Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік УАБС СУМДУ

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

 

За напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (Фінанси)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета практичних занять: засвоєння класифікації активів і пасивів підприємства з метою вивчення змісту і структури бухгалтерського балансу.

Завдання 1

На підставі даних таблиці 1 згрупувати активи підприємства за їх ліквідністю. Виконання завдання оформити за зразком таблиці 2.

Таблиця 1

Склад активів підприємства

№ пор.

Активи

Сума, тис. грн.

1

Будівлі, споруди і передавальні пристрої

8 400,8

2

Паливо

62,5

3

Запасні частини до машин

58,4

4

Грошові кошти в касі

1,1

5

Бібліотечні фонди

1,9

6

Інвентарна тара

3,1

7

Короткострокові векселі отримані

8,4

8

Торгові марки і знаки

0,7

9

Обладнання для монтажу у виробничих цехах

14,2

10

Довгострокові фінансові інвестиції

15,8

11

Грошові кошти на рахунках банків

36,4

12

Дебіторська заборгованість покупців

59,3

13

Машини і обладнання

1 800,5

14

Права на використання майна, природних ресурсів

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовж. табл. 1

№ пор.

Активи

Сума, тис. грн.

15

Витрати на незавершене будівництво

354,2

16

Дебіторська заборгованість за майно у фінансовій оренді

22,2

17

Сировина для переробки

13,4

18

Витрати на незавершеному лакофарбовому виробництві

178,3

19

Грошові кошти на поточному валютному рахунку

736,1

20

Короткострокова заборгованість за виданими авансами
підрядникам

20,7

21

Готова продукція

43,3

22

Патенти та ліцензії

1,1

23

Транспортні засоби

1 348,0

24

Експонати виставки товарів довгострокового використання

7,2

25

Покупні напівфабрикати і комплектуючі

2,9

26

Еквіваленти грошових коштів

7,3

27

Дебіторська заборгованість підзвітних осіб

1,8

28

Тара і тарні матеріали

1,4

29

Малоцінні необоротні матеріальні активи

2,1

30

Програмне забезпечення

6,2

31

Поточні фінансові інвестиції

28,3

32

Будівельні матеріали для капітального будівництва

63,6

33

Товари в торгівлі

270,7

34

Грошові кошти в дорозі

6,0

35

Дебіторська заборгованість за претензіями до постачальників

10,1

36

Дебіторська заборгованість з відшкодування
матеріального збитку

3,1

37

Довгострокові векселі отримані

12,2

38

Дебіторська заборгованість за позиками
робітників підприємства

22,5

39

Малоцінні та швидкозношувані предмети зі строком служби менше року

13,3

40

Матеріали, які передані для переробки

26,4

 

 

Таблиця 2

Класифікація активів підприємства

Група і підгрупа активів

Сума, тис. грн.

1. Необоротні активи

 

1.1. Нематеріальні активи

 

1.2. Основні засоби

 

1.3. Незавершені капітальні інвестиції

 

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції

 

1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість

 

1.6. Інші необоротні активи

 

2. Оборотні активи

 

2.1. Запаси

 

2.2. Короткострокова дебіторська заборгованість

 

2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти

 

2.4. Поточні фінансові інвестиції

 

2.5. Витрати майбутніх періодів

 

Загальна сума активів підприємства

 

Завдання 2

На підставі даних таблиці 3 згрупувати пасиви підприємства. Виконання завдання оформити за зразком таблиці 4.

Таблиця 3

Склад пасивів підприємства

№ пор.

Пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал

7 500,0

2

Емісійний дохід

60,8

3

Довгострокові кредити банку в національній валюті

323,7

4

Доходи майбутніх періодів

123,9

5

Кредиторська заборгованість у бюджет за податками

21,7

6

Короткострокова заборгованість за авансами отриманими

8,4

7

Дооцінка основних засобів і нематеріальних активів

43,0

8

Нерозподілений прибуток

2 800,0

9

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

76,2

Продовж. табл. 3

№ пор.

Пасиви

Сума, тис. грн.

10

Довгострокові зобов’язання з фінансової оренди

21,3

11

Кредиторська заборгованість пенсійному фонду

466,0

12

Короткострокові векселі, видані постачальникам

14,1

13

Короткострокові кредити банку в національній валюті

136,9

14

Короткострокова заборгованість робітникам по заробітній платі

1 170,9

15

Кредиторська заборгованість за нарахованими дивідендами

17,7

16

Безкоштовно отримане майно

10,8

17

Резервний капітал

285,9

18

Довгострокові кредити банку в іноземній валюті

20,3

19

Кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам

47,7

20

Кредиторська заборгованість учасникам
та засновникам підприємства

16,6

21

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

6,3

22

Цільове фінансування витрат на науково-дослідницькі роботи

11,2

23

Неоплачений капітал

4,6

24

Вилучений капітал

12,3

25

Довгострокові зобов’язання з оренди

600,0

Таблиця 4

Класифікація пасивів підприємства

Група і підгрупа пасивів

Сума, тис. грн.

1. Власний капітал

 

1.1. Зареєстрований капітал

 

1.2. Інші види капіталу

 

1.3. Нерозподілений прибуток

 

2. Зобов’язання і забезпечення

 

2.1. Довгострокові зобов’язання

 

2.2. Поточні зобов’язання

 

2.3. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Загальна сума пасиву підприємства

 

 
Завдання 3

На підставі даних таблиці 5 згрупувати активи і пасиви підприємства. Виконання завдання оформити за зразком таблиць 2 і 4.

Таблиця 5

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Тара та тарні матеріали

0,9

2

Обладнання для монтажу у виробничих цехах

76,1

3

Малоцінні необоротні матеріальні активи

41,7

4

Заборгованість за векселями виданими

40,5

5

Поточні забезпечення виплат відпускних робітникам

82,6

6

Інвентарна тара

0,7

7

Безоплатно отримані основні засоби

14,5

8

Дебіторська заборгованість за майно у фінансовій оренді

38,9

9

Заборгованість депонентам по заробітній платі

5,6

10

Дебіторська заборгованість з відшкодування матеріального збитку

10,5

11

Грошові засоби в дорозі в національній валюті

1,3

12

Зобов’язання підприємства учасникам за дивідендами

0,9

13

Фінансування з бюджету на наукову роботу

28,7

14

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

14,2

15

Бібліотечні фонди

2,1

16

Торгові марки та знаки

0,7

17

Будівельні матеріали

5,6

18

Заборгованість за векселями отриманими

3,6

19

Дооцінка основних засобів

9,4

20

Матеріали, які передані в переробку

0,5

21

Забезпечення гарантійного ремонту реалізованої продукції

7,2

22

Високоліквідні цінні папери в національній валюті

4,0

23

Довгострокові векселі отримані

8,9

24

Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби

13,8

25

Заборгованість дочірнім підприємствам

7,5

26

Довгострокові фінансові інвестиції

14,8

27

Витрати на незавершене будівництво

336,1

28

Дебіторська заборгованість за претензіями до постачальників

80,5

29

Вартість акцій, викуплених в акціонерів

211,3

Продовж. табл. 5

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

30

Статутний капітал

5 400,0

31

Короткострокові кредити банків

215,8

32

Нерозподілений прибуток

50,8

33

Резервний капітал

310,7

34

Грошові кошти на рахунках у банку

490,7

37

Емісійний дохід

11,8

38

Багаторічні насадження

28,9

39

Ринкові цінні папери (акції)

8,9

40

Машини та обладнання

1 040,0

41

Сировина

118,9

42

Програмне забезпечення

6,7

43

Витрати майбутніх періодів

8,9

44

Адміністративна будівля

2 400,5

45

Неоплачений капітал

877,6

46

Меблі

898,7

47

Поточні фінансові інвестиції

24,3

48

Товари

42,4

49

Заборгованість підзвітним особам

4,2

50

Кредиторська заборгованість пенсійному фонду

13,5

51

Довгострокові кредити банку

580,6

Завдання 4

На підставі наведених даних згрупувати активи і пасиви підприємства та записати результати виконання в оформлені таблиці (за зразком таблиць 2, 4).

Таблиця6

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума,
тис. грн.

Група,
підгрупа

1

Паливо

0,4

 

2

Обладнання для монтажу у виробничих цехах

24,8

 

3

Малоцінні необоротні матеріальні активи

16,9

 

4

Заборгованість фондам соціального страхування

44,5

 

5

Забезпечення виплат відпускних робітникам підприємства

82,6

 

6

Бібліотечні фонди

30,7

 

7

Безоплатно отримані основні засоби

39,5

 

8

Довгострокові векселі одержані

51,5

 

9

Заборгованість робітникам підприємства по заробітній платі

35,6

 

10

Дебіторська заборгованість з відшкодування матеріального збитку

10,5

 

11

Грошові засоби в дорозі в національній валюті

12,3

 

12

Зобов’язання підприємства учасникам за дивідендами

60,9

 

13

Фінансування з бюджету на наукову роботу

128,7

 

14

Доходи майбутніх періодів

45,2

 

15

Транспортні засоби

62,1

 

16

Права користування майном

0,7

 

17

Будівельні матеріали

15,6

 

18

Заборгованість підзвітних осіб

3,6

 

19

Дооцінка основних засобів

49,4

 

20

Матеріали, які передані для переробки

50,5

 

21

Забезпечення гарантійного ремонту реалізованої продукції

7,2

 

22

Запасні частини

4,0

 

23

Товари

8,9

 

24

Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби

13,8

 

25

Заборгованість дочірнім підприємствам

7,5

 

26

Поточні фінансові інвестиції

74,8

 

27

Витрати на незавершене будівництво

336,1

 

28

Дебіторська заборгованість за претензіями до постачальників

80,5

 

29

Вартість акцій, викуплених в акціонерів

45,3

 

30

Статутний капітал

2 210,0

 

31

Короткострокові кредити банків

29,0

 

32

Нерозподілений прибуток

50,8

 

33

Резервний капітал

56,8

 

34

Грошові кошти на рахунках у банках в іноземній валюті

490,7

 

35

Емісійний дохід

11,8

 

36

Багаторічні насадження

28,9

 

37

Грошові кошти на рахунках у банках у національній валюті

128,9

 

38

Машини та обладнання

104,0

 

39

Сировина

96,1

 

40

Програмне забезпечення

6,7

 

41

Витрати майбутніх періодів

8,9

 

42

Адміністративна будівля

1 240,9

 

43

Неоплачений капітал

7,6

 

44

Меблі

89,8

 

45

Довгострокові фінансові інвестиції

24,3

 

46

Незавершене виробництво

42,4

 

47

Заборгованість підзвітним особам

4,2

 

48

Кредиторська заборгованість пенсійному фонду

13,5

 

49

Довгострокові кредити банку

235,7

 

 

 

 

Бухгалтерський баланс

Мета практичних і індивідуальних занять: використовуючи дані про наявність активів і пасивів підприємства на початок і кінець звітного періоду, засвоїти порядок складання бухгалтерського балансу, сутність типів змін у балансі під впливом господарських операцій.

Завдання 1.1

На підставі наведених даних у таблиці 7 скласти бухгалтерський баланс ТОВ “Форум” на початок звітного періоду.

Таблиця 7

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума,
тис. грн.

1

Статутний капітал

14 248,6

2

Сировина і матеріали

401,6

3

Дебіторська заборгованість за бюджетними платежами

3,2

4

Поточні зобов’язання з оплати праці

241,4

5

Капітал у дооцінках

1 340,4

6

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- накопичена амортизація

 

2,8

3,6

0,8

7

Поточні забезпечення виплат персоналу підприємства

22,4

8

Дебіторська заборгованість за майно у фінансовій оренді

235,4

9

Резервний капітал

766,8

10

Короткострокові векселі видані

53,4

11

Заборгованість за авансами, отриманими від покупців у рахунок майбутньої поставки товарів

497,4

12

Будівлі і споруди:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

14 884,2

19 565,2

4 681,0

13

Вилучений капітал

7,4

14

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом;

- зі страхування

 

23,1

43,4

15

Незавершене виробництво

241,4

16

Наявність грошових коштів у касі:

- у національній валюті;

- в іноземній валюті

 

10,0

20,0

17

Наявність грошових коштів у банках:

- у національній валюті на поточному рахунку;

- у національній валюті на інших рахунках;

- в іноземній валюті на поточних рахунках

 

153,6

5,6

9,8

18

Поточні зобов’язання підприємства учасникам АТ за дивідендами

60,0

19

Нерозподілений прибуток

3 561,2

20

Автотранспорт, машини і обладнання:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

5 119,6

8 721,0

3 601,4

21

Поточні фінансові інвестиції

17,4

22

Незавершене будівництво

867,6

23

Готова продукція

700,6

24

Цільове фінансування

175,2

25

Витрати майбутніх періодів

1,0

26

Кредиторська заборгованість постачальникам
за отриману сировину

1 835,8

27

Короткострокові векселі отримані

77,4

28

Доходи майбутніх періодів

1,6

29

Довгострокові кредити банку

106,9

30

Запасні частини, паливо та інші виробничі запаси

219,0

 

 

Баланс підприємства слід оформити за формою, поданою нижче.

 

Таблиця 8

Баланс ТОВ “Форум” на 31 грудня 20___ р., тис. грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

Баланс

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

 

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

Баланс

 

 

 

Примітка: статті активу і пасиву згрупувати за розділами, визначити підсумки за окремими розділами та валюту балансу.

 

Завдання 1.2

На підставі даних про господарські операції (табл. 9) вказати зміни, викликані в балансі цими операціями, назвати їх тип

Таблиця 9

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума,
тис. грн.

Тип балансових змін

 

Статті балансу

1

Отримано запасні частини. Рахунок постачальника не оплачено

5 000

 

 

2

З поточного рахунку перераховано заборгованість постачальникам

50 000

 

 

3

Нараховано заробітну плату робітникам за будівництво виробничого цеху

12 000

 

 

4

З нарахованої заробітної плати утримано податок на доходи з фізичних осіб

800

 

 

5

Витрачено будівельних матеріалів на будівництво виробничого цеху

14 000

 

 

6

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал

50 000

 

 

7

З поточного рахунку перераховано податок на доходи з фізичних осіб

800

 

 

8

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

9 000

 

 

9

Надійшло паливо від постачальника. Рахунок не оплачено

35 000

 

 

10

Видано вексель постачальнику в оплату за паливо

35 000

 

 

11

Нараховано робітникам відпускні за рахунок резерву на забезпечення виплат персоналу

1 300

 

 

12

На поточний рахунок надійшли доходи майбутніх періодів

75 600

 

 

13

На поточний рахунок зараховано суму заборгованості за векселями отриманими

20 000

 

 

14

З поточного рахунку погашено довгострокові кредити банку

60 000

 

 

15

З поточного рахунку оплачено постачальникам за векселями виданими

53 400

 

 

 

Завдання 1.3

Скласти баланс ТОВ “Форум” на кінець звітного періоду (на 31 грудня 20__ р.) з урахуванням змін у статтях активу і пасиву, викликаних господарськими операціями (завдання 1.2).

Завдання 2.1

На підставі даних таблиці 10 про наявність активів і пасивів АТ “Зоря” скласти бухгалтерський баланс на початок звітного періоду.

Таблиця 10

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Непокритий збиток

1 681,2

2

Забезпечення виплат за гарантійний ремонт реалізованої продукції

32,6

3

Інші довгострокові фінансові інвестиції

12,4

4

Незавершене будівництво

35,8

5

Довгострокові векселі отримані

37,4

6

Короткострокові кредити банку

6,8

7

Права на використовування природних ресурсів:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- накопичена амортизація

 

1,2

1,4

0,2

8

Поточні зобов’язання підприємства з оплати праці

269,8

9

Дебіторська заборгованість підзвітних осіб

0,4

10

Поточні зобов’язання підприємства за отримані послуги

3,8

11

Поточні зобов’язання підприємства підзвітним особам

0,8

12

Паливо

76,2

13

Грошові кошти в національній валюті:

- у касі;

- на поточному рахунку

 

3,6

225,4

14

Грошові кошти в іноземній валюті:

- у касі;

- на поточних рахунках

 

20,6

130,0

15

Поточні зобов’язання з учасниками

80,8

16

Заборгованість постачальників за пред’явленою їм претензією

9,6

17

Заборгованість за виданими авансами постачальникам

17,8

18

Основні засоби:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

16 680,0

28 200,0

11 520,0

19

Будівельні матеріали

52,6

20

Статутний капітал

18 700,0

21

Резервний капітал

173,4

22

Вилучений капітал

3,0

23

Заборгованість покупців за продані товари:

49,2

24

Товари

233,8

25

Запасні частини

100,8

26

Поточні зобов’язання підприємства бюджету за податками й платежами

57,4

27

Заборгованість дочірнім підприємствам

33,4

28

Заборгованість винних осіб за завданий матеріальний збиток

7,0

29

Доходи майбутніх періодів

21,0

 
Завдання 2.2

На підставі даних про господарські операції (табл. 11) вказати зміни, викликані в балансі цими операціями, назвати їх тип.

Таблиця 11

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума,
тис. грн.

Тип балансових змін

 

Статті балансу

1

На поточний рахунок надійшли грошові кошти для погашення довгострокової дебіторської заборгованості

28 600

 

 

2

З поточного рахунку перераховано до бюджету заборгованість за податками й платежами

31 800

 

 

3

Видано із каси дивіденди акціонерам

33 500

 

 

4

З поточного рахунку погашено короткостроковий кредит банку

6 800

 

 

5

Видано із каси працівнику підприємства під звіт на придбання виробничих запасів

7 000

 

 

6

Оприбутковано на склад придбані підзвітною особою виробничі запаси

6 000

 

 

7

Повернуто в касу не використану підзвітною особою підзвітну суму

1 000

 

 

8

Отримано товари на склад від постачальника. Рахунок не оплачено

115 000

 

 

9

Заборгованість постачальнику за отримані товари, погашення за рахунок короткострокового кредиту банку

115 000

 

 

10

Нараховано заробітну плату працівникам за доставку придбаних машин та обладнання

2 600

 

 

11

До складу основних засобів входить первісна вартість машин та обладнання

38 400

 

 

12

З поточного рахунку перераховано за періодичні видання

8 000

 

 

13

На поточний рахунок надійшли грошові кошти від покупців за реалізовані товари

30 000

 

 

14

З каси підприємства видано авансові суми (передоплата) підрядникам

25 000

 

 

15

У касу підприємства надійшли грошові кошти від винних осіб за завданий матеріальний збиток

7 000

 

 

 

Завдання 2.3

Скласти баланс АТ “Зоря” на кінець звітного періоду з урахуванням змін у статтях активу і пасиву, викликаних господарськими операціями.

Завдання 3.1

На підставі даних таблиці  про наявність активів і пасивів АТ “Х” скласти бухгалтерський баланс на початок звітного періоду.

Таблиця 12

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал

25 000,0

2

Сировина та матеріали

45,1

3

Короткострокові векселі одержані

66,8

4

Поточні зобов’язання з оплати праці

45,2

5

Короткострокові кредити банків

114,9

6

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- накопичена амортизація

 

3,1

4,7

1,6

7

Поточні забезпечення виплат персоналу підприємства

18,2

8

Дебіторська заборгованість за майно у фінансовій оренді

35,4

9

Резервний капітал

24,0

10

Короткострокові векселі видані

120,5

11

Заборгованість за авансами, отриманими від покупців у рахунок майбутньої поставки товарів

16,3

12

Будівлі і споруди:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

19 908,0

34 589,0

14 681,0

13

Вилучений капітал

56,7

14

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом;

- у пенсійний фонд

 

81,8

23,4

15

Незавершене виробництво

191,4

16

Наявність грошових коштів у касі:

- у національній валюті;

- в іноземній валюті

 

30,2

20,0

17

Наявність грошових коштів у банках:

- у національній валюті на поточному рахунку;

- у національній валюті на інших рахунках;

- в іноземній валюті на поточних рахунках

 

387,2

5,6

29,8

18

Поточні зобов’язання підприємства учасникам АТ за дивідендами

36,0

19

Нерозподілений прибуток

61,2

20

Машини та обладнання:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

3 451,9

3 601,4

149,5

21

Довгострокові фінансові інвестиції

117,4

22

Незавершене будівництво

867,6

23

Готова продукція

231,3

24

Цільове фінансування

93,5

25

Витрати майбутніх періодів

23,0

26

Кредиторська заборгованість постачальникам
за отриману сировину

142,8

27

Поточні зобов’язання за внутрішніми розрахунками

57,3

28

Доходи майбутніх періодів

20,8

29

Інші поточні зобов’язання

0,8

30

Товари

329,5

31

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

40,1

32

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за виданими авансами;

- із внутрішніх розрахунків


10,0

6,0

33

Інша поточна дебіторська заборгованість

0,6

 

 

Завдання 3.2

На підставі даних про господарські операції (табл. 13) вказати зміни, викликані в балансі цими операціями, назвати їх тип.

 

Таблиця 13

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума,
тис. грн.

Тип балансових змін

 

Статті балансу

1

На поточний рахунок надійшли грошові кошти від покупців
за реалізовані товари

40 100

 

 

2

З поточного рахунку перераховано заборгованість постачальникам

35 000

 

 

3

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

14 000

 

 

4

З нарахованої заробітної плати утримано податок на доходи
з фізичних осіб

2 200

 

 

5

Витрачено сировини і матеріалів на виробництво продукції

8 000

 

 

6

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал

15 000

 

 

7

З поточного рахунку перераховано податок на доходи
з фізичних осіб

80 000

 

 

8

З поточного рахунку погашено кредиторську заборгованість
постачальникам за раніше виданими векселями

56 000

 

 

9

Надійшло паливо від постачальника. Рахунок не оплачено

65 000

 

 

10

Витрачено будівельних матеріалів на будівництво будинку

12 000

 

 

Завдання 3.3

Скласти баланс АТ “Х” на кінець звітного періоду з урахуванням змін у статтях активу і пасиву, викликаних господарськими операціями.

 

Завдання 4.1

На підставі наведених даних у таблиці 14 про наявність активів і пасивів АТ “Прогрес” скласти початковий бухгалтерський баланс

Таблиця 14

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Довгострокові кредити банків

340,1

2

Заборгованість за отриманими авансами

673,3

3

Незавершене виробництво

105,4

4

Витрати майбутніх періодів

69,9

5

Статутний капітал

17 146,3

6

Будинки цехів основного виробництва:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

?

16 566,1

9 193,7

7

Інші поточні зобов’язання

548,1

8

Відстрочені податкові активи

1 245,1

9

Поточні зобов’язання з оплати праці

178,3

10

Торгові марки та знаки:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- накопичена амортизація

 

?

5,4

1,2

11

Незавершене будівництво

161,8

12

Непокритий збиток

103,7

13

Товари

9,9

14

Заборгованість за виданими авансами

25,4

15

Короткострокові кредити банків

300,5

16

Забезпечення виплат персоналу

739,6

17

Сировина та матеріали

3 054,0

18

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

1 642,0

19

Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками

464,4

 

Продовж. табл. 14

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

20

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1170,3

21

Споруди для очищення навколишнього середовища:

- залишкова вартість;

- первинна вартість;

- знос

 

?

3 200,8

630,3

22

Готова продукція на складі

2 450,2

23

Заборгованість по відрахуваннях на соціальне страхування

218,2

24

Фінансування з бюджету на науково-дослідницькі роботи

249,2

25

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

35,7

26

Вартість акцій, викуплених в акціонерів

878,9

27

Грошові кошти в касі:

- у національній валюті;

- в іноземній валюті

 

102,4

65,0

28

Доходи майбутніх періодів

200,8

29

Патенти та ліцензії:

- залишкова вартість;

- первинна вартість;

- накопичена амортизація

 

?

350,9

40,3

30

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

37,1

31

Інший додатковий капітал

1 729,2

32

Резервний капітал

1 880,1

33

Векселі отримані

370,0

34

Неоплачений капітал

695,8

35

Заборгованість підзвітних осіб

57,4

36

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами

35,8

37

Програмне забезпечення:

- залишкова вартість;

- первинна вартість;

- накопичена амортизація

 

?

792,5

71,4

38

Довгострокові фінансові інвестиції

100,1

39

Поточні фінансові інвестиції

414,8

40

Додатковий вкладений капітал

222,1

41

Поточні зобов’язання за внутрішніми розрахунками

32,0

42

Грошові кошти на рахунках у банках:

- у національній валюті;

- в іноземній валюті

 

3 481,6

1 159,5

43

Векселі видані

63,0

44

Довгострокові фінансові зобов’язання

107,2

 
Завдання 4.2

На підставі даних таблиці 15 про господарські операції вказати зміни, викликані в балансі цими операціями, назвати їх тип.

Таблиця 15

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума,
тис. грн.

Тип балансових змін

 

Статті балансу

1

Отримано короткостроковий вексель у погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

1 500

 

 

2

Видано з каси працівникам на відрядження

210

 

 

3

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал

5 000

 

 

4

Оприбутковано паливо від постачальників.
Рахунок постачальника не сплачено

850

 

 

5

З поточного рахунку погашено довгостроковий кредит банку

100 000

 

 

6

Створено резерв відпусток робітників основного виробництва

2 560

 

 

7

Придбано за готівку товари у постачальника

670

 

 

8

Отримана на поточний рахунок передоплата від покупця

2 350

 

 

9

Оприбутковано безоплатно отримані основні засоби

2 900

 

 

10

Здійснено оплату з каси за раніше отримані запаси від постачальників

1 600

 

 

11

Придбано програмне забезпечення для ЕОМ, рахунок не оплачений

1 600

 

 

12

Видано кошти з каси в підзвіт комірнику підприємства

1 500

 

 

13

За рахунок резервного капіталу нараховано дивіденди акціонерам

2 700

 

 

14

Видано заробітну плату робітникам основного виробництва

500

 

 

15

На поточний рахунок надійшли кошти від покупців за раніше реалізовану продукцію

7 900

 

 

16

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим на будівництві

18 000

 

 

17

Утримано з нарахованої зарплати податок на доходи з фізичних осіб

2 340

 

 

18

Видано вексель постачальнику в погашення кредиторської заборгованості

750

 

 

19

За рахунок прибутку нараховано дивіденди акціонерам

1 150

 

 

20

Виплачено з каси нараховані дивіденди

600

 

 

21

Оприбутковано готову продукцію власного виробництва

720

 

 

22

Оприбутковано на склад МШП, отримані від підзвітної особи

1 800

 

 

23

За рахунок резерву на відпустки нараховано відпускні

650

 

 

24

Списано матеріали на виробництво

750

 

 

25

На поточний рахунок зараховано довгостроковий кредит банку

6 000

 

 

26

З поточного рахунку перерахована заборгованість бюджету за податками

720

 

 

27

Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум

1 800

 

 

28

З поточного рахунку видано аванс постачальнику в рахунок майбутньої поставки товарів

750

 

 

 

Завдання 4.3

Скласти кінцевий баланс АТ “Прогрес”.

 

Завдання 5

На підставі даних таблиці скласти початковий баланс ТОВ “Надія”, відобразити зміни у балансі, викликані господарськими операціями, скласти кінцевий баланс товариства.

варіант 1

Таблиця 16

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Заборгованість постачальнику за отримані матеріальні цінності

850,3

2

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами

12,7

3

Векселі видані

130,2

4

Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками

45,4

5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1320,0

6

Доходи майбутніх періодів

113,0

7

Цільове фінансування

126,8

8

Виробничі запаси

1 450,3

9

Капітал у дооцінках

1 629,4

10

Вилучений капітал

25,0

11

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

120,9

12

Довгострокова дебіторська заборгованість

32,2

13

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

210,1

14

Забезпечення витрат на гарантійний ремонт продукції

24,4

15

Грошові кошти в іноземній валюті

101,0

16

Готова продукція

78,2

17

Інша поточна дебіторська заборгованість

170,1

18

Статутний капітал

2 618,0

19

Інші довгострокові зобов’язання

50,7

20

Основні засоби:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

?

3 200,8

630,4

21

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

20,5

22

Нерозподілений прибуток

1 010,2

23

Незавершене виробництво

700,8

24

Грошові кошти в національній валюті

448,2

 

Протягом періоду в ТОВ “Надія” відбулися такі господарські операції:

Таблиця 17

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

Видано у підзвіт експедитору грошові кошти для закупівлі палива

1 500

2

Отримано вексель від покупця в погашення заборгованості
за придбані товари

2 500

3

На поточний рахунок надійшли грошові кошти від покупця
за раніше відвантажену продукцію

8 200

4

Оприбутковано паливо, придбане експедитором

1 200

5

За рахунок прибутку створено резервний капітал

9 800

6

Нараховано дивіденди за рахунок резервного капіталу

4 700

7

Списано сировину на виробництво

7 900

8

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

2 700

9

Оприбутковано готову продукцію власного виробництва

5 800

10

Отримано на поточний рахунок довгостроковий кредит банку

10 000

11

Погашено заборгованість з податку на прибуток

800

12

Сплачено рахунок постачальника за раніше отриману сировину

6 700

13

Оплачено раніше виданий вексель постачальнику

1 300

14

Придбано в постачальника обладнання, що потребує монтажу

3 200

15

Видано з каси дивіденди акціонерам

2 300

 

варіант 2

Таблиця 18

Склад активів і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, грн.

1

Довгострокові кредити банків

40,0

2

Поточні зобов’язання з отриманих авансів

673,3

3

Незавершене виробництво

205,4

4

Витрати майбутніх періодів

5,6

5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1170,3

6

Поточні фінансові інвестиції

30,0

7

Грошові кошти в національній валюті

2 245,0

8

Виробничі запаси

3 054,0

9

Поточні зобов’язання з оплати праці

138,1

10

Незавершене будівництво

161,8

11

Інші поточні зобов’язання

548,1

12

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- накопичена амортизація

 

?

5,4

1,2

13

Короткострокові кредити банків

300,5

14

Товари

80,2

15

Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками

464,4

16

Заборгованість за виданими авансами

24,5

17

Забезпечення виплат персоналу

339,0

18

Статутний капітал

8 146,3

19

Довгострокові фінансові інвестиції

73,0

20

Основні засоби:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

?

16 566,1

9 193,7

21

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1 642,0

22

Нерозподілений прибуток

2 134,7

 

Протягом періоду в ТОВ “Надія” відбулися такі господарські операції:

Таблиця 19

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

За рахунок нерозподіленого прибутку створено резервний капітал

700,0

2

Нараховано відпускні за рахунок резерву відпускних

218,0

3

З поточного рахунку сплачено короткостроковий кредит банку

300,0

4

Погашено заборгованість перед акціонерами з нарахованих дивідендів

264,0

5

Списано матеріали на виробництво

2 067,0

6

Видано вексель у погашення заборгованості постачальнику

600,0

7

Оприбутковано готову продукцію власного виробництва

1 200,0

8

Надійшла оплата від покупців за раніше відвантажену продукцію

800,0

9

Погашено заборгованість з оплати праці працівникам підприємства

300,0

10

Відвантажено готову продукцію в рахунок раніше отриманих авансів

500,0

11

Оприбутковано МШП від постачальників. Рахунок постачальника не оплачено

50,6

12

Видано грошові кошти в підзвіт комірнику для придбання запчастин

86,9

13

Погашено заборгованість перед підзвітними особами

248,6

14

Надійшло від постачальника обладнання, що потребує монтажу

1 560,3

15

Використано запасні частини на монтаж обладнання

125,8

 

 

 

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Мета практичних і індивідуальних занять: засвоєння правил відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках та використання їх даних для складання балансу на кінець звітного періоду.

Завдання 1.1

Відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку на підставі даних балансу (табл. 20).

Для цього необхідно накреслити відповідну кількість схематичних зображень рахунків і записати в них початкове сальдо.

Таблиця 20

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Статті активу

Сума, грн.

Статті пасиву

Сума, грн.

Основні засоби:

 

Статутний капітал

20 000

- залишкова вартість

13 400

Резервний капітал

2 885

- первісна вартість

15 000

Нерозподілений прибуток

4 780

- знос

1 600

Короткострокові кредити банку

8 700

Виробничі запаси

270

Векселі видані

1 200

Незавершене виробництво

135

Кредиторська заборгованість постачальникам за товари

400

Готова продукція

970

Поточні зобов’язання
за розрахунками:

 

Векселі отримані

4 600

- з бюджетом

120

Дебіторська заборгованість покупців

1 300

- зі страхування

40

Грошові кошти:

 

- з оплати праці

350

- у касі

500

 

 

- на поточному рахунку в банку

17 300

 

 

Усього

38 475

Усього

38 475

 
Завдання 1.2

На підставі даних таблиці 21 скласти журнал реєстрації господарських операцій за поданою нижче формою.

Таблиця 21

Перелік господарських операцій за звітний період

№ пор.

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Отримано від постачальників на склад:

 

 

 

- сировину для переробки

 

 

2 600

- паливо

 

 

1 400

- будівельні матеріали

 

 

3 400

- запасні частини

 

 

1 300

- машини і обладнання

 

 

10 700

2

Оплачено постачальникам:

 

 

 

- з поточного рахунку

 

 

12 000

- за рахунок короткострокового кредиту

 

 

6 000

3

Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва

 

 

2 300

4

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників основного виробництва

 

 

851

5

Утримано із заробітної плати:

 

 

 

- податок на доходи з фізичних осіб

 

 

230

- у пенсійний фонд

 

 

24

6

Отримано з поточного рахунку в касу підприємства

 

 

2 000

7

Використано на основне виробництво сировину і матеріали

 

 

7 000

8

Нараховано амортизацію основних засобів,
що використовуються у виробництві

 

 

400

9

Оприбутковано на склад готову продукцію

 

 

9 340

10

Нараховано постачальникам за транспортні послуги за доставку придбаних машин і обладнання

 

 

300

11

Оплату постачальникам за доставку придбаних машин і обладнання здійснено з поточного рахунку

 

 

300

12

Видано заробітну плату із каси робітникам підприємства

 

 

2 000

13

Прийнято в експлуатацію придбані машини і обладнання

 

 

11 000

14

Реалізовано готової продукції в оцінці за фактичною собівартістю

 

 

8 000

15

Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат

 

 

8 000

16

Визнано дохід від реалізації продукції покупцям за цінами реалізації на умовах наступної сплати

 

 

21 000

17

Отриманий дохід списано на фінансовий результат

 

 

21 000

18

Надійшли на поточний рахунок грошові кошти від покупців
за реалізовану продукцію

 

 

19 000

19

З поточного рахунку перераховано:

 

 

 

 

- пенсійному фонду

 

 

300

 

- бюджету

 

 

400

20

Оплачено з поточного рахунку за раніше виданим векселем

 

 

1 200

21

З поточного рахунку погашено короткострокові позики банку

 

 

14 000

22

Відображено суму чистого прибутку чи збитку звітного періоду (суму визначити)

 

 

?

 
Завдання 1.3

На підставі журналу реєстрації господарських операцій рознести господарські операції за рахунками синтетичного обліку. На кожному рахунку визначити обороти за дебетом і кредитом, сальдо на кінець звітного періоду.

Завдання 1.4

Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за зразком таблиці 22.

Таблиця 22

Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Синтетичні рахунки

Початкове
сальдо

Обороти
за звітний період

Кінцеве
сальдо

 

Шифр

Найменування

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завдання 1.5

Відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”, здійснити аналітичний облік, визначити обороти і сальдо на кінець звітного періоду.

Вихідні дані: дебіторська заборгованість покупців на початок звітного періоду за даними аналітичних рахунків становить 1 300 грн., у тому числі Торговому дому – 1 000 грн., магазину “Світлячок” – 300 грн.

За звітний період готова продукція відвантажена за цінами реалізації в сумі 21 000 грн., у тому числі Торговому дому в сумі – 16 000 грн., ресторану “Театральний” – 3 000 грн., обласній лікарні – 2 000 грн. На поточний рахунок від покупців надійшла виручка в сумі 19 000 грн., у тому числі від Торгового дому – 14 000 грн., магазину “Світлячок” – 250 грн., від ресторану “Театральний” – 3 000 грн. і від обласної лікарні – 1 750 грн.

Завдання 1.6

Скласти оборотну відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” за зразком таблиці 23.

Таблиця 23

Оборотна відомість за аналітичними рахунками
синтетичного рахунку 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”

Найменування
аналітичних рахунків

Сальдо
початкове

Обороти
за звітний період

Сальдо
кінцеве

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 
Завдання 1.7

Перевірити взаємозв’язок даних оборотної відомості за аналітичними рахунками синтетичного рахунку 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” з оборотною відомістю за синтетичними рахунками. Після чого скласти баланс підприємства на кінець звітного періоду.

 

Завдання 2.1

На підставі нижченаведеного балансу торгового підприємства відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них суми залишків на початок звітного періоду.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 24

Баланс торгового підприємства на початку року, грн.

Статті активу

Сума, грн.

Статті пасиву

Сума, грн.

Нематеріальні активи:

 

Статутний капітал

20 000

- залишкова вартість

892

Резервний капітал

3 000

- первісна вартість

1 200

Непокриті збитки

 (2 700)

- знос

308

Векселі видані

8 300

Основні засоби:

 

Кредиторська
заборгованість за товари

17 100

- залишкова вартість

43 500

Поточні зобов’язання
за розрахунками:

 

- первісна вартість

64 800

- з бюджетом

36 250

- знос

21 300

- зі страхування

4 620

Грошові кошти:

 

- з оплати праці

12 300

- в касі

1 840

 

 

- на поточному рахунку

18 700

Товари

29 138

Інша поточна дебіторська
заборгованість

4 800

Усього

98 870

Усього

98 870

 

 

Розшифровка дебетових залишків на початок року до рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”:

За субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами” – водій Смоляров Г.А. – 100 грн.

За субрахунком 376 “Розрахунки за позиками” – 3 900 грн.

За субрахунком 375“Розрахунки з відшкодування нанесеного збитку” – 800 грн.

Завдання 2.2

За нижченаведеними господарськими операціями скласти коре­спонденцію рахунків і оформити журнал реєстрації господарських операцій.

 

Таблиця 25

Господарські операції за звітний період

№ пор.

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Відображено собівартість реалізованої продукції

 

 

25 600

2

Відображено дохід від реалізації товарів покупцям на умовах
наступної сплати

 

 

38 000

3

Надійшли на поточний рахунок грошові кошти від покупців

 

 

38 000

4

Видано з каси в підзвіт на витрати на відрядження:

 

 

 

- експедитору П.А. Сидоренку

 

 

140

- заступнику директора з комерційної діяльності А.І. Шевченку

 

 

500

Усього

 

 

640

5

Згідно з авансовими звітами списано затверджені суми витрат
на відрядження з підзвіту:

 

 

 

- експедитора П.А. Сидоренка

 

 

135

- заступника директора А.І. Шевченка

 

 

498

Усього

 

 

633

6

Залишки невикористаних підзвітних сум здано в касу:

 

 

 

- експедитором

 

 

5

- заступнику директора підприємства

 

 

2

Усього

 

 

7

7

Нараховано заробітну плату:

 

 

 

- продавцям, робітникам складів та іншому персоналу

 

 

8 700

- адміністрації підприємства

 

 

3 100

Усього

 

 

11 800

8

Проведено відрахування на соц. заходи від заробітної плати:

 

 

 

- продавцям, робітникам складів та іншому персоналу

 

 

3 262

- адміністрації підприємства

 

 

1 163

Усього

 

 

4 425

9

Утримано із нарахованої заробітної плати:

 

 

 

- обов’язкові збори на соціальні заходи

 

 

336

- податок на доходи з фізичних осіб

 

 

1 300

Усього

 

 

1 636

 

 

Продовж. табл. 25

№ пор.

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума, грн.

10

Надійшли в касу з поточного рахунку в банку грошові кошти
для виплати зарплати за минулий місяць

 

 

12 300

11

Видано заробітну плату за минулий місяць

 

 

12 000

12

Невидану суму заробітної плати здано на поточний рахунок у банку

 

 

300

13

Надійшло в касу:

 

 

 

- від підзвітної особи водія Г.А. Смолярова

 

 

100

- від позичальника

 

 

1 800

- від осіб у відшкодування матеріальних збитків

 

 

560

Усього

 

 

2 460

14

Здано отриману суму на поточний рахунок у банку

 

 

2 460

15

Надійшли товари від постачальників, рахунок не оплачено

 

 

15 000

16

З поточного рахунку погашено кредиторську заборгованість:

 

 

 

- бюджету

 

 

18 600

- пенсійному фонду

 

 

4 620

- за раніше виданим векселем постачальнику

 

 

8 300

- постачальникам за товари

 

 

15 000

Усього

 

 

46 520

17

Видано з каси грошові кошти експедиторові П.А. Сидоренку
для придбання програмного забезпечення для ЕОМ

 

 

1 000

18

Оприбутковано програмне забезпечення для ЕОМ
через експедитора

 

 

1 000

19

Нараховано знос на:

 

 

 

- нематеріальні активи адміністративного призначення

 

 

400

- основні засоби, що використовуються при збуті

 

 

2 100

Усього

 

 

2 500

20

Відвантажено собівартість реалізації

 

 

18 000

21

Відображено дохід від реалізації товарів покупцям на умовах наступної сплати

 

 

32 800

22

Заборгованість покупців забезпечена векселем (операція 21)

 

 

32 000

23

Залишок заборгованості, яка не забезпечена векселем, зараховано на поточний рахунок

 

 

800

 

Продовж. табл. 25

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

24

Списується на фінансовий результат собівартість
реалізованих товарів (суму визначити)

?

25

Списуються на фінансовий результат витрати на збут
(суму визначити)

?

26

Списуються на фінансовий результат адміністративні витрати
(суму визначити)

?

27

Списуються на фінансовий результат доходи від реалізації
(суму визначити)

?

28

Відображено суму чистого прибутку чи збитку звітного періоду
(суму визначити)

?

29

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал

1 842

 
Завдання 2.3

Рознести господарські операції за рахунками синтетичного обліку, а по рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” – за аналітичними рахунками і субрахунками. Визначити обороти і залишки на кінець звітного періоду.

Завдання 2.4

Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками, оборотну відомість за аналітичними рахунками і субрахунками до рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”; провести звірку взаємозв’язку синтетичних і аналітичних даних за рахунком 37.

Завдання 2.5

За даними оборотної відомості за синтетичними рахунками скласти баланс на кінець звітного періоду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.1

На підставі нижченаведеного балансу торгового підприємства відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них суми залишків на початок звітного періоду.

Таблиця 26

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Статті активу

Сума, грн.

Статті пасиву

Сума, грн.

Основні засоби:

 

Статутний капітал

14 000

- залишкова вартість

8 100

Короткострокові кредити банку

3 350

- первісна вартість

9 750

Векселі видані

2 700

- знос

1 650

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4 430

Виробничі запаси

2 780

Поточні зобов’язання
за розрахунками:

 

Незавершене виробництво

2 950

- з бюджетом

970

Грошові засоби:

 

- зі страхування

320

- у касі

770

- з оплати праці

1 330

- на поточному рахунку

6 990

 

 

Готова продукція

1 970

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3 540

 

 

Усього

27 100

Усього

27 100

 

 

Розшифровка кредитових залишків на початок звітного періоду за рахунком 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”:

 • ТОВ “Каскад” – 1 100 грн.;
 • ТОВ “Альфа” – 2 370 грн.;
 • ВАТ “Сумбуд” – 960 грн.
Завдання 3.2

За нижченаведеними господарськими операціями скласти коре­спонденцію рахунків і оформити журнал реєстрації господарських операцій.

 

 

 

Таблиця 27

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума

1

Заборгованість ТОВ “Каскад” забезпечена
короткостроковим векселем

 

 

600

2

За рахунок короткострокового кредиту оплачено
рахунок ТОВ “Альфа”

 

 

2 010

3

Нараховано знос основних засобів основного
виробництва

 

 

375

4

Надійшло на склад від ТОВ “Альфа” обладнання,
яке потребує монтажу

 

 

1 980

5

Отримана від постачальника ТОВ “Каскад” сировина

 

 

830

6

Отримано грошові кошти з поточного рахунку в касу

 

 

1 400

7

Нараховано заробітну плату робітникам
основного виробництва

 

 

1 200

8

Проведено відрахування на соціальні заходи
від заробітної плати робітників основного виробництва

 

 

469

9

Нараховано постачальнику ТОВ “Альфа” за монтаж обладнання

 

 

360

10

Прийнято в експлуатацію придбане обладнання

 

 

2 340

11

Видано з каси заробітну плату

 

 

1 300

12

Надійшли на поточний рахунок кошти від покупців

 

 

2 100

13

З поточного рахунку погашено короткострокові кредити

 

 

3 000

14

З поточного рахунку оплачено рахунок АТ “Сумбуд”

 

 

850

           
 
Завдання 3.3

Рознести господарські операції за рахунками синтетичного обліку, а по рахунку 63– за аналітичними рахунками і субрахунками. Визначити обороти і залишки на кінець звітного періоду.

Завдання 3.4

Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками, оборотну відомість за аналітичними рахунками і субрахунками до рахунку 63; провести звірку взаємозв’язку синтетичних і аналітичних даних за рахунком 63.

Завдання 3.5

За даними оборотної відомості за синтетичними рахунками скласти баланс на кінець звітного періоду.

Завдання 4

За даними кореспонденціями рахунків скласти короткий зміст господарських операцій, які відбулися на підприємстві.

 

Кореспонденції рахунків

1.

Д-т 104 “Машини та обладнання”

К-т 424 “Безоплатно одержані необоротні активи”.

 

2.

Д-т 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

К-т 43 “Резервний капітал”.

 

3.

Д-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

К-т 30 “Каса”.

 

4.

Д-т 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

К-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

 

5.

Д-т 23 “Виробництво”

К-т 661 “Розрахунки за виплатами працівникам”.

 

6.

Д-т 661 “ Розрахунки за виплатами працівникам ”

К-т 301 “Готівка”.

 

7.

Д-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

К-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

 

8.

Д-т 207 “Запасні частини”

К-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

 

9.

Д-т 23 “Виробництво”

К-т 203 “Паливо”.

 

10.

Д-т 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

К-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.

 

11.

Д-т 23 “Виробництво”

К-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.

 

12.

Д-т 79 “Фінансові результати”

К-т 901 “Собівартість реалізованої продукції”.

 

13.

Д-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

К-т 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”.

 

14.

Д-т 103 “Будинки та споруди”

К-т 411 “Дооцінка активів”.

 

15.

Д-т 39 “Витрати майбутніх періодів”

К-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

 

16.

Д-т 301 “Готівка”

К-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.

 

17.

Д-т 641 “Розрахунки з податками й платежами”

К-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

 

18.

Д-т 26 “Готова продукція”

К-т 23 “Виробництво.”

 

19.

Д-т 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”

К-т 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”.

 

20.

Д-т 661 “ Розрахунки за виплатами працівникам ”

К-т 641 “Розрахунки з податками й платежами”.

 

Завдання 5

На підставі наведених господарських операцій у таблиці 28 скласти журнал реєстрації господарських операцій.

Таблиця 28

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Надійшли в касу грошові кошти з поточного рахунку
для виплати заробітної плати

 

 

13 000

2

Нарахована заробітна плата:

- робітникам основного виробництва;

- робітникам, що здійснюють модернізацію
виробничого обладнання;

- керівництву підприємства;

- завідувачу цеху

 

 

 

12 700


5 200

11 300

6 800

3

Проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати:

- робітників основного виробництва;

- робітників, що здійснюють модернізацію виробничого обладнання;

- керівництва підприємства;

- начальника цеху

 

 

?

4 699

1 924

4 181

2 516

4

Нараховано знос на основні засоби виробничого цеху

 

 

700

5

Оприбутковано готову продукцію

 

 

15 400

6

Утримано із заробітної плати у фонд соціального страхування

 

 

2 100

7

Отримано нематеріальний актив від постачальника,
рахунок не оплачено

 

 

2 750

8

Оприбутковано безкоштовно отримані основні засоби

 

 

7 830

9

Частина прибутку приєднана до резервного капіталу

 

 

1 470

10

Використано матеріали на виробництво продукції

 

 

983

11

Перераховано з поточного рахунку
фондам соціального страхування

 

 

1 800

12

Видано з каси в підзвіт на поточні потреби

 

 

270

13

В оплату заборгованості постачальникам видано вексель

 

 

2 900

14

Видано заробітну плату робітникам підприємства

 

 

11 900

15

З поточного рахунку здійснено передплату за періодичні видання

 

 

1 200

16

Отримано передплачені журнали бухгалтерією підприємства

 

 

120

17

Списані загальновиробничі витрати на виробництво

 

 

9 000

18

На поточний рахунок надійшли грошові кошти від покупців

 

 

15 400

19

Надійшли комплектуючі вироби від постачальника

 

 

2 370

20

З поточного рахунку погашена заборгованість банку
за довгостроковими позиками

 

 

3 000

21

Перераховано податки з поточного рахунку до бюджету

 

 

2 780

22

Відвантажено готову продукцію за фактичною собівартістю

 

 

8 200

23

Нараховано покупцям за цінами реалізації

 

 

11 900

24

Здано на поточний рахунок депоновану заробітну плату

 

 

1 100

25

Внесено акціонерами основні засоби для погашення
їх заборгованості за внесками в статутний капітал

 

 

1 200

26

Нараховано дивіденди акціонерам за рахунок
нерозподіленого прибутку

 

 

2 400

27

На поточний рахунок отримана попередня оплата від покупця

 

 

8 900

28

Списано будівельні матеріали на будівництво споруди

 

 

7 000

29

Оприбуткована споруда, збудована власними силами підприємства

 

 

13 800

30

З поточного рахунку перераховано аванс постачальнику

 

 

5 400

Завдання 6

Необхідно:

 • за даними балансу відкрити синтетичні рахунки, до рахунку 20 “Виробничі запаси” відкрити субрахунки, записати початкові залишки;
 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;
 • зробити записи за рахунками синтетичного обліку та субрахунками, визначити обороти та кінцеве сальдо;
 • скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками та субрахунками, перевірити їх взаємозв’язок;
 • скласти баланс на кінець звітного періоду.

Розшифровка дебетових залишків на початок звітного періоду за рахунком 20 “Виробничі запаси”:

 • будівельні матеріали – 1 975 грн.;
 • паливо – 318 грн.;
 • запасні частини – 707 грн.

Таблиця 29

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Статті активу

Сума, грн.

Статті пасиву

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

14 200

17 800

3 600

Статутний капітал

21 000

Додатковий капітал

2 300

Незавершене виробництво

2 750

Нерозподілений прибуток

1 800

Виробничі запаси

3 000

Короткострокові кредити банків

3 000

Кредиторська
заборгованість за товари

2 700

Готова продукція

1 000

Поточна кредиторська
заборгованість:

- зі страхування;

- з оплати праці;

- з бюджету


 

780

900

1 150

Дебіторська заборгованість
за товари

3 780

Грошові засоби:

- на поточному рахунку;

- у касі

 

8 400

500

Баланс

33 630

Баланс

33 630

 

 

Таблиця 30

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

За рахунок нерозподіленого прибутку створено резервний капітал

1 000

2

Оприбутковано готову продукцію власного виробництва

1 520

3

Надійшли будівельні матеріали від постачальника
для будівництва адміністративної споруди

1 780

4

Списано паливо на виробництво

183

5

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим на будівництві

5 700

6

Проведено відрахування на соціальні заходи
від заробітної плати робітників, зайнятих на будівництві

1 824

7

З поточного рахунку погашено короткострокові кредити банку

2 000

8

Надійшли на поточний рахунок грошові кошти від покупців

1 500

9

Отримано від постачальника запасні частини

820

10

Списані будівельні матеріали на будівництво

3 109

11

За рахунок короткострокового кредиту банку оплачено
рахунок постачальника

1 500

12

Видано з каси в підзвіт

100

13

Отримано грошові кошти з поточного рахунку в касу

6 200

14

Оприбутковано паливо від підзвітної особи

29

15

Видано з каси заробітну плату

6 000

16

Оприбутковані запасні частини від підзвітної особи

65

17

Отримано від постачальника обладнання, що потребує монтажу

1 250

18

Використано запасні частини на монтаж обладнання

256

Завдання 7

Необхідно:

 • за даними балансу відкрити синтетичні рахунки, до рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” відкрити аналітичні рахунки, записати початкові залишки;
 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;
 • зробити записи за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, визначити обороти та кінцеве сальдо;
 • скласти оборотну відомість за синтетичними та аналітичними рахунками, перевірити їх взаємозв’язок;
 • скласти баланс на кінець звітного періоду.

Таблиця 31

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Статті активу

Сума, грн.

Статті пасиву

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість;

- первісна вартість;

- знос

 

11 900

13 800

1 900

Статутний капітал

25 000

Незавершене виробництво

4 200

Короткострокові кредити банків

7 000

Виробничі запаси

3 100

Векселі видані

2 300

Кредиторська заборгованість за товари

4 000

Готова продукція

3 800

Поточна кредиторська
заборгованість:

- зі страхування;

- з оплати праці;

- з позабюджетних платежів


 

200

1 500

700

Дебіторська заборгованість за товари

6 900

Грошові засоби:

- у касі;

- на поточному рахунку

 

800

10 000

Баланс

40 700

Баланс

40 700

 

Розшифровка кредитових залишків на початок звітного періоду за рахунком 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”:

 • ТОВ “Томан” – 2 400 грн.;
 • ТОВ “Агрос” – 700 грн.;
 • ВАТ “Сумигаз” – 900 грн.

Таблиця 32

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

Надійшло на склад від ТОВ “Агрос” обладнання,
що потребує монтажу

5 200

2

Нараховано знос основних засобів основного виробництва

700

3

Заборгованість постачальнику ТОВ “Томан” забезпечена
короткостроковим векселем

1 200

4

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

3 000

5

Проведено відрахування на соціальні заходи
від заробітної плати робітників основного виробництва

1 125

6

Акцептовано рахунок ТОВ “Агрос” за монтаж обладнання

800

7

Отримано грошові кошти з поточного рахунку в касу

3 000

8

Прийнято в експлуатацію придбане обладнання

6 000

9

Отримано сировину від постачальника ТОВ “Томан”

1 900

10

Видано з каси заробітну плату

2 500

11

За рахунок короткострокового кредиту банку оплачено рахунок
ТОВ “Агрос”

5 000

12

Надійшли на поточний рахунок грошові кошти від покупців

4 300

13

З поточного рахунку оплачено рахунок постачальника “Сумигаз”

150

14

З поточного рахунку погашено короткострокові кредити банку

6 000

15

Погашено заборгованість за раніше виданим векселем

1 200

16

Акцептовано рахунок “Сумигаз” за опалення виробничого цеху

1 350

17

Оприбутковано готову продукцію власного виробництва

7 300

18

Погашено заборгованість “Сумигаз” за рахунок
короткострокового кредиту банку

1 210

 

Завдання 8

За даними кореспонденціями рахунків скласти зміст господарських операцій, які відбулися на підприємстві.

 

1.

Д-т 203 “Паливо”

К-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

4 100

2.

Д-т 601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”

К-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

3 500

3

Д-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

К-т 46 “Неоплачений капітал”.

3 900

4

Д-т 105 “Транспортні засоби”

К-т 411 “Дооцінка активів”.

2 540

5.

Д-т 201 “Сировина і матеріали”

К-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.

140

6.

Д-т 662 “Розрахунки з депонентами”

К-т 301 “Каса в національній валюті”.

560

7.

Д-т 46 “Неоплачений капітал”

К-т 401 “Статутний капітал”.

48 000

8.

Д-т 93 “Витрати на збут”

К-т 131 “Знос основних засобів”.

564

9.

Д-т 79 “Фінансові результати”

К-т 92 “Адміністративні витрати”.

15 860

10.

Д-т 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

К-т 26 “Готова продукція”.

28 630

11.

Д-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

К-т 501 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”.

12 000

12.

Д-т 151 “Капітальне будівництво”

К-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

5 600

13.

Д-т 201 “Сировина й матеріали”

К-т 46 “Неоплачений капітал”.

5 800

14.

Д-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

К-т 301 “Каса в національній валюті”.

12 000

15.

Д-т 79 “Фінансові результати”

К-т 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

900

16.

Д-т 23 “Виробництво”

К-т 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

650

17.

Д-т 26 “Готова продукція”

К-т 23 “Виробництво”.

14 500

 

 

ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ: ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Мета практичних та індивідуальних занять: засвоєння основ документування господарських операцій

Завдання 1

 

Інженеру М.Н.Василенку видано аванс з каси підприємства на відрядження в сумі 1200 грн. Фактична сума витрат на відрядження інженера М.Н. Василенка в м. Харків (5 днів) склала:

 • проїзд “Суми – Харків” – 140 грн.;
 • проїзд “Харків – Суми” – 140 грн.;
 • проживання – 100 грн. за добу;
 • добові – 50 грн.

Визначити залишок підзвітної суми, який інженер Василенко М.Н. повинен повернути в касу. Заповнити звіт про використання коштів наданих у відрядження або підзвіт

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета практичних та індивідуальних занять: засвоєння основ відображення результатів проведення інвентаризації майна підприємства в бухгалтерському обліку.

Завдання 1

Відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку, якщо за результатами інвентаризації на підприємстві є в наявності 98 т сталі, за даними бухгалтерського обліку – 95 т. Облікова ціна 1 т сталі становить 4 600 грн. Винна особа не встановлена.

Завдання 2

Скласти бухгалтерські кореспонденції для відображення результатів інвентаризації, якщо за даними інвентаризації на підприємстві є в наявності 320 м тканини, за даними бухгалтерського обліку – 350 м. Ціна 1 м тканини – 10 грн. Винна особа встановлена.

Завдання 3

Визначити результат інвентаризації та скласти бухгалтерські кореспонденції, якщо за даними інвентаризації в наявності є 195 кг цукерок “Ромашка”, за даними бухгалтерського обліку – 190  кг. Облікова ціна цукерок – 25 грн. за 1 кг.

ВАРТІСНЕ ВИМІРЮВАННЯ ОБЄ’КТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОЦІНКА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ

 

Мета практичних занять: засвоєння загальної методики визначення первісної вартості необоротних активів та калькуляції виробничої і реалізованої собівартості продукції, робіт і послуг.

Завдання 1

На підставі даних таблиці 33 скласти бухгалтерські кореспонденції рахунків та визначити первісну вартість придбаного основного засобу.

Таблиця 33

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

Оприбутковано від ВАТ “Граф” автонавантажувач

40 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

3

Акцептовано пред’явлений до оплати рахунок
транспортної організації за перевезення автонавантажувача

6 000

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

5

З поточного рахунку перераховано ВАТ “Граф” за автонавантажувач та транспортній організації за надані послуги
за перевезення автонавантажувача

?

6

Нараховано заробітну плату робітникам підприємства
за вантажно-розвантажувальні роботи

1 500

7

Проведено відрахування на соціальні заходи
від заробітної плати робітників за вантажно-розвантажувальні роботи

555

8

Введено в експлуатацію автонавантажувач

?

 

Завдання 2

На підставі даних таблиці 34 скласти бухгалтерські кореспонденції рахунків та визначити первісну вартість придбаних основних засобів.

 

 

 

 

Таблиця 34

Перелік господарських операцій

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

Оприбутковано від ВАТ “Комплекс” верстати,
що потребують монтажу (в тому числі ПДВ)

30 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

3

Списано матеріалів, що були використані для монтажу верстатів

1 200

4

Нараховано заробітну плату робітникам підприємства
за проведення монтажу верстатів

2 000

5

Проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників за проведення монтажу верстатів

740

6

Акцептовано рахунок ТОВ “Технікс” за надані послуги
за монтаж верстатів

900

7

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

8

Здійснено оплату ВАТ “Комплекс” за придбані верстати
та ТОВ “Технікс” за монтаж верстатів

 

9

Введено в експлуатацію верстати

 

 
Завдання 3

На підставі наведених даних визначити технологічну і виробничу собівартість продукції, собівартість одиниці виготовленої продукції та собівартість реалізованої продукції.

Вихідні дані для виконання:

 • незавершене виробництво холодильників становить у сумі 210 тис. грн., у тому числі загальновиробничі – 45 тис. грн.;
 • випущено холодильників – 110 штук, реалізовано – 50 штук;
 • витрати за місяць становили: матеріали – 60 тис. грн., комплектуючі вироби – 596 тис. грн., транспортно-заготівельні витрати – 18 тис. грн., заробітна плата робітникам – 322 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 139 тис. грн., загальновиробничі витрати – 305 тис. грн.

 

 

ОБЛІКОВА РЕЄСТРАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ БУХГАЛРЕСЬОГО ОБЛІКУ

 

Мета практичних та індивідуальних занять: засвоєння понять і видів облікових регістрів, сутності застосовуваних форм бухгалтерського обліку.

Завдання 1

Заповнити касову книгу (звіт касира) за 16.03, якщо залишок у касі грошових коштів на початок дня – 1 295 грн. Рух грошових коштів протягом дня подано в таблиці 35.

 

Таблиця 35

Рух грошових коштів за 16.03. 20__


документа

Від кого отримано чи кому видано

Прибуток, грн./коп.

Видаток, грн./коп.

79

Одержано кошти з поточного рахунку
за чеком 674 320 на виплату дивідендів

17 000,00

126

Видано дивіденди

17 000,00

80

Одержано за реалізовану продукцію
від ТОВ “Дніпро”

7 800,00

127

Видано П.П. Петренку заробітну плату
С.С. Сидоренка за лютий за дорученням

1 300,00

 

Завдання 2

Заповнити касову книгу (звіт касира) за 17.03. Рух грошових коштів протягом дня подано в таблиці 36.

 

Таблиця 36

Рух грошових коштів за 17.03.20__


документа

Від кого отримано чи кому видано

Прибуток, грн./коп.

Видаток, грн./коп.

81

Одержано кошти з поточного рахунку за чеком 674321 на видачу позик робітникам підприємства

50 000,00

128

Видано позики робітникам підприємства

50 000,00

82

Одержано кошти від підзвітних осіб

300,00

83

Одержано кошти за реалізовану продукцію
від ТОВ “Мрія”

10 000,00

129

Здана на поточний рахунок виручка
від реалізації продукції

17 800,00

 

 

 

Завдання 3

На підставі звітів касира скласти Журнал 1 за кредитом рахунку 30 “Каса” та Відомість 1.1 за дебетом рахунку 30 “Каса”.

Завдання 4

Сформулювати та згрупувати господарські операції в розрізі підзвітних осіб та скласти Відомість 3.2. за розрахунками з підзвітними особами.

Дані для виконання: згідно з аналітичними даними на 31 березня 20_ року кінцеве сальдо за субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами” становить:

 

Дебетове                 Кредитове

Ваненко П.П. – 200 грн.         Сидоренко М.Н. – 50 грн.

Лукін І.І – 100 грн.

 

За звітний місяць на підприємстві відбулися такі операції:

14.04. На підставі авансового звіту оприбутковані будівельні матеріали від П.П. Ваненка в сумі 180 грн. (у тому числі ПДВ).

15.04. Авансовий звіт І.І. Лукіна з відрядження затверджено керівником у сумі – 170 грн.

16.04. Згідно з касовими ордерами видано А.С. Мельниченку 300 грн. на господарські потреби та погашена заборгованість з підзвітних сум П.П. Ваненку та Н.Н. Сидоренку.

30.04. На підставі авансового звіту оприбутковані МШП від начальника цеху № 2 А.С. Мельниченка в сумі 240 грн. (у тому числі ПДВ).

30.04. Згідно з касовими ордерами видано М.Н. Сидоренку на господарські потреби – 1 300 грн. та П.П. Ваненку на відрядження – 500 грн.

Завдання 5

Сформулювати та згрупувати господарські операції в розрізі підзвітних осіб та скласти Відомість 3.2 за розрахунками з підзвітними особами.

Дані для виконання

Згідно з аналітичними даними на 31 жовтня 20__ року кінцеве сальдо за субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами” становить:

Дебетове                      Кредитове

Мельник І.В. – 37,23 грн.           Івченко С.Н. – 7,8 грн.

 Остапенко О.К. – 15,37 грн.      Петров В.Н. – 2,35 грн.

  Клепок Н.О. – 5,42 грн.              Климова О.Г. – 6,2 грн.

 Дубовик В.Є.– 23,35 грн.

 Заєць К.І.– 2,15 грн.

 

За звітний місяць на підприємстві відбулися такі операції:

10.11. Згідно з касовими ордерами видано А.С. Мельниченку 210 грн. на господарські потреби та погашена заборгованість С.Н. Івченку.

12.11. На підставі посвідчення про відрядження видано К.І. Зайцю 70 грн. Затверджено авансовий звіт А.С. Мельниченка в сумі 198,0 грн., у тому числі на суму придбаних МШП – 73,44 грн., палива – 91,56 грн. сума ПДВ – 33 грн.

14.11. Затверджено авансовий звіт В.Є. Дубовика на суму оприбуткованих запасних частин 24,6 грн. (у тому числі ПДВ). Видано експедитору В.Н. Петрову грошові кошти – 735,0 грн. на сплату рахунку постачальника.

16.11. На підставі авансового звіту оприбутковані запасні частини від І.В. Мельника в сумі 42,36 з ПДВ. Затверджені витрати на відрядження заст. директора К.І. Зайця – 67,49 грн., у тому числі ПДВ – 4,8 грн. Згідно з видатковим касовим ордером видано 18 грн. на господарські потреби Н.О. Клепок.

17.11. На підставі авансового звіту оприбутковані канцелярські вироби від Н.О. Клепок у сумі 12,66 грн. (у тому числі ПДВ).

Видано начальнику автоколони І.В. Мельнику в підзвіт 20,0 грн. Затверджено авансовий звіт О.К. Остапенка та оприбутковані будівельні матеріали в сумі 26,3 грн. (без ПДВ), ПДВ – ?

20.11. Згідно з касовим ордером видано В.Є. Дубовику 120,0 грн. на придбання продуктів харчування. Сплачено рахунок постачальника через В.Н. Петрова у виданій сумі.

25.11. Згідно з актом закупки оприбутковано товари від В.Є. Дубовика в сумі 90,0 грн., податок на доходи з фізичних осіб – 18,0 грн. Видано О.Г. Климовій на канцелярські потреби – 17,0 грн.

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

За напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (Фінанси)

 

 

 

 

ЗМІСТ

 ВСТУП.. 4

1. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 6

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 7

3. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 9

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 11

5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 16

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 26

ДОДАТКИ.. 31

 

 

1. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Четверта цифра в завданні контрольної роботи - варіант практичного завдання

Передостання цифра залікової книжки студента

 

Остання цифра залікової книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота має бути виконана друкованим способом. Робота оформлюється на одному боці аркушу формату А4 (210х297 мм) з дотриманням міжрядкового інтервалу 1,5 пт із розрахунку 28-30 рядків на сторінці, шрифтом Times New Roman, розміром – 14 пт. Текст розміщується на сторінці, залишаючи береги таких розмірів: верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, лівий – 30 мм.

Титульний аркуш роботи оформляється згідно з Додатком А. Після титульного аркушу розміщують послідовно основні структурні частини роботи: зміст,  основна частина контрольної роботи (теоретичні запитання та практичні завдання), список використаних джерел, слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці.

Кожну структурну частину контрольної роботи треба починати з нової сторінки, а їх тексти – з абзацу. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш, зміст теж включають до загальної нумерації, але номер сторінки на них не проставляють.

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі, у тому числі і на запозичені. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами та називаються “Рисунок ____.” і розміщується під зображенням з вирівнюванням по центру, наприклад: “Рисунок 1 – Схема розміщення...”. До ілюстрації та після позначення її назви відступають один рядок. Приклад оформлення ілюстрації наведений в додатку В.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті з послідовною нумерацією. У лівому верхньому кутку над таблицею розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Приклад оформлення таблиці наведений в додатку Д. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” і вказують її номер.

При написанні контрольної роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали, які використовуються в ній. Не рекомендується включати в список джерела, які стосуються досліджуваної теми, але не були опрацьовані. Складання списку використаних джерел здійснюється в один з таких способів: алфавітний (за прізвищами авторів джерел), хронологічний (у порядку появи посилання на джерела за текстом). Найбільш загальновживаним є алфавітний спосіб групування списку використаних джерел. Список використаних джерел обов’язково нумерується. Зразок його оформлення згідно бібліографічних вимог наведено у додатку Б.

При посиланні на джерело, включене в список використаної літератури, після згадки про нього або після цитати з нього в квадратних дужках зазначається номер, під яким він значиться в списку, наприклад: [25]. При посиланні на конкретну сторінку використаного джерела, в квадратних дужках наводять її номер – [14, С. 149].

 

3. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Нормативне регулювання організації бухгалтерського обліку в Україні.
 2. Сутність, мета та значення бухгалтерського обліку.
 3. Завдання та вимоги до обліку.
 4. Функції бухгалтерського обліку.
 5. Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації.
 6. Види обліку: оперативний, статистичний, бухгалтер­ський, фінансовий та управлінський облік.
 7. Вимірники, що застосовуються в обліку.
 8. Основні принципи бухгалтерського обліку.
 9. Загальна характеристика предмету бухгалтерського обліку.
 10. Визначення і  класифікація активів підприємства.
 11. Характеристика видів необоротних активів.
 12. Характеристика видів оборотних активів.
 13. Визначення і класифікація пасивів підприємства.
 14. Характеристика основних видів власного капіталу.
 15. Характеристика основних видів зобов’язань підприємства.
 16. Господарські процеси та їх результати.
 17. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.
 18.  Поняття документації, класифікація документів, характеристика основних видів документів.
 19. Вимоги до змісту і оформлення документів.
 20. Поняття та етапи документообігу. Графіки документообігу.
 21. Інвентаризація, її види та значення.
 22. Порядок проведення інвентаризації та виявлення її результатів.
 23.  Бухгалтерський баланс, його зміст і значення.
 24. Класифікація балансів.
 25.  Зміни в балансі під впливом господарських операцій, їх типи.
 26.  Рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та зв'я­зок із балансом.
 27. Подвійний запис на рахунках. Контрольне і пізна­вальне значення подвійного запису.
 28. Синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, взаємозв'язок між ними.
 29. Поняття та роль облікових  регістрів у бухгалтер­ському обліку.
 30. Способи виправ­лення помилок.
 31. Форми бухгалтерського обліку, їх суть, характе­ристика.
 32. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку
 33. Класифікація витрат виробництва
 34. Принципи побудови меморіально-ордерної форми обліку
 35. Сутність журнально-ордерної форми обліку, переваги та недоліки
 36. Поняття комп'ютерної форми обліку
 37. Поняття простої і спрощеної форм обліку
 38. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей
 39. Відображення результатів інвентаризації в обліку
 40. Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи
 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ

ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практична частина контрольної роботи містить два практичних завдання, які обираються студентом залежно від його номеру залікової книжки згідно з таблицею розподілу варіантів контрольної роботи.

Завдання 1 містить перелік активів і пасивів підприємства на підставі яких необхідно скласти баланс підприємства.

Бухгалтерський баланс призначений для відображення фінансового стану підприємства, тому він є однією з форм фінансової звітності, зміст і розкриття якої передбачений П(С)БО.

 Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" звітним періодом є календарний рік, а складання балансу передбачається на кінець останнього дня кварталу.

Форма 1 "Баланс" містить: загальні відомості про підприємство; статті активу і пасиву. В активі балансу відображається те, що має підприємство, у пасиві – за рахунок яких джерел сформувався його актив і хто володіє майном. Елементами бухгалтерського балансу є активи, зобов'язання і власний капітал. У результаті можна сформулювати основне балансове рівняння:

Активи (А) = Зобов'язання (З) + Власний капітал (К).

Кожний окремий показник в балансі називається статтею, і їй привласнюється цифровий код. Балансова стаття відповідає показнику (на початок або кінець звітного періоду), що характеризує окремі види економічних ресурсів і джерел їх утворення.

Статті балансу об’єднанні в групи, а групи – у розділи і відображаються в грошовому вираженні у двох показниках: на початок і кінець звітного періоду.

Активи в українському балансі розташовуються в порядку підвищення рівня ліквідності. Під ліквідністю статей балансу розуміється їх здатність перетворення в грошові кошти без втрати вартості.

Саме тому в активі спочатку розташовуються менш ліквідні статті: нематеріальні активи, основні засоби, капітальні інвестиції і т.п., а в кінці – найбільш ліквідні: грошові кошти в національній і іноземній валюті.

Побудова статей активу впливає на порядок розташування статей пасиву балансу. Слід дотримувати правила, за яким статті активу повинні знаходиться напроти пасиву, джерелами утворення яких вони виступають.

Отже, можна визначити таку послідовність розташування статей пасиву: джерела власних засобів (власний капітал), довгострокові і короткострокові (поточні) зобов'язання.

Форма сучасного балансу побудована за принципом балансу-нетто, в якому основні засоби і нематеріальні активи відображаються за залишковою вартістю.

Підсумки за балансовими статтями активу або пасиву називаються валютою балансу. Рівність підсумків активу і пасиву обумовлена принципом подвійності господарських операцій. У результаті активів не може бути більше, ніж джерел, за рахунок яких вони утворені.

Таким чином, бухгалтерський баланс характеризує фінансовий стан підприємства на певну дату, складається з активу і пасиву, які внаслідок подвійного відображення об'єктів бухгалтерського обліку між собою рівні.

У завданні 2 студенту необхідно визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій.

Здійснювані на підприємстві господарські операції зумовлюють зміни в статтях активу і пасиву балансу. Ці зміни називаються балансовими, оскільки будь-яка господарська операція впливає на розмір активів і пасивів.

При всьому різноманітті господарських операцій на підприємстві може бути чотири типи балансових змін.

Сутність першого типу змін в балансі полягає в тому, що зміни в результаті здійснення операції відбуваються тільки в статтях активу. При цьому одна стаття активу збільшується, а інша – зменшується. Оскільки відбувається перегруповування господарських засобів з однієї статті активу в іншу, то валюта балансу залишається незмінною.

Розглянемо цю ситуацію на прикладі.

Приклад 1. Витрачена сировина на виробництво продукції.

Оскільки сировина включається до складу виробничих запасів і її вартість має бути включена в собівартість вироблюваної продукції, то зміни відбуваються в таких статтях активу:

+ Незавершене виробництво;

– Виробничі запаси.

Сутність другого типу господарських операцій полягає в тому, що зміни відбуваються тільки в статтях пасиву. При цьому одна стаття пасиву збільшується, а інша – зменшується. Унаслідок перегруповування джерел господарських засобів підприємства з однієї статті в іншу валюта балансу залишається незмінною.

Приклад 2. За рахунок нерозподіленого прибутку поповнено резервний капітал АТ.

Зі змісту операції зрозуміло, що відбувається збільшення резервного капіталу та зменшення прибутку підприємства.

В результаті цієї операції відбуваються зміни в таких статтях:

+ Резервний капітал;

– Нерозподілений прибуток.

Сутність третього типу господарських операцій полягає в одночасному збільшенні статті активу і пасиву. При цьому валюта активу і пасиву балансу збільшується на одну й ту саму суму.

Приклад 3. Одержаний довгостроковий кредит банку і зарахований на поточний рахунок підприємства.

При одночасному надходженні грошових коштів у підприємства виникають довгострокові зобов'язання по поверненню одержаного кредиту. Відбуваються такі зміни в статтях балансу:

+ Грошові кошти в національній валюті;

+ Довгострокові кредити банків.

Сутність четвертого типу господарських операцій полягає в одночасному зменшенні статті активу і пасиву. При цьому валюта активу і пасиву балансу зменшується на одну і ту ж суму.

Приклад 4. Видана з каси заробітна плата працівникам.

Подвійність даної операції у тому, що відбувається одночасне зменшення грошових коштів і заборгованості з оплати праці. Зміни відбуваються в таких статтях активу і пасиву балансу:

 • Грошові кошти;
 • Поточні зобов'язання з оплати праці.

Схематично сутність типів балансових змін можна відобразити наступним чином (рис. 1).

Рисунок 1. Типи балансових змін

 

Таким чином, будь-яка господарська операція буде віднесена до одного з чотирьох типів балансових змін.

 

 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

5373

14566

9193

2

Статутний капітал 

10146

3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1100

4

Резервний капітал

2100

5

Виробничі запаси 

3054

6

Короткострокові кредити банків

2000

7

Незавершене виробництво

2580

8

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

- з учасниками

 

571

740

4000

300

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

650

7100

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Отримані кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби

 

 

2

Списані на виробництво матеріали

 

 

3

Нарахований знос на основні засоби виробничого призначення

 

 

4

Погашені короткострокові кредити банків з поточного рахунку

 

 

5

Виплачено з поточного рахунку дивіденди

 

 

6

Перераховано заборгованість постачальникам

 

 

7

Отримано в касу кошти за реалізовані товари

 

 

8

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим у виробництві

 

 

 

 

 

Варіант 2

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал 

25500

2

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

13200

16200

3000

3

Резервний капітал

2100

4

Виробничі запаси 

1400

5

Готова продукція

3350

6

Короткострокові кредити банку

700

7

Кредиторська заборгованість за товари

2910

8

Незавершене виробництво

4800

9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2700

10

Кредиторська заборгованість з розрахунків:

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

1150

540

1350

11

Інша дебіторська заборгованість

1000

12

Грошові кошти:

- в касі

 - на поточному рахунку

 

300

7500

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

На поточний рахунок зарахований короткостроковий кредит банку

 

 

2

Оприбутковані на склад запчастини. Рахунок постачальника не сплачено

 

 

3

Оплачений рахунок постачальника з поточного рахунку в  банку

 

 

4

З виробничого цеху оприбуткована на склад готова продукція

 

 

5

За рахунок резервного капіталу покрито збиток підприємства

 

 

6

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим у будівництві складу

 

 

7

Оприбутковано на склад товари від постачальника

 

 

8

Перераховано в бюджет заборгованість по податкам

 

 

Варіант 3

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

6900

7800

900

2

Статутний капітал

10000

3

Виробничі запаси 

3700

4

Інша дебіторська заборгованість

1200

5

Кредиторська заборгованість за товари

7400

6

Незавершене виробництво

5400

7

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

700

11000

8

Поточна кредиторська заборгованість з розрахунків :

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

2000

700

1800

9

Прибуток

7000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Надійшли в касу грошові кошти від підзвітної особи

 

 

2

Видано з каси в підзвіт підзвітній особі

 

 

3

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

 

 

4

Видана з каси заробітна плата

 

 

5

Списані запаси на основне виробництво

 

 

6

Утримано із заробітної плати єдиний соціальний внесок

 

 

7

З поточного рахунку оплачений рахунок постачальника

 

 

8

На поточний рахунок  зарахований короткостроковий кредит банка

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

87000

90500

3500

2

Статутний капітал 

109530

3

Інший додатковий капітал

5400

4

Виробничі запаси 

100

5

Незавершене виробництво

2750

6

Кредиторська заборгованість за товари

920

7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

17400

8

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

500

9600

9

Цільове фінансування

1240

10

Заборгованість по оплаті праці

60

11

Заборгованість по розрахунках з бюджетом

3200

12

Незавершене будівництво

3000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

 

 

2

Оприбутковані запчастини від постачальника. Рахунок не оплачений.

 

 

3

З поточного рахунку перераховано  в касу для виплати зарплати

 

 

4

Списані запаси на основне виробництво

 

 

5

Отримані грошові кошти з поточного рахунку в касу

 

 

6

Видано з каси в підзвіт підзвітній особі

 

 

7

Використані в основному виробництві сировина і матеріали

 

 

8

Видана з каси заробітна плата

 

 

 

 

 

Варіант 5

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал 

10146

2

Виробничі запаси

2354

3

Готова продукція

5780

4

Резервний капітал

2100

5

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

5243

14566

9323

6

Незавершене виробництво

2836

7

Забезпечення виплат персоналу

1977

8

Короткострокові кредити

740

9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1100

10

Грошові кошти на поточному рахунку

650

11

Заборгованість підзвітних осіб

800

12

Прибуток

3800

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

 

 

2

Здійснено утримання ПДФО із заробітної плати

 

 

3

Списані на виробництво запчастини

 

 

4

Нарахований знос на основні засоби виробничого призначення

 

 

5

Оприбутковано паливо від постачальника. Рахунок не оплачено

 

 

6

Оплачений рахунок постачальника за одержане паливо з рахунку у  банку

 

 

7

Виданий вексель постачальнику

 

 

8

Оприбутковано з виробничого цеху готову продукцію

 

 

 

 

 

Варіант 6

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

13200

16200

3000

2

Статутний капітал 

25500

3

Резервний капітал

2100

4

Векселі видані

1300

5

Виробничі запаси 

3700

6

Готова продукція

3350

7

Кредиторська заборгованість за товари

 

8

Незавершене виробництво

4800

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

400

11900

10

Векселі одержані

1500

11

Короткострокові  кредити

4000

12

Заборгованість по оплаті праці

3040

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Отримані кошти від покупців за реалізовану продукцію

 

 

2

Списані на будівництво матеріали

 

 

3

Нарахований знос на основні засоби в будівництві

 

 

4

Погашені довгострокові кредити банків з поточного рахунку

 

 

5

Виплачено з поточного рахунку заробітну плату

 

 

6

Перераховано заборгованість постачальникам за матеріали

 

 

7

Отримано в касу кошти від підзвітних осіб

 

 

8

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим у будівництві

 

 

 

 

 

Варіант 7

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал 

12000

2

Кредиторська заборгованість за товари

5100

3

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

6530

7800

1270

4

Поточна кредиторська заборгованість з розрахунків :

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

2000

700

1250

5

Виробничі запаси 

510

6

Інша дебіторська заборгованість

590

7

Незавершене виробництво

9670

8

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

750

6000

9

Емісійний дохід

3000

10

Додатково вкладений капітал

2000

11

Фінансові інвестиції

2000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Повернено короткостроковий кредит банку

 

 

2

Оприбутковані на склад запаси. Рахунок постачальника не сплачено

 

 

3

Оплачений рахунок постачальника з каси

 

 

4

З виробничого цеху оприбуткована на склад готова продукція

 

 

5

Поповнено резервний капітал за рахунок прибутку

 

 

6

З нарахованої заробітної плати утримано ПДФО

 

 

7

Реалізовано запаси покупцям

 

 

8

Перераховано в бюджет заборгованість по податкам

 

 

 

 

 

Варіант 8

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Незавершене виробництво

11150

2

Інший додатковий капітал

5400

3

Статутний капітал

109530

4

Виробничі запаси 

900

5

Кредиторська заборгованість за товари

1220

6

Векселі одержані

300

7

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

87000

90500

3500

8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

12100

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

3700

10400

10

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

1240

60

7100

11

Короткострокові кредити

1000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Надійшли в касу грошові кошти з бюджету

 

 

2

Видано з каси підзвітній особі кошти

 

 

3

Витрачено паливо на виробництво готової продукції

 

 

4

Видана з каси заробітна плата

 

 

5

Списані запаси на основне виробництво

 

 

6

Нараховані відпускні за рахунок резерву на забезпечення виплат відпусток

 

 

7

З поточного рахунку оплачений рахунок постачальника

 

 

8

Отримано довгостроковий кредит банку

 

 

 

 

Варіант 9

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Резервний капітал

2000

2

Короткострокові кредити банків

100

3

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

5253

14566

9313

4

Статутний капітал 

10146

5

Виробничі запаси 

1500

6

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

- з учасниками

 

571

740

4000

300

7

Незавершене виробництво

3700

8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1100

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

4750

1000

10

Фінансові інвестиції

500

11

МШП

54

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Отримано  цільове фінансування грошовими коштами на поточний рахунок

 

 

2

Оприбутковано паливо. Рахунок не оплачений.

 

 

3

З поточного рахунку перераховано в пенсійний фонд

 

 

4

Нараховано амортизацію на основні засоби виробничого призначення

 

 

5

Отримані грошові кошти з поточного рахунку в касу

 

 

6

Видано з каси в підзвіт підзвітній особі

 

 

7

Використані в основному виробництві сировина і матеріали

 

 

8

Видана з каси заробітна плата

 

 

 

 

Варіант 10

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Виробничі запаси 

2300

2

Готова продукція

4350

3

Статутний капітал 

25500

4

Резервний капітал

2100

5

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

13200

16200

3000

6

Короткострокові кредити банку

4700

7

Кредиторська заборгованість за товари

3610

8

Незавершене виробництво

3800

9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

2700

10

Інша дебіторська заборгованість

1000

11

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

1150

1350

540

12

Грошові кошти:

 

 

- в касі

300

 

- на поточному рахунку

11300

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

 

 

2

Здійснені нарахування на зарплату соціального єдиного внеску робітникам основного виробництва

 

 

3

Списані на виробництво запчастини

 

 

4

Нарахований знос на основні засоби виробничого призначення

 

 

5

Прийнято в експлуатацію завершену будівлю

 

 

6

Оприбутковані основні засоби від постачальників, рахунок не оплачено.

 

 

7

Отримано вексель від покупців

 

 

8

Заборгованість власників за внесками в статутний капітал погашена запасами

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 2. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Електронний ресурс] : Інструкція Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.  – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 3.  Інструкція із статистики заробітної плати [Електронний ресурс] :  Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 30.09.2003р. № 561– Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 6. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 : у 2 т. / ред. С.Ф. Голова – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – 1232 с.
 7. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116.  – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 8. Порядок заповнення податкової накладної [Електронний ресурс] : Наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. № 165. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 9. Порядок застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів [Електронний ресурс] :  Наказ МФУ від 22.11.2004 р. № 732.– Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : Закон України від 16.07.99 № 996-X1Y (зі змінами та доповненнями) // Спец. додаток «Нова бухгалтерія» до тижневика «Дебет-Кредит». – 2000. – № 1.
 11. Про відпустки [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 12. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.1991 № 1576-ХІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 13. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій [Електронний ресурс] : Інструкція Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291– Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 14. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 27.04.2000 № 92. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 15. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 18.10.1999 № 242. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.. – Назва з домашньої сторінки
 16. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Текст] : Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 (зі змінами та доповненнями) // Спец. Додаток «Нова бухгалтерія» до тижневика «Дебет-Кредит». – 2000. – № 1.
 17. Про затвердження типових форм первинного обліку [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства статистики України № 352 від 29.12.95 р. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 18. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 26.09.2001  № 1266. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 19. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки

 

Додаткова література

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: навчальний посібник / [Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М., Кірейцев Г. Г. та інш.] ; під ред. Ф.Ф. Бутинця [Текст] – [2-е вид.]. – Житомир : Рута, 2000. – 723, [12] с.
 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця [Текст] . – Житомир, ЖІТІ, 2001. – 288 с.
 3. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2003 р. – 523 с.
 4. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення [Текст] : навч. посіб. / Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 436 [1] с.
 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

 

 

 

Виконав(ла):

 

студент___________________

курс

 

___________________

група

 

___________________

П.І.Б.

 

Номер залікової книжки:

___________________

 

Перевірив(ла):

 

__________________

ступінь, вчене звання

 

__________________

П.І.Б.

 

 

 

 

Суми – 20__

 

Додаток Б

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Книга одного автора

Савченко, В. Я. Аудит [Текст] : навч. посіб. /

В. Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 322 с. – ISBN 966-574-423-2.

 

Шкляр, В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] c. – (Першотвір). – ISBN 966-663-178-4.

 

Книга двох авторів

Павловская, Т. А. C/C++. Структурное программирование [Текст] / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак. – СПб. : Питер, 2005. – 239 c. – ISBN 5-94723-967-1.

 

Ромовська, З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х.

 

Книга трьох авторів

Федотова, Д. Э. CASE-технологии [Текст] / Д. Э. Федотова, Ю. Д. Семенов, К. Н. Чижик. – М.: Горячая линия - Телеком, 2005. – 160 c. – ISBN   5-93517-121-Х

 

Книга чотирьох авторів

Бухгалтерский учет [Текст] / Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин, Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 431 с. – ISBN 5-279-01935-6.

 

Книга п’яти і більше авторів

(якщо автори  вказані на титульній сторінці)

Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. –  Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5.

 

Книга п’яти і більше авторів 

(якщо автор  вказані на обороті титульної  сторінки)

Психология менеджмента [Текст] / [Власов П. К., Липницький А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Х. : Гуманитарний центр, 2007. – 510 с. – ISBN 5-86476-063-3.

Книга видана без автора

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т ; ред. Ю. Г. Козак. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 792 с. – ISBN 966-96545-1-3.

Тематичний збірник

"Бюджет розвитку" як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні [Текст] : збірник наукових статей / ред. Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – 107с. – ISBN 966-96545-2-1.

Словники, довідники

Україна у цифрах у 2007 році [Текст] : статистичний довідник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Консультант, 2007. – 240 с. – ISBN 966-566-142-6.

 

Інформаційно-пошуковий тезаурус [Текст] : словник / Мін-во культури та мистецтв України; Нац. парламентська біб-ка України; укл.           Т. І. Вилегжаніна. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1104 с. – ISBN 966-7952-38-Х.

 

Багатотомні видання

Багалій, Д. І. Вибрані праці [Текст] : у 6 т. Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Д. І. Багалій. – Х. : ХГІ “НУА” : Золоті сторінки, 1999. – 600 с. – ISBN 8-6334-9215-4

 

Олійник, Б. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2 . Переклади. Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник та ін. ; ілюстр. В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 605 с. : фотоілюстр. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). – ISBN 9-6674-9235-4.

 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-лезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. . – ISBN 5-17-011143-6.

 

Законодавчі та нормативні документи

Господарський кодекс України [Текст] : за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. – ISBN 9-3634-5235-4

 

Екологічне законодавство України [Текст] : зб. нормат. док. / Мін-во екології та природних ресурсів України ; ред. Заєць І. О. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 416 с. – ISBN 9-6564-4235-4

 

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.

 

Дисертації, автореферати

Пластун, О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб`єктів підприємництва сфери матеріального виробництва : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Пластун Олексій Леонідович. – Суми, 2007. – 250 с.

Савченко, Т. Г. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Савченко Тарас Григорович. – Суми, 2007. – 246, [1] с.

 

Складова частина книги

Пачома, Л. Перші українські гроші / Л. Пачома // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев`ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. – С. 21–24.

 

Бусыгин, А. В. Предпринимательский договор [Текст] / А. В. Бусыгин // Бусыгин А. В. Предпринимательство. – М., 1997. – С.401-457

Стаття з газети чи журналу

Алпатова, Н. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій [Текст] / Н. Алпатова, Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 16. – С. 71–84.

Ібрагімова, І. Вибір влади - відкритість [Текст] / І. Ібрагімова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 3. – С. 347–355.

 

Електронні ресурси

УкрМАРК. Національний формат представлення бібліографічних данних [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002-2003. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления. – Режим доступа : http://www. apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ – 10.12.2004. – Загл. с экрана.

 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

 

Додаток В

 

Зразок оформлення рисунку

 

Прямі матеріали

Пряма заробітна плата

Загальновиробничі витрати

Процес комплексного виробництва

Точка розподілу

Витрати на продукт В

Витрати на продукт Б

Витрати на продукт А

Спільний продукт В

Спільний продукт Б

Спільний продукт А

Побічний продукт

Спільні витрати

Відокремлені витрати

Готова продукція

Рисунок 1 – Процес калькулювання собівартості комплексного виробництва

 

Додаток Д

Зразок оформлення таблиці

 

Таблиця 1 – Динаміка і приріст основних економічних показників діяльності ЗАТ «Альфа», тис. грн.

№ з/п

Показник

Звітний рік

Минулий рік

Динаміка

Приріст

1

Виручка від реалізації

385,2

412

93,50

-26,8

2

Загальна сума витрат

412,4

441,6

93,39

-29,2

3

Дебіторська заборгованість

6,7

11,7

57,26

-5

4

Кредиторська заборгованість

37,9

40,3

94,04

-2,4

 

-розрив сторінки-

Продовження таблиці 1

№ з/п

Показник

Звітний рік

Минулий рік

Динаміка

Приріст

6

Оборотні активи

40,6

95

42,74

-54,4

7

Запаси

32,5

74,7

43,51

-42,2

8

Грошові кошти

1,4

8

17,50

-6,6

9

Власний капітал

11,1

70,9

15,66

-59,8

11

Прибуток від основної діяльності

-14,7

-17

86,47

2,3