Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік у бюджетних установах

Критерії оцінювання домашньої письмової роботи

 

Домашня письмова робота виконується за варіантами, які визначаються за останньою цифрою у номері індивідуального плану так:

Цифри

Номер варіанту

1 та 2

1

3 та 4

2

5 та 6

3

7 та 8

4

9 та 0

5

 

Завдання 1 та 2 оцінюються максимально у 8 бали. Критерії їх оцінювання такі:

8 бали – завдання виконане повністю вірно (всі розрахунки, обчислення є точні, правильно відображені господарські операції в бухгалтерських проведеннях, вірно складені облікові регістри);

6 бали – завдання виконане вірно, але містить окремі неточності (можуть мати місце арифметичні помилки в розрахунках, обчисленнях);

4 бали – завдання виконане в цілому вірно, але містить окремі помилкові твердження (можуть мати місце помилки в розрахунках, обчисленнях, в облікових регістрах допущено несуттєві неточності);

2 бал – завдання виконане частково вірно (можуть мати місце арифметичні помилки в розрахунках, обчисленнях, при відображені господарських операцій в бухгалтерських проведеннях, хоча б один кореспондуючий рахунок визначено вірно, в облікових регістрах допущено несуттєві неточності);

0 балів – завдання виконане не вірно (можуть мати місце грубі помилки в розрахунках, обчисленнях, при відображені господарських операцій в бухгалтерських проведеннях, кореспондуючі рахунки визначено невірно, в облікових регістрах допущено суттєві помилки), або не виконане взагалі;

Увага! Завдання 1 та 2 є спільним для всіх студентів.

Завдання 3 та 4 виконуються відповідно до варіантів. Наприклад якщо у студента остання цифра у номері індивідуального плану 1 або 2, він виконує варіант1 у завданні 3 (1 тест) та варіант 1 у завданні 4 (1 тест)

Завдання 3 та завдання 4 є оцінюються максимально у 2 бал кожне. Критерії їх оцінювання такі:

0,4 бал – обраний варіант відповіді на тестове завдання є вірним;

0 балів – обраний варіант відповіді на тестове завдання не є вірним.

 

Домашня письмова робота виконується або на аркушах формату А4 або в учнівському зошиті в клітинку.

 


Зразок титульної сторінки

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЯ ПИСЬМОВА РОБОТА

з дисципліни «Облік у бюджетних установах»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента _____ курсу ОПМ, спец. 6509 «Облік і аудит», ______ групи

 

___________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

Залікова книжка № __________________

Перевірив

___________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 20___

Завдання 1.

Відобразити в Журналі господарських операцій в кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку операції за грудень поточного року:

 • 10.12 Нараховано плату за комунальні послуги за рахунок коштів Державного бюджету 3276,45 грн. (М/о № ___?__), в тому числі оплата теплопостачання 491,47 грн., оплата водопостачання і водовідведення 655,29 грн.; оплата електроенергії 2129,69;
 • 12.12 Нараховано заробітну плату працівникам за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету 10456,18 грн. (М/о № ___?__);
 • 12.12 Нараховано ЄСВ на фонд оплати праці 3564,37 грн. (М/о № ___?___);
 • 12.12 Отримано асигнування із загального фонду Державного бюджету на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 17297,00 грн.
 • 13.12.Перераховано плату за комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів Державного бюджету 3276,45 грн. (М/о № ___?__), в тому числі оплата теплопостачання 491,47 грн., оплата водопостачання і водовідведення 655,29 грн.; оплата електроенергії 2129,69;
 • 13.12 Списано медикаменти, придбані за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на суму 380,15 грн. (М/о № ___?__);
 • 15.12 Перераховано на карткові рахунки працівникам заробітну плату, що виплачується за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету у сумі 10000,18 грн.;
 • 15.12 Перераховано ЄСВ, що нарахований на фонд оплати праці 3564,37 грн.
 • 15.12 Отримано в касу в реєстраційного рахунку кошти на виплату заробітної плати 456,00 грн.;
 • 16.12 виплачено із каси заробітну плату 456,00 грн.
 • 18.12 списано папір, що був придбаний коштами загального фонду Державного бюджету на суму 200,00 грн.;
 • 24.12 оприбутковано стільці офісні вартістю 529,00 грн. за одиницю (в т.ч. ПДВ 20%) у кількості 10 шт.

 

 

Завдання:

1. Визначити серед переліку операцій касові видатки (позначити їх у журналі господарських операцій в графі «Перевірки»).

2. Скласти картку аналітичного обліку фактичних видатків за грудень 2017 року, враховуючи, що фактичні видатки за січень – листопад 2017 року були у сумах, наведених нижче:

 

 

 

КЕКВ

Сума, грн.

2000

150666,04

2100

113787,34

2110

82532,38

2111

82532,38

2120

31254,96

2200

18825,41

2210

4029,44

2220

6574,34

2230

8221,64

2270

18053,29

2271

7140,64

2272

3500,04

2273

7412,61

Разом

150666,04

 

3. Скласти Меморіальний ордер № 2.

4. Відобразити завершальними оборотами в кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку списання доходів та видатків на фінансовий результат. Визначити результат виконання кошторису за загальним фондом та дати йому економічну характеристику враховуючи, що обсяг доходів, отриманих на утримання установи із загального фонду Державного бюджету протягом січня – листопада 2017 року був 150687,89 грн.

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України                           29 червня 2017 року № 604

 

_______________________________________
(найменування суб’єкта державного сектору) 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ 

за _____________ 20___ р.

__________________________________________________
(найменування суб’єкта державного сектору, що обслуговується)

 

Код програмної класифікації та кредитування бюджету __________________________________

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод)___________________________________________________

Вид надходжень _____________________________________________________________________

 

Одиниця виміру ______________

 

Дата

Номер
меморіального
ордера 

Дебет субрахунку ____

сума за
ордером,
усього 

у тому числі за кодами економічної класифікації видатків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Фактичні видатки на початок місяця: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (фактичні видатки): 

За місяць: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З початку року:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік картки аналітичного обліку фактичних видатків 

 

Дата

Номер
меморіального
ордера 

Відшкодовано видатків

 

сума за
ордером,
усього 

у тому числі за кодами економічної класифікації видатків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

_______
(посада) 

_______
(підпис) 

_________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

_______
(підпис) 

_________________
(ініціали і прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

08.09.2017  № 755

________________________________

 (найменування суб’єкта державного сектору)

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

 

 

Код за ДКУД

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)

Одиниця виміру ______________

 


з/п

Дата виписки органу Казначейства (банку)

Дебет субрахунку ___

Кредит субрахунку ___

до кредиту субрахунків

до дебету субрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця
(розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на початок місяця ……………

 

Залишок на кінець місяця ………..

 

 

 

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером ……….

 

 

Виконавець

_________
(посада)

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали і прізвище)

Перевірив

__________
(посада)

_________
(підпис)

___________________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

________________
(ініціали і прізвище)

«___» ____________ 20__ р.

Додаток на _______ аркушах

Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

«Усього», «Сума оборотів за меморіальним ордером» і підписи друкувати на звороті.

Директор Департаменту прогнозування

доходів бюджету та методології

бухгалтерського обліку                                                                                                                                                         Ю.П. Романюк


Журнал господарських операцій

№ з/п

Дата

Підстава (посилання на документи або зміст запису)

Кореспонденція

Перевірки

Сума

КЕКВ

За дебетом субрахунку

За кредитом субрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Підстава (посилання на документи або зміст запису)

Кореспонденція

Перевірки

Сума

КЕКВ

За дебетом субрахунку

За кредитом субрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Нарахування заробітної плати науково-педагогічним працівникам.

За наведеними в табл. 2 даними:

1) нарахувати заробітну плату працівникам за грудень поточного року за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету;

2) розрахувати розміри утримань із заробітної плати працівників;

3) здійснити нарахування на заробітну плату;

4) визначити суму до видачі працівникам;

5) зафіксувати проведені операції в розрахунковій відомості, розрахунковому листку, в кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку журналі господарських операцій та меморіальному ордері № 5.

При цьому, слід враховувати, що:

ü   з заробітної плати працівників утримуються членські внески профспілкової організації (1%);

ü   всі підвищення, доплати та надбавки розраховуються по відношенню до посадового окладу;

ü   працівники займають посади, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «По державну службу», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», Митного кодексу України тощо.


РОЗРАХУНКОВИЙ ЛИСТ ЗА

 

Табельний №

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Оклад

 

Пільги податку

 

Ідентифікаційний №

 

Вид нарахування

Дні

%

Сума

Вид утримання

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього нараховано

 

 

 

Всього утримано

 

До видачі ______________

Нараховано на фонд оплати праці

Вид нарахування

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку заробітної плати

Варіант

ПІБ

Посадовий оклад

Підви-щення посадо-вого окладу (%)

Разом оклад

Доплати (%)

Надбавки  (%)

Разом доплати та. надбавки

Всього нараховано

Аванс (випла-чений у першій половині грудня)

Звання заслуженого діяча

Звання професора

Звання доцента

Науковий ступінь доктора

Науковий ступінь кандидата

Декану

Секретність

За стаж науково-педагогічної роботи

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Чередніченко Є.П

8580,00

20

 

33

-

25

-

-

15

30

 

 

6221,70

2

Максимець О.В.

4275,00

-

 

-

-

-

-

-

-

10

 

 

1701,25

3

Гаврилюк І.І.

6011,00

20

 

33

-

25

-

30

-

30

 

 

7153,09

4

Довбиш С.Р.

9164,00

20

 

-

25

-

15

-

15

20

 

 

8934,90

5

Степанченко К.В.

4235,00

-

 

-

-

-

15

-

-

-

 

 

1733,13

 


 

Типова форма N П-6

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. N 489

 

Код ЄДРПОУ

 

                                   Найменування підприємства (установи, організації)

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Професія, посада
(код за Класифікатором професій)

Відпрацьовано днів (годин)

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
працівника

за _______________ 20__ р.

N
п/п

Нараховано за видами оплат

N
п/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

 

Фонд основної заробітної плати:

 

 

 

 

1.

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

1.

Видано за I-у половину місяця (аванс)

 

2.

Комісійні від реалізації продукції

 

 

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

 

3.

Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам

 

2.

до Пенсійного фонду

 

4.

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

3.

Податок на доходи фізичних осіб

 

5.

Оплата за профнавчання інших працівників

 

4.

Профспілкові внески

 

6.

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

 

5.

Аліменти

 

7.

Інші види нарахувань

 

6.

Аванс в банк

 

 

Фонд додаткової заробітної плати:

 

7.

Каса (належить до видачі)

 

8.

Премія

 

 

 

 

9.

Відсоткові або комісійні винагороди

 

 

 

 

10.

Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні

 

 

 

 

11.

Оплата днів відпочинку

 

 

 

 

12.

Індексація заробітної плати

 

 

 

 

13.

Компенсації працівникам у зв'язку з порушенням термінів виплати заробітної плати

 

 

 

 

14.

Витрати на безкоштовний проїзд

 

 

 

 

15.

Вартість форменого одягу

 

 

 

 

16.

Відпустка за поточний місяць

 

 

 

 

17.

Відпустка за наступний період

 

 

 

 

18.

Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.)

 

 

 

 

19.

Суміщення професій

 

 

 

 

20.

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

 

 

 

 

21.

Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

 

 

 

 

22.

Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

 

 

 

 

23.

Інтенсивність праці

 

 

 

 

24.

Робота в нічний час

 

 

 

 

25.

Керівництво бригадою

 

 

 

 

26.

Висока професійна майстерність

 

 

 

 

27.

Класність водіям транспортних засобів

 

 

 

 

28.

Високі досягнення праці

 

 

 

 

29.

Виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

 

 

 

30.

Знання та використання в роботі іноземної мови

 

 

 

 

31.

Допуск до державної таємниці

 

 

 

 

32.

Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

 

 

 

 

33.

Науковий ступінь

 

 

 

 

34.

Нормативний час пересування у шахті

 

 

 

 

35.

Робота на територіях радіоактивного забруднення

 

 

 

 

36.

Інші надбавки та доплати

 

 

 

 

37.

Інші види нарахувань

 

 

 

 

 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

 

 

 

 

38.

Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер

 

 

 

 

39.

Матеріальна допомога, що має систематичний характер

 

 

 

 

40.

Виплати соціального характеру

 

 

 

 

41.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

 

 

 

 

42.

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

 

 

 

43.

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

 

 

 

44.

Дивіденди, відсотки, виплати за паями

 

 

 

 

45.

Витрати на відрядження

 

 

 

 

46.

Матеріальна допомога разового характеру

 

 

 

 

47.

Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників

 

 

 

 

48.

Інші види нарахувань

 

 

 

 

Разом за весь період:

 

 

 

 

 

Бухгалтер

______________
(підпис)

____________________________
П. І. Б.

 

 


 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5

за _________________ 200 __ р.

 

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

 

№ з/п

Зміст операції

Дебет субрахунка

Кредит субрахунка

Сума

1

2

3

4

5

1.

Нараховано заробітної плати

 

 

 

2.

Нараховано стипендій

 

 

 

3.

Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

 

 

 

4.

Нараховано внесків на обов’язкове соціальне страхування

 

 

 

5.

Депоновано не отриману заробітну плату, стипендію

 

 

 

6.

Утримано за товари, продані в кредит

 

 

 

7.

Утримано податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

8.

Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки

 

 

 

9.

Утримано на обов’язкове пенсійне страхування

 

 

 

10.

Утримано внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

 

 

 

11.

Утримано за договорами добровільного страхування

 

 

 

12.

Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків

 

 

 

13.

Утримано за позиками банку

 

 

 

14.

Утримано за виконавчими документами

 

 

 

 

Усього:

 

 

Виконавець : _______              ______    ______________________       ______________________                           

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Сума оборотів за меморіальним ордером _________________

Перевірив:     ____________________    ______________________        ______________________                                    

                               (посада)                                          (підпис)                     (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер : _____________  ________________________   

                                               (підпис)               (ініціали і прізвище)

 «____» _______________________ 200__ р.

Додаток на ____________________ аркушах

 

 

ТЕСТИ

Завдання 3

Тест 1.

Варіант 1. Визначити первісну вартість об’єкту основних засобів бюджетної установи на кінець звітного року, якщо договірна вартість дорівнює 8080,72 грн. ( в т.ч. ПДВ 20%); витрати на монтаж і доставку 120,00 грн.

а) 7400,60;

б) 7520,00;

в) 7400,00;

г) 7520,60;

д) 8200,72;

е) 8200,00;

є) немає вірної відповіді.

Варіант 2. Визначити первісну вартість об’єкту необоротних активів бюджетної установи на кінець звітного року, якщо договірна вартість дорівнює 1800,60 грн. ( в т.ч. ПДВ 20%); витрати на монтаж і доставку 50,00 грн.

а) 1800,60;

б) 1850,60;

в) 1850,00;

г) 1500,50;

д) 1500,00;

е) 1550,50;

є) немає вірної відповіді.

Варіант 3. Визначити первісну вартість об’єкту необоротних активів бюджетної установи на кінець звітного року, якщо договірна вартість дорівнює 3475,56 грн. ( в т.ч. ПДВ 20%); витрати на монтаж і доставку 80,00 грн.

а) 3475,56;

б) 3555,56;

в) 3555,00;

г) 2896,00;

д) 2896,30;

е) 2976,30;

є) немає вірної відповіді.

Варіант 4. Визначити первісну вартість об’єкту необоротних активів бюджетної установи на кінець звітного року, якщо договірна вартість дорівнює 3163,32 грн. ( в т.ч. ПДВ 20%); витрати на монтаж і доставку 100,00 грн.

а) 3263,00;

б) 3263,32;

в) 2736,10;

г) 3163,32;

д) 2636,10;

е) 2636,00;

є) немає вірної відповіді.

Варіант 5. Визначити первісну вартість об’єкту необоротних активів бюджетної установи на кінець звітного року, якщо договірна вартість дорівнює 1350,36 грн. ( в т.ч. ПДВ 20%); витрати на монтаж і доставку 120,00 грн.

а) 1125,30;

б) 1125,00;

в) 1350,36;

г) 1470,36;

д) 1245,30;

е) 1470,00;

є) немає вірної відповіді.

Завдання 4

Тест 2.

Варіант 1. Ліміт каси бюджетної установи встановлюється на рівні:

а) 1000 грн.;

б) 10000 грн.;

в) розраховується за середньоденними надходженнями або виплатами установою самостійно;

г) встановлюється нормативними документами НБУ;

д) встановлюється органами Державної казначейської служби України;

е) встановлюється установою банку, в якій бюджетна установа знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванні;

є) немає вірної відповіді.

Варіант 2. Гранична сума розрахунків бюджетної установи готівкою з одним контрагентом:

а) 1000 грн.;

б) 10000 грн.;

в) розраховується за середньоденними надходженнями або виплатами;

г) немає вірної відповіді.

Варіант 3. На малоцінні та швидкозношувані предметів у бюджетних установах:

а) нараховується амортизація один раз на рік;

б) нараховується амортизація раз на квартал;

в) нараховується амортизація щомісячно;

г) нараховується амортизація в першому місяці передачі у використання об'єкта у розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % первісної вартості – у місяці їх вилучення з активів;

д) знос не нараховується.

Варіант 4. Термін перебування працівника бюджетної установи у відрядженні по території України має знаходиться у межах:

а) 30 днів;

б) 60 днів;

в) 90 днів;

г) 120 днів.

Варіант 5. Хто визначає працівникам бюджетної установи конкретний розмір посадових окладів, доплат та надбавок?

а) тарифікаційна комісія.

б) керівник установи.

в) відділ кадрів.

г) економіст.