних і семінарських занять: при вивченні лекційного матеріалу; при ознайомленні з законодавчо-нормативними актами; при вивченні підручників, навчальних посібників та інших  літературних джерел інформації; при вивченні зарубіжної літератури та Інтернет-даних, з розв’язання індивідуальних розрахункових завдань, з написання реферату, есе, підготовки наукових статей;

- здатність проявити ініціативу та дух підприємництва через вміння правильно відображати в обліку та визначати фінансові результати;

- турбота про якість є наслідком усвідомлення важливості відображення в обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів для прийняття рішень різними групами користувачів;

- бажання досягти успіху є прагненням самореалізації і формується при роботі над розв’язанням складних облікових завдань.

Глобальні компетентності

- здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі формується та реалізується через розуміння варіативності форм обліку, вибору Плану рахунків; методів оцінки активів, зобов’язань

- обізнаність і ставлення з повагою до культурного різноманіття народів світу є результатом розуміння бухгалтерського обліку та аналізу фінансового звіту як продукту взаємодії багатьох культур і країн.

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти спеціальними фаховими компетентностями, а саме:

знати:

 •  загальні засади державного регулювання у сфері організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • функції та відповідальність власників та працівників підприємства у процесі відображення в обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів;
 •  структуру активів, капіталу, зобов’язань підприємства;
 •  принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку;

- порядок виправлення помилок, які допущені при відображені господарських операцій, складання звітності.

 вміти:

 •  класифікувати господарські засоби підприємства та джерела їх утворення;
 • обґрунтовувати методи оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат;
 •  відображати в обліку господарські операції, що здійснюються на підприємстві;
 •  визначати фінансовий результат;
 • відображати в балансі наявні господарські засоби підприємства та джерела їх утворення;
 • складати інші форми звітності.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

 

Теми

Денна форма

Заочна форма

Дистанційна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Навча-льні заняття

СРС

Лекції

Практичні заняття

Інд-конс робота

Контактні

заняття

Інд-конс робота

Дистанційні заняття

Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод.

1

1

0

2

1

0

3

1

3

Тема 2. Бухгалтерський баланс

1

1

1

2

1

1

3

1

4

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

2

4

1

4

2

1

8

4

9

Тема 4. Оцінка і калькулювання

1

0

0

2

0

6

1

6

Тема 5. Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

1

2

0

2

0

6

1

6

Контрольна (модульна) робота за темами 1-5

0

2

0

0

0

0

0

2

0

Розділ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 6. Облік необоротних активів

2

4

1

5

2

1

8

2

8

Тема 7. Облік запасів.

2

4

1

5

2

1

8

2

8

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

2

1

1

3

 

1

1

6

2

6

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

2

1

1

3

1

6

2

6

Тема 10. Облік власного капіталу.

2

2

1

3

1

1

6

2

6

Тема 11. Облік зобов’язань.

2

1

1

5

2

1

4

2

4

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

2

1

1

5

1

6

2

6

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства.

2

2

1

5

2

1

6

2

6

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів.

2

2

1

5

1

8

2

6

Тема 15. Фінансова звітність.

2

2

1

5

 

1

6

2

6

Контрольна (модульна) робота за темами 6-15

 

2

 

 

 

 

 

2

0

Усього:

16

32

12

56

14

12

90

32

88

Підсумковий контроль, години

4

4

4

Разом:

годин

120

120

120

кредитів

4

4

4

                                   

 

3.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовий модуль 1. Основи теорії бухгалтерського обліку.

Тема 1.  Загальна характеристика бухгалтерського обліку його предмет і метод.

Загальні поняття про облік і його роль у системі управління. Виникнення господарського обліку. Види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський, статистичний, їх відмінність і єдність. Вимірники, що застосовуються в обліку.

Місце бухгалтерського обліку в єдиній системі господарського обліку. Бухгалтерський облік як галузь економічної дисципліни. Види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський. Взаємозв'язок між видами обліку і зумовленість їх існування в умовах ринкових відносин. Загальна характеристика фінансового й управлінського обліку.

Функції та завдання бухгалтерського обліку, вимоги, що ставляться до нього. Місце бухгалтерського обліку в спостереженні й контролі за процесом відтворення капіталу. Концепція функціонування підприємства і застосування бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку.

Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти та їх класифікація. Підприємство як основна ділянка здійснення бухгалтерського обліку.

Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною участю в процесі діяльності.

Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку та їх класифікація.

Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за стадіями кругообігу капіталу. Господарські операції як об'єкт бухгалтерського обліку.

Метод бухгалтерського обліку і його складові частини. Методичні прийоми (елементи) бухгалтерського обліку. Загальна характеристика основних елементів методу бухгалтерського обліку.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Балансовий метод відображення й узагальнення інформації. Поняття про бухгалтерський баланс, його значення і використання в управлінні.

Побудова балансу. Актив і пасив. Статті балансу, їх групування й оцінка. Рівність підсумків (валюти) балансу.

Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Поняття про рахунки, їх призначення та будова. Дебет і кредит рахунків.

Активні, пасивні й активно-пасивні рахунки.

Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення. Кореспонденція рахунків, бухгалтерські проведення. Порядок записів на рахунках, поняття сальдо та оборотів. Порядок визначення сальдо на активних, пасивних і активно-пасивних рахунках. Хронологічний та систематичний облік.

Синтетичний та аналітичний облік. Поняття про субрахунки. Взаємозв'язок рахунків синтетичного та аналітичного обліку. Взаємозв'язок між рахунками й балансом.

Узагальнення даних поточного обліку. Оборотні відомості, їх види, порядок складання та контрольне значення.

Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку та її значення. Позабалансові рахунки. Економічна та структурна класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення.

Тема 4. Оцінка і калькулювання.

Основи і методи оцінки залежно від шляхів надходження господарських засобів підприємства. Оцінка на дату балансу.

Калькулювання як один з варіантів оцінки.

Тема 5. Документація і інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.

Поняття про документацію і бухгалтерські документи як носії економічної інформації. Визначення первинного документа.

Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.

Класифікація документів, їх структура, вимоги до складання. Порядок прийняття, перевірки, обробки і зберігання документів. Матеріальні носії ін­формації.

Інвентаризація як спосіб первинного спостереження і документування фактів господарської діяльності, контролю за збереженням власності (капіталу) і уточнення показників поточного бухгалтерському обліку. Значення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення інвентаризацій, виведення та відображення результатів інвентаризації у бухгалтерському обліку.

Єдність централізованого регулювання, методології та організації бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях.

Методологічне, інформаційне та технічне забезпечення ведення обліку на підприємствах України. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Система нормативних актів з методології бухгалтерського обліку. Облікова політика на підприємстві.

Організація бухгалтерського обліку. Централізація, неповна централізація та децентралізація бухгалтерського обліку. План організації бухгалтерського обліку.  Облікова політика на підприємстві.

Поняття про форми бухгалтерського обліку.

Сучасні форми бухгалтерського обліку, що використовуються в Україні: спрощена, меморіально-ордерна, журнальна, із застосуванням інформаційних технологій.

Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку. Поняття про документооборот, його зумовленість формами бухгалтерського обліку.

Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

Змістовий модуль 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК  В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 6. Облік необоротних активів.

Економічний зміст матеріальних та нематеріальних необоротних активів їх визнання,  класифікація та оцінка.

Облік  капітальних інвестицій та надходження необоротних активів.

Облік амортизації необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Документальне оформлення і облік витрат на утримання, реконструкцію, модернізацію. ремонт основних засобів.

Облік оренди необоротних активів. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів. Облік вибуття необоротних активів..

Інвентаризація необоротних активів та відображення її результатів в обліку.

Тема 7. Облік запасів.

Запаси, критерії їх визнання, класифікація та оцінка.

Первинна оцінка запасів у бухгалтерському обліку.

Організація складського господарства і складського обліку.

Документальне оформлення та облік надходження запасів.

Методи оцінки вибуття запасів та їх застосування. Облік та документальне оформлення використання та іншого вибуття запасів. Оцінка запасів на дату балансу.

Документальне оформлення та облік готової продукції.

Особливості обліку товарів.

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.

Тема 8. Облік грошових коштів  і дебіторської заборгованості.

Економічна суть, значення грошей та завдання їх обліку.

Облік наявності і руху коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.

Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних рахунках в національній та іноземних валютах та інших рахунках в банку.

Форми безготівкових розрахунків.

Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік створення резерву сумнівних боргів.

Облік розрахунків за векселями отриманими.

Облік розрахунків з іншими дебіторами.

Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.

Облік витрат майбутніх періодів та особливості їх розподілу.

Переоцінка монетарних статей балансу.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій.

          Фінансові інвестиції, критерії їх визнання, класифікація. Первісна оцінка і облік придбання фінансових інвестицій. Оцінка та облік фінансових інвестицій на дату балансу. Облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Облік фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

Тема 10. Облік власного капіталу

Власний капітал, критерії визнання та види.

Поняття й призначення зареєстрованого (пайового) капіталу. Облік формування зареєстрованого (пайового) капіталу при створенні підприємства. Умови змін зареєстрованого (пайового) капіталу та порядок їх відображення в обліку.

Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу.

Особливості обліку додаткового капіталу та капіталу в дооцінках.

Облік резервного капіталу. Мета створення резервного капіталу. Використання резервного капіталу.

Облік нерозподілених прибутків (непокритих) збитків. Особливості обліку прибутку, використаного у звітному періоді.

Тема 11. Облік зобов’язань.

         Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань.

Облік довгострокових зобов’язань.

Види кредитів та об’єкти кредитування. Порядок надання, документальне оформлення одержання та погашення кредитів. Облік довгострокових та короткострокових кредитів банку.

         Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з бюджетом. Облік розрахунків з позабюджетних платежів. Облік розрахунків з іншими кредиторами. Облік розрахунків за векселями виданими.

Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

Особливості обліку доходів майбутніх періодів.

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Економічний зміст оплати праці. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.

Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху персоналу підприємства.

Види, форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці, його структура.

Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік. Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.

Види утримань із заробітної плати та їх облік.

Методика та техніка складання розрахунково-платіжних (розрахункових) відомостей.

          Зведення та розподіл нарахованої заробітної плати та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат.

         Облік розрахунків із персоналом за заробітною платою. Особливості обліку розрахунків з депонентами.

         Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

Порядок нарахування та облік допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства.

         Види діяльності підприємства та їхня характеристика. Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація.

          Класифікація операційних витрат. Виробнича собівартість продукції. Облік за елементами витрат.

          Склад загальновиробничих витрат. Облік їх формування та розподілу.

          Склад адміністративних витрат та їх облік.

          Облік витрат на збут та інших витрат операційної діяльності.

                             Облік фінансових витрат і втрат від участі в капіталі.

          Облік інших витрат.

          Методи обліку витрат і калькулювання собівартості.

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів.

         Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація.

Облік доходів від операційної діяльності (доходи від реалізації; інший операційний дохід). Особливості обліку вирахувань з доходу.

         Облік доходів від участі в капіталі.

         Облік інших фінансових доходів.

Облік інших доходів.

         Порядок визначення та облік фінансових результатів звітного року.

Тема 15. Фінансова звітність

Звітність, її суть та значення. Види звітності. Вимоги до фінансової звітності.

Значення фінансової звітності відповідно до вимог управлінського персоналу.

Склад та елементи фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її підготовки. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Організація, підготовка та подання фінансової звітності.

Методика складання фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форми №1); Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форми №2); Звіту про рух грошових коштів (форми №3); Звіту про власний капітал (форми №4); Приміток до річної фінансової звітності (форми №5); Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форми №6).

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Консолідована фінансова звітність.

Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ:

4.1. Плани семінарських (практичних) занять денної форми навчання.

Метою проведення семінарських і практичних занять є засвоєння студентами програмного матеріалу, набуття ними практичних навичок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Семінарські і практичні заняття проводяться в академічних групах шляхом усного опитування, тестування та виконання частини практичних завдань у робочому зошиті для практичних завдань, який отримує кожний студент. Перелік питань для обговорення та навчальні завдання для проведення практичних занять наведено у Навчальних завданнях для проведення практичних занять, СРС та ІКР з дисципліни «Бухгалтерський облік» (далі – навчальні завдання). Виконання практичних занять здійснюється у Робочому зошиті для практичних занять, СРС та ІКР з дисципліни «Бухгалтерський облік» (далі – Робочий зошит)

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Заняття 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Форма проведення заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс

Мета:

а) з’ясувати загальні поняття про облік і його місце у системі управління;

б) засвоєння призначення і практичного значення використання класифікації господарських засобів та процесів;

в) опанування елементів методу бухгалтерського обліку;

г) з’ясування сутті бухгалтерського балансу, як елементу методу бухгалтерського обліку;

д) вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей; засвоєння типів господарських операцій.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

рівні регулювання бухгалтерського обліку та звітності; зміст державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку та звітності в Україні; сутність і значення бухгалтерського обліку; вимірники обліку; класифікацію господарських засобів; елементи методу бухгалтерського обліку; структуру бухгалтерського балансу;

вміти:

систематизувати організацію державного регулювання бухгалтерського обліку; класифікувати господарські засоби підприємства; складати баланс підприємства.

Методичні вказівки:

  1. Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.
  2. Виконання ситуаційних вправ в Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 1,2 навчальних завдань.

Контрольні питання:

         1.Поняття господарського обліку, його суть та значення.

         2.Види господарського обліку та їхня характеристика.

         3.Бухгалтерський облік та його функції. Фінансовий і управлінський облік.

         4.Вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку.

         5.Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти.

         6.Класифікація господарських засобів (активів) за складом і розміщенням.

         7.Класифікація господарських засобів (капіталу, зобов’язань) за джерелами утворення.

         8.Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

         9.Метод бухгалтерського обліку; його елементи та їх характеристика.

         10.Бухгалтерський баланс: визначення, значення і застосування в управлінні.

         11.Зміст, будова і структура балансу.

         12.Визначення активу й пасиву балансу. Статті балансу.

         13. Тотожність активу та пасиву балансу та його обґрунтування.

Заняття 2. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС.

Форма проведення заняття – семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні кейс

Мета:

  а)з’ясувати взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку;

  б)засвоїти методику відкриття бухгалтерських рахунків бухгалтерського обліку;

  в)засвоїти порядок відображення господарських операцій, визначення оборотів і сальдо на рахунках бухгалтерського обліку;

г) засвоїти суть і контрольне значення подвійного запису;

д) засвоєння типів господарських операцій;

є) навчитися складати оборотну відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс).

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку; суть і контрольне значення подвійного запису; типи господарських операцій.

вміти:

відкривати рахунки на підставі балансу; за змістом господарських операцій визначати їх тип, та вплив на структуру балансу; визначати кореспондуючі рахунки; відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції; визначати обороти та сальдо на рахунках; складати оборотну відомість по синтетичних рахунках

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 3 навчальних завдань.

Контрольні питання:

         1.Визначення рахунків бухгалтерського обліку.

         2.Форма й будова рахунків. Дебет, кредит, оборот, сальдо.

         3.Призначення і будова активних, пасивних і активно-пасивних рахунків.

         4. Порядок відкриття бухгалтерських рахунків на підставі балансу.

         5.Порядок відображення господарських операцій на рахунках, визначення оборотів і сальдо.

         5.В чому полягає взаємозв’язок між балансом і рахунками?

         6.Які зміни викликають господарські операції в складі засобів підприємства і джерел їхнього утворення? Назвати типи господарських операцій.

         7.Суть подвійного запису, його обґрунтування і контрольне значення.

         8.Визначення бухгалтерських проведень (записів) і кореспонденція рахунків.

         9.Прості і складні бухгалтерські проведення.

         10.Призначення оборотного балансу по синтетичних рахунках і порядок його складання.

         11.Чим зумовлена рівність трьох пар підсумків в оборотному балансі?

Заняття 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

(СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК.)

Форма проведення заняття – семінар вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

Мета:

         а)засвоєння послідовності, методики та техніки відображення господарських операцій на синтетичних та аналітичних рахунках;

         б)ознайомлення з типовими формами облікових регістрів аналітичного обліку;

         в)з’ясування взаємозв’язку між синтетичними та аналітичними рахунками;

         г)засвоєння призначення субрахунків та їх роль в бухгалтерському обліку.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

послідовність відображення господарських операцій на синтетичних та аналітичних рахунках; взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними рахунками; призначення субрахунків.

вміти:

відкривати аналітичні рахунки; відображати господарські операції на аналітичних рахунках; складати оборотні відомості за аналітичними рахунками до синтетичних рахунків.

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 3 навчальних завдань.

         1.На підставі даних Оборотного балансу, складеного на попередньому занятті: відкрити відповідні синтетичні рахунки тобто записати на них залишки на початок періоду.

         2.На підставі розшифровок залишків по окремих синтетичних рахунках відкрити відповідні аналітичні рахунки в облікових регістрах аналітичного обліку.

         3.Записати господарські операції за поточний місяць в журнал реєстрації господарських операцій і відобразити їх на рахунках синтетичного обліку. Одночасно суми господарських операцій повинні бути відображені на відповідних рахунках аналітичного обліку.

         4.Підрахувати обороти і кінцеві залишки на рахунках синтетичного обліку.

         5. Підрахувати обороти і кінцеві залишки на рахунках аналітичного обліку в картках.

         6.Скласти оборотні відомості по аналітичних рахунках.

         7.Провести звірку даних синтетичного і аналітичного обліку.

         8.Скласти оборотний баланс по синтетичних рахунках.

         9.Скласти Баланс на кінець звітного періоду.

10. Скласти Звіт про фінансові результати на кінець звітного періоду.

Контрольні питання:

         1.Що покладено в основу поділу рахунків на синтетичні та аналітичні?

         2.Визначення і характеристика синтетичних рахунків.

         3.Визначення і характеристика аналітичних рахунків.

         4.Визначення і призначення субрахунків.

         5.В чому полягає взаємозв’язок синтетичних і аналітичних рахунків?

         6.Облікові регістри, їхня характеристика.

         7.Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку.

         8.Оборотні відомості та їх контрольне значення.

Заняття 4 ДОКУМЕНТАЦІЯ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

Форма проведення заняття –  Семінар – вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс

Мета:

а)з’ясувати суть і призначення бухгалтерського документа;

         б)вивчити основні реквізити документів;

         в)оволодіти методикою і технікою складання найбільш типових форм бухгалтерських документів;

         г)вивчити методику і техніку відображення господарських операцій в регістрах хронологічного і систематичного обліку;

д)ознайомитися з порядком проведення інвентаризації та відображення її результатів у обліку;

         є)вивчити основні принципи побудови сучасних форм бухгалтерського обліку (журнальної, меморіально-ордерної, автоматизованої, спрощеної).

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

основні реквізити документів; порядок проведення інвентаризації; основні форми бухгалтерського обліку.

вміти:

заповнювати типові первинні документи; на підставі первинного документа відобразити господарську операцію на синтетичних та аналітичних рахунках

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 5 з навчальних завдань.

         1.Необхідно скласти відповідні бухгалтерські документи, визначити необхідні суми і записати їх в журнал-головну з вказівкою кореспонденції рахунків.

         2. На підставі балансу підприємства, складеного в 3 завданні відкрити в журнал-головній синтетичні рахунки і записати в них залишки на початок місяця.

         3. Відобразити зареєстровані господарські операції на рахунках журнал-головної  і визначити залишки на кінець місяця.

4. Скласти оборотний  баланс підприємства за звітний період.

Контрольні питання:

         1. Первинне спостереження в обліку, його види і об’єкти.

         2.Документація господарських операцій, як елемент методу бухгалтерського обліку, її суть і значення.

         3.Класифікація бухгалтерських документів, їх значення і зміст.

         4.Поняття реквізиту документу.

         5.Вимоги до змісту і оформлення документів.

         6.Документооборот і його організація.

         7. Порядок перевірки документів.

         8.Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.

         9. Інвентаризація в системі обліку.

         10.Порядок проведення інвентаризації.

         11.Відображення результатів інвентаризації в обліку.

         12.Суть форми бухгалтерського обліку.

         13.Відміні ознаки окремих форм бухгалтерського обліку.

         14.Що впливає на вибір форми бухгалтерського обліку?

Заняття 5. Контрольна (модульна) робота № 1.

Змістовий модуль 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Заняття 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Форма проведення заняття – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

Мета:

а)з’ясувати визнання та класифікацію основних засобів, нематеріальних активів;

б) вивчити види оцінок основних засобів;

в) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється надходження основних засобів;

г) опанувати визначення первісної вартості необоротних матеріальних активів та відображення їх надходження на рахунках бухгалтерського обліку.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

визнання, класифікацію та оцінку основних засобів; систему рахунків з обліку основних засобів

вміти:

визначати первісну вартість основних засобів; складати документи по введенню в експлуатацію основних засобів; відображати на рахунках бухгалтерського обліку надходження основних засобів.

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті.

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6 з навчальних завдань.

Контрольні питання:

1.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація.

2.Первісна вартість основних засобів, її складові.

3.Облік і документальне оформлення надходження основних засобів.

Заняття 7. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Форма проведення заняття – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

Мета:

а) опанування обліку витрат на утримання, реконструкцію, модернізацію, ремонт основних засобів;

б)з’ясувати канали вибуття основних засобів;

в) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється вибуття основних засобів;

г) засвоєння відображення в обліку вибуття основних засобів;

д) з’ясування методів нарахування амортизації основних засобів та відображення її на рахунках бухгалтерського обліку;

є) з’ясування особливості обліку інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

канали вибуття основних засобів, документальне оформлення та  облік вибуття основних засобів; особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

вміти:

відображати на рахунках бухгалтерського обліку витрати на поліпшення, реконструкцію основних засобів; складати документи з вибуття основних засобів; відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з вибуття основних засобів; визначати фінансовий результат при вибутті основних засобів; нараховувати амортизацію за різними методами та відображати її в обліку.

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6 з навчальних завдань.

Контрольні питання:

1.Облік і документальне оформлення переміщення і вибуття основних засобів.

2. Облік витрат на реконструкцію, поліпшення та утримання основних засобів.

3.Облік амортизації (зносу) основних засобів.

4.Поняття та облік нематеріальних активів.

5.Особливості обліку інших матеріальних необоротних активів.

6. Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку.

Заняття 8. ОБЛІК ЗАПАСІВ.

Форма проведення заняття – семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс.

Мета:

а) з’ясувати визнання, класифікацію та первісну оцінку запасів;

б) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється надходження запасів;

в) засвоїти відображення в обліку надходження запасів з різних джерел.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

визнання, класифікацію запасів; склад первісної вартості запасів в залежності від каналу надходження запасів; відображення в обліку надходження запасів.

вміти:

класифікувати запаси; визначати первинну вартість запасів; відображати в обліку надходження запасів.

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

         1.Економічна суть запасів, їх класифікація.

         2.Визначення первісної вартості запасів.

         3.Облік та документальне оформлення надходження запасів.

4.Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

5.Облік готової продукції.

Заняття 9. ОБЛІК ЗАПАСІВ.

Форма проведення заняття – семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

Мета:

а) з’ясувати методи оцінки  вибуття запасів;

б) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється вибуття запасів;

в) засвоїти відображення в обліку вибуття запасів;

г) складання розрахунку транспортно-заготівельних витрат.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

методи оцінки вибуття запасів та їх вплив на витрати; порядок визначення чистої реалізаційної вартості; облік вибуття запасів.

вміти:

застосовувати методи оцінки при вибутті запасів; складати розрахунок транспортно-заготівельних витрат; відображати в обліку внутрішнє переміщення та вибуття запасів.

Методичні вказівки:

1. Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

         1.Методи оцінки вибуття запасів.

2.Облік та документальне оформлення вибуття запасів.

3.Розрахунок транспортно-заготівельних витрат та відображення їх в обліку.

Заняття 10. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Форма проведення заняття – семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

Мета:

а)вивчити документальне оформлення та порядок відображення в системі обліку грошових коштів підприємства;

б) засвоїти визнання, класифікацію та облік дебіторської заборгованості;

в) оволодіти навичками списання безнадійної дебіторської заборгованості:

г) з’ясувати класифікацію фінансових інвестицій; відображення їх в обліку.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

документальне оформлення та облік грошових коштів підприємства; визначення, умови визнання, класифікацію, порядок оцінки та відображення в обліку дебіторської заборгованості; оцінювання інвестицій на дату балансу; облік фінансових інвестицій.

вміти:

відображати в обліку касові операції, операції на рахунку в банку; визначати та відображати в обліку курсову різницю; відображати в обліку дебіторську заборгованість; створювати резерв сумнівних боргів; списувати безнадійну дебіторську заборгованість; визначати первісну оцінку фінансових інвестицій; відображати в обліку рух фінансових інвестицій.

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

1.Облік касових операцій.

2.Облік операцій на рахунках в банку в національній валюті.

3.Особливості обліку операцій на рахунках в банку в іноземній валюті.

4.Що таке дебіторська заборгованість?

5.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

6.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.

7.Облік з іншими дебіторами.

8. Облік фінансових інвестицій.

9. Особливості оцінки монетарних статей балансу.

Заняття 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Форма проведення заняття – семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

Мета:

а) засвоєння складу та джерел формування власного капіталу;

б) оволодіння навичками обліку операцій з формування і змін складових власного капіталу.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

призначення, склад та джерела формування власного капіталу; вимоги щодо розміру, порядку формування та зміни зареєстрованого (пайового) капіталу та інших видів власного капіталу; як впливають залишки вилученого, неоплаченого капіталів та непокритого збитку на розмір власного капіталу.

вміти:

відображати в бухгалтерському обліку операції, пов’язані з формуванням і змінами власного капіталу підприємства; відображати їх в обліку та фінансовій звітності

Методичні вказівки:

1. Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

         1.Визначення власного капіталу та його складових.

         2.Облік зареєстрованого (пайового), вилученого та неоплаченого капіталів.

         3.Облік додаткового капіталу і капіталу в дооцінках.

         4.Облік резервного капіталу.

         5.Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Вплив непокритих збитків на розмір власного капіталу.

Заняття 12. ОБЛІК ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ.ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ.

Форма проведення заняття – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

Мета:

а) з’ясування визнання, класифікації та обліку зобов’язань;

б) оволодіння знаннями форм оплати праці; складу фонду оплати праці;

в) вивчити документальне оформлення та облік праці та її оплати;

г) засвоєння порядку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та заробітної плати за час відпустки, відображення їх в обліку;

д) опанування економічною сутністю та методикою обліку єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

визначення, умови визнання, класифікацію, порядок оцінки та відображення в обліку зобов’язань підприємства; форми та види оплати праці; документальне оформлення та систему рахунків з обліку праці та її оплати; види утримань з оплати праці; порядок визначення виплат працівникам з оплати праці; принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, його платники, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску

вміти:

визначати і класифікувати зобов’язання; нараховувати погодинну та відрядну оплату праці; здійснювати обов’язкові утримання з нарахованої оплати праці; здійснювати обов’язкові нарахування на оплату праці; визначати допомогу по тимчасовій оплаті праці; визначати оплату за час відпустки; відображати в бухгалтерському обліку нараховану оплату праці та утримання з неї; відображати в обліку розрахунки по ЄСВ.

Методичні вказівки:

1. Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

                1.Визначення зобов’язань.

2. Облік довгострокових зобов’язань.

3.Облік кредитів банку. Об’єкти кредитування.

4.Облік розрахунків з постачальниками і замовниками.

5.Особливості обліку розрахунків з бюджетом.

6. Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

7. Особливості обліку доходів майбутніх періодів.

         8.Дати визначення заробітної плати.

         9. Види, форми і системи оплати праці.

         10.Документальне оформлення та облік погодинної оплати праці.

11.Документальне оформлення та облік відрядної оплати праці.

         12.Утримання з оплати праці та їх відображення в обліку.

13.Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

13.Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

14.Нарахування оплати праці за час відпустки.

Заняття 13. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Форма проведення заняття – семінар - вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

Мета:

а) засвоєння видів діяльності підприємств;

б) опанування економічною сутністю, класифікацією, документальним оформленням, обліком витрат діяльності підприємства;

в) оволодіння методами обліку витрат і калькулювання собівартості.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

критерії і умови визнання витрат, їхній склад; систему рахунків обліку витрат підприємства; методи обліку витрат і калькулювання собівартості.

вміти:

визначати та класифікувати витрати звітного періоду та відображати їх в бухгалтерському обліку; розподіляти загальновиробничі витрати; формувати собівартість реалізованої готової продукції.

Методичні вказівки:

1. Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2. Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

1.Види діяльності підприємств та їхня характеристика.

         2.Економічний зміст, склад і класифікація витрат підприємства. Облік витрат за економічними елементами.

         3.Склад загальновиробничих витрат, їх облік та розподіл.

         4.Склад адміністративних витрат та їх облік.

         5.Облік витрат на збут та інших витрат операційної діяльності.

         6.Облік фінансових витрат і втрат від участі в капіталі.

7.Облік інших витрат.

8.Методи обліку витрат і калькулювання собівартості.

Заняття 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Форма проведення заняття – семінар - вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

Мета:

а) засвоєння видів діяльності підприємств;

б) опанування економічною сутністю, класифікацією, документальним оформленням, обліком доходів підприємства;

в) визначення фінансових результатів підприємства та відображення їх в обліку.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

критерії і умови визнання доходу; систему рахунків обліку доходів підприємства; особливості визначення фінансових результатів підприємства та відображення їх в обліку.

вміти:

визначати, класифікувати і оцінювати доходи звітного періоду та відображати їх в бухгалтерському обліку; визначати фінансові результати діяльності підприємства та відображати їх в обліку.

Методичні вказівки:

1. Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2. Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

1.Види діяльності підприємств та їхня характеристика.

         2.Критерії визнання і класифікація доходів підприємства.

         3. Облік доходів від операційної діяльності (доходи від реалізації; інший операційний дохід). Особливості обліку вирахувань з доходу.

4. Облік доходів від участі в капіталі.

5. Облік інших фінансових доходів.

         6.Особливості обліку інших доходів.

         10. Порядок визначення та облік фінансових результатів звітного періоду.

Заняття 15. Контрольна (модульна) робота № 2.

Заняття 16. Фінансова звітність.

Підсумкове заняття

Форма проведення заняття – семінар - вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс. Перевірка правильності виконаних завдань.

Мета:

а) засвоєння державного регулювання фінансової звітності;

б) опанування складу та елементів, порядку складання та подання фінансової звітності;

в) оволодіння структурою і технікою складання фінансової звітності.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

сутність, мету, основні вимоги та принципи побудови фінансової звітності; склад та елементи, порядок складання та подання фінансової звітності.

вміти:

складати основні форми фінансової звітності.

Методичні вказівки:

1.Усне опитування та обговорення питань; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ у Робочому зошиті

Методичне забезпечення:

Виконується у Робочому зошиті завдання 6  навчальних завдань.

Контрольні питання:

1.Звітність, її суть та значення. Види звітності. Вимоги до фінансової звітності.

2.Значення фінансової звітності відповідно до вимог управлінського персоналу.

3.Склад і форми фінансової звітності. Організація, підготовка та подання фінансової звітності.

4.Методика складання фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форми №1); Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форми №2); Звіту про рух грошових коштів (форми №3); Звіту про власний капітал (форми №4); Приміток до річної фінансової звітності (форми №5); Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форми №6).

5. Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

Заняття 1.

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • проблемна лекція;
 • семінар-розгорнута бесіда; міні-кейс.

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

      Студенти повинні:

знати:

рівні регулювання бухгалтерського обліку та звітності; зміст державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку та звітності в Україні; сутність і значення бухгалтерського обліку; вимірники обліку; класифікацію господарських засобів; елементи методу бухгалтерського обліку; структуру бухгалтерського балансу;

вміти:

систематизувати організацію державного регулювання бухгалтерського обліку; класифікувати господарські засоби підприємства; складати баланс підприємства.

Мета:

а) з’ясувати загальні поняття про облік і його місце у системі управління;

б) засвоєння призначення і практичного значення використання класифікації господарських засобів та процесів;

в) опанування елементів методу бухгалтерського обліку;

г) з’ясування сутті бухгалтерського балансу, як елементу методу бухгалтерського обліку;

д) вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей; засвоєння типів господарських операцій.

План заняття:

   1. Проблемна лекція.
   2. Семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс.
   3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.
   4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.
   5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

         1.Поняття господарського обліку, його суть та значення.

         2.Види господарського обліку та їхня характеристика.

         3.Бухгалтерський облік та його функції. Фінансовий і управлінський облік.

         4.Вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку.

         5.Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти.

         6.Класифікація господарських засобів (активів) за складом і розміщенням.

         7.Класифікація господарських засобів (капіталу, зобов’язань) за джерелами утворення.

         8.Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

         9.Метод бухгалтерського обліку; його елементи та їх характеристика.

         10.Бухгалтерський баланс: визначення, значення і застосування в управлінні.

         11.Зміст, будова і структура балансу.

         12.Визначення активу й пасиву балансу. Статті балансу.

         13. Тотожність активу та пасиву балансу та його обґрунтування.

Заняття 2.

ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (проблемна лекція);
 • семінар-вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

         Студенти повинні:

знати:

взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку; суть і контрольне значення подвійного запису; типи господарських операцій;послідовність відображення господарських операцій на синтетичних та аналітичних рахунках; взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними рахунками; призначення субрахунків.

вміти:

відкривати рахунки на підставі балансу; за змістом господарських операцій визначати їх тип, та вплив на структуру балансу; визначати кореспондуючі рахунки; відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції; визначати обороти та сальдо на рахунках; складати оборотну відомість по синтетичних рахунках; відкривати аналітичні рахунки; відображати господарські операції на аналітичних рахунках; складати оборотні відомості за аналітичними рахунками до синтетичних рахунків.

Мета:

  а) з’ясувати взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку;

  б) засвоїти методику відкриття бухгалтерських рахунків бухгалтерського обліку;

  в) засвоїти порядок відображення господарських операцій, визначення оборотів і сальдо на рахунках бухгалтерського обліку;

г) засвоїти суть і контрольне значення подвійного запису;

д) засвоєння типів господарських операцій;

є) навчитися складати оборотну відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс);

         ж)засвоєння послідовності, методики та техніки відображення господарських операцій на синтетичних та аналітичних рахунках;

         з)ознайомлення з типовими формами облікових регістрів аналітичного обліку;

         і)з’ясування взаємозв’язку між синтетичними та аналітичними рахунками;

         к)засвоєння призначення субрахунків та їх роль в бухгалтерському обліку.

План заняття:

 1. Проблемна лекція.
 2. Семінар-вирішення ситуаційних справ; робота в малих групах; міні-кейс
 3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.
 4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.
 5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

         1.Визначення рахунків бухгалтерського обліку.

         2.Форма й будова рахунків. Дебет, кредит, оборот, сальдо.

         3.Призначення і будова активних, пасивних і активно-пасивних рахунків.

         4. Порядок відкриття бухгалтерських рахунків на підставі балансу.

         5.Порядок відображення господарських операцій на рахунках, визначення оборотів і сальдо.

         5.В чому полягає взаємозв’язок між балансом і рахунками?

         6.Які зміни викликають господарські операції в складі засобів підприємства і джерел їхнього утворення? Назвати типи господарських операцій.

         7.Суть подвійного запису, його обґрунтування і контрольне значення.

         8.Визначення бухгалтерських проведень (записів) і кореспонденція рахунків.

         9.Прості і складні бухгалтерські проведення.

         10.Призначення оборотного балансу по синтетичних рахунках і порядок його складання.

         11.Чим зумовлена рівність трьох пар підсумків в оборотному балансі?

12. Що покладено в основу поділу рахунків на синтетичні та аналітичні?

         13.Визначення і характеристика синтетичних рахунків.

         14.Визначення і характеристика аналітичних рахунків.

         15.Визначення і призначення субрахунків.

         16.В чому полягає взаємозв’язок синтетичних і аналітичних рахунків?

         17.Облікові регістри, їхня характеристика.

         18.Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку.

         19.Оборотні відомості та їх контрольне значення.

ТЕМА 5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (проблемна лекція);
 • семінар-вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

         Студенти повинні:

знати:

основні реквізити документів; порядок проведення інвентаризації; основні форми бухгалтерського обліку.

вміти:

заповнювати типові первинні документи; на підставі первинного документа відобразити господарську операцію на синтетичних та аналітичних рахунках

Мета:

а)з’ясувати суть і призначення бухгалтерського документа;

         б)вивчити основні реквізити документів;

         в)оволодіти методикою і технікою складання найбільш типових форм бухгалтерських документів;

         г)вивчити методику і техніку відображення господарських операцій в регістрах хронологічного і систематичного обліку;

д)ознайомитися з порядком проведення інвентаризації та відображення її результатів у обліку;

         є)вивчити основні принципи побудови сучасних форм бухгалтерського обліку (журнальної, меморіально-ордерної, автоматизованої, спрощеної).

План заняття:

 1. Проблемна лекція.
 2. Семінар-вирішення ситуаційних справ; робота в малих групах; міні-кейс
 3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.
 4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.
 5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

         1. Первинне спостереження в обліку, його види і об’єкти.

         2.Документація господарських операцій, як елемент методу бухгалтерського обліку, її суть і значення.

         3.Класифікація бухгалтерських документів, їх значення і зміст.

         4.Поняття реквізиту документу.

         5.Вимоги до змісту і оформлення документів.

         6.Документооборот і його організація.

         7. Порядок перевірки документів.

         8.Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.

         9. Інвентаризація в системі обліку.

         10.Порядок проведення інвентаризації.

         11.Відображення результатів інвентаризації в обліку.

         12.Суть форми бухгалтерського обліку.

         13.Відміні ознаки окремих форм бухгалтерського обліку.

         14.Що впливає на вибір форми бухгалтерського обліку?

Заняття 3. ТЕМА 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (проблемна лекція);
 •  дискусія з елементами аналізу; семінар-вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс.

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

       Студенти повинні:

знати:

визнання, класифікацію та оцінку основних засобів; систему рахунків з обліку основних засобів;

канали вибуття основних засобів, документальне оформлення та  облік вибуття основних засобів; особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

вміти:

визначати первісну вартість основних засобів; складати документи по введенню в експлуатацію основних засобів; відображати на рахунках бухгалтерського обліку надходження основних засобів;

відображати на рахунках бухгалтерського обліку витрати на поліпшення, реконструкцію основних засобів; складати документи з вибуття основних засобів; відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з вибуття основних засобів; визначати фінансовий результат при вибутті основних засобів; нараховувати амортизацію за різними методами та відображати її в обліку.

Мета:

а)з’ясувати визнання та класифікацію основних засобів, нематеріальних активів;

б) вивчити види оцінок основних засобів;

в) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється надходження основних засобів;

г) опанувати визначення первісної вартості необоротних матеріальних активів та відображення їх надходження на рахунках бухгалтерського обліку;

д) опанування обліку витрат на утримання, реконструкцію, модернізацію, ремонт основних засобів;

є)з’ясувати канали вибуття основних засобів;

ж) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється вибуття основних засобів;

з) засвоєння відображення в обліку вибуття основних засобів;

і) з’ясування методів нарахування амортизації основних засобів та відображення її на рахунках бухгалтерського обліку;

к) з’ясування особливості обліку інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

План заняття:

1. Проблемна лекція.

2. Дискусія з елементами аналізу;  вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс.

3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.

4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.

5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

 1. Економічний зміст основних засобів їх класифікація.

2. Первісна вартість основних засобів, її складові.

3.Облік і документальне оформлення надходження основних засобів.

4. Облік і документальне оформлення переміщення і вибуття основних засобів.

5. Облік витрат на реконструкцію, поліпшення та утримання основних засобів.

6.Облік амортизації (зносу) основних засобів.

7.Поняття та облік нематеріальних активів.

8.Особливості обліку інших матеріальних необоротних активів.

9.Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку.

Заняття 4 Тема 7. ОБЛІК ЗАПАСІВ.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (проблемна лекція);
 •  семінар-вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс.

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

       Студенти повинні:

знати:

визнання, класифікацію запасів; склад первісної вартості запасів в залежності від каналу надходження запасів; відображення в обліку надходження запасів;

методи оцінки вибуття запасів та їх вплив на витрати; порядок визначення чистої реалізаційної вартості; облік вибуття запасів.

вміти:

класифікувати запаси; визначати первісну вартість запасів; відображати в обліку надходження запасів;

застосовувати методи оцінки при вибутті запасів; складати розрахунок транспортно-заготівельних витрат; відображати в обліку внутрішнє переміщення та вибуття запасів.

 

Мета:

а) з’ясувати визнання, класифікацію та первісну оцінку запасів;

б) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється надходження запасів;

в) засвоїти відображення в обліку надходження запасів з різних джерел.

г) з’ясувати методи оцінки  вибуття запасів;

д) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється вибуття запасів;

є) засвоїти відображення в обліку вибуття запасів;

ж) складання розрахунку транспортно-заготівельних витрат.

План заняття:

1. Проблемна лекція.

2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс.

3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.

4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.

5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» виконуються завдання за темою.

Контрольні питання:

         1.Економічна суть запасів, їх класифікація.

         2.Визначення первісної вартості запасів.

         3.Облік та документальне оформлення надходження запасів.

4.Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

5.Облік готової продукції.

6.Методи оцінки вибуття запасів.

7.Облік та документальне оформлення вибуття запасів.

8.Розрахунок транспортно-заготівельних витрат та відображення їх в обліку.

Заняття 5.

 Тема 8.ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

Тема 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (проблемна лекція);
 • семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс.

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

      Студенти повинні:

знати:

документальне оформлення та облік грошових коштів підприємства; визначення, умови визнання, класифікацію, порядок оцінки та відображення в обліку дебіторської заборгованості; оцінювання інвестицій на дату балансу; облік фінансових інвестицій.

вміти:

відображати в обліку касові операції, операції на рахунку в банку; визначати та відображати в обліку курсову різницю; відображати в обліку дебіторську заборгованість; створювати резерв сумнівних боргів; списувати безнадійну дебіторську заборгованість; визначати первісну оцінку фінансових інвестицій; відображати в обліку рух фінансових інвестицій.

Мета:

а)вивчити документальне оформлення та порядок відображення в системі обліку грошових коштів підприємства;

б) засвоїти визнання, класифікацію та облік дебіторської заборгованості;

в) оволодіти навичками списання безнадійної дебіторської заборгованості:

г) з’ясувати класифікацію фінансових інвестицій; відображення їх в обліку.

План заняття:

1. Проблемна лекція.

2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс.

3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.

4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.

5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

1.Облік касових операцій.

2.Облік операцій на рахунках в банку в національній валюті.

3.Особливості обліку операцій на рахунках в банку в іноземній валюті.

4.Що таке дебіторська заборгованість?

5.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

6.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.

7.Облік з іншими дебіторами.

8. Облік фінансових інвестицій.

9. Особливості оцінки монетарних статей балансу.

Тема 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (розгляд окремих дискусійних питань);
 •  семінар-вирішення ситуаційних вправ.

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

      Студенти повинні:

знати:

призначення, склад та джерела формування власного капіталу; вимоги щодо розміру, порядку формування та зміни зареєстрованого (пайового) капіталу та інших видів власного капіталу; як впливають залишки вилученого, неоплаченого капіталів та непокритого збитку на розмір власного капіталу.

вміти:

відображати в бухгалтерському обліку операції, пов’язані з формуванням і змінами власного капіталу підприємства; відображати їх в обліку та фінансовій звітності

Мета:

а) засвоєння складу та джерел формування власного капіталу;

б) оволодіння навичками обліку операцій з формування і змін складових власного капіталу.

План заняття:

1. Розгляд окремих дискусійних питань.

2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.

4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.

5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

         1.Визначення власного капіталу та його складових.

         2.Облік зареєстрованого (пайового), вилученого та неоплаченого капіталів.

         3.Облік додаткового капіталу і капіталу в дооцінках.

         4.Облік резервного капіталу.

         5.Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Вплив непокритих збитків на розмір власного капіталу.

Заняття 6. Тема 11. ОБЛІК ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ.

Тема 12. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (проблемна лекція);
 • дискусія з елементами аналізу, семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс.

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

      Студенти повинні:

знати:

визначення, умови визнання, класифікацію, порядок оцінки та відображення в обліку зобов’язань підприємства; форми та види оплати праці; документальне оформлення та систему рахунків з обліку праці та її оплати; види утримань з оплати праці; порядок визначення виплат працівникам з оплати праці; принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, його платників, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску

вміти:

визначати і класифікувати зобов’язання; нараховувати погодинну та відрядну оплату праці; здійснювати обов’язкові утримання з нарахованої оплати праці; здійснювати обов’язкові нарахування на оплату праці; визначати допомогу по тимчасовій оплаті праці; визначати оплату за час відпустки; відображати в бухгалтерському обліку нараховану оплату праці та утримання з неї; відображати в обліку розрахунки по ЄСВ.

Мета:

а) з’ясування визнання, класифікації та обліку зобов’язань;

б) оволодіння знаннями форм оплати праці; складу фонду оплати праці;

в) вивчити документальне оформлення та облік праці та її оплати;

г) засвоєння порядку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та заробітної плати за час відпустки, відображення їх в обліку;

д) опанування економічною сутністю та методикою обліку єдиного соціального внеску (ЄСВ).

План заняття:

1. Проблемна лекція.

2. Дискусія з елементами аналізу; семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс.

3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на  контактному занятті.

4. Обговорення питань,що виникли на контактному занятті.

5. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

                1.Визначення зобов’язань.

2. Облік довгострокових зобов’язань.

3.Облік кредитів банку. Об’єкти кредитування.

4.Облік розрахунків з постачальниками і замовниками.

5.Особливості обліку розрахунків з бюджетом.

6. Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

7. Особливості обліку доходів майбутніх періодів.

         8.Дати визначення заробітної плати.

         9. Види, форми і системи оплати праці.

         10.Документальне оформлення та облік погодинної оплати праці.

11.Документальне оформлення та облік відрядної оплати праці.

         12.Утримання з оплати праці та їх відображення в обліку.

13.Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

13.Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

14.Нарахування оплати праці за час відпустки.

Заняття 7. Тема 13 .ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Тема 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Тема 15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • лекційний матеріал (розгляд окремих дискусійних питань);
 • семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс;
 • комплексна аудиторна самостійна контрольна робота.

Компетенції, що формуються при виконанні завдань

      Студенти повинні:

знати:

критерії і умови визнання витрат і доходів; систему рахунків обліку витрат і доходів підприємства; методи обліку витрат і калькулювання собівартості; особливості визначення фінансових результатів підприємства та відображення їх в обліку; сутність, мету, основні вимоги та принципи побудови фінансової звітності; склад та елементи, порядок складання та подання фінансової звітності.

вміти:

визначати та класифікувати витрати і доходи звітного періоду та відображати їх в бухгалтерському обліку; визначати фінансові результати діяльності підприємства та відображати їх в обліку; складати основні форми фінансової звітності.

Мета:

а) засвоєння видів діяльності підприємств;

б) опанування економічною сутністю, класифікацією, документальним оформленням, обліком витрат діяльності і доходів підприємства;

в) оволодіння методами обліку витрат і калькулювання собівартості;

г) визначення фінансових результатів підприємства та відображення їх в обліку;

д) засвоєння державного регулювання фінансової звітності;

є) опанування складу та елементів, порядку складання та подання фінансової звітності;

ж) оволодіння структурою і технікою складання фінансової звітності.

План заняття:

1. Розгляд окремих дискусійних питань.

2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс.

3. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на контактному занятті.

4. Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота.

Методичне забезпечення:

Виконуються завдання за темою на основі навчальних завдань для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Контрольні питання:

1.Види діяльності підприємств та їхня характеристика.

         2.Економічний зміст, склад і класифікація витрат підприємства.

         3.Облік витрат операційної діяльності.

         4.Особливості обліку витрат від інших видів діяльності.

5.Методи обліку витрат і калькулювання собівартості.

6.Критерії визнання і класифікація доходів підприємства.

         7.Облік доходів операційної діяльності.

         8.Особливості обліку доходів від інших видів діяльності.

         9.Визначення і облік фінансових результатів звітного періоду.

10.Звітність, її суть і значення. Види звітності. Вимоги до фінансової звітності.

11.Склад і форми фінансової звітності. Організація, підготовка та подання фінансової звітності.

12.Методика складання фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форми №1); Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форми №2); Звіту про рух грошових коштів (форми №3); Звіту про власний капітал (форми №4); Приміток до річної фінансової звітності (форми №5); Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форми №6).

13.Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

В міжсесійний період студентами заочної форми повинно бути виконано:

- домашня контрольна робота з науки «Бухгалтерський облік» та

- домашнє індивідуальне завдання. Виконання індивідуальних завдань, які підготовленні згідно з програмою дисципліни «Бухгалтерський облік», є складовою частиною навчального процесу і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих майбутніми фахівцями в процесі вивчення дисципліни, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною та науковою літературою.

Метою виконання контрольної роботи є навчити студента ефективно використовувати облікову інформацію для опанування, контролю за виконанням планів, проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування майбутніх управлінських рішень.

Виконання контрольної роботи передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік», вироблення навичок самостійної роботи з даними бухгалтерського обліку й звітності, а також робити узагальнення та висновки.

Методичними рекомендаціями з виконання контрольної роботи передбачено п’ять варіантів. Кожний студент самостійно вибирає варіант індивідуальної роботи згідно з останньою цифрою номера залікової книжки.

Остання цифра номера залікової книжки

Варіант індивідуальної роботи

1;6

1

2;7

2

3;8

3

4;9

4

5;0

5

Виконана контрольна робота подається на кафедру у термін визначений навчальним графіком (як правило за місяць до початку сесії) або у день заочника.

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не приймається до рецензування. У випадку ускладнень при виконанні індивідуальної роботи необхідно звертатися на кафедру бухгалтерського обліку згідно з графіком надання консультацій або у день заочника.

Провірена викладачем домашня контрольна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів та включається до загальної кількості балів поточного контролю знань студента з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Робота зараховується за підсумками співбесіди її виконавця з викладачем, що оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

Індивідуальне завдання оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

Крім того, студентами можуть бути виконані наступні види індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання), які максимально оцінюються в діапазоні від 0 до 5 балів:

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

2. Написання реферату (есе).

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою.

4. Підготовка презентації за заданою тематикою.

5. Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою.

6. Виконання відповідних завдань за означеною тематикою.

7. Написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення.

 

4.4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  В МЕЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

Метою проведення занять є засвоєння студентами програмного матеріалу, набуття ними навичок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Заняття проводяться в дистанційній формі шляхом тестування та виконання частини практичних завдань, які отримує кожний студент. Перелік питань для обговорення та завдання для проведення дистанційних занять наведено у Методичних рекомендаціях для проведення практичних занять, СРС та ІКР з дисципліни «Бухгалтерський облік». Виконання практичних завдань здійснюється дистанційно, СРС та ІКР з дисципліни «Бухгалтерський облік» в системі MOODLE або на електронну почту викладача.

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Заняття 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Форма проведення заняття – домашнє індивідуальне завдання в системі MOODLE

Мета:

а) з’ясувати загальні поняття про облік і його місце у системі управління;

б) засвоєння призначення і практичного значення використання класифікації господарських засобів та процесів;

в) опанування елементів методу бухгалтерського обліку;

г) з’ясування сутті бухгалтерського балансу, як елементу методу бухгалтерського обліку;

д) вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей; засвоєння типів господарських операцій.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

рівні регулювання бухгалтерського обліку та звітності; зміст державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку та звітності в Україні; сутність і значення бухгалтерського обліку; вимірники обліку; класифікацію господарських засобів; елементи методу бухгалтерського обліку; структуру бухгалтерського балансу;

вміти:

систематизувати організацію державного регулювання бухгалтерського обліку; класифікувати господарські засоби підприємства; складати баланс підприємства.

Методичні вказівки:

1.Питання для самостійного опрацюваннгя  в системі дистанційного навчання.

2.Виконання ситуаційних вправ в системі Moodle.

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання.

Контрольні питання:

         1.Поняття господарського обліку, його суть та значення.

         2.Види господарського обліку та їхня характеристика.

         3.Бухгалтерський облік та його функції. Фінансовий і управлінський облік.

         4.Вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку.

         5.Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти.

         6.Класифікація господарських засобів (активів) за складом і розміщенням.

         7.Класифікація господарських засобів (капіталу, зобов’язань) за джерелами утворення.

         8.Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

         9.Метод бухгалтерського обліку; його елементи та їх характеристика.

         10.Бухгалтерський баланс: визначення, значення і застосування в управлінні.

         11.Зміст, будова і структура балансу.

         12.Визначення активу й пасиву балансу. Статті балансу.

         13. Тотожність активу та пасиву балансу та його обґрунтування.

Заняття 2. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС.

Форма проведення заняття – домашнє індивідуальне завдання в системі MOODLE, тестування

Мета:

  а)з’ясувати взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку;

  б)засвоїти методику відкриття бухгалтерських рахунків бухгалтерського обліку;

  в)засвоїти порядок відображення господарських операцій, визначення оборотів і сальдо на рахунках бухгалтерського обліку;

г) засвоїти суть і контрольне значення подвійного запису;

д) засвоєння типів господарських операцій;

є) навчитися складати оборотну відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс).

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку; суть і контрольне значення подвійного запису; типи господарських операцій.

вміти:

відкривати рахунки на підставі балансу; за змістом господарських операцій визначати їх тип, та вплив на структуру балансу; визначати кореспондуючі рахунки; відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції; визначати обороти та сальдо на рахунках; складати оборотну відомість по синтетичних рахунках

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання Контрольні питання:

         1.Визначення рахунків бухгалтерського обліку.

         2.Форма й будова рахунків. Дебет, кредит, оборот, сальдо.

         3.Призначення і будова активних, пасивних і активно-пасивних рахунків.

         4. Порядок відкриття бухгалтерських рахунків на підставі балансу.

         5.Порядок відображення господарських операцій на рахунках, визначення оборотів і сальдо.

         5.В чому полягає взаємозв’язок між балансом і рахунками?

         6.Які зміни викликають господарські операції в складі засобів підприємства і джерел їхнього утворення? Назвати типи господарських операцій.

         7.Суть подвійного запису, його обґрунтування і контрольне значення.

         8.Визначення бухгалтерських проведень (записів) і кореспонденція рахунків.

         9.Прості і складні бухгалтерські проведення.

         10.Призначення оборотного балансу по синтетичних рахунках і порядок його складання.

         11.Чим зумовлена рівність трьох пар підсумків в оборотному балансі?

 

Заняття 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

(СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК.)

Форма проведення заняття – домашнє індивідуальне завдання в системі MOODLE, тестування

Мета:

         а)засвоєння послідовності, методики та техніки відображення господарських операцій на синтетичних та аналітичних рахунках;

         б)ознайомлення з типовими формами облікових регістрів аналітичного обліку;

         в)з’ясування взаємозв’язку між синтетичними та аналітичними рахунками;

         г)засвоєння призначення субрахунків та їх роль в бухгалтерському обліку.

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

послідовність відображення господарських операцій на синтетичних та аналітичних рахунках; взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними рахунками; призначення субрахунків.

вміти:

відкривати аналітичні рахунки; відображати господарські операції на аналітичних рахунках; складати оборотні відомості за аналітичними рахунками до синтетичних рахунків.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

      Контрольні питання:

1.На підставі даних Оборотного балансу, складеного на попередньому занятті: відкрити відповідні синтетичні рахунки тобто записати на них залишки на початок періоду.

         2.На підставі розшифровок залишків по окремих синтетичних рахунках відкрити відповідні аналітичні рахунки в облікових регістрах аналітичного обліку.

         3.Записати господарські операції за поточний місяць в журнал реєстрації господарських операцій і відобразити їх на рахунках синтетичного обліку. Одночасно суми господарських операцій повинні бути відображені на відповідних рахунках аналітичного обліку.

         4.Підрахувати обороти і кінцеві залишки на рахунках синтетичного обліку.

         5. Підрахувати обороти і кінцеві залишки на рахунках аналітичного обліку в картках.

         6.Скласти оборотні відомості по аналітичних рахунках.

         7.Провести звірку даних синтетичного і аналітичного обліку.

         8.Скласти оборотний баланс по синтетичних рахунках.

         9.Скласти Баланс на кінець звітного періоду.

10. Скласти Звіт про фінансові результати на кінець звітного періоду.

Контрольні питання:

         1.Що покладено в основу поділу рахунків на синтетичні та аналітичні?

         2.Визначення і характеристика синтетичних рахунків.

         3.Визначення і характеристика аналітичних рахунків.

         4.Визначення і призначення субрахунків.

         5.В чому полягає взаємозв’язок синтетичних і аналітичних рахунків?

         6.Облікові регістри, їхня характеристика.

         7.Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку.

         8.Оборотні відомості та їх контрольне значення.

 

Заняття 4 ДОКУМЕНТАЦІЯ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

Форма проведення заняття –  домашнє індивідуальне завдання в системі MOODLE, тестування

Мета:

а)з’ясувати суть і призначення бухгалтерського документа;

         б)вивчити основні реквізити документів;

         в)оволодіти методикою і технікою складання найбільш типових форм бухгалтерських документів;

         г)вивчити методику і техніку відображення господарських операцій в регістрах хронологічного і систематичного обліку;

д)ознайомитися з порядком проведення інвентаризації та відображення її результатів у обліку;

         є)вивчити основні принципи побудови сучасних форм бухгалтерського обліку (журнальної, меморіально-ордерної, автоматизованої, спрощеної).

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

основні реквізити документів; порядок проведення інвентаризації; основні форми бухгалтерського обліку.

вміти:

заповнювати типові первинні документи; на підставі первинного документа відобразити господарську операцію на синтетичних та аналітичних рахунках

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

                Контрольні питання:

         1. Первинне спостереження в обліку, його види і об’єкти.

         2.Документація господарських операцій, як елемент методу бухгалтерського обліку, її суть і значення.

         3.Класифікація бухгалтерських документів, їх значення і зміст.

         4.Поняття реквізиту документу.

         5.Вимоги до змісту і оформлення документів.

         6.Документооборот і його організація.

         7. Порядок перевірки документів.

         8.Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.

         9. Інвентаризація в системі обліку.

         10.Порядок проведення інвентаризації.

         11.Відображення результатів інвентаризації в обліку.

         12.Суть форми бухгалтерського обліку.

         13.Відміні ознаки окремих форм бухгалтерського обліку.

         14.Що впливає на вибір форми бухгалтерського обліку?

Заняття 5. контрольна модульна робота № 1 за темами 1-5.

Перевірка засвоєння теоретичних знань шляхом виконання практичних завдань та тестування в системі дистанційного навчання.

Змістовий модуль 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Заняття 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ, домашні контрольні вправи, тестування

Мета:

а)з’ясувати визнання та класифікацію основних засобів, нематеріальних активів;

б) вивчити види оцінок основних засобів;

в)опанування обліку витрат на утримання, реконструкцію, модернізацію, ремонт основних засобів;

г)з’ясувати канали вибуття основних засобів;

д) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється надходження основних засобів;

ж) опанувати визначення первісної вартості необоротних матеріальних активів та відображення їх надходження на рахунках бухгалтерського обліку.

Після проведення практичного заняття студент повинен:

знати:

визнання, класифікацію та оцінку основних засобів; систему рахунків з обліку основних засобів канали вибуття основних засобів, документальне оформлення та  облік вибуття основних засобів; особливості обліку інших необоротних матеріальних активів

вміти:

визначати первісну вартість основних засобів; складати документи по введенню в експлуатацію основних засобів; відображати на рахунках бухгалтерського обліку надходження основних засобів складати документи з вибуття основних засобів; відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з вибуття основних засобів; визначати фінансовий результат при вибутті основних засобів; нараховувати амортизацію за різними методами та відображати її в обліку.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

1.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація.

2.Первісна вартість основних засобів, її складові.

3.Облік і документальне оформлення надходження основних засобів.

4.Облік витрат на реконструкцію, поліпшення та утримання основних засобів.

5.Облік амортизації (зносу) основних засобів.

6.Поняття та облік нематеріальних активів.

7.Особливості обліку інших матеріальних необоротних активів.

8. Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку.

 

Заняття 7. ОБЛІК ЗАПАСІВ.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ в системі дистанційного навчання, домашні контрольні вправи, практичні завдання

Мета:

а) з’ясувати визнання, класифікацію та первісну оцінку запасів;

б) ознайомитися з первинними документами, якими оформлюється надходження запасів;

в) засвоїти відображення в обліку надходження запасів з різних джерел.

г) засвоїти відображення в обліку вибуття запасів;

д) складання розрахунку транспортно-заготівельних витрат.

знати:

визнання, класифікацію запасів; склад первісної вартості запасів в залежності від каналу надходження запасів; відображення в обліку надходження запасів методи оцінки вибуття запасів та їх вплив на витрати.

вміти:

класифікувати запаси; визначати первинну вартість запасів; відображати в обліку надходження запасів складати розрахунок транспортно-заготівельних витрат; відображати в обліку внутрішнє переміщення та вибуття запасів.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; 2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

         1.Економічна суть запасів, їх класифікація.

         2.Визначення первісної вартості запасів.

         3.Облік та документальне оформлення надходження запасів.

4.Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

5.Облік готової продукції.

6.Облік та документальне оформлення вибуття запасів.

7.Розрахунок транспортно-заготівельних витрат та відображення їх в обліку

 

Заняття 8. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ, домашні контрольні вправи, тестування в системі MOODLE

Мета:

а)вивчити документальне оформлення та порядок відображення в системі обліку грошових коштів підприємства;

б) засвоїти визнання, класифікацію та облік дебіторської заборгованості;

в) оволодіти навичками списання безнадійної дебіторської заборгованості:

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

документальне оформлення та облік грошових коштів підприємства; визначення, умови визнання, класифікацію, порядок оцінки та відображення в обліку дебіторської заборгованості; оцінювання інвестицій на дату балансу; облік фінансових інвестицій.

вміти:

відображати в обліку касові операції, операції на рахунку в банку; визначати та відображати в обліку курсову різницю; відображати в обліку дебіторську заборгованість; створювати резерв сумнівних боргів; списувати безнадійну дебіторську заборгованість; визначати первісну оцінку фінансових інвестицій; відображати в обліку рух фінансових інвестицій.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

1.Облік касових операцій.

2.Облік операцій на рахунках в банку в національній валюті.

3.Особливості обліку операцій на рахунках в банку в іноземній валюті.

4.Що таке дебіторська заборгованість?

5.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

6.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.

7.Облік з іншими дебіторами.

 

Заняття 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

 

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ, домашні контрольні вправи, тестування в системі MOODLE

Мета:

а)вивчити документальне оформлення та порядок відображення в системі обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій;

б) з’ясувати класифікацію фінансових інвестицій; відображення їх в обліку:

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

документальне оформлення та облік довгострокових та поточних фінансових інвестицій підприємства; визначення, умови визнання, та оцінювання інвестицій на дату балансу; облік фінансових інвестицій.

вміти:

відображати в обліку довгострокові та поточні фінансові інвестиції, визначати первісну оцінку фінансових інвестицій; відображати в обліку рух фінансових інвестицій.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

1. Облік фінансових інвестицій.

2. Особливості оцінки монетарних статей балансу.

 

Заняття 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ, домашні контрольні вправи, тестування в системі MOODLE

Мета:

а) засвоєння складу та джерел формування власного капіталу;

б) оволодіння навичками обліку операцій з формування і змін складових власного капіталу.

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

призначення, склад та джерела формування власного капіталу; вимоги щодо розміру, порядку формування та зміни зареєстрованого (пайового) капіталу та інших видів власного капіталу; як впливають залишки вилученого, неоплаченого капіталів та непокритого збитку на розмір власного капіталу.

вміти:

відображати в бухгалтерському обліку операції, пов’язані з формуванням і змінами власного капіталу підприємства; відображати їх в обліку та фінансовій звітності

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

         1.Визначення власного капіталу та його складових.

         2.Облік зареєстрованого (пайового), вилученого та неоплаченого капіталів.

         3.Облік додаткового капіталу і капіталу в дооцінках.

         4.Облік резервного капіталу.

         5.Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Вплив непокритих збитків на розмір власного капіталу.

Заняття 11. ОБЛІК ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ в системі дистанційного навчання, домашні контрольні вправи, практичні завдання

Мета:

а) з’ясування визнання, класифікації та обліку зобов’язань;

б) порядок оцінки та відображення в обліку зобов’язань підприємства;

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

визначення, умови визнання, класифікацію, порядок оцінки та відображення в обліку зобов’язань підприємства; документальне оформлення та систему рахунків з довгострокових та поточних зобов’язань.

вміти:

визначати і класифікувати зобов’язання; здійснювати обов’язкові нарахування за довгостроковими та поточними зобов’язаннями, їх визнання та оцінка на дату здійснення та нарахування.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

                1.Визначення зобов’язань.

2. Облік довгострокових зобов’язань.

3.Облік кредитів банку. Об’єкти кредитування.

4.Облік розрахунків з постачальниками і замовниками.

5.Особливості обліку розрахунків з бюджетом.

6. Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

7. Особливості обліку доходів майбутніх періодів.

Заняття 12.ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ в системі дистанційного навчання, домашні контрольні вправи, практичні завдання

Мета:

а) оволодіння знаннями форм оплати праці; складу фонду оплати праці;

б) вивчити документальне оформлення та облік праці та її оплати;

в) засвоєння порядку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та заробітної плати за час відпустки, відображення їх в обліку;

г) опанування економічною сутністю та методикою обліку єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

форми та види оплати праці; документальне оформлення та систему рахунків з обліку праці та її оплати; види утримань з оплати праці; порядок визначення виплат працівникам з оплати праці; принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, його платники, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску

вміти:

нараховувати погодинну та відрядну оплату праці; здійснювати обов’язкові утримання з нарахованої оплати праці; здійснювати обов’язкові нарахування на оплату праці; визначати допомогу по тимчасовій оплаті праці; визначати оплату за час відпустки; відображати в бухгалтерському обліку нараховану оплату праці та утримання з неї; відображати в обліку розрахунки по ЄСВ.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

1. Види, форми і системи оплати праці.

         2.Документальне оформлення та облік погодинної оплати праці.

3.Документальне оформлення та облік відрядної оплати праці.

         4.Утримання з оплати праці та їх відображення в обліку.

5.Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

6.Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

7.Нарахування оплати праці за час відпустки.

 

Заняття 13. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ, домашні контрольні вправи, тестування в системі MOODLE

Мета:

а) засвоєння видів діяльності підприємств;

б) опанування економічною сутністю, класифікацією, документальним оформленням, обліком витрат діяльності підприємства;

в) оволодіння методами обліку витрат і калькулювання собівартості.

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

критерії і умови визнання витрат, їхній склад; систему рахунків обліку витрат підприємства; методи обліку витрат і калькулювання собівартості.

вміти:

визначати та класифікувати витрати звітного періоду та відображати їх в бухгалтерському обліку; розподіляти загальновиробничі витрати; формувати собівартість реалізованої готової продукції.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

1.Види діяльності підприємств та їхня характеристика.

         2.Економічний зміст, склад і класифікація витрат підприємства. Облік витрат за економічними елементами.

         3.Склад загальновиробничих витрат, їх облік та розподіл.

         4.Склад адміністративних витрат та їх облік.

         5.Облік витрат на збут та інших витрат операційної діяльності.

         6.Облік фінансових витрат і втрат від участі в капіталі.

7.Облік інших витрат.

8.Методи обліку витрат і калькулювання собівартості.

Заняття 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ, домашні контрольні вправи, тестування в системі MOODLE

Мета:

а) засвоєння видів діяльності підприємств;

б) опанування економічною сутністю, класифікацією, документальним оформленням, обліком доходів підприємства;

в) визначення фінансових результатів підприємства та відображення їх в обліку.

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

критерії і умови визнання доходу; систему рахунків обліку доходів підприємства; особливості визначення фінансових результатів підприємства та відображення їх в обліку.

вміти:

визначати, класифікувати і оцінювати доходи звітного періоду та відображати їх в бухгалтерському обліку; визначати фінансові результати діяльності підприємства та відображати їх в обліку.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

1.Види діяльності підприємств та їхня характеристика.

         2.Критерії визнання і класифікація доходів підприємства.

         3. Облік доходів від операційної діяльності (доходи від реалізації; інший операційний дохід). Особливості обліку вирахувань з доходу.

4. Облік доходів від участі в капіталі.

5. Облік інших фінансових доходів.

         6.Особливості обліку інших доходів.

         10. Порядок визначення та облік фінансових результатів звітного періоду.

Заняття 15. Фінансова звітність.

Форма проведення заняття – вирішення ситуаційних вправ, домашні контрольні вправи, тестування в системі MOODLE

Мета:

а) засвоєння державного регулювання фінансової звітності;

б) опанування складу та елементів, порядку складання та подання фінансової звітності;

в) оволодіння структурою і технікою складання фінансової звітності.

Після проведення дистанційного заняття студент повинен:

знати:

сутність, мету, основні вимоги та принципи побудови фінансової звітності; склад та елементи, порядок складання та подання фінансової звітності.

вміти:

складати основні форми фінансової звітності.

Методичні вказівки:

1.Вирішення ситуаційних прикладів, питання для самоконтролю; тест-опитування.

2.Виконання ситуаційних вправ

Методичне забезпечення:

Лекційні матеріали та презентації в системі дистанційного навчання

Контрольні питання:

1.Звітність, її суть та значення. Види звітності. Вимоги до фінансової звітності.

2.Значення фінансової звітності відповідно до вимог управлінського персоналу.

3.Склад і форми фінансової звітності. Організація, підготовка та подання фінансової звітності.

4.Методика складання фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форми №1); Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форми №2); Звіту про рух грошових коштів (форми №3); Звіту про власний капітал (форми №4); Приміток до річної фінансової звітності (форми №5); Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форми №6).

5. Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

Заняття 16. Контрольна модульна робота № 2.

Підсумкове заняття за темами 6-15.

Форма проведення заняття – дистанційно в системі MOODLE. Проведення тестування за темами, виконання практичних завдань.

 

5.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі теоретичних питань, що передбачені робочою програмою дисципліни, та закріплення отриманих на практичних заняттях знань та умінь.

                            Самостійна робота дисципліни «Бухгалтерський облік» включає:

 • опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготовка до практичних (семінарських) занять;
 • завершення виконання навчальних завдань, розпочатих на практичних (семінарських) заняттях в аудиторії;
 • систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модульної контрольної роботи;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів.

         Самостійна робота з підготовки до семінарських та практичних занять здійснюється за поданим викладачем переліком контрольних питань до тем дисципліни та за напрямками, визначеними Навчальною картою самостійної роботи студентів.

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється на практичних (семінарських) заняттях у формі поточного контролю та перевірки якості виконання домашніх завдань.

 

Перелік питань, що виносяться на самостійне

опрацювання студентами:

 1. Єдність теоретичної та методологічної основи бухгалтерського обліку.
 2. Обумовленість розвитку бухгалтерського обліку.
 3. Взаємозв’язок та взаємозалежність бухгалтерського обліку як науки і практичної діяльності.
 4. Обґрунтування функцій бухгалтерського обліку.
 5. Роль обліку в прийнятті управлінських рішень та контроль за їх виконанням.
 6. Чим зумовлені завдання бухгалтерського обліку?
 7. Чим відрізняються принципи бухгалтерського обліку на приватних підприємствах та підприємствах з державною формою власності?
 8. Особливості процесу кругообігу засобів у різних галузях.
 9. Які головні розбіжності в поглядах науковців стосовно питань економічної основи подвійного запису.
 10. У чому полягає контрольне значення елементу методу «подвійний запис»?
 11. Будова шахової оборотної відомості.
 12. Переваги та недоліки шахової оборотної відомості.

13. Трактування терміну «баланс» в бухгалтерському обліку. Історія його виникнення.

14. Що таке актив балансу? Економічна характеристика активу.

15. Що таке пасив балансу? Економічна характеристика пасиву.

16. Економічна формула балансу.

17. Наведіть приклади кожного типу змін в балансі під впливом господарських операцій.

18. Зміст і структура документів.

19. Первинне спостереження та фіксація даних.

20. Характеристика первинного обліку.

21. Порядок виправлення помилок в документах. Правила перевірки, опрацювання і зберігання документів.

22. Дайте характеристику документів розпорядчих, виконавчих і бухгалтерського оформлення.

23. У чому різниця між повною та частковою, плановою та позаплановою інвентаризаціями?

24. Порядок проведення й оформлення інвентаризації матеріальних цінностей.

25. Які облікові регістри застосовуються для обліку руху запасів?

26. Яким чином відображається інформація підприємства про запаси у фінансовій звітності ?

27. Характеристика субрахунків з обліку запасів.

28. Як здійснюється інвентаризація МШП, які її завдання? Який порядок відображення в обліку результатів інвентаризації МШП?

29. Які основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції ви знаєте? Їхня характеристика.

30. Який порядок здійснення інвентаризації незавершеного виробництва?

31. Як класифікується брак у виробництві? З чого складається собівартість браку?

32. З чого складається собівартість напівфабрикатів? Як здійснюється контроль за їх рухом?

33. Як обліковується готова продукція на складі підприємства?

34. Який порядок проведення інвентаризації готової продукції?

35. Особливості обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність без створення юридичної особи.

36. Особливості обліку фінансових інвестицій, які засвідчують відносини позики.

37. Особливості обліку фінансових інвестицій, які утримуються для перепродажу.

38. Облік інвестицій, які утримуються для здійснення суттєвого впливу над об’єктом інвестування.

39. Облік інвестицій з метою контролю інвестора над об’єктом інвестування.

40. Скільки разів на місяць касир зобов’язаний складати і передавати до бухгалтерії звіт касира?

 1.  Що таке курсова різниця? Коли вона виникає, як відображається в обліку?
 2.  В яких випадках складається звіт про використання коштів, наданих у під звіт? Які строки його надання до бухгалтерії?

42. В чому різниця між простим та переказним векселем

 1. Порядок розрахунку щомісячної суми забезпечень виплат персоналу та відображення її в обліку.
 2. Облік непередбачених зобов’язань.
 3. З якою метою випускаються облігації?
 4. Порядок визначення продажної (ринкової) ціни облігації.
 5. Поточна облікова вартість облігацій.
 6.  У чому полягає різниця між основної та додаткової заробітної плати?
 7. Сутність акордної системи оплати праці?
 8. Які рахунки обліку використовуються для нарахування заробітної плати?
 9. Сутність «утримання із заробітної плати» та «нарахування на заробітну плату»?
 10. Що таке єдиний соціальний внесок? Який порядок його обліку?
 11.  Поняття та склад наднормативних витрат.
 12.   Облік витрат діяльності за розгорнутою та скороченою схемою.
 13.   Поняття та склад фінансових витрат і витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності.
 14.   Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8 (групування витрат за економічними елементами).
 15.  Відображення операційних витрат у фінансовій звітності.
 16.  Особливості складання звітності суб’єктів малого підприємництва.
 17.  У чому полягає різниця між фінансовою та податковою звітністю.
 18. Взаємозв’язок і відмінність понять «фінансова» та «інвестиційна» діяльність у звітах про фінансові результати та рух грошових коштів.

 

Написання реферату

Основним видом самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний з будь-якого  програмного питання  дисципліни за попереднім погодженням з викладачем.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів та інформації, одержаної на лекціях і практичних заняттях, а також опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури). Бажаною є підготовка реферату з використанням елементів науково-дослідницького характеру. На основі такого реферату студентом може бути підготовлено доповідь на наукову студентську конференцію.

У вступі необхідно навести стисле обґрунтування актуальності теми, визначити мету роботи і завдання (питання), які вирішено (розглянуто), та інформаційну базу.

Основна змістовна частина реферату має бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. У кінці кожного пункту (питання) слід робити короткі висновки.

Висновки до реферату повинні охоплювати зміст усієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань.

За текстом реферату повинні бути зроблені посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи.

Загальний обсяг реферату – до 10-15 стандартних сторінок (формат А4, текст, друкований через 1,5 інтервал, шрифт № 12-14).

При оформленні реферату слід враховувати обов’язкову наявність титульної сторінки. Реферат, оформлений згідно встановленого порядку, повинен також містити дату і власноручний підпис студента.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

Теми рефератів (есе) за наступною тематикою:

1. Системний підхід до організації та ведення бухгалтерського обліку.

2.Загальна побудова облікового процесу на підприємстві.

3.Особливості організації документообороту та документопотоків облікового процесу.

4.Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу.

5.Організація та побудова внутрішньогосподарського контролю на підприємстві.

6.Аналітичний процес як складова бухгалтерської системи.

7. Облік наявності та надходження основних засобів.

8. Облік амортизації основних засобів.

9. Облік переоцінки та зменшення корисності необоротних активів.

10. Облік витрат на поліпшення і ремонт основних засобів.

11. Облік операційної оренди.

12. Облік фінансової оренди.

13. Облік капітальних інвестицій.

14. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

15. Облік поточних фінансових інвестицій.

16. Облік довгострокових інвестицій в асоційовані підприємства.

17. Облік довгострокових інвестицій в дочірні підприємства.

18. Облік довгострокових інвестицій у спільну діяльність підприємства.

19. Облік операцій з борговими цінними паперами.

20. Облік наявності та руху виробничих запасів.

21. Класифікація й облік витрат виробництва.

22 Методика обліку витрат за економічними елементами.

23 Методи обліку витрат виробництва.

24 Облік прямих витрат на виробництво продукції.

25 Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

26. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв підприємств.

27. Методика обліку та калькулювання витрат на виробництво.

28. Методика обліку витрат і калькулювання собівартості послуг.

29. Облік адміністративних та збутових витрат підприємства.

30. Облік наявності та руху готової продукції.

31 Облік реалізації готової продукції.

32. Особливості обліку реалізації товарів.

33. Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті.

34. Облік грошових коштів в іноземній валюті на поточному та інших рахунках в банку.

35. Облік поточної дебіторської заборгованості.

36. Облік розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.

37. Облік векселів отриманих.

38. Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку.

39. Облік операцій підприємства з експорту товарів, робіт та послуг.

40. Облік операцій з імпорту товарів, робіт, послуг.

41. Методика обліку операцій з давальницькою сировиною.

42. Облік формування і змін власного капіталу.

43. Облік резервного і додаткового капіталу.

44. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах.

45. Облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

46. Методика обліку коштів цільового фінансування і цільових надходжень.

47. Облік довгострокових зобов’язань підприємства.

48. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

49. Облік векселів виданих.

50. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами.

51. Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

52. Облік відпрацьованого робочого часу та фонду оплати праці.

53. Облік розрахунків з персоналом підприємства.

54. Облік доходів від операційної діяльності підприємства.

55. Облік доходів від іншої операційної діяльності підприємства.

56. Облік доходів від фінансової діяльності підприємства.

57. Облік доходів від інвестиційної діяльності підприємства.

58. Особливості обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва.

59. Методика складання Ф№1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».

60. Методика складання Ф№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

61. Методика складання Ф№3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)».

62 Методика складання Ф№3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)».

63. Методика складання Ф№4 «Звіт про власний капітал».

64. Методика складання Ф№5 «Примітки до річної фінансової звітності».

65. Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

66. Методика складання консолідованої фінансової звітності.

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Перелік індивідуальних розрахункових завдань

На підставі наведених даних провести відповідні розрахунки сум та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку:

 1. первісної вартості основних засобів;
 2. амортизації основних засобів;
 3. поліпшення основних засобів та їх поточного утримання;
 4. вибуття основних засобів (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих тощо);
 5. лізингу основних засобів у орендодавця;
 6. лізингу основних засобів у орендаря;
 7. придбання акцій за методом участі в капіталі;
 8. придбання  облігацій з премією та дисконтом;
 9. первісної вартості виробничих запасів;
 10. вибуття виробничих запасів (виробництво продукції, реалізація, безоплатна передача тощо)
 11. транспортно-заготівельних витрат на витрачену частину матеріалів;
 12. вартості залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття (ФІФО, середньозважена тощо);
 13. розподілу між видами випущеної продукції загальновиробничих витрат;
 14. фактичної собівартості  виготовленої  продукції;
 15. результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) виробничих запасів;
 16. надходження і витрачання грошових коштів в касі у національній валюті;
 17. купівлі і продажу іноземної валюти підприємством;
 18. виданих та використаних грошових коштів підзвітними особами;
 19. надходження і витрачання грошових коштів на поточних рахунках в банку у національній валюті;
 20. за одержані векселі у національній та іноземній валюті;
 21. розміру резерву сумнівних боргів;
 22. зареєстрованого (пайового) капіталу та сум неоплаченого капіталу;
 23. нарахування капіталу у дооцінках, додаткового та вилученого капіталу;
 24. створення і використання резервного капіталу;
 25. створення і використання забезпечень майбутніх витрат і платежів;
 26. нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати;
 27. нарахованої заробітної плати за відпрацьований час і обов’язкових утримань з неї;
 28. заробітної плати за час перебування працівника у щорічній відпустці і обов’язкових утримань з неї;
 29. заробітної плати за час хвороби працівника (допомоги по тимчасовій непрацездатності) і обов’язкових утримань з неї;
 30. нарахувань єдиного соціального внеску на суму заробітної плати працівників;
 31. за видані облігації з премією та дисконтом;
 32. за видані векселі у національній та іноземній валюті;
 33. за отримані позики банку (довгострокові, короткострокові);
 34. доходів і витрат діяльності підприємства;
 35. податку на прибуток та фінансового результату (чистого прибутку);
 36. використання прибутку підприємства.

Зразок індивідуального розрахункового завдання

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № _

За темою «Облік виробничих запасів»

На підставі наведених даних визначити собівартість запасів, які витрачені для виготовлення продукції, якщо їх оцінка здійснюється:

1) за методом ідентифікованої собівартості;

2) за методом середньозваженої собівартості;

3) за методом ФІФО;

та відобразити визначені суми витрачених запасів на рахунках бухгалтерського обліку.

Дата

Придбано

Витрачено

(к-ть, кг.)

к-ть, кг.

ціна, грн.

Залишок на 01.05.

200

2,80

 

Надходження 06.05.

400

2,90

 

Витрачено 08.05.

 

 

400

Надходження 12.05.

500

3,00

 

Витрачено 18.05.

 

 

400

Надходження 26.05.

400

3,10

 

Витрачено 29.05.

 

 

350

Примітка . Завдання виконується згідно доданих регістрів.

МЕТОД ІДЕНТИФІКОВАНОЇ СОБІВАРТОСТІ

Дата

Придбано

Витрачено

Залишок

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

Зал-к на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ СОБІВАРТОСТІ

Дата

Придбано

Витрачено

Залишок

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

Зал-к на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД ФІФО

Дата

Придбано

Витрачено

Залишок

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

Зал-к на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. . План навчальної роботи студентів дистанційної форми навчання

Студенти дистанційної форми навчання повинні виконати домашнє індивідуальне завдання, яке включає наступні види індивідуальних робіт за вибором (2-ох завдань), які максимально оцінюються кожне в діапазоні від 0 до 5 балів:

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою(3-5 статей з критичним аналізом та власним науковим поглядом).

2. Написання реферату (есе).

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою.

4. Підготовка презентації за заданою тематикою.

5. Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою.

6. Написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення.

 •  Вибір підприємства для дослідження здійснюється студентом самостійно та узгоджується з викладачем у дистанційному режимі. Робота подається викладачу дистанційно згідно встановленого графіку за 10 днів до початку сесії.

Вимоги до оформлення роботи. 

Основний зміст самостійної роботи  викладається на листах формату А4  Загальний обсяг роботи має бути в межах 20-30 сторінок, не враховуючи додатків. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5.

Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План роботи повинен складатися із основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Робота не може бути написана з використанням лише одного літературного джерела.

В роботі  обов’язково мають бути такі пункти:

 • Викладення теоретичних питань та приклади практичного їх застосування ;
 • Висновки, де студент підсовує результати досліджень та вносить пропозиції по удосконаленню діяльності підприємств;
 • Список використаної літератури;
 • Додатки мають містити конкретні розрахунки, форми фінансової звітності)

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати іншу роботу з урахуванням усіх зауважень.

Результати виконаних завдань контролюються викладачем в режимі-онлайн і подаються на електронну пошту, або в письмовому вигляді на кафедру за 10 днів до початку сесії.

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

6.1. Денна форма навчання:

6.1.1. Карта самостійної роботи студента

семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Макси-мальна

кількість балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

Змістовий модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда; міні-кейс

3

2

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкової та додаткової літератури Відпрацювання виконання конкретних ситуацій, підготовка навчального проекту

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

3

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу,  обов’язкової та додаткової літератури

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

3

4

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

Виконання  розрахункових завдань у робочих зошитах

Перевірка правильності виконання завдань

 

2

Змістовий модуль №2

6

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкової та додаткової літератури

Підготовка доповіді за обраною темою

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

 

Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ,  робота в малих групах; міні-кейс

3

7

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкової та додаткової літератури

Підготовка доповіді за обраною темою

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

 

Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

8

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкової та додаткової літератури

Підготовка доповіді за обраною темою

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

Семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

3

9

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкової та додаткової літератури

Підготовка доповіді за обраною темою

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах; міні-кейс

10

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

Семінар - вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

3

11

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

Семінар-вирішення ситуаційних вправ, міні-кейс

3

12

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

3

13

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

Семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

3

14

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Відпрацювання виконання конкретних завдань, підготовка навчального проекту

Семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

15

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Відпрацювання виконання конкретних завдань,

Семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

16

Виконання  розрахункових завдань у робочих зошитах

Семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

Перевірка правильності виконання завдань

4

 

 

Усього  балів за відповіді (виступи)  на аудиторних заняттях

30

Результати виконання контрольних  (модульних) робіт**

Модульний контроль1 (заняття 5)

Виконання контрольної (модульної)  роботи 1

5

Модульний контроль2 (заняття 15)

Виконання контрольної (модульної) роботи 2

5

Усього  балів за виконання контрольних (модульних) робіт

10

За виконання і захист завдань самостійної роботи студента***

Види завдань самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

5. Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою

5

6. Виконання відповідних завдань за означеною тематикою

5

7. Написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення

5

Усього  балів за виконання і захист  завдань самостійної роботи

10

Разом балів за  СРС

50

 

6.1.2 Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю. Завдання поточного модульного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є:

 1. виконання і захист завдань самостійної роботи студента та відповіді (виступи) на аудиторних заняттях – від 0 до 30 балів, в тому числі:
 • відповіді (виступи) студента на аудиторних заняттях (за результатами усного опитування, експрес-контролю) – від 0 до 24 балів;
 • результати виконання і захисту індивідуальних практичних завдань в Робочих зошитах - від 0 до 6 балів;
 1. результати виконання 2-х контрольних (модульних) робіт –  від 0 до 10 балів (кожна від 0 до 5 балів);
 2. результати виконання і захисту завдань самостійної роботи (студент може обрати не більше двох завдань в межах відведених балів) – від 0 до 10 балів.

Оцінювання різних форм контролю знань студентів

Рівень

Форма контролю

Тест-контроль

Усні відповіді (виступи), участь в обговоренні

Завдання в Робочих зошитах

Контрольна (модульна) робота

Індивідуальні завдання

Відмінно

3

3

2/4

5

5

Добре

2

2

1,5/3

4

4

Задовільно

1

1

1/2

3

3

Незадовільно

0

0

0

0

0

Формами роботи на практичних (семінарських) заняттях є тест-контроль, усне опитування, виконання ситуаційних вправ в Робочих зошитах, доповіді за обраною темою та їх обговорення, робота в малих групах, міні-кейси. Виконання завдань та відповіді на аудиторних заняттях оцінюються за шкалою:

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Об’єкти поточного оцінювання

Максимальна кількість балів на практичному занятті

РАЗОМ (балів)

 

 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку  його предмет і метод.

Тема 2.Бухгалтерський баланс

Тема 3.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема 4. Оцінка і калькуляція

Тема 5.Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Тема 6.Облік необоротних активів.

Тема 7.Облік запасів.

Тема 8.Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Тема 10.Облік власного капіталу.

Тема 11.Облік зобов’язань.

Тема 12.Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

 

Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства.

Тема 14.Облік доходів діяльності підприємства.

Тема15. Фінансова звітність

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

6

3

3

3

3

3

3

24

Результати виконання і захисту  розрахункових завдань у робочих зошитах

2

4

6

Усього  балів за роботу  на аудиторних заняттях

8

22

30

Результати виконання контрольних (модульних)  робіт

5

5

2х5=10

Результати  виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

 

10

РАЗОМ

 

50

На наступному занятті після вивчення відповідної теми перевіряється своєчасність виконання індивідуальних практичних завдань в Робочому зошиті. За несвоєчасне виконання завдання (без поважних причин) кількість балів за виконання зменшується на 1 бал.

Контрольна (модульна) робота  розглядається як певне узагальнення раніше проведеного поточного контролю. Контрольні (модульні) роботи охоплюють усі розділи дисципліни і мають на меті надати студентам можливість набути практичних навиків письмового викладу програмного матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення. Контрольна (модульна) робота №1 включає матеріал за темами 1-5, модульна контрольна робота №2 включає матеріал за темами 6-15. Одна Контрольна (модульна) робота оцінюється за шкалою наведеною в діапазоні від 0 до 5 балів.

За рішенням кафедри, студентам за науково-дослідну діяльність (роботу), можуть нараховуватися додаткові (заохочувальні) 10 балів в межах одного семестру. Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

         У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної  форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студента.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

Екзамен проводиться у письмовій формі.

. На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Екзаменаційний білет має містити 5 завдань , кожне з яких  оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 —2 - 4- 6 – 8 - 10 балів. Максимально можлива сума балів за екзамен для студентів денної  форми навчання становить 50 балів.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Відповідь на екзаменаційне питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;
 • критичну оцінку діючої організації обліку та зазначення напрямів її подальшого вдосконалення;
 • уміння використовувати знання сучасних методів, засобів, процедур для формування облікової політики банку.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • часткові недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями фінансового аналізу банківської діяльності;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Оцінку в 4 бали (недостатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається  суттєвими недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями фінансового аналізу банківської діяльності;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків;
 • питання розкрите частково (менше 50% основного змісту).

 Оцінку в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається  суттєвими недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • неправильне виконання практичних завдань, але має місце спроба їх розв’язання ;
 • питання розкрите частково (менше 30% основного змісту).

Оцінку в 0 балів (незадовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка виставляється за таких умов:

 • надана відповідь не відповідає завданню білета;
 • відповідь взагалі відсутня;
 • практичні завдання не зроблено.

Результати екзамену студентів денної форми навчання оцінюються до 50 балів (включно).

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та       підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

У процесі письмового іспиту студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен. Незалежно від форми навчання загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка). Загальна оцінка формується у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені робочою навчальною програмою дисципліни.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

6.2.Заочна форма навчання:

6.2.1. Карта самостійної роботи студента:

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ занят-тя

Контактні заняття

Форма  занять і контролю

Макс.

Кіл-сть балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

1

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку,  його предмет і метод.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Проблемна лекція

-

Семінар-розгорнута бесіда; міні-кейс

2

2

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема 4. Оцінка і калькуляція

Тема 5. Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Проблемна лекція

-

Семінар-вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс

2

3

Тема 6. Облік необоротних активів

Проблемна лекція

-

Дискусія з елементами аналізу; семінар-вирішення ситуаційних вправ;  робота в малих групах; міні-кейс

3

4

Тема 7. Облік запасів

Проблемна лекція

-

Семінар-вирішення ситуаційних вправ; робота в малих групах; міні-кейс

3

5

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Проблемна лекція

-

Семінар - вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

2

6

Тема 10. Облік власного капіталу

Розгляд окремих дискусійних питань

-

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

7

Тема 11. Облік зобов’язань.

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Проблемна лекція

-

Дискусія з елементами аналізу; семіна  вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс

2

8

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства.

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів.

Тема 15. Фінансова звітність.

Розгляд окремих дискусійних питань

-

Семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс; дискусія з елементами аналізу

4

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях заняттях

20

За виконання контрольних (модульних) завдань

8

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за аудиторні заняття

25

 

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання і захист обов’язкових завдань самостійної роботи

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс. кіл-ть балів

Домашня контрольна робота

(письмова або елект-ронна)

За один місяць до початку екзаменаційної сесії на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «дня заочника»

20

За виконання та захист завдань самостійної роботи за вибором (1-го) завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Написання реферату (есе)

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

5. Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою

6. Виконання відповідних завдань за означеною тематикою

7. Написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення

 

(письмова або елект-ронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «дня заочника»

5

Усього балів за виконання та захист позааудиторних  завдань самостійної  роботи

25

Разом

50

               

Довідкова інформація:

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Ісай Оксана Василівна, доцент, к.е.н., isay_oksnanf@ukr.net

Ніколенко Анатоліївна, доцент, к.е.н, larisa_nikolenko@ukr.net

Чередніченко Тетяна Володимирівна , доцент, к.е.н, chereta@ukr.net

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

2-й корпус, аудиторія 25, тел. 371-62-70,   371-62-46

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дехтярівська 49/г, 2-й корпус університету, ауд.19, тел. 371-62-49,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 6.2.2.Порядок поточного і підсумкового оцінювання

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (екзамену).

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язування практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни дорівнює 100 балам.

За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за екзамен 50 балів.

         Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є:

а) виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Студент має можливість отримати завдання і по закінченні сесії.

Зміст завдань контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання наведені в Контрольній роботі з дисципліни «Бухгалтерський облік» та методичних рекомендації з її виконання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів заочної форми навчання необлікових спеціальностей.

У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком складеним кафедрою, який доводиться до відома студентів під час начитки лекцій або в день заочника.

За місяць до початку сесії або в день заочника студенти здають на кафедру виконані домашні роботи та індивідуальні завдання. Дата подання робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Якщо рецензія робіт позитивна, то роботи допускаються до захисту.

Якщо робота не відповідає вимогам методичних вказівок, її  повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Під час сесії студенти, як правило, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Оцінка за виконання та захист обов’язкових завдань для самостійного опрацювання протягом семестру становить від 0 до 20 балів.

         Вказані  бали студент може отримати протягом семестру за таких умов:

         0-10 балів - за виконання у встановлений термін домашньої письмової роботи, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення та допущеної до захисту. Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття.;

         0-10 балів  за захист домашньої письмової роботи.

         Проведення захисту контрольної роботи здійснюється згідно встановленого графіку та в дні заочника.

         Контрольні роботи студентам не повертаються.

         За виконання та захист завдань для самостійного опрацювання (вибіркові) становить 5 балів (студент обирає одне завдання):

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Написання реферату (есе)

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

5. Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою

6. Виконання відповідних завдань за означеною тематикою

7. Написання конспектів за темами, винесеними на самостійне вивчення

За рішенням кафедри, студентам за науково-дослідну діяльність (роботу), можуть нараховуватися додаткові (заохочувальні) 10 балів в межах одного семестру. Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

         У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної  форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студента.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

Екзамен проводиться у письмовій формі.

. На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Екзаменаційний білет має містити 5 завдань , кожне з яких  оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 —2 - 4- 6 – 8 - 10 балів. Максимально можлива сума балів за екзамен для студентів денної  форми навчання становить 50 балів.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Відповідь на екзаменаційне питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями фінансового аналізу банківської діяльності;

 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки питання, зокрема відповідь повинна містити:

 • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;
 • критичну оцінку діючої організації обліку та зазначення напрямів її подальшого вдосконалення;
 • уміння використовувати знання сучасних методів, засобів, процедур для формування облікової політики банку.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • часткові недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;

сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Оцінку в 4 бали (недостатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається  суттєвими недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями фінансового аналізу банківської діяльності;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків;
 • питання розкрите частково (менше 50% основного змісту).

 Оцінку в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається  суттєвими недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • неправильне виконання практичних завдань, але має місце спроба їх розв’язання ;
 • питання розкрите частково (менше 30% основного змісту).

Оцінку в 0 балів (незадовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка виставляється за таких умов:

 • надана відповідь не відповідає завданню білета;
 • відповідь взагалі відсутня;
 • практичні завдання не зроблено.

Результати екзамену студентів денної форми навчання оцінюються до 50 балів (включно).

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та       підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

У процесі письмового іспиту студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен. Незалежно від форми навчання загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка). Загальна оцінка формується у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені робочою навчальною програмою дисципліни.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

6.3.ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

6.3.1. Карта самостійної роботи студента