Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік оплати праці

державнА СЛУЖБА статистики україни

НАЦІОНАЛЬНА академія статистики обліку та аудиту

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

          ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку

__________________________Теловата М.Т.

               (підпис)                     (прізвище та ініціали)

 

«15» січня 2016 року

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт

з дисципліни

 

Облік оплати праці  

                                                                                      (назва дисципліни)        

 

                                                                                                                                                                                              

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит»___

                                                                (шифр і назва напряму підготовки)

спеціальності  6.030509 «Облік і аудит»_________

                                                   (шифр і назва спеціальності)

факультету обліку та аудиту

                                  (назва факультету)

 

 

 

Розробник: кандидат економічних наук, ст. викладач О. А. Юрченко

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку ,

протокол від «15»січня 2016 № 6

 

 

 

 

 

Київ

2016 рік

Вступ

 

Предметом навчальної дисципліни «Облік оплати праці» є методологія обліку розрахунків із оплати праці та складання звітності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік оплати праці» є набуття студентами теоретичних знань і навичок з обліку оплати праці на підприємстві, а саме ознайомлення з: організацією обліку оплати праці на підприємстві, особливостями документування процесу нарахування та виплати заробітної плати та методикою складання та подання податкової і статичної звітності з оплати праці.

Завдання вивчення дисципліни – оволодіння студентами основними принципами загальної побудови організації обліку оплати праці на підприємстві, правильне та ефективне ведення бухгалтерського обліку та складання і подання звітності щодо нарахування та виплати заробітної плати.

У результаті вивчення дисципліни «Облік оплати праці» фахівець повинен знати:

- нормативно-правове регулювання, яке регламентує порядок нарахування та виплати заробітної плати;

- порядок організації кадрової документації на підприємстві;

- методику нарахування відпускних, лікарняних та одноразової матеріальної допомоги;

- методику складання звітності щодо оплати праці.

Студенти повинні вміти:

 • правильно нараховувати заробітну плату працівникам та проводити з неї обов’язкові утримання;
 • заповнювати первинні документи та облікові регістри щодо обліку розрахунків з оплати праці;
 • складати податкову та статистичну звітність з оплати праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст тем дисципліни: Облік оплати праці 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Тема 1.  Організація кадрового обліку на підприємстві.

Організація роботи кадрової служби на підприємстві. Порядок прийняття працівника на роботу. Укладення трудового договору. Установлення строку випробування. Прийняття на роботу сумісників. Укладення договір цивільно-правового характеру. Укладення договорів про матеріальну відповідальність. Заповнення особової картки. Облік використання робочого часу.

Порядок переведення на іншу роботу. Порядок переведення працівника у середні підприємства. Порядок переведення працівника на інше підприємство.

Оформлення відпусток. Оформлення службових відряджень. Оформлення документів при розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах.

Припинення трудового договору. Припинення трудового договору за згодою сторін, з ініціативи власника, за рішенням судових органів.

Ведення трудових книжок. Загальні вимоги до заповнення трудової книжки. Заповнення відомостей про працівника. Заповнення відомостей про роботу. Заповнення відомостей про нагороджування і заохочення працівника.

Відповідальність за порушення трудового законодавства. Строки зберігання документації з обліку особового складу працівників підприємства. Розробка посадових інструкцій.

Відповідальність за порушення трудового законодавства.

Література: [1-6,15-16,18, 57-58]

 

Тема 2. Облік заробітної плати: поняття, види та форми оплати праці

Нормативне регулювання розрахунків з оплати праці та їх обліку. Фонд оплати праці підприємства. Структура фонду основної та додаткової заробітної плати. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум.  Форми та системи оплати праці на підприємстві. Облік використання робочого часу. Облік виробітку. Тарифна система оплати праці та її складові. Порядок і строки виплати заробітної плати.

Література: [4, 10, 13, 15,44, 48, 58]

 

Тема 3. Облік розрахунків із оплати праці.

Облік розрахунків з оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. Порядок розрахунку середньої заробітної плати. Документальне оформлення порядку нарахування та виплати заробітної плати. Облік витрат на оплату праці.

Література: [4-5, 13-16,17-19,40,44, 46-48, 50-52,58]

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

Тема 4. Облік допомоги з тимчасової непрацездатності.

Облік нарахування, оподаткування та виплати допомоги з тимчасової втрати непрацездатності (лікарняні). Облік нарахування, оподаткування та виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Облік допомоги на поховання.

Література: [4-5, 10, 13-16, 23-24, 26, 32, 37, 46]

 

Тема 5. Облік нарахування та виплати відпускних

Види відпусток та порядок їх надання. Облік нарахування, оподаткування та виплати відпускних. Документальне оформлення відпускних. Порядок складання графіку відпусток. Порядок створення резерву на оплату відпусток та їх облік. 

Література: [1,5, 7,11, 19, 50-52, 58 ]

Тема 6. Облік утримань із заробітної плати.

Облік обов’язкових утримань із заробітної плати працівників. Облік єдиного соціального внеску (ЄСВ). Платники, ставки та об’єкт оподаткування ЄСВ та порядок взяття на облік у органах ДФС. Особливості обліку нарахування та сплати ЄСВ. Особливості нарахування та сплати ЄСВ із винагороди за договорами цивільно-правового характеру. Відповідальність при обчисленні та сплаті ЄСВ. Облік податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Податкова соціальна пільга та порядок її застосування. Оподаткування ПДФО вихідної допомоги. Відповідальність при обчисленні та сплаті ПДФО. Облік утримання із заробітної плати військового збору. Облік утримання за ініціативою роботодавця. Облік утримань за угодою між працівником і підприємством.

Література: [4-5, 13,20, 29-31, 46, 48, 50-54]

 

Тема 7. Облік розрахунків за іншими виплатами.

Облік нарахування та виплати матеріальної допомоги працівникам. Облік та оподаткування вихідної матеріальної допомоги. Облік нарахування та виплати працівникам допомоги на поховання. Облік нарахування та виплати працівникам цільової благодійної допомоги.  Облік нарахування та виплати працівникам не цільової благодійної допомоги. Облік нарахування та виплати працівникам допомоги з боку профспілкової організації. Індексація грошових доходів працівників та порядок її проведення. Документальне оформлення порядку індексації доходів громадян. Індексація заробітної плати працівників сумісників. Відповідальність за не проведення індексації заробітної плати на підприємстві. Облік витрат на страхування працівників. Облік розрахунків за операціями щодо фінансування виплат, пов’язаних із нещасним випадком на виробництві. Облік компенсації за рахунок воду соціального страхування на випадок безробіття.

Література: [24-28, 37-39, 40, 49]

 

 

Тема 8. Звітність з оплати праці.

Відображення інформації про розрахунки з оплати праці у фінансовій звітності. Складання персоніфікованої звітності. Звітність до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Звітність до фонду безробіття. Податкова звітність щодо ПДФО. Статистична звітність з оплати праці.

Література: [32-34, 54-56]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота – це самостійна робота студента, яка дає змогу оцінити засвоєння законодавчих, нормативних, теоретичних, методичних i практичних питань з дисципліни "Облік оплати праці".

Виконання контрольних робіт є завершальним етапом вивчення курсу. Робота над контрольною сприяє поглибленню i закріпленню теоретичних знань, одержаних студентами під час самостійного вивчення курсу, набуття навичок самостійної роботи.

Контрольна робота призначена для закріплення теоретичного матеріалу та його перевірки з дисципліни “Облік оплати праці” студентами по спеціальності  “Облік i аудит”.

До складу  контрольної  роботи входять такі розділи: методичні вказівки по виконанню контрольної роботи; теоретичні питання контрольної роботи; практичне завдання; рекомендована література.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Для виконання контрольної роботи потрібно знати необхідний теоретичний матеріал i ознайомитися з літературою, рекомендованою до вивчення курсу, зібрати, проаналізувати i узагальнити практичний  матеріал.

Контрольну роботу слід оформляти на стандартних аркушах паперу формату А4, зброшурованих у папку або в учнівському зошиті. Bci аркуші мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15-20 сторінок. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, курс, групу, а також прізвище, ініціали.

На першій сторінці записують питання вapiaнту контрольної роботи i проставляють номери сторінок, на яких викладено даний матеріал. На останній cтoрінці студент підписує роботу i ставить дату.

У кінці роботи необхідно подати список використаної літератури, вказавши при цьому прізвище та ініціали автора, повну назву книги (статті), місто, видавництво i рік видання.

Варіант вибирається по першій літері прізвища студента, а саме:

 

Літери

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

Д

К

Л

М

Н

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Літери

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Варіант

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відповіді на теоретичні питання повинні бути короткими, але змістовними i базуватися на вивченні рекомендованої літератури. У практичному завданні необхідно скласти журнал господарських операцій, провести розрахунки по операціям в яких не визначено суми,  визначити утримання із заробітної плати, заповнити звітні форми , вказані у вашому варіанті

Варіант 1.

Теоретична частина:

 1.  Порядок складання штатного розпису на підприємстві.
 2. Порядок створення резерву на оплату відпусток та його облікове відображення.  
 3. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків із оплати праці.
 4. Особливості прийняття працівників на роботу.
 5. Фонд оплати праці та його структура на підприємстві.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові (бухгалтеру) нарахована лютому місяці 2015 року заробітна плата за місяць у розмірі 5000 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 2. визначити скільки грошей отримає працівник на руки;
 3. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

Директор хворів із 7 по 16 листопада 20ХХр. (10 робочих днів). Розрахунковий період: травень-жовтень 2015 року.

Страховий стаж працівника 18 років і 3 місяці. Бухгалтером було встановлено що 3 робочі дні лікарняного має оплати роботодавець, а 7 робочих днів ФСС з ТВП.

Дані щодо нарахованих працівнику виплат наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Вихідні дані щодо нарахованих виплат для розрахунки лікарняних

Місяці

Відпра-цьовано днів

Зарплата за окладом

Пре-мія

Відпускні

Лікарняні

Сума заробітної плати з якої сплачено ЄСВ

Травень

19

18000

9000

-

-

20706

Червень

20

18000

9000

-

-

20706

Липень

6

5000

9000

7000

4000

20706

Серпень

22

18000

9000

-

-

20706

Вересень

22

18000

9000

-

-

23426

Жовтень

21

18000

9000

-

-

23426

Усього

?

?

?

?

?

?

Необхідно: розрахувати середньоденний заробіток для розрахунку лікарняного та визначити суму лікарняних, яку має отримати директор на руки.

 

 

 

Завдання 3.

Тривалість щорічної відпустки жінки за трудовим договором –                  28 к.дн., крім того, вона має право на додаткову відпустку на двох дітей до 15 років – 10 к. дн. Вона хоче піти у відпустку 15 травня 20ХХроку на 24 к. дн., а частину відпустки отримати грошовою компенсацією.

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період

Визначити самостійно 

Заробіток за розрахунковий період

78 000  грн.

Кількість к. дн., у розрахунковому періоді

355  к. дн.

Середня заробітна плата

?

Відпускні

?

Грошова компенсація

?

Необхідно:

1) розрахувати суму відпускних;

2) розрахувати суму компенсації за не використану відпустку.

 

Завдання 4.

Працівникові підприємства до ювілею було видано подарунок (ноутбук) і нараховано заробітну плату в сумі 3800,00 грн. Ставка нарахування ЄСВ становить 36,8%. Вартість ноутбука 4200,00 у т.ч. ПДВ.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати та визначити скільки на руки отримає працівник;

2) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із додаткового блага, яке отримав працівник;

3) відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку

 

Завдання 5.

У липні 2015 року працівник (основного виробництва) хворів. За цей місяць йому виплачена заробітна плата за відпрацьований час у сумі                     5600,00 грн. і лікарняні в сумі 4300,00 грн., з яких оплата перших 5 днів непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить 1300,00 грн., а допомога за рахунок коштів ФСС з ТВП – 3000,00 грн.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати та лікарняних та відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Варіант 2.

Теоретична частина:

 1. Розробка посадових інструкцій на підприємстві.
 2. Форми та системи оплати праці на підприємстві.
 3. Облік використання робочого часу.
 4. Облік єдиного соціального внеску (ЄСВ). Платники, ставки та об’єкт оподаткування ЄСВ. Відповідальність при обчисленні та сплаті ЄСВ.
 5. Оподаткування ПДФО вихідної допомоги.

 

Практична частина:

Завдання 1.

За січень 2015 року Харченко Ю. С. нарахована заробітна плата у розмірі 4000,00 грн, суму лікарняних 2000,00 грн, суму орендної плати за її  автомобіль 1000,00 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання із заробітної плати та лікарняних ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 2.  здійснити утримання із орендної плати ПДФО;
 3.  визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

 

Завдання 2.

Нараховано працівникові Карпенко В.І. винагороду за цивільно-правовим договором (за надані послуги) фізичній особі — не СПД у сумі 17000,00 грн.

Необхідно: провести утримання із суми винагороди за ЦПД – ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити яка сума підлягає перерахуванню до бюджету.

 

Завдання 3.

Працівник основного виробництва із 9 серпня 2015 року йде у щорічну відпустку на 24 к. дн. Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

 

Розрахунковий період

Серпень 20ХХ р. – Липень 20ХХ р.

Заробіток за розрахунковий період

49522,00 грн.

Кількість к. дн., у розрахунковому періоді

?

Середня заробітна плата

?

Відпускні

?

Необхідно:

 1. розрахувати кількість днів у розрахунковому періоді;
 2. визначити розмір середньої заробітної плати та суми відпускних;
 3. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми відпускних згідно чинного законодавства.
 4. провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець за ставкою 38%.
 5. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

 

 

Завдання 4.

Працівникові підприємства у грудні 20ХХ року нараховано заробітну плату в сумі 6000,00 грн. Крім того, на підставі наказу керівника як подарунок до Нового року за особливі досягнення в праці йому подаровано  мобільний телефон вартістю 3000,00 грн.

Необхідно: провести утримання ЄСВ та ПДФО із розміру заробітної плати та вартості подарунку та визначити, яка суму коштів має отримати працівник на руки.

 

Завдання 5.

Працівник хворів із 2 по 25 липня 2015 року (17 робочих днів). Його страховий стаж становить 4 роки.

Дані щодо заробітної плати працівника в розрахунковому періоді наведені у табл.3.

Таблиця 3

Дані щодо заробітної плати за розрахунковий період для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності

 

 

 

Розрахунковий період

Відпрацьовано робочих днів/ норма

Виплати за розрахункових період

Включено до розрахунку допомоги

 

Зарплата

 

Відпускні

 

Лікарняні

 

Разові виплати

Разом

Січень

20/20

7600,00

-

-

4000,00

(13-а зарплата )

?

?

Лютий

21/21

8500,00

-

-

-

?

?

Березень

16/21

4300,00

-

3800,00

600,00

(разова премія)

?

?

Квітень

14/20

5600,00

4200,00

-

2500,00

(допомога до відпустки, яка включається до ФОП)

?

?

Травень

20/20

8400,00

-

-

700,00

(мат. допомога разового характеру)

?

?

Червень

16/19

7900,00

-

-

-

?

?

Разом

?

?

?

?

?

?

?

Необхідно:

 1. заповнити всі колонки в табл. 3;
 2. розрахувати розмір середньоденної заробітної плати;
 3. розрахувати суму лікарняних, які має отримати працівник.

 

 

 

Варіант 3.

Теоретична частина:

 1. Організація роботи кадрової служби на підприємстві.
 2. Порядок прийняття на роботу сумісників, тимчасових та сезонних працівників.
 3. Облік витрат на страхування працівників.
 4. Правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб за формою № 1 ДФ.
 5. Облік ЄСВ. Особливості нарахування та сплати ЄСВ із винагороди за договорами цивільно-правового характеру.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові у лютому 2015 року нараховано заробітну плату у розмірі 24000,00 грн. і лікарняні за дні хвороби у лютому у розмірі 6000 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 2. визначити скільки грошей отримає працівник на руки.

 

Завдання 2.

Нараховано заробітну плату менеджеру відділу збуту за лютий 2015 року у розмірі  620 грн.

У січні 2015 року працівником була подана заява на застосування звичайної ПСП.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.  

 

Завдання 3.

Працівниця бажає взяти щорічну відпустку з 10 березня 2015 р.                   (24 к.дн) одразу після декретної.

У декреті вона була з 16 вересня по 09 березня 2015 року.

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період

?

Заробіток за розрахунковий період

Заробітна плата = 96 000 грн.

Декретні (за вересень-березень)=48120

(у т.ч. за березень – 826,38 грн.)

Кількість к. дн.,

у розрахунковому періоді

365 к. дн. – 10 с.н. дн. = 355 к. дн.

Середня заробітна плата

?

Відпускні

?

Необхідно:

1) розрахувати середньоденну заробітну плату працівниці;

2) розрахувати суму відпускних.

 

Завдання 4.

У липні працівникові основного виробництва нараховано заробітну плату за червень 2015 року  в сумі 1700,00 грн.

При цьому за першу половину місяця йому було виплачено аванс у розмірі 920,00 грн. Працівник має право на ПСП (є заява). Ставка нарахування ЄСВ становить 36,8%.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати та визначити, скільки працівник отримає на руки, якщо:

- варіант І – заробітна плата за першу половину місяця враховується та відображається в обліку як нарахована сума;

- варіант ІІ – коли аванс не нараховується, а тільки виплачується працівникові.

 

Завдання 5.

Працівниця, яку було прийнято на роботу на посаду помічника директора 15 січня 2015р., хворіла з 10.04.2015р. по 25.04.2015р.                                   (11 робочих днів). Страховий стаж працівників – 8 років і 11 місяців.

Бухгалтером встановлено, що 5 робочих дні оплачує підприємство, а решту днів – ФСС з ТВП.

Таблиця 4

Дані для розрахунку лікарняних за розрахункових період

 

 

Місяці

Відпрацьовано днів/ норма

Зарплата за окладом

Премія

Відпускні

Лікарняні

Разом  за місяць

Сума заробітної плати з якої сплачено ЄСВ

Сума доходу що входить до розрахунку

Січень 2015 р.

10/22

14000*

8000,00*

-

-

?

20706

?

Лютий 2015 р.

19/19

14000

8000,00

-

-

?

20706

?

Березень  2015 р.

10/22

8000

8000,00*

-

4000

?

20706

?

Усього

?

?

?

?

?

?

?

?

* - заробітна плата за окладом та премія  виплачуються у повному розмірі, якщо працівником було відпрацьовано робочий місяць (22 робочі дні).

Необхідно:

 1. розрахувати середньоденну заробітну плату працівника;
 2. визначити суму допомоги з тимчасової втрати працездатності, яку оплачує роботодавець і ФСС з ТВП.
 3. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із визначеної суми лікарняних та провести нарахування ЄСВ на суму лікарняного.
 4. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Варіант 4.

Теоретична частина:

 1. Порядок прийняття на роботу інвалідів, студентів та іноземців.
 2. Відповідальність за порушення трудового законодавства.
 3. Дайте характеристику нормативно-правовому забезпеченню обліку нарахування та виплаті заробітної плати.
 4. Облік нарахування, оподаткування та виплати допомоги з тимчасової втрати непрацездатності (лікарняні).
 5. Документальне оформлення відпускних. Порядок складання графіку відпусток.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові нарахована заробітна плата за березень 2015р. у сумі 5500 грн., а також додаткове благо у не грошовій формі, яке не є об’єктом ЄСВ у розмірі  3500 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми заробітної плати та додаткового блага;
 2.  визначити, яку суму коштів отримає працівник на руки.

 

Завдання 2.

Працівниця (продавець магазину), яка має двох дітей віком до 18 років написала у січні 2015 року заяву довільної форми та надала всі підтверджуючі документи. Заробітна плата за травень становить 3200,00 грн.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету;

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.  

 

Завдання 3.

Працівник відділу збуту готової продукції бере 14 днів щорічної відпустки з 25 травня 2015 року.  У липні, жовтні 2014 року, січні та квітні 2015 року йому виплачувалася премії за результатами роботи за попередні квартали у розмірі:

Премія за ІІ квартал 2014 р.= 9000 грн. (виплачувалися у липні);

Премія за ІІІ квартал 2014 р.= 9000  грн. (виплачувалися у жовтні);

Премія за ІV квартал 2014 р.= 4000 грн. (виплачувалися у січні);

Премія за І квартал 2015 р.= 4000 грн. (виплачувалися у квітні);

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі. Заробітна плата за період травень 2014 р. – квітень 2015 р. становила                  59520 грн.

Необхідно:

 1. розрахувати кількість днів у розрахунковому періоді;
 2. визначити розмір середньоденної заробітної плати та суму відпускних;
 3. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми відпускних згідно чинного законодавства;
 4. провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець на суму відпускних за ставкою 38%.
 5. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

Працівниця (бухгалтер) підприємства подала лікарняний листок у зв’язку з вагітністю та пологами за період 20 травня по 23 вересня                      2015 року. Графік роботи підприємства – 5 днів на тиждень.

Згідно із графіком із 1 по 10 січня 2015 року на підприємстві були новорічні канікули.

Розрахунковий період для визначення середньої заробітної плати із 01.11.2014 р. по 31.04.2015 р. 

У цьому періоді працівниця хворіла з 11 по 20 листопада 2014 року та  14 по 25 березня 2015 року.  Робочих днів у березні 2015 року було 22.

 Дані для розрахунку наведено у табл. 4.

Таблиця 4

Дані для розрахунку допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

Розрахунковий період

 

Заробітна плата

 

Разові

 виплати

 

Лікарняні

(дні хвороби)

Всього нараховано

за місяць

Календарні дні, що входять до розрахунку

Сума доходу що входить до розрахунку

20ХХ рік

Листопад

2800,00

-

650,00

(11  днів)

?

19

?

Грудень

2800,00

-

-

?

31

?

20ХХ рік

Січень

2800,00

2800,00 (премія за 2011р.)

-

?

31

?

Лютий

3500,00

-

-

?

29

?

Березень

2300,00

500 (матеріальна допомога)

600,00

(10  днів)

?

21

 

?

Квітень

3200,00

1300,00 (нецільова благодійна допомога)

-

?

30

?

Разом

?

?

?

?

?

?

 

Необхідно:

 1. заповнити всі пропущені клітинки у табл. 4;
 2. розрахувати розмір середньоденної заробітної плати;
 3. розрахувати суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
 4. відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 5.

Працівниці підприємства Присюді А.А. (бухгалтер) у квітні 2015 року було виплачено заробітну плату та нецільову благодійну допомогу в сумі              1600,00 грн. Заробітна плата Присюді А.А. становила 3200,00 грн.

Іншому працівникові Дикун Є.Н. (фінансовий директор) до відпустки було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 4500,00 грн. Заробітна плата та розмір відпускних, які були нараховані Дикун Є.Н. становила 6000,00 грн.

Працівник Караман П.В.(заступник директора) звернувся з проханням (заявою) оплатити його лікування в лікарні, що й було зроблено у розмірі 15000,00 грн.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум на працездатну особу на 01.01.2015 р. становили 1218,00 грн. Ставка нарахування ЄСВ для даного підприємства дорівнює 36,8%.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку:

 • нарахування заробітної плати та нецільової благодійної допомоги Присюді А.А.;
 • провести утримання із заробітної плати Присюді А.А. та визначити скільки коштів працівниця отримає на руки;
 • нарахування заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення  Дикун Є.Н.;
 • провести утримання із заробітної плати та матеріальної допомоги Дикун Є.Н. та визначити скільки коштів працівниця отримає на руки;
 • нарахування, оподаткування та виплату цільової благодійної допомоги на лікування Караман П.В.

 

Варіант 5.

Теоретична частина:

 1. Податкова соціальна пільга та порядок її застосування.

2.Облік нарахування та виплати працівникам допомоги на поховання.

 1. Порядок складання та подання в електронній формі персоніфікованої звітності.
 2. Строки зберігання документації з обліку особового складу працівників підприємства.
 3. Порядок заповнення трудових книжок. Облік бланків трудових книжок.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Фінансовий директор хворів із 01 по 14 лютого 2015р.                                       (10 робочих днів).

Розрахунковий період: із серпня 2014р. по січень 2015 року.

Страховий стаж працівника 6 років і 3 місяці. Бухгалтером було встановлено що 4 робочі дні лікарняного має оплати роботодавець, а 6 робочих днів ФСС з ТВП.

Дані щодо нарахованих працівнику виплат наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Вихідні дані щодо нарахованих виплат для розрахунки лікарняних

 

 

 

 

Місяці

Відпрацьовано днів/ норма

Зарплата за окладом

Премія

Відпускні

Лікарняні

Разом  за місяць

Сума заробітної плати з якої сплачено ЄСВ

Включено до розрахунку допомоги

Серпень

5/19

4500,00

2000,00

14300

-

?

20706

?

Вересень

20/20

18500,00

2000,00

-

-

?

20706

?

Жовтень

6/21

8500,00

2000,00

-

8350,00

?

20706

?

Листопад

8/22

12500,00

2000,00

-

9420,00

?

20706

?

Грудень

22/22

22600,00

2000,00

-

-

?

20706

?

Січень

21/21

24000,00

2000,00

-

-

?

20706

?

Усього

?

?

?

?

?

?

?

?

Необхідно:

 1. розрахувати середньоденний заробіток для розрахунку лікарняного та визначити суму лікарняних;
 2. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із визначеної суми лікарняних та провести нарахування ЄСВ на суму лікарняного
 3. визначити суму коштів до виплати;
 4. відобразити на рахунках бухгалтерського обліку порядок нарахування лікарняних за рахунок коштів підприємства та ФСС з ТВП

 

Завдання 2.

Нараховано заробітну плату директору за лютий 2015 року у розмірі                28000,00 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету;
 2. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 3.

Працівниця (маркетолог) іде у щорічну відпустку тривалістю 30 к.дн. з 16 травня 2015 року.

У грудні 2014 року вона була у відпустці без збереження заробітної плати – 14 к. дн. (як мати двох дітей у віці до 15 років – п.1 ч.1 ст. 25 Закону України  Про відпустки).

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період

травень 2014 року –

 квітень  2015 року

Заробіток за розрахунковий період

Заробітна плата – 32500 грн.

Лікарняні – 4100 грн.

Кількість к. дн., у розрахунковому періоді

?

Середня заробітна плата

?

Відпускні

?

Необхідно:

 1. Розрахувати кількість днів у розрахунковому періоді;
 2. Визначити розмір середньоденної заробітної плати та суми відпускних;
 3. Провести утримання ЄСВ, ПДФО  та ВЗ із суми відпускних згідно чинного законодавства;
 4. Провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець за ставкою 39,5%.
 5. Відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

Згідно з лікарняним листком працівник хворів із 8 по 19 квітня 2015 р. Страховий стаж працівника становить 12 років, оклад – 2800,00 грн.

У розрахунковому періоді (із 01.10.2014 р. по 31.03.2015 р.) працівник:

- хворів весь січень (з 1-го по 31-ше число). Цього місяця йому також було виплачено виробничу квартальну премію в сумі 700,00 грн.;

- хворів із 1 по 8 лютого, потім перебував у щорічній відпустці з 11 по 22 лютого. Заробітна плата за відпрацьовані в лютому дні становить               800,00 грн. У цьому ж місяці йому було виплачено премію до ювілею в сумі 500,00 грн.

Необхідно: нарахувати працівників суму допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

Завдання 5.

ТОВ «Гармонія» уклало із Фондом безробіття договір про працевлаштування безробітного з наданням дотації. Місячний оклад працівника відділу збуту встановлений у розмірі 2200,00 грн.

Для відшкодування понесених витрат роботодавець склав і подав до Фонду довідку про розмір заробітної плати, нарахованої та виплаченої працевлаштованому на дотаційне місце працівникові.

Середній рівень заробітної плати, за всіма видами економічної діяльності  в галузі за місяць, в якому працівникові нараховано заробітну плату становив 2750,70 грн. Тому в наступному місяці фонд перерахував роботодавцеві дотацію в розмірі встановленого середнього рівня.

Ставка нарахування ЄСВ, яку сплачує роботодавець становить 39%.

Необхідно: відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Варіант 6.

Теоретична частина:

 1. Порядок переведення, переміщення та вибуття працівників з підприємства.
 2. Облік податку з доходів фізичних осіб (ПДФО): ставки, об’єкт оподаткування.
 3. Порядок припинення з працівником трудового договору.
 4. Облік нарахування заробітної плати мобілізованим працівникам.
 5. Облікове відображення порядку нарахування, оподаткування та виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності.

 

Практична частина:

Завдання 1.

На підприємстві «Азарт» працює інвалід ІІ групи (бухгалтер) Халамівська О.І. У лютому 2015 р. йому була нарахована заробітна плата у розмірі 1650 грн. У січні 2015 р. працівницею була написана заява на застосування підвищеної ПСП.

Необхідно:

 1. Провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 2. Визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету та виплаті на руки інваліду ІІ групи.
 3. Відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

Працівник хворів із 8 по 24 липня 2015 року.

Страховий стаж працівника – 9,5 років, оклад – 3000,00 грн.

У розрахунковому періоді (із 01.01.2015 р. по 30.06.2015 р.) він перебував у відпустці з 7 по 18 травня, і цього місяця йому було виплачено: заробітну плату в сумі 1800,00 грн.; відпускні – 2500,00 грн.; і матеріальну допомогу до відпуски – 500,00 грн.

Необхідно: розрахувати працівникові  суму допомоги.

Завдання 3.

Плановий річний фонд заробітної плати працівників відділу збуту               (без відпускних) становить 2500157,00 грн. Планова річна сума відпускних дорівнює 452732,50 грн. Нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту за лютий 2015 р. – 324152,80 грн.

Необхідно:

1) розрахувати: коефіцієнт резервування; коефіцієнт, що збільшує резерв на суму ЄСВ; місячний резерв щодо працівників основного виробництва.

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

Фінансовий менеджер хворів із 02.02.2015 р. по 18.02.2015 р. (8 робочих днів). За розрахунковий період (серпень 2015 р. по січень 2015 р) йому нараховано виплати, які вказані в табл. 6.

Страховий стаж  працівника становить 6 років і 2 місяці. Бухгалтером було встановлено що 5 робочих дні лікарняного має оплати роботодавець, а 3 робочих днів ФСС з ТВП.

Таблиця 6

Вихідні дані щодо нарахованих виплат для розрахунки лікарняних

 

 

 

Місяці

Відпрацьовано днів/ норма

Зарплата за

 окладом

Матеріальна допомога на оздоровлення

Нараховано

 відпускні

Нараховано

 лікарняні

Сума доходу що входить до розрахунку

Серпень

19/19

5800

-

-

-

?

Вересень

5/22

5800*

5800

4500

-

?

Жовтень

21/21

5800

-

-

-

?

Листопад

22/22

6000

 

 

-

?

Грудень

10/22

6000*

-

-

850

?

Січень

21/21

6000

-

-

-

?

Усього

?

?

?

?

?

?

* - заробітна плата за окладом означає  заробітна плата за відпрацьований  місяць (22 робочі дні)

 

Необхідно:

 1. розрахувати середньоденну заробітну плату працівника;
 2. визначити суму допомоги з тимчасової втрати працездатності, яку ополчає роботодавець і ФСС з ТВП;
 3. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із визначеної суми лікарняних та провести нарахування ЄСВ на суму лікарняного;
 4. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

Завдання 5.

Працівник хворів із 15 по 19 квітня 2015 року. У декількох місяцях розрахункового періоду (із 01.10.2014 р. по 31.03.2015 р.) на підприємстві було встановлено режим неповного робочого дня – 4 години. Вихідні дані для розрахунку наведено в табл. 7.

Страховий стаж працівника – 10 років.

Необхідно: розрахувати працівникові  суму допомоги.

Таблиця 7

Дані для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності

Місяці

розрахункового періоду

Нарахована заробітна плата

Відпрацьовано годин

Середньоденна заробітна плата

Жовтень 2014 р.

800

92

 

 

 

 

Листопад  2014 р..

1000

88

Грудень  2014 р.

1200

84

Січень 2015 р.

1000

84

Лютий 2015 р.

2400

160

Березень  2015 р.

2400

159

Разом

8800

667

 

Варіант 7.

Теоретична частина:

1.Індексація грошових доходів працівників та порядок її проведення на підприємстві.

 1. Порядок складання колективного договору на підприємстві.
 2. Фонд оплати праці підприємства. Структура фонду основної та додаткової заробітної плати.
 3. Облік обов’язкових утримань із заробітної плати.
 4. Облік нарахування, оподаткування та виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Заступнику директора Монь І.І. за лютий 20ХХ року нараховано заробітну плату в сумі 24000,00 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 2.  здійснити нарахування на заробітну плату ЄСВ при умові, що ставка нарахування ЄСВ становить 38% (умовна).
 3.  відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

Завдання 2.

Працівник хворів із 16.01.2015 р. по 25.01.2015 р. За розрахунковий період (липень-грудень 2014 р.) йому нараховано 24000 грн. заробітної плати за 121 відпрацьований день.

Страховий стаж працівника становить 6 років 8 місяців. На період хвороби 3 робочі дні припало за рахунок підприємства, і 4 робочі дні за рахунок ФСС ТВП.

Необхідно:

 1. розрахувати середньоденну заробітну плату працівника;
 2. визначити суму лікарняних, які має сплатити роботодавець та ФСС з ТВП
 3. провести утримання із суми лікарняних ЄСВ, ПДФО та ВЗ за ставками, які установлені чинним законодавством.
 4. провести нарахування на суму лікарняних ЄСВ за ставкою, яка установлена чинним законодавством.
 5. визначити суму, яка підлягатиме виплаті працівнику на руки.

 

Завдання 3.

Підприємство на початку 2015 року розрахувало необхідний плановий розмір відпусткових на рік, для працівників основного виробництва,  у розмірі 895000,00 грн. Розмір планового річного фонду оплати праці становить 6520000,00 грн. У січні 2015 року фонд оплати праці становив  540100,00 грн.  

У березні на підприємство було прийнято чотири особи, при чому фонд оплати праці зріс на 125000,00 грн., а плановий розмір витрат на оплату відпусток і ЄСВ за рік у зв’язку з такими витратами зріс на 9400,00 грн. У березні фонд оплати праці становив 562200,00 грн.  

У травні декілька працівників пішли у відпустку. Сума фактично відпускних становила 16000,00 грн., а сума обчисленого ЄСВ (ставка ЄСВ становить 38% (умовно)).

Необхідно:

 1. розрахувати коефіцієнт резервування та коефіцієнт, що збільшує резерв на суму ЄСВ;
 2. визначити місячний резерв за період січень та березень звітного року.
 3. відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які мали місце у травні 2015 року.
 4.  відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

Працівниця, яка має двох дітей віком до 18 років написала у січні                  2015 року заяву довільної форми, та надала всі підтверджуючі документи. Заробітна плата за лютий 2015 року становить 3200,00 грн.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

 

Завдання 5.

Працівниці Наконечній М.В. (маркетолог) у березні 2015 року було нараховано заробітну плату у розмірі 1300,00 грн. та матеріальна допомога, яка виплачена до 8 березня у розмірі 300,00 грн. (має систематичний характер).

Працівниця 01.01.2015 р. написала заяву на застосування ПСП звичайної.

Працівник Сидоренко М.І. помер і потерпілій стороні Сидоренко В.В. було виплачено за рахунок коштів роботодавця допомогу на поховання у розмірі 4000,00 грн.

Ставка нарахування ЄСВ для даного підприємства 40,1%.

Необхідно: відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку:

 • нарахування заробітної плати та матеріальної допомоги Наконечній М.В. та проведення утримань із неї.
 • нарахування ЄСВ на заробітну плату та матеріальну допомогу;
 • визначити скільки на руки отримають коштів Наконечна М.В.
 • порядок надання допомоги на поховання потерпілій стороні  Сидоренко В.В.

 

Варіант 8.

Теоретична частина:

 1. Економічна сутність заробітної плати: поняття «заробітної плати», «мінімальної заробітної плати», «прожитковий мінімум». Структура заробітної плати на підприємстві.
 2. Система організації оплати праці на підприємстві.
 3. Облік робочого часу на підприємстві. Поняття робочого часу. Нормований та ненормований робочий час.
 4. Облік не обов’язкових утримань із заробітної плати.
 5. Облік вихідної матеріальної допомоги.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівника прийняли на роботу 1 лютого 2015 р., і першого ж дня він захворів. Перебував на лікарняному по 11 лютого 2015 р.

Його посадовий оклад, згідно з трудовим договором – 3200 грн.

Кількість робочих днів, установлених на підприємстві за розрахунковий період (серпень-січень) 126. Страховий стаж 2 роки і 3 місяці.

 

Необхідно:

 1. розрахувати середньоденну заробітну плату працівника;
 2. визначити суму допомоги, яку має сплатити роботодавець (припало 3 робочі дні) і ФСС ТВП (припало 5 робочих днів).
 3. визначити загальну суму допомоги, яка підлягає оподаткуванню ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 4. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із розміру допомоги;
 5. провести нарахування ЄСВ, який сплачує роботодавець згідно ставками встановленими чинним законодавством;
 6. визначити, яку суму допомоги має працівник отримати на руки.

 

Завдання 2.

Працівникові у лютому 2015 року нараховано заробітну плату у розмірі 10000,00 грн. і лікарняні за дні хвороби у лютому у розмірі 2000,00 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 2. визначити суму коштів до виплати;
 3. провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець за умови, що ставка нарахування ЄСВ становить 39%.

 

Завдання 3.

Плановий річний фонд заробітної плати працівників основного виробництва  (без відпускних) становить 672657,50 грн. Планова річна сума відпускних дорівнює 47342,50 грн. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва – 60000,00 грн. ставка нарахування ЄСВ на підприємстві – 36,95%.

Необхідно:

 1. розрахувати коефіцієнт резервування;
 2. коефіцієнт, що збільшує резерв на суму ЄСВ;
 3. місячний резерв щодо працівників основного виробництва;
 4. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

Необхідно: заповнити всі рядки таблиці 8, та таблиці 9, 10.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8

Витяг із розрахунково-платіжної відомості працівників адміністративного персоналу  за березень 2015 року

№ з/п

ПІБ працівника

Інформація про працівника

Доходи працівника за місяць

Утримання

Всього утримано

На руки

Заробітна плата

Лікарняні

Винагорода за ЦПД

ЄСВ

ПДФО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Гармаш В.В.

заступник головного бухгалтера

6000,00

3000,00

-

?

?

?

?

2

Крупка В.В.

Чорнобилець І категорії

1510,00

-

-

?

?

?

?

3

Кучма В.В.

Має трьох дітей віком до 18 років

5600,00

-

-

?

?

?

?

4

Тимошенко Ю.В.

Має двох дітей – одна з яких дитина інвалід

2000,00

1000,00

-

?

?

?

?

5

Карпенко М.П.

Найманий працівник за ЦПД

-

-

8500,00

?

?

?

?

6

Філоненко В.В.

Генеральний директор

22800,00

-

-

?

?

?

?

Разом

?

?

?

?

?

?

?

 

 

Таблиця 9

Нарахування ЄСВ, яке здійснює підприємство за березень 2015 року

 

Види  виплат

Ставки нарахування ЄСВ

Сума нарахованого доходу

Сума нарахованого ЄСВ

Заробітна плата

40,1%

?

?

Лікарняні

?

?

?

Винагорода за ЦПД

?

?

?

 

Таблиця 10

з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума., грн.

1

Сплачено ПДФО до бюджету

 

 

 

2

Сплачено ЄСВ до бюджету

 

 

 

 

 

Завдання 5.

Транспортне підприємство уклало на один рік договір страхування водія автомобіля Остапюк А. Д. Вид страхування - обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на  транспорті. Річна сума страхового платежу - 220 грн. Страховий внесок сплачено 1 лютого 2015року.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію.

Варіант 9.

Теоретична частина:

 1. Дайте перелік виплат, які не включаються до фонду оплати праці на підприємстві.
 2. Види та форми оплати праці на підприємстві.
 3. Облік витрат на оплату праці.
 4. Облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  
 5. Облік допомоги з тимчасової втрати непрацездатності сумісникам

 

Практична частина:

Завдання 1.

Фізичній особі нараховано у лютому 2015 року винагороду за договором цивільно-правового характеру за виконану роботу у розмірі             13000 грн.

Необхідно:

 1. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 2. визначити суму коштів до виплати.

 

Завдання 2.

Необхідно: заповнити всі рядки таблиці 11, та таблиць 12, 13.

Таблиця 11

Витяг із розрахунково-платіжної відомості працівників адміністративного персоналу  за  травень 2015 року

№ з/п

ПІБ працівника

Інформація про працівника

Доходи працівника

за місяць

Усього нарахованого доходу за місяць

Утримання

 

Всього утримано

На руки

Заробітна плата

Лікарняні

Дохід отриманий не в грошовій форм (як додаткове благо), який не є об’єктом оподаткування ЄСВ

ЄСВ

ПДФО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=8+9

11

1

Крупська В.В.

Директор

16000

8000

_

?

?

?

?

?

2

Діденко М.М.

Фінансовий директор

12000

-

6000

?

?

?

?

?

3

Алексеєва М.І.

Має двох дітей віком до 18 років

2200

2100

-

?

?

?

?

?

4

Михайлов С.М.

Батько який утримує дитину інваліда віком до 18 років

1600

-

-

?

?

?

?

?

5

Сергієнко М.В.

Менеджер

1600

-

3000

?

?

?

?

?

6

Онищенко В.М.

Бухгалтер

3000

2000

-

?

?

?

?

?

Разом

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Таблиця 12

Нарахування ЄСВ, яке здійснює підприємство за травень  2015 року

 

Види  виплат

Ставки нарахування ЄСВ

Сума нарахованого доходу

Сума нарахованого ЄСВ

Заробітна плата

40,1%

?

?

Лікарняні

?

?

?

 

Таблиця 13

з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума., грн.

1

Сплачено ПДФО та ВЗ до бюджету

 

 

 

2

Сплачено ЄСВ до бюджету

 

 

 

 

Завдання 3.

30.01.2015 р працівниця принесла за основним місцем роботи заяву про виплату допомоги і листок непрацездатності, оформлений згідно з вимогами законодавства.  

У листку непрацездатності зазначено період – 126 календарний днів на які працівниці слід надати відпустку по вагітності та пологах. Відбулося засідання комісії з соціальних питань, на якому було оформлено протокол із рішенням подати працівниці цю допомогу у розмірі 100% від середньої заробітної плати.

Бухгалтерія, отримавши протокол і листок непрацездатності, обчислила середню заробітну плату працівниці згідно Порядку 1266. Середньоденна заробітна плата становить 85 грн.

Необхідно: розрахувати суму декретних та відобразити порядок нарахування, оподаткування та виплати допомоги по вагітності та пологах на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

Підприємство у 2015 році уклало договір довгострокового страхування життя начальника відділу збуту Петренко С. М., який є вигодонабувачем за цим договором. Страхові платежі сплачуються щомісячно в сумі 1200,00 грн. Зарплата працівника – 5000,00 грн. Ставка ЄСВ, установлена підприємству згідно із класом професійного ризику виробництва, - 37 %.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції зі страхування життя працівникам підприємства (табл. 14).

Таблиця 14

Облік добровільного страхування життя працівникам підприємства

з/п

Зміст господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1.

Перераховано страховий внесок за працівника

 

 

 

 

2.

Нараховано працівнику:

- зарплату

 

 

 

 

- дохід у вигляді страхового внеску

 

 

3.

Утримано ЄСВ:

- із зарплати (

 

 

 

- із внесків за договором страхування

 

 

4.

Утримано ПДФО з доходу працівника за місяць

 

 

5.

Утримано військовий збір з доходу працівника

 

 

 

 

6.

Нараховано ЄСВ на дохід працівника 

 

 

 

 

7.

Сплачено до бюджету:

- ПДФО

 

 

 

 

- ЄСВ

 

 

- військовий збір

 

 

8.

Здійснено зарахування заборгованостей

 

 

 

 

9.

Перераховано зарплату працівникові

 

 

 

 

 

Завдання 5.

Працівник ТОВ «Меркурій» Куніс В.В. 25.02.2015 р. помер у віці 59,5 років. Підприємство надало вдові померлого Куніс З.С. допомогу на поховання у сумі 3200,00 грн. Крім того, надало допомогу на поховання за рахунок ФСС з ТВП у розмірі 2200,00 грн.

Необхідно: відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

Варіант 10.

Теоретична частина:

 1. Облік нарахування, оподаткування та виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
 2. Тарифна система оплати праці та її складові.
 3. Документальне оформлення обліку розрахунків з оплати праці.
 4. Порядок складання статистичної, податкової звітності з оплати праці та звітності до центру зайнятості.
 5. Облік нарахування, оподаткування та виплати матеріальної допомоги працівникам підприємства.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівнику Фещенку О.В. у лютому 2015 року надано матеріальну допомогу у розмірі 5000,00 грн. на підставі особистої заяви (оклад працівника 3000,00 грн.).

Необхідно:

 1. визначити, яку суму матеріальної допомоги працівник               Фещенко О.В отримає на руки;
 2. відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

 

Завдання 2.

Працівнику Павленко І.С. за березень місяць поточного року нараховано наступні види доходів:

1. Заробітна плата у розмірі 5600 грн.;

2. Премія у розмірі 800 грн.;

3. Нецільова благодійна матеріальна допомога – 800 грн.

Крім того, в березні працівник перевищив ліміт розмов по корпоративному телефону на 200 грн., але ці кошти підприємству не повернув. Також Павленко отримав кошти під звіт на господарські потреби в розмірі 500 грн, але повернув лише після 12 робочих днів з дня отримання.

Необхідно: розрахувати загальну суму ПДФО, яка буде утримана з доходів Павленка І.С.

 

Завдання 3.

Працівник хворів із 02.11.2014 р.  по 15.11.2014 р.. (8 робочих днів).

За розрахунковий період (травень-жовтень 2014 р.) йому було нараховано виплати, які вказані в табл. 15.

Страховий стаж  працівника становить 6 років і 2 місяці.

 Бухгалтером було встановлено що 5 робочих дні лікарняного має оплати роботодавець, а 3 робочих днів ФСС з ТВП.

 

Таблиця 15

Вихідні дані щодо нарахованих виплат для розрахунки лікарняних

Місяці

Відпрацьовано

днів

Зарплата за окладом

Матеріальна допомога на оздоровлення

Нараховано відпускні

Нараховано лікарняні

Травень

19

5800

-

-

-

Червень

20

5800

-

-

-

Липень

21

5800

-

-

-

Серпень

5

1000

5000

3500

1000

Вересень

22

5800

-

-

-

Жовтень

21

5800

-

-

-

Усього

?

?

?

?

?

Необхідно:

 1. розрахувати середньоденний заробіток працівника;
 2.  визначити розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності, який підлягає оподаткуванню.
 3. провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із розміру допомоги;
 4. провести нарахування ЄСВ, які здійснює роботодавець згідно ставки, яка встановлена чинним законодавством;
 5. визначити, скільки на руки отримає працівник коштів.

 

Завдання 4.

1) У травні 2015 року підприємство виплатило нецільова благодійна допомога у сумі 2000,00 грн. двом своїм працівникам – нинішньому та колишньому  (тепер пенсіонер). Заробітна плата працівника за травень місяць становила 1600,00 грн. і він має право на загальну ПСП.

Необхідно: розрахувати суму ПДФО, яку слід утримати із доходів працівника.

 

2) Працівник який був учасником бойових дій у Косово, виховує двох дітей віком до 18 років, один зі яких є інвалідом. Заробітна плата працівника становила 3200,00 грн. У заяві працівник указав що його дружина пільгу на дітей не застосовує.

Необхідно: визначити на яку ПСП може претендувати працівник та розрахувати суму ПДФО, яку слід утримати із доходів працівника.

 

3) Необхідно: визначити на яку ПСП може претендувати працівники підприємства:

1) працівник знаходиться у цивільному шлюбі і утримує трьох дітей віком до 18 років. Двоє з них його рідні діти, які проживають із ним після смерті дружини, а один син не усиновлена дитина другої дружини. Заробітна плата працівника становить 3000,00 грн.

2) розлучена жінка, яка утримує двох неповнолітніх дітей віком до 18 років. Заробітна плата працівниці становить 2000,00 грн.

 

 

Завдання 5.

Підприємство в квітні 2015 року прийняло на роботу за трудовим договором зареєстрованого «пільгового» безробітного. Роботодавець подав до центру зайнятості документи на надання компенсації. Оклад працівника – 3700,00 грн.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції щодо надання компенсації від ФСС на випадок безробіття (табл. 16)

Таблиця 16

Облік компенсації від ФСС на випадок безробіття

з/п

Зміст господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

 1.  

Нараховано працівникові зарплату за квітень

 

 

 

 

 1.  

Утримано із зарплати суми:

- ЄСВ

 

 

 

- ПДФО

 

 

- військового збору 

 

 

 1.  

Нараховано ЄСВ на суму зарплати (умовно)

 

 

 

 1.  

Перераховано до бюджету суми:

- ЄСВ

 

 

 

 

- ПДФО

 

 

- військового збору

 

 

 1.  

Виплачено зарплату працівникові

 

 

 1.  

Відображено заборгованість Фонду в сумі компенсації

 

 

 

 

 1.  

Визнано дохід від цільового фінансування

 

 

 

 

 1.  

Отримано компенсацію від Фонду

 

 

 

 

 

Варіант 11.

Теоретична частина:

 1. Облік розрахунків за операціями щодо фінансування виплат, пов’язаних із нещасним випадком на виробництві.
 2. Облік ЄСВ. Особливості оподаткування ЄСВ фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування
 3. Види відпусток та порядок їх надання.
 4. Сутність компенсації за створення нових робочих місць.
 5. Фонд оплати праці підприємств та його структура.

 

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівник іде у відпустку в липні 2015 року на 18 календарних днів. У січні 2015 року на підприємстві всім працівникам було підвищено оклади.

До підвищення оклад відпускника становив 2500 грн., після підвищення – 4000 грн. При коригуванні середньої зарплати для розрахунку відпуст­кових підприємство застосовує фактичний коефіцієнт підвищення.

Розрахунковий період для нарахування відпусткових - липень 2014 року - червень 2015 року. У цьому періоді місячна зарплата до підвищення (шість місяців із липня по грудень 2014 року) становила 2500 грн., після підвищення (шість місяців із січня по червень 2015 року) – 4000 грн.

Необхідно:  

 • розрахувати коефіцієнт коригування відпусткових;
 • суму скоригованої заробітної плати;
 • заробітну плату за розрахункових період із урахуванням коригування;
 • кількість календарних днів у розрахунковому періоді, які беруть участь у розрахунку відпусткових;
 • середньоденну заробітну плату для нарахування відпусткових з урахуванням коригування;
 • суму нарахованих працівникові відпусткових.

 

Завдання 2.

Працівник мобілізований з 01.07.14 р. У період з 28.04.14 р. по 11.05.14 р. він перебував у щорічній відпустці. Відпусткові становлять 1 500 грн.

У період з 26.05.14 р. по 30.05.14 р. він був у відрядженні, а з 09.06.14 р. по 17.06.14 р. - на лікарняному. Зарплата за тра­вень - 1 600 грн., у т. ч. середня зарплата за час відрядження - 600 грн. Зарплата за червень - 3400 грн.

Необхідно:

 • розрахувати суму середньої заробітної плати;
 • визначити одноденний заробіток мобілізованого працівника;
 • визначити суму коштів, які мають бути оплачені мобілізованому;

Примітка. При розрахунку середньої зарплати за два остан­ні місяці не враховуються виплати за час, про­тягом якого за працівником зберігався середній заробіток (відрядження, допомога з тимчасової непрацездатності, відпусткові тощо) (п. 4 По­рядку № 100). Отже, кількість робочих днів становить:

у травні – 10 р. д. [(19 р. д. - 4 р. д. (відпуст­ка) - 5 р. д. (відрядження)];

- у червні – 12 р. д. [19 р. д. - 7 р. д. (лікарня­ний)].

 

 

 

Завдання 3.

З державної виконавчої служби до бухгалтерії підприємства надійшов виконавчий лист про щомісячне утримання з доходу працівника Карпенко В.В. аліментів у розмірі 400,00 грн. на користь його неповнолітньої дитини. Утримання приписано проводити починаючи з лютого 20ХХ року. Дохід працівника за лютий 20ХХр. становить: заробітна плата – 1800,00 грн., надбавки за суміщення професій – 400,00 грн., премії за місяць – 500,00 грн.

Необхідно: відобразити в обліку дану господарську операцію (табл.17).

Таблиця 17

з/п

Зміст  господарської операцій

Кореспонденція рахунків

Сума., грн.

Дебет

Кредит

 1.  

Нараховано заробітну плату працівникові

 

 

 

 1.  

Утримано із заробітної плати суми:

- ЄСВ

 

 

 

- ПДФО

 

 

 

- ВЗ

 

 

 

- аліменти

 

 

 

 1.  

Нараховано ЄСВ на суму заробітної плати

 

 

 

 1.  

Перераховано суми:

 

 

 

- ЄСВ до бюджету

 

 

 

- ПДФО до бюджету

 

 

 

- ВЗ

 

 

 

- аліменти на картковий рахунок отримувача в банк

 

 

 

 1.  

Видано працівникові з каси заробітну плату 

 

 

 

 

Завдання 4.

Працівник із 7 липня 2015 року йде у від­пустку на 18 календарних днів (далі - к. д.). Його оклад становить 4 500 грн. Згідно з положенням про оплату праці працівникові щомісяця виплачується виробнича премія в розмірі 30 % місячного заробітку. Крім того, у квітні 2015 року йому була випла­чена премія за І квартал у сумі 2 800 грн.  У квітні працівник хворів: лікарняні становили 820 грн., зарплата за квітень - 3200 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді - 355, без урахування 10 святкових і неробочих днів (згідно зі ст. 73 КЗпП), що припадають на розрахунковий період.

Необхідно: розрахувати відпусткові працівникові.

 

Завдання 5.

Працівникові підприємства у січні 2015 року нараховано заробітну плату в сумі 6000,00 грн. Крім того, на підставі наказу керівника як подарунок до Нового року за особливі досягнення в праці йому видано мобільний телефон вартістю 3000,00 грн.

Необхідно: провести утримання ЄСВ та ПДФО із розміру заробітної плати та подарунку та визначити, яка суму коштів має отримати працівник на руки.

Варіант 12.

Теоретична частина:

 1. Облік утримання із заробітної плати військового збору.
 2. Порядок розрахунку середньоденної заробітної плати для нарахування допомоги по вагітності та пологам.
 3. Облік витрат на обов’язкове страхування працівників підприємства.
 4. Порядок складання статистичної звітності з оплати праці.
 5. Склад витрат на оплату праці.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівник пішов у відпустку з 23 червня на 21 к. д., тобто по 13 липня. Його оклад - 2800 грн. З 1 липня всім працівникам підприємства було підвищено тарифні ставки (оклади) на 20 %. По підприємству видано наказ про застосування коефіцієнта коригування в розмірі 1,1.

Заробітна плата  працівника за розрахунковий період (червень 2014 року - травень 2015 року) становить 33600 грн.

Необхідно: перерахувати відпусткові працівникові з урахуванням коригування окладів.

 

Завдання 2.

У грудні 2015 р. дохід, отриманий ПП «Петренко і К» від підприємцницьої діяльності, становить 23000,00 грн., витрати, пов’язані з такою діяльністю – 3000,00 грн.

Необхідно:

 • визначити чистий дохід, який оподатковується ПДФО;
 • визначити розмір ЄСВ, яку має сплатити підприємець на загальній системі оподаткування.

 

Завдання 3. 

Працівник відділу продажів призваний до армії з 07.07.14 р. Його оклад згідно зі штат­ним розписом - 2090 грн. Розрахунко­вий період: травень - червень 2014 року.

Із 19 р. д. червня працівник перебував у відпустці за свій рахунок з 16-го по 30-те (10 р. д.) та отримав зарплату в розмірі 990 грн. У травні на підприємстві був оформлений простій і всім співробітникам виплачували 2/3 окладу.

Необхідно:

- розрахувати середньо заробітну плату мобілізованого за липень;

- визначити одноденний заробіток працівника;

- визначити середню заробітну плату за період з 07.07.14 р. по 31.07.14р.;

- відобразити на рахунках бухгалтерського обліку виплати мобізіованому працівникові.

 

Завдання 4. 

Працівниця йде у відпустку з 1 липня 2015 року на 18 к. д. У розрахунковому періоді (із 01.07.14 р. по 30.06.15 р.) їй було виплачено:

 • зарплату в сумі 44 800 грн.;
 • премію за підсумками роботи за 2014 рік у сумі 3500 грн. (у лютому 2015 року);
 • відпусткові в сумі 3 800 грн. (у листопаді 2014 року за час попередньої відпустки).

Необхідно: розрахувати відпусткові працівниці.

Примітка. Оскільки премія за підсумками роботи за рік ви­плачена в поточному році за минулий рік, вона може бути включена до розрахунку відпуст­кових. Розрахунковий період для нарахування відпусткових становить 12 місяців, відповідно, уся річна премія бере участь у визначенні суми відпусткових.

 

Завдання 5. 

Працівникові нарахована заробітна плата за березень 2015 року в сумі 12000,00 грн., а також додаткове благо у не грошовій формі, які є об’єктом ЄСВ – 5000,00 грн.

Необхідно: провести утримання ЄСВ, ПДФО, ВЗ із суми заробітної плати та додаткового блага. Визначити, яку суму коштів отримає працівник на руки.

 

Варіант 13.

Теоретична частина:

 1. Облік добровільного страхування життя працівників.
 2. Облік утримання із заробітної плати ЄСВ.
 3. Порядок розрахунку середньої заробітної плати для нарахування відпускних.
 4. Недержавне пенсійне страхування працівників підприємства: його сутність та значення.
 5. Облік розрахунків із оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівник підприємства з 1 липня 2015 року йде у відпустку на 24 к. д. У квітні цього року він ненавмисно зіпсував робочий інструмент і два дні не міг виконувати свої основні обов'язки. Ці дні були оформлені як простій з вини працівника і не оплачувалися. Крім того, з нього був утриманий відповідний ма­теріальний збиток. Для працівника встановлено відрядну систему оплати праці, і в розрахунковому періоді (з 01.07.14р. по 30.06.15р.) його зарплата становить 16 200 грн.

Необхідно: розрахувати відпусткові

Завдання 2.

У листопаді 2015 р. згідно з книгою доходів і витрат дохід, отриманий ПП «Петренко і К» від підприємницької діяльності становив 30000,00 грн., витрати, які пов’язані з такою діяльністю – 10000,00 грн.

Необхідно:

 • визначити чистий дохід, який оподатковується ПДФО;
 • визначити розмір ЄСВ, яку має сплатити підприємець на загальній системі оподаткування;

 

Завдання 3.

Працівник був прийнятий на роботу 11.11.2014 р., а 10.07.2015 р. він звільняється у зв'язку зі скороченням штатів. У розрахунковому періоді (травень – червень) йому було виплачено: зарплату на загальну суму 9 700 грн.; квартальну премію в сумі 1200 грн. У розрахунковому періоді працівник відпрацював 38 робочих днів (далі - р. д.).

Необхідно:

- визначити суму виплат, що включається до розрахунку вихідної матеріальної допомоги;

- розрахувати середньоденну заробітну плату, середньомісячну кількість робочих днів та суму вихідної допомоги;

- відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з виплати вихідної допомоги.

 

Завдання 4.

Працівниця підприємства іде в черго­ву відпустку з 9 липня 2015 рік на 24 к. д. Її оклад - 4 800 грн. У розрахунковому періоді (з 01.07.14 р. по 30.06.15 р.) до 50-річного ювілею вона отримала цінний подарунок (планшет iPad) вартістю 5 000 грн. Відповід­но до положення про оплату праці, що діє на підприємстві, усім працівникам до 50-річного ювілею підносять цінні подарунки, вартість яких включається до ФОП підприємства й обкладається ПДФО та ЄСВ.

Необхідно: розрахувати суму відпусткових працівниці.

Примітка. Цінний подарунок відноситься до виплат, пов'язаних з ювілейними датами, і згідно з аб­зацом «и» п. 4 Порядку № 100 його вартість не враховується при розрахунку середньої зар­плати для нарахування відпусткових.

 

 

Завдання 5.

Головному бухгалтеру у березні 2015 року нараховано заробітну плату в розмірі 22000,00 грн. та лікарняні, за дні хвороби, у розмірі 6000,00 грн.

Необхідно: провести утримання ЄСВ, ПДФО, ВЗ та  визначити скільки грошей отримає працівник на руки.

 

Варіант 14.

Теоретична частина:

 1. Склад страхових виплат, пов’язаних із нещасним випадком на виробництві.
 2. Сутність компенсацій за створення нових робочих місць на підприємстві.
 3. Порядок організації кадрового обліку на підприємстві.
 4. Документальне оформлення порядку прийняття, переведення та звільнення працівника 
 5. Облік утримання ПДФО із заробітної плати та додаткового блага.

 

Практична частина:

Завдання 1.

За розпорядженням засновників з 01.03.2015р. підприємство перейшло на режим неповного робочого тижня - 3 дні на тиждень (понеді­лок, вівторок, середа). Працівник підприємства з окладом 1 500 грн. збирається в липні у відпустку на 18 к. д. Припустимо, що в розрахунковому періоді (з 01.07.14 р. по 30.06.15р.) зарплата працівника становила 16 000 грн.

Необхідно:

 • визначити кількість календарних днів у розрахунковому періоді;
 • розрахувати суму середньоденної заробітної плати;
 • визначити суму відпусткових.

 

Завдання 2.

Необхідно: визначити у яких випадках та при наявності яких документів працівник має право на застосування ПСП:

1. Працівник працює на 0,5 ставки за сумісництвом, де його щомісячна зарплата становить 1500 грн.

2. Роботодавець орендує у свого працівника нежитлове приміщення.

Щомісячна зарплата працівника – 1700 грн., орендна плата – 150 грн.

3. Зарплата працівниці 1750 грн. Згідно із заявою їй надано матеріальну допомогу в сумі 650 грн.

4. Працівник підприємства отримує зарплату в розмірі 1680 грн. та одночасно зареєстрований підприємцем

5. На підприємство прийнято студента-контрактника з окладом у розмірі 1600 грн.

6. Одинока мати, яка має неповнолітню дитину, оформлена за трудовою угодою

7. Розлучена жінка має неповнолітнього сина. Її зарплата становить                              1700 грн. на місяць

8. Вдова виховує двох дітей віком 12 та 8 років, її зарплата – 3200 грн.

9. Працівник має трьох дітей, двоє з яких проживають із його дружиною від першого шлюбу. Чи має він право на ПСП як батько трьох дітей?

 

Завдання 3.

Працівник був направлений у відрядження з 1 по 5 липня 2015року на 5 р. д. У проїзних документах зазначено дату від'їзду - 01.07.2015 р. 23.55.

У зворотному квитку стояла дата прибуття – 05.07.2015 р. 00.15.

За травень і червень 2015 року співробітникові було нараховано та виплачено:

 • основну зарплату за відпрацьований час – 6400 грн.;
 • премію за перевиконання плану продажів (комісійна винагорода) за травень – 1080 грн.;
 • разову матеріальну допомогу у зв'язку із сімейними обставинами (оплата лікування, лікарняний був оформлений у квітні 2015 року) – 1000грн.;
 • середню зарплату за час відрядження з 19.05.2015 р. по 22.05.2015 р. - 480 грн.

Необхідно:

 • обчислити суму виплат, які беруть участь у розрахунку;  
 • визначити кількість робочих днів співробітника у розрахунковому періоді;
 • розрахувати одноденний заробіток та середню заробітну пдату за час липневого відрядження.

Примітка. Матеріальна допомога до роз­рахунку не береться (пп. б п. 4 Порядку № 100). При цьому не має значення, який характер но­сить ця допомога - разовий чи систематичний (виплачується згідно з колдоговором усім працівникам).

 

Завдання 4.

Працівник ТОВ «Гармонія» збирається у чергову відпустку з 1 липня 2015 року на 18 к. д. У розрахунковому періоді (з липня 2014 року по червень 2015 року) йому була нарахована зарплата в сумі 42400 грн. і двічі виплачена матеріальна допомога: перший раз – систематичного характеру (видається всім працівникам до відпустки) в сумі 1500 грн. і другий раз – разового характеру за сімейними обставинами в сумі 2000 грн.

Необхідно: розрахувати суму відпусткових.

Примітка. Відповідно до п. 4 Порядку № 100 матеріальна допомога, що видається працівникам, не враховується при розрахунку середньої зарплати для нарахування відпусткових. При цьому до розрахунку не включається будь-яка матеріальна допомога, у тому числі і та, що виплачується за колдоговором усім працівникам, тобто носить систематичний характер.

Згідно з Інструкцією № 5 ця допомога відноситься до ФОП підприємства, а отже, повинна включатися до розрахунку середньої заробітної плати для нарахування відпусткових. Завважимо, що правила нарахування відпусткових установлені Порядком № 100, тому саме на підставі цього документа визначається, чи потрібно включати ту або іншу виплату до розрахунку відпусткових. Таким чином, матеріальна допомога в розрахунку середньої зарплати для нарахування відпусткових не бере участі.

 

Завдання 5.

Працівникові нарахована заробітна плата за березень 2015 року в сумі 15000,00 грн., а також додаткове благо у не грошовій формі, які не є об’єктом ЄСВ, - 8000,00 грн.

Необхідно: провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми заробітної плати та додаткового блага. Визначити, яку суму коштів отримає працівник на руки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК літературних джерел

 

 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971. № 322-VIII

[Остання редакція станом на 01.02.2015].

 1. Податковий кодекс України від 2.12.2010. № 2755-VI. [Остання редакція станом на 17.01.2015].
 2. Закон України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993. № 3356-ХІІ.
 3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995. № 108/95-ВР. (редакція станом на 11.08.2013).
 4. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996. № 504/96-ВР.
 5. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-ХІІ.
 6. Закон України від 28.12.2014.-№ 80-VIII. «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
 7. Закон України від 28.12.2014 № 71--VIII. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»
 8. Закон України від 28.12.2012. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».
 9. Закон України від 28.12.2012. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці».
 10. Постанова КМУ від 26.09.2001.-.№ 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».
 11. Постанова КМУ від 27.04.1993. № 301 «Про трудові книжки працівників».
 12. Постанова КМУ від 08.02.1995. № 100 «Про порядок обчислення середньої заробітної плати».
 13. Постанова КМУ від 28.03.1997. № 278 «Про список сезонних робіт і сезонних галузей».
 14. Постанова КМУ від 06.05.2001. № 439 «Про порядок  оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
 15. Постанова КМУ від 17.07.2003. № 1078. «Про порядок проведення індексації грошових доходів населення.
 16. Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле­ними похованням, затверджене постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008. № 25. Положення про реєстр страхувальників, затверджене наказом Мінфіну України від 24.11.2014. № 1162.
 17. Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011. № 4.
 18. Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою правління ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 27.04.2007. № 24.
 19. Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010. № 26.
 20. Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, затверджений наказом Мінпраці та соцполітики України від 07.03.2013. № 103.
 21. Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 13.03.2013. № 153.
 22. Порядок проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 09.03.2011. № 233.
 23. Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 15.04.2013. № 347.
 24. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015. № 435.
 25. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001. № 439.
 26. Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату Заробітної плати, затверджений наказом Міндоходів і зборів України від 09.09.2013. № 453.
 27. Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затверджений наказом ДПАУ від 22.12.2010. № 984.
 28. Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014. № 1162.
 29. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011. № 1232.
 30. Постанова правління ФСС з ТВП від 23.06.08 р. № 25 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації».
 31. Постанова КМУ від 13.08.2014. № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами».
 32. Наказ МОЗ України від 04.07.2007. № 370 «Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості».
 33. Наказ Держкомстату України від 05.12.2008. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці».
 34. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Державного комітету з праці та соціальних питань від 20.07.1984. № 213.
 35. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.1997. № 346.
 36. Наказ Міністерства праці України «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення» від 19.12.2005. № 420.
 37. Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005. № 286.
 38. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 31.01.2004. № 5.
 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджено Міністерством фінансів України від 31.12.2000. № 20.
 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999. № 318.
 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2000. № 601
 42. Наказ МОЗ від 13.11.2001. № 455 «Про порядок затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»
 43. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений наказом МФУ від 19.04.2001. № 186.
 44. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 455.
 45. Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений Наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013. №458
 46. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку».
 47. Наказ Держкомстату «Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики праці» від 03.08.2009. № 294
 48. Матвєєва В., Кузнєцов В., та ін. Кадрова документація. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2010. – 464с.
 49. Андрущак Б.В., Беднарчук Г.В., Тарасова М.О. Заробітна плата від А до Я– К. «Дебет кредит – Галицькі контракти» - 2011. – 319с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Додаток  1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ВІДДІЛЕННЯ заочно-дистанційного навчання

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з   дисципліни: “Облік оплати праці”

 

 

 

 

Виконав (ла)  студент (ка)____групи_____курсу

 

_________________________________________

                                                                              (прізвище, ім`я, по-батькові)

 

Перевірив

________________________________________________

(прізвище, ім`я, по-батькові)

 

                                           

Київ – 20__