Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік НУХТ

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Навчально-науковий інститут

економіки і управління НУХТ. 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК

 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни та виконання

контрольної роботи з  дисципліни “Бухгалтерський облік”

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства»

напрям бакалавра  підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

спеціальності  073 «Менеджмент»

напрям бакалавра  підготовки 6.030503 «Менеджмент»

для студентів  спеціальностей

 заочної  форм  навчання

 

 

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам

 

 

Підпис(и) автора(ів)_____________

«___» ____________________20___р.

 

 

                                                                                                 СХВАЛЕНО 

на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол №

від “     ” ___________2016 року

 

 

КИЇВ- ННІ Економіки і менеджменту НУХТ- 2016 р

 

 

 

Бухгалтерськийоблік : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» дисципліни “Бухгалтерський облік” напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» 6.030504 «Економіка підприємства»,  спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства» для студентів  спеціальностей денної, заочної  форм  навчання / уклад.: Момот Л.В. -   К.: НУХТ, 2016. –  с.   /

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: кандидат економічних наук, професор Чернелевський Л.М.

 

 

 

 

 

 

Укладач  - Момот Л.В., доцент

        

 

Відповідальний за випуск Момот Л.В. - доцент

 

Видання подається в авторській редакції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      © Л.В.Момот  2016

© НУХТ, 2016

1. Загальні відомості

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність.

Предметом  вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» є процес розширеного суспільного відтворення (виробництва, обміну і невиробничого споживання суспільного продукту), а також використання господарських засобів у цих процесах, які узагальнюються у грошовому вимірнику, для надання інформації, необхідної для управління і контролю.

Міждисциплінарні зв’язки.

Курс «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»  належить до циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки для всіх економічних спеціальностей. Він пов'язаний з такими дисциплінами, як «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Економіка підприємства» та ін. Викладання дисципліни «Бухгалтерський облік» ґрунтується на попередньому вивченні перелічених дисциплін.

Курс «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» є першим в системі вивчення таких дисциплін як: «Фінансовий облік», «Організація і методика економічного аналізу»,  «Податковий облік», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Обліку на підприємствах малого бізнесу», «Облік в суміжних галузях», «Аудит», «Практичний аудит»  та ін.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування базових знань відносно предмета бухгалтерського обліку, його об’єктів, прийомів і елементів методу бухгалтерського обліку.

Завдання дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» пов’язані з практичною реалізацією мети курсу.  Головними завданнями є:

 • вивчення теоретичних основ і методології бухгалтерського обліку на підприємстві, загальних принципів організації бухгалтерського обліку та вимог, що ставляться до обліку;
 • вивчення складу та структури господарських засобів та джерел їх утворення;
 • відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
 • встановлення взаємозв’язку між рахунками і балансом, визначення впливу господарських операцій на зміни в балансі;
 • вивчення відображення у бухгалтерському обліку господарських процесів діяльності підприємства;
 • визначення фінансових результатів від операційної діяльності підприємства та складання бухгалтерської звітності.

Курс «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» має фундаментальне значення для підготовки студентів за напрямом підготовки за напрями підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінансів і кредит», 6.030504 «Економіка і підприємства», 6.030505 «Управління персоналом  і економіки праці», 6.030503 «Міжнародна економіка», тому що на основі знань,  які засвоюють студенти в результаті вивчення курсу, базуються інші дисципліни зі спеціальності.

Студент повинен знати: організаційні-правові основи бухгалтерського обліку; методичні основи бухгалтерського обліку; методи та прийоми бухгалтерського обліку; відображення господарських операцій по рахунках бухгалтерського обліку; основні правила відображення у бухгалтерському обліку господарських процесів; основні правила побудови бухгалтерської звітності.

Студент повинен уміти

Класифікувати, систематизувати:  господарські засоби підприємства, джерела формування господарських засобів, витрати підприємства, доходи підприємства.

Використовувати план рахунків, навчальну, наукову, періодичну та інші види літератури, інформаційну базу для ведення бухгалтерського обліку;

Застосовувати прийоми бухгалтерського обліку;

Відображати господарські операції з’ясовувати економічний зміст господарської операції, визначати кореспондуючі рахунки, визначати тип рахунку, відображувати господарську операцію методом подвійного запису

Вибирати спосіб відображення необоротних активів, запасів, коштів і розрахунків, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань;

Узагальнювати визначати фінансовий результат діяльності, складати баланс підприємства;

Контролювати, перевіряти, здійснювати самоконтрольдо, у процесі і після відображення господарських операцій підприємства

Студент повинен мати навички

здійснення первинного спостереження та оформлення облікових документів;

відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку; встановлення взаємозв’язку між рахунками і балансом;

визначення впливу господарських операцій на зміни в балансі;

виявлення та виправлення помилок в обліку;

складання оборотних та шахових відомостей;

визначення фінансових результатів від операційної діяльності підприємства;

складання бухгалтерської звітності.

 

 

 

 

Курс «Бухгалтерський облік» має фундаментальне значення для підготовки студентів за напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка і підприємства», 6.030505 «Управління персоналом  і економіки праці», тому що на основі знань,  які засвоюють студенти в результаті вивчення курсу, базуються інші дисципліни зі спеціальності.

Студент повинен знати: організаційні-правові основи бухгалтерського обліку; методичні основи бухгалтерського обліку; методи та прийоми бухгалтерського обліку; відображення господарських операцій по рахунках бухгалтерського обліку; основні правила відображення у бухгалтерському обліку господарських процесів; основні правила побудови бухгалтерської звітності.

 

 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)».

Мета виконання контрольної роботи – поглибити знання та  зміцнити практичні навички, навчитися послідовно викладати та логічно обґрунтовувати матеріал.

            Контрольна робота виконується за варіантом (м... 3) і охоплює завдання, які носять теоретичний та практичний характер. Робота  повинна бути виконана чітко. На сторінках слід залишати  поля для  зауважень; всі сторінки мають бути  пронумеровані.

            На  титульному аркуші  вказати: дисципліну, з якої виконується контрольна робота, курс, групу, шифр спеціальності, прізвище, м.’я, по батькові студента. В кінці контрольної роботи студент подає перелік використаної літератури, ставить свій підпис і дату виконання роботи.

            Виконуючи роботу,  необхідно записувати умову та вихідні дані завдання

Студенти повинні обирати варіант контрольної роботи   по першій літері прізвища.

 Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Перша

літера

прізіища

А, Я

Б

В

Г

Д

Е

Є 

Ж

З 

И 

І 

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ І.

Завдання 1.

1. Дати характеристику господарських засобів за їх складом і розміщенням і джерелами утворення.

2. Описати побудову та структуру бухгалтерського балансу.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

                     

СУМА

1. Прибуток  звітного періоду

2. Заборгованість перед покупцями за

    товари (роботи, послуги) (дебіторська)

3. Грошові кошти в банку

4. Резервний капітал

5. Незавершене виробництво

6. Готова продукція

7. Вексель виданий

8. Заборгованість бюджету

9. Заборгованість по праці

10.Короткострокова позика

11.Обчислювальна техніка.

12.Заборгованість покупців

(кредиторська)

13.Капітальні вкладення

14.Додатковий капітал

15.Зареєстрований капітал

16. Тара і тарні матеріали

10000

 

2500

550000

6250

72500

450000

1250

34500

680

3200

100000

5600

 

890

710

?

1500

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

 

№№

п/п

 

ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 12000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника 12000 грн., в т.ч.ПДВ.

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 5400 грн, в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі 5400 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 2400 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на 2400 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина:

 

10300

 

 

8.

На потреби майстерні передані запчастини

1000

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

3000

 

 

10.

На адміністративні витрати передано паливо

950

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n робітнику основного вир-ва 

n        -      “       “                             

n слюсарю                                                            

n інженеру технологу

n головному бухгалтеру

n директору

n комірнику

 

3000

3500

2400

3000

3400

4800

2000

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства  ЄСВ (22,0% )

 

 

 

13.

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14.

Списати адміністративні витрати та витрати на збут на фінансові результати

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

15

631

 

2

641

631

 

3

10

15

 

4

311

30

 

5

311

36

 

6

201

631

 

7

641

631

 

8

23

201

 

9

23

203

 

10

23

661

 

 

Завдання 5.  Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.     На підприємство надійшла сировина від постачальника.
 2. 2.     Отримано основні засоби, як внесок до статутного капіталу
 3. 3.     Матеріали передано на виробництво.
 4. 4.     Сплачено рахунок постачальника.
 5. 5.     Готівку каси передано до банку.
 6. 6.     Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва.
 7. 7.     Утримані податки із заробітної плати (ПДФО).
 8. 8.      Отримано кошти на розрахунковий рахунок в погашення дебіторської заборгованості.
 9. 9.     Частину прибутку внесено до статутного капіталу
 10. 10.           На виробництво передана сировина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ ІІ.

Завдання 1.

 1. Описати метод  бухгалтерського обліку та його  елементи.
 2. Класифікувати рахунки за складом і розміщенням і джерелами утворення.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

СУМА

1.Комп¢ютер

2.Готова продукція

3.Будівля складу

4.Заборгованість перед бюджетом

5.Цільове фінансування

6.Заборгованість по оплаті праці

7.Заборгованість підзвітних осіб

8.Прибуток

9.Довгостроковий кредит

10.Векселі отримані

11.Автомобіль (первісна вартість)

12.Знос основних засобів

13.Незавершене виробництво

14.Сировина

15.Тара

16.Зареєстрований капітал

17.Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

25000

42000

550000

12000

1250

9800

440

18750

60000

1250

120000

3000

75000

65000

12500

?

12500

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

  

       ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

    СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 24000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника на 24000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 9000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі на суму 9000 грн., в т.ч. .ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 5400 грн., в т.ч.. ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на суму 5400 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина:

15000

 

 

8.

На потреби майстерні передані запчастини

2200

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

600

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

1500

 

 

11.

На збутові витрати передано паливо

1200

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n Робітнику основного виробництва

n Робітнику основного виробництва

n Комірнику

n Інженеру технологу

n Головному бухгалтеру

n Директору

 

2400

2380

2420

3350

5000

6000

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства до ЄСВ (22%)

 

 

 

13

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14.

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

11

63

 

2

641

63

 

3

93

11

 

4

83

13

 

5

93

83

 

6

301

311

 

7

372

301

 

8

22

372

 

9

641

372

 

10

301

372

 

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.     Отримано вексель від покупця
 2. 2.     Отримано кошти з банку до каси для виплати заробітної плати.
 3. 3.     Виплачено заробітну плату робітникам.
 4. 4.     Решту коштів (невиплачену заробітну плату передано до банку).
 5. 5.     Отримано тару від склозаводу.
 6. 6.     За рахунок прибутку створено фонд економічного стимулювання.
 7. 7.     Отримано кредит банку.
 8. 8.     За рахунок прибутку сплачена кредиторська заборгованість перед бюджетом.
 9. 9.     Оприбутковано на склад готову продукцію.
 10. 10.            Погашення векселя виданого

ВАРІАНТ ІІІ.

Завдання 1.

 1. 1.               Типи впливу господарських операцій на баланс.
 2. 2.               Сутність та значення первинних документів. Класифікація первинних бухгалтерських документів.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

СУМА

1. Короткострокові векселі видані

2. Короткострокові позики

3. Малоцінні необоротні матеріальні активи

4. Довгострокова дебіторська заборгованість

5. Додатковий капітал

6. Розрахунки з різними дебіторами

7. Прибутки

8. Цільове фінансування та цільові надходження

9. Технологічна лінія

10. Зареєстрований капітал

11.Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом

12. Паливо на складі

13. Страхові резерви

14. Готова продукція

15. Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість)

16. Заборгованість по оплаті праці

17.Технологічне обладнання

2300

1900

8000

1200

3200

3800

18500

12300

580000

?

14500

90000

1200

73000

12400

13000

770000

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

Таблиця 2.

№№

п/п

 

ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 12000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника на 12000 грн., в т.ч. ПДВ 

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 18000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі в сумі 18000 грн., в т.ч.ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 9000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на 9000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

 

На основне виробництво передана сировини

9000

 

 

8.

На потреби комори передані запчастини

3000

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

6000

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

4500

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n робітнику основного вир-ва

n робітнику основного вир-ва

n касиру цеху

n головному бухгалтеру

n директору

 

3000

3500

2500

4500

5800

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства ЄСВ (22%)

 

 

 

13

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

                                  

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

91

661

 

2

91

651

 

3

91

652

 

4

91

653

 

5

661

641

 

6

661

651

 

7

661

653

 

8

30

311

 

9

661

30

 

10

641

311

 

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.     Надійшло паливо від нафтопереробного заводу.
 2. 2.     Паливо використане на виробництво.
 3. 3.     Передано на виробництво спецодяг.
 4. 4.     До статутного фонду внесено кошти від учасників (засновників).
 5. 5.     На розрахунковий рахунок надійшли кошти, як цільове фінансування.
 6. 6.     Покупцем сплачено кошти по векселю (погашений одержаний вексель).
 7. 7.     Сплачено кошти з розрахункового рахунку в погашення заборгованості зі страхування.
 8. 8.     Отримано готівку до каси з банку.
 9. 9.     Ліквідовано основні засоби (по залишковій вартості).
 10. 10.           Утримано податки із заробітної плати

 

ВАРІАНТ ІV.

 Завдання 1.

1.  Розкрити суть подвійного запису.

2. Описати технологію організації бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

 

СУМА

 1. Будинок заводоуправління
 2. Нематеріальні активи
 3. Додатковий капітал
 4. Забезпечення майбутніх витрат та

       платежів

 1. Заборгованість по ПДВ
 2. Капітальні інвестиції
 3. Незавершене виробництво
 4. Залишок готової продукції на складі
 5. Короткострокові векселі одержані
 6. Розрахунки з покупцями (дебіторська. заборгованість)
 7.  Витрати майбутніх періодів
 8. Заборгованість по оплаті праці
 9.  Зареєстрований  капітал
 10. Прибуток
 11. Кошти на поточному рахунку
 12. Каса
 13. Векселі отримані

1450000

48000

34050

 

18000

21300

14200

80000

21000

13600

6200

1300

26200

?

18700

160000

250

1250

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

 

ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за матеріали ,

в т.ч. ПДВ на 18000 грн.

 

 

 

2.

Надійшли матеріали від постачальника на суму 18000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 9000 грн. в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі в сумі 9000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 15000 грн., в т.ч.ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на суму 15000 грн.,  в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина:

 

10000

 

 

8.

На потреби комори передані запчастини

10000

 

 

9

На загальновиробничі потреби передано паливо

1800

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

4650

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n Робітнику основного вир-ва (22р.дн*8год*15грн)

n Робітнику основного вир-ва (22р.дн.*8*13грн)

n Головному енергетику під-ва

n Інженеру – технологу

n Комірнику

n Головному бухгалтеру

n Директору

 

 

?

 

?

3200

2500

2000

4000

6000

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства  до ЄСВ (22%)

 

 

 

13.

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15

Виготовлена ГП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

12

631

 

2

22

377

 

3

372

301

 

4

641

311

 

5

661

301

 

6

23

13

 

7

92

661

 

8

22

23

 

9

203

23

 

10

26

23

 

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.            Отримано запасні частини від постачальника.
 2. 2.            Зіпсовану готову продукцію передано зі складу до виробництва
 3. 3.            Збільшено нерозподілений прибуток за рахунок скасування резервного фонду.
 4. 4.            Списана нестача канцтоварів за  рахунок прибутку
 5. 5.            Передана сировина на виробництво.
 6. 6.            Отримано готівку з банку до каси для видачі підзвітній особі на відрядження
 7. 7.            Сплачено борг постачальнику.
 8. 8.            Сплачено борг покупцем.
 9. 9.            Виплачена заробітна плата робітникам допоміжного виробництва
 10. 10.       Сплачена заробітна плата робітникам бухгалтерії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ V.

Завдання 1.

 1. Описати призначення та структуру активних, пасивних рахунків.
 2. Розкрити суть методів виправлення помилок в бухгалтерських документах.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

                          

 

СУМА

 1. Цукерки на складі
 2. Заборгованість перед Пенсійним  Фондом
 3. Кредиторська заборгованість з постачальниками
 4. Дебіторська заборгованість Покупців
 5. Заборгованість із оплати праці
 6. Довгострокові позики
 7. Заборгованість за підзвітні суми  (Дебіторська)
 8. Паливо на складі
 9. Зареєстрований капітал
 10. Додатковий капітал
 11. Малоцінні та швидкозношувані предмети
 12. Технологічне обладнання
 13. Заборгованість по ПДВ
 14. Матеріали
 15. Каса

123000

11200

18200

27000

23800

60000

1200

18800

?

12300

8000

900000

4600

120000

2500

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

  

       ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

    СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 30000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника на суму 30000 грн., в т .ч.  ПДВ

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 12000 грн,  в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі в сумі 12000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 6000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на 6000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На р/р надійшла довготермінова позика банку

120000

 

 

8.

На основне виробництво передана сировина

20000

 

 

9.

На потреби комори передані запчастини

3700

 

 

10.

На загальновиробничі потреби передано паливо

2600

 

 

11.

На адміністративні потреби передано паливо

6900

 

 

12.

Нарахована заробітна плата:

n робітнику основного вир-ва

n робітнику основного вир-ва

n слюсарю

n директору

n головному бухгалтеру

n комірнику

 

3000

3500

4200

5500

5000

2400

 

 

13.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства до ЄСВ (22%)

?

 

 

14

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

15

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

16.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

23

661

 

2

92

661

 

3

661

641

 

4

661

651

 

5

661

301

 

6

23

651

 

7

23

13

 

8

23

201

 

9

301

311

 

10

372

301

 

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.     На підприємство надійшли будівельні матеріали від постачальника.
 2. 2.     Введена в експлуатацію технологічна лінія
 3. 3.     Виноматеріали передані на виробництво.
 4. 4.     Сплачено рахунок АЗС.
 5. 5.     Частину прибутку віднесено в статутний капітал
 6. 6.     Грошові кошти з каси передано до банку.
 7. 7.     Придбано паливо підприємства від постачальника.
 8. 8.     Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва.
 9. 9.     Утримано податки із заробітної плати.
 10. 10.            Отримано грошові кошти на рахунок в банку в погашення дебіторської заборгованості.

 

 

 

ВАРІАНТ VI

Завдання 1.

 1. Описати на прикладах суть синтетичного та аналітичного обліку. Показати їх взаємозв’язок.
 2. Навести класифікацію реєстрів бухгалтерського обліку.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

СУМА

1.Оргтехніка

2.Готова продукція

3.Будівля заводоуправління

4.Заборгованість перед бюджетом

5.Цільове фінансування

6.Заборгованість по оплаті праці

7.Заборгованість підзвітних осіб (дебіторська заборгованість)

8.Нерозподілений прибуток  звітного року

9.Довгостроковий кредит

10.Короткострокові векселі одержані

11.Автомобіль (первісна вартість)

12.Знос основних засобів

13.Незавершене виробництво

14.Сировина

15.Тара

16.Зареєстрований  капітал

17.МШП

18.Заборогованість перед постачальниками (кредиторська).

250000

68000

103000

7500

6000

13300

1350

24200

25000

4000

840000

26000

12000

95000

30000

?

4600

16600

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

  

       ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

    СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 15000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника на 15000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 7200 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі за паливо в сумі 7200 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 5400 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на 5400 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина:

10000

 

 

8.

На потреби комори передані запчастини

3000

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

3300

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

7450

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n робітнику основного вир-ва

n робітнику основного вир-ва

n касиру цеху

n головному бухгалтеру

n директору

 

2000

2500

2800

4500

5800

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства  до ЄСВ (22%)

 

 

 

13

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

15

63

 

2

641

63

 

3

10

15

 

4

23

13

 

5

92

203

 

6

92

22

 

7

93

13

 

8

79

92

 

9

79

93

 

10

63

311

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.     Отримано кошти з банку до каси для купівлі канцтоварів.
 2. 2.     Видані кошти Іванову для купівлі канцтоварів 
 3. 3.     Отримано канцтовари від підзвітної особи
 4. 4.     Решту коштів повернуто до каси
 5. 5.     Отримано запчастини  від заводу “Радар”
 6. 6.     Неякісні запчастини повернуто постачальнику
 7. 7.     Зараховано на розрахунковий рахунок отриманий кредит банку.
 8. 8.     За рахунок прибутку сформований резервний капітал
 9. 9.     Оприбутковано на склад готову продукцію з виробництва
 10. 10.            Виплачена робітникам заробітна плата

 

 

 

 

ВАРІАНТ VII

Завдання 1.

 1. Описати види господарського обліку. Види бухгалтерського обліку.
 2. Розкрити суть спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

                          

СУМА

1. Прибутки

2. Заборгованість перед покупцями

3. Інші грошові кошти

4. Резервний капітал

5. Пиво в цеху розлива

6. Готова продукція на складі

7. Вексель виданий

8. Заборгованість бюджету

9. Заборгованість по праці

10.Короткостроковий кредит

11.Обчислювальна техніка

12.Гроші на валютному рахунку

13.Заборгованість покупців

14.Фінансові вкладення

15.Додатковий капітал

16.Зареєстрований  капітал

15500

6800

71000

72500

890000

100000

1250

2500

3200

34500

36500

450000

560000

16250

10000

?

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

  

       ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

    СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 15000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника на 15000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 6000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі на суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 7200 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на суму 7200 грн.,  в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина:

9000

 

 

8.

На потреби майстерні передані запчастини

3200

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

1000

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

3500

 

 

11.

На збутові витрати передано паливо

500

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n Робітнику основного вир-ва

n Робітнику основного вир-ва

n Комірнику

n Інженеру технологу

n Головному бухгалтеру

n Директору

 

 

2800

3000

3500

4000

5000

6000

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства до ЄСВ 22%)

 

 

 

13

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

641

311

 

2

63

311

 

3

68

311

 

4

23

661

 

5

661

301

 

6

661

662

 

7

301

311

 

8

662

301

 

9

301

372

 

10

301

36

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.     Надійшло борошно від крупомельного комбінату.
 2. 2.     Використане  борошно на вирво.
 3. 3.     Передано на виробництво спецвзуття.
 4. 4.     До статутного фонду внесено виробничі запаси від учасників (засновників).
 5. 5.     На розрахунковий рахунок зарахований кредит банку
 6. 6.     Покупцем сплачено кошти по векселю (погашений одержаний вексель).
 7. 7.     Сплачено кошти з розрахункового рахунку в погашення заборгованості перед пенсійним фондом.
 8. 8.     Нарахована зарплата робітникам допоміжного виробництва
 9. 9.     Отримано готівку до каси з банку.
 10. 10.            Виплачена зарплата робітникам

 

 

ВАРІАНТ VIII

Завдання 1.

1. Дати загальну характеристику предмету, об”єкту та методу бухгалтерського обліку.

2. Розкрити суть автоматизованої  форми бухгалтерського обліку.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

СУМА

 1. Комп¢ютер
 2. Готова продукція
 3. Будівля складу
 4. Заборгованість перед бюджетом
 5. Цільове фінансування
 6. Заборгованість по оплаті праці
 7. Заборгованість підзвітних осіб
 8. Прибуток
 9. Довгостроковий кредит
 10. Векселі отримані
 11. Автомобілі (первісна вартість)
 12. Знос основних засобів
 13. Незавершене виробництво
 14. Борошно для технологічних потреб
 15. Гофрокороби
 16. Зареєстрований капітал

12500

57500

62500

1200

1400

18000

2000

25000

120000

18000

480000

60000

150000

160000

50000

?

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

  

       ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

    СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 6600 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника на суму 6600 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 7200 грн, в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі в суму 7200 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 2400 грн., в т.ч.ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на суму 2400 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина

5000

 

 

8.

На потреби комори передані запчастини

1000

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

1500

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

4500

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n робітнику основного вир-ва

n робітнику основного вир-ва

n касиру цеху

n головному бухгалтеру

n директору

 

3000

3500

2400

4500

5800

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства до ЄСВ (22 %)

 

 

 

13

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

301

311

 

2

372

301

 

3

22

372

 

4

641

372

 

5

301

372

 

6

23

22

 

7

26

23

 

8

23

91

 

9

311

36

 

10

661

641

 

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

 1. 1.     Отримано будівельні матеріали від постачальника.
 2. 2.     Зіпсовану готову продукцію передано зі складу до виробництва (на переробку).
 3. 3.     Передана сировина на виробництво.
 4. 4.     Сировина повернута з виробництва .
 5. 5.     Отримано готівку з банку до каси.
 6. 6.     Сплачено борг до Пенсійного фонду.
 7. 7.     Сплачено борг покупцем .
 8. 8.     Виплачена заробітна плата робітникам.
 9. 9.     Сплачені утримання із заробітної плати
 10. 10.           Депоновану (невиплачену) зарплата повернуто до банку

 

 

 

 

ВАРІАНТ IX.

Завдання 1.

1.Інвентаризація – як елемент методу бухгалтерського обліку.

2. Загальне поняття оцінки бухгалтерських  об”єктів.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

СУМА

1. Короткострокові векселі видані

2. Короткострокові позики

3. Малоцінні необоротні матеріальні активи

4. Довгострокова дебіторська заборгованість

5. Додатковий капітал

6. Розрахунки з різними дебіторами

7. Прибутки

8. Цільове фінансування та цільові надходження

9 Лінія для випікання тістечок

10 Зареєстрований  капітал

11. Заборгованість перед бюджетом

12. Паливо

13. Страхові резерви

14. Печиво на складі

15. Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість)

16. Заборгованість по оплаті праці

17.Технологічне обладнання

2300

19000

 80000

12000

3200

380000

18500

2300

580000

?

14500

90000

7200

73000

12400

13000

770000

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

  

       ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

    СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на12000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника на суму 12000 грн., в т.ч. ПДВ.

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 30000 грн, в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі на суму 30000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 9000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від механічного заводу на суму 9000 грн., в т.ч. ПДВ

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина

9000

 

 

8.

На потреби комори передані запчастини

6000

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

3000

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

9500

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n робітнику основного вир-ва (21р.дн.*8год.*18,0 грн/год.)

n робітнику основного вир-ва

(21р.дн.*8год.*15, 0грн./год.)

n касиру цеху

n головному бухгалтеру

n директору

 

?

 

 

?

2000

4500

5800

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства  до ЄСВ  (22%)

 

 

 

13

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

685

311

 

2

641

644

 

3

207

685

 

4

22

685

 

5

23

203

 

6

92

203

 

7

79

92

 

8

92

661

 

9

23

661

 

10

91

661

 

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та  визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

1. Отримано кошти з банку до каси для купівлі катриджів.

2. Видані кошти Сидорчуку для купівлі катриджів 

3. Отримано канцтовари від підзвітної особи

4. Решту коштів повернуто до каси

5. Отримано паливо  від нафтопереробного заводу

6. Неякісне паливо повернуто постачальнику

7. Зараховано на поточний рахунок отриманий кредит банку.

8. За рахунок прибутку нарахована матеріальна допомога робітникам основного виробництва

9. Оприбутковано на склад готову продукцію з допоміжного виробництва

 10. Виплачена зарплата   робітникам із каси.

 

 

ВАРІАНТ X

Завдання 1.

1.Калькуляція – як елемент методу бухгалтерського обліку.

2.Описати технологію організації бухгалтерського обліку за меморіальною формою.

Завдання 2. Скласти баланс підприємства, виходячи з залишків господарських засобів та джерел їх утворення на початок звітного періоду. Визначити зареєстрований капітал.

 

СУМА

1.Будинок заводоуправління

2. Нематеріальні активи

3. Додатковий капітал

4. Забезпечення майбутніх витрат та платежів

5. Заборгованість по ПДВ

6. Капітальні інвестиції

7. Незавершене виробництво

8. Залишок готової продукції на складі

9. Короткострокові векселі одержані

10. Розрахунки з покупцями (дебіторська  заборгованість)

11. Витрати майбутніх періодів

12. Заборгованість по оплаті праці

13. Зареєстрований капітал

14. Прибуток

 1. Кошти на розрахунковому рахунку
 2. Каса в національній валюті
 3. Іноземна валюта  в банку

230000

120000

10000

15000

12000

18000

12500

75000

1800

80000

350

3560

?

24000

15000

1700

56800

 

Завдання 3.

На підставі даних таблиці  скласти  кореспонденцію рахунків та шаховий баланс

№№

п/п

  

       ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ

 

    СУМА

 

Д-Т

 

К-Т

1.

З р/р проплачені кошти за сировину,

в т.ч. ПДВ на 12000 грн.

 

 

 

2.

Отримана сировина від постачальника

 

 

 

3.

Отримане паливо від нафтобази на 2400 грн, в т.ч. ПДВ

 

 

 

4.

З р/р кошти проплачені нафтобазі

 

 

 

5.

З р/р кошти сплачені механічному заводу за запчастини на 3600 грн, в т.ч.

ПДВ

 

 

 

6.

Отримані запчастини від мехзаводу

 

 

 

7.

На основне виробництво передана сировина:

8000

 

 

8.

На потреби комори передані запчастини

1000

 

 

9.

На загальновиробничі потреби передано паливо

300

 

 

10.

На адміністративні потреби передано паливо

1700

 

 

11.

Нарахована заробітна плата:

n робітнику основного вир-ва

n робітнику основного вир-ва

n касиру цеху

n головному бухгалтеру

n директору

 

2600

2400

2500

3500

4800

 

 

12.

Провести нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства (22%)

 

 

 

13

Списати загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

 

14

Списати адміністративні та збутові витрати на фінансовий результат

 

 

 

15.

Виготовлена ГП

 

 

 

 

Завдання 4.  Визначити економічну сутність операції

 

п/п

Проведення

Зміст операції

дебет

кредит

1

2

3

4

1

23

201

 

2

26

23

 

3

36

70

 

4

70

641

 

5

70

79

 

6

90

26

 

7

79

90

 

8

79

92

 

9

79

44

 

10

311

36

 

 

Завдання 5. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити типи наступних господарських операцій та вказати статті балансу, які змінюються під їх впливом.

1.Надійшла олія від переробного заводу

2. Використана олія на виробництво

3.  Передано на виробництво спецодяг

4. До статутного фонду внесено грошові кошти на поточний рахунок від учасників (засновників).

5. На поточний рахунок зараховано кошти від дебітора

6. Покупцем сплачено кошти постачальнику.

7. Сплачено кошти з поточного рахунку в погашення заборгованості перед пенсійним фондом.

8. Нарахована зарплата робітникам допоміжного виробництва

9. Нарахована амортизація на виробничі основні засоби карамельного цеху

10. Виплачена зарплата робітникам

 

 

 

 

Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06 1999, № 996 – ХІV.
 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997/Переклад з англійської// за ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.
 3. Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1-35 затверджені Міністерством фінансів України.

Базова

 1. Бухгалтерський облік у документах. Навч. посібник /Під ред. Л.М.Чернелевський. − К.: Кондор, 2007 − 430 с.
 2. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Кисла В.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: Навч. посібник. – ЦУЛ – К., 2010. – 536 с.
 3. Лішиленко О. В. Бухгалтерський облік: [підручник] – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – Київ: Вид-во «Центр учбової   літератури», 2009. – 670 с.
 4. Лішиленко О.В. Фінансовий облік: Навч.посібник – К.: Центр навч. літ., 2008. – 219 с.
 5. Темчишина Ю.Л. Бухгалтерський облік (теоретичні основи): Навч.посібник. НУХТ  -  Київ, 2008. - 226 с.
 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 5-го вид. доповнене і перероблене. – К.: Алерта,  2011.- 976с.

Допоміжна

 1. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Сузір'я  -  Київ, 2008. - 404 с.
 2. Бухгалтерський облік: Навч. пос. / За заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учової літератури, 2008, - 396 с.
 3. Волкова І.А. Фінансовий облік. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 228 с.
 4. Гаценко О.П., Стрибуль О.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. Ун-т Україна  -  К., 2005. - 197 с.
 5. Гладких Т.В. Фінансовий облік. Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ. , 2007. – 480 с.
 6. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие/ Н.Н. Грабова, В.Б. Кириленко. – К.: А.С.К., 2004. – 624 с.
 7. Деречин В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку:Навч.посібник.  Центр навч. літ.  -  К., 2006. - 352 с.
 8. Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку: Центр навч. літ.  -  К., 2006. - 384 с.
 9. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч.посібник. Центр навч. літ.  -  К., 2008. - 608 с.
 10. Михайлов М. Г., Глушаченко А. І., Гончар В. П., Болмат Г. А. Бухгалтерський облік (теорія): Навч.посібник. Центр уч. літ.  -  К., 2007. - 248 с.
 11. Національні стандарти. Регістри бухгалтерського обліку// Газета української бухгалтерії. – 2001. – №5 (420).
 12. Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативна та методична база: Навч. посібник. Магнолія-2006  -  Львів, 2009. - 264 с.
 13. Податковий кодекс  України від 02.12.2010р. №2755-VI.
 14. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Навч. посібник. – К.: Академія, 2002. – 672 с.
 15. Шара Є.Ю., Бідюк О.О., Соколовська-Гончаренко І.Є. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 424 с.
 16. 25.           Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посібнк. Знання  -  К., 2006. - 525 с.
 17. 26.           Шот А.П. Фінансовий облік. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 165 с.