Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік у зарубіжних країнах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Державний вищий навчальний ЗАклад

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА МАРКЕТИНГУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання контрольної роботи

з дисципліни
«Облік у зарубіжних країнах»

для студентів освітнього рівня «Бакалавр»
зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародна економіка і бізнес»

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

2019

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
«Облік у зарубіжних країнах» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародна економіка і бізнес»  / Свічкар Н.М., Кононова І.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА,  2019. – 52 с.

 

 

У методичних вказівках викладено загальні вимоги щодо виконання контрольної роботи; представлено перелік тем теоретичного розділу; наведено задачі, які присвячені основним методам обліку в міжнародній практиці та формуванню фінансової звітності підприємств.

 

 

Укладач:  Свічкар Н. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу ДВНЗ ПДАБА.

 

Відповідальний за випуск: Чимшит С. І., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та маркетингу
ДВНЗ ПДАБА.

 

Рецензент: Вакульчик О. М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

фінансів, обліку та маркетингу ПДАБА

Протокол №1(184) від 28.08.2019 р.

Зав. кафедри Чимшит С. І.

 

Затверджено на засіданні

Президії методичної ради ПДАБА

Протокол №1(137) від 17.09. 2019 р.

 

 

ЗМІСТ

 

1.  ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 4

2.  ТеМИ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗДІЛУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 6

3.  Завдання та вимоги ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ  8

3.1.  Правила обліку господарських операцій. 8

3.2.  Приклад обліку господарських операцій. 9

3.3.  Процес коректування. 14

3.4.  Приклади рішення практичних завдань. 22

3.5.  Варіанти практичних завдань. 29

4.  СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ.. 51

 

 
 1. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

 Метою вивчення студентами навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» є оволодіння теоретичними і практичними знаннями, що використовуються у сфері міжнародного бухгалтерського обліку, а також уміння їх застосовувати в системі вітчизняного бухгалтерського обліку.

У процесі вивчення курсу студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, що являє собою теоретичне дослідження одного із запропонованих завдань за окремими темами дисципліни. Крім цього контрольне завдання також включає  практичну частину – розв’язання завдань, присвячених основним методам обліку в зарубіжних країнах, а також формуванню фінансової звітності підприємств.

Виконання контрольної роботи є заключним етапом вивчення дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»  і має такі цілі:

 • систематизація, закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в ході вивчення даної дисципліни;
 • розвиток у студентів навичок самостійного поглибленого вивчення окремих тем курсу;
 • визначення готовності студентів до здачі екзамену з досліджуваного курсу.

Структура контрольної роботи повинна включати: титульний аркуш, зміст, теоретичну частину (слайди), практичну частину (рішення завдань), список використаної літератури, додатки (якщо необхідно). 

У практичній частині необхідно виконати завдання відповідно до отриманого варіанта. При цьому варто користуватися прикладами рішення завдань, що наводяться в четвертому розділі.

За кожним студентом закріплюються один номер теоретичного питання та два номери практичних завдань згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки. Перша цифра означає номер теоретичного завдання, друга та третя – номери практичних завдань.

Наприклад: 2, 1.3, 2.8 означає – теоретичне питання №2, а також практичні завдання №1.3 та №2.8.

Індивідуальне закріплення контрольних завдань представлено в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1

Номери питань і варіанти завдання

для виконання контрольної роботи

Дві останні цифри залікової книжки

Номера питань та варіанта завдання

Дві останні цифри залікової книжки

Номера питань та варіанта завдання

01   або  51

1

1.1

2.1

26 або 76

4

1.13

2.1

02           52

2

1.2

2.2

27       77

5

1.1

2.2

03           53

3

1.3

2.3

28       78

6

1.2

2.3

04           54

4

1.4

2.4

29       79

7

1.3

2.4

05           55

5

1.5

2.5

30       80

8

1.4

2.5

06           56

6

1.6

2.6

31        81

9

1.5

2.6

07           57

7

1.7

2.7

32        82

10

1.6

2.7

08           58

8

1.8

2.8

33       83

11

1.7

2.8

09           59

9

1.9

2.9

34        84

12

1.8

2.9

10            60

10

1.10

2.10

35        85

13

1.9

2.10

11            61

11

1.11

2.13

36        86

14

1.10

2.11

12           62

12

1.12

2.11

37        87

15

1.11

2.4

13           63

13

1.13

2.10

38        88

16

1.12

2.13

14           64

14

1.1

2.13

39        89

17

1.13

2.1

15           65

15

1.2

2.12

40       90

18

1.1

2.2

16           66

16

1.3

2.11

41        91

19

1.2

2.3

17           67

17

1.4

2.10

42        92

20

1.3

2.4

18           68

18

1.5

2.9

43        93

21

1.4

2.5

19           69

19

1.6

2.8

44        94

22

1.5

2.6

20           70

20

1.7

2.7

45        95

1

1.6

2.7

21           71

21

1.8

2.6

46        96

2

1.7

2.8

22            72

22

1.9

2.5

47        97

3

1.8

2.9

23            73

1

1.10

2.4

48        98

4

1.9

2.10

24           74

2

1.11

2.3

49        99

5

1.10

2.11

25           75

3

1.12

2.2

50      100

6

1.11

2.5

 

Після написання контрольної роботи студент оформляє її відповідним чином і здає на перевірку. Контрольна робота виконується із застосуванням комп’ютерної техніки. Формат сторінки – А4; шрифт Times New Roman 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Вирівнювання по ширині. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті. Номер сторінки на титульному листі не проставляється, але включається до загальної нумерації сторінок роботи.

Згідно з установленим графіком контрольна робота подається на кафедру для перевірки викладачем. Захист робіт відбувається до початку іспиту.

 1. ТеМИ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗДІЛУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

викладання теоретичного питання необхідно представити в схематичній та табличній інтерпретації за допомогою програми PowerPoint Microsoft Office. 

Вимоги до представлення теоретичного матеріалу за допомогою слайдів:

 • для розкриття питання складається 6-7 слайдів;
 • кожний слайд повинний мати назву;
 • інформацію на слайдах необхідно представляти за допомогою таблиць, схем та рисунків;
 • обов’язково необхідно наводити приклади бухгалтерських проведень за тематикою для наочності розкриття матеріалу.

Тематика теоретичного завдання:

  1. Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних фірмах.
  2. Облік короткострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах.
  3. Облік довгострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах.
  4. Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання з урахуванням наданих клієнтам знижок.
  5. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах.
  6. Облік розрахунків у зарубіжних країнах за допомогою векселів.
  7. Методи та системи оцінок складських запасів та їх вплив на фінансові результати.
  8. Склад, класифікація, оцінка довгострокових (необоротних) активів та порядок подання інформації  у звітності.
  9. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на підприємствах зарубіжних країн.
  10. Особливості обліку нематеріальних активів у зарубіжних країнах.
  11. Природні ресурси, методика обліку придбання, експлуатації та списання.
  12. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з постачальниками з урахуванням комерційних та розрахункових знижок.
  13. Облік заробітної плати і зобов’язань, пов’язаних з оплатою праці.
  14. Методика обліку зобов’язань по довгострокових облігаціях, випущених за номінальною вартістю, з дисконтом та премією.
  15. Облік довгострокових зобов’язань на підприємствах зарубіжних країн.
  16. Облік довгострокових зобов’язань, пов’язаних з орендою майна.
  17. Особливості обліку господарської діяльності в індивідуальних підприємствах.
  18. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах.
  19. Облік формування власного капіталу в міжнародних корпораціях.
  20. Облік нарахування та виплати дивідендів у зарубіжних країнах.
  21. Оподаткування прибутків: світовий досвід.
  22. Визнання та загальна методика обліку витрат і доходів у зарубіжних країнах.
 
 1. Завдання та вимоги ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

 

  1. Правила обліку господарських операцій

 

Етап 1. Аналіз операції

Аналіз операції здійснюється з метою визначення її впливу на активи, зобов’язання та власний капітал акціонерів. Операція повинна підтверджуватися первинним документом.

 

Етап 2. Застосування методу подвійного запису

Подвійний запис – спосіб відображення господарських операцій, відповідно до якого кожна операція повинна бути відображена одночасно й на однакову суму по дебету одного та кредиту іншого бухгалтерського рахунку. При подвійному записі виникає взаємозв’язок (кореспонденція) рахунків.

 

Етап 3. Запис проведень

Операції реєструються в журналі в хронологічному порядку. Реєструється дата, дебетовий рахунок, дебетова сума в одному рядку, а кредитовий рахунок і кредитова сума в наступному рядку.

Приклад: компанія придбала обладнання вартістю 100 000 у.од. у кредит.

 

01 січня

Дт

Кт

 Обладнання (ОЗ)

100 000

 

           Рахунки до сплати

 

100 000

 

Етап 4. Рознесення бухгалтерських проведень

Процес перенесення записів у головну книгу називається рознесенням і полягає в перенесенні дати та суми на відповідні рахунки.

 

Обладнання (ОЗ)

 

Рахунки до сплати

 

Дт

Кт

 

 

Дт

Кт

01.01.Х1

100 000

 

 

01.01.Х1

 

100 000

 

Етап 5. Складання пробного балансу (оборотної відомості)

Мета складання – переконатися, що рахунки балансуються після відображення і рознесення операцій.

 

 
  1. Приклад обліку господарських операцій

 

Розглянемо операції рекламного агентства «Joan Miller» протягом січня. Для цього буде застосовуватися принцип подвійного запису.

Етапи 1-3. Складання проведень

1 січня: Джоан засновує компанію і вкладає 10 000 у.од. у своє власне рекламне агентство в обмін на 10 000 акцій номінальною вартістю 1 у.од. за акцію.

Операція: інвестиція в бізнес.

 

Дт

Кт

Грошові кошти

Акціонерний капітал

10 000

 

10 000

 

Якби Джоан інвестувала в компанію не грошові кошти, а будь-які інші активи, то дебетовий запис був би зроблений на відповідному рахунку активів.

 

2 січня: Джоан орендує офіс, виплачуючи авансом орендну плату за два місяці в розмірі 800 у.од.

Операція: виплата орендної плати авансом.

 

Дт

Кт

Оренда, оплачена авансом

Грошові кошти

800

 

800

 

3 січня: Джоан замовляє матеріали для художніх робіт на суму
1 800 у.од. і офісне приладдя на суму 800 у.од.

Проведення не записується, тому що операції не було. Відповідно до правил визнання зобов’язання не виникає до того моменту, поки товар не буде відвантажений або отриманий.

4 січня: Джоан отримує обладнання для художніх робіт і здійснює оплату грошовими коштами в сумі 4 200 у.од.

Операція: придбання обладнання.

 

Дт

Кт

Обладнання для

художніх робіт

Грошові кошти

4 200

 

 

4 200

 

5 січня: Джоан купує офісне обладнання в компанії «Morgan» на суму 3 000 у.од.; оплачує 1 500 у.од. грошовими коштами та домовляється про виплату залишку суми в наступному місяці.

Операція: придбання обладнання та часткова оплата.

 

Дт

Кт

Офісне обладнання

Грошові кошти

Рахунки до сплати

3 000

 

1 500

1 500

 

6 січня: Джоан отримує в кредит матеріали для художніх робіт на суму 1 800 у.од. і офісне приладдя на суму 800 у.од. у компанії «Taylor Supply».

Операція: придбання матеріалів у кредит.

 

Дт

Кт

Матеріали

Офісне приладдя

Рахунки до сплати

1 800

   800

 

 

 

2 600

 

8 січня: Джоан оплачує поліс страхування життя на 1 рік, дія якого починається з 1 січня, сума – 480 у.од.

Операція: оплата страховки авансом.

 

Дт

Кт

Страховка, оплачена авансом

Грошові кошти

480

 

 

480

 

9 січня: Джоан виплачує компанії «Taylor Supply» 1 000 у.од. із суми заборгованості.

Операція: часткове погашення зобов’язання.

 

Дт

Кт

Рахунки до сплати

Грошові кошти

1 000

 

 

1 000

 

10 січня: Джоан надала послуги автомобільному дилеру, розмістивши оголошення в газеті, і одержує винагороду в розмірі 1 400.

Операція: зароблено доход і отримано грошові кошти.

 

Дт

Кт

Грошові кошти

Доход від реклами

1 400

 

 

1 400

 

12 січня. Джоан виплачує секретарю заробітну плату за два тижні в розмірі 600 у.од.

Операція: виплата заробітної плати.

 

Дт

Кт

Витрати на заробітну плату – офіс

Грошові кошти

600

 

 

600

 

15 січня: Джоан одержує авансову винагороду в розмірі
1 000 у.од. за художні роботи, які має виконати для іншого агентства.

Операція: отримано оплату за послуги, які буде надано в майбутньому.

 

Дт

Кт

Грошові кошти

Незароблений доход

1 000

 

 

1 000

 

19 січня: Джоан надала послуги магазину «Ward Department», розмістивши кілька великих рекламних оголошень. Рахунок уже був пред’явлений, але оплата в розмірі 2 800 у.од. буде отримана тільки в наступному місяці.

Операція: зароблено доход, який буде отримано у майбутньому.

 

Дт

Кт

Рахунки до одержання

Доход від реклами

2 800

 

 

2 800

 

26 січня: Джоан виплачує секретарю заробітну плату ще за два тижні в розмірі 600 у.од.

Операція: виплата заробітної плати.

 

Дт

Кт

Витрати на заробітну плату – офіс

Грошові кошти

600

 

 

600

 

29 січня: Джоан одержує та оплачує рахунки за електроенергію в сумі 100 у.од.

Операція: оплата витрат за електроенергію.

 

Дт

Кт

Витрати на електроенергію

Грошові кошти

100

 

 

100

 

30 січня: Джоан одержує (але не оплачує) рахунки за телефонні послуги на суму 70 у.од.

Операція: було понесено витрати, які буде оплачено в майбутньому.

 

Дт

Кт

Витрати на телефон

Рахунки до сплати

70

 

 

70

 

31 січня: Джоан виплачує дивіденди в розмірі 1 400 у.од.

Операція: оголошення та виплата дивідендів.

 

Дт

Кт

Дивіденди

Грошові кошти

1 400

 

 

1 400

Етап 4. Рознесення бухгалтерських проведень по рахунках

Огляд рахунків і операцій рекламного агентства «Joan Miller»

 

Активи

=

Зобов’язання

+

Власний капітал

 

 

 

 

 

Грошові кошти

 

Рахунки до сплати

 

Акціонерний капітал

1 січн. 10 000

2 січн.   800

9 січн. 1 000

5 січн.    1 000

 

1 січн. 10 000

10         1 400

4         4 200

 

 

6             2 600

 

 

15         1 000

5         1 500

 

30                70

Дивіденди

 

8            480

1 000

          4 170

31 січн. 1 400

 

 

9         1 000         

 

 

Сальдо  3 170

 

 

12          600

 

 

 

Доход від реклами

 

26          600

Незароблений доход

 

10 січн. 1 400

 

29          100

 

15 січн.  1 000

 

 

19         2 800

 

31       1 400

 

 

 

Сальдо 4 200

12 400

Сальдо 1 720

10 680

 

 

 

Витрати на зарплату

 

 

 

 

12 січн.  600

 

Рахунки до одержання

26           600

 

19 січн. 2 800

 

Сальдо  1 720

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали

Витрати на електроенергію

6 січн.   1 800

 

29 січн.  100

 

 

 

 

 

 

Офісне приладдя

Витрати на телефон

6 січн.      800

 

30 січн.    70

 

 

 

 

Оренда, оплачена авансом

2 січн.      800

 

 

 

Страховка,

оплачена авансом

8 січн.      480

 

 

Обладнання

для художніх робіт

4 січн.   4 200

 

 

Офісне обладнання

5 січн.   3 000

 

 

 

Етап 5. Пробний баланс

Таблиця 3.1

Пробний баланс рекламного агентства «Joan Miller»

на 31 січня 20х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

1 720

 

Рахунки до одержання

2 800

 

Матеріали для художніх робіт

1 800

 

Офісне приладдя

   800

 

Оренда, оплачена авансом

   800

 

Страховка, оплачена авансом

   480

 

Обладнання для художніх робіт

4 200

 

Офісне обладнання

3 000

 

Рахунки до сплати

 

  3 170

Незароблений доход

 

  1 000

Акціонерний капітал

 

10 000

Дивіденди

1 400

 

Доход від реклами

 

 4 200

Витрати на заробітну плату – офіс

1 200

 

Витрати на електроенергію

   100

 

Витрати на телефон

    70

 

 

18 370

18 370

 

У пробному балансі перевіряється, чи дотримується рівність кредитових і дебетових сум. Якщо підсумкові суми в дебетовому та кредитовому стовпчиках пробного балансу не рівні, це говорить про те, що можливі такі помилки:

 • замість запису по дебету був зроблений запис по кредиту або навпаки;
 • неправильно виведено сальдо рахунку;
 • при перенесенні сальдо рахунку в пробний баланс була допущена помилка;
 • неправильно знайдені підсумкові суми пробного балансу.

 

 
  1. Процес коректування

 

Коректування використовується для обліку за методом нарахування операцій, які охоплюють більше одного облікового періоду.

Коректування оформляється коректувальним проведенням.

Коректувальне проведення, як мінімум, складається з:

 • одного проведення за балансовим рахунком;
 • одного проведення за рахунком звіту про фінансові результати.

Коректування ніколи не торкається рахунку грошових коштів.

Коректувальне проведення виникає у випадках, коли існують:

 1. відстрочка – відкладене визнання вже понесених або оплачених витрат, або вже отриманого доходу. Відстрочка необхідна у випадках:
 • виникнення витрат, які повинні бути віднесені до двох або більше облікових періодів;
 • виникнення доходів, які повинні бути віднесені до двох або більше облікових періодів.
 1. нарахування – визнання витрат або доходу, які вже мали місце, але ще не були враховані. Нарахування необхідне у випадках:
 • неврахованих доходів;
 • неврахованих витрат.

Щоб проілюструвати види коректувальних проведень, які повинні робити більшість підприємств, звернемося ще раз до балансу рекламного агентства «Joan Miller» (див. табл. 3.1).

 

Види коректувальних проведень

 1. Витрати, що оплачені авансом

Деякі витрати звичайно оплачуються наперед. Тому такі витрати називаються витратами, оплаченими авансом. До них відносяться орендна плата, страховка та запаси матеріалів, сировини, товарів. Наприкінці облікового періоду частина (або вся сума) таких товарів чи послуг буде використана або мине. Відповідно, необхідно зробити коректувальне проведення, що відображає зменшення активу та збільшення витрат. Сума коректування буде дорівнювати тій частині вартості товарів або послуг, що була використана в поточному періоді.

Оренда, оплачена авансом (коректування а)

2 січня: Джоан орендує офіс, виплачуючи авансом орендну плату за два місяці в розмірі 800 у.од.

Операція: закінчення оренди за один місяць.

 

Дт

Кт

Витрати з оренди

Оренда, оплачена авансом

400

 

400

 

Страховка, оплачена авансом (коректування b)

8 січня: Джоан оплачує поліс страхування життя на 1 рік, дія якого починається з 1 січня, сума – 480 у.од.

Операція: використання страховки за один місяць.

 

Дт

Кт

Витрати зі страховки

Страховка, оплачена авансом

40

 

40

 

Витрати на страховку в січні відображають минулі витрати в сумі 40 у.од. (480/12).

 

Матеріали для художніх робіт і офісне приладдя (коректування с та d)

6 січня: Джоан отримує в кредит матеріали для художніх робіт на суму 1 800 у.од. і офісне приладдя на суму 800 у.од. у компанії «Taylor Supply». Однак інвентаризація показала, що для художніх робіт у наявності  матеріалів на суму 1 300 у.од., а офісного приладдя на суму 600 у.од.

Витрачено:

1 800 – 1 300 = 500 у.од. матеріалів для художніх робіт;

800 – 600 = 200 у.од. офісного приладдя.

Операція: використання матеріалів і офісного приладдя.

 

Дт

Кт

Витрати на матеріали

Матеріали

Витрати на офісне приладдя

Офісне приладдя

500

 

200

 

500

 

200

 

 1. Амортизація основних коштів

Амортизація – частина вартості матеріального довгострокового активу, яка відноситься на один обліковий період.

Сума, розподілена на кожний з облікових періодів, називається амортизаційними витратами. Амортизаційні витрати відносяться на один місяць, вони зменшують рахунки активів і збільшують рахунки витрат (зменшуючи власний капітал).

Обладнання для художніх робіт і офісне обладнання (коректування е та f)

4 січня: Джоан отримує обладнання для художніх робіт у сумі 4 200 у.од.

5 січня: Джоан купує офісне обладнання в компанії «Morgan Equipment» на суму 3 000 у.од.

Припустимо, рекламне агентство «Joan Miller» визначило, що строк використання обладнання для художніх робіт і офісного обладнання складе 5 років (60 місяців), і до кінця цього строку його вартість буде дорівнювати нулю.

Амортизаційні витрати на місяць:

4 200 / 60 = 70 у.од. для художнього обладнання;

3 000 / 60 = 50 у.од. для офісного обладнання.

Операція: облік амортизаційних витрат.

 

Дт

Кт

Амортизаційні витрати – художнє обладнання

Накопичена амортизація –  художнє обладнання

Амортизаційні витрати – офісне обладнання

Накопичена амортизація – офісне обладнання

70

 

 

 

50

 

 

70

 

 

 

50

 

 1. Накопичена амортизація – контррахунок

Рахунок «Накопичена амортизація...» називається контррахунком.

Контррахунок – це окремий рахунок, розглянутий разом з рахунком, до якого він відноситься.

У фінансовій звітності сальдо контррахунка представлене як відрахування з пов’язаного з ним рахунка.

Контррахунки використовуються з двох причин:

 • їх використання є визнанням того, що амортизація представляє лише розрахункові величини;
 • вони дозволяють зберегти первісну вартість активу.

У таблиці 3.2 показано розділ основних коштів балансу рекламного агентства після того, як були зроблені коректувальні проведення.

Таблиця 3.2

Витяг із пробного балансу рекламного агентства «Joan Miller»

 на 31 січня 20х1 р.

Основні засоби:

 

 

    Художнє обладнання

4 200

 

(мінус) накопичена амортизація

     70

4 130

  Офісне обладнання

3 000

 

(мінус) накопичена амортизація

     50

2 950

 

 

7 080

 1. Незароблений (відкладений) доход

Доходи можуть бути отримані ще до того, як вони зароблені. Якщо доходи надходять заздалегідь (тобто авансом), підприємство бере на себе зобов’язання поставити товари або надати послуги в майбутньому. Тому незароблені (відкладені) доходи відносять на рахунок зобов’язань.

Незароблений доход від художніх робіт (коректування g)

У розглянутому прикладі в січні агентство «Joan Miller» одержало від замовника 1 000 у.од. – попередня оплата за художні роботи. До кінця січня замовник прийняв роботи на суму 400 у.од.

Операція: надання послуг, оплачених замовником авансом.

 

Дт

Кт

Незароблений доход

Доход від художніх робіт

400

 

 

400

 

Кредитове сальдо рахунку «Незароблений доход» тепер відображає обсяг робіт, які необхідно виконати, у розмірі 600 у.од. (1 000 – 400).

 

 1. Неврахований доход (нарахований доход)

Нарахований доход – це доход від наданих послуг або поставлених товарів, але який не був відображений в обліку. Наприклад, відсотки по векселях до одержання нараховуються щодня, але можуть бути отримані тільки в наступні облікові періоди.

Нарахований доход від реклами (коректування h)

Припустимо, що рекламне агентство «Joan Miller» погодилося помістити серію рекламних оголошень для компанії «Marsh Gas». Перше оголошення з’явилося 31 січня, в останній день місяця. Плата за рекламне оголошення в розмірі 200 у.од., що була зароблена, але не врахована, повинна бути записана таким чином.

Операція: визнання неврахованого доходу.

 

Дт

Кт

Рахунки до одержання

Доход від реклами

200

 

 

200

 

Тепер рахунки активів і рахунки доходів містять правильне сальдо: клієнт повинен 200 у.од. агентству, і це відображено за рахунком «Рахунки до одержання». Сальдо рахунку «Доход від реклами» становить тепер 4 400 у.од., що являє собою доход, отриманий компанією за місяць.

 

 
 1. Невраховані витрати (нараховані витрати)

Наприкінці облікового періоду в підприємства, як правило, є такі витрати, які були понесені, але не враховані. Один з таких прикладів – позика коштів. Щодня накопичується заборгованість за відсотками за позику. Тому, наприкінці кожного облікового періоду необхідно робити коректувальне проведення для відображення цих накопичених відсотків, які є витратами періоду і відповідним зобов’язанням з оплати відсотків.

Прикладом нарахованих витрат також можуть бути податки і заробітна плата.

Нарахована заробітна плата (коректування i)

На кінець місяця секретар рекламного агентства проробить 3 дні після виплати зарплати за чергові два робочі тижні. Секретар заробив плату за 3 робочих дні січня, однак будуть вони оплачені в лютому. Заробітна плата за ці три дні є витратами січня.

Допустимо, що календар за січень виглядає таким чином:

 

Січень

Пон.

Вівт.

Сер.

Четв.

П’ятн.

Суб.

Нед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

ЗП за 2 тижні – 600 у.од., отже, 60 – за кожний робочий день. Звідси, 60 х 3 = 180 у.од.

Операція: нарахування неврахованих витрат.

 

Дт

Кт

Витрати на заробітну плату – офіс

Заробітна плата до виплати

180

 

 

180

 

Оцінка витрат з оплати податку на прибуток (коректування j)

Припустимо, що власниця рекламного агентства після проведення аналізу першого місяця господарської діяльності та обговорення зі своїм бухгалтером оцінює, що січнева частка в сумі річного податку на прибуток становить 400 у.од.

Операція: нарахування оцінених витрат з податку на прибуток.

 

Дт

Кт

Витрати з податку на прибуток

Податок на прибуток до сплати

400

 

 

400

Тепер у витратах за січень буде фігурувати очікувана сума податків, що відноситься до цього місяця. Крім того, зобов’язання з оціненого податку з’являться в балансі.

За допомогою трансформаційної таблиці (табл. 3.3) складається звіт про прибутки і збитки (табл. 3.4) та кінцевий баланс (табл. 3.5).

Трансформаційна таблиця включає:

 • попередній пробний баланс, складений на основі записів у Головній книзі;
 • коректувальні проведення;
 • розмежування сальдо рахунків, що відносяться до звіту про прибутки і збитки;
 • закриваючі тимчасові рахунки;
 • остаточний пробний баланс.

Кожна рубрика трансформаційної таблиці розділена на дві частини: для записів по дебету та кредиту рахунків.

 

 

 

Таблиця 3.3

Трансформаційна таблиця

Стаття

Пробний баланс

Коректувальні проведення

Пробний баланс після коректування

Звіт про прибутки і збитки

Баланс

Грошові кошти

1 720

 

 

 

1 720

 

 

 

1 720

 

Рахунки до одержання

2 800

 

200 (h)

 

3 000

 

 

 

3 000

 

Матеріали

 1 800

 

 

500 (c)

1 300

 

 

 

1 300

 

Офісне приладдя

800

 

 

200 (d)

600

 

 

 

600

 

Оренда, оплачена авансом

800

 

 

400 (a)

400

 

 

 

400

 

Страховка, оплачена авансом

480

 

 

40 (b)

440

 

 

 

440

 

Художнє обладнання

4 200

 

 

 

4 200

 

 

 

4 130

 

Накопичена амортизація – худ. обладнання

 

 

 

70 (e)

 

70

 

 

 

 

Офісне обладнання

3 000

 

 

 

3 000

 

 

 

2 950

 

Накопичена амортизація – офісне обладнання

 

 

 

50 (f)

 

50

 

 

 

 

Рахунки до сплати

 

3 170

 

 

 

3 170

 

 

 

3 170

Незароблений доход

 

1 000

400 (g)

 

 

600

 

 

 

600

Заробітна плата до виплати

 

 

 

180 (i)

 

180

 

 

 

180

Податок на прибуток до сплати

 

 

 

400 (j)

 

400

 

 

 

400

Акціонерний капітал

 

10 000

 

 

 

10 000

 

 

 

10 000

Нерозподілений прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190*

Дивіденди

1 400

 

 

 

1 400

 

 

 

 

 

Доход від реклами

 

4 200

 

200 (h)

 

4 400

 

4 400

 

 

Доход від художніх робіт

 

 

 

400 (g)

 

400

 

400

 

 

Витрати на заробітну плату – офіс

1 200

 

180 (i)

 

1 380

 

1 380

 

 

 

Витрати на електроенергію

100

 

 

 

100

 

100

 

 

 

Витрати на телефон

70

 

 

 

70

 

70

 

 

 

Витрати з оренди

 

 

400 (a)

 

400

 

400

 

 

 

Витрати зі страховки

 

 

40 (b)

 

40

 

40

 

 

 

Витрати на матеріали

 

 

500 (c)

 

500

 

500

 

 

 

Витрати на офісне приладдя

 

 

200 (d)

 

200

 

200

 

 

 

Витрати на амортизацію – худ. обладнання

 

 

70 (e)

 

70

 

70

 

 

 

Витрати на амортизацію – офісне обладнання

 

 

50 (f)

 

50

 

50

 

 

 

Витрати з податку на прибуток

 

 

400 (g)

 

400

 

400

 

 

 

 

18 370

18 370

2 440

2 440

19 270

19 270

3 210

4 800

14 540

14 540

Нерозподілений прибуток = Нерозподілений прибуток на початок періоду + Доходи – Витрати – Дивіденди (вилучення з капіталу) = 4 800 – 3 210 – 1 400 = 190

 

Таблиця 3.4

Звіт про прибутки і збитки рекламного агентства «Joan Miller»

за січень 20х1 р.

Доходи

4 800

Собівартість послуг

570

Валовий прибуток

4 230

Адміністративні витрати

 2 240

Операційний прибуток

1 990

Податок на прибуток

400

Чистий прибуток

1 590

 

 

Примітка: Розрахунок нерозподіленого прибутку за місяць

 

Нерозподілений прибуток – 01 січня 20Х1 р.

0

Чистий прибуток

1 590

(мінус) Дивіденди

1 400

Нерозподілений прибуток – 31 січня 20X1 р.

190

 

Таблиця 3.5

Баланс рекламного агентства «Joan Miller»

на 31 січня 20х1 р.

Активи

 

 1. Поточні активи

 

Грошові кошти

1 720

Рахунки до одержання

3 000

Оренда, оплачена авансом

400

Страховка, оплачена авансом

440

Матеріали

1 300

Офісне приладдя

600

Разом

7 460

 1. Довгострокові активи

 

Основні засоби

7 080

Разом

7 080

Усього активів

14 540

Зобов’язання

 

Рахунки до сплати

3 170

Отримані аванси

600

Заробітна плата до виплати

180

Податки на прибуток до сплати

400

Разом

4 350

Власний капітал

 

Акціонерний капітал

10 000

Нерозподілений прибуток

190

Разом

10 190

Усього зобов’язань і капіталу

14 540

 

 1. Приклади рішення практичних завдань

 

Оглядове завдання 1

Закінчивши ветеринарну школу, Лаура Чой зайнялася приватною практикою. До 27 травня включно в ході господарської діяльності були здійснені наступні операції:

1 травня

 

 

3 травня

 

9 травня

 

12 травня

 

15 травня

 

18 травня

 

27 травня

Лаура Чой вклала свої заощадження в розмірі 2 000 у.од. в акції своєї нової компанії «Pet Clinic» у кількості
2 000 штук.

Виплатила орендну плату за офіс у сумі 300 у.од. авансом за 2 місяці.

Придбала матеріали для медичних послуг за 200 у.од., оплату здійснила грошовими коштами.

Придбала обладнання в кредит на суму 400 у.од., і внесла перший внесок у розмірі 25%.

Надала ветеринарні послуги при народженні теляти за винагороду в розмірі 35 у.од.

Внесла часткову оплату в розмірі 50 у.од. за обладнання, придбане 12 травня.

Сплатила рахунки за електроенергію на суму 40 у.од.

 

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс на 31 травня.

 

Рішення оглядового завдання

 1. Складання проведень.

1 травня. Лаура Чой вклала свої заощадження в розмірі 2 000 у.од. в акції своєї нової компанії «Pet Clinic» у кількості 2 000 штук.

 

Дт

Кт

Грошові кошти

Акціонерний капітал

2 000

 

2 000

 

3 травня. Виплатила орендну плату за офіс у сумі 300 у.од. авансом за 2 місяці.

 

Дт

Кт

Оренда, оплачена авансом

Грошові кошти

300

 

300

 

9 травня. Придбала матеріали для медичних послуг за 200 у.од., оплату здійснила грошовими коштами.

 

Дт

Кт

Матеріали

Грошові кошти

200

 

200

 

12 травня. Придбала обладнання в кредит на суму 400 у.од., і внесла перший внесок у розмірі 25%.

 

Дт

Кт

Обладнання

Рахунки до сплати

400

 

300

Грошові кошти

 

100

 

15 травня. Надала ветеринарні послуги при народженні теляти за винагороду в розмірі 35 у.од.

 

Дт

Кт

Грошові кошти

Доход від послуг

35

 

35

 

18 травня. Внесла часткову оплату в розмірі 50 у.од. за обладнання, придбане 12 травня.

 

Дт

Кт

Рахунки до сплати

Грошові кошти

50

 

50

 

27 травня. Сплатила рахунки за електроенергію на суму 40 у.од.

 

Дт

Кт

Витрати на електроенергію

Грошові кошти

40

 

40

 

 1. Рознесення бухгалтерських проведень по рахунках.

 

Грошові кошти

1 травня     2 000

3 травня      300

15                    35

9                  200

 

12                100

 

18                  50

 

27                  40         

2 035

690

Сальдо       1 345

 

 

Матеріали

9 травня      200

 

 

Оренда, оплачена авансом

3 травня        300

 

Обладнання

12 травня    400

 

 

Рахунки до сплати

18 травня     50

12 травня   300

                   50

                   300

 

Сальдо      250

 

Акціонерний капітал

 

1 травня   2 000

 

Доход від послуг

 

15 травня     35

 

Витрати на електроенергію

 

27 травня        40

 

 

 

 1. Складання пробного балансу.

 

Пробний баланс компанії «Pet Clinic»

на 31 травня 20х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

1 345

 

Матеріали

   200

 

Оренда, оплачена авансом

   300

 

Обладнання

   400

 

Рахунки до сплати

 

   250

Акціонерний капітал

 

2 000

Доход від послуг

 

     35

Витрати на електроенергію

   40

 

 

2 285

2 285

 

 

Оглядове завдання 2

Нижче наведено нескоректований пробний баланс на
31 грудня 20x1 р. компанії «Certified Answering Service», яка надає послуги телефонного секретаря.

 

Пробний баланс «Certified Answering Service»

на 31 грудня 20х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

2 160

 

Рахунки до одержання

1 250

 

Офісне приладдя

   180

 

Страховка, оплачена авансом

   240

 

Офісне обладнання

3 400

 

Накопичена амортизація – офісне обладнання

 

   600

Рахунки до сплати

 

   700

Незароблений доход

 

  460

Акціонерний капітал

 

2 000

Нерозподілений прибуток

 

2 870

Дивіденди

   400

 

Доход від послуг

 

2 900

Заробітна плата офісних службовців

1 500

 

Витрати з оренди

   400

 

 

9 530

9 530

 

Також є наступна інформація:

 1. Страховка, що минула в грудні, склала 40 у.од.
 2. Офісне приладдя в наявності на кінець грудня склало 75 у.од.
 3. Амортизація за грудень склала 100 у.од.
 4. Нараховані зобов’язання із заробітної плати на кінець грудня склали 120 у.од.
 5. Послуги, надані в грудні, але ще не оплачені на 31 грудня, склали 300 у.од.
 6. Доходи, зароблені компанією за надані послуги, які були оплачені авансом, склали 160 у.од.
 7. Податок на прибуток розраховано у розмірі 250 у.од.

 

Потрібно:

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на 31 грудня 20x1 р.

Рішення оглядового завдання

 1. Коректувальні проведення.
 1. Страховка, що минула в грудні, склала 40 у.од.

 

Дт

Кт

Витрати зі страховки

Страховка, оплачена авансом

40

 

 

40

 

 1. Офісні матеріали в наявності на кінець грудня склали 75 у.од.

 

Дт

Кт

Витрати на офісні матеріали

Офісні матеріали

105

 

 

105

 

 1. Амортизація за грудень склала 100 у.од.

 

Дт

Кт

Витрати з амортизації

Накопичена амортизація

100

 

 

100

 

 1. Нараховані зобов’язання із заробітної плати на кінець грудня склали 120 у.од.

 

Дт

Кт

Витрати на заробітну плату

Заробітна плата до виплати

120

 

 

120

 

 1. Послуги, надані в грудні, але ще не оплачені на 31 грудня, склали 300 у.од.

 

Дт

Кт

Рахунки до одержання

Доход від послуг

300

 

 

300

 

 1. Доходи, зароблені компанією за надані послуги, які були оплачені авансом, склали 160 у.од.

 

Дт

Кт

Незароблений доход

Доход від послуг

160

 

 

160

 

 1. Податок на прибуток розрахований у сумі 250 у.од.

 

Дт

Кт

Витрати з податку на прибуток

Податок на прибуток до сплати

250

 

 

250

 
 1. Трансформаційна таблиця

Стаття

Пробний баланс

Коректувальні  проведення

Пробний баланс після коректування

Звіт про прибутки і збитки

Баланс

Грошові кошти

2 160

 

 

 

2 160

 

 

 

2 160

 

Рахунки до одержання

1 250

 

300 (5)

 

1 550

 

 

 

1 550

 

Офісні матеріали

180

 

 

105 (2)

75

 

 

 

75

 

Страховка, оплачена авансом

240

 

 

40 (1)

200

 

 

 

200

 

Офісне обладнання

3 400

 

 

 

3 400

 

 

 

2 700

 

Накопичена амортизація – офісне обладнання

 

600

 

100 (3)

 

700

 

 

 

 

Рахунки до сплати

 

700

 

 

 

700

 

 

 

700

Заробітна плата до виплати

 

 

 

120 (4)

 

120

 

 

 

120

Податок на прибуток до сплати

 

 

 

250 (7)

 

250

 

 

 

250

Незароблений доход

 

460

160 (6)

 

 

300

 

 

 

300

Акціонерний капітал

 

2 000

 

 

 

2 000

 

 

 

2 000

Нерозподілений прибуток

 

2 870

 

 

 

2 870

 

 

 

3 315*

Дивіденди

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Доход від послуг

 

2 900

 

300 (5)

160 (6)

 

3 360

 

3 360

 

 

Витрати на заробітну плату

1 500

 

120 (4)

 

1 620

 

1 620

 

 

 

Витрати з оренди

400

 

 

 

400

 

400

 

 

 

Витрати зі страховки

 

 

40 (1)

 

40

 

40

 

 

 

Витрати на офісні матеріали

 

 

105 (2)

 

105

 

105

 

 

 

Витрати з амортизації

 

 

100 (3)

 

100

 

100

 

 

 

Витрати з податку на прибуток

 

 

250 (7)

 

250

 

250

 

 

 

 

9 530

9 530

1 075

1 075

10 300

10 300

2 515

3 360

6 685

6 685

Нерозподілений прибуток = Нерозподілений прибуток на початок періоду + Доходи – Витрати – Дивіденди (вилучення з капіталу) = 2 870 + 3 360 –
– 2 515 – 400  = 3 315

 
 1. Фінансова звітність

 

Звіт про прибутки і збитки компанії «Certified Answering Service»

за грудень 20X1 р.

Доходи

 

Доход від послуг

3 360

 

3 360

Витрати

 

Витрати на заробітну плату

1 620

Витрати з оренди

   400

Витрати зі страховки

    40

Витрати на офісні матеріали

   105

Витрати з амортизації

   100

 

2 265

Прибуток

1 095

Податок на прибуток

   250

Чистий прибуток

   845

 

Баланс компанії «Certified Answering Service»

на 31 грудня 20X1 р.

Активи

 

Поточні активи

 

Грошові кошти

2 160

Рахунки до одержання

1 550

Офісні матеріали

     75

Страховка, оплачена авансом

  200

Разом

3 985

Довгострокові активи

 

Офісне обладнання

2 700

Разом

2 700

Усього активів

6 685

Зобов’язання

 

Рахунки до сплати  

  700

Незароблений доход           

  300

Заробітна плата до виплати           

   120

Податок на прибуток до сплати

   250

Разом

1 370

Власний капітал

 

Акціонерний капітал                     

2 000

Нерозподілений прибуток 

3 315

Разом

5 315

Усього зобов’язань і власного капіталу

6 685

 

 
 1. Варіанти практичних завдань

 

Завдання 1.1

Олена Гарсіа відкрила мале підприємство «Garcia Training Center» з метою навчання всіх бажаючих роботі на комп’ютері.

 1. Гарсіа передала підприємству наступні активи в обмін на
  39 200 акцій номінальною вартістю 1 у.од. за кожну:
 • грошові кошти – 18 400 у.од.;
 • меблі – 6 200 у.од.;
 • комп’ютер – 14 600 у.од.
 1. Виплатила орендну плату в сумі 560 у.од. за приміщення на першому поверсі за перший місяць.
 2. Придбала в кредит програмне забезпечення в розмірі 1 500 у.од.
 3. Заплатила 200 у.од. за рекламне оголошення в місцевій газеті.
 4. Прийняла заяву від п’яти учнів на зарахування на п’ятиденний курс, що розпочнеться наступного тижня. Кожний учень заплатить 400 у.од., якщо він або вона дійсно почнуть відвідувати курс.
 5. Виплатила заробітну плату помічнику, зайнятому неповний робочий день, 300 у.од..
 6. Одержала оплату коштами на суму 1 200 у.од. від трьох учнів (пункт 5).
 7. Пред’явила рахунки двом іншим учням, згаданим у пункті 5, які відвідували курс, але не сплатили його, 800 у.од..
 8. Сплатила рахунки за електроенергію в поточному місяці –
  220 у.од.
 9. Внесла платіж у розмірі 500 у.од. за програмне забезпечення, придбане в пункті 3.
 10. Одержала оплату 400 у.од. від одного з учнів, якому було пред’явлено рахунок у пункті 8.
 11. Придбала другий комп’ютер за кошти на суму 9 400 у.од.
 12. Повідомила та виплатила дивіденди в розмірі 600 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

 

Завдання 1.2

Монік Лакруа відкрила 1 липня фотостудію. Протягом місяця студія здійснила такі операції:

Липень  1

 

 

3

 5

 

 

 7

 8

 

10

 

12

13

 

17

19

 

25

26

28

 

29

30

 

31

При відкритті Монік поклала на рахунок у банку на ім’я підприємства грошові кошти в розмірі 51 000 у.од. в обмін на 5 100 акцій номінальною вартістю 10 у.од. за кожну.

Авансом сплатила оренду студії за два місяці – 2 700 у.од.

Передала у власність підприємства особисте фотооблад-нання вартістю 12 900 у.од. в обмін на 1 290 акцій по 10 у.од. за кожну.

Замовила додаткове фото обладнання – 7 500 у.од.

Придбала офісне обладнання, сплатила грошовими коштами, 5 400 у.од.

Одержала та сплатила фотообладнання, що було замовлено 7 липня, 7 500 у.од.

Придбала в кредит матеріали для фоторобіт – 2 100 у.од.

Отримала грошові кошти за фотопортрети, рахунки по яких раніше не виставлявся, 1 140 у.од.

Пред’явила рахунки клієнтам за фотопортрети – 2 250 у.од.

Виплатила половину заборгованості за матеріали, придбані 12 липня.

Сплатила рахунок за електроенергію за липень – 360 у.од.

Сплатила рахунок за телефонний зв’язок за липень – 210 у.од.

Отримала оплату від клієнтів, яким було пред’явлено рахунок 17 липня на суму 750 у.од.

Виплатила заробітну плату асистенту – 1 200 у.од.

Одержала аванс від замовника на виконання фоторобіт – 150 у.од.

Виплатила дивіденди в розмірі 3 600 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

 

Завдання 1.3

Боб Рівз створив компанію з прокату велосипедів у місцевому парку в літній період. У травні Рівз здійснив наступні операції в ході своєї господарської діяльності з прокату велосипедів.

Травень  3

 

 

6

7

 

 

8

 

9

10

 

11

 

 

14

 

15

 

16

19

20

 

21

 

23

24

 

26

 

28

 

30

31

Рівз відкрив справу, помістивши на банківський рахунок грошові кошти на ім’я корпорації в розмірі 14 400 у.од. в обмін на 14 400 акцій номінальною вартістю 1 у.од. за кожну.

Придбав матеріали в кредит за 300 у.од..

Придбав 10 велосипедів загальною вартістю 5 000 у.од., зробивши перший внесок у розмірі 2 400 у.од.; залишок суми він домовився виплатити через 30 днів.

Отримав грошові кошти в розмірі 940 у.од. за здавання в прокат велосипедів протягом першого тижня своєї діяльності.

Найняв асистента для роботи у вихідні дні за 8 у.од. за годину.

Придбав невеликий гараж для велосипедів та інших потреб вартістю 5 800 у.од., сплачені грошовими коштами.

Витрати на доставку та установку гаража на вході в парк склали 800 у.од., сплачені грошовими коштами (ці витрати додаються до вартості гаража).

Отримав грошові кошти в розмірі 1 000 у.од. за здавання в прокат протягом другого тижня своєї діяльності.

Заплатив обслуговуючому працівнику 150 у.од. за підтримку чистоти на ділянці.

Заплатив помічнику 160 у.од. за роботу у вихідні.

Заплатив 300 у.од. за матеріали, придбані 6 травня.

Заплатив 110 у.од. по раніше не врахованому рахунку за ремонт велосипедів.

Отримав грошові кошти в розмірі 1 100 у.од. за здавання в прокат протягом третього тижня своєї діяльності.

Заплатив помічнику 160 у.од. за роботу у вихідні.

Виставив рахунок на суму 220 у.од. компанії, працівники якої брали в прокат велосипеди під час прогулянки.

Вніс плату за травень керівництву парку в розмірі 200 у.од. за право на здавання в прокат велосипедів за концесією.

Отримав грошові кошти – тижневу виручку за прокат у розмірі 820 у.од.

Заплатив помічнику 160 у.од. за роботу у вихідні.

Повідомив і виплатив дивіденди в розмірі 1 000 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

 

Завдання 1.4

Антоніна закінчила бізнес-школу в червні й відразу ж почала свій бізнес з надання консультацій з менеджменту. У перший місяць роботи вона зробила такі операції:

 1. Почала бізнес, обміняв кошти в сумі 2 000 у.од. на 1 000 акцій підприємства.
 2. Придбала професійну добірку книг на 900 у.од.
 3. Купила канцтовари на 400 у.од. в кредит.
 4. Отримала грошові кошти в сумі 500 у.од. за виконаним контрактом.
 5. Відправила рахунки клієнтам на суму 1 950 у.од. за послуги, надані протягом місяця.
 6. Заплатила 200 у.од. із суми боргу за канцтовари.
 7. Отримала 1 250 у.од. від одного з клієнтів, якому було виставлено рахунок за надані послуги.
 8. Заплатила орендну плату за місяць у сумі 1 200 у.од.
 9. Повідомила та виплатила дивіденди в сумі 400 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

 

Завдання 1.5

Маргарита відкрила магазин «Frame» у маленькому торговому центрі. У перші тижні роботи вона здійснила такі операції:

 1. Внесла 21 000 у.од. готівкою на рахунок компанії в обмін на 21 000 акцій компанії.
 2. Заплатила 1 500 у.од. за оренду за поточний місяць.
 3. Купила в кредит обладнання для магазину на 10 800 у.од.
 4. Купила матеріали для виготовлення рамки за грошові кошти розміром 5 100 у.од.
 5. Одержала доход від продажу рамок у сумі 2 400 у.од.
 6. Виставила клієнтам рахунки за надані послуги на 2 100 у.од.
 7. Сплатила рахунок за електроенергію на 750 у.од.
 8. Одержала оплату від клієнтів (операція 6) на суму 600 у.од.
 9. Сплатила 5 400 у.од. за обладнання магазину, куплене в кредит (операція 3).
 10. Повідомила та виплатила дивіденди на суму 1 200 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

 

Завдання 1.6

Корпорація «Quality Courier» була заснована 1 березня та здійснювала такі операції:

 1. Вкладено грошові кошти в сумі 12 000 у.од. на рахунок корпорації «Quality Courier» в обмін на 12 000 акцій корпорації.
 2. Придбано мотоцикл у кредит за 3 200 у.од.
 3. Куплено матеріали на суму 400 у.од. за готівку.
 4. Виставлено рахунок клієнту за доставку на 200 у.од.
 5. Отримано плату готівкою в сумі 600 у.од. за доставку.
 6. Зроблено виплату за мотоцикл у сумі 1 400 у.од.
 7. Оплачено витрати на ремонт у сумі 240 у.од.
 8. Отримано оплату від клієнтів (операція 4) у сумі 100 у.од.
 9. Оголошено та виплачено дивіденди на суму 300 у.од.

Потрібно:          

  1. Скласти бухгалтерські проведення.
  2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
  3. Підготувати пробний баланс.

 

Завдання 1.7

Компанія «Copying Services» заснована Марією. У серпні 20Х1 р. були зроблені такі операції:

 1. Марія вклала 10 000 у.од. готівкою на рахунок компанії в обмін на 1 000 акцій корпорації.
 2. Оплачено оренду за поточний місяць у сумі 900 у.од.
 3. Придбано копіювальний апарат за кошти в сумі 5 000 у.од.
 4. Отримано гроші в сумі 1 780 у.од. за копіювальні послуги.
 5. Вислано рахунок крупному замовнику за надані копіювальні послуги на суму 1 360 у.од.
 6. Заплачено 380 у.од. готівкою за папір та інші копіювальні матеріали.
 7. Виплачено заробітну плату в сумі 560 у.од. співробітникам, що працюють на неповній ставці.
 8. Куплено додаткові копіювальні матеріали в кредит на суму 280 у.од.
 9. Отримано часткову оплату від покупця по операції 5 у сумі 600 у.од.
 10. Оплачено рахунок за електроенергію за поточний місяць на 180 у.од.
 11. Частково оплачені матеріали, придбані в операції 8, на суму 140 у.од.
 12. Оголошено та виплачено дивіденди в сумі 1 400 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

Завдання 1.8

Здійснити класифікацію статей по активах і зобов’язаннях:

 1. Залишкова вартість необоротних активів.
 2. Короткострокові кредити банку.
 3. Незавершене виробництво.
 4. Поточні фінансові інвестиції.
 5. Резервний капітал.
 6. Гроші в касі.
 7. Цільове фінансування.
 8. Поточні зобов’язання по розрахунках з учасниками.
 9. Товари.
 10. Векселі отримані.
 11. Додатково вкладений капітал.
 12. Інші довгострокові зобов’язання.
 13. Страховка, оплачена авансом.
 14. Обладнання.
 15. Транспортні засоби.
 16. Рахунки до одержання.
 17. Вкладені довгострокові інвестиції.
 18. Незароблений доход.

 

АКТИВИ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

Завдання 1.9

У квітні в компанії «Hrynsom» відбулися такі події:

 1. Заробітна плата за квітень склала 1 800 у.од.
 2. Було закуплено в кредит обладнання – 30 000 у.од.
 3. Власник інвестував додатково 4 000 у.од.
 4. Закуплено за грошові кошти канцелярські товари на суму 300 у.од.
 5. Від клієнтів за надані послуги отримано 600 у.од.
 6. Частково сплатили борг за обладнання – 1 000 у.од.
 7. Виставлено рахунки клієнтам на загальну суму 1 600 у.од.
 8. Власник зняв з рахунку на особисті потреби 1 500 у.од.
 9. Клієнти оплатили виставлені рахунки – 300 у.од.
 10. Отримано рахунок за комунальні послуги – 70 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

Завдання 1.10

Білл Донато відкрив ремонтну службу. Протягом місяця були зроблені такі господарські операції:

 1. Білл вклав 4 300 у.од. грошовими коштами та 1 600 у.од. ремонтним обладнанням і отримав 5 900 акцій компанії.
 2. Виплатив орендну плату за поточний місяць у сумі 400 у.од.
 3. Придбав матеріали для ремонтних робіт у кредит на суму 500 у.од.
 4. Придбав додаткове ремонтне обладнання за 300 у.од., оплатив покупку грошовими коштами.
 5. Виплатив заробітну плату помічнику в розмірі 450 у.од.
 6. Виплатив 200 у.од. за покупку в кредит, зроблену в операції 3.
 7. Отримав грошові кошти в розмірі 960 у.од. за виконані ремонтні роботи.
 8. Повідомив і виплатив дивіденди в розмірі 100 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс.

 

Завдання 1.11

Нижче за абеткою перераховані рахунки корпорації «Barns Service» на 31 липня 20Х1 р. Сума за рахунком «Рахунки до сплати» пропущена.

 

Акціонерний капітал

40 000

Нерозподілений прибуток

22 900

Векселі до сплати

40 000

Обладнання

24 000

Грошові кошти

18 000

Страховка, оплачена авансом

  2 200

Будинок

68 000

Рахунки до сплати

?

Земля

10 400

Рахунки до одержання

  6 000

 

Потрібно:          

Підготувати баланс із виділенням розділів в активі «Довгострокові активи» і «Поточні активи», у пасиві «Капітал» і «Зобов’язання».

 

Завдання 1.12

Бенджамін Обі найняв юриста для консультації щодо створення корпорації «Oby Repiaz». 1 червня пан Обі вніс на банківський рахунок 23 000 у.од. на ім’я корпорації в обмін на 2 300 акцій по 10 у.од. за кожну. Коли він сплатив рахунок юриста в розмірі 1 400 у.од., юрист порадив йому найняти бухгалтера для ведення обліку. Однак пан Обі був дуже зайнятий і тільки 30 червня попросив вас упорядкувати його записи. Ваше головне завдання – скласти пробний баланс на основі операцій, здійснених у червні.

Вклавши кошти в компанію та сплативши послуги юриста, пан Обі взяв позичку в банку в розмірі 10 000 у.од. Пізніше для погашення цієї позички він виплатив 520 у.од., 120 з яких були витратами по відсотках. Також він придбав вантажівку на ім’я компанії, зробивши перший внесок по кредиту в розмірі 5 000 у.од. і профінансувавши 14 800 у.од. Перший платіж за автомобіль повинен бути зроблений 15 липня. Потім пан Обі орендував офіс і заплатив аванс за три місяці в розмірі 1 800 у.од. Офісне обладнання вартістю 1 400 у.од. та інструменти для ремонту вартістю 1 000 у.од., придбані в кредит, повинні бути оплачені до 13 липня.

У червні компанія виконала ремонтні роботи на 2 600 у.од., 800 з яких були отримані грошовими коштами. Заборгованість з послуг, наданих у кредит, була погашена протягом червня на суму 600 у.од., залишок суми в розмірі 1 200 у.од. буде отримано наприкінці червня. Працівникам була виплачена зарплата – 800 у.од. 30 червня компанія одержала рахунок за витрачену в червні електроенергію на 150 у.од. і чек на 100 у.од. за роботу, що повинна бути виконана в липні.

Потрібно:          

 1. Скласти бухгалтерські проведення.
 2. Рознести бухгалтерські проведення по рахунках.
 3. Підготувати пробний баланс на 30 червня.

 

Завдання 1.13

Корпорація «Ferraro Constriction» займається будівництвом фундаментів будинків і стоянок для паркування. Нижче в довільному порядку показано сальдо рахунків на 30 листопада 20Х1 р.

 

Рахунки до сплати

11 700

Автобус для офісу

  6 600

Рахунки до одержання

30 360

Страховка, оплачена авансом

13 800

Грошові кошти

?

Нерозподілений прибуток

30 000

Будівельні матеріали

5 700

Доходи

52 200

Дивіденди

23 400

Акціонерний капітал

90 000

Витрати на електроенергію

1 260

Витрати на матеріали

21 600

Обладнання

73 500

Витрати на заробітну плату

26 400

Векселі до сплати

60 000

 

 

 

Потрібно:          

 1. Підготувати баланс із виділенням розділів в активі «Довгострокові активи» і «Поточні активи», у пасиві «Капітал» і «Зобов’язання».
 2. Знайти правильне сальдо рахунку «Грошові кошти» на
  30 листопада 20Х1 р.
 

Завдання 2.1

Нижче наведено пробний баланс на 31 липня 20X1 р. компанії «Crown Advisory Services».

 

Пробний баланс компанії «Crown Advisory Services»

на 31 липня 20X1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

Рахунки до одержання

Офісне приладдя

Оренда, оплачена авансом

Офісне обладнання

Накопичена амортизація – офісне обладнання

Рахунки до сплати

Векселі до сплати

Незароблений доход

Акціонерний капітал

Нерозподілений прибуток

Дивіденди

Доход

Витрати на заробітну плату

Витрати з оренди

Витрати на електроенергію

8 250

4 125

1 331

660

4 620

 

 

 

 

 

 

11 000

 

24 700

2 200

2 140

 

 

 

 

 

   770

2 970

5 500

1 485

5 000

7 001

 

36 300

 

59 026

59 026

 

Також є наступна інформація:

 1. Запаси офісного приладдя на кінець періоду – 132 у.од.
 2. Закінчилася частина оренди, оплаченої авансом, – 220 у.од.
 3. Амортизація офісного обладнання за період – 330 у.од.
 4. Нараховано витрати по відсотках на кінець періоду – 275 у.од.
 5. Нараховано заробітну плату на кінець місяця – 165 у.од.
 6. Незароблений доход від винагород на кінець періоду –
  583 у.од.
 7. Зароблений, але не врахований доход від винагород – 1 100 у.од.
 8. Розраховано податок на прибуток – 2 000 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

 

Завдання 2.2

Власником компанії «Foremost Janitorial Service», яка надає послуги з прибирання приміщень, є Рон Хадсон. Після шести місяців роботи, 30 вересня 20х1 р. був підготовлений пробний баланс компанії.

 

Пробний баланс компанії «Foremost Janitorial Service»

на 30 вересня 20X1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

Дебіторська заборгованість

Страховка, оплачена авансом

Оренда, оплачена авансом

Мийні засоби

Обладнання для мийки

Вантажний автомобіль

Рахунки до сплати

Незароблений доход

Акціонерний капітал

Дивіденди

Доход від винагород

Витрати на заробітну плату

ПЗМ та інші витрати – вантажівка

4 524

3 828

   760

1 400

2 792

3 480

7 200

 

 

 

1 000

 

4 800

   680

 

 

 

 

 

 

 

    340

     960

14 190

 

14 974

 

30 464

30 464

 

Сальдо рахунку «Акціонерний капітал» відображає інвестиції, здійснені Роном. Також є наступна інформація:

 1. Є мийні засоби на суму 234 у.од.
 2. Страховка, оплачена авансом, являє собою вартість річного страхового поліса, придбаного 1 квітня.
 3. Сальдо рахунку «Оренда, оплачена авансом» являє собою платіж по оренді, виконаний 1 квітня за попередній місяць. Крім того, туди також включається платіж за наступні (включаючи квітень) шість місяців у розмірі 200 у.од. за місяць.
 4. Обладнання для мийки та вантажівка амортизуються за ставкою 20% за рік (10% за шестимісячний період).
 5. Сальдо рахунку «Незароблений доход» являє собою авансовий платіж за 6 місяців, здійснений клієнтом 1 серпня.
 6. Протягом останнього тижня вересня Рон завершив перший етап роботи з проекту, рахунок по якому не буде виставлено доти, поки роботу за контрактом не буде повністю завершено. Вартість цього етапу склала 800 у.од.
 7. У суботу 3 жовтня Рон винен буде своїм співробітникам
  1 080 у.од. за тиждень шестиденної роботи.
 8. Прогнозується, що податок на прибуток за 6 місяців складе 1 500 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

Завдання 2.3

Нижче наведено пробний баланс школи танців «Century Dance School» на кінець поточного облікового року.

 

Пробний баланс компанії «Century Dance School»

на 31 липня 20X1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

Рахунки до одержання

Допоміжні матеріали

Оренда, оплачена авансом

Страховка, оплачена авансом

Обладнання

Накопичена амортизація – обладнання

Рахунки до сплати

Незароблений доход

Акціонерний капітал

Нерозподілений прибуток

Дивіденди

Доход

Витрати на заробітну плату

Витрати на електроенергію

Витрати з оренди

  5 084

  3 551

    510

  1 200

  1 080

18 300

 

 

 

 

 

26 000

 

   9 600

   3 600

   6 600

 

 

 

 

 

 

    1 200

    1 140

    2 700

    4 500

    3 000

 

62 985

 

 

 

75 525

75 525

 

Протягом року Лоретта Харпер, власниця школи, не здійснювала ніяких інвестицій у свою компанію. Є наступна інформація для підготовки коректувальних проведень:

 1. Є запаси допоміжних матеріалів на суму 276 у.од.
 2. Оренда, оплачена авансом, відображає орендну плату за липень і останній місяць оренди.
 3. Страховка, оплачена авансом, складається з дворічного страхового поліса, придбаного 1 лютого 20x1 р.
 4. Амортизація обладнання прогнозується в розмірі 2 400 у.од.
 5. Нарахована заробітна плата становить 195 у.од. на 31 липня.
 6. 2/3 суми авансів, отриманих від клієнтів за заняття танцями, були зароблені до 31 липня.
 7. Керівництво прогнозує, що податок на прибуток за рік складе 9 000 у.од.

Потрібно:          

  1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
  2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
  3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

Завдання 2.4

Нижче наведено сальдо рахунків ресторану Майка Хілла на
31 грудня 20Х1 р.

 

Стаття

Значення

Каса

2 000

Рахунки до одержання

2 800

Продукти

1 500

Газові балони 

2 500

Оренда, оплачена авансом

36 000

Обладнання 

30 000

Накопичений знос – обладнання   

2 500

Рахунки до сплати

4 000

Вкладення капіталу

48 800

Витрати на заробітну плату

30 000

Витрати з оренди

18 000

Витрати на продукти 

40 000

Витрати на амортизацію обладнання

2 500

Доход від реалізації

110 000

 

Наприкінці звітного періоду Майк виявив, що:

  1. Він ще не зареєстрував доход від проведеної 30 грудня вечірки для співробітників сусіднього кінотеатру. Загальна сума за рахунком склала 20 000 у.од., з яких 10 000 раніше внесені як передоплата. Передоплата не була зареєстрована.
  2. Сальдо по рахунку «Оренда, оплачена авансом» складається з орендної плати, виплаченої 1 жовтня 20Х1 р. за 6 місяців наперед.
  3. Він ще не визнав витрати та зобов’язання по заробітній платі, що повинна бути виплачена за грудень. Загальна сума заробітної плати до виплати становить 10 000 у.од.
 1. Не списав у витрати балони з газом, які були придбані
  10 грудня (5 балонів за 2 500 у.од.). На 31 грудня 2 балони ще стояли на складі.
 2. Не врахував 4 000 у.од., які він взяв з каси 31 грудня на свої власні потреби.

Потрібно:          

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

Завдання 2.5

Компанія «Security Service» надає працівників служби безпеки для забезпечення порядку на спортивних заходах і для виконання інших функцій. Нижче наведено пробний баланс компанії на кінець жовтня.

 

Пробний баланс компанії «Security Services» на 31 жовтня 20х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

Рахунки до одержання

Матеріали

Страховка, оплачена авансом

Обладнання

Рахунки до сплати

Акціонерний капітал

Нерозподілений прибуток

Дивіденди

Доходи від надання послуг

Витрати на заробітну плату

Витрати на електроенергію

Витрати з оплати оренди

26 600

18 800

1 120

1 200

15 600

 

 

 

4 000

 

32 000

3 200

6 400

 

 

 

 

 

10 600

20 000

22 320

 

56 000

 

 

 

 

108 920

108 920

 

 

Протягом листопада в компанії мали місце такі операції:

Листопад   1

 

3

5

 

7

8

 

10

11

 

12

 

14

15

 

17

 

19

 

 

21

 

23

 

30

 

30

Отримано кошти від клієнтів, яким був виписаний рахунок минулого місяця, 8 400 у.од.

Зроблено платіж по рахунках до одержання – 6 200 у.од.

Авансом придбано страховий поліс строком на 1 рік –
7 200 у.од.

Придбано в кредит матеріали – 860 у.од.

Був пред’явлений клієнту рахунок за послуги із забезпечення безпеки – 4 400 у.од.

Сплачено орендну плату за листопад – 1 600 у.од.

Отримано грошові кошти від клієнтів за послуги із забезпечення безпеки – 3 200 у.од.

Виплачено заробітну плату працівникам служби безпеки –
2 800 у.од.

Замовлено обладнання – 1 600 у.од.

Сплачено рахунок за електроенергію в поточному місяці – 800 у.од.

Отримано та оплачено обладнання, замовлене 14 листопада, 1 600 у.од.

Були повернуті за повною вартістю деякі матеріали, придбані 07 листопада, тому що в них було виявлено дефекти, 240 у.од.

Оплачено матеріали, придбані 7 листопада, за винятком вартості матеріалів, повернутих 19 листопада, 620 у.од.

Виписано рахунок клієнту за надання послуг із забезпечення безпеки – 3 600 у.од.

Виплачено заробітну плату працівникам служби безпеки –
2 100 у.од.

Виплачено дивіденди в розмірі 2 000 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти проведення.
 2. Рознести проведення по рахунках.
 3. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 4. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

 

Завдання 2.6

Нижче наведено пробний баланс компанії на кінець грудня.

 

Пробний баланс компанії на 31 грудня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

2 300

 

Рахунки до одержання

   950

 

Страховка, оплачена  авансом

6 000

 

Офісне обладнання

2 500

 

Накопичена амортизація

 

1 200

Рахунки до сплати

 

3 300

Незароблений доход

 

1 500

Капітал власника

 

4 430

Вилучення

  600

 

Доход від надання послуг

 

2 800

Витрати на заробітну плату

  880

 

Витрати з податку

2 000

 

Заборгованість по податку на прибуток

 

2 000

 

15 230

15 230

 

Не знайшли відображення в обліку такі господарські операції:

  1. Сума страховки, оплаченої авансом, являє собою суму за полісом страхування на 5 років, який було придбано 1 липня 20Х1 р.
  2. Сума амортизації склала 500 у.од.
  3. Наприкінці грудня було нараховано заробітну плату працівникам адміністрації в сумі 550 у.од.
  4. Отримані за звітний період доходи за надані послуги, за які ще не виставлені рахунки, склали 3 000 у.од.
  5. Очікувана сума податку на прибуток становить 220 у.од.
  6. 1 серпня 20Х1 р. компанія одержала аванс за майбутнє виконання послуг. На 31 грудня 20Х1 р. послуги були виконані на 30%.

Потрібно:          

   1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
   2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
   3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

 

Завдання 2.7

Нижче наведено пробний баланс компанії на кінець грудня.

 

Пробний баланс компанії на 31 грудня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

3 500

 

Рахунки до одержання

1 250

 

Матеріали

   750

 

Офісне приладдя

   230

 

Оренда, оплачена авансом

4 400

 

Обладнання

5 000

 

Накопичена амортизація

 

1 130

Рахунки до сплати

 

2 600

Незароблений доход

 

2 700

Акціонерний капітал

 

4 000

Дивіденди

  800

 

Доход

 

9 000

Витрати на заробітну плату

2 000

 

Витрати з податку

1 500

 

 

19 430

19 430

 

Не знайшли відображення в обліку такі господарські операції:

 1. За підсумками інвентаризації залишок матеріалів склав
  150 у.од.
 2. 1 грудня компанія сплатила оренду авансом на 4 місяці.
 3. Амортизація обладнання склала 100 у.од.
 4. 31 березня 20Х1 р. компанія прийняла замовлення на виконання робіт і одержала аванс. До кінця грудня роботи були виконані в сумі 700 у.од.
 5. Послуги, надані в грудні, але ще не оплачені на кінець місяця, склали 150 у.од.
 6. Була нарахована заробітна плата в розмірі 1 000 у.од.

Потрібно:

  1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
  2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
  3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

 

Завдання 2.8

Компанія розпочала свою діяльність 1 серпня 20Х1 р. Після
5 місяців роботи було складено пробний баланс компанії, який наведено нижче.

 

Пробний баланс компанії на 31 грудня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

   700

 

Рахунки до одержання

3 100

 

Матеріали

   830

 

Страховка, оплачена авансом

1 800

 

Оренда, оплачена авансом

2 300

 

Офісне обладнання

1 700

 

Виробниче обладнання

2 000

 

Накопичена амортизація – офісне  обладнання

 

   400

Накопичена амортизація – виробниче обладнання

 

1 030

Рахунки до сплати

 

1 300

Незароблений доход

 

2 100

Акціонерний капітал

 

6 000

Дивіденди

   750

 

Доходи

 

4 300

Витрати на заробітну плату

1 050

 

Витрати з податку

   900

 

 

15 130

15 130

 

Не знайшли відображення в обліку такі господарські операції:

  1. Сума страховки, оплаченої авансом, являє собою суму річного поліса, який було придбано 1 серпня 20Х1 р.
  2. Є запаси матеріалів на кінець грудня в сумі 145 у.од.
  3. Керівництво компанії визначило річну норму амортизації для офісного обладнання – 5%, для виробничого – 10%.
  4. Нарахована заробітна плата на кінець грудня склала 700 у.од.
  5. Роботи, які були оплачені авансом, виконані на 31 грудня в повному обсязі.
  6. Передбачувана сума податку на прибуток – 100 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.
 

Завдання 2.9

Нижче наведено пробний баланс компанії на кінець грудня.

 

Пробний баланс компанії на 31 грудня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

   250

 

Рахунки до одержання

1 900

 

Матеріали

2 600

 

Офісне приладдя

1 300

 

Страховка, оплачена авансом

1 600

 

Оренда, оплачена авансом

3 000

 

Обладнання

7 000

 

Накопичена амортизація

 

3 400

Рахунки до сплати

 

   820

Незароблений доход

 

4 200

Капітал власника

 

5 000

Вилучення

1 000

 

Доход від надання послуг

 

5 930

Витрати на комунальні послуги

  700

 

 

19 350

19 350

 

Не знайшли відображення в обліку такі господарські операції:

 1. На 31 грудня залишилося офісного приладдя на суму 800 у.од.
 2. Сальдо рахунку «Оренда, оплачена авансом» являє собою платіж по оренді, здійснений 1 серпня за останній місяць із трирічного строку оренди. Цей платіж буде втримуватися орендодавцем як гарантійний депозит всі 3 роки. Крім того, туди також включено платіж за п’ять місяців оренди з
  1 серпня в розмірі 500 у.од. за місяць.
 3. Сума страховки, оплаченої авансом, являє собою оплату страховки на 2 роки. Поліс було придбано 1 березня 20Х1 р.
 4. Нараховані зобов’язання по зарплаті на кінець грудня склали 220 у.од.
 5. 2/3 суми авансів, отриманих від клієнтів, були зароблені на
  31 грудня.
 6. Прогнозований податок на прибуток за грудень – 300 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.
 

Завдання 2.10

Нижче наведено пробний баланс компанії на кінець грудня.

 

Пробний баланс компанії на 31 грудня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

1 400

 

Рахунки до одержання

   200

 

Матеріали

   870

 

Оренда, оплачена авансом

1 000

 

Страховка, оплачена авансом

5 400

 

Обладнання

4 500

 

Накопичена амортизація

 

   750

Рахунки до сплати

 

   890

Незароблений доход

 

2 000

Капітал власника

 

7 000

Вилучений капітал

   300

 

Зароблений доход

 

4 980

Витрати на заробітну плату

   900

 

Витрати на оренду

   850

 

Витрати на електроенергію

   150

 

Витрати на телефонне обслуговування

    50

 

 

15 620

15 620

 

Не знайшли відображення в обліку такі господарські операції:

 1. Є запаси матеріалів на кінець грудня – 45 у.од.
 2. Амортизація за звітний період склала 400 у.од.
 3. Оренда, оплачена авансом, відображає орендну плату за грудень і останній місяць оренди.
 4. Сума страховки, оплаченої авансом, являє собою оплату поліса на 3 роки, здійсненої 1 листопада 20Х1 р.
 5. Зароблені за звітний період доходи за надані послуги, за які ще не виставлені рахунки, склали 1 200 у.од.
 6. Зароблені за звітний період доходи за надані послуги, які були оплачені авансом, склали 1 500 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.
 

Завдання 2.11

Нижче наведено скоректований пробний баланс компанії «Rodger security service».

 

Пробний баланс «Rodger security service» на 31 серпня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

4 590

 

Рахунки до одержання

2 592

 

Страховка, оплачена авансом

   380

 

Оренда, оплачена авансом

   200

 

Матеріали для охоронних послуг

   152

 

Охоронне обладнання

3 200

 

Накопичена амортизація – охоронне обладнання

 

   320

Транспортний засіб

7 200

 

Накопичена амортизація – транспортний засіб

 

   720

Рахунки до сплати

 

   420

Заробітна плата до виплати

 

     80

Відкладений доход від охоронних послуг

 

    920

Податок на прибуток до сплати

 

    800

Капітал

 

 4 000

Нерозподілений прибуток

 

11 034

Дивіденди

2 000

 

Доход від послуг

 

14 620

Витрати на заробітну плату

5 680

 

Витрати з оренди

1 200

 

Бензин, масло та інші транспортні витрати

   580

 

Витрати зі страхування

   380

 

Витрати на матеріали для охоронних послуг

2 920

 

Витрати на амортизацію – охоронне обладнання

   320

 

Витрати на амортизацію – транспортний засіб

   720

 

Податок на прибуток

   800

 

 

32 914

32 914

 

Потрібно:

Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

Завдання 2.12

Компанія «Benziger truck rental» має 30 пікапів, які вона здає в оренду щодня. Скоректований пробний баланс компанії на кінець поточного року наведено нижче.

 

 

Пробний баланс «Benziger truck rental» на 31 грудня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

   1 384

 

Рахунки до одержання

   1 944

 

Матеріали

      238

 

Страховка, оплачена авансом

      720

 

Вантажівки

24 000

 

Накопичена амортизація – вантажівки

 

14 400

Рахунки до сплати

 

     542

Заробітна плата до виплати

 

     400

Капітал

 

  2 000

Нерозподілений прибуток

 

  6 388

Дивіденди

11 400

 

Доход від оренди вантажівок

 

91 092

Витрати на заробітну плату

46 800

 

Витрати на страховку

  1 440

 

Витрати запчастин та інших матеріалів

     532

 

Витрати на амортизацію – вантажівки

  4 800

 

Інші витрати

21 564

 

Податок на прибуток

  4 000

 

Податок на прибуток до сплати

 

   4 000

 

118 822

118 822

 

Потрібно:

Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.

 

Завдання 2.13

Нескоректований пробний баланс «Valentine» на 31 грудня 20Х1 р. виглядає так.

 

Пробний баланс «Valentine» на 31 грудня 20Х1 р.

Стаття

Дебет

Кредит

Грошові кошти

2 160

 

Рахунки до одержання

1 250

 

Канцтовари

   180

 

Страховка, оплачена авансом

   240

 

Офісне обладнання

3 400

 

Накопичений знос

 

    600

Рахунки до сплати

 

    700

Незароблений доход

 

    460

Капітал

 

4 870

Вилучення

   400

 

Доход від послуг

 

2 900

Витрати на заробітну плату

1 500

 

Витрати з оренди

   400

 

 

9 530

9 530

Також відома така інформація:

 1. Сума страховки, термін дії якої закінчується протягом грудня, складає 40 у.од.
 2. Запаси канцтоварів на кінець грудня – 75 у.од.
 3. Знос за грудень склав 100 у.од.
 4. Нарахована зарплата на кінець грудня – 120 у.од.
 5. Отримані за грудень доходи за надані послуги, за якими ще не виставлені рахунки, склали 300 у.од.
 6. Зароблені доходи за надані послуги, які були оплачені авансом, склали 160 у.од.

Потрібно:          

 1. Скласти коректувальні проведення. У разі необхідності відкрити нові рахунки.
 2. Підготувати скоректований пробний баланс за допомогою трансформаційної таблиці.
 3. Підготувати баланс та звіт про прибутки і збитки на кінець періоду.
 
 1. СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. №996-14 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013/page2
 4. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]: Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410.
 5. Безверхий К.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП): практичний посібник. ­ – К.: ЦУЛ, 2013. –­ 226 с.
 6. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. / М. А. Вахрушина. – М.: Нац. образование, 2014. – 656 c. 
 7. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навчальний посібник / Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В.  – К.: ЦУЛ, 2010. – 484 с.
 8. Воронко Р.М., Редченко К.І., Благун І.Г. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту: Навчальний посібник для ВНЗ. – Львів: Магнолія 2006, 2011.– 522 с.
 9. Гейєр Е. С. Міжнародні стандарти фінансової звітності : навч. посіб. / Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 283 с.
 10. Голов С. Ф. Трансформації фінансової звітності українських підприємств у  звітність  за міжнародними  стандартами фінансової  звітності : методич.  посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага. – Вінниця : Консоль, 2013. – 267 c.
 11. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 c.
 12. Грей С.Дж., Нидлз Б.Е. Финансовый учет: глобальный подход: учеб.-метод. пособие: пер. с англ. – Москва: Волтерс Клувер, 2006. – 614 с.
 13. Губачова,О.М.. Облік у зарубіжних країнах: підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". – 2-е вид. переробл. та допов.. – К.: ЦУЛ, 2012. – 400 с.
 14. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник/ І. В. Жолнер; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с.
 15. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 360 с.
 16. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка, 2016. – 370 с.
 17. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку. – К.: Сварог, 2012. – 734 с.
 18. Палий  В. Ф.  Международные  стандарты  учета  и  финансовой отчетности : учеб. / В. Ф. Палий. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 506 c.
 19. Трачова Д.М. Перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності: проблеми на перспективи. / Д.М. Трачова, Л.А. Сахно // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь : «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – С.270-276.
 20. Циган Р.М. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності // Вісник ЖДТУ, 2012. – № 1(47) – С.145-147.
 21. Христофорова І.В., Марініна А.Ю. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Херсонського державного університету, 2014. – Випуск 5. Частина 4. – С.217-219.