Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік в банку

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

Шевців Л.Ю.

 

 

                          ПРАКТИКУМ

З НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

„ОБЛІК У БАНКАХ”

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки

6.030509 – «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

 

 

 

 

 

                                Львів 2011


 

УДК 657

ББК 65.052.5

Ш. 38

 

 

Рекомендовано до друку  на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1 від 31.08. 2011 р.)

Зав. кафедри

к.е.н. професор Романів Є.М.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради ЛДФА (протокол №1 від 31.08.2011 р.)

 

Шевців Л.Ю. Облік у банках: Збірник завдань / Л.Ю.Шевців. – Львів: Видавництво ЛДФА,  2011. – 153с.

 

Практикум підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у банках», для студентів денної і заочної форми навчання  галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», яка включає дванадцять практичних занять щодо тем лекцій. У ньому вміщено: перелік питань, що виносяться для вивчення до кожної теми лекції, перелік рекомендованих джерел для вивчення лекції, завдання для практичних занять, теми рефератів, підготуватися до відповіді на які студент повинен, використовуючи не тільки конспект лекцій, але і законодавчо-нормативну та додаткову літературу, запитання для самоперевірки, а також План рахунків бухгалтерського обліку банків України.

 

 

ПЕРЕДМОВА

Дотримання рівня ліквідності, платоспроможності, рентабельності для забезпечення конкурентоспроможності банків на основі  щоденного контролю за обліковим процесом –  завдання, які ставляться  перед банками в сучасних ринкових умовах.

Зростання ролі банків зумовлено внутрішніми потребами, інтересами вкладників та партнерів, інших установ. Знання суті банківських операцій та їх результатів, порядку здійснення й відображення в обліку, ефективне використання банківських послуг є актуальним в сьогоднішніх умовах щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів.  

Облік у банках як навчальна дисципліна включає в себе вивчення таких важливих проблем, як ведення бухгалтерського обліку, розкриття інформації про діяльність та доведення її до користувачів, які врегульовані чинними законами України: «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про національний банк України», «Про аудиторську діяльність  в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», постановами та інструкціями й іншими нормативними актами з питань функціонування фінансово-кредитної системи та бухгалтерського обліку в банках.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках.

Завдання вивчення дисципліни  з використанням збірника завдань, полягає в тому, щоб після освоєння курсу студент володів теоретичними основами організації бухгалтерського обліку в банках, особливостями відображення в обліку усіх операцій щодо діяльності банку, які вмів би застосовувати у практичній професійній діяльності.  Водночас вмів організувати роботу з ведення бухгалтерського обліку банківські операцій; документально оформити операції у первинних облікових документах; володіти методикою реєстрації облікової інформації в системі рахунків та методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.  Сприйняття студентами основ обліку у банках полегшується за умови закріплення теоретичного матеріалу шляхом розв’язання завдань і обговорення практичних ситуацій

Збірник завдань підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у банках», яка включає дванадцять практичних занять щодо тем лекцій. У ньому вміщено: перелік питань, що виносяться для вивчення до кожної теми лекції, перелік рекомендованих джерел для вивчення лекції, завдання для практичних занять, теми рефератів, підготуватися до відповіді на які студент повинен, використовуючи не тільки конспект лекцій, але і законодавчо-нормативну та додаткову літературу, запитання для самоперевірки, а також План рахунків бухгалтерського обліку банків України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Передмова  …………………………………………………. 3

Практична робота № 1…………………………………………..7

Тема 2. Облік капіталу…………………………………………..7

Теми рефератів…………………………………………………………..7

 Список рекомендованих джерел…………………………………………….7

Актуалізація опорних знань……………………………………………8

Завдання для практичних занять…………………………………….9

Практична робота № 2………………………………………….12

Тема 3.  Облік доходів і витрат………………………………..12

Теми рефератів………………………………………………………….13

 Список рекомендованих джерел……………………………………………13

Актуалізація опорних знань…………………………………………..14

Завдання для практичних занять…………………………………..15

Практична робота № 3………………………………………….19

Тема 4. Облік касових операцій……………………………….19

Теми рефератів………………………………………………………….19

 Список рекомендованих джерел……………………………………………20

Актуалізація опорних знань…………………………………………..21

Завдання для практичних занять …………………………………..22

Практична робота № 4…………………………………………26

Тема 4 «Облік касових операцій»……………………………..26

Актуалізація опорних знань……………………………………….27

Завдання для практичних занять…………………………………..27

Практична робота № 5…………………………………………31

Тема 5. Облік розрахункових операцій………………………31                         

Теми рефератів………………………………………………………….31

 Список рекомендованих джерел……………………………………………32

Актуалізація опорних знань…………………………………………..33

Завдання для практичних занять…………………………………..34

Практична робота № 6………………………………………….41

Тема 6. Облік операцій з кредитування…………..…………..41

Теми рефератів………………………………………………………….42

 Список рекомендованих джерел……………………………………………42

Актуалізація опорних знань…………………………………………..43

Завдання для практичних занять…………………………………..44

Практична робота № 7………………………………………….53

Тема 7. Облік депозитних операцій…………………………..53

Теми рефератів…………………………………………………………54

 Список рекомендованих джерел……………………………………………54

Актуалізація опорних знань…………………………………………..56

Завдання для практичних занять …………………………………..57

Практична робота № 8………………………………………….62

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами………………..62

Теми рефератів…………………………………………………………63

 Список рекомендованих джерел…………………………………………..64

Актуалізація опорних знань………………………………………….65

Завдання для практичних занять………………………………….66

Практична робота № 9…………………………………………76

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті………………….76

Теми рефератів………………………………………………………….77

 Список рекомендованих джерел……………………………………………78

Актуалізація опорних знань…………………………………………..81

Завдання для практичних занять…………………………………..82

Практична робота № 10………………………………………..92

Тема 10. Облік операцій з основними засобами…………….92

Теми рефератів………………………………………………………..92

 Список рекомендованих джерел…………………………………………..93

Актуалізація опорних знань………………………………………….94

Завдання для практичних занять………………………………….94

Практична робота № 11………………………………………..99

Тема 11.  Облік операцій з нематеріальними активами….99

Теми рефератів………………………………………………………..100

 Список рекомендованих джерел………………………………………….100

Актуалізація опорних знань…………………………………………101

Завдання для практичних занять………………………………….102

Практична робота № 12……………………………………….105

Тема 12.  Облік операцій з лізингу…………………………...105

Теми рефератів………………………………………………………..106

 Список рекомендованих джерел………………………………………….106

Актуалізація опорних знань…………………………………………107

Завдання для практичних занять…………………………………108

Додаток 1(План рахунків бухгалтерського обліку банків України)…………………………………………………………………110

 

 

Практична робота № 1

                     Тема 2. «Облік  капіталу»

                                     План

2.1.Власний капітал банку і вимоги до його відображення у фінансовійзвітності.

2.2.Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу.

2.3.Облік операцій з формування статутного капіталу.

2.4.Облік операцій, пов’язаних зі змінами величини капіталу (операції з власними акціями при їх викупі і перепродажу).

2.5.Облік результатів поточного року, розподіл прибутку та облік інших джерел капіталу банку.

 

Теми рефератів

1.Особливості обліку власного капіталу банку

2. Структура капіталу банку та вимоги Міжнародних та національних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу в балансі

3.Перспективи формування статутного капіталу за рахунок внесків акціонерів та інших джерел.

4. Порядок і нормативно-правове регулювання формування статутного капіталу банку.

5. Нормативно-правове регулювання та облік операцій викупу власних акцій банку.

6. Порядок створення та державної реєстрації банків в Україні.

7. Порядок формування резервів комерційних банків.

                           Список рекомендованих джерел

1.Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» № 3480-IV  від 23.02.2006 р.

 1. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.
 2. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України: затв. постановою Правління НБУ від 21.04.2004 р., №172 (із змінами і доповненнями).
 3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затв. постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р.
 4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затв. постановою Правління НБУ від 03.10. 2006 р. № 320.
 5. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 6. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.
 7. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 

                 Актуалізація опорних знань

1. В чому суть поняття «капітал банку»?

 1. Назвіть та охарактеризуйте джерела капіталу.
 2. Охарактеризуйте рахунки 5-го класу Плану рахунків бухгалтерсько­го обліку.
 3. У чому полягають особливості обліку зареєстрованого статутного капіталу банку?
 4. Як відображається в обліку формування статутного капіталу шляхом емісії акцій?
 5. Як відображається в обліку формування банківського капіталу за рахунок інших джерел?
 6. В чому полягає суть операцій з обліку нарахування і виплати дивідендів ?
 7. Суть операцій із зміни статутного капіталу (збільшення чи зменшення).

                Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є вивчення структури капіталу та порядку формування, засвоєння та набуття навичок з відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу шляхом емісії акцій, відображення облікових процедур з власними акціями при їх викупі та перепродажу, обліку операцій з нарахування  і виплати дивідендів.

 

                           Завдання 1

АКБ «Фінанси і кредит» формує статутний капітал за рахунок 2-ї емісії акцій. Зареєстрована сума статутного капіталу — 1 000 000 грн. Акціонерами банку на дату реєстрації статутного капіталу внесено 840 000 грн. Несплачена сума капіталу акціонерами:

–                    завод «Браш» – 60 000 грн;

–                    ТзОВ «Інтер» – 80 000 грн;

–                     ТзОВ «Дельта» — 20 000 грн.

Необхідно: скласти проведення за операціями.

                                 

                          Завдання 2.

АКБ «Аваль» формує розмір статутного капіталу, який визначено в установчих документах і становить 20 млн. грн. При реєстрації банку на накопичувальний рахунок 12.01. надійшли кошти акціонерів в сумі 18 млн.грн. в рахунок оплати вартості акцій. Через 15 днів відбулась реєстрація новоствореного банку.  30. 01. від акціонерів надійшли внески у розмірі 2 млн. грн. Необхідно: скласти проведення за операціями:

1.Внески акціонерів у незареєстрованому статутному капіталі – 18 млн.грн.

2. Реєстрація статутного капіталу:

– на суму внесену

–                    на суму несплаченого капіталу

3. Внесення акціонерами коштів після реєстрації.

                                   Завдання 3

АКБ «Львів» викупив у акціонера МП «Сатурн» 2000 акції за ціною 12 грн за акцію для перепродажу. Номінальна вартість акцій  30 000 грн.(3000 акцій по 10 грн.). Через місяць банк продав по 13 грн., 500 викуплених акцій, заводу «Браш», а ще за деякий період банк «Львів» реалізує ще 500 акцій, які були викуплені у акціонерів по 8 грн. за акцію  Необхідно: скласти проведення за операціями.

 1. Номінальна вартість акцій – 30000 грн
 2. Викуплено у акціонера МП «Сатурн»:
 3. Продаж 500 викуплених акцій:
 4. Реалізація 500 акцій, які були викуплені у акціонерів по 8 грн. за акцію:
 • за номінальною вартістю;
 • різниця між номінальною вартістю та ціною викупу;
 • відображення змін.
 • на номінальну вартість;
 • різниця між номінальною вартістю та вартістю реалізації;
 •  відображення змін.
 • на суму отриману від реалізації по 8 грн.;
 •  різниця між номінальною вартістю та вартістю реалізації;
 •  відображення змін.

                                   Завдання 4

Банком здійснені операції:

1.Зареєстрований статутний капітал 2-ї емісії (на день реєстрації сплачена частка — 150 000 грн)     

 1. Продані акції клієнтам банку за номіналом

   100000 грн

 1. Викуплені 5000 власних акції в акціонера по 10 грн. за акцію.
 2.  Анулювання викуплених у акціонерів акцій на 50000 грн.
 3. На дату оголошення здійснено нарахування дивідендів в сумі 30000 грн.
 4. Сплата дивідендів акціонерам – 20000 грн.
 5. Нараховані дивіденди за акціями для капіталізації – 20000 грн.

Необхідно: скласти проведення за операціями.

         

                  Завдання 5

Комерційний банк при­дбав автомобіль за 15 000 грн. Здійснено облік операцій з переоцінки основних засобів. Так, протягом строку користування автомобіль переоцінювався. Банк реалізував автомобіль за 17 000 грн, що відображено у таблиці. Необхідно: скласти проведення за операціями.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума (грн)

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

1

Оплата рахунків постачальника

 

 

15 000

2

Оприбуткування автомобіля

 

 

15 000

3

Нарахування амортизації

 

 

2 000

4

Відображення дооцінки на суму 900 грн

 

 

1035 135

5

Відображення уцінки на суму 450 грн

 

 

520

 70

6

Відображення реалізації автомобіля

 

 

 

 

Завдання 6

Банк «Фінанси і кредит» 1.09 2010 р. залучив кошти у сумі 800 000 грн. на умовах субординованого боргу шляхом випуску власних боргових цінних паперів терміном на 5 років. Необхідно: розрахувати величину капіталу банку з врахуванням субординованого боргу протягом усього терміну дії укладеної угоди щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.Скласти проведення за операціями.

 

Завдання 7

Банк «Фінанси і кредит» викупив власні акції в акціонерів для анулювання  з метою зменшення статутного капіталу (номінальна вартість акцій – 100 грн.). У фізичних осіб викуплено за готівку 10 акцій за ціною  105 грн., а в іногородніх акціонерів 10 акцій за ціною 95 грн. Водночас викуплені акції анульовано. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Завдання 8

Банком «Аваль» по закінчені фінансового року, в січні (12.01.) виявлено незареєстрований дохід за минулий рік. (проценти за кредит, який видано в грудні минулого року в сумі 400 грн.) Так, 14.01. банком виявлено незареєстровані витрати за минулий рік за послуги, отримані банком на суму 400 грн. За рішенням  зборів акціонерів, за наслідками діяльності минулого року заплановано виплатити дивідендів акціонерам 90 000 грн: СП «Маяк», ВАТ «Промінь», ТзОВ «Львівські автобуси» по 30 000 грн. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями.

 

Практична робота № 2

                     Тема 3. «Облік доходів і витрат»

                                                   План

 

3.1.Вимоги МСБО та національних Положень (стандартів)бухгалтерського обліку до відображення доходів і витратв бухгалтерському обліку.

3.2.Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Планурахунків бухгалтерського обліку.

3.3. Облік доходів і витрат майбутніх періодів банку.

 

Теми рефератів

1.Принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банку.

2.Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат банку.

 1. Відображення доходів і витрат у фінансовій звітності.
  1. Особливості класифікації доходів і витрат банків.
  2. Підходи до формування та обліку фінансового результату діяльності банків.

                            Список рекомендованих джерел

 1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», №283/97 – ВР від 22.05.1997 р.(із змінами і доповненнями).
 2. Закон України «Про податок на додану вартість», від 03.04.1997 р. № 168/97 – ВР.(із змінами і доповненнями).
 3. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.
 4. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ №566 від 30.12.1998 р.
 5. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затв. Постановою Правління НБУ №221 від 16.06.2005 р.
 6. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затв. Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р.
 7. Методичні вказівки про ведення параметрів аналітичного обліку, Затв. Постановою Правління НБУ №191 від 17.06.1997 р.
 8. Дж. Синки Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с анг. 4-го переработанного изд.; Под.ред. Ф.Я.Левиты, Б.С.Пинскера – М.:Сatallaxy, 1994. – 820с.
 9. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 10. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2002.
 11. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630.с.
 12. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

                Актуалізація опорних знань

 1. В чому сутність понять «доходи», «витрати», «валові доходи», «валові витрати» та різницю між ними ?
 2. Які особливості визначення та класифікації доходів і витрат банку?
 1. Які вимоги МСБО та національних Положень (стандартів)
  бухгалтерського обліку до відображення доходів і витрат в бухгалтерському обліку?
 2. Які складові елементи обліку витрат банку?
 3. Які підходи розглядають щодо організації обліку витрат у банках?
 1. Визначіть структуру і охарактеризуйте 6-ий і 7-ий клас Плану рахунків бухгалтерського обліку.
 1. В чому полягає суть обліку доходів банку?
 2. В чому полягає суть обліку витрат банку?
 3. Визначіть суть обліку доходів і витрат майбутніх періодів банку.
 4. Які особливості обліку фінансового результату діяльності банку?

              

                  Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є виконання завдань щодо теми лекції, які дозволяють вивчити особливості класифікації та застосування бухгалтерських принципів  до обліку доходів і витрат банку, обліку доходів і витрат майбутніх періодів банку, процентних, комісійних доходів і витрат та набути практичних навичок з їх нарахування й відображення в обліку.

                                       

                                        Завдання 1

Комерційним банком виконані операції (у грн):

 1. Отримані готівкою доходи за наданою гарантією(200)
 2. Створений спеціальний резерв під кредити банків  (1000)
 3. Нараховані доходи за кредитами у банках (250)
 4. Сплачені витрати на аудит   (500)
 5. Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування банку       (275)
 6. Отриманий дохід готівкою від торгівлі цінними паперами на продаж…(200)
 7. Отриманий дохід від продажу основних засобів своєму клієнту  (150)
 8. Нараховані доходи за кредитами фізичних осіб на поточні потреби…  (200)

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Завдання 2

 

Комерційним банком виконані операції (у грн):

1.Отримані готівкою доходи за кредитами на поточні потреби    (200)

2.Отримані дивіденди, нараховані раніше, від нерезидента    (1 000)

3.Створений спеціальний резерв під кредити клієнтів ….    (1 500)

4. Зменшений резерв під заборгованість КБ…… (5 000)

5. Отримані дивіденди, нараховані раніше від резидента……(1 000)

6. Створений резерв під знецінення цінних паперів на продаж (750)

7. Сплачений штраф за рішенням податкової міліції…………(1 200)

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями; визначити включаються чи ні доходи та витрати до складу валових доходів і валових витрат.

 

Завдання 3

За наданим кредитом, на поточну потреби, суб’єкту господарської діяльності банк нарахував відсотки з врахуванням інформації:

–                 ­дата надання кредиту  – 01.09.2010 р. ;

–                 дата погашення кредиту – 02.10.2010 р.;

–                 сума кредиту – 10 000 грн.;

–                 відсоткова ринкова ставка –20 % річних;

–                 нарахування процентів – щомісячно в останній день місяця;

–                 база нарахування метод «факт/360»;

–                 сплата процентів 02.10.2010 р.

Необхідно: визначити суму відсотків, що нараховуються банком за наданий кредит; відобразити бухгалтерські проведення за операціями.

 

Завдання 4

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення за операціями.

1)Банк нарахував доходи за кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями.

2) Банк нарахував доходи за кредити в інвестиційну діяльність фізичним особам.

3) У визнані угодою строки не відбулось погашення кредиту фізичній особі на поточні потреби.

4) Нараховані доходи щодо погашення кредиту фізичній особі на поточні потреби віднесено до категорії прострочених.

5) Сформовано резерв під заборгованість за нарахованими доходами щодо 3 і 4 операцій.

6) Банк визнав сумнівним факт погашення заборгованості щодо нарахування доходів.

 

Завдання 5

«Індустріалбанк» нарахував відсотки за наданим кредитом фізичній особі на поточні потреби за умов:

–        дата надання кредиту – 01.06.2010 р.

–                 дата погашення кредиту – 12.08.2010 р.;

–                 сума кредиту – 10 000 грн.;

–                 відсоткова ринкова ставка –18 % річних;

–                 нарахування процентів – щомісячно в останній день місяця;

–                 база нарахування метод «30/360».

Необхідно: визначити суму відсотків, що нараховуються банком за наданий кредит; відобразити бухгалтерські проведення за операціями.

 

Завдання 6

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення за операціями.

1)Нараховані доходи за кредитом в інвестиційну діяльність фізичній особі.

 2) Позичальником (фізичною особою) сплачені нараховані раніше процентні доходи.

3) Банк надав довгостроковий кредит фізичній особі на будівництво.

3) Банк отримав проценти за кредитом у поточну діяльність авансом.

4)У кінці місяця процентні доходи, що стосуються цього місяця, відносять на відповідний рахунок класу 3 рахунків.

5) Нараховані процентні доходи за короткостроковим кредитом у поточну діяльність суб’єктів господарської діяльності.

6) Позичальником (СГД) сплачені нараховані раніше процентні доходи.

Завдання 7

За рахунок резерву 30.12.2009 р. банком списані, як безнадійні, нараховані доходи (фізичним особам) у розмірі 10 000грн. за наданим кредитом ТзОВ«Маяк». Згідно з чинним законодавством банк обліковує списані обліковані доходи у розмірі 10 000грн. за позабалансовим рахунком. За результатами діяльності (згідно попередніх операцій) за рік банк отримав прибуток. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення за операціями.

 

Завдання 8

У вересні 2010 року банком здіснено операції (нараховано та сплачено витрати):

–        оплачено оренду за гараж 2000 грн.;

–        штрафні санкції ДПІ – 10 000 грн.;

–        передплата за газети і журнали в сумі 4500 грн.;

–        на рекламу 3500 грн.;

–        за користування мережею Інтернету 3000 грн.;

–        сплачено відсотки за отриманий короткостроковий кредит від НБУ 5000 грн.;

–        витрати на аудиторські послуги 1500 грн.;

–        комунальні послуги 1500 грн.;

–        оплата охоронних послуг 4000 грн.;

–        нараховано заробітну плату та відпускні начальнику валютного відділу  за вересень та здійснено їх виплату.

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення за операціями.

 

 

Практична робота № 3

                     Тема 4 «Облік касових операцій»

План

4.1. Організація роботи касового апарату банку.

4.2. Особливості обліку касових операцій.

4.3. Облік і документообіг за операціями кас з приймання та видача готівки.

4.4. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами.

4.5. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом.

4. 6. Облік коштів на кореспондентських рахунках

 

                           Теми рефератів

1. Облік розрахункових операцій з використанням платіжних карток.

2. Облік операцій з пластиковими картками.

3. Облік операцій з дорожніми чеками.

4. Облік операцій з використанням кредитних карток.

5.Облік операцій з емісії платіжних карток національної та міжнародних систем розрахунків.

6. Облік касових операцій для задоволення власних потреб банку.

7. Організація документообігу за операціями кас з приймання та видача готівки.              

                Список рекомендованих джерел

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III // Урядовий кур’єр . – 2001.– №8.– 17 січня.
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.
 3. Інструкція №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 №129
 4. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затв. Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003
 5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затв. Постановою Правління НБУ №555 від 17.11.2004 р.
 1. Інструкція про касові операції в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ №337 від 14.08.2003 р.
 2. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затвердженою Постановою Правління НБУ № 520 від 03.12. 2003 р.,
 3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженою Постановою Правління НБУ №495 від 20.10.2004 р.
 1. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ №566 від 30.12.1998 р.
 2. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.
 3. Дж. Синки Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с анг. 4-го переработанного изд.; Под.ред. Ф.Я.Левиты, Б.С.Пинскера – М.:Сatallaxy, 1994. – 820с.
 4. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Підручник. – Вид.2-ге, доп. і перероб.– К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 5. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2002.
 6. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630.с.
 7. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

               

                Актуалізація опорних знань

1.  Якими законодавчими та нормативно-правовими документами регламентується порядок ведення касових операцій?

2. Які складові елементи налічує обліковий процес касових операцій?

3. Які правила організації облікового процесу касових операцій?

 4.  Який порядок організації касової роботи в банках?

5. Які вимоги ставляться до організації касового відділу і грошового сховища?

6. Який порядок видачі готівки з каси банку?

7. Який порядок здавання готівки в касу банку?

8.   У якій формі та в якому порядку складається звітність касира?

              

           Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є виконання завдань, які дозволяють вивчити організацію роботи касового апарату в банках, особливості обліку касових операцій, порядок документального оформлення видаткових і прибуткових касових операцій та їх відображення в обліку; облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом для застосування знань у майбутній діяльності.

 

Завдання 1

У банку «Фінанси і кредит» за день були проведені наступні операції:

–        на поточний рахунок СП «Вальовка» надійшла виручка через касу банку в сумі 30 000 грн.;

–        з поточного рахунку TзОВ «Світанок» видано готівку для виплати заробітної плати в сумі 32 000 грн.;

–        інспектору кредитного відділу Симоненку П. І. видано аванс на відрядження в сумі 540 грн.;

–        працівник банку повернув в касу залишок готівки, одержаної для господарських потреб, в сумі 140 грн.;

–        прийнято вклад готівкою від фізичної особи на поточний рахунок в сумі 1200 грн.;

–        прийнято готівку на депозитний рахунок фізичної особи в сумі 10 000 грн.;

–        видано з каси банку пенсію фізичній особі з пенсійної картки в сумі 1400 грн.;

–        згідно акта взаєморозрахунків між підприємством ТзОВ Браш» і ТзОВ «Світанок» здійснено зарахування кредиторської заборгованості в сумі 1420 грн.  в кінці робочого дня банк отримав комісійні від розрахунково-касового обслуговування клієнтів в сумі 860 грн.

Необхідно: 1)визначити сальдо на кінець дня за рахунком 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 2) скласти бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках, якщо початкове сальдо рахунка 1001 становить 5000 грн.

                                   Завдання 2

ТзОВ «Ручай» здано виручку в банк «Аваль» для зарахування на власні поточні потреби 5800 грн   Внесено засновниками ТзОВ «Ручай» в статутний фонд  підприємства 100 000 грн. ТзОВ «Жешув» скориставшись послугами банку «Аваль» щодо інкасації коштів здав виторг в банк в сумі 25000 грн.з виявленням надлишку грошей в інкасаторській сумці. Вилучено з обліку сумнівну банкноту номіналом 100 грн.і відшкодовано платіжну банкноту. В кінці робочого дня банк здав надлишки готівки до обігової каси територіального управління НБУ в сумі 200000 грн. На кореспондентський рахунок банку надійшли кошти як оплата за готівку в сумі 2000 грн. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення щодо діяльності банку.

                                        Завдання 3

У відділенні банку «Фінанси і кредит» початкове сальдо рахунка 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» становило 15 000 грн. На протязі дня відділенням банку були здійснені операції:

–        видано готівку (за грошовим чеком) для виплати заробітної плати ТзОВ «Браш» в сумі 10 000 грн.;

–        видано готівку в сумі 2500 грн. за короткостроковим вкладом (депозитом) Поверляк Т.Р.;

–        видано матеріальну допомогу працівнику банку в сумі 550 грн.;

–        на поточний рахунок ТзОВ «Жешув» оприбутковано виручку в сумі 5600 грн.;

–        прийнято готівку в сумі 1800 грн.  від Попадюк В. для зарахування на довгостроковий депозит.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення та визначити сальдо на кінець дня за рахунком 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку». Якими документами оформляють видаткові та прибуткові касові операції банку?

                              Завдання 4

За звітний період 1-ший квартал 2010 року одне із відділень АКБ «Аваль» здійснив операції (у грн):

–          здав готівку до територіального відділення НБУ через інкасатора в сумі 10000 грн.

–     отримав готівку від територіального відділення НБУ  в сумі 5 000 грн.

–     відобразив результати операцій 1, 2 на кореспондентському рахунку  в сумі 10 000 грн.

–     прийняв платежі за комунальні послуги від населення - 7 000 грн.

–     інкасував грошову виручку своїх клієнтів та зарахував її на рахунки - 10 000 грн.

–     отримав комісійний збір за розрахунково-касове обслуговування від фізичних осіб готівкою 250 грн.

–          виявив нестачу готівки в касі – 400 грн.

–     відшкодовано винною особою недостачі в касі банку  - 400 грн.

–     прийняв готівку на короткостроковий депозит від Шквірко М. - 5 000 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення та визначити сальдо на кінець дня за рахунком 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку». Якими документами оформляють видаткові та прибуткові касові операції банку?

 

                                      Завдання 5

10.10.2010 касиром прихідної каси АКБ «Аваль» прийняті документи: об’яви на внесення готівкою від 10 клієнтів бухгалтера І.О. Пушок - 25500 грн; об’яви на внесення готівкою від 5 підприємств бухгалтера О.І. Бойко15200грн. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

                                      Завдання 6

У банку «Аваль» за день були проведені наступні операції:

–        на поточний рахунок СП «Захід-Лтд» надійшов виторг через касу банку в сумі 12000 грн.;

–        з поточного рахунку AT «Картас» видано готівку для виплати заробітної плати в сумі 12 800 грн.;

–        начальнику валбтного відділу Кравчук П. І. видано аванс на відрядження в сумі 1500 грн.;

–        прийнято від Петрів А.В. готівкою платіж за електроенергію для перерахування «Львівобленерго» в сумі 250 грн.;

–        працівник банку повернув в касу залишок готівки, одержаної на відрядження в сумі 160 грн.;

–        прийнято вклад готівкою від фізичної особи на поточний рахунок в сумі 1500 грн.;

–        прийнято готівку на депозитний рахунок фізичної особи в сумі 8 000 грн.;

–        з каси виплачено клієнту відсотки з депозитного рахунку в сумі 100 грн.

–        виявлено недостачу готівки в касі банку в сумі 7000 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках; визначити сальдо на кінець дня за рахунком 1001 «Банкноти та монети в касі банку», врахувавши, що сальдо на початок 250 000 грн.

                                  Завдання 7

20.10.2010 АКБ «Форум» здійснив операції (у грн):

–           видав готівкою кошти фізичним особам –вкладникам довгострокових депозитів;   1 000

–           прийняв готівку від вкладників - фізичних осіб на їх поточні рахунки;         

–     прийняв торговельну виручку на поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності;      

–     прийняв готівкою від вкладника рахунка «до запитання» комісійний збір за виконані на його користь операції;

–    отримав підкріплення готівкою від територіального управління НБУ через інкасатора ;

–    отримав комісійний збір за розрахунково-касове обслуговування від фізичних осіб готівкою;       125

–    виявив нестачу готівки в касі;                                                               130

–        прийняв готівкою платежі за комунальні послуги.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках.

 

 

Практична робота № 4

                     Тема 4 «Облік касових операцій»

Актуалізація опорних знань

 1. Як здійснюється організація внутрішнього контролю за касовими операціями?
 2. Як проводиться ревізія каси?
 3. Що таке вечірня каса і облік операцій в ній?
 4. Як проводиться інкасування готівки?
 5. Якими проведеннями відображаються касові операції в банку?
 6. Як здійснюються готівкові операції з платіжними картками та яким проведеннями вони відображаються?             

               Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є вивчення особливостей обліку операційних кас комерційних банків; організацію роботи вечірніх кас та кас перерахування виторгу; облік готівкових операцій з допомогою платіжних карток, а також організацію внутрішнього контролю за касовими операціями з метою забезпечення збереження грошей і цінностей.

                         Завдання 1

Комерційний банк «Форум» 01.09.10 р. одержав дозвіл на підкріплення готівкою обігової каси та одержав ці гроші в касу банку в сумі 8 000 грн.

18.10.10 р. АКБ «Форум» здав старі та поношені гроші до обігової каси територіального управління НБУ в сумі 3 000 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках.

 

                                 Завдання 2

У бухгалтерії банку при здійсненні операцій з інкасації готівки. Необхідно відобразити на відповідних балансових рахунках операції:

–        надходження готівки грошей до її перерахування:

–        зарахування готівки, якщо не виявлено відхилень фактичної наявності від документальної.

 

                                                 Завдання 3

На кінець робочого дня в банку виявлено надлишок готівки. Так сума за супровідними від­омостями  становить 5000 грн,, а фактична — 5300 грн,, надлишок — 300 грн. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках на:

–        попереднє, до перерахунку, зарахування готівки на розрахунковий рахунок підприємства на 5000 грн.

–        після перерахування додатково зараховується сума виявленого надлишку готівки в сумі 300 грн.

–        на фактичну суму готівки, яка оприбутковується в кассу - 5300 грн.:

Завдання 4

В банку «Форум» проведено в бухгалтерському обліку  ревізію операцій. Необхідно відобразити проведеннями операції:

–        оприбутковування надлишків:

–        виявлено недостачі готівки в касі банку;

–        списано недостачі у видаток по касі на особовий рахунок працівника (касира), в якого виявлена недостача, до її погашення;

–        відшкодовано винними особами недостачі в касі банку.

                  Завдання 5

За операційний період в банку «Фінанси і кредит» здійснено операції:

–        одержано з кореспондентського рахунка на поповнення каси – 29 000 грн.;

–        внесено клієнтами готівкою 12000 грн.;

–        видано в підзвіт працівникам банку в сумі 280 грн. на госпвитрати;

–        здійснено вклади громадянами на депозит – 5000 грн.;

–        погашена позичка готівкою  3400 грн.;

–        виплачена заробітна плата 15000 грн.;

–        здійснено вклади громадянами на депозит – 25000 грн.;

–        внесено засновниками в статутний фонд 150 000 грн.;

–        здано готівку на кореспондентський рахунок 12 800 грн.;

–   оплачено одержані аудиторські послуги  в сумі 3400 грн.;

–   оприбутковуються надлишки каси за результатами ревізії 1200 грн.;

–   видана позичка клієнтові — фізичній особі в сумі 5300 грн.;

–   оприбутковується готівка з обмінного пункту в сумі 30 000 грн.;

–   повернуто вклад (депозит) Огородній Н. в сумі 20 000 грн.;

–   видано обмінному пункту  - 25 000 грн.;

–   списуються недостачі каси за результатами ревізії – 1200 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках.

                   Завдання 6

АКБ «Аваль» протягом дня були здійснені операції (у грн):

1)Нарахована заробітна плата працівникам банку....2 000

2)Виплачена заробітна плата працівникам банку .....1 800

3)Нарахований аванс на витрати з відрядження…….250

4)Нараховані проценти за кредитами СГД………..…..750

5)Нараховані проценти за короткостроковим депозитом..250

6)Отримані проценти за короткостроковими кредитами на ­поточні потреби фізичних осіб …………….……….1 730

7) СГД сплатили банку за розрахунково-касове обслуговування      …………………………………..12800

8) Нарахована амортизація будівель, що належать банку………………………………………………….…400

9)Сплачені орендні платежі.....................……………1700

10)Отримані доходи від реалізації облігацій державної позики на продаж………..……………………………..3 050

11)Передплачені газети і журнали на наступний рік.1500

Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію.

                 Завдання 7

Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію до операцій:

1) Комерційний банк перерахував грошові кошти з кореспондентського рахунка в НБУ для отримання готівки — 5000 грн.

2)  З поточного рахунка ТзОВ «Сяйво” видано готівкою для виплати за­робітної плати 5000 грн.

3) Комерційний банк отримав і оприбуткував грошову готівку в опе­раційній касі  5000 грн.;

4) Комерційний банк «Приватбанк» передав готівку комерційному банку «Індекс банк» 5000 грн.( списання суми з кореспондентського рахунка та надходження грошей в операційну касу); (зарахування грошей на кореспондентський рахунок та видача грошей з каси «Індекс банком»)

                 Завдання 8

Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію до операцій:

1)           На поточний рахунок магазину «Жешув» надійшла виручка 1000 грн.;

2)                 Видано готівку юридичній особі компанії ВЕЕМ  в сумі 10 000грн.;

3)                 Виявлено нестачу (1000 грн.) та надлишок грошей (3000 грн) в інкасаторській сумці.;

4)                 Поверляк О. (фізична особа) відкриває тримісячний депозит у банку «Фінанси і кредит» внесенням готівки в сумі 10 000 грн. ;

5)                 Бухгалтер ПП «Попадюк» за грошовим чеком одержує готівку з каси банку «Промінвест» для виплати заробітної плати.

                     Завдання 9

«Кредитпромбанк» здійснив внутрішньобанківські операції використовуючи готівку. Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію до операцій:

1) Зараховано на рахунки клієнтів кредиторську заборгованість в сумі 5 000грн.;

2)  Оприбутковано надлишки готівки в касі банку на суму 3500 грн.;

3) Виплачено заробітну плату працівнику банку в сумі 2500 грн.;

4) Виплачено аванс виданий у підзвіт на відрядження  – 3300 грн.;

5) Виявлено недостачі готівки в касі банку – 6700 грн.;

6) Відшкодовано недостачу в касі банку винною особою – 6700 грн.

 

Практична робота № 5

             Тема 5. «Облік розрахункових операцій»

                                        План

5.1.   Організація та облік кореспондентських відносин між банківськими установами.

5.2.   Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності.

5.3.   Основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнта­ми в межах одного банку і між банками.

                          

                              Теми рефератів

1.Облік операцій з безготівкових розрахунків у формі документарного акредитиву.

2.Організація міжнародних розрахунків у формі документарного акредитиву та їх облік.

3.Організація та облік міжнародних розрахунків із застосуванням банківського переказу.

4.Облік розрахункових операцій з використанням платіжних карток.

5.Порядок відкриття та ведення банками поточних рахунків клієнтів.

6. Організація системи електронних платежів в Україні.

7.Кореспондентські відносини між банківськими установами: організація та облік.

8.Характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в системі електронних платежів.

9. Організація та облік розрахунків між філіями банку.

               

                       Список рекомендованих джерел

1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 p. № 2346-III.

2. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валют: Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 p., № 492.

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004 p., № 22.

4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затв.постановою Правління НБУ від 16.08.2006 p., № 320.

5. Положення про відкриття й функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях: Затв. постановою Правління НБУ від 26.03.1998 p., №П8.

6. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затв. постановою Правління НБУ від 25.09.2006 p., №374.

7.  Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003 p., № 514.

8. Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 17.06.2004 p., №265.

9. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затв. постановою Правління НБУ від 19.04.2005 p., № 137.

10. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 08.04.2005 p., № 123.

11.  Правила Національної системи масових електронних платежів: Затв. постановою Правління НБУ від 10.12.2004 p., № 620.

12.Облік і аудит у банках: підручник / [А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов'яз та ін.], за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

13.    Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках: підручник / Л. М. Кіндрацька. - К.: КНЕУ, 2008. -816 с.

14. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Підручник. – Вид.2-ге, доп. і перероб.– К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.

15. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630.с.

 

Актуалізація опорних знань

1.Що таке кореспондентські відносини, кореспондентський рахунок в банку та як він відкривається? Що таке рахунок-ностро та рахунок- лоро?

2.Що таке міжбанківський електронно-розрахунковий документ, система електронних платежів Національного Банку, їх призначення?

3.  Як функціонує системи електронних платежів НБУ?

4.Порядок відкриття поточних рахунків суб'єктам господарювання?

5.  Які принципи організації безготівкових розрахунків Ви знаєте?

6.Які форми   безготівкових розрахунків використовуються в Україні?

7.  Що таке платіжне доручення? Як воно оформляється й використовується?

8.Порядок проведення розрахунків з допомогою платіжних доручень.

9.  У яких випадках використовують платіжні вимоги, і як їх обліковують в банку?

10. Що таке розрахунковий чек? Як його отримати в банку?

11. Як обліковують в банку операції з розрахунковими чеками?

12.  Що таке акредитив і які акредитиви Ви знаєте?

13.  Як оформляється і обліковується покритий акредитив?

14.  Як здійснюється емісія платіжних карток?

15.  Як відображаються в обліку операції з використанням платіжних карток при безготівкових розрахунках?

          

                  Завдання для практичних занять

         Метою практичної роботи є ознайомлення з правилами відкриття й ведення поточних рахунків клієнтів банку, порядком оформлення та обліку всіх діючих в галузях економіки форм безготівкових розрахунків, а також банківський контроль для здійснення розрахункових операцій. У процесі виконання завдань навчитись студентам використовувати встановлені НБУ форми документів, які заповнюються студентами як від імені клієнтів, так і від імені установи банку.

                                   

                                        Завдання 1

В установі банку «Львів» за поточний день було проведено наступні операції:

–        з рахунку ТзОВ «Весна» видано з каси за грошовим чеком готівку на заробітну плату в сумі 200 000 грн.

–        проведено платіжне доручення на перерахування ТзОВ «Весна» податку з доходів фізичних осіб, утриманого з робітників і службовців, в сумі 7 860 грн.;

–        проведено платіжні доручення на перерахування ТзОВ «Весна» відрахувань від заробітної плати (суми відрахувань визначити самостійно);

–        списано з поточного рахунку ТзОВ «Весна» оплату банку за розрахунково-касові послуги в сумі 580 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення й зробити записи в особовому рахунку клієнта.

 

                              Завдання 2

За заявою СП «Ручай» 14.04.10 р. АКБ «Львів» видав чекову книжку на суму 40 000 грн. для розрахунків за товари і послуги (на 5 чеків) (вартість чекової книжки 10 грн.).

СП «Ручай» за отриманий товар передало в оплату чеки СП «Сяйво»:

17 квітня на суму         2000 грн.;

18 квітня на суму         3000 грн.;

 21 квітня на суму         10000 грн.;

 24 квітня на суму         8000 грн.

СП «Сяйво» 23 квітня 2010 р. подало в той же банк реєстр чеків СП «Ручай» з товарно-транспортними документами на суму 23000 грн.

      Необхідно:  оформити документами видачу чекової книжки СП «Ручай»; скласти кореспонденцію на балансових і позабалансових рахунках.

 

                               Завдання 3

Відповідно до угоди про постачання розрахунки між СП «Ручай» і AT «Картас» будуть здійснюватись у формі акредитиву.

Підприємства обслуговуються відповідно АКБ «Львів» і Укрсоцбанком. СП «Ручай» 27 квітня 2010 р. звернулось з заявою у свій банк про відкриття покритого акредитиву в банку постачальника на суму 200 000 грн. терміном на 25 днів. Кошти акредитиву надійшли в Укрсоцбанк 29 квітня 2010 року. AT «Картас» 30 квітня 2010 р. відвантажило товар покупцю за рахунок акредитиву і наступного дня передало у свій банк документи про відвантажений товар на суму 117 000 грн. Подані документи відповідали умовам акредитиву. Необхідно: скласти кореспонденцію на балансових і позабалансових рахунках.

 

                                    Завдання 4

АКБ «Фінанси і кредит» протягом звітного періоду здійснені операції (у грн):

–   за дорученням АТ «Жешув» видана розрахункова чекова книжка      15 000;

–   за заявкою ПП Попадюк відкрито депонований аккредитив у банку «Аваль» 10 000;

–       від АКБ «Аваль» надійшов реєстр чеків, виданих АТ «Ручай»       5 000;

–   від АКБ «Аваль»  надійшло повідомлення про оплату рахунків з акредитива ПП Попадюк 10 000;

–       за дорученням АТ «Ручай» перераховані податки:

             до Державного бюджету України 500

              до обласного бюджету України 800

–   з поточного рахунка ПП «Ручай» перераховано на рахунок за платіжними картками          2 000;

–   на поточний рахунок АТ «Ручай» надійшли кошти від контрагентів:

                    з філії цього ж банку 1 000

                     з іншого комерційного банку 13 000;

–    виданий розрахунковий чек фізичній особі за готівку 10 000;

–    з рахунка «до запитання» фізичної особи перераховано квартплату 250;

–    за дорученням вкладника короткострокового депозиту перерахований вклад до філії цього ж банкув сумі 1 000.

Необхідно: скласти кореспонденцію на балансових і позабалансових рахунках.

 

                                    Завдання 5

Залишок на поточному рахунку СП «Ручай» на 05.04.09 р. склав 8 800 грн. Протягом дня до сплати подані такі документи:

–        платіжне доручення на попередню оплату постачальнику за підготовлений до відвантаження товар (постачальник обслуговується в цьому ж банку) 700 грн.

–        платіжне доручення на оплату за отриманий від постачальника і оприбуткований товар (постачальник іногородній) 2500 грн.

–        платіжне доручення на перерахування заборгованості з відрахувань у Пенсійний фонд 200 грн.

–        платіжне доручення на оплату кредиторської заборгованості за послуги (партнер іногородній) 300 грн.

Необхідно: усі вищевказані операції оформити первинними документами; скласти бухгалтерські проведення й зробити записи в особовому рахунку клієнта.

                                

                                   Завдання 6

АКБ «Форум» протягом звітного періоду здійснені операції:

–    з поточного рахунка ТзОВ «Веселка» перераховано кошти на депозитний рахунок у цьому банк 10 000 грн.;

–    з поточного рахунка ТзОВ «Веселка» видано за грошовим чеком кошти на відрядження 2 000 грн.;

–    на поточний рахунок ТзОВ «Веселка» надійшла торговельна виручка готівкою 5 000 грн.;

–    з поточного рахунка ТзОВ «Веселка» перераховано кошти на рахунок для розрахунків платіжними картками 10 000 грн.;

–    на підставі заяви ТзОВ «Веселка» відкрито акредитив, депонований у банку бенефіціара 5 000 грн.;

–    на рахунок ТзОВ «Веселка» надійшла попередня плата за товар від клієнта іншого банку 2 500 грн.;

–    виручка зарахована на рахунок ПП «Попадюк» до перерахунку 2500 грн.;

–    з поточного рахунка ТзОВ «Веселка» перераховано кошти за розрахунково-касове обслуговування 400 грн.

Необхідно:скласти бухгалтерські проведення за операціями та скласти аналітичний рахунок ТзОВ «Веселка», якщо залишок коштів на ра­хунку на початок періоду — 30 000 грн.

                             

 

                                   Завдання 7

АКБ «Укрпромбанк» протягом звітного періоду здійснені операції (у грн):

На поточний рахунок АТ «Славутич» надійшла торговельна виручка – 5 000 грн

З поточного рахунка АТ видано за грошовим чеком кошти на відрядження 1 000 грн

Інкасована виручка зарахована на рахунок АТ «Славутич» до перерахунку 5 000

З поточного рахунка АТ перераховано на короткостроковий депозит  10 000 грн.

На коррахунок банку «Фінанси і кредит» та розподільчий рахунок АТ «Славутич» надійшло (Офіційнийкурс:1дол.США = 8,30грн. 1000грн. З поточного рахунка АТ «Славутич» перераховано кошти на рахунок для розрахунків платіжними картками  1 000 грн.

На підставі заяви АТ «Славутич» відкрито акредитив,
депонований у банку бенефіціара   3 000.

На рахунок АТ «Славутич» надійшла попередня плата за товар від клієнта іншого банку 1 000.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями. Скласти аналітичний рахунок АТ «Славутич». Залишок коштів на рахунку на початок періоду — 20 000 грн.

 

Завдання 8

Укрексімбанк за заявою ПП «Галтекс» видав 12.08. 2009 р. розрахункову чекову книжку. З поточного рахунка 12.08.09. ПП «Галтекс»перерахувало кошти на відкриту чекову книжку в сумі 5000 грн. 22.08.09 р. ПП «Галтекс» виписало розрахунковий чек на суму 4700 грн підприємству зв’язку Укртелеком для оплати за надані послуги.

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій з вказанням сум на балансових та позабалансових рахунках.

 

Завдання 9

АКВ «Фінанси і кредит» протягом звітного періоду здійснені операції (у грн):

–         з поточного рахунка ПП «Галтекс» перераховано кошти на депозитний рахунок у цьому банку  20 000;

–         з поточного рахунка ПП «Галтекс» видано за грошовим чеком кошти на відрядження   1 000;

–         на поточний рахунок МП ПП «Галтекс» надійшла торговельна виручка готівкою  2 000;

–         з поточного рахунка ПП «Галтекс» перераховано кошти на рахунок для розрахунків платіжними картками  2 000;

–         на підставі заяви ПП «Галтекс» відкрито акредитив, депонований у банку бенефіціара  5 000;

–         на рахунок ПП «Галтекс» надійшла попередня плата за товар від клієнта іншого банку 1 500;

–         інкасована виручка зарахована на рахунок ПП «Галтекс»до перерахунку  3 000;

–    з поточного рахунка ПП «Галтекс» перераховано кошти за розрахунково-касове обслуговування  500.

Необхідно: Скласти бухгалтерські проведення за операціями. Скласти аналітичний рахунок ПП «Галтекс». Залишок коштів на ра­хунку на початок періоду — 30 000 грн.

 

Завдання 10

14.09.09р. студент НУ Львівська політехніка звернувся до Банку «Форум» з проханням відкрити йому спеціальний картковий рахунок в гривнях та отримання стипендіальної платіжної картки строком на 3 роки. Після отримання картки клієнт отримав стипендію в сумі 600 грн. 2 жовтня 2009 р. студент розрахувався платіжною карткою в магазині «Соломія» за придбану ювелірну прикрасу вартістю 1300 грн.  10.01.2010 р. студент звернувся в банк із заявою про закриття рахунка у зв’язку із переїздом в інше місто та вибуттям з вузу. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Завдання 11

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями, що здійснюються прямими кореспондентськими рахунками:

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Отримання платежу на користь клієнта

 

 

2770

Сплата банком комісійних за обслуговування рахунка

 

 

980

Банк вирішив розмістити надлишок коштів на своєму коррахунка на короткостроковий депозит

 

 

2100

За дорученням банку-кореспондента з його коррахунка здійснено платіж на користь клієнта

 

 

1600

 

Завдання 12

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за розрахунковими операціями.

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Надходження коштів на користь клієнтів банку в підвідомчих установах банку

 

 

3800

Перерахування коштів за дорученням підзвітних установ банку за операціями його клієнтів

 

 

1300

Надходження на коррахунок коштів на користь підвідомчої установи банку

 

 

2600

Перерахування коштів з коррахунка підвідомчої установи банку за її власними операціями та операціями клієнтів

 

 

1890

 

Практична робота № 6

Тема 6. «Облік кредитних операцій»

План

6.1.Обліковий процес кредитної діяльності банку.

6.2. Бухгалтерський облік кредитних операцій.

6.3.Бухгалтерський облік кредитних операцій в міжбанківській сфері.

                          

                              Теми рефератів

 1. Визначення сутності понять «кредит», «кредитна операція» відповідно до Міжнародних та Національних Стандартів бухгалтерського обліку.
 2. Організація та порядок відображення операцій за рахунками бухгалтер­ського обліку.
 3. Особливості обліку створення спеціальних резервів під кредитні ризики.
 4. Облік кредитів, наданих клієнтам банку.
 5. Особливості обліку проблемних кредитів.
 6. Класифікація кредитного портфеля та його характеристика.
 7. Організація процесу кредитування юридичних та фізичних осіб.
 8. Особливості обліку кредитних операцій в міжбанківській сфері.


                Список рекомендованих джерел

1.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III // Урядовий кур’єр . – 2001.– №8.– 17 січня.

2.Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 435 від 15.09.2004 р.

3. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р.

4. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 р.

5. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.

6.Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 300с.

7.Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000

8.Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2002.

9.Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

10.Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч.посіб./ За ред..проф. С.К. Реверчука. – К: Знання, 2007. – 630 с.

 

Актуалізація опорних знань

 1. Визначіть суть поняття кредит, кредитні операції.
 1. Які принципи банківського кредитування?

3. Як класифікують кредитні операції?

4. Які етапи включає процес кредитування ?

5. Які стадії включає обліковий процес кредитних операцій?

6. Що таке кредитний ризик?

7. Які види забезпечення кредиту ви знаєте?

 1. В якому документі обумовлюються умови кредитної операції?

9. Яким вимогам має відповідати застава за кредит і як вона відоб­ражається в обліку?

 1. На яких рахунках ведеться облік кредитів, наданих контрагентам?
 2. Дайте визначення проблемних кредитів та охарактеризуйте ра­хунки, призначені для їх обліку.
 3. На рахунках якого класу ведеться облік процентних доходів за кредит? Які методи застосовують?
 4. Як використовується резерв під кредитні ризики?

 

           Завдання для практичних занять

         Метою практичної роботи є вивчення студентами порядку одержання кредиту в банку, нарахування відсотків та погашення заборгованості за кредитами, що сприятиме набуття практичних навичок з обліку кредитних операцій та нарахування відсотків за кредитами.

                Завдання 1

«Кредитпромбанк» 15.06.2009 р. надав ТзОВ «Галтекс» кредит на суму 120 000 грн терміном на 3 місяці під 22 % річних. Нарахування та оплата процентів проводиться щомісячно. Погашення кредиту здійснюється в кінці терміну дії кредитного договору. Комісія при видачі становила 2400 грн. Для нарахування процентів та амортизацію дисконту здійснюють методом «факт/факт» в день оплати. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій:

–        Видано кредит на суму 12000 грн.

–        Утримано комісію – дисконт  в сумі 2400 грн.

–        Нараховано проценти  за період 16. 06.09. 15.07.09. – 1520, 87грн.

–        Оплачено проценти за період  16. 06.09.–15.07.09. – 1520, 87 грн.

–        Здійснено амортизацію дисконту за період 16. 06.09.– 5.07.09. – 800, 87.

–        Здійснено погашення основної суми кредиту – 12000 грн.

 

Завдання 2

АКБ «Форум» протягом операційного дня здійснив операції:

–  ПП «Ручай» клієнт банку сплатив повністю заборгованість за довгостроковим кредитом, який був наданий на будівництво у сумі 5000 грн.;

–  нараховані проценти за цим кредитом у сумі 200 грн. нараховані доходи за кредит за внутрішніми торговельними опера­ціями, який був наданий АТ «Вальовка» — 250 грн.

–    наданий короткостроковий кредит місцевим органам державного управління — 10 000 грн. Кошти перераховані до АКБ «Фінанси і кредит».

–    Концерном «Акорд», клієнтом іншого банку, сплачені нараховані до­ходи за кредитом у поточну діяльність 300 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення. Оформити документи первинного обліку.

 

                                   Завдання 3

Банк надав кредит на закупівлю сировини СП «Вальовка» 20 березня 2010 р. з обумовленим в угоді строком погашення 20 квітня 2010 р. на суму 100 000 грн під процентну ставку 33 % річних. В угоді термін сплати процентів визначений після закінчення строку користування кредитом, тобто 20 квітня. Банк використовує метод нарахування процентів «факт/360 днів». Необхідно: відобразити операцій у бухгалтерському обліку:

–   видача кредиту 20 березня 100 000 грн.;

–   нарахування процентів за період з 20.03 до 31.03 1100грн.; 

–   нарахування процентів за період з 1.04-20.04 1741, 67

грн.;

–   сплата клієнтом процентів - 2841, 67грн.; 

–   погашення кредиту 20. 04. в сумі 100 000 грн.;

–   якщо (20.04.) погашення кредиту не відбулося (через тимчасову відсутність коштів на поточному рахунку) в сумі 100 000 грн.;

–   27.04. проценти не сплачені через відсутність коштів
2841,67 грн;

–   прострочені нараховані проценти визнають сумнівними до їх отримання (20.05.) в сумі  2841,67 грн.;

–   формування резерву під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами в сумі 2841, 67 грн.;

–   списання за рахунок резерву, в разі визнання сумнівної заборгованості за нарахованими доходами безнадійною в сумі 2841,67 грн.;

–   позабалансовий облік безнадійної заборгованості за нарахованими процентами протягом строку давності позову в сумі 2841,67 грн.

                                Завдання 4

 

Банк надає кредит ТзОВ «Світанок» 1 вересня 2010 р. на суму 5000 грн. з процентною ставкою 30 % річних на строк один місяць. Сума кредиту перераховується на поточний рахунок клієнта в іншому банку. Необхідно: відобразити операцій у бухгалтерському обліку:

–        надання кредиту за внутрішніми торговельними операціями 01.09. в сумі 5000 грн.;

–        нараховуються проценти за користування кредитом  сумі 123 грн.;

–        перераховано проценти за користуванням кредитом на суму 100 грн (01.10.) Одночасно надано клопотання стосовно продовження терміну кредиту на один місяць з процентною ставкою 30 % річних;

–        01.11. перераховано проценти за користування кредитом на загальну суму 146,00 грн. і частково погашено заборгованість за кредитом на суму 2000 грн;

–        02.11. погашення заборгованості банком в сумі 3000 грн.

–        для забезпечення наданого кредиту ТзОВ «Світанок» вніс  заставу в банк.

                                   Завдання 5

 

В банку «Аваль» на 1.06. 2010 р. кредитний портфель (кредити, надані клієнтам банку) складається за такими групами:

Групи кредитів

Сума,
грн.

Відсоток ризику

Сума резерву,
грн.

Стандартні

10 000

1

100

Субстандартні

5000

20

1000

Сумнівні

2000

50

1000

Усього

17 000

 

2100

Необхідно: сформувати резерв згідно зі своїм кредитним портфелем, використовуючи бухгалтерські проведення.

–        формування резерву під стандартну заборгованість у розмірі 100 грн.; Дт 7702 Кт 2401

–        формування резерву під нестандартну заборгованість у розмірі 2000 грн.; Дт 7702 Кт 400

–        05.06. банк видав нових кредитів на суму 2000 грн; Дт 2062 Кт 2605

–        15.06. банк отримав інформацію про безнадійність щодо повернення кредиту на суму 1000 грн, який був віднесений до категорії «сумнівні», Дт 2400 Кт 2480  1000 грн.

–        одночасно здійснюється позабалансове проведення 1000 грн. Дт 9611 Кт 9910

 Таким чином, на 01.07. кредитний портфель (кредити, які надані клієнтам банку) має такий вигляд:

 

Групи кредитів

Сума, грн.

Відсоток
ризику

Сума резерву, грн..

Стандартні

10 000 + 2000 + 800 = 12 800

1

128

Субстандартні

5000 – 800 = 4200

20

840

Сумнівні

2000 – 1000 = 1000

50

500

Безнадійні

1000

100

1000

Усього

19 000

 

2468

                                  

                                                Завдання 6

В АКБ «Аваль» виконані операції:

Отримано міжбанківський кредит від Національного банку України строком на 20 днів під 50 % річних — 5 000 000 грн. Одночасно нараховані проценти за кредит. Повернено міжбанківський кредит до Національного банку України. Одночасно сплачено нараховані проценти за користування кредитом (див. операцію 1). Надано міжбанківський кредит АКБ «Індексбанк» строком на 30 днів під 45 % річних — 1 000 000 грн. Одночасно нараховано проценти за кредит. АКБ «Індексбанк» повернув міжбанківський кредит. Одночасно спла­чені нараховані проценти за кредит (див. операцію 3). Необхідно: скласти бухгалтерські проведення. Визначити суму нарахованих процентів методом нарахування «факт/ факт».

                                                   Завдання 7

15.03.2010 «Кредитпромбанк» протягом операційного дня здійснені операції:

–                 ТзОВ «Схід-Захід» наданий короткостроковий кредит за внутрішніми торго­вельними операціями на суму 55 000 грн. Кошти перераховані клієнту іншого банку.

–        Нараховані проценти за кредит у поточну діяльність, який був наданий заводу «Сільмаш» строком на 25 днів під 40 % річних — 40 000 грн.

–                 Бойко.О. наданий готівкою короткостроковий кредит на поточні потреби 5000 грн.

–        ТзОВ «БРАШ» наданий короткостроковий кредит на купівлю обладнання. Кошти перераховані клієнту цього ж банку.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

                                                   Завдання 8

АКБ «Промінвест» протягом операційного дня здійснені операції:

–       нараховані доходи за кредитом, який був наданий центральним органам державного управління 3500 грн.;

–   АТ «Світанок» наданий короткостроковий кредит на купівлю будівлі. Кошти зараховані на поточний рахунок клієнта 200 000 грн.;

–   ПП Попадюк, клієнт іншого банку, сплатило частку короткострокового кредиту в поточну діяльність 20 000грн.;

–       ТзОВ «Купіль», клієнт цього ж банку, сплатив нараховані доходи за кредитом в інвестиційну діяльність 2 200 грн.

–       Середницький О.О. сплатив готівкою частку довгострокового кредиту на поточні потреби 10 000 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

                                                   Завдання 9

07.06.2010 АКБ «Аваль» купує у концерну «Світоч» цінні папери на суму 100 000 грн з умовою зворотного продажу. АКБ «Аваль» отримає від продавця-власника цінні папери під 18 % річних. 30.06.2010 АКБ «Аваль» нараховує дохід за коштами, які надані кон­церну «Світоч»  за операціями репо. 15.07.2010 АКБ «Аваль» продає цінні папери зворотно. Доходи нараховуються за методом «факт / 360».

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення; визначити суму нарахованих процентів методом «факт / 360».

                                                   Завдання 10

03.05.2010 АКБ «Промінвест» купує у нафтокомпанії цінні папери на суму 600 000 грн з умовою зворотного продажу. АКБ «Промінвест» встановив про­центну ставку 28 % річних. 18.05.2010 АКБ «Промінвест» продає цінні папери зворотно. Доходи нараховуються за методом «30 / 360».

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення; визначити суму нарахованих процентів методом «30 / 360».

                             Завдання 11

18.02.2010 АКБ «Індекс банк» купує в автокомпанії цінні папери на суму 200 000 грн з умовою зворотного продажу. АКБ «Індекс банк»  встановив про­центну ставку 32 % річних. 25.03.2010 АКБ «Індекс банк» нараховує доходи за коштами, які надані автокомпанії за операціями репо, за методом «факт / 360». 12.04.2010 АКБ «Індекс банк» продає цінні папери зворотно.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.


                           Завдання 12

АКБ «Індекс банк» протягом операційного дня здійснені операції:

–      сплачені нараховані процентні доходи за кредит під платіжні картки, який був наданий бухгалтеру банку Семків Н.О. готівкою у сумі 250 грн.;

–   списана сумнівна кредитна заборгованість ПП «Попадюк» за рахунок резерву 300 000 грн.;

–   сплачена частка міжбанківського кредиту, наданого АКБ «Індексбанк»         1 000 000 грн.;

–      з поточного рахунка ПП Сокіл І.П. сплачено в погашення короткострокового кредиту на будівництво 1 200 грн.;

–      довгостроковий кредит у поточну діяльність, наданий Хлібзаводу № 5, пролонгований 500 000 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

                           Завдання 13

21.01.2010 АКБ «Діамант» протягом операційного дня здійснені опе­рації:

–                               нараховані доходи за кредитами за внутрішніми торговельними операціями 2000 грн.;

–                               ТзОВ «Схід-Захід» наданий довгостроковий кредит на будівництво 300 000 грн.;

–                               ПП «Попадюк», клієнт банку, сплатило частку короткострокового кредиту в поточну діяльність 30 000 грн.;

–                               нараховані доходи за кредитом в інвестиційну діяльність, наданим ТзОВ «БРАШ», виявлено простроченими 1 200 грн.;

–                               Гринчак М.С. сплатив готівкою частку довгострокового кредиту на поточні потреби 50 000 грн. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

                                Завдання 14

25.08.2010 АКБ «Аваль» протягом дня здійснені операції: Горлова О.П. наданий довгостроковий кредит на будівництво шляхом перерахування на поточний рахунок 500 000 грн. Короткостроковий кредит у поточну діяльність, наданий АТ «Ручай», пролонгований 200 000 грн. Списана за рахунок резерву сумнівна заборгованість за кредитом у поточну діяльність, наданим АТ «Ручай» 300 000 грн. Довгостроковий кредит в інвестиційну діяльність, який наданий ТзОВ «Світанок» на будівництво, сплачений повністю   200 000 грн. АТ «Маяк» звернулося до АКБ «Аваль» з проханням про відкриття кредитної лінії строком на 1 рік для купівлі тканини, хутра, фурнітури з метою організації швейного виробництва. 01.09.2010 був укладений кредитний договір на 500 000 грн під 30 % річних. 01.10.2010 клієнт звернувся до банку з проханням про отримання кре­диту за кредитною лінією у сумі 200 000 грн строком на 3 місяці. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

 

                                  Завдання 15

06.02.2009 фірма  ПП «Попадюк» звернулась до АКБ «Аваль» з проханням про відкриття кредитної лінії строком на 1 рік для купівлі обробних мате­ріалів (шпалер, килимового покриття) для подальшої реалізації через мережу власних крамниць. Банк задовольнив прохання клієнта. 08.02.2009 був укладений кредитний договір на суму 800 000 грн під 25 % річних.12.02.2009 клієнт звернувся до банку з проханням про отримання кре­диту за кредитною лінією у сумі 500 000 грн строком на 6 місяців. Згідно з договором проценти нараховуються та сплачуються щомісяця за методом «факт / факт». 10.08.2009 ПП «Попадюк» звернулась з проханням пролонгувати кре­дит строком на 1 місяць. Банк задовольнив прохання клієнта, пролонгувавши кредит під 25 % річних. 12.09.2009 фірма ПП «Попадюк» сплатила заборгованість за кредитом пов­ністю. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

                                 

                              Завдання 16

Комерційний банк «Форум» 01.09.2010 р. надав короткостроковий кредит на суму 1 200 000 грн. комерційному банку «Електрон» під річну ставку 12 % терміном на сім днів на умовах сплати процентів одночасно з поверненням кредиту по закінченні строку дії угоди. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення операцій:

–     одержано кредит від комерційного банку «Форум» 1200 000 грн. ;

–      банк «Електрон» нараховує проценти за кредитом за сім днів 07.09. в сумі 2800 грн. ;

–     08.09. банк «Електрон» повертає суму номіналу кредиту банку «Форум» 120 000 грн.;

–     08.09. банк «Електрон» повертає банку «Гарант» суму процентів за кредит 2800 грн.

 

                        Завдання 17

Промінвестбанк 15.06.2010 р. видав ТзОВ «ВЕЕММеталавтопром» кредит на суму 12000 грн. під 14% річних строком на 3 місяці. 16.08.2010 р. банк відніс кредит до категорії «сумнівних» та сформував резерв на рівні 50% непогашеної суми., Однак, передбачене в кінці строку(згідно з договором) погашення кредиту, не відбулося. Тому, банк визнав безнадійним до повернення кредиту. Списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів проведено 16.10.2010р.  Необхідно: скласти бухгалтерські проведення операцій.

 

                       Практична робота № 7

                 Тема 7. «Облік депозитних операцій».

                                               План

7.1. Класифікація депозитів за економічним змістом та строками використання. Порядок відкриття депозитних рахунків та укладання депозитних угод.

7.2. Облік банківських депозитів.

7.3. Визнання, оцінка й класифікація зобов’язань банку. Характеристика рахунків для їх обліку.

                              

                                Теми рефератів

 1. Особливості обліку та організація операцій на міжбанківському депозитному ринку.
 2. Основні принципи відображення в обліку депозитних операцій.
 3. Залучення депозитів шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів.
 4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: формування та використання його коштів.
 5. Особливості обліку зобов’язань банку перед фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
 6. Облік банківських операцій з ощадними (депозитними) сертифікатами.
 7. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом.
 8. Особливості обліку операцій щодо сплати та погашення депозиту.

 

                Список рекомендованих джерел

1. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: від 20.09.2001 р., № 2740-III.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III // Урядовий кур’єр . – 2001.– №8.– 17 січня.

3.Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 435 від 15.09.2004 р.

4. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Затв. Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 р.

5. Положення про визначення звичайної процентної ставки на депозит: Затв. постановою Правління НБУ від 23.07.1997 р., №247.

6.Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів: Затв. Указом Президента України від 10.09.1998 р., №996/98.

7.Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Затв. Постановою Правління НБУ № 268 від 30.08.2002 р.

8. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 р.

9. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р., №516.

10. Положення про процентну політику Національного банку України: Затв. постановою Правління НБУ від 18.08.2004 р., № 389.

5. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.

6.Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 300с.

7.Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000

8.Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2002.

9.Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

10.Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч.посіб./ За ред..проф. С.К. Реверчука. – К: Знання, 2007. – 630 с.

 

Актуалізація опорних знань

 1. Дайте визначення депозиту та депозитної операції?
 2.  Які депозити застосовуються у практиці сучасних банків, залежно від строку, категорії депонента, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків та інших характеристик?
 3. Як класифікуються депозити за строками та категоріями депонентів?
 4. Якими законодавчо-нормативними документами регламен­тується порядок обліку установами банків операцій за депозитами ?

5. Як класифікують рахунки для обліку строкових депозитів?

 1. Які особливості ведення обліку депозитів клієнтів банку?
 2. Як класифікують балансові депозитні рахунки банків України?
 3. Як групують балансові депозитні рахунки за призначенням та використанням?
 4. Як ведеться облік процентів за депозитами?
 5. В чому суть внутрішнього контролю за депозитами?
 6. Як класифікують та яка структура зобов’язань комерційного банку?
 7. Дайте визначення зобов’язання та які сутнісні ознаки будь якого зобов’язання?
 8. Яка структура бухгалтерських рахунків щодо обліку зобов’язань та їх розміщення у плані рахунків банку?

 

                Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є вивчення студентами суті депозитних операцій (значення класифікації) та зобов’язань,  порядок відкриття строкових та ощадних депозитів фізичним особам і суб’єктам господарської діяльності (класифікація рахунків для обліку строкових депозитів), міжбанківських депозитів, їх документальне оформлення та застосування одержаних знань щодо практичного відображення операцій в обліку.

 

                                 Завдання 1

Банк «Аваль» вніс 20.01.2010 р. депозит на суму 120 000 грн у банку «Форум» строком на 15 днів під процентну ставку 12 % річних. Строк повернення депозиту і сплати процентів 04.02.2010р. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення операцій:

–     Розміщення депозиту  на суму 120 000 грн.;

–     Нарахування процентів (31.01.) в сумі 480 грн.;

–     Нарахування процентів (03.02.) в сумі 120 грн.;

–     Оприбуткування поверненого депозиту (120 000);

–     Зарахування одержаних доходів від банку «Форум» (600 грн.).

                                   Завдання 2

 В банку«Аваль» 01.02.2010 р. ВАТ «Сільмаш» розміщений депозит у розмірі 2 000 000 грн терміном на три місяці під процентну ставку 15 % річних. Кошти в депозит перераховано з поточного рахунка з іншого банку. Згідно з депозитною угодою проценти сплачуються по закінченні строку дії депозитного договору шляхом перерахування на поточний рахунок клієнта. В обліковій політиці банку передбачено нарахування процентів в останній робочий день місяця із застосуванням методу обчислення «360/30». Необхідно: скласти бухгалтерські проведення операцій:

–        Розміщення депозиту  на суму 2000 000 грн.; 

–        Нарахування процентів ( з 1.02 по 28. 02) в сумі 25 000 грн.; 

–        Нараховані проценти за період (з 1.03 до 30.03) 25000 грн.;

–        Нараховані проценти за період (з 1.04 до 30.04) 25000 грн.;

–        01.05. банк перераховує ВАТ «Сільмаш» (сплачує) проценти на його поточний рахунок 75000 грн.;

–        01.05. банк повертає номінал депозиту 2000 000 грн.                               

 

                               Завдання 3

Банк «Родовід» 01.05. фізичної особи Терлецька Т. залучає депозит в сумі 5000 грн. на з місяці за ставкою 20 % річних із сплатою процентів авансом із застосуванням методу обчислення «30 /360».  

 Необхідно: відобразитизалучення короткострокового депозиту бухгалтерськими проведеннями. Зокрема операції:

–        залучення 01.05. депозиту від Терлецької.Т. готівкою – 5000 грн. ;

–        сплата 01.05. авансом суми процентів за депозитом 250 грн. ;

–        30.05. банк амортизує щомісячну суму понесених процентних витрат – 83, 30 грн. ;

–        30.06. банк амортизує щомісячну суму понесених процентних витрат – 83, 30 грн. ;

–        30.07. банк амортизує щомісячну суму понесених процентних витрат – 83, 40 грн. ;

–        01.08 банк повертає номінал депозиту Терлецькій Т. готівкою 5000 грн.

 

                               Завдання 4

У  «Промінвестбанку» протягом місяця здійснені операції:

–    АТ «Коровай» перерахувало кошти на короткостроковий депозит у цьому ж банкув сумі  2 500 грн.

–    Нараховані проценти за цим депозитом  в сумі 200 грн.

–    Перераховані проценти АТ «Коровай» 200 грн.

–     Повернено депозит АТ «Коровай» 2 500 грн.

–    Вкладнику короткострокового депозиту:

               повернено готівкою депозит 1 000 грн.

               виплачено нараховані проценти 30 грн.

–     Довгостроковий депозит Іванів О. перерахований на рахунок платіжних  карток 2 000 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення операцій.

 

                               Завдання 5

В АКБ «Аваль» виконані операції:

–        залучено міжбанківський депозит від АКБ «Індекс банк» строком на 10 днів під 35 % річних — 2 000 000 грн. Одночасно нараховано проценти за депози;.

–    отримано міжбанківський кредит від АКБ «Форум» строком на 30днів під 30 % річних — 1 500 000 грн. Одночасно сплачено процен­ти авансом;

–      розміщено міжбанківський депозит в НБУ
строком на 20 днів під 25 % річних — 2 000 000 грн. Одночасно нараховані проценти за депозитом;

–       надано міжбанківський кредит АКБ «Промінвест» строком на 10 днів під 35 % річних — 1 000 000 грн. Одночасно нараховано проценти за кредит. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення; визначити суму нарахованих процентів методом нарахування процентів «факт / 360».

                                      Завдання 6

    В АКБ «Форум» виконані операції:

–   повернено міжбанківський кредит до АКБ «Аваль», який був наданий на 10 днів під 40 % річних — 2 000 000 грн. Суму сплачених авансом процентів віднесено на витрати банку.

–       повернено міжбанківський депозит, який було розміщено в Націо­нальному банку України на 20 днів під 40 % річних — 4 000 000 грн.
Одночасно отримано нараховані проценти за депозит.

–       АКБ «Індекс банк» повернув міжбанківський кредит, який був нада­ний строком на 30 днів під 50 % річних — 3 000 000 грн. Одночасно
оплачено нараховані проценти за кредит.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення; визначити суму нарахованих процентів методом нарахування «факт / 360».

                                      Завдання 7

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення операцій:

–                    Розміщення строкового депозиту фізичної особи;

–                Нарахування процентів за строковим депозитом;

–                Сплата процентів за строковим депозитом;

–                Погашення строкового депозиту;

–                Безпосереднє зарахування суми процентів за строковим депозитом на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника;

–                Сплата процентів авансом за строковим депозитом:

 • сплата процентів авансом одночасно із зарахуванням коштів на депо­зит;
 • амортизація сплачених авансом процентів з зарахуванням відповід­ної суми на процентні витрати;

–                    Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні строкового депозиту до закінчення дії депозитного договору:

 • якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не спла­чувалися;
 • якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачува­лися.

                                                  Завдання 8

Банк «Аваль» випустив 01.07.2010 р. 50 шт. 10-процентних ощадних сертифікатів загальним номіналом 50 000 грн і продав їх за 49 000 грн (тобто по 980 грн за один ощадний сертифікат, номінал якого дорівнює 1000 грн). Погашення сертифікатів через шість місяців. Сплата процентів під час погашення. Метод нарахування процентів «30/360».

Необхідно: відобразити операцій в обліку під час емісії боргових зобов’язань банку, з нарахуванням і сплатою процентів, з амортизації дисконту. Зокрема:

1) продаж ощадних сертифікатів (01.07.2010) на суму 49 000 грн. (окремо за номіналом) та неамортизованим дисконтом (1000 грн.);

2) розрахунок суми процентів, що нараховуються щомісячно (31.07.,31.08.,30.09,31.10.,30.11.,31.12.) 416, 67;

3) розрахунок суми амортизації дисконту прямим методом за 6 місяців по 166, 67 грн.

4) сплачено проценти за ощадними сертифікатами в сумі 2500 грн. (31.12);

5) погашення ощадних сертифікатів 50 000 грн.

 

                                                        Завдання 9

Банк «Форум» випустив 01.07.2010 р. 50 шт. 10-процентних ощадних сертифікатів загальним номіналом 50 000 грн і продав їх за 50 500 грн (тобто по 1010 грн за один ощадний сертифікат, номінал якого 1000 грн). Погашення сертифікатів через шість місяців. Сплата процентів під час погашення. Метод нарахування процентів «30/360».

Необхідно: відобразити операцій в обліку:

1) продаж ощадних сертифікатів (01.07.2010) на суму 50 000 грн. (окремо за номіналом) та неамортизованою премією (500 грн.);

2) розрахунок суми процентів, що нараховуються щомісячно(31.07.,31.08.,30.09,31.10.,30.11.,31.12.)416,67 грн.;

3) розрахунок суми амортизації дисконту прямим методом за 6 місяців по 83,33 грн.;

4) сплачено проценти за ощадними сертифікатами в сумі 2500 грн. (31.12);

5) погашення ощадних сертифікатів 50 000 грн.

                                                Завдання 10

01.09. 2010 р. банк«Форум» залучає депозит фізичної особи у розмірі 20 000 грн. на 6 місяців за номінальною ставкою 18 % річних, що відповідає ринковій ставці, із виплатою процентів при погашенні, нараховуються щомісячно та розраховуються за методом «30/360». У разі довгострокового вилучення депозиту, банк сплачує фізичній особі кошти за зниженою депозитною ставкою (14 % річних). Необхідно: відобразити операцій в обліку врахувавши, що 01.07.10. фізична особа вирішила вилучити депозит достроково.

                                                  Завдання 11

Банк«Форум» 01.09. 2010 р. вилучає депозит ТзОВ «БРАШ» в сумі 120 000 грн. на 3 місяці за ринковою ставкою 20 % річних із виплатою відсотків при поверненні депозиту. Відсотки нараховуються в останній день місяця, згідно договору за методом «факт/факт».

Необхідно: відобразити операцій в обліку із залучення депозиту, нарахування відсотків, виплати депозиту та відсотків за ним.

                                    

 

                         Практична робота № 8

  Тема 8. «Облік операцій з цінними паперами».

                                               План

8.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними.

8.2.Характеристика операцій з цінними паперами.

8.3.Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгал­терського обліку.

8.4. Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довго­строкових вкладень банку.

8.5.Облік вкладень банку в боргові цінні папери.

8.6.Облік операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів та власного боргу.

                       

                            Теми рефератів

 1. Класифікація цінних паперів для їх оцінки та відображення в обліку.
 2. Формування резервів під знецінення цінних паперів.
 3. Теоретичні засади класифікації портфеля цінних паперів банку.
 4. Характеристика комісійних операцій з цінними паперами.
 5. Особливості організації облікового процесу операцій з цінними паперами.
 6. Операції з цінними паперами за дорученням клієнтів.
 7. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні компанії.
 8. Характеристика операцій з андеррайтингу.
 9. Порядок та облік перекласифікації цінних паперів з одного портфеля до іншого.
 10. Характеристика операцій з цінними паперами власної емісії банку.
 11. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком україни.
 12. Облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

 

                   Список рекомендованих джерел

 1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06 2004 р.
 4. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06. 2004р.
 5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затв. Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р.
 6. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005
 7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків  в Україні, затв. Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.
 8. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затв. Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 р.
 9. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затв. Постановою Правління НБУ №555 від 17.11.2004р.
 10. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затв. Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003 р.
 11. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.
 12. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затв. Постановою Правління НБУ №561 від 17.12.2003 р.
 13. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затв. Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р.
 14. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.
 15. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 16. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 17. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

Актуалізація опорних знань

 1. У чому полягає економічна сутність цінних паперів?
 2. У чому полягає економічна сутність операцій з цінними паперами, придбаними банком?
 3. За якими портфелями групуються цінні папери, придбані банком, залежно від характеристики цінного папера та наміру інвестора?
 4. Визначте місце цінних паперів, придбаних банком, у банківському балансі.
 5. У чому полягає відмінність цінних паперів з невизначеним доходом та боргових цінних паперів?

6. Як визначається балансова вартість боргових цінних паперів?

 1. У чому полягає коригування балансової вартості цінних паперів?
 2. Як впливає на дохідність банку амортизація дисконту та премії за борговими цінними паперами?
 3. У чому полягає економічна сутність операцій з цінними паперами власного боргу?
 4. Як відображаються в балансі операції нарахування доходів за борговими зобов’язаннями, придбаними банком, і борговими цінними па­перами власного боргу?
 5. У чому полягає сутність операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів?

 

                Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є вивчення студентами особливостей обліку операцій з цінними паперами у портфелі банку та власної емісії, суті облікових процедур при переоцінці цінних паперів, визначенні їх дисконту та премії, нарахуванні амортизації, а також особливостей формування, регулювання та використання резерву під знецінення цінних паперів для практичного застосування щодо відображення цих операцій в обліку.

                                                                                

                                      Завдання 1

01.02.2010 р. придбано 1000 простих акцій за 20 000грн. 06.02.2010 р. лютого продано 300 акцій по 21 грн за акцію (де балансова вартість акцій –  6000 грн., а результат від реалізації – прибуток – 300 грн.) 27.02.2010 р. сформований резерв під знецінення акцій в сумі 1400 грн.

15. 03.2010 р. було продано 700 акцій за ціною 15 грн за акцію. Врезультаті були здійснені операції: одержано виручку від реалізації – 10 500 грн; відображено сформований резерв від 28.02.03 1400 грн.

У результаті продажу акцій за ціною, нижчою ціни придбання, збиток від операції становив 2100 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій з вказанням сум на балансових та позабалансових рахунках.

                                            

                                           Завдання 2

01.12..2009 р. банк «Фінанси і кредит» придбав 1000 простих акцій за 12 000 грн (з урахуванням витрат на придбання). 20.01. 2010 р. оголошені дивіденди за 2010 р. у розмірі 0,15 грн за акцію. Банк здійснив відрахування до резервного фонду та в загальний резерв. Бухгалтером банку виявлено прибутки по яким додатково нараховано та виплачено девіденти акціонерам. Водночас проведено капіталізацію дивідендів, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу та бухгалтером здійснено облік залишку нерозподіленого прибутку. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій з вказанням сум на балансових та позабалансових рахунках. Зокрема, суму нарахованих дивідендів, врахувавши, що 02.02.2010 р. отримано дивіденди за акціями за 2010 р.

          

                                Завдання 3

Необхідно скласти бухгалтерські проведення до операцій:

–        викуплення акцій у акціонерів;

–        перепродаж викуплених акцій за номіналом (надходження грошових коштів і відображення за статутним капіталом акції, які вже не перебувають у власності банку);

–        здійснено перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу;

–        здійснено перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу;

–        анульовано викуплені акції;

–        нараховано дивідендів акціонерам за акціями банку;

–        проведено індексацію акцій;

–        відображено витрати на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

                               

                             Завдання 4

Необхідно скласти бухгалтерські проведення до операцій придбання боргових паперів і нарахування амортизації дисконту та премії:

–        придбано банком боргові цінні папери центральних органів державного управління на продаж за 980 грн (номінал — 1000 грн, дисконт — 20 грн);

–        придбано банком боргові цінні папери центральних органів державного управління на інвестиції за 1100 грн (номінал — 1000 грн, премія — 100 грн);

–     Нарахована амортизація дисконту за борговими цінними паперами на продаж — 100 грн;

–     Нарахована амортизація дисконту за борговими цінними паперами на інвестиції — 200 грн;

–     Нарахована амортизація премії за борговими цінними паперами на продаж — 80 грн;

–        Нарахована амортизація премії за борговими цінними паперами на інвестиції — 120 грн.

Величина амортизації дисконту (премії) за період розраховується за ме­тодом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим, або за методом ефективної ставки процентів. Наприкінці місяця за борговими цінними паперами здійснено нарахування процентного доходу. Також було виявлено зниження ринкової вартості цінних паперів, що сприяло створенню резерву на інвестиції.

 

                     Завдання 5

Необхідно скласти бухгалтерські проведення до проведених банком операцій.

25.11.2009 р.     банком авансовані кошти АТ «Ручай» у сумі 1000 грн для купівлі облігацій. АТ «Ручай» перераховані кошти за облігації муніципальної позики куплені банком. Банк прийняв на довірче управління облігації згідно з договором в сумі 1000 грн. ТзОВ «Схід-Захід» перерахувала банкові для купівлі державних боргових зобов’язань в сумі 1500 грн. За дорученням ТзОВ «Схід-Захід» банк купив за рахунок її коштів боргові зобов’язання та прийняв на довірче управління згідно з договором.

                    

 

                          Завдання 6

Банк 01.10. випустив цінний папір з дисконтом, а 01.11. випустив цінний папір з премією. Враховані банком суми премії та дисконту амортизуються щомісячно протягом періоду від дати продажу цінного папера до його погашення з зарахуванням нарахованих сум на процентні витрати. Розмір амортизації дисконту (премії) за період розраховується за мето­дом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим. Водночас проведено погашення цінних паперів шляхом їх викупу (з настанням строку погашення та сплатою процентів). Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції з придбання цінних паперів з дисконтом (премією).

                          Завдання 7

09.04.2010р. банк «Аваль» придбав 200 акцій виробничого об’єднання «Маяк» по 11 грн за акцію та 100 акцій банку «Дністер» по 10 грн за акцію. 30.04.2010р. ринкова вартість акцій банку «Дністер» зросла до 11 грн за акцію. 31.05.2010 вартість акцій виробничого об’єднання «Маяк» зменшилась до 9 грн за акцію. 31.07.2010 вартість акцій виробничого об’єднання «Маяк» зросла до 10 грн за акцію. 05.08.2010 банк «Аваль» продав акції банку «Дністер» за ціною 11 грн за акцію. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій з вказанням сум на балансових та позабалансових рахунках.

                                                      

                                       Завдання 8

10.02.2009 р. банк «Аваль» придбав 500 акцій банку «Форум» на продаж за 5000 грн. 15.01.2010 р. оголошені дивіденди за 2009 рік у розмірі 0,10 грн за акцію. 25.01.2010 отримано дивіденди. 30.01.2010 продано 300 акцій за ціною 12 грн за акцію. 28.02.2010 ринкова вартість акцій зменшилася до 9 грн за акцію.10.03.2010 банк продав 200 акцій за ціною 8 грн за акцію. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій з вказанням сум на балансових та позабалансових рахунках.

                                                   

                                        Завдання 9

05.03.2009 Промінвестбанк придбав 500 акцій інвестиційної компанії за ціною 20 грн за акцію. 12.01.2010 оголошені дивіденди за 2009 рік у розмірі 0,15 грн за акцію. 20.01.2010 отримано дивіденди.

31.12.2010 вартість акцій зменшилася до 18 грн за акцію. 13.03.2010 банк продав акції вартістю 19 грн за акцію. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій з вказанням сум на балансових та позабалансових рахунках.

 

                                             Завдання 10

07.04.10 р. банк придбав у портфель на продаж 200 відсоткових облігацій, емітованих іншим банком 01.03. 2010 р. з фіксованою ставкою - 24% річних.

Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн. За умовами випуску строк погашення облігацій 28.02.2011 р.

Виплата відсотків — 31 травня, 31 серпня, 30 листопада і 28 лютого кожного року до строку погашення. Облігації не мають активного ринку і банк має намір продати їх при сприятливій ситуації на ринку з метою отримання доходу.

За облігації сплачено (разом з накопиченими відсотками) - 188000 грн., комісійні витрати склали 35 грн., а накопичені відсотки на дату придбання складають 4997,26 грн.

Необхідно:відобразити бухгалтерські проведення за балансовими і позабалансовими рахунками операції з придбання облігацій; операцій щодо визнання доходів за цінними паперами.

                              Завдання 11

01.05.10 р. банком придбано до портфеля на продаж 100 акцій не фінансової компанії. Номінальна вартість однієї акції – 100 грн., сплачено за акцію 110 грн. Посереднику при придбанні пакета акцій сплачено комісійні у сумі 100 грн.

31.05.2010 р. справедлива вартість однієї акції зросла до 115 грн. 30.06.2010 р. справедлива вартість акції знизилась до 100 грн.

У липні 2010 р. справедлива вартість акцій значно виросла, тому банк прийняв рішення про продаж акцій і продав даний пакет акцій за ціною 125 грн. за акцію.

Необхідно:скласти бухгалтерські проведення за балансовими і позабалансовими рахунками операцій з цінними паперами.

                                           Завдання 12

18.01.2010 банк Форум придбав 1000 простих акцій асоційованих компаній по 15 грн за акцію. 31.12.2010 компанія звітувала про чистий прибуток обсягом 4000 грн. Банк визнав свою частку прибутку.

31.12.2010 компанія оголосила і сплатила дивіденди у сумі 1000 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій.

                                           Завдання 13

Акціонерно-комерційний банк «Аваль» придбав цінні папери:

а)облігації місцевих органів державного управління на інвестиції 9700 грн, в тому числі номінал  10 000 грн;

б)боргові зобов’язання, випущені іншим банком на продаж 1620 грн, в тому числі номінал 1600 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій банку з цінними паперами.

                         Завдання 14

01.03.09 р. банком придбано до торгового портфеля 100 акцій не фінансової компанії, які мають активний ринок. (Компанія має поточний рахунок у даному банку).

Номінальна вартість однієї акції- 100 грн., сплачено за акцією - 120 грн. Посереднику при придбанні пакета акцій сплачено комісійні у сумі 30 грн.

04.03.09 р. справедлива вартість однієї акції зросла до 123 грн., а 06.03.09 р. справедлива вартість акції знизилась до 119 грн.

07.03.09 р. справедлива вартість акції зросла до 121 грн, і банк продав 50 акцій за ціною 122 грн., при цьому комісійні витрати складають – 30 грн.

11.03.09 р. справедлива вартість акції знизилась до 110 грн. 18.03.09 банком було продано решту акцій за ціною 105 грн. за акцію.

Необхідно:скласти бухгалтерські проведення за балансовими і позабалансовими рахунками операцій банку з цінними паперами.

                                  Завдання 15

Протягом звітного періоду банк «Форум» здійснив операції:

 1. Продані ощадні сертифікати власного боргу за готівку – 10 000 грн.
 2. Нараховані витрати за ощадними сертифікатами – 1 000 грн.
 3. Виплачені готівкою нараховані раніше витрати за сертифі­катами 1 000 грн.
 4. Продані векселі СГД, емітовані банком:

–  Номінал – 1 000 грн.

–  Дисконт – 200 грн.

 1. Амортизація дисконту за векселями – 100 грн.

     6.Продані облігації фізичній особі за готівку, емітовані банком – 2 000 грн.

     7.Нараховані витрати за облігаціями (див. операцію 6)  –  200 грн.

     8.Погашені облігації шляхом перерахування на короткостроковий депозит фізичної особи  – 2 000 грн.

     9. Виплачені доходи за облігаціями фізичній особі готівкою  – 200 грн.

 1. Придбані акції АТ на продаж  –   15 000 грн.

    11.Нараховані доходи за акціями на продаж(оголошені дивіденди) –  170 грн.

    12.Створений резерв під знецінення акцій на продаж – 1 000 грн.

    13.У зв’язку з підвищенням курсу акцій скориго-
ваний резерв – 100 грн.

Необхідно:скласти бухгалтерські проведення за балансовими і позабалансовими рахунками.

                            

                            Завдання 16

04.01.2010 р. банк випустив 500 облігацій за номінальною вартістю 1 000 грн. з виплатою 10% річних кожні півроку строком на 3 роки з датою погашення 31.12.13р.

05.01.10 р. банк продав 500 облігацій на суму 550 000 грн. Щомісячно банком здійснюється нарахування амортизації премії та відсотків за облігаціями. Банк сплатив вчасно клієнтам відсотки за облігаціями і 31.12.2010р. вони були погашені.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за балансовими і позабалансовими рахунками.

                             Завдання 17

01.12.09 р. банком придбано 1 000 акцій у портфель банку на продаж вартістю 12 000 грн. 31.12.09 р. поточна ринкова вартість однієї акції зросла до 13,00 грн. за акцію.

20.01.10 р. емітентом оголошені дивіденди за 2009р. у розмірі 0,15 грн. за акцію. 02.02.10 р. банком отримані дивіденди від емітента за 2009 р. 05.02.10 р. продано 250 акцій вартістю 14,00 грн. за акцію. 28.02.10 р. поточна ринкова вартість акцій знизилась до 11,00 грн. за акцію. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій банку з цінними паперами за балансовими і позабалансовими рахунками.

                             Завдання 18

15.03.10 р. банк продав акції за ціною 10,00 грн. за акцію. 01.03.09 р. банком було придбано у портфель на продаж 1 000 облігацій вартістю 15 000 грн. зі знижкою на 1 000 грн. Облігації випущені банком «Дністер» під 8% річних, які підлягають сплаті у момент їх погашення через 12 місяців.

01.11.09 р. облігації було продано за 26 500 грн. з одержанням нарахованих відсотків за ними.

Необхідно: визначити суму щомісячної амортизації дисконту; визначити суму нарахованих і одержаних відсотків за облігаціями, що знаходились у портфелі банку на продаж; визначити суму доходу від операііій з облігаціями; скласти бухгалтерські проведення за даними операціями на балансових і позабалансових рахунках.

                             Завдання 19

01.03.09 р. Промінвестбанк  придбав у портфель на продаж 100 облігацій вартістю 11 200 грн. (номінальна вартість 1 облігації –100 грн.) і сплатив відповідну суму відсотків.

Облігації були випущені банком «Дністер» 01.01.09р. під 20% річних зі сплатою відсотків 01.07.09 р. і 01.01.10 р. і будуть погашені 01.01.10р. 30.06.09 р. Промінвестбанк нарахував і одержав відсотки від банку «Дністер» за першу половину року. 01.08.09 р. Промінвестбанк  продав ці облігації за 12 000 грн.

Необхідно: визначити суму премії та суму її щомісячної амортизації; визначити суму нарахованих, сплачених і одержаних відсотків; визначити фінансовий результат від продажу облігацій; скласти бухгалтерські проведення за даними операціями на балансових і позабалансових рахунках.

 

                             Завдання 20

01.03.09 р. банком «Форум» було придбано 100 облігацій вартістю 9200 грн. (номінальна вартість 1 облігації – 100 грн.). Облігації були випущені банком «Аваль» 28.02.09 р. під 20% річних і будуть погашені через 3 роки. У червні 2009 р. банк «Форум» одержав інформацію про суттєві фінансові труднощі банку «Аваль»  і переглянув вартість пакета облігацій цього банку, визнавши зменшення його корисності в сумі 1500 грн. 01.08.2009 р. банк «Форум» прийняв рішення про приведення даного пакета облігацій з портфеля до погашення у портфель на продаж. Необхідно:  визначити суму дисконту та суму щомісячної його амортизації за методом ефективної ставки відсотка; визначити суму щомісячно нарахованих відсотків та відсотків одержаних при продажі облігацій; скласти бухгалтерські проведення за даними операціями на балансових і позабалансових рахунках.

                             Завдання 21

       Банк придбав 1 липня 2010 р. 100 шт. 12-процентних облігацій на суму 10 000 грн за 10 200 грн (тобто по 102 грн за одну облігацію, номінал якої 100 грн). Погашення облігацій через п’ять років. Облігації придбані на дату випуску. Мета придбання – інвестиції. Дата сплати процентів 31 грудня і 30 червня. Метод нарахування процентів «30/360». Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за даними операціями на балансових і позабалансових рахунках.    

             

 

 

                            Практична робота № 9

                 Тема 9. «Облік операцій в іноземній валюті».

                                               План

9.1. Сутність валютних операцій.

9.2.Загальні вимоги до обліку операційв іноземній валюті.

9.3. Облік обмінних операцій з іноземною валютою.

9.4. Безготівкові та готівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти.

9.5. Особливості роботи з готівковою іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.

9.6. Операції з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті, що емітовані нерезидентами.

 

                        Теми рефератів

 1. Особливості організації обліку валютних операцій.
 2. Класифікація операцій банку з іноземною валютою та їх характеристика.
 3. Характеристика рахунків для запису валютної позиції.
 4. Основи облікової процедури за операціями з іноземною валютою.
 5. Валютна позиція банку та її характеристика.
 6. Облік операцій з купівлі продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів.
 7. Облік операцій з чеками в іноземній валюті.
 8. Облік операцій з пластиковими картками та дорожними чеками.
 9. Облік операцій з використанням документарних акредитивів.
 10. Суть та характеристика форвардних операцій комерційних банків.
 11. Суть та характеристика спотових операцій комерційних банків.
 12. Характеристика неторгівельних операцій з іноземною валютою.
 13. Характеристика операцій з монетарними металами на внутрішньому ринку України.

 

                              Список рекомендованих джерел

 1. Закон України «Про режим іноземного інвестування», від 19.03.1996 р. № 94/96-ВР.
 2. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затв. Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 р.
 3. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затв. Постановою Правління НБУ №320 від 03.12. 2003р.
 4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004 р.
 5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затв. Постановою Правління НБУ №555 від 17.11.2004р.
 6. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06. 2004р.
 7. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ від 20.10.2004 р., № 495
 8. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003р.,№ 514.
 9. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій: Затв. постановою Правління НБУ від 17.06.2004 p., №266.
 10. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: Затв. постановою Правління НБУ від 17.06.2004 p., № 270.
 11. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: Затв. постановою Правління НБУ від 14.10.2004 p., № 483.
 12. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України: Затв. постановою Правління НБУ від 14.10.2004 p., № 484.
 13. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: Затв. постановою Правління НБУ від 14.10.2004 p., №485.
 14. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління НБУ від 15.12.2004 p., № 639.
 15. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затв. постановою Правління НБУ від 19.04.2005 p., №137.
 16. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну: Затв. постановою Правління НБУ від 10.08.2005 p., № 280.
 17. Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками: Затв. постановою Правління НБУ від 12.08.2005 p., № 290.
 18. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні: Затв. пост. Правління НБУ 29.12.2007 р. №496.
 19. Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 17.11.2004 p., № 549.
 20. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 08.04.2005 p., № 123.
 21. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів: Затв. постановою Правління НБУ від 10.08.2005 p., № 281.
 22. Правила проведення валютних операцій при здійсненні міжнародних поштових переказів: Затв. постановою Правління ПБУ від 27.10.2005 p., №396.
 23. Облік і аудит у банках: підручник / [А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов'яз та ін.], за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с
 24. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках: підручник / Л. М. Кіндрацька.-К.: КНЕУ, 2008.-816 с.
 25. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 26. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

 

               Актуалізація опорних знань

1. Визначіть суть поняття валютні операції?

2.  Які вимоги ставляться МСБО щодо обліку іноземної валюти?

3.  Що таке валютна позиція банку?

4.  У яких випадках виникає відкрита довга чи коротка валютна позиція?

5. Який порядок переоцінки валютних статей?

6. Якими первинними документами оформляються обмінні готівкові інвалютніоперації?

7. Як проводяться обмінні операції на міжбапківському валютному ринку?

8. Що таке валютні ризики та їх хеджування?

9. Як здійснюється облік страхування валютних ризиків?

10. Що таке спотові операції та їх облік?

11. Що таке форвардні операції та їх облік?

12. Як   визначаються  результати   від   валютних   операцій   та   якими бухгалтерськими проведеннями   вони відображаються?

13. Суть обліку  депозитів в іноземній валюті.

14. Документальне оформлення та облік кредитів в іноземній валюті.

15. Визначіть суть обліку розрахунків за допомогою міжнародних платіжних карток.

 

                Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є вивчення студентами організації обліку валютних операцій, засвоїння порядку переоцінки валютних статей, ознайомлення з обліком обмінних операцій з готівковою інвалютою, спотових і форвардних операцій, безготівкових розрахунків у валюті, депозитів і кредитів у валюті, що сприятиме набуттю практичних навичок обліково-операційної роботи при веденні валютних рахунків.

                                      Завдання 1

15 вересня 2010 р. банк «Аваль» здійснив продаж іноземної валюти (600 євро) клієнту банку ТзОВ «Схід –Захід» за курсом 1 євро – 10,56 грн. Офіційний курс встановлений НБУ: 1 євро – 10,02 грн. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій банку; визначити результат від купівлі-продажу іноземної валюти.

 

                                   Завдання 2

ТзОВ «Браш» звернулося в Укрексімбанк 16 вересня  2010 р. з проханням про придбання валюти 5000 доларів США і 4000 євро для закупівля матеріалів та 1000 доларів США на відрядження начальнику відділу постачання. Підприємство одночасно із зверненням перерахувало у банк кошти зі свого поточного рахунка в сумі 83160 грн. Офіційний курс НБУ: 1 євро – 10,80; 1 дол. США – 7,92. Комісія банку за надані послуги становить 0,5 % від суми перерахованих клієнтом коштів для купівлі іноземної валюти. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій банку з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнта.

                           Завдання 3

Банк «Аваль» уклав договір на одержання доларів США за гривні на умовах «спот». 15 вересня 2010 р. укладено договір про одержання 3000 дол.США за 23730 грн. за умовами: 15 вересня відбулось перерахування 23730 грн. на рахунок банку-продавця, а 17 вересня одержано 3000 дол. США. Офіційний курс: 1 дол.США – 7,86 грн. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій в банку, який купував іноземну валюту; визначити результат від купівлі-продажу іноземної валюти.

                           Завдання 4

20.09.2010 банк «Аваль» виконав операції:

–        купив 200 дол. США готівкою за курсом 7,91 грн. за 1 дол.;

–        продав 300 дол. США готівкою за курсом 7,98 грн за 1 дол.;

–        переоцінив залишки за рахунками 1001 та 2600 у зв’язку зі зміною офіційного курсу долара до гривні.

19.09 офіційний курс: 1 дол. США = 7,90 грн. 20.09 офіційний курс: 1 дол. США = 7,91 грн.

Залишки на 20.09.2010:

№ рахунка                         Сума

1001                2 500 дол. США — 19 800 грн.

2600                10 000 дол. США — 79 200 грн.

Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів. Розрахувати результат від операцій з іноземною валютою та прове­сти його за відповідними рахунками. Скласти особові рахунки за рахунками 1001 та 2600.

                           

                              Завдання 5

За дорученням клієнта банку здійснено операції з продажу готівкової іноземної валюти 500 євро – 5420 грн, 200 дол. США – 1580 грн. Також куплено готівкової іноземної валюти за дорученням клієнта 1000 євро – 10840 грн. та  2500 дол. США — 10750 грн. Офіційні курси: 1 євро – 10,80 грн; 1 дол. США – 7,93грн. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку.

                           Завдання 6

Промінвестбанк уклав на міжбанківському ринку 02.09.2010 р. форвардний контракт на купівлю 1000 дол. США за курсом 1 дол. США – 7,94 грн.  поставкою 15.09.2010 р.Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

 

                              Завдання 7

 Банк «Форум» для власних потреб придбав основні засоби за іноземну валюту:

–   вартість основних засобів – 10 000 євро;

–   офіційний валютний курс на дату передоплати – 8,10 грн;

–   офіційний валютний курс на дату отримання автомобіля –8,15 грн.

Також банком здійснено передоплату за основні засоби, погашення дебіторської заборгованості та оприбуткування основних засобів. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій.

 

                              Завдання 8

Промінвестбанк за наслідками діяльності 30.06.2010 р. здійснив облік та переоцінку технічних рахунків. Зокрема куплено банком 2000 дол. США за 15720 грн. Наступного дня офіційний курс 1 дол. США становить 7,93 грн. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій.

 

 

                            Завдання 9

Укрпромбанк 03.08.2010р. здійснює операцію валютного обміну на умовах «спот», коли дати поставки однієї валюти та одержання іншої не збігаються. Виникнення валютної позиції на дату договору: офіційний курс долара США на день укладення договору – 7,90 грн. Курс продажу за угодою: 1 дол. США – 7,95 грн. Здійснено передоплату у гривнях (сплата авансом).

02.09.10р. офіційний курс гривні змінився: 1 дол. США – 7,96 грн. здійснено переоцінку позабалансової позиції у зв’язку зі зміною курсу долара США. Необхідно:скласти бухгалтерські проведення операцій купівлі-продаж іноземної валюти за умовами «спот».

 

                            Завдання10

Промінвестбанк укладає договір на поставку доларів США за євро на умовах «спот» (дати поставки однієї валюти та одержання іншої не збігаються). 5 травня 2010 р. відбулось укладення договору про обмін 1000 євро на 1050 дол. США за такими умовами:

5 травня 2010 р. поставка 1000 євро.

Офіційний курс 1 євро — 10,55 грн.

Офіційний курс 1 дол. США — 7,92 грн.

6 травня 2010 р. — одержання 1050 дол. США.

Офіційний курс 1 євро — 10,24 грн.

Офіційний курс 1 дол. США —7,92 грн.

Необхідно:Відобразити операції щодо одержання доларів США за позабалансовою позицією на дату договору.

 

                            Завдання 11

Банк «Форум» здійснює операцію з купівлі валюти на міжбанківському ринку за дорученням клієнта на умовах «спот».

1 березня 2010 р. клієнт надає банку доручення на купівлю латвійських латів за гривні. Банк купує російські рублі (не має можливості одразу купити латвійські лати) й одночасно укладає угоду на купівлю латвійських латів за російські рублі з датою валютування 2 березня 2010 р.

У даному випадку купівля валюти на міжбанківському ринку за дорученням клієнта розглядається як:

а) купівля валюти на міжбанківському ринку на підставі міжбанківської угоди з купівлі валюти (спочатку — купівля російських рублів за гривні; потім — купівля латвійських лат за російські рублі);

б) продаж валюти клієнту на підставі доручення клієнта на купівлю валюти (продаж латвійських лат за гривні). Необхідно:скласти бухгалтерські проведення безготівкових обмінних операцій в іноземній валюті.

 

                              Завдання 12

20 вересня 2010 р. банк купив 1200 дол. США на умовах «форвард» за курсом 7,98 грн. за 1 дол. з метою хеджування.

Офіційний курс 1 дол. на дату укладення договору становить 7,90 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

                            Завдання 13

На користь клієнта суб’єкта підприємницької діяльності 01.09.2010 р. надійшла валютна виручка – 40 000 євро. Офіційний курс євро становить 10,20 грн. 50 % валюти продано на міжбанківському валютному ринку (20 000 євро) за курсом 1 євро – 10,55 грн. Необхідно: Відобразити надходження коштів у національній валюті на кореспондентський рахунок банку; відобразити перерахування коштів у національній валюті на поточний рахунок клієнт; відобразити.сплату комісії за продаж іноземної валюти (0,5 % від суми операції).

 

                           Завдання 14

Банком «Аваль» здійснено операції: придбано 1500 дол. США. Курс купівлі: 1 дол. – 7, 96 грн., офіційний курс НБУ – 7,92 грн. Продано 2000 євро. Курс продажу: 1 євро – 10,55 грн, офіційний курс НБУ: 1 євро – 10,24 грн. Проведено конвертацію 1500 дол. США у євро з розрахунком крос-курсу (комісія — 1 % від суми операції). Необхідно: відобразити операції купівлі-продажу іноземної валюти.

 

                           Завдання 15

 Держатель платіжної картки придбав товар вартістю 100 євро, розрахувався в торговій точці через торговельний термінал з використанням платіжної картки.

Комісійна винагорода, яку сплачує торговець за здійснення зазначеної операції, становить 4 % (4 євро). Комісійна винагорода розподіляється між банком-еквайром у розмірі 1 % (1 євро), банком-емітентом — 1 % (1 євро) та платіжною системою — 2 % (2 євро). На поточний рахунок торговця, що відкритий у банку-емітенті, надійдуть кошти на суму 96 євро. Необхідно: відобразити проведення здійснені в бухгалтерському обліку.

                           Завдання 16

На замовлення клієнта банк «Аваль» купує 10 000 доларів США на УМВБ (курс долара / гривні 1 : 8,1).

Проплату за операцією з купівлі валюти банк проводитиме зі свого рахунку «ностро», який відкритий в Укрпромбанку. На торгах УМВБ було встановлено курс долара до гривні 1 : 8,2.

Банк «Аваль» стягує комісію у розмірі 0,15% від суми гривневого еквіваленту. Укрпромбанк стягує з клієнта комісію за придбання валюти у розмірі 0,3%.

Залишок невикористаних коштів у національній валюті банк Укрпромбанк зараховує на поточний рахунок клієнта. У день торгів банк «Аваль» перерахував Укрпромбанку куплену валюту на його кореспондентський рахунок. Необхідно: відобразити проведення здійснені в бухгалтерському обліку; визначити суми комісійних, що стягуються обома банками за здійснення операцій з купівлі валют.

                           Завдання 17

Держатель платіжної картки придбав товар вартістю 100 Євро і розрахувався у торговій точці через торговельний термінал з використанням платіжної картки VISA. Комісійна винагорода, яку сплачує торговець за здійснення зазначеної операції, становить 4 Євро, які розподіляються наступним чином:

–                    банку — еквайру - 1 Євро;

–                    банку - емітенту - 1 Євро;

–                    платіжній системі - 2 Євро.

На поточний рахунок торговця, що відкритий у банку - емітенті, надійдуть кошти в сумі 96 Євро.

Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кліринговою системою із застосуванням договірного списання.

Необхідно:  скласти бухгалтерські проведення за даною операцією у розрахунковому банку, банку - емітенті та банку - еквайрі.

 

 

                           Завдання 18

Держатель платіжної картки придбав товар вартістю 100 доларів США і розрахувався у торговій точці через торговельний термінал з використанням платіжної картки MAESTRO.

Комісійна винагорода, яку сплачує торговець за здійснення зазначеної операції становить 4 долари США, які розподіляються наступним чином:

–        банку — еквайру – 1 долар;

–        банку - емітенту – 1 долар;

–        платіжній системі –2 долари.

На поточний рахунок торговця, що відкритий у банку - емітенті, надійдуть кошти в сумі 96 доларів.

Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кожним повідомленням окремо із застосуванням договірного списання.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за даною операцією у розрахунковому банку, банку - емітенті та банку - еквапрі.

                           Завдання 19

Держатель платіжної картки одержав готівку з банкомата банку - еквайра із застосуванням платіжної картки у розмірі 1000 Євро.

–        комісійні за видачу готівки банком - еквайром становлять 1,5%;

–        вартість авторизації, що здійснюється процесинговим центром - 0,5 %;

–        комісійні банку - емітента за одержання готівки в банкоматі іншого банку -еквайра становлять 1 %.

Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кліринговою схемою на умовах договірного списання.

Необхідно: визначити суми комісійних та вартість авторизації та відобразити операцію на рахунках у розрахунковому банку, банку - емітенті та банку - еквайрі.

                           Завдання 20

За дорученням клієнта банк Б продає на УМВБ 10000 доларів США. У день торгів банк Б перераховує валютні кошти на кореспондентський рахунок банку А у зарубіжному банку-корреспонденті. В цей же день УМВБ стягує з учасників операції продажу валюти 0,15% гривневого еквівалента, проданої валюти (курс встановлений на торгах 1 : 8,2 дол./грн.).

Відповідно банк А списує відповідну суму комісії з кореспондентського рахунку банку Б. Наступного дня банк А за результатами торгів перераховує гривневий еквівалент у банк Б за мінусом комісії 0,2%. У банку Б гривневий еквівалент проданої валюти за мінусом комісії зараховується на поточний рахунок клієнта-продавця валюти. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за даною операцією; визначити суму комісійних, що стягуються за продаж валюти.

 

                           Завдання 21

05.06.10 р. банк залучає депозит у розмірі 100 000 доларів США на 3 місяці за номінальною ставкою 7% річних із виплатою відсотків при погашенні. Офіційний курс долара США на дату залучення депозиту становить 7,92 грн. Нарахування відсотків здійснюється в останній день місяця. Офіційний курс долара США на 30.06.10 р. становить 8,15 грн. Кількість днів згідно з угодою розраховується методом факт/365. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за даною операцією; розрахувати суму відсотків, що підлягає сплаті після закінчення дії депозитної угоди; розрахувати величину відсоткових витрат банку за місяць;  визначити курсову різницю при зміні курсу долара США; відобразити в обліку залучення депозиту,нарахування відсотків за депозитом; курсові різниці при зміні курсу долара США, виплату депозиту та відсотків за ним.

                           Завдання 22

Станом на 01.07.09 р. у банку виникла сумнівна заборгованість в іноземній валюті на суму 1 000 доларів США за кредитом, наданим клієнту банку. Офіційний курс долара США становить 8,4 грн. 05.07.09 р. офіційний валютний курс 1 долара США підвищився до 8,5 грн. і банк здійснив переоцінку сформованого резерву.

11.07.09 р. клієнтом банку здійснено часткове погашення сумнівної заборгованості за кредитом в сумі 300 доларів США (офіційний валютний курс 1 долара США — 8,5 грн.). Необхідно:  сформувати резерв під сумнівну заборгованість за кредитом і відобразити в бухгалтерському обліку; здійснити переоцінку сформованого резерву й відобразити бухгалтерськими проведеннями; здійснити зменшення суми сформованого резерву й відобразити цю операцію бухгалтерськими проведеннями.

                           Завдання 23

Укрпромбанк здійснив операції. 1.09.2010р. нарахував процентні доходи за коштами на коррахунку в банк «Аваль» – 250 дол. США. 30.09.2010 р. отримав відсотки, нараховані раніше 250 дол. США. 03.09.2010р. нарахував процентні доходи за коштами, які
знаходяться на коррахунку «ностро» в Укрпромбанку    330 євро. 29.09.2010 р. отримав нараховані процентні доходи     330 євро. 01.09.2010 р. офіційний курс: 1 євро = 10,20 грн; 1 дол. США = 7,90 грн.

Необхідно:скласти бухгалтерські проведення за операціями.

                         Завдання 24

Банк здійснює операцію валютного обміну на умовах спот, коли дата поставки однієї валюти та одержання іншої не збігається. 01.05.09 р. укладена угода про обмін 1 900 евро на 1 000 доларів США за такими умовами:

–                    01.05.09 р. – поставка 1 900 євро; офіційний курс 1 євро становить 12,0 грн.; офіційний курс 1 долара США - 8,0.

–                    02.05.09 p. – одержання 1 000 доларів США; офіційний курс 1 евро становить 12,1 грн.; офіційний курс 1 долара США – 8,1 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями: виникнення валютної позиції на дату договору;передоплату в євро (сплата авансом);переоцінку позабалансової позиції у зв 'язку з зміною курсу долара США; одержання доларів США (виникнення балансової валютної позиції); закриття позабалансової валютної позиції; закриття дебіторської заборгованості та визнання доходу від операції обміну.

                            Завдання 25

02.09.2010 року юридична особа уклала з банком депозитний договір на суму 30 000 Євро строком на 2 місяці під 18% річних із виплатою відсотків авансом.

Клієнт перераховує кошти з поточного рахунку, що відкритий у цьому ж банку. Відсотки нараховуються в останній день місяця за методом факт/факт. Курс гривні до Євро склав:

–        30.09.2010 p.-10,18 грн. за 1 Євро;

–        31.10.2010 р. - 10,24 грн. за 1 Євро.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями операції.

                                 Завдання 26

05.03.2010 року банк видав підприємству кредит у сумі 10 000 доларів США терміном на 3 місяці під 15% річних. Банк нараховує відсотки за кредитами в останній день кожного місяця, використовуючи метод - факт/360. 31.03.2010 року банк нараховує відсотки за позикою з врахуванням наступного курсу гривні — 7,86 грн. за долар.

30.04.2010 року - курс склав 7,90 грн. за долар.

31.05.2010 року —курс склав 7,92 грн. за долар.

Клієнтам були сплачені відсотки за кредитом 01.04.2010 і 01.05.2010 року за тим же курсом, що і нараховані. Сплату відсотків та погашення кредиту було здійснено клієнтом 05.06.2010 року (курс гривні склав 7,90 грн. за долар).

Необхідно:  визначити відсотки, що мають бути сплачені клієнтом за кредит; скласти бухгалтерські проведення за даними операціями на балансових рахунках.

 

 

                         Практична робота № 10

Тема 10. «Облік операцій з основними засобами».

                                               План

10.1 Документальне забезпечення обліку.

10.2 Придбання та створення основних засобів.

Облік надходження, переоцінки та ремонту основних засобів.

10.3.Поліпшення стану основних засобів та підтримання об’єктів основних засобів у робочому стані.

10.4. Облік зношення основних засобів.

10.5.Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатне передання.

10.6.Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту.

10.7. Нарахування амортизації основних засобів.

 

                        Теми рефератів

1. Документальне забезпечення обліку основних засобів.

2. Облік надходження, переоцінки та ремонту основних засобів.

3. Особливості обліку зношення основних засобів.

4. Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатне передання.

5. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту.

6. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів.

 1. Інвестиційна нерухомість комерційних банків та її облік.

 

                   Список рекомендованих джерел

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06 2004 р.
 3. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06. 2004р.
 4. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005 р.
 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків  в Україні, затв. Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.
 6. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затв. Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003 р.
 7. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.
 8. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затв. Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р.
 9. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.
 10. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 11. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 12. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

 

Актуалізація опорних знань

1.  Що таке основні засоби?

2.  Класифікація основних засобів.

3.  Яка мета обліку основних засобів?

4. В результаті чого основні засоби можуть вибувати ?

5. Облік придбання об’єктів основних засобів та безоплатного одержання їх.

6.   Облік ремонтів основних засобів.

7.  Як відображаються в обліку результати переоцінки основних засобів?

8.  Методи нарахування зношення основних засобів та його облік.

9.   Облік вибуття об’єктів основних засобів.

10.  Як ведеться облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту?

11. Як відображається бухгалтерський облік зміни корисності основних засобів?

 

                Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є набуття навиків щодо відображення в обліку операцій з придбання основних засобів за національну та іноземну валюту,  поліпшення основних засобів; операцій з отримання основних засобів в обмін на подібний і неподібний об’єкт; операцій з переоцінки основних засобів та їх реалізації, нарахування амортизації.

                                      Завдання 1

Банк придбав комп’ютер. У документах постачальника зазначаються: відпускна ціна — 6 000 грн.;    витрати на доставку — 60 грн.; витрати до оплати — 6 060 грн. Необхідно:  відобразити в обліку придбання комп’ютера на балансових рахунках; здійснення згідно з угодою попередньої оплати постачальникові; надходження від постачальника комп’ютер­ного обладнання згідно з рахунком-фактурою; введення обладнання в експлуатацію і зарахування до складу основних засобів.

                                      Завдання 2

 Укрексімбанк уклав з підрядником угоду на виконання капітального та поточного ремонту основних засобів з кошторисною вартістю 7000 грн. На підставі акта приймання-передавання банком безкоштовно отримано основний засіб на суму 10 000 грн.

Необхідно:  відобразити в обліку поліпшення основних засобів на балансових рахунках; безкоштовне отримання основних засобів.

                                       Завдання 3

Банк «Аваль» 30.09.2009 р. здійснив переоцінки основних засобів. За результатом проведених операцій було дооцінено один із основних засобів на 2600 грн. та уцінено один із основних засобів на 1300 грн.  В кінці грудня 2009 р. банк повторно переоцінив оновні засоби, нараховано амортизацію за об’єктами невиробничого призначення. Необхідно:  відобразити в обліку операцій з переоцінки основних засобів, нарахування амортизації.

                                      Завдання 4

Укрексімбанк здійснив операції: ліквідовано неповністю зношений основний засіб на суму 3600 грн. Обліковано одержані від ліквідації матеріали, запчастини (1200 грн), та реалізовано їх, а виручку зараховано до непередбачених доходів. Необхідно:  відобразити в обліку операцій з ліквідації та реалізації основних засобів.

                                      Завдання 5

Відділення банку «Форум» реалізував автомобіль за 25 000 грн. Первісна вартість автомобіля – 20 000 грн., зношення 4 000 грн. При здійсненні операції відображено перевищення балансової вартості над виручкою від реалізації об’єкта. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями безоплатне передання основних засобів і їх реалізацію.

                                Завдання 6

Банк «Форум» (банк-заставодержатель) одержав на зберігання майно ТзОВ «Схід-Захід» під заставу (300 000 грн) та надав короткостроковий кредит в сумі 200 000 грн. заставодавцеві під заставлене ним майно. Однак після закінчення строку надання кредиту було виявлено факт неплатоспроможності заставодавця погасити кредит. Банк-заставодержатель (банк «Форум») реалізував його майно за 180 000 грн, для погашення виданого кредиту і надходження грошей у банк. Однак, виручена сума від продажу майна виявилась малою для покриття кредиту, тому було реалізовано інше майно боржника на суму 20 000 грн. Різниця була списана за рахунок спеціальних резервів.Банк «Форум» також надав короткостроковий кредит СП «Світанок», однак згідно угоди заставлене майно перейшло у власність банку-заставотримача за ринковою ціною.Також банк «Форум»передав основні засоби під заставу наданого кредиту. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту.

                                Завдання 7

28.12.09р. банк «Аваль» провів інвентаризацію основних засобів. У результаті інвентаризаційною комісією банку були виявлені:

–        як надлишок основні засоби і зараховані на баланс в сумі 55 000 грн.;

–        виявлено нестачі (вираховано знашення) в сумі 25 000 грн.

Встановлено матеріально-відповідальну особу щодо виявленого факту недостачі і заплановано відшкодувати завдані збитки. Однак, суд визнав матеріально -відповідальну особу невинною, тому кошти віднесено на окремий рахунок залишкової вартості нестач, з подальшим відображенням виявленої нестачі основних засобів за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку.Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями інвентаризацію основних засобів.

 

                                Завдання 8

Укрексімбанк придбав автомобіль за іноземну валюту. Вартість автомобіля 100 000 доларів США, офіційний курс на дату передоплати 1 долара - 7,25 грн.; офіційний курс на дату отримання автомобіля 1 долара - 7,30 грн. Згідно угоди на придбання автомобіля, здійснено попередню оплату  в гривнях та відповідальним виконавцем виписано меморіальний ордер на суму придбаного основного засобу. На підставі акта приймання-передачі основний засіб введено в експлуатацію. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями придбання основних засобів за національну та іноземну валюту.

                           Завдання 9

Банк поліпшує (добудовує) господарським способом будівлю, яку він використовує. Витрати включають: вартість будівельних матеріалів 270 000 грн.;     нарахування заробітної плати робітникам 92 000 грн. в тому числі нарахування платежів у Фонд соціального страхування та інші фонди 45 000 грн. Водночас банк здійснив поточний ремонт іншої частини примішень головного банку та капітальний ремонт відділень банку.

Необхідно: відобразити в обліку операції.

                           

                             Завдання 10

Банк «Форум» отримує за результатами обміну подібний об’єкт основних засобів від банку «Аваль» з первісною вартістю переданого об’єкта  в сумі 3 500 грн.; нарахованого зносу 460 грн. та  справедливої вартісті переданого об’єкта – 1020 грн. Водночас банк виявив морально зношений об’єкт основного засобу (3300 грн) та бухгалтер відобразив в обліку втрати від зменшення користі об’єкта і доходи від відновлення користі. Необхідно: відобразити в обліку операції зміни користі об’єктів основних засобів.

                              

                   Завдання 11

Комерційний банк «Аваль» отримує за результатами обміну неподібний об’єкт основних засобів від комерційного банку «Форум» з первинною вартістю переданого об’єкта – 2 500 грн.;     нарахованого зносу – 600 грн.; справедливої вартості 200 грн. Необхідно:      відобразити в обліку операції обміну основних засобів на неподібний об єкт у банку.

                       

                 Завдання 12

Банк придбав 15.01.06 р. автомобіль за 60 000 грн. Протягом строку користування автомобіль переоцінювався: 31.12.06 р. дооцінка на суму  4200 грн.;

31.12.07 р. уцінка на суму 1900 грн.; 31.12.08 р. уцінка на суму 2200 грн.; 31.12.09 р. дооцінка на суму 2400 грн. Банк реалізував автомобіль за 17 000 грн.

Необхідно: відобразити в обліку операції придбання, переоцінки й реалізації автомобіля.

 

              

                      Завдання 13

Для підтримання основного засобу у робочому стані здійснено передоплату за послуги в сумі 6700 грн. Виконані роботи віднесено на витрати банку. Банк здійснює поточний ремонт основних засобів. Витрати на ремонт основних засобів становлять 5 000 грн. Необхідно:  відобразити в бухгалтерському обліку операції.

                

                   Завдання 14

З балансу банку 20.05.09 р. у зв’язку із розширенням меж міста (на підставі   відповідних документів)  та будівництвом стадіону було списано гараж: первісна вартість гаража – 25 000 грн.; знос – 700 грн.;  залишкова вартість — 24 300 грн. Міська Рада 01.06.09 р. відшкодувала збитки у розмірі 16 000 грн.

Необхідно:  відобразити в бухгалтерському обліку непередбачені витрати банку.

 

 

                         Практична робота № 11

Тема 11. «Облік операцій з нематеріальними активами».

                                               План

11.1.    Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів.

11.2.    Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку.

11.3.    Удосконалення нематеріальних активів та підтримання об'єктів нематеріальних активів у робочому стані.

11.4.    Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів.

11.5.    Відображення в обліку результатів інвентаризації  нематеріальних активів.

11.6.    Визначення вартості та облік запасів товарно-матеріальних цінностей.

 

                        Теми рефератів

1. Особливості обліку нематеріальних активів.

2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів.

 1. Критерії визнання необоротних активів комерційних банків.
 2. Особливості обліку необоротних активів, що утримуються для продажу.
 3. Використання прав на заставлене майно у комерційних банках.
 4. Зменшення корисності необоротних активів: методика визначення та облік.
 5. Облік гудвілу в комерційних банках.

 

Список рекомендованих джерел

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06 2004р.
 3. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06. 2004р.
 4. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005
 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків  в Україні, затв. Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.
 6. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затв. Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003 р.
 7. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.
 8. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затв. Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р.
 9. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.
 10. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 11. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 12. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

 

 

Актуалізація опорних знань

1. Що таке нематеріальні активи?

2.Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами?

3.Які особливості бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів?

4.   Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку?

5. В чому суть удосконалення нематеріальних активів та підтримання об’єктів нематеріальних активів у робочому стані?

6.   Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів.

7. Як   відображають в обліку результати інвентаризації нематеріальних активів?

8. Які особливості обліку запасів товарно-матеріальних цінностей?

9.   Облік господарських матеріалів.

10. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 

                Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є вивчення та набуття навиків відображення операцій з об’єктами нематеріальних активів; операцій з придбання та списання матеріальних цінностей; облік результатів інвентаризації нематеріальних активів та облік господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

                                    

                                  Завдання 1

Банк «Форум» відкриваючи відділення банку здійснив  продавцеві передоплату згідно з угодою за програмне забезпечення. Згідно з накладною, вартість програмного забезпечення включає податок на додану вартість в сумі 55 000 грн., його введено в експлуатацію і зараховано до складу нематеріального активу. Амортизація нараховується щомісячно прямолінійним методом, виходячи із вартості об’єкта під час зарахування на баланс і встановленого банком терміну його служби, але не більше 20 років. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями облік нематеріальних активів, операцій з придбання та нарахування зношення активу.

                                Завдання 2

03.09.2008р.Укрексімбанк безкоштовно отримав нематеріальний актив від юридичної особи, вартість якого на підставі акта приймання-передавання становить 35 000 грн. 01.09.2010р. вибуває повністю амортизований (зношений) об’єкт (програмне забезпечення), розмір зношення якого досяг балансової вартості об’єкта і становив 12 000 грн. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями безоплатне придбання нематеріальних активів, облік вибуття нематеріальних активів та списання з балансу неповністю зношеного об’єкта нематеріальних активів.

                               

                               Завдання 3

Укрексімбанк провів інвентаризацію за результатами якої виявлено нестачу малоцінних швидкозношуваних предметів вартістю 250 грн., а також непридатний для використання комп’ютер та програмне забезпечення. За результатами інвентаризації було складено акт на списання комп’ютера (залишкова вартість якого становить 830 грн.) та програмного забезпечення (залишкова вартість якого становить 340 грн.). Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями облік результатів інвентаризації нематеріальних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

                               

                    Завдання 4

Банком «Аваль» здійснено операції (в грн.):

–        передано МШП зі складу в експлуатацію – 1400;

–        Нараховано зношення МШП в розмірі 100 % вартості й віднесено на господарські витрати – 1400;

–        Списано з балансу МШП через непридатність для експлуатації в сумі 1400;

–        Оприбутковано господарські матеріали за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо) в сумі 250 грн. Одночасно методом «сторно» зменшено господарські витрати на вартість оприбуткованих матеріалів в сумі 250 грн.

Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями облік господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

                          

                           Завдання 5

Банком «Аваль» здійснено операції передачі в експлуатацію МШП для забезпечення соціально-побутових і культурних потреб працівників банку. Так, передано МШП зі складу в експлуатацію власній соцкультпобутсфері в сумі 1000 грн.; нараховано зношення МШП під час передання в розмірі 100 % їх вартості (за рахунок спецфондів) в сумі 1200 грн.; списано МШП, у зв’язку з непридатністю для подальшого використання в сумі 1100 грн.; оприбутковано товарно-матері­альні цінності за ціною можливого використання (металобрухт, втор­сировина тощо) – 810 грн. та одночасно методом «сторно» зменшено витрати, віднесені раніше на рахунок спецфондів банку – 810 грн. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями облік господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

                           

                           Завдання 6

Кредобанк здійснив операції:

–   Оприбуткування на склад МШП із експлуатації за ціною можливої реалізації або іншою (облікова ціна передання в експлуатацію 1200 грн, оцінкова — 800 грн) – 800 грн.;

–   Зменшення облікової вартості МШП у складі експлуатаційних і нарахування зношення – 1200 грн.;

–   Безкоштовне передання МШП, що були в експлуатації, за рахунок власного прибутку – 800 грн.

Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями операції з безкоштовної передачі МШП, що були в експлуатації.

                            Завдання 7

Кредобанк реалізував покупцеві МШП за договірною ціною 5000 грн, на балансі банку вони обліковувалися у 3000 грн. На рахунок банку надійшла оплата від дебітора за МШП. Проведено інвентаризацію МШП та оприбутковано виявлені надлишки на суму 650 грн. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями операції з обліку МШП.

                           Завдання 8

Кредобанк  здійснив попередньо оплату за господарські матеріали в сумі 450 грн. та оприбуткував одержані матеріали від постачальника (разом з податком на додану вартість). Під час інвентаризації виявлено надлишки, які оприбутковано в сумі 320 грн. Проведено дооцінку надлишків. Списано матеріали, запасні частини, пальне, виконано роботи і різні господарські витрати (разом з податком на додану вартість) на суму 860 грн. Необхідно: відобразитибухгалтерськими проведеннями операції з обліку господарських матеріалів.

 

 

                        Практична робота № 12

                 Тема 12. «Облік операцій з лізингу».

                                               План

12.1.Економічна сутність лізингу. Відмінності між оперативним та фінансовим лізингом.

12.2.Бухгалтерський облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в лізинг. Облік операцій з фінансового лізингу. Відображення операцій лізингодавцем.

12.3.Облік фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача.

12.4.Облік операцій з оперативного лізингу. Відображення операцій лізингодавцем та лізингоодержувачем.

12.5.Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду).

 

                        Теми рефератів

 1. Проблеми ведення обліку операцій з фінансового і оперативного лізингу.
 2. Характеристика лізингових операцій.
 3. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг.
 4. Лізинг: види та їх характеристика.
 5. Особливості обліку операцій з фінансового лізингу.
 6. Облік операцій з оперативного лізингу.
 7. Визнання та відображення в обліку доходів і витрат від лізингових операцій.

 

                 Список рекомендованих джерел

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06 2004 р.
 3. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06. 2004р.
 4. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005
 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків  в Україні, затв. Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.
 6. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затв. Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003 р.
 7. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.
 8. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затв. Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р.
 9. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.
 10. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 11. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 12. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

 

Актуалізація опорних знань

 1. Визначіть економічну сутність поняття лізинг.
 2. Які види лізингу ви знаєте?
 3. В чому полягає сутність фінансового лізингу?
 4. Що таке оперативний лізинг, та його відмінності від фінансового лізингу?
 5. Які суттєвих відмінностей між орендою і лізингом?
 6. В чому суть прямого і непрямого лізингу?
 7. На які види класифікують лізинг у практичній дільності?
 8. На яких рахунках ведеться облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в лізинг ?
 9. На які етапи групують облікові процедури фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача?
 10. Як лізингоодержувач нараховує амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг?
 11. Як ведеться лізингодавцем облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг?
 12. Як здійснюється продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду)?
 13. Якими проведеннями відображають операцій лізингодавцем щодо оперативного лізингу?

 

             Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є  вивчення обліку фінансового лізингу на балансі лізингодваця та лізингоодержувача, облік операцій з оперативного лізингу, що сприятиме набуттю студентами практичних навичок з обліку лізингових операцій та складання бухгалтерських проведень на балансових й позабалансових рахунках.

                                      Завдання 1

Кредобанк передає у фінансовий лізинг комп’ютер.      Балансова вартість комп’ютера 5 000 грн., вартість лізингу 4 200 грн. а строк лізингу 4 роки. Врахувавши, що процентна ставка 8%, а ціна придбання після закінчення строку лізингу 0 грн. Теперішня вартість майбутніх лізингових платежів на 1 гривню К = 3/312. Платежі сплачуються наприкінці періоду. Строк корисного використання комп’ютера лізингоодержувачем б років. Необхідно:  визначити суми щорічних платежів, суми нарахованих відсотків; розрахувати суму амортизації,      відобразити бухгалтерськими проведеннями операції лізингу.

                                      Завдання 2

Лізингоодержувач уклав договір з оперативного лізингу будинку на 3 роки. Вартість будівлі - 115 400 грн., строк корисного використання будівлі 20 років; визначена ліквідаційна вартість 55 000 грн.; щорічна лізингова плата 24 000 грн. Лізингодавець застосовує рівномірний метод нарахування амортизації. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення у лізингодавця.

                              Завдання 3

Кредобанк передав у фінансовий лізинг комп’ютерне обладнання банку «Аваль» вартістю 85 000 грн. За угодою термін лізингу складає 4 роки, комісійна винагорода 10% річних. Сплата лізингових платежів проводиться наприкінці кожного року. Термін корисного використання обладнання 7 років. Після закінчення лізингової угоди лізингоодержувач викуповує обладнання за залишковою вартістю 0 грн. Необхідно: відобразити операції з фінансового лізингу бухгалтерськими проведеннями на балансі лізингодавця і лізингоодежувача.

                              Завдання 4

Банк-лізингоодержувач та банк-лізингодавець уклали угоду оперативного лізингу на умовах:

–        вартість офісного приміщення, що є предметом лізингу, 700 000 грн.;

–        термін корисного використання 20 років;

–        ліквідаційна вартість 55 000 грн.;

–        вартість будівлі, що зазначена в угоді 700000 грн.;

–        щорічна орендна плата 200 000 грн.;

–        термін лізингу 3 роки;

–        метод нарахування амортизації у лізингодавця -пряолінійний.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення.

Додаток 1

 

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
БАНКІВ УКРАЇНИ

Клас 1   Казначейські та міжбанківські операції

10   Готівкові кошти

100 Банкноти та монети

1001 А  Банкноти та монети в касі банку

1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах

1004 А Банкноти та монети в банкоматах

1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

1007 А Банкноти та монети в дорозі

101 Дорожні чеки

1011 А Дорожні чеки в касі банку

1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017 А Дорожні чеки в дорозі

11   Банківські метали

110 Банківські метали

1101 А Банківські метали в банку

1102 А Банківські метали у відділенні банку

1107 А Банківські метали у дорозі

12   Кошти у Національному банку України

120 Кошти до запитання в Національному банку України

1200 А Кореспондентський рахунок у Національному банку України

1203 А Кошти обов’язкових резервів, що резервуються в Національному банку України

1207 А Накопичувальний рахунок у Національному банку України

1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України

121 Строкові депозити в Національному банку України

1211 А Кошти, надані Національному банку України за операціями репо

1212 А Короткострокові депозити в Національному банку України

1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України

13   Кошти Національного банку України

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

131 Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України

1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України

132 Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1325 П Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України

1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України

133 Строкові депозити Національного банку України

1332 П Короткострокові депозити Національного банку України

1335 П Довгострокові депозити Національного банку України

1338 П Нараховані витрати за строковими депозитами

14   Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1401 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1408 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1416 КА            Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1422 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1492 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1493 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

15   Кошти в інших банках

150 Кошти до запитання в інших банках

1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

1508 А Нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках

1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках

151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках

1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших банках

1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках

1512 А Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках

1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках

1516 А Довгострокові депозити, які розміщені на умовах субординованого боргу

1517 А Прострочена заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

1518 А Нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

152 Кредити, які надані іншим банкам

1520 А Кредити овердрафт за рахунками інших банків

1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам

1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо

1523 АП Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам

7524 АП Довгострокові кредити, які надані іншим банкам

1525 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам

1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам

158 Сумнівна заборгованість інших банків

1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках

1581 А Сумнівна заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам

159 Резерв під заборгованість інших банків

1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків

1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків

16   Кошти інших банків

160 Кошти до запитання інших банків

1600 П Кореспондентські рахунки інших банків

1608 П Нараховані витрати за коштами до запитання інших банків

161 Строкові депозити інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття інших банків

1612 П Короткострокові депозити інших банків

1615 П Довгострокові депозити інших банків

1618 П Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків

162 Кредити, які отримані від інших банків

1620 П Кредити овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках

1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків

1622 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо

1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків

1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків

1628 П Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків

17   Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

179 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

1790 КА                        Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

18   Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811 А  Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890 КА            Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками

19   Кредиторська заборгованість за операціями з банками

191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

Клас 2   Операції з клієнтами

20   Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності

201 Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо

2010 А Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо

2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо

202 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями

2020 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями

2026 КА            Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2027 А Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями

2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

203 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями

2030 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями

2037 А Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями

2038 А Нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності

2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності

204 Кредити надані суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2040 А Короткострокові кредити надані суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2045 А Довгострокові кредити надані суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2047 А Прострочена заборгованість за кредитами наданими суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2048 А Нараховані доходи за наданими кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями.

2049 А Прострочені нараховані доходи за наданими кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

205 Кредити надані суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2050 А Короткострокові кредити надані суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2055 А Довгострокові кредити надані суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2057 А Прострочена заборгованість за кредитами наданими суб’єктам господарської діяльності експортно-імпортними операціями

2058 А Нараховані доходи за кредитами наданими суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2061 А Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності для розрахунків платіжними картками

2062 А Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами, в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.

207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2070 А Короткострокові кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності на придбання та освоєння об’єктів нерухомості.

2072 А Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності за участю кредитів Національного банку України

2073 А Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності на придбання та освоєння об’єктів нерухомості

2075 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарської діяльності

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності

2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями

2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами наданими суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами наданими суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитам в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами, в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,

виданими суб’єктам господарської діяльності

21   Кредити, які надані органам державного управління

210 Кредити, які надані центральним органам державного управління

2100 АП            Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління

2105 АП            Довгострокові кредити, які надані центральним органам державного управління

2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління

2108 А Нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного управління

2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного управління

211 Кредити, які надані місцевим органам державного управління

2110 АП            Короткострокові кредити, які надані місцевим

органам державного управління

2115 АП            Довгострокові кредити, які надані місцевим органам

державного управління

2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління

2118 А Нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам державного управління

2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам державного управління

219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам державного управління

2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління

2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління

2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими центральним органам державного управління

2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими місцевим органам державного управління

22   Кредити, які надані фізичним особам

220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам

2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам

2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

2207 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2210 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння об’єктів нерухомості

2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння об’єктів нерухомості

2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам

2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам

24   Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами

240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам

2400 КА            Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам

2401 КА            Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам.

248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2490 КА            Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

25   Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

251 Кошти Державного бюджету України

2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

2513 П Кошти Державного казначейства України

2514 П Депозити Державного бюджету України

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2525 П Депозити клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету України

253 Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2530 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами

2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів

2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим

2541 П Кошти обласних бюджетів

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового характеру

2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру

2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

2546 П Депозити місцевих бюджетів

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми витрат при їх сплаті.

255 Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим

2551 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим

2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів

2553 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів обласних бюджетів

2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2555 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

256 Кошти позабюджетних фондів

2560 П Державні позабюджетні фонди

2561 П Галузеві позабюджетні фонди

2562 П Регіональні позабюджетні фонди

2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів.

2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

257 Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати

2570 П Кошти державного бюджету для виплат

2571 П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою.

2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат

26   Кошти клієнтів банку

260 Кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності

2600 АП Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності

2601 П Поточні рахунки управителя з довірчого управління

2602 П Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності

2603 П Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності

2604 П Цільові кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності

2605 АП Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками

2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані суб’єктам господарської діяльності

2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності

261 Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарської діяльності

2611 П Кошти, отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарської діяльності

2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності

262 Кошти до запитання фізичних осіб

2620 АП Поточні рахунки фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками

2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані фізичним особам

2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб

263 Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

264 Кошти виборчих фондів

2640 П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандитатів від якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі

2641 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі

2642 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати місцевої ради чи на посаду сільського, селищного, міського голови

2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України

265 Кошти небанківських фінансових установ

2650 АП Поточні рахунки небанківських фінансових установ

2651 П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2652 П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2655 АП Кошти небанківських фінансових установ для розрахунків платіжними картками

2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані небанківським фінансовим установам

2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

27   Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

270 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2700 П Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2701 П Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій

2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій

28   Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів

280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами

2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів

2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінні ми паперами для клієнтів

2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2887 А Дебіторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

289 Резерви під дебіторську заборгованістю за операціями з клієнтами банку

2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

29   Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами

290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів

2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

2904 П Кредиторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами

2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з грошова-. речовими лотереями

2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат

2924 АП Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками

Клас 3   Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

30   Цінні папери в торговому портфелі банку

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку

3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в торговому портфелі банку

3011 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в торговому портфелі банку

3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3014 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у торговому портфелі банку

3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3017 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3018 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

31   Цінні папери в портфелі банку на продаж

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3107 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж

3111 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на продаж

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку на продаж

3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж

3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

32   Цінні папери в портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

3210 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку до погашення

3211 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку до погашення

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення

3213 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

3214 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку до погашення

3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3291 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

33   Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

3301 П Акценти, що надані за короткостроковими переказними векселями

3305 П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3307 П Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3308 П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

3311 П Акценти, що надані за довгостроковими переказними векселями

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3318 П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3336 КП            Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

34   Товарно-матеріальні цінності

340 Господарські матеріали

3400 А Господарські матеріали на складі

3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці

3403 А Дорогоцінні матеріали в банку

3407 А Дорогоцінні матеріали в дорозі

3409 А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

341 Малоцінні та швидкозношувані предмети

3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі

35   Інші активи банку

350 Витрати майбутніх періодів

3500 А Витрати майбутніх періодів

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів

3511 А Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів

3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

352 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

3521 А Відстрочений податковий актив

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3542 А Дебіторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами

3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які надані банком

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

357 Інші нараховані доходи

3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

3578 А Інші нараховані доходи

3579 А Прострочені інші нараховані доходи

358 Сумнівна дебіторська заборгованість

3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість

3589 А Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами

359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю

3590 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю

3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами

36   Інші пасиви банку

360 Доходи майбутніх періодів

3600 П Доходи майбутніх періодів

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3610 П Кредиторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів

3611 П Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

3619 П Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

362 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами

3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

3621 П Відстрочені податкові зобов’язання

3622 П Кредиторська заборгованість за податками.па обов’язковими платежами, крім податку на прибуток.

3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

363 Розрахунки з акціонерами

3630 77 Внески за незареєстрованим статутним капіталом

3631 77 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, які отримані банком

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати.

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

3654 П Нараховані відпускні до сплати

3658 П Забезпечення оплати відпусток

3659 П Інші нарахування працівникам банку

366 Субординований борг банку

3660 П Субординований борг банку

3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом

367 Інші нараховані витрати

3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

3678 П Інші нараховані витрати

369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат

3690 П Резерви за операціями за позабалансовими рахунками

3699 П Резерви на покриття інших ризиків та витрат

37   Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки

370 Клірингові рахунки

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

371 Дебетові суми до з’ясування

3710 А Дебетові суми до з’ясування

372 Кредитові суми до з’ясування

3720 П Кредитові суми до з’ясування

373 Транзитні рахунки

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

38   Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів та балансуючі рахунки

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3801 АП (контррахунок) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

381 Балансуючі рахунки за результатами переоцінки позабалансових інструментів

3810 АП Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів

3811 П Балансуючий рахунок за іншими позабалансовими інструментами

39   Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку

390 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку

3900 АП Рахунки, що відкриті в установах банку

3901 АП Рахунки, що відкриті для установ банку

3902 А Розрахунки за коштами, що надані установам банку

3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку

3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані установам банку

3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані від установ банку

3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між установами банку

3907 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між установами банку

391 Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків

3910 А Поточний рахунок у банку, що здійснює кошторисне фінансування

3911 АП Поточні рахунки небанківських структурних підрозділів, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банку

3912 А Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків, за перерахованими їм коштами

3913 П Розрахунки з банком, що здійснює кошторисне фінансування, за отриманими коштами

392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями та іншими підвідомчими установами

3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені установами банків, розташованими в Україні

3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені установами банків, розташованими в Україні

Клас 4   Фінансові та капітальні інвестиції

41   Інвестиції в асоційовані компанії

410 Інвестиції в асоційовані компанії

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

4109 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

42   Інвестиції в дочірні компанії

420 Інвестиції в дочірні компанії

4202 А Інвестиції в дочірні банки

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

4209 А Інвестиції в інші дочірні компанії

43   Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи

4300 А Нематеріальні активи

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

4310 А Капітальні інвестиції за неуведеними в експлуатацію нематеріальними активами

432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

4320 П Негативний гудвіл

4321 А Гудвіл

44   Основні засоби

440 Основні засоби

4400 А Основні засоби

4409 КА Знос основних засобів

443 Капітальні інвестиції за основними засобами

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

4431 А Обладнання, що потребує монтажу

45   Інші необоротні матеріальні активи

450 Інші необоротні матеріальні активи

4500 А Інші необоротні матеріальні активи

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

Клас 5   Капітал банку

50   Статутний капітал та інші фонди банку

500 Статутний капітал банку

5000 П Зареєстрований статутний капітал банку

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

5002 КП Власні акції, які викуплені в акціонерів

5003 П Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу

501 Емісійні різниці

5010 П Емісійні різниці

502 Загальні резерви та фонди банку

5020 П Загальні резерви

5021 П Резервні фонди

5022 П Інші фонди банку

503 Результати минулих років

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років

5031 А Непокриті збитки минулих років

504 Результати звітного року, що очікують затвердження

5040 П Прибуток звітного року, що очікує затвердження

5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження

51   Результати переоцінки

510 Результати переоцінки

5100 П Результати переоцінки основних засобів

5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

5102 П Результати переоцінки цінних паперів в портфелі банку на продаж

5103 П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

5104 П Результати переоцінки за операціями хеджування

Клас 6   Доходи

60   Процентні доходи

600 Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України

6000 П Процентні доходи за коштами до запитання в Національному банку України

6002 П Процентні доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями репо

6003 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України

601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках

6010 П Процентні доходи за коштами до запитання в банках

6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт в банках

6012 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках

6013 П Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках

6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт в банках

6015 П Процентні доходи за коштами, наданими банкам за операціями репо

6016 П Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам

6017 П Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам

6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий іншим банкам

602 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності

6020 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом

6021 П Процентні доходи за коштами, що надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо

6022 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями

6023 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями

6024 П Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

6025 П Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

6026 П Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність

6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності

6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий суб’єктам господарської діяльності

603 Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління

6030 П Процентні доходи за кредитами центральним органам державного управління

6031 П Процентні доходи за кредитами місцевим органам державного управління

604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам

6040 П Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом

6041 П Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам

6042 П Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби

6043 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність фізичним особам

605 Процентні доходи за цінними паперами

6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6051 А Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6052 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6053 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

6054 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6055 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6056 АП Процентні доходи за цінними паперами, цо рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

6057 АП Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6080 П Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

609 Інші процентні доходи

6099 П Інші процентні доходи

61   Комісійні доходи

610 Комісійні доходи за операціями з банками

6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6101 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з

6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6111 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

62   Результат від торговельних операцій

620 Результат від торговельних операцій

6203 АП Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами

63   Інші операційні доходи

630 Дохід у вигляді дивідендів

6300 П Дохід у вигляді дивідендів

631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

638 Інші операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

639 Інші операційні доходи

6393 АП Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

6397 П Штрафи, пені, що отримані банком

6399 П Інші операційні доходи

64   Інші доходи

649 Інші доходи

6490 П Позитивний результат від продажу нематеріальних

активів та основних засобів

6499 П Інші доходи

67   Повернення списаних активів

677 Повернення списаних активів

6710 П Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками

6711 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості інших банків

6712 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам

6713 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

6714 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6715 П Повернення раніше списаної сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних, доходів минулих років

68   Непередбачені доходи

680 Непередбачені доходи

6809 П Непередбачені доходи

Клас 7   Витрати

70   Процентні витрати

700 Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України

7000 А Процентні витрати за коштами до запитання, отриманими від Національного банку України

7002 А Процентні витрати за коштами, які отримані від Національного банку України за операціями репо

7003 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України

7004 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України

7005 А Процентні витрати за короткостроковими депозитами, що отримані від Національного банку України

7006 А Процентні витрати за довгостроковими депозитами, що отримані від Національного банку України

701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків

7010 А Процентні витрати за коштами до запитання інших банків

7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

7012 А Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків

7013 А Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків

7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків

7015 А Процентні витрати за коштами, які отримані від інших банків за операціями репо

7016 А Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків

7017 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших банків

702 Процентні витрати за коштами суб’єктів господарської діяльності

7020 А Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності

7021 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб’єктів господарської діяльності

7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)

703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб

7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб

7041 АП            Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб

705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

7050 АП Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

7051 АП Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

7052 АП Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, які емітовані банком

7053 АП Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, які емітовані банком

706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

7060 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових

7061 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

707 Процентні витрати за коштами небанківських фінансових установ

7070 А Процентні витрати за коштами до запитання небанківських фінансових установ

7071 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від небанківських фінансових установ

708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

7080 А Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

709 Інші процентні витрати

7096 А Процентні витрати за субординованим боргом

7099 А Інші процентні витрати

71   Комісійні витрати

710 Комісійні витрати

7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7109 А Інші комісійні витрати

718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

73   Інші операційні витрати

731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії

7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії

738 Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

739 Інші операційні витрати

7392 А Витрати на аудит

7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)

7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

7397 А Штрафи, пені, що сплачені за банком

7399 А Інші операційні витрати

74   Загальні адміністративні витрати

740 Витрати на утримання персоналу

7400 А Основна і додаткова заробітна плата

7401 А Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування

7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

7404 А Витрати на підготовку кадрів

7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

7409 А Інші витрати на утримання персоналу

741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

7410 А Податок на додану вартість

7411 А Податок на землю

7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних робіт

7419 А Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

7420 А Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів

7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)

7423 А Амортизація

743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

7430 А Витрати на комунальні послуги

7431 А Господарські витрати

7432 А Витрати на охорону

7433 А Інші експлуатаційні витрати

744 Витрати на телекомунікації

7440 А Витрати на СЕП

7441 А Витрати на інші системи банківського зв’язку

7442 А Поштово-телефонні витрати

745 Інші адміністративні витрати

7452 А Витрати на відрядження

7454 А Представницькі витрати

7455 А Витрати на маркетинг та рекламу

7456 А Спонсорство та доброчинність

7457 А Інші адміністративні витрати

749 Інші витрати

7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

7499 А Інші витрати

77   Відрахування в резерви

770 Відрахування в резерви

7700 АП Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками

7701 АП Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

7702 АП Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7703 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

7704 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

7705 АП Відрахування в резерв під можливі втрати за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат

772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

78   Непередбачені витрати

780 Непередбачені витрати

7809 А Непередбачені витрати

79   Податок на прибуток

790 Податок на прибуток

7900 АП Податок на прибуток

Клас 8   Управлінський облік

Клас 9   Позабалансові рахунки

90   Зобов’язання і вимоги за усіма видами гарантій

900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

9000 А Гарантії, що надані банкам

9001 А Підтверджені акредитиви.

9002 А Акцепти, що надані банкам

9003 А Авалі, що надані банкам

901 Гарантії, отримані від банків

9010 П Прості гарантії, що отримані від банків

9015 П Контргарантії, що отримані від банків

902 Гарантії, надані клієнтам

9020 А Гарантії, що надані клієнтам

9023 А Авалі, що надані клієнтам

903 Гарантії, що отримані від клієнтів

9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України

9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України

9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів

909 Сумнівні гарантії та поручительства

9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам

9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам.

91   Зобов’язання з кредитування, надані та отримані

910 Зобов’язання з кредитування, які надані банкам

9100 А Зобов’язання з кредитування, які надані банкам

911 Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків

9110 П Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків

9111 П Зобов’язання з кредитування, які отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

912 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам

9122 А Непокриті акредитиви

9129 А Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам

92   Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

920 Валюта та банківські метали, які куплені, але не отримані

9200 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот

9201 А Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами з метою хеджування

9202 А Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами за іншими операціями

9203 А Валюта та банківські метали до отримання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування

9204 А Валюта та банківські метали до отримання, за іншими опціонними контрактами

9205 А Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними контрактами.

9206 А Хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в іноземній валюті

9207 А Витрати майбутніх періодів, які хеджовані

921 Валюта та банківські метали, які продані, але не відіслані

9210 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот

9211 П Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами з метою хеджування

9212 П Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами за іншими операціями

9213 П Валюта та банківські метали до відсилання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування

9214 П Валюта та банківські метали до відсилання, за іншими опціонними контрактами

9215 П Дисконт/Премія до виплати за форвардними контрактами

9216 П Хеджовані процентні витрати майбутніх періодів в іноземній валюті

9217 П Доходи майбутніх періодів, які хеджовані

929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

93   Вимоги та зобов’язання щодо андерайтинга цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

930 Цінні папери до отримання за операціями андерайтингу

9300 А Вимоги за андерайтингом цінних паперів

931 Цінні папери до відсилання за операціями андерайтингу

9310 П Зобов’язання за андерайтингом цінних паперів

935 Активи до отримання

9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами з метою хеджування

9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами за іншими операціями

9353 А Активи до отримання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування

9354 А Активи до отримання, за іншими опціонними контрактами

936 Активи до відсилання

9360 П Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами

9361 П Активи до відсилання за форвардними контрактами з метою хеджування

9362 П Активи до відсилання за форвардними контрактами за іншими операціями

9363 П Активи до відсилання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування

9364 П Активи до відсилання за іншими опціонними контрактами

939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну

9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовшт інструментами, крім інструментів валютного обміну

95   Інші зобов’язання і вимоги

950 Отримана застава

9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставодавця

9501 П Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю

9502 П Застава, за якої предмет застави передається третім особам

9503 П Застава за складськими свідоцтвами

951 Надана застава

9510 А Надана застава

96   Списана заборгованість та кошти до повернення

960 He сплачені в строк доходи

9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

9602 А Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками

9603 А Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами

9604 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9605 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

961 Списана у збиток заборгованість за активами

9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість

9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

962 Кошти до повернення

9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

97   Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

9702 А Цінні папери на зберіганні

9703 А Інші активи на зберіганні

9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

971 Документи з приватизації — житлові чеки

9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку України

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками

9717 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників

9718 А Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

972 Документи з приватизації — майнові сертифікати

9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів

9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України

9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами

9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів

9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна

9728 А Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло

973 Документи з приватизації — земельні бони

9731 А Земельні бони в установах Ощадного банку України

9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами

9737 А Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників

974 Інші розрахунки

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло.

9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

975 Документи з приватизації — компенсаційні сертифікати

9750 А Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в установах Ощадного банку України.

9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів

9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі

9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків

9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку

9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку

977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, відіслані

9771 А Бланки з приватизації в дорозі

978 Активні рахунки довірчого управління

9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління

9781 А Поточні рахунки управителя з довірчого управління

9782 А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

9783 А Цінні папери в довірчому управлінні

9784 А Банківські метали в довірчому управлінні

9786 А Інші активи в довірчому управлінні

9787 А Витрати за операціями довірчого управління

9788 А Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління

979 Пасивні рахунки довірчого управління

9790 П Фонди банківського управління

9791 П Рахунки установників

9792 П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого

управління

9797 П Доходи від операцій довірчого управління

98   Облік інших засобів, цінностей та документів

980 Документи за розрахунковими операціями

9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями

9802 А Акредитиви до сплати

9803 А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів

9804 А Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку

9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями.

9809 А Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів

981 Інші цінності і документи

9810 А Нерозібрані посилки з цінностями.

9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів

9812 А Погашені цінності

9819 А Інші цінності і документи.

982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

9820 А Бланки цінних паперів

9821 А Бланки суворого обліку

983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на інкасо

9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо

9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо

984 Операції за основними засобами

9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті

9891 А Бланки цінних паперів в дорозі

9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті

9893 А Бланки суворого обліку в дорозі

9898 А Інші цінності та документи в підзвіті

9899 А Інші цінності та документи в дорозі

99   Контррахунки та позабалансова позиція банку

990 Контррахунки для рахунків розділів 90—95

991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98

992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами