Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік розрахунків за податками

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ВІДДІЛЕННЯ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

із дисципліни:"Облік розрахунків за податками"

для студентів заочного відділення

спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2015 рік

 

Методичні рекомендації для виконання  контрольних робіт із дисципліни: "Облік розрахунків за податками" для студентів заочного відділення спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит” – 30 с.

 

 

Розробник: кандидат економічних наук, ст. викладач О. А. Юрченко.

 

Методичні рекомендації для виконання  контрольних робіт із дисципліни: "Облік розрахунків за податками" затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку. Протокол від  «28» вересня 2015 року № 2.

 

Схвалено Вченою радою факультету «Обліку та аудиту»

Протокол  від «____»___________20___ року  №_______

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Контрольна робота з дисципліни «Облік розрахунків за податками» є результатом знань студентів, якими вони оволоділи під час лекцій й практичних занять з даної дисципліни та є умовою отримання заліку (іспиту).

Зміст контрольна роботи - контрольна робота складається з вступу,  теоретичних питань та одного практичного завдання й списку використаної літератури. Перші чотири питання пов'язані з загальною теорією податків (сутність, предмет, об’єкт та суб’єкт оподаткування тим чи іншим податком, базу оподаткування, звітність та пільги в оподаткуванні). Дані питання передбачають аналіз Податкового кодексу України, а також наказів ДФС України. Всі питання повинні бути оформлені в одній контрольній роботі, яка передається на перевірку в терміни, узгодженні викладачем.

Студент повинен обрати свій варіант контрольної роботи, в залежності від першої букви власного прізвища. Розподіл варіантів подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Літери

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

Д

К

Л

М

Н

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Літери

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Варіант

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Контрольна робота повинна мати відповіді на поставлені питання та розв’язок практичної її частини. Контрольна робота в текстовій частини виконується в довільній формі, дотримуючись порядковості питань. Робота повинна містити титульну сторінку, перелік питань, текстову частину та практичну частину, список використаної літератури. Обсяг контрольної роботи – 10-15 сторінок. Контрольна робота оформлюється на листках паперу формату А 4 (210х297 мм). Титульна сторінка оформлюється згідно загальних методичних вказівок до виконання курсових та контрольних робіт. Відповіді на теоретичні питання повинні бути короткими, але змістовними i базуватися на вивченні рекомендованої літератури. У практичному завданні необхідно скласти журнал господарських операцій, провести розрахунок податків.

Варіант 1.

Теоретична частина:

 1. Сутність податку на додану вартість та його платники.
 2. Платники, порядок справляння та сплата державного мита.
 3. Сутність і склад місцевих податків і зборів.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Необхідно: визначити, що є правом податкового органу, а що є правом платника податку:

 1. одержувати безоплатно від установ НБУ та комерційних банків інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках суб’єктів підприємницької діяльності;
 2. обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат;
 3. залік чи повернення надміру сплачених податків;
 4. вивчати та перевіряти первинні документи, що використовуються в бухгалтерському та податковому обліку;
 5. бути присутнім під час проведення перевірок;
 6. складати протоколи про адміністративні порушення;
 7. одержувати безоплатно щомісячно від митних органів звітні дані про ввезення на митну територію України імпортованих товарів та справляння при цьому податків.

 

Завдання 2.

Необхідно: визначити, які з наведених нижче виробничих ситуацій оподатковуються ПДВ та визначити базу їх оподаткування.

1) Українське підприємство «Вега» закупило на території Польщі товар та продало його російській фірмі «Амела» - без перетину митного кордону України.

2) Українське підприємство «Вега» продало білоруській фірмі «Радуга» продукцію власного виробництва. Покупець прийняв продукцію на складі підприємства та використовував на митній території України як сировину для виготовлення іншої продукції.

3) Українське підприємство «Вега» (м. Київ) продало продукцію власного виробництва (будівельні матеріали) російській фірмі «Бета». Будівельні матеріали покупець перевіз на будівельний майданчик (Київська область).

4) Українське підприємство «Сигма» закупило товар у Росії (м. Тула) та поставило його латвійській фірмі «КК». Перевезення здійснював покупець власним транспортом. Місце постачання є територія Росія (м. Тула), де товар перебував до початку перевезення.

5) Резидент фірма «Альфа» постачає зі свого складу на території України нерезиденту матеріали для будівництва на 36000 грн. без ПДВ. Будівельні матеріали не вивозяться за межі митної території України, а використовується в Україні.

6) Підприємство виконує роботи з будівництва офісного приміщення на території України. Замовником робіт виступає нерезидент. Загальна вартість робіт становить 6000 дол. США. Оплата послуг проводиться рівними частинами по 12000 дол. США. 

 

Завдання 3.

Підприємство – вітчизняний виробник реалізує сигарети з фільтром, на які ним задекларована мінімальна роздрібна ціна 4,20 грн. за пачку із ПДВ. Обсяг реалізації за жовтень 20ХХ року станови – 15000 пачок (300 000 шт.).

Необхідно: розрахувати суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету із застосуванням адвалерної (становить 25% обсягу) і специфічної (становить 110,64 грн. / тис. шт.) ставок (пп.215.3.2 ПКУ).

 

Варіант 2.

Теоретична частина:

 1. Елементи податку та їх характеристика.
 2. Документальне оформлення розрахунків із ПДВ.
 3. Платники, порядок обчислення і сплати транспортного податку.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Дані для розрахунку: підприємство-платник ПДВ в лютому поточного року здійснило наступні операції:

- купило комп’ютери на суму 600000 грн. з ПДВ;

- купило взуття у фізичної особи - платника єдиного податку, що не є платником ПДВ на суму 24000 грн.

- придбало холодильник та подарувало його працівнику на День народження – 12000 грн. з ПДВ.

Придбані товари підприємство реалізувало наступним чином: 40% комп’ютерів в Росію, а 60% - в Україну; 100% взуття – на території України. Торгова націнка склала – 25%.

Необхідно: визначити суму ПДВ до сплати в бюджет.

 

Завдання 2.

Працівнику Павленко І.С. за березень місяць поточного року нараховано наступні види доходів:

1. Заробітна плата у розмірі 5600 грн.;

2. Премія у розмірі 1800 грн.;

3. Нецільова благодійна матеріальна допомога – 1800 грн.

Крім того, в березні працівник перевищів ліміт розмов по корпоративному телефону на 1200 грн., але ці кошти підприємству не повернув. Також Павленко отримав кошти під звіт на господарські потреби в розмірі 1500 грн, але повернув лише після 12 робочих днів з дня отримання.

Необхідно: розрахувати загальну суму ПДФО, яка буде утримана з доходів Павленка І.С.

 

Завдання 3.

Необхідно: розрахувати за специфічними ставками акцизний податок, при умові, що виробник шампанських вин реалізував у жовтні 20ХХр. 70 000л. шампанського. Ставка акцизного податку – 3,38грн. за 1 л. (пп.215.3.1ПКУ).

 

Варіант 3.

Теоретична частина:

 1. Платники, об’єкт і база оподаткування податку на прибуток.
 2. Електронне адміністрування ПДВ.
 3. Види відповідальності платників податку за порушення податкового законодавства

 

Практична частина:

Завдання 1.

Необхідно: визначити розмір відповідальності, що буде застосовано до платника податків по результатах перевірки.

Дані для розрахунку:

У підприємства під час позапланової перевірки правильності нарахування ПДВ за минулий рік виявлено, що в травні минулого року підприємство поставило до відшкодування ПДВ в розмірі 4000 грн. (в рахунок погашення податкових зобов’язань наступних звітних періодів). В червні минулого року у підприємства до сплати в бюджет задекларовано 5000 грн., але фактично сплачено 1000 грн. в рахунок того, що 4000 грн. ПДВ травня місяця відображено в рахунок погашення податкових зобов’язань наступних звітних періодів. Результати позапланової перевірки встановили неправомірність бюджетного відшкодування травня минулого року, а податковий орган зняв з підприємства ПДВ до відшкодування в розмірі 4000 грн.

 

Завдання 2.

Працівниця, яка має двох дітей віком до 18 років написала у січні                  20ХХ року заяву довільної форми, та надала всі підтверджуючі документи. Заробітна плата за лютий 20ХХ року становить 3100,00 грн.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

 

 

 

Завдання 3.

Необхідно: розрахувати за специфічними ставками акцизний податок, при умові, що імпортер сигар увіз 500 кг кубинських сигар. Ставка акцизного податку – 172,11 грн. за 1 кг. (нетто) (пп.215.3.2 ПКУ).

 

Варіант 4.

Теоретична частина:

 1. Оподаткування ПДФО операцій з рухомим та нерухомим майном і доходів від дарування.
 2. Податкове адміністрування: сутність і значення.
 3. Особливості спеціального режиму оподаткування ПДВ.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Необхідно: заповнити податкову накладну на часткову передоплату.

Дані для заповнення:

ТОВ «Щедра земля» (платник ПДВ) за договором поставки від 20.09.20ХХ р. № 243 отримало 23.09.20ХХ р. від покупця ТОВ «Родинний кошик» (платник ПДВ) 50% передоплати в сумі 12 тис. грн. із ПДВ. Цим договором передбачено відвантажити покупцю:

 • картоплі – 900 кг за ціною 6,00 грн. у т.ч. ПДВ;
 • моркви – 800 кг за ціною 8,40  грн. у т.ч. ПДВ;
 • буряку – 700 кг за ціною 7,20  грн. у т.ч. ПДВ;
 • цибулі – 350 кг за ціною 9,60  грн. у т.ч. ПДВ;
 • часнику – 580 кг за ціною за ціною 6,00 грн. у т.ч. ПДВ

 

Завдання 2.

У липні 20ХХ року підприємство здійснило такі операції:

– 14 липня придбало товари на суму 10000 грн (крім того ПДВ – 2000 грн). ПН було зареєстровано постачальником у ЄРПН 15 травня;

– 17 липня поставило товари платнику ПДВ на суму 8000 грн. (крім того ПДВ – 1600 грн.). Цього ж дня ПН було зареєстровано в ЄРПН;

– 29 липня поставило товари неплатнику ПДВ на суму 4000 грн. (крім того ПДВ – 800 грн.).

Необхідно:

– визначити суму ПДВ до сплати підприємством-постачальником;

– розрахувати суму ПДВ за формулою на дату відвантаження товару неплатникові;

– проаналізувати стан формули і роглянити дії постачальника при умові:

а) постачальник перераховує суму, якої не вистачає для реєстрації ПН у ЄРПН, на рахунок у СЕА;

б) постачальник вирішує не реєструвати ПН у ЄРПН.

 

Завдання 3.

ПП «Артеменко» (платник ЄП ІІІ групи) у ІІ кварталі 20ХХ року здійснив наступні операції:

 • Отримав оплату від ТОВ «Віра» 25000 грн. по акту виконаних робіт від 15 січня цього року;
 • Надав послуги та підписав акт виконаних робіт на суму 18 000 грн.;
 • Придбав товари для подальшого перепродажу на суму 12 000 грн. з ПДВ;
 • Реалізував придбані  товари з торговою націнкою 30%;
 • Отримав кошти від продажу особистого автомобіля – 100 000 грн.;
 • Отримав грошові кошти у якості поворотної фінансової допомоги зі строком повернення 29.06.20ХХр. – 5000 грн.
 • Отримав проценти по депозиту – 2000 грн.;
 • Отримав роялті за надані авторські права – 5000 грн.
 • Надійшла по поточний рахунок передоплата від покупця в розмірі 18000,00 грн.

Необхідно: розрахувати суму єдиного податку.

 

Варіант 5.

Теоретична частина:

 1. Облік податкового кредиту з ПДВ.
 2. Платники, об’єкт та база оподаткування акцизного податку.
 3. Спрощена система оподаткування для сільськогосподарських підприємств: платники та об’єкт оподаткування.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Необхідно: визначити суму ПЗ та ПК, суму ПДВ що підлягає сплаті до бюджету у вересні поточного року

Дані для розрахунку:

Операції за серпень:

 1. підприємство надало послуги ТОВ «Меркурій» (резидент, платник ПДВ) на суму 12000,00 грн у т. ч ПДВ.;
 2. відвантажено 3 холодильники (товар) ТОВ «Ікра» (платник ПДВ) на суму 18000,00 грн у т ч. ПДВ.
 3. перерахувало аванс за товари ТОВ «Гілька» (платник ПДВ) на суму 36000,00 грн у т.ч. ПДВ;
 4. отримало товари на склад на суму 36000,00 грн у т.ч. ПДВ від ТОВ «Гілька»
 5. відвантажило товари ТОВ «А-Зеро» (Республіка Польща) на суму 18000,00 грн;
 6. отримано брокерські послуги від ТОВ «Меден» (Швеція) на суму 24000,00 грн;
 7. ліквідувало автомобіль, первісна вартість якого становила 48000,00 грн., накопичений знос 44000,00 грн., звичайна ціна становила 3600,00 грн.
 8. отримано товари від ПП «Аляска» для використання не в господарській діяльності питну воду вартістю 960,00 грн., в т.ч. ПДВ;
 9. отримало передоплату від покупця за товар А на суму 180000,00 грн.                        у т.ч. ПДВ;
 10. отримано від ТОВ «Папірус» - неплатника ПДВ товари вартістю 12500,00 грн.

 

Операції за вересень:

 1. отримано кошти від ТОВ «А-Зеро» (Республіка Польща) на суму 18000,00 грн.;
 2. відвантажено товар А на суму 180000,00 грн. у т.ч. ПДВ;
 3. повернено від ТОВ «Ікра» (платник ПДВ) один несправний холодильник (проведено відповідні коригування у податковій накладній) на суму 6000,00 грн. у т.ч. ПДВ.
 4. відвантажено товар Б покупцю, договірна вартість якого становила 18000,00 грн. у т.ч. ПДВ, а ціна придбання становила 20600,00 грн. у т.ч. ПДВ.
 5. виплачено заробітну плату працівникам підприємства в сумі 12000,00 грн.

 

Завдання 2.

Згідно із трудовим договором із працівником підприємство оплачує орендоване ним житло. Вартість оренди становить 1800,00 грн. на місяць. Ця сума видається працівникові з каси підприємства. Заробітна плата працівника за місяць становить 7000,00 грн.

Необхідно: розрахувати ПДФО та ВЗ із доходів працівника.

 

Завдання 3.

Нафтопереробне підприємство реалізувало 30 тон бензину марки А-95 євро на суму 100 000 грн., в т.ч. ПДВ – 16 667 грн. Ставка акцизного податку склала 198 євро за 1000 кг. Курс євро на момент реалізації склав 26,54 грн. за 1 євро, а на перший день звітного кварталу – 26,48 грн. за 1 євро.

Необхідно: розрахувати суму акцизного податку, яку підприємство сплатить при реалізації палива.

 

Варіант 6.

Теоретична частина:

 1. Касовий метод обліку ПДВ.
 2. Оподаткування ПДФО додаткового блага, нецільової благодійної допомоги та виграшів і призів.
 3. Групи платників єдиного податку та їх характеристика.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Необхідно:

1) визначити базу оподаткування ПДВ під час ліквідації основного засобу (будівельного обладнання) та визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ за трьома варіантами;

2) відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1).

Дані для розрахунку:

У ІІ кварталі ТОВ «Караван» придбало будівельне обладнання вартістю 48000,00 грн. у т.ч. ПДВ., податковий кредит з ПДВ було відображено у періоді придбання.

У IV кварталі внаслідок аварії обладнання стало непридбаних для використання тож підприємство прийняло рішення ліквідувати цей об’єкт (акт на списання основного засобу до податкової інспекції не було подано). На дату ліквідації сума нарахованої амортизації дорівнювала 7000,00 грн, звичайна ціна: варіант І – 35000,00 грн. без ПДВ; варіант ІІ – 33000,00 без ПДВ; варіант ІІІ – 31000,00 грн. без ПДВ.

Таблиця 1

Облік ліквідації основних засобів за самостійним рішенням

платника податку 

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

 
 
 1.  

Придбано обладнання

 

 

 

 

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної

 

 

 

 

 1.  

Сплачено постачальнику за отримане обладнання

 

 

 

 

 1.  

Введено обладнання в експлуатацію

 

 

 

 

 1.  

Нараховано амортизацію

 

 

1000

 

 1.  

Актом списано об’єкт основних засобів – на підставі прийнятого рішення про ліквідацію

 

 

 

 

 1.  

Списано суму накопиченого зносу

 

 

 

 

 1.  

Визначено податкове зобов’язання з ПДВ:

 

- варіант І

 

 

 

 

- варіант ІІ

 

 

 

 

- варіант ІІІ

 

 

 

 

           

 

 

Завдання 2.

Підприємство імпортувало 10000 пляшок пива солодового (місткістю 0,5 літра, вміст алкоголю 7,5%), контрактною вартістю 5 200 євро. Ставка акцизного податку склала 0,87 грн. за 1 літр.

Необхідно: розрахувати суму акцизного податку, яку підприємство сплатить при ввезенні пива солодового.

Завдання 3.

Перебуваючи на загальній системі, підприємець ПП «Остапенко» 30 березня 20ХХ року сплатив ТОВ «Гармонія» за 100 ящиків (ціна одного ящика – 10,00 грн.) 1000 грн.

З 1 квітня він став платником ЄП третьої групи (ставка ЄП – 4 %, без сплати ПДВ). Далі були здійснені такі операції:

– 2 квітня ТОВ «Гармонія» поставило 90 ящиків на суму 900 грн., а 100 грн. повернуло на рахунок підприємця (ПП «Остапенка»);

– 3 квітня 90 ящиків були відвантажені покупцеві та оплачені на загальну суму 1200 грн.

Необхідно: визначити доходи платника ЄП за півріччя 20ХХ року.

 

Варіант 7.

Теоретична частина:

 1. Податкова застава та адміністративний арешт активів.
 2. Платники, об’єкт оподаткування та розміри ЄСВ.
 3. Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету.

 

Практична частина:

Завдання 1.

У травні 20ХХ підприємство виплатило нецільова благодійна допомога у сумі 2000,00 грн. двом своїм працівникам – нинішньому та колишньому             (тепер пенсіонер). Заробітна плата працівника за травень місяць становила 1700,00 грн. і він має право на загальну ПСП.

Необхідно: розрахувати суму ПДФО та ВЗ, яку слід утримати із доходів працівника.

 

Завдання 2.

ПП «Петренко» (підприємець-загальносистемник) 30 березня 20ХХ року отримав 50 % передоплати за товар у сумі 1000 грн. Витрати на придбання всієї партії товару оплачені постачальникові 31 березня в сумі 1000 грн.

З 1 квітня ПП «Петренко» став платником ЄП третьої групи (ставка ЄП - 4 %, без сплати ПДВ), а 2 квітня він відвантажив товар на повну суму 2000 грн. та отримав решту оплати від покупця - 1000 грн.

Необхідно: визначити податкові наслідки для підприємця за 1 та 2 квартали 20ХХ року.

 

Завдання 3.

27.04.20ХХ р. ТОВ «Гармонія» перерахувало підряднику передоплату за роботи з ремонту сходів у офісній будівлі. 05.05.20ХХ р. підрядником була зареєстрована ПН у ЄРПН. 12.05.20ХХ р. ТОВ «Гармонія» отримало акт виконаних робіт від підрядника, в якому була зазначена сума 12000,00 грн у т.ч. ПДВ.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 2).

Таблиця 2

з/п

Зміст господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1. Перша подія – передоплата, ПН зареєстровано в ЄРПН

у межах 15-денного строку

1

27.04.20ХХр. Перераховано передоплату (50 %) за роботи з ремонту сходів в офісній будівлі

 

 

 

 

2

Відображено розрахунки з податкового кредиту, не підтвердженого ПН, зареєстрованою в ЄРПН

 

 

 

 

3

Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН у межах 15-денного строку (дата реєстрації –

05.05.20ХХ р.)

 

 

 

 

4

05.05.20ХХ р. Збільшено реєстраційну суму за ПДВ- формулою

 

 

 

 

5

12.05.20ХХ р. Підписано акт виконаних робіт

 

 

 

 

6

Відображено податковий кредит із ПДВ у межах раніше отриманої передоплати

 

 

 

 

7

Відображено розрахунки з податкового кредиту, не підтвердженого ПН, зареєстрованою в ЄРПН

 

 

 

 

8

12.05.20ХХр. Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН у межах 15-денного строку (дата реєстрації - 12.05.20ХХр.)

 

 

 

 

9

Збільшено реєстраційну суму в ПДВ-формулі

 

 

 

 

10

Проведено зарахування заборгованостей

 

 

 

 

11

20.05.20ХХ р. Проведено остаточну оплату робіт

 

 

 

 

 

 

Варіант 8.

Теоретична частина:

 1. Платники, об’єкта, база оподаткування та ставки військового збору.
 2. Класифікація податків.
 3. База оподаткування ПДВ.

 

Практична частина:

 

Завдання 1.

Підприємець, що є платником єдиного податку за ставкою 5% у ІІ кварталі 20ХХ року здійснив наступні операції:

 • Отримав оплату від ТОВ «Віра» 20000 грн. по акту виконаних робіт від 20 грудня минулого року;
 • Надав послуги та підписав акт виконаних робіт на суму 18000 грн.;
 • Придбав товари для подальшого перепродажу на суму 12000 грн. з ПДВ;
 • Реалізував придбані  товари з торговою націнкою 30%;
 • Отримав кошти від продажу особового автомобіля – 100000 грн.;
 • Отримав грошові кошти у якості поворотної фінансової допомоги зі строком повернення 29.06.20ХХр. – 5000 грн.

Необхідно: розрахувати суму єдиного податку.

 

Завдання 2.

У фізичної особи-платника податків знаходиться у власності два об'єкти житлової нерухомості (квартири) житловою площею 145 кв. м. та 90 кв.м.

Необхідно: розрахувати суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Завдання 3.

27.04.20ХХ р. ТОВ «Гармонія» оприбуткувало від постачальника товар на суму 12000,00 грн у т.ч ПДВ. 12.05.20ХХ р. було отримано ПН, зареєстровано у ЄРПН із перевищенням 15-ти денного строку (дата реєстрації – 12.05.20ХХ р). 13.05.20ХХ р. було проведено оплату за товари постачальнику у розмірі 12000,00 грн.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 3).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

з/п

Зміст господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1. Перша подія – отримання товарів, ПН зареєстровано в ЄРПН

із порушенням 15-денного строку

1

27.04. 20ХХ р. Оприбутковано товари, отримані від постачальника

 

 

 

 

2

Відображено розрахунки з податкового кредиту, не підтвердженого ПН, зареєстрованою в ЄРПН

 

 

 

 

3

12.05. 20ХХ р. Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН із перевищенням 15-денного строку(дата реєстрації – 12.05.20ХХ р.)

 

 

 

 

4

Збільшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою

 

 

 

 

5

13.05.20ХХ р.

Проведено оплату за товари постачальнику

 

 

 

 

 

Варіант 9.

Теоретична частина:

 1. Системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та їх порівняльна характеристика.
 2. Операції, які звільненні від оподаткування ПДВ та операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ.
 3. Порядок обчислення та облік акцизного податку.

 

Практична частина:

 

Завдання 1.

Заступнику директора Марченку М.М. за лютий 20ХХ року нараховано заробітну плату в сумі 28000,00 грн.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ;  здійснити нарахування на заробітну плату ЄСВ при умові, що ставка нарахування ЄСВ становить 39,76%;

 

 

 

Завдання 2.

15.06.20ХХ р. надано компанією «Румарк» (Румунія, нерезидент) послуги з проведення платного навчального семінару для співробітників підприємства (менеджерів із продажів) ТОВ «Глорія» (Україна) на суму 5000$ США по курсу НБУ 20,50 грн за 1 $.

27.06.20ХХ р ТОВ «Глорія» перерахувало кошти компанії «Румарк». Курс НБУ становив 21,10 грн за 1 $.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 4).

Таблиця 4

з/п

Зміст господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

15.06.20ХХ р. Надано нерезидентом послуги із проведення платного навчального семінару для співробітників підприємства (менеджерів із продажів) в Україні* (курс НБУ на 15.05.15 р. - 20,50 грн. за $1)

 

 

 

 

* Згідно з пп. 186.2.3 ПК місцем постачання таких послуг є територія України.

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ**

 

 

 

 

** Податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються на дату першої події (п. 19.0.2 ПК) за курсом НБУ, який діяв на дату такої події. При цьому сума ПДВ нараховується зверху на договірну вартість послуг.

3

15.06.20ХХ р. Відображено ПК із ПДВ на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН (дата реєстрації - 18.06.20ХХ р.)

 

 

 

 

4

Проведено зарахування з нарахування ПЗ і ПК

 

 

 

 

5

18.06.20ХХ р. Зменшено реєстраційну суму за ПДВ- формулою

 

 

 

 

6

27.06.20ХХ р. Перераховано оплату нерезидентові

 

 

 

 

Відображено курсову різницю із кредиторської заборгованості перед нерезидентом

 

 

 

 

                   

 

Завдання 3.

ТОВ «Меркурій» має у власності два об'єкти житлової нерухомості: будинок площею 300 кв.м. та гуртожиток площею 450 кв.м.

Необхідно: розрахувати суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Варіант 10.

Теоретична частина:

 1. Облік податку на нерухомість, відмінне від земельної ділянки: платники, ставки, об’єкт оподаткування та алгоритм розрахунку.
 2. Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти оподаткування та ставки податку.
 3. Платники, порядок обчислення і сплати екологічного податку.

 

Практична частина:

 

Завдання 1.

Громадянин Іванов І.І. вирішив продати у травні 20ХХроку автомобіль марки «Опель Корса» 2009 року випуску. Ціна за договором купівлі-продажу – 180000,00 грн. У січні того ж року Іванов І.І. продав мотоцикл і користуючись правом  на пільгу, передбаченим п. 173.2 ПКУ не сплачував ПДФО (як за перший протягом року продаж мотоцикла). Оціночна вартість автомобіля становила 185000,00 грн.

Необхідно: визначити розмір ПДФО, який має сплатити Іванов І.І. від продажу легкового автомобіля.

 

Завдання 2.

На 01.01.20ХХ р. у власності ТОВ «Сатурн» знаходяться два зареєстрованих об'єкти: квартира 1 загальною площею 90 м2 і будинок загальною  площею 540 м2.

19 травня 20ХХ року ТОВ «Сатурн» продало квартиру.

Необхідно: розрахувати податок на нерухомість.

 

Завдання 3. 

13.08.20ХХ р. ТОВ «Ясон» (платник ПДВ) перерахувало оплату за роботи з ремонту невиробничого об’єкта основних засобів (холодильника) ТОВ «Фірма +К» на суму 9000,00 грн у т. ч ПДВ.

20.08.20ХХ р. ТОВ «Ясон» отримало ПН, зареєстровану в ЄРПН із дотриманням 15-ти денного строку (дата реєстрації 20.08.20ХХ р.)

29.05.20ХХ р. було підписано акт виконаних робіт на 9000,00 грн у т.ч ПДВ.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 5).

Таблиця 5

з/п

Зміст господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

Перша подія – передоплата

1

13.08.20ХХ р. Перераховано оплату за роботи

 

 

 

 

2

Відображено ПК із ПДВ

 

 

 

 

3

Нараховано ПЗ з ПДВ (проведення робиться відразу ж на дату першої події, якщо напрям використання товарів (послуг) на цю дату вже відомий

 

 

 

 

4

Зменшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою на дату реєстрації ПН у ЄРПН

 

 

 

 

5

20.08. Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН

 

 

 

 

6

Збільшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою на дату отримання ПН, зареєстрованої в ЄРПН

 

 

 

 

7

29.05. Підписано акт виконаних робіт

 

 

 

 

8

29.05. Проведено взаємозалік заборгованостей

 

 

 

 

 

Варіант 11.

Теоретична частина:

 1. Податкове зобов’язання з ПДВ і дата його виникнення.
 2. Порядок оподаткування податковим агентом доходів у вигляді заробітної плати ПДФО.
 3. Платники, порядок обчислення і сплати транспортного податку

 

Практична частина:

 

Завдання1. 

Фізична особа є власником квартири площею 50 м2, у якій він зареєстрований. Крім того, у його власності знаходиться дачний будиночок площею 200 м2. За яку площу потрібно платити податок на нерухомість і якщо так то в якому розмірі?

 

Завдання 2.

13.05.20ХХ р. ТОВ «Меркурій» придбало товари, які повністю використовуються в операціях, що звільнені від оподаткування ПДВ на суму 9000,00 грн у т.ч. ПДВ. 20.05.20ХХ р. Отримано ПН, зареєстровано у ЄРПН із дотриманням 15-ти денного строку (дата реєстрації 20.05.20ХХ р.)

29.05.20ХХр. Перераховано оплату за товари постачальнику.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 6).

Таблиця 6

з/п

Зміст господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

Перша подія – отримання товарів

1

13.05. 20ХХ р.

Оприбутковано товар від постачальника

 

 

 

 

2

13.05. 20ХХ р.

Відображено ПК із ПДВ

 

 

 

 

3

13.05. 20ХХ р.

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (проведення робиться відразу ж на дату першої події, якщо напрям використання товарів на цю дату вже відомий)

 

 

 

 

4

Зменшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою на дату реєстрації ПН у ЄРПН

 

 

 

 

5

20.05.20ХХ р. Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН

 

 

 

 

6

Збільшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою на дату отримання ПН, зареєстрованої в ЄРПН

 

 

 

 

7

29.05.20ХХ р. Перераховано оплату за товари постачальнику

 

 

 

 

 

Завдання 3

ТОВ «Сатурн» на загальній системі оподаткування станом на 1 січня 20ХХ року:

– орендує земельну ділянку площею 10 га (НГО – 10000 грн.) - використовується під сільгоспугіддя;

– має у власності земельну ділянку площею 2 га (НГО – 6000 грн.) - використовується під будівництво промислової будівлі.

Необхідно: розрахувати розмір земельного податку за 1 квартал 20ХХ року, який має ТОВ «Сатурн» сплатити до бюджету.

 

Варіант 12.

Теоретична частина:

 1. Податковий кредит з ПДВ і дата його виникнення в залежності від операцій платника податку.
 2. Порядок визначення доходів платниками єдиного податку.
 3. Податковий борг і порядок його погашення.

 

Практична частина:

Завдання 1.

ТОВ «Медік» (платник ЄП ІІІ групи та платник ПДВ), застосовує касовий метод.

13.05.20ХХр ТОВ оприбуткувало будівельні матеріали від постачальника на суму 12000,00 грн у т.ч ПДВ.

20.05.20ХХр ТОВ «Медік» отримало від постачальника ПН, зареєстровану в ЄРПН з дотриманням 15-денного строку (дата реєстрації 20.05.20ХХр).

03.06.20ХХр ТОВ «Медік» перерахувало постачальнику оплату за будівельні матеріали.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 7).

Таблиця 7

Облік придбання матеріалів платником податку, який використовує касовий метод

з/п

Зміст

господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

13.05.20ХХр

Оприбутковано матеріали

 

 

 

 

2

Відображено розрахунки з податкового кредиту з ПДВ (пп. 5.3 Інструкції № 141)

 

 

 

 

3

20.05.20ХХр Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН з дотриманням 15-денного строку (дата реєстрації – 20.05.20ХХр), збільшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою

 

 

 

 

Продовження табл. 7

1

2

3

4

5

6

4

03.06.20ХХр Перераховано оплату за матеріали постачальнику

 

 

 

 

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Виходячи із умови попереднього завдання 5.4 ТОВ «Сатурн» 1 квітня продала власну земельну ділянку, взяла в оренду під сільгоспугіддя ще одну ділянку площею 15 га (НГО – 12000 грн.) і перейшла на спрощену систему оподаткування (єдинник четвертої групи).

Необхідно: розрахувати розмір земельного податку за 2-4 квартали 20ХХ року

 

Завдання 3.

Необхідно: на основі даних табл. 8 провести утримання ПДФО та військового збору із сум доходів працівників підприємства.

Таблиця 8

Дані для розрахунку ПДФО за вересень 20ХХр.

 •  

Вид доходу

Сума, грн.

Розмір ПДФО

Розмір ВЗ

Іванов В.В.

Заробітна плата

 1.  

 

 

Добровільне медичне страхування, сплачене роботодавцем

 1. ,00

Самсоненко О.В.

Заробітна плата

 1.  

 

 

Нецільова благодійна допомога

 1.  

Кириленко В.І.

Заробітна плата

 1.  

 

 

Допомога з ТВП

 1.  

Матеріальна допомога на оздоровлення

 1.  

 

 

Курченко В.І.

Заробітна плата

 1.  

 

 

Цільова благодійна допомога на лікування

 1.  

 

 

Допомога з ТВП

 1.  

 

 

 

Варіант 13.

Теоретична частина:

 1. Бюджетне відшкодування ПДВ.
 2. Загальна система оподаткування та обліку фізичних осіб-підприємців.
 3. Пеня, її сутність і порядок обчислення.

 

 

Практична частина:

 

Завдання 1.

ТОВ «Медік» (платник ЄП ІІІ групи та платник ПДВ), застосовує касовий метод.

30.05.20ХХр ТОВ оформило акт наданих послуг за травень на суму 36000,00 грн у т ч. ПДВ. Собівартість наданих послуг становила 18000,00 грн.

27.06.20ХХр. ТОВ отримало оплату від замовника на суму, яка зазначена в акті виконаних робіт.

02.07.20ХХр. зареєстровано ПН у ЄРПН з дотриманням 15-ти денного строку (дата реєстрації – 02.07.20ХХр).

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 8).

Таблиця 8

Облік реалізації послуг платником податку, який використовує касовий метод

з/п

Зміст

господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

30.05.20ХХр.

Оформлено акт наданих послуг за квітень 20ХХроку

 

 

 

 

2

Відображено розрахунки за податковими зобов'язаннями з ПДВ (пп. 5.2 Інструкції № 141)

 

 

 

 

3

Списано собівартість реалізованих послуг

 

 

 

 

4

27.06.20ХХр. Отримано оплату від замовника

 

 

 

 

5

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

 

 

 

6

02.07.20ХХр. Зареєстровано ПН у ЄРПН з дотриманням 15-денного строку* (дата реєстрації - 02.07.20ХХр), зменшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою

 

 

 

 

*Примітка. У цьому випадку 15-денний строк реєстрації ПН у ЄРПН дотримано, оскільки датою складання ПН (а це дата виникнення податкових зобов’язань у постачальника) для постачальників-«касовиків» є дата отримання оплати на рахунок (пп. 14.1.266, п. 201.4 ПК), тобто в нашому випадку – 27.06.20ХХр.. Контрагент такого «касовика» зможе відобразити податковий кредит за цією операцією на дату складання ПН, тобто у червні 20ХХ року.

 

Завдання 2.

Петренко А.В. продає ТОВ «Гармонія» нежитлове приміщення, договірна вартість якого – 890000,00 грн., оцінна – 950000,00 грн.

Необхідно: обчислити розмір ПДФО та ВЗ, який буде сплачено під здійснення такого продажу нежитлового приміщення

 

Завдання 3.

Із працівником підприємства в 20ХХ році був укладений договір на надання послуг з адаптації програмного забезпечення строком на два місяці (березні і квітні). Загальна вартість робіт – 24000,00 грн. Оплата проводиться після закінчення робіт. У квітні роботи були завершені, підписано акт приймання і нараховано винагороду працівникові. Зарплата працівникові була нараховано таким чином: у березня – 9000,00 грн, у квітні – 7500,00 грн. Крім того, у квітні йому було нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності в сумі 2800,00 грн. Підприємство відноситься до 15-го класу професійного ризику, тому ставка ЄСВ становить 37%.

Необхідно: розрахувати суму ЄСВ

 

Варіант 14.

Теоретична частина:

 1. Сутність і призначення ПДВ-рахунків, їх відкриття, закриття та облік руху коштів.
 2. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства та порядок їх обчислення.
 3. Платники, порядок обчислення та звітність з плати за землю.

 

Практична частина:

 

Завдання 1.

Необхідно: визначити на яку ПСП може претендувати працівники підприємства:

1) працівник знаходиться у цивільному шлюбі і утримує трьох дітей віком до 18 років. Двоє з них його рідні діти, які проживають із ним після смерті дружини, а один син не усиновлена дитина другої дружини. Заробітна плата працівника становить 3000,00 грн.

2) розлучена жінка, яка утримує двох неповнолітніх дітей віком до 18 років. Заробітна плата працівниці становить 2500,00 грн.

 

Завдання 2.

У травні 2015 р згідно з книгою доходів і витрат дохід, отриманий від підприємницької діяльності становив 50000,00 грн., витрати, які пов’язані з такою діяльністю – 15000,00 грн.

Необхідно:

– обчислити чистий оподатковуваний дохід підприємця на загальній системі оподаткування?

– визначити розмір ЄСВ, яку має сплатити підприємця на загальній системі оподаткування?

 

Завдання 3.

14.08.2014 р ТОВ придбало ноутбук у розмірі 14400,00 грн у т.ч. ПДВ.

30.08.2014 р ноутбук було введеного в експлуатацію.

01.09.2015 р нараховано амортизацію за 12 місяців експлуатації ноутбука (строк експлуатації 4 роки). Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

13.09.2015 р переведено об’єкт ОЗ для використання в негосподарській діяльності (нараховано ПЗ із ПДВ).

29.09.2015 р зареєстровано ПН у ЄРПН із порушенням 15-ти денного строку (дата реєстрації 29.09.2015р).

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з переведенням об’єкта основного засобу до складу невиробничих (табл. 9).

Таблиця 9

Облік переведення обєкта основних засобів до складу невиробничих

з/п

Зміст

господарської операції

Первинні

документи

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

14.08.14 р. Оприбутковано ноутбук

 

 

 

 

2

14.08.14 р. Відображено ПК із ПДВ

 

 

 

 

3

30.08.14 р. Уведено в експлуатацію ноутбук

 

 

 

 

4

На 01.09.15 р. нараховано амортизацію за 12 міс. експлуатації ноутбука (строк експлуатації - 4 роки)

 

 

 

 

5

13.09.15 р. Переведено об’єкт основних засобів для використання в негосподарській діяльності, нараховано податкові зобов'язання з ПДВ *

 

 

 

 

* У податковому періоді, на який припадає переведення об’єкта основних засобів до складу невиробничих, потрібно нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ (п. 198.5 ПК).

База оподаткування визначається виходячи з балансової вартості об’єкта на початок періоду, у якому здійснено переведення (п. 189.1 ПК). У бухгалтерському обліку сума податкових зобов'язань включається до складу первісної вартості об'єкта (п. 8 П(С)БО 7, пп. 1.4 інструкції № 141). Щомісячна сума амортизації перераховується виходячи з нової вартості об'єкта основних засобів, починаючи з місяця, що настає за місяцем здійснення переведення, у нашому випадку – із жовтня 2015 року (за вересень амортизацію потрібно нараховувати, виходячи з вартості об'єкта до переведення).

Продовження табл. 9

1

2

3

4

5

6

6

29.09.15 р. Зареєстровано ПН у ЄРПН із порушенням 15-денного строку (дата реєстрації – 29.09.15 р.), зменшено реєстраційну суму за ПДВ-формулою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК літературних джерел

 

Перелік нормативно-правових документів:

Закони

 1. Закон України від 28.12.14 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».
 2. Закон України від 28.12.14 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці».
 3. Закон України від 13.02.15 р. № 206-VI11 «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва».
 4. Закон України від 21.05.15 р. № 475-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».
 5. Закон України від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
 6. Закон України від 14.10.14 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

КОДЕКСИ

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-VI.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.
 3. Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. № 322-VIII.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.
 5. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.
 6. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV.
 7. Кримінальний кодекс України від 05.04,01 р. № 2341-111.

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ

 1. Узагальнююча податкова консультація щодо витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, затверджена наказом Міндоходів і зборів України від 01.07.14 р. № 366.
 2. Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затверджена наказом Міндоходів і зборів України від 07.10.13 р. № 536.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу, затверджені наказом ДФС України від 17.01.15 р. № 13.
 2. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.
 3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561.
 4. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.13 р. № 635.

 

ПЕРЕЛІКИ

 1. Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170.

 

ЛИСТИ

 1. Лист Мінфіну України від 13.01.05 р. № 31-04200-20- 10/508 «Щодо порядку відображення виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності у попередніх роках».
 2. Лист Мін'юсту України від 03.06.15 р. № 556-0-2- 15/19.3.
 3. Лист ДФС України від 20.01.15 р. № 1519/7/99-99-19- 03-03-17 «Про забезпечення сплати акцизного податку з роздрібного продажу».
 4. Лист ДПС України від 11.11.11 р. № 2598/5/15-1316 «Щодо витрат підприємств-виробників на гарантійні ремонти».
 5. Лист ДФС України від 29.01.15 р. № 2627/7/99-99-17- 03-01-17 «Про організацію роботи».
 6. Лист ДФС України від 29.01.15 р. № 2707/7/99-99-19-02-17 «Про звітність з податку на прибуток підприємств, сплату авансових внесків з цього податку у 2015 році та інші актуальні питання».
 7. Лист ДФС України від 08.09.14 р. № 3095/6/99-99- 17-03-03-15 «Про розгляд листа щодо оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб».
 8. Лист Мінфіну України від 17.02.15 р. № 31-11410-07- 10/4907 «Щодо роз'яснення окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. № 710».
 9. Лист Міндоходів і зборів України від 18.06.13 р. № 5135/6/99-99-19-03-02-15-13 «Щодо гарантійного ремонту (обслуговування) та гарантійної заміни товарів українськими компаніями, що € імпортерами та продавцями технічно складних побутових та інших товарів».

 

ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затверджене постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1251.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Ви­правлення помилок і зміни у фінансових звітах», за­тверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», за­тверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39.

 

ПОРЯДКИ

 1. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на. користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.15 р. № 4.
 2. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Міндоходів і зборів України від 21.01.14 р. № 49.
 3. Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджений постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138.
 4. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектора економіки, затверджений наказом Мінекономрозвитку України від 02.03.15 р. № 205.

 

ПОСТАНОВИ

 1. Постанова КМУ від 12.01.11 р. № 15 «Про затверджен­ня переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції, з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2017 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість».
 2. Постанова Правління НБУ від 03.06.15 р. № 354 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та ва­лютному ринках України».
 3. Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».
 4. Постанова Правління НБУ від 29.12.07 р. № 496 «Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».
 5. Постанова Правління НБУ від 30.12.03 р. № 597 «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями».
 6. Постанова КМУ від 24.12.14 р. № 710 «Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями».

 

НАКАЗИ

 1. Наказ Мінфіну України від 23.01.15 р. № 14 «Про за­твердження форми декларації акцизного податку, По­рядку заповнення та подання декларації акцизного податку».
 2. Наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів».
 3. Наказ ДПАУ від 16.05.11 р. № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державни­ми унітарними підприємствами та їх об'єднаннями».
 4. Наказ Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 «Про затверджен­ня Порядку формування та подання страхувальника­ми звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня».
 5. Наказ Міндоходів і зборів України від 09.09.13 р. № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
 6. Наказ Мін'юсту України від 14.10.11 р. № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток».

 

навчальні посібники

 1. Коцупатрий М. М. Облік і звітність у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. Напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – К.: КНЕУ 2015. – 196с.
 2. Прохар Н. В. Податковий облік : [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу] / Н. В. Прохар. – Полатва: ПУЕТ, 2013 – 192 с.
 3. Методичні матеріали щодо самостійного вивчення науки «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», Ч.1 // Уклад.: М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – К.: КНЕУ 2014 – 35 с.
 4. Методичні матеріали щодо самостійного вивчення науки «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», Ч.2 // Уклад.: М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – К.: КНЕУ 2014 – 93 с.
 5. Максімова В. Ф. Облік в системі оподаткування: [навч. посіб] / В. Ф. Максімова, О.В. Артюхов. – Одеса: ОНЕУ, 2013 – 267с.
 6. Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика [навч.-практ. посіб] / О. І. Малишкін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 376 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Додаток  1

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ВІДДІЛЕННЯ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з   дисципліни: “Облік розрахунків за податками ”

 

 

 

 

Виконав (ла)  студент (ка)____групи_____курсу

 

_________________________________________

                                                                              (прізвище, ім`я, по-батькові)

 

Перевірив

________________________________________________

(прізвище, ім`я, по-батькові)

 

                                          

Київ – 20__